Installationshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationshandbok"

Transkript

1 Installationshandbok

2 Säkerhetsföreskrifter Piktogramförklaring Fara! Omedelbar fara, som kan leda till svåra skador eller dödsfall. Varning! Möjlig fara, som eventuellt kan leda till svåra skador eller dödsfall. Försiktighet! Möjlig fara, som kan leda till lätta skador. Frätande ämnen Brandfara! Risk för brännskador! Observera! tt inte beakta anvisningarna kan resultera i materialskador. Tipps och tricks för installationen. Fara! Högspänning. Se upp, livsfara tt inte beakta anvisningarna kan leda till svåra skador eller dödsfall. V - -

3 Säkerhetsföreskrifter Varning! Felaktigt utförd installation, service, underhåll eller rengöring samt förändringar på apparaten kan leda till såväl maskin- som personskador eller till och med dödsfall. Läs noga igenom installationsanvisningarna innan du installerar apparaten. pparaten får endast användas för matlagning i professionella kök. ll annan användning är ändamålsvidrig och farlig. Varning! Endast apparater med gas - IOm din apparat är installerad under en spisfläkt, måste denna vara inkopplad när apparaten är i drift förbränningsgas! - Om apparaten ansluts till en skorsten måste avloppsledningen rengöras regelbundet i enlighet med landsspecifika bestämmelser brandfara! (Kontakta installatören för detta) - Lägg inga föremål på apparatens avgasrör brandfara! - Området under apparaten får under inga omständigheter blockeras eller ändras brandfara! - pparaten får endast användas i en vindstilla miljö brandfara! Om det luktar gas: - - Stäng genast av gastillförseln Rör inga elektriska kopplingselement Sörj för god ventilation Undvik öppen eld och gnistbildning - nvänd en extern telefon och informera direkt ansvarig gasleverantör (skulle gasleverantören inte vara anträffbar ringer du brandkåren). - - V

4 Ärade kund! Glasskador, glödlampor och tätningsmaterial liksom skador pga felaktigt installation, användning, reparation, avkalkning eller felaktigt underhåll omfattas inte av garantin. Med reservation för tekniska ändringar i förbättringssyfte! Återförsäljare nge alltid vid kontakt: Ugnstyp: Ugnsnummer: Installatör Inställd på typ av gas: Ugnen har kontrollerats av: 600 (6") Varningsdekalen Max gejdernivå för kantiner med vätska befinner sig i startpaketet. Etiketter ska efter installation av apparaten fästas på apparaten på,6 meters höjd (se exempel). 600 (6") VRNING! För att undvika skållning ska endast fat som är lätta att övervaka användas när de är fyllda med vätskor eller matvaror som blir flytande vid upphettning i högre temperaturer. (DIN: IEC 605--) Risk för skållning V - -

5 Installationsanvisningar Observera! Nämnda normer gäller för Tyskland. I alla andra länder ska tillämpliga landsspecifika normer och föreskrifter beaktas. Skador som förorsakats av att installationsanvisningarna inte efterföljts omfattas inte av garantin. De nödvändiga anslutningarna (vatten, el och gas) får endast utföras av behörig fackpersonal och i enlighet med de lokala bestämmelserna. Kontrollera ugnen med avseende på transportskador. Kontakta omedelbart din återförsäljare/speditör om du misstänker transportskador. vfallshantering av uttjänta ugnar Den uttjänta ugnen får inte hanteras som grovsopor eller lämnas som elektronikskrot till kommunens återvinningscentral. Vi står gärna till tjänst med avfallshantering av ugnen. Första idrifttagning gäller SelfCooking Center med CareControl Vid den första idrifttagningen av ditt nya intelligenta SelfCooking Center uppmanas du att genomföra ett automatiskt självtest. Självtestet tar endast ca. 5 minuter och är avsett att anpassa SelfCooking Center till de specifika miljövillkoren. Brandfara! vlägsna förpackningsmaterial, kom igång-paket samt galler och kärl. m :0 :9 s Start Start Stäng dörren till ugnsvolymen m s Tryck på Start-knappen. Självtestet utförs. Återstående tid visas. Lämna plåtstegar och plåtvagnar i apparaten. Ugnsvolymens dörr får inte öppnas under pågående självtest. Om dörren öppnas under pågående självtest avbryts proceduren och du får nästa dag på nytt uppmaningen att utföra det. Denna procedur gäller inte för Combi Master! V

6 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter Säkerhetsföreskrifter Ärade kund! Installationsanvisningar 5 Innehållsförteckning 6 Innehållsförteckning 7 Transportera ugnen 8 Minimiavstånd 9 Installation typ 5x/, 5x/, 8x/, 8x/ GN 0 Installation typ 5x/, 5x/, 8x/, 8x/ GN Installation typ 5x/ GN, 5x/ GN Injustering av gejderställvagn 5x/ och 5x/ GN Elanslutning Elanslutning 5 Vattenanslutning CareControl 6 Vattenanslutning 7 Val av vattenfilter 8 Val av vattenfilter 9 Gasanslutning 0 Gasanslutning Gasanslutning / Gasförbrukning vloppsanslutning Ventilation, tekniska data, värmeutstrålning Tillval 5 Tillval 6 Tillval 7 Mobil golvmodell 0x/ och 0x/ GN 8 Mobil golvmodell 0x/ och 0x/ GN 9 Mobil golvmodell 0x/ och 0x/ GN 0 Mobil golvmodell 0x/ och 0x/ GN Mobil golvmodell 0x/ och 0x/ GN Mobil golvmodell 0x/ och 0x/ GN nslutningsvärden enligt VDE-riktlinjen Omräkningstabeller 5 V - 6 -

7 Innehållsförteckning Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN CareControl 6 Måttskiss gasugnar 5x/ GN CareControl 7 Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN CareControl 8 Måttskiss gasugnar 5x/ GN CareControl 9 Måttskiss elektriska ugnar 8x/ GN CareControl 0 Måttskiss gasugnar 8x/ GN CareControl Måttskiss elektriska ugnar 8x/ GN CareControl Måttskiss gasugnar 8x/ GN CareControl Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN Måttskiss gasugnar 5x/ GN 5 Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN 6 Måttskiss gasugnar 5x/ GN 7 Måttskiss elektriska ugnar 8x/ GN 8 Måttskiss gasugnar 8x/ GN 9 Måttskiss elektriska ugnar 8x/ GN 50 Måttskiss gasugnar 8x/ GN 5 Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN 5 Måttskiss gasugnar 5x/ GN 5 Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN 5 Måttskiss gasugnar 5x/ GN 55 Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN, Mobil 56 Måttskiss gasugnar 5x/ GN, Mobil 57 Måttskiss elektriska ugnar 5x/ GN, Mobil 58 Måttskiss gasugnar 5x/ GN, Mobil V

8 Transportera ugnen 6x/ GN: 90mm/6 /" 6x/ GN: 0mm/ /8" 0x/ GN: 90mm/6 /" 0x/ GN: 0mm/ /8" Transportera ugnen på pall Bild, Ugnstransport utan pall endast modellerna 5x/ GN och 5x/ GN Bild, Försiktighet Säkerställ att apparaten inte kan välta under transport. vlägsna alla kantiner/gejderställvagnen ur ungs-utrymmet. vlägsna fästhörnen från pallen på golvmodeller. Lyft av ugnen från pallen. 0x/ GN: 950mm/7 /" 0x/ GN: 50mm/5 /" Försiktighet Beakta apparatens vikt. nvänd bärhjälp. Bär skyddsskor under installationen. se Tekniska data (sidan ). 0x/ GN: 90mm/6 /" 0x/ GN: 0mm/5" Ta hänsyn till dörrhöjden. Bild 5 X= nödvändig dörrbredd vid ugnstransport utan pall: 5x/GN 80 mm ( /8 ) 5x/GN 00 mm ( ) 8x/GN 80 mm ( /8 ) 8x/GN 00 mm ( ) 5x/GN 90 mm (6 / ) 5x/GN 0 mm (5 ) Center of Gravity 5 0x/ GN / 0x/ GN: 900mm/75" F r D o oo n t r x", 50x50mm X (6x/ - 0x/GN) V - 8 -

9 Minimiavstånd 50mm/" Minimiavstånd vänster/höger/baksida 50 mm (utom för golvmodeller). Bild 50mm/" 50mm/" Hos golvmodellerna (5x/ och 5x/ GN) krävs ett avstånd på 500 mm på vänster sida av ugnen för installation av nätanslutningskabeln. Minimiavstånd till värmekällor på vänster sida 50 mm. Bild Observera: Om den omgivande temperaturen till vänster om ugnen är för hög kan detta leda till att ugnens säkerhetsavstängning aktiveras. 500mm/ 0" 50mm " 50mm/" Tillval: Värmesköld se sidan 5. Vi rekommenderar ett avstånd på 500 mm på ugnens vänstra sida för servicearbeten. Bild Observera: - Inga fritöser får installeras på ugnens baksida. - Ugnarna får endast ställas upp i rum som är skyddade mot frost. 50mm/" V

10 Installation typ 5x/, 5x/, 8x/, 8x/ GN +_ 0mm 6x/ /0x/ GN: 75,5mm (9 /8") 6x/ 0x/ GN: 965,5mm (8") 6,5mm 5/8" +_ 0mm ,5mm 5/8" v säkerhetsskäl får bordsapparater endast ställas på originalstativ eller originalskåp från apparatens tillverkare. Den maximala arbetshöjden för översta hyllan blir då 600 mm Om en gasugn installeras på en arbetsbänk eller på köksgolvet (t ex vid Combi Duo) ska a) Tryck in fästplattorna (ET-nr:.00.59) i fotunderdelen och fäst med medföljande muttrar. b) fästplattan fästas på installationsytan med skruvar och plugg, speciallim eller bultar och muttrar. Fästplattor ingår inte i leveransen av ugnen. Bild Observera: Medelhöjden för vattenavloppsröret uppgår till 6 mm hos bordsmodeller. Ta hänsyn till vattenavloppshöjden för den nedre ugnen vid uppställning av Combi Duo. Tillval: Se sidan 5 angående 0 mm fotunderdelar för större golv-avstånd och höjdjusterbar tallriksvagn Om en gasugn ställs upp på ett originalstativ måste stativet fästas på golvet med monteringssats ET-Nr.: antingen med skruvar och plugg eller medföljande speciallim. Bild Monteringssats för stativ ingår inte i leveransen av ugnen. Skjut anslutningsvis in stativet i fotspärrarna och justera in stativet vågrätt på uppställningsplatsen Bild Ställ ugnen på stativet. Ugnens fötter måste spärras med stativets monteringsbultar. Bild Justera in ugnen vågrätt Bild V - 0 -

11 Installation typ 5x/, 5x/, 8x/, 8x/ GN Observera Om ugnen monteras på ett mobilt stativ eller skåp måste den säkras mot förskjutning med en kedja eller lina för att undvika skador på el- och gasledningar. Bild Gäller endast SelfCooking Center med CareControl, tillverkade från den 8 september 008. På underdelen av SelfCooking Center sitter en kåpa som skyddar Care-pumpen. Kåpan är lyft vid transport av apparaten. Om SelfCooking Center installeras på ett bord eller på ett slutet stativ måste kåpan sänkas på följande sätt: - Lossa skruven på kåpans framsida med en krysspårmejsel. Bild / - - V

12 Installation typ 5x/ GN, 5x/ GN Justera in ugnen vågrätt. Bild Fäst golvmodeller på golvet med medföljande monteringssats antingen med skruvar och plugg eller medföljande speciallim Bild Skjut avslutningsvis in ugnen i fotspärrarna. Bild Gejderställvagnen måste stå vågrätt i ugnen. Bild +_ 0mm 0x/ GN: 7,5 mm / 8 7/8" 0x/ GN: 97,5 mm / 7" Observera: Ta hänsyn till vattenavloppets höjd. Tillval: Se sidan 6 angående större golvavstånd genom for-förlängning och höjdmodul för gejderställvagn. 6,5mm 5/8" 6,5mm 5/8" V - -

13 xxxxxxx Injustering av gejderställvagn 5x/ och 5x/ GN Om golvet är ojämnt måste det jämnas ut med hjälp av en inkörningsramp som får ha en lutning på max. Bild, Varning En felaktig införingsvinkel kan leda till att heta vätskor skvalpar över från kokkärlen. Risk för brännskador Observera Om hyllvagnen inte är korrekt inriktad kan det leda till felaktig apparatfunktion (t.ex. under Cleanjet). Tillval: Inkörningsramp se sidan 6. max Finns det ett avloppsgaller framför golvmodellen måste det finnas en överkörningsbrygga i gejderställvagnens inkörningsområde Bild - - V

14 Elanslutning L L L N 5 mm Observera: Observera den lokala elleverantörens före-skrifter vid installationen! Se nästa sida angående allmänna anvisningar. Elektriska ugnar: Separat säkrad anslutning för varje ugn Den elektriska anslutningen av ugnarna ska ske genom en fast anslutning. pparater tillverkade från och med pparaten kan anslutas till elnätet via en fast anslutning eller via en anslutning med stickkontakt. Bordsmodellerna (5x/ GN till 8x/ GN) är försedda med en nätkabel (utan stickkontakt). Nätkabeln är ansluten direkt till huvudkontaktorn. Kabelns längd uppgår till ca,5 m. Varning Beakta kablarnas färgkoder. Felaktig anslutning kan leda till stötar Observera Felaktig anslutning kan skada apparaten (t.ex. fläktmotorn) Ledarnas färgkodning: gul/grön = skyddsledare blå = neutralledare (nolledare) brun, grå eller svart = fas L, L, L Golvmodellerna 5x/ GN och 5x/ GN levereras utan nätkabel. Huvudkontaktorn (bordsmodeller) respektive anslutningskontakterna (golvmodeller) befinner sig bakom den avtagbara vänstra sidoväggen i elinstallationsutrymmet Bild / V - -

15 Elanslutning Gasugnar: Vi rekommenderar en egen säkrad anslutning för varje ugn. pparaten kan anslutas till elnätet via en fast anslutning eller via en anslutning med stickkontakt. lla ugnar (bords- och golvmodeller) levereras med en ca,5 m lång anslutningskabel (utan stick-kontakt). nslutningskontakterna är åtkomliga via den avtagbara vänstra sidoväggen. Bild / Observera! Beakta polariteten för den elektriska anslutningen! Ingen brännarfunktion vid felaktig polaritet Varning Beakta kablarnas färgkoder. Felaktig anslutning kan leda till stötar Observera Felaktig anslutning kan skada apparaten (t.ex. fläktmotorn) Ledarnas färgkodning: gul/grön = jordledare blå = neutral ledare (nolla) brun eller svart = fas L (L) Gas- och elugnar På ugnarnas undersida finns anslutningen för potentialutjämningen. nslut potentialutjämningsledaren till denna Bild / llmän information nslutning av ugnen får endast ske i enlighet med installationsanvisningarna och uppgifterna på typskylten. Ugnarna måste anslutas till ett standardiserat elnät enligt gällande föreskrifter. VDE-föreskrifterna och den lokala elleverantörens föreskrifter ska beaktas! pparater måste anslutas till en jordfelsbrytare I lokalen: installera åtkomlig allpolsbrytare med minst mm kontaktavstånd. Se sidan angående elanslutningsdata. Specialspänning på förfrågan. Kopplingsschemat är placerat på insidan av vänster sidopanel Gällande standarder: EN 605, IEC 5 Se sidan 6 och följande angående anslutningar, exakta dimensioner och anslutningspunkter. Nätanslutningskabel: Nätanslutningskabeln får endast bytas ut av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade serviceföretag eller annan, på liknande sätt kvalificerad personal. Elektriska ugnar: nslut en försörjningskabeln av minst typ H07RN-F och dra fast PG-skruvarna (dragavlastning). nslut försörjningsledningen enligt följande schema: Gråa kontakter: L, L, L (fasoberoende) Blå kontakt: neutral ledare (nolla) (endast N C) Gul-grön kontakt: jordledare Gasugnar: Om anslutningsledningen skulle behöva bytas ut måste en ledning av minst kvalitet H05 RN-F x,5 mm användas. Om gasugnen (0x/ / 0x/ GN) är avsäkrad via en säkringsautomat måste automaten vara av minst typ "C" V

16 Vattenanslutning CareControl 6x/GN - 0x/GN E/G 6x/GN - 0x/GN E/G 0x/GN - 0x/GN E/G Förklaringar till vattenanslutningar gäller för: Bild / - SelfCooking Center 6x/GN-0x/GN med CareControl, tillverkade från den 8 september 008 = Gemensam vattenförsörjning (kallvatten upp till 0 C). Vid delad vattenanslutning: = kallvattenanslutning / (för kylning och duschhandtag, max 0 C). = varmvattenanslutning (max. 60 C) / (ånggenerator, ånginsprutning, rengöring). Förklaringar till vattenanslutningar gäller för: Bild - SelfCooking Center 0x/GN-0x/GN med CareControl, tillverkade från den 8 september 008 = Gemensam vattenförsörjning (kallvatten upp till 0 C). Vid delad vattenanslutning: = Kallvattenförsörjning /" (för nedkylning till 0 C) = Mjukvattenförsörjning /" (ånggenerator befuktning, handdusch, max 60 C) pparaten ska anslutas med en anslutningsslang för dricksvatten enligt EN 6770 resp. IEC 6770 eller likvärdig kvalitet. nslutningsslangen för dricksvatten måste uppfylla landets hygienkrav för dricksvattenslangar. En anslutningsslang för dricksvatten enligt EN 6770 som är godkänd för dricksvatten enligt DVGW kan införskaffas hos Rational. (# ). En separat vattenkran i lokalen för varje ugn. Spola ur lokalens vattenledningar före vatten-anslutning! Vattentryck 50 kpa 600 kpa, vi rekommenderar 00 kpa Genomsnittlig vattenförbrukning för komplett anslutning (utan slangdusch) 5x/ 5x/ 8x/ 8x/ 5x/ 5x/,0 l/h l/h 5, l/h, l/h 9,8 l/h 60,0 l/h V - 6 -

17 Vattenanslutning Max. flödesmängd 6x/, 0x /: 0 l/min 6x/, 0x/, 0x/, 0x/: 5 l/min 5 nmärkning: Framför allt för Combi Master rekommenderar tillverkaren en förebyggande kontroll ca. 6 månader efter idrifttagning, för att kontrollera om några kalkavlagringar har uppstått. Denna kontroll ska utföras av en utbildad tekniker. Mjukvattenanslutning: Filterval, se sid 8/9. En vattenanslutning med behandlat vatten och lägre hårdhet än 0,9 mmol/l får inte utföras, eftersom sådant vatten verkar aggressivt och korrossivt och kan förkorta apparatens livslängd. 6 nslutning av SelfCooking Center till vatten med en hårdhet på mindre än,5mmol/l: För att undvika stor skumbildning ska mjukvattenflödesomkopplaren ställas på ON i grundinställningarna. Detta får endast utföras av en utbildad tekniker. Förklaringar till vattenanslutningar gäller för: Bild -6 - SelfCooking Center utan CareControl, tillverkade fram till den 7 september Combi Master Golvmodeller Bild Bordsmodeller el Bild Bordmodeller gas Bild = Gemensam vattenförsörjning (kallvatten upp till 0 C). Vid delad vattenanslutning: = Kallvattenförsörjning /" (för nedkylning till 0 C) = Mjukvattenförsörjning /" (ånggenerator befuktning, handdusch, max 60 C) V

18 Val av vattenfilter 0C/86F 00 kpa,5 psi F IL I de flesta fall kan vattenledningen anslutas utan extra filter eller annan vattenbehandling. Den integrerade SC-automatiken spolar automatiskt ånggeneratorn med jämna mellanrum. Vid särskilt kritiska vattenförhållanden kan emellertid en filtrering och/eller vattenbehandling (, B, C, D) förbättra ugnens prestanda. T E 00 kpa R,5 psi max. 60C/0F 0C/86F Inhämta information om vattnets klorid- (Cl-), klorinhalt (C) och dess hårdhet hos din lokala vattenleverantör 00 kpa,5 psi ) Finfilter Bild / Om vattnet är förorenat med sand, järnpartiklar eller svävande partiklar rekommenderar vi fin-filter med 5 5 µm finhet kpa,75-87 psi R /" B) ktivt kolfilter Bild / Vid kraftig klorering Cl av vattnet, över 0, mg/l (motsvarar 0, ppm, kontakta vattenleverantören), måste ett aktivt kolfilter förkopplas. /" B C D kpa,75-87 psi /" /" max. 60 C /" max. 0 F R/" C) Omvänd-osmossystem Bild / Endast vid kloridkoncentrationer Cl- över 80 mg/l (motsvarar 80 ppm, kontakta din vattenleverantör) måste pga korrosionsrisken ett omvänd-osmossystem installeras. nmärkning: Säkerställ att det minsta konduktans-värdet på 50 µs/cm (micro siemens) iakttas. D) Vattenavhärdning: Bild / Gäller för SelfCooking Center med CareControl: Förutsatt korrekt användning avlägsnar dessa apparater kalken helt automatiskt. Någon kompletterande vattenavhärdning behövs därför ej. Gäller för SelfCooking Center utan CareControl och Combi Master: Rekommenderas för vattenberedning vid mycket kraftig förkalkning (utan kloridbelastning). System: H+ jonbytare respektive Kleensteam. Vi avråder från användning av natriumjonbytare (vanligt i diskmaskiner). En vattenanslutning med behandlat vatten och V - 8 -

19 Val av vattenfilter lägre hårdhet än 0,9 mmol/l får inte utföras, eftersom sådant vatten verkar aggressivt och korrossivt och kan förkorta apparatens livslängd. dekvata filtersystem erbjuds bl a av följande filtertillverkare: Britta, Cuno, Everpure. Viktigt för mjukvattenanslutning: För att öka filterkapaciteten ska vatten-anslutningen delas upp i normalt och mjukt vatten. För detta ändamål ska T-fördelaren vid vatteninloppet tas bort Bilder //, se sidan 6. - nslut kallt vatten, 0 C, till position. - nslut mjukt vatten, max 60 C, till position. Filterstorlek tillräcklig för: Genomsnittlig mjukvattenförbrukning (utan slangdusch) 5x/ 5x/ 8x/ 8x/ 5x/ 5x/,0 l/h 8 l/h 6, l/h 0, l/h,5 l/h 5,0 l/h Max. flödesmängd 6 l/min. Viktigt i samband med filteranslutning: Vattenslang med minst / Ø nslutning till filter /" Om en kombination av filter installeras måste filtersekvensen -B och C eller D i flödesriktningen observeras Bild V

20 Gasanslutning 6x/ GN: /" 6x/ GN: /" 0x/ GN: /" 0x/ GN: /" RTIONL 5! mbar 0x/ GN: /" 0x/ GN: /" 6! mbar 7 80 mm 7 / V - 0 -

21 Gasanslutning Observera! För att säkerställa att fabriksinställningarna på ugnen överensstämmer med de faktiska anslutningsförhållanden måste en avgasanalys genomföras första gången ång- och varmluftsbrännaren tas i drift (CO, CO) och respektive värden för ugnen dokumenteras. Vid outspädda CO-värden över 000 ppm ska tekniker som utbildats och certifierats av firman kontrollera och eventuellt justera brännarinställningarna enligt inställnings-anvisningarna. Gasanslutning Varning En felaktig anslutning kan leda till brandfara Följ den lokala gasleverantörens föreskrifter! Kontrollera att den gastyp som ska användas överensstämmer med den gastyp som anges på ugnen. Välj rördimension i enlighet med lokala bestämmelser. Gasanslutning innergänga. Bild, Gasavstängningsventil före varje ugn Gasanslutning med gasuttag är möjligt. lla anslutningsdelar i lokalen måste vara provade enligt DIN-DVGW. Ugnen får inte kunna förflyttas. Kontrollera gastillförselns täthet. Bild Observera! - Gasanslutningen får endast utföras av en lokalt godkänd gasinstallatör. Det är mycket viktigt att kontrollera att gasanslutningsledningarna och anslutningsledningarna för tillhörande gasmätsystem stämmer överens med de angivna rörvidderna. - Om ledningstrycket avviker från anslutningens flödestryck (se tabell) ska gasleverantören underrättas. Ligger anslutningens flödestryck över 0 mbar för naturgas får ugnen inte tas i drift, ugnens gastillförsel ska spärras. - Observera: Gaskomponenterna är konstruerade för ett maximalt flödestryck i anslutningen på 65 mbar. Högre driftstryck är inte tillåtna. Gasugnar av typ, B, B Rumsluftförsörjd gaseldstad med fläkt framför brännarna utan dragskydd och med en nominell värmebelastning på < kw B Rumsluftförsörjd gaseldstad med fläkt framför brännarna och med dragskydd (gäller för alla ugnar) B Rumsluftförsörjd gaseldstad med fläkt framför brännarna utan dragskydd. utomatisk direkttändning med tändningsövervakning. Installation rökgaskåpa Bild vgaskåpan ingår inte i leveransen av ugnen. vgaskåporna kan beställas under följande reservdelsnummer: Modellstorlek 5x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: Rökgasutlopp nslutningsmöjligheter enligt DVGW arbetsblad G6. Vid installation utan baksugningsspärr måste avståndet uppåt vara minst 00 mm.. I ventilationskåpa Bild 5. I fläktkåpan Bild 6. Direkt i skorsten Bild 7 Montera avgasrören tättslutande enligt DVGW-TRGI 86 respektive TRF 988. Rör av aluminium liksom material som inte tål temperaturer upp till 00 C får inte användas pga de temperaturer som uppstår! - - V

22 Ventilation Gasanslutning / Gasförbrukning Varning Utrymmena där ugnarna ställs upp ska vara försedda med tillräcklig ventilation för att förhindra otillåtna koncentrationer av hälsofarliga förbrännings-produkter i lokalen. Kvävningsrisk Vi rekommenderar enligt angivna standarder årligt underhåll av gaskomponenterna. Gasförbrukning Gastyp Nödvändigt Wobbeindex max förbrukning vid nominell värmebelastning flödestryck (5 C, 0mbar) i anslutningen Wi Ws 5x/ GN 5x/ GN 8x/ GN MJ/m MJ/m kw,5 kw,5 kw Naturgas H G0 8-5 mbar 5,67 50,7, m /h, m /h, m /h Naturgas L G5 0-0 mbar 7,8,5, m /h,6 m /h,6 m /h MJ/m MJ/m kw kw kw Gasol G0 5-57,5 mbar 80,58 87,,0 kg/h,9 kg/h,9 kg/h Gasol G 5-57,5 mbar 7,75 8,9,0 kg/h,0 kg/h,0 kg/h Gastyp Nödvändigt Wobbeindex max förbrukning vid nominell värmebelastning flödestryck (5 C, 0mbar) i anslutningen Wi Ws 8x/ GN 5x/ GN 5x/ GN MJ/m MJ/m kw kw 6 kw Naturgas H G0 8-5 mbar 5,67 50,7,m /h,6 m /h 6,8 m /h Naturgas L G5 0-0 mbar 7,8,5,9 m /h 5, m /h 7,9m /h MJ/m MJ/m kw 6 kw 67 kw Gasol G0 5-57,5 mbar 80,58 87,,86 kg/h,86 kg/h 5,6 kg/h Gasol G 5-57,5 mbar 7,75 8,9,0 kg/h,05 kg/h 6,0 kg/h vgas- och rumsvolym Modellstorlek 6x/ GN 6x/ GN 0x/ GN 0x/ GN 0x/ GN 0x/ GN Rumstorlek vid dragfri ventilation,0 m 86,0 m 86,0 m 8,0 m 7,0 m 56,0 m Rumstorlek vid konstant ventilation,0 m,0 m,0 m 6,0 m 86,0 m 8,0 m Verbrennungsluftversorgung 7,6 m /h, m /h, m /h 5, m /h 68,8 m /h 0, m /h vgasvolym, m /h 8 m /h 76,6 m /h 6 m /h 0,6 m /h. m /h vgastemperatur 0 C 50 C 90 C 60 C 90 C 65 C Dragfri ventilation = förbränningslufttillförsel via dörrar och fönster Konstant ventilation = förbränningslufttillförsel via två ventilationsöppningar till det fria med 50 cm fritt tvärsnitt var (en nära taket, en nära golvet) Observera: Uppgifterna följer tyska normer och beräknas enligt följande Rumstorlek vid dragfri ventilation = x apparatens kilowatteffekt (t.ex. apparat 6x/ GN): KW x = m Rumstorlek vid konstant ventilation = x apparatens kilowatteffekt (t.ex. apparat 6x/ GN): KW x = m Förbränningslufttillförsel =,6 x apparatens kilowatteffekt (t.ex. apparat 6x/ GN): KW x,6 = 7,6 m/h Vid beräkningen ska lokala bestämmelser beaktas V - -

23 vloppsanslutning 00-00mm (8 - ) Ugnen motsvarar tillämpliga föreskrifter (DVGW, SVGW, KIW, WRC) 50-00mm (0 - ) 70mm ( / ) x5 min. / 5% Ø 50mm ( ) max. m ( ft.) min. / 5% Ø 50mm ( ) max. m ( ft.) Observera Ångtemperaturtåligt rör ingen slang nslutningssats för ugnsavlopp artikelnummer: Det är inte tillåtet att svetsa fast ett avloppsrör på ugnen (ugnen kan eventuellt skadas). Rör DN 50 med konstant fall (minst 5 % respektive ), minska inte rördiametern. Fast anslutning med vattenlås är tillåten, ventilerad utloppssträcka är integrerad i ugnen. Bild, Vi rekommenderar en avloppsanslutning för varje ugn. För apparater på 6x/GN till 0x/GN kan såväl ett väggavlopp som ett golvavlopp installeras för avloppsvattnet. För apparater på 0x/GN och 0x/GN kan endast ett golvavlopp installeras för avloppsvattnet. Tillval: Kondensatuppsamlare (5x/ GN/ 8x/ GN) respektive extra stigledning för att reducera ång-utsläpp vid frånluftsröret. Se sidan 6/7. Tillval bordsmodeller: Se sidan 5 angående 0 mm fotunderdelar för större golvavstånd och höjdjusterbar tallriksvagn. Tillval golvmodeller: Se sidan 6 angående större golvavstånd genom fotförlängning och höjdmodul för gejderställvagn. Observera för dimensioneringen av avloppet: tillfällig avpumpningsmängd från ånggeneratorn 0,7 l/sek Medeltemperatur för avloppsvatten: 65 C Gällande standard: DIN 986, T Vid befintlig golvbrunn utan vattenlås ska av-ståndet mellan utlopp och golvbrunn uppgå till cm. Bild Observera: Medelhöjden för vattenavloppsröret uppgår hos bordsmodeller till 6 mm och hos golvmodeller till 70 mm. - - V

24 Ventilation, tekniska data, värmeutstrålning Ventilation i lokalen: Utsugningskåpa är inte obligatoriskt föreskriven för drift av ugnen. Om en kåpa installeras ska följande beaktas: VDI direktiv 05 samt lokala byggnadsföreskrifter för frånluftskåpor. Kåpan måste gå ut mm över ugnens framkant. Fettfilter ska installeras i den utskjutande delen av kåpan. För ugnar 6x/ GN till 0x/ GN finns en utsugningskåpa som tillval (också för eftermontering). Se installationsanvisningen för kåpan angående anslutning. Tekniska data Ljudnivå <70 db Kapslingsgrad: IPX5 Värmeutstrålning: Elektriska ugnar: 5x/ GN 5x/GN 8x/ GN 8x/ GN 5x/ GN 5x/ GN latent:. kj/h.67 kj/h.59 kj/h kj/h 7.00 kj/h.500 kj/h sensible:.77 kj/h kj/h.65 kj/h 9.7 kj/h kj/h.86 kj/h Gas ugnar: 5x/ GN 5x/GN 8x/ GN 8x/ GN 5x/ GN 5x/ GN latent:. kj/h.67 kj/h.59 kj/h kj/h 7.00 kj/h.58 kj/h sensible:.57 kj/h kj/h.86 kj/h 9. kj/h kj/h.66 kj/h Vikt elektriska ugnar: Ugn SCC Ugn CM 5 x / GN: 0,0 kg 6 x / GN:,5 kg 5 x / GN: 99,0 kg 5 x / GN:,0 kg 8 x / GN: 5,5 kg 0 x / GN: 8,0 kg 8 x / GN:,5 kg 8 x / GN: 75,5 kg 5 x / GN: 58,0 kg 0 x / GN:,0 kg 5 x / GN: 5,5 kg 5 x / GN: 6,0 kg Mobil: 0 x / GN: 75,5 kg 0 x / GN: 5,0 kg 0 x / GN: 69,0 kg 0 x / GN: 6,0 kg Vikt gasugnar: Ugn SCC Ugn CM 5 x / GN: 6,0 kg 6 x / GN: 68,0 kg 5 x / GN:,0 kg 5 x / GN: 58,5 kg 8 x / GN: 5,5 kg 0 x / GN: 98,0 kg 8 x / GN: 8,0 kg 8 x / GN: 89,5 kg 5 x / GN: 86,0 kg 0 x / GN: 70,5 kg 5 x / GN: 6,0 kg 5 x / GN: 69,5 kg Mobil: 0 x / GN: 0,5 kg 0 x / GN: 90,5 kg 0 x / GN: 78,5 kg 0 x / GN: 89,5 kg Med reservation för tekniska nyutvecklingar respektive ändringar. V - -

25 Tillval Värmesköld till vänster och höger Modellstorlek: 5x/GN rtikelnr: vänster 5x/GN rtikelnr: höger 8x/GN rtikelnr: vänster 8x/GN rtikelnr: höger 5x/GN rtikelnr: x/GN rtikelnr: x/GN rtikelnr: x/GN rtikelnr: Om det inte är möjligt att hålla ett tillräckligt stort avstånd till värmekällor till höger eller vänster om ugnen (till höger endast för 6x/ GN och 0x/ GN) kan värmebelastningen reduceras med hjälp av en extra värmesköld. Bild Höjdjustering bordsmodeller (5x/ GN till 8x/GN) Om avståndet mellan bordsmodeller och golvet är för kort (t ex vid uppställning av en Combi-Duo), kan detta avhjälpas genom längre fotunderdelar (50 mm). Bild Standard fotunderdelen byts bara ut mot en längre fotunderdel. ET-nummer:.00. Observera: Den översta gejderskena ligger i så fall högre än 600 mm När gejderställvagnar och tallriksvagnar används kan höjdskillnaden kompenseras genom en justerbar tallriksvagn. Bild Höjdjusterbar tallriksvagn: Modellstorlek 5x/ GN und 8x/ GN ET-nummer: x/ GN und 8x/ GN ET-nummer: V

26 Tillval Fotförlängning golvmodeller ET-nummer: Om avståndet mellan golvmodeller och golvet är för kort kan detta avhjälpas genom en fot-förlängning Bild Observera: Den översta gejderskenan ligger i så fall högre än 600 mm. Höjdmodul för gejderställvagn När fotförlängningen används på golvmodeller måste en höjdmodul för gejderställvagnen monteras för att kompensera höjdskillnaden: Bild Modellstorlek: 5x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: Inkörningsramp golvmodeller Modellstorlek: 5x/ GN ET-nummer: x/ GN ET-nummer: Om golvet framför golvmodeller inte skulle vara plant inom inkörningsområdet för gejderställvagnen kan detta kompenseras genom en inkörningsramp. Inställningsområdet för rondellfötterna ligger på +/- 0 mm. Bild Inkörningsrampen fästs på ugnens högra fötter med hjälp av rampens klämmor. När installationsvillkoren är kritiska (t ex installation i öppna kök) kan ångutsläppet vid avluftningsröret reduceras genom att en kondensationsavbrytare byggs in Bild 5x/GN / 8x/GN ET-nummer.: V - 6 -

27 Tillval Även en extra stigledning kan monteras på avloppsröret för att reducera överflödigt ångutsläpp. Denna stigledning förses med hål i den nedre delen för att uppnå en skorstenseffekt och för att kondensera ångan i stigledningen. Bild / 8 mm /8" Gränssnitt a) lla ugnar kan i efterhand utrustas med ett seriellt gränssnitt (RS ) som tillval. Modellstorlek 5x/ GN - 8x/ GN ET-nummer: x/ GN - 5x/ GN ET-nummer: b) Ugnar SCC är seriemässigt utrustade med ett USB-gränssnitt V

Original Installationshandbok

Original Installationshandbok Original Installationshandbok Säkerhetsföreskrifter Piktogramförklaring Fara! Omedelbar fara, som kan leda till svåra skador eller dödsfall. Varning! Möjlig fara, som eventuellt kan leda till svåra skador

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Installationsplan Tvättmaskin PW 6080 EL AV/LP. sv - SE M.-Nr / 03

Installationsplan Tvättmaskin PW 6080 EL AV/LP. sv - SE M.-Nr / 03 Installationsplan Tvättmaskin PW 6080 EL AV/LP 36.15 sv - SE M.-Nr. 07 580 550 / 03 Miele AB Industrivägen 20, Box 1397 171 27 Solna Tel 08-562 29 000 Fax 08-562 29 209 Serviceanmälan: 077 077 00 20 Internet:

Läs mer

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ...

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ... Användarmanual COFFEE QUEEN QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare...... U / SE Rev 091214 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2.

Läs mer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Sida Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 0 Modell... 0 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Platsval och montering... 0 Vattenanslutning...

Läs mer

Upptiningsskåp Tina 1200Brine Installationsanvisning

Upptiningsskåp Tina 1200Brine Installationsanvisning Made in Sweden by Upptiningsskåp Tina 1200Brine Installationsanvisning DOC.NO STO 7520-01 EDITION 3 2015.12 Innehåll Sida Allmänna anvisningar 3 Installation 4 Elanslutning 4 Vatten och avloppsanslutning

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning Therme Varmvattenberedare Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmvattenberedare Innehållsförteckning Använda symboler... 3 Monteringsanvisning Vattenförsörjning... 4 Placering...

Läs mer

Installationsplan PG Materialnummer Version / Version 00 SE

Installationsplan PG Materialnummer Version / Version 00 SE Installationsplan PG 8581 8583 Materialnummer 10 390 460 Version / Version 00 SE Tekniska data Diskdesinfektor PG 8581-8583 Teckenförklaring Inringade förkortningar i fetstil betyder att anslutning krävs.

Läs mer

Installationsplan PG Materialnummer / M-nr Version / Version 00 SE

Installationsplan PG Materialnummer / M-nr Version / Version 00 SE Installationsplan PG 8591 8593 Materialnummer / M-nr 10 390 930 Version / Version 00 SE Tekniska data Diskdesinfektor PG 8591-8593 Teckenförklaring Inringade förkortningar i fetstil betyder att anslutning

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Ta bort transportsäkringarna. Vattenanslutning beroende på modell

Ta bort transportsäkringarna. Vattenanslutning beroende på modell Säkerhetsanvisningar Fuktighet i trumman beror på slutkontrollen. Leveransomfattning beroende på modell Tvättmaskinen är tung var försiktig när du lyfter den. Varning: Slangar som frusit kan spricka och

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELSIS OCE 40 OCE Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR... 1 START... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE AV FELAKTIGA KOONENTER... 1 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 ANVÄNDNING...

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING 1 Innehåll Innehåll 2 Allmän information 2 Viktig information rörande säkerhet. 3 Installation 4 Inbyggning av apparaten 4 Ventilation 5 Elektrisk anslutning

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

WATER LINE QUEEN PEARL

WATER LINE QUEEN PEARL Manual WATER LINE QUEEN PEARL med underskåp QUEEN PEARL för inbyggnad Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare U_SE Rev. 080929...... 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2. Till

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Torktumlare PT 5137 WP PT 7137 WP. sv - SE. Installationsplan

Torktumlare PT 5137 WP PT 7137 WP. sv - SE. Installationsplan Installationsplan Torktumlare PT 5137 WP PT 7137 WP Läs ovillkorligen bruks- och installationsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagande. Detta för att undvika personskador och skador

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar FRITÖS, BORDSMODELL PROFI PLUS 6, 8, 10 Installations- och användningsanvisningar 1. Beskrivning Korg Hållare för korg Styrpanel Styrenhetens skenor Säkerhetsbrytare Tömningskran Sil Profi 6-8 Sil Profi

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Underbänkdiskmaskin WD-4 BECAUSE WE DO CARE

Underbänkdiskmaskin WD-4 BECAUSE WE DO CARE Underbänkdiskmaskin WD-4 BECAUSE WE DO CARE Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-4 En robust underbänkdiskmaskin med lång livslängd för det lilla men krävande köket Driftsäker

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en liten vattenbehållare som sitter under vasken i köket. Behållaren

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Installationsanvisning till SYR STS 5

Installationsanvisning till SYR STS 5 Installationsanvisning Installationsanvisning till SYR STS 5 1 Innehållsförteckning: 1.0 Förord 1.1 Leveransomfång 1.2 Allmän information 1.3 Väggmontering 1.4 Tips anslutning av ledningar 1.5 Anslutning

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Electrolux Varmkök 900

Electrolux Varmkök 900 Electrolux nya Varmkök 900 är en modulserie, som är anpassad för hårt belastade institutionskök, större restauranger och hotell. Flexibiliteten med fristående enheter samt bordsmodeller, som kan kompletteras

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal 5-002,-004 Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 11 75 Edition2 2015/05 Om handboken I den här handboken

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 EGENSKAPER... 6 INSTALLATION... 7 ANVÄNDNING... 9 UNDERHÅLL... 10

INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 EGENSKAPER... 6 INSTALLATION... 7 ANVÄNDNING... 9 UNDERHÅLL... 10 Spisfläkt F 60 U INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 EGENSKAPER... 6 INSTALLATION... 7 ANVÄNDNING... 9 UNDERHÅLL... 10 SE 2 2 REKOMMENDATIONER OCH TIPS Bruksanvisningen refererar till olika modeller av

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Monteringsanvisningar till H-Air

Monteringsanvisningar till H-Air Monteringsanvisningar till H-Air Mekanisk montering av ugn, frontram m.m. beskrivs här... Elektrisk montering av fläktlåda: Fläkten får endast monteras av en behörig elinstallatör. Nätkablar som används

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Kolfilterfläkt Trinda ECe

Kolfilterfläkt Trinda ECe Kolfilterfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning allstor Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Enheten är avsedd att placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då enheten är utrustad med gummifötter.

Enheten är avsedd att placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då enheten är utrustad med gummifötter. Vattenbadsvärmeri BME64 Wery elektriskt vattenbadsvärmeri har bassäng pressad i ett stycke rostfritt stål, med rundade hörn och dolda element vilket förenklar rengöring. Enheten är utrustad med avtappningskran

Läs mer

CHILLER VATTENAUTOMAT

CHILLER VATTENAUTOMAT CHILLER VATTENAUTOMAT Typ I / Typ II Bruksanvisning Typ I Typ II Detta dokument är avsett för modellerna: CHILL 003 CHILL 004 www.bravilor.com 2013 Bravilor Bonamat Alla rättigheter förbehålles. Ingen

Läs mer

Aventa Tätningsram. Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Aventa Tätningsram. Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Aventa Tätningsram Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Aventa Tätningsram Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Leveransomfattning... 2 Montering... 2 Förberedelse för elkabelanslutning...

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Dimensioner och anslutningar 4 3 Montering 5 3.1 Installation 5 3.2

Läs mer

Spisfläkt 725 Trinda

Spisfläkt 725 Trinda Spisfläkt 725 Trinda 991.0384.575/126156/2016-05-12 (20890) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Köksfläkt P602WH/P602SS

Köksfläkt P602WH/P602SS Köksfläkt P602WH/P602SS HN 10166/10167 Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan montering och användning av köksfläkten. Installation Denna köksfläkt kan användas antingen med utsug eller recirkulation.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Det miljövänliga konceptet för huvdiskmaskiner

Det miljövänliga konceptet för huvdiskmaskiner Det miljövänliga konceptet för huvdiskmaskiner BECAUSE WE DO CARE Det nya gröna konceptet för huvdiskmaskiner sparar mer än bara vatten... Wexiödisk introducerar en verklig innovation på marknaden med

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELPSTKOKRE OCPE 60 Installations och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTLLTIONSNVISNINGR... 1 STRT... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE V FELKTIG KOMPONENTER... 1 NVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 NVÄNDNING...

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 Innehållsförteckning Sida: Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 1. Leveransens omfattning.......................... 3 2. Montering.................................. 5 2.1 Montering av överdelen..........................

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC728K

Din manual HUSQVARNA QC728K Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC728K. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC728K instruktionsbok

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin Flakismaskiner QF800-QC700 Installation Placering av ismaskin Elinstallation Ismaskinen måste installeras på en plats som uppfyller följande kriterier. Om något av dessa kriterier inte uppfylls ska en

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Ta bort transportsäkringarna

Ta bort transportsäkringarna Säkerhetsanvisningar Fukt i trumman kan bero på slutkontrollen. Medföljande tillbehör beroende på modell Tvättmaskinen är tung - var försiktig när du lyfter den. Obs! Slangar som fryser kan gå sönder eller

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Spisfläkt Sunda SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Målarspruta Art.: 90 37 797 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Säkerhet Packa upp enheten och kontrollera omsorgsfullt om någonting

Läs mer

T E K NI S K H ANDB OK. Fläktförångare

T E K NI S K H ANDB OK. Fläktförångare EP T E K NI S K H ANDB OK Fläktförångare EP Innehållsförteckning Viktigt.......................................................................7 Transportkontroll......................................................7

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

BRUKS- OCH. Fläktkåpor SIRIUS

BRUKS- OCH. Fläktkåpor SIRIUS BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING Fläktkåpor SIRIUS 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Säkerheten först...2 Evakueringsmetoder...3 Installation...4 Användning...6 Rengöring och underhåll...9 Utbyte av lampor...10

Läs mer

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT DU 85446 W SE - Instruktioner för montering och användning Följ noga instruktionerna i denna bruksanvisning. Tillverkaren tar inte ansvar för eventuella

Läs mer

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS med EC-fläkt TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS Innehållsförteckning...........................................................................9 Transportkontroll........................................................9

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer