Bruksanvisning. Värmare för blod och medicinska vätskor. N art , rev. 4-02/2005. STIHLER ELECTRONIC GmbH Stuttgart Germany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Värmare för blod och medicinska vätskor. N art. 9960.7200.21, rev. 4-02/2005. STIHLER ELECTRONIC GmbH 70597 Stuttgart Germany"

Transkript

1 Bruksanvisning Värmare för blod och medicinska vätskor N art , rev. 4-02/2005 STIHLER ELECTRONIC GmbH Stuttgart Germany

2 Ifylles av användaren: Serienummer Inventarienummer Uppställningsplats Idrifttagningsdatum Tillverkare: STIHLER ELECTRONIC GmbH Julius-Hölder-Str Stuttgart Germany Telefon +49-(0) Fax +49-(0) BRUKSANVISNING FÖR DEN MEDICINSKA ANVÄNDNINGEN <motsvarande den medicinska säkerhetsstandarden EMC IEC/EN > För ELEKTRONISK UTRUSTNING FÖR MEDICINSKT BRUK krävs speciella försiktighetsåtgärder med avseende på EMC. Utrustningarna måste installeras och tas i drift enligt EMC-informationerna, vilka är uppförda i de BIFOGADE DOKUMENTEN. Bärbara och mobila RF-kommunikationsutrustningar kan påverka ELEKTRONISKA UTRUSTNINGAR FÖR MEDICINSKT BRUK. Firma STIHLER ELECTRONIC GmbH, Stuttgart, förklarar på eget ansvar att denna produkt överensstämmer med EG-direktivet 93/42/EWG för medicinska produkter av Rådet av den 14 juni Notifierat organ: DEKRA INTERTEK Certification GmbH, licensnummer Godkännande att anbringa CE-märkning år: 2001 MICROPUR är ett registrerat varumärke från Katadyn Products, Inc. 2

3 INNEHÅLL 1. Inledning... 4 Indikationer... 4 Kontraindikationer... 4 Varningar... 4 Säkerhetsanvisningar... 5 Symboler... 6 Internationella normer och klassificering... 7 Ansvar... 7 Garantibestämmelser... 7 Skrotning av apparaten... 8 Returnering av använd produkt Produktbeskrivning... 9 Inledning... 9 Teknisk beskrivning... 9 Värmarens komponenter Manöverpanelens komponenter Installation Idrifttagning Inledning Infusionsslangen appliceras Driften avslutas Alarmsystem och åtgärder vid fel Alarm vid övertemperatur Vattennivå-alarm Åtgärder vid fel Underhåll och regelbunden säkerhetsteknisk kontroll Förebyggande underhåll Rengöring och desinfektion Säkerhetsteknisk kontroll Ytterligare regelbundna säkerhetskontroller Tekniska data ASTOFLO beställningsuppgifter Riktlinjer och tillverkarens försäkran om överensstämmelse - elektromagnetisk emission

4 1. Inledning Med ASTOFLO kan blod och medicinska vätskor värmas upp. Indikationer Astoflo Värmare kan användas vid låga flödeshastigheter (0 ml/h till 1000 ml/h) för uppvärmning av transfusioner, infusioner, dialys-, hemofiltrations- och aferesvätskor och för medicinska spolningslösningar. Vätskor som redan förvärmts externt hålls varma även vid mycket höga flödeshastigheter fram till patienten. Kontraindikationer Hittills är inga kontraindikationer kända för uppvärmning av medicinska lösningar under ovannämnda behandlingar. Läs noga bruksanvisningen innan du använder denna produkt! Varningar 1 OBS! Explosionsrisk. Använd inte ASTOFLO i explosionsfarlig miljö. 2 Denna apparat får endast användas och underhållas på de sätt, som är beskrivna i denna bruksanvisning. Tillverkaren är inte ansvarig för patientens säkerhet om andra än de angivna sätten tillämpas. 3 Alla elektriska installationer måste överensstämma med gällande elektriska normer och de av tillverkaren angivna specifikationerna. 4 Vid kombination och sammankoppling med ytterligare apparater (t. ex. grenuttag) får summan av läckströmmarna inte överskrida det tillåtna gränsvärdet (se respektive nationella bestämmelser). 5 Den personal som hanterar och underhåller apparaten måste vara utbildad och kvalificerad för respektive uppgifter. 6 Varje slag av reparationsåtgärder och modifikationer av apparaten får endast utföras av kvalificerade och av tillverkaren auktoriserade personer. 7 För att minska risken för elektriska stötar från denna apparat får man inte använda nätadaptrar, som avbryter skyddsledaren. Öppna inte höljet på ASTOFLO. 4

5 8 Om alarm utlöses på grund av övertemperatur (rött alarmljus, akustisk alarmsignal) gör så här: 1. Kontrollera att ASTOFLO säkerhetssystem har stängt av uppvärmningen och att temperaturen sjunker under 42 C. Om temperaturen inte sjunker, stoppa omedelbart vätsketillförseln till patienten. 2. Ta reda på orsaken till alarmet. Ytterligare informationer finner du i kapitel 5 "Alarmsystem och åtgärder vid fel". Fortsätt inte att använda värmaren i tveksamma fall. 9 För att skilja ASTOFLO fullständigt från nätet måste man dra nätstickproppen ur eluttaget. 10 Starka elektromagnetiska fält kan påverka temperaturindikeringen så att den fungerar felaktigt. Regleringstemperaturen och säkerhetsfrånkopplingarna berörs dock inte därav. Säkerhetsanvisningar 1 När användning av ASTOFLO Värmare ingår i en medicinsk behandling måste denna alltid genomföras under uppsikt av medicinskt skolad personal. 2 Vid uppvärmning av vätskor kan gas frigöras (blåsbildning). 3 ASTOFLO Värmare innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Försök därför inte att reparera ASTOFLO Värmare själv. Vänd dig till den lokala försäljaren. 4 För att undvika risker för patient och användare, anlita genast den lokala försäljaren i följande fall: om sladd, stickpropp eller eluttag är skadade eller slitna om höljet är skadat eller om manöverpanelen är skadad eller har lossnat om värmaren ramlat ner eller utsatts för kraftig skakning om värmaren blivit utsatt för inverkan av vätska om vätska tränger ur höljet eller den flexibla värmeprofilen om alarm på grund av övertemperatur utlöses utan förklarlig orsak om rött alarmljus och akustiskt alarm inte aktiveras automatiskt när man har tryckt på TILL/FRÅN-knappen. Använd inte ASTOFLO i dessa fall förrän felet har blivit åtgärdat. 5 Om den flexibla värmeprofilen blivit skadad på grund av klämning eller snitt kan detta leda till att vatten tränger ut. 6 Om du hänger upp eller installerar värmaren på ett infusionsställ, beakta tillverkarens uppgifter angående infusionsställets maximala belastning och tippsäkerhet. 5

6 Symboler Dessa symboler förekommer där de är tillämpliga, t. ex. på apparaten, på förpackningen, på märkplåten eller i den medföljande dokumentationen. Denna symbol anger att denna apparat är en defibrillationsskyddad användningsdel av typ B, motsvarande normerna IEC och VDE 0750 del 1. IPX 1 Denna symbol innebär att denna apparat är droppvattenskyddad förutsatt att den används på föreskrivet sätt. Denna symbol anger att ingående kännedom av den medföljande dokumentationen är förutsättning för apparatens säkra drift. Denna symbol hänvisar till ett alarmtillstånd när tillhörande lysdiod lyser rött. Se bild 3, Manöverorgan. Denna symbol visar att apparaten befinner sig i beredskapsläge, när tillhörande lysdiod lyser orange. Se bild 3, Manöverorgan. Med denna knapp växlar man mellan beredskapsläge och driftsläge. När tillhörande gröna lysdiod lyser är apparaten tillkopplad. Se bild 3, Manöverorgan. Med denna knapp startar man uppvärmningsprocessen; samtidigt återställs alarmindikeringarna. Se bild 3, Manöverorgan. Med dessa knappar (2 styck) startas apparatens testfunktioner. Se bild 3, Manöverorgan. Denna symbol visar att vattennivån i apparaten är för låg. Fyll på kemiskt behandlat destillerat vatten, när tillhörande lysdiod lyser rött. Se bild 3, Manöverorgan och kapitel 6 avsnitt "Förebyggande underhåll". Denna symbol står framför apparatens fyrsiffriga tillverkningsår. Denna symbol bekräftar apparatens överensstämmelse med kraven i EG-direktivet 93/42/EWG för medicinska produkter av Rådet av den 14 juni Symbolen anger dessutom att bekräftelsen utfärdats av det notifierade organet DEKRA INTERTEK Certification GmbH. CEmärket gäller endast för ASTOFLO Värmaren. Envägskomponenter som är lämpliga att användas tillsammans med denna apparat är försedda med eget CE-märke. 6

7 Internationella normer och klassificering EN : A1: A2: 1995 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, del 1: Säkerhet Allmänna fordringar. EN : 2001 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, del 1-2: Elektromagnetisk kompatibilitet, fordringar och provningar. ASTOFLO motsvarar klass IIb (regel 9) enligt kraven i direktivet 93/42/EWG för medicinska produkter. Ansvar Tillverkaren ansvarar endast för apparatens säkerhet, tillförlitlighet och kapacitet under följande förutsättningar: Tillverkarens samtliga anvisningar angående drift, underhåll och kalibrering måste följas och dessa åtgärder måste genomföras av skolad och kvalificerad personal. Om komponenter behöver bytas får endast originalreservdelar användas. Montering och reparationer får endast genomföras av auktoriserad personal eller auktoriserat service-centrum. Alla elektriska installationer skall motsvara gällande lokala föreskrifter och uppfylla IEC-kraven. Apparaten får endast användas för avsett ändamål och på lämplig plats i överensstämmelse med bruksanvisningen. På begäran ställer STIHLER ELECTRONIC en reparationsanvisning till förfogande, med vars hjälp skolad och kvalificerad personal kan reparera de delar av utrustningen, som tillverkaren betecknar som reparerbara. Om tekniska underlag eller reservdelar ställs till förfogande, innebär detta ingen auktorisering av tillverkaren att öppna eller reparera apparaten. Garantibestämmelser Garantin gäller 12 månader. Under garantitiden åtgärdar tillverkaren genom reparation eller byte kostnadsfritt alla defekter som beror på material- eller tillverkningsfel. Denna garanti omfattar inga andra skador. Vid missbruk eller okvalificerad behandling, ovarsamhet eller skador på grund av normalt slitage gäller inga garantianspråk, inte heller vid ändring av originalskicket eller vid ingrepp av personer, som inte auktoriserats av tillverkaren. Skicka den rengjorda apparaten i händelse av skada under garantitiden till närmaste åter försäljare eller direkt till STIHLER ELECTRONIC. Avsändaren står för transport- och förpackningskostnaderna. 7

8 Skrotning av apparaten Följ de lokala bestämmelserna för skrotning av uttjänta apparater eller rengör och desinfektera den kasserade apparaten och skicka den till STIHLER ELECTRONIC eller den lokala återförsäljaren med tydlig anvisning. STIHLER ELECTRONIC omhändertar apparaten för kostnadssparande skrotning på föreskrivet sätt. Returnering av använd produkt Kunden ansvarar för att den använda produkten förpackas enligt föreskrift och förses med erforderlig identifikation! Vid returnering av apparaten skall en rapport bifogas med beskrivning av närmare omständigheter och om möjligt med exakt uppgift om orsaken till returneringen. Om apparaten kommit i kontakt med blod- eller kroppsvätskor, måste den rengöras noggrant och desinfekteras före försändelsen. ASTOFLO Värmare får endast försändas i tömt* skick på grund av frysrisk. Skicka apparaten antingen i originalförpackningen eller i annat skyddande emballage för att undvika transportskador. * Tömning av ASTOFLO 1. Avlägsna locket från påfyllningsöppningen med ett mynt. 2. Slå på och starta apparaten. 3. Håll ASTOFLO med påfyllningsöppningen nedåt över ett handfat, en behållare el. dyl. och låt vattnet rinna ut tills det tar slut. Pumpljudet blir då högre. 4. Stäng av apparaten och skruva på locket igen. 8

9 2. Produktbeskrivning Inledning Med ASTOFLO Värmare kan man värma upp vätskor som skall tillföras patienten, antingen för att undvika resp. minska hypotermi eller för att öka välbefinnandet. Användningsområdena omfattar bl. a. uppvärmning av transfusioner, infusioner, dialys-, hemofiltrations- och aferesvätskor, medicinska spolningslösningar och kontrastmedel. På grund av det tekniska utförandet behövs i regel inga ytterligare engångskomponenter. Teknisk beskrivning Under värmarens drift överförs värme från det interna värmeelementet via en värmeväxlare till det slutna vattenkretsloppet. Detta vatten cirkulerar i den flexibla värmeprofilen. Denna värmeprofil har en utformning som gör det enkelt att lägga in konventionella infusionsförlängningar i den flexibla fåran. Vattenkretsloppets värme överförs till den vätska som skall värmas upp. Vattenkretsloppets temperatur övervakas av en temperaturreglering och av två av varandra oberoende alarmsystem, som uppmärksammar vårdpersonalen på alarmtillstånd och kopplar från värmeprocessen automatiskt i händelse av övertemperatur. Under driften visas vattenkretsloppets interna temperatur (som inte har samma temperatur som den vätska som skall värmas) på manöverpanelen. Detta innebär att ASTOFLO inte reglerar temperaturen på det medium som skall värmas upp och övervakar inte heller densamma. Temperaturen är beroende av flera olika faktorer (rumstemperatur, utgångstemperaturen på den vätska som skall värmas upp, flödeshastighet). Typiska kurvor är återgivna i bild 1. Externt uppvärmda infusioner och vätskor hålls varma ända fram till patienten även vid mycket höga flödeshastigheter. Inloppstemperatur 20 C; standard PVC-infusionskanyl Utloppstemperatur [ C] Flödeshastighet [ml/h] Bild 1 Typiska temperaturer för profil A-150 9

10 Värmarens komponenter 1 Upphängningsögla Kan användas för att hänga upp ASTOFLO i flaskhållaren på ett infusionsställ. 2 Manöverpanel Manöverknappar och indikeringslampor (utförlig beskrivning se "Manöverpanelens komponenter" i detta kapitel). 3 Flexibel värmeprofil 4 Fästanordning (tillval) 5 Påfyllnadsöppning Överför värme från det uppvärmda vattenkretsloppet via den inlagda infusionsförlängningen till det medium som skall värmas upp. Används till att sätta fast ASTOFLO i infusionsställ eller skenor för medicinsk utrustning. Avsedd för påfyllning av kemiskt behandlat, destillerat vatten när vattennivå-alarmet har lösts ut. 1 Upphängningsögla 5 Påfyllnadsöppning 4 Fästanordning (tillval) 2 Manöverpanel 3 Flexibel värmeprofil Bild 2 ASTOFLO Värmare 10

11 Manöverpanelens komponenter 1 Beredskapsindikering 2 TILL/FRÅNknapp Beredskaps-lysdioden lyser orange, när apparaten är ansluten till ett eluttag men ännu inte tillkopplad. Växlar mellan "beredskapsläge" och "apparaten tillkopplad". Vid läget "apparaten tillkopplad" sker följande: nät-lysdioden (3) lyser grönt temperaturindikeringen aktiveras alarm-lysdioden (9) blinkar rött drifts-lysdioden (5) blinkar grönt akustiskt alarm aktiveras 3 Nätindikering Nät-lysdioden lyser grönt, när värmaren är tillkopplad. 4 START-knapp Startar uppvärmningsprocessen. Följande förlopp: drifts-lysdioden (5) lyser permanent grönt den röda alarm-lysdioden (9) slocknar det akustiska alarmet upphör 5 Driftsindikering Drifts-lysdioden (5) blinkar grönt, när apparaten är tillkopplad men värmaren ännu inte har startats, resp. lyser kontinuerligt grönt, när man har tryckt på START-knappen. 6 TEST-knapp TEST-knappen startar den interna testfunktionen för att kontrollera frånkopplingen på grund av övertemperatur. 7 Temperaturindikering Visar vattenkretsloppets aktuella temperatur. 8 Indikering av FÖR LÅG VATTENNIVÅ Vattennivå-lysdioden lyser rött när vattenbrist uppstått i vattenkretsloppet. 9 Alarmindikering Alarm-lysdioden blinkar rött när övertemperatur uppnås. Samtidigt stängs det interna värmeelementet av. 8 Indikering av för låg vattennivå (röd) 6 TEST-knapp 5 Driftsindikering (grön) 9 Alarmindikering (röd) 1 Beredskapsindikering (orange) 4 START-knapp 3 Nätindikering (grön) 2 TILL/FRÅN-knapp Bild 3 Manöverorgan 11

12 3. Installation Läs noga bruksanvisningen innan du tar denna produkt i bruk. Alla elektriska installationer måste överensstämma med gällande elektriska normer. ASTOFLO får inte användas i explosionsfarlig miljö. Fyll på destillerat vatten innan du tar ASTOFLO i bruk för första gången. Behandla vattnet med medföljande MICROPUR tablett för att undvika bakteriebildning. 1. Kontrollera att ASTOFLO sitter stadigt på infusionsstället eller i en apparatskena. 2. Skruva av locket på påfyllningsöppningen (se bild 2) med ett mynt. 3. Fyll på en liten mängd av det destillerade vattnet. 4. Anslut ASTOFLO till nätet, koppla till med och starta med. 5. Fyll nu tanken med destillerat vatten. 6. Lägg nu i den bifogade MICROPUR tabletten i tanken. 7. Skruva på locket på påfyllingsöppningen igen. MICROPUR tabletter kan efterbeställas hos STIHLER ELECTRONIC eller den lokala återförsäljaren under beställningsnr ASTOFLO är dimensionerad för det nätspänningsområde som är angivet på märkplåten. ASTOFLO kan hängas upp i den integrerade upphängningsöglan i flaskhållaren på ett infusionsställ eller sättas fast med fästanordning (extra tillbehör) på infusionsstång/-ställ och på apparatskena. Om man hänger upp resp. installerar värmaren på ett infusionsställ skall man följa itillverkarens anvisningar angående infusionsställets belastning och tippsäkerhet. För att utnyttja ASTOFLO optimalt placerar man apparaten intill patienten så att den flexibla användningsdelens ända når fram till injektionsstället. 12

13 4. Idrifttagning Inledning ASTOFLO skall kopplas till redan före användningen, så att vattenkretsloppet kan värmas upp. Uppvärmningsprocessen tar ca. 10 minuter. Vid drift måste ASTOFLO vara placerad upprätt, antingen upphängd i upphängningsöglan eller installerad med fästanordning på infusionsställ/apparatskena. Apparater utan fästanordning kan också läggas med baksidan nedåt på plan vågrätt yta. 1. Stick ASTOFLOs stickpropp i eluttaget (den orangefärgade lysdioden (1) lyser för att visa att apparaten befinner sig i beredskapsläge). 2. Koppla till ASTOFLO med TILL/FRÅN-knappen (nät-lysdioden lyser grönt; drifts-lysdioden (5) och alarm-lysdioden (9) blinkar; det akustiska alarmet utlöses; temperaturindikeringen (7) blir synlig). 3. Tryck på START-knappen för att aktivera uppvärmningsprocessen (alarmindikeringarna avaktiveras och drifts-lysdioden (5) lyser kontinuerligt grönt). 13

14 Infusionsslangen appliceras 1. Vid applicering av infusionsslangen börjar man från patientsidan. 2. Tryck in infusionsslangen med början från den del som ska kopplas till kanylen dvs närmast patienten lämna ca. 3 till 5 cm utanför den flexibla ASTOFLO värmeprofilen (A). 3. Dra tummen längs med profilen så att hela den användbara längden av värmeprofilen "fylls" med infusionsslangen (B). Principiellt kan infusionsslangen ledas ut från vilket ställe som helst av användningsdelen (ju kortare del man använder av användningsdelen, desto sämre utnyttjas värmeöverföringen). Rullklämmor kan föras ut var som helst ur profilen (C). 4. Anslut infusionsslangen till patientens kanyl och fixera vid behov med en tejpremsa (D). 3-5 cm A B C D Bild 4 Infusionsslangen appliceras 14

15 5. För att undvika att infusionsslangen glider ur värmeprofilen kan man fixera den med det medföljande clipset. Bild 5 Infusionsslangen fixeras med clipset Driften avslutas 1. Tryck på TILL/FRÅN-knappen för att koppla från ASTOFLO (samtliga indikeringar slocknar, beredskaps-lysdioden lyser). 2. Ta bort infusionsslangen från kanylen och dra helt enkelt ur infusionsslangen ur ASTOFLO värmeprofil. 15

16 5. Alarmsystem och åtgärder vid fel Alarm vid övertemperatur ASTOFLO är utrustad med två av varandra oberoende frånkopplingar på grund av övertemperatur, vilka förhindrar eventuell överhettning om temperaturregleringen inte fungerar. Vid övertemperatur kopplas det interna värmeelementet från och alarmindikeringen (röd alarm-lysdiod och akustisk varningssignal) aktiveras. Alarm på grund av övertemperatur utlöses om följande inträffar: 1. Vattenkretsloppets temperatur stiger till 42,5 C ± 1 C, den primära alarmgränsen. 2. Vattenkretsloppets temperatur stiger till 45 C ± 1 C, den sekundära alarmgränsen. Om alarmet har lösts ut kan apparaten inte startas (och alarmläget avaktiveras) förrän temperaturen har sjunkit under alarmgränsen. Anmärkning: Alarm på grund av övertemperatur kan också utlösas till följd av yttre omständigheter (externa värmekällor, t. ex. solbestrålning eller värmeelement). Vattennivå-alarm Värmeöverföringen hos ASTOFLO värmare sker genom ett slutet vattenkretslopp. Trots detta går det inte att undvika, att vattnet efter en längre tid diffunderar och avdunstar genom materialen. Sjunker vattennivån under en internt inställd gräns, utlöses vattennivå-alarm (den röda vattennivå-lysdioden lyser). I detta fall måste ca. 170 ml kemiskt behandlat destillerat vatten fyllas på i påfyllningsöppningen (se kapitel 6, avsnitt "Förebyggande underhåll"). Åtgärder vid fel Igångsättning av pumpens sugventil Efter en längre tids lagring förekommer det någon enstaka gång att pumpens sugventil har fastnat. (När man sätter igång pumpen är ljudnivån då ovanligt hög och värmeprofilen blir inte varm. Den indikerade temperaturen stiger långsamt och apparaten reagerar efter några minuter med alarm.) Detta är ett typiskt problem för pumpar i allmänhet och kan åtgärdas med engångsspruta (20 ml, med Luer-utgång) på följande sätt: Se till att värmaren är ordentligt fastsatt när du utför nedanstående steg. 1. Skruva ur locket ur påfyllningsöppningen med ett mynt. 2. Kontrollera vattennivån och fyll vid behov vattentanken till brädden med destillerat vatten. 3. Skruva i locket i påfyllningsöppningen igen. 4. Dra upp luft i sprutan och sätt den i hålet på skruvlocket (bild 12). 5. Slå på värmaren och tryck på START-knappen. 6. Kläm ihop värmeprofilen stadigt nära intill värmaren (bild 13) och pressa samtidigt in luft i vattentanken med sprutan (max. 20 ml). Inom kort bör pumpen suga (ljudnivån blir lägre) och fungera normalt igen. 16

17 7. Öppna skruvlocket en aning så att övertrycket elimineras. Upprepa i envisa fall steg 4 till 7, men pressa aldrig in mer än 40 ml luft eller 20 ml dest. vatten. Vid högre tryck kan den interna vattencirkulationen bli otät. Bild 12 Sätt i sprutan Bild 13 Kläm ihop värmeprofilen Beskrivning av felet Möjlig(a) orsak(er) Användarens åtgärder Onormalt hög ljudnivå vid igångsättningen. Värmeprofilen blir inte varm. Den indikerade temperaturen stiger långsamt och apparaten reagerar efter några minuter med alarm. Indikeringslamporna lyser inte apparaten kan inte sättas igång. Beredskaps-lysdioden lyser. Apparaten kan inte kopplas till. 1. Sugventilen i pumpen har fastnat. Därför fungerar inte vattencirkulationen. 1. Försörjningsspänningen är felaktig eller saknas. 2. Värmarens sladd är inte instucken i eluttaget. 1. Detta fel åtgärdas enligt beskrivningen i avsnittet "Igångsättning av pumpens sugventil" i kapitel Kontrollera eluttaget/säkringen, jämför nätspänningen med märkplåten. 2. Anslut värmaren till ett funktionsdugligt eluttag. Tryck på TILL/FRÅN-knappen, sedan på START-knappen för att starta uppvärmningsprocessen. 3. Värmaren är defekt. 3. Skicka in värmaren till den lokala försäljaren. 1. Värmaren är defekt. 1. Skicka in värmaren till den lokala försäljaren. 17

18 Beskrivning av felet Möjlig(a) orsak(er) Användarens åtgärder Användningsdelen blir inte varm. Beredskaps-lysdioden lyser. Apparaten kan kopplas till men inte startas. OBS: I alarmläget kopplas det interna värmeelementet från och vattenkretsloppet börjar att svalna. I normala fall kan man starta apparaten igen, när temperaturen har sjunkit under alarmutlösningstemperaturen. Alarmtillstånd under användningen. Apparaten är ovanligt högljudd under drift. Det kommer vatten ur höljet eller ur användningsdelen. 1. Du har inte tryckt på TILL/FRÅN-knappen. 2. Vattenbrist i användningsdelen. 1. Tryck på TILL/FRÅN-knappen, därefter på START-knappen för att sätta igång uppvärmningsprocessen. 2. Fyll på mer destillerat vatten (se avsnittet Vattennivå-alarm). 3. Värmaren är defekt. 3. Skicka värmaren till den lokala försäljaren. Alarmtillståndet har uppstått genom: 1. Påverkan av extern värmekälla. 2. Säkerhetsbimetallkopplingen inuti värmaren har lösts ut. Apparaten har värmts upp till över 55 C (t. ex. solbestrålad bil). 1. Avlägsna värmekällan eller välj en svalare plats. 2. För att bimetallkopplingen skall återställas måste apparaten kylas av en längre tid. 3. Värmaren är defekt. 3. Skicka in värmaren till den lokala försäljaren. 1. Påverkan av extern värmekälla eller också är omgivningens temperatur för hög. 2. Vattenkretsloppet är överhettat p.g.a. att den flexibla användningsdelen är knickad. Stanna för säkerhets skull genast vätsketillförseln till patienten. 1. Avlägsna värmekällan eller välj en svalare plats. 2. Se till att den flexibla värmeprofilen inte är knickad vid användningen. 3. Värmaren är defekt. 3. Skicka in värmaren till den lokala försäljaren. 1. Luft i vattenkretsloppet. 1. Använd värmaren en längre tid i lodrätt läge. 2. Vattenbrist i kretsloppet. 2. Fyll på mer vatten (se kap. 6, avsnitt "Förebyggande underhåll). 1. Värmaren är defekt. 1. Skicka in värmaren till den lokala försäljaren. 18

19 6. Underhåll och regelbunden säkerhetsteknisk kontroll Förebyggande underhåll När den röda vattennivå-lysdioden tänds måste ca. 170 ml (första påfyllningen ca. 200 ml) fyllas på. För att förhindra uppkomst av bakterier skall vattnet behandlas med ett desinfekterande medel (MICROPUR ). Lägg efter påfyllningen med destillerat vatten en MICROPUR tablett i tanken. MICROPUR tabletter kan efterbeställas hos STIHLER ELECTRONIC eller den lokala återförsäljaren under beställnings-nr Bild 6 Påfyllning av destillerat vatten Rengöring och desinfektion För att undvika skador på värmaren doppa inte värmaren i vätska, desinfektera inte värmaren med ånga (d.v.s. i autoklav), het luft eller termokemiska rengöringslösningar, använder du dig av bruksfärdig desinfektionsspray måste du se till att den är alkoholbaserad och har låg aldehydhalt (<0,2%). Rengör och desinfektera värmaren efter behov eller när den är förorenad. Gör så här: 1. Dra stickproppen ur eluttaget. 2. Rengör alla ytor inklusive fåran i den flexibla värmeprofilen med en mjuk duk/ bomullstopp och mild tvållösning. 3. Desinfektera alla ytor antingen med ¼-%ig blekmedelslösning (natriumhypoklorit) eller rekommenderad desinfektionsspray: Desinfektionsmedel Tillverkare Desinfektionsmedel Tillverkare Bacillol Plus Bode Chemie Mikrozid Liquid Meliseptol B. Braun Mikrozid HBV Pumpspray Schülke & Mayr 19

20 Säkerhetsteknisk kontroll En säkerhetsteknisk kontroll av ASTOFLO Blod- och infusionsvärmare måste genomföras vart 12e månad i enlighet med de lokala och nationella bestämmelserna. Den består av följande tester: kontroll av temperatur och kontroll att indikeringarna är exakta alarmtester lokalt och nationellt gällande kontroller av medicinska produkter Alla resultat av säkerhetskontrollerna måste vara godkända. Om någon av testerna inte blivit godkänd måste ASTOFLO skickas till den lokala återförsäljaren eller till STIHLER ELECTRONIC för reparation (se "Returnering av använd produkt" i kapitel 1 "Inledning"). I nedanstående finner du anvisningar till hur de olika testerna skall genomföras. Erforderligt tillbehör Digital febertermometer med mätnoggrannhet på minst ± 0,15 C. Test av temperaturregleringen och att indikeringarna är exakta Denna test måste genomföras på dragfri plats vid en omgivningstemperatur på 20 C ± 1 C! 1. Anslut värmarens sladd till eluttaget. 2. Tryck på TILL/FRÅN- knappen, för att koppla till värmaren. Följande måste då ske: den gröna nät-lysdioden (3) tänds temperaturindikeringen (7) tänds alarm-lysdioden (9) blinkar rött akustiskt alarm utlöses 3. Tryck drifts-lysdioden på START- (5) blinkar grönt knappen. beredskaps-lysdioden (1) slocknar 4. Stick in en digital Bild 7 Mätning av temperatur febertermometer i den flexibla värmeprofilens fåra omedelbart i apparaten. 5. Vänta tills temperaturen har stabiliserats (ca. 20 minuter). 6. Starta termometern och notera den uppmätta temperaturen. Kontrollera att den ligger mellan 38,6 och 41,4 C. 7. Jämför den uppmätta temperaturen med temperaturindikeringen på apparatens display. Kontrollera att avvikelsen inte är större än ± 0,9 C. 8. Ta bort digitaltermometern. 20

21 Alarmtester (endast möjliga när värmaren har driftstemperatur) 1. Tryck på den övre alarmtest-knappen. Följande måste då ske: den röda alarm-lysdioden (9) tänds akustiskt alarm utlöses 2. Tryck på START-knappen. 3. Tryck på den nedre alarmtest-knappen. Följande måste då ske: den röda alarm-lysdioden (9) tänds akustiskt alarm utlöses Ytterligare regelbundna säkerhetskontroller Säkerställ att alla gällande lokala bestämmelser och nationella direktiv följs för säkerhetskontroll av medicinska apparater. Observera: På baksidan av höljet (nedtill) finns en metallkontaktyta för provning av skyddsledare. 21

22 7. Tekniska data ASTOFLO AF 100 EU AF 111 EU AF 100 CH AF 111 CH AF 100 UK AF 111 UK AF 100 NA AF 111 NA El-anslutning VAC ±10 % Hz VAC ±10 % Hz Nätanslutningssladd Stickpropp med jorddon H 05 VVF 3x0,75 Schweizer stickpropp H 05 VVF 3x0,75 BS-stickpropp inkl. 13 A säkring H 05 VVF 3x1 Hospital Grade Plug NEMA 5-15P SJO, SJT 18/3 Skyddsledarmotstånd 0,15 Ω 0,1 Ω Isoleringsmotstånd Läckström Säkringar, primära Effektförbrukning Skyddsklass Skyddsgrad enl. IEC Fuktighetsskydd >2 MΩ < 0,3 ma 2 x 4 A 200 W I Defibrillationsskyddad användningsdel av typ B IPX1 Klassificering enl. bilaga IX IIb (regel 9) Mått Höjd (utan värmeprofil) Bredd Djup (utan universalfästanordning) Vikt (fylld, med fästanordning) Driftstyp Max. omgivningstemperatur vid drift vid lagring (utan påfyllning) vid lagring (med påfyllning) 282 mm 120 mm 115 mm 2,6 kg Kontinuerlig drift +16 C upp till +32 C -40 C upp till +60 C +5 C upp till +60 C Max. luftfuktighet upp till 90 % Värmeprofilens temperatur 1a frånkoppl. vid övertemperatur 2a frånkoppl. vid övertemperatur Uppvärmnings-bimetall 40 C (± 1,5 C) 42,5 C (± 1 C) 45 C (± 1 C) 55 C (± 5 C) 22

23 8. ASTOFLO beställningsuppgifter För att ASTOFLO skall kunna användas inom så många områden som möjligt kan följande optioner levereras: Endast med Med extra fästanordning upphängningsögla för infusionsställ och apparatskena Utförande Basutrustning Med en värmeprofil Med två värmeprofiler 1a värmeprofilen* A 3,5 5 mm Utförande 1a värmeprofilen B 6 7,5 mm C 2 3 mm 2a värmeprofilen* A 3,5 5 mm Utförande 2a värmeprofilen B 6 7,5 mm C 2 3 mm * för infusionsslang-diameter... t. ex. A F A B Profil-längd Standardlängder: Profil A 150 cm 180 cm 220 cm Profil B cm 220 cm Profil C 150 cm 180 cm - Andra längder på förfrågan Exempel på beställningsnummer för en ASTOFLO Värmare med universell fästanordning och en 180 cm lång värmeprofil för infusionsslangar med diameter 3,5 till 5 mm och en andra cm lång profil för slangar med diameter 6 till 7,5 mm.

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

5.2 Påfyllning av vattentankarna

5.2 Påfyllning av vattentankarna Hypotermienhet 3T Användning 5.2 Påfyllning av vattentankarna De tre tankarna för patientkretsloppet och kardioplegikretsloppet (kallt/varmt) fylls på gemensamt via påfyllnadsstutsen 3. Var noga med handhygien

Läs mer

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Kompletteringsblad till bruksanvisningen Tillval från fabrik S OW 480 VOLT 351/451/551 Utrustning av aggregatet för 480 V nätanslutning (ingen komplettering) Beakta vidare systemdokumentation! Allmänna

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar FRITÖS, BORDSMODELL PROFI PLUS 6, 8, 10 Installations- och användningsanvisningar 1. Beskrivning Korg Hållare för korg Styrpanel Styrenhetens skenor Säkerhetsbrytare Tömningskran Sil Profi 6-8 Sil Profi

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles.

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. Akku Bruksanvisning 157 Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. sv VIKTIGA ANVISNINGAR... 158 Allmän information... 158 Utformning av säkerhetsanvisningar... 158 Hantering

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Bruksanvisning. Intravenös blodvärmare Vätskor och spolvätskor REF AFP300 REF AFP302. Best. Nr. 10038.21 Rev. 04 (E)

Bruksanvisning. Intravenös blodvärmare Vätskor och spolvätskor REF AFP300 REF AFP302. Best. Nr. 10038.21 Rev. 04 (E) Bruksanvisning Intravenös blodvärmare Vätskor och spolvätskor REF AFP300 REF AFP302 Best. Nr. 10038.21 Rev. 0 (E) STIHLER ELECTRONIC GmbH 059 Stuttgart Tyskland Fylls i av användaren: Serienummer Inventarienummer

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200 Bluetooth Halsslinga för hörapparater Bruksanvisning NL 200 Information om äkerhet 1 Information om äkerhet Avsedd användning NL200 teleslinga har utvecklats att upprätta en anslutning med Bluetooth-kompatibla

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

ASTOPAD System. Bruksanvisning. Värmesystem för operationsbord, intensivvård och vårdavdelning. Best.nr. 0315.7200.21 Rev.

ASTOPAD System. Bruksanvisning. Värmesystem för operationsbord, intensivvård och vårdavdelning. Best.nr. 0315.7200.21 Rev. Bruksanvisning ASTOPAD System Värmesystem för operationsbord, intensivvård och vårdavdelning Best.nr. 0315.7200.21 Rev. 10, 08/2010 STIHLER ELECTRONIC GmbH 70597 Stuttgart Germany Ifylles av användaren:

Läs mer

Bruksanvisning CT 3050 CTS 3050 CTW 3050 CTLP 3050 CT 3110 CTS 3110 CTW 3110 CTLP 3110. Kassettoalett för fritidsfordon. Svenska SE DK NO FI N 2

Bruksanvisning CT 3050 CTS 3050 CTW 3050 CTLP 3050 CT 3110 CTS 3110 CTW 3110 CTLP 3110. Kassettoalett för fritidsfordon. Svenska SE DK NO FI N 2 Bruksanvisning Kassettoalett för fritidsfordon CT 3050 CTS 3050 CTW 3050 CTLP 3050 CT 30 CTS 30 CTW 30 CTLP 30 SE DK NO FI BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE KASSETTOALETT KASSETTETOILET

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

CUP WARMER. Bruksanvisning

CUP WARMER. Bruksanvisning CUP WARMER Bruksanvisning = Märk = Viktigt JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet http://www.jura.com Innehåll Viktiga anvisningar till användaren...sida 4 1. Apparatbeskrivning...sida

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

Installationshandbok för Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installationshandbok för Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installationshandbok för Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Installations- och bruksanvisningar

Installations- och bruksanvisningar SOPPKITTEL ESK Installations- och bruksanvisningar 15.11.2010 Översättning av tillverkarens engelska anvisningar 4239100, 4239101 ALLMÄNT Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE / E / E OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) användning.

BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE / E / E OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) användning. BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE 42.3012 / E42 061 15 42.3013 / E42 061 20 OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) noggrant innan användning. INNEHÅLL 1. Inledning a. Allmänt... 2 b. Speciella

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax Coolpart Sweden AB Förrådsvägen 5 151 48 Södertälje Tel. 08-554 40 500 Fax. 08-544 40 501 info@coolpart.se www.coolpart.se Rubin Kyl & Frysskåp, Spindel väggkyl, Fanzy väggkyl, Tapaskyl, Smaragd delikyldisk

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13)

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13) FK 200 KST 3584 SE Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

TRANSPORTABEL ISBITSMASKIN

TRANSPORTABEL ISBITSMASKIN TRANSPORTABEL ISBITSMASKIN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan ismaskinen tas i bruk. Spara användarmanualen för senare användning. BESKRIVNING AV ISMASKINEN 1. Översta kåpa 2. Frontkåpa

Läs mer

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning MG 190 S S Shiatsu-dyna Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Medföljande delar

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Infällt ljusstyrkeregulator Best. nr. : 2102 00 Utanpåliggande ljusstyrkeregulator Best. nr. : 2103 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

JUICEKYLARE. Användarhandbok

JUICEKYLARE. Användarhandbok JUICEKYLARE PROMEK TYP: VL112, VL223, VL224, VL446 Användarhandbok S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo. Bruksanvisning MULTIflex coupling 453 N - REF 0.553.1610 MULTIflex coupling 454 N - REF 0.553.1620 Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÄTARE TRT-BA-BX09-TC-001-SV

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÄTARE TRT-BA-BX09-TC-001-SV BX09 SV BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÄTARE TRT-BA-BX09-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA 1. DET VIKTIGASTE I SAMMANFATTNING 1.1 Systemindikationer LOTUS Alpha är ett växeltrycksystem för decubitusprofylax hos patient med medelhög till hög risk

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer