BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING"

Transkript

1 BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING Image sjukhussäng Version: 02 Publiceringsdatum: 1/2006 Filnamn: Image_ _SWE.doc

2 Image Sjukhussäng Författare: LINET, s.r.o., Pavel Pospíšil Relaterade länkar: Version: 02 Publiceringsdatum: 02/2006 Filnamn: Image_ _SWE.doc Copyright LINET, s.r.o., 2006 Översättning LINET, 2006 Alla rätter förbehållna. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Tillverkaren förbehåller sig rättigheterna att ändra innehållet i denna manual med tanke på produktens tekniska specifikationer. Innehållet i denna manual kan därför skilja sig från den aktuellt tillverkade produkten.

3 Kära kunder, Vi tackar er för att ni valt att köpa en produkt från vårt företag och hoppas att ni kommer att vara nöjda med den under hela dess livslängd. Tack vare det noggranna urvalet av material, senaste tillverkningsteknologi och våra anställdas ansvarsfulla arbete uppfyller våra sängar parametrar som garanterar hög kvalitet, pålitlighet och långvarigt bruksvärde.

4 Innehåll 1 Introduktion Leveransmetoder Säkerhetsföreskrifter Användarvillkor Tekniska specifikationer Specifikation av varianter Sängbeskrivning Installation och drifttagande Anslutning av sängen till elnätet Anslutning för potentionalutjämning Reservbatteriets laddning och livslängd Montering av grindar Installation av satellitkontrollen Sängjustering Supervisor kontrollpanelen Aktivering av GO knappen Standardjusteringar Justering av de förprogrammerade lägena Låsning av de enskilda lägena Central STOPP knapp Handkontroll Satellitkontrollpanel Fotkontroller CPR upplåsning av ryggsektionen Autoregression av rygg- och lårsektionen Vadsektion Sänggavlar Mobi Lift uppresningsstöd Justera rätt höjd för urstigning ur sängen Grindar Hantering av grindarna Inställning av läget Extra högt...30 Innehåll / Sida 4

5 16 Centralt bromssystem Sängförlängning Tillbehör Lyftbåge och infusionsställ Hållare för placering av små tillbehör Nattljus för ökad säkerhet Larm för obromsad säng Avlägsnande av sängbottnens skydd Användning av sänggavlarna som mat- eller arbetsbord Rengöring och desinficering Grundinstruktioner innan rengöring Rengöringsprocedurer Rengöringens omfattning Rengöring av grindarna Problem och lösningar Förvaring Inställning av batteriets viloläge Underhåll Miljöskydd Garanti och service Använda markeringar och symboler Lista på serviceingrepp och regelbundna underhållsinsatser Överlämningsprotokoll för sängen Image Serienummer Kontaktuppgifter...48 Innehåll / Sida 5

6 Figurförteckning Figur 1 Tekniska specifikationer...9 Figur 2 Elektriska specifikationer...10 Figur 3 Sängbeskrivning...12 Figur 4 Jordningskoppling...13 Figur 5 Batteriets laddningsstatus...14 Figur 6 Sängen efter att förpackningen avlägsnats...15 Figur 7 Inskjutning av grindens hörndel I sängens fotända...16 Figur 8 Inskjutning av grindens hörndel i sängens huvudända...16 Figur 9 Åtdragning av skruvar i hörndelarna...17 Figur 10 Installation av satellitkontrollen...18 Figur 11 Supervisor kontrollpanelen...19 Figur 12 Handkontroll...22 Figur 13 Satellitkontrollpanel...23 Figur 14 Fotkontroller...23 Figur 15 CPR snabbfällning av ryggsektionen...24 Figur 16 Justering av vadsektion...25 Figur 17 Hantering av sänggavlarna...25 Figur 18 Användning av MobiLift uppresningsstöd...26 Figur 19 Justering av sänghöjd med MobiLift handtag...27 Figur 20 Grindarnas Nolläge...27 Figur 21 Grindarnas Mobi-läge...28 Figur 22 Grindarnas Halvläge...28 Figur 23 Grindarnas Helläge...28 Figur 24 Grindarnas Extra höga läge...28 Figur 25 Hantering av grindarna...29 Figur 26 Rätt grindriktning...30 Figur 27 Inställning av grindläget Extra högt...30 Figur 28 Centralt bromssystem...31 Figur 29 Sängförlängning...32 Figur 30 Hantering av plastskydd för vadsektionen...32 Figur 31 Lyftbåge och infusionsställ...33 Figur 32 Hållare för mindre tillbehör...34 Figur 33 Venkataterhållare...34 Figur 34 Rostfri stålstång...34 Figur 35 Urinpåshållare...35 Figur 36 Korg för urinflaska...35 Figur 37 Hantering av påsar och flaskor...35 Figur 38 Sänggavel som matbord...37 Figur 39 Testade desinficeringsmedel...38 Figur 40 Rengöringens omfattning...39 Figur 41 Avlägsnande av grindens teleskopkolumn...40 Figur 42 Problem och lösningar...41 Figurförteckning / Sida 6

7 1 Introduktion Den justerbara IMAGE sängen är avsedd för vård av patienter särskilt på standardsjukhusavdelningar och på långvårdsavdelningar. Tillverkaren utesluter inte installation på akutavdelningar, men detta kan endast beslutas med utgångspunkt i ansvarsområdet för vårdgivaren. Sängen är tillverkad i enlighet med de internationella normerna EN , EN , EN , EN ISO Produkten uppfyller kraven enligt Direktiv 93/42/EEC, som fastställler de tekniska kraven för sjukvårdsutrustning och Direktiv 89/336/EEC, vilket fastställer de tekniska kraven för produkter med hänsyn till deras elektromagnetiska kompatibilitet. Tillverkaren arbetar enligt certifierade system för kvalitetsstyrning enligt normerna DIN EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003, ISO 14001:2004. Innan användning av sängen är det nödvändigt att noggrant göra sig bekant med denna bruksanvisning. Alla ingrepp och bruk av sängen skall utföras i enlighet med bruksanvisningen! Alla andra typer av ingrepp utförs på egen risk och tillverkaren ansvarar inte för eventuellt uppstådda skador. Därför är det viktigt att bruksanvisningen, under hela sängens livslängd, finns tillgänglig för användaren! VARNING: Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador, olyckor och missöden som kan inträffa genom ovarsamhet, vårdslös eller felaktig hantering. Tillverkaren, återförsäljaren eller utbildad personal skall utföra utbildning gällande hantering av sängen. Säkerhetsföreskrifterna för hantering av sängen och instruktioner för hantering av sängen skall noggrant respekteras. 1.1 Leveransmetoder Sängen levereras antingen komplett monterad eller med demonterade grindar. Vid det senare fallet skall sängens grindar monteras på sängen innan den tas i bruk enligt metoden som beskrivs i kapitel 7.4 och framåt. Enligt leveranssedeln skall en kontroll av innehållet göras på plats för att se till att leveransen är fullständig. Fel eller skador skall rapporteras skriftligen till speditören och leverantören vid mottagandet av leveransen. Vid förflyttning av sängen, samt lastning och avlastning av sängen, försiktighet måste vidtagas att sängens hjul är upplåsta (se Kapitel Centralt Bromssystem). Sängens hjul är avsedda för inomhusbruk och för transporter på jämna, släta och rena golv (keramikplattor, linoleum, gjutna golv och liknande). Hjulen kan skadas om sängen transporteras över ett skrovligt, ojämnt och smutsigt underlag. Sida 7

8 2 Säkerhetsföreskrifter Bruksanvisningen skall studeras ingående och alla operationer skall utföras i enlighet med den innan sängen tas i bruk Sängen får inte användas om fel upptäckts som skulle kunna skada patient, personal, tredje person, sängen eller den omgivande interiören Sängen får endast skötas av personer som har kunskap eller praktisk erfarenhet som garanterar en problemfri hantering av sängen Vårdpersonalen är skyldig att informera patienten som ligger i sängen om styrfunktionerna som är avsedda för patienten (handkontrollen, satellitkontrollpanelen, de integrerade kontrollerna i sidogrindarna) Användaren skall innan sängen tas i bruk försäkra sig om att sängen fungerar och är i felfritt skick Sängen får endast användas på plana och stabila golv enligt förutsättningarna som anges i avsnittet Användarvillkor Sängen får inte överbelastas ens för en kortare tid, om det dock är nödvändigt i speciella situationer (som vid återupplivningsförsök) skall sängbottnens enskilda delar vara i lägsta läge När en patient ligger i sängen skall hjulen vara låsta (med undantag för förflyttning av sängen) om sängbromsarna är upplåsta, existerar risk för att patienten skadar sig när hon/han stiger upp ur sängen eller lutar sig mot den Sängbottnens höjd skall vara anpassad till patientens längd och tillstånd Inga personer utöver patienten får sitta på sängen Vid användning av sängens rörliga delar skall man se till att patienten, andra personer eller föremål inte kläms vid rörelsen Om en lyftbåge eller ett infusionsställ är fäst vid sängen under dess rörelse, lyft eller lutning, skall ökad uppmärksamhet tas till området omkring lyftbågen och infusionsstället så att inte utrustningen kommer till skada Innan sängen rengörs skall elkabeln kopplas ur eluttaget Sängen får inte användas om det föreligger risk för explosion eller i närheten av eldfarliga bedövningsmedel Vid reparation av sängen får endast originalmaterial och komponenter användas; vid ersättning av skadade komponenter med olämpliga material och komponenter ansvarar inte tillverkaren för eventuella skador som kan uppstå Vid underhåll och rengöring av sängen i utrymmet mellan underredet och sängbottnen skall justeringsfunktionerna på den centrala kontrollpanelen vara låsta så att inga olyckor inträffar p.g.a. oavsiktlig aktivering av fotkontrollerna och en följande sänkning av sängbottnen Endast Linet madrasser och utrustning får användas till sängen; vid användning av ickekompatibla madrasser kan sidogrindarnas funktion försämras och detta kan hota patientens säkerhet Vid transport av sängen skall elkabeln vara upphängd med hjälp av en plastkrok på sänggaveln eller på annat säkert ställe för att förhindra att kabeln blir överkörd och skadad Elkablar skall placeras på ett sätt som garanterar att de inte virar sig kring rörliga delar eller klämda mellan dem; om kablarna skadas finns en allvarlig risk för brand och personskador En inspektion skall genomföras åtminstone en gång i månaden för att kontrollera slitaget på alla rörliga delar Läkaren eller någon annan person som ansvarar för behandling av patienten beslutar över användningen av uppresningsstödet. Sida 8

9 3 Användarvillkor Sängen får användas i en inomhusmiljö där: Den omgivande temperaturen är mellan + 10 C till + 40 C Den relativa fuktigheten är mellan 30% till 75% Det atmosfäriska trycket är mellan 700 hpa till 1060 hpa Annan användning än den som här anges måste konsulteras med tillverkaren! Sängen får inte användas i en miljö med explosionsrisk eller i närheten av eldfarliga bedövningsmedel. Sängen är avsedd att användas i sjukvårdsutrymmen. De elektriska installationerna skall därför uppfylla de lokala normerna som fastställer de nödvändiga villkoren för elektriska installationer. Trots detta rekommenderas att koppla ur sängen ur el-källan under extrema förhållanden (t.ex. åskväder). 4 Tekniska specifikationer Figur 1 Tekniska specifikationer Beskrivning Mått Yttre mått 216/224/233 x 102 cm Integrerad sängbotten förlängning/förkortning +8/+17 cm Rekommenderat madrassmått 208/ cm Max. madrasshöjd 23 cm (för 3-stegs grindar) 37 cm (för 4-stegs grindar) Sängbottnens höjd cm Ryggsektionens justering maxvinkel 70 Lårsektionens justering - maxvinkel 45 Autoregression för ryggsektion 11 cm Autoregression för lårsektion 7 cm Trendelenburgläge/Anti-Trendelenburgläge +16 /-16 Grindarnas höjd ovanför sängbotten (utan madrass) 0/12/28/45/59 cm Vikt (beroende på utrustning) ca 160 kg Safe working load (inklusive madrass och utrustning) 230 kg Maxbelastning för lyftbåge 75 kg Sida 9

10 Figur 2 Elektriska specifikationer Beskrivning Strömförbrukning: Max inspänning: Värde Skydd mot vatten och damm: IP 54 Skyddstyp mot elektrisk ström: Skyddsklass för skador från elektrisk ström: Elmotorns driftsläge (laddningsfaktor): 230 V, +/- 10%, Hz, max. 1,6 A, 370 VA Klass I Använd del typ B 10%, max. 2 min / 18 min Varning: Sängen kan utrustas enligt kundens önskemål enligt de elektriska specifikationer som överensstämmer med standard i det givna landet (andra spänningsvärden, olika typer av kontakter för elkablar). Med hänsyn till att instrumentet laddas med elkablar kan känsliga instrument störas. För att minska risken för oönskade elektriska magnetiska effekter i mesta möjliga mån är sängen tillverkad i enlighet med normen EN För att undvika dessa problem skall sängen användas i enlighet med denna bruksanvisning. 5 Specifikation av varianter Valbart enligt kundens önskemål: Grindar 3-stegs fullängdsgrind Image justerbar upp till 45 cm 4-stegs fullängdsgrind Image justerbar upp till 59 cm Hjul Tente Integral 150mm, RAL9006 Tente Integral 150 mm dubbla hjul, RAL9006 Tente Integral 150mm, RAL9006 med femte hjul 125 mm Tente Integral 150 mm dubbla hjul, RAL9006 med femte hjul 125 mm Kontroller Supervisor panel med minnesfunktioner Handkontroll Handkontroll med adapter för enkel anslutning (plug and play) Fotkontroller Satellitkontroll Sida 10

11 Mobi-Lift uppresningsstöd Utan uppresningsstöd 1 par av uppresningsstöd med integrerad knapp för höjdjustering 2 par av uppresningsstöd en med integrerad knapp för höjdjustering Linnehylla Med Utan Övrig utrustning Nattljus Larm för obromsad säng Ytterliggare hållare för droppställning vid huvudgaveln Sida 11

12 6 Sängbeskrivning Figur 3 Sängbeskrivning Teleskopisk mekanism för extra hög position av grind (tillval) 2. Borttagbar fotgavel med handtag i aluminium för manövrering av sängen 3. Grindar i högsta läget (59 cm) ovan sängbotten 4. Handtag för hantering av grind 5. Sängbotten med madrass och sängkläder 6. Handkontroll 7. Flexibel tillbehörsskena 8. Uppresningsstöd Mobi Lift handtag (tillval) 9. Teleskopisk kolumn för höjd- och lutnings inställning 10. Satellit kontrollpanel (tillval) 11. Lås för Extra hög position (tillval) 12. Avvisarhjul 100 mm 13. Nödspak för CPR (cardio pulmonary resuscitation) snabbfällning av ryggsektionen 14. Hjul 150 mm 15. Femte hjul 125 mm för enkel manövrering av sängen 16. Fotpedaler med mekanisk och elektroniskt skydd för oavsiktlig aktivering 17. Spak för central hjulkontroll 18. Hylla för linne eller för förvaring av supervisor kontrollpanelen Sida 12

13 7 Installation och drifttagande 1. Avlägsna förpackningsmaterialet från sängen och ta hand om det miljövänligt sätt. 2. Kontrollera att allting är komplett enligt leveranssedeln; kontrollera om sängen fått synliga skador under transporten. 3. Läs noggrant igenom bruksanvisningen. 4. Om sängen levererats med avmonterade sänggavlar skall dessa delar monteras på enligt instruktionerna i kapitlet Sänggavlar. 5. Om sängen är utrustad med en satellitkontrollpanel skall den installeras enligt instruktionerna i kapitlet Installation av satellitkontrollpanel. 6. Om temperaturen under sängens transport eller förvaring skiljer sig från temperaturen där sängen skall tas i bruk, lämna sängen utan att koppla in den i elnätet i 24 timmar för att den skall anpassa sig till de rådande förhållandena. 7. Koppla sängen till elnätet inklusive anslutningen för balanseringen av potentialerna (se underkapitel 7.1, 7.3.) och ladda reservbatteriet (se underkapitel 7.2.). 8. Kontrollera funktionerna: Justera sängbottnens enskilda sektioner till maxläge, sängbottnens höjd och lutning till max och minimiläge. Kontrollera att hjulen och den centrala hjulkontrollen, sängbottnens förlängning, avlägsnandet av huvud- och fotändans sänggavel fungerar felfritt. Kontrollera alla kontrollpanelens funktioner Se till att grindarna fungerar utan några problem (låsning i upprätt läge) 7.1 Anslutning av sängen till elnätet Kablarna för anslutning av sängen till elnätet är en integrerad del av sängen. Sängen ansluts genom att man sätter in kontakten i en 230V kontakt. Kablarna är standardutrustade med en plastkrok som gör att man kan hänga den över sänggavlarna, grindarna eller annan lämplig sängdel under transport. 7.2 Anslutning för potentionalutjämning Figur 4 Jordningskoppling Med hänsyn till eventuella anslutningar av intravaskulära och intrakardiella instrument till patienten är sängen utrustad med en potentialkontakt som möjliggör balansering av potentionaler med andra elektriska instrument i rummet. Kontakten som är avsedd för detta ändamål (för anslutning till andra instrument) finns på sängbottnens nedre kant i huvudändan. Sida 13

14 7.3 Reservbatteriets laddning och livslängd Sängen är utrustad med ett reservbatteri som inte är fulladdat. Innan sängen börjar användas skall batteriet laddas. Reservbatteriet laddas genom att ansluta sängen till ett vägguttag utan att justera sängen. Att batteriet är färdigladdat anges på supervisorpanelen med hjälp av en gul LED indikator LED (se följande tabell): Figur 5 Batteriets laddningsstatus Gul LED Lyser inte Kort blinkande (lyser upp snabbt, förblir inte tänd länge) Lång blinkning (lyser längre, inte bara en kort blinkning) Lyser konstant Batteriets laddningsstatus Batteriet är tillräckligt laddat för att fungera som reservenergikälla (laddningen kan avslutas innan man tar sängen i bruk). Batteriet håller på att laddas fortsätt med laddningen tills det att LED indikatorn slutar lysa. I nödfall kan batteriet användas under en kort tid som reservenergikälla. Låg spänning i batteriet batteriet kan inte användas som reservenergikälla ens för en kortare stund; batteriet är fulladdat eller defekt (när signaler av denna typ fortgår måste batteriet bytas - serviceingrepp). Inget batteri är inkopplat (batteriet är felkopplat, kontakten är bruten mellan strömkällan och batteriet eller så är säkringarna defekta); kontakta tillverkarens serviceavdelning när denna signal aktiveras. Normaltiden för batteribyte är cirka 2-3 år, ändå skall LED kontrollampan på den centrala kontrollpanelen bytas. Batteriet måste bytas inom 5 år utan hänsyn till hur det har använts; det finns en risk att batteriet förstörs om det används längre Användning med hjälp av ackumulator skall användas endast vid strömavbrott eller när patienten transporteras. Långvarig urkoppling av sängen till strömkälla reducerar livslängden för sängackumulatorn. När batteriet är helt urladdat skall det laddas i cirka 12 timmar kontrollera laddningen på kontrollpanelen med hjälp av den gula LED indikatorn. Om det upptäcks att batteriboxen, kontrollenhetsboxen och/eller kablar har deformerats av hetta är första åtgärden att koppla ur sängen från strömkällan och ta sängen ur bruk. Konsultera nästa steg med serviceavdelningen. Om batteriets LED indikator på Supervisor kontrollen lyser konstant när sängen är i bruk skall batteriet laddas (batterioperation) och kontrollera att batteriets säkringar inte är defekta. Om batteriet inte är defekt och sängen kan justeras kontrollera de två tidigare punkterna. Sida 14

15 7.4 Montering av grindar Skulle sängen, med tanke på transportering och förpackning (två sängar på varandra), levereras med nedmonterade grindar, skall dessa sängdelar monteras i enlighet med punkterna i de följande instruktionerna. Med hänsyn till enklare och säkrare hantering av sängen rekommenderas att två personer monterar ihop den. 1. Efter att ha avlägsnat förpackningen för bägge sängarna, placera den högra (1) och den vänstra grinden (5) inklusive hörnelementen längs med sängen som i figur nr. 6. Samtidigt skall grindarna placeras så att grindarnas fotända ligger mot sängens fotända. Grindarnas fotändar är lätta att känna igen eftersom de kan förlängas teleskopiskt (6). Bägge sänggavlarna (2, 4) och patientens satellitkontroll (3) förblir på sängbottnen om de är beställda som tillbehör. Figur 6 Sängen efter att förpackningen avlägsnats Sida 15

16 2. Skjut in grinddelarna in i tvärslåprofilerna först i fotändan och sedan i sängens huvudända (figur 7 och 8 ). Figur 7 Inskjutning av grindens hörndel I sängens fotända Figur 8 Inskjutning av grindens hörndel i sängens huvudända Sida 16

17 3. Fäst alla 4 hörndelarna med de medföljande skruvarna. En insexnyckel medföljer för åtdragning av skruvarna. Varje hörndel fästs med två M8 skruvar och ett flexibelt fäste. Figur 9 Åtdragning av skruvar i hörndelarna Sida 17

18 7.5 Installation av satellitkontrollen Om sängen är utrustad med satellitkontroll för patienten skall den monteras på hållaren som är en fast del av ryggsektionen (figur nr. 6). Efter korrekt montering av hållaren, säkra satellitkontrollen med skruven med plasthuvudet genom att dra åt den ordentligt. Kontrollens kabel leds kring sängkonstruktionen direkt in i kontrollenheten så att kontrollen inte behöver fästas på något sätt. Figur 10 Installation av satellitkontrollen 8 Sängjustering De olika kontrollerna som nämnts i de föregående kapitlen kan användas för elektrisk justering av sängen. Valet av kontroller motsvarar sängutrustningen som valts av kunden. 8.1 Supervisor kontrollpanelen Supervisor kontrollpanelen för vårdpersonalen är förvarad i linnehyllan vid fotändan. Kontrollen är flyttbar och kan placeras på fotgaveln eller hålla I medan man kontrollerar sängen manuellt. Sida 18

19 Figur 11 Supervisor kontrollpanelen Central STOP knapp 2. Aktiveringsknappen GO 3. Knappar för justering av lårsektion 4. LED kontrollampa för låsning av lårsektion 5. Låsning av lårsektionen 6. LED kontrollampa för låsning av ryggsektionen 7. Låsning av ryggsektionen 8. Knappar för justering av ryggsektionen 9. LED kontrollampa för låsning av höjd och lutningsjustering 10. Låsning av höjd och lutningsjustering 11. Knappar för höjdjustering 12. Justeringsknappar för autokontur 13. LED kontrollampa för låsning av fotkontroller 14. Låsning av fotkontroller 15. LED kontrollampa för strömanslutning 16. LED indikator för reservbatteriet 17. Knapp för inställning av Trendelenburgläge 18. Knapp för inställning av Hjärtstol 19. Knapp för Undersökningsläge 20. Knapp för inställning av Mobiliseringsposition 21. Knapp för CPR läge (återupplivning) 22. Knappar för justering av längsgående lutning Sida 19

20 8.1.1 Aktivering av GO knappen Aktiveringsknappen GO aktiverar inte bara den centrala kontrollpanelen utan även andra kontroller utom fotkontrollerna. Genom att trycka på den inleds den aktiva perioden som vara i 3 minuter under vilken det är möjligt att trycka på knappen för den valda funktionen för att justera sängen eller låsa de enskilda funktionerna. Treminutersperioden räknas från det sista trycket och förlängs till 3 minuter varje gång man trycker på en knapp. Om 3 minutersgränsen passeras utan att någon knapp tryckts på måste kontrollerna aktiveras igen genom ett tryck på GO knappen Standardjusteringar Med hjälp av Supervisorkontrollen kan alla de olika lägena justeras, t.ex. höjden och lutningen av sängbottnen och lägena för de enskilda sektionerna genom följande procedur: 1. Aktivera tangentbordet genom att trycka på aktiveringsknappen GO. 2. Tryck sedan på knappen för den valda förprogrammerade funktionen och håll den nere tills det att önskat läge är inställt Justering av de förprogrammerade lägena Med hjälp av den centrala kontrollpanelen kan de 5 förprogrammerade terapeutiska lägena eller säkerhetslägena ställas in på samma sätt som standardjusteringarna: 1. Aktivera tangentbordet genom att trycka på aktiveringsknappen GO. 2. Tryck sedan på knappen för den valda förprogrammerade funktionen och håll den nere tills det att önskat läge är inställt. Beskrivning och användning av de enskilda programmerade lägena finns nedan CPR läge - återupplivningsläge Detta säkerhetsläge är avsett för att utföra återupplivning. Sängbottnens enskilda sektioner och sängbottnen själv är i lägsta horisontella läge. Knappen skall hållas nedtryckt tills det att läget är inställt. Sängbottnen kan justeras till återupplivningsläge från vilket annat läge som helst inom max. 30 sekunder. Denna funktion kan inte blockeras Trendelenburg anti-shock läge Detta säkerhetsläge används i en situation när personen i sängen behöver placeras i anti-chockläge. Sängbottnens enskilda sektioner är i lägsta position och sängbottnen lutas till en vinkel på 16 med huvudet nedåt. Sängbottnen kan justeras till Trendelenburgläge från vilket annat läge som helst inom max. 30 sekunder. Denna funktion kan inte blockeras Hjärtstol Detta terapeutiska läge är lämpligt för patienter med hjärtfel och andningssvårigheter. Sängen lutas i maxläge med fötterna nedåt; rygg- och lårsektionerna är i högsta läge. Knappen hålls nedtryckt tills läget är inställt. Rörelser som är blockerade på kontrollpanel utförs inte Mobiliseringsläge Detta läge är framför allt lämpligt för patienter som ska lämna sängen på ett säkert sätt. Ryggsektionen är i detta läge i upprätt läge, medan sängbotten är i lägsta läget. Knapparna måste vara nedtryckta till rätt läge är inställt. Denna funktion kan låsas och låsas upp med hjälp av låsningen som beskrivs i efterföljande kapitel. Rörelser som är låsta från kontrollpanelen utförs inte Undersökningsläge Ett läge som lämpar sig för undersökning av patienter, för att utföra något ingrepp på patienten eller för att bädda sängen. Sängbottnens rygg- och lårsektion är i horisontellt utgångsläge, sängbottnen är i högsta läge. Knappen skall hållas nedtryckta tills det att läget är inställt. Sida 20

21 Denna funktion kan låsas och låsas upp med hjälp av låsningen som beskrivs i efterföljande kapitel. Rörelser som är låsta från kontrollpanelen utförs inte. När de förprogrammerade lägena justeras rör sig de enskilda delarna och sängbottnen samtidigt. När man justerar höjden eller lutningen på sängbottnen existerar alltid en risk för personskador eller skador på föremål när kolumnerna glider ner till lägsta läge. Därför skall alla föremål avlägsnas från sängbottnens plastskydd och personskador skall undvikas genom ökad försiktighet vid justering av sängen. Större försiktighet skall iakttas i området runt infusionsstället, lyftbågen och annan utrustning ovanför sängbottnen, som rör sig i samband med höjdjusteringen av sängbottnen. Vid justering av sängbottnens enskilda delar se till att inga föremål (t.ex. elkablar) eller personer kommer i kläm mellan de rörliga delarna och sängbottnen eller i mekanismerna för justeringsspakarna Låsning av de enskilda lägena Image sängarna är utrustade med säkerhetsfunktioner då justeringen av de enskilda funktionerna är blockerade med hjälp av lås på den centrala kontrollpanelen. Låsningen fungerar på samma sätt som standardjusteringen: 1. Aktivering av tangentbordet genom ett tryck på aktiveringsknappen GO 2. Sedan trycker man på knappen för låsning av den önskade funktionen Låsningen av läget signaleras av att den gula LED kontrollampan för den valda funktionen börjar lysa. Säkerhetslägena CPR (återupplivning) och TR (anti-chock) lägena kan inte blockeras. När en funktion låses är den funktionen blockerad på alla kontroller. Om sängen inte kan justeras, kontrollera först att funktionen inte är blockerad av den centrala kontrollpanelen Central STOPP knapp För att försäkra sig om möjligheten till omedelbart nödstopp och skydd mot fel på sängens kontrollknappar och kablarna finns en STOPP knapp inbyggd i den centrala kontrollpanelen. Att knappen förblir orörd övervakas konstant. Vid ett tryck på STOPP knappen stannar alla pågående elektroniska sängfunktioner och dessutom genomförs en kontroll av att inga kontrollknappar har tryckts. Om någon knapp har tryckts utförs inte funktionen och sängen förblir i viloläge. Denna funktion representerar den enda möjligheten för omedelbart stopp av rörelse när kontrollnapparna inte fungerar eller är blockerade. När två knappar trycks samtidigt bedömer sängens elektroniska kontrollsystem detta dubbeltryck som ett fel och det resulterar i att alla sängrörelser avstannar. Sida 21

22 8.2 Handkontroll Handkontrollen kan användas, antingen av patienten själv eller av vårdpersonalen, för att justera sektionerna och sängbotnens höjd. Användningen av handkontrollen fungerar på samma sätt som supervisor kontrollen. 1. aktivera handkontrollen genom att trycka på aktiveringsknappen GO 2. tryck sedan på knappen för den valda förprogrammerade funktionen och håll knappen nedtryckt till önskat läge är inställt. Figur 12 Handkontroll Knappar för justering av lårsektion 2. Knappar för justering av ryggsektion 3. Aktiveringsknappen GO 4. Knappar för sängbottnens höjdjustering 5. Knappar för samtidig justering av rygg- och lårsektionerna auto-contour 4 5 Vårdpersonalen måste instruera patienten hur kontrollen fungerar innan denne får använda kontrollen! Om det med tanke på patientens tillstånd är olämpligt att denne har möjlighet att själv göra lägesändringar, måste sängens funktioner låsas enligt ovan beskrivda sättet med hjälp av supervisor kontrollen. Detta för att förhindra att patienten utför lägesändringar av sängen. 8.3 Satellitkontrollpanel Enligt kundens önskemål kan Laterasängen utrustas med en satellitkontrollpanel på en rörlig arm. Armen fästs vid ryggsektionen och används av patienten eller vårdpersonalen för att justera sängen. Samma tillvägagångssätt gäller för justering av lägena på denna kontroll som gäller för justering med hjälp av Supervisor kontrollpanelen: 1. Aktivera tangentbordet genom att trycka på aktiveringsknappen GO 2. Tryck sedan på knappen för den valda förprogrammerade funktionen och håll knappen nere till önskat läge är inställt. Sida 22

23 Figur 13 Satellitkontrollpanel Aktiveringsknappen GO 2. Knappar för justering av lårsektionen 3. Knappar för justering av ryggsektionen 4. Knappar för inställning av sängbottnens höjd 5. Knapp för inställning av Mobiliserinsposition 5 Vårdpersonalen måste instruera patienten hur kontrollen fungerar innan denne får använda kontrollen! Om det med tanke på patientens tillstånd är olämpligt att denne har möjlighet att själv göra lägesändringar, måste sängens funktioner låsas enligt ovan beskrivda sättet med hjälp av supervisor kontrollen. Detta för att förhindra att patienten utför lägesändringar av sängen. 8.4 Fotkontroller Imagesängarna kan, enligt kundens önskemål, utrustas med fotkontroller för justering av sängbottnens höjd respektive de förprogrammerade undersökningslägena. Med hjälp av fotkontrollerna kan sängbottnen justeras utan att man använder händerna. Sängen kan individuellt justeras genom att trampa på den relevanta pedalen tills det att det önskade läget är inställt utan att man behöver trycka på aktiveringsknappen GO. Figur 14 Fotkontroller 1. Knapp för justering av sängbottnens höjd (ner) 2. Knapp för justering av undersökningsläge 3. Mekaniskt skydd mot oavsiktlig aktivering 4. Knapp för justering av sängbottnens höjd (upp) Sida 23

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

125T - 130T - 140T 3W & 4W

125T - 130T - 140T 3W & 4W Sverige Bruksanvisning Mini Crosser 125T - 130T - 140T 3W & 4W Serie nummer : - - Serienummer År Månade Mini Crosser T 3W Mini Crosser T 4W Stregkode Leveransdatum år mån dag Den här bruksanvisning har

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

Självgående saxliftar Optimum 6 och 8

Självgående saxliftar Optimum 6 och 8 HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL Självgående saxliftar Optimum 6 och 8 2420317080 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE! +33 (0) 4 77 29 24 24 - Fax +33 (0) 4 77 31 28 11 EMail : Haulotte

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1714 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer