ELEKTRISK AGASPIS (EC-LMV OCH EE-LMV) - EXTERNT UGNSVENTILERINGSSYSTEM ÄGARHANDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELEKTRISK AGASPIS (EC-LMV OCH EE-LMV) - EXTERNT UGNSVENTILERINGSSYSTEM ÄGARHANDBOK"

Transkript

1 ELEKTRISK AGASPIS (EC-LMV OCH EE-LMV) - EXTERNT UGNSVENTILERINGSSYSTEM ÄGARHANDBOK Med installations- och användningsinstruktioner LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS FÖR ANVÄNDNING I SVERIGE 04/14 EINS

2 INSTALLATION 3 BRUKSANVISNING 11 När du byter ut en del av denna spis får du endast använda reservdelar som säkert överensstämmer med våra säkerhets- och prestandaspecifikationer. Använd inte renoverade delar eller tredjepartsdelar som inte uttryckligen godkänts av AGA. 2

3 INSTALLATION Konsumentskydd Som ansvarstagande tillverkare vidtar vi alla skäliga åtgärder för att försäkra oss om att våra produkter konstrueras och tillverkas på ett sätt som uppfyller allmänna säkerhetskrav, förutsatt korrekt användning och installation. LÄS DEN BIFOGADE GARANTIN Ändringar som inte godkänts av Aga kan göra produktens godkännande ogiltigt och sätta garantin ur spel, samt även inverka på dina lagstadgade rättigheter. Läs nedanstående text innan du använder din nya Agaspis för att kunna använda den både säkert och effektivt. Viktigt Något eller några av följande material kan ingå i spisen. Ägaren/installatören ansvarar för att säkerställa att tillämpliga skyddskläder används vid hantering av delar som innehåller de material som anges nedan, vilka kan medföra hälsooch/eller säkerhetsrisker, enligt den information som följer. Eldfast cement använd engångshandskar vid hantering. Lim och tätningsmedel var försiktig använd ansiktsmask och engångshandskar om lim eller tätningsmedel är i vätskeform. Glasgarn, mineralull, isoleringsplattor risk för skador vid inandning, kan irritera hud, ögon, näsa och hals. Undvik inandning och kontakt med huden och ögonen vid hantering. Använd engångshandskar, ansiktsmask och ögonskydd. Tvätta händerna och andra exponerade delar av kroppen efter hantering. När spisen rivs ska dammningen begränsas med vattenbegjutning. Emballera alla delar omsorgsfullt. INSTALLATION Med vissa specifika undantag gäller föreskrifterna i den gällande byggnormen för installationer av alla typer av Agaspisar. Byggnadslov kan dessutom erfordras, och ska i så fall sökas separat. Spisen golvmonteras och installationsplatsen måste ha minst följande minimimått: Det måste finnas ett fritt utrymme på minst 60 mm ovanför det isolerande plattlocket när det är uppfällt. Ett mellanrum på 3mm krävs på vardera sidan mellan spisens övre yta och intilliggande arbetsytor för att den övre plattan ska kunna tas bort på ett säkert sätt om det blir nödvändigt i framtiden. För spisar som installeras intill sidoväggar krävs ett mellanrum på 116mm på den högra sidan för åtkomst av ugnsluckor. Om Agaspisen ska installeras inbyggd med tegel runt om måste det minsta mellanrummet ökas med minst 10mm på vardera sidan för att kompensera för väggar som inte är raka, och för de naturliga dimensionsvariationer som uppträder i gjutningarna. Dessutom krävs ett fritt utrymme på minst 1000 mm framför spisen för att service ska kunna utföras. Minst 25 mm av väggen bakom spisen måste bestå av icke-brännbart material. OBSERVERA: AGAS SPISAR LEVERERAS FRITT FABRIK I OMONTERAT SKICK. MONTERINGEN GÖRS PÅ PLATS AV DEN AUKTORISERADE AGAÅTERFÖRSÄLJAREN. Spissockeln Det är viktigt att den sockel spisen ska stå på är plan och kan bära upp spisens vikt. Modell EC 477 kg Modell EE 584 kg Sockelns övre 12 mm måste bestå av icke-brännbart material. Minst 25 mm av väggen bakom spisen måste bestå av icke-brännbart material. Om ugnsventilationsledningen passerar genom brännbart material måste det vara en luftspalt på minst 25 mm runt ledningen, och ledningen ska helst vara försedd med tilläggsisolering. Spisens ugnsventilationsledning kan vara upp till sex meter lång och mynna genom en yttervägg, i en ventilationskanal som inte används eller liknande. Var extra försiktig i trähus. Kakelsättning Om spisen ska stå inbyggd, eller mot en vägg som ska kakelsättas, får kakelplattorna inte under några omständigheter överlappa spisens övre yta till någon del. 3

4 Eftersom den här spisen kan användas utan avbrott är det VIKTIGT att läsa dessa anvisningar: Brännbara väggar Hus som är byggda av brännbart material (så som helt i timmer eller mellanväggar med reglar och gipsskivor) kräver särskilt värmeskydd på väggarna. Väggar av icke brännbart material bakom en spis måste ha en isoleringsskiva på minst 25 mm (Monolux eller motsvarande), upp till i höjd med kokplattan. Dessutom måste ugnens ventilationsrör isoleras med en slang av glasfolie som klarar av höga temperaturer och ett avstånd på 25 mm. SÄRSKILD ANVISNING: Säkerställ att elkablar eller delar i plast inte är förlagda inuti eller utanpå väggen, bakom eller direkt ovanför spisen. Livslängden för den här typen av material kan förkortas avsevärt om de utsätts för hög inomhusvärme under en längre tid. Installationskrav Spisen måste installeras i enlighet med tillämpliga stadganden i gällande IEE-föreskrifter och byggnormer. Installationen ska också göras i enlighet med gällande föreskrifter som utfärdats av tillämpliga lokala myndigheter. För din egen säkerhet, och för att uppfylla gällande lagkrav, ska alla spisar alltid installeras av en auktoriserad Agadistributör, och i enlighet med gällande föreskrifter. 4

5 MODELLERNA EC-LMV * OM DETTA HÅL BEHÖVS FÖR UGNSVENTILATIONSLEDNINGEN SKA DET TAS UPP PÅ PLATSEN, I DEN VÄNSTRA ELLER HÖGRA SIDOPANELEN. Fig. 1 A B C D F G H K L M N R T V W X Y Z mm

6 MODELLERNA EE-LMV * OM DETTA HÅL BEHÖVS FÖR UGNSVENTILATIONSLEDNINGEN SKA DET TAS UPP PÅ PLATSEN, I DEN VÄNSTRA ELLER HÖGRA SIDOPANELEN. Fig. 1A A B C D F G H K L M N R T V W X Y Z mm ELEKTRISKT VARNING: DENNA SPIS MÅSTE JORDAS SPISEN ÄR AVSEDD FÖR DEN SPÄNNING SOM FRAMGÅR AV DATASKYLTEN, SOM SITTER INNANFÖR DEN UNDRE VÄNSTRA LUCKAN. Säkrad elmatning på 13 A och 230 volt växelström, 50 Hz, måste finnas i närheten av spisen. En extern ledning till enheten måste dras med en triklassad PVC-skärmad treledarkabel som står emot temperaturer på upp till 125 C, och som uppfyller kraven i gällande elföreskrifter och eventuella kompletterande lokala föreskrifter. Den metod som används för anslutning till elnätet ska underlätta komplett bortkoppling av all ström till spisen, helst med hjälp av en säkrad brytare med två stift och ett kontaktavstånd på minst 3 mm för bägge polerna. OBS: Eluttag med brytare ska endast användas för spisen. Brytaren ska inte placeras alldeles ovanför spisen, men måste placeras inom 2 meter från spisen. 6

7 Slutligt eltest med CLARE-testutrustningen och flampunktsprov Flamtestrutin (Jordningstestsimulering) 1. Välj flampunktsprovet 1250v Flash med Clare-testutrustningen. 2. Anslut kontakten för 13 A-matning till testutrustningen. 3. Tryck in den röda "testknappen" (Test) i tre sekunder. 4. Lampa Pass (flefri) tänds. 5. Kontrollera alla kretsar på nytt om spisenutrustningen inte klarar detta test, och åtgärda sedan felet och testa spisenutrustningen på nytt. 6. Koppla bort spisen från testutrustningen och anslut den till den permanenta strömförsörjningen. 7. Ett komplett flampunktstest utförs med en klämmätare ansluten till den inkommande matningen. OBSERVERA: Testet resulterar i 10,5/11 A för normal användning. 8. Notera resultatet och koppla sedan bort alla ledningar. ANVISNINGAR Lämna bruksanvisningen till ägaren för framtida bruk och visa ägaren hur spisen används på ett säkert sätt. Upplys slutligen ägaren om att det är viktigt med erforderlig service, med de intervall som rekommenderas av Agaåterförsäljaren, för att spisen hela tiden ska fungera på ett effektivt och säkert sätt. ELTESTRUTIN Fig. 2 7

8 ALTERNATIVA ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER FÖR UGNSVENTILATIONSLEDNINGEN Fig. 3 DESN

9 UGNSVENTILATIONSSYSTEM Se figurerna 4, 5, 6 och 7. Vid ett förberedande besök på installationsplatsen bestämmer man först hur ugnsventilationsledningen ska utformas och installeras. Det är sedan nödvändigt att kontrollera att den ledningslösning som väljs uppfyller de gällande parametergränserna se figur 4. Spisens ugnsventilationsledning kan vara upp till sex meter lång och mynna genom en yttervägg, i en ventilationskanal som inte används eller liknande. Var extra försiktig i trähus. Om ugnsventilationsledningen passerar genom brännbart material måste det vara en luftspalt på minst 25 mm runt ledningen, och ledningen ska helst vara försedd med tilläggsisolering. Ställa in ventilationsfläkten (motorvarvtalet) Ställ in motorvarvtalet med hjälp av VRI-reglaget (spänningsregulatorn) på styrenhetskretskort med hjälp av en voltmeter (se figur 5). Den högsta spänningen till motorn - beräknad enligt - ska begränsas till 20 volt (likström) för idealiska driftförhållanden. Så här beräknar man spänningen för den aktuella ledningsdragningen: 1. Dra ledningen så enkelt som möjligt - undvik krökar. 2. Ledningspartier som går rakt uppåt är inte tillåtna. 3. Ledningarna ska löpa vågrätt - med en lätt nedåtlutning mot fläkten. Minimum 12 volt för det första räkneverket vädrar leda i ror körningen som är inklusive av i krökning. Varje extra räkneverk tillfogar 1 volt. Varje extra krökning tillfogar 2 volt. Maximum tillåtna 20 volt. Alternativa ugnsventilationssystem Ventilationen kan mynna direkt i förbindelsekanalen, förutsatt att en stabilisator används. Se figur 5. OBS: OAVSETT OM VENTILATIONSINSTALLATIONEN ÄR MED FLÄKT ELLER SJÄLVDRAG MÅSTE MAN SE TILL ATT DET GÅR LÄTT ATT GÖRA REN LEDNINGEN INVÄNDIGT. 9

10 Fig. 4 DESN Fig. 5 DESN Fig DESN

11 BRUKSANVISNING DIN AGASPIS Spisen är värmehållande och har 13 A-element, som håller desse temperature constant när den inte används, och den återgår till den konstanta temperaturen efter användning. Följande tillbehör medföljer spisen: 1 stor stekplåt med grillställning 1 halvstor stekplåt med grillställning 2 gallerplåtar 1 hel plåt 1 rost 1 Agahandbok 1 stålborste Tänk på följande för att använda spisen på effektivast möjliga sätt: 1. Stäng isoleringslocken när plattorna inte används. 2. Gör ren plattorna regelbundet med stålborsten. 3. Använd kokkärl med platt botten som ger en perfekt kontakt med plattan. 4. Låt din auktoriserade Agaåterförsäljare utföra service på spisen regelbundet. 5. Var noga med att ugnsluckorna hakar på när du stänger dem. Fig. 7 DESN

12 VÄRMEINDIKATORN SVART SILVER SVART RÖTT Fig. 8 DESN Den värmeindikator som är placerad ovanför stekugnens lucka visar mängden lagrad värme i hela Aga-ugnen, och är inte något direkt mått på temperaturen i mitten av stekugnen. Värmeindikatorn består av tre sektorer - svart, silver och rött. Du kan ställa in den arbetstemperatur du föredrar genom att justera reglervredet en aning. När inställningen är färdig rekommenderar vi inte att den justeras regelbundet. Aga-ugnen är utformad för att hålla bästa möjliga inställning vid drift. Optimal prestanda erhålls vanligtvis när indikatorn indikerar ett av de svarta segmenten i det silverfärgade området. Eftersom värmeindikatorns syfte är att visa om Aga-ugnen innehåller rätt mängd lagrad värme är det bäst att kontrollera den först av allt på morgonen, eller vid en tidpunkt när ugnen inte har använts på flera timmar. OBSERVERA: VÄRMEINDIKATORN VISAR INTE UGNSTEMPERATUREN. 12

13 Slå av strömbrytaren på väggen för att stänga av spisen. UGNSTERMOSTATREGLAGET När spisen används ska vredet stå i läge HÖGT (dvs. 4/5 i siffersektorn), med et indikatorn på eller omkring centern om silver del om hetta indikatorn. Du kan behöva vrida lite på regleringsvredet för detta. När korrekt inställning har bekräftats kommer värmeregleringsystemet automatiskt att hålla spisen vid rätt temperatur, och ytterligare inställning behövs inte. SERVICE För att spisen alltid ska fungera på ett effektivt och säkert sätt är det viktigt att service utförs i enlighet med Agaåterförsäljarens rekommendationer. Fig. 9 DESN

14 ANVÄNDA DIN AGASPIS De stycken som följer är avsedda att hjälpa dig när du byter från din tidigare spis till Agaspisen. Agahandboken innehåller också mycket användbar information om spisen. När din Agaspis är på plats När du använder din Agaspis för första gången känns en viss lukt under en tid. Det är inget att oroa sig över. Det är bara skyddsoljan på plattorna som förgasas. Om du torkar av insidorna på plattlocken under tiden som Agaspisen värms upp så avsätts ingen skyddsolja där. När Agaspisen värms upp kan dessutom kondens bildas på den övre plattan och den främre plattan. Torka bort den så snart som möjligt. Börja laga mat på Agaspisen Använd ugnarna så mycket som möjligt till matlagning utan att ändra dina matvanor. Det behåller inte bara värmen utan reducerar dessutom matos och kondensation i köket. Stekugnen kan också användas för grillning (upptill) och ytlig stekning (nedtill).de isolerande locken ska vara nedfällda när plattorna inte används så att värmen i spisen blir kvar.för bästa möjliga resultat ska du använda Agas köksredskap. De har alla tjocka bottnar som garanterar bästa möjliga kontakt med plattorna. De flesta Agapannor kan staplas i sjudningsugnen. Detta är särskilt praktiskt vid ångkokning av grönsaker och sjudning av såser. Förvara den hela plåten utanför Agaspisen. Använd den kall i stekugnen, för att avleda värmen från ugnens övre del och därigenom få till stånd en mer lagom temperatur. Den kan också användas som bakplåt. Agas kakform kan användas i Agaspisar med två ugnar för kakor som behöver gräddas i mer än 45 minuter. Tips om hur du lagar mat med Agaspisen hittar du på sidan 15. Bestäm tid för en Agademonstration hos din Agaåterförsäljare. Stek- och sjudningsugnarna UGNSVENTILERING MED FLÄKT Din spis är försedd med denna funktion, som används på följande sätt: När den mat som ska tillagas har placerats i ugnen trycker man in omkopplaren på fjärrkontrollen. En lampa tänds innanför den nedre vänstra luckan. Det aktiverar fläkten som ventilerar ut matoset. (Se Fig. 10). TÄNK PÅ DETTA: STÄNG AV FLÄKTEN NÄR DU ÄR KLAR MED MATEN. 14

15 INSÄTTNING AV HYLLPLANEN Om du inte har använt den här typen av hyllplan tidigare ska du ta hjälp av figurerna 10 till 13. Fig. 10 DESN Fig. 11 DESN

16 BORTTAGNING AV HYLLPLANEN Fig. 12 DESN Fig. 13 DESN

17 GÖRA REN OCH SKÖTA DIN AGASPIS TÄNK PÅ DETTA: VAR FÖRSIKTIG MED DEN VARMA SPISEN. GÖR INTE REN SPISEN MED VARM ÅNGA. ANVÄND INTE STÅLULL ELLER LIKNANDE OCH INTE HELLER UGNSRENGÖRINGSMEDEL. Den övre plattan och den främre plattan Den enklaste sättet att göra ren Agaspisens övre och främre plattor på är att torka bort spill omedelbart. Mat som bränt fast är svårare att få bort, men det går vanligen med särskilda rengöringsmedel för vitrös emalj eller milda, krämiga rengöringsmedel, i kombination med en trasa eller, vid behov, en nylonskurdyna. Om mjölk eller fruktjuice, eller något annat som innehåller syra, spills på Agaspisen ska du torka bort det omedelbart. Torka också bort eventuella kondensationsstrimmor framtill kring ugnsluckorna, eftersom den vitrösa emaljen annars kan missfärgas permanent. Det enda som behövs för att hålla spisens vitrösa emaljytor snygga och rena är normalt en daglig avtorkning med en fuktad trasa med lite diskmedel på, och därefter avtorkning med en ren, torr trasa, för att inte strimmor ska uppkomma. Tänk på att den övre plattan och kromlocken repas om pannor eller kokkärl dras över dem. De isolerande locken och ugnsluckorna De isolerande locken och ugnsluckorna kan torkas av med ett rengöringsmedel i krämform, eller med en diskmedelindränkt rengöringsdyna. Öppna locken och lyft av ugnsluckorna, så att de får svalna något före rengöringen. Sänk emellertid aldrig ner luckorna i vatten, eftersom de är fyllda med isoleringsmaterial, som skadas om det blir alltför blött. Se även avsnittet Rengöring i Agahandboken. Ugnen och plattorna Gjutjärnsugnarna håller sig i hög grad rena själva. De behöver bara borstas ur då och då med en styv borste med långt handtag. Sjudningsugnen kan rengöras med en fuktad trasa med lite tvål på. Stålborsten används för rengöring av plattorna och för att få bort eventuellt spill som bränt fast i gjutjärnsugnarna. ANVÄND INTE UGNSRENGÖRINGSMEDEL. Stekplåtarna Stekplåtarna rengörs i varmt diskmedelsvatten. Lägg dem i vattnet om det behövs. En nylonskurdyna kan användas. DISKA DEM INTE i dismaskinen och använd inte andra frätande rengöringsmedel. LAGA MAT MED AGASPISEN Eftersom Agaspisen värms upp på ett annat sätt än konventionella spisar kan exakta receptkonverteringar inte göras. Leta efter ett liknande recept i Agahandboken. Nedan återfinns en snabbguide för ugnsanvändning. UGNS-TEMPERATUR AGASPIS MED TVÅ UGNAR AGASPIS MED FYRA UGNAR HÖG STEKNINGSUGN STEKNINGSUGN GRILLNING SCONES BAKVERK BRÖD YORKSHIREPUDDING STEKAR YTLIG STEKNING Överst grillning; 2:a nivån scones, små bakverk 3:e nivån frukostbröd, yorkshirepudding 4:e nivån stekar, fågel, små kakor i formar på den stora köttplåten, Gallerplåten på ugnsbotten limpor Ugnsbotten ytlig stekning. Quiche Överst grillning; 2:a nivån scones, små bakverk 3:e nivån frukostbröd, yorkshirepudding 4:e nivån stekar, fågel Gallerplåten på ugnsbotten limpor Ugnsbotten ytlig stekning, quiche MEDELHÖG STEKNINGS/SKJUDNINGSUGN BAKUGN MJUKA KAKOR SMÅKAKOR FISK SUFFLÉER MÖRDEGSKAKOR OSTPAJER LÅG SJUDNINGSUGN SJUDNINGSUGN GRYTOR BULJONG RISGRYNSGRÖT MARÄNGER MÄKTIGA FRUKTKAKOR Placera gallerplåten på botten av stekugnen. Skydda maten genom att skjuta in den kalla hela plåten på den andra eller tredje nivån. Använd kakformen för mjuka kakor som behöver gräddas i mer än 45 minuter. För fisk och ostpajer kan man alternativt börja i stekugnen och sluta i sjudningsugnen. Värm upp grytor, buljong och risgrynsgröt på annan plats på Agaspisen och flytta sedan kokkärlet till sjudningsugnen. (Ett undantag är maränger.) Mäktiga fruktkakor kan gräddas under lång tid här. 17 Övre delen lätta sockerkakor, vissa sorters kex, småkakor I mitten fisk, suffléer Gallerplåten på ugnsbotten rulltårtor, mördegskakor och ostpajer Värm upp grytor, buljong och risgrynsgröt på annan plats på Agaspisen och flytta sedan kokkärlet till sjudningsugnen. (Ett undantag är maränger.) Mäktiga fruktkakor kan gräddas under lång tid här.

18 18

19 19

20 Ytterligare råd och information får du av din lokala AGAspecialist. Till följd av AGA Rangemaster s policy med kontinuerlig produktutvecklig förbehåller sig bolaget rätten att ändra de specifikationer och konstruktioner som beskrivs och illustreras i detta dokument när som helst. Tillverkas av AGA Rangemaster Station Road Ketley Telford Shropshire TF1 5AQ England 20

AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3

AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3 AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3 Installationsinstruktioner När du byter ut en del av denna spis får du ENDAST använda reservdelar som säkert överensstämmer med våra

Läs mer

Bruksanvisning för AGAS gasspismodeller GC, GCB, (2 ugnar) 2= GE, GEB, (4 ugnar) =4=

Bruksanvisning för AGAS gasspismodeller GC, GCB, (2 ugnar) 2= GE, GEB, (4 ugnar) =4= Gasspisar Bruksanvisning för AGAS gasspismodeller GC, GCB, (2 ugnar) 2= GE, GEB, (4 ugnar) =4= FÖR ANVÄNDNING I SVERIGE LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS Konsumentskydd Som ansvarstagande

Läs mer

AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3

AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3 AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3 Användningsinstruktioner och tillagningsguide LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS För användning i sverige 12/09

Läs mer

AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3

AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3 AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3 Installationsinstruktioner När du byter ut en del av denna spis får du ENDAST använda reservdelar som säkert överensstämmer med våra

Läs mer

AGA GC3-GASSPIS (P/F) (TRE UGNAR) MED RÖKKANAL MED FLÄKT OCH AIMS

AGA GC3-GASSPIS (P/F) (TRE UGNAR) MED RÖKKANAL MED FLÄKT OCH AIMS AGA GC3-GASSPIS (P/F) (TRE UGNAR) MED RÖKKANAL MED FLÄKT OCH AIMS Bruksanvisning LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DENNA AGASPIS För användning i sverige 03/10 EOPI 515549 INNEHÅLL AVSNITT SIDA

Läs mer

AGA DUAL CONTROL. Modellnummer: DC3 & DC5. (Inkluderar alternativ för extern ventilation & rumsventilation)

AGA DUAL CONTROL. Modellnummer: DC3 & DC5. (Inkluderar alternativ för extern ventilation & rumsventilation) AGA DUAL CONTROL Modellnummer: DC3 & DC5 (Inkluderar alternativ för extern ventilation & rumsventilation) Installationsguide TÄNK PÅ ATT: När du byter ut någon del på denna apparat, använd endast reservdelar

Läs mer

Installationsanvisning för AGAS gasspismodeller GC, GCB, GE och GEB

Installationsanvisning för AGAS gasspismodeller GC, GCB, GE och GEB Gasspisar Installationsanvisning för AGAS gasspismodeller GC, GCB, GE och GEB FÖR ANVÄNDNING I SVERIGE LÄS DENNA INSTALLATIONSANVISNING INNAN DU INSTALLERAR DIN AGASPIS Konsumentskydd Som ansvarstagande

Läs mer

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL (Keramikhäll)

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL (Keramikhäll) INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL (Keramikhäll) Användningsinstruktioner och tillagnings-guide LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS För användning i Sverige 01/15 EOPI 512862 INNEHÅLL AVSNITT

Läs mer

AGA GC3-GASSPIS (P/F) (TRE UGNAR) MED RÖKKANAL MED FLÄKT OCH AIMS

AGA GC3-GASSPIS (P/F) (TRE UGNAR) MED RÖKKANAL MED FLÄKT OCH AIMS AGA GC3-GASSPIS (P/F) (TRE UGNAR) MED RÖKKANAL MED FLÄKT OCH AIMS Installationsinstruktioner När du byter ut en del av denna spis får du endast använda reservdelar som säkert överensstämmer med våra säkerhets-

Läs mer

AGA GC3 (tre ugnar) med AIMS

AGA GC3 (tre ugnar) med AIMS AGA GC3 (tre ugnar) med AIMS Med installationsinstruktioner När du byter ut en del av denna spis får du endast använda reservdelar som säkert överensstämmer med våra säkerhets- och prestandaspecifikationer.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR VEDELDAD AGASPIS 300W

BRUKSANVISNING FÖR VEDELDAD AGASPIS 300W BS EN 12815 BRUKSANVISNING FÖR VEDELDAD AGASPIS 300W Konsumentskydd Som ansvarig tillverkare är vi måna om att våra produkter konstrueras och tillverkas för att uppfylla tillämpliga säkerhetsstandarder

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

AGA DUAL CONTROL. Modellnummer: DC3 & DC5. (Inkluderar alternativ för extern ventilation & rumsventilation)

AGA DUAL CONTROL. Modellnummer: DC3 & DC5. (Inkluderar alternativ för extern ventilation & rumsventilation) AGA DUAL CONTROL Modellnummer: DC3 & DC5 (Inkluderar alternativ för extern ventilation & rumsventilation) Bruksanvisning TÄNK PÅ ATT: När du byter ut någon del på denna apparat, använd endast reservdelar

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VEDELDAD AGASPIS 300W

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VEDELDAD AGASPIS 300W INLEDNING BS EN 12815 Konsumentskydd Som ansvarig tillverkare är vi måna om att våra produkter konstrueras och tillverkas för att uppfylla tillämpliga säkerhetsstandarder vid korrekt installation och användning.

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

AGA CITY60 MODERN AGA CITY60 TRADITIONELL

AGA CITY60 MODERN AGA CITY60 TRADITIONELL AGA CITY60 (MODERN) AGA CITY60 (TRADITIONELL) AGA CITY60 MODERN AGA CITY60 TRADITIONELL Bruksanvisning KOM IHÅG: om du byter ut en del på denna apparat, använd endast reservdelar som du säkert vet efterlever

Läs mer

INTEGRERAD TC/DC-MODUL (FFD) (med gashäll)

INTEGRERAD TC/DC-MODUL (FFD) (med gashäll) INTEGRERAD TC/DC-MODUL (FFD) (med gashäll) Matlagnings- guide medföljer inuti Bruksanvisning & Matlagningsguide LÄS DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN FOR BRUK I SVERIGE 05/15 EOPI 517004

Läs mer

Dual Control 100 % AGA, UPP TILL HALVA DRIFTSKOSTNADEN

Dual Control 100 % AGA, UPP TILL HALVA DRIFTSKOSTNADEN Dual Control 100 % AGA, UPP TILL HALVA DRIFTSKOSTNADEN Vi presenterar nya AGA Dual Control Finns i 3-ugns- och 5-ugnsmodeller Nya elektriska AGA Dual Control har allt du älskar hos AGAspisen, men med extra

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

COMPANION ÄGARHANDBOK

COMPANION ÄGARHANDBOK COMPANION ÄGARHANDBOK med installations- och användningsinstruktioner och tillagningsguide TÄNK PÅ DETTA: när du byter ut en del av denna spis får du ENDAST använda reservdelar som säkert överensstämmer

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Aga gasspismodeller GC och GE med AIMS

Aga gasspismodeller GC och GE med AIMS Aga gasspismodeller GC och GE med AIMS Bruksanvisning LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS FÖR ANVÄNDNING I SVERIGE 03/10 EOPI 515558 INNEHÅLL AVSNITT SIDA HÄLSA OCH SÄKERHET 3 DIN AGASPIS

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC728K

Din manual HUSQVARNA QC728K Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC728K. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC728K instruktionsbok

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELSIS OCE 40 OCE Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR... 1 START... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE AV FELAKTIGA KOONENTER... 1 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 ANVÄNDNING...

Läs mer

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4360GAN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609213

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4360GAN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FM4360GAN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Triton Vit / Triton Svart

Triton Vit / Triton Svart Triton Vit / Triton Svart BRUKSANVISNING Triton Vit Triton Svart 2 I. Generella upplysningar Spiskåpan Triton ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo Bruksanvisning Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN/ Elektrotermo Användningsområde Spisen är avsedd för beredning av mat. Uppackning Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna torkas

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

Bruksanvisning Spisvakt

Bruksanvisning Spisvakt Bruksanvisning Spisvakt Med start i spisvredet (autostart) och överhettningsskydd (värmevakt). Godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel! E 19 086 45 (3-fas) E 19 086 52 (1-fas) Introduktion

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

11/2010. Mod: N400X. Production code: UF400/OUT430

11/2010. Mod: N400X. Production code: UF400/OUT430 11/2010 Mod: N400X Production code: UF400/OUT430 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Bruksanvisning SE SE Viktig information 1. Läs den här bruksanvisningen så att du får bästa möjliga nytta av

Läs mer

Montering av glasskivor. Borttagning av glasskivor SE 02 SE 01

Montering av glasskivor. Borttagning av glasskivor SE 02 SE 01 Libretto d istruzioni Instruction manual Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Instruções de instala ção Gebruiksaanwijzingen Bruksanvisning KTS75/KTS75C Montering av glasskivor Ta ut

Läs mer

Kolfilterfläkt Trinda ECe

Kolfilterfläkt Trinda ECe Kolfilterfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT DU 85446 W SE - Instruktioner för montering och användning Följ noga instruktionerna i denna bruksanvisning. Tillverkaren tar inte ansvar för eventuella

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Produktanvisning. INNEHÅLL: Termometer, hygrometer och vattenbehållare (mont.) Bottengaller och mellanrumsstycke. Vändarmotor till art 450640, 450650.

Produktanvisning. INNEHÅLL: Termometer, hygrometer och vattenbehållare (mont.) Bottengaller och mellanrumsstycke. Vändarmotor till art 450640, 450650. Art 45060, 450630 Äggkläckare 4/48 ägg. Halvautomatisk äggvändning Art 450640, 450650 Äggkläckare 4/48 ägg. Helautomatisk äggvändning INNEHÅLL: Termometer, hygrometer och vattenbehållare (mont.) Bottengaller

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639)

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) Spisfläkt Nova 991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Köksfläkt P602WH/P602SS

Köksfläkt P602WH/P602SS Köksfläkt P602WH/P602SS HN 10166/10167 Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan montering och användning av köksfläkten. Installation Denna köksfläkt kan användas antingen med utsug eller recirkulation.

Läs mer

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning Gasolspis CHEF Monterings- och bruksanvisning Chef 50 x 60 Art.nr 340026 Chef 50 x 60 Art.nr 340028 Chef 60 x 60 Art.nr 340066 Chef 60 x 60 Art.nr 340068 Kära kund, Gratulerar till valet av denna spis

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

12502 SWE - 2007 JA Monteringsanvisning el-grill 12502 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer