Installationshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationshandbok"

Transkript

1 Installationshandbok

2 Säkerhetsföreskrifter Piktogramförklaring Fara! Omedelbar fara, som kan leda till svåra skador eller dödsfall. Varning! Möjlig fara, som eventuellt kan leda till svåra skador eller dödsfall. Försiktighet! Möjlig fara, som kan leda till lätta skador. Frätande ämnen Brandfara! Risk för brännskador! Observera! tt inte beakta anvisningarna kan resultera i materialskador. Tipps och tricks för installationen. Fara! Högspänning. Se upp, livsfara tt inte beakta anvisningarna kan leda till svåra skador eller dödsfall. V - -

3 Säkerhetsföreskrifter Varning! Felaktigt utförd installation, service, underhåll eller rengöring samt förändringar på apparaten kan leda till såväl maskin- som personskador eller till och med dödsfall. Läs noga igenom installationsanvisningarna innan du installerar apparaten. pparaten får endast användas för matlagning i professionella kök. ll annan användning är ändamålsvidrig och farlig. Varning! Endast apparater med gas - IOm din apparat är installerad under en spisfläkt, måste denna vara inkopplad när apparaten är i drift förbränningsgas! - Om apparaten ansluts till en skorsten måste avloppsledningen rengöras regelbundet i enlighet med landsspecifika bestämmelser brandfara! (Kontakta installatören för detta) - Lägg inga föremål på apparatens avgasrör brandfara! - Området under apparaten får under inga omständigheter blockeras eller ändras brandfara! - pparaten får endast användas i en vindstilla miljö brandfara! Om det luktar gas: - - Stäng genast av gastillförseln Rör inga elektriska kopplingselement Sörj för god ventilation Undvik öppen eld och gnistbildning - nvänd en extern telefon och informera direkt ansvarig gasleverantör (skulle gasleverantören inte vara anträffbar ringer du brandkåren). - - V

4 Ärade kund! Glasskador, glödlampor och tätningsmaterial liksom skador pga felaktigt installation, användning, reparation, avkalkning eller felaktigt underhåll omfattas inte av garantin. Med reservation för tekniska ändringar i förbättringssyfte! Återförsäljare nge alltid vid kontakt: Ugnstyp: Ugnsnummer: Installatör Inställd på typ av gas: Ugnen har kontrollerats av: 600 (6") Varningsdekalen Max gejdernivå för kantiner med vätska befinner sig i startpaketet. Etiketter ska efter installation av apparaten fästas på apparaten på,6 meters höjd (se exempel). 600 (6") VRNING! För att undvika skållning ska endast fat som är lätta att övervaka användas när de är fyllda med vätskor eller matvaror som blir flytande vid upphettning i högre temperaturer. (DIN: IEC 605--) Risk för skållning V - -

5 Installationsanvisningar Observera! Nämnda normer gäller för Tyskland. I alla andra länder ska tillämpliga landsspecifika normer och föreskrifter beaktas. Skador som förorsakats av att installationsanvisningarna inte efterföljts omfattas inte av garantin. De nödvändiga anslutningarna (vatten, el och gas) får endast utföras av behörig fackpersonal och i enlighet med de lokala bestämmelserna. Kontrollera ugnen med avseende på transportskador. Kontakta omedelbart din återförsäljare/speditör om du misstänker transportskador. vfallshantering av uttjänta ugnar Den uttjänta ugnen får inte hanteras som grovsopor eller lämnas som elektronikskrot till kommunens återvinningscentral. Vi står gärna till tjänst med avfallshantering av ugnen. Första idrifttagning gäller SelfCooking Center med CareControl Vid den första idrifttagningen av ditt nya intelligenta SelfCooking Center uppmanas du att genomföra ett automatiskt självtest. Självtestet tar endast ca. 5 minuter och är avsett att anpassa SelfCooking Center till de specifika miljövillkoren. Brandfara! vlägsna förpackningsmaterial, kom igång-paket samt galler och kärl. m :0 :9 s Start Start Stäng dörren till ugnsvolymen m s Tryck på Start-knappen. Självtestet utförs. Återstående tid visas. Lämna plåtstegar och plåtvagnar i apparaten. Ugnsvolymens dörr får inte öppnas under pågående självtest. Om dörren öppnas under pågående självtest avbryts proceduren och du får nästa dag på nytt uppmaningen att utföra det. Denna procedur gäller inte för Combi Master! V

6 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter Säkerhetsföreskrifter Ärade kund! Installationsanvisningar 5 Innehållsförteckning 6 Innehållsförteckning 7 Transportera ugnen 8 Minimiavstånd 9 Installation typ 5x/, 5x/, 8x/, 8x/ GN 0 Installation typ 5x/, 5x/, 8x/, 8x/ GN Installation typ 5x/ GN, 5x/ GN Injustering av gejderställvagn 5x/ och 5x/ GN Elanslutning Elanslutning 5 Vattenanslutning CareControl 6 Vattenanslutning 7 Val av vattenfilter 8 Val av vattenfilter 9 Gasanslutning 0 Gasanslutning Gasanslutning / Gasförbrukning vloppsanslutning Ventilation, tekniska data, värmeutstrålning Tillval 5 Tillval 6 Tillval 7 Mobil golvmodell 0x/ och 0x/ GN 8 Mobil golvmodell 0x/ och 0x/ GN 9 Mobil golvmodell 0x/ och 0x/ GN 0 Mobil golvmodell 0x/ och 0x/ GN Mobil golvmodell 0x/ och 0x/ GN Mobil golvmodell 0x/ och 0x/ GN nslutningsvärden enligt VDE-riktlinjen Omräkningstabeller 5 V - 6 -

7 Innehållsförteckning Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN CareControl 6 Måttskiss gasugnar 5x/ GN CareControl 7 Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN CareControl 8 Måttskiss gasugnar 5x/ GN CareControl 9 Måttskiss elektriska ugnar 8x/ GN CareControl 0 Måttskiss gasugnar 8x/ GN CareControl Måttskiss elektriska ugnar 8x/ GN CareControl Måttskiss gasugnar 8x/ GN CareControl Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN Måttskiss gasugnar 5x/ GN 5 Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN 6 Måttskiss gasugnar 5x/ GN 7 Måttskiss elektriska ugnar 8x/ GN 8 Måttskiss gasugnar 8x/ GN 9 Måttskiss elektriska ugnar 8x/ GN 50 Måttskiss gasugnar 8x/ GN 5 Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN 5 Måttskiss gasugnar 5x/ GN 5 Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN 5 Måttskiss gasugnar 5x/ GN 55 Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN, Mobil 56 Måttskiss gasugnar 5x/ GN, Mobil 57 Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN, Mobil 58 Måttskiss gasugnar 5x/ GN, Mobil V

8 Transportera ugnen 6x/ GN: 90mm/6 /" 6x/ GN: 0mm/ /8" 0x/ GN: 90mm/6 /" 0x/ GN: 0mm/ /8" Transportera ugnen på pall Bild, Ugnstransport utan pall endast modellerna 5x/ GN och 5x/ GN Bild, Försiktighet Säkerställ att apparaten inte kan välta under transport. vlägsna alla kantiner/gejderställvagnen ur ungs-utrymmet. vlägsna fästhörnen från pallen på golvmodeller. Lyft av ugnen från pallen. 0x/ GN: 950mm/7 /" 0x/ GN: 50mm/5 /" Försiktighet Beakta apparatens vikt. nvänd bärhjälp. Bär skyddsskor under installationen. se Tekniska data (sidan ). 0x/ GN: 90mm/6 /" 0x/ GN: 0mm/5" Ta hänsyn till dörrhöjden. Bild 5 X= nödvändig dörrbredd vid ugnstransport utan pall: 5x/GN 80 mm ( /8 ) 5x/GN 00 mm ( ) 8x/GN 80 mm ( /8 ) 8x/GN 00 mm ( ) 5x/GN 90 mm (6 / ) 5x/GN 0 mm (5 ) Center of Gravity 5 0x/ GN / 0x/ GN: 900mm/75" F r D o oo n t r x", 50x50mm X (6x/ - 0x/GN) V - 8 -

9 Minimiavstånd 50mm/" Minimiavstånd vänster/höger/baksida 50 mm (utom för golvmodeller). Bild 50mm/" 50mm/" Hos golvmodellerna (5x/ och 5x/ GN) krävs ett avstånd på 500 mm på vänster sida av ugnen för installation av nätanslutningskabeln. Minimiavstånd till värmekällor på vänster sida 50 mm. Bild Observera: Om den omgivande temperaturen till vänster om ugnen är för hög kan detta leda till att ugnens säkerhetsavstängning aktiveras. 500mm/ 0" 50mm " 50mm/" Tillval: Värmesköld se sidan 5. Vi rekommenderar ett avstånd på 500 mm på ugnens vänstra sida för servicearbeten. Bild Observera: - Inga fritöser får installeras på ugnens baksida. - Ugnarna får endast ställas upp i rum som är skyddade mot frost. 50mm/" V

10 Installation typ 5x/, 5x/, 8x/, 8x/ GN +_ 0mm 6x/ /0x/ GN: 75,5mm (9 /8") 6x/ 0x/ GN: 965,5mm (8") 6,5mm 5/8" +_ 0mm ,5mm 5/8" v säkerhetsskäl får bordsapparater endast ställas på originalstativ eller originalskåp från apparatens tillverkare. Den maximala arbetshöjden för översta hyllan blir då 600 mm Om en gasugn installeras på en arbetsbänk eller på köksgolvet (t ex vid Combi Duo) ska a) Tryck in fästplattorna (ET-nr:.00.59) i fotunderdelen och fäst med medföljande muttrar. b) fästplattan fästas på installationsytan med skruvar och plugg, speciallim eller bultar och muttrar. Fästplattor ingår inte i leveransen av ugnen. Bild Observera: Medelhöjden för vattenavloppsröret uppgår till 6 mm hos bordsmodeller. Ta hänsyn till vattenavloppshöjden för den nedre ugnen vid uppställning av Combi Duo. Tillval: Se sidan 5 angående 0 mm fotunderdelar för större golv-avstånd och höjdjusterbar tallriksvagn Om en gasugn ställs upp på ett originalstativ måste stativet fästas på golvet med monteringssats ET-Nr.: antingen med skruvar och plugg eller medföljande speciallim. Bild Monteringssats för stativ ingår inte i leveransen av ugnen. Skjut anslutningsvis in stativet i fotspärrarna och justera in stativet vågrätt på uppställningsplatsen Bild Ställ ugnen på stativet. Ugnens fötter måste spärras med stativets monteringsbultar. Bild Justera in ugnen vågrätt Bild V - 0 -

11 Installation typ 5x/, 5x/, 8x/, 8x/ GN Observera Om ugnen monteras på ett mobilt stativ eller skåp måste den säkras mot förskjutning med en kedja eller lina för att undvika skador på el- och gasledningar. Bild Gäller endast SelfCooking Center med CareControl, tillverkade från den 8 september 008. På underdelen av SelfCooking Center sitter en kåpa som skyddar Care-pumpen. Kåpan är lyft vid transport av apparaten. Om SelfCooking Center installeras på ett bord eller på ett slutet stativ måste kåpan sänkas på följande sätt: - Lossa skruven på kåpans framsida med en krysspårmejsel. Bild / - - V

12 Installation typ 5x/ GN, 5x/ GN Justera in ugnen vågrätt. Bild Fäst golvmodeller på golvet med medföljande monteringssats antingen med skruvar och plugg eller medföljande speciallim Bild Skjut avslutningsvis in ugnen i fotspärrarna. Bild Gejderställvagnen måste stå vågrätt i ugnen. Bild +_ 0mm 0x/ GN: 7,5 mm / 8 7/8" 0x/ GN: 97,5 mm / 7" Observera: Ta hänsyn till vattenavloppets höjd. Tillval: Se sidan 6 angående större golvavstånd genom for-förlängning och höjdmodul för gejderställvagn. 6,5mm 5/8" 6,5mm 5/8" V - -

13 xxxxxxx Injustering av gejderställvagn 5x/ och 5x/ GN Om golvet är ojämnt måste det jämnas ut med hjälp av en inkörningsramp som får ha en lutning på max. Bild, Varning En felaktig införingsvinkel kan leda till att heta vätskor skvalpar över från kokkärlen. Risk för brännskador Observera Om hyllvagnen inte är korrekt inriktad kan det leda till felaktig apparatfunktion (t.ex. under Cleanjet). Tillval: Inkörningsramp se sidan 6. max Finns det ett avloppsgaller framför golvmodellen måste det finnas en överkörningsbrygga i gejderställvagnens inkörningsområde Bild - - V

14 Elanslutning L L L N 5 mm Observera: Observera den lokala elleverantörens före-skrifter vid installationen! Se nästa sida angående allmänna anvisningar. Elektriska ugnar: Separat säkrad anslutning för varje ugn Den elektriska anslutningen av ugnarna ska ske genom en fast anslutning. pparater tillverkade från och med pparaten kan anslutas till elnätet via en fast anslutning eller via en anslutning med stickkontakt. Bordsmodellerna (5x/ GN till 8x/ GN) är försedda med en nätkabel (utan stickkontakt). Nätkabeln är ansluten direkt till huvudkontaktorn. Kabelns längd uppgår till ca,5 m. Varning Beakta kablarnas färgkoder. Felaktig anslutning kan leda till stötar Observera Felaktig anslutning kan skada apparaten (t.ex. fläktmotorn) Ledarnas färgkodning: gul/grön = skyddsledare blå = neutralledare (nolledare) brun, grå eller svart = fas L, L, L Golvmodellerna 5x/ GN och 5x/ GN levereras utan nätkabel. Huvudkontaktorn (bordsmodeller) respektive anslutningskontakterna (golvmodeller) befinner sig bakom den avtagbara vänstra sidoväggen i elinstallationsutrymmet Bild / V - -

15 Elanslutning Gasugnar: Vi rekommenderar en egen säkrad anslutning för varje ugn. pparaten kan anslutas till elnätet via en fast anslutning eller via en anslutning med stickkontakt. lla ugnar (bords- och golvmodeller) levereras med en ca,5 m lång anslutningskabel (utan stick-kontakt). nslutningskontakterna är åtkomliga via den avtagbara vänstra sidoväggen. Bild / Observera! Beakta polariteten för den elektriska anslutningen! Ingen brännarfunktion vid felaktig polaritet Varning Beakta kablarnas färgkoder. Felaktig anslutning kan leda till stötar Observera Felaktig anslutning kan skada apparaten (t.ex. fläktmotorn) Ledarnas färgkodning: gul/grön = jordledare blå = neutral ledare (nolla) brun eller svart = fas L (L) Gas- och elugnar På ugnarnas undersida finns anslutningen för potentialutjämningen. nslut potentialutjämningsledaren till denna Bild / llmän information nslutning av ugnen får endast ske i enlighet med installationsanvisningarna och uppgifterna på typskylten. Ugnarna måste anslutas till ett standardiserat elnät enligt gällande föreskrifter. VDE-föreskrifterna och den lokala elleverantörens föreskrifter ska beaktas! pparater måste anslutas till en jordfelsbrytare I lokalen: installera åtkomlig allpolsbrytare med minst mm kontaktavstånd. Se sidan angående elanslutningsdata. Specialspänning på förfrågan. Kopplingsschemat är placerat på insidan av vänster sidopanel Gällande standarder: EN 605, IEC 5 Se sidan 6 och följande angående anslutningar, exakta dimensioner och anslutningspunkter. Nätanslutningskabel: Nätanslutningskabeln får endast bytas ut av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade serviceföretag eller annan, på liknande sätt kvalificerad personal. Elektriska ugnar: nslut en försörjningskabeln av minst typ H07RN-F och dra fast PG-skruvarna (dragavlastning). nslut försörjningsledningen enligt följande schema: Gråa kontakter: L, L, L (fasoberoende) Blå kontakt: neutral ledare (nolla) (endast N C) Gul-grön kontakt: jordledare Gasugnar: Om anslutningsledningen skulle behöva bytas ut måste en ledning av minst kvalitet H05 RN-F x,5 mm användas. Om gasugnen (0x/ / 0x/ GN) är avsäkrad via en säkringsautomat måste automaten vara av minst typ "C" V

16 Vattenanslutning CareControl 6x/GN - 0x/GN E/G 6x/GN - 0x/GN E/G 0x/GN - 0x/GN E/G Förklaringar till vattenanslutningar gäller för: Bild / - SelfCooking Center 6x/GN-0x/GN med CareControl, tillverkade från den 8 september 008 = Gemensam vattenförsörjning (kallvatten upp till 0 C). Vid delad vattenanslutning: = kallvattenanslutning / (för kylning och duschhandtag, max 0 C). = varmvattenanslutning (max. 60 C) / (ånggenerator, ånginsprutning, rengöring). Förklaringar till vattenanslutningar gäller för: Bild - SelfCooking Center 0x/GN-0x/GN med CareControl, tillverkade från den 8 september 008 = Gemensam vattenförsörjning (kallvatten upp till 0 C). Vid delad vattenanslutning: = Kallvattenförsörjning /" (för nedkylning till 0 C) = Mjukvattenförsörjning /" (ånggenerator befuktning, handdusch, max 60 C) pparaten ska anslutas med en anslutningsslang för dricksvatten enligt EN 6770 resp. IEC 6770 eller likvärdig kvalitet. nslutningsslangen för dricksvatten måste uppfylla landets hygienkrav för dricksvattenslangar. En anslutningsslang för dricksvatten enligt EN 6770 som är godkänd för dricksvatten enligt DVGW kan införskaffas hos Rational. (# ). En separat vattenkran i lokalen för varje ugn. Spola ur lokalens vattenledningar före vatten-anslutning! Vattentryck 50 kpa 600 kpa, vi rekommenderar 00 kpa Genomsnittlig vattenförbrukning för komplett anslutning (utan slangdusch) 5x/ 5x/ 8x/ 8x/ 5x/ 5x/,0 l/h l/h 5, l/h, l/h 9,8 l/h 60,0 l/h V - 6 -

17 Vattenanslutning Max. flödesmängd 6x/, 0x /: 0 l/min 6x/, 0x/, 0x/, 0x/: 5 l/min 5 nmärkning: Framför allt för Combi Master rekommenderar tillverkaren en förebyggande kontroll ca. 6 månader efter idrifttagning, för att kontrollera om några kalkavlagringar har uppstått. Denna kontroll ska utföras av en utbildad tekniker. Mjukvattenanslutning: Filterval, se sid 8/9. En vattenanslutning med behandlat vatten och lägre hårdhet än 0,9 mmol/l får inte utföras, eftersom sådant vatten verkar aggressivt och korrossivt och kan förkorta apparatens livslängd. 6 nslutning av SelfCooking Center till vatten med en hårdhet på mindre än,5mmol/l: För att undvika stor skumbildning ska mjukvattenflödesomkopplaren ställas på ON i grundinställningarna. Detta får endast utföras av en utbildad tekniker. Förklaringar till vattenanslutningar gäller för: Bild -6 - SelfCooking Center utan CareControl, tillverkade fram till den 7 september Combi Master Golvmodeller Bild Bordsmodeller el Bild Bordmodeller gas Bild = Gemensam vattenförsörjning (kallvatten upp till 0 C). Vid delad vattenanslutning: = Kallvattenförsörjning /" (för nedkylning till 0 C) = Mjukvattenförsörjning /" (ånggenerator befuktning, handdusch, max 60 C) V

18 Val av vattenfilter 0C/86F 00 kpa,5 psi F IL I de flesta fall kan vattenledningen anslutas utan extra filter eller annan vattenbehandling. Den integrerade SC-automatiken spolar automatiskt ånggeneratorn med jämna mellanrum. Vid särskilt kritiska vattenförhållanden kan emellertid en filtrering och/eller vattenbehandling (, B, C, D) förbättra ugnens prestanda. T E 00 kpa R,5 psi max. 60C/0F 0C/86F Inhämta information om vattnets klorid- (Cl-), klorinhalt (C) och dess hårdhet hos din lokala vattenleverantör 00 kpa,5 psi ) Finfilter Bild / Om vattnet är förorenat med sand, järnpartiklar eller svävande partiklar rekommenderar vi fin-filter med 5 5 µm finhet kpa,75-87 psi R /" B) ktivt kolfilter Bild / Vid kraftig klorering Cl av vattnet, över 0, mg/l (motsvarar 0, ppm, kontakta vattenleverantören), måste ett aktivt kolfilter förkopplas. /" B C D kpa,75-87 psi /" /" max. 60 C /" max. 0 F R/" C) Omvänd-osmossystem Bild / Endast vid kloridkoncentrationer Cl- över 80 mg/l (motsvarar 80 ppm, kontakta din vattenleverantör) måste pga korrosionsrisken ett omvänd-osmossystem installeras. nmärkning: Säkerställ att det minsta konduktans-värdet på 50 µs/cm (micro siemens) iakttas. D) Vattenavhärdning: Bild / Gäller för SelfCooking Center med CareControl: Förutsatt korrekt användning avlägsnar dessa apparater kalken helt automatiskt. Någon kompletterande vattenavhärdning behövs därför ej. Gäller för SelfCooking Center utan CareControl och Combi Master: Rekommenderas för vattenberedning vid mycket kraftig förkalkning (utan kloridbelastning). System: H+ jonbytare respektive Kleensteam. Vi avråder från användning av natriumjonbytare (vanligt i diskmaskiner). En vattenanslutning med behandlat vatten och V - 8 -

19 Val av vattenfilter lägre hårdhet än 0,9 mmol/l får inte utföras, eftersom sådant vatten verkar aggressivt och korrossivt och kan förkorta apparatens livslängd. dekvata filtersystem erbjuds bl a av följande filtertillverkare: Britta, Cuno, Everpure. Viktigt för mjukvattenanslutning: För att öka filterkapaciteten ska vatten-anslutningen delas upp i normalt och mjukt vatten. För detta ändamål ska T-fördelaren vid vatteninloppet tas bort Bilder //, se sidan 6. - nslut kallt vatten, 0 C, till position. - nslut mjukt vatten, max 60 C, till position. Filterstorlek tillräcklig för: Genomsnittlig mjukvattenförbrukning (utan slangdusch) 5x/ 5x/ 8x/ 8x/ 5x/ 5x/,0 l/h 8 l/h 6, l/h 0, l/h,5 l/h 5,0 l/h Max. flödesmängd 6 l/min. Viktigt i samband med filteranslutning: Vattenslang med minst / Ø nslutning till filter /" Om en kombination av filter installeras måste filtersekvensen -B och C eller D i flödesriktningen observeras Bild V

20 Gasanslutning 6x/ GN: /" 6x/ GN: /" 0x/ GN: /" 0x/ GN: /" RTIONL 5! mbar 0x/ GN: /" 0x/ GN: /" 6! mbar 7 80 mm 7 / V - 0 -

21 Gasanslutning Observera! För att säkerställa att fabriksinställningarna på ugnen överensstämmer med de faktiska anslutningsförhållanden måste en avgasanalys genomföras första gången ång- och varmluftsbrännaren tas i drift (CO, CO) och respektive värden för ugnen dokumenteras. Vid outspädda CO-värden över 000 ppm ska tekniker som utbildats och certifierats av firman kontrollera och eventuellt justera brännarinställningarna enligt inställnings-anvisningarna. Gasanslutning Varning En felaktig anslutning kan leda till brandfara Följ den lokala gasleverantörens föreskrifter! Kontrollera att den gastyp som ska användas överensstämmer med den gastyp som anges på ugnen. Välj rördimension i enlighet med lokala bestämmelser. Gasanslutning innergänga. Bild, Gasavstängningsventil före varje ugn Gasanslutning med gasuttag är möjligt. lla anslutningsdelar i lokalen måste vara provade enligt DIN-DVGW. Ugnen får inte kunna förflyttas. Kontrollera gastillförselns täthet. Bild Observera! - Gasanslutningen får endast utföras av en lokalt godkänd gasinstallatör. Det är mycket viktigt att kontrollera att gasanslutningsledningarna och anslutningsledningarna för tillhörande gasmätsystem stämmer överens med de angivna rörvidderna. - Om ledningstrycket avviker från anslutningens flödestryck (se tabell) ska gasleverantören underrättas. Ligger anslutningens flödestryck över 0 mbar för naturgas får ugnen inte tas i drift, ugnens gastillförsel ska spärras. - Observera: Gaskomponenterna är konstruerade för ett maximalt flödestryck i anslutningen på 65 mbar. Högre driftstryck är inte tillåtna. Gasugnar av typ, B, B Rumsluftförsörjd gaseldstad med fläkt framför brännarna utan dragskydd och med en nominell värmebelastning på < kw B Rumsluftförsörjd gaseldstad med fläkt framför brännarna och med dragskydd (gäller för alla ugnar) B Rumsluftförsörjd gaseldstad med fläkt framför brännarna utan dragskydd. utomatisk direkttändning med tändningsövervakning. Installation rökgaskåpa Bild vgaskåpan ingår inte i leveransen av ugnen. vgaskåporna kan beställas under följande reservdelsnummer: Modellstorlek 5x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: Rökgasutlopp nslutningsmöjligheter enligt DVGW arbetsblad G6. Vid installation utan baksugningsspärr måste avståndet uppåt vara minst 00 mm.. I ventilationskåpa Bild 5. I fläktkåpan Bild 6. Direkt i skorsten Bild 7 Montera avgasrören tättslutande enligt DVGW-TRGI 86 respektive TRF 988. Rör av aluminium liksom material som inte tål temperaturer upp till 00 C får inte användas pga de temperaturer som uppstår! - - V

22 Ventilation Gasanslutning / Gasförbrukning Varning Utrymmena där ugnarna ställs upp ska vara försedda med tillräcklig ventilation för att förhindra otillåtna koncentrationer av hälsofarliga förbrännings-produkter i lokalen. Kvävningsrisk Vi rekommenderar enligt angivna standarder årligt underhåll av gaskomponenterna. Gasförbrukning Gastyp Nödvändigt Wobbeindex max förbrukning vid nominell värmebelastning flödestryck (5 C, 0mbar) i anslutningen Wi Ws 5x/ GN 5x/ GN 8x/ GN MJ/m MJ/m kw,5 kw,5 kw Naturgas H G0 8-5 mbar 5,67 50,7, m /h, m /h, m /h Naturgas L G5 0-0 mbar 7,8,5, m /h,6 m /h,6 m /h MJ/m MJ/m kw kw kw Gasol G0 5-57,5 mbar 80,58 87,,0 kg/h,9 kg/h,9 kg/h Gasol G 5-57,5 mbar 7,75 8,9,0 kg/h,0 kg/h,0 kg/h Gastyp Nödvändigt Wobbeindex max förbrukning vid nominell värmebelastning flödestryck (5 C, 0mbar) i anslutningen Wi Ws 8x/ GN 5x/ GN 5x/ GN MJ/m MJ/m kw kw 6 kw Naturgas H G0 8-5 mbar 5,67 50,7,m /h,6 m /h 6,8 m /h Naturgas L G5 0-0 mbar 7,8,5,9 m /h 5, m /h 7,9m /h MJ/m MJ/m kw 6 kw 67 kw Gasol G0 5-57,5 mbar 80,58 87,,86 kg/h,86 kg/h 5,6 kg/h Gasol G 5-57,5 mbar 7,75 8,9,0 kg/h,05 kg/h 6,0 kg/h vgas- och rumsvolym Modellstorlek 6x/ GN 6x/ GN 0x/ GN 0x/ GN 0x/ GN 0x/ GN Rumstorlek vid dragfri ventilation,0 m 86,0 m 86,0 m 8,0 m 7,0 m 56,0 m Rumstorlek vid konstant ventilation,0 m,0 m,0 m 6,0 m 86,0 m 8,0 m Verbrennungsluftversorgung 7,6 m /h, m /h, m /h 5, m /h 68,8 m /h 0, m /h vgasvolym, m /h 8 m /h 76,6 m /h 6 m /h 0,6 m /h. m /h vgastemperatur 0 C 50 C 90 C 60 C 90 C 65 C Dragfri ventilation = förbränningslufttillförsel via dörrar och fönster Konstant ventilation = förbränningslufttillförsel via två ventilationsöppningar till det fria med 50 cm fritt tvärsnitt var (en nära taket, en nära golvet) Observera: Uppgifterna följer tyska normer och beräknas enligt följande Rumstorlek vid dragfri ventilation = x apparatens kilowatteffekt (t.ex. apparat 6x/ GN): KW x = m Rumstorlek vid konstant ventilation = x apparatens kilowatteffekt (t.ex. apparat 6x/ GN): KW x = m Förbränningslufttillförsel =,6 x apparatens kilowatteffekt (t.ex. apparat 6x/ GN): KW x,6 = 7,6 m/h Vid beräkningen ska lokala bestämmelser beaktas V - -

23 vloppsanslutning 00-00mm (8 - ) Ugnen motsvarar tillämpliga föreskrifter (DVGW, SVGW, KIW, WRC) 50-00mm (0 - ) 70mm ( / ) x5 min. / 5% Ø 50mm ( ) max. m ( ft.) min. / 5% Ø 50mm ( ) max. m ( ft.) Observera Ångtemperaturtåligt rör ingen slang nslutningssats för ugnsavlopp artikelnummer: Det är inte tillåtet att svetsa fast ett avloppsrör på ugnen (ugnen kan eventuellt skadas). Rör DN 50 med konstant fall (minst 5 % respektive ), minska inte rördiametern. Fast anslutning med vattenlås är tillåten, ventilerad utloppssträcka är integrerad i ugnen. Bild, Vi rekommenderar en avloppsanslutning för varje ugn. För apparater på 6x/GN till 0x/GN kan såväl ett väggavlopp som ett golvavlopp installeras för avloppsvattnet. För apparater på 0x/GN och 0x/GN kan endast ett golvavlopp installeras för avloppsvattnet. Tillval: Kondensatuppsamlare (5x/ GN/ 8x/ GN) respektive extra stigledning för att reducera ång-utsläpp vid frånluftsröret. Se sidan 6/7. Tillval bordsmodeller: Se sidan 5 angående 0 mm fotunderdelar för större golvavstånd och höjdjusterbar tallriksvagn. Tillval golvmodeller: Se sidan 6 angående större golvavstånd genom fotförlängning och höjdmodul för gejderställvagn. Observera för dimensioneringen av avloppet: tillfällig avpumpningsmängd från ånggeneratorn 0,7 l/sek Medeltemperatur för avloppsvatten: 65 C Gällande standard: DIN 986, T Vid befintlig golvbrunn utan vattenlås ska av-ståndet mellan utlopp och golvbrunn uppgå till cm. Bild Observera: Medelhöjden för vattenavloppsröret uppgår hos bordsmodeller till 6 mm och hos golvmodeller till 70 mm. - - V

24 Ventilation, tekniska data, värmeutstrålning Ventilation i lokalen: Utsugningskåpa är inte obligatoriskt föreskriven för drift av ugnen. Om en kåpa installeras ska följande beaktas: VDI direktiv 05 samt lokala byggnadsföreskrifter för frånluftskåpor. Kåpan måste gå ut mm över ugnens framkant. Fettfilter ska installeras i den utskjutande delen av kåpan. För ugnar 6x/ GN till 0x/ GN finns en utsugningskåpa som tillval (också för eftermontering). Se installationsanvisningen för kåpan angående anslutning. Tekniska data Ljudnivå <70 db Kapslingsgrad: IPX5 Värmeutstrålning: Elektriska ugnar: 5x/ GN 5x/GN 8x/ GN 8x/ GN 5x/ GN 5x/ GN latent:. kj/h.67 kj/h.59 kj/h kj/h 7.00 kj/h.500 kj/h sensible:.77 kj/h kj/h.65 kj/h 9.7 kj/h kj/h.86 kj/h Gas ugnar: 5x/ GN 5x/GN 8x/ GN 8x/ GN 5x/ GN 5x/ GN latent:. kj/h.67 kj/h.59 kj/h kj/h 7.00 kj/h.58 kj/h sensible:.57 kj/h kj/h.86 kj/h 9. kj/h kj/h.66 kj/h Vikt elektriska ugnar: Ugn SCC Ugn CM 5 x / GN: 0,0 kg 6 x / GN:,5 kg 5 x / GN: 99,0 kg 5 x / GN:,0 kg 8 x / GN: 5,5 kg 0 x / GN: 8,0 kg 8 x / GN:,5 kg 8 x / GN: 75,5 kg 5 x / GN: 58,0 kg 0 x / GN:,0 kg 5 x / GN: 5,5 kg 5 x / GN: 6,0 kg Mobil: 0 x / GN: 75,5 kg 0 x / GN: 5,0 kg 0 x / GN: 69,0 kg 0 x / GN: 6,0 kg Vikt gasugnar: Ugn SCC Ugn CM 5 x / GN: 6,0 kg 6 x / GN: 68,0 kg 5 x / GN:,0 kg 5 x / GN: 58,5 kg 8 x / GN: 5,5 kg 0 x / GN: 98,0 kg 8 x / GN: 8,0 kg 8 x / GN: 89,5 kg 5 x / GN: 86,0 kg 0 x / GN: 70,5 kg 5 x / GN: 6,0 kg 5 x / GN: 69,5 kg Mobil: 0 x / GN: 0,5 kg 0 x / GN: 90,5 kg 0 x / GN: 78,5 kg 0 x / GN: 89,5 kg Med reservation för tekniska nyutvecklingar respektive ändringar. V - -

25 Tillval Värmesköld till vänster och höger Modellstorlek: 5x/GN rtikelnr: vänster 5x/GN rtikelnr: höger 8x/GN rtikelnr: vänster 8x/GN rtikelnr: höger 5x/GN rtikelnr: x/GN rtikelnr: x/GN rtikelnr: x/GN rtikelnr: Om det inte är möjligt att hålla ett tillräckligt stort avstånd till värmekällor till höger eller vänster om ugnen (till höger endast för 6x/ GN och 0x/ GN) kan värmebelastningen reduceras med hjälp av en extra värmesköld. Bild Höjdjustering bordsmodeller (5x/ GN till 8x/GN) Om avståndet mellan bordsmodeller och golvet är för kort (t ex vid uppställning av en Combi-Duo), kan detta avhjälpas genom längre fotunderdelar (50 mm). Bild Standard fotunderdelen byts bara ut mot en längre fotunderdel. ET-nummer:.00. Observera: Den översta gejderskena ligger i så fall högre än 600 mm När gejderställvagnar och tallriksvagnar används kan höjdskillnaden kompenseras genom en justerbar tallriksvagn. Bild Höjdjusterbar tallriksvagn: Modellstorlek 5x/ GN und 8x/ GN ET-nummer: x/ GN und 8x/ GN ET-nummer: V

26 Tillval Fotförlängning golvmodeller ET-nummer: Om avståndet mellan golvmodeller och golvet är för kort kan detta avhjälpas genom en fot-förlängning Bild Observera: Den översta gejderskenan ligger i så fall högre än 600 mm. Höjdmodul för gejderställvagn När fotförlängningen används på golvmodeller måste en höjdmodul för gejderställvagnen monteras för att kompensera höjdskillnaden: Bild Modellstorlek: 5x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: Inkörningsramp golvmodeller Modellstorlek: 5x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: Om golvet framför golvmodeller inte skulle vara plant inom inkörningsområdet för gejderställvagnen kan detta kompenseras genom en inkörningsramp. Inställningsområdet för rondellfötterna ligger på +/- 0 mm. Bild Inkörningsrampen fästs på ugnens högra fötter med hjälp av rampens klämmor. När installationsvillkoren är kritiska (t ex installation i öppna kök) kan ångutsläppet vid avluftningsröret reduceras genom att en kondensationsavbrytare byggs in Bild 5x/GN / 8x/GN ET-nummer.: V - 6 -

27 Tillval Även en extra stigledning kan monteras på avloppsröret för att reducera överflödigt ångutsläpp. Denna stigledning förses med hål i den nedre delen för att uppnå en skorstenseffekt och för att kondensera ångan i stigledningen. Bild / 8 mm /8" Gränssnitt a) lla ugnar kan i efterhand utrustas med ett seriellt gränssnitt (RS ) som tillval. Modellstorlek 5x/ GN - 8x/ GN ET-nummer: x/ GN - 5x/ GN ET-nummer: b) Ugnar SCC är seriemässigt utrustade med ett USB-gränssnitt V

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 348 40, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 VID LEVERANS Kontrollera så att

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE

Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-6 En av marknadens bästa diskmaskiner för små och medelstora kök. WD-6 När du förväntar dig det

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764118_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Monteringsanvisning. Saturn

Monteringsanvisning. Saturn Monteringsanvisning Saturn INLEDNING Gratulerar till din nya Saturn duschkabin 90x90x198 cm. Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Duschkabinen innehåller många

Läs mer

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WVH28420EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Bruksanvisning för skötbordet Lifty.

Bruksanvisning för skötbordet Lifty. Bruksanvisning för skötbordet Lifty. OBS! Läs igenom bruksanvisningen noga före användning. Spara denna bruksanvisning, du kan behöva läsa den igen. Skötbordet är avsett för barn upp till 20 kg. Skötbordet

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *22141464_0615* Tillägg till montage och driftsinstruktionen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-7. www.wexiodisk.com

Huvdiskmaskin WD-7. www.wexiodisk.com Huvdiskmaskin WD-7 www.wexiodisk.com Vår historia att diska rent Wexiödisk startades 1972 De tre grundarna, med erfarenhet från produktion och utveckling av storköksutrustning såg möjligheten att tillhandahålla

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10 AVFUKTARE TT 3 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Avfuktare TT 3 3 Allmänt 3 Installation 3 Elinstallation 3 Avlopp 3 Service 3 2 Bruksanvisning Avfuktare TT3 4 3 Garantibestämmelser

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-6 DUPLUS BECAUSE WE DO CARE

Huvdiskmaskin WD-6 DUPLUS BECAUSE WE DO CARE Huvdiskmaskin WD-6 DUPLUS BECAUSE WE DO CARE Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-6 DUPLUS Den nya generationens diskmaskin för små och medelstora kök. BECAUSE WE DO CARE

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Läs alla varningar och instruktioner innan du påbörjar installationen. 2a 1 LISTA ÖVER TILLBEHÖR Antal 1. Dagsljus dimmer (1) 2. Fästanordningar (1) a.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning för CRAMER ugn Modell CBC

Bruks- och installationsanvisning för CRAMER ugn Modell CBC T.Nr. 40287 Bruks- och installationsanvisning för CRAMER ugn Modell CBC Varianter: CBCG ( med grill ) och CBCO ( utan grill ) S SE Viktiga upplysningar Denna ugn är avsedd som en ugn av klass 3 för inbyggnad

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1 Installationsanvisning - Användarhandbok www.neptunbath.com 2007:1 Innehållsförteckning 3. Installation Kap. 1. Före installation 2 2. Specifikationer 2 3. Installation 3 4. Användarinstruktion 4 5. Varningar

Läs mer

HANDBOK. Kokeri. viktiga handlingar för installation och underhåll 4-001. Doc. nr. 521 14 31 Edition2 2010/02

HANDBOK. Kokeri. viktiga handlingar för installation och underhåll 4-001. Doc. nr. 521 14 31 Edition2 2010/02 4-001 Kokeri HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Fr.o.m. serie nummer 11070xxx / From serial number 11070xxx Doc. nr. 521 14 31 Edition2 2010/02 Om handboken I den här handboken

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Tillagning - Ugnar Rational SelfCooking Center

Tillagning - Ugnar Rational SelfCooking Center Tillagning - Ugnar Rational SelfCooking Center RATIONAL SelfCooking Center från och med nu är allting annorlunda Välj maträtt. Klart! Traditionella inställningar som temperatur, tid och fuktighet eller

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS):

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS): Dimensioneringsråd Fettavskiljare Allmänt Fettavskiljare skall enligt SS-EN 1825-1 installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 600/650 Nimo-Verken AB Box 124 SE-54822 Hova, Tel. 0506 488 00 Fax. 0506 488 10 E-mail: nimo@nimoverken.com www.nimoverken.com Gematech Innovation INNEHÅLL

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

Vagndiskmaskin WD-18 CW BECAUSE WE DO CARE

Vagndiskmaskin WD-18 CW BECAUSE WE DO CARE Vagndiskmaskin WD-18 CW BCAUS W DO CAR Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-18 CW Den flexibla vagndiskmaskinen för sjukhus, flygkök och andra större institutioner. Vagndiskmaskinen

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

Gör ett bra miljöval och värna om framtiden!

Gör ett bra miljöval och värna om framtiden! Gör ett bra miljöval och värna om framtiden! 2014 Utrustning för ställplatser, campingplatser, serviceanläggningar och återförsäljarställen HOLIDAY - CLEAN Holiday-Clean - Perfekt på ställplatser Sedan

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

www.bathdeluxe.com Innehållsförteckning

www.bathdeluxe.com Innehållsförteckning Tack för att du har köpt ett Bath Deluxe produkt. Av säkerhetsskäl ber vi dig att läsa igenom denna installations- och bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder badkaret. Innehållsförteckning

Läs mer

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12 EMOTEC L 09 Relay S Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY IPX4 D DruckNr.: 29344292sw / -28.12 1 Monteringsanvisning för effektbrytare EMOTEC L09 Relay Som standard levereras effektbrytaren för

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET

EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET Version 1.2 2011-08-18 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. Monteringen av EkoTreat fosforfällningsenhet ska utföras av

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer