Installations- och serviceguide för AirMaid V ozonrengöringssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations- och serviceguide för AirMaid V ozonrengöringssystem"

Transkript

1 V Installations- och serviceguide för AirMaid V ozonrengöringssystem A I RMAI OZONE LEANING SYSTEM I N N O V A T I V E AIR TREATMENT

2 enna guide beskriver en typisk installation för imkanaler i storkök. Produkten kan även användas i andra användningsområden så länge som de specifika kraven enligt denna manual är uppfyllda. Apparaten ska inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller fått instruktion. arn ska övervakas så att de inte leker med apparaten. EGRÄNSA GARANTI FÖR INTERZONS UTRUSTNING enna garanti omfattas av följande villkor. En ny produkt garanteras vara fri från defekter och / eller utförande under en period av år. Om Produktregistrering lämnas till Interzon inom tio (10) dagar efter att installationen är klar gäller garantin från den dagen. En reservdel garanteras vara fri från skada och/eller utförande för en period på nittio (90) dagar från den ursprungliga installationsdagen. Garantin för en ny produkt täcker reparation eller utbyte av den skadade delen och arbetskostnader enligt de rekommenderade tiderna från Interzon och maximalt 00 km i kilometersättning för en tur/retur resa. Garantin för en reservdel täcker endast reparation eller utbyte av den skadade delen och omfattar inte några arbetskostnader för att ta bort eller installera delen, resor eller övriga kostnader i anslutning till reparation eller utbyte av delen. Varje reklamation måste framföras till antingen Interzon eller till distributören varifrån produkten har köpts. Ingen ersättning kommer att beviljas för reparationer som är utförda av någon annan utan skriftligt medgivande från Interzon. Om skador sker under transport, meddela avsändaren omgående så att en reklamation kan bli gjord. Ovanstående begränsade garanti gäller inte för skador som orsakats av olyckor, produktförändringar, felanvändning eller om serienummret tas bort eller förvanskas. INNEHÅLL 1. Kontrollera produkten 2. Systemöversikt. Installationsguide Elektrisk inkoppling och inställning. Systemtest. Service och underhåll 7. Teknisk specifikation 8. Airmaid Produktregistrering 1 KONTROLLERA PROUKTEN Kontrollera att sändningen innehåller alla nedanstående delar samt att det inte finns några synliga skador. Eventuella avvikelser måste omgående meddelas till distributören eller tillverkaren. Läs igenom hela guiden innan du påbörjar installationen. 1 x AirMaid Ozongenerator 1 x AirMaid Alarmpanel 2

3 2 SYSTEMÖVERSIKT Studera noggrant nedanstående exempel på installationer. Välj den typ av installation som passar dig bäst och som följer nationella standarder och regler. Om central tilluft inte kan användas skall en filterbox användas med minst EU klass, luften kan tas från innertaket eller utomhus. För att minska antalet filterbyten bör man ta luften där det finns minst föroreningar i luften. Temperaturen där luften tas skall inte överstiga 0. AirMaid reducerar odörer kraftigt under förutsättning att reaktionstiden mellan ozongasen och frånluften är minst 2 s i imkanalen. et är viktigt att beakta detta i planeringsskedet. EXEMPEL 1 EXEMPEL A esigned by hecked by Approved by - d mikaele ITV 2 EXEMPEL 2 1 A esigned by hecked by Approved by - date ate Material Mikael Scale Project 1 entral tilluftskanal 2 Injusteringsspjäll Tilluftskanal Ø 12 mm AirMaid ozongenerator Anslutningskanal Ø mm Horisontal imkanal 7 Vertikal imkanal 8 Kökskåpa 9 90 rör Ø mm 10 Filterbox A 2 Huv 7 ( ) Edition 1 Sheet 1 / 1

4 22 22 INSTALLATIONSGUIE 1. Förbered två cirkulära hål i imkanalen 7 eller i kökskåpan 8. Hålens diameter bestäms av den rördiameter som du väljer. Rörens diameter får vara mellan Ø mm. 2. Installera ozongeneratorn. Generatorn måste installeras horisontellt med upphängningsfästena uppåt och serviceluckan nedåt enligt nedanstående bild. Använd gängstänger med dimension M8 och förankra dessa med mutter på varsin sida om respektive fäste. Notera att minimalt inbyggnadsmått för generatorn är 700x00x0 mm AirMaid V (Max m /h eller 2800 l/s) Serviceluckan måste alltid vara nåbar efter en installation. Skruva eller borra aldrig i generatorn. Använd alltid generatorns egna fästen för upphängning Anslutningskanalerna får vara maximalt m lång och diameter får vara minimum Ø 80 mm. Anslutningskanalen måste vara av rostfritt stål (AISI 1). Se till att kanalen inte blockerar några inspektionsluckor. Notera att luftriktning genom ozonaggregatet ska följa riktpilarna på aggregatets långsidor och enligt nedanstående bild. esigned by esigned hecked by by hecked Approved by by - dateapproved by ate - date ate Material Material. Koppla ihop anslutningskanalerna mellan ozongeneratorn Mikael och Mikael imkanalen (eller kåpan). Säkerställ att A Scale Scale Project Project A A anslutningarna är ordentligt fixerade och täta. A AM 20000V AM monterings 20000V monterings Edition Sheet Edition anv manual anv 1 ( ) manual 1 ( ) 1 / Koppla ihop tilluftskanalerna och injusteringsspjället 2 till ozongeneratorn eller använd filter box med EU filter. Sheet 1 / 1 Minimum 1m AirMaid Ozongenerator Injusteringsspjäll Luftflöde 0+/-10L/S (ref. värde: l/s per rör) Luftflöde 0+/-10L/S Till kökskåpan eller imkanal AirMaid Ozongenerator 2 x 0+/-10L/S (ref. värde: l/s per rör) Till kökskåpan eller imkanal Injusteringsspjället är nödvändigt för att uppnå korrekt luftflöde och -tryck. För mer information se rubriken SYSTEMTEST. Imkanalen måste sotas (rengöras) från gammalt fett och sot i samband med installationen. etta krävs för att man ska kunna uppnå önskvärt resultat av ozonreningen.

5 ELEKTRISK INKOPPLING OH INSTÄLLNING MONTERING OH ELEKTRISK INSTALLATION En behörig elektriker måste genomföra installationen samt följa nationell standard och nationella regler. Förreglingen som visas i diagrammet nedan är ett krav. Ett typexempel på förregling är att huvudströmmen till AirMaid slås av då frånluftsfläkten stängs av. En allpolig säkerhetsbrytare med ett brytavstånd på minst mm måste dessutom installeras. e elektriska kraven för ozongeneratorn är 20VA och 0 Hz. Var och en av generatorerna måsta kopplas till en separat 10A trög säkring. Utförs av elektriker Anslut Plug & Play Allpolig säkerhetsbrytare AirMaid Alarmpanel L N PE 20 VA MAX 10A Förregling Extern Alarmutgång Plug & Play AirMaid Ozongenerator Ta bort de fyra skruvarna som fäster AirMaid alarmpanelens lock mot botten. Fäst botten mot väggen med, för väggmaterialet, lämplig fästanordning. I storkök ska alarmpanelen alltid placeras på ett för kunder osynligt ställe, men ändå väl synlig för personalen. OS: Alarmpanelen och generatorn har matchande serienummer vid leverans. Alarmpanelen har förkalibrerats för generatorn på fabrik, se till att de inte förväxlas om flera generatorer installeras. EXTERN ALARMUTGÅNG Om man önskar ansluta ett externt övervakningssystem eller ett larmsystem till en AirMaid Ozongenerator, kan så ske genom att koppla det till det externa övervakningsreläet inom alarmpanelen. Reläet tål maximalt 20V och A. Jordkabel ansluts till skruv som sitter fast i chassit bredvid kretskortet. Inlet power connection from mains Outlet power connection to generator onnection to external alarm device. Voltage freerelay output NO=Normally open OM=ommon N=Normally closed

6 FÖRSTA START När luftflöde och undertryck har injusterats och fastställts, kan strömmen slås på till generatorn. Första gången strömmen slås på, går man in i menyn och ställer in rätt tid och datum. KONFIGURERA AIRMAI ALARMPANEL Tryck eller för att ändra menyvalet eller markören i fönstret. Tryck eller för att ändra värde. Tryck för att välja det aktuella alternativet. Tryck under sekunder för att spara värdet som visas i fönstret. STATUS FÖR KÖRNING AirMaid Running: GRÖN lampa lyser. Generatorn är i normaldrift. Tryck för att visa drift och larmtid. AirMaid Not Running: RÖ lampa blinkar. Ett fel har uppstått, se felsökningsguide under rubrik SYSTEMTEST. Inspect/lean: all Service: åde RÖ och GRÖN lampa blinkar. Kontakta servicefirma för rutininspektion och rengöring av generatorn enligt produktens bruksanvisning. RÖ lampa blinkar. Ett fel har bestått mer än 72 timmar. Tillkalla service för att åtgärda felet. GÅ IN I / GÅ UT UR INSTÄLLNINGSMENY För att GÅ IN I inställningsmenyn: Tryck en gång. Setup code visas i fönstret. Slå koden 01 på knappsatsen. Tryck och håll in under sekunder. Första menyvalet Set time syns nu i fönstret. För att GÅ UR inställningsmenyn: Tryck och för att få fram EXIT MENU därefter tryck eller vänta 0 sekunder och menyn avslutas automatiskt.

7 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (* visar de värden som måste kontrolleras vid installation) Text som visas eskrivning av menyval * Set time: Ställ in tiden. * Set date: Ställ in datum. Reset Active Alarm: View event log: Service Mode: Set alarm delay: Set inspect freq: Perform Recalibration: EXIT MENU: Återställ ett aktivt larmtillstånd och återstarta funktionstest Se lista över historiska händelser inkl larm och rekalibrering. e senaste 100 händelserna visas i fönstret. Service Mode ON tvingar larmenheten att förse generatorn med ström i diagnostiskt syfte. För att avsluta, växla till OFF och spara. Av säkerhetsskäl kommer Service Mode automatiskt övergå till OFF efter en timme. Som Standard är fördröjningen inställd till minuter för att förhindra larm vid tillfällig störning. Intervall på service och underhåll i månader. etta menyval måste genomföras efter det att generatorn reparerats där elektroniska komponenter bytts ut. Utför inte kalibrering vid andra tillfällen. Lämna inställningsmenyn. INSTÄLLNINGSMENY FLÖESSHEMA AirMaid RUNNING Set time: 09:00 Set date: 2012 Mar 01 Reset Active Alarm View event log Entries: 000 Service Mode OFF Set alarm delay elay time: 00m Set inspect freq Months: 12 Perform Recalibration EXIT MENU sek. och 01 sek. och 09:00 sek. och 2012 Mar 01 NR: 01 OFF / ON och Time: 0m och Months: 12 NO / YES sek. sek. sek. sek. sek. 7

8 SYSTEMTEST LUFTTRYK OH FLÖE Mät luftflödet genom ozongeneratorn och notera värdet här: Mät lufttrycket i ozongeneratorn och notera värdet här: Ovanstående värden måste överföras till medföljande produktregistrering. Luftflödet måste vara 0±10 l/s och lufttrycket måste vara mindre än Pa -20 (max -10kPa). Lufttrycket mäts genom nippeln på ozongeneratorns långsida. Minimum 1m AirMaid Ozongenerator Injusteringsspjäll Luftflöde 0+/-10L/S (ref. värde: l/s per rör) Luftflöde 0+/-10L/S Till kökskåpan eller imkanal AirMaid Ozongenerator 2 x 0+/-10L/S (ref. värde: l/s per rör) Till kökskåpan eller imkanal OM SYSTEMET INTE STARTAR 1. Kontrollera att luftflödet och lufttrycket är uppnådda enligt ovanstående specifikationer. 2. Kontrollera att den elektriska inkopplingen är korrekt utförd.. Kontrollera att frånluftsfläkten är i gång.. Kontrollera att fettfiltrena är korrekt monterade i kökshuven.. Kontrollera huvudströmbrytaren på ozongeneratorn (orange lampa måste lysa) och säkerhetsbrytaren.. Kontrollera att förreglingen fungerar som den ska. 7. Kontrollera att det inte finns något läckage i anslutningskanalen mellan ozongenerator och imkanal (eller kåpan). 8. Om ozongeneratorn installeras med ett filterbox, se till att filtret är rent. 9. Om systemet fortfarande inte startar ta kontakt med distributören eller tillverkaren. 8

9 SERVIE OH UNERHÅLL Ozoncellerna i generatorn måste kontrolleras och vid behov rengöras minst en gång per år enligt nedanstående instruktioner. Om ett separat luftfilter används för tilluften måste det bytas ut minst en gång per år. Efter installation är det trots allt rekommenderat att inspektera redan efter tre månader. Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon. 1. Stäng av huvudbrytaren på ozonaggregatet. Om något arbete ska genomföras i imkanalen skall ozongeneratorns strömförsörjning kopplas bort. 2. Öppna serviceluckan på undersidan av ozonaggregatet.. Säkerställ att glaselektroderna på ozoncellerna inte är skadade eller spruckna. En väl fungerande ozoncell ska vara ren och fri från skador enligt ovanstående bild till höger.. Rengör glaselektroderna försiktigt med en mjuk duk tillsammans med rengöringssprit. Använd aldrig något vasst verktyg eller slipmedel för att rengöra glaselektroderna.. Stäng serviceluckan och slå PÅ huvudbrytaren på ozongeneratorn. Säkerställ att generatorn startar genom att kontrollera alarmpanelen. Om allting fungerar ska den gröna lampan lysa. Om den röda lampan blinkar, se sektionen för OM SYSTEMET INTE STARTAR. 9

10 22 7 TEKNISK SPEIFIKATION A 00 esigned by hecked by Approved by - date ate Material Mikael Scale Project AirMaid Ozonkapacitet (mg/t) Effekt Tryckfall vid 0 l/s Spänning Vikt 20000V W 10pa 20V/0Hz 2 2kg AM 20000V monterings anv manual 1 ( ) Edition 1 1 Material: Rostfritt stål AISI 0 Temperaturområde: -2 till +0 imensioner xlxh: 7x0x22 mm Ljudtrycksnivå 1m: 72,1 d Ozonaggregatet är försett med en undertrycksvakt och ett överhettningsskydd. Undertrycksvakten säkerställer att ozongeneratorn endast startar då korrekt undertryck uppnås. Överhettningsskyddet skyddar generatorn mot överhettning. Huvudströmbrytaren är försedd med en automatsäkring på A. E försäkran om överensstämmelse: enna produkt har konstruerats, tillverkats och levererats i enlighet med säkerhetsföreskrifterna i E direktiven: EM irektiv 200/2/E Lågspänningsdirektivet 200/9/E Maskin irektiv 200/2/E WEEE direktiv 2002/9/E enna symbol visar att när slutanvändaren önskar kassera denna produkt, måste den skickas till en återvinningsstation för elektronik. Fakta om ozon Ozon är en färglös gas med stickande lukt som kan detekteras av en människa redan vid en koncentration av 0,02ppm (0,mg/m). Lukten av ozon påminner en aning om klor som i en simhall. Lokala skyddsföreskrifter bör följas vid användning av ozon. I Sverige utfärdar Arbetsmiljöverket följande hygieniska gränsvärden för ozon: NGV (nivågränsvärde) 0,1 ppm (gäller exponering under en arbetsdag, dvs. 8 timmar) TGV (takgränsvärde) 0, ppm (gäller under en referensperiod av 1 minuter) Vid akut exponering kan ozon ge upphov till följande skador: På hud: Irritation eller brännande känsla I ögat: Svår irritation, kan orsaka brännskador och nedsatt synförmåga I lungorna: Retande effekt på andningsvägarna och andningsbesvär Som tumregel bör man alltid vidta försiktighetsåtgärder om ozon på ett eller annat sätt kan detekteras i inomhusmiljö. 10

11 8 AIRMAI PROUKTREGISTRERING För att erhålla en -års garanti från installationsdatum måste produktregistreringen skickas in till Interzon inom tio (10) dagar. etta kan görs enklast online på Företagsnamn: INSTALLATIONS/SERVIE-FÖRETAG Installerad av: Telefon: PLATS FÖR INSTALLATION Namn: Adress: Stad: Postnummer: Land: Kontaktperson: Telefon: Produktens serienummer: PROUKTIENTIFIKATION Installationsdatum: mm/dd/åå FRÅN SYSTEMTEST Luftflöde generator l/s Tryck insida Pa etta formulär måste skickas in via mail, fax eller registreras på internet inom 10 dagar ifrån installationsdatumet. Interzon A Tel: Propellervägen A Fax: SE-18 2 Täby, Stockholm Sweden Internet: 11

12 Reproduktion, omarbetning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, förutom vad som tillåts enligt lagen om upphovsrätt. Originalinstruktioner opyright Information 201 opyright Interzon A Edition, 01/201 Återförsäljare Tillverkare: Interzon A Tel: Propellervägen A Fax: SE-18 2 Täby, Stockholm Sweden Internet:

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien 2014:1 Var snäll och fyll i uppgifterna nedan och bevara dem för framtida kontakter Köpare: Adress: Postnr: Postadress:

Läs mer

Garanti och Instruktionsbok Ångduschkabin 900

Garanti och Instruktionsbok Ångduschkabin 900 Garanti och Instruktionsbok Ångduschkabin 900 2012-1 NEPTUN ÅNGDUSCHKABIN 900 Garanti och Instruktionsbok Utvecklad och designad av Neptun Bad & Spa HELSINGBORG, SWEDEN Sida 1 Råd gällande el-installation

Läs mer

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2011 Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Fr.o.m SN-1410254765H6 2014-06-03 CZ06525 Ver B Innehållsförteckning Förord... 4 1. Panel och styrenhet... 5 2. Inställningar under drift... 6 2.1. Display...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Syrgaskoncentratorer med. och HomeFill. Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ

Syrgaskoncentratorer med. och HomeFill. Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ Användarhandbok Platinum Syrgaskoncentratorer med /SensO 2 och HomeFill Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ Försäljare: Denna handbok måste levereras till slutanvändaren.

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel för montering, drift och skötsel Mars 2010 Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Funktioner... 3 Kontrollpanel, handhavande... 4 Skötsel och regöring av värmeväxlare och fläktar... 5 Filterbyte... 6

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Installationsmanual 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Användarhandbok. Spectrafence

Användarhandbok. Spectrafence Användarhandbok Spectrafence Förord Tack för att du valt Spectrafences produkter. Vi hoppas att du blir nöjd med ditt köp! Viktig information VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning noggrant INNAN du använder

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR MASSAGESYSTEM 1

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR MASSAGESYSTEM 1 BÄTTRE BADRUM SV INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR MASSAGESYSTEM 1 Art.nr. RSK.nr - MS100 Installations- och bruksanvisning för massagesystem 1 20141113-1.1 Innehåll: -Besiktning, uppackning och installation

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1 Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare Datum 131029, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-3 2014-04-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 Art.nr 580282001/4 April 2004 Installations- och skötselanvisning CTC Eco Air Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech AB 161 101 20 04-01 161

Läs mer

eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1

eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1 eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN BRÄNNAREN STARTAS... 3 GARANTIVILLKOR...

Läs mer