Ventilation in balance

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ventilation in balance"

Transkript

1 Ventilation in balance installationsanvisning CV ; DV 000

2 VARNINGSSYMBOL Dessa anvisningar ska läsas igenom innan ventilationsanläggningen från Airmaster installeras. Genom att följa dessa anvisningar garanteras korrekt drift av produkten. Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan föregående meddelande. Alla angivna värden är nominella värden och påverkas av lokala villkor. Vid installation av ventilationsanläggningen i rum med rumsluftberoende eldstäder ska gällande bestämmelser följas. Om anvisningar försedda med risksymboler inte följs finns det risk för personskador eller materiella skador. Ventilationsanläggningen får inte installeras i rum med abrasiva (slipande) partiklar eller brännbar eller etsande gas i luften, i våtrum eller i explosionsskyddade rum. Dessa anvisningar gäller den levererade Airmaster-anläggningen inklusive all utrustning och ska överlämnas till ägaren och sparas av denne. Ventilationsanläggningen får inte användas utan de filter som nämns i instruktionsboken. Alla nödvändiga data och anvisningar om nätverksintegration kan laddas ner från webbplatsen Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått till följd av användning eller installation som strider mot instruktionerna i dessa anvisningar. VARNING Serviceluckor ska inte öppnas utan att strömförsörjningen till anläggningen är frånslagen och säkrad mot oavsiktlig start. Anläggningen ska inte startas, förrän samtliga serviceluckor och galler på kanalanslutningar är monterade. Installationsplats och serienummer (S/N): Typ: Leveransdatum: Installationsplats: S/N Ventilationsanläggning:

3 Innehållsförteckning. Generell information...5. Tekniska specifikationer...6. Montage Placering av anläggning Montering Ventilationsrör Isolering av ventilationskanaler Kondensavlopp Fogning runt kanaler Galler och takhuvar Takbeslag, fast Takbeslag, justerbart Anläggning Externa komponenter Kontroll montering.... Anslutningar..... Värmebatterier..... Vattenvärmebatteri (tillval) Luftning av vattensystemet Inställning av värmehållningsventil Inställning av Kv-värde Kontroll vattenvärmebatteri..... Elektriskt värmebatteri..... Elektrisk installation Strömförsörjning Anslutning elektrisk utrustning Datakabel Förankring av skärmad kabel Kontrollpanel Närvarogivare (PIR) CO -givare Externa förbindelser Airlinq BMS installation Kontroll av elektrisk installation Injustering Injusteringsvägledning CV Injusteringsrapport CV Idrifttagning Idrifttagning CV 80 och CV Idrifttagning DV Slutkontroll...

4 Bilaga Måttritningar... CV 80 L... CV 80 R... DV 000 H... 8 DV 000 S... 9 Bilaga Ytterligare mått... 0 Takbeslag, hoek... 0 Takbeslag, justerbart... 0 CV 80 L G... 0 CV 80 R G... 0 CV 80 L G... 0 CV 80 R G... 0 Bilaga El-diagram... Standardanslutning CV Standardanslutning CV Standardanslutning DV Nätverksanslutning... CV 80 och CV DV Bilaga Felsökningar...5

5 . Generell information 6. Takgenomföringsset (tillval) Leveransomfattning: Airmaster anläggningen och all utrustning levereras på pallar. Kontrollera vänligen leveransen, innan påbörjande av installationen. 7. Fasadgaller (tillval). CV/DV anläggning 8. Instruktionsbok (Till programmering, Överlämnas till ägaren!). Takbeslag (tillval) 9. Installationsanvisning (Till installation; Överlämnas till ägaren!). Kontrollpanel Airlinq Viva Airlinq Orbit eller. CO -givare (tillval) 5. Närvarogivare, PIR (tillval)) 5

6 . Tekniska specifikationer CV/DV Max. kapacitet vid 0 db(a) Max. kapacitet vid 50 Pa extern tryckfall Max. kapacitet vid 50 Pa extern tryckfall och SFP 000 Vikt, standardanläggning Dimensioner R 00 L 00 C m /h m /h m /h kg mm se måttritningar Kanaler Diameter mm Kondenspump Kapacitet, max. Lyfthöjd vid kapacitet 5 l/h Avloppsslang, diameter inv./utv. l/h 0 m 6 mm/mm 8/ Elvärmebatteri Termosäkring, aut. reset Termosäkring, man. reset C C Vattenvärmebatteri Effekt vid 60/0 C Tillopp/Retur Max. Driftstemperatur Max. Driftstryck Röranslutningar Material Motorventil, öppna- och stängn.tid W C - 90 bar / /DN5 - Koppar / Aluminium s - 60 El-anslutning (med PE) Anläggning spänning Frekvens Effekt, max. Effekt vid SFP 000 Ström, max. Ström vid SFP 000 Effektfaktor El-värmebatteri effekt Nominell ström Max. läkageström anläggning Rek. avsäkring Max. avsäkring V ~0 ~0 Hz 50 W 9, W A 0,6,,,,6,6 A 0,5 0,6 0,6,, 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 W 50/ A,/,,9,9,9-0,9 ma A 0 x6 A 0 x5 6

7 . Montage OBS! Installatören har ansvaret för att CV anläggningen monteras och förankras på ett korrekt sätt. Installatören har ansvaret för att existerande funktioner i vägg/tak (t.ex. fuktspärr) återställs och att det är fullt funktionsdugligt efter montage av anläggningen. OBS! Läs detta avsnitt. Mekaniskt Montage ordentligt innan påbörjande av montage. Serienumret noteras på sidan i denna manual och den tillhörande instruktionsboken (också på sidan )... Placering av anläggning Under anläggningen skall det vara fritt utrymme (G) för underhållsarbete. OBS! Undertaket skall förses med en öppningsbar lucka under anläggningen med minst samma dimensioner som anläggningen. På DV 000 ska åtkomst också garanteras till elanslutningen på sidan av anläggningen och till drainproppen på kondensbehållaren i bottenplåten. På nedanstående bild visas de väsentliga måtten för anläggningens placering. A B E C G H D F A: Anläggning B: Undertak C: Frånluft/Tilluft D: Extern CO -givare E: Ca,0 m F: Ca,0 m G: Fritt utrymme ca 0,9 m H: Servicelucka OBS! CO -givaren bör inte monteras I närheten av ett fönster eller en dörr. OBS! Rökdetektorer bör inte vara för nära tillufts- och frånluftsluftströmmen. OBS! Anläggningen placeras för kortast möjlig kanaldragning. Påkopplat kanalsystem dimensioneras för lägsta möjliga tryckfall. 7

8 .. Montering... Ventilationsrör... Isolering av ventilationskanaler Avlufts- och intagskanaler ska isoleras mot kondensbildning på kanalerna, om kanalerna befinner sig innanför klimatskärmen. Frånlufts- och inblåsningskanaler ska isoleras mot temperaturförlust och kondensbildning inuti kanalerna om kanalerna befinner sig utanför klimatskärmen. OBS! Kondens- och värmeisoleringen ska utföras i enlighet med gällande standarder och bestämmelser. Måtten till kanalhålen i vägg eller tak framgår av Bilaga Måttritningar. OBS! Vi rekommenderar att kanalhålen borras 0-5 mm större än angivet i ritningen för att ge möjlighet för efterisolering, för att undgå direktkontakt med vägg/tak och för att återställa fuktspärr o. dyl. Ett gummimembran för att återupprätta fuktspärrens funktion kan levereras av anläggningens leverantör (tillval). OBS! Brandkrav i enlighet med gällande standarder och bestämmelser ska följas.... Kondensavlopp OBS! Kanalhål och kanaler till avluft och intag ska i väggen ha ett utåtgående fall på % för att förhindra, att eventuellt slagregn kommer in i anläggningen. OBS! Alla stosar till kanaler på anläggningen har märkts med klistermärken vid leveransen. Placeringen av kanalhålen är beroende av förhållandena på monteringsplatsen och kundens önskemål. Materialbehov och montering av luftkanalerna är beroende av anläggningens montering, tillval och kundens beställning. OBS! Tillufts- och frånluftssidan ska förses med en mätanordning för flödeskontroll. OBS! Kanalsystemets tryckfall på till- och frånluftssidan ska vara lika. Anläggningens kanaldimension ska bibehållas hela vägen ut i systemet fram till don, för att minimera tryckfall och risken för oönskat buller. OBS! Det är viktigt att rören inte vrids eller pressas på anslutningsstosarna på anläggningen för att undvika ökad ljudnivå. Kom ihåg att foga. Se avsnitt... Fogning runt kanaler. Anläggningen är utrustad med en kondenspump. Slangen ska kopplas till ett spillvattenrör. Vid anslutning mot ett spillvattenrör ska ett vattenlås monteras för att undvika dålig lukt från avloppssystemet. Kom ihåg! Montera ett vattenlås för att undvika dålig lukt från spillvattensystemet. Kondensavloppets placering visas i Bilaga Måttritningar. Valfritt montering av kondensavlopp: En kondensavloppsslang kan också dras ut genom ytterväggen. Vid denna version ska ett hål med passande diameter och med % utåtgående fall borras. OBS! Kom ihåg fogning mellan slang och yttervägg. OBS! Slangen ska skyddas mot isbildning. OBS! Montering av ventilationskanaler ska utföras i enlighet med gällande standarder och bestämmelser. 8

9 ... Fogning runt kanaler Fogning runt kanalerna utförs enligt schemat nedan...6. Takbeslag, fast. Invändiga rör Fogning (här visat på en modell med väggkanaler) vid punkterna markerade med pilar är viktigt för att förhindra drag mellan kanalerna () och väggen/taket (). Fogning mellan rör () och fasadgaller () är inte nödvändigt. Beroende på hur väggen/taket ser ut kan t.ex. långtidselastisk fogmassa eller ett expanderande fogband användas för flexibel fogning. Endast CV 80 och CV 00! Takbeslagen monteras på anläggningen innan anläggningen monteras. Takbeslagen monteras nära kanten på antingen på den långa eller korta sidan av höljet. Placeringen kan dock väljas fritt. OBS! Skruvarna till beslagen får INTE överstiga 6 mm plus beslagens materialtjocklek. Airmasters takbeslag levereras med passande skruvar. Skruvhål SKA förborras MED djup på 5 mm. Takbeslagen ska monteras så att anläggningen efter montaget inte ligger an mot taket, väggen eller innertaket...5. Galler och takhuvar..7. Takbeslag, justerbart Vid montering av avluft och intag ska lämpligt rundgaller monteras med lamellerna riktade nedåt som avslutning utvändigt på väggen alternativt ska en takhuv monteras på taket. Monteringen är beroende av takkonstruktionen (). Ritningen visar vilken takhuv som ska användas till avluft () och intag (). OBS! Vid montering av flera anläggningar ska brandkraven i gällande standarder och bestämmelser följas. Takbeslagen behöver i vissa fall förlängas med U-profiler om anläggningen inte ska hängas upp direkt i taket. Montera takbeslagen på U-profilerna Montera U-profilerna med levererade skruvar på anläggningen (se avsnitt..6. Takbeslag, fast ). Montera anläggningen i taket (se avsnitt..8. Anläggning ). 9

10 ..8. Anläggning När takbeslagen har monterats på anläggningen ska anläggningen monteras. OBS! Anläggningen ska monteras vågrätt.. Anläggningen lyfts med lämplig lyftutrustning till monteringsplatsen. OBS! Ett skyddande underlag ska läggas under bottenplattan/serviceluckan för att undvika repor. Underlaget kan t.ex. vara kraftig papp, isolering eller tyg.. Markera och borra hål för takbeslagen.. Montera anläggningen. Infästningsmaterial vid montering är beroende av, och väljs med tanke på, takets tillstånd och bärförmåga.. Notera anläggningens typ, leveransdatum, montageplats samt serienummer (S/N) på sidan i både Installationsanvisningen och Instruktionsboken...9. Externa komponenter Externa avstängningsspjäll: CV 00 och DV 000 kan utrustas med externa avstängningsspjäll. Avstängningsspjällen ska monteras med korta muffar direkt på anläggningens intag och avluft. Exhaust OBS! Avstängningsspjällen ska fästas ordentligt i taket! Anslutningen ska göras i enlighet med Bilaga El-diagram. Intake 0

11 Externt elektriskt eftervärmebatteri: CV 00 kan utrustas med ett externt elektriskt eftervärmebatteri. Värmebatteriet ska monteras med en kort muff i flödesriktningen på anläggningens inblåsningsstos. Tilluftstemperaturgivaren som levereras fäst på anläggningen ska monteras,5 m efter värmebatteriet. Borra lämpliga hål i ventilationskanalen. OBS! Värmebatteriet ska fästas ordentligt i taket! IT -,5 m *D INLET Flow 0 VDC Anslutningen ska göras i enlighet med Bilaga El-diagram. Externt vatteneftervärmebatteri: CV 00 och DV 000 kan utrustas med ett externt vattenburet eftervärmebatteri. Värmebatteriet ska monteras med en kort muff i flödesriktningen direkt på anläggningens inblåsningsstos. Tilluftstemperaturgivaren som levereras fäst på anläggningen ska monteras,5 m efter värmebatteriet. Borra lämpliga hål i ventilationskanalen. OBS! Det invändiga röret på värmebatteriets värmeväxlare ska efter monteringen vara vågrätt. IT -,5 m INLET Flow OBS! Värmebatteriet ska fästas ordentligt i taket! Kv-inställningen av de invändiga ventilerna ska göras i enlighet med avsnitt. Vattenvärmebatteri Anslutningen ska göras i enlighet med Bilaga El-diagram...0. Kontroll montering Serienummer noterat Kondensavlopp monterat Anläggning monterad Takbeslag monterat Vent.rör och galler monterade Takhuvar monterade Externa komponenter monterade Skruvar efterdragna Montörens namn: Notering: ja nej

12 . Anslutningar Extern anslutning: OBS! Dimensionering av rör och ventiler samt inkoppling av vatten till anläggningen ska alltid utföras av auktoriserad VVS-installatör. Δp TD 5.. Värmebatterier Värmebatterier till CV/DV-produkterna används också för att motverka isbildning i värmeväxlaren. Här används funktionen Virtual Preheat. Läs mer i instruktionsboken.. Internt monterat i Airmaster-anläggningen. Avstängningsventil (installatören levererar). Smutsfilter (installatören levererar). Injusteringsventil (installatören levererar) 5. Tryckdifferensregulator (installatören levererar).. Vattenvärmebatteri (tillval) Airmaster anläggningen kan som tillval utrustas med ett externt vattenvärmebatteri. Vid val av vattenvärmebatteri ingår en motorventil, en självverkande varmhållningstermostat och en luftningsventil monterad på värmebatteriet. Det vattenvärmebatteriet är läckagetestat och kontrollerat enligt DS 69. Värmeanläggningens tillopp förbinds till stosen märkt med TILLOPP och returledningen förbinds med stosen märkt med RETUR. OBS! Reglerventilen kräver rent anläggningsvatten för att kunna fungera optimalt utan störningar i form av igensättningar i ventilen. På varmvattenanslutningen monteras avstängningsventil, smutsfilter och injusteringsventil enligt principdiagrammet Extern anslutning. Det kan vara nödvändigt (t.ex. vid fjärrvärmeanläggning) att installera en tryckdifferensregulator, om differenstrycket överstiger 0 kpa. Intern uppbyggnad av det vattenvärmebatteriet:. Returledning - anslutning. Tillopsledning - anslutning. Luftningsventil. Termostatisk varmhållningsventil, typ Comap D80S, med temperaturgivare 5. Varmhållningsventil, typ Comap D80S, med elektrisk ventil (On/Off), typ Broen Vattenvärmebatteri 7. Luftflöde TC M 5 Vid luftning och inställning av ventiler ska värmebatteriets servicelucka öppnas Luftning av vattensystemet Öppna samtliga ventiler för full vattengenomströmning och lufta systemet med luftningsventilen (). Vattengenomströmningen ska efter en kort tid vara urluftad. OBS! Avluftningen utförs med helt öppen varmhållningstermostat, ventil () och motordriven ventil (5).

13 ... Inställning av värmehållningsventil Inställningsområdet på givaren (TC) är från fabriken min. begränsat till,5 för att säkra en lägsta batteritemperatur på ca C (förutsatt att varmvatten är tillgängligt). OBS! Värmetillförseln eller vattengenomströmningen får aldrig brytas / stängas av vid utetemperatur lägre än 0 C, t. ex. över helgen eller under semesterperioder. OBS! Tilloppstemperaturen får aldrig understiga 0 C vid utetemperatur lägre än 0 C.... Inställning av Kv-värde Värmebatteriet levereras med värmehållningsventil () och reglerventilen (5) förinställd på 0 (helt öppen ventil). Ventilerna ställs in efter nedanstående beräkning och schema så att det nödvändiga flödet uppnås vid ett differenstryck ( p), som är tillgängligt för anläggningen under nominella driftvillkor. Beräkning OBS! Denna beräkning ska utföras vid varje anläggningsinstallation för att ställa in ventilerna ( + 5). Parametrarna för beräkningen är specifika för varje anläggning. Beräkningen görs mot bakgrund av en kritisk driftsituation. Använda parametrar i exemplet: OT Minsta utetemperatur ( C) RT Rumstemperatur ( C) n Minsta verkningsgrad värmeväxlare (%) IT Önskad inblåsningstemperatur ( C) V L Inblåsningsluftflöde (m ) t F Vattentemperatur TILLOP ( C) t R Vattentemperatur RETUR ( C) p Önskat differenstryck: 0 0 kpa (0 kpa = 0, bar) OBS! Anläggningen ska vara urluftad innan inregleringen genomförs. OBS! Det är viktigt att förinställa ventilen så att den maximala vattengenomströmningen inte överskrids. OBS! Är differenstrycket över reglerventilen större än 0 kpa finns det risk för strömningsoljud från ventilen. Här bör en tryckdifferensregulator installeras.. Beräkna temperatur (t) efter värmeväxlare. [ C ]. Beräkna värmebehovet (Q) för uppvärmning av luften till önskad inblåsningstemperatur. [ W ]. Beräkna erforderligt vattenflöde (V V ). [ l/h ] Vattenmängd för detta exempel: CV/DV Luftmängd (m ) Max. effekt (W) Vätskemängd (l/h) 5

14 . Använd schemat för att finna inställningspunkten för ventilerna ( + 5). () [kpa] () [kv] [l/h] Gå in i schemat med det uträknade vattenflödet (). (Här V V = 5 l/h) Gå in i schemat med det önskade differenstrycket för ventilerna. Här är p = 0 kpa. (Det optimala värdet för denna ventil ligger mellan 0 och 0 kpa.) Avläs inställningsvärdet () på de diagonala linjerna för ventilinställning. Ställ in ventilerna med en skruvmejsel till det beräknade värdet. (I detta exempel är ventilernas inställning på 6) ().. Elektriskt värmebatteri Inre elektriska värmebatterier på CV 80 och DV 000 levereras komplett monterade och elinkopplade. Samtliga elektriska värmebatterier är försedda med interna skydd i form av säkerhetstermostater på värmebatteriet. På CV 00 går det att montera ett externt elektriskt värmebatteri. Se..8. Montering av externa komponenter för korrekt montering och Bilaga El-diagram för korrekt anslutning. Läs mer om strömförbrukning i avsnitt. Tekniska Specifikationer. Säkerhetsfunktioner elektriskt värmebatteri De elektriska värmebatterierna är säkrade mot överhettning i enlighet med DS 7 med hjälp av två säkerhetstermostater per värmebatteri, som kopplar ur värmebatteriet vid överhettning. Den ena termostaten kopplar ur värmebatteriet vid 70 C, automatisk återställning. Den andra termostaten kopplar ur värmebatteriet vid 0 C, manuell återställning.... Kontroll vattenvärmebatteri ja nej Vattenrör anslutet Värmebatteriet är urluftat Ventiler inställda Värmebatteriet är tätt Montörens namn: Noteringar:

15 .. Elektrisk installation OBS! Samtliga elektriska anslutningar till Airmasteranläggningen ska utföras av auktoriserad fackpersonal enligt gällande lagar och regler.... Anslutning elektrisk utrustning Under sidolocket på DV 000 och inuti CV80 och CV00 vid styrboxen görs de elektriska anslutningarna till utrustningen. Se Bilaga El-diagram för rätt inkoppling.... Strömförsörjning OBS! Säkring och brytare ska monteras enligt gällande lagar och regler i den fasta installationen fram till anläggningen. Säkring och brytare levereras av installatören. OBS! Försörjningskabeln dimensioneras efter gällande regler och föreskrifter med hänsyn till förhållandena på installationsplatsen. OBS! Beroende på anläggningens strömförbrukning och det existerande elsystemet ska minst en ny strömkrets etableras. OBS! Vid installation av flera anläggningar ska hänsyn tas till den tillåtna läckageströmmen per anläggning. Se också avsnitt. Tekniska specifikationer. OBS! Kontrollpanelen och eventuella givare, kontakter och tillval ska vara monterade innan spänningsförsörjningen kopplas på.... Datakabel Anslutningskabeln till kontrollpanelen är en partvinnad skärmad Pair Twisted Shield (PTS) x X 0,6 datakabel. Givare kan också anslutas med en icke partvinnad men skärmad datakabel. Kabeln förbereds till panelens/givarens plintar enligt följande anvisningar: Kappa och skärmfolie avisoleras så nära anslutningsterminalen som möjligt med hänsyn till EMC-störning. Var försiktig med avisoleringen, så att ledningarna inte skadas eller bryts. Bibehåll de parvisa tvinningarna av ledningarna fram till terminalerna. Anslutningen sker enligt Bilaga Kopplingsscheman. CV 000: Anläggningen kan anslutas till ström via en - eller 5-ledad strömförsörjningskabel till antingen eller fas. OBS! Anslutningen till faser är nödvändig om anläggningen är utrustad med ett elektriskt eftervärmebatteri. Kablarna förbinds till resp. anläggningsplint enligt följande anvisningar: Kappan avisoleras så nära anslutningsterminalen som möjligt med hänsyn till EMC störning. Var försiktig med avisoleringen, så att ledningarna inte skadas eller bryts. Bibehåll de parvisa tvinningarna av ledningarna fram till terminalerna. Skärmen termineras. Bilderna i underavsnitten visar plintarna på skärmterminaler, kontrollpanelen och givarna. Anslutningarna görs enligt de kopplingsscheman som visas i Bilaga Kopplingsscheman. OBS! Alla ledningar som används vid installationen ska längdjusteras. De får ej monteras ihoprullade. 5

16 ... Förankring av skärmad kabel..6. Närvarogivare (PIR) Skärm till både kontrollpanelen och samtliga sensorer termineras vid styrboxen inne i ventilationsanläggningen efter följande anvisningar: Drain-wire ansluts GND, skärmfolie klipps bort. OBS: Skärmen ska tas bort vid kontrollpanelen och vid givaren. Spänn inte skruvarna för hårt. Anslutningskabel för närvarogivaren är en skärmad datakabel...5. Kontrollpanel För montage hänvisas till anvisningarna som medföljer närvarogivaren. Givaren levereras löst utan ledning...7. CO -givare Leveransen omfattar kontrollpanelen löst medlevererad, kabel är monterad. Kontrollpanelen monteras i lämplig höjd på väggen, vanligtvis i samma rum som ventilationsanläggningen, men kan också placeras i närliggande rum. Maximal kabellängd är 0 m PTSxx0,6 datakabel. OBS! Ledningar till A/B och V/OV ska vara partvinnade. Det är viktigt att vara noggrann när skärmen tas bort så att kortslutning förhindras. Ventilationsanläggningen kan som tillval levereras med en CO -givare. Denna kan fås monterad i anläggningen eller som extern givare (visas här) för montage på vägg. Den externa givaren placeras enligt ritning i avsnitt. Anläggningspositionering. Anslutningskabeln för CO -givaren är en skärmad datakabel. För montage hänvisas till anvisningarna som medföljer CO -givaren. Givaren levereras löst utan ledning. CO -givaren har ett givarområde från 0 till 000 ppm CO. 6

17 ..8. Externa förbindelser Externa förbindelser används för Airmaster-anläggningens uppkoppling på en manuell startkontakt, en extern säkerhetsbrytare och en analog Central Tillståndskontroll och Styrsystem (A-CTS) på engelska analog Building Management System (A-BMS). OBS! Inställningarna i styrningsmjukvaran ska göras med en dator och programmet Airlinq Service Tool. en 0-0 Volt-signal på pol J7-7 och GND på pol J7-8 av CTS-systemet (). Ingång AI# ska ställas in på A-BMS start, ingång AI# ställas in på A-BMS flow eller A-BMS temp. Vill man bara starta/stoppa anläggningen med CTS och för övrigt låta den ta in den luftmängd som ställts in på manöverpanelen eller bestämts med en CO -givare ska bara startsignalen anslutas som visas under. Extern start. Ingång AI# ska ställas in på External start. CV 80 och CV 00 På CV 80 och CV 00 finns analoga ingångar. Som standard är ingång AI# programmerad för en rörelsegivare ( PIR ) och AI# för överstyrning med en CO -givare.. Extern start J7- J7-5 Vid extern start läggs,5 VDC utgångssignalen från pol J7- via en extern kontakt (t.ex. en brytare eller hygrostat) () på pol J7-5. Anläggningen startar när kontakten stängs. Anläggningen stoppar om signalen bryts. Ingång AI# ska ställas in på External start.. Extern stoppfunktion J7- J7-5 Funktionen External Emergency Stop kan bryta anläggningens drift oberoende av andra startsignaler t.ex. i en nödsituation. En,5 VDC signal läggs t.ex. med en rökdetektor via en slutarkontakt () från pol J7- till pol J7-5 så länge anläggningen ska vara i drift. Anläggningen startar med de programmerade startsignalerna. Bryts funktionens signal (kontakten öppnas), stoppar anläggningen direkt oavsett drifttillstånd. Ingång AI# ska ställas in på External Emergency Stop.. Analog CTS J7- J V J7-7 GND J7-8 CTS systemet lägger,5 VDC utgångssignalen via en slutarkontakt (NO) () från pol J7- på pol J7-5. Då startar och stoppar ventilationsanläggningen i enlighet med CTSsystemets programmering. DV 000 På DV 000 finns analoga och digitala ingångar. Som standard är ingång DI# programmerad till en rörelsegivare ( PIR ), DI# till External start och DI# till A-BMS start. Anslutningen visas med kopplingsscheman i avsnitt Bilaga Kopplingsscheman. En analog CTS kan reglera luftmängden och inblåsningstemperaturen med 0 0 V signaler. Anläggningens styrningsmjukvara friger en potentialfri larmkontakt som för en larmsignal tillbaka till CTS-styrningen (max. V/00 ma/ VA). På så sätt kan man visa larm på ventilationsanläggningen på t.ex. en larmtavla. Vill man bara starta/stoppa anläggningen med CTS och för övrigt låta den ta in den luftmängd som ställts in på manöverpanelen eller bestämts med en CO -givare ska endast startsignalen anslutas som extern start ( External Start ). Extern stoppfunktion J-8 J-5 / J-6 Funktionen External Emergency Stop kan bryta anläggningens drift oberoende av andra startsignaler t.ex. i en nödsituation. En VDC-signal läggs t.ex. med en rökdetektor via en slutarkontakt () från pol J-8 till pol J-5 eller J-6. Anläggningen startar med de programmerade startsignalerna. Bryts funktionens signal, stoppar anläggningen direkt oavsett drifttillstånd. Ingång DI# (J-5) eller DI# (J-6) ska ställas in på External Emergency Stop. Då kan man inte använda startsignaler från extern start ( External Start ) eller från en CTS ( A-BMS start ). Luftmängden eller inblåsningstemperaturen styrs med 7

18 ..9. Airlinq BMS installation Group Control panel DIP-switch V GND A B OFF DIP-switch System Control panel Master Unit 0 - id0 Unit - id PTS xx0,6 max. cm Unit - id V V GND GND A A B B Jumper Unit xx - idxx V GND A B ON J/J6 J/J6 J/J6 V GND A B J/J6 PTS xx0,6 PTS x0,6 V GND A B PTS xx0,6 V GND A B PTS x0,6 A B PTS x0,6 A B Kopplingsbox till gruppe-kontrolpanel. PTS x0,6 A B Airlinq BMS (Master/Slav) installationen ger möjlighet för att styra upp till 0 Airmaster anläggningar med en system-kontrollpanel (system control panel) och upp till 9 gruppe-kontrollpaneler (group control panel). Notera: Samtliga anläggningar ska ha samma mjukvaruversion. Om anläggningar som är köpta vid olika tidpunkter sammankopplas, måste mjukvaran på de äldre anläggningarna uppgraderas till samma version som den senast inköpta anläggningen (högsta versionsnumret). Kontakta återförsäljaren för mer information om detta. OBS! Kopplingsboxen skall monteras i omedelbar närhet till manöverpanelen. Ett längre avstånd kan medföra kommunikationsproblem. DIP-switch vid en kontrollpanel är som standard på ON : Anslut enheterna (kontrollpanel och anläggning) som visas i schemat. Den maximala kabellängden i ett system är 000 m. A, B, och är till kommunikation och V, 0V, och är till strömanslutningen på respektive kontrollpanel och anläggning. J på P serie och J6 på L-serie. OBS! Använd en partvinnad skärmad datakabel (PTS xx0,6) från kontrollpanelen till anläggningen och en partvinnad skärmad datakabel (PTS x0.6) från anläggning till anläggning! Skärmen vid varje kabel får endast installeras på den ena sidan vid en anläggning! OBS! Första enhet och sista enhet avslutas med en DIP-switch (manöverpanelen) respektive en jumper (styrboxen). Övriga enheter får inte avslutas. Manöverpanelen kan anslutas som första eller sista enhet i kedjan. Jumper i styrboxen är som standard på OFF (öppen). DV 000 CV 80 och 00 OBS! Systemet programmeras med en dator och programmet Airlinq Service Tool. 8

19 ..0. Kontroll av elektrisk installation Kontrollpanel Installerad Närvarogivare (PIR) installerad CO -givare installerad Manuell start installerad CTS installerad Master/Slav installerad Strömförsörjning ansluten Montörens namn: Notering: ja nej 9

20 5. Injustering 5.. Injusteringsvägledning CV00 Montera st tryckuttag på kanalen på tilluft, frånluft, intag och avluft innan eventuella förgreningar och om möjligt ca m från aggregatet.. OBS! tryckuttagen skall inte sticka in i kanalen (för långa mätnipplar kortas ex.vis med en kniv) Tryckuttagen monteras på kanalen med en långtidsverkande fogmasa t.ex akryl eller silikon och blindnit. Blindnit tätas med fogmassa. Montera mätutrustning för tryckdifferensmätning (externt tryckfall) både från Tilluft och intag och från frånluft till avluft. Alla stosar på aggregatet är markerade. Anslut en pc till ventilationsaggregatet och starta programmet Airlinq Service Tool och avläs följande parametrar under Settings- Hardware Setup - Fan i styrningen: Max volt ex och Max volt in. Notera värden under 5. Injusteringsrapport CV 00. Starta anläggningen med 00% luftmängd. Mät differenstrycket (External Pressure) från tilluft till intag efter ca 60 sekunder och direkt därefter från frånluft till avluft. Resultatet noteras under 5. Injusteringsprotokoll CV 00 (ex.vis 80 Pa på tilluftsidan och 9 Pa på frånluftsidan). Markera aktuell arbetspunkt i diagramet på nästa sida (ex.vis 80 Pa vid 6,5 Volt; Max Volt in utläst från styrningen). (Det svarar ex.vis till ett akteullt flöde på 5 m/h [V A ] på tiluftsidan vid 00%. (se diagrammet) Finn din arbetspunkt för ditt önskade flöde (ex.vis 6 m/h [V max ]) och utläs den nya setpunkten Max Volt in blir i detta fall,9 Volt. (Se diagrammet) Notera det nya värdet under 5. Injusteringsrapport CV00. Genomför förskjutningen av arbetspunkten för frånluftssidan och notera det nya värdet under Max Volt ex under 5. Injusteringsrapport CV00. Det önskade minsta luftmängden enligt norm [V min ] kan ställas in med hjäl av parametern Minimum Flow %. Parametern beräknas med följande formel: V min * 00 / V max = Minimum Flow % Programmering: Minimum Flow % under Settings-Operation. Max volt ex och Max volt in under Settings- Hardware Setup-Fan External Pressure (Pa) CV00 (Max volt in / Max volt ex) 5 V 60 Pa 6 V 80 Pa 7 V 0 Pa 8 V V V 0 0,9 V 0 V max : 6 m /h Flow (m /h) ,5 V V A : 5 m /h Pa 90 0 Pa 00 0

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTLLTIONSNVISNING CV 80. 00; DV 000 VRNINGSSYMBOL Dessa anvisningar ska läsas igenom innan ventilationsanläggningen från irmaster installeras. Genom att följa dessa anvisningar

Läs mer

INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H

INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat Allmänt VEX350/VEX360 kompaktaggregat VEX350/VEX360 är en serie ventilationsaggregat med

Läs mer

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-4 2013-02-11 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Uteluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-3 2012-01-17 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Utluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Installationsanvisning DHP-S

Installationsanvisning DHP-S Installationsanvisning DHP-S VMGFB207 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Fr.o.m SN-1410254765H6 2014-06-03 CZ06525 Ver B Innehållsförteckning Förord... 4 1. Panel och styrenhet... 5 2. Inställningar under drift... 6 2.1. Display...

Läs mer

162 101 79-1 2013-09-06. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

162 101 79-1 2013-09-06. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-1 2013-09-06 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 Art.nr 580282001/4 April 2004 Installations- och skötselanvisning CTC Eco Air Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech AB 161 101 20 04-01 161

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10)

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Värmepump med Shuntat tillskott EHP 6-17AW Styrbox REGO 800 SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Installatörshandbok EHP 6-17 Shuntat tillskott BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13620

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231364 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 32. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-2 2014-01-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-3 2014-04-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 7 Transport och förvaring 7 Uppställning 7 Bipackade

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

SERVICE CE50/CE65/ECO. Drift Installation Service. CZ06030 ver G

SERVICE CE50/CE65/ECO. Drift Installation Service. CZ06030 ver G SERVICE CE50/CE65/ECO Drift Installation Service CZ06030 ver G DRIFT Innehåll - Drift Innehåll - Drift 0 Panel och styrenhet 1 Inställningar under drift 2 Allmänt 2 Rumstemperatur 2 Varmvattentemperatur

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer