FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV"

Transkript

1 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV SV Användarhandbok Växelriktare för nätkopplade solcellsanläggningar 42,0410,

2

3 Till våra läsare Inledning Vi tackar för ditt förtroende och gratulerar dig till din tekniskt högvärdiga produkt från Fronius. Den föreliggande anvisningen kommer att hjälpa dig att göra dig förtrogen med produkten. Läs noga igenom driftsanvisningen och lär känna Fronius-produktens mångsidiga möjligheter. Endast så kan du utnyttja produktens fördelar på bästa sätt. Iaktta även säkerhetsföreskrifterna för att göra din arbetsplats säkrare. En varsam behandling av produkten höjer dess livslängd och tillförlitlighet. Detta är avgörande förutsättningar för bra arbetsresultat. SV ud_fr_st_et_

4

5 Säkerhetsföreskrifter FARA! FARA! betecknar en omedelbart hotande fara. Om du inte kan avvärja den kan den orsaka dödsfall eller svåra kroppsskador. VARNING! VARNING! betecknar en eventuell farlig situation. Om du inte kan avvärja den kan den orsaka dödsfall eller svåra kroppsskador. SE UPP! SE UPP! betecknar en eventuell skadlig situation. Om du inte kan avvärja den kan den orsaka lätta eller bagatellartade kropps- och sakskador. OBS! OBS! anger risk för försämrat arbetsresultat och eventuell skada på utrustningen. Viktigt! Viktigt! betecknar användningstips och annan nyttig information. Det indikerar inte en skadlig eller farlig situation. Om du ser en av de symboler som beskrivs i avsnittet Säkerhetsföreskrifter ska du vara ytterst försiktig. Allmänt Fjärrkontrollen är tillverkad enligt aktuell teknik och erkända säkerhetstekniska regler. Trots detta kan felaktig användning eller missbruk medföra risk för - skada på liv och lem för användaren eller tredje person, - skada på fjärrkontrollen eller andra apparater hos användaren, - försämrad funktion i fjärrkontrollen. Alla personer som ska starta, underhålla och reparera enheten ska - vara tillräckligt kvalificerade för detta, - ha tillräckligt med kunskaper vad beträffar elektriska installationer - ha läst hela denna användarhandbok och följa den noggrant. Användarhandboken ska alltid finnas tillgänglig där laddaren används. Allmänt gällande säkerhets- och skyddsföreskrifter samt miljöskyddsföreskrifter kompletterar denna användarhandbok. All säkerhets- och skyddsinformation på laddaren ska - vara i läsbart skick - ej skadas - ej tas bort - ej övertäckas, klistras över eller målas över. SV I ud_fr_se_sv_

6 Allmänt (fortsättning) Placeringen av säkerhets- och skyddsinformationen på laddaren framgår av avsnittet Allmänt i din laddares användarhandbok. Åtgärda störningar som kan påverka säkerheten innan du startar fjärrkontrollen. Det gäller din egen säkerhet! Korrekt användning Laddaren får bara användas för det ändamål den är konstruerad. All annan användning anses vara felaktig användning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av detta. Korrekt användning omfattar också - att läsa och följa alla anvisningar, samt alla säkerhetsföreskrifter och all riskinformation, som finns i användarhandboken - att genomföra alla kontroll- och underhållsarbeten - montering i enlighet med användarhandboken I den mån det är tillämpligt ska också följande riktlinjer följas: - Elleverantörernas bestämmelser för strömmatning till elnätet - Anvisningar från solpanelsmodulen Miljövillkor Drift och förvaring av laddaren utanför det angivna området anses vara felaktig användning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av detta. Exakt information om tillåtna miljövillkor framgår av avsnittet Tekniska data i din användarhandbok. Kvalificerad personal Serviceinformation i den här användarhandboken är bara avsedd för kvalificerad och utbildad personal. En elstöt kan vara livsfarlig. Utför inte några andra aktiviteter än de som specificeras i dokumentationen. Detta gäller även om du är kvalificerad för det. Alla kablar och ledningar ska vara fasta, oskadade, isolerade och tillräckligt dimensionerade. Lösa anslutningar, smorda, skadade eller underdimensionerade kablar och ledningar ska genast repareras av behörig personal. Underhåll och reparation får bara utföras av behörig fackpersonal. Vi kan inte garantera att delar från tredje part är konstruerade och tillverkade enligt gällande specifikationer och säkerhetsnormer. Använd bara originalreservdelar (gäller även normdelar). Du får inte modifiera laddaren, bygga in något i den eller bygga om den utan tillstånd från tillverkaren. Byt genast komponenter som är defekta. ud_fr_se_sv_ II

7 Vid installation av apparater med kylluftsöppningar ska du se till att kylluften obehindrat kan komma in och ut ur luftöppningarna. Du får bara använda laddaren enligt den kapslingsklass som anges på märkskylten. Uppgifter för bulleremissionsvärden I växelriktaren uppstår en maximal ljudeffektsnivå på <80dB(A) (ref. 1pW) vid högsta belastning i enlighet med IEC Kylningen av laddaren sker så tyst som möjligt via en elektronisk temperaturreglering och beror bl.a. på den använda effekten, omgivningstemperaturen, laddarens smutsighetsgrad, etc. Det går inte att ange ett arbetsplatsspecifikt emissionsvärde för den här laddaren, då den faktiska ljudtrycksnivån i hög grad beror på monteringssituationen, nätkvaliteten, omgivande väggar och de allmänna rumsegenskaperna. Säkerhetsföreskrifter på användningsplatsen EMC-klassificering av apparater Apparater av emissionsklass A - är endast avsedda för användning inom industriområden - kan inom andra områden orsaka ledningsbundna och strålade störningar. Apparater av emissionsklass B - uppfyller emissionskraven för bostads- och industriområden. Detta gäller även för bostadsområden som får sin strömförsörjning från det allmänna lågspänningsnätet. EMC-klassificering av apparater enligt märkskylt eller tekniska data Åtgärder för elektromagnetisk kompabilitet Även om de normerade emissionsgränsvärdena inte överskrids kan i vissa fall påverkningar inom det avsedda användningsområdet uppträda (t.ex. om det finns känsliga apparater i lokalen eller om radio- eller TV-mottagare finns i närheten). I sådana fall är arbetsledningen skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att eliminera störningarna. Nätanslutning Apparater med hög effekt (> 16 A) kan på grund av den höga inmatade strömstyrkan påverka nätets spänningskvalitet. Detta kan påverka vissa typer av apparater i form av - anslutningsbegränsningar - krav avseende maximalt tillåten nätimpedans *) - krav avseende minsta erforderliga kortslutningseffekt *) *) vid anslutningspunkten till det allmänna elnätet Se tekniska data I detta fall måste arbetsledningen eller användaren av apparaten förvissa sig om att apparaten får anslutas, i förekommande fall genom kontakt med elleverantören. SV III ud_fr_se_sv_

8 Elektriska installationer Elektriska installationer får bara utföras i enlighet med motsvarande nationella och regionala normer och bestämmelser. Åtgärder för antistatskydd Fara för en skada på elektroniska komponenter på grund av elektrisk urladdning. Vid utbyte och installation av komponenter ska lämpliga åtgärder för antistatskydd utföras. Säkerhetsåtgärder vid normal drift Använd bara apparaten om alla skyddsanordningar är helt funktionsdugliga. Om inte skyddsanordningarna är helt funktionsdugliga föreligger fara för - skada på liv och lem för användaren eller tredje person, - skada på apparaten eller andra apparater hos användaren - försämrad funktion i apparaten. Låt auktoriserad fackpersonal reparera inte helt funktionsdugliga säkerhetsanordningar innan apparaten slås på. Du får aldrig gå runt säkerhetsanordningar eller ta bort dem. Säkerhetsdeklaration CE-märkta apparater uppfyller de grundläggande kraven i direktiven för lågspänningsapparater och elektromagnetisk strålning. Mer information hittar du i bilaga eller i din dokumentations kapitel Tekniska data ). Omhändertagande Kassera inte denna apparat tillsammans med hushållsavfallet! I enlighet med EU-direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, och implementering i nationell lagstiftning, måste förbrukade elektriska verktyg samlas in separat och vidarebefordras till miljövänlig återvinning. Se till att du ger tillbaka din kasserade utrustning till din återförsäljare eller får information om ett lokalt auktoriserat insamlings- respektive omhändertagningssystem. Att ignorera detta EU-direktiv kan leda till potentiellt menlig inverkan på miljön och din hälsa! Datasäkerhet Användaren ansvarar för datasäkring av ändringar i förhållande till fabriksinställningarna. Tillverkaren ansvarar inte för raderade personliga inställningar. Upphovsrätt Copyright för denna användarhandbok tillhör tillverkaren. Texter och bilder motsvarar situationen vid tryckningen. Rätt till ändringar förbehålles. Innehållet i användarhandboken kan inte ligga till grund för anspråk från köparens sida. Vi tar tacksamt emot förslag till förbättringar och information om fel i användarhandboken. ud_fr_se_sv_ IV

9 Innehållsförteckning Personskydd... 4 Säkerhet... 4 Box... 4 Galvanisk isolering... 4 Nätövervakning... 4 Fotovoltaisk generator... 5 Nätanslutning... 5 Likströmskabel (DC)... 5 Växelströmskabel (AC)... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 Normer och föreskrifter... 6 Försäkran om överensstämmelse... 6 Allmänt... 7 Hur en solcellsanläggning fungerar... 7 Allmänt... 7 Strömmen uppstår på taket... 7 Strömmen omvandlas under taket... 8 FRONIUS IG i solcellssystem... 9 Allmänt... 9 Omvandling från lik- till växelström... 9 Helautomatisk drift... 9 Spänningstransformation och galvanisk isolering... 9 Nätövervakning Visningsfunktion och datakommunikation Din fördel...11 Utrustningsbeskrivning FRONIUS IG Funktion Startfas FRONIUS IG, översikt (för montering inomhus) FRONIUS IG Outdoors, översikt Lysdiod för drifttillstånd Manöverprincip Displayen Allmänt Knappbeskrivning Symboler Navigation på displayen Displaybelysning Menyområden Välja visningsläge Bläddra mellan visningsfunktioner SV 1

10 Visningslägen Översikt över visningslägen Översikt över visningsvärden Visningsläget Now Visningsläget Day / Year / Total Inställningsmenyn Översikt över menyval Visningsläget Setup Gå till inställningsmenyn Bläddra mellan menyval Ställa in menyval Tilläggsinformation Systemutbyggnad Fläktstyrd luftcirkulation Installationsanvisningar Öppna boxen FRONIUS IG (för montering inomhus) FRONIUS IG Outdoors Montering Allmänt om val av monteringsplats FRONIUS IG, val av monteringsplats (inomhus) FRONIUS IG Outdoors, val av monteringsplats Montera inomhusboxens vägghållare Montera vägghållare för FRONIUS IG Outdoors Anslutning Anslutning till solpanelsmodulen och nätet Solpanelsmodul Nätövervakning Anläggningar med flera växelriktare Anslutningsvarianter Kopplingsplint Likströmskabel (DC) Likströmskabel (DC) och växelströmskabel (AC) FRONIUS IG Outdoors Driftstart Konfigurera växelriktaren Fabrikskonfiguration Individuell konfiguration LocalNet Systemutbyggnad / instickskortprincipen Datalogger COM Card Sätta in instickskort, FRONIUS IG (för montering inomhus) Sätta in instickskort, FRONIUS IG (för montering utomhus)

11 Konfigurering Exempel Statusdiagnos och åtgärder Visade servicekoder Servicevisning Allmänna servicekoder Fullständigt haveri FRONIUS IG med flera effektdelar Klass Klass Klass Klass Klass Kundtjänst Bilaga Tekniska data Fronius IG 15 / 20 / Fronius IG 40 / 60 / 60 HV Gällande normer och riktlinjer Garanti och ansvar Fronius fabriksgaranti Underhåll och omhändertagande Underhåll Återanvändning EU-försäkran om överensstämmelse SV 3

12 Personskydd Säkerhet VARNING! Användarfel och felaktigt utfört arbete kan orsaka allvarliga person- och sakskador. Din FRONIUS IG får bara driftsättas av utbildad personal inom de tekniska föreskrifternas ramar. Före driftsättning och genomförande av underhållsarbeten måste kapitlet Säkerhetsbestämmelser läsas. Box Anslutningsområdet får bara öppnas av en behörig installatör. Öppna bara anslutningsområdet i spänningslöst tillstånd. Effektdelarnas separat inkapslade område får endast öppnas i spänningslöst tillstånd av Fronius-utbildad servicepersonal. Galvanisk isolering Med sin konstruktion och sina funktioner erbjuder FRONIUS IG maximal säkerhet, vid montering såväl som vid drift. En fullständig galvanisk isolering mellan lik- och växelströmssidan garanterar största möjliga säkerhet. FRONIUS IG övertar en galvanisk isolerings och en nätövervaknings uppgifter. Därmed tillhandahålls passivt och aktivt person- och utrustningsskydd. Nätövervakning FRONIUS IG slås av omedelbart vid onormala nätförhållanden (som t.ex. nätavstängning, elavbrott) och avbryter strömmatningen till elnätet. FRONIUS IG förfogar över flera möjligheter för nätövervakning: - Spänningsövervakning - Frekvensövervakning - ENS (tillval) Tillvalet ENS är bara ett krav enligt en del länders lagstiftning och levereras bara tillsammans med FRONIUS IG till dessa länder. I varje fall tillämpas dock mätnings- och säkerhetsförfaranden som seriemässigt integrerats i FRONIUS IG. 4

13 Nätövervakning (fortsättning) Som ett ytterligare steg i säkerhetskedjan utför ENS en permanent nätövervakning. ENS upptäcker onormala nätförhållanden, bland annat plötsligt höjd nätimpedans. Både den permanenta nätövervakningen via själva FRONIUS IG och ENS ser till att strömmatningen avbryts omedelbart vid elavbrott (avbrott hos elleverantören eller p.g.a. ledningsskador). På detta sätt säkerställs att farlig spänning hindras från att komma in i växelströmsledningen. Detta är ett väsentligt bidrag för att undvika risker för underhållspersonalen. Fotovoltaisk generator Kontrollera innan solpanelsmodulen ansluts om de spänningsvärden för solpanelsmodulen som uppgetts av tillverkaren stämmer överens med verkligheten. Tänk vid spänningsmätning på att solpanelsmodulen levererar högre tomgångsspänning vid låga temperaturer och konstant solinstrålning. Vid - 10 C utetemperatur får solpanelsmodulens tomgångsspänning aldrig överskrida 500 V - eller 530 V med IG 60 HV. Giltiga temperaturkoefficienter för beräkning av teoretisk tomgångsspänning, vid - 10 C, hittar du på solpanelsmodulens datablad. Om en solpanelsmoduls tomgångsspänning överskrider 500 V - eller 530 V med IG 60 HV - förstörs FRONIUS IG och samtliga garantianspråk upphör. Nätanslutning Bara en godkänd elektriker får ansluta anläggningen till det allmänna elnätet. Likströmskabel (DC) OBS! Solpanelsmodulens likströmskabel, om en sådan finns, får aldrig kopplas ifrån sin kontakt under strömmatning med FRONI- US IG. Innan likströmskablen kopplas ifrån ska husets nätsäkring alltid kopplas ifrån först. Växelströmskabel (AC) OBS! Lossa bara växelströmskablen i spänningslöst tillstånd när husets nätsäkring har kopplats ifrån. SV 5

14 Säkerhetsföreskrifter Normer och föreskrifter Din FRONIUS IG uppfyller alla erfordrade normer och föreskrifter. I synnerhet: - Direktivet 89/336/EMC om elektromagnetisk kompatibilitet - Direktivet 93/68/EMC om CE-märkning - De europeiska normerna EN , EN , EN Riktlinje för parallelldrift av solcellsanläggningar för självgenerering och elleverantörernas lågspänningsnät, utgiven av de tyska elproducenternas organisation (VDEW) - Tekniska riktlinjer för parallelldrift av solcellsanläggningar för självgenerering och elleverantörernas lågspänningsnät, utgiven av de österrikiska elproducenternas organisation (VDEW) - Säkerhetskrav för solcellsanläggningar för energiframställning (ÖNORM/ÖVE E2750), i den mån dessa föreskrifter gäller växelriktare Försäkran om överensstämmelse Motsvarande försäkringar om överensstämmelse hittar du i den här användarhandbokens bilaga. 6

15 Allmänt Hur en solcellsanläggning fungerar Allmänt Världens instrålade solenergi uppgår totalt till ca kwh/år (1540 PWh/år). Det är gånger mer än världens elförbrukning. Vi gratulerar dig till beslutet att aktivt dra nytta av planetens största energikälla. Den fotovoltaiska effekten upptäcktes 1839 av fysikern Alexandre-Edmond Bequerel. Namnet fotovoltaik kommer från den drivande kraften bakom denna teknologi: ljusstrålen. Ljusstrålen består av oerhört små partiklar: fotoner. Strömmen uppstår på taket Vi utgår, för att göra det hela lite enklare, från en solcell av rent kisel. Kisel har, som säkert koms ihåg ifrån fysiken i skolan, i sitt yttre elektronskal fyra elektroner omkring sin atomkärna, de så kallade valenselektronerna. Fotonerna, alltså solljuset, tränger in i solcellen och höjer valenselektronernas energi. Elektronen bryter sig slutligen loss från kiselatomen och lämnar efter sig en positivt laddad atom. För att de fria elektronerna ska kunna strömma i en riktning, och elektricitet kunna uppstå, måste cellens fram- och baksida ha olika poler. Kiselatomen på framsidan störs (dopas) med en liten mängd av fosforatomer som besitter en extra valenselektron. På cellens baksida tar kiselatomen däremot upp boratomer med bara tre valenselektroner. Den obalans som uppstår mellan plus- och minuspol gör att elektronerna kan strömma - så bildas elektricitet. Om man koncentrerar många av dessa solceller och packar dem bakom en glasyta blir det en av dina solpanelsmoduler. SV 7

16 Strömmen uppstår på taket (fortsättning) + Kedja Mod. 1 Mod. 2 Mod. n Spänning Modul 1 Spänning Modul 2 Spänning Modul 3 Kedjans totala spänning Effekt och spänning höjs genom att använda flera solpanelsmoduler gemensamt. Seriekopplar man solpanelsmoduler i en kedja höjs både möjlig effekt och spänning. - + Kedja 1 Kedja 2 Kedja 3 Mod. 1 Mod. 2 Mod. n Kedjans totala spänning = Spännung Modul 1, 2,... n Med flera av dessa kedjor parallellkopplade höjs möjlig effekt och modulström. Spänningen förblir den samma. Samtliga parallell- och seriekopplade solpanelsmoduler kallas tillsammans solpanelblock. - Strömmen omvandlas under taket Likströmmen som uppstår i solpanelsmodulerna kan inte matas in i det allmänna elnätet, eller i hushållets elnät, förrän den har omvandlats i växelriktaren. Det här är FRONIUS IG:s huvuduppgift. 8

17 FRONIUS IG i solcellssystem Allmänt Din FRONIUS IG är senaste generationens solcellsväxelriktare. Den är en mycket avancerad länk mellan solpanelsmodulerna och det allmänna elnätet och har därför en rad krävande arbetsuppgifter. Omvandling från lik- till växelström FRONIUS IG omvandlar likströmmen, som uppstår i solpanelsmodulerna, till växelström. Denna växelström matas synkront till nätspänningen i ditt hushåll respektive det allmänna elnätet. FRONIUS IG utvecklades för att uteslutande användas i nätkopplade solcellsanläggningar. Det går inte att upprätta en strömförsörjning som är oberoende av det allmänna nätet. Helautomatisk drift FRONIUS IG:s drift är helautomatisk. Så snart det kommer tillräcklig effekt efter soluppgången från solpanelsmodulerna börjar styr- och reglerenheten övervaka nätspänning och -frekvens. Vid tillräcklig solinstrålning börjar din solcellsväxelriktare mata in ström. Beroende på utförande räcker det med ett par watts solcellseffekt! FRONIUS IG arbetar nämligen så att maximalt möjlig effekt tas ut ur solpanelsmodulerna. Denna funktion heter MPPT (Maximum Power Point Tracking) och utförs med mycket hög noggrannhet. Så snart som det inte finns tillräckligt med energi efter skymningen för strömmatning till nätet kopplar FRONIUS IG helt ifrån anslutningen till nätet och avbryter driften. Alla inställningar och lagrade data sparas naturligtvis. FRONIUS IG har konstruerats för att användas med solpanelsmoduler med brett ingångsspänningsområde. Detta gör att man kan använda de mesta flexibla typerna av solpanelsmoduler. Det är emellertid absolut nödvändigt att tänka på att de angivna värdena för maximal likströmsspänning (de anslutna solpanelscellernas totala spänning) aldrig får överskridas. Spänningstransformation och galvanisk isolering Med sin konstruktion och sina funktioner erbjuder FRONIUS IG maximal säkerhet, vid installation och montering såväl som vid drift. SV 9

18 Spänningstransformation och galvanisk isolering (fortsättning) FRONIUS IG har en HF-transformator (HF = högfrekvens) som garanterar galvanisk isolering mellan likströmssidan och nätet. Dessutom kan man med HF-konceptet drastiskt minska transformatorns storlek och därigenom uppnå en väsentlig plats- och framför allt viktreduktion. Trots den fullständiga galvaniska isoleringen uppnår FRONIUS IG tack vare sin innovativa kopplingsteknik en hög verkningsgrad. FRONIUS IG tar över nätövervakningen. Därmed tillhandahålls personoch utrustningsskydd vid elavbrott. FRONIUS IG har programmerats till att slås av omedelbart vid onormala nätförhållanden (som t.ex. nätavstängning, elavbrott) och till att avbryta strömmatningen till elnätet. FRONIUS IG förfogar över en rad möjligheter för att upptäcka ett elavbrott: - Spänningsövervakning - Frekvensövervakning - Mätning av ledningsmotstånd (bara med FRONIUS IG med ENS) Värt att notera här är att FRONIUS IG själv utför gällande landsspecifika övervakningsförfaranden, utan ytterligare mätelektronik. Detta minskar tidsgång och kostnad för installationen. Nätövervakning Visningsfunktion och datakommunikation En modern solcellsväxelriktares höga tekniska komplexitet kräver en noggrann utformning av displayen och användargränssnittet. Dessa har utan kompromiss inriktats på att betjäningen ska vara enkel och anläggningens data ständigt tillgänglig. FRONIUS IG har redan en grundläggande loggningsfunktion för att visa uppgifternas minimi- och maxvärden på dags- och totalbasis direkt på displayen. Som tillval går det också att visa följande väderdata på displayen: - 2 olika temperaturvärden (t.ex. temperatur vid solpanelsmodulerna, utetemperatur i skuggan) - Solinstrålning För att komplettera de funktioner som implementerats i FRONIUS IG finns det en mängd lagrings- och visualiseringsvarianter tack vare ett omfattande utbud av element för datakommunikation. Systemutbyggnader som krävs för detta kan lätt installeras genom att följa FRONIUS IG DatCom:s användarhandbok. Att montera systemtillägg som till exempel DatComkomponenter möjliggör t.ex. fjärrövervakning av anläggningen via modem, SMS-meddelanden på mobilen i nödsituationer, datavisualisering och - jämförelser på datorn. 10

19 Din fördel Desto fler av de ovannämnda uppgifter som växelriktaren tar över själv desto enklare och mer ekonomisk blir installationen eftersom det inte behövs någon extra kringutrustning. Tack vare vår erfarenhet och användande av innovativa teknologier klarar FRONIUS IG av alla dessa arbetsuppgifter samtidigt. Dessutom uppfyller FRONIUS IG en hel rad villkor för att kunna skydda dig, andra hushållsapparater och sig själv. Exempelvis: - Nätövervakning - Den inmatade strömmens kvalitet - Känslighet mot störande inflytande (t.ex. från mobiltelefoner) Motsvarande intyg hittar du i bilagan. SV 11

20 Utrustningsbeskrivning FRONIUS IG Funktion FRONIUS IG är utvecklad för helautomatisk drift. I princip behövs det ingen betjäning för strömmatning till nätet. FRONIUS IG startar automatiskt så fort som solpanelsmodulen avger tillräcklig effekt efter soluppgången. Från och med denna tidpunkt får du dessutom anläggningsinformation på FRONIUS IG:s grafiska display. Under drift håller FRONIUS IG alltid solpanelsmodulens spänning inom området för optimalt effektuttag. - Den optimala spänningen för solpanelsmodulens aktuella driftstillstånd kallas MPP-spänning (MPP = Maximum Power Point). - Exakt överensstämmelse avseende MPP-spänningen garanterar alltid din solpanelsmoduls optimala verkningsgrad (MPP-Tracking). Så snart som det inte finns tillräckligt med energi efter skymningen för strömmatning till nätet kopplar FRONIUS IG helt ifrån anslutningen till nätet. - På natten drar inte FRONIUS IG energi från det allmänna elnätet. - Lagrade data och inställda värden behålls. - Det går också att stänga av manuellt. Startfas Efter automatisk påslagning genomför FRONIUS IG ett självtest. Sedan testas det allmänna nätet. Detta test tar mellan ett par sekunder och ett par minuter, beroende på ditt lands bestämmelser. Under uppstart lyser lysdioden gult. (1) Segmenttest - Alla visningselement lyser under ca en sekund (2) TEST - Självtest av FRONIUS IG:s väsentliga komponenter - FRONIUS IG går under ett par sekunder igenom en virtuell checklista - Displayen visar TEST och den komponent som testas (t.ex. LED ) 12

21 Startfas (fortsättning) (3) Synkronisering med nätet - Displayen visar WAIT PS : FRONIUS IG väntar tills alla effektdelar på nätet är redo. Denna process sker oberoende av likströmsspänningen. - Sedan visar displayen SYN- C AC (4) Starttest - Innan FRONIUS IG inleder strömmatning till elnätet testas nätvillkoren utförligt i enlighet med ditt lands bestämmelser - Displayen visar START UP Beroende på landsspecifika bestämmelser kan starttesten vara allt ifrån ett par sekunder till ett par minuter. Tidsåtgången markeras med en ovanifrån krympande stapel. Försvinner två streck, som först blinkar, har 1/10 av starttestens totala tid gått. (5) Synkroniserings-ENS (tillval) - Har FRONIUS IG utrustats med ENS-tillvalet testas ENS utförligt och synkroniseras - Displayen visar SYNC ENS Beroende på ENS:s drifttillstånd kan testet och synkroniseringen vara upp till ett par sekunder. (6) Strömmatning till elnätet - När testet är klart inleder FRONIUS IG strömmatning till elnätet - Lysdioden lyser grönt och FRONIUS IG är igång SV 13

22 FRONIUS IG, översikt (för montering inomhus) (1) Förvaringsfack för användarhandbok och installationsanvisningar (2) Ventilationsgaller (3) Lysdiod för drifttillstånd (4) Teckenfönster (5) Knappfält (6) Kortplatser (7) Kontaktplatta i olika utföranden (8) Anslutningsområde - får bara öppnas av en behörig installatör (9) Effektdelsområde, separat inkapslat - får bara öppnas av Froniusutbildad servicepersonal (1) (9) (8) (2) (3) (4) (7) (5) (6) 14

23 FRONIUS IG Outdoors, översikt (1) (2) (8) (2) (1) (1) (7) (6) (3) (4) (5) (1) Fästskruvar för boxen (2) Ventilationskupa (3) Lysdiod för drifttillstånd (4) Display, utomhus (5) Knappfält, utomhus (6) Täckplåt för växelströmsanslutning och kortplatser (7) Kopplingsplint, likström (8) Täckplåt för att skydda knappar och display mot solinstrålning. OBS! Vid direkt solinstrålning rekommenderar vi att skjuta täckplåten framför displayen. SV 15

24 Lysdiod för drifttillstånd Lysdiod Beroende på drifttillståndet ändras lysdiodens färg (1) Lysdioden lyser grönt: - Lyser efter FRONIUS IG:s automatiska startfas, så länge som ström matas till elnätet - Solcellsanläggningen fungerar störningsfritt (2) Lysdioden blinkar grönt: - Solcellsanläggningen fungerar störningsfritt - Dessutom visas ett meddelande på displayen OBS! Ett meddelande visas till exempel när det föreligger ett isolationsfel som inte påverkar FRONIUS IG:s funktion. Men vi rekommenderar ändå av säkerhetsskäl att åtgärda isolationsfel så fort det går. På FRONIUS IG med display visas ett statusmeddelande. På FRONIUS IG utan display visas ett meddelande i programvaran FRONIUS IG.access. Visas ett meddelande (t.ex. 502, kapitlet Statusdiagnos och åtgärder ) ska man åtgärda motsvarande status och kvittera detta genom att trycka på knappen Enter. (3) Lysdioden lyser orange: - FRONIUS IG befinner sig i automatisk startfas så snart efter soluppgången som solcellsmodulen avger tillräckligt effekt 16

25 Lysdiod för drifttillstånd (fortsättning) (4) Lysdioden blinkar orange: - På displayen visas en varning - Eller så kopplas FRONIUS IG om i inställningsmenyn till standbydrift = manuell avstängning av strömmatningsdrift - efter nästa soluppgång återupptas strömmatningsdriften automatiskt - När den orange lysdioden blinkar kan strömmatningsdriften när som helst startas manuellt (kapitlet Inställningsmenyn ) (5) Lysdioden lyser rött: - Allmän status: Visning av motsvarande servicekoder på displayen En lista över servicekoder för motsvarande statusmeddelanden, statusorsaker och -åtgärder finns i installations- och serviceanvisningarnas kapitel Statusdiagnos och åtgärder. (6) Lysdioden förblir släckt: - Det finns ingen anslutning till solpanelsmodulerna - Ingen effekt från modulen på grund av mörker SV 17

26 Manöverprincip Displayen Allmänt FRONIUS IG är förkonfigurerad, färdig för drift. För helautomatisk strömmatning till elnätet behövs det därför inga förinställningar. Displayen drivs med ström från solpanelsmodulerna. Displayen är alltså tillgänglig hela dagen. Viktigt! FRONIUS IG visningsfunktion är inte en kalibrerad mätapparat. Systemet kan orsaka en liten avvikelse på några procent. För exakt avräkning med elleverantören krävs därför en kalibrerad mätare. Knappbeskrivning Knapparna (A) och (B): - För att bläddra Knapp (C): - För att gå till menyområdena ( Menu ) respektive lämna inställningsmenyn ( Esc ) (A) (B) (C) Knapp Enter : - För att bekräfta ett val Symboler (2) (12) (11) (10) (9) (5) (7) (8) (6) (4) (1) (3) (1) Symboler för knapparna (A) till (2) Symboler för visningslägena Now till och med Setup 18

27 Symboler (fortsättning) (3) Område för visningsvärde... för visning av visningsvärdet (4) Område för visningsenhet... för visning av tillhörande enhet (5) Segmentstaplar... visar alltid den effekt som för tillfället matas in i nätet - oberoende av valt visningsläge. Visningen görs i % av din solcellsväxelriktares maximalt möjliga inmatningseffekt. (6)... syns vid visning av storlekar med en direkt anslutning till det allmänna nätet (7)... syns vid visning av storlekar med en direkt anslutning till solpanelsmodulerna (8)... syns vid visning av värden med en direkt anslutning till FRONIUS IG (9)... syns vid visning av värden med en anslutning till omgivningsvillkor, som t.ex. solinstrålning och temperatur (tillval) (10)... syns vid visning av värden som förmedlas från förbrukningsgivaren (tillval) (11) Max... Det visade värdet är maxvärdet inom den visade tidsperioden (beror på valt visningsläge). (12) Min... Det visade värdet är minimivärdet inom den visade tidsperioden (beror på valt visningsläge). Viktigt! De visade minimi- och maxvärdena motsvarar inte de absoluta extremvärdena eftersom mätvärdena tas fram i intervall om två sekunder. Navigation på displayen Displaybelysning Om du vill aktivera displaybelysningen trycker du på någon av knapparna. Om ingen knapp trycks in inom 30 sekunden släcks displaybelysningen. Dessutom erbjuder inställningsmenyn ett val mellan ständigt belyst eller ständigt avstängd displaybelysning. SV 19

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens effektiva

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Manöverpanel RC35 För fackmannen Läs igenom texten noga före idrifttagning och underhåll 7 747 006 344 12/2006 SE (EXP) Innehållsförteckning Innehållsförteckning IInnehållsförteckning

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Innehåll Innehåll 1 Så här använder du 6 2 Introduktion till VLT HVAC Frekvensomformare 11 2.1 Säkerhet 11 2.2 CE-märkning

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

- Batteritestare - Kontroll av bilbatteriets status med hjälp av L E D

- Batteritestare - Kontroll av bilbatteriets status med hjälp av L E D Denna bruksanvisning är en skrift av Conrad Electronic GmbH, Klas-Conrad-Str 1, 92240 Hirschau Tyskland Alla rättigheter inklusive översättning förbehålles. Alla former av reproduktion såsom t ex kopiering,

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer