ELEKTRISK AGASPIS (EC-LMV OCH EE-LMV) - EXTERNT UGNSVENTILERINGSSYSTEM ÄGARHANDBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELEKTRISK AGASPIS (EC-LMV OCH EE-LMV) - EXTERNT UGNSVENTILERINGSSYSTEM ÄGARHANDBOK"

Transkript

1 ELEKTRISK AGASPIS (EC-LMV OCH EE-LMV) - EXTERNT UGNSVENTILERINGSSYSTEM ÄGARHANDBOK Med installations- och användningsinstruktioner LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS FÖR ANVÄNDNING I SVERIGE 04/14 EINS

2 INSTALLATION 3 BRUKSANVISNING 11 När du byter ut en del av denna spis får du endast använda reservdelar som säkert överensstämmer med våra säkerhets- och prestandaspecifikationer. Använd inte renoverade delar eller tredjepartsdelar som inte uttryckligen godkänts av AGA. 2

3 INSTALLATION Konsumentskydd Som ansvarstagande tillverkare vidtar vi alla skäliga åtgärder för att försäkra oss om att våra produkter konstrueras och tillverkas på ett sätt som uppfyller allmänna säkerhetskrav, förutsatt korrekt användning och installation. LÄS DEN BIFOGADE GARANTIN Ändringar som inte godkänts av Aga kan göra produktens godkännande ogiltigt och sätta garantin ur spel, samt även inverka på dina lagstadgade rättigheter. Läs nedanstående text innan du använder din nya Agaspis för att kunna använda den både säkert och effektivt. Viktigt Något eller några av följande material kan ingå i spisen. Ägaren/installatören ansvarar för att säkerställa att tillämpliga skyddskläder används vid hantering av delar som innehåller de material som anges nedan, vilka kan medföra hälsooch/eller säkerhetsrisker, enligt den information som följer. Eldfast cement använd engångshandskar vid hantering. Lim och tätningsmedel var försiktig använd ansiktsmask och engångshandskar om lim eller tätningsmedel är i vätskeform. Glasgarn, mineralull, isoleringsplattor risk för skador vid inandning, kan irritera hud, ögon, näsa och hals. Undvik inandning och kontakt med huden och ögonen vid hantering. Använd engångshandskar, ansiktsmask och ögonskydd. Tvätta händerna och andra exponerade delar av kroppen efter hantering. När spisen rivs ska dammningen begränsas med vattenbegjutning. Emballera alla delar omsorgsfullt. INSTALLATION Med vissa specifika undantag gäller föreskrifterna i den gällande byggnormen för installationer av alla typer av Agaspisar. Byggnadslov kan dessutom erfordras, och ska i så fall sökas separat. Spisen golvmonteras och installationsplatsen måste ha minst följande minimimått: Det måste finnas ett fritt utrymme på minst 60 mm ovanför det isolerande plattlocket när det är uppfällt. Ett mellanrum på 3mm krävs på vardera sidan mellan spisens övre yta och intilliggande arbetsytor för att den övre plattan ska kunna tas bort på ett säkert sätt om det blir nödvändigt i framtiden. För spisar som installeras intill sidoväggar krävs ett mellanrum på 116mm på den högra sidan för åtkomst av ugnsluckor. Om Agaspisen ska installeras inbyggd med tegel runt om måste det minsta mellanrummet ökas med minst 10mm på vardera sidan för att kompensera för väggar som inte är raka, och för de naturliga dimensionsvariationer som uppträder i gjutningarna. Dessutom krävs ett fritt utrymme på minst 1000 mm framför spisen för att service ska kunna utföras. Minst 25 mm av väggen bakom spisen måste bestå av icke-brännbart material. OBSERVERA: AGAS SPISAR LEVERERAS FRITT FABRIK I OMONTERAT SKICK. MONTERINGEN GÖRS PÅ PLATS AV DEN AUKTORISERADE AGAÅTERFÖRSÄLJAREN. Spissockeln Det är viktigt att den sockel spisen ska stå på är plan och kan bära upp spisens vikt. Modell EC 477 kg Modell EE 584 kg Sockelns övre 12 mm måste bestå av icke-brännbart material. Minst 25 mm av väggen bakom spisen måste bestå av icke-brännbart material. Om ugnsventilationsledningen passerar genom brännbart material måste det vara en luftspalt på minst 25 mm runt ledningen, och ledningen ska helst vara försedd med tilläggsisolering. Spisens ugnsventilationsledning kan vara upp till sex meter lång och mynna genom en yttervägg, i en ventilationskanal som inte används eller liknande. Var extra försiktig i trähus. Kakelsättning Om spisen ska stå inbyggd, eller mot en vägg som ska kakelsättas, får kakelplattorna inte under några omständigheter överlappa spisens övre yta till någon del. 3

4 Eftersom den här spisen kan användas utan avbrott är det VIKTIGT att läsa dessa anvisningar: Brännbara väggar Hus som är byggda av brännbart material (så som helt i timmer eller mellanväggar med reglar och gipsskivor) kräver särskilt värmeskydd på väggarna. Väggar av icke brännbart material bakom en spis måste ha en isoleringsskiva på minst 25 mm (Monolux eller motsvarande), upp till i höjd med kokplattan. Dessutom måste ugnens ventilationsrör isoleras med en slang av glasfolie som klarar av höga temperaturer och ett avstånd på 25 mm. SÄRSKILD ANVISNING: Säkerställ att elkablar eller delar i plast inte är förlagda inuti eller utanpå väggen, bakom eller direkt ovanför spisen. Livslängden för den här typen av material kan förkortas avsevärt om de utsätts för hög inomhusvärme under en längre tid. Installationskrav Spisen måste installeras i enlighet med tillämpliga stadganden i gällande IEE-föreskrifter och byggnormer. Installationen ska också göras i enlighet med gällande föreskrifter som utfärdats av tillämpliga lokala myndigheter. För din egen säkerhet, och för att uppfylla gällande lagkrav, ska alla spisar alltid installeras av en auktoriserad Agadistributör, och i enlighet med gällande föreskrifter. 4

5 MODELLERNA EC-LMV * OM DETTA HÅL BEHÖVS FÖR UGNSVENTILATIONSLEDNINGEN SKA DET TAS UPP PÅ PLATSEN, I DEN VÄNSTRA ELLER HÖGRA SIDOPANELEN. Fig. 1 A B C D F G H K L M N R T V W X Y Z mm

6 MODELLERNA EE-LMV * OM DETTA HÅL BEHÖVS FÖR UGNSVENTILATIONSLEDNINGEN SKA DET TAS UPP PÅ PLATSEN, I DEN VÄNSTRA ELLER HÖGRA SIDOPANELEN. Fig. 1A A B C D F G H K L M N R T V W X Y Z mm ELEKTRISKT VARNING: DENNA SPIS MÅSTE JORDAS SPISEN ÄR AVSEDD FÖR DEN SPÄNNING SOM FRAMGÅR AV DATASKYLTEN, SOM SITTER INNANFÖR DEN UNDRE VÄNSTRA LUCKAN. Säkrad elmatning på 13 A och 230 volt växelström, 50 Hz, måste finnas i närheten av spisen. En extern ledning till enheten måste dras med en triklassad PVC-skärmad treledarkabel som står emot temperaturer på upp till 125 C, och som uppfyller kraven i gällande elföreskrifter och eventuella kompletterande lokala föreskrifter. Den metod som används för anslutning till elnätet ska underlätta komplett bortkoppling av all ström till spisen, helst med hjälp av en säkrad brytare med två stift och ett kontaktavstånd på minst 3 mm för bägge polerna. OBS: Eluttag med brytare ska endast användas för spisen. Brytaren ska inte placeras alldeles ovanför spisen, men måste placeras inom 2 meter från spisen. 6

7 Slutligt eltest med CLARE-testutrustningen och flampunktsprov Flamtestrutin (Jordningstestsimulering) 1. Välj flampunktsprovet 1250v Flash med Clare-testutrustningen. 2. Anslut kontakten för 13 A-matning till testutrustningen. 3. Tryck in den röda "testknappen" (Test) i tre sekunder. 4. Lampa Pass (flefri) tänds. 5. Kontrollera alla kretsar på nytt om spisenutrustningen inte klarar detta test, och åtgärda sedan felet och testa spisenutrustningen på nytt. 6. Koppla bort spisen från testutrustningen och anslut den till den permanenta strömförsörjningen. 7. Ett komplett flampunktstest utförs med en klämmätare ansluten till den inkommande matningen. OBSERVERA: Testet resulterar i 10,5/11 A för normal användning. 8. Notera resultatet och koppla sedan bort alla ledningar. ANVISNINGAR Lämna bruksanvisningen till ägaren för framtida bruk och visa ägaren hur spisen används på ett säkert sätt. Upplys slutligen ägaren om att det är viktigt med erforderlig service, med de intervall som rekommenderas av Agaåterförsäljaren, för att spisen hela tiden ska fungera på ett effektivt och säkert sätt. ELTESTRUTIN Fig. 2 7

8 ALTERNATIVA ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER FÖR UGNSVENTILATIONSLEDNINGEN Fig. 3 DESN

9 UGNSVENTILATIONSSYSTEM Se figurerna 4, 5, 6 och 7. Vid ett förberedande besök på installationsplatsen bestämmer man först hur ugnsventilationsledningen ska utformas och installeras. Det är sedan nödvändigt att kontrollera att den ledningslösning som väljs uppfyller de gällande parametergränserna se figur 4. Spisens ugnsventilationsledning kan vara upp till sex meter lång och mynna genom en yttervägg, i en ventilationskanal som inte används eller liknande. Var extra försiktig i trähus. Om ugnsventilationsledningen passerar genom brännbart material måste det vara en luftspalt på minst 25 mm runt ledningen, och ledningen ska helst vara försedd med tilläggsisolering. Ställa in ventilationsfläkten (motorvarvtalet) Ställ in motorvarvtalet med hjälp av VRI-reglaget (spänningsregulatorn) på styrenhetskretskort med hjälp av en voltmeter (se figur 5). Den högsta spänningen till motorn - beräknad enligt - ska begränsas till 20 volt (likström) för idealiska driftförhållanden. Så här beräknar man spänningen för den aktuella ledningsdragningen: 1. Dra ledningen så enkelt som möjligt - undvik krökar. 2. Ledningspartier som går rakt uppåt är inte tillåtna. 3. Ledningarna ska löpa vågrätt - med en lätt nedåtlutning mot fläkten. Minimum 12 volt för det första räkneverket vädrar leda i ror körningen som är inklusive av i krökning. Varje extra räkneverk tillfogar 1 volt. Varje extra krökning tillfogar 2 volt. Maximum tillåtna 20 volt. Alternativa ugnsventilationssystem Ventilationen kan mynna direkt i förbindelsekanalen, förutsatt att en stabilisator används. Se figur 5. OBS: OAVSETT OM VENTILATIONSINSTALLATIONEN ÄR MED FLÄKT ELLER SJÄLVDRAG MÅSTE MAN SE TILL ATT DET GÅR LÄTT ATT GÖRA REN LEDNINGEN INVÄNDIGT. 9

10 Fig. 4 DESN Fig. 5 DESN Fig DESN

11 BRUKSANVISNING DIN AGASPIS Spisen är värmehållande och har 13 A-element, som håller desse temperature constant när den inte används, och den återgår till den konstanta temperaturen efter användning. Följande tillbehör medföljer spisen: 1 stor stekplåt med grillställning 1 halvstor stekplåt med grillställning 2 gallerplåtar 1 hel plåt 1 rost 1 Agahandbok 1 stålborste Tänk på följande för att använda spisen på effektivast möjliga sätt: 1. Stäng isoleringslocken när plattorna inte används. 2. Gör ren plattorna regelbundet med stålborsten. 3. Använd kokkärl med platt botten som ger en perfekt kontakt med plattan. 4. Låt din auktoriserade Agaåterförsäljare utföra service på spisen regelbundet. 5. Var noga med att ugnsluckorna hakar på när du stänger dem. Fig. 7 DESN

12 VÄRMEINDIKATORN SVART SILVER SVART RÖTT Fig. 8 DESN Den värmeindikator som är placerad ovanför stekugnens lucka visar mängden lagrad värme i hela Aga-ugnen, och är inte något direkt mått på temperaturen i mitten av stekugnen. Värmeindikatorn består av tre sektorer - svart, silver och rött. Du kan ställa in den arbetstemperatur du föredrar genom att justera reglervredet en aning. När inställningen är färdig rekommenderar vi inte att den justeras regelbundet. Aga-ugnen är utformad för att hålla bästa möjliga inställning vid drift. Optimal prestanda erhålls vanligtvis när indikatorn indikerar ett av de svarta segmenten i det silverfärgade området. Eftersom värmeindikatorns syfte är att visa om Aga-ugnen innehåller rätt mängd lagrad värme är det bäst att kontrollera den först av allt på morgonen, eller vid en tidpunkt när ugnen inte har använts på flera timmar. OBSERVERA: VÄRMEINDIKATORN VISAR INTE UGNSTEMPERATUREN. 12

13 Slå av strömbrytaren på väggen för att stänga av spisen. UGNSTERMOSTATREGLAGET När spisen används ska vredet stå i läge HÖGT (dvs. 4/5 i siffersektorn), med et indikatorn på eller omkring centern om silver del om hetta indikatorn. Du kan behöva vrida lite på regleringsvredet för detta. När korrekt inställning har bekräftats kommer värmeregleringsystemet automatiskt att hålla spisen vid rätt temperatur, och ytterligare inställning behövs inte. SERVICE För att spisen alltid ska fungera på ett effektivt och säkert sätt är det viktigt att service utförs i enlighet med Agaåterförsäljarens rekommendationer. Fig. 9 DESN

14 ANVÄNDA DIN AGASPIS De stycken som följer är avsedda att hjälpa dig när du byter från din tidigare spis till Agaspisen. Agahandboken innehåller också mycket användbar information om spisen. När din Agaspis är på plats När du använder din Agaspis för första gången känns en viss lukt under en tid. Det är inget att oroa sig över. Det är bara skyddsoljan på plattorna som förgasas. Om du torkar av insidorna på plattlocken under tiden som Agaspisen värms upp så avsätts ingen skyddsolja där. När Agaspisen värms upp kan dessutom kondens bildas på den övre plattan och den främre plattan. Torka bort den så snart som möjligt. Börja laga mat på Agaspisen Använd ugnarna så mycket som möjligt till matlagning utan att ändra dina matvanor. Det behåller inte bara värmen utan reducerar dessutom matos och kondensation i köket. Stekugnen kan också användas för grillning (upptill) och ytlig stekning (nedtill).de isolerande locken ska vara nedfällda när plattorna inte används så att värmen i spisen blir kvar.för bästa möjliga resultat ska du använda Agas köksredskap. De har alla tjocka bottnar som garanterar bästa möjliga kontakt med plattorna. De flesta Agapannor kan staplas i sjudningsugnen. Detta är särskilt praktiskt vid ångkokning av grönsaker och sjudning av såser. Förvara den hela plåten utanför Agaspisen. Använd den kall i stekugnen, för att avleda värmen från ugnens övre del och därigenom få till stånd en mer lagom temperatur. Den kan också användas som bakplåt. Agas kakform kan användas i Agaspisar med två ugnar för kakor som behöver gräddas i mer än 45 minuter. Tips om hur du lagar mat med Agaspisen hittar du på sidan 15. Bestäm tid för en Agademonstration hos din Agaåterförsäljare. Stek- och sjudningsugnarna UGNSVENTILERING MED FLÄKT Din spis är försedd med denna funktion, som används på följande sätt: När den mat som ska tillagas har placerats i ugnen trycker man in omkopplaren på fjärrkontrollen. En lampa tänds innanför den nedre vänstra luckan. Det aktiverar fläkten som ventilerar ut matoset. (Se Fig. 10). TÄNK PÅ DETTA: STÄNG AV FLÄKTEN NÄR DU ÄR KLAR MED MATEN. 14

15 INSÄTTNING AV HYLLPLANEN Om du inte har använt den här typen av hyllplan tidigare ska du ta hjälp av figurerna 10 till 13. Fig. 10 DESN Fig. 11 DESN

16 BORTTAGNING AV HYLLPLANEN Fig. 12 DESN Fig. 13 DESN

17 GÖRA REN OCH SKÖTA DIN AGASPIS TÄNK PÅ DETTA: VAR FÖRSIKTIG MED DEN VARMA SPISEN. GÖR INTE REN SPISEN MED VARM ÅNGA. ANVÄND INTE STÅLULL ELLER LIKNANDE OCH INTE HELLER UGNSRENGÖRINGSMEDEL. Den övre plattan och den främre plattan Den enklaste sättet att göra ren Agaspisens övre och främre plattor på är att torka bort spill omedelbart. Mat som bränt fast är svårare att få bort, men det går vanligen med särskilda rengöringsmedel för vitrös emalj eller milda, krämiga rengöringsmedel, i kombination med en trasa eller, vid behov, en nylonskurdyna. Om mjölk eller fruktjuice, eller något annat som innehåller syra, spills på Agaspisen ska du torka bort det omedelbart. Torka också bort eventuella kondensationsstrimmor framtill kring ugnsluckorna, eftersom den vitrösa emaljen annars kan missfärgas permanent. Det enda som behövs för att hålla spisens vitrösa emaljytor snygga och rena är normalt en daglig avtorkning med en fuktad trasa med lite diskmedel på, och därefter avtorkning med en ren, torr trasa, för att inte strimmor ska uppkomma. Tänk på att den övre plattan och kromlocken repas om pannor eller kokkärl dras över dem. De isolerande locken och ugnsluckorna De isolerande locken och ugnsluckorna kan torkas av med ett rengöringsmedel i krämform, eller med en diskmedelindränkt rengöringsdyna. Öppna locken och lyft av ugnsluckorna, så att de får svalna något före rengöringen. Sänk emellertid aldrig ner luckorna i vatten, eftersom de är fyllda med isoleringsmaterial, som skadas om det blir alltför blött. Se även avsnittet Rengöring i Agahandboken. Ugnen och plattorna Gjutjärnsugnarna håller sig i hög grad rena själva. De behöver bara borstas ur då och då med en styv borste med långt handtag. Sjudningsugnen kan rengöras med en fuktad trasa med lite tvål på. Stålborsten används för rengöring av plattorna och för att få bort eventuellt spill som bränt fast i gjutjärnsugnarna. ANVÄND INTE UGNSRENGÖRINGSMEDEL. Stekplåtarna Stekplåtarna rengörs i varmt diskmedelsvatten. Lägg dem i vattnet om det behövs. En nylonskurdyna kan användas. DISKA DEM INTE i dismaskinen och använd inte andra frätande rengöringsmedel. LAGA MAT MED AGASPISEN Eftersom Agaspisen värms upp på ett annat sätt än konventionella spisar kan exakta receptkonverteringar inte göras. Leta efter ett liknande recept i Agahandboken. Nedan återfinns en snabbguide för ugnsanvändning. UGNS-TEMPERATUR AGASPIS MED TVÅ UGNAR AGASPIS MED FYRA UGNAR HÖG STEKNINGSUGN STEKNINGSUGN GRILLNING SCONES BAKVERK BRÖD YORKSHIREPUDDING STEKAR YTLIG STEKNING Överst grillning; 2:a nivån scones, små bakverk 3:e nivån frukostbröd, yorkshirepudding 4:e nivån stekar, fågel, små kakor i formar på den stora köttplåten, Gallerplåten på ugnsbotten limpor Ugnsbotten ytlig stekning. Quiche Överst grillning; 2:a nivån scones, små bakverk 3:e nivån frukostbröd, yorkshirepudding 4:e nivån stekar, fågel Gallerplåten på ugnsbotten limpor Ugnsbotten ytlig stekning, quiche MEDELHÖG STEKNINGS/SKJUDNINGSUGN BAKUGN MJUKA KAKOR SMÅKAKOR FISK SUFFLÉER MÖRDEGSKAKOR OSTPAJER LÅG SJUDNINGSUGN SJUDNINGSUGN GRYTOR BULJONG RISGRYNSGRÖT MARÄNGER MÄKTIGA FRUKTKAKOR Placera gallerplåten på botten av stekugnen. Skydda maten genom att skjuta in den kalla hela plåten på den andra eller tredje nivån. Använd kakformen för mjuka kakor som behöver gräddas i mer än 45 minuter. För fisk och ostpajer kan man alternativt börja i stekugnen och sluta i sjudningsugnen. Värm upp grytor, buljong och risgrynsgröt på annan plats på Agaspisen och flytta sedan kokkärlet till sjudningsugnen. (Ett undantag är maränger.) Mäktiga fruktkakor kan gräddas under lång tid här. 17 Övre delen lätta sockerkakor, vissa sorters kex, småkakor I mitten fisk, suffléer Gallerplåten på ugnsbotten rulltårtor, mördegskakor och ostpajer Värm upp grytor, buljong och risgrynsgröt på annan plats på Agaspisen och flytta sedan kokkärlet till sjudningsugnen. (Ett undantag är maränger.) Mäktiga fruktkakor kan gräddas under lång tid här.

18 18

19 19

20 Ytterligare råd och information får du av din lokala AGAspecialist. Till följd av AGA Rangemaster s policy med kontinuerlig produktutvecklig förbehåller sig bolaget rätten att ändra de specifikationer och konstruktioner som beskrivs och illustreras i detta dokument när som helst. Tillverkas av AGA Rangemaster Station Road Ketley Telford Shropshire TF1 5AQ England 20

AGA CITY60 MODERN AGA CITY60 TRADITIONELL

AGA CITY60 MODERN AGA CITY60 TRADITIONELL AGA CITY60 (MODERN) AGA CITY60 (TRADITIONELL) AGA CITY60 MODERN AGA CITY60 TRADITIONELL Bruksanvisning KOM IHÅG: om du byter ut en del på denna apparat, använd endast reservdelar som du säkert vet efterlever

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Bruksanvisning. Spis SK6551

Bruksanvisning. Spis SK6551 SV Bruksanvisning Spis SK6551 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången 6 Häll daglig användning 7 Häll - Råd och tips 7 Häll underhåll

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

We Bring Wellness APM-1010DH

We Bring Wellness APM-1010DH Läs igenom den här handboken noga innan du använder enheten. Spara handboken för framtida bruk. LUFTRENARE We Bring Wellness APM-1010DH Användarinstruktioner FUNKTIONER Innovativt ANTI-FLU HEPA -filtersystem

Läs mer

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI DW6726. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HDX-serien. Säkerhetsmanual

HDX-serien. Säkerhetsmanual HDX-serien Säkerhetsmanual R5905033SV/01 10/07/2012 Barco nv Entertainment Division Noordlaan 5, B-8520 Kuurne Phone: +32 56.36.82.11 Fax: +32 56.36.883.86 Support: www.barco.com/esupport Besök oss på

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

Handbok för maskinvara

Handbok för maskinvara Handbok för maskinvara Modell: TSP143IIU Varumärken TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Meddelande Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av den här handboken, oavsett form, utan STAR:s uttryckliga medgivande,

Läs mer

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien 2014:1 Var snäll och fyll i uppgifterna nedan och bevara dem för framtida kontakter Köpare: Adress: Postnr: Postadress:

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING GUIDE FÖR ANVÄNDNING AV DISKMASKIN OCH DISKPROGRAM Innehåll 1. Beskrivning av kontrollknapparna 2 2. Operatörsinstruktioner 13 3. Rengöring och Underhåll 26 4. Problemlösning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer