Installationshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationshandbok"

Transkript

1 Installationshandbok

2 Säkerhetsföreskrifter Piktogramförklaring Fara! Omedelbar fara, som kan leda till svåra skador eller dödsfall. Varning! Möjlig fara, som eventuellt kan leda till svåra skador eller dödsfall. Försiktighet! Möjlig fara, som kan leda till lätta skador. Frätande ämnen Brandfara! Risk för brännskador! Observera! tt inte beakta anvisningarna kan resultera i materialskador. Tipps och tricks för installationen. Fara! Högspänning. Se upp, livsfara tt inte beakta anvisningarna kan leda till svåra skador eller dödsfall. V - -

3 Säkerhetsföreskrifter Varning! Felaktigt utförd installation, service, underhåll eller rengöring samt förändringar på apparaten kan leda till såväl maskin- som personskador eller till och med dödsfall. Läs noga igenom installationsanvisningarna innan du installerar apparaten. pparaten får endast användas för matlagning i professionella kök. ll annan användning är ändamålsvidrig och farlig. Varning! Endast apparater med gas - IOm din apparat är installerad under en spisfläkt, måste denna vara inkopplad när apparaten är i drift förbränningsgas! - Om apparaten ansluts till en skorsten måste avloppsledningen rengöras regelbundet i enlighet med landsspecifika bestämmelser brandfara! (Kontakta installatören för detta) - Lägg inga föremål på apparatens avgasrör brandfara! - Området under apparaten får under inga omständigheter blockeras eller ändras brandfara! - pparaten får endast användas i en vindstilla miljö brandfara! Om det luktar gas: - - Stäng genast av gastillförseln Rör inga elektriska kopplingselement Sörj för god ventilation Undvik öppen eld och gnistbildning - nvänd en extern telefon och informera direkt ansvarig gasleverantör (skulle gasleverantören inte vara anträffbar ringer du brandkåren). - - V

4 Ärade kund! Glasskador, glödlampor och tätningsmaterial liksom skador pga felaktigt installation, användning, reparation, avkalkning eller felaktigt underhåll omfattas inte av garantin. Med reservation för tekniska ändringar i förbättringssyfte! Återförsäljare nge alltid vid kontakt: Ugnstyp: Ugnsnummer: Installatör Inställd på typ av gas: Ugnen har kontrollerats av: 600 (6") Varningsdekalen Max gejdernivå för kantiner med vätska befinner sig i startpaketet. Etiketter ska efter installation av apparaten fästas på apparaten på,6 meters höjd (se exempel). 600 (6") VRNING! För att undvika skållning ska endast fat som är lätta att övervaka användas när de är fyllda med vätskor eller matvaror som blir flytande vid upphettning i högre temperaturer. (DIN: IEC 605--) Risk för skållning V - -

5 Installationsanvisningar Observera! Nämnda normer gäller för Tyskland. I alla andra länder ska tillämpliga landsspecifika normer och föreskrifter beaktas. Skador som förorsakats av att installationsanvisningarna inte efterföljts omfattas inte av garantin. De nödvändiga anslutningarna (vatten, el och gas) får endast utföras av behörig fackpersonal och i enlighet med de lokala bestämmelserna. Kontrollera ugnen med avseende på transportskador. Kontakta omedelbart din återförsäljare/speditör om du misstänker transportskador. vfallshantering av uttjänta ugnar Den uttjänta ugnen får inte hanteras som grovsopor eller lämnas som elektronikskrot till kommunens återvinningscentral. Vi står gärna till tjänst med avfallshantering av ugnen. Första idrifttagning gäller SelfCooking Center med CareControl Vid den första idrifttagningen av ditt nya intelligenta SelfCooking Center uppmanas du att genomföra ett automatiskt självtest. Självtestet tar endast ca. 5 minuter och är avsett att anpassa SelfCooking Center till de specifika miljövillkoren. Brandfara! vlägsna förpackningsmaterial, kom igång-paket samt galler och kärl. m :0 :9 s Start Start Stäng dörren till ugnsvolymen m s Tryck på Start-knappen. Självtestet utförs. Återstående tid visas. Lämna plåtstegar och plåtvagnar i apparaten. Ugnsvolymens dörr får inte öppnas under pågående självtest. Om dörren öppnas under pågående självtest avbryts proceduren och du får nästa dag på nytt uppmaningen att utföra det. Denna procedur gäller inte för Combi Master! V

6 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter Säkerhetsföreskrifter Ärade kund! Installationsanvisningar 5 Innehållsförteckning 6 Innehållsförteckning 7 Transportera ugnen 8 Minimiavstånd 9 Installation typ 5x/, 5x/, 8x/, 8x/ GN 0 Installation typ 5x/, 5x/, 8x/, 8x/ GN Installation typ 5x/ GN, 5x/ GN Injustering av gejderställvagn 5x/ och 5x/ GN Elanslutning Elanslutning 5 Vattenanslutning CareControl 6 Vattenanslutning 7 Val av vattenfilter 8 Val av vattenfilter 9 Gasanslutning 0 Gasanslutning Gasanslutning / Gasförbrukning vloppsanslutning Ventilation, tekniska data, värmeutstrålning Tillval 5 Tillval 6 Tillval 7 Mobil golvmodell 0x/ och 0x/ GN 8 Mobil golvmodell 0x/ och 0x/ GN 9 Mobil golvmodell 0x/ och 0x/ GN 0 Mobil golvmodell 0x/ och 0x/ GN Mobil golvmodell 0x/ och 0x/ GN Mobil golvmodell 0x/ och 0x/ GN nslutningsvärden enligt VDE-riktlinjen Omräkningstabeller 5 V - 6 -

7 Innehållsförteckning Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN CareControl 6 Måttskiss gasugnar 5x/ GN CareControl 7 Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN CareControl 8 Måttskiss gasugnar 5x/ GN CareControl 9 Måttskiss elektriska ugnar 8x/ GN CareControl 0 Måttskiss gasugnar 8x/ GN CareControl Måttskiss elektriska ugnar 8x/ GN CareControl Måttskiss gasugnar 8x/ GN CareControl Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN Måttskiss gasugnar 5x/ GN 5 Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN 6 Måttskiss gasugnar 5x/ GN 7 Måttskiss elektriska ugnar 8x/ GN 8 Måttskiss gasugnar 8x/ GN 9 Måttskiss elektriska ugnar 8x/ GN 50 Måttskiss gasugnar 8x/ GN 5 Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN 5 Måttskiss gasugnar 5x/ GN 5 Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN 5 Måttskiss gasugnar 5x/ GN 55 Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN, Mobil 56 Måttskiss gasugnar 5x/ GN, Mobil 57 Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN, Mobil 58 Måttskiss gasugnar 5x/ GN, Mobil V

8 Transportera ugnen 6x/ GN: 90mm/6 /" 6x/ GN: 0mm/ /8" 0x/ GN: 90mm/6 /" 0x/ GN: 0mm/ /8" Transportera ugnen på pall Bild, Ugnstransport utan pall endast modellerna 5x/ GN och 5x/ GN Bild, Försiktighet Säkerställ att apparaten inte kan välta under transport. vlägsna alla kantiner/gejderställvagnen ur ungs-utrymmet. vlägsna fästhörnen från pallen på golvmodeller. Lyft av ugnen från pallen. 0x/ GN: 950mm/7 /" 0x/ GN: 50mm/5 /" Försiktighet Beakta apparatens vikt. nvänd bärhjälp. Bär skyddsskor under installationen. se Tekniska data (sidan ). 0x/ GN: 90mm/6 /" 0x/ GN: 0mm/5" Ta hänsyn till dörrhöjden. Bild 5 X= nödvändig dörrbredd vid ugnstransport utan pall: 5x/GN 80 mm ( /8 ) 5x/GN 00 mm ( ) 8x/GN 80 mm ( /8 ) 8x/GN 00 mm ( ) 5x/GN 90 mm (6 / ) 5x/GN 0 mm (5 ) Center of Gravity 5 0x/ GN / 0x/ GN: 900mm/75" F r D o oo n t r x", 50x50mm X (6x/ - 0x/GN) V - 8 -

9 Minimiavstånd 50mm/" Minimiavstånd vänster/höger/baksida 50 mm (utom för golvmodeller). Bild 50mm/" 50mm/" Hos golvmodellerna (5x/ och 5x/ GN) krävs ett avstånd på 500 mm på vänster sida av ugnen för installation av nätanslutningskabeln. Minimiavstånd till värmekällor på vänster sida 50 mm. Bild Observera: Om den omgivande temperaturen till vänster om ugnen är för hög kan detta leda till att ugnens säkerhetsavstängning aktiveras. 500mm/ 0" 50mm " 50mm/" Tillval: Värmesköld se sidan 5. Vi rekommenderar ett avstånd på 500 mm på ugnens vänstra sida för servicearbeten. Bild Observera: - Inga fritöser får installeras på ugnens baksida. - Ugnarna får endast ställas upp i rum som är skyddade mot frost. 50mm/" V

10 Installation typ 5x/, 5x/, 8x/, 8x/ GN +_ 0mm 6x/ /0x/ GN: 75,5mm (9 /8") 6x/ 0x/ GN: 965,5mm (8") 6,5mm 5/8" +_ 0mm ,5mm 5/8" v säkerhetsskäl får bordsapparater endast ställas på originalstativ eller originalskåp från apparatens tillverkare. Den maximala arbetshöjden för översta hyllan blir då 600 mm Om en gasugn installeras på en arbetsbänk eller på köksgolvet (t ex vid Combi Duo) ska a) Tryck in fästplattorna (ET-nr:.00.59) i fotunderdelen och fäst med medföljande muttrar. b) fästplattan fästas på installationsytan med skruvar och plugg, speciallim eller bultar och muttrar. Fästplattor ingår inte i leveransen av ugnen. Bild Observera: Medelhöjden för vattenavloppsröret uppgår till 6 mm hos bordsmodeller. Ta hänsyn till vattenavloppshöjden för den nedre ugnen vid uppställning av Combi Duo. Tillval: Se sidan 5 angående 0 mm fotunderdelar för större golv-avstånd och höjdjusterbar tallriksvagn Om en gasugn ställs upp på ett originalstativ måste stativet fästas på golvet med monteringssats ET-Nr.: antingen med skruvar och plugg eller medföljande speciallim. Bild Monteringssats för stativ ingår inte i leveransen av ugnen. Skjut anslutningsvis in stativet i fotspärrarna och justera in stativet vågrätt på uppställningsplatsen Bild Ställ ugnen på stativet. Ugnens fötter måste spärras med stativets monteringsbultar. Bild Justera in ugnen vågrätt Bild V - 0 -

11 Installation typ 5x/, 5x/, 8x/, 8x/ GN Observera Om ugnen monteras på ett mobilt stativ eller skåp måste den säkras mot förskjutning med en kedja eller lina för att undvika skador på el- och gasledningar. Bild Gäller endast SelfCooking Center med CareControl, tillverkade från den 8 september 008. På underdelen av SelfCooking Center sitter en kåpa som skyddar Care-pumpen. Kåpan är lyft vid transport av apparaten. Om SelfCooking Center installeras på ett bord eller på ett slutet stativ måste kåpan sänkas på följande sätt: - Lossa skruven på kåpans framsida med en krysspårmejsel. Bild / - - V

12 Installation typ 5x/ GN, 5x/ GN Justera in ugnen vågrätt. Bild Fäst golvmodeller på golvet med medföljande monteringssats antingen med skruvar och plugg eller medföljande speciallim Bild Skjut avslutningsvis in ugnen i fotspärrarna. Bild Gejderställvagnen måste stå vågrätt i ugnen. Bild +_ 0mm 0x/ GN: 7,5 mm / 8 7/8" 0x/ GN: 97,5 mm / 7" Observera: Ta hänsyn till vattenavloppets höjd. Tillval: Se sidan 6 angående större golvavstånd genom for-förlängning och höjdmodul för gejderställvagn. 6,5mm 5/8" 6,5mm 5/8" V - -

13 xxxxxxx Injustering av gejderställvagn 5x/ och 5x/ GN Om golvet är ojämnt måste det jämnas ut med hjälp av en inkörningsramp som får ha en lutning på max. Bild, Varning En felaktig införingsvinkel kan leda till att heta vätskor skvalpar över från kokkärlen. Risk för brännskador Observera Om hyllvagnen inte är korrekt inriktad kan det leda till felaktig apparatfunktion (t.ex. under Cleanjet). Tillval: Inkörningsramp se sidan 6. max Finns det ett avloppsgaller framför golvmodellen måste det finnas en överkörningsbrygga i gejderställvagnens inkörningsområde Bild - - V

14 Elanslutning L L L N 5 mm Observera: Observera den lokala elleverantörens före-skrifter vid installationen! Se nästa sida angående allmänna anvisningar. Elektriska ugnar: Separat säkrad anslutning för varje ugn Den elektriska anslutningen av ugnarna ska ske genom en fast anslutning. pparater tillverkade från och med pparaten kan anslutas till elnätet via en fast anslutning eller via en anslutning med stickkontakt. Bordsmodellerna (5x/ GN till 8x/ GN) är försedda med en nätkabel (utan stickkontakt). Nätkabeln är ansluten direkt till huvudkontaktorn. Kabelns längd uppgår till ca,5 m. Varning Beakta kablarnas färgkoder. Felaktig anslutning kan leda till stötar Observera Felaktig anslutning kan skada apparaten (t.ex. fläktmotorn) Ledarnas färgkodning: gul/grön = skyddsledare blå = neutralledare (nolledare) brun, grå eller svart = fas L, L, L Golvmodellerna 5x/ GN och 5x/ GN levereras utan nätkabel. Huvudkontaktorn (bordsmodeller) respektive anslutningskontakterna (golvmodeller) befinner sig bakom den avtagbara vänstra sidoväggen i elinstallationsutrymmet Bild / V - -

15 Elanslutning Gasugnar: Vi rekommenderar en egen säkrad anslutning för varje ugn. pparaten kan anslutas till elnätet via en fast anslutning eller via en anslutning med stickkontakt. lla ugnar (bords- och golvmodeller) levereras med en ca,5 m lång anslutningskabel (utan stick-kontakt). nslutningskontakterna är åtkomliga via den avtagbara vänstra sidoväggen. Bild / Observera! Beakta polariteten för den elektriska anslutningen! Ingen brännarfunktion vid felaktig polaritet Varning Beakta kablarnas färgkoder. Felaktig anslutning kan leda till stötar Observera Felaktig anslutning kan skada apparaten (t.ex. fläktmotorn) Ledarnas färgkodning: gul/grön = jordledare blå = neutral ledare (nolla) brun eller svart = fas L (L) Gas- och elugnar På ugnarnas undersida finns anslutningen för potentialutjämningen. nslut potentialutjämningsledaren till denna Bild / llmän information nslutning av ugnen får endast ske i enlighet med installationsanvisningarna och uppgifterna på typskylten. Ugnarna måste anslutas till ett standardiserat elnät enligt gällande föreskrifter. VDE-föreskrifterna och den lokala elleverantörens föreskrifter ska beaktas! pparater måste anslutas till en jordfelsbrytare I lokalen: installera åtkomlig allpolsbrytare med minst mm kontaktavstånd. Se sidan angående elanslutningsdata. Specialspänning på förfrågan. Kopplingsschemat är placerat på insidan av vänster sidopanel Gällande standarder: EN 605, IEC 5 Se sidan 6 och följande angående anslutningar, exakta dimensioner och anslutningspunkter. Nätanslutningskabel: Nätanslutningskabeln får endast bytas ut av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade serviceföretag eller annan, på liknande sätt kvalificerad personal. Elektriska ugnar: nslut en försörjningskabeln av minst typ H07RN-F och dra fast PG-skruvarna (dragavlastning). nslut försörjningsledningen enligt följande schema: Gråa kontakter: L, L, L (fasoberoende) Blå kontakt: neutral ledare (nolla) (endast N C) Gul-grön kontakt: jordledare Gasugnar: Om anslutningsledningen skulle behöva bytas ut måste en ledning av minst kvalitet H05 RN-F x,5 mm användas. Om gasugnen (0x/ / 0x/ GN) är avsäkrad via en säkringsautomat måste automaten vara av minst typ "C" V

16 Vattenanslutning CareControl 6x/GN - 0x/GN E/G 6x/GN - 0x/GN E/G 0x/GN - 0x/GN E/G Förklaringar till vattenanslutningar gäller för: Bild / - SelfCooking Center 6x/GN-0x/GN med CareControl, tillverkade från den 8 september 008 = Gemensam vattenförsörjning (kallvatten upp till 0 C). Vid delad vattenanslutning: = kallvattenanslutning / (för kylning och duschhandtag, max 0 C). = varmvattenanslutning (max. 60 C) / (ånggenerator, ånginsprutning, rengöring). Förklaringar till vattenanslutningar gäller för: Bild - SelfCooking Center 0x/GN-0x/GN med CareControl, tillverkade från den 8 september 008 = Gemensam vattenförsörjning (kallvatten upp till 0 C). Vid delad vattenanslutning: = Kallvattenförsörjning /" (för nedkylning till 0 C) = Mjukvattenförsörjning /" (ånggenerator befuktning, handdusch, max 60 C) pparaten ska anslutas med en anslutningsslang för dricksvatten enligt EN 6770 resp. IEC 6770 eller likvärdig kvalitet. nslutningsslangen för dricksvatten måste uppfylla landets hygienkrav för dricksvattenslangar. En anslutningsslang för dricksvatten enligt EN 6770 som är godkänd för dricksvatten enligt DVGW kan införskaffas hos Rational. (# ). En separat vattenkran i lokalen för varje ugn. Spola ur lokalens vattenledningar före vatten-anslutning! Vattentryck 50 kpa 600 kpa, vi rekommenderar 00 kpa Genomsnittlig vattenförbrukning för komplett anslutning (utan slangdusch) 5x/ 5x/ 8x/ 8x/ 5x/ 5x/,0 l/h l/h 5, l/h, l/h 9,8 l/h 60,0 l/h V - 6 -

17 Vattenanslutning Max. flödesmängd 6x/, 0x /: 0 l/min 6x/, 0x/, 0x/, 0x/: 5 l/min 5 nmärkning: Framför allt för Combi Master rekommenderar tillverkaren en förebyggande kontroll ca. 6 månader efter idrifttagning, för att kontrollera om några kalkavlagringar har uppstått. Denna kontroll ska utföras av en utbildad tekniker. Mjukvattenanslutning: Filterval, se sid 8/9. En vattenanslutning med behandlat vatten och lägre hårdhet än 0,9 mmol/l får inte utföras, eftersom sådant vatten verkar aggressivt och korrossivt och kan förkorta apparatens livslängd. 6 nslutning av SelfCooking Center till vatten med en hårdhet på mindre än,5mmol/l: För att undvika stor skumbildning ska mjukvattenflödesomkopplaren ställas på ON i grundinställningarna. Detta får endast utföras av en utbildad tekniker. Förklaringar till vattenanslutningar gäller för: Bild -6 - SelfCooking Center utan CareControl, tillverkade fram till den 7 september Combi Master Golvmodeller Bild Bordsmodeller el Bild Bordmodeller gas Bild = Gemensam vattenförsörjning (kallvatten upp till 0 C). Vid delad vattenanslutning: = Kallvattenförsörjning /" (för nedkylning till 0 C) = Mjukvattenförsörjning /" (ånggenerator befuktning, handdusch, max 60 C) V

18 Val av vattenfilter 0C/86F 00 kpa,5 psi F IL I de flesta fall kan vattenledningen anslutas utan extra filter eller annan vattenbehandling. Den integrerade SC-automatiken spolar automatiskt ånggeneratorn med jämna mellanrum. Vid särskilt kritiska vattenförhållanden kan emellertid en filtrering och/eller vattenbehandling (, B, C, D) förbättra ugnens prestanda. T E 00 kpa R,5 psi max. 60C/0F 0C/86F Inhämta information om vattnets klorid- (Cl-), klorinhalt (C) och dess hårdhet hos din lokala vattenleverantör 00 kpa,5 psi ) Finfilter Bild / Om vattnet är förorenat med sand, järnpartiklar eller svävande partiklar rekommenderar vi fin-filter med 5 5 µm finhet kpa,75-87 psi R /" B) ktivt kolfilter Bild / Vid kraftig klorering Cl av vattnet, över 0, mg/l (motsvarar 0, ppm, kontakta vattenleverantören), måste ett aktivt kolfilter förkopplas. /" B C D kpa,75-87 psi /" /" max. 60 C /" max. 0 F R/" C) Omvänd-osmossystem Bild / Endast vid kloridkoncentrationer Cl- över 80 mg/l (motsvarar 80 ppm, kontakta din vattenleverantör) måste pga korrosionsrisken ett omvänd-osmossystem installeras. nmärkning: Säkerställ att det minsta konduktans-värdet på 50 µs/cm (micro siemens) iakttas. D) Vattenavhärdning: Bild / Gäller för SelfCooking Center med CareControl: Förutsatt korrekt användning avlägsnar dessa apparater kalken helt automatiskt. Någon kompletterande vattenavhärdning behövs därför ej. Gäller för SelfCooking Center utan CareControl och Combi Master: Rekommenderas för vattenberedning vid mycket kraftig förkalkning (utan kloridbelastning). System: H+ jonbytare respektive Kleensteam. Vi avråder från användning av natriumjonbytare (vanligt i diskmaskiner). En vattenanslutning med behandlat vatten och V - 8 -

19 Val av vattenfilter lägre hårdhet än 0,9 mmol/l får inte utföras, eftersom sådant vatten verkar aggressivt och korrossivt och kan förkorta apparatens livslängd. dekvata filtersystem erbjuds bl a av följande filtertillverkare: Britta, Cuno, Everpure. Viktigt för mjukvattenanslutning: För att öka filterkapaciteten ska vatten-anslutningen delas upp i normalt och mjukt vatten. För detta ändamål ska T-fördelaren vid vatteninloppet tas bort Bilder //, se sidan 6. - nslut kallt vatten, 0 C, till position. - nslut mjukt vatten, max 60 C, till position. Filterstorlek tillräcklig för: Genomsnittlig mjukvattenförbrukning (utan slangdusch) 5x/ 5x/ 8x/ 8x/ 5x/ 5x/,0 l/h 8 l/h 6, l/h 0, l/h,5 l/h 5,0 l/h Max. flödesmängd 6 l/min. Viktigt i samband med filteranslutning: Vattenslang med minst / Ø nslutning till filter /" Om en kombination av filter installeras måste filtersekvensen -B och C eller D i flödesriktningen observeras Bild V

20 Gasanslutning 6x/ GN: /" 6x/ GN: /" 0x/ GN: /" 0x/ GN: /" RTIONL 5! mbar 0x/ GN: /" 0x/ GN: /" 6! mbar 7 80 mm 7 / V - 0 -

21 Gasanslutning Observera! För att säkerställa att fabriksinställningarna på ugnen överensstämmer med de faktiska anslutningsförhållanden måste en avgasanalys genomföras första gången ång- och varmluftsbrännaren tas i drift (CO, CO) och respektive värden för ugnen dokumenteras. Vid outspädda CO-värden över 000 ppm ska tekniker som utbildats och certifierats av firman kontrollera och eventuellt justera brännarinställningarna enligt inställnings-anvisningarna. Gasanslutning Varning En felaktig anslutning kan leda till brandfara Följ den lokala gasleverantörens föreskrifter! Kontrollera att den gastyp som ska användas överensstämmer med den gastyp som anges på ugnen. Välj rördimension i enlighet med lokala bestämmelser. Gasanslutning innergänga. Bild, Gasavstängningsventil före varje ugn Gasanslutning med gasuttag är möjligt. lla anslutningsdelar i lokalen måste vara provade enligt DIN-DVGW. Ugnen får inte kunna förflyttas. Kontrollera gastillförselns täthet. Bild Observera! - Gasanslutningen får endast utföras av en lokalt godkänd gasinstallatör. Det är mycket viktigt att kontrollera att gasanslutningsledningarna och anslutningsledningarna för tillhörande gasmätsystem stämmer överens med de angivna rörvidderna. - Om ledningstrycket avviker från anslutningens flödestryck (se tabell) ska gasleverantören underrättas. Ligger anslutningens flödestryck över 0 mbar för naturgas får ugnen inte tas i drift, ugnens gastillförsel ska spärras. - Observera: Gaskomponenterna är konstruerade för ett maximalt flödestryck i anslutningen på 65 mbar. Högre driftstryck är inte tillåtna. Gasugnar av typ, B, B Rumsluftförsörjd gaseldstad med fläkt framför brännarna utan dragskydd och med en nominell värmebelastning på < kw B Rumsluftförsörjd gaseldstad med fläkt framför brännarna och med dragskydd (gäller för alla ugnar) B Rumsluftförsörjd gaseldstad med fläkt framför brännarna utan dragskydd. utomatisk direkttändning med tändningsövervakning. Installation rökgaskåpa Bild vgaskåpan ingår inte i leveransen av ugnen. vgaskåporna kan beställas under följande reservdelsnummer: Modellstorlek 5x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: Rökgasutlopp nslutningsmöjligheter enligt DVGW arbetsblad G6. Vid installation utan baksugningsspärr måste avståndet uppåt vara minst 00 mm.. I ventilationskåpa Bild 5. I fläktkåpan Bild 6. Direkt i skorsten Bild 7 Montera avgasrören tättslutande enligt DVGW-TRGI 86 respektive TRF 988. Rör av aluminium liksom material som inte tål temperaturer upp till 00 C får inte användas pga de temperaturer som uppstår! - - V

22 Ventilation Gasanslutning / Gasförbrukning Varning Utrymmena där ugnarna ställs upp ska vara försedda med tillräcklig ventilation för att förhindra otillåtna koncentrationer av hälsofarliga förbrännings-produkter i lokalen. Kvävningsrisk Vi rekommenderar enligt angivna standarder årligt underhåll av gaskomponenterna. Gasförbrukning Gastyp Nödvändigt Wobbeindex max förbrukning vid nominell värmebelastning flödestryck (5 C, 0mbar) i anslutningen Wi Ws 5x/ GN 5x/ GN 8x/ GN MJ/m MJ/m kw,5 kw,5 kw Naturgas H G0 8-5 mbar 5,67 50,7, m /h, m /h, m /h Naturgas L G5 0-0 mbar 7,8,5, m /h,6 m /h,6 m /h MJ/m MJ/m kw kw kw Gasol G0 5-57,5 mbar 80,58 87,,0 kg/h,9 kg/h,9 kg/h Gasol G 5-57,5 mbar 7,75 8,9,0 kg/h,0 kg/h,0 kg/h Gastyp Nödvändigt Wobbeindex max förbrukning vid nominell värmebelastning flödestryck (5 C, 0mbar) i anslutningen Wi Ws 8x/ GN 5x/ GN 5x/ GN MJ/m MJ/m kw kw 6 kw Naturgas H G0 8-5 mbar 5,67 50,7,m /h,6 m /h 6,8 m /h Naturgas L G5 0-0 mbar 7,8,5,9 m /h 5, m /h 7,9m /h MJ/m MJ/m kw 6 kw 67 kw Gasol G0 5-57,5 mbar 80,58 87,,86 kg/h,86 kg/h 5,6 kg/h Gasol G 5-57,5 mbar 7,75 8,9,0 kg/h,05 kg/h 6,0 kg/h vgas- och rumsvolym Modellstorlek 6x/ GN 6x/ GN 0x/ GN 0x/ GN 0x/ GN 0x/ GN Rumstorlek vid dragfri ventilation,0 m 86,0 m 86,0 m 8,0 m 7,0 m 56,0 m Rumstorlek vid konstant ventilation,0 m,0 m,0 m 6,0 m 86,0 m 8,0 m Verbrennungsluftversorgung 7,6 m /h, m /h, m /h 5, m /h 68,8 m /h 0, m /h vgasvolym, m /h 8 m /h 76,6 m /h 6 m /h 0,6 m /h. m /h vgastemperatur 0 C 50 C 90 C 60 C 90 C 65 C Dragfri ventilation = förbränningslufttillförsel via dörrar och fönster Konstant ventilation = förbränningslufttillförsel via två ventilationsöppningar till det fria med 50 cm fritt tvärsnitt var (en nära taket, en nära golvet) Observera: Uppgifterna följer tyska normer och beräknas enligt följande Rumstorlek vid dragfri ventilation = x apparatens kilowatteffekt (t.ex. apparat 6x/ GN): KW x = m Rumstorlek vid konstant ventilation = x apparatens kilowatteffekt (t.ex. apparat 6x/ GN): KW x = m Förbränningslufttillförsel =,6 x apparatens kilowatteffekt (t.ex. apparat 6x/ GN): KW x,6 = 7,6 m/h Vid beräkningen ska lokala bestämmelser beaktas V - -

23 vloppsanslutning 00-00mm (8 - ) Ugnen motsvarar tillämpliga föreskrifter (DVGW, SVGW, KIW, WRC) 50-00mm (0 - ) 70mm ( / ) x5 min. / 5% Ø 50mm ( ) max. m ( ft.) min. / 5% Ø 50mm ( ) max. m ( ft.) Observera Ångtemperaturtåligt rör ingen slang nslutningssats för ugnsavlopp artikelnummer: Det är inte tillåtet att svetsa fast ett avloppsrör på ugnen (ugnen kan eventuellt skadas). Rör DN 50 med konstant fall (minst 5 % respektive ), minska inte rördiametern. Fast anslutning med vattenlås är tillåten, ventilerad utloppssträcka är integrerad i ugnen. Bild, Vi rekommenderar en avloppsanslutning för varje ugn. För apparater på 6x/GN till 0x/GN kan såväl ett väggavlopp som ett golvavlopp installeras för avloppsvattnet. För apparater på 0x/GN och 0x/GN kan endast ett golvavlopp installeras för avloppsvattnet. Tillval: Kondensatuppsamlare (5x/ GN/ 8x/ GN) respektive extra stigledning för att reducera ång-utsläpp vid frånluftsröret. Se sidan 6/7. Tillval bordsmodeller: Se sidan 5 angående 0 mm fotunderdelar för större golvavstånd och höjdjusterbar tallriksvagn. Tillval golvmodeller: Se sidan 6 angående större golvavstånd genom fotförlängning och höjdmodul för gejderställvagn. Observera för dimensioneringen av avloppet: tillfällig avpumpningsmängd från ånggeneratorn 0,7 l/sek Medeltemperatur för avloppsvatten: 65 C Gällande standard: DIN 986, T Vid befintlig golvbrunn utan vattenlås ska av-ståndet mellan utlopp och golvbrunn uppgå till cm. Bild Observera: Medelhöjden för vattenavloppsröret uppgår hos bordsmodeller till 6 mm och hos golvmodeller till 70 mm. - - V

24 Ventilation, tekniska data, värmeutstrålning Ventilation i lokalen: Utsugningskåpa är inte obligatoriskt föreskriven för drift av ugnen. Om en kåpa installeras ska följande beaktas: VDI direktiv 05 samt lokala byggnadsföreskrifter för frånluftskåpor. Kåpan måste gå ut mm över ugnens framkant. Fettfilter ska installeras i den utskjutande delen av kåpan. För ugnar 6x/ GN till 0x/ GN finns en utsugningskåpa som tillval (också för eftermontering). Se installationsanvisningen för kåpan angående anslutning. Tekniska data Ljudnivå <70 db Kapslingsgrad: IPX5 Värmeutstrålning: Elektriska ugnar: 5x/ GN 5x/GN 8x/ GN 8x/ GN 5x/ GN 5x/ GN latent:. kj/h.67 kj/h.59 kj/h kj/h 7.00 kj/h.500 kj/h sensible:.77 kj/h kj/h.65 kj/h 9.7 kj/h kj/h.86 kj/h Gas ugnar: 5x/ GN 5x/GN 8x/ GN 8x/ GN 5x/ GN 5x/ GN latent:. kj/h.67 kj/h.59 kj/h kj/h 7.00 kj/h.58 kj/h sensible:.57 kj/h kj/h.86 kj/h 9. kj/h kj/h.66 kj/h Vikt elektriska ugnar: Ugn SCC Ugn CM 5 x / GN: 0,0 kg 6 x / GN:,5 kg 5 x / GN: 99,0 kg 5 x / GN:,0 kg 8 x / GN: 5,5 kg 0 x / GN: 8,0 kg 8 x / GN:,5 kg 8 x / GN: 75,5 kg 5 x / GN: 58,0 kg 0 x / GN:,0 kg 5 x / GN: 5,5 kg 5 x / GN: 6,0 kg Mobil: 0 x / GN: 75,5 kg 0 x / GN: 5,0 kg 0 x / GN: 69,0 kg 0 x / GN: 6,0 kg Vikt gasugnar: Ugn SCC Ugn CM 5 x / GN: 6,0 kg 6 x / GN: 68,0 kg 5 x / GN:,0 kg 5 x / GN: 58,5 kg 8 x / GN: 5,5 kg 0 x / GN: 98,0 kg 8 x / GN: 8,0 kg 8 x / GN: 89,5 kg 5 x / GN: 86,0 kg 0 x / GN: 70,5 kg 5 x / GN: 6,0 kg 5 x / GN: 69,5 kg Mobil: 0 x / GN: 0,5 kg 0 x / GN: 90,5 kg 0 x / GN: 78,5 kg 0 x / GN: 89,5 kg Med reservation för tekniska nyutvecklingar respektive ändringar. V - -

25 Tillval Värmesköld till vänster och höger Modellstorlek: 5x/GN rtikelnr: vänster 5x/GN rtikelnr: höger 8x/GN rtikelnr: vänster 8x/GN rtikelnr: höger 5x/GN rtikelnr: x/GN rtikelnr: x/GN rtikelnr: x/GN rtikelnr: Om det inte är möjligt att hålla ett tillräckligt stort avstånd till värmekällor till höger eller vänster om ugnen (till höger endast för 6x/ GN och 0x/ GN) kan värmebelastningen reduceras med hjälp av en extra värmesköld. Bild Höjdjustering bordsmodeller (5x/ GN till 8x/GN) Om avståndet mellan bordsmodeller och golvet är för kort (t ex vid uppställning av en Combi-Duo), kan detta avhjälpas genom längre fotunderdelar (50 mm). Bild Standard fotunderdelen byts bara ut mot en längre fotunderdel. ET-nummer:.00. Observera: Den översta gejderskena ligger i så fall högre än 600 mm När gejderställvagnar och tallriksvagnar används kan höjdskillnaden kompenseras genom en justerbar tallriksvagn. Bild Höjdjusterbar tallriksvagn: Modellstorlek 5x/ GN und 8x/ GN ET-nummer: x/ GN und 8x/ GN ET-nummer: V

26 Tillval Fotförlängning golvmodeller ET-nummer: Om avståndet mellan golvmodeller och golvet är för kort kan detta avhjälpas genom en fot-förlängning Bild Observera: Den översta gejderskenan ligger i så fall högre än 600 mm. Höjdmodul för gejderställvagn När fotförlängningen används på golvmodeller måste en höjdmodul för gejderställvagnen monteras för att kompensera höjdskillnaden: Bild Modellstorlek: 5x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: Inkörningsramp golvmodeller Modellstorlek: 5x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: Om golvet framför golvmodeller inte skulle vara plant inom inkörningsområdet för gejderställvagnen kan detta kompenseras genom en inkörningsramp. Inställningsområdet för rondellfötterna ligger på +/- 0 mm. Bild Inkörningsrampen fästs på ugnens högra fötter med hjälp av rampens klämmor. När installationsvillkoren är kritiska (t ex installation i öppna kök) kan ångutsläppet vid avluftningsröret reduceras genom att en kondensationsavbrytare byggs in Bild 5x/GN / 8x/GN ET-nummer.: V - 6 -

27 Tillval Även en extra stigledning kan monteras på avloppsröret för att reducera överflödigt ångutsläpp. Denna stigledning förses med hål i den nedre delen för att uppnå en skorstenseffekt och för att kondensera ångan i stigledningen. Bild / 8 mm /8" Gränssnitt a) lla ugnar kan i efterhand utrustas med ett seriellt gränssnitt (RS ) som tillval. Modellstorlek 5x/ GN - 8x/ GN ET-nummer: x/ GN - 5x/ GN ET-nummer: b) Ugnar SCC är seriemässigt utrustade med ett USB-gränssnitt V

Bruksanvisning SelfCooking Center

Bruksanvisning SelfCooking Center Bruksanvisning SelfCooking Center Nu kan du få ett gratis medlemskap i Club RATIONAL Det finns mer information på sidan 78 i bruksanvisningen Kära kund, grattis till ditt nya SelfCooking Center. Med SelfCooking

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1714 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VKK..

ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VKK.. Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv VKK..6/ -E -HL SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Winterhalter GS 502 GS 515. Bruksanvisning

Winterhalter GS 502 GS 515. Bruksanvisning Winterhalter GS 502 GS 515 Bruksanvisning Bruksanvisning för Winterhalter Gastronom diskmaskin GS 502 och GS 515 Innehållsförteckning 1 Avsedd användning-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Läs mer

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- Compact VÄRMEPUMPAR LWC-serien Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hur enheten ska användas. Anvisningen är en del av produkten

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Bruksanvisning CombiMaster

Bruksanvisning CombiMaster 2 års RATIONAL garanti Nu får du 2 års garanti och gratis medlemskap i ClubRATIONAL. www.rational-online.com/warranty Bruksanvisning CombiMaster Symbolförklaring Fara! Akut farlig situation som kan leda

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2011 Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för

Läs mer

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FL12. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI DW6726. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer