Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen"

Transkript

1 Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr

2 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar torktumlaren mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad torktumlare Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade maskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Spara energi Så här undviker du onödigt lång torktid och ökad energiförbrukning: Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal. Du sparar ca 30 % energi och tid vid torkning om tvätten centrifugeras med v/min istället för med 800 v/min. Använd maximal tvättmängd för respektive torkprogram. Energiförbrukningen blir då gynnsammast i förhållande till den totala tvättmängden. Se till att ventilationen i rummet där torktumlaren står är tillräcklig under torkning. Rengör luddfiltren efter varje torkomgång. Kontrollera värmeväxlaren då och då och rengör den vid behov. Se till att den uttjänade maskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande 2

3 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön Säkerhetsanvisningar och varningar Använda torktumlaren Manöverpanel...10 Hur displayen fungerar...11 Första gången torktumlaren tas i drift Tvättråd Skötselsymboler Torktips...14 Så här torkar man Snabbinstruktion...15 Tillvalsfunktioner Låg temperatur...18 Kort...18 Skrynkelskydd...18 Summer...18 Senare start Programöversikt Ändra programförlopp Pågående program...25 Ändra program...25 Avbryta och välja nytt program Avbryta program och ta ut tvätten...25 Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt...25 Resttid

4 Innehållsförteckning Rengöring och skötsel Tömma kondensvattenbehållaren...26 Rengöra luddfiltren...27 Torrengöring...27 Våtrengöring...28 Rengöra torktumlaren...28 Rengöra värmeväxlaren Ta ut värmeväxlaren...29 Kontrollera värmeväxlaren...30 Rengöra värmeväxlaren...30 Sätta tillbaka värmeväxlaren Hur man klarar av mindre störningar själv Vadgörman...?...32 Kontroll- och felmeddelanden i displayen Övriga störningar...34 Byta glödlampa...37 Miele service Reparationer...38 Programuppgradering (Update) Extra tillbehör...38 Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida...39 Uppställningsplats...40 Inbyggnad under bänkskiva Rikta torktumlaren...41 Uppställningsplats...41 Tvätt-torkpelare Före transport...41 Anpassning till omgivande lådor...42 Anpassning Demontera kit med adapterlister...42 Montera frontplatta Frontplattans mått...43 Montera frontplattan

5 Innehållsförteckning Frontplatta från en annan tillverkare...44 Förbereda frontplattan...44 Fastställa punkter för fastskruvning...45 Montera sockel...46 Avleda kondensvatten externt...47 Dra avloppsslangen...47 Hänga upp avloppsslangen (i handfatet/golvbrunnen) Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil...48 Elanslutning...50 Förbrukningsdata Tekniska data Menyn Inställningar öppna avsluta...54 Språk J...54 Tid...55 Torrhetsgrad...55 Förlängning avkylningstid...55 Felindikering luftkanaler Pinkod...56 Summer...58 Kvitteringssignal...58 Kontrast...58 Ljusstyrka Standby...58 Memory

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Användningsområde ~ Denna bruksanvisning ska ovillkorligen läsas. Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan torktumlaren tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och skötsel av torktumlaren. Därigenom förhindras olyckor samt skador på torktumlaren. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. ~ Torktumlaren är uteslutande avsedd för textilier som har tvättats i vatten och enligt skötseletiketten tål torktumling. All annan användning kan innebära fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning. ~ Personer, särskilt barn som inte kan använda torktumlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet ~ Håll uppsikt över barn som är i närheten av torktumlaren. Låt inte barn leka med torktumlaren. ~ Barn får endast använda torktumlaren utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda torktumlaren på ett felaktigt sätt om de ska använda den. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet ~ Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador innan den installeras. En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift. ~ Innan torktumlaren ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning och frekvens) på torktumlarens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Rådfråga i tveksamma fall en fackman. ~ Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning uppfylls. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln. ~ Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara). ~ Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan inte garantibestämmelserna åberopas om det skulle uppstå fel på torktumlaren vid senare tillfälle. ~ Defekta delar får endast bytas ut mot Mieles originalreservdelar. Endast om Mieles orignalreservdelar används garanteras att torktumlaren helt och hållet uppfyller de säkerhetskrav som vi ställer på våra produkter. ~ Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren. ~ Om det har uppstått ett fel på torktumlaren eller vid rengöring och skötsel av densamma är den spänningsfri endast i följande fall: När torktumlarens stickpropp är utdragen. När huvudströmmen är avstängd. När säkringen är urskruvad eller frånslagen. ~ Inbyggnad och montering av torktumlaren på uppställningsplatser som inte är fasta (t ex båtar) får endast utföras av en fackman om det är säkerställt att förutsättningarna på platsen medger en säker användning av den. ~ Utför inga ändringar på torktumlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Användningsområde ~ På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier som inte har tvättats. inte är tillräckligt rena och fortfarande har kvar rester av olja, fett eller annan smuts (t ex kökstextilier, textilier som används för kosmetik med rester av oljor, fett och krämer). För textilier som inte är tillräckligt rena finns risk att de självantänder, t o m efter avslutad torkning i torktumlare och även sedan de tagits ut ur den. innehåller rester av brandfarliga rengöringsmedel eller aceton, alkohol, bensin, petroleum, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax- och vaxborttagningsmedel eller kemikalier (kan t ex förekomma i moppar och skurtrasor). innehåller rester av läggningsvätska, hårspray, nagellackborttagningsmedel eller liknande. Dessa typer av starkt smutsade textilier måste därför tvättas särskilt noggrant: Använd tillräckligt med tvättmedel och välj en hög tvättemperatur. Tvätta dem flera gånger om de inte blir riktigt rena. ~ På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier eller produkter som till största delen innehåller skumgummi, gummi eller gummiliknande material: t ex produkter av latexskumgummi, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder och kuddar. har fyllning och är skadade (t ex kuddar eller jackor). Fyllning som läcker ut kan orsaka brand. ~ Efter uppvärmningen följer en avkylning i många av programmen för att säkerställa att textilierna torkas i en temperatur som inte skadar dem (t ex självantändning). Först efter avkylningsfasen är programmet avslutat. Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut. ~ Varning: Stäng aldrig av torktumlaren innan torkprogrammet är avslutat. Detta kan endast göras om alla textilier tas ut direkt och placeras så att värmen kan avges. ~ Sköljmedel och liknande produkter ska användas på det sätt som beskrivs i tillhörande anvisningar. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Torktumlaren får inte användas utan luddfilter eller med trasiga luddfilter. ~ Luddfiltren måste rengöras regelbundet! ~ Torktumlaren får inte användas utan värmeväxlare. ~ Luddfiltren måste torkas efter rengöring med vatten. Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter används! ~ Placera inte torktumlaren i utrymmen där det är risk för frost. Vid temperaturer som ligger runt fryspunkten kan torktumlarens funktion påverkas. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan skada torktumlaren. Den tillåtna temperaturen i rummet där torktumlaren står uppställd ska ligga mellan +2 och +35 C. ~ Om kondensvattnet leds ut externt: Se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg om den hängs upp i ett handfat eller i en tvättho. Annars kan slangen glida iväg och kondensvattnet som rinner ut kan orsaka skador. ~ Kondensvatten är inget dricksvatten! Att dricka kondensvatten kan innebära hälsofara för såväl människor som för djur. ~ Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd. Smutspartiklar som hamnar i kylluften och sugs in kan med tiden blockera värmeväxlaren. ~ Stå, sitt eller luta dig inte mot luckan. Torktumlaren kan välta. ~ Stäng luckan efter varje torkningsomgång. På så vis undviker du att barn försöker klättra in i torktumlaren eller gömma föremål i den. smådjur tar sig in i torktumlaren. ~ Spola inte av torktumlaren med vatten. Tillbehör ~ Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 9

10 Använda torktumlaren Manöverpanel a Programknappar Med dessa knappar väljer du program. b Tillvalsknappar Med dessa knappar kan du komplettera de olika programmen med olika tillvalsfunktioner. c Optiskt gränssnitt PC Används av Miele service som kontroll- och överföringspunkt (bl a för Update-funktionen). d Knapp m Med denna knapp väljer du Senare start och visning av aktuell tid. e Display med Meny-knappar Närmare förklaringar finns på följande sida. f Start/Stopp-knapp Med denna knapp startar du det valda programmet och avbryter ett redan startat program. Kontrollampan blinkar när ett program väljs och efter programstart lyser den. gi-till/0-från-knapp Med denna knapp kopplar du torktumlaren till- och från och avbryter ett program. h Knapp Lucka Oberoende av strömförsörjningen kan du öppna luckan med denna knapp. 10

11 Använda torktumlaren Hur displayen fungerar Via displayen styrs och väljs torktumlarens olika funktioner. Val och visning av programinställningar Val av olika torrhetsgrader (t ex Stryktorrt, Skåptorrt...) eller längd på programmet Vädring Val av Senare start Visning av den beräknade torktiden (restidsprognos) OBS! Bilderna på displayerna och tidsvisningen i denna bruksanvisning är exempel och de kan därför variera. Välja program via displayen Genom att trycka på knappen Ytterligare program är det möjligt att välja mellan följande program: Jeans Kalluft Varmluft Huvudkudde normal Huvudkudde stor Finish siden Träningskläder Outdoor Impregnering Bomull hygien Strykfri tvätt hygien Vädring hygien 11

12 Använda torktumlaren Meny-knappar Via Meny-knapparna kan olika inställningar göras. Värdena ovanför de lodräta strecken på manöverpanelen kan ändras eller bekräftas. Exempel på ändring: Bomull Tid: 1:52 h Programlängd/resttidsprognos När ett program väljs visas den beräknade programtiden i displayen. Tiden ska ses som en prognos av resterande programtid. På grund av nedanstående faktorer kan resttidsprognosen variera: restfuktighet efter centrifugering, textilsort, tvättmängd, rumstemperatur eller spänningsvariationer i elnätet. Därför anpassar sig elektroniken kontinuerligt till varje torkomgång för att resttidsprognosen ska bli så exakt som möjligt. Resttidsprognosen kontrolleras hela tiden under torkningen vilket kan leda till att tiden ändras. Likaså kan programmen Finish och Superkort avslutas i förtid när en viss temperatur har uppnåtts. Detta gäller särskilt för tunna textilier, när tvättmängden är liten eller om en torkomgång precis har genomförts. Extratorrt Här väljer du torrhetsgrad genom att trycka in vänster eller höger Meny-knapp. Exempel på bekräftelse: Ytterligare program Jeans fortsätt OK Genom att trycka på den vänstra Meny-knappen fortsätt får du upp ytterligare program och med den högra Meny-knappen OK bekräftar du det markerade programmet. 12

13 Första gången torktumlaren tas i drift När torktumlaren kopplas in för första gången visas Miele Willkommen kort. Miele Willkommen visas inte mer när ett torkprogram på mer än 1 timme har genomförts. Displayen växlar till språkinställning. Display - ställa in språk Du måste bekräfta det språk som visas i displayen. Om du vill att displayen ska visas på ett annat språk, så kan du ställa in detta. Det är alltid möjligt att ändra språk via menyn Inställningar. Språk J svenska ) OK ^ Genom att trycka på den vänstra Meny-knappen ~ kan du välja önskat språk. ^ Med den högra Meny-knappen OK bekräftar du det valda språket. Displayen växlar till tidsinställning. Ställa klockan Ställ klockan 12:00 OK ^ Ställ in timmar med den vänstra Meny-knappen Ställ klockan och bekräfta detta med den högra Meny-knappen OK. ^ Ställ även in minuter. Grundmenyn visas. Grundmeny Grundmenyn med aktuell tid visas alltid när torktumlaren kopplas in och innan ett program har valts. Välj program 10:00 ^ Nu kan du lägga in tvätt i torktumlaren och välja ett program, se avsnittet "Så här torkar man". 13

14 Tvättråd Skötselsymboler Kontrollera symbolerna på plaggens/textiliernas skötseletiketter innan de torkas i torktumlaren: q = Torkning med normal temperatur r = Torkning med låg temperatur s= Bör inte torkas i torktumlare Torktips Följ alltid anvisningarna om maximal tvättmängd i avsnittet "Programöversikt". Om trumman är överfylld sliter det på kläderna, torkresultatet försämras och man får räkna med att tvätten blir skrynklig. Torka inte textilier som droppar vatten! Centrifigera textilierna ordentligt i minst 30 sekunder efter tvättomgången. Torka ömtåliga textilier med skötselsymbolen r med Låg temperatur. Torka blandade textilier av bomull, kulörtvätt och strykfri tvätt i programmet Automatic. Öppna jackor så att de torkar jämnt. Ylle och ylleblandningar tenderar att filta sig och krympa. Sådana textilier bör endast torkas i programmet Finish ylle. Innermaterialet i dunfyllda textilier tenderar att krympa beroende på kvalitet. Dessa textilier bör endast torkas i programmet Superkort. Rena linnetextilier bör endast torkas i torktumlare om det anges på skötseletiketten att det är möjligt. Linne kan ruggas i torktumlaren. Dessa textilier bör endast torkas i programmet Superkort. Trikåplagg (t ex T-shirtar och underkläder) krymper ofta i första tvätten, beroende på kvalitet. Därför: övertorka inte dessa textilier för att undvika att de krymper ännu mer (detta gäller särskilt för Hygien-programmen). Köp trikåplagg eventuellt en eller två storlekar större än normalt. Risken för att tvätten ska blir skrynklig ökar ju större tvättmängden är. Detta gäller särskilt ömtålig tvätt (t ex skjortor och blusar). I extremfall får man minska tvättmängden. Stärktvätt kan torkas i torktumlare. Man ska dock tillsätta dubbel mängd stärkmedel för att få rätt appretureffekt. Nya färgade textilier ska tvättas separat innan de torkas första gången. De får heller inte torkas tillsammans med ljusa textilier. Dessa textilier kan färga av sig (även på plastdelar i torktumlaren). Dessutom kan färgat ludd lägga sig på textilier i andra färger. 14

15 Så här torkar man Snabbinstruktion Följ siffrorna (A,B,C,...) steg för steg. A Sortera tvätten Sortera tvätten så långt som möjligt efter önskad torrhetsgrad... textilsort... liknande storlek... liknande restfuktighet efter centrifugering På så vis blir det ett jämnare torkresultat.,avlägsna föremål som tvättbollar ur tvätten. Tvättbollar kan smälta vid torkning och skada både torktumlare och tvätt. Kontrollera fållar och sömmar så att ingen textilfyllning kan komma ut. Knäpp knappar i stora textilier som t ex påslakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa. Stäng blixtlås, hakar och hyskor. Knyt ihop textilskärp och förklädesband. Avlägsna eller sy fast behåbyglar som har lossnat. B Koppla in torktumlaren Man kan även koppla in torktumlaren när plaggen har lagts in. Lampan i trumman lyser inte då (vilket sparar energi). ^ Tryck in I-Till/0-Från-knappen för att koppla in torktumlaren. C Lägg i tvätt ^ Öppna luckan genom att trycka på knappen Lucka. ^ Lägg plaggen löst i trumman. Undvik att överbelasta trumman, se avsnittet "Programöversikt" angående maximal tvättmängd. En överfylld trumma sliter på tvätten och påverkar torkresultatet. ^ Kontrollera att luddfiltret sitter rätt i lucköppningen varje gång luckan stängs. Se till att textilierna inte fastnar i luckan. Textilierna kan skadas. ^ Stäng luckan genom att slå igen den lätt. 15

16 Så här torkar man D Välj program Välj Ytterligare program Ytterligare program Jeans ^ Välj önskat program genom att trycka på knapparna. Det valda programmets kontrollampa lyser och programnamnet visas i displayen. För programmen Bomull, Strykfri tvätt, Syntet, Automatic, Skjortor, Jeans, Träningskläder och Outdoor Bomull Tid: ^^^^^^ 1:52 h Extratorrt ^ Tryck på den vänstra eller högra Meny-knappen tills önskad torrhetsgrad visas. För Bomull kan du välja mellan alla torrhetsgrader. För övriga program är urvalet begränsat. OBS! Den tid som visas i displayen kan variera vid varje nytt programval (resttidsprognos)! Programmen Finish ylle och Superkort kan inte ändras. fortsätt OK ^ Tryck på den vänstra Meny-knappen fortsätt tills det önskade programmet visas. ^ Bekräfta programmet med den högra Meny-knappen OK. I programmen Jeans, Träningskläder och Outdoor kan du välja torrhetsgrad såsom beskrivits till vänster. Programmen Huvudkudde, Finish siden, Impregnering, Bomull hygien och Strykfri tvätt hygien kan inte ändras. Välj programtid för..... Varmluft/Kalluft: 15 minuter till 2 timmar.... Vädring hygien: 1 till 2 timmar. Varmluft Tid: 0:15 h Kortare + ^ Förläng eller förkorta tiden för programmen Kalluft, Varmluft och Vädring hygien genom att trycka på Meny-knapparna + eller Kortare. 16

17 Så här torkar man E Välj tillval och Senare start ^ Du kan välja tillvalsfunktioner och Senare start (se avsnitt med samma namn). F Starta programmet Vid programval blinkar kontrollampan för Start/Stopp-knappen. Blinkandet visar att ett program kan startas. ^ Tryck på Start/Stopp-knappen. Kontrollampan för Start/Stopp-knappen lyser. I displayen visas Torkning och resttiden räknas ned. I torrhetsgradsprogrammen visas uppnådd torrhetsgrad i displayen för respektive program (Varmmangeltorrt... Stryktorrt... o s v.). Före programslut Efter uppvärmningen följer avkylningen. Avkylning visas i displayen. Först när avkylningen är avslutad är programmet avslutat. Programmen Finish och Superkort har ingen avkylning. G Programslut - ta ut tvätten När Skrynkelskydd är inkopplat och Programslut visas i displayen är programmet avslutat. Summern ljuder i intervaller (om den är inkopplad). ^ Öppna luckan med knappen Lucka. ^ Ta ut tvätten. Se till att inga plagg ligger kvar i trumman! Tvätt som ligger kvar kan skadas vid ännu en torkomgång. När torktumlaren är inkopplad och luckan öppen, släcks belysningen i trumman efter några minuter (för att spara energi). ^ Tryck in l-till/0-från-knappen för att stänga av torktumlaren. ^ Rengör luddfiltren. ^ Stäng luckan. ^ Töm kondensvattenbehållaren (om inte kondensvattnet leds ut externt). 17

18 Tillvalsfunktioner Skrynkelskydd För att undvika skrynklor om textilierna inte plockas ut direkt efter avslutat program. Trumman roterar i intervaller under ca en timme efter programslut. Summer Kombinationen Kort och Låg temperatur är inte möjlig. Det är inte möjligt att välja tillval för alla program. Låg temperatur Känsliga textilier (med skötselsymbolen r) torkas med lägre temperatur. När programmet är avslutat avger torktumlaren en ljudsignal (under max1hiintervaller). Summern kan aktiveras för alla program. Om du vill kan du ändra ljudstyrkan på summern, se avsnittet "Menyn Inställningar J". Varningssignalen som avges vid felmeddelanden är oberoende av denna inställning. För alla ömtåliga eller strykfria textilier med skötselsymbolen r (t ex textilier av akryl). Förlängd programtid. För vissa program är Låg temperatur en del av programmet och kan därför inte väljas bort. Kort Mindre känsliga textilier (med skötselsymbolen q) torkas med högre temperatur. Textilierna blir snabbare torra. 18

19 Senare start Med Senare start kan du välja tid för önskat programslut. Programstarten kan skjutas fram från 30 minuter till maximalt 24 timmar. På så sätt kan du t ex utnyttja billigare nattaxa för el. Välj A Tryck på m-knappen efter val av program. Kontrollampan för m-knappen lyser. Senare start 10:00 från 10:00 till 11:29 Ställ klockan tillbaka A I displayen visas starttiden (från), tiden för programslut (till) och den aktuella tiden. Senare start 10:00 från 11:01 till 12:30 Ställ klockan OK B Ställ in den önskade tiden för programslut med den vänstra Meny-knappen Ställ klockan. Vid första knapptryckningen flyttas programslutet fram till nästa hel- eller halvtimme. För varje ytterligare knapptryckning flyttas programslutet sedan fram 30 minuter. C Bekräfta den önskade tiden för programslut med den högra Meny-knappen OK. Starta D Tryck på Start/Stopp-knappen. Bomull Start om 1:01 h Skåptorrt Tiden fram till programstart räknas ned i minuter. Trumman roterar kort en gång i timmen (reducering av skrynklor). Lägga i tvätt i efterhand ^ Öppna luckan och lägg in tvätten. ^ Stäng luckan och tryck på Start/Stopp-knappen. Tiden fram till Senare start fortsätter att räknas ned. Ändra ^ Torrhetsgraden kan du ändra i efterhand genom att trycka på en av Meny-knapparna. Du kan i efterhand välja en ännu senare tid för programslutet: ^ Tryck på m-knappen. ^ Ändra tiden för programslut med den vänstra Meny-knappen Ställ klockan. ^ Bekräfta med den högra Meny-knappen OK. Radera ^ Tryck på m-knappen. ^ Bekräfta med den högra Meny-knappen Radera. ^ Starta program: Tryck på Start/Stopp-knappen. 19

20 Programöversikt Bomull Tvättmängd: 6 kg* Extratorrt, Skåptorrt+ och Skåptorrt** Textilier En- och flerlagriga textilier av bomull. T ex: handdukar och badrockar av frotté, T-tröjor, underkläder, sängkläder av flanell och babykläder OBS! Extratorrt för olika tjocka textilier med flera lager. Torka inte trikåplagg (t ex T-tröjor, underkläder och babykläder) med Extratorrt - de kan krympa. Tillval Låg temperatur (för ömtåliga textilier med skötselsymbolen r), Kort och Skrynkelskydd Stryktorrt r, Stryktorrt rr** och Varmmangeltorrt Textilier Textilier av bomull eller linne. T ex: dukar, sängkläder och stärktvätt. OBS! Tvätten bör rullas ihop tills den manglas så att den förblir fuktig. Tillval Låg temperatur (för ömtåliga textilier med skötselsymbolen r), Kort och Skrynkelskydd Strykfri tvätt Tvättmängd: 3 kg* Skåptorrt+, Skåptorrt** och Stryktorrt r Textilier Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet. T ex: tröjor, klänningar, byxor, städrockar och dukar. Tillval Låg temperatur (för ömtåliga textilier med skötselsymbolen r), Kort och Skrynkelskydd * Vikt, torr tvätt ** Anvisningar för testinstitut: Programinställning för test enligt normen EN (utan tillval) 20

21 Programöversikt Syntet Tvättmängd: 2 kg* Skåptorrt+, Skåptorrt, Stryktorrt r, Stryktorrt rr och Varmmangeltorrt Textilier Ömtåliga textilier av syntet, bomull eller blandmaterial. Exempelvis: tröjor, klänningar, byxor, arbetsblusar/städrockar, dukar, skjortor, blusar, behåar, trosor och plagg med applikationer OBS! I detta program blir tvätten mindre skrynklig. Tillval Låg temperatur (kan ej väljas bort) och Skrynkelskydd Finish ylle Tvättmängd: 2 kg* Textilier Ylletextilier OBS! Ylletextilier luckras och "fluffas" upp under en kort tid men torkas inte färdigt. Ta ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka. Tillval Låg temperatur (kan ej väljas bort) Automatic Tvättmängd: 3,5 kg* Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt r Textilier Blandade textilier för programmen Bomull och Strykfri tvätt Tillval Skrynkelskydd Skjortor Tvättmängd: 2 kg* Skåptorrt och Stryktorrt r Textilier Skjortor och skjortblusar Tillval Låg temperatur (kan ej väljas bort) och Skrynkelskydd Superkort Tvättmängd: 3 kg* Textilier Bomulls- eller linnetextilier Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet, t ex: bomullsbyxor, anoraker och skjortor OBS! Program för reducering av skrynklor efter centrifugering i tvättmaskin. Ta ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka. Tillval Låg temperatur (kan ej väljas bort) och Skrynkelskydd * Vikt, torr tvätt 21

22 Programöversikt Jeans Tvättmängd: 3 kg* Skåptorrt och Stryktorrt r Textilier Jeanstyg, som byxor, jackor, kjolar eller skjortor Tillval Låg temperatur (kan ej väljas bort) och Skrynkelskydd Kalluft Tvättmängd: 6 kg* Textilier Alla typer av textilier som ska vädras. Tillval Skrynkelskydd Varmluft Tvättmängd: 6 kg* Textilier Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin beskaffenhet: t ex jackor och textilier med volym. Torkning av enskilda plagg/textilier: t ex badlakan, badkläder och disktrasor OBS! Välj inte den längsta tork- eller vädringstiden till en början. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst. Tips Använd Varmluft för att få bort eller reducera lukt från rena bomullskläder som du har haft på dig (torktid: 1/2-1 timme). Uppfriskningseffekten förstärks om du fuktar textilierna något. För plagg av syntet eller med detaljer av syntet fungerar inte reducering av lukt lika bra som för bomullstextilier. Tillval Låg temperatur (för ömtåliga textilier med skötselsymbolen r) och Skrynkelskydd Huvudkudde normal - Skåptorrt 1-2 huvudkuddar upp till 80x40 cm Huvudkudde stor - Skåptorrt 1 huvudkudde upp till 80x80 cm Textilier Torkbara huvudkuddar med fjäder-,dun- eller syntetfyllning OBS! Särskilt huvudkuddar kan fortfarande kännas fuktiga efter torkning. Torka kudden i detta program tills den känns torr. Tillval Skrynkelskydd * Vikt, torr tvätt 22

23 Programöversikt Finish siden Tvättmängd: 1 kg* Textilier Textilier av siden, t ex blusar och skjortor OBS! Program för att reducera skrynklor Ta ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka. Tillval Låg temperatur (kan ej väljas bort) och Skrynkelskydd Träningskläder Tvättmängd: 2 kg* Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt r Textilier Träningskläder av material som kan torkas i torktumlare. Tillval Skrynkelskydd Outdoor Tvättmängd: 2 kg* Skåptorrt och Stryktorrt r Textilier Outdoor-kläder av material som kan torkas i torktumlare. Tillval Skrynkelskydd Impregering - Skåptorrt Tvättmängd: 2 kg* Textilier För att torka textilier som är lämpliga för torktumlare som t ex mikrofaser, skid- och utomhuskläder, fin tjock bomull (poplin) och dukar OBS! Detta program innehåller en extra fixeringsfas för impregneringen. Impregnerade textilier får endast behandlas med impregneringsmedel som har anvisningen "lämpat för textilier försedda med membranskikt". Dessa medel är baserade på fluorkemiska bindningar. Torka inga textilier som har impregnerats med medel som innehåller paraffin! Brandrisk! Tillval Skrynkelskydd * Vikt, torr tvätt 23

24 Programöversikt Hygien-program I torkprocessen för Hygien-programmen torkas med en temperatur som är lika över en längre tid (längre temperaturhålltid). På så vis dödas t ex bakterier eller kvalster och allergener i tvätten reduceras. Dessa program får ej avbrytas eftersom mikroorganismerna inte dör annars. Bomull hygien - Skåptorrt Tvättmängd: 6 kg* Textilier Textilier av bomull eller linne, som man har direkt på kroppen, t ex underkläder, babykläder, sängkläder och frottéhanddukar OBS! I detta program bör endast ömtåliga textilier med skötselsymbolen q torkas. Tillval Skrynkelskydd Strykfri tvätt hygien - Skåptorrt Tvättmängd: 3 kg* Textilier Strykfria textilier av syntet eller blandmaterial, t ex klänningar, T-shirtar och skjortor OBS! I detta program bör endast ömtåliga textilier med skötselsymbolen q torkas. Tillval Skrynkelskydd Vädring hygien Tvättmängd: beroende på textilsort Textilier 6 kg* textilier av bomull eller linne 3 kg* strykfria textilier av syntet eller blandmaterial Vädra enstaka, torra plagg eller tvättbara mjukisdjur som är lämpade att torka i torktumlare med skötselsymbolen q för att döda löss och mikroorganismer Tillval Skrynkelskydd * Vikt, torr tvätt 24

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1714 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Y Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 05 184 010 Bidra

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda Sverigetorken 12

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda Sverigetorken 12 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda Sverigetorken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

Bruks- och uppställningsanvisning

Bruks- och uppställningsanvisning Maxx 5 sv Bruks- och uppställningsanvisning Läs den här bruks- och uppställningsanvisningen samt all annan information som medföljer tvätt/tork-kombin och följ anvisningarna. Innehållsförteckning Användning

Läs mer

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH WFX160SN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK3 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för att

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda Sverigetvätten 09 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

LG TORKTUMLARE MED VÄRMEPUMP

LG TORKTUMLARE MED VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL LG TORKTUMLARE MED VÄRMEPUMP V.g. läs noggrant igenom denna manual innan du använder torktumlaren samt spara manualen för framtida referens.. RC8055AP3Z RC8055AP2Z RC8055AP1Z RC8055APZ P/NO.

Läs mer