Ventilation in balance

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ventilation in balance"

Transkript

1 Ventilation in balance installationsanvisning CV ; DV 000

2 VARNINGSSYMBOL Dessa anvisningar ska läsas igenom innan ventilationsanläggningen från Airmaster installeras. Genom att följa dessa anvisningar garanteras korrekt drift av produkten. Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan föregående meddelande. Alla angivna värden är nominella värden och påverkas av lokala villkor. Vid installation av ventilationsanläggningen i rum med rumsluftberoende eldstäder ska gällande bestämmelser följas. Om anvisningar försedda med risksymboler inte följs finns det risk för personskador eller materiella skador. Ventilationsanläggningen får inte installeras i rum med abrasiva (slipande) partiklar eller brännbar eller etsande gas i luften, i våtrum eller i explosionsskyddade rum. Dessa anvisningar gäller den levererade Airmaster-anläggningen inklusive all utrustning och ska överlämnas till ägaren och sparas av denne. Ventilationsanläggningen får inte användas utan de filter som nämns i instruktionsboken. Alla nödvändiga data och anvisningar om nätverksintegration kan laddas ner från webbplatsen Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått till följd av användning eller installation som strider mot instruktionerna i dessa anvisningar. VARNING Serviceluckor ska inte öppnas utan att strömförsörjningen till anläggningen är frånslagen och säkrad mot oavsiktlig start. Anläggningen ska inte startas, förrän samtliga serviceluckor och galler på kanalanslutningar är monterade. Installationsplats och serienummer (S/N): Typ: Leveransdatum: Installationsplats: S/N Ventilationsanläggning:

3 Innehållsförteckning. Generell information...5. Tekniska specifikationer...6. Montage Placering av anläggning Montering Ventilationsrör Isolering av ventilationskanaler Kondensavlopp Fogning runt kanaler Galler och takhuvar Takbeslag, fast Takbeslag, justerbart Anläggning Externa komponenter Kontroll montering.... Anslutningar..... Värmebatterier..... Vattenvärmebatteri (tillval) Luftning av vattensystemet Inställning av värmehållningsventil Inställning av Kv-värde Kontroll vattenvärmebatteri..... Elektriskt värmebatteri..... Elektrisk installation Strömförsörjning Anslutning elektrisk utrustning Datakabel Förankring av skärmad kabel Kontrollpanel Närvarogivare (PIR) CO -givare Externa förbindelser Airlinq BMS installation Kontroll av elektrisk installation Injustering Injusteringsvägledning CV Injusteringsrapport CV Idrifttagning Idrifttagning CV 80 och CV Idrifttagning DV Slutkontroll...

4 Bilaga Måttritningar... CV 80 L... CV 80 R... DV 000 H... 8 DV 000 S... 9 Bilaga Ytterligare mått... 0 Takbeslag, hoek... 0 Takbeslag, justerbart... 0 CV 80 L G... 0 CV 80 R G... 0 CV 80 L G... 0 CV 80 R G... 0 Bilaga El-diagram... Standardanslutning CV Standardanslutning CV Standardanslutning DV Nätverksanslutning... CV 80 och CV DV Bilaga Felsökningar...5

5 . Generell information 6. Takgenomföringsset (tillval) Leveransomfattning: Airmaster anläggningen och all utrustning levereras på pallar. Kontrollera vänligen leveransen, innan påbörjande av installationen. 7. Fasadgaller (tillval). CV/DV anläggning 8. Instruktionsbok (Till programmering, Överlämnas till ägaren!). Takbeslag (tillval) 9. Installationsanvisning (Till installation; Överlämnas till ägaren!). Kontrollpanel Airlinq Viva Airlinq Orbit eller. CO -givare (tillval) 5. Närvarogivare, PIR (tillval)) 5

6 . Tekniska specifikationer CV/DV Max. kapacitet vid 0 db(a) Max. kapacitet vid 50 Pa extern tryckfall Max. kapacitet vid 50 Pa extern tryckfall och SFP 000 Vikt, standardanläggning Dimensioner R 00 L 00 C m /h m /h m /h kg mm se måttritningar Kanaler Diameter mm Kondenspump Kapacitet, max. Lyfthöjd vid kapacitet 5 l/h Avloppsslang, diameter inv./utv. l/h 0 m 6 mm/mm 8/ Elvärmebatteri Termosäkring, aut. reset Termosäkring, man. reset C C Vattenvärmebatteri Effekt vid 60/0 C Tillopp/Retur Max. Driftstemperatur Max. Driftstryck Röranslutningar Material Motorventil, öppna- och stängn.tid W C - 90 bar / /DN5 - Koppar / Aluminium s - 60 El-anslutning (med PE) Anläggning spänning Frekvens Effekt, max. Effekt vid SFP 000 Ström, max. Ström vid SFP 000 Effektfaktor El-värmebatteri effekt Nominell ström Max. läkageström anläggning Rek. avsäkring Max. avsäkring V ~0 ~0 Hz 50 W 9, W A 0,6,,,,6,6 A 0,5 0,6 0,6,, 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 W 50/ A,/,,9,9,9-0,9 ma A 0 x6 A 0 x5 6

7 . Montage OBS! Installatören har ansvaret för att CV anläggningen monteras och förankras på ett korrekt sätt. Installatören har ansvaret för att existerande funktioner i vägg/tak (t.ex. fuktspärr) återställs och att det är fullt funktionsdugligt efter montage av anläggningen. OBS! Läs detta avsnitt. Mekaniskt Montage ordentligt innan påbörjande av montage. Serienumret noteras på sidan i denna manual och den tillhörande instruktionsboken (också på sidan )... Placering av anläggning Under anläggningen skall det vara fritt utrymme (G) för underhållsarbete. OBS! Undertaket skall förses med en öppningsbar lucka under anläggningen med minst samma dimensioner som anläggningen. På DV 000 ska åtkomst också garanteras till elanslutningen på sidan av anläggningen och till drainproppen på kondensbehållaren i bottenplåten. På nedanstående bild visas de väsentliga måtten för anläggningens placering. A B E C G H D F A: Anläggning B: Undertak C: Frånluft/Tilluft D: Extern CO -givare E: Ca,0 m F: Ca,0 m G: Fritt utrymme ca 0,9 m H: Servicelucka OBS! CO -givaren bör inte monteras I närheten av ett fönster eller en dörr. OBS! Rökdetektorer bör inte vara för nära tillufts- och frånluftsluftströmmen. OBS! Anläggningen placeras för kortast möjlig kanaldragning. Påkopplat kanalsystem dimensioneras för lägsta möjliga tryckfall. 7

8 .. Montering... Ventilationsrör... Isolering av ventilationskanaler Avlufts- och intagskanaler ska isoleras mot kondensbildning på kanalerna, om kanalerna befinner sig innanför klimatskärmen. Frånlufts- och inblåsningskanaler ska isoleras mot temperaturförlust och kondensbildning inuti kanalerna om kanalerna befinner sig utanför klimatskärmen. OBS! Kondens- och värmeisoleringen ska utföras i enlighet med gällande standarder och bestämmelser. Måtten till kanalhålen i vägg eller tak framgår av Bilaga Måttritningar. OBS! Vi rekommenderar att kanalhålen borras 0-5 mm större än angivet i ritningen för att ge möjlighet för efterisolering, för att undgå direktkontakt med vägg/tak och för att återställa fuktspärr o. dyl. Ett gummimembran för att återupprätta fuktspärrens funktion kan levereras av anläggningens leverantör (tillval). OBS! Brandkrav i enlighet med gällande standarder och bestämmelser ska följas.... Kondensavlopp OBS! Kanalhål och kanaler till avluft och intag ska i väggen ha ett utåtgående fall på % för att förhindra, att eventuellt slagregn kommer in i anläggningen. OBS! Alla stosar till kanaler på anläggningen har märkts med klistermärken vid leveransen. Placeringen av kanalhålen är beroende av förhållandena på monteringsplatsen och kundens önskemål. Materialbehov och montering av luftkanalerna är beroende av anläggningens montering, tillval och kundens beställning. OBS! Tillufts- och frånluftssidan ska förses med en mätanordning för flödeskontroll. OBS! Kanalsystemets tryckfall på till- och frånluftssidan ska vara lika. Anläggningens kanaldimension ska bibehållas hela vägen ut i systemet fram till don, för att minimera tryckfall och risken för oönskat buller. OBS! Det är viktigt att rören inte vrids eller pressas på anslutningsstosarna på anläggningen för att undvika ökad ljudnivå. Kom ihåg att foga. Se avsnitt... Fogning runt kanaler. Anläggningen är utrustad med en kondenspump. Slangen ska kopplas till ett spillvattenrör. Vid anslutning mot ett spillvattenrör ska ett vattenlås monteras för att undvika dålig lukt från avloppssystemet. Kom ihåg! Montera ett vattenlås för att undvika dålig lukt från spillvattensystemet. Kondensavloppets placering visas i Bilaga Måttritningar. Valfritt montering av kondensavlopp: En kondensavloppsslang kan också dras ut genom ytterväggen. Vid denna version ska ett hål med passande diameter och med % utåtgående fall borras. OBS! Kom ihåg fogning mellan slang och yttervägg. OBS! Slangen ska skyddas mot isbildning. OBS! Montering av ventilationskanaler ska utföras i enlighet med gällande standarder och bestämmelser. 8

9 ... Fogning runt kanaler Fogning runt kanalerna utförs enligt schemat nedan...6. Takbeslag, fast. Invändiga rör Fogning (här visat på en modell med väggkanaler) vid punkterna markerade med pilar är viktigt för att förhindra drag mellan kanalerna () och väggen/taket (). Fogning mellan rör () och fasadgaller () är inte nödvändigt. Beroende på hur väggen/taket ser ut kan t.ex. långtidselastisk fogmassa eller ett expanderande fogband användas för flexibel fogning. Endast CV 80 och CV 00! Takbeslagen monteras på anläggningen innan anläggningen monteras. Takbeslagen monteras nära kanten på antingen på den långa eller korta sidan av höljet. Placeringen kan dock väljas fritt. OBS! Skruvarna till beslagen får INTE överstiga 6 mm plus beslagens materialtjocklek. Airmasters takbeslag levereras med passande skruvar. Skruvhål SKA förborras MED djup på 5 mm. Takbeslagen ska monteras så att anläggningen efter montaget inte ligger an mot taket, väggen eller innertaket...5. Galler och takhuvar..7. Takbeslag, justerbart Vid montering av avluft och intag ska lämpligt rundgaller monteras med lamellerna riktade nedåt som avslutning utvändigt på väggen alternativt ska en takhuv monteras på taket. Monteringen är beroende av takkonstruktionen (). Ritningen visar vilken takhuv som ska användas till avluft () och intag (). OBS! Vid montering av flera anläggningar ska brandkraven i gällande standarder och bestämmelser följas. Takbeslagen behöver i vissa fall förlängas med U-profiler om anläggningen inte ska hängas upp direkt i taket. Montera takbeslagen på U-profilerna Montera U-profilerna med levererade skruvar på anläggningen (se avsnitt..6. Takbeslag, fast ). Montera anläggningen i taket (se avsnitt..8. Anläggning ). 9

10 ..8. Anläggning När takbeslagen har monterats på anläggningen ska anläggningen monteras. OBS! Anläggningen ska monteras vågrätt.. Anläggningen lyfts med lämplig lyftutrustning till monteringsplatsen. OBS! Ett skyddande underlag ska läggas under bottenplattan/serviceluckan för att undvika repor. Underlaget kan t.ex. vara kraftig papp, isolering eller tyg.. Markera och borra hål för takbeslagen.. Montera anläggningen. Infästningsmaterial vid montering är beroende av, och väljs med tanke på, takets tillstånd och bärförmåga.. Notera anläggningens typ, leveransdatum, montageplats samt serienummer (S/N) på sidan i både Installationsanvisningen och Instruktionsboken...9. Externa komponenter Externa avstängningsspjäll: CV 00 och DV 000 kan utrustas med externa avstängningsspjäll. Avstängningsspjällen ska monteras med korta muffar direkt på anläggningens intag och avluft. Exhaust OBS! Avstängningsspjällen ska fästas ordentligt i taket! Anslutningen ska göras i enlighet med Bilaga El-diagram. Intake 0

11 Externt elektriskt eftervärmebatteri: CV 00 kan utrustas med ett externt elektriskt eftervärmebatteri. Värmebatteriet ska monteras med en kort muff i flödesriktningen på anläggningens inblåsningsstos. Tilluftstemperaturgivaren som levereras fäst på anläggningen ska monteras,5 m efter värmebatteriet. Borra lämpliga hål i ventilationskanalen. OBS! Värmebatteriet ska fästas ordentligt i taket! IT -,5 m *D INLET Flow 0 VDC Anslutningen ska göras i enlighet med Bilaga El-diagram. Externt vatteneftervärmebatteri: CV 00 och DV 000 kan utrustas med ett externt vattenburet eftervärmebatteri. Värmebatteriet ska monteras med en kort muff i flödesriktningen direkt på anläggningens inblåsningsstos. Tilluftstemperaturgivaren som levereras fäst på anläggningen ska monteras,5 m efter värmebatteriet. Borra lämpliga hål i ventilationskanalen. OBS! Det invändiga röret på värmebatteriets värmeväxlare ska efter monteringen vara vågrätt. IT -,5 m INLET Flow OBS! Värmebatteriet ska fästas ordentligt i taket! Kv-inställningen av de invändiga ventilerna ska göras i enlighet med avsnitt. Vattenvärmebatteri Anslutningen ska göras i enlighet med Bilaga El-diagram...0. Kontroll montering Serienummer noterat Kondensavlopp monterat Anläggning monterad Takbeslag monterat Vent.rör och galler monterade Takhuvar monterade Externa komponenter monterade Skruvar efterdragna Montörens namn: Notering: ja nej

12 . Anslutningar Extern anslutning: OBS! Dimensionering av rör och ventiler samt inkoppling av vatten till anläggningen ska alltid utföras av auktoriserad VVS-installatör. Δp TD 5.. Värmebatterier Värmebatterier till CV/DV-produkterna används också för att motverka isbildning i värmeväxlaren. Här används funktionen Virtual Preheat. Läs mer i instruktionsboken.. Internt monterat i Airmaster-anläggningen. Avstängningsventil (installatören levererar). Smutsfilter (installatören levererar). Injusteringsventil (installatören levererar) 5. Tryckdifferensregulator (installatören levererar).. Vattenvärmebatteri (tillval) Airmaster anläggningen kan som tillval utrustas med ett externt vattenvärmebatteri. Vid val av vattenvärmebatteri ingår en motorventil, en självverkande varmhållningstermostat och en luftningsventil monterad på värmebatteriet. Det vattenvärmebatteriet är läckagetestat och kontrollerat enligt DS 69. Värmeanläggningens tillopp förbinds till stosen märkt med TILLOPP och returledningen förbinds med stosen märkt med RETUR. OBS! Reglerventilen kräver rent anläggningsvatten för att kunna fungera optimalt utan störningar i form av igensättningar i ventilen. På varmvattenanslutningen monteras avstängningsventil, smutsfilter och injusteringsventil enligt principdiagrammet Extern anslutning. Det kan vara nödvändigt (t.ex. vid fjärrvärmeanläggning) att installera en tryckdifferensregulator, om differenstrycket överstiger 0 kpa. Intern uppbyggnad av det vattenvärmebatteriet:. Returledning - anslutning. Tillopsledning - anslutning. Luftningsventil. Termostatisk varmhållningsventil, typ Comap D80S, med temperaturgivare 5. Varmhållningsventil, typ Comap D80S, med elektrisk ventil (On/Off), typ Broen Vattenvärmebatteri 7. Luftflöde TC M 5 Vid luftning och inställning av ventiler ska värmebatteriets servicelucka öppnas Luftning av vattensystemet Öppna samtliga ventiler för full vattengenomströmning och lufta systemet med luftningsventilen (). Vattengenomströmningen ska efter en kort tid vara urluftad. OBS! Avluftningen utförs med helt öppen varmhållningstermostat, ventil () och motordriven ventil (5).

13 ... Inställning av värmehållningsventil Inställningsområdet på givaren (TC) är från fabriken min. begränsat till,5 för att säkra en lägsta batteritemperatur på ca C (förutsatt att varmvatten är tillgängligt). OBS! Värmetillförseln eller vattengenomströmningen får aldrig brytas / stängas av vid utetemperatur lägre än 0 C, t. ex. över helgen eller under semesterperioder. OBS! Tilloppstemperaturen får aldrig understiga 0 C vid utetemperatur lägre än 0 C.... Inställning av Kv-värde Värmebatteriet levereras med värmehållningsventil () och reglerventilen (5) förinställd på 0 (helt öppen ventil). Ventilerna ställs in efter nedanstående beräkning och schema så att det nödvändiga flödet uppnås vid ett differenstryck ( p), som är tillgängligt för anläggningen under nominella driftvillkor. Beräkning OBS! Denna beräkning ska utföras vid varje anläggningsinstallation för att ställa in ventilerna ( + 5). Parametrarna för beräkningen är specifika för varje anläggning. Beräkningen görs mot bakgrund av en kritisk driftsituation. Använda parametrar i exemplet: OT Minsta utetemperatur ( C) RT Rumstemperatur ( C) n Minsta verkningsgrad värmeväxlare (%) IT Önskad inblåsningstemperatur ( C) V L Inblåsningsluftflöde (m ) t F Vattentemperatur TILLOP ( C) t R Vattentemperatur RETUR ( C) p Önskat differenstryck: 0 0 kpa (0 kpa = 0, bar) OBS! Anläggningen ska vara urluftad innan inregleringen genomförs. OBS! Det är viktigt att förinställa ventilen så att den maximala vattengenomströmningen inte överskrids. OBS! Är differenstrycket över reglerventilen större än 0 kpa finns det risk för strömningsoljud från ventilen. Här bör en tryckdifferensregulator installeras.. Beräkna temperatur (t) efter värmeväxlare. [ C ]. Beräkna värmebehovet (Q) för uppvärmning av luften till önskad inblåsningstemperatur. [ W ]. Beräkna erforderligt vattenflöde (V V ). [ l/h ] Vattenmängd för detta exempel: CV/DV Luftmängd (m ) Max. effekt (W) Vätskemängd (l/h) 5

14 . Använd schemat för att finna inställningspunkten för ventilerna ( + 5). () [kpa] () [kv] [l/h] Gå in i schemat med det uträknade vattenflödet (). (Här V V = 5 l/h) Gå in i schemat med det önskade differenstrycket för ventilerna. Här är p = 0 kpa. (Det optimala värdet för denna ventil ligger mellan 0 och 0 kpa.) Avläs inställningsvärdet () på de diagonala linjerna för ventilinställning. Ställ in ventilerna med en skruvmejsel till det beräknade värdet. (I detta exempel är ventilernas inställning på 6) ().. Elektriskt värmebatteri Inre elektriska värmebatterier på CV 80 och DV 000 levereras komplett monterade och elinkopplade. Samtliga elektriska värmebatterier är försedda med interna skydd i form av säkerhetstermostater på värmebatteriet. På CV 00 går det att montera ett externt elektriskt värmebatteri. Se..8. Montering av externa komponenter för korrekt montering och Bilaga El-diagram för korrekt anslutning. Läs mer om strömförbrukning i avsnitt. Tekniska Specifikationer. Säkerhetsfunktioner elektriskt värmebatteri De elektriska värmebatterierna är säkrade mot överhettning i enlighet med DS 7 med hjälp av två säkerhetstermostater per värmebatteri, som kopplar ur värmebatteriet vid överhettning. Den ena termostaten kopplar ur värmebatteriet vid 70 C, automatisk återställning. Den andra termostaten kopplar ur värmebatteriet vid 0 C, manuell återställning.... Kontroll vattenvärmebatteri ja nej Vattenrör anslutet Värmebatteriet är urluftat Ventiler inställda Värmebatteriet är tätt Montörens namn: Noteringar:

15 .. Elektrisk installation OBS! Samtliga elektriska anslutningar till Airmasteranläggningen ska utföras av auktoriserad fackpersonal enligt gällande lagar och regler.... Anslutning elektrisk utrustning Under sidolocket på DV 000 och inuti CV80 och CV00 vid styrboxen görs de elektriska anslutningarna till utrustningen. Se Bilaga El-diagram för rätt inkoppling.... Strömförsörjning OBS! Säkring och brytare ska monteras enligt gällande lagar och regler i den fasta installationen fram till anläggningen. Säkring och brytare levereras av installatören. OBS! Försörjningskabeln dimensioneras efter gällande regler och föreskrifter med hänsyn till förhållandena på installationsplatsen. OBS! Beroende på anläggningens strömförbrukning och det existerande elsystemet ska minst en ny strömkrets etableras. OBS! Vid installation av flera anläggningar ska hänsyn tas till den tillåtna läckageströmmen per anläggning. Se också avsnitt. Tekniska specifikationer. OBS! Kontrollpanelen och eventuella givare, kontakter och tillval ska vara monterade innan spänningsförsörjningen kopplas på.... Datakabel Anslutningskabeln till kontrollpanelen är en partvinnad skärmad Pair Twisted Shield (PTS) x X 0,6 datakabel. Givare kan också anslutas med en icke partvinnad men skärmad datakabel. Kabeln förbereds till panelens/givarens plintar enligt följande anvisningar: Kappa och skärmfolie avisoleras så nära anslutningsterminalen som möjligt med hänsyn till EMC-störning. Var försiktig med avisoleringen, så att ledningarna inte skadas eller bryts. Bibehåll de parvisa tvinningarna av ledningarna fram till terminalerna. Anslutningen sker enligt Bilaga Kopplingsscheman. CV 000: Anläggningen kan anslutas till ström via en - eller 5-ledad strömförsörjningskabel till antingen eller fas. OBS! Anslutningen till faser är nödvändig om anläggningen är utrustad med ett elektriskt eftervärmebatteri. Kablarna förbinds till resp. anläggningsplint enligt följande anvisningar: Kappan avisoleras så nära anslutningsterminalen som möjligt med hänsyn till EMC störning. Var försiktig med avisoleringen, så att ledningarna inte skadas eller bryts. Bibehåll de parvisa tvinningarna av ledningarna fram till terminalerna. Skärmen termineras. Bilderna i underavsnitten visar plintarna på skärmterminaler, kontrollpanelen och givarna. Anslutningarna görs enligt de kopplingsscheman som visas i Bilaga Kopplingsscheman. OBS! Alla ledningar som används vid installationen ska längdjusteras. De får ej monteras ihoprullade. 5

16 ... Förankring av skärmad kabel..6. Närvarogivare (PIR) Skärm till både kontrollpanelen och samtliga sensorer termineras vid styrboxen inne i ventilationsanläggningen efter följande anvisningar: Drain-wire ansluts GND, skärmfolie klipps bort. OBS: Skärmen ska tas bort vid kontrollpanelen och vid givaren. Spänn inte skruvarna för hårt. Anslutningskabel för närvarogivaren är en skärmad datakabel...5. Kontrollpanel För montage hänvisas till anvisningarna som medföljer närvarogivaren. Givaren levereras löst utan ledning...7. CO -givare Leveransen omfattar kontrollpanelen löst medlevererad, kabel är monterad. Kontrollpanelen monteras i lämplig höjd på väggen, vanligtvis i samma rum som ventilationsanläggningen, men kan också placeras i närliggande rum. Maximal kabellängd är 0 m PTSxx0,6 datakabel. OBS! Ledningar till A/B och V/OV ska vara partvinnade. Det är viktigt att vara noggrann när skärmen tas bort så att kortslutning förhindras. Ventilationsanläggningen kan som tillval levereras med en CO -givare. Denna kan fås monterad i anläggningen eller som extern givare (visas här) för montage på vägg. Den externa givaren placeras enligt ritning i avsnitt. Anläggningspositionering. Anslutningskabeln för CO -givaren är en skärmad datakabel. För montage hänvisas till anvisningarna som medföljer CO -givaren. Givaren levereras löst utan ledning. CO -givaren har ett givarområde från 0 till 000 ppm CO. 6

17 ..8. Externa förbindelser Externa förbindelser används för Airmaster-anläggningens uppkoppling på en manuell startkontakt, en extern säkerhetsbrytare och en analog Central Tillståndskontroll och Styrsystem (A-CTS) på engelska analog Building Management System (A-BMS). OBS! Inställningarna i styrningsmjukvaran ska göras med en dator och programmet Airlinq Service Tool. en 0-0 Volt-signal på pol J7-7 och GND på pol J7-8 av CTS-systemet (). Ingång AI# ska ställas in på A-BMS start, ingång AI# ställas in på A-BMS flow eller A-BMS temp. Vill man bara starta/stoppa anläggningen med CTS och för övrigt låta den ta in den luftmängd som ställts in på manöverpanelen eller bestämts med en CO -givare ska bara startsignalen anslutas som visas under. Extern start. Ingång AI# ska ställas in på External start. CV 80 och CV 00 På CV 80 och CV 00 finns analoga ingångar. Som standard är ingång AI# programmerad för en rörelsegivare ( PIR ) och AI# för överstyrning med en CO -givare.. Extern start J7- J7-5 Vid extern start läggs,5 VDC utgångssignalen från pol J7- via en extern kontakt (t.ex. en brytare eller hygrostat) () på pol J7-5. Anläggningen startar när kontakten stängs. Anläggningen stoppar om signalen bryts. Ingång AI# ska ställas in på External start.. Extern stoppfunktion J7- J7-5 Funktionen External Emergency Stop kan bryta anläggningens drift oberoende av andra startsignaler t.ex. i en nödsituation. En,5 VDC signal läggs t.ex. med en rökdetektor via en slutarkontakt () från pol J7- till pol J7-5 så länge anläggningen ska vara i drift. Anläggningen startar med de programmerade startsignalerna. Bryts funktionens signal (kontakten öppnas), stoppar anläggningen direkt oavsett drifttillstånd. Ingång AI# ska ställas in på External Emergency Stop.. Analog CTS J7- J V J7-7 GND J7-8 CTS systemet lägger,5 VDC utgångssignalen via en slutarkontakt (NO) () från pol J7- på pol J7-5. Då startar och stoppar ventilationsanläggningen i enlighet med CTSsystemets programmering. DV 000 På DV 000 finns analoga och digitala ingångar. Som standard är ingång DI# programmerad till en rörelsegivare ( PIR ), DI# till External start och DI# till A-BMS start. Anslutningen visas med kopplingsscheman i avsnitt Bilaga Kopplingsscheman. En analog CTS kan reglera luftmängden och inblåsningstemperaturen med 0 0 V signaler. Anläggningens styrningsmjukvara friger en potentialfri larmkontakt som för en larmsignal tillbaka till CTS-styrningen (max. V/00 ma/ VA). På så sätt kan man visa larm på ventilationsanläggningen på t.ex. en larmtavla. Vill man bara starta/stoppa anläggningen med CTS och för övrigt låta den ta in den luftmängd som ställts in på manöverpanelen eller bestämts med en CO -givare ska endast startsignalen anslutas som extern start ( External Start ). Extern stoppfunktion J-8 J-5 / J-6 Funktionen External Emergency Stop kan bryta anläggningens drift oberoende av andra startsignaler t.ex. i en nödsituation. En VDC-signal läggs t.ex. med en rökdetektor via en slutarkontakt () från pol J-8 till pol J-5 eller J-6. Anläggningen startar med de programmerade startsignalerna. Bryts funktionens signal, stoppar anläggningen direkt oavsett drifttillstånd. Ingång DI# (J-5) eller DI# (J-6) ska ställas in på External Emergency Stop. Då kan man inte använda startsignaler från extern start ( External Start ) eller från en CTS ( A-BMS start ). Luftmängden eller inblåsningstemperaturen styrs med 7

18 ..9. Airlinq BMS installation Group Control panel DIP-switch V GND A B OFF DIP-switch System Control panel Master Unit 0 - id0 Unit - id PTS xx0,6 max. cm Unit - id V V GND GND A A B B Jumper Unit xx - idxx V GND A B ON J/J6 J/J6 J/J6 V GND A B J/J6 PTS xx0,6 PTS x0,6 V GND A B PTS xx0,6 V GND A B PTS x0,6 A B PTS x0,6 A B Kopplingsbox till gruppe-kontrolpanel. PTS x0,6 A B Airlinq BMS (Master/Slav) installationen ger möjlighet för att styra upp till 0 Airmaster anläggningar med en system-kontrollpanel (system control panel) och upp till 9 gruppe-kontrollpaneler (group control panel). Notera: Samtliga anläggningar ska ha samma mjukvaruversion. Om anläggningar som är köpta vid olika tidpunkter sammankopplas, måste mjukvaran på de äldre anläggningarna uppgraderas till samma version som den senast inköpta anläggningen (högsta versionsnumret). Kontakta återförsäljaren för mer information om detta. OBS! Kopplingsboxen skall monteras i omedelbar närhet till manöverpanelen. Ett längre avstånd kan medföra kommunikationsproblem. DIP-switch vid en kontrollpanel är som standard på ON : Anslut enheterna (kontrollpanel och anläggning) som visas i schemat. Den maximala kabellängden i ett system är 000 m. A, B, och är till kommunikation och V, 0V, och är till strömanslutningen på respektive kontrollpanel och anläggning. J på P serie och J6 på L-serie. OBS! Använd en partvinnad skärmad datakabel (PTS xx0,6) från kontrollpanelen till anläggningen och en partvinnad skärmad datakabel (PTS x0.6) från anläggning till anläggning! Skärmen vid varje kabel får endast installeras på den ena sidan vid en anläggning! OBS! Första enhet och sista enhet avslutas med en DIP-switch (manöverpanelen) respektive en jumper (styrboxen). Övriga enheter får inte avslutas. Manöverpanelen kan anslutas som första eller sista enhet i kedjan. Jumper i styrboxen är som standard på OFF (öppen). DV 000 CV 80 och 00 OBS! Systemet programmeras med en dator och programmet Airlinq Service Tool. 8

19 ..0. Kontroll av elektrisk installation Kontrollpanel Installerad Närvarogivare (PIR) installerad CO -givare installerad Manuell start installerad CTS installerad Master/Slav installerad Strömförsörjning ansluten Montörens namn: Notering: ja nej 9

20 5. Injustering 5.. Injusteringsvägledning CV00 Montera st tryckuttag på kanalen på tilluft, frånluft, intag och avluft innan eventuella förgreningar och om möjligt ca m från aggregatet.. OBS! tryckuttagen skall inte sticka in i kanalen (för långa mätnipplar kortas ex.vis med en kniv) Tryckuttagen monteras på kanalen med en långtidsverkande fogmasa t.ex akryl eller silikon och blindnit. Blindnit tätas med fogmassa. Montera mätutrustning för tryckdifferensmätning (externt tryckfall) både från Tilluft och intag och från frånluft till avluft. Alla stosar på aggregatet är markerade. Anslut en pc till ventilationsaggregatet och starta programmet Airlinq Service Tool och avläs följande parametrar under Settings- Hardware Setup - Fan i styrningen: Max volt ex och Max volt in. Notera värden under 5. Injusteringsrapport CV 00. Starta anläggningen med 00% luftmängd. Mät differenstrycket (External Pressure) från tilluft till intag efter ca 60 sekunder och direkt därefter från frånluft till avluft. Resultatet noteras under 5. Injusteringsprotokoll CV 00 (ex.vis 80 Pa på tilluftsidan och 9 Pa på frånluftsidan). Markera aktuell arbetspunkt i diagramet på nästa sida (ex.vis 80 Pa vid 6,5 Volt; Max Volt in utläst från styrningen). (Det svarar ex.vis till ett akteullt flöde på 5 m/h [V A ] på tiluftsidan vid 00%. (se diagrammet) Finn din arbetspunkt för ditt önskade flöde (ex.vis 6 m/h [V max ]) och utläs den nya setpunkten Max Volt in blir i detta fall,9 Volt. (Se diagrammet) Notera det nya värdet under 5. Injusteringsrapport CV00. Genomför förskjutningen av arbetspunkten för frånluftssidan och notera det nya värdet under Max Volt ex under 5. Injusteringsrapport CV00. Det önskade minsta luftmängden enligt norm [V min ] kan ställas in med hjäl av parametern Minimum Flow %. Parametern beräknas med följande formel: V min * 00 / V max = Minimum Flow % Programmering: Minimum Flow % under Settings-Operation. Max volt ex och Max volt in under Settings- Hardware Setup-Fan External Pressure (Pa) CV00 (Max volt in / Max volt ex) 5 V 60 Pa 6 V 80 Pa 7 V 0 Pa 8 V V V 0 0,9 V 0 V max : 6 m /h Flow (m /h) ,5 V V A : 5 m /h Pa 90 0 Pa 00 0

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTLLTIONSNVISNING CV 80. 00; DV 000 VRNINGSSYMBOL Dessa anvisningar ska läsas igenom innan ventilationsanläggningen från irmaster installeras. Genom att följa dessa anvisningar

Läs mer

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTALLATIONSANVISNING AM 900. 00 VARNINGSSYMBOL Den här vägledningen skall läsas igenom innan ventilationsanläggningen installeras och tas i bruk. Genom att följa vägledningen säkrar

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA Instruktion Roterande värmeväxlare 1. Allmänt Värmeåtervinnaren är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad på upp till 82% vid lika

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Forceringsventil KSO-M, KSO-MH

Forceringsventil KSO-M, KSO-MH Dimensionering, ljuddata Dimensioneringsdiagram KSO-M-100 / KSO-MH-100 Ventilationsanläggning Den med hjälp av KSO-M- och KSO-MH-ventilen uppnådda forceringen av luftflödet i enstaka rum kan förverkligas

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul PBD SE 1223-2 NIBE SAM 639494 Tilluftsmodul TM NIBE SAM 3 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR LH No. 010-152-S LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO ÖVERSIKTSSKISS

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

eberspächer värmare A WORLD OF COMFORT ES_GSM_Install_135x170.indd 1 2012-03-28 12.20

eberspächer värmare A WORLD OF COMFORT ES_GSM_Install_135x170.indd 1 2012-03-28 12.20 Fordonsvärmare Teknisk dokumentation se monteringsanvisning Easysta gsm tc 202 TeLefonstyrning för eberspächer värmare A WORLD OF COMFORT ES_GSM_Install_135x170.indd 1 2012-03-28 12.20 2 Fordonsvärmare

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

CityKit & Memokey Audio/Video VDS

CityKit & Memokey Audio/Video VDS CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.3 axema Sida 1 Installationsmanual

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

ED 100 ED 250. Kopplingsexempel

ED 100 ED 250. Kopplingsexempel ED 100 ED 250 Kopplingsexempel Extern Programväljare DORMA sammankopplad med DORMA extern programväljare. Programväljaren är inkopplad på ingången för extern programväljare. Här monterar man en extern

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning 110984S-04 2013-08 ART. NR.: 113243 FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning Trådlös forceringsbrytare Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) resp Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion med

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 7S-EC-RS REC Temovex 7S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL Väggmonterad fläktkonvektor TOUCH VALVE SYSTEM Auto MODE SLEEP LIGHT Auto zz ON OFF SET On F C am pm SEND LOUVER SWING INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL TOUCH

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.7 CityKit

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer