BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING"

Transkript

1 BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING Image sjukhussäng Version: 02 Publiceringsdatum: 1/2006 Filnamn: Image_ _SWE.doc

2 Image Sjukhussäng Författare: LINET, s.r.o., Pavel Pospíšil Relaterade länkar: Version: 02 Publiceringsdatum: 02/2006 Filnamn: Image_ _SWE.doc Copyright LINET, s.r.o., 2006 Översättning LINET, 2006 Alla rätter förbehållna. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Tillverkaren förbehåller sig rättigheterna att ändra innehållet i denna manual med tanke på produktens tekniska specifikationer. Innehållet i denna manual kan därför skilja sig från den aktuellt tillverkade produkten.

3 Kära kunder, Vi tackar er för att ni valt att köpa en produkt från vårt företag och hoppas att ni kommer att vara nöjda med den under hela dess livslängd. Tack vare det noggranna urvalet av material, senaste tillverkningsteknologi och våra anställdas ansvarsfulla arbete uppfyller våra sängar parametrar som garanterar hög kvalitet, pålitlighet och långvarigt bruksvärde.

4 Innehåll 1 Introduktion Leveransmetoder Säkerhetsföreskrifter Användarvillkor Tekniska specifikationer Specifikation av varianter Sängbeskrivning Installation och drifttagande Anslutning av sängen till elnätet Anslutning för potentionalutjämning Reservbatteriets laddning och livslängd Montering av grindar Installation av satellitkontrollen Sängjustering Supervisor kontrollpanelen Aktivering av GO knappen Standardjusteringar Justering av de förprogrammerade lägena Låsning av de enskilda lägena Central STOPP knapp Handkontroll Satellitkontrollpanel Fotkontroller CPR upplåsning av ryggsektionen Autoregression av rygg- och lårsektionen Vadsektion Sänggavlar Mobi Lift uppresningsstöd Justera rätt höjd för urstigning ur sängen Grindar Hantering av grindarna Inställning av läget Extra högt...30 Innehåll / Sida 4

5 16 Centralt bromssystem Sängförlängning Tillbehör Lyftbåge och infusionsställ Hållare för placering av små tillbehör Nattljus för ökad säkerhet Larm för obromsad säng Avlägsnande av sängbottnens skydd Användning av sänggavlarna som mat- eller arbetsbord Rengöring och desinficering Grundinstruktioner innan rengöring Rengöringsprocedurer Rengöringens omfattning Rengöring av grindarna Problem och lösningar Förvaring Inställning av batteriets viloläge Underhåll Miljöskydd Garanti och service Använda markeringar och symboler Lista på serviceingrepp och regelbundna underhållsinsatser Överlämningsprotokoll för sängen Image Serienummer Kontaktuppgifter...48 Innehåll / Sida 5

6 Figurförteckning Figur 1 Tekniska specifikationer...9 Figur 2 Elektriska specifikationer...10 Figur 3 Sängbeskrivning...12 Figur 4 Jordningskoppling...13 Figur 5 Batteriets laddningsstatus...14 Figur 6 Sängen efter att förpackningen avlägsnats...15 Figur 7 Inskjutning av grindens hörndel I sängens fotända...16 Figur 8 Inskjutning av grindens hörndel i sängens huvudända...16 Figur 9 Åtdragning av skruvar i hörndelarna...17 Figur 10 Installation av satellitkontrollen...18 Figur 11 Supervisor kontrollpanelen...19 Figur 12 Handkontroll...22 Figur 13 Satellitkontrollpanel...23 Figur 14 Fotkontroller...23 Figur 15 CPR snabbfällning av ryggsektionen...24 Figur 16 Justering av vadsektion...25 Figur 17 Hantering av sänggavlarna...25 Figur 18 Användning av MobiLift uppresningsstöd...26 Figur 19 Justering av sänghöjd med MobiLift handtag...27 Figur 20 Grindarnas Nolläge...27 Figur 21 Grindarnas Mobi-läge...28 Figur 22 Grindarnas Halvläge...28 Figur 23 Grindarnas Helläge...28 Figur 24 Grindarnas Extra höga läge...28 Figur 25 Hantering av grindarna...29 Figur 26 Rätt grindriktning...30 Figur 27 Inställning av grindläget Extra högt...30 Figur 28 Centralt bromssystem...31 Figur 29 Sängförlängning...32 Figur 30 Hantering av plastskydd för vadsektionen...32 Figur 31 Lyftbåge och infusionsställ...33 Figur 32 Hållare för mindre tillbehör...34 Figur 33 Venkataterhållare...34 Figur 34 Rostfri stålstång...34 Figur 35 Urinpåshållare...35 Figur 36 Korg för urinflaska...35 Figur 37 Hantering av påsar och flaskor...35 Figur 38 Sänggavel som matbord...37 Figur 39 Testade desinficeringsmedel...38 Figur 40 Rengöringens omfattning...39 Figur 41 Avlägsnande av grindens teleskopkolumn...40 Figur 42 Problem och lösningar...41 Figurförteckning / Sida 6

7 1 Introduktion Den justerbara IMAGE sängen är avsedd för vård av patienter särskilt på standardsjukhusavdelningar och på långvårdsavdelningar. Tillverkaren utesluter inte installation på akutavdelningar, men detta kan endast beslutas med utgångspunkt i ansvarsområdet för vårdgivaren. Sängen är tillverkad i enlighet med de internationella normerna EN , EN , EN , EN ISO Produkten uppfyller kraven enligt Direktiv 93/42/EEC, som fastställler de tekniska kraven för sjukvårdsutrustning och Direktiv 89/336/EEC, vilket fastställer de tekniska kraven för produkter med hänsyn till deras elektromagnetiska kompatibilitet. Tillverkaren arbetar enligt certifierade system för kvalitetsstyrning enligt normerna DIN EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003, ISO 14001:2004. Innan användning av sängen är det nödvändigt att noggrant göra sig bekant med denna bruksanvisning. Alla ingrepp och bruk av sängen skall utföras i enlighet med bruksanvisningen! Alla andra typer av ingrepp utförs på egen risk och tillverkaren ansvarar inte för eventuellt uppstådda skador. Därför är det viktigt att bruksanvisningen, under hela sängens livslängd, finns tillgänglig för användaren! VARNING: Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador, olyckor och missöden som kan inträffa genom ovarsamhet, vårdslös eller felaktig hantering. Tillverkaren, återförsäljaren eller utbildad personal skall utföra utbildning gällande hantering av sängen. Säkerhetsföreskrifterna för hantering av sängen och instruktioner för hantering av sängen skall noggrant respekteras. 1.1 Leveransmetoder Sängen levereras antingen komplett monterad eller med demonterade grindar. Vid det senare fallet skall sängens grindar monteras på sängen innan den tas i bruk enligt metoden som beskrivs i kapitel 7.4 och framåt. Enligt leveranssedeln skall en kontroll av innehållet göras på plats för att se till att leveransen är fullständig. Fel eller skador skall rapporteras skriftligen till speditören och leverantören vid mottagandet av leveransen. Vid förflyttning av sängen, samt lastning och avlastning av sängen, försiktighet måste vidtagas att sängens hjul är upplåsta (se Kapitel Centralt Bromssystem). Sängens hjul är avsedda för inomhusbruk och för transporter på jämna, släta och rena golv (keramikplattor, linoleum, gjutna golv och liknande). Hjulen kan skadas om sängen transporteras över ett skrovligt, ojämnt och smutsigt underlag. Sida 7

8 2 Säkerhetsföreskrifter Bruksanvisningen skall studeras ingående och alla operationer skall utföras i enlighet med den innan sängen tas i bruk Sängen får inte användas om fel upptäckts som skulle kunna skada patient, personal, tredje person, sängen eller den omgivande interiören Sängen får endast skötas av personer som har kunskap eller praktisk erfarenhet som garanterar en problemfri hantering av sängen Vårdpersonalen är skyldig att informera patienten som ligger i sängen om styrfunktionerna som är avsedda för patienten (handkontrollen, satellitkontrollpanelen, de integrerade kontrollerna i sidogrindarna) Användaren skall innan sängen tas i bruk försäkra sig om att sängen fungerar och är i felfritt skick Sängen får endast användas på plana och stabila golv enligt förutsättningarna som anges i avsnittet Användarvillkor Sängen får inte överbelastas ens för en kortare tid, om det dock är nödvändigt i speciella situationer (som vid återupplivningsförsök) skall sängbottnens enskilda delar vara i lägsta läge När en patient ligger i sängen skall hjulen vara låsta (med undantag för förflyttning av sängen) om sängbromsarna är upplåsta, existerar risk för att patienten skadar sig när hon/han stiger upp ur sängen eller lutar sig mot den Sängbottnens höjd skall vara anpassad till patientens längd och tillstånd Inga personer utöver patienten får sitta på sängen Vid användning av sängens rörliga delar skall man se till att patienten, andra personer eller föremål inte kläms vid rörelsen Om en lyftbåge eller ett infusionsställ är fäst vid sängen under dess rörelse, lyft eller lutning, skall ökad uppmärksamhet tas till området omkring lyftbågen och infusionsstället så att inte utrustningen kommer till skada Innan sängen rengörs skall elkabeln kopplas ur eluttaget Sängen får inte användas om det föreligger risk för explosion eller i närheten av eldfarliga bedövningsmedel Vid reparation av sängen får endast originalmaterial och komponenter användas; vid ersättning av skadade komponenter med olämpliga material och komponenter ansvarar inte tillverkaren för eventuella skador som kan uppstå Vid underhåll och rengöring av sängen i utrymmet mellan underredet och sängbottnen skall justeringsfunktionerna på den centrala kontrollpanelen vara låsta så att inga olyckor inträffar p.g.a. oavsiktlig aktivering av fotkontrollerna och en följande sänkning av sängbottnen Endast Linet madrasser och utrustning får användas till sängen; vid användning av ickekompatibla madrasser kan sidogrindarnas funktion försämras och detta kan hota patientens säkerhet Vid transport av sängen skall elkabeln vara upphängd med hjälp av en plastkrok på sänggaveln eller på annat säkert ställe för att förhindra att kabeln blir överkörd och skadad Elkablar skall placeras på ett sätt som garanterar att de inte virar sig kring rörliga delar eller klämda mellan dem; om kablarna skadas finns en allvarlig risk för brand och personskador En inspektion skall genomföras åtminstone en gång i månaden för att kontrollera slitaget på alla rörliga delar Läkaren eller någon annan person som ansvarar för behandling av patienten beslutar över användningen av uppresningsstödet. Sida 8

9 3 Användarvillkor Sängen får användas i en inomhusmiljö där: Den omgivande temperaturen är mellan + 10 C till + 40 C Den relativa fuktigheten är mellan 30% till 75% Det atmosfäriska trycket är mellan 700 hpa till 1060 hpa Annan användning än den som här anges måste konsulteras med tillverkaren! Sängen får inte användas i en miljö med explosionsrisk eller i närheten av eldfarliga bedövningsmedel. Sängen är avsedd att användas i sjukvårdsutrymmen. De elektriska installationerna skall därför uppfylla de lokala normerna som fastställer de nödvändiga villkoren för elektriska installationer. Trots detta rekommenderas att koppla ur sängen ur el-källan under extrema förhållanden (t.ex. åskväder). 4 Tekniska specifikationer Figur 1 Tekniska specifikationer Beskrivning Mått Yttre mått 216/224/233 x 102 cm Integrerad sängbotten förlängning/förkortning +8/+17 cm Rekommenderat madrassmått 208/ cm Max. madrasshöjd 23 cm (för 3-stegs grindar) 37 cm (för 4-stegs grindar) Sängbottnens höjd cm Ryggsektionens justering maxvinkel 70 Lårsektionens justering - maxvinkel 45 Autoregression för ryggsektion 11 cm Autoregression för lårsektion 7 cm Trendelenburgläge/Anti-Trendelenburgläge +16 /-16 Grindarnas höjd ovanför sängbotten (utan madrass) 0/12/28/45/59 cm Vikt (beroende på utrustning) ca 160 kg Safe working load (inklusive madrass och utrustning) 230 kg Maxbelastning för lyftbåge 75 kg Sida 9

10 Figur 2 Elektriska specifikationer Beskrivning Strömförbrukning: Max inspänning: Värde Skydd mot vatten och damm: IP 54 Skyddstyp mot elektrisk ström: Skyddsklass för skador från elektrisk ström: Elmotorns driftsläge (laddningsfaktor): 230 V, +/- 10%, Hz, max. 1,6 A, 370 VA Klass I Använd del typ B 10%, max. 2 min / 18 min Varning: Sängen kan utrustas enligt kundens önskemål enligt de elektriska specifikationer som överensstämmer med standard i det givna landet (andra spänningsvärden, olika typer av kontakter för elkablar). Med hänsyn till att instrumentet laddas med elkablar kan känsliga instrument störas. För att minska risken för oönskade elektriska magnetiska effekter i mesta möjliga mån är sängen tillverkad i enlighet med normen EN För att undvika dessa problem skall sängen användas i enlighet med denna bruksanvisning. 5 Specifikation av varianter Valbart enligt kundens önskemål: Grindar 3-stegs fullängdsgrind Image justerbar upp till 45 cm 4-stegs fullängdsgrind Image justerbar upp till 59 cm Hjul Tente Integral 150mm, RAL9006 Tente Integral 150 mm dubbla hjul, RAL9006 Tente Integral 150mm, RAL9006 med femte hjul 125 mm Tente Integral 150 mm dubbla hjul, RAL9006 med femte hjul 125 mm Kontroller Supervisor panel med minnesfunktioner Handkontroll Handkontroll med adapter för enkel anslutning (plug and play) Fotkontroller Satellitkontroll Sida 10

11 Mobi-Lift uppresningsstöd Utan uppresningsstöd 1 par av uppresningsstöd med integrerad knapp för höjdjustering 2 par av uppresningsstöd en med integrerad knapp för höjdjustering Linnehylla Med Utan Övrig utrustning Nattljus Larm för obromsad säng Ytterliggare hållare för droppställning vid huvudgaveln Sida 11

12 6 Sängbeskrivning Figur 3 Sängbeskrivning Teleskopisk mekanism för extra hög position av grind (tillval) 2. Borttagbar fotgavel med handtag i aluminium för manövrering av sängen 3. Grindar i högsta läget (59 cm) ovan sängbotten 4. Handtag för hantering av grind 5. Sängbotten med madrass och sängkläder 6. Handkontroll 7. Flexibel tillbehörsskena 8. Uppresningsstöd Mobi Lift handtag (tillval) 9. Teleskopisk kolumn för höjd- och lutnings inställning 10. Satellit kontrollpanel (tillval) 11. Lås för Extra hög position (tillval) 12. Avvisarhjul 100 mm 13. Nödspak för CPR (cardio pulmonary resuscitation) snabbfällning av ryggsektionen 14. Hjul 150 mm 15. Femte hjul 125 mm för enkel manövrering av sängen 16. Fotpedaler med mekanisk och elektroniskt skydd för oavsiktlig aktivering 17. Spak för central hjulkontroll 18. Hylla för linne eller för förvaring av supervisor kontrollpanelen Sida 12

13 7 Installation och drifttagande 1. Avlägsna förpackningsmaterialet från sängen och ta hand om det miljövänligt sätt. 2. Kontrollera att allting är komplett enligt leveranssedeln; kontrollera om sängen fått synliga skador under transporten. 3. Läs noggrant igenom bruksanvisningen. 4. Om sängen levererats med avmonterade sänggavlar skall dessa delar monteras på enligt instruktionerna i kapitlet Sänggavlar. 5. Om sängen är utrustad med en satellitkontrollpanel skall den installeras enligt instruktionerna i kapitlet Installation av satellitkontrollpanel. 6. Om temperaturen under sängens transport eller förvaring skiljer sig från temperaturen där sängen skall tas i bruk, lämna sängen utan att koppla in den i elnätet i 24 timmar för att den skall anpassa sig till de rådande förhållandena. 7. Koppla sängen till elnätet inklusive anslutningen för balanseringen av potentialerna (se underkapitel 7.1, 7.3.) och ladda reservbatteriet (se underkapitel 7.2.). 8. Kontrollera funktionerna: Justera sängbottnens enskilda sektioner till maxläge, sängbottnens höjd och lutning till max och minimiläge. Kontrollera att hjulen och den centrala hjulkontrollen, sängbottnens förlängning, avlägsnandet av huvud- och fotändans sänggavel fungerar felfritt. Kontrollera alla kontrollpanelens funktioner Se till att grindarna fungerar utan några problem (låsning i upprätt läge) 7.1 Anslutning av sängen till elnätet Kablarna för anslutning av sängen till elnätet är en integrerad del av sängen. Sängen ansluts genom att man sätter in kontakten i en 230V kontakt. Kablarna är standardutrustade med en plastkrok som gör att man kan hänga den över sänggavlarna, grindarna eller annan lämplig sängdel under transport. 7.2 Anslutning för potentionalutjämning Figur 4 Jordningskoppling Med hänsyn till eventuella anslutningar av intravaskulära och intrakardiella instrument till patienten är sängen utrustad med en potentialkontakt som möjliggör balansering av potentionaler med andra elektriska instrument i rummet. Kontakten som är avsedd för detta ändamål (för anslutning till andra instrument) finns på sängbottnens nedre kant i huvudändan. Sida 13

14 7.3 Reservbatteriets laddning och livslängd Sängen är utrustad med ett reservbatteri som inte är fulladdat. Innan sängen börjar användas skall batteriet laddas. Reservbatteriet laddas genom att ansluta sängen till ett vägguttag utan att justera sängen. Att batteriet är färdigladdat anges på supervisorpanelen med hjälp av en gul LED indikator LED (se följande tabell): Figur 5 Batteriets laddningsstatus Gul LED Lyser inte Kort blinkande (lyser upp snabbt, förblir inte tänd länge) Lång blinkning (lyser längre, inte bara en kort blinkning) Lyser konstant Batteriets laddningsstatus Batteriet är tillräckligt laddat för att fungera som reservenergikälla (laddningen kan avslutas innan man tar sängen i bruk). Batteriet håller på att laddas fortsätt med laddningen tills det att LED indikatorn slutar lysa. I nödfall kan batteriet användas under en kort tid som reservenergikälla. Låg spänning i batteriet batteriet kan inte användas som reservenergikälla ens för en kortare stund; batteriet är fulladdat eller defekt (när signaler av denna typ fortgår måste batteriet bytas - serviceingrepp). Inget batteri är inkopplat (batteriet är felkopplat, kontakten är bruten mellan strömkällan och batteriet eller så är säkringarna defekta); kontakta tillverkarens serviceavdelning när denna signal aktiveras. Normaltiden för batteribyte är cirka 2-3 år, ändå skall LED kontrollampan på den centrala kontrollpanelen bytas. Batteriet måste bytas inom 5 år utan hänsyn till hur det har använts; det finns en risk att batteriet förstörs om det används längre Användning med hjälp av ackumulator skall användas endast vid strömavbrott eller när patienten transporteras. Långvarig urkoppling av sängen till strömkälla reducerar livslängden för sängackumulatorn. När batteriet är helt urladdat skall det laddas i cirka 12 timmar kontrollera laddningen på kontrollpanelen med hjälp av den gula LED indikatorn. Om det upptäcks att batteriboxen, kontrollenhetsboxen och/eller kablar har deformerats av hetta är första åtgärden att koppla ur sängen från strömkällan och ta sängen ur bruk. Konsultera nästa steg med serviceavdelningen. Om batteriets LED indikator på Supervisor kontrollen lyser konstant när sängen är i bruk skall batteriet laddas (batterioperation) och kontrollera att batteriets säkringar inte är defekta. Om batteriet inte är defekt och sängen kan justeras kontrollera de två tidigare punkterna. Sida 14

15 7.4 Montering av grindar Skulle sängen, med tanke på transportering och förpackning (två sängar på varandra), levereras med nedmonterade grindar, skall dessa sängdelar monteras i enlighet med punkterna i de följande instruktionerna. Med hänsyn till enklare och säkrare hantering av sängen rekommenderas att två personer monterar ihop den. 1. Efter att ha avlägsnat förpackningen för bägge sängarna, placera den högra (1) och den vänstra grinden (5) inklusive hörnelementen längs med sängen som i figur nr. 6. Samtidigt skall grindarna placeras så att grindarnas fotända ligger mot sängens fotända. Grindarnas fotändar är lätta att känna igen eftersom de kan förlängas teleskopiskt (6). Bägge sänggavlarna (2, 4) och patientens satellitkontroll (3) förblir på sängbottnen om de är beställda som tillbehör. Figur 6 Sängen efter att förpackningen avlägsnats Sida 15

16 2. Skjut in grinddelarna in i tvärslåprofilerna först i fotändan och sedan i sängens huvudända (figur 7 och 8 ). Figur 7 Inskjutning av grindens hörndel I sängens fotända Figur 8 Inskjutning av grindens hörndel i sängens huvudända Sida 16

17 3. Fäst alla 4 hörndelarna med de medföljande skruvarna. En insexnyckel medföljer för åtdragning av skruvarna. Varje hörndel fästs med två M8 skruvar och ett flexibelt fäste. Figur 9 Åtdragning av skruvar i hörndelarna Sida 17

18 7.5 Installation av satellitkontrollen Om sängen är utrustad med satellitkontroll för patienten skall den monteras på hållaren som är en fast del av ryggsektionen (figur nr. 6). Efter korrekt montering av hållaren, säkra satellitkontrollen med skruven med plasthuvudet genom att dra åt den ordentligt. Kontrollens kabel leds kring sängkonstruktionen direkt in i kontrollenheten så att kontrollen inte behöver fästas på något sätt. Figur 10 Installation av satellitkontrollen 8 Sängjustering De olika kontrollerna som nämnts i de föregående kapitlen kan användas för elektrisk justering av sängen. Valet av kontroller motsvarar sängutrustningen som valts av kunden. 8.1 Supervisor kontrollpanelen Supervisor kontrollpanelen för vårdpersonalen är förvarad i linnehyllan vid fotändan. Kontrollen är flyttbar och kan placeras på fotgaveln eller hålla I medan man kontrollerar sängen manuellt. Sida 18

19 Figur 11 Supervisor kontrollpanelen Central STOP knapp 2. Aktiveringsknappen GO 3. Knappar för justering av lårsektion 4. LED kontrollampa för låsning av lårsektion 5. Låsning av lårsektionen 6. LED kontrollampa för låsning av ryggsektionen 7. Låsning av ryggsektionen 8. Knappar för justering av ryggsektionen 9. LED kontrollampa för låsning av höjd och lutningsjustering 10. Låsning av höjd och lutningsjustering 11. Knappar för höjdjustering 12. Justeringsknappar för autokontur 13. LED kontrollampa för låsning av fotkontroller 14. Låsning av fotkontroller 15. LED kontrollampa för strömanslutning 16. LED indikator för reservbatteriet 17. Knapp för inställning av Trendelenburgläge 18. Knapp för inställning av Hjärtstol 19. Knapp för Undersökningsläge 20. Knapp för inställning av Mobiliseringsposition 21. Knapp för CPR läge (återupplivning) 22. Knappar för justering av längsgående lutning Sida 19

20 8.1.1 Aktivering av GO knappen Aktiveringsknappen GO aktiverar inte bara den centrala kontrollpanelen utan även andra kontroller utom fotkontrollerna. Genom att trycka på den inleds den aktiva perioden som vara i 3 minuter under vilken det är möjligt att trycka på knappen för den valda funktionen för att justera sängen eller låsa de enskilda funktionerna. Treminutersperioden räknas från det sista trycket och förlängs till 3 minuter varje gång man trycker på en knapp. Om 3 minutersgränsen passeras utan att någon knapp tryckts på måste kontrollerna aktiveras igen genom ett tryck på GO knappen Standardjusteringar Med hjälp av Supervisorkontrollen kan alla de olika lägena justeras, t.ex. höjden och lutningen av sängbottnen och lägena för de enskilda sektionerna genom följande procedur: 1. Aktivera tangentbordet genom att trycka på aktiveringsknappen GO. 2. Tryck sedan på knappen för den valda förprogrammerade funktionen och håll den nere tills det att önskat läge är inställt Justering av de förprogrammerade lägena Med hjälp av den centrala kontrollpanelen kan de 5 förprogrammerade terapeutiska lägena eller säkerhetslägena ställas in på samma sätt som standardjusteringarna: 1. Aktivera tangentbordet genom att trycka på aktiveringsknappen GO. 2. Tryck sedan på knappen för den valda förprogrammerade funktionen och håll den nere tills det att önskat läge är inställt. Beskrivning och användning av de enskilda programmerade lägena finns nedan CPR läge - återupplivningsläge Detta säkerhetsläge är avsett för att utföra återupplivning. Sängbottnens enskilda sektioner och sängbottnen själv är i lägsta horisontella läge. Knappen skall hållas nedtryckt tills det att läget är inställt. Sängbottnen kan justeras till återupplivningsläge från vilket annat läge som helst inom max. 30 sekunder. Denna funktion kan inte blockeras Trendelenburg anti-shock läge Detta säkerhetsläge används i en situation när personen i sängen behöver placeras i anti-chockläge. Sängbottnens enskilda sektioner är i lägsta position och sängbottnen lutas till en vinkel på 16 med huvudet nedåt. Sängbottnen kan justeras till Trendelenburgläge från vilket annat läge som helst inom max. 30 sekunder. Denna funktion kan inte blockeras Hjärtstol Detta terapeutiska läge är lämpligt för patienter med hjärtfel och andningssvårigheter. Sängen lutas i maxläge med fötterna nedåt; rygg- och lårsektionerna är i högsta läge. Knappen hålls nedtryckt tills läget är inställt. Rörelser som är blockerade på kontrollpanel utförs inte Mobiliseringsläge Detta läge är framför allt lämpligt för patienter som ska lämna sängen på ett säkert sätt. Ryggsektionen är i detta läge i upprätt läge, medan sängbotten är i lägsta läget. Knapparna måste vara nedtryckta till rätt läge är inställt. Denna funktion kan låsas och låsas upp med hjälp av låsningen som beskrivs i efterföljande kapitel. Rörelser som är låsta från kontrollpanelen utförs inte Undersökningsläge Ett läge som lämpar sig för undersökning av patienter, för att utföra något ingrepp på patienten eller för att bädda sängen. Sängbottnens rygg- och lårsektion är i horisontellt utgångsläge, sängbottnen är i högsta läge. Knappen skall hållas nedtryckta tills det att läget är inställt. Sida 20

21 Denna funktion kan låsas och låsas upp med hjälp av låsningen som beskrivs i efterföljande kapitel. Rörelser som är låsta från kontrollpanelen utförs inte. När de förprogrammerade lägena justeras rör sig de enskilda delarna och sängbottnen samtidigt. När man justerar höjden eller lutningen på sängbottnen existerar alltid en risk för personskador eller skador på föremål när kolumnerna glider ner till lägsta läge. Därför skall alla föremål avlägsnas från sängbottnens plastskydd och personskador skall undvikas genom ökad försiktighet vid justering av sängen. Större försiktighet skall iakttas i området runt infusionsstället, lyftbågen och annan utrustning ovanför sängbottnen, som rör sig i samband med höjdjusteringen av sängbottnen. Vid justering av sängbottnens enskilda delar se till att inga föremål (t.ex. elkablar) eller personer kommer i kläm mellan de rörliga delarna och sängbottnen eller i mekanismerna för justeringsspakarna Låsning av de enskilda lägena Image sängarna är utrustade med säkerhetsfunktioner då justeringen av de enskilda funktionerna är blockerade med hjälp av lås på den centrala kontrollpanelen. Låsningen fungerar på samma sätt som standardjusteringen: 1. Aktivering av tangentbordet genom ett tryck på aktiveringsknappen GO 2. Sedan trycker man på knappen för låsning av den önskade funktionen Låsningen av läget signaleras av att den gula LED kontrollampan för den valda funktionen börjar lysa. Säkerhetslägena CPR (återupplivning) och TR (anti-chock) lägena kan inte blockeras. När en funktion låses är den funktionen blockerad på alla kontroller. Om sängen inte kan justeras, kontrollera först att funktionen inte är blockerad av den centrala kontrollpanelen Central STOPP knapp För att försäkra sig om möjligheten till omedelbart nödstopp och skydd mot fel på sängens kontrollknappar och kablarna finns en STOPP knapp inbyggd i den centrala kontrollpanelen. Att knappen förblir orörd övervakas konstant. Vid ett tryck på STOPP knappen stannar alla pågående elektroniska sängfunktioner och dessutom genomförs en kontroll av att inga kontrollknappar har tryckts. Om någon knapp har tryckts utförs inte funktionen och sängen förblir i viloläge. Denna funktion representerar den enda möjligheten för omedelbart stopp av rörelse när kontrollnapparna inte fungerar eller är blockerade. När två knappar trycks samtidigt bedömer sängens elektroniska kontrollsystem detta dubbeltryck som ett fel och det resulterar i att alla sängrörelser avstannar. Sida 21

22 8.2 Handkontroll Handkontrollen kan användas, antingen av patienten själv eller av vårdpersonalen, för att justera sektionerna och sängbotnens höjd. Användningen av handkontrollen fungerar på samma sätt som supervisor kontrollen. 1. aktivera handkontrollen genom att trycka på aktiveringsknappen GO 2. tryck sedan på knappen för den valda förprogrammerade funktionen och håll knappen nedtryckt till önskat läge är inställt. Figur 12 Handkontroll Knappar för justering av lårsektion 2. Knappar för justering av ryggsektion 3. Aktiveringsknappen GO 4. Knappar för sängbottnens höjdjustering 5. Knappar för samtidig justering av rygg- och lårsektionerna auto-contour 4 5 Vårdpersonalen måste instruera patienten hur kontrollen fungerar innan denne får använda kontrollen! Om det med tanke på patientens tillstånd är olämpligt att denne har möjlighet att själv göra lägesändringar, måste sängens funktioner låsas enligt ovan beskrivda sättet med hjälp av supervisor kontrollen. Detta för att förhindra att patienten utför lägesändringar av sängen. 8.3 Satellitkontrollpanel Enligt kundens önskemål kan Laterasängen utrustas med en satellitkontrollpanel på en rörlig arm. Armen fästs vid ryggsektionen och används av patienten eller vårdpersonalen för att justera sängen. Samma tillvägagångssätt gäller för justering av lägena på denna kontroll som gäller för justering med hjälp av Supervisor kontrollpanelen: 1. Aktivera tangentbordet genom att trycka på aktiveringsknappen GO 2. Tryck sedan på knappen för den valda förprogrammerade funktionen och håll knappen nere till önskat läge är inställt. Sida 22

23 Figur 13 Satellitkontrollpanel Aktiveringsknappen GO 2. Knappar för justering av lårsektionen 3. Knappar för justering av ryggsektionen 4. Knappar för inställning av sängbottnens höjd 5. Knapp för inställning av Mobiliserinsposition 5 Vårdpersonalen måste instruera patienten hur kontrollen fungerar innan denne får använda kontrollen! Om det med tanke på patientens tillstånd är olämpligt att denne har möjlighet att själv göra lägesändringar, måste sängens funktioner låsas enligt ovan beskrivda sättet med hjälp av supervisor kontrollen. Detta för att förhindra att patienten utför lägesändringar av sängen. 8.4 Fotkontroller Imagesängarna kan, enligt kundens önskemål, utrustas med fotkontroller för justering av sängbottnens höjd respektive de förprogrammerade undersökningslägena. Med hjälp av fotkontrollerna kan sängbottnen justeras utan att man använder händerna. Sängen kan individuellt justeras genom att trampa på den relevanta pedalen tills det att det önskade läget är inställt utan att man behöver trycka på aktiveringsknappen GO. Figur 14 Fotkontroller 1. Knapp för justering av sängbottnens höjd (ner) 2. Knapp för justering av undersökningsläge 3. Mekaniskt skydd mot oavsiktlig aktivering 4. Knapp för justering av sängbottnens höjd (upp) Sida 23

BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING. Eleganza Smart. Version: 04 Publiceringsdatum: 02/2007 Filnamn: Eleganza_Smart_02-2007-04_SWE.

BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING. Eleganza Smart. Version: 04 Publiceringsdatum: 02/2007 Filnamn: Eleganza_Smart_02-2007-04_SWE. BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING Eleganza Smart Version: 04 Publiceringsdatum: 02/2007 Filnamn: Eleganza_Smart_02-2007-04_SWE.doc 9200-0090 Eleganza Smart Universell sjukhussäng Författare: LINET,

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

Bruksanvisning och teknisk beskrivning

Bruksanvisning och teknisk beskrivning Bruksanvisning och teknisk beskrivning Eleganza 2 En modern akutsäng D9MUM001L08 Tryckdatum: 01/2015 Kontaktuppgifter: Linet Sweden AB Vallgatan 5 170 67 Solna Sverige Tel.: 08-547 47 00 Fax.: 08-547 47

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Lyckad kombination. Mini-ACP 10000 1099 Batteri 10000 1091

Lyckad kombination. Mini-ACP 10000 1099 Batteri 10000 1091 Sjukhussäng Leggero sjukhussäng är en lyckad kombination av Merivaaras nya sängmodeller och det traditionella utseende och funktion som finns på HCH-sängen. Resultatet är en säng med ypperlig patientkomfort

Läs mer

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel StandUp SystemRoMedic TM Manual - Svenska REF 60800001 StandUp med strömkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp är en lyftstol utvecklad för att hjälpa personer upp från golv till sittande

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Bekvämare förlossning

Bekvämare förlossning Förlossningssäng Bekvämare förlossning MÖDRAVÅRD Bekvämare förlossning Det är en överväldigande upplevelse att föda barn och något som föräldrarna kommer att komma ihåg för alltid. Det är dock också en

Läs mer

Sjukhussäng i nordisk design

Sjukhussäng i nordisk design Anpassad för maskintvätt Sjukhussäng i nordisk design PATIENTSALAR Populära Carena finns nu anpassad för maskintvätt Merivaaras avancerade och populära säng Carena kombinerar alla egenskaper som personal

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

Bruksanvisning. Bure Rise & Go. Gåbord med uppresning

Bruksanvisning. Bure Rise & Go. Gåbord med uppresning Bruksanvisning Bure Rise & Go Gåbord med uppresning 1 Kära användare Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord Rise & Go. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder gåbordet

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Eleganza 3XC. Intensivvårdssäng

Eleganza 3XC. Intensivvårdssäng Eleganza 3XC PrODUKTER FÖR SjukHUS Eleganza 3XC komplett system för intensivvård Design och funktion hos sängen Eleganza 3XC är skräddarsydda för att tillgodose de höga krav som ställs på intensivvården.

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Gåbord Bure XL 56-315 Kära Användare Bruksanvisning Bure Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder Bure

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Evakueringslakan. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001007

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Evakueringslakan. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001007 Bruksanvisning 2015-03-10 Optimal Evakueringslakan Artikelnummer bruksanvisning: 95 001007 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Produktbeskrivning och prestanda 5 Uppackning

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Montering Skötsel Garanti

Montering Skötsel Garanti Montering Skötsel Garanti 2 Innehåll Ekens - För ett skönare liv... 5 Garanti... 6 Ta hand om din säng... 7 Monteringsanvisningar Resårsäng... 8 Kontinentalsäng med förvaring...10 Kontinentalsäng... 12

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

UPP-TAGET. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

UPP-TAGET. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av UPP-TAGET Positionering högre upp i säng ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Innehåll 1. Introduktion 3 2. Instruktioner för bruksanvisningen 4 3. Monteringsanvisning

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Access Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 6. TimeLox Access dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

www.stjärnbädden.se Stjärnbäddens Bruksanvisning, version 1, 2015 Layout & Produktion QUID, Kristianstad - Art nr: VE05342

www.stjärnbädden.se Stjärnbäddens Bruksanvisning, version 1, 2015 Layout & Produktion QUID, Kristianstad - Art nr: VE05342 www.stjärnbädden.se Stjärnbäddens Bruksanvisning, version 1, 2015 Layout & Produktion QUID, Kristianstad - Art nr: VE05342 Monteringsanvisningar och Garanti Skandinavisk sovkomfort när den är som bäst

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Sjukhussäng. Det ergonomiska alternativet för både patienter och vårdpersonal

Sjukhussäng. Det ergonomiska alternativet för både patienter och vårdpersonal Sjukhussäng Det ergonomiska alternativet för både patienter och vårdpersonal Den moderna sjukhussängen som tillgodoser de mest krävande behov Den revolutionerande sjukhussängen Carena från Merivaara har

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer activpilot oncept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer Allmänna och säkerhetsrelevanta anmärkningar för denna monteringsanvisning enna bruksanvisning är avsedd för fönstermontörer

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

BRUKSANVISNING GÅBORD

BRUKSANVISNING GÅBORD BRUKSANVISNING S GÅBORD ADAM PLUS Innehållsförteckning ID-märkning 2 Syfte/Användningsområde 3 Funktioner 3 Normalt underhåll 3 Viktig information 4 Monteringsanvisning 5 Tillbehör 5 Förebyggande underhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg.

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. sid. 1 av 5 FÖR ELEKTRISKT REGLERBARA SÄNGRYGGSTÖD Princess Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. Närkes Vital AB Tel. 0585-81350 Fax 0585-81359 E-mail:

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Dispenser DP 20. Bruksanvisning SE. Made in Switzerland Nr. 31 868 N O U V A G

Dispenser DP 20. Bruksanvisning SE. Made in Switzerland Nr. 31 868 N O U V A G Dispenser DP 20 Bruksanvisning SE Made in Switzerland Nr. 31 868 w w w. n o u v a g. c o m N O U V A G NOUVAG AG Vi gratulerar till Ert inköp av Dispenser 20, en NOUVAG AG produkt och tackar för Er tilltro

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2 Nokia Laddningsplatta DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Utgåva 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Laddningsplatta DT-600 kan du ladda batterier i fem kompatibla enheter samtidigt.

Läs mer

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för PORTABEL POOLLYFT DIGI$PROJECT$$$$ Manualen är uppdelad i 7 delar med sin egen symbol. Del A (Generell information) Viktig Generell information för att bekanta

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC411

Centronic SunWindControl SWC411 Centronic SunWindControl SWC411 sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten! Bruksanvisningen

Läs mer