Bruksanvisning. Värmare för blod och medicinska vätskor. N art , rev. 4-02/2005. STIHLER ELECTRONIC GmbH Stuttgart Germany

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Värmare för blod och medicinska vätskor. N art. 9960.7200.21, rev. 4-02/2005. STIHLER ELECTRONIC GmbH 70597 Stuttgart Germany"

Transkript

1 Bruksanvisning Värmare för blod och medicinska vätskor N art , rev. 4-02/2005 STIHLER ELECTRONIC GmbH Stuttgart Germany

2 Ifylles av användaren: Serienummer Inventarienummer Uppställningsplats Idrifttagningsdatum Tillverkare: STIHLER ELECTRONIC GmbH Julius-Hölder-Str Stuttgart Germany Telefon +49-(0) Fax +49-(0) BRUKSANVISNING FÖR DEN MEDICINSKA ANVÄNDNINGEN <motsvarande den medicinska säkerhetsstandarden EMC IEC/EN > För ELEKTRONISK UTRUSTNING FÖR MEDICINSKT BRUK krävs speciella försiktighetsåtgärder med avseende på EMC. Utrustningarna måste installeras och tas i drift enligt EMC-informationerna, vilka är uppförda i de BIFOGADE DOKUMENTEN. Bärbara och mobila RF-kommunikationsutrustningar kan påverka ELEKTRONISKA UTRUSTNINGAR FÖR MEDICINSKT BRUK. Firma STIHLER ELECTRONIC GmbH, Stuttgart, förklarar på eget ansvar att denna produkt överensstämmer med EG-direktivet 93/42/EWG för medicinska produkter av Rådet av den 14 juni Notifierat organ: DEKRA INTERTEK Certification GmbH, licensnummer Godkännande att anbringa CE-märkning år: 2001 MICROPUR är ett registrerat varumärke från Katadyn Products, Inc. 2

3 INNEHÅLL 1. Inledning... 4 Indikationer... 4 Kontraindikationer... 4 Varningar... 4 Säkerhetsanvisningar... 5 Symboler... 6 Internationella normer och klassificering... 7 Ansvar... 7 Garantibestämmelser... 7 Skrotning av apparaten... 8 Returnering av använd produkt Produktbeskrivning... 9 Inledning... 9 Teknisk beskrivning... 9 Värmarens komponenter Manöverpanelens komponenter Installation Idrifttagning Inledning Infusionsslangen appliceras Driften avslutas Alarmsystem och åtgärder vid fel Alarm vid övertemperatur Vattennivå-alarm Åtgärder vid fel Underhåll och regelbunden säkerhetsteknisk kontroll Förebyggande underhåll Rengöring och desinfektion Säkerhetsteknisk kontroll Ytterligare regelbundna säkerhetskontroller Tekniska data ASTOFLO beställningsuppgifter Riktlinjer och tillverkarens försäkran om överensstämmelse - elektromagnetisk emission

4 1. Inledning Med ASTOFLO kan blod och medicinska vätskor värmas upp. Indikationer Astoflo Värmare kan användas vid låga flödeshastigheter (0 ml/h till 1000 ml/h) för uppvärmning av transfusioner, infusioner, dialys-, hemofiltrations- och aferesvätskor och för medicinska spolningslösningar. Vätskor som redan förvärmts externt hålls varma även vid mycket höga flödeshastigheter fram till patienten. Kontraindikationer Hittills är inga kontraindikationer kända för uppvärmning av medicinska lösningar under ovannämnda behandlingar. Läs noga bruksanvisningen innan du använder denna produkt! Varningar 1 OBS! Explosionsrisk. Använd inte ASTOFLO i explosionsfarlig miljö. 2 Denna apparat får endast användas och underhållas på de sätt, som är beskrivna i denna bruksanvisning. Tillverkaren är inte ansvarig för patientens säkerhet om andra än de angivna sätten tillämpas. 3 Alla elektriska installationer måste överensstämma med gällande elektriska normer och de av tillverkaren angivna specifikationerna. 4 Vid kombination och sammankoppling med ytterligare apparater (t. ex. grenuttag) får summan av läckströmmarna inte överskrida det tillåtna gränsvärdet (se respektive nationella bestämmelser). 5 Den personal som hanterar och underhåller apparaten måste vara utbildad och kvalificerad för respektive uppgifter. 6 Varje slag av reparationsåtgärder och modifikationer av apparaten får endast utföras av kvalificerade och av tillverkaren auktoriserade personer. 7 För att minska risken för elektriska stötar från denna apparat får man inte använda nätadaptrar, som avbryter skyddsledaren. Öppna inte höljet på ASTOFLO. 4

5 8 Om alarm utlöses på grund av övertemperatur (rött alarmljus, akustisk alarmsignal) gör så här: 1. Kontrollera att ASTOFLO säkerhetssystem har stängt av uppvärmningen och att temperaturen sjunker under 42 C. Om temperaturen inte sjunker, stoppa omedelbart vätsketillförseln till patienten. 2. Ta reda på orsaken till alarmet. Ytterligare informationer finner du i kapitel 5 "Alarmsystem och åtgärder vid fel". Fortsätt inte att använda värmaren i tveksamma fall. 9 För att skilja ASTOFLO fullständigt från nätet måste man dra nätstickproppen ur eluttaget. 10 Starka elektromagnetiska fält kan påverka temperaturindikeringen så att den fungerar felaktigt. Regleringstemperaturen och säkerhetsfrånkopplingarna berörs dock inte därav. Säkerhetsanvisningar 1 När användning av ASTOFLO Värmare ingår i en medicinsk behandling måste denna alltid genomföras under uppsikt av medicinskt skolad personal. 2 Vid uppvärmning av vätskor kan gas frigöras (blåsbildning). 3 ASTOFLO Värmare innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Försök därför inte att reparera ASTOFLO Värmare själv. Vänd dig till den lokala försäljaren. 4 För att undvika risker för patient och användare, anlita genast den lokala försäljaren i följande fall: om sladd, stickpropp eller eluttag är skadade eller slitna om höljet är skadat eller om manöverpanelen är skadad eller har lossnat om värmaren ramlat ner eller utsatts för kraftig skakning om värmaren blivit utsatt för inverkan av vätska om vätska tränger ur höljet eller den flexibla värmeprofilen om alarm på grund av övertemperatur utlöses utan förklarlig orsak om rött alarmljus och akustiskt alarm inte aktiveras automatiskt när man har tryckt på TILL/FRÅN-knappen. Använd inte ASTOFLO i dessa fall förrän felet har blivit åtgärdat. 5 Om den flexibla värmeprofilen blivit skadad på grund av klämning eller snitt kan detta leda till att vatten tränger ut. 6 Om du hänger upp eller installerar värmaren på ett infusionsställ, beakta tillverkarens uppgifter angående infusionsställets maximala belastning och tippsäkerhet. 5

6 Symboler Dessa symboler förekommer där de är tillämpliga, t. ex. på apparaten, på förpackningen, på märkplåten eller i den medföljande dokumentationen. Denna symbol anger att denna apparat är en defibrillationsskyddad användningsdel av typ B, motsvarande normerna IEC och VDE 0750 del 1. IPX 1 Denna symbol innebär att denna apparat är droppvattenskyddad förutsatt att den används på föreskrivet sätt. Denna symbol anger att ingående kännedom av den medföljande dokumentationen är förutsättning för apparatens säkra drift. Denna symbol hänvisar till ett alarmtillstånd när tillhörande lysdiod lyser rött. Se bild 3, Manöverorgan. Denna symbol visar att apparaten befinner sig i beredskapsläge, när tillhörande lysdiod lyser orange. Se bild 3, Manöverorgan. Med denna knapp växlar man mellan beredskapsläge och driftsläge. När tillhörande gröna lysdiod lyser är apparaten tillkopplad. Se bild 3, Manöverorgan. Med denna knapp startar man uppvärmningsprocessen; samtidigt återställs alarmindikeringarna. Se bild 3, Manöverorgan. Med dessa knappar (2 styck) startas apparatens testfunktioner. Se bild 3, Manöverorgan. Denna symbol visar att vattennivån i apparaten är för låg. Fyll på kemiskt behandlat destillerat vatten, när tillhörande lysdiod lyser rött. Se bild 3, Manöverorgan och kapitel 6 avsnitt "Förebyggande underhåll". Denna symbol står framför apparatens fyrsiffriga tillverkningsår. Denna symbol bekräftar apparatens överensstämmelse med kraven i EG-direktivet 93/42/EWG för medicinska produkter av Rådet av den 14 juni Symbolen anger dessutom att bekräftelsen utfärdats av det notifierade organet DEKRA INTERTEK Certification GmbH. CEmärket gäller endast för ASTOFLO Värmaren. Envägskomponenter som är lämpliga att användas tillsammans med denna apparat är försedda med eget CE-märke. 6

7 Internationella normer och klassificering EN : A1: A2: 1995 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, del 1: Säkerhet Allmänna fordringar. EN : 2001 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, del 1-2: Elektromagnetisk kompatibilitet, fordringar och provningar. ASTOFLO motsvarar klass IIb (regel 9) enligt kraven i direktivet 93/42/EWG för medicinska produkter. Ansvar Tillverkaren ansvarar endast för apparatens säkerhet, tillförlitlighet och kapacitet under följande förutsättningar: Tillverkarens samtliga anvisningar angående drift, underhåll och kalibrering måste följas och dessa åtgärder måste genomföras av skolad och kvalificerad personal. Om komponenter behöver bytas får endast originalreservdelar användas. Montering och reparationer får endast genomföras av auktoriserad personal eller auktoriserat service-centrum. Alla elektriska installationer skall motsvara gällande lokala föreskrifter och uppfylla IEC-kraven. Apparaten får endast användas för avsett ändamål och på lämplig plats i överensstämmelse med bruksanvisningen. På begäran ställer STIHLER ELECTRONIC en reparationsanvisning till förfogande, med vars hjälp skolad och kvalificerad personal kan reparera de delar av utrustningen, som tillverkaren betecknar som reparerbara. Om tekniska underlag eller reservdelar ställs till förfogande, innebär detta ingen auktorisering av tillverkaren att öppna eller reparera apparaten. Garantibestämmelser Garantin gäller 12 månader. Under garantitiden åtgärdar tillverkaren genom reparation eller byte kostnadsfritt alla defekter som beror på material- eller tillverkningsfel. Denna garanti omfattar inga andra skador. Vid missbruk eller okvalificerad behandling, ovarsamhet eller skador på grund av normalt slitage gäller inga garantianspråk, inte heller vid ändring av originalskicket eller vid ingrepp av personer, som inte auktoriserats av tillverkaren. Skicka den rengjorda apparaten i händelse av skada under garantitiden till närmaste åter försäljare eller direkt till STIHLER ELECTRONIC. Avsändaren står för transport- och förpackningskostnaderna. 7

8 Skrotning av apparaten Följ de lokala bestämmelserna för skrotning av uttjänta apparater eller rengör och desinfektera den kasserade apparaten och skicka den till STIHLER ELECTRONIC eller den lokala återförsäljaren med tydlig anvisning. STIHLER ELECTRONIC omhändertar apparaten för kostnadssparande skrotning på föreskrivet sätt. Returnering av använd produkt Kunden ansvarar för att den använda produkten förpackas enligt föreskrift och förses med erforderlig identifikation! Vid returnering av apparaten skall en rapport bifogas med beskrivning av närmare omständigheter och om möjligt med exakt uppgift om orsaken till returneringen. Om apparaten kommit i kontakt med blod- eller kroppsvätskor, måste den rengöras noggrant och desinfekteras före försändelsen. ASTOFLO Värmare får endast försändas i tömt* skick på grund av frysrisk. Skicka apparaten antingen i originalförpackningen eller i annat skyddande emballage för att undvika transportskador. * Tömning av ASTOFLO 1. Avlägsna locket från påfyllningsöppningen med ett mynt. 2. Slå på och starta apparaten. 3. Håll ASTOFLO med påfyllningsöppningen nedåt över ett handfat, en behållare el. dyl. och låt vattnet rinna ut tills det tar slut. Pumpljudet blir då högre. 4. Stäng av apparaten och skruva på locket igen. 8

9 2. Produktbeskrivning Inledning Med ASTOFLO Värmare kan man värma upp vätskor som skall tillföras patienten, antingen för att undvika resp. minska hypotermi eller för att öka välbefinnandet. Användningsområdena omfattar bl. a. uppvärmning av transfusioner, infusioner, dialys-, hemofiltrations- och aferesvätskor, medicinska spolningslösningar och kontrastmedel. På grund av det tekniska utförandet behövs i regel inga ytterligare engångskomponenter. Teknisk beskrivning Under värmarens drift överförs värme från det interna värmeelementet via en värmeväxlare till det slutna vattenkretsloppet. Detta vatten cirkulerar i den flexibla värmeprofilen. Denna värmeprofil har en utformning som gör det enkelt att lägga in konventionella infusionsförlängningar i den flexibla fåran. Vattenkretsloppets värme överförs till den vätska som skall värmas upp. Vattenkretsloppets temperatur övervakas av en temperaturreglering och av två av varandra oberoende alarmsystem, som uppmärksammar vårdpersonalen på alarmtillstånd och kopplar från värmeprocessen automatiskt i händelse av övertemperatur. Under driften visas vattenkretsloppets interna temperatur (som inte har samma temperatur som den vätska som skall värmas) på manöverpanelen. Detta innebär att ASTOFLO inte reglerar temperaturen på det medium som skall värmas upp och övervakar inte heller densamma. Temperaturen är beroende av flera olika faktorer (rumstemperatur, utgångstemperaturen på den vätska som skall värmas upp, flödeshastighet). Typiska kurvor är återgivna i bild 1. Externt uppvärmda infusioner och vätskor hålls varma ända fram till patienten även vid mycket höga flödeshastigheter. Inloppstemperatur 20 C; standard PVC-infusionskanyl Utloppstemperatur [ C] Flödeshastighet [ml/h] Bild 1 Typiska temperaturer för profil A-150 9

10 Värmarens komponenter 1 Upphängningsögla Kan användas för att hänga upp ASTOFLO i flaskhållaren på ett infusionsställ. 2 Manöverpanel Manöverknappar och indikeringslampor (utförlig beskrivning se "Manöverpanelens komponenter" i detta kapitel). 3 Flexibel värmeprofil 4 Fästanordning (tillval) 5 Påfyllnadsöppning Överför värme från det uppvärmda vattenkretsloppet via den inlagda infusionsförlängningen till det medium som skall värmas upp. Används till att sätta fast ASTOFLO i infusionsställ eller skenor för medicinsk utrustning. Avsedd för påfyllning av kemiskt behandlat, destillerat vatten när vattennivå-alarmet har lösts ut. 1 Upphängningsögla 5 Påfyllnadsöppning 4 Fästanordning (tillval) 2 Manöverpanel 3 Flexibel värmeprofil Bild 2 ASTOFLO Värmare 10

11 Manöverpanelens komponenter 1 Beredskapsindikering 2 TILL/FRÅNknapp Beredskaps-lysdioden lyser orange, när apparaten är ansluten till ett eluttag men ännu inte tillkopplad. Växlar mellan "beredskapsläge" och "apparaten tillkopplad". Vid läget "apparaten tillkopplad" sker följande: nät-lysdioden (3) lyser grönt temperaturindikeringen aktiveras alarm-lysdioden (9) blinkar rött drifts-lysdioden (5) blinkar grönt akustiskt alarm aktiveras 3 Nätindikering Nät-lysdioden lyser grönt, när värmaren är tillkopplad. 4 START-knapp Startar uppvärmningsprocessen. Följande förlopp: drifts-lysdioden (5) lyser permanent grönt den röda alarm-lysdioden (9) slocknar det akustiska alarmet upphör 5 Driftsindikering Drifts-lysdioden (5) blinkar grönt, när apparaten är tillkopplad men värmaren ännu inte har startats, resp. lyser kontinuerligt grönt, när man har tryckt på START-knappen. 6 TEST-knapp TEST-knappen startar den interna testfunktionen för att kontrollera frånkopplingen på grund av övertemperatur. 7 Temperaturindikering Visar vattenkretsloppets aktuella temperatur. 8 Indikering av FÖR LÅG VATTENNIVÅ Vattennivå-lysdioden lyser rött när vattenbrist uppstått i vattenkretsloppet. 9 Alarmindikering Alarm-lysdioden blinkar rött när övertemperatur uppnås. Samtidigt stängs det interna värmeelementet av. 8 Indikering av för låg vattennivå (röd) 6 TEST-knapp 5 Driftsindikering (grön) 9 Alarmindikering (röd) 1 Beredskapsindikering (orange) 4 START-knapp 3 Nätindikering (grön) 2 TILL/FRÅN-knapp Bild 3 Manöverorgan 11

12 3. Installation Läs noga bruksanvisningen innan du tar denna produkt i bruk. Alla elektriska installationer måste överensstämma med gällande elektriska normer. ASTOFLO får inte användas i explosionsfarlig miljö. Fyll på destillerat vatten innan du tar ASTOFLO i bruk för första gången. Behandla vattnet med medföljande MICROPUR tablett för att undvika bakteriebildning. 1. Kontrollera att ASTOFLO sitter stadigt på infusionsstället eller i en apparatskena. 2. Skruva av locket på påfyllningsöppningen (se bild 2) med ett mynt. 3. Fyll på en liten mängd av det destillerade vattnet. 4. Anslut ASTOFLO till nätet, koppla till med och starta med. 5. Fyll nu tanken med destillerat vatten. 6. Lägg nu i den bifogade MICROPUR tabletten i tanken. 7. Skruva på locket på påfyllingsöppningen igen. MICROPUR tabletter kan efterbeställas hos STIHLER ELECTRONIC eller den lokala återförsäljaren under beställningsnr ASTOFLO är dimensionerad för det nätspänningsområde som är angivet på märkplåten. ASTOFLO kan hängas upp i den integrerade upphängningsöglan i flaskhållaren på ett infusionsställ eller sättas fast med fästanordning (extra tillbehör) på infusionsstång/-ställ och på apparatskena. Om man hänger upp resp. installerar värmaren på ett infusionsställ skall man följa itillverkarens anvisningar angående infusionsställets belastning och tippsäkerhet. För att utnyttja ASTOFLO optimalt placerar man apparaten intill patienten så att den flexibla användningsdelens ända når fram till injektionsstället. 12

13 4. Idrifttagning Inledning ASTOFLO skall kopplas till redan före användningen, så att vattenkretsloppet kan värmas upp. Uppvärmningsprocessen tar ca. 10 minuter. Vid drift måste ASTOFLO vara placerad upprätt, antingen upphängd i upphängningsöglan eller installerad med fästanordning på infusionsställ/apparatskena. Apparater utan fästanordning kan också läggas med baksidan nedåt på plan vågrätt yta. 1. Stick ASTOFLOs stickpropp i eluttaget (den orangefärgade lysdioden (1) lyser för att visa att apparaten befinner sig i beredskapsläge). 2. Koppla till ASTOFLO med TILL/FRÅN-knappen (nät-lysdioden lyser grönt; drifts-lysdioden (5) och alarm-lysdioden (9) blinkar; det akustiska alarmet utlöses; temperaturindikeringen (7) blir synlig). 3. Tryck på START-knappen för att aktivera uppvärmningsprocessen (alarmindikeringarna avaktiveras och drifts-lysdioden (5) lyser kontinuerligt grönt). 13

14 Infusionsslangen appliceras 1. Vid applicering av infusionsslangen börjar man från patientsidan. 2. Tryck in infusionsslangen med början från den del som ska kopplas till kanylen dvs närmast patienten lämna ca. 3 till 5 cm utanför den flexibla ASTOFLO värmeprofilen (A). 3. Dra tummen längs med profilen så att hela den användbara längden av värmeprofilen "fylls" med infusionsslangen (B). Principiellt kan infusionsslangen ledas ut från vilket ställe som helst av användningsdelen (ju kortare del man använder av användningsdelen, desto sämre utnyttjas värmeöverföringen). Rullklämmor kan föras ut var som helst ur profilen (C). 4. Anslut infusionsslangen till patientens kanyl och fixera vid behov med en tejpremsa (D). 3-5 cm A B C D Bild 4 Infusionsslangen appliceras 14

15 5. För att undvika att infusionsslangen glider ur värmeprofilen kan man fixera den med det medföljande clipset. Bild 5 Infusionsslangen fixeras med clipset Driften avslutas 1. Tryck på TILL/FRÅN-knappen för att koppla från ASTOFLO (samtliga indikeringar slocknar, beredskaps-lysdioden lyser). 2. Ta bort infusionsslangen från kanylen och dra helt enkelt ur infusionsslangen ur ASTOFLO värmeprofil. 15

16 5. Alarmsystem och åtgärder vid fel Alarm vid övertemperatur ASTOFLO är utrustad med två av varandra oberoende frånkopplingar på grund av övertemperatur, vilka förhindrar eventuell överhettning om temperaturregleringen inte fungerar. Vid övertemperatur kopplas det interna värmeelementet från och alarmindikeringen (röd alarm-lysdiod och akustisk varningssignal) aktiveras. Alarm på grund av övertemperatur utlöses om följande inträffar: 1. Vattenkretsloppets temperatur stiger till 42,5 C ± 1 C, den primära alarmgränsen. 2. Vattenkretsloppets temperatur stiger till 45 C ± 1 C, den sekundära alarmgränsen. Om alarmet har lösts ut kan apparaten inte startas (och alarmläget avaktiveras) förrän temperaturen har sjunkit under alarmgränsen. Anmärkning: Alarm på grund av övertemperatur kan också utlösas till följd av yttre omständigheter (externa värmekällor, t. ex. solbestrålning eller värmeelement). Vattennivå-alarm Värmeöverföringen hos ASTOFLO värmare sker genom ett slutet vattenkretslopp. Trots detta går det inte att undvika, att vattnet efter en längre tid diffunderar och avdunstar genom materialen. Sjunker vattennivån under en internt inställd gräns, utlöses vattennivå-alarm (den röda vattennivå-lysdioden lyser). I detta fall måste ca. 170 ml kemiskt behandlat destillerat vatten fyllas på i påfyllningsöppningen (se kapitel 6, avsnitt "Förebyggande underhåll"). Åtgärder vid fel Igångsättning av pumpens sugventil Efter en längre tids lagring förekommer det någon enstaka gång att pumpens sugventil har fastnat. (När man sätter igång pumpen är ljudnivån då ovanligt hög och värmeprofilen blir inte varm. Den indikerade temperaturen stiger långsamt och apparaten reagerar efter några minuter med alarm.) Detta är ett typiskt problem för pumpar i allmänhet och kan åtgärdas med engångsspruta (20 ml, med Luer-utgång) på följande sätt: Se till att värmaren är ordentligt fastsatt när du utför nedanstående steg. 1. Skruva ur locket ur påfyllningsöppningen med ett mynt. 2. Kontrollera vattennivån och fyll vid behov vattentanken till brädden med destillerat vatten. 3. Skruva i locket i påfyllningsöppningen igen. 4. Dra upp luft i sprutan och sätt den i hålet på skruvlocket (bild 12). 5. Slå på värmaren och tryck på START-knappen. 6. Kläm ihop värmeprofilen stadigt nära intill värmaren (bild 13) och pressa samtidigt in luft i vattentanken med sprutan (max. 20 ml). Inom kort bör pumpen suga (ljudnivån blir lägre) och fungera normalt igen. 16

17 7. Öppna skruvlocket en aning så att övertrycket elimineras. Upprepa i envisa fall steg 4 till 7, men pressa aldrig in mer än 40 ml luft eller 20 ml dest. vatten. Vid högre tryck kan den interna vattencirkulationen bli otät. Bild 12 Sätt i sprutan Bild 13 Kläm ihop värmeprofilen Beskrivning av felet Möjlig(a) orsak(er) Användarens åtgärder Onormalt hög ljudnivå vid igångsättningen. Värmeprofilen blir inte varm. Den indikerade temperaturen stiger långsamt och apparaten reagerar efter några minuter med alarm. Indikeringslamporna lyser inte apparaten kan inte sättas igång. Beredskaps-lysdioden lyser. Apparaten kan inte kopplas till. 1. Sugventilen i pumpen har fastnat. Därför fungerar inte vattencirkulationen. 1. Försörjningsspänningen är felaktig eller saknas. 2. Värmarens sladd är inte instucken i eluttaget. 1. Detta fel åtgärdas enligt beskrivningen i avsnittet "Igångsättning av pumpens sugventil" i kapitel Kontrollera eluttaget/säkringen, jämför nätspänningen med märkplåten. 2. Anslut värmaren till ett funktionsdugligt eluttag. Tryck på TILL/FRÅN-knappen, sedan på START-knappen för att starta uppvärmningsprocessen. 3. Värmaren är defekt. 3. Skicka in värmaren till den lokala försäljaren. 1. Värmaren är defekt. 1. Skicka in värmaren till den lokala försäljaren. 17

18 Beskrivning av felet Möjlig(a) orsak(er) Användarens åtgärder Användningsdelen blir inte varm. Beredskaps-lysdioden lyser. Apparaten kan kopplas till men inte startas. OBS: I alarmläget kopplas det interna värmeelementet från och vattenkretsloppet börjar att svalna. I normala fall kan man starta apparaten igen, när temperaturen har sjunkit under alarmutlösningstemperaturen. Alarmtillstånd under användningen. Apparaten är ovanligt högljudd under drift. Det kommer vatten ur höljet eller ur användningsdelen. 1. Du har inte tryckt på TILL/FRÅN-knappen. 2. Vattenbrist i användningsdelen. 1. Tryck på TILL/FRÅN-knappen, därefter på START-knappen för att sätta igång uppvärmningsprocessen. 2. Fyll på mer destillerat vatten (se avsnittet Vattennivå-alarm). 3. Värmaren är defekt. 3. Skicka värmaren till den lokala försäljaren. Alarmtillståndet har uppstått genom: 1. Påverkan av extern värmekälla. 2. Säkerhetsbimetallkopplingen inuti värmaren har lösts ut. Apparaten har värmts upp till över 55 C (t. ex. solbestrålad bil). 1. Avlägsna värmekällan eller välj en svalare plats. 2. För att bimetallkopplingen skall återställas måste apparaten kylas av en längre tid. 3. Värmaren är defekt. 3. Skicka in värmaren till den lokala försäljaren. 1. Påverkan av extern värmekälla eller också är omgivningens temperatur för hög. 2. Vattenkretsloppet är överhettat p.g.a. att den flexibla användningsdelen är knickad. Stanna för säkerhets skull genast vätsketillförseln till patienten. 1. Avlägsna värmekällan eller välj en svalare plats. 2. Se till att den flexibla värmeprofilen inte är knickad vid användningen. 3. Värmaren är defekt. 3. Skicka in värmaren till den lokala försäljaren. 1. Luft i vattenkretsloppet. 1. Använd värmaren en längre tid i lodrätt läge. 2. Vattenbrist i kretsloppet. 2. Fyll på mer vatten (se kap. 6, avsnitt "Förebyggande underhåll). 1. Värmaren är defekt. 1. Skicka in värmaren till den lokala försäljaren. 18

19 6. Underhåll och regelbunden säkerhetsteknisk kontroll Förebyggande underhåll När den röda vattennivå-lysdioden tänds måste ca. 170 ml (första påfyllningen ca. 200 ml) fyllas på. För att förhindra uppkomst av bakterier skall vattnet behandlas med ett desinfekterande medel (MICROPUR ). Lägg efter påfyllningen med destillerat vatten en MICROPUR tablett i tanken. MICROPUR tabletter kan efterbeställas hos STIHLER ELECTRONIC eller den lokala återförsäljaren under beställnings-nr Bild 6 Påfyllning av destillerat vatten Rengöring och desinfektion För att undvika skador på värmaren doppa inte värmaren i vätska, desinfektera inte värmaren med ånga (d.v.s. i autoklav), het luft eller termokemiska rengöringslösningar, använder du dig av bruksfärdig desinfektionsspray måste du se till att den är alkoholbaserad och har låg aldehydhalt (<0,2%). Rengör och desinfektera värmaren efter behov eller när den är förorenad. Gör så här: 1. Dra stickproppen ur eluttaget. 2. Rengör alla ytor inklusive fåran i den flexibla värmeprofilen med en mjuk duk/ bomullstopp och mild tvållösning. 3. Desinfektera alla ytor antingen med ¼-%ig blekmedelslösning (natriumhypoklorit) eller rekommenderad desinfektionsspray: Desinfektionsmedel Tillverkare Desinfektionsmedel Tillverkare Bacillol Plus Bode Chemie Mikrozid Liquid Meliseptol B. Braun Mikrozid HBV Pumpspray Schülke & Mayr 19

20 Säkerhetsteknisk kontroll En säkerhetsteknisk kontroll av ASTOFLO Blod- och infusionsvärmare måste genomföras vart 12e månad i enlighet med de lokala och nationella bestämmelserna. Den består av följande tester: kontroll av temperatur och kontroll att indikeringarna är exakta alarmtester lokalt och nationellt gällande kontroller av medicinska produkter Alla resultat av säkerhetskontrollerna måste vara godkända. Om någon av testerna inte blivit godkänd måste ASTOFLO skickas till den lokala återförsäljaren eller till STIHLER ELECTRONIC för reparation (se "Returnering av använd produkt" i kapitel 1 "Inledning"). I nedanstående finner du anvisningar till hur de olika testerna skall genomföras. Erforderligt tillbehör Digital febertermometer med mätnoggrannhet på minst ± 0,15 C. Test av temperaturregleringen och att indikeringarna är exakta Denna test måste genomföras på dragfri plats vid en omgivningstemperatur på 20 C ± 1 C! 1. Anslut värmarens sladd till eluttaget. 2. Tryck på TILL/FRÅN- knappen, för att koppla till värmaren. Följande måste då ske: den gröna nät-lysdioden (3) tänds temperaturindikeringen (7) tänds alarm-lysdioden (9) blinkar rött akustiskt alarm utlöses 3. Tryck drifts-lysdioden på START- (5) blinkar grönt knappen. beredskaps-lysdioden (1) slocknar 4. Stick in en digital Bild 7 Mätning av temperatur febertermometer i den flexibla värmeprofilens fåra omedelbart i apparaten. 5. Vänta tills temperaturen har stabiliserats (ca. 20 minuter). 6. Starta termometern och notera den uppmätta temperaturen. Kontrollera att den ligger mellan 38,6 och 41,4 C. 7. Jämför den uppmätta temperaturen med temperaturindikeringen på apparatens display. Kontrollera att avvikelsen inte är större än ± 0,9 C. 8. Ta bort digitaltermometern. 20

21 Alarmtester (endast möjliga när värmaren har driftstemperatur) 1. Tryck på den övre alarmtest-knappen. Följande måste då ske: den röda alarm-lysdioden (9) tänds akustiskt alarm utlöses 2. Tryck på START-knappen. 3. Tryck på den nedre alarmtest-knappen. Följande måste då ske: den röda alarm-lysdioden (9) tänds akustiskt alarm utlöses Ytterligare regelbundna säkerhetskontroller Säkerställ att alla gällande lokala bestämmelser och nationella direktiv följs för säkerhetskontroll av medicinska apparater. Observera: På baksidan av höljet (nedtill) finns en metallkontaktyta för provning av skyddsledare. 21

22 7. Tekniska data ASTOFLO AF 100 EU AF 111 EU AF 100 CH AF 111 CH AF 100 UK AF 111 UK AF 100 NA AF 111 NA El-anslutning VAC ±10 % Hz VAC ±10 % Hz Nätanslutningssladd Stickpropp med jorddon H 05 VVF 3x0,75 Schweizer stickpropp H 05 VVF 3x0,75 BS-stickpropp inkl. 13 A säkring H 05 VVF 3x1 Hospital Grade Plug NEMA 5-15P SJO, SJT 18/3 Skyddsledarmotstånd 0,15 Ω 0,1 Ω Isoleringsmotstånd Läckström Säkringar, primära Effektförbrukning Skyddsklass Skyddsgrad enl. IEC Fuktighetsskydd >2 MΩ < 0,3 ma 2 x 4 A 200 W I Defibrillationsskyddad användningsdel av typ B IPX1 Klassificering enl. bilaga IX IIb (regel 9) Mått Höjd (utan värmeprofil) Bredd Djup (utan universalfästanordning) Vikt (fylld, med fästanordning) Driftstyp Max. omgivningstemperatur vid drift vid lagring (utan påfyllning) vid lagring (med påfyllning) 282 mm 120 mm 115 mm 2,6 kg Kontinuerlig drift +16 C upp till +32 C -40 C upp till +60 C +5 C upp till +60 C Max. luftfuktighet upp till 90 % Värmeprofilens temperatur 1a frånkoppl. vid övertemperatur 2a frånkoppl. vid övertemperatur Uppvärmnings-bimetall 40 C (± 1,5 C) 42,5 C (± 1 C) 45 C (± 1 C) 55 C (± 5 C) 22

23 8. ASTOFLO beställningsuppgifter För att ASTOFLO skall kunna användas inom så många områden som möjligt kan följande optioner levereras: Endast med Med extra fästanordning upphängningsögla för infusionsställ och apparatskena Utförande Basutrustning Med en värmeprofil Med två värmeprofiler 1a värmeprofilen* A 3,5 5 mm Utförande 1a värmeprofilen B 6 7,5 mm C 2 3 mm 2a värmeprofilen* A 3,5 5 mm Utförande 2a värmeprofilen B 6 7,5 mm C 2 3 mm * för infusionsslang-diameter... t. ex. A F A B Profil-längd Standardlängder: Profil A 150 cm 180 cm 220 cm Profil B cm 220 cm Profil C 150 cm 180 cm - Andra längder på förfrågan Exempel på beställningsnummer för en ASTOFLO Värmare med universell fästanordning och en 180 cm lång värmeprofil för infusionsslangar med diameter 3,5 till 5 mm och en andra cm lång profil för slangar med diameter 6 till 7,5 mm.

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Bruksanvisning. Intravenös blodvärmare Vätskor och spolvätskor REF AFP300 REF AFP302. Best. Nr. 10038.21 Rev. 04 (E)

Bruksanvisning. Intravenös blodvärmare Vätskor och spolvätskor REF AFP300 REF AFP302. Best. Nr. 10038.21 Rev. 04 (E) Bruksanvisning Intravenös blodvärmare Vätskor och spolvätskor REF AFP300 REF AFP302 Best. Nr. 10038.21 Rev. 0 (E) STIHLER ELECTRONIC GmbH 059 Stuttgart Tyskland Fylls i av användaren: Serienummer Inventarienummer

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250 I2151-S-09.06 Instruktionsbok / serviceguide Enpunktssmörjare 250 Tekniska specifikationer Specifikation Fettbehållare Strömkälla Arbetstemperatur Pulsarlube 250 M 250 cm 3 Batteri DC 4,5 V Standard: Alkaline

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

Bruksanvisning GEMINI G

Bruksanvisning GEMINI G Bruksanvisning GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Allmänna anvisningar För din egen säkerhet Dokumentation Innan du börjar arbeta med GEMINI G måste du ta del av den här bruksanvisningen och bekanta dig med

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

Centronic SensorControl SC211-II

Centronic SensorControl SC211-II Centronic SensorControl SC211-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrstyrd markis-rörelsesensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK BRUKSANVISNING Respireo Primo N NÄSMASK Respireo Primo N NÄSMASK - med kalibrerade utandningshål för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo N är en näsmask med

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

Sterilisator Melag 75

Sterilisator Melag 75 Bruksanvisning Sterilisator Melag 75 En avancerad hetluftssterilisator med inbyggd fläkt Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna hetluftsterilisator. Under nära 50 år

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12 EMOTEC L 09 Relay S Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY IPX4 D DruckNr.: 29344292sw / -28.12 1 Monteringsanvisning för effektbrytare EMOTEC L09 Relay Som standard levereras effektbrytaren för

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning... 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende..

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning... 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende.. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning........ 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende.. 5 Tillbehör... 6 Inkopplingsanvisning badkar. 7 Garantivillkor

Läs mer

VÄDERSTATION Bruksanvisning

VÄDERSTATION Bruksanvisning VÄDERSTATION Bruksanvisning INTRODUKTION MeteoTronic START väderstation erbjuder dig en professionell väderprognos för innevarande dag och de följande tre dagarna. Väderprognosen framställs av meteorologer

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764118_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500)

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Installationshandbok Beskrivning av lysdioderna Objekt Beskrivning Strömlampa Grön (fast sken). Strömmen är på. Orange (fast sken). Adaptern

Läs mer

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1 Installationsanvisning - Användarhandbok www.neptunbath.com 2007:1 Innehållsförteckning 3. Installation Kap. 1. Före installation 2 2. Specifikationer 2 3. Installation 3 4. Användarinstruktion 4 5. Varningar

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer