BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING"

Transkript

1 BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING Image sjukhussäng Version: 02 Publiceringsdatum: 1/2006 Filnamn: Image_ _SWE.doc

2 Image Sjukhussäng Författare: LINET, s.r.o., Pavel Pospíšil Relaterade länkar: Version: 02 Publiceringsdatum: 02/2006 Filnamn: Image_ _SWE.doc Copyright LINET, s.r.o., 2006 Översättning LINET, 2006 Alla rätter förbehållna. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Tillverkaren förbehåller sig rättigheterna att ändra innehållet i denna manual med tanke på produktens tekniska specifikationer. Innehållet i denna manual kan därför skilja sig från den aktuellt tillverkade produkten.

3 Kära kunder, Vi tackar er för att ni valt att köpa en produkt från vårt företag och hoppas att ni kommer att vara nöjda med den under hela dess livslängd. Tack vare det noggranna urvalet av material, senaste tillverkningsteknologi och våra anställdas ansvarsfulla arbete uppfyller våra sängar parametrar som garanterar hög kvalitet, pålitlighet och långvarigt bruksvärde.

4 Innehåll 1 Introduktion Leveransmetoder Säkerhetsföreskrifter Användarvillkor Tekniska specifikationer Specifikation av varianter Sängbeskrivning Installation och drifttagande Anslutning av sängen till elnätet Anslutning för potentionalutjämning Reservbatteriets laddning och livslängd Montering av grindar Installation av satellitkontrollen Sängjustering Supervisor kontrollpanelen Aktivering av GO knappen Standardjusteringar Justering av de förprogrammerade lägena Låsning av de enskilda lägena Central STOPP knapp Handkontroll Satellitkontrollpanel Fotkontroller CPR upplåsning av ryggsektionen Autoregression av rygg- och lårsektionen Vadsektion Sänggavlar Mobi Lift uppresningsstöd Justera rätt höjd för urstigning ur sängen Grindar Hantering av grindarna Inställning av läget Extra högt...30 Innehåll / Sida 4

5 16 Centralt bromssystem Sängförlängning Tillbehör Lyftbåge och infusionsställ Hållare för placering av små tillbehör Nattljus för ökad säkerhet Larm för obromsad säng Avlägsnande av sängbottnens skydd Användning av sänggavlarna som mat- eller arbetsbord Rengöring och desinficering Grundinstruktioner innan rengöring Rengöringsprocedurer Rengöringens omfattning Rengöring av grindarna Problem och lösningar Förvaring Inställning av batteriets viloläge Underhåll Miljöskydd Garanti och service Använda markeringar och symboler Lista på serviceingrepp och regelbundna underhållsinsatser Överlämningsprotokoll för sängen Image Serienummer Kontaktuppgifter...48 Innehåll / Sida 5

6 Figurförteckning Figur 1 Tekniska specifikationer...9 Figur 2 Elektriska specifikationer...10 Figur 3 Sängbeskrivning...12 Figur 4 Jordningskoppling...13 Figur 5 Batteriets laddningsstatus...14 Figur 6 Sängen efter att förpackningen avlägsnats...15 Figur 7 Inskjutning av grindens hörndel I sängens fotända...16 Figur 8 Inskjutning av grindens hörndel i sängens huvudända...16 Figur 9 Åtdragning av skruvar i hörndelarna...17 Figur 10 Installation av satellitkontrollen...18 Figur 11 Supervisor kontrollpanelen...19 Figur 12 Handkontroll...22 Figur 13 Satellitkontrollpanel...23 Figur 14 Fotkontroller...23 Figur 15 CPR snabbfällning av ryggsektionen...24 Figur 16 Justering av vadsektion...25 Figur 17 Hantering av sänggavlarna...25 Figur 18 Användning av MobiLift uppresningsstöd...26 Figur 19 Justering av sänghöjd med MobiLift handtag...27 Figur 20 Grindarnas Nolläge...27 Figur 21 Grindarnas Mobi-läge...28 Figur 22 Grindarnas Halvläge...28 Figur 23 Grindarnas Helläge...28 Figur 24 Grindarnas Extra höga läge...28 Figur 25 Hantering av grindarna...29 Figur 26 Rätt grindriktning...30 Figur 27 Inställning av grindläget Extra högt...30 Figur 28 Centralt bromssystem...31 Figur 29 Sängförlängning...32 Figur 30 Hantering av plastskydd för vadsektionen...32 Figur 31 Lyftbåge och infusionsställ...33 Figur 32 Hållare för mindre tillbehör...34 Figur 33 Venkataterhållare...34 Figur 34 Rostfri stålstång...34 Figur 35 Urinpåshållare...35 Figur 36 Korg för urinflaska...35 Figur 37 Hantering av påsar och flaskor...35 Figur 38 Sänggavel som matbord...37 Figur 39 Testade desinficeringsmedel...38 Figur 40 Rengöringens omfattning...39 Figur 41 Avlägsnande av grindens teleskopkolumn...40 Figur 42 Problem och lösningar...41 Figurförteckning / Sida 6

7 1 Introduktion Den justerbara IMAGE sängen är avsedd för vård av patienter särskilt på standardsjukhusavdelningar och på långvårdsavdelningar. Tillverkaren utesluter inte installation på akutavdelningar, men detta kan endast beslutas med utgångspunkt i ansvarsområdet för vårdgivaren. Sängen är tillverkad i enlighet med de internationella normerna EN , EN , EN , EN ISO Produkten uppfyller kraven enligt Direktiv 93/42/EEC, som fastställler de tekniska kraven för sjukvårdsutrustning och Direktiv 89/336/EEC, vilket fastställer de tekniska kraven för produkter med hänsyn till deras elektromagnetiska kompatibilitet. Tillverkaren arbetar enligt certifierade system för kvalitetsstyrning enligt normerna DIN EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003, ISO 14001:2004. Innan användning av sängen är det nödvändigt att noggrant göra sig bekant med denna bruksanvisning. Alla ingrepp och bruk av sängen skall utföras i enlighet med bruksanvisningen! Alla andra typer av ingrepp utförs på egen risk och tillverkaren ansvarar inte för eventuellt uppstådda skador. Därför är det viktigt att bruksanvisningen, under hela sängens livslängd, finns tillgänglig för användaren! VARNING: Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador, olyckor och missöden som kan inträffa genom ovarsamhet, vårdslös eller felaktig hantering. Tillverkaren, återförsäljaren eller utbildad personal skall utföra utbildning gällande hantering av sängen. Säkerhetsföreskrifterna för hantering av sängen och instruktioner för hantering av sängen skall noggrant respekteras. 1.1 Leveransmetoder Sängen levereras antingen komplett monterad eller med demonterade grindar. Vid det senare fallet skall sängens grindar monteras på sängen innan den tas i bruk enligt metoden som beskrivs i kapitel 7.4 och framåt. Enligt leveranssedeln skall en kontroll av innehållet göras på plats för att se till att leveransen är fullständig. Fel eller skador skall rapporteras skriftligen till speditören och leverantören vid mottagandet av leveransen. Vid förflyttning av sängen, samt lastning och avlastning av sängen, försiktighet måste vidtagas att sängens hjul är upplåsta (se Kapitel Centralt Bromssystem). Sängens hjul är avsedda för inomhusbruk och för transporter på jämna, släta och rena golv (keramikplattor, linoleum, gjutna golv och liknande). Hjulen kan skadas om sängen transporteras över ett skrovligt, ojämnt och smutsigt underlag. Sida 7

8 2 Säkerhetsföreskrifter Bruksanvisningen skall studeras ingående och alla operationer skall utföras i enlighet med den innan sängen tas i bruk Sängen får inte användas om fel upptäckts som skulle kunna skada patient, personal, tredje person, sängen eller den omgivande interiören Sängen får endast skötas av personer som har kunskap eller praktisk erfarenhet som garanterar en problemfri hantering av sängen Vårdpersonalen är skyldig att informera patienten som ligger i sängen om styrfunktionerna som är avsedda för patienten (handkontrollen, satellitkontrollpanelen, de integrerade kontrollerna i sidogrindarna) Användaren skall innan sängen tas i bruk försäkra sig om att sängen fungerar och är i felfritt skick Sängen får endast användas på plana och stabila golv enligt förutsättningarna som anges i avsnittet Användarvillkor Sängen får inte överbelastas ens för en kortare tid, om det dock är nödvändigt i speciella situationer (som vid återupplivningsförsök) skall sängbottnens enskilda delar vara i lägsta läge När en patient ligger i sängen skall hjulen vara låsta (med undantag för förflyttning av sängen) om sängbromsarna är upplåsta, existerar risk för att patienten skadar sig när hon/han stiger upp ur sängen eller lutar sig mot den Sängbottnens höjd skall vara anpassad till patientens längd och tillstånd Inga personer utöver patienten får sitta på sängen Vid användning av sängens rörliga delar skall man se till att patienten, andra personer eller föremål inte kläms vid rörelsen Om en lyftbåge eller ett infusionsställ är fäst vid sängen under dess rörelse, lyft eller lutning, skall ökad uppmärksamhet tas till området omkring lyftbågen och infusionsstället så att inte utrustningen kommer till skada Innan sängen rengörs skall elkabeln kopplas ur eluttaget Sängen får inte användas om det föreligger risk för explosion eller i närheten av eldfarliga bedövningsmedel Vid reparation av sängen får endast originalmaterial och komponenter användas; vid ersättning av skadade komponenter med olämpliga material och komponenter ansvarar inte tillverkaren för eventuella skador som kan uppstå Vid underhåll och rengöring av sängen i utrymmet mellan underredet och sängbottnen skall justeringsfunktionerna på den centrala kontrollpanelen vara låsta så att inga olyckor inträffar p.g.a. oavsiktlig aktivering av fotkontrollerna och en följande sänkning av sängbottnen Endast Linet madrasser och utrustning får användas till sängen; vid användning av ickekompatibla madrasser kan sidogrindarnas funktion försämras och detta kan hota patientens säkerhet Vid transport av sängen skall elkabeln vara upphängd med hjälp av en plastkrok på sänggaveln eller på annat säkert ställe för att förhindra att kabeln blir överkörd och skadad Elkablar skall placeras på ett sätt som garanterar att de inte virar sig kring rörliga delar eller klämda mellan dem; om kablarna skadas finns en allvarlig risk för brand och personskador En inspektion skall genomföras åtminstone en gång i månaden för att kontrollera slitaget på alla rörliga delar Läkaren eller någon annan person som ansvarar för behandling av patienten beslutar över användningen av uppresningsstödet. Sida 8

9 3 Användarvillkor Sängen får användas i en inomhusmiljö där: Den omgivande temperaturen är mellan + 10 C till + 40 C Den relativa fuktigheten är mellan 30% till 75% Det atmosfäriska trycket är mellan 700 hpa till 1060 hpa Annan användning än den som här anges måste konsulteras med tillverkaren! Sängen får inte användas i en miljö med explosionsrisk eller i närheten av eldfarliga bedövningsmedel. Sängen är avsedd att användas i sjukvårdsutrymmen. De elektriska installationerna skall därför uppfylla de lokala normerna som fastställer de nödvändiga villkoren för elektriska installationer. Trots detta rekommenderas att koppla ur sängen ur el-källan under extrema förhållanden (t.ex. åskväder). 4 Tekniska specifikationer Figur 1 Tekniska specifikationer Beskrivning Mått Yttre mått 216/224/233 x 102 cm Integrerad sängbotten förlängning/förkortning +8/+17 cm Rekommenderat madrassmått 208/ cm Max. madrasshöjd 23 cm (för 3-stegs grindar) 37 cm (för 4-stegs grindar) Sängbottnens höjd cm Ryggsektionens justering maxvinkel 70 Lårsektionens justering - maxvinkel 45 Autoregression för ryggsektion 11 cm Autoregression för lårsektion 7 cm Trendelenburgläge/Anti-Trendelenburgläge +16 /-16 Grindarnas höjd ovanför sängbotten (utan madrass) 0/12/28/45/59 cm Vikt (beroende på utrustning) ca 160 kg Safe working load (inklusive madrass och utrustning) 230 kg Maxbelastning för lyftbåge 75 kg Sida 9

10 Figur 2 Elektriska specifikationer Beskrivning Strömförbrukning: Max inspänning: Värde Skydd mot vatten och damm: IP 54 Skyddstyp mot elektrisk ström: Skyddsklass för skador från elektrisk ström: Elmotorns driftsläge (laddningsfaktor): 230 V, +/- 10%, Hz, max. 1,6 A, 370 VA Klass I Använd del typ B 10%, max. 2 min / 18 min Varning: Sängen kan utrustas enligt kundens önskemål enligt de elektriska specifikationer som överensstämmer med standard i det givna landet (andra spänningsvärden, olika typer av kontakter för elkablar). Med hänsyn till att instrumentet laddas med elkablar kan känsliga instrument störas. För att minska risken för oönskade elektriska magnetiska effekter i mesta möjliga mån är sängen tillverkad i enlighet med normen EN För att undvika dessa problem skall sängen användas i enlighet med denna bruksanvisning. 5 Specifikation av varianter Valbart enligt kundens önskemål: Grindar 3-stegs fullängdsgrind Image justerbar upp till 45 cm 4-stegs fullängdsgrind Image justerbar upp till 59 cm Hjul Tente Integral 150mm, RAL9006 Tente Integral 150 mm dubbla hjul, RAL9006 Tente Integral 150mm, RAL9006 med femte hjul 125 mm Tente Integral 150 mm dubbla hjul, RAL9006 med femte hjul 125 mm Kontroller Supervisor panel med minnesfunktioner Handkontroll Handkontroll med adapter för enkel anslutning (plug and play) Fotkontroller Satellitkontroll Sida 10

11 Mobi-Lift uppresningsstöd Utan uppresningsstöd 1 par av uppresningsstöd med integrerad knapp för höjdjustering 2 par av uppresningsstöd en med integrerad knapp för höjdjustering Linnehylla Med Utan Övrig utrustning Nattljus Larm för obromsad säng Ytterliggare hållare för droppställning vid huvudgaveln Sida 11

12 6 Sängbeskrivning Figur 3 Sängbeskrivning Teleskopisk mekanism för extra hög position av grind (tillval) 2. Borttagbar fotgavel med handtag i aluminium för manövrering av sängen 3. Grindar i högsta läget (59 cm) ovan sängbotten 4. Handtag för hantering av grind 5. Sängbotten med madrass och sängkläder 6. Handkontroll 7. Flexibel tillbehörsskena 8. Uppresningsstöd Mobi Lift handtag (tillval) 9. Teleskopisk kolumn för höjd- och lutnings inställning 10. Satellit kontrollpanel (tillval) 11. Lås för Extra hög position (tillval) 12. Avvisarhjul 100 mm 13. Nödspak för CPR (cardio pulmonary resuscitation) snabbfällning av ryggsektionen 14. Hjul 150 mm 15. Femte hjul 125 mm för enkel manövrering av sängen 16. Fotpedaler med mekanisk och elektroniskt skydd för oavsiktlig aktivering 17. Spak för central hjulkontroll 18. Hylla för linne eller för förvaring av supervisor kontrollpanelen Sida 12

13 7 Installation och drifttagande 1. Avlägsna förpackningsmaterialet från sängen och ta hand om det miljövänligt sätt. 2. Kontrollera att allting är komplett enligt leveranssedeln; kontrollera om sängen fått synliga skador under transporten. 3. Läs noggrant igenom bruksanvisningen. 4. Om sängen levererats med avmonterade sänggavlar skall dessa delar monteras på enligt instruktionerna i kapitlet Sänggavlar. 5. Om sängen är utrustad med en satellitkontrollpanel skall den installeras enligt instruktionerna i kapitlet Installation av satellitkontrollpanel. 6. Om temperaturen under sängens transport eller förvaring skiljer sig från temperaturen där sängen skall tas i bruk, lämna sängen utan att koppla in den i elnätet i 24 timmar för att den skall anpassa sig till de rådande förhållandena. 7. Koppla sängen till elnätet inklusive anslutningen för balanseringen av potentialerna (se underkapitel 7.1, 7.3.) och ladda reservbatteriet (se underkapitel 7.2.). 8. Kontrollera funktionerna: Justera sängbottnens enskilda sektioner till maxläge, sängbottnens höjd och lutning till max och minimiläge. Kontrollera att hjulen och den centrala hjulkontrollen, sängbottnens förlängning, avlägsnandet av huvud- och fotändans sänggavel fungerar felfritt. Kontrollera alla kontrollpanelens funktioner Se till att grindarna fungerar utan några problem (låsning i upprätt läge) 7.1 Anslutning av sängen till elnätet Kablarna för anslutning av sängen till elnätet är en integrerad del av sängen. Sängen ansluts genom att man sätter in kontakten i en 230V kontakt. Kablarna är standardutrustade med en plastkrok som gör att man kan hänga den över sänggavlarna, grindarna eller annan lämplig sängdel under transport. 7.2 Anslutning för potentionalutjämning Figur 4 Jordningskoppling Med hänsyn till eventuella anslutningar av intravaskulära och intrakardiella instrument till patienten är sängen utrustad med en potentialkontakt som möjliggör balansering av potentionaler med andra elektriska instrument i rummet. Kontakten som är avsedd för detta ändamål (för anslutning till andra instrument) finns på sängbottnens nedre kant i huvudändan. Sida 13

14 7.3 Reservbatteriets laddning och livslängd Sängen är utrustad med ett reservbatteri som inte är fulladdat. Innan sängen börjar användas skall batteriet laddas. Reservbatteriet laddas genom att ansluta sängen till ett vägguttag utan att justera sängen. Att batteriet är färdigladdat anges på supervisorpanelen med hjälp av en gul LED indikator LED (se följande tabell): Figur 5 Batteriets laddningsstatus Gul LED Lyser inte Kort blinkande (lyser upp snabbt, förblir inte tänd länge) Lång blinkning (lyser längre, inte bara en kort blinkning) Lyser konstant Batteriets laddningsstatus Batteriet är tillräckligt laddat för att fungera som reservenergikälla (laddningen kan avslutas innan man tar sängen i bruk). Batteriet håller på att laddas fortsätt med laddningen tills det att LED indikatorn slutar lysa. I nödfall kan batteriet användas under en kort tid som reservenergikälla. Låg spänning i batteriet batteriet kan inte användas som reservenergikälla ens för en kortare stund; batteriet är fulladdat eller defekt (när signaler av denna typ fortgår måste batteriet bytas - serviceingrepp). Inget batteri är inkopplat (batteriet är felkopplat, kontakten är bruten mellan strömkällan och batteriet eller så är säkringarna defekta); kontakta tillverkarens serviceavdelning när denna signal aktiveras. Normaltiden för batteribyte är cirka 2-3 år, ändå skall LED kontrollampan på den centrala kontrollpanelen bytas. Batteriet måste bytas inom 5 år utan hänsyn till hur det har använts; det finns en risk att batteriet förstörs om det används längre Användning med hjälp av ackumulator skall användas endast vid strömavbrott eller när patienten transporteras. Långvarig urkoppling av sängen till strömkälla reducerar livslängden för sängackumulatorn. När batteriet är helt urladdat skall det laddas i cirka 12 timmar kontrollera laddningen på kontrollpanelen med hjälp av den gula LED indikatorn. Om det upptäcks att batteriboxen, kontrollenhetsboxen och/eller kablar har deformerats av hetta är första åtgärden att koppla ur sängen från strömkällan och ta sängen ur bruk. Konsultera nästa steg med serviceavdelningen. Om batteriets LED indikator på Supervisor kontrollen lyser konstant när sängen är i bruk skall batteriet laddas (batterioperation) och kontrollera att batteriets säkringar inte är defekta. Om batteriet inte är defekt och sängen kan justeras kontrollera de två tidigare punkterna. Sida 14

15 7.4 Montering av grindar Skulle sängen, med tanke på transportering och förpackning (två sängar på varandra), levereras med nedmonterade grindar, skall dessa sängdelar monteras i enlighet med punkterna i de följande instruktionerna. Med hänsyn till enklare och säkrare hantering av sängen rekommenderas att två personer monterar ihop den. 1. Efter att ha avlägsnat förpackningen för bägge sängarna, placera den högra (1) och den vänstra grinden (5) inklusive hörnelementen längs med sängen som i figur nr. 6. Samtidigt skall grindarna placeras så att grindarnas fotända ligger mot sängens fotända. Grindarnas fotändar är lätta att känna igen eftersom de kan förlängas teleskopiskt (6). Bägge sänggavlarna (2, 4) och patientens satellitkontroll (3) förblir på sängbottnen om de är beställda som tillbehör. Figur 6 Sängen efter att förpackningen avlägsnats Sida 15

16 2. Skjut in grinddelarna in i tvärslåprofilerna först i fotändan och sedan i sängens huvudända (figur 7 och 8 ). Figur 7 Inskjutning av grindens hörndel I sängens fotända Figur 8 Inskjutning av grindens hörndel i sängens huvudända Sida 16

17 3. Fäst alla 4 hörndelarna med de medföljande skruvarna. En insexnyckel medföljer för åtdragning av skruvarna. Varje hörndel fästs med två M8 skruvar och ett flexibelt fäste. Figur 9 Åtdragning av skruvar i hörndelarna Sida 17

18 7.5 Installation av satellitkontrollen Om sängen är utrustad med satellitkontroll för patienten skall den monteras på hållaren som är en fast del av ryggsektionen (figur nr. 6). Efter korrekt montering av hållaren, säkra satellitkontrollen med skruven med plasthuvudet genom att dra åt den ordentligt. Kontrollens kabel leds kring sängkonstruktionen direkt in i kontrollenheten så att kontrollen inte behöver fästas på något sätt. Figur 10 Installation av satellitkontrollen 8 Sängjustering De olika kontrollerna som nämnts i de föregående kapitlen kan användas för elektrisk justering av sängen. Valet av kontroller motsvarar sängutrustningen som valts av kunden. 8.1 Supervisor kontrollpanelen Supervisor kontrollpanelen för vårdpersonalen är förvarad i linnehyllan vid fotändan. Kontrollen är flyttbar och kan placeras på fotgaveln eller hålla I medan man kontrollerar sängen manuellt. Sida 18

19 Figur 11 Supervisor kontrollpanelen Central STOP knapp 2. Aktiveringsknappen GO 3. Knappar för justering av lårsektion 4. LED kontrollampa för låsning av lårsektion 5. Låsning av lårsektionen 6. LED kontrollampa för låsning av ryggsektionen 7. Låsning av ryggsektionen 8. Knappar för justering av ryggsektionen 9. LED kontrollampa för låsning av höjd och lutningsjustering 10. Låsning av höjd och lutningsjustering 11. Knappar för höjdjustering 12. Justeringsknappar för autokontur 13. LED kontrollampa för låsning av fotkontroller 14. Låsning av fotkontroller 15. LED kontrollampa för strömanslutning 16. LED indikator för reservbatteriet 17. Knapp för inställning av Trendelenburgläge 18. Knapp för inställning av Hjärtstol 19. Knapp för Undersökningsläge 20. Knapp för inställning av Mobiliseringsposition 21. Knapp för CPR läge (återupplivning) 22. Knappar för justering av längsgående lutning Sida 19

20 8.1.1 Aktivering av GO knappen Aktiveringsknappen GO aktiverar inte bara den centrala kontrollpanelen utan även andra kontroller utom fotkontrollerna. Genom att trycka på den inleds den aktiva perioden som vara i 3 minuter under vilken det är möjligt att trycka på knappen för den valda funktionen för att justera sängen eller låsa de enskilda funktionerna. Treminutersperioden räknas från det sista trycket och förlängs till 3 minuter varje gång man trycker på en knapp. Om 3 minutersgränsen passeras utan att någon knapp tryckts på måste kontrollerna aktiveras igen genom ett tryck på GO knappen Standardjusteringar Med hjälp av Supervisorkontrollen kan alla de olika lägena justeras, t.ex. höjden och lutningen av sängbottnen och lägena för de enskilda sektionerna genom följande procedur: 1. Aktivera tangentbordet genom att trycka på aktiveringsknappen GO. 2. Tryck sedan på knappen för den valda förprogrammerade funktionen och håll den nere tills det att önskat läge är inställt Justering av de förprogrammerade lägena Med hjälp av den centrala kontrollpanelen kan de 5 förprogrammerade terapeutiska lägena eller säkerhetslägena ställas in på samma sätt som standardjusteringarna: 1. Aktivera tangentbordet genom att trycka på aktiveringsknappen GO. 2. Tryck sedan på knappen för den valda förprogrammerade funktionen och håll den nere tills det att önskat läge är inställt. Beskrivning och användning av de enskilda programmerade lägena finns nedan CPR läge - återupplivningsläge Detta säkerhetsläge är avsett för att utföra återupplivning. Sängbottnens enskilda sektioner och sängbottnen själv är i lägsta horisontella läge. Knappen skall hållas nedtryckt tills det att läget är inställt. Sängbottnen kan justeras till återupplivningsläge från vilket annat läge som helst inom max. 30 sekunder. Denna funktion kan inte blockeras Trendelenburg anti-shock läge Detta säkerhetsläge används i en situation när personen i sängen behöver placeras i anti-chockläge. Sängbottnens enskilda sektioner är i lägsta position och sängbottnen lutas till en vinkel på 16 med huvudet nedåt. Sängbottnen kan justeras till Trendelenburgläge från vilket annat läge som helst inom max. 30 sekunder. Denna funktion kan inte blockeras Hjärtstol Detta terapeutiska läge är lämpligt för patienter med hjärtfel och andningssvårigheter. Sängen lutas i maxläge med fötterna nedåt; rygg- och lårsektionerna är i högsta läge. Knappen hålls nedtryckt tills läget är inställt. Rörelser som är blockerade på kontrollpanel utförs inte Mobiliseringsläge Detta läge är framför allt lämpligt för patienter som ska lämna sängen på ett säkert sätt. Ryggsektionen är i detta läge i upprätt läge, medan sängbotten är i lägsta läget. Knapparna måste vara nedtryckta till rätt läge är inställt. Denna funktion kan låsas och låsas upp med hjälp av låsningen som beskrivs i efterföljande kapitel. Rörelser som är låsta från kontrollpanelen utförs inte Undersökningsläge Ett läge som lämpar sig för undersökning av patienter, för att utföra något ingrepp på patienten eller för att bädda sängen. Sängbottnens rygg- och lårsektion är i horisontellt utgångsläge, sängbottnen är i högsta läge. Knappen skall hållas nedtryckta tills det att läget är inställt. Sida 20

21 Denna funktion kan låsas och låsas upp med hjälp av låsningen som beskrivs i efterföljande kapitel. Rörelser som är låsta från kontrollpanelen utförs inte. När de förprogrammerade lägena justeras rör sig de enskilda delarna och sängbottnen samtidigt. När man justerar höjden eller lutningen på sängbottnen existerar alltid en risk för personskador eller skador på föremål när kolumnerna glider ner till lägsta läge. Därför skall alla föremål avlägsnas från sängbottnens plastskydd och personskador skall undvikas genom ökad försiktighet vid justering av sängen. Större försiktighet skall iakttas i området runt infusionsstället, lyftbågen och annan utrustning ovanför sängbottnen, som rör sig i samband med höjdjusteringen av sängbottnen. Vid justering av sängbottnens enskilda delar se till att inga föremål (t.ex. elkablar) eller personer kommer i kläm mellan de rörliga delarna och sängbottnen eller i mekanismerna för justeringsspakarna Låsning av de enskilda lägena Image sängarna är utrustade med säkerhetsfunktioner då justeringen av de enskilda funktionerna är blockerade med hjälp av lås på den centrala kontrollpanelen. Låsningen fungerar på samma sätt som standardjusteringen: 1. Aktivering av tangentbordet genom ett tryck på aktiveringsknappen GO 2. Sedan trycker man på knappen för låsning av den önskade funktionen Låsningen av läget signaleras av att den gula LED kontrollampan för den valda funktionen börjar lysa. Säkerhetslägena CPR (återupplivning) och TR (anti-chock) lägena kan inte blockeras. När en funktion låses är den funktionen blockerad på alla kontroller. Om sängen inte kan justeras, kontrollera först att funktionen inte är blockerad av den centrala kontrollpanelen Central STOPP knapp För att försäkra sig om möjligheten till omedelbart nödstopp och skydd mot fel på sängens kontrollknappar och kablarna finns en STOPP knapp inbyggd i den centrala kontrollpanelen. Att knappen förblir orörd övervakas konstant. Vid ett tryck på STOPP knappen stannar alla pågående elektroniska sängfunktioner och dessutom genomförs en kontroll av att inga kontrollknappar har tryckts. Om någon knapp har tryckts utförs inte funktionen och sängen förblir i viloläge. Denna funktion representerar den enda möjligheten för omedelbart stopp av rörelse när kontrollnapparna inte fungerar eller är blockerade. När två knappar trycks samtidigt bedömer sängens elektroniska kontrollsystem detta dubbeltryck som ett fel och det resulterar i att alla sängrörelser avstannar. Sida 21

22 8.2 Handkontroll Handkontrollen kan användas, antingen av patienten själv eller av vårdpersonalen, för att justera sektionerna och sängbotnens höjd. Användningen av handkontrollen fungerar på samma sätt som supervisor kontrollen. 1. aktivera handkontrollen genom att trycka på aktiveringsknappen GO 2. tryck sedan på knappen för den valda förprogrammerade funktionen och håll knappen nedtryckt till önskat läge är inställt. Figur 12 Handkontroll Knappar för justering av lårsektion 2. Knappar för justering av ryggsektion 3. Aktiveringsknappen GO 4. Knappar för sängbottnens höjdjustering 5. Knappar för samtidig justering av rygg- och lårsektionerna auto-contour 4 5 Vårdpersonalen måste instruera patienten hur kontrollen fungerar innan denne får använda kontrollen! Om det med tanke på patientens tillstånd är olämpligt att denne har möjlighet att själv göra lägesändringar, måste sängens funktioner låsas enligt ovan beskrivda sättet med hjälp av supervisor kontrollen. Detta för att förhindra att patienten utför lägesändringar av sängen. 8.3 Satellitkontrollpanel Enligt kundens önskemål kan Laterasängen utrustas med en satellitkontrollpanel på en rörlig arm. Armen fästs vid ryggsektionen och används av patienten eller vårdpersonalen för att justera sängen. Samma tillvägagångssätt gäller för justering av lägena på denna kontroll som gäller för justering med hjälp av Supervisor kontrollpanelen: 1. Aktivera tangentbordet genom att trycka på aktiveringsknappen GO 2. Tryck sedan på knappen för den valda förprogrammerade funktionen och håll knappen nere till önskat läge är inställt. Sida 22

23 Figur 13 Satellitkontrollpanel Aktiveringsknappen GO 2. Knappar för justering av lårsektionen 3. Knappar för justering av ryggsektionen 4. Knappar för inställning av sängbottnens höjd 5. Knapp för inställning av Mobiliserinsposition 5 Vårdpersonalen måste instruera patienten hur kontrollen fungerar innan denne får använda kontrollen! Om det med tanke på patientens tillstånd är olämpligt att denne har möjlighet att själv göra lägesändringar, måste sängens funktioner låsas enligt ovan beskrivda sättet med hjälp av supervisor kontrollen. Detta för att förhindra att patienten utför lägesändringar av sängen. 8.4 Fotkontroller Imagesängarna kan, enligt kundens önskemål, utrustas med fotkontroller för justering av sängbottnens höjd respektive de förprogrammerade undersökningslägena. Med hjälp av fotkontrollerna kan sängbottnen justeras utan att man använder händerna. Sängen kan individuellt justeras genom att trampa på den relevanta pedalen tills det att det önskade läget är inställt utan att man behöver trycka på aktiveringsknappen GO. Figur 14 Fotkontroller 1. Knapp för justering av sängbottnens höjd (ner) 2. Knapp för justering av undersökningsläge 3. Mekaniskt skydd mot oavsiktlig aktivering 4. Knapp för justering av sängbottnens höjd (upp) Sida 23

BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING. Eleganza Smart. Version: 04 Publiceringsdatum: 02/2007 Filnamn: Eleganza_Smart_02-2007-04_SWE.

BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING. Eleganza Smart. Version: 04 Publiceringsdatum: 02/2007 Filnamn: Eleganza_Smart_02-2007-04_SWE. BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING Eleganza Smart Version: 04 Publiceringsdatum: 02/2007 Filnamn: Eleganza_Smart_02-2007-04_SWE.doc 9200-0090 Eleganza Smart Universell sjukhussäng Författare: LINET,

Läs mer

Futura Plus. Sjukhussäng

Futura Plus. Sjukhussäng Futura Plus Sjukhussäng Futura Plus När tillförlitlighet och mångsidighet är viktigt Nu och i framtiden Futura Plus är en klassiker som har uppnått utmaningarna att förbättra vårdkvaliteten för både patienter

Läs mer

Solido Sängbord - Brickbord

Solido Sängbord - Brickbord BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING Solido Sängbord - Brickbord 9200-0117 Version: 05 Publiceringsdatum: 12/2007 Filnamn: Solido_05-2007-12_SWE.doc Bästa kunder, Vi tackar er för att ni valt att köpa

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

HS Säng. Gäller art nr H1047, H1048, H1076, H1077. Bruksanvisning (Sv) Rev. 1.1. Brukarmanualen finns att hämta på vår hemsida www.tumle.uriform.

HS Säng. Gäller art nr H1047, H1048, H1076, H1077. Bruksanvisning (Sv) Rev. 1.1. Brukarmanualen finns att hämta på vår hemsida www.tumle.uriform. HS Säng Gäller art nr H1047, H1048, H1076, H1077 (Sv) Rev. 1.1 Brukarmanualen finns att hämta på vår hemsida www.tumle.uriform.se 1. Generellt... 3 1.1. Användningsområde... 3 1.2. Standarder & klassifiering....

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av ComSafe Sänglarm ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan larmet tas i bruk! Innehållsförteckning - instruktion 1. Introduktion 2. Användningsområde

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador. Manual 1 5 MiniLift125 är en elektrisk uppresningslyft för personer med nedsatt rörlighet. Den är utvecklad för inomhusbruk och för att på ett skonsamt sätt resa upp en person till stående tillsammans

Läs mer

MANUAL. CE-märkt enligt Direktivet för medicinska produkter 93/42/EEG inkl tillägg samt EMC-direktivet 89/336/EQF enligt standard EN60601-1-2:1993.

MANUAL. CE-märkt enligt Direktivet för medicinska produkter 93/42/EEG inkl tillägg samt EMC-direktivet 89/336/EQF enligt standard EN60601-1-2:1993. 1 MANUAL HYD-00-123 EL-00-123 CE-märkt enligt Direktivet för medicinska produkter 93/42/EEG inkl tillägg samt EMC-direktivet 89/336/EQF enligt standard EN60601-1-2:1993. OBS! t skall enbart användas tillsammans

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning och teknisk beskrivning

Bruksanvisning och teknisk beskrivning Bruksanvisning och teknisk beskrivning Eleganza 2 En modern akutsäng D9MUM001L08 Tryckdatum: 01/2015 Kontaktuppgifter: Linet Sweden AB Vallgatan 5 170 67 Solna Sverige Tel.: 08-547 47 00 Fax.: 08-547 47

Läs mer

ARON 200-HYD Bruksanvisning

ARON 200-HYD Bruksanvisning Duschvagn ARON 200-HYD Bruksanvisning Rev. 31.05.2013 Säkerhet Läs instruktionerna noga före användning av Aron duschvagn Bruksanvisning Aron duschvagn är utformad för att överföra brukare till och från

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

Bruksanvisning i original

Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Stå & Sittbord med elektrisk nivåjustering 1-pelare 2-pelare 3-pelare Innan användning av systemet, läs igenom denna manual och spara den för framtida behov. 1 Allmän produkt

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Lyckad kombination. Mini-ACP 10000 1099 Batteri 10000 1091

Lyckad kombination. Mini-ACP 10000 1099 Batteri 10000 1091 Sjukhussäng Leggero sjukhussäng är en lyckad kombination av Merivaaras nya sängmodeller och det traditionella utseende och funktion som finns på HCH-sängen. Resultatet är en säng med ypperlig patientkomfort

Läs mer

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk.

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Kortinfo 56-895-K1 Brukarvikt 0-230 kg Air Express Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Återförsäljare i Sverige: Gate

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure Standard EL T Bure S EL T

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure Standard EL T Bure S EL T Bruksanvisning Bure TM Gåbord Bure Standard EL 56-312T Bure S EL 56-302T Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Produkt Läs igenom denna bruksanvisning före användning av BREEZE. BREEZE är en modernt designad rollator. Den kan lätt fällas ihop, är ergonomiskt utformad

Läs mer

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE Gemino Bruksanvisning Vi gratulerar till din nya rollator! Inledning Hög kvalitet och god funktionalitet är nyckelbegrepp för alla produkter från Handicare. Du får gärna komma med synpunkter om din erfarenhet

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Duo Duoplus Duoflex Trioplus Osteoflex Bobath Tippbräda BEHANDLINGSBÄNK

INSTRUKTIONSBOK. Duo Duoplus Duoflex Trioplus Osteoflex Bobath Tippbräda BEHANDLINGSBÄNK INSTRUKTIONSBOK BEHANDLINGSBÄNK Duo Duoplus Duoflex Trioplus Osteoflex Bobath Tippbräda SWEDREX AB Phone +46 (0)35 17 69 00 Verkstadsgatan 12 Telefax +46 (0)35 17 69 01 302 60 Halmstad INSTRUKTIONSBOK

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

KYLSKÅP FÖR FLASKOR. Användarhandbok

KYLSKÅP FÖR FLASKOR. Användarhandbok KYLSKÅP FÖR FLASKOR MISTRAL TYP: M60, M90, TC60 Användarhandbok S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Barnvåg VRB-20 MANUAL. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning av vågen. Viktig fakta om säkerhet och underhåll.

Barnvåg VRB-20 MANUAL. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning av vågen. Viktig fakta om säkerhet och underhåll. Barnvåg VRB-20 MANUAL Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning av vågen. Viktig fakta om säkerhet och underhåll. Beskrivningarna och bilderna i denna manual är inte bindande då WUNDER har rätt

Läs mer

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 135x77x16 mm. Vikt:230 gram. :Startström:150 A/peak 300 A Laddtid:3 tim. Kapacitet: 6000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION UNDERREDE TILL DE BÄRBARA BÄNKARNA. Gäller följande modeller: HYD , EL

ANVÄNDARINSTRUKTION UNDERREDE TILL DE BÄRBARA BÄNKARNA. Gäller följande modeller: HYD , EL ANVÄNDARINSTRUKTION UNDERREDE TILL DE BÄRBARA BÄNKARNA Gäller följande modeller: HYD-00-123, EL-00-123 OBS! Operatören skall läsa igenom användarinstruktionen noggrant INNAN produkten tas i bruk, för att

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel StandUp SystemRoMedic TM Manual - Svenska REF 60800001 StandUp med strömkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp är en lyftstol utvecklad för att hjälpa personer upp från golv till sittande

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Svan Lift Brukarmanual

Svan Lift Brukarmanual Svan Lift 1 Svan Lift Svan Lift hjälper den som har svårt att resa sig eller sätta sig på toaletten. Svan Lift förankras i toaletten eller väggen med de medföljande stagen. Svan Lift kan lyfta dels med

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 SV F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 SWEDISH 28-35 4 SÄKERHET Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar

Läs mer

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid ihåg

Läs mer

Användarhandledning Undersökningsbord Linnea 130-00102-00, 130-00103-00, 130-00104-00, 130-00107-00 och 130-00109-00

Användarhandledning Undersökningsbord Linnea 130-00102-00, 130-00103-00, 130-00104-00, 130-00107-00 och 130-00109-00 Användarhandledning Undersökningsbord Linnea 130-00102-00, 130-00103-00, 130-00104-00, 130-00107-00 och 130-00109-00 2008-0007 utgåva 5 Tel +46- -0010n-00 Innehåll 1. Rini undersökningsbord Linnea... 3

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR STRÖMMEN INTE SÄTTAS PÅ FÖRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN.

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR STRÖMMEN INTE SÄTTAS PÅ FÖRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR STRÖMMEN INTE SÄTTAS PÅ FÖRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VID FÖRSTA UPPLADDNING SKALL BATTERIET LADDAS I 24 TIMMAR. NÄR BATTERIET HÅLLER PÅ ATT BLI URLADDAT HÖRS DET

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

ComfortSystem. Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. vår erfarenhet din trygghet Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan sängen tas i bruk! ! Varning. Läs nogrannt igenom alla anvisningar. I annat

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer