FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV"

Transkript

1 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV SV Användarhandbok Växelriktare för nätkopplade solcellsanläggningar 42,0410,

2

3 Till våra läsare Inledning Vi tackar för ditt förtroende och gratulerar dig till din tekniskt högvärdiga produkt från Fronius. Den föreliggande anvisningen kommer att hjälpa dig att göra dig förtrogen med produkten. Läs noga igenom driftsanvisningen och lär känna Fronius-produktens mångsidiga möjligheter. Endast så kan du utnyttja produktens fördelar på bästa sätt. Iaktta även säkerhetsföreskrifterna för att göra din arbetsplats säkrare. En varsam behandling av produkten höjer dess livslängd och tillförlitlighet. Detta är avgörande förutsättningar för bra arbetsresultat. SV ud_fr_st_et_

4

5 Säkerhetsföreskrifter FARA! FARA! betecknar en omedelbart hotande fara. Om du inte kan avvärja den kan den orsaka dödsfall eller svåra kroppsskador. VARNING! VARNING! betecknar en eventuell farlig situation. Om du inte kan avvärja den kan den orsaka dödsfall eller svåra kroppsskador. SE UPP! SE UPP! betecknar en eventuell skadlig situation. Om du inte kan avvärja den kan den orsaka lätta eller bagatellartade kropps- och sakskador. OBS! OBS! anger risk för försämrat arbetsresultat och eventuell skada på utrustningen. Viktigt! Viktigt! betecknar användningstips och annan nyttig information. Det indikerar inte en skadlig eller farlig situation. Om du ser en av de symboler som beskrivs i avsnittet Säkerhetsföreskrifter ska du vara ytterst försiktig. Allmänt Fjärrkontrollen är tillverkad enligt aktuell teknik och erkända säkerhetstekniska regler. Trots detta kan felaktig användning eller missbruk medföra risk för - skada på liv och lem för användaren eller tredje person, - skada på fjärrkontrollen eller andra apparater hos användaren, - försämrad funktion i fjärrkontrollen. Alla personer som ska starta, underhålla och reparera enheten ska - vara tillräckligt kvalificerade för detta, - ha tillräckligt med kunskaper vad beträffar elektriska installationer - ha läst hela denna användarhandbok och följa den noggrant. Användarhandboken ska alltid finnas tillgänglig där laddaren används. Allmänt gällande säkerhets- och skyddsföreskrifter samt miljöskyddsföreskrifter kompletterar denna användarhandbok. All säkerhets- och skyddsinformation på laddaren ska - vara i läsbart skick - ej skadas - ej tas bort - ej övertäckas, klistras över eller målas över. SV I ud_fr_se_sv_

6 Allmänt (fortsättning) Placeringen av säkerhets- och skyddsinformationen på laddaren framgår av avsnittet Allmänt i din laddares användarhandbok. Åtgärda störningar som kan påverka säkerheten innan du startar fjärrkontrollen. Det gäller din egen säkerhet! Korrekt användning Laddaren får bara användas för det ändamål den är konstruerad. All annan användning anses vara felaktig användning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av detta. Korrekt användning omfattar också - att läsa och följa alla anvisningar, samt alla säkerhetsföreskrifter och all riskinformation, som finns i användarhandboken - att genomföra alla kontroll- och underhållsarbeten - montering i enlighet med användarhandboken I den mån det är tillämpligt ska också följande riktlinjer följas: - Elleverantörernas bestämmelser för strömmatning till elnätet - Anvisningar från solpanelsmodulen Miljövillkor Drift och förvaring av laddaren utanför det angivna området anses vara felaktig användning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av detta. Exakt information om tillåtna miljövillkor framgår av avsnittet Tekniska data i din användarhandbok. Kvalificerad personal Serviceinformation i den här användarhandboken är bara avsedd för kvalificerad och utbildad personal. En elstöt kan vara livsfarlig. Utför inte några andra aktiviteter än de som specificeras i dokumentationen. Detta gäller även om du är kvalificerad för det. Alla kablar och ledningar ska vara fasta, oskadade, isolerade och tillräckligt dimensionerade. Lösa anslutningar, smorda, skadade eller underdimensionerade kablar och ledningar ska genast repareras av behörig personal. Underhåll och reparation får bara utföras av behörig fackpersonal. Vi kan inte garantera att delar från tredje part är konstruerade och tillverkade enligt gällande specifikationer och säkerhetsnormer. Använd bara originalreservdelar (gäller även normdelar). Du får inte modifiera laddaren, bygga in något i den eller bygga om den utan tillstånd från tillverkaren. Byt genast komponenter som är defekta. ud_fr_se_sv_ II

7 Vid installation av apparater med kylluftsöppningar ska du se till att kylluften obehindrat kan komma in och ut ur luftöppningarna. Du får bara använda laddaren enligt den kapslingsklass som anges på märkskylten. Uppgifter för bulleremissionsvärden I växelriktaren uppstår en maximal ljudeffektsnivå på <80dB(A) (ref. 1pW) vid högsta belastning i enlighet med IEC Kylningen av laddaren sker så tyst som möjligt via en elektronisk temperaturreglering och beror bl.a. på den använda effekten, omgivningstemperaturen, laddarens smutsighetsgrad, etc. Det går inte att ange ett arbetsplatsspecifikt emissionsvärde för den här laddaren, då den faktiska ljudtrycksnivån i hög grad beror på monteringssituationen, nätkvaliteten, omgivande väggar och de allmänna rumsegenskaperna. Säkerhetsföreskrifter på användningsplatsen EMC-klassificering av apparater Apparater av emissionsklass A - är endast avsedda för användning inom industriområden - kan inom andra områden orsaka ledningsbundna och strålade störningar. Apparater av emissionsklass B - uppfyller emissionskraven för bostads- och industriområden. Detta gäller även för bostadsområden som får sin strömförsörjning från det allmänna lågspänningsnätet. EMC-klassificering av apparater enligt märkskylt eller tekniska data Åtgärder för elektromagnetisk kompabilitet Även om de normerade emissionsgränsvärdena inte överskrids kan i vissa fall påverkningar inom det avsedda användningsområdet uppträda (t.ex. om det finns känsliga apparater i lokalen eller om radio- eller TV-mottagare finns i närheten). I sådana fall är arbetsledningen skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att eliminera störningarna. Nätanslutning Apparater med hög effekt (> 16 A) kan på grund av den höga inmatade strömstyrkan påverka nätets spänningskvalitet. Detta kan påverka vissa typer av apparater i form av - anslutningsbegränsningar - krav avseende maximalt tillåten nätimpedans *) - krav avseende minsta erforderliga kortslutningseffekt *) *) vid anslutningspunkten till det allmänna elnätet Se tekniska data I detta fall måste arbetsledningen eller användaren av apparaten förvissa sig om att apparaten får anslutas, i förekommande fall genom kontakt med elleverantören. SV III ud_fr_se_sv_

8 Elektriska installationer Elektriska installationer får bara utföras i enlighet med motsvarande nationella och regionala normer och bestämmelser. Åtgärder för antistatskydd Fara för en skada på elektroniska komponenter på grund av elektrisk urladdning. Vid utbyte och installation av komponenter ska lämpliga åtgärder för antistatskydd utföras. Säkerhetsåtgärder vid normal drift Använd bara apparaten om alla skyddsanordningar är helt funktionsdugliga. Om inte skyddsanordningarna är helt funktionsdugliga föreligger fara för - skada på liv och lem för användaren eller tredje person, - skada på apparaten eller andra apparater hos användaren - försämrad funktion i apparaten. Låt auktoriserad fackpersonal reparera inte helt funktionsdugliga säkerhetsanordningar innan apparaten slås på. Du får aldrig gå runt säkerhetsanordningar eller ta bort dem. Säkerhetsdeklaration CE-märkta apparater uppfyller de grundläggande kraven i direktiven för lågspänningsapparater och elektromagnetisk strålning. Mer information hittar du i bilaga eller i din dokumentations kapitel Tekniska data ). Omhändertagande Kassera inte denna apparat tillsammans med hushållsavfallet! I enlighet med EU-direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, och implementering i nationell lagstiftning, måste förbrukade elektriska verktyg samlas in separat och vidarebefordras till miljövänlig återvinning. Se till att du ger tillbaka din kasserade utrustning till din återförsäljare eller får information om ett lokalt auktoriserat insamlings- respektive omhändertagningssystem. Att ignorera detta EU-direktiv kan leda till potentiellt menlig inverkan på miljön och din hälsa! Datasäkerhet Användaren ansvarar för datasäkring av ändringar i förhållande till fabriksinställningarna. Tillverkaren ansvarar inte för raderade personliga inställningar. Upphovsrätt Copyright för denna användarhandbok tillhör tillverkaren. Texter och bilder motsvarar situationen vid tryckningen. Rätt till ändringar förbehålles. Innehållet i användarhandboken kan inte ligga till grund för anspråk från köparens sida. Vi tar tacksamt emot förslag till förbättringar och information om fel i användarhandboken. ud_fr_se_sv_ IV

9 Innehållsförteckning Personskydd... 4 Säkerhet... 4 Box... 4 Galvanisk isolering... 4 Nätövervakning... 4 Fotovoltaisk generator... 5 Nätanslutning... 5 Likströmskabel (DC)... 5 Växelströmskabel (AC)... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 Normer och föreskrifter... 6 Försäkran om överensstämmelse... 6 Allmänt... 7 Hur en solcellsanläggning fungerar... 7 Allmänt... 7 Strömmen uppstår på taket... 7 Strömmen omvandlas under taket... 8 FRONIUS IG i solcellssystem... 9 Allmänt... 9 Omvandling från lik- till växelström... 9 Helautomatisk drift... 9 Spänningstransformation och galvanisk isolering... 9 Nätövervakning Visningsfunktion och datakommunikation Din fördel...11 Utrustningsbeskrivning FRONIUS IG Funktion Startfas FRONIUS IG, översikt (för montering inomhus) FRONIUS IG Outdoors, översikt Lysdiod för drifttillstånd Manöverprincip Displayen Allmänt Knappbeskrivning Symboler Navigation på displayen Displaybelysning Menyområden Välja visningsläge Bläddra mellan visningsfunktioner SV 1

10 Visningslägen Översikt över visningslägen Översikt över visningsvärden Visningsläget Now Visningsläget Day / Year / Total Inställningsmenyn Översikt över menyval Visningsläget Setup Gå till inställningsmenyn Bläddra mellan menyval Ställa in menyval Tilläggsinformation Systemutbyggnad Fläktstyrd luftcirkulation Installationsanvisningar Öppna boxen FRONIUS IG (för montering inomhus) FRONIUS IG Outdoors Montering Allmänt om val av monteringsplats FRONIUS IG, val av monteringsplats (inomhus) FRONIUS IG Outdoors, val av monteringsplats Montera inomhusboxens vägghållare Montera vägghållare för FRONIUS IG Outdoors Anslutning Anslutning till solpanelsmodulen och nätet Solpanelsmodul Nätövervakning Anläggningar med flera växelriktare Anslutningsvarianter Kopplingsplint Likströmskabel (DC) Likströmskabel (DC) och växelströmskabel (AC) FRONIUS IG Outdoors Driftstart Konfigurera växelriktaren Fabrikskonfiguration Individuell konfiguration LocalNet Systemutbyggnad / instickskortprincipen Datalogger COM Card Sätta in instickskort, FRONIUS IG (för montering inomhus) Sätta in instickskort, FRONIUS IG (för montering utomhus)

11 Konfigurering Exempel Statusdiagnos och åtgärder Visade servicekoder Servicevisning Allmänna servicekoder Fullständigt haveri FRONIUS IG med flera effektdelar Klass Klass Klass Klass Klass Kundtjänst Bilaga Tekniska data Fronius IG 15 / 20 / Fronius IG 40 / 60 / 60 HV Gällande normer och riktlinjer Garanti och ansvar Fronius fabriksgaranti Underhåll och omhändertagande Underhåll Återanvändning EU-försäkran om överensstämmelse SV 3

12 Personskydd Säkerhet VARNING! Användarfel och felaktigt utfört arbete kan orsaka allvarliga person- och sakskador. Din FRONIUS IG får bara driftsättas av utbildad personal inom de tekniska föreskrifternas ramar. Före driftsättning och genomförande av underhållsarbeten måste kapitlet Säkerhetsbestämmelser läsas. Box Anslutningsområdet får bara öppnas av en behörig installatör. Öppna bara anslutningsområdet i spänningslöst tillstånd. Effektdelarnas separat inkapslade område får endast öppnas i spänningslöst tillstånd av Fronius-utbildad servicepersonal. Galvanisk isolering Med sin konstruktion och sina funktioner erbjuder FRONIUS IG maximal säkerhet, vid montering såväl som vid drift. En fullständig galvanisk isolering mellan lik- och växelströmssidan garanterar största möjliga säkerhet. FRONIUS IG övertar en galvanisk isolerings och en nätövervaknings uppgifter. Därmed tillhandahålls passivt och aktivt person- och utrustningsskydd. Nätövervakning FRONIUS IG slås av omedelbart vid onormala nätförhållanden (som t.ex. nätavstängning, elavbrott) och avbryter strömmatningen till elnätet. FRONIUS IG förfogar över flera möjligheter för nätövervakning: - Spänningsövervakning - Frekvensövervakning - ENS (tillval) Tillvalet ENS är bara ett krav enligt en del länders lagstiftning och levereras bara tillsammans med FRONIUS IG till dessa länder. I varje fall tillämpas dock mätnings- och säkerhetsförfaranden som seriemässigt integrerats i FRONIUS IG. 4

13 Nätövervakning (fortsättning) Som ett ytterligare steg i säkerhetskedjan utför ENS en permanent nätövervakning. ENS upptäcker onormala nätförhållanden, bland annat plötsligt höjd nätimpedans. Både den permanenta nätövervakningen via själva FRONIUS IG och ENS ser till att strömmatningen avbryts omedelbart vid elavbrott (avbrott hos elleverantören eller p.g.a. ledningsskador). På detta sätt säkerställs att farlig spänning hindras från att komma in i växelströmsledningen. Detta är ett väsentligt bidrag för att undvika risker för underhållspersonalen. Fotovoltaisk generator Kontrollera innan solpanelsmodulen ansluts om de spänningsvärden för solpanelsmodulen som uppgetts av tillverkaren stämmer överens med verkligheten. Tänk vid spänningsmätning på att solpanelsmodulen levererar högre tomgångsspänning vid låga temperaturer och konstant solinstrålning. Vid - 10 C utetemperatur får solpanelsmodulens tomgångsspänning aldrig överskrida 500 V - eller 530 V med IG 60 HV. Giltiga temperaturkoefficienter för beräkning av teoretisk tomgångsspänning, vid - 10 C, hittar du på solpanelsmodulens datablad. Om en solpanelsmoduls tomgångsspänning överskrider 500 V - eller 530 V med IG 60 HV - förstörs FRONIUS IG och samtliga garantianspråk upphör. Nätanslutning Bara en godkänd elektriker får ansluta anläggningen till det allmänna elnätet. Likströmskabel (DC) OBS! Solpanelsmodulens likströmskabel, om en sådan finns, får aldrig kopplas ifrån sin kontakt under strömmatning med FRONI- US IG. Innan likströmskablen kopplas ifrån ska husets nätsäkring alltid kopplas ifrån först. Växelströmskabel (AC) OBS! Lossa bara växelströmskablen i spänningslöst tillstånd när husets nätsäkring har kopplats ifrån. SV 5

14 Säkerhetsföreskrifter Normer och föreskrifter Din FRONIUS IG uppfyller alla erfordrade normer och föreskrifter. I synnerhet: - Direktivet 89/336/EMC om elektromagnetisk kompatibilitet - Direktivet 93/68/EMC om CE-märkning - De europeiska normerna EN , EN , EN Riktlinje för parallelldrift av solcellsanläggningar för självgenerering och elleverantörernas lågspänningsnät, utgiven av de tyska elproducenternas organisation (VDEW) - Tekniska riktlinjer för parallelldrift av solcellsanläggningar för självgenerering och elleverantörernas lågspänningsnät, utgiven av de österrikiska elproducenternas organisation (VDEW) - Säkerhetskrav för solcellsanläggningar för energiframställning (ÖNORM/ÖVE E2750), i den mån dessa föreskrifter gäller växelriktare Försäkran om överensstämmelse Motsvarande försäkringar om överensstämmelse hittar du i den här användarhandbokens bilaga. 6

15 Allmänt Hur en solcellsanläggning fungerar Allmänt Världens instrålade solenergi uppgår totalt till ca kwh/år (1540 PWh/år). Det är gånger mer än världens elförbrukning. Vi gratulerar dig till beslutet att aktivt dra nytta av planetens största energikälla. Den fotovoltaiska effekten upptäcktes 1839 av fysikern Alexandre-Edmond Bequerel. Namnet fotovoltaik kommer från den drivande kraften bakom denna teknologi: ljusstrålen. Ljusstrålen består av oerhört små partiklar: fotoner. Strömmen uppstår på taket Vi utgår, för att göra det hela lite enklare, från en solcell av rent kisel. Kisel har, som säkert koms ihåg ifrån fysiken i skolan, i sitt yttre elektronskal fyra elektroner omkring sin atomkärna, de så kallade valenselektronerna. Fotonerna, alltså solljuset, tränger in i solcellen och höjer valenselektronernas energi. Elektronen bryter sig slutligen loss från kiselatomen och lämnar efter sig en positivt laddad atom. För att de fria elektronerna ska kunna strömma i en riktning, och elektricitet kunna uppstå, måste cellens fram- och baksida ha olika poler. Kiselatomen på framsidan störs (dopas) med en liten mängd av fosforatomer som besitter en extra valenselektron. På cellens baksida tar kiselatomen däremot upp boratomer med bara tre valenselektroner. Den obalans som uppstår mellan plus- och minuspol gör att elektronerna kan strömma - så bildas elektricitet. Om man koncentrerar många av dessa solceller och packar dem bakom en glasyta blir det en av dina solpanelsmoduler. SV 7

16 Strömmen uppstår på taket (fortsättning) + Kedja Mod. 1 Mod. 2 Mod. n Spänning Modul 1 Spänning Modul 2 Spänning Modul 3 Kedjans totala spänning Effekt och spänning höjs genom att använda flera solpanelsmoduler gemensamt. Seriekopplar man solpanelsmoduler i en kedja höjs både möjlig effekt och spänning. - + Kedja 1 Kedja 2 Kedja 3 Mod. 1 Mod. 2 Mod. n Kedjans totala spänning = Spännung Modul 1, 2,... n Med flera av dessa kedjor parallellkopplade höjs möjlig effekt och modulström. Spänningen förblir den samma. Samtliga parallell- och seriekopplade solpanelsmoduler kallas tillsammans solpanelblock. - Strömmen omvandlas under taket Likströmmen som uppstår i solpanelsmodulerna kan inte matas in i det allmänna elnätet, eller i hushållets elnät, förrän den har omvandlats i växelriktaren. Det här är FRONIUS IG:s huvuduppgift. 8

17 FRONIUS IG i solcellssystem Allmänt Din FRONIUS IG är senaste generationens solcellsväxelriktare. Den är en mycket avancerad länk mellan solpanelsmodulerna och det allmänna elnätet och har därför en rad krävande arbetsuppgifter. Omvandling från lik- till växelström FRONIUS IG omvandlar likströmmen, som uppstår i solpanelsmodulerna, till växelström. Denna växelström matas synkront till nätspänningen i ditt hushåll respektive det allmänna elnätet. FRONIUS IG utvecklades för att uteslutande användas i nätkopplade solcellsanläggningar. Det går inte att upprätta en strömförsörjning som är oberoende av det allmänna nätet. Helautomatisk drift FRONIUS IG:s drift är helautomatisk. Så snart det kommer tillräcklig effekt efter soluppgången från solpanelsmodulerna börjar styr- och reglerenheten övervaka nätspänning och -frekvens. Vid tillräcklig solinstrålning börjar din solcellsväxelriktare mata in ström. Beroende på utförande räcker det med ett par watts solcellseffekt! FRONIUS IG arbetar nämligen så att maximalt möjlig effekt tas ut ur solpanelsmodulerna. Denna funktion heter MPPT (Maximum Power Point Tracking) och utförs med mycket hög noggrannhet. Så snart som det inte finns tillräckligt med energi efter skymningen för strömmatning till nätet kopplar FRONIUS IG helt ifrån anslutningen till nätet och avbryter driften. Alla inställningar och lagrade data sparas naturligtvis. FRONIUS IG har konstruerats för att användas med solpanelsmoduler med brett ingångsspänningsområde. Detta gör att man kan använda de mesta flexibla typerna av solpanelsmoduler. Det är emellertid absolut nödvändigt att tänka på att de angivna värdena för maximal likströmsspänning (de anslutna solpanelscellernas totala spänning) aldrig får överskridas. Spänningstransformation och galvanisk isolering Med sin konstruktion och sina funktioner erbjuder FRONIUS IG maximal säkerhet, vid installation och montering såväl som vid drift. SV 9

18 Spänningstransformation och galvanisk isolering (fortsättning) FRONIUS IG har en HF-transformator (HF = högfrekvens) som garanterar galvanisk isolering mellan likströmssidan och nätet. Dessutom kan man med HF-konceptet drastiskt minska transformatorns storlek och därigenom uppnå en väsentlig plats- och framför allt viktreduktion. Trots den fullständiga galvaniska isoleringen uppnår FRONIUS IG tack vare sin innovativa kopplingsteknik en hög verkningsgrad. FRONIUS IG tar över nätövervakningen. Därmed tillhandahålls personoch utrustningsskydd vid elavbrott. FRONIUS IG har programmerats till att slås av omedelbart vid onormala nätförhållanden (som t.ex. nätavstängning, elavbrott) och till att avbryta strömmatningen till elnätet. FRONIUS IG förfogar över en rad möjligheter för att upptäcka ett elavbrott: - Spänningsövervakning - Frekvensövervakning - Mätning av ledningsmotstånd (bara med FRONIUS IG med ENS) Värt att notera här är att FRONIUS IG själv utför gällande landsspecifika övervakningsförfaranden, utan ytterligare mätelektronik. Detta minskar tidsgång och kostnad för installationen. Nätövervakning Visningsfunktion och datakommunikation En modern solcellsväxelriktares höga tekniska komplexitet kräver en noggrann utformning av displayen och användargränssnittet. Dessa har utan kompromiss inriktats på att betjäningen ska vara enkel och anläggningens data ständigt tillgänglig. FRONIUS IG har redan en grundläggande loggningsfunktion för att visa uppgifternas minimi- och maxvärden på dags- och totalbasis direkt på displayen. Som tillval går det också att visa följande väderdata på displayen: - 2 olika temperaturvärden (t.ex. temperatur vid solpanelsmodulerna, utetemperatur i skuggan) - Solinstrålning För att komplettera de funktioner som implementerats i FRONIUS IG finns det en mängd lagrings- och visualiseringsvarianter tack vare ett omfattande utbud av element för datakommunikation. Systemutbyggnader som krävs för detta kan lätt installeras genom att följa FRONIUS IG DatCom:s användarhandbok. Att montera systemtillägg som till exempel DatComkomponenter möjliggör t.ex. fjärrövervakning av anläggningen via modem, SMS-meddelanden på mobilen i nödsituationer, datavisualisering och - jämförelser på datorn. 10

19 Din fördel Desto fler av de ovannämnda uppgifter som växelriktaren tar över själv desto enklare och mer ekonomisk blir installationen eftersom det inte behövs någon extra kringutrustning. Tack vare vår erfarenhet och användande av innovativa teknologier klarar FRONIUS IG av alla dessa arbetsuppgifter samtidigt. Dessutom uppfyller FRONIUS IG en hel rad villkor för att kunna skydda dig, andra hushållsapparater och sig själv. Exempelvis: - Nätövervakning - Den inmatade strömmens kvalitet - Känslighet mot störande inflytande (t.ex. från mobiltelefoner) Motsvarande intyg hittar du i bilagan. SV 11

20 Utrustningsbeskrivning FRONIUS IG Funktion FRONIUS IG är utvecklad för helautomatisk drift. I princip behövs det ingen betjäning för strömmatning till nätet. FRONIUS IG startar automatiskt så fort som solpanelsmodulen avger tillräcklig effekt efter soluppgången. Från och med denna tidpunkt får du dessutom anläggningsinformation på FRONIUS IG:s grafiska display. Under drift håller FRONIUS IG alltid solpanelsmodulens spänning inom området för optimalt effektuttag. - Den optimala spänningen för solpanelsmodulens aktuella driftstillstånd kallas MPP-spänning (MPP = Maximum Power Point). - Exakt överensstämmelse avseende MPP-spänningen garanterar alltid din solpanelsmoduls optimala verkningsgrad (MPP-Tracking). Så snart som det inte finns tillräckligt med energi efter skymningen för strömmatning till nätet kopplar FRONIUS IG helt ifrån anslutningen till nätet. - På natten drar inte FRONIUS IG energi från det allmänna elnätet. - Lagrade data och inställda värden behålls. - Det går också att stänga av manuellt. Startfas Efter automatisk påslagning genomför FRONIUS IG ett självtest. Sedan testas det allmänna nätet. Detta test tar mellan ett par sekunder och ett par minuter, beroende på ditt lands bestämmelser. Under uppstart lyser lysdioden gult. (1) Segmenttest - Alla visningselement lyser under ca en sekund (2) TEST - Självtest av FRONIUS IG:s väsentliga komponenter - FRONIUS IG går under ett par sekunder igenom en virtuell checklista - Displayen visar TEST och den komponent som testas (t.ex. LED ) 12

21 Startfas (fortsättning) (3) Synkronisering med nätet - Displayen visar WAIT PS : FRONIUS IG väntar tills alla effektdelar på nätet är redo. Denna process sker oberoende av likströmsspänningen. - Sedan visar displayen SYN- C AC (4) Starttest - Innan FRONIUS IG inleder strömmatning till elnätet testas nätvillkoren utförligt i enlighet med ditt lands bestämmelser - Displayen visar START UP Beroende på landsspecifika bestämmelser kan starttesten vara allt ifrån ett par sekunder till ett par minuter. Tidsåtgången markeras med en ovanifrån krympande stapel. Försvinner två streck, som först blinkar, har 1/10 av starttestens totala tid gått. (5) Synkroniserings-ENS (tillval) - Har FRONIUS IG utrustats med ENS-tillvalet testas ENS utförligt och synkroniseras - Displayen visar SYNC ENS Beroende på ENS:s drifttillstånd kan testet och synkroniseringen vara upp till ett par sekunder. (6) Strömmatning till elnätet - När testet är klart inleder FRONIUS IG strömmatning till elnätet - Lysdioden lyser grönt och FRONIUS IG är igång SV 13

22 FRONIUS IG, översikt (för montering inomhus) (1) Förvaringsfack för användarhandbok och installationsanvisningar (2) Ventilationsgaller (3) Lysdiod för drifttillstånd (4) Teckenfönster (5) Knappfält (6) Kortplatser (7) Kontaktplatta i olika utföranden (8) Anslutningsområde - får bara öppnas av en behörig installatör (9) Effektdelsområde, separat inkapslat - får bara öppnas av Froniusutbildad servicepersonal (1) (9) (8) (2) (3) (4) (7) (5) (6) 14

23 FRONIUS IG Outdoors, översikt (1) (2) (8) (2) (1) (1) (7) (6) (3) (4) (5) (1) Fästskruvar för boxen (2) Ventilationskupa (3) Lysdiod för drifttillstånd (4) Display, utomhus (5) Knappfält, utomhus (6) Täckplåt för växelströmsanslutning och kortplatser (7) Kopplingsplint, likström (8) Täckplåt för att skydda knappar och display mot solinstrålning. OBS! Vid direkt solinstrålning rekommenderar vi att skjuta täckplåten framför displayen. SV 15

24 Lysdiod för drifttillstånd Lysdiod Beroende på drifttillståndet ändras lysdiodens färg (1) Lysdioden lyser grönt: - Lyser efter FRONIUS IG:s automatiska startfas, så länge som ström matas till elnätet - Solcellsanläggningen fungerar störningsfritt (2) Lysdioden blinkar grönt: - Solcellsanläggningen fungerar störningsfritt - Dessutom visas ett meddelande på displayen OBS! Ett meddelande visas till exempel när det föreligger ett isolationsfel som inte påverkar FRONIUS IG:s funktion. Men vi rekommenderar ändå av säkerhetsskäl att åtgärda isolationsfel så fort det går. På FRONIUS IG med display visas ett statusmeddelande. På FRONIUS IG utan display visas ett meddelande i programvaran FRONIUS IG.access. Visas ett meddelande (t.ex. 502, kapitlet Statusdiagnos och åtgärder ) ska man åtgärda motsvarande status och kvittera detta genom att trycka på knappen Enter. (3) Lysdioden lyser orange: - FRONIUS IG befinner sig i automatisk startfas så snart efter soluppgången som solcellsmodulen avger tillräckligt effekt 16

25 Lysdiod för drifttillstånd (fortsättning) (4) Lysdioden blinkar orange: - På displayen visas en varning - Eller så kopplas FRONIUS IG om i inställningsmenyn till standbydrift = manuell avstängning av strömmatningsdrift - efter nästa soluppgång återupptas strömmatningsdriften automatiskt - När den orange lysdioden blinkar kan strömmatningsdriften när som helst startas manuellt (kapitlet Inställningsmenyn ) (5) Lysdioden lyser rött: - Allmän status: Visning av motsvarande servicekoder på displayen En lista över servicekoder för motsvarande statusmeddelanden, statusorsaker och -åtgärder finns i installations- och serviceanvisningarnas kapitel Statusdiagnos och åtgärder. (6) Lysdioden förblir släckt: - Det finns ingen anslutning till solpanelsmodulerna - Ingen effekt från modulen på grund av mörker SV 17

26 Manöverprincip Displayen Allmänt FRONIUS IG är förkonfigurerad, färdig för drift. För helautomatisk strömmatning till elnätet behövs det därför inga förinställningar. Displayen drivs med ström från solpanelsmodulerna. Displayen är alltså tillgänglig hela dagen. Viktigt! FRONIUS IG visningsfunktion är inte en kalibrerad mätapparat. Systemet kan orsaka en liten avvikelse på några procent. För exakt avräkning med elleverantören krävs därför en kalibrerad mätare. Knappbeskrivning Knapparna (A) och (B): - För att bläddra Knapp (C): - För att gå till menyområdena ( Menu ) respektive lämna inställningsmenyn ( Esc ) (A) (B) (C) Knapp Enter : - För att bekräfta ett val Symboler (2) (12) (11) (10) (9) (5) (7) (8) (6) (4) (1) (3) (1) Symboler för knapparna (A) till (2) Symboler för visningslägena Now till och med Setup 18

27 Symboler (fortsättning) (3) Område för visningsvärde... för visning av visningsvärdet (4) Område för visningsenhet... för visning av tillhörande enhet (5) Segmentstaplar... visar alltid den effekt som för tillfället matas in i nätet - oberoende av valt visningsläge. Visningen görs i % av din solcellsväxelriktares maximalt möjliga inmatningseffekt. (6)... syns vid visning av storlekar med en direkt anslutning till det allmänna nätet (7)... syns vid visning av storlekar med en direkt anslutning till solpanelsmodulerna (8)... syns vid visning av värden med en direkt anslutning till FRONIUS IG (9)... syns vid visning av värden med en anslutning till omgivningsvillkor, som t.ex. solinstrålning och temperatur (tillval) (10)... syns vid visning av värden som förmedlas från förbrukningsgivaren (tillval) (11) Max... Det visade värdet är maxvärdet inom den visade tidsperioden (beror på valt visningsläge). (12) Min... Det visade värdet är minimivärdet inom den visade tidsperioden (beror på valt visningsläge). Viktigt! De visade minimi- och maxvärdena motsvarar inte de absoluta extremvärdena eftersom mätvärdena tas fram i intervall om två sekunder. Navigation på displayen Displaybelysning Om du vill aktivera displaybelysningen trycker du på någon av knapparna. Om ingen knapp trycks in inom 30 sekunden släcks displaybelysningen. Dessutom erbjuder inställningsmenyn ett val mellan ständigt belyst eller ständigt avstängd displaybelysning. SV 19

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Centronic SensorControl SC211-II

Centronic SensorControl SC211-II Centronic SensorControl SC211-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrstyrd markis-rörelsesensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

* Elförsörjning med solceller

* Elförsörjning med solceller * Elförsörjning med solceller Kort version Denna utrustning får endast demonstreras av personal. Vad kan man använda elenergin från solcellen till Vad händer med elenergin från solcellen om man inte använder

Läs mer

Norgo Energy Meter Modell: NGE04

Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Introduktion Norgo Energy Meter är en produkt konstruerad och utvecklad i Danmark. Vårt mål är att hjälpa dig att begränsa din elförbrukning och samtidigt reducera utsläppen

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem. IBScontrol Intelligent Battery Management System

Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem. IBScontrol Intelligent Battery Management System Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem IBScontrol Intelligent Battery Management System Innehållsförteckning SV Svenska Allmänna Anvisningar... 3 Leveransomfattning... 4 Utbyggnadssats...

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING -1- Om PM300 PM300 är en elmätare som gör det möjligt att mäta elförbrukningen för en elektrisk apparat och genom angivande av elpriset att beräkna totalkostnaden av apparatens

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

VÄDERSTATION Bruksanvisning

VÄDERSTATION Bruksanvisning VÄDERSTATION Bruksanvisning INTRODUKTION MeteoTronic START väderstation erbjuder dig en professionell väderprognos för innevarande dag och de följande tre dagarna. Väderprognosen framställs av meteorologer

Läs mer

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23 Eleonora Lorek Ström Ström är flöde av laddade partiklar. Om vi har en potentialskillnad, U, mellan två punkter och det finns en lämplig väg rör sig laddade partiklar i

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech Användarmanual COM1012-0800 1 Innehåll Användarmanual COM1012-0800... 1 Introduktion... 2 Manualens upplägg... 2 Användarmanual del 1, KTC Objekt och Funktioner... 2 Användarmanual del 2... 3 Beskrivning

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Elmätaren. Så fungerar den

Elmätaren. Så fungerar den Elmätaren Så fungerar den Våra elmätare Turtle För att kunna mäta din elanvändning och se till att du får korrekta fakturor har vi installerat en elmätare hos dig. Alla våra elmätare är fjärravlästa, vilket

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 1(5) Projektnr 40 30 120 Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM SYSTEMVALSUTREDNING Solcellsanläggning Uppsala 2008-07-04 Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 Upprättad av: Leif

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 Energibanken i Jättendal AB, november 2012 2012-11-13 Energibanken

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Whisper Bruksanvisning

Whisper Bruksanvisning Whisper Bruksanvisning 1.3 Innehållsförteckning Starta programmet... 3 Anslutning av Whisper-läkemedelspåminnaren till datorn... 3 Administrera användare... 4 Kalendervyer... 5 Lägga till, redigera och

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA 365 dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA HUSBIL BÅT STUGA En EFOY COMFORT laddar upp ditt förbrukningsbatteri helautomatiskt. Detta garanterar att du alltid har

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer