FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV"

Transkript

1 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV SV Användarhandbok Växelriktare för nätkopplade solcellsanläggningar 42,0410,

2

3 Till våra läsare Inledning Vi tackar för ditt förtroende och gratulerar dig till din tekniskt högvärdiga produkt från Fronius. Den föreliggande anvisningen kommer att hjälpa dig att göra dig förtrogen med produkten. Läs noga igenom driftsanvisningen och lär känna Fronius-produktens mångsidiga möjligheter. Endast så kan du utnyttja produktens fördelar på bästa sätt. Iaktta även säkerhetsföreskrifterna för att göra din arbetsplats säkrare. En varsam behandling av produkten höjer dess livslängd och tillförlitlighet. Detta är avgörande förutsättningar för bra arbetsresultat. SV ud_fr_st_et_

4

5 Säkerhetsföreskrifter FARA! FARA! betecknar en omedelbart hotande fara. Om du inte kan avvärja den kan den orsaka dödsfall eller svåra kroppsskador. VARNING! VARNING! betecknar en eventuell farlig situation. Om du inte kan avvärja den kan den orsaka dödsfall eller svåra kroppsskador. SE UPP! SE UPP! betecknar en eventuell skadlig situation. Om du inte kan avvärja den kan den orsaka lätta eller bagatellartade kropps- och sakskador. OBS! OBS! anger risk för försämrat arbetsresultat och eventuell skada på utrustningen. Viktigt! Viktigt! betecknar användningstips och annan nyttig information. Det indikerar inte en skadlig eller farlig situation. Om du ser en av de symboler som beskrivs i avsnittet Säkerhetsföreskrifter ska du vara ytterst försiktig. Allmänt Fjärrkontrollen är tillverkad enligt aktuell teknik och erkända säkerhetstekniska regler. Trots detta kan felaktig användning eller missbruk medföra risk för - skada på liv och lem för användaren eller tredje person, - skada på fjärrkontrollen eller andra apparater hos användaren, - försämrad funktion i fjärrkontrollen. Alla personer som ska starta, underhålla och reparera enheten ska - vara tillräckligt kvalificerade för detta, - ha tillräckligt med kunskaper vad beträffar elektriska installationer - ha läst hela denna användarhandbok och följa den noggrant. Användarhandboken ska alltid finnas tillgänglig där laddaren används. Allmänt gällande säkerhets- och skyddsföreskrifter samt miljöskyddsföreskrifter kompletterar denna användarhandbok. All säkerhets- och skyddsinformation på laddaren ska - vara i läsbart skick - ej skadas - ej tas bort - ej övertäckas, klistras över eller målas över. SV I ud_fr_se_sv_

6 Allmänt (fortsättning) Placeringen av säkerhets- och skyddsinformationen på laddaren framgår av avsnittet Allmänt i din laddares användarhandbok. Åtgärda störningar som kan påverka säkerheten innan du startar fjärrkontrollen. Det gäller din egen säkerhet! Korrekt användning Laddaren får bara användas för det ändamål den är konstruerad. All annan användning anses vara felaktig användning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av detta. Korrekt användning omfattar också - att läsa och följa alla anvisningar, samt alla säkerhetsföreskrifter och all riskinformation, som finns i användarhandboken - att genomföra alla kontroll- och underhållsarbeten - montering i enlighet med användarhandboken I den mån det är tillämpligt ska också följande riktlinjer följas: - Elleverantörernas bestämmelser för strömmatning till elnätet - Anvisningar från solpanelsmodulen Miljövillkor Drift och förvaring av laddaren utanför det angivna området anses vara felaktig användning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av detta. Exakt information om tillåtna miljövillkor framgår av avsnittet Tekniska data i din användarhandbok. Kvalificerad personal Serviceinformation i den här användarhandboken är bara avsedd för kvalificerad och utbildad personal. En elstöt kan vara livsfarlig. Utför inte några andra aktiviteter än de som specificeras i dokumentationen. Detta gäller även om du är kvalificerad för det. Alla kablar och ledningar ska vara fasta, oskadade, isolerade och tillräckligt dimensionerade. Lösa anslutningar, smorda, skadade eller underdimensionerade kablar och ledningar ska genast repareras av behörig personal. Underhåll och reparation får bara utföras av behörig fackpersonal. Vi kan inte garantera att delar från tredje part är konstruerade och tillverkade enligt gällande specifikationer och säkerhetsnormer. Använd bara originalreservdelar (gäller även normdelar). Du får inte modifiera laddaren, bygga in något i den eller bygga om den utan tillstånd från tillverkaren. Byt genast komponenter som är defekta. ud_fr_se_sv_ II

7 Vid installation av apparater med kylluftsöppningar ska du se till att kylluften obehindrat kan komma in och ut ur luftöppningarna. Du får bara använda laddaren enligt den kapslingsklass som anges på märkskylten. Uppgifter för bulleremissionsvärden I växelriktaren uppstår en maximal ljudeffektsnivå på <80dB(A) (ref. 1pW) vid högsta belastning i enlighet med IEC Kylningen av laddaren sker så tyst som möjligt via en elektronisk temperaturreglering och beror bl.a. på den använda effekten, omgivningstemperaturen, laddarens smutsighetsgrad, etc. Det går inte att ange ett arbetsplatsspecifikt emissionsvärde för den här laddaren, då den faktiska ljudtrycksnivån i hög grad beror på monteringssituationen, nätkvaliteten, omgivande väggar och de allmänna rumsegenskaperna. Säkerhetsföreskrifter på användningsplatsen EMC-klassificering av apparater Apparater av emissionsklass A - är endast avsedda för användning inom industriområden - kan inom andra områden orsaka ledningsbundna och strålade störningar. Apparater av emissionsklass B - uppfyller emissionskraven för bostads- och industriområden. Detta gäller även för bostadsområden som får sin strömförsörjning från det allmänna lågspänningsnätet. EMC-klassificering av apparater enligt märkskylt eller tekniska data Åtgärder för elektromagnetisk kompabilitet Även om de normerade emissionsgränsvärdena inte överskrids kan i vissa fall påverkningar inom det avsedda användningsområdet uppträda (t.ex. om det finns känsliga apparater i lokalen eller om radio- eller TV-mottagare finns i närheten). I sådana fall är arbetsledningen skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att eliminera störningarna. Nätanslutning Apparater med hög effekt (> 16 A) kan på grund av den höga inmatade strömstyrkan påverka nätets spänningskvalitet. Detta kan påverka vissa typer av apparater i form av - anslutningsbegränsningar - krav avseende maximalt tillåten nätimpedans *) - krav avseende minsta erforderliga kortslutningseffekt *) *) vid anslutningspunkten till det allmänna elnätet Se tekniska data I detta fall måste arbetsledningen eller användaren av apparaten förvissa sig om att apparaten får anslutas, i förekommande fall genom kontakt med elleverantören. SV III ud_fr_se_sv_

8 Elektriska installationer Elektriska installationer får bara utföras i enlighet med motsvarande nationella och regionala normer och bestämmelser. Åtgärder för antistatskydd Fara för en skada på elektroniska komponenter på grund av elektrisk urladdning. Vid utbyte och installation av komponenter ska lämpliga åtgärder för antistatskydd utföras. Säkerhetsåtgärder vid normal drift Använd bara apparaten om alla skyddsanordningar är helt funktionsdugliga. Om inte skyddsanordningarna är helt funktionsdugliga föreligger fara för - skada på liv och lem för användaren eller tredje person, - skada på apparaten eller andra apparater hos användaren - försämrad funktion i apparaten. Låt auktoriserad fackpersonal reparera inte helt funktionsdugliga säkerhetsanordningar innan apparaten slås på. Du får aldrig gå runt säkerhetsanordningar eller ta bort dem. Säkerhetsdeklaration CE-märkta apparater uppfyller de grundläggande kraven i direktiven för lågspänningsapparater och elektromagnetisk strålning. Mer information hittar du i bilaga eller i din dokumentations kapitel Tekniska data ). Omhändertagande Kassera inte denna apparat tillsammans med hushållsavfallet! I enlighet med EU-direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, och implementering i nationell lagstiftning, måste förbrukade elektriska verktyg samlas in separat och vidarebefordras till miljövänlig återvinning. Se till att du ger tillbaka din kasserade utrustning till din återförsäljare eller får information om ett lokalt auktoriserat insamlings- respektive omhändertagningssystem. Att ignorera detta EU-direktiv kan leda till potentiellt menlig inverkan på miljön och din hälsa! Datasäkerhet Användaren ansvarar för datasäkring av ändringar i förhållande till fabriksinställningarna. Tillverkaren ansvarar inte för raderade personliga inställningar. Upphovsrätt Copyright för denna användarhandbok tillhör tillverkaren. Texter och bilder motsvarar situationen vid tryckningen. Rätt till ändringar förbehålles. Innehållet i användarhandboken kan inte ligga till grund för anspråk från köparens sida. Vi tar tacksamt emot förslag till förbättringar och information om fel i användarhandboken. ud_fr_se_sv_ IV

9 Innehållsförteckning Personskydd... 4 Säkerhet... 4 Box... 4 Galvanisk isolering... 4 Nätövervakning... 4 Fotovoltaisk generator... 5 Nätanslutning... 5 Likströmskabel (DC)... 5 Växelströmskabel (AC)... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 Normer och föreskrifter... 6 Försäkran om överensstämmelse... 6 Allmänt... 7 Hur en solcellsanläggning fungerar... 7 Allmänt... 7 Strömmen uppstår på taket... 7 Strömmen omvandlas under taket... 8 FRONIUS IG i solcellssystem... 9 Allmänt... 9 Omvandling från lik- till växelström... 9 Helautomatisk drift... 9 Spänningstransformation och galvanisk isolering... 9 Nätövervakning Visningsfunktion och datakommunikation Din fördel...11 Utrustningsbeskrivning FRONIUS IG Funktion Startfas FRONIUS IG, översikt (för montering inomhus) FRONIUS IG Outdoors, översikt Lysdiod för drifttillstånd Manöverprincip Displayen Allmänt Knappbeskrivning Symboler Navigation på displayen Displaybelysning Menyområden Välja visningsläge Bläddra mellan visningsfunktioner SV 1

10 Visningslägen Översikt över visningslägen Översikt över visningsvärden Visningsläget Now Visningsläget Day / Year / Total Inställningsmenyn Översikt över menyval Visningsläget Setup Gå till inställningsmenyn Bläddra mellan menyval Ställa in menyval Tilläggsinformation Systemutbyggnad Fläktstyrd luftcirkulation Installationsanvisningar Öppna boxen FRONIUS IG (för montering inomhus) FRONIUS IG Outdoors Montering Allmänt om val av monteringsplats FRONIUS IG, val av monteringsplats (inomhus) FRONIUS IG Outdoors, val av monteringsplats Montera inomhusboxens vägghållare Montera vägghållare för FRONIUS IG Outdoors Anslutning Anslutning till solpanelsmodulen och nätet Solpanelsmodul Nätövervakning Anläggningar med flera växelriktare Anslutningsvarianter Kopplingsplint Likströmskabel (DC) Likströmskabel (DC) och växelströmskabel (AC) FRONIUS IG Outdoors Driftstart Konfigurera växelriktaren Fabrikskonfiguration Individuell konfiguration LocalNet Systemutbyggnad / instickskortprincipen Datalogger COM Card Sätta in instickskort, FRONIUS IG (för montering inomhus) Sätta in instickskort, FRONIUS IG (för montering utomhus)

11 Konfigurering Exempel Statusdiagnos och åtgärder Visade servicekoder Servicevisning Allmänna servicekoder Fullständigt haveri FRONIUS IG med flera effektdelar Klass Klass Klass Klass Klass Kundtjänst Bilaga Tekniska data Fronius IG 15 / 20 / Fronius IG 40 / 60 / 60 HV Gällande normer och riktlinjer Garanti och ansvar Fronius fabriksgaranti Underhåll och omhändertagande Underhåll Återanvändning EU-försäkran om överensstämmelse SV 3

12 Personskydd Säkerhet VARNING! Användarfel och felaktigt utfört arbete kan orsaka allvarliga person- och sakskador. Din FRONIUS IG får bara driftsättas av utbildad personal inom de tekniska föreskrifternas ramar. Före driftsättning och genomförande av underhållsarbeten måste kapitlet Säkerhetsbestämmelser läsas. Box Anslutningsområdet får bara öppnas av en behörig installatör. Öppna bara anslutningsområdet i spänningslöst tillstånd. Effektdelarnas separat inkapslade område får endast öppnas i spänningslöst tillstånd av Fronius-utbildad servicepersonal. Galvanisk isolering Med sin konstruktion och sina funktioner erbjuder FRONIUS IG maximal säkerhet, vid montering såväl som vid drift. En fullständig galvanisk isolering mellan lik- och växelströmssidan garanterar största möjliga säkerhet. FRONIUS IG övertar en galvanisk isolerings och en nätövervaknings uppgifter. Därmed tillhandahålls passivt och aktivt person- och utrustningsskydd. Nätövervakning FRONIUS IG slås av omedelbart vid onormala nätförhållanden (som t.ex. nätavstängning, elavbrott) och avbryter strömmatningen till elnätet. FRONIUS IG förfogar över flera möjligheter för nätövervakning: - Spänningsövervakning - Frekvensövervakning - ENS (tillval) Tillvalet ENS är bara ett krav enligt en del länders lagstiftning och levereras bara tillsammans med FRONIUS IG till dessa länder. I varje fall tillämpas dock mätnings- och säkerhetsförfaranden som seriemässigt integrerats i FRONIUS IG. 4

13 Nätövervakning (fortsättning) Som ett ytterligare steg i säkerhetskedjan utför ENS en permanent nätövervakning. ENS upptäcker onormala nätförhållanden, bland annat plötsligt höjd nätimpedans. Både den permanenta nätövervakningen via själva FRONIUS IG och ENS ser till att strömmatningen avbryts omedelbart vid elavbrott (avbrott hos elleverantören eller p.g.a. ledningsskador). På detta sätt säkerställs att farlig spänning hindras från att komma in i växelströmsledningen. Detta är ett väsentligt bidrag för att undvika risker för underhållspersonalen. Fotovoltaisk generator Kontrollera innan solpanelsmodulen ansluts om de spänningsvärden för solpanelsmodulen som uppgetts av tillverkaren stämmer överens med verkligheten. Tänk vid spänningsmätning på att solpanelsmodulen levererar högre tomgångsspänning vid låga temperaturer och konstant solinstrålning. Vid - 10 C utetemperatur får solpanelsmodulens tomgångsspänning aldrig överskrida 500 V - eller 530 V med IG 60 HV. Giltiga temperaturkoefficienter för beräkning av teoretisk tomgångsspänning, vid - 10 C, hittar du på solpanelsmodulens datablad. Om en solpanelsmoduls tomgångsspänning överskrider 500 V - eller 530 V med IG 60 HV - förstörs FRONIUS IG och samtliga garantianspråk upphör. Nätanslutning Bara en godkänd elektriker får ansluta anläggningen till det allmänna elnätet. Likströmskabel (DC) OBS! Solpanelsmodulens likströmskabel, om en sådan finns, får aldrig kopplas ifrån sin kontakt under strömmatning med FRONI- US IG. Innan likströmskablen kopplas ifrån ska husets nätsäkring alltid kopplas ifrån först. Växelströmskabel (AC) OBS! Lossa bara växelströmskablen i spänningslöst tillstånd när husets nätsäkring har kopplats ifrån. SV 5

14 Säkerhetsföreskrifter Normer och föreskrifter Din FRONIUS IG uppfyller alla erfordrade normer och föreskrifter. I synnerhet: - Direktivet 89/336/EMC om elektromagnetisk kompatibilitet - Direktivet 93/68/EMC om CE-märkning - De europeiska normerna EN , EN , EN Riktlinje för parallelldrift av solcellsanläggningar för självgenerering och elleverantörernas lågspänningsnät, utgiven av de tyska elproducenternas organisation (VDEW) - Tekniska riktlinjer för parallelldrift av solcellsanläggningar för självgenerering och elleverantörernas lågspänningsnät, utgiven av de österrikiska elproducenternas organisation (VDEW) - Säkerhetskrav för solcellsanläggningar för energiframställning (ÖNORM/ÖVE E2750), i den mån dessa föreskrifter gäller växelriktare Försäkran om överensstämmelse Motsvarande försäkringar om överensstämmelse hittar du i den här användarhandbokens bilaga. 6

15 Allmänt Hur en solcellsanläggning fungerar Allmänt Världens instrålade solenergi uppgår totalt till ca kwh/år (1540 PWh/år). Det är gånger mer än världens elförbrukning. Vi gratulerar dig till beslutet att aktivt dra nytta av planetens största energikälla. Den fotovoltaiska effekten upptäcktes 1839 av fysikern Alexandre-Edmond Bequerel. Namnet fotovoltaik kommer från den drivande kraften bakom denna teknologi: ljusstrålen. Ljusstrålen består av oerhört små partiklar: fotoner. Strömmen uppstår på taket Vi utgår, för att göra det hela lite enklare, från en solcell av rent kisel. Kisel har, som säkert koms ihåg ifrån fysiken i skolan, i sitt yttre elektronskal fyra elektroner omkring sin atomkärna, de så kallade valenselektronerna. Fotonerna, alltså solljuset, tränger in i solcellen och höjer valenselektronernas energi. Elektronen bryter sig slutligen loss från kiselatomen och lämnar efter sig en positivt laddad atom. För att de fria elektronerna ska kunna strömma i en riktning, och elektricitet kunna uppstå, måste cellens fram- och baksida ha olika poler. Kiselatomen på framsidan störs (dopas) med en liten mängd av fosforatomer som besitter en extra valenselektron. På cellens baksida tar kiselatomen däremot upp boratomer med bara tre valenselektroner. Den obalans som uppstår mellan plus- och minuspol gör att elektronerna kan strömma - så bildas elektricitet. Om man koncentrerar många av dessa solceller och packar dem bakom en glasyta blir det en av dina solpanelsmoduler. SV 7

16 Strömmen uppstår på taket (fortsättning) + Kedja Mod. 1 Mod. 2 Mod. n Spänning Modul 1 Spänning Modul 2 Spänning Modul 3 Kedjans totala spänning Effekt och spänning höjs genom att använda flera solpanelsmoduler gemensamt. Seriekopplar man solpanelsmoduler i en kedja höjs både möjlig effekt och spänning. - + Kedja 1 Kedja 2 Kedja 3 Mod. 1 Mod. 2 Mod. n Kedjans totala spänning = Spännung Modul 1, 2,... n Med flera av dessa kedjor parallellkopplade höjs möjlig effekt och modulström. Spänningen förblir den samma. Samtliga parallell- och seriekopplade solpanelsmoduler kallas tillsammans solpanelblock. - Strömmen omvandlas under taket Likströmmen som uppstår i solpanelsmodulerna kan inte matas in i det allmänna elnätet, eller i hushållets elnät, förrän den har omvandlats i växelriktaren. Det här är FRONIUS IG:s huvuduppgift. 8

17 FRONIUS IG i solcellssystem Allmänt Din FRONIUS IG är senaste generationens solcellsväxelriktare. Den är en mycket avancerad länk mellan solpanelsmodulerna och det allmänna elnätet och har därför en rad krävande arbetsuppgifter. Omvandling från lik- till växelström FRONIUS IG omvandlar likströmmen, som uppstår i solpanelsmodulerna, till växelström. Denna växelström matas synkront till nätspänningen i ditt hushåll respektive det allmänna elnätet. FRONIUS IG utvecklades för att uteslutande användas i nätkopplade solcellsanläggningar. Det går inte att upprätta en strömförsörjning som är oberoende av det allmänna nätet. Helautomatisk drift FRONIUS IG:s drift är helautomatisk. Så snart det kommer tillräcklig effekt efter soluppgången från solpanelsmodulerna börjar styr- och reglerenheten övervaka nätspänning och -frekvens. Vid tillräcklig solinstrålning börjar din solcellsväxelriktare mata in ström. Beroende på utförande räcker det med ett par watts solcellseffekt! FRONIUS IG arbetar nämligen så att maximalt möjlig effekt tas ut ur solpanelsmodulerna. Denna funktion heter MPPT (Maximum Power Point Tracking) och utförs med mycket hög noggrannhet. Så snart som det inte finns tillräckligt med energi efter skymningen för strömmatning till nätet kopplar FRONIUS IG helt ifrån anslutningen till nätet och avbryter driften. Alla inställningar och lagrade data sparas naturligtvis. FRONIUS IG har konstruerats för att användas med solpanelsmoduler med brett ingångsspänningsområde. Detta gör att man kan använda de mesta flexibla typerna av solpanelsmoduler. Det är emellertid absolut nödvändigt att tänka på att de angivna värdena för maximal likströmsspänning (de anslutna solpanelscellernas totala spänning) aldrig får överskridas. Spänningstransformation och galvanisk isolering Med sin konstruktion och sina funktioner erbjuder FRONIUS IG maximal säkerhet, vid installation och montering såväl som vid drift. SV 9

18 Spänningstransformation och galvanisk isolering (fortsättning) FRONIUS IG har en HF-transformator (HF = högfrekvens) som garanterar galvanisk isolering mellan likströmssidan och nätet. Dessutom kan man med HF-konceptet drastiskt minska transformatorns storlek och därigenom uppnå en väsentlig plats- och framför allt viktreduktion. Trots den fullständiga galvaniska isoleringen uppnår FRONIUS IG tack vare sin innovativa kopplingsteknik en hög verkningsgrad. FRONIUS IG tar över nätövervakningen. Därmed tillhandahålls personoch utrustningsskydd vid elavbrott. FRONIUS IG har programmerats till att slås av omedelbart vid onormala nätförhållanden (som t.ex. nätavstängning, elavbrott) och till att avbryta strömmatningen till elnätet. FRONIUS IG förfogar över en rad möjligheter för att upptäcka ett elavbrott: - Spänningsövervakning - Frekvensövervakning - Mätning av ledningsmotstånd (bara med FRONIUS IG med ENS) Värt att notera här är att FRONIUS IG själv utför gällande landsspecifika övervakningsförfaranden, utan ytterligare mätelektronik. Detta minskar tidsgång och kostnad för installationen. Nätövervakning Visningsfunktion och datakommunikation En modern solcellsväxelriktares höga tekniska komplexitet kräver en noggrann utformning av displayen och användargränssnittet. Dessa har utan kompromiss inriktats på att betjäningen ska vara enkel och anläggningens data ständigt tillgänglig. FRONIUS IG har redan en grundläggande loggningsfunktion för att visa uppgifternas minimi- och maxvärden på dags- och totalbasis direkt på displayen. Som tillval går det också att visa följande väderdata på displayen: - 2 olika temperaturvärden (t.ex. temperatur vid solpanelsmodulerna, utetemperatur i skuggan) - Solinstrålning För att komplettera de funktioner som implementerats i FRONIUS IG finns det en mängd lagrings- och visualiseringsvarianter tack vare ett omfattande utbud av element för datakommunikation. Systemutbyggnader som krävs för detta kan lätt installeras genom att följa FRONIUS IG DatCom:s användarhandbok. Att montera systemtillägg som till exempel DatComkomponenter möjliggör t.ex. fjärrövervakning av anläggningen via modem, SMS-meddelanden på mobilen i nödsituationer, datavisualisering och - jämförelser på datorn. 10

19 Din fördel Desto fler av de ovannämnda uppgifter som växelriktaren tar över själv desto enklare och mer ekonomisk blir installationen eftersom det inte behövs någon extra kringutrustning. Tack vare vår erfarenhet och användande av innovativa teknologier klarar FRONIUS IG av alla dessa arbetsuppgifter samtidigt. Dessutom uppfyller FRONIUS IG en hel rad villkor för att kunna skydda dig, andra hushållsapparater och sig själv. Exempelvis: - Nätövervakning - Den inmatade strömmens kvalitet - Känslighet mot störande inflytande (t.ex. från mobiltelefoner) Motsvarande intyg hittar du i bilagan. SV 11

20 Utrustningsbeskrivning FRONIUS IG Funktion FRONIUS IG är utvecklad för helautomatisk drift. I princip behövs det ingen betjäning för strömmatning till nätet. FRONIUS IG startar automatiskt så fort som solpanelsmodulen avger tillräcklig effekt efter soluppgången. Från och med denna tidpunkt får du dessutom anläggningsinformation på FRONIUS IG:s grafiska display. Under drift håller FRONIUS IG alltid solpanelsmodulens spänning inom området för optimalt effektuttag. - Den optimala spänningen för solpanelsmodulens aktuella driftstillstånd kallas MPP-spänning (MPP = Maximum Power Point). - Exakt överensstämmelse avseende MPP-spänningen garanterar alltid din solpanelsmoduls optimala verkningsgrad (MPP-Tracking). Så snart som det inte finns tillräckligt med energi efter skymningen för strömmatning till nätet kopplar FRONIUS IG helt ifrån anslutningen till nätet. - På natten drar inte FRONIUS IG energi från det allmänna elnätet. - Lagrade data och inställda värden behålls. - Det går också att stänga av manuellt. Startfas Efter automatisk påslagning genomför FRONIUS IG ett självtest. Sedan testas det allmänna nätet. Detta test tar mellan ett par sekunder och ett par minuter, beroende på ditt lands bestämmelser. Under uppstart lyser lysdioden gult. (1) Segmenttest - Alla visningselement lyser under ca en sekund (2) TEST - Självtest av FRONIUS IG:s väsentliga komponenter - FRONIUS IG går under ett par sekunder igenom en virtuell checklista - Displayen visar TEST och den komponent som testas (t.ex. LED ) 12

21 Startfas (fortsättning) (3) Synkronisering med nätet - Displayen visar WAIT PS : FRONIUS IG väntar tills alla effektdelar på nätet är redo. Denna process sker oberoende av likströmsspänningen. - Sedan visar displayen SYN- C AC (4) Starttest - Innan FRONIUS IG inleder strömmatning till elnätet testas nätvillkoren utförligt i enlighet med ditt lands bestämmelser - Displayen visar START UP Beroende på landsspecifika bestämmelser kan starttesten vara allt ifrån ett par sekunder till ett par minuter. Tidsåtgången markeras med en ovanifrån krympande stapel. Försvinner två streck, som först blinkar, har 1/10 av starttestens totala tid gått. (5) Synkroniserings-ENS (tillval) - Har FRONIUS IG utrustats med ENS-tillvalet testas ENS utförligt och synkroniseras - Displayen visar SYNC ENS Beroende på ENS:s drifttillstånd kan testet och synkroniseringen vara upp till ett par sekunder. (6) Strömmatning till elnätet - När testet är klart inleder FRONIUS IG strömmatning till elnätet - Lysdioden lyser grönt och FRONIUS IG är igång SV 13

22 FRONIUS IG, översikt (för montering inomhus) (1) Förvaringsfack för användarhandbok och installationsanvisningar (2) Ventilationsgaller (3) Lysdiod för drifttillstånd (4) Teckenfönster (5) Knappfält (6) Kortplatser (7) Kontaktplatta i olika utföranden (8) Anslutningsområde - får bara öppnas av en behörig installatör (9) Effektdelsområde, separat inkapslat - får bara öppnas av Froniusutbildad servicepersonal (1) (9) (8) (2) (3) (4) (7) (5) (6) 14

23 FRONIUS IG Outdoors, översikt (1) (2) (8) (2) (1) (1) (7) (6) (3) (4) (5) (1) Fästskruvar för boxen (2) Ventilationskupa (3) Lysdiod för drifttillstånd (4) Display, utomhus (5) Knappfält, utomhus (6) Täckplåt för växelströmsanslutning och kortplatser (7) Kopplingsplint, likström (8) Täckplåt för att skydda knappar och display mot solinstrålning. OBS! Vid direkt solinstrålning rekommenderar vi att skjuta täckplåten framför displayen. SV 15

24 Lysdiod för drifttillstånd Lysdiod Beroende på drifttillståndet ändras lysdiodens färg (1) Lysdioden lyser grönt: - Lyser efter FRONIUS IG:s automatiska startfas, så länge som ström matas till elnätet - Solcellsanläggningen fungerar störningsfritt (2) Lysdioden blinkar grönt: - Solcellsanläggningen fungerar störningsfritt - Dessutom visas ett meddelande på displayen OBS! Ett meddelande visas till exempel när det föreligger ett isolationsfel som inte påverkar FRONIUS IG:s funktion. Men vi rekommenderar ändå av säkerhetsskäl att åtgärda isolationsfel så fort det går. På FRONIUS IG med display visas ett statusmeddelande. På FRONIUS IG utan display visas ett meddelande i programvaran FRONIUS IG.access. Visas ett meddelande (t.ex. 502, kapitlet Statusdiagnos och åtgärder ) ska man åtgärda motsvarande status och kvittera detta genom att trycka på knappen Enter. (3) Lysdioden lyser orange: - FRONIUS IG befinner sig i automatisk startfas så snart efter soluppgången som solcellsmodulen avger tillräckligt effekt 16

25 Lysdiod för drifttillstånd (fortsättning) (4) Lysdioden blinkar orange: - På displayen visas en varning - Eller så kopplas FRONIUS IG om i inställningsmenyn till standbydrift = manuell avstängning av strömmatningsdrift - efter nästa soluppgång återupptas strömmatningsdriften automatiskt - När den orange lysdioden blinkar kan strömmatningsdriften när som helst startas manuellt (kapitlet Inställningsmenyn ) (5) Lysdioden lyser rött: - Allmän status: Visning av motsvarande servicekoder på displayen En lista över servicekoder för motsvarande statusmeddelanden, statusorsaker och -åtgärder finns i installations- och serviceanvisningarnas kapitel Statusdiagnos och åtgärder. (6) Lysdioden förblir släckt: - Det finns ingen anslutning till solpanelsmodulerna - Ingen effekt från modulen på grund av mörker SV 17

26 Manöverprincip Displayen Allmänt FRONIUS IG är förkonfigurerad, färdig för drift. För helautomatisk strömmatning till elnätet behövs det därför inga förinställningar. Displayen drivs med ström från solpanelsmodulerna. Displayen är alltså tillgänglig hela dagen. Viktigt! FRONIUS IG visningsfunktion är inte en kalibrerad mätapparat. Systemet kan orsaka en liten avvikelse på några procent. För exakt avräkning med elleverantören krävs därför en kalibrerad mätare. Knappbeskrivning Knapparna (A) och (B): - För att bläddra Knapp (C): - För att gå till menyområdena ( Menu ) respektive lämna inställningsmenyn ( Esc ) (A) (B) (C) Knapp Enter : - För att bekräfta ett val Symboler (2) (12) (11) (10) (9) (5) (7) (8) (6) (4) (1) (3) (1) Symboler för knapparna (A) till (2) Symboler för visningslägena Now till och med Setup 18

27 Symboler (fortsättning) (3) Område för visningsvärde... för visning av visningsvärdet (4) Område för visningsenhet... för visning av tillhörande enhet (5) Segmentstaplar... visar alltid den effekt som för tillfället matas in i nätet - oberoende av valt visningsläge. Visningen görs i % av din solcellsväxelriktares maximalt möjliga inmatningseffekt. (6)... syns vid visning av storlekar med en direkt anslutning till det allmänna nätet (7)... syns vid visning av storlekar med en direkt anslutning till solpanelsmodulerna (8)... syns vid visning av värden med en direkt anslutning till FRONIUS IG (9)... syns vid visning av värden med en anslutning till omgivningsvillkor, som t.ex. solinstrålning och temperatur (tillval) (10)... syns vid visning av värden som förmedlas från förbrukningsgivaren (tillval) (11) Max... Det visade värdet är maxvärdet inom den visade tidsperioden (beror på valt visningsläge). (12) Min... Det visade värdet är minimivärdet inom den visade tidsperioden (beror på valt visningsläge). Viktigt! De visade minimi- och maxvärdena motsvarar inte de absoluta extremvärdena eftersom mätvärdena tas fram i intervall om två sekunder. Navigation på displayen Displaybelysning Om du vill aktivera displaybelysningen trycker du på någon av knapparna. Om ingen knapp trycks in inom 30 sekunden släcks displaybelysningen. Dessutom erbjuder inställningsmenyn ett val mellan ständigt belyst eller ständigt avstängd displaybelysning. SV 19

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV. Användarhandbok. Växelriktare för nätkopplade solcellsanläggningar 42,0410,

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV. Användarhandbok. Växelriktare för nätkopplade solcellsanläggningar 42,0410, FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV S Användarhandbok Växelriktare för nätkopplade solcellsanläggningar 42,0410,1401 012007 Till våra läsare Inledning Vi tackar för ditt förtroende och gratulerar

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 882 1882P01 1882P02 1859P02 1859P04 1882P01 QFM31.. QFM3160D / QFM3171D AQF3150 AQF3153 Symaro Kanalgivare för relativ fuktighet

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Kompletteringsblad till bruksanvisningen Tillval från fabrik S OW 480 VOLT 351/451/551 Utrustning av aggregatet för 480 V nätanslutning (ingen komplettering) Beakta vidare systemdokumentation! Allmänna

Läs mer

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Användarmanual SPARK 1 Översikt 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Bruksanvisning Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Spisec AddOn spisvakt 1. Varningar Bruksanvisning Grattis till köpet av Spisec AddOn spisvakt. I denna anvisning beskrivs användning och underhåll av produkten.

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Allmänt. Denna nya hybridregulator (vind/sol) är en vidareutveckling av tidigare modeller och erbjuder senaste teknik inom området. Den är bla utrustad med

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 B5996.7 sv Betjäningsinstruktion Övervakningssystem för övervakning och motionering av brandspjäll SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 1 Allmänt Denna instruktion innehåller de avsnitt som användaren av övervakningssystemet

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622 Installation Powerline 500 Modell XAVB5622 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. Obs! Adaptrar varierar beroende på region. Din adapter kan se annorlunda ut. 2 Komma

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Innehållsförteckning / Bruksanvisning

Innehållsförteckning / Bruksanvisning Radiofjärrkontroll Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning Eberspächer Svenska Eberspächer AB Skarpnäck info@eberspaecher.se www.eberspaecher.se Den dubbelriktade radiofjärrkontrollen TP5

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Centronic SensorControl SC211-II

Centronic SensorControl SC211-II Centronic SensorControl SC211-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrstyrd markis-rörelsesensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA

Läs mer

ELMÄTAREN. Så fungerar den

ELMÄTAREN. Så fungerar den ELMÄTAREN Så fungerar den Vi installerar snart en ny elmätare med ny modern teknik hos dig. Alla LEVA i Lysekils elmätare är fjärravlästa, vilket innebär att värden skickas automatiskt till vår databas

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

4kW Solcellspaket Produktblad

4kW Solcellspaket Produktblad 4kW Solcellspaket Produktblad Innehållsförteckning: Översikt över inkluderade produkter och garantier Teknisk Specifikation Utförande av montering & Installation Försäkringar & Ansvar 4kW Solcellspaket

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Magnum strålkastare sensor

Magnum strålkastare sensor Magnum strålkastare sensor Installations- och skötselanvisning Magnum strålkastare sensor Produktnamn: ONE FLOOD sensor strålkastare Modeller: sensor 30W, sensor 50W, Spänning: 85-265V/50-60Hz Sockel:

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem. IBScontrol Intelligent Battery Management System

Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem. IBScontrol Intelligent Battery Management System Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem IBScontrol Intelligent Battery Management System Innehållsförteckning SV Svenska Allmänna Anvisningar... 3 Leveransomfattning... 4 Utbyggnadssats...

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING -1- Om PM300 PM300 är en elmätare som gör det möjligt att mäta elförbrukningen för en elektrisk apparat och genom angivande av elpriset att beräkna totalkostnaden av apparatens

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

Centronic SensorControl SC811

Centronic SensorControl SC811 Centronic SensorControl SC811 sv Bruksanvisning för radiostyrd sol- och vindsensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten!

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer