nfpa 79 Elektrisk standard för industriella maskiner Utgåva 2007 White Paper Svensk översättning Av John Gavilanes Teknisk chef Medlem av nfpa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nfpa 79 Elektrisk standard för industriella maskiner Utgåva 2007 White Paper Svensk översättning Av John Gavilanes Teknisk chef Medlem av nfpa"

Transkript

1 nfpa 79 Elektrisk standard för industriella maskiner Utgåva 2007 White Paper Svensk översättning Av John Gavilanes Teknisk chef Medlem av nfpa

2 Spara tid och pengar! Uppfyll kraven för kablar enligt NFPA 79 NFPA 79 är den del av National Electric Code (NEC) som fokuserar på de normer för elektriska kablar som tillämpas för industriella maskiner. NFPA 79 tillämpas för elektrisk utrustning som används i ett stort antal olika typer av maskiner, liksom även i grupper av maskiner som arbetar tillsammans i system. Exempel på industriella maskiner: maskinverktyg, formsprutmaskiner, träbearbetningsutrustning, monteringsmaskiner, materialhanteringsutrustning samt kontroll- och provningsmaskiner. NFPA 79 omfattar alla elektriska och elektroniska komponenter och delar i maskiner som arbetar vid 600 V eller lägre. Under 2007 genomfördes en omfattande revidering av NFPA 79. Huvudsyftet med revideringen var att harmonisera NFPA 79 med dess europeiska motsvarighet IEC I revideringen ingick en omstrukturering av kapitelindelningen i NFPA 79 för att anpassa den till IEC samtidigt som man införde mindre restriktiva och mer progressiva krav utan att göra avkall på apparatsäkerheten. En av de stora förändringarna i NFPA 79 från och med januari 2007 är de krav beträffande val av kablar som återfinns i avsnitt Här föreskrivs att enkelledare och mångledare i AWM (Appliance Wire Material)-utförande inte skall tillåtas, såvida inte hela enheten på förhand är listad för sådan användning. MTW (Machine Tool Wire) är ett av de tillåtna lednings- och kabelalternativen. Medan man för år sedan ägnade liten uppmärksamhet åt valet av kabel, är det idag med det ständigt ökande antalet rättsprocesser och försäkringstvister viktigare än någonsin att välja rätt kabel. Kanske är valet av rätt kabel en av de mest förbisedda frågorna när det gäller installation av utrustningar och maskiner i industriella eller kommersiella byggnader. Det här beror i första hand på de höga kostnader som omger det faktiska inköpspriset för maskiner, dvs. utrustning, installationstillbehör (skyddsrör, kabelstegar, kabelkanaler etc.) och kostnader för den personal som krävs för att utföra installationen. Avsiktligt eller ej, det förefaller som om valet av kabel ges sekundär uppmärksamhet i installationsprocessen. Olyckligtvis kan detta visa sig vara mycket kostsamt för byggentreprenören, maskintillverkaren, den som nyttjar en produktionsanläggning och alla övriga som är involverade i processen. Genom den tekniska expansionen levererar nu många utländska företag maskiner för användning i produktionsanläggningar i USA. Eftersom det finns ett antal olika regler och lagkrav gällande elektriska maskininstallationer både i USA och utomlands, blir det allt viktigare att försäkra sig om att man väljer rätt kabel. Dessutom levererar utländska tillverkare ibland europeiska eller asiatiska kablar tillsammans med sina maskiner, vilket ytterligare komplicerar valet av rätt kabel. Dessa typer av kablar används inte i USA och kan orsaka mycket problem för installatören och slutanvändaren. Det finns många tillverkare som använder lågprismaterial med tunn isolering för att erbjuda slutanvändaren ett fördelaktigt kabelpris. På lång sikt slutar det med att dessa kabeltyper byts ut i slutanvändarens anläggning. Ett av de största företagen i USA, listat på Fortune 10, fick nyligen återkalla 2,5 miljoner enheter beroende på bristfälliga kablar. Kablarna innehöll material som var mycket ömtåligt, vilket ledde till bränder som resulterade i skadeståndskrav på åtskilliga miljoner dollar. Maskintillverkare ges vanligen två alternativ när det blir fel på deras produkter i slutanvändarens anläggning: ta tillbaka maskinen och ersätt den med en ny (återkallande) eller byt ut de defekta kablarna och bli debiterad för materialet och arbetskostnaden. Applikationer som innehåller ledningar och kablar för industrimaskiner och elektrisk/elektronisk utrustning kan användas i olika tillämpningar såsom strömkretsar, belysnings- och styrkretsar, programmerbara input/output-kontroller och motorkretsar, men är inte begränsade till dessa. Genom att AWM utesluts i nya NFPA 79, kommer AWM inte längre att användas på ett felaktigt sätt vid installation av maskiner i USA. I flera fall där AWM har använts felaktigt, har inspektörer på plats 2

3 stoppat driften tills kabeln har blivit utbytt. Problemet förvärrades genom de utländska tillverkare av utrustning som levererade AWM tillsammans med sina maskiner som del i ett komplett paket för installation i fabriker i USA. Uteslutandet av AWM kommer nu att förhindra feltolkningar och kommer dessutom att leda till att dessa scenarier inte uppstår igen. Här nedan redogörs för de olika skälen till varför beslutet togs att utesluta AWM ur NFPA 79: 1. AWM har använts på ett felaktigt sätt vid installation av industrimaskiner som ingår i byggnadens infrastruktur. Ett exempel är felaktig dragning av AWM från huvudströmkällan (strömbrytare eller säkringsdosa) till maskinens kontrollpanel. 2. National Electrical Code (NEC) erkänner inte AWM som en godtagbar metod för kabelinstallation; därför övervakar NEC inga tester och föreskriver inte heller några elektriska (spänning, ström), fysikaliska (flambeständighet, miljövänlighet) eller mekaniska (manteltjocklek, material) krav beträffande AWM. 3. Flambeständigheten för AWM kan variera i hög grad. I vissa fall uppfyller AWM endast minimal flambeständighet (UL horisontellt) och i andra maximal flambeständighet (FT6 plenumtest). Under specifika förhållanden kan vissa typer av AWM antändas och sprida brand; ett exempel är vad som kan hända med vissa typer av AWM när maximal strömstyrka överskrids i en bunt med kablar som är placerade i en miljö med hög temperatur. 4. De mekaniska egenskaperna hos AWM kan också variera mycket; kabelmantlar kan i vissa fall vara så tunna som 0,05 mm och ger då praktiskt taget inget mekaniskt skydd. Minsta nötning exponerar då ledarna och skapar riskfyllda tillstånd som i vissa fall kan vara livshotande. 5. Även om installationen görs i skyddsrör godkänner NEC inte användning av AWM för installation inom en byggnad. NEC tillåter inte AWM-installationer i skyddsrör av skäl som anges ovan. Eftersom NEC inte reglerar AWM kan de elektriska, fysikaliska och mekaniska egenskaperna inte verifieras och därför kan användning av dessa ledningar och kablar inte stödjas. 6. Om det inte listats på förhand tillsammans med utrustningen får AWM inte dras inuti kontrollpaneler. Det har förekommit fall där AWM har använts i denna typ av applikationer och där brand har utbrutit, vilket lett till irreparabla skador på utrustningen och/eller att de dyra elektroniska komponenterna inuti panelboxen har förstörts. Kablar som används i maskiner måste märkas på mantelytan med en (UL)-listad symbol i stället för logotypen RU (Recognized Cable Component), mera känd som AWM (Appliance Wiring Material). Det är också viktigt att komma ihåg att den lokala inspektören är den som har den juridiska befogenheten inom området och det är dennes tolkning av NEC-föreskrifterna som slutligen gäller. Inspektören kommer inte att medvetet tillåta en ej listad produkt för användning i en installation. Om en inspektör stoppar driften inom en anläggning är det inte tillåtet att utföra några ytterligare installationsarbeten och allt fortsatt arbete stoppas. Tolkningen av NEC-föreskrifterna kan variera avsevärt bland inspektörerna; exempelvis kan det som anses vara godtagbart i staten New York vara ej godtagbart i New York City och vice versa. Ett annat viktigt avsnitt i 2007 års utgåva av NFPA är avsnitt som anger att synliga kablar som installeras längs med utrustningens eller systemets stomme eller i maskinens chassi skall tillåtas. Synliga kablar skall installeras på ett sådant sätt att de tätt följer maskinens yta och konstruktionsdelar. Enligt detta avsnitt tillåts att kabeln installeras utan användning av skyddsrör eller kabelkanaler och därigenom möjliggörs en snabb installation som inte kräver några verktyg. Vid installationen är det också tillåtet att dra kabeln längs den befintliga maskinkonstruktionen utan att extra specialfästen och liknande behöver användas. Den tid som sparas i fråga om maskininstallationen i kombination med minskat personalbehov åstadkommer snabbt en enorm kostnadsbesparing i förhållande till den traditionella typen av installation som kräver skyddsrör och/ eller speciella monteringsdetaljer. Vissa UL-listade kablar uppfyller Exposed Run (ER)-kraven som ger en extra skyddsnivå för den här typen av applikationer. Kablar som uppfyller ER-kraven har genomgått samma kross- och stöttester som armerad kabel eller Metal Clad (MC)-kabel och får därmed dras från maskinområdet och till en kabelstege utan skyddsrör. (Se diagram 1.) 3

4 Datakablar, Tray Cables och Exposed Run etc. NEC 336, 392, 501, 800 Nyhet! NFPA 79 UL MTW Diagram 1. Den UL-listade MTW-kabel som även är tillåten enligt NFPA 79 är välkänd inom industrin för sin höga standard överlägsen flexibilitet, oljebeständighet och flambeständighet samt generellt god motståndsförmåga. Om kabelprodukten är dubbelt UL-märkt med till exempel MTW+TC är det tillåtet för kunden att använda en kabel för att uppfylla alla applikationskrav. För applikationer där de kablar som erfordras för en maskin inte finns upptagna i NFPA 79, tillåter avsnitt 1.4 att maskintillverkaren följer NEC 70 artikel 670. Exempel: För kommunikationstillämpningar är UL typ CMG tillåten enligt artikel 800, men måste uppfylla de kabeltvinningskriterier som anges i NFPA-normen. Alla UL-listade kablar uppfyller inte NFPA-kraven och det gäller i synnerhet typiska lågprismärken och styva produkter. Sammanfattningsvis är det av allra största vikt att ägna lika mycket uppmärksamhet åt de kablar som skall användas i utrustning och maskiner som åt alla övriga kostnader som krävs för en installation. Att lämna kabelspecifika krav utan avseende eller helt enkelt betrakta dem som sekundära kan vara ett mycket kostsamt misstag eller i värsta fall leda till en mycket riskfylld situation som även kan vara livshotande. När det gäller tillverkning och installation av industriella maskiner har NFPA tagit ett viktigt steg genom att ta upp dessa kritiska frågor i samband med publiceringen av sitt senaste dokument, 2007 års utgåva av NFPA 79. Genom att utesluta användningen av AWM är maskintillverkare, installatörer, entreprenörer, slutanvändare etc. nu försäkrade om att endast listade kablar kommer att användas och levereras med maskinen. Det enda tillåtna undantaget för AWM är om maskinen på förhand har listats med AWM som ett komplett system. Det är också av avgörande betydelse att komma ihåg att de inspektörer eller den myndighet som har juridisk befogenhet inom området är de enda som är behöriga att ta det slutliga beslutet när det gäller rätt kabelkrav för en installation. Vi på Lapp USA kan ge vår tolkning av NEC-föreskrifterna, men vi har ingen juridisk befogenhet att ge ett definitivt svar. Vi kan emellertid erbjuda produktlösningar som uppfyller de nya kraven. 4

5 Lapp Kabel UL-listade kablar ÖLFLEX Control TM/TM CY Flexibel maskinkabel i PVC, för kabelstege, TC-ER Obegränsad öppen förläggning, skyddsrör behövs ej Brandspridningsklass enligt UL1581, CSA FT4, IEC ÖLFLEX Tray II/II CY Flexibel maskinkabel för kabelstege, TC-ER Obegränsad öppen förläggning, skyddsrör behövs ej UV-beständig Oljebeständighet enligt Oil Res I Brandspridningsklass enligt UL1581, CSA FT4, IEC ÖLFLEX Control M Flexibel maskinkabel i TPE, för kabelstege, TC-ER Obegränsad öppen förläggning, skyddsrör behövs ej Utökad oljebeständighet enligt Oil Res I & II Brandspridningsklass enligt UL1581, CSA FT4, IEC ÖLFLEX fortis Flexibel maskinkabel i TPE, för kabelstege, TC-ER Obegränsad öppen förläggning, skyddsrör behövs ej Klarar vridning 150 /m Köldbeständig -55 C Kemikaliebeständig Oljebeständighet enligt OIL RES I & II Brandspridningsklass enligt CSA FT4, IEC ÖLFLEX VFD with Signal Servokabel i PVC 600 V TC Fast installation UL: TC-ER, MTW 90 C Oljebeständighet enligt Oil Res I & II ÖLFLEX CHAIN 879/879 CY Högflexibel släpkedjekabel i PVC Liten ytterdiameter 2 8 miljoner cykler Parallell förläggning ok till och med 600 V UL Oil Res I & II Brandspridningsklass enligt CSA FT1, IEC (F2) = Kablar från Lapp USA som Miltronic kan tillhandahålla. 5

6 Lapp Kabel UL-listade kablar UNITRONIC 300/300 CY Datakabel i PVC, för industriellt bruk CMG/PLTC- listad för kabelstege Inga skyddsrör behövs, utomhus och i jord Oil Res I Brandspridningsklass enligt UL FR-03, CSA FT4, IEC UNITRONIC FD CP Plus/ FD CP (TP) Plus Skärmad högflexibel datakabel i PUR, för användning i kabelsläpkedjor Finns alternativt med skärm samt partvinnad UL/CSA (CMX) Brandspridningsklass enligt VW1/UL 1581, IEC UNITRONIC BUS CMX- eller CMG-listade PROFIBUS L2/FIP, PROFINET, PA, DeviceNet, ASI, CC-Link, Foundation Fieldbus Multi-Standard SC 2.1 Style 1015 Multigodkänd kopplingskabel 600 V i PVC UL AWM Style MTW, CSA TEW <HAR> H07V-K, H05V-K Finns även i 300 V alternativt 1000 V Brandspridningsklass enligt UL VW1, CSA FT1, IEC ÖLFLEX VFD Slim Servokabel i PVC Liten ytterdiameter 600 V TC, 1000 V AWM Fast installation CE, UL: TC-ER, MTW 90 C Oil Res I & II ÖLFLEX VFD Servokabel i PVC 1000 V MTW Fast installation CE, UL: TC-ER, MTW UL VW-1, vertical flame test Brandspridningsklass enligt CSA FT1, IEC = Kablar från Lapp USA som Miltronic kan tillhandahålla. 6

7 Lapp Kabel UL-listade kablar ÖLFLEX SDP TC Anslutningskabel för motorer CE UL: TC-ER, MTW, 500 V MTW, 1000 V AWM Bus Drop Cable ÖLFLEX Power QUAD II Global flexibel anslutnings- och styrkabel i PVC (UL) SJTO, HAR, CSA, UL VW-1 Vertical Flame Test Brandspridningsklass enligt CSA FT1, IEC ÖLFLEX VFD Symmetrical Oljebeständig installationskabel i PVC, för stora frekvensstyrda (VFD) motorer Splittad jordledare Skärm av korrigerad koppar för 100 procent täckningsgrad TC-ER ÖLFLEX Control Cold Köldflexibel Tray Cable lämplig för användning på nordliga breddgrader För vindkraftverk, skogsmaskiner, olje- och gasraffinaderier med mera Temperaturflexibel -40 C, fast -55 C UL TC-ER, MTW, UL Wet 75 C ÖLFLEX TC 600/600 S Flexibel Tray Cable lämplig för nya projekt och tillbyggnader av fabriker UV-beständig TC-ER, UL AWM, UL MTW 600 V-TC, 1000 V-TC Wind Turbine WTTC ÖLFLEX Power IX Cordage Global flexibel anslutningskabel av gummi (UL) SOOW, UL/CSA-listad SOOW, H07RN-F enligt HAR UL Oil Res I (OR-02) UL VW-1 Vertical Flame Test (FR-02) Högflexibel (FL-02) = Kablar från Lapp USA som Miltronic kan tillhandahålla. 7

8 Förklaringar och definitioner NFPA - National Fire Protection Association (NFPA) fungerar som rådgivare för National Electrical Code (NEC). NFPA har ingen makt och kontrollerar eller övervakar inte heller överensstämmelsen med innehållet i NEC. NFPA listar, certifierar, testar eller inspekterar inte produkter, ritningar eller installationer beträffande överensstämmelse med NEC. NFPA gör inga utfästelser när det gäller garantier eller ansvar i fråga om riktighet eller fullständighet beträffande den information som publiceras i National Electrical Code. NEC - National Electrical Code (NEC) betraktas enbart som rådgivande vad beträffar NFPA. Den kan tillämpas för ett brett spektrum av både offentliga och privata användningsområden med syftet att skydda liv och egendom. Här ingår både användning vid lagstiftning och införande av regler och bestämmelser samt användning i samband med privat företagsverksamhet och standardiseringsaktiviteter såsom tecknande av försäkringar, uppförande och drift av byggnader och anläggningar samt provning och certifiering av produkter. (UL) - Underwriters Laboratories Inc. (UL) är en oberoende provnings- och certifieringsorganisation utan vinstintresse som arbetar med produktsäkerhet. Det finns inga lagbestämmelser som föreskriver att en UL-märkning måste användas. I USA finns det emellertid många kommuner som har lagar, regler eller bestämmelser som kräver att en produkt är testad i ett nationellt ackrediterat testlaboratorium. UL för dock inget register över de kommuner som har sådana regler. Behörig myndighet Organisation, byrå/kontor eller person som är ansvarig för godkännande av utrustning, material, en installation eller en metod. Listning Utrustning, material eller tjänster som upptas i en lista som publiceras av en organisation som är godkänd av behörig myndighet och arbetar med bedömning av produkter eller tjänster, som utför regelbundna inspektioner av produktionen i fråga om listad utrustning eller listat material eller regelbunden utvärdering av tjänster och vars listning anger att utrustning, material eller tjänster antingen uppfyller vissa bestämda normer eller har testats och befunnits lämpliga för ett specifikt ändamål. Märkning Utrustning eller material som har försetts med en etikett, symbol eller annan identifieringsmärkning från en organisation som är godkänd av behörig myndighet och arbetar med produktbedömning, som utför regelbundna inspektioner av produktionen i fråga om märkt utrustning eller material och genom vars märkning tillverkaren anger att utrustningen eller materialet uppfyller vissa bestämda normer eller fungerar på ett specifikt sätt. 8

9 Vanliga frågor (FAQs) från kunder om NFPA Föreskriver UL vilka kablar som skall installeras på fältet? nej, de kontrollerar tillverknings- och testkraven för kablarna för att säkerställa att alla elektriska, fysikaliska och miljörelaterade parametrar är uppfyllda. 2. Vem kontrollerar de kablar som installeras på fältet? Vanligen är det den lokala elinspektören i egenskap av behörig myndighet som kontrollerar att de aktuella bestämmelserna i National Electrical Code efterföljs. 3. Måste en maskin uppfylla NFPA 79? Beroende på den aktuella applikationen och om din produkt installeras i en byggnad, måste maskinen uppfylla NFPA 79. Om du inte är säker på maskinens slutliga placering är det klokt att följa NFPA 79 för att alla krav ska uppfyllas, säkerheten garanteras och onödiga rättstvister undvikas. 4. Om kabeln är UL-listad, är den då tillåten att använda på en maskin? nej, inte nödvändigtvis. Det finns maskiner där listade anslutningskablar felaktigt används, eftersom dessa kabeltyper endast är avsedda för tillfälliga applikationer. Även om din kabel har en UL-listning måste de minimikrav beträffande kabeltvinningen som anges i NFPA 79 vara uppfyllda. 5. Är NFPA 79 en lag? nej, det är en standard som används av maskinindustrin i USA som riktlinje i fråga om säkerhetskrav. 6. Vad gäller beträffande FD-produkter? Beroende på specifika böjbara applikationer finns det olika typer av materialblandningar som uppfyller kraven enligt NFPA 79 och fungerar bra i den här typen av miljöer. 7. Håller branschen på att bli standardiserad genom 2007 års utgåva av NFPA 79? på sikt ja, till stor del beroende på frågor gällande ansvar och säkerhet. Kort sagt, ingen vill köpa en maskin som inte uppfyller kraven och därmed potentiellt kan utlösa en skadeståndstvist. 8. Om min kabel är av typen MTW, kan den då dras i en byggnads infrastruktur? nej, den måste ha en dubbel märkning med ytterligare en UL-listning, exempelvis TC som anger att kabeln uppfyller mycket höga krav beträffande flambeständighet. MTW-kraven innebär bara att en kabel klarar en minimityp av flamtest, VW Kan kabeln förläggas synligt mellan maskinen och kabelstegen? nej, såvida inte kabeln har ett Exposed Run-godkännande såsom TC-ER. 10. Måste MTW-kablar vara oljebeständiga? Ja, alla MTW-kablar måste uppfylla kraven enligt Oil Res I-testet beroende på de krävande förhållanden som är förknippade med industriella maskinmiljöer. För applikationer som utsätts för särskilt stora påfrestningar är även Oil Res II-testet, som ställer extra höga hållbarhetskrav, ett tillåtet alternativ för kabeltillverkare Vad är det som är unikt med MTW-godkännandet? Godkännandet kräver att kabeln är flexibel samtidigt som den har en hög grad av mekanisk hållbarhet så att den kan upprätthålla funktionen under de krävande förhållanden som en industrimaskin utsätts för vid den dagliga användningen. 9

BUS kabel. BUS kabel - En kort introduktion för dig som är osäker på vilken kabeltyp du behöver.

BUS kabel. BUS kabel - En kort introduktion för dig som är osäker på vilken kabeltyp du behöver. - En kort introduktion för dig som är osäker på vilken kabeltyp du behöver. I dataåldern har elektronikkablar blivit oumbärliga och måste därför anpassas till den senaste tekniska utvecklingen. Ett exempel

Läs mer

Kabelbenämning Beskrivning Sida SABIX A 200 FRNC Styrkabel oskärmad, nummermärkta ledare 2

Kabelbenämning Beskrivning Sida SABIX A 200 FRNC Styrkabel oskärmad, nummermärkta ledare 2 SABIX Flame retardent Non Corrosive, FRNC, är ett halogenfritt material som är baserat på Polyolefi n som uppfyller de internationella normerna (IEC) när det gäller brandspridningsegenskaper. Kablarna

Läs mer

01. 02. 03. Kabel 07. Eltejp

01. 02. 03. Kabel 07. Eltejp 01. 02. 03. Kabel 07. Eltejp AKKJ, N1XV-U/R, EKKJ, FKKJ EKFR,... sid. 8-9 EKLR, EKKR, FKK, EKK... sid. 10-11 EKLK, EKRK, SKK, SKX, RKK... sid. 12-13 RK, FK, EK, Veriflexslang m. ledning... sid. 14-17 RDOE,

Läs mer

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem.

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. 2 Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av kablar för alla tänkbara installationer. Allt handlar om pålitlighet. Det

Läs mer

OptiLine installationssystem. Snabb, snabbare, snabbast! En snabb-guide till snabba installationer med snabbkopplingar

OptiLine installationssystem. Snabb, snabbare, snabbast! En snabb-guide till snabba installationer med snabbkopplingar OptiLine installationssystem Snabb, snabbare, snabbast! En snabb-guide till snabba installationer med snabbkopplingar Att installera har aldrig varit enklare Mitt naturliga val Snabbkoppling: Ett nytt

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012 Kablar för larm- och säkerhetssystem Januari 2012 Nicholas Melin, säkerhetskonsult C-cap AB "Att använda rätt kablar är mycket viktigt i varje säkerhetssystem. Kablarna måste väljas lika omsorgsfullt som

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Modell F1 RES LL Bostadssprinklers utformade

Modell F1 RES LL Bostadssprinklers utformade Bulletin 033 Rev. A_SV Specifikt listade för användning i flerändamålssystem som fungerar både för dricksvatten och brandskydd. Modell F1 Res LL-sprinklers är listade för de lägsta flödena för att möta

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

och Nexans sortiment

och Nexans sortiment Vanliga frågor och svar om EMC-anpassade kablar och Nexans sortiment I vissa sammanhang ställs krav på att elektriska eller elektroniska anläggningar är EMC-anpassade. Vad innebär detta för de kablar som

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon 4.1 HelaCon HelaCon serien Dessa toppklämmor används för snabb, enkel och pålitlig anslutning och fördelning av kablar och ledare vid elektriska installationer. De kan användas upp till 450 volt. Ett stort

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll Peter Kovács, SP Energiteknik VI SKAPAR VÄRDE I SAMVERKAN Forskning: Kvalité livslängd Teknisk utvärdering Solenergi på SP Myndighetssupport Utbildning

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet 1 Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Fiberskåp och slang... 3 3. Anslutningsbox/Fiberuttag... 4 4. Fiberförlängning/fibersvans...

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

KERAMISK UPPVÄRMNING

KERAMISK UPPVÄRMNING KERAMISK INDUSTRILOKALER och ALLMÄNNA byggnader Manufacturer industrial heating hur man VÄRMER upp en INDUSTRIELL eller annan ALLMÄN byggnad... Keramisk uppvärmning är flexibel och gör det lätt att anpassa

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

TEKNISKA DATA FREEDOM NEDÅTRIKTAD BOENDESPRINKLER VK466 (K5.2)

TEKNISKA DATA FREEDOM NEDÅTRIKTAD BOENDESPRINKLER VK466 (K5.2) Sprinkler 141j 1. BESKRIVNING Viking Freedom nedåtriktad boendesprinkler VK466 är en värmekänslig boendesprinkler med glasbulb som finns tillgänglig med flera olika ytbehandlingar och temperaturgraderingar

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007 sakervatten.se Branschregler Oktober 2007 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1

10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1 10 års Garanti Sol fångare Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1 Garanti förutsättningar för Vakuum sol fångare 1.) General Den här garantin är utfärdad av Arsite AB, (Arsite) och gäller för våra solfångare

Läs mer

NB i Lim Granulat. Sverige

NB i Lim Granulat. Sverige NB i Lim Granulat Sverige SensorGruppens kund Henkel Adhesive Technologies Norden AB i Norrköping, ett världsledande företag inom lim, tätningsmedel och ytbehandlingsmedel för konsumenter, hantverkare

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2012:xx Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; Utkom från trycket

Läs mer

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518 Överallt där många människor träffas uppstår kravet på de viktigaste byggnadsfunktionerna, även vid brandrisk. Här gäller det att skydda utrymningsvägarna och att se till att strömförsörjningen fungerar

Läs mer

Typkontroll och märkning

Typkontroll och märkning AFS 1990:12 4 Om ställning används i byggnads- och anläggningsarbete skall skyddsräcket ha åtminstone fotlist, överledare och en mellanledare, eller ge motsvarande skydd. Där det finns särskild risk för

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering (2013:3);

Läs mer

Safetec teknologin. Patenterat unikt överspänningsskydd.

Safetec teknologin. Patenterat unikt överspänningsskydd. Safetec teknologin Patenterat unikt överspänningsskydd. Safetec innebär en helt ny standard inom överspänningsskydd för inkommande matning. Det är helt ensamt i sitt slag på världsmarknaden. Vid överlast

Läs mer

Devilink HR Dolt relä Installationshandbok

Devilink HR Dolt relä Installationshandbok Article No: 08096048 Version: 01.01 SE DEVI AB Box 2 162 11 Vällingby Telefon: 08-445 51 00 Fax: 08-445 51 19 Devilink HR Dolt relä Installationshandbok devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Användning

Läs mer

programmeringsanvisningar

programmeringsanvisningar programmeringsanvisningar MARKISMOTORER p r o g r a m m e r i n g s a n v i s n i n g a r Orea RTS Altus RTS LT50/LT60 Instruktionsmaterial från Tvååkersmarkisen och Somfy. i n n e h å l l s a n v i s

Läs mer

God tillverkningssed (GMP) Vad gör LV idag och i framtiden? Magnus Crona

God tillverkningssed (GMP) Vad gör LV idag och i framtiden? Magnus Crona God tillverkningssed (GMP) Vad gör LV idag och i framtiden? Magnus Crona Hur många kosmetika- och hygienproduktstillverkare finns det i Sverige? Hur vet jag att min tillverkning uppfyller god tillverkningssed

Läs mer

Besviken på din nya apparat?

Besviken på din nya apparat? Tips för konsumenter Besviken på din nya apparat? Är felet kanske bruksanvisningens? Har du hittat den? Har du läst den? Har du förstått den? Föreningen Teknisk Information FTI Allt fler produkter, från

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken 1 Innan detta avsnitt påbörjas förutsätts stationen vara installerad enligt Del I - Entreprenör El-montage Allt

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet AUTOMATIONSTEKNIK Ämnet automationsteknik behandlar automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program,

Läs mer

Brandseminarium 12-09-27 BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv

Brandseminarium 12-09-27 BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv DALOC INGEMAR OLOFSSON Brandseminarium 12-09-27 BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv 2012-09-27 2004-04-26 ÖVERGÅNG TILL CE-MÄRKNING Branddörrar Dörrar väntar (fortfarande) på övergången till Europasystemet

Läs mer

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem den säkra och enkla svetsmuffen till preisolerade rör Framställd i samma material som mantelröret En sluten muff med endast runtgående svetsar Klarar

Läs mer

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR NOVIPRO BYGG-EL GUMMIKABEL Gummikabel av högsta kvalitet (H07RN-F) för utomhusbruk. Kabeln har greppvänlig stickpropp och klarar temperaturer ner till minus 25 grader. För att underlätta förvaring, ingår

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 BILAGOR till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB! Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Vad är kvalitet?! k u n d! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! organisation (kund)! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! leverantör! ett omdöme om en

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Bosch Kundtjänst, telefon: 0140-38 45 66 eller e-post: forsakringar_varme@se.bosch.com

Bosch Kundtjänst, telefon: 0140-38 45 66 eller e-post: forsakringar_varme@se.bosch.com 6 års fabriksgaranti med Bosch VärmePartner Vår garanti utökas från 3 till 6 år om anläggningen sålts och installerats av en godkänd installatör t.ex. certifierad Bosch VärmePartner. Förutsättningarna

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp

Läs mer

Användar- & installationsmanual. Elektron Inverter 300W-1500W

Användar- & installationsmanual. Elektron Inverter 300W-1500W Användar- & installationsmanual Elektron Inverter 300W-1500W JD Elektronik 19 maj 2014 DRAFT: 19 maj 2014 ii Introduktion Tack för att du köpt en Elektron Inverter Ren Sinus! Denna manual kommer guida

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen?

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen? Säkra maskiner Den här broschyren vänder sig till alla som kommer i kontakt med mobila maskiner och tillbehör t.ex: Entreprenadmaskiner Grönytemaskiner Lantbruksmaskiner Skogsmaskiner Truckar Vägunderhållsmaskiner

Läs mer

People. Passion. Performance. Mobila dieselkompressorer Byggda för tillförlitlig drift

People. Passion. Performance. Mobila dieselkompressorer Byggda för tillförlitlig drift People. Passion. Performance. Mobila dieselkompressorer Byggda för tillförlitlig drift Kraft när du behöver det En mobil kompressor ska fylla en funktion: ge kraft på rätt plats, vid rätt tid. Chicago

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

för fastighetsägare och installatörer

för fastighetsägare och installatörer Installationsguide för fastighetsägare och installatörer Stadsnät, områdesnät, fastighetsnät och bostadsnät SplitVision är Borås öppna stadsnät. Vårt fibernät är väl utbyggt i Borås och öppet för alla

Läs mer

Solcellsanläggningar - Vad är problemet?

Solcellsanläggningar - Vad är problemet? Solcellsanläggningar - Vad är problemet? Systemutformning Hög spänning < 900 V Ljus = Ström Kablar genom byggnader Inga säkringar Ingen strömbrytare Svåra att se från marken Säkra för installatörer och

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Camozzi är ett internationellt företag inom automation med huvudkontor i Italien och med representation i mer än 75 länder i form av

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Skydd mot stöld av datorutrustning

Skydd mot stöld av datorutrustning November 2003 Teknisk information Skydd mot stöld av datorutrustning En infoskrift från Sveriges Försäkringsförbund Syftet med denna information är att ge en bild av risker med speciell inriktning på inbrott

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS Varför slösa bort din egen värdefulla tid, - om du kan få andra att göra arbetet? Det är inte lätt att hitta den bästa lösningen för en termisk uppgift

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137 Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Dagens presentation Material- och produktkrav enligt Direktivet för tryckbärande anordningar PED 2013-04-17

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Interna och externa kontroller

Interna och externa kontroller ISSN 1400-6138 Interna och externa kontroller () Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Utgåvenumreringen följer den numrering dokumentet ev hade under tidigare ME-beteckning.

Läs mer

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning 31 maj 2013, 11:05 Family Family Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som ni förväntat

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME Individuella termiska lösningar - med framåtanda och varsamhet AB&CO TT BOILERS, AB&CO TEKNIK och AB&CO CONSULT är en dansk företagsgrupp,som levererar utrustning

Läs mer