SE BU 0240 SK 200E. Snabbguide för frekvensomriktare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SE BU 0240 SK 200E. Snabbguide för frekvensomriktare"

Transkript

1 SE BU 0240 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare

2 Pos: 3 /Anl eitung en/el ektr oni k/fu und Starter/0. Pr olog/sicherheits- und Anwendungshinweise für @ 1 Pos: 4 /Anl eitung en/el ektr oni k/fu und Starter/0. Pr olog/besti mmungsgemäße Ver wendung der Freq uenzumrichter [BU 0180, BU @ 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare NORD frekvensomriktare 1. Allmänt Säkerhets- och användningsanvisningar för frekvensomriktare Utifrån sin skyddsklass kan frekvensomriktare under drift ha spänningsförande, blanka, eventuellt även rörliga eller roterande delar och heta ytor. Vid otillåten borttagning av det nödvändiga skyddet, vid otillåten användning och vid felaktig installation eller användning, finns risk för svåra person- eller sakskador. Ytterligare information finns att läsa i dokumentationen. Alla arbeten som rör transport, installation, idrifttagning och service måste utföras av kvalificerad fackpersonal (följ IEC 364 respektive CENELEC HD 384 eller DIN VDE 0100 och IEC 664 eller DIN VDE 0110 samt nationella föreskrifter för förebyggande av olycksfall). Kvalificerad fackpersonal i dessa grundläggande säkerhetsanvisningars mening är personer som har god kännedom om produktens uppställning, montering, idrifttagning samt drift, och som är tillräckligt kvalificerade för sina arbetsuppgifter. 2. Avsedd användning i Europa Frekvensomriktare är komponenter som är avsedda för montering i elektriska anläggningar eller maskiner. Vid montering i maskiner är det förbjudet att ta frekvensomriktare i drift (det vill säga att starta den avsedda driften) innan det har fastställts att maskinen uppfyller bestämmelserna i EG-direktivet 2006/42/EEG (maskindirektiv); följ EN Idrifttagningen (det vill säga att starta den avsedda driften) är tillåten endast om EMC-direktivet (2004/108/EEG) följs. Frekvensomriktare uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet 2006/95/EEG. De i försäkran om överensstämmelse angivna harmoniserade standarderna för frekvensomriktare har tillämpats. Tekniska specifikationer och information om anslutningsförutsättningar finns på märkskylten och i dokumentationen. Dessa måste ovillkorligen följas. Frekvensomriktare får endast överta beskrivna och uttryckligen tillåtna säkerhetsfunktioner. 3. Transport, förvaring Följ anvisningarna för transport, förvaring och korrekt handhavande. 4. Uppställning Frekvensomriktare måste ställas upp och kylas i enlighet med föreskrifterna i den tillhörande dokumentationen. (i enlighet med: Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG) Skydda frekvensomriktarna mot otillåten belastning. Särskilt viktigt är det att vid transport och handhavande se till att inga komponenter böjs och/eller att inga isoleringsavstånd ändras. Undvik att röra vid de elektroniska komponenterna och kontakterna. Frekvensomriktare innehåller elektrostatiskt känsliga komponenter som lätt kan skadas av felaktig hantering. Elektriska komponenter får inte skadas eller förstöras mekaniskt (i vissa fall är det farligt för hälsan). 5. Elektrisk anslutning Följ de gällande nationella föreskrifterna för förebyggande av olycksfall (till exempel VBG 4 [tyska industribranschorganisationens huvudförband]) vid arbeten med frekvensomriktare som står under spänning. Utför den elektriska installationen enligt de tillämpliga föreskrifterna (till exempel ledningsarea, säkringar, skyddsledaranslutning). Fler anvisningar finns att läsa i dokumentationen. Anvisningar om installation som är korrekt i EMC-hänseende exempelvis skärmning, jordning, placering av filter och ledningsdragning finns att läsa i frekvensomriktarens dokumentation. Beakta alltid de här anvisningarna, även för CEmärkta frekvensomriktare. Det åligger maskin-/ anläggningstillverkaren att säkerställa att de gränsvärden som anges i EMC-lagstiftningen följs. 6. Drift Anläggningar med monterade frekvensomriktare måste vid behov utrustas med extra övervaknings- och skyddsanordningar enligt tillämpliga gällande säkerhetsbestämmelser, som till exempel lagar om tekniska arbetshjälpmedel eller föreskrifter om hur olycksfall förebyggs. Frekvensomriktarens parametrering och konfiguration ska väljas på ett sätt som inte medför faror eller risker. Alla skydd ska vara låsta under driften. 7. Underhåll och service När frekvensomriktaren har skiljts från nätspänningen får spänningsförande delar och ledningsanslutningar inte vidröras omedelbart, detta på grund av eventuellt uppladdade kondensatorer. Beakta anvisningsskyltarna om detta som finns på frekvensomriktaren. Ytterligare information finns att läsa i dokumentationen. Spara de här säkerhetsanvisningarna! 2 BU 0240 SE-2314

3 Pos: 6 /Anl eitung en/el ektr oni k/fu und Starter/0. Pr olog/d okumentati on - Versionsliste [BU @ 1 Pos: 7 /Anl eitung en/el ektr oni k/fu und Starter/0. Pr olog/n or men und Z ul assungen [BU @ 1 Ändamålsenlig användning av frekvensomriktaren Ändamålsenlig användning av frekvensomriktaren Förutsättningen för en störningsfri drift och för att eventuella garantianspråk ska kunna ställas är att handboken följs. Läs därför handboken innan du börjar arbeta med frekvensomriktaren! Handboken innehåller viktiga serviceanvisningar. Den måste därför förvaras i närheten av frekvensomriktaren. Frekvensomriktarna i serie SK 2xxE används i industrianläggningar och kommersiella anläggningar för att driva trefas asynkronmotorer med kortsluten rotor. Motorerna måste vara lämpliga för drift med frekvensomriktare, andra belastningar får inte anslutas till frekvensomriktarna. Frekvensomriktarna i serie SK 2xxE är enheter för stationär montering på motorer eller på anläggningar i närheten av motorn som ska drivas. Alla uppgifter rörande tekniska specifikationer och tillåtna villkor på uppställningsplatsen måste absolut efterföljas. Idrifttagningen (start av avsedd drift) är förbjuden innan det har fastställts att maskinen uppfyller EMC-direktivet 2004/108/EEG och att slutproduktens konformitet stämmer överens med till exempel maskindirektivet 2006/42/EEG (följ EN 60204). Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, 2014 Dokumentation Titel: BU 0240 Beställningsnr: Serie: SK 200E Frekvensomriktarserie: SK 200E, SK 210E, SK 220E, SK 230E, SK 205E, SK 215E, SK 225E, SK 235E Frekvensomriktartyper: SK 2xxE O... SK 2xxE O 0,25 0,75 kw, 1~ V, ut: 230 V SK 2xxE A... SK 2xxE A 0,25 1,1 kw, 1~ V SK 2xxE A... SK 2xxE A 0,25 11,0 kw, 3~ V 1) SK 2xxE A... SK 2xxE A 0,55 22,0 kw, 3~ V 2) 1) Storlek IV (5,5 11,0 kw) endast i utförande SK 2x0E 2) Storlek IV (11,0 22,0 kw) endast i utförande SK 2x0E Versionslista Titel, datum Beställningsnummer Programvaruversion frekvensomriktare Anmärkningar BU 0240, Juni 2010 BU 0240, Juni / 2210 V 1.2 R0 Första utgåvan, baserad på BU 0200 DE / / 2314 V 1.4 R3 Omarbetad version, baserad på BU 0200 DE / 2314 Tabell 1: Versionslista BU0240 BU 0240 SE

4 Pos: 8 /Anl eitung en/el ektr oni k/fu und Starter/0. Pr olog/gültig keit [Kurzanlei @ 1 G Pos: 9 /Allgemei n/allgemei ngültige Modul e/h @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Copyright === SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Standarder och godkännanden Alla enheter i hela serien SK 200E motsvarar nedan förtecknade standarder och direktiv. Detaljerad information om detta finns att läsa i huvudhandboken BU0200. Standard/direktiv Logotyp Anmärkning EMC EN UL Filnr. E cul Filnr. E C-Tick N RoHS 2011/65/EU Tabell 2: Standarder och godkännanden Giltighet Den här snabbguiden är baserad på huvudhandboken (se versionslistan) för respektive omriktarserie, som även gäller för idrifttagningen. Snabbguiden innehåller en sammanfattning av information som behövs för en grundläggande idrifttagning av en drivteknisk standardapplikation. Utförlig information, i synnerhet om parametrar, tillval och specialfunktioner, finns i frekvensomriktarens huvudhandbok samt i eventuella tilläggsanvisningar för fältbuss-alternativ (t.ex: PROFIBUS DP) eller omriktarfunktioner (t.ex: POSICON). Läs alltid den senaste utgåvan. Utgivare NORD Drivsystem AB Box Upplands Väsby Tel +46 (0) BU 0240 SE-2314

5 Utgivare BU 0240 SE

6 Pos: 11 /Allgemein/Steuermodul @ 1 Pos: 13 /Allgemein/Steuermodul @ 1 Pos: 18 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/_allgemeines (Ü berschrift+) [BU 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Innehållsförteckning === Ende der Liste für T extmar ke Inhaltsverzeichnis === 1 Allmänt Översikt Säkerhets- och installationsanvisningar Förklaring av använda markeringar Lista över säkerhets- och installeringsanvisningar Kabeldragning Begrepp/typnyckel Typnyckel/frekvensomriktare basenhet Typnyckel/anslutningsenhet frekvensomriktare Effekt storlekar tilldelning Utförande med kapslingsklass IP55/IP Montering och installation Montera frekvensomriktare Montera anslutningsenhet Anpassa till motorstorlek Installera SK 2xxE Elektrisk anslutning Elektrisk anslutning av effektdel Elektrisk anslutning av styrdel SK 200E Styrplintar Drift i områden med explosionsrisk ATEX-zon 22 3D Modifiera enheten för att den ska motsvara kategori 3D Tillval för ATEX-zon 22 3D Maximal utgångsspänning och reducerade åtdragningsmoment Anvisningar för idrifttagning EG-försäkran om överensstämmelse ATEX Tillval och tillbehör Bromsmotstånd Internt bromsmotstånd SK BRI Externt bromsmotstånd SK BRE Information och användning Översikt Styr- och parametreringsboxar Idrifttagning Fabriksinställningar Idrifttagning frekvensomriktare Anslutning Konfiguration Parametrera DIP-switch-konfiguration omriktare (S1) DIP-switch-konfiguration analog ingång (bara SK 2x0E) Detaljerad information om potentiometer P1 och P2 (SK 2x0E storlek IV och SK 2x5E) Exempel på idrifttagning SK 2x0E minimalkonfiguration SK 2x5E minimalkonfiguration 47 6 Parametrar Parametrar frekvensomriktare SK 2xxE Meddelanden om driftstillstånd Meddelandenas utseende Diagnoslysdioder på frekvensomriktaren Diagnoslysdioder på SK 2x0E (storlek I III) Diagnoslysdioder på SK 2x0E (storlek IV) och SK 2x5E Vanliga frågor och svar om driftstörning frekvensomriktare Tekniska specifikationer Allmänna data frekvensomriktare serie SK 2xxE Allmänna data nätdel-/börvärde-moduler Ytterligare information Underhålls- och serviceinformation Underhållsanvisningar Reparationsanvisningar Reparation Information på Internet BU 0240 SE-2314

7 1 Allmänt 1 Allmänt Serien SK 200E baseras på NORDS beprövade plattform. Dessa enheter kännetecknas av sitt kompakta konstruktionssätt och har samtidigt optimala regleregenskaper. De är försedda med en sensorlös strömvektorreglering, som i kombination med modellen på en trefas asynkronmotor alltid levererar ett optimerat spännings-/ frekvensförhållande. För motorns del innebär det högsta start- och överbelastningsmoment vid konstant varvtal. Tack vare den modulära konstruktionen kan serien skräddarsys till individuella önskemål. Alla trefas asynkronmotorer kan användas eftersom inställningsmöjligheterna är så mångsidiga. Effektområdet sträcker sig från 0,25 till 22,0 kw med ett integrerat nätfilter. Den här handboken baseras på programvaran V1.4 R3 (jämför P707) för SK 200E. Om den frekvensomriktare som används är utrustad med en annan programversion kan skillnader uppstå. Eventuellt bör du ladda ner den senaste handboken från Internet (www.nord.com). De olika utförandena SK 21xE/22xE/23xE har tilläggsbeskrivningar för den funktionella säkerheten (BU 0230), det integrerade AS-gränssnittet (se kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. "Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden." på sidan Fehler! Textmarke nicht definiert.) och positioneringssystemet (BU 0210). I dem hittar du all övrig nödvändig information om idrifttagningen. Om en fältbuss används för kommunikationen finns en passande tilläggshandbok (z.b. BU 0220 för PROFIBUS DP), den kan även laddas ner från Internet (www.nord.com). Utmärkande för den här serien är att den monteras direkt på en trefas asynkronmotor. Det finns också tillbehör som kan väljas om enheten ska monteras i motorns närhet, t.ex. på väggen eller på en maskinställning. Den enklaste konfigurationen, även utan, EEPROM, erbjuder möjligheten att ställa in alla viktiga parametrar med två potentiometrar och åtta DIP-switchar. Det finns lysdioder för att diagnostisera driftstatus. Det innebär att det inte är absolut nödvändigt att installera en manöverenhet. Åtkomsten till alla parametrar sker via det interna RS232 PC-gränssnittet (RJ12) eller med en tillvald simple- eller parameterbox. Upp till hårdvaruversion1.4 R1 (se parameter P707) sparades i dessa fall parameterinställningar som hade ändrats av operatören i en instickbar EEPROM. Då måste EEPROM alltid vara ansluten under driften. Information Anpassad parameterstruktur Vid övergången från frekvensomriktarens programversion V1.1 R1 till V1.2 R0 ändrades de enskilda parametrarnas struktur (se kapitel 6 "Parametrar" på sidan 49). t.ex: (P417) var en enkel parameter fram till version V 1.1 R2. Från version V1.2 R0 indelades den i två arrayer ((P417) [-01] och [-02]). När en EEPROM, som har hört till en frekvensomriktare med en tidigare programversion, sticks in i en frekvensomriktare med en programversion från V1.2 anpassas sparade data automatiskt till det nya formatet. Nya parametrar arkiveras i standardformat. Därmed garanteras en korrekt funktion. Det är däremot inte tillåtet att ansluta en EEPROM (minnesmodul) med en programversion från V1.2 till en frekvensomriktare med en lägre programvara. Det kan leda till att samtliga data går förlorade. Information Funktionsändring DIP-switchar Vid övergången från frekvensomriktarens programversion V1.4 R1 till V1.4 R2 ändrades funktionsbeläggningen för DIP-switcharna S1 6 (se kapitel "DIP-switch-konfiguration omriktare (S1)" på sidan 42). Funktionen v/f (omkoppling mellan ISD-reglering och v/f-kurva) har ersatts med funktionen "COPY" (startar dataöverföring från extern EEPROM (minnesmodul) till intern EEPROM). BU 0240 SE

8 Pos: 19 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/ü ber blick - 1- [BU 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare 1.1 Översikt Handboken beskriver två mycket snarlika basutföranden i produktserien SK 200E. När vi anger SK 2xxE framöver i texten gäller informationen alla enheter i serien. När uppgifterna endast gäller utförandena SK 205E / SK 215E / SK 225E / SK 235E tydliggörs detta genom skrivningen SK 2x5E. Om informationen uteslutande gäller enheterna med integrerad nätdel och integrerade analoga ingångar (SK 200E, SK 210E, SK 220E, SK 230E) anges de med SK 2x0E i texten. Funktioner Alla modeller i serien SK 2xxE har följande funktioner: Basegenskaper SK 2xxE: Högt startmoment och exakt reglering av varvtalet genom sensorlös strömvektor-reglering Monteras direkt på eller nära motorn Tillåten omgivningstemperatur -25 C till 50 C (ge akt på tekniska specifikationer) Integrerat EMC-nätfilter för gränskurva A, kategori C2 eller C3 (gäller inte 115 V enheter) Automatisk mätning av statormotstånd eller fastställande av exakta motordata Programmerbar likströmsbromsning Inbyggd bromschopper för 4-kvadrantsdrift, bromsmotstånd som tillval (interna/externa) Ingång för temperatursensor (TS+/TS-) Inkrementalgivare kan utvärderas via digitala ingångar NORD-systembuss för att ansluta ytterligare moduler Fyra separata parametersatser som kan kopplas om online 8 DIP-switchar för minimalkonfiguration Lysdioder för diagnos (SK 2x5E inkl. signalstatus för DI/ DO) RS232/RS485 gränssnitt via RJ12-kontakt Plug-in minnesmodul EEPROM Integrerad positioneringsstyrning "POSICON" (se handboken BU 0210) CANopen utvärdering av absolutvärdesgivare via NORD-systembussen Skillnaderna mellan de olika utförandena (SK 200E / SK 205E / SK 235E) sammanfattas i nedanstående tabell och kommer att beskrivas längre fram i texten. 8 BU 0240 SE-2314

9 Pos: 22 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/_sicherheits- und Installati onshi nweise (Ü 1 Pos: 23 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/erläuterung der ver wendeten Allmänt Ytterligare egenskaper storlek I...III Egenskap 200E 205E 210E 215E 220E 225E 230E 235E Integrerad 24 V nätdel x x x x 24 V nätdel som kan användas alternativt x x x x Antal digitala ingångar (DIN) Antal digitala utgångar (DO) Antal analoga ingångar (AIN) extra potentiometrar för minimalkonfiguration x x x x Elektromekanisk bromsstyrning x x x x Säker pulsspärr (STO SS1) (se BU0230) x x x x AS-gränssnitt (4I/4O) x x x x Tabell 3: Ytterligare egenskaper storlek I... III Ytterligare egenskaper storlek IV Egenskap 200E 210E 220E 230E Integrerad 24 V nätdel x x x x Antal digitala ingångar (DIN) Antal digitala utgångar (DO) Antal analoga ingångar (AIN) extra potentiometrar för minimalkonfiguration x x x x Elektromekanisk bromsstyrning x x x x Säker pulsspärr (STO SS1) (se BU0230) x x AS-gränssnitt (4I/4O) x x Tabell 4: Ytterligare egenskaper storlek IV 1.2 Säkerhets- och installationsanvisningar NORDS frekvensomriktare är avsedda att användas i industriella starkströmsanläggningar. De drivs med spänningar som vid beröring kan leda till svåra personskador eller till döden. Frekvensomriktaren och dess tillbehör får endast användas på det sätt som tillverkaren har avsett. Obehöriga ändringar eller användning av reservdelar och extraanordningar, som varken säljs eller rekommenderas av tillverkaren, kan förorsaka bränder, elektriska stötar och personskador. Samtliga skydd och skyddsanordningar måste användas. Endast behöriga elektriker får utföra installationer och andra arbeten. Handbokens anvisningar måste följas till fullo under arbetet. Förvara därför handboken, samt alla tilläggsanvisningar för tillvald utrustning, nära till hands. Alla användare måste ha tillgång till handboken! Lokala föreskrifter för elinstallationer samt föreskrifter för förebyggande av olycksfall måste ovillkorligen följas. BU 0240 SE

10 Pos: 24 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/auflistung der Sicher heits- und Install 1 Pos: 25.5 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/warnung - Motoranl @ 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Förklaring av använda markeringar FARA VARNING SE UPP OBSERVERA Information Anger en omedelbart hotande fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Anger en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Anger en potentiellt farlig situation som kan leda till lättare eller mindre personskador. Anger en potentiellt riskfylld situation som kan leda till att produkten eller omgivningen skadas. Anger användartips och nyttig information Lista över säkerhets- och installeringsanvisningar Pos: 25.1 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/gefahr - Elektrischer Schl ag @ 1 FARA Fara för elstöt Enheten drivs med farlig spänning. Beröring av vissa strömförande delar (anslutningsplintar, kontaktlister och inledningskablar samt kretskort) kan leda till elstötar som kan vara livsfarliga. Även vid motorstillestånd (till exempel genom elektronikspärr, blockerad drift eller kortslutning vid utgångsplintar) kan nätanslutningsplintarna, motorplintarna och plintarna för bromsmotståndet, kontaktlisterna, kretskorten och inledningskablarna föra farlig spänning. Ett motorstillestånd är inte samma sak som en galvanisk isolering från nätet. Installationer och arbeten ska endast utföras på spänningsfria enheter och efter en väntetid på minst 5 minuter efter att spänningen har stängts av på nätsidan! (Frekvensomriktaren kan hålla farlig spänning i upp till 5 minuter efter att spänningen på nätsidan har stängts av.) Följ de 5 säkerhetsreglerna (1. frånskilj, 2. säkra mot återinkoppling, 3. fastställ spänningsfrihet, 4. jorda och kortslut, 5. täck över eller avgränsa delar i närheten som står under spänning)! Pos: 25.2 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/gefahr - Elektrischer Schl ag @ 1 FARA Fara för elstöt En ansluten motor kan rotera även om driften har stängts av spänningsfritt på nätsidan och därmed eventuellt generera farlig spänning. Beröring av strömförande delar kan då leda till elstötar med eventuellt livshotande skador som följd. Därför måste anslutna motorer stängas av. Pos: 25.3 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/warnung - El ektrischer Schlag @ 1 VARNING Fara för elstöt Frekvensomriktarens spänningsmatning kan starta den direkt eller indirekt, eller orsaka elstötar som kan resultera i livshotande skador vid beröring av strömförande delar. Därför ska alltid spänningsmatningens alla ledare avskiljas. På trefas-enheter ska L1 / L2 / L3 avskiljas samtidigt, på enfas-enheter ska L1 / N avskiljas samtidigt, på enheter som matas med likspänning ska DC / +B avskiljas samtidigt. Även motorledningarna U / V / W ska avskiljas samtidigt. Pos: 25.4 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/warnung - El ektrischer Schlag @ 1 VARNING Fara för elstöt Om jordningen inte är tillräckligt och en störning uppstår kan det orsaka elstötar som kan resultera i livshotande skador vid beröring. Därför är frekvensomriktaren endast avsedd för en fast anslutning och får bara användas med en fungerande jordförbindelse som uppfyller de lokala föreskrifterna för stora läckströmmar (> 3,5 ma). EN / VDE 0160 föreskriver dragning av en andra jordledning eller ett jordledningsarea på minst 10 mm2. 10 BU 0240 SE-2314

11 Pos: 26 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/verdrahtungsrichtlini Allmänt VARNING Skaderisk när motorn startar Under vissa inställningsvillkor kan frekvensomriktaren, eller en motor som är ansluten till den, starta automatiskt efter tillslagning på nätsidan. En maskin som drivs med dem (pressar/talja/valsar/fläktar o.s.v.) kan därmed oväntat börja röra på sig. Det kan resultera i olika slags skador, även på personer som befinner sig i närheten. Säkra därför riskområdet genom att varna och be alla personer lämna området innan nätet slås till. Pos: 25.6 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/vorsicht - Verbr @ 1 SE UPP Risk för brännskador Kylkroppen och alla andra metalldelar kan värmas upp till över 70 C. Om dessa delar vidrörs kan det orsaka lokala brännskador på kroppsdelar (händer, fingrar o.s.v.). Avvakta därför tills delarna har kylts av innan arbeten påbörjas. Använd lämpliga mätinstrument för att kontrollera delarnas temperatur. Håll även ett gott avstånd till närliggande delar under monteringen eller installera beröringsskydd. Pos: 25.7 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/achtung - Beschädigung am FU - Netzi @ 1 OBSERVERA Skador på frekvensomriktaren Vid enfasdrift (115 V/230 V) måste nätimpedansen vara minst 100µH per fas. Om så inte är fallet, måste en nätdrossel anslutas. Om denna anvisning inte följs kan frekvensomriktaren skadas på grund av otillåten strömbelastning på komponenterna. Pos: 25.8 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/achtung - EMV - U @ 1 OBSERVERA EMC-störningar på omgivningen Det här är enligt IEC en produkt inom den begränsade försäljningsklassen för industriell omgivning. Om den ska användas i bostadsområden kan eventuellt extra EMC-åtgärder fordras. Elektromagnetiska störningar kan till exempel reduceras med hjälp av ett tillvalt nätfilter. Pos: 25.9 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/achtung - Abl @ 1 OBSERVERA Läck- och felström Frekvensomriktare skapar läckström på grund av sin konstruktionsprincip (t.ex. på grund av integrerade nätfilter, nätdelar och kondensatorbanker). På grund av andelen likström i läckströmmen krävs en allströmskänslig jord-felsbrytare (typ B) i enl. med EN / VDE 0160 för att frekvensomriktaren ska kunna drivas korrekt med jordfelsbrytare. Pos: /Anleitungen/El ektr oni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Install ationshinweise/sicherheitshinweise/infor mation - IT-N @ 1 Information Drift i TN-/ TT-/IT-nät Frekvensomriktarna är avsedda för drift i TN- resp. TT-nät samt, om det integrerade nätfiltret konfigureras, även för IT-nät. Pos: /Anleitungen/El ektr oni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Install ationshinweise/sicherheitshinweise/infor mation - @ 1 Information Underhåll Frekvensomriktaren är underhållsfri vid avsedd drift. Rengör kylflänsarna regelbundet med tryckluft vid dammig miljö. Om frekvensomriktaren ska vara ur drift eller lagras en lägre tid ska kondensatorerna formateras (kapitel 10.1). Om detta inte följs skadas dessa komponenter och det leder i sin tur till att frekvensomriktarens livslängd förkortas eller till att enheten kan förstöras helt. BU 0240 SE

12 Pos: 32 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/t ypenschl üssel_t ypenschl üssel /N omenkl atur (Überschrift) 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Kabeldragning Enheterna har utvecklats för användning i industriell omgivning. I sådan miljö kan de påverkas av höga värden av elektromagnetiska störningar. I allmänhet säkerställer en korrekt installation en störningsfri och ofarlig drift. För att upprätthålla EMC-riktlinjernas gränsvärden måste anvisningarna nedan beaktas. 1. Säkerställ att alla enheter i elskåpet är anslutna till en gemensam jordningspunkt eller jordningsskena, anslutningar skall vara utförda med korta jordledningar med stort tvärsnitt. Särskilt viktigt är det att en styrenhet ansluten den elektroniska drivtekniken (exempelvis en automatiseringsenhet) är ansluten till samma jordningspunkt som frekvensomriktaren via en kort ledning med stort tvärsnitt. Vi rekommenderar platta ledningar (till exempel metallbygel), då de har en lägre impedans vid höga frekvenser. 2. Anslut motorns jordledare direkt till den tillhörande enhetens jordningsanslutning. Användning av en central jordskena och sammanföring av samtliga skyddsledare till den skenan ger i regel en problemfri drift 3. Använd om möjligt skärmade ledningar för styrkretsarna. Anslut skärmen så att ledarna ändar är noggrant skärmade och ge akt på att ledarna inte är oskärmade för långa sträckor. Skärmen för analoga signalkablar ska jordas endast vid enhetens ena sida.. 4. Styrledningarna bör läggas så långt från motorkablarna som möjligt, bl. a. genom att olika ledningskanaler används. Om kablarna korsar varandra bör, om möjligt, vinkeln mellan dem vara Säkerställ att kontaktorerna i skåpen är avstörda, antingen genom RC-Filter vid växelspänningskontaktorer eller genom frihjulsdioder vid likströmskontaktorer. Avstörningsmedlen ska placeras på kontaktorspolarna. Varistorer för överspänningsbegränsning fungerar också. Avstörningen är särskilt viktig om kontaktorerna styrs av frekvensomriktarens reläer. 6. Använd skärmade eller armerade kablar till lastförbindelser (motorkabel). Jorda skärmningen/armeringen i båda ändarna. Jorda om möjligt direkt på kopplingsskåpets väl ledande monteringsplatta eller på EMC-satsens skärmvinkel. Dessutom måste kabeldragningen ovillkorligen vara elektromagnetiskt kompatibel. Vi kan leverera utgångsdrosslar som tillval vid behov. Du får under inga som helst omständigheter bryta mot säkerhetsbestämmelserna vid installationen av frekvensomriktaren! OBSERVERA Störningar och skador Styr-, matar- och motorkablar måste dras avskilda från varandra. De får under inga förhållanden dras i ett gemensamt skyddsrör/installationskanal för att undvika interferens från störningar. Testutrustning för högspänningsisoleringar får inte användas till kablar som är anslutna till motorstyrningen. Om detta inte följs kommer drivelektroniken att skadas. 12 BU 0240 SE-2314

13 Pos: 33 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/t ypenschl üssel/t ypenschlüssel / Fr equenzumrichter - Grundgerät Allmänt 1.3 Begrepp/typnyckel Entydiga typnycklar har definierats för varje enskild komponentgrupp och enhet. De anger uppgifter om enhetens typ, dess elektriska data, skyddsgrad, fästanordning och specialutföranden. Följande gruppindelning har gjorts: Grupp Frekvensomriktare basenhet Anslutningsenhet frekvensomriktare Anslutningsenhet teknikbox Tillvalsmodul (teknikbox) Utbyggnadsmoduler Typnyckel exempel SK 205E A (-C) SK TI (-C-WMK-1) SK TI4-TU-BUS (-C-WMK-TU) SK TU4-CAO (-C-M12) SK TIE4-M12-CAO Tabell5: Typnyckel exempel 1 Frekvensomriktare 2 Anslutningsenhet 3 Motor 4 Växlar Den typbeteckning som framgår av typnycklarna kan avläsas på typskyltarna, som är fästa eller tryckta på varje modul. Förklaring Type: Part-No: ID: Typ/beteckning Materialnummer Enhetens ID-nummer Bild 1: Typskylt frekvensomriktare BU 0240 SE

14 Pos: 34 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/t ypenschl üssel/t ypenschlüssel / Anschl usseinheit - Fr equenzumrichter 1 Pos: 37 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/leistung- Baugrößen- Z uor dnung [SK 1 Pos: 38 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/ausführung i n der Schutzart IP55 / IP66 [SK 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Typnyckel/frekvensomriktare basenhet SK 205E A (-C) IP-kapslingsklass: standard = IP55, C = "coated" = IP66 Radioavstörningsfilter: O = utan, A = klass A1(C2) Nätspänning: x12 = 115 V, x23 = 230 V, x40 = 400 V Antal nätfaser: 1xx = enfas, 3xx = trefas Antal siffror före komma för effekt: 0 = 0,xx, 1 = 0x,x0, 2 = 0xx,0 Apparatens nominella effekt: 250 = 0,25 kw, 370 = 0,37 kw, = 22,0 kw Frekvensomriktarserie: SK 200E, SK 205E, SK 210E, SK 215E SK 220E, SK 225E, SK 230E, SK 235E (...) Tillval, noterade endast om de används Typnyckel/anslutningsenhet frekvensomriktare SK TI (-C-WMK-1) Väggmonteringssats: -1 = storlek I + II, -2 = storlek III, -3 = storlek IV IP-kapslingsklass: standard = IP55, C = "coated" = IP66 Nätanslutning: 1 = 1~ 115/230 V*, 3 = 3~ 230/400 V* Passande typ: 200 = SK 200E, 205 = SK 205E, 210 = SK 210E, 215 = SK 215E, 220 = SK 220E, 225 = SK 225E, 230 = SK 230E, 235 = SK 235E Storlek: 1 = storlek I, 2 = storlek II, 3 = storlek III, 4 = storlek IV Frekvensomriktarserie: SK TI4 = anslutningsenhet SK TI4 *) Märkspänningen är beroende av den använda frekvensomriktaren, se även Tekniska specifikationer. (...) Tillval, noterade endast om de används Effekt storlekar tilldelning Storlek Nät-/effekttilldelning SK 2xxE 1~ V 1) 1~ V 2) 3~ V 3~ V Storlek I 0, ,37 kw 0, ,55 kw 0, ,1 kw 0, ,2 kw Storlek II 0, ,75 kw 0, ,1 kw 1,5... 2,2 kw 3,0... 4,0 kw Storlek III - - 3,0... 4,0 kw 5,5... 7,5 kw Storlek IV - - 5, ,0 kw 11,0 22,0 kw 1) Levereras endast i SK 2x5E-utförande 2) Utförandet SK2x0E levereras endast i storlek 1 14 BU 0240 SE-2314

15 Pos: 40 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/2. M ontage und Install ati on/m ontage/_montage und Installation (Überschrift) [BU Allmänt 1.4 Utförande med kapslingsklass IP55/IP66 Frekvensomriktaren SK 2xxE och påbyggnadsmodulerna finns tillgängliga i kapslingsklasserna IP55 (standard) eller IP66 (tillval). Om kapslingsklass IP66 önskas måste detta alltid anges vid beställningen! De båda kapslingsklasserna skiljer sig inte i begränsning eller funktion. För att skilja mellan kapslingsklasserna har moduler i kapslingsklassen IP66 fått ett extra "-C" (coated kretskort med ytbeläggning) i typbeteckningen (se nedan, "Information"). T.ex. SK 205E A-C IP55-utförande: SK 2xxE:s IP55-utförande är standard-varianten. Båda utförandena finns tillgängliga (motormonterad fastsatt på motorn, eller väggmonterad fastsatt i vägghållaren). Vidare kan alla anslutningsenheter, teknikboxar och samtliga kundgränssnitt beställas för detta utförande. IP66-utförande: IP66-utförandet är ett modifierat alternativ till IP55-utförandet. Även detta utförande finns i båda varianterna (integrerat i motorn, nära motorn) Tillgängliga moduler för IP66-utförandet (anslutningsenheter, teknikboxar och kundgränssnitt) har samma funktioner som motsvarande moduler i IP55-utförandet. Information "SK 2xxE- -C"-frekvensomriktare, storlek IV Frekvensomriktare i storlek IV kunde fram till produktionsvecka 38/2012 (fram till ID-nr.: 38M ) även levereras i "coated"-utförande "-C", men motsvarade bara IP55 på grund av den integrerade fläkten. Från ID-nr.: 39M. motsvarar dessa frekvensomriktare även kapslingsklass IP66. "SK 2xxE- -C"-frekvensomriktare med 5,5 kw och 7,5 kw (230 V) effekt, samt 11 kw och 15 kw (400 V) är IP-66-dugliga redan från ID-nr.:28M. Information Särskilda åtgärder för IP66 Modulerna i IP66-utförande får ett extra "-C"i typnyckeln och modifieras med följande särskilda åtgärder: Impregnerade kretskort. Pulverlackerat RAL 9006 (vit aluminium) hus. Membranventil för tryckutjämning vid temperaturvariationer. Kontroll av undertryck För kontrollen av undertyck krävs ett ledig M12-skruvförband. Här sätts då membranventilen in efter avslutad kontroll. Därefter kan skruvförbandet inte användas för kabelinföring längre. Om frekvensomriktaren ska monteras vid ett senare tillfälle, d.v.s. om den kompletta drivenheten (frekvensomriktare förmonterad på motorn) inte levereras av NORD, levereras membranventilen i en påse tillsammans med frekvensomriktaren. Då måste ventilen sakkunnigt monteras på plats av en anläggningsinstallatör. (Anmärkning: ventilen ska monteras så högt upp som möjligt för att undvika kontakt med stående vatten [t.ex. stående vatten på grund av kondens].) Information Kabeldragning För alla utföranden gäller ovillkorligen att alla kablar och kablarnas skruvförband är noga anpassade till varandra. Kablarna ska i den mån det är möjligt dras så att vattnet leds bort från enheten (lägg ev. kablarna i slingor). Det är bara på så sätt som den önskade skyddsgraden kan upprätthållas över tid. BU 0240 SE

16 Pos: 41 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/2. M ontage und Install ati on/m ontage/_montage Frequenzumrichter [SK 180 / 1 Pos: 42 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/2. M ontage und Install ati on/m ontage/m ontag e der Anschlusseinheit [SK 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare 2 Montering och installation 2.1 Montera frekvensomriktare Frekvensomriktarna levereras i olika storlekar utifrån prestandan. De kan monteras på motorns kopplingsplint eller i motorns omedelbara närhet. SK 2xxE ansluts till en motor eller väggmonteringsenhet med hjälp av anslutningsenheten SK TI4-... för respektive storlek.frekvensomriktaren sätts fast via integrerade stickkontakter. Motormonterat utförande Väggmonterat utförande Information Effektförluster Enheterna behöver tillräcklig ventilation som skyddar mot överhettning. Om ventilationen inte är tillräcklig leder det till att frekvensomriktarens effekt reduceras (derating). Faktorer som inverkar på ventilationen är monteringstyp (motor- eller väggmontering), men vid motormontering även motorfläktens luftflöde (kontinuerligt låga varvtal bristfällig kylning). I S1-drift kan otillräcklig kylning leda till effektförluster på exempelvis 1 2 effektsteg. Dessa förluster kan bara utjämnas genom att en nominellt större enhet används. Uppgifter om effektförluster och möjliga omgivningstemperaturer, samt mer detaljerad information (se kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. "Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden." på sidan Fehler! Textmarke nicht definiert.). 16 BU 0240 SE-2314

17 Pos: 43 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/2. M ontage und Install ati on/m ontage/anpassung an di e M otorbaugr öße [SK Montering och installation Montera anslutningsenhet Frekvensomriktaren SK 2xxE och anslutningsenheten SK TI4-... är alltid färdigmonterade och kontrollerade när de levereras som en komplett drivenhet (växel + motor + frekvensomriktare). Vid montering på en befintlig motor i efterhand, eller vid byte till en annan motormonterad frekvensomriktare, kan anslutningsenheten även beställas separat. OBSERVERA Enhetsutförande IP66 En IP 66-konform SK 2xxE får endast monteras i NORD:s fabrik, eftersom vissa särskilda åtgärder måste vidtas. Om IP 66-komponenter kompletteras på uppställningsplatsen kan deras kapslingsklass inte garanteras. Modulen "Anslutningsenhet SK TI4" innehåller följande komponenter: Gjutet hus, tätning (redan fastlimmad) och isoleringsplatta. Anslutningsplint passande till nätanslutningen. Styrkopplingsplint passande till SK 2xxE-utförandet. Skruvtillbehör för montering på motorn och kopplingsplintarna. Förberedda kablar, för anslutning av motor och PTC-motstånd. Arbetsförlopp: 1. Ta vid behov ta bort orginalplintkåpan från NORD-motorn, så att bara anslutningsplintarna blir kvar. 2. Sätt byglarna för korrekt motorkoppling på motorns anslutningsplint och anslut de förberedda kablarna för anslutning av motor och PTC-motstånd till rätt anslutningsplint på motorn. 3. Montera anslutningsenhetens gjutna hus med hjälp av de befintliga skruvarna på NORD-motorns kopplingsboxdel och montera tätningen samt medföljande kugg-/kontaktbrickor. Rikta då in det gjutna huset med den runda delen mot motorns drivsida (riktning D-lagersköld). Kontrollera passningen om en motor från någon annan tillverkare används. 4. Fixera isoleringsplattan ovanför motorns kopplingsplint. Skruva i anslutningsplinten med 2 skruvar M4x8 och sätt plastbrickorna ovanpå (storlek IV: 3 hattmuttrar M4). 5. Anslut motorkablarna U, V och W till anslutningsplinten, och PTC-motståndets kablar TF+ och TF- till styrkopplingsplint 38 och 39. Bild 2: Anslutningsenhet storlek I III Bild 3: Anslutningsenhet storlek IV BU 0240 SE

18 Pos: 44 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/2. M ontage und Install ati on/m ontage/install ation des SK 2xxE [SK 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Anpassa till motorstorlek Kopplingsplintens infästningar varierar mellan exempelvis olika motorstorlekar. Därför måste eventuellt adaptrar användas för att montera frekvensomriktaren. För att frekvensomriktarens maximala kapslingsklass IP55/IP66 ska kunna garanteras för den kompletta enheten måste även motorn ha en motsvarande kapslingsklass. Storlek NORD-motorer Montering av SK 2xxE storlek I Montering av SK 2xxE storlek II Montering av SK 2xxE storlek III Montering av SK 2xxE storlek IV Storlek Med adaptersats Inte möjlig Inte möjlig Inte möjlig Storlek Direkt montering Direkt montering Med adaptersats II Inte möjlig Stl 132 Inte möjlig Inte möjlig Direkt montering Med adaptersats III Storlek Inte möjlig Inte möjlig Inte möjlig Direkt montering Översikt adaptersatser Adaptersats Beteckning Består av Art. nr. Adaptersats I Adaptersats II Adaptersats III Adaptersats storlek på KK SK TI4-3-adaptersats_ SK TI4-4-adaptersats_132 Adapterplatta, kanttätning till kopplingsplint och skruvar. Adapterplatta, kanttätning till kopplingsplint och skruvar. Adapterplatta, kanttätning till kopplingsplint och skruvar Anslutningsenhet SK TI4 2 Adapterplatta 3 Tätning 4 Motor storlek 71 Bild 4: Exempel på anpassning av motorstorlek Information Motorer från andra tillverkare Anpassningsbarheten för motorer från andra tillverkare måste kontrolleras i varje enskilt fall! Anvisningar om hur omriktarreglerade drivenheter modifieras för SK 2xxE finns i BU BU 0240 SE-2314

19 Pos: 54 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/2. M ontage und Install ati on/el ektrischer Anschluss/SK 200E/_El ektrischer Anschluss (Überschrift) [BU Installera SK 2xxE 2 Montering och installation Innan elanslutningen kan utföras måste SK 2xxE ev. först demonteras från anslutningsenheten. För att göra detta lossar du de 4 fästskruvarna så att frekvensomriktaren kan dras uppåt i lodrätt läge. Sätt tillbaka frekvensomriktaren efter att försörjningsledningarna har anslutits. Detta måste utföras lodrätt mot anslutningsenheten och utan förskjutning. För att ledningen ska vara korrekt kan du använda PE-telepluggar. För att den maximala IP55/66 kapslingsklassen ska uppnås är det viktigt att alla fästskruvarna på frekvensomriktaren dras åt korsvis, steg för steg och med det vridmoment som anges i tabellen nedan. Använd skruvförband som passar till kabelarean till anslutningsledningens kabelinföring. Upp till storlek III leds frekvensomriktarens värmeförluster bort med konvektion. Denna understöds av motorns luftflöde. Därför bör du ta effektförluster med i beräkningen om oventilerade motorer eller väggmonterade enheter används. Möjligheten att leda bort värmen får inte hindras av kraftig nedsmutsning. Frekvensomriktare i storlek IV leder bort värmeförluster via integrerade fläktar. Frekvensomriktar-storlek Skruvstorlek Åtdragningsmoment Storlek I M5 x 45 3,5 Nm ± 20 % Storlek II M5 x 45 3,5 Nm ± 20 % Storlek III M5 x 45 3,5 Nm ± 20 % Storlek IV M8 x 20 5,0 Nm ± 20 % BU 0240 SE

20 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare 2.2 Elektrisk anslutning FARA Fara på grund av elektricitet ENHETERNA MÅSTE VARA JORDADE. En säker drift förutsätter att enheten ifråga har monterats och tagits i drift på ett korrekt sätt av kvalificerad personal som har följt anvisningarna i den här handboken. I synnerhet måste både allmänna och regionala monterings- och säkerhetsföreskrifter för arbeten på starkströmsanläggningar (till exempel VDE) och föreskrifter som behandlar korrekt användning av verktyg och personlig skyddsutrustning följas. Vid nätingången och motoranslutningsplintarna kan det farlig spänning förekomma, till och med om frekvensomriktaren är avstängd. Använd alltid en isolerad skruvmejsel för dessa plintar och arbeten i närheten av dem. Övertyga dig om att ingångsspänningens källa är spänningsfri innan enheten kopplas in och före eventuella ändringar på den. Säkerställ att frekvensomriktaren och motorn är specificerade för den aktuella anslutningsspänningen. Information Kabeldragning för temperatursensor och PTCmotstånd PTC-motstånd ska, precis som alla andra signalledningar, dras åtskilda från motorledningarna. I annat fall leder störsignaler från motorlindningen till ledningen att störningar uppstår på frekvensomriktaren. För att komma åt de elektriska anslutningarna måste du först ta bort SK 2xxE från anslutningsenheten SK TI4. Gör då så här: 1. Stäng av nätspänningen, kontrollera spänningen och avvakta väntetiden! 2. Lossa de 4 insexskruvarna (4 mm). 3. Lyft försiktigt upp frekvensomriktaren lodrätt från anslutningsenheten. Storlek IV har handtag eller fördjupningar som enheten kan lyftas upp i (se bild Storlek IV: Handtag och Storlek IV: fördjupning). 4. Nu kan du komma åt de elektriska anslutningarna och tillvalsplatserna. Storlek I III Storlek IV 20 BU 0240 SE-2314

Montage- och driftsinstruktion

Montage- och driftsinstruktion Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *19484879_0115* Montage- och driftsinstruktion Decentral drivningsstyrning MOVIFIT -MC Indikering 01/2015 19484879/SV SEW-EURODRIVE

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion

Montage- och driftsinstruktion Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 CMP00 CMPZ7 CMPZ00 Utgåva 07/009 6795679 / SV SEW-EURODRIVE Driving the

Läs mer

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-sv-13 Version 1.3 SVENSKA Rättsliga bestämmelser SMA Solar Technology AG Rättsliga bestämmelser

Läs mer

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Innehåll Innehåll 1 Så här använder du 6 2 Introduktion till VLT HVAC Frekvensomformare 11 2.1 Säkerhet 11 2.2 CE-märkning

Läs mer

MICROMASTER 420/440. Svensk. Snabbstartguide. Innehåll: Snabbstartguide Augusti 2002 G85139-K1790-SWE

MICROMASTER 420/440. Svensk. Snabbstartguide. Innehåll: Snabbstartguide Augusti 2002 G85139-K1790-SWE Svensk MICROMASTER 420/440 Snabbstartguide Denna snabbstartguide beskriver en enkel och effektiv idriftsättning av frekvensomriktaren MICROMASTER 420/440. Ytterligare teknisk information finns i betjäningsmanualen

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7 SIEMENS Förord, innehåll Produktöversikt 1 i Montage, inkoppling, spänningssättning 2 Programmera LOGO! med knappsats 3 Funktionsbeskrivningar 4 Parametrering 5 LOGO! Minnesmodul (Card) 6 LOGO! mjukvara

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

MQKOMNN. uflp mäìë =rp_jãççìä. _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå. pîéåëâ~

MQKOMNN. uflp mäìë =rp_jãççìä. _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå. pîéåëâ~ = MQKOMNN uflp mäìë =rp_jãççìä _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå pîéåëâ~ Sirona Dental Systems GmbH 2 D 3495.201.04.07.10 04.2011 Sirona Dental Systems GmbH Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bästa

Läs mer

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy GE Digital Energy Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter GE-publikationsstandard: GET-20016 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer Kort användarhandledning Frekvensomriktare ACS310 Innehåll Säkerhet Mekanisk installation Elektrisk installation Igångkörning och styrning med

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvensomvandlare för asynkronmotorer Användarmanual 10/2009 BBV28581 www.schneider-electric.com Innehåll Viktiga upplysningar 4 Innan du börjar 5 Dokumentets struktur 7 Inställningar

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Manöverpanel RC35 För fackmannen Läs igenom texten noga före idrifttagning och underhåll 7 747 006 344 12/2006 SE (EXP) Innehållsförteckning Innehållsförteckning IInnehållsförteckning

Läs mer

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Motordrivsteg med fältbussgränssnitt CANopen. Typ SFC DC VC... CO. Manual 540 428 sv 1005b [736 322]

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Motordrivsteg med fältbussgränssnitt CANopen. Typ SFC DC VC... CO. Manual 540 428 sv 1005b [736 322] Motordrivsteg SFC DC Manual Motordrivsteg med fältbussgränssnitt CANopen Typ SFC DC VC... CO Manual 540 428 sv 1005b [736 322] Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Original.......................................

Läs mer

SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack. Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv

SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack. Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER 2 3 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR Montering utomhus LW 60 H-A/V Läs detta först Denna bruksanvisning ger dig viktig information för hantering av apparaten. Den är en beståndsdel av produkten och

Läs mer

Manual för Växelriktare typ INVB 2000-4000 VA

Manual för Växelriktare typ INVB 2000-4000 VA Manual för Växelriktare typ INVB 2000-4000 VA SÄKERHETSINSTRUKTION Denna manual skall läsas före installation, användning eller arbete i produkten. Denna produkt innehåller livsfarlig spänning som vid

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

AIRTRONIC L Teknisk beskrivning, monterings drift och underhållsanvisning.

AIRTRONIC L Teknisk beskrivning, monterings drift och underhållsanvisning. AIRTRONIC L Teknisk beskrivning, monterings drift och underhållsanvisning. Värmare Beställningsnr Värmare Beställningsnr Airtronic B5, 12 Volt 20 1859 05 00 00 Airtronic D5, 12 Volt 25 2361 05 00 00 Airtronic

Läs mer