SE BU 0240 SK 200E. Snabbguide för frekvensomriktare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SE BU 0240 SK 200E. Snabbguide för frekvensomriktare"

Transkript

1 SE BU 0240 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare

2 Pos: 3 /Anl eitung en/el ektr oni k/fu und Starter/0. Pr olog/sicherheits- und Anwendungshinweise für @ 1 Pos: 4 /Anl eitung en/el ektr oni k/fu und Starter/0. Pr olog/besti mmungsgemäße Ver wendung der Freq uenzumrichter [BU 0180, BU @ 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare NORD frekvensomriktare 1. Allmänt Säkerhets- och användningsanvisningar för frekvensomriktare Utifrån sin skyddsklass kan frekvensomriktare under drift ha spänningsförande, blanka, eventuellt även rörliga eller roterande delar och heta ytor. Vid otillåten borttagning av det nödvändiga skyddet, vid otillåten användning och vid felaktig installation eller användning, finns risk för svåra person- eller sakskador. Ytterligare information finns att läsa i dokumentationen. Alla arbeten som rör transport, installation, idrifttagning och service måste utföras av kvalificerad fackpersonal (följ IEC 364 respektive CENELEC HD 384 eller DIN VDE 0100 och IEC 664 eller DIN VDE 0110 samt nationella föreskrifter för förebyggande av olycksfall). Kvalificerad fackpersonal i dessa grundläggande säkerhetsanvisningars mening är personer som har god kännedom om produktens uppställning, montering, idrifttagning samt drift, och som är tillräckligt kvalificerade för sina arbetsuppgifter. 2. Avsedd användning i Europa Frekvensomriktare är komponenter som är avsedda för montering i elektriska anläggningar eller maskiner. Vid montering i maskiner är det förbjudet att ta frekvensomriktare i drift (det vill säga att starta den avsedda driften) innan det har fastställts att maskinen uppfyller bestämmelserna i EG-direktivet 2006/42/EEG (maskindirektiv); följ EN Idrifttagningen (det vill säga att starta den avsedda driften) är tillåten endast om EMC-direktivet (2004/108/EEG) följs. Frekvensomriktare uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet 2006/95/EEG. De i försäkran om överensstämmelse angivna harmoniserade standarderna för frekvensomriktare har tillämpats. Tekniska specifikationer och information om anslutningsförutsättningar finns på märkskylten och i dokumentationen. Dessa måste ovillkorligen följas. Frekvensomriktare får endast överta beskrivna och uttryckligen tillåtna säkerhetsfunktioner. 3. Transport, förvaring Följ anvisningarna för transport, förvaring och korrekt handhavande. 4. Uppställning Frekvensomriktare måste ställas upp och kylas i enlighet med föreskrifterna i den tillhörande dokumentationen. (i enlighet med: Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG) Skydda frekvensomriktarna mot otillåten belastning. Särskilt viktigt är det att vid transport och handhavande se till att inga komponenter böjs och/eller att inga isoleringsavstånd ändras. Undvik att röra vid de elektroniska komponenterna och kontakterna. Frekvensomriktare innehåller elektrostatiskt känsliga komponenter som lätt kan skadas av felaktig hantering. Elektriska komponenter får inte skadas eller förstöras mekaniskt (i vissa fall är det farligt för hälsan). 5. Elektrisk anslutning Följ de gällande nationella föreskrifterna för förebyggande av olycksfall (till exempel VBG 4 [tyska industribranschorganisationens huvudförband]) vid arbeten med frekvensomriktare som står under spänning. Utför den elektriska installationen enligt de tillämpliga föreskrifterna (till exempel ledningsarea, säkringar, skyddsledaranslutning). Fler anvisningar finns att läsa i dokumentationen. Anvisningar om installation som är korrekt i EMC-hänseende exempelvis skärmning, jordning, placering av filter och ledningsdragning finns att läsa i frekvensomriktarens dokumentation. Beakta alltid de här anvisningarna, även för CEmärkta frekvensomriktare. Det åligger maskin-/ anläggningstillverkaren att säkerställa att de gränsvärden som anges i EMC-lagstiftningen följs. 6. Drift Anläggningar med monterade frekvensomriktare måste vid behov utrustas med extra övervaknings- och skyddsanordningar enligt tillämpliga gällande säkerhetsbestämmelser, som till exempel lagar om tekniska arbetshjälpmedel eller föreskrifter om hur olycksfall förebyggs. Frekvensomriktarens parametrering och konfiguration ska väljas på ett sätt som inte medför faror eller risker. Alla skydd ska vara låsta under driften. 7. Underhåll och service När frekvensomriktaren har skiljts från nätspänningen får spänningsförande delar och ledningsanslutningar inte vidröras omedelbart, detta på grund av eventuellt uppladdade kondensatorer. Beakta anvisningsskyltarna om detta som finns på frekvensomriktaren. Ytterligare information finns att läsa i dokumentationen. Spara de här säkerhetsanvisningarna! 2 BU 0240 SE-2314

3 Pos: 6 /Anl eitung en/el ektr oni k/fu und Starter/0. Pr olog/d okumentati on - Versionsliste [BU @ 1 Pos: 7 /Anl eitung en/el ektr oni k/fu und Starter/0. Pr olog/n or men und Z ul assungen [BU @ 1 Ändamålsenlig användning av frekvensomriktaren Ändamålsenlig användning av frekvensomriktaren Förutsättningen för en störningsfri drift och för att eventuella garantianspråk ska kunna ställas är att handboken följs. Läs därför handboken innan du börjar arbeta med frekvensomriktaren! Handboken innehåller viktiga serviceanvisningar. Den måste därför förvaras i närheten av frekvensomriktaren. Frekvensomriktarna i serie SK 2xxE används i industrianläggningar och kommersiella anläggningar för att driva trefas asynkronmotorer med kortsluten rotor. Motorerna måste vara lämpliga för drift med frekvensomriktare, andra belastningar får inte anslutas till frekvensomriktarna. Frekvensomriktarna i serie SK 2xxE är enheter för stationär montering på motorer eller på anläggningar i närheten av motorn som ska drivas. Alla uppgifter rörande tekniska specifikationer och tillåtna villkor på uppställningsplatsen måste absolut efterföljas. Idrifttagningen (start av avsedd drift) är förbjuden innan det har fastställts att maskinen uppfyller EMC-direktivet 2004/108/EEG och att slutproduktens konformitet stämmer överens med till exempel maskindirektivet 2006/42/EEG (följ EN 60204). Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, 2014 Dokumentation Titel: BU 0240 Beställningsnr: Serie: SK 200E Frekvensomriktarserie: SK 200E, SK 210E, SK 220E, SK 230E, SK 205E, SK 215E, SK 225E, SK 235E Frekvensomriktartyper: SK 2xxE O... SK 2xxE O 0,25 0,75 kw, 1~ V, ut: 230 V SK 2xxE A... SK 2xxE A 0,25 1,1 kw, 1~ V SK 2xxE A... SK 2xxE A 0,25 11,0 kw, 3~ V 1) SK 2xxE A... SK 2xxE A 0,55 22,0 kw, 3~ V 2) 1) Storlek IV (5,5 11,0 kw) endast i utförande SK 2x0E 2) Storlek IV (11,0 22,0 kw) endast i utförande SK 2x0E Versionslista Titel, datum Beställningsnummer Programvaruversion frekvensomriktare Anmärkningar BU 0240, Juni 2010 BU 0240, Juni / 2210 V 1.2 R0 Första utgåvan, baserad på BU 0200 DE / / 2314 V 1.4 R3 Omarbetad version, baserad på BU 0200 DE / 2314 Tabell 1: Versionslista BU0240 BU 0240 SE

4 Pos: 8 /Anl eitung en/el ektr oni k/fu und Starter/0. Pr olog/gültig keit [Kurzanlei @ 1 G Pos: 9 /Allgemei n/allgemei ngültige Modul e/h @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Copyright === SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Standarder och godkännanden Alla enheter i hela serien SK 200E motsvarar nedan förtecknade standarder och direktiv. Detaljerad information om detta finns att läsa i huvudhandboken BU0200. Standard/direktiv Logotyp Anmärkning EMC EN UL Filnr. E cul Filnr. E C-Tick N RoHS 2011/65/EU Tabell 2: Standarder och godkännanden Giltighet Den här snabbguiden är baserad på huvudhandboken (se versionslistan) för respektive omriktarserie, som även gäller för idrifttagningen. Snabbguiden innehåller en sammanfattning av information som behövs för en grundläggande idrifttagning av en drivteknisk standardapplikation. Utförlig information, i synnerhet om parametrar, tillval och specialfunktioner, finns i frekvensomriktarens huvudhandbok samt i eventuella tilläggsanvisningar för fältbuss-alternativ (t.ex: PROFIBUS DP) eller omriktarfunktioner (t.ex: POSICON). Läs alltid den senaste utgåvan. Utgivare NORD Drivsystem AB Box Upplands Väsby Tel +46 (0) BU 0240 SE-2314

5 Utgivare BU 0240 SE

6 Pos: 11 /Allgemein/Steuermodul @ 1 Pos: 13 /Allgemein/Steuermodul @ 1 Pos: 18 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/_allgemeines (Ü berschrift+) [BU 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Innehållsförteckning === Ende der Liste für T extmar ke Inhaltsverzeichnis === 1 Allmänt Översikt Säkerhets- och installationsanvisningar Förklaring av använda markeringar Lista över säkerhets- och installeringsanvisningar Kabeldragning Begrepp/typnyckel Typnyckel/frekvensomriktare basenhet Typnyckel/anslutningsenhet frekvensomriktare Effekt storlekar tilldelning Utförande med kapslingsklass IP55/IP Montering och installation Montera frekvensomriktare Montera anslutningsenhet Anpassa till motorstorlek Installera SK 2xxE Elektrisk anslutning Elektrisk anslutning av effektdel Elektrisk anslutning av styrdel SK 200E Styrplintar Drift i områden med explosionsrisk ATEX-zon 22 3D Modifiera enheten för att den ska motsvara kategori 3D Tillval för ATEX-zon 22 3D Maximal utgångsspänning och reducerade åtdragningsmoment Anvisningar för idrifttagning EG-försäkran om överensstämmelse ATEX Tillval och tillbehör Bromsmotstånd Internt bromsmotstånd SK BRI Externt bromsmotstånd SK BRE Information och användning Översikt Styr- och parametreringsboxar Idrifttagning Fabriksinställningar Idrifttagning frekvensomriktare Anslutning Konfiguration Parametrera DIP-switch-konfiguration omriktare (S1) DIP-switch-konfiguration analog ingång (bara SK 2x0E) Detaljerad information om potentiometer P1 och P2 (SK 2x0E storlek IV och SK 2x5E) Exempel på idrifttagning SK 2x0E minimalkonfiguration SK 2x5E minimalkonfiguration 47 6 Parametrar Parametrar frekvensomriktare SK 2xxE Meddelanden om driftstillstånd Meddelandenas utseende Diagnoslysdioder på frekvensomriktaren Diagnoslysdioder på SK 2x0E (storlek I III) Diagnoslysdioder på SK 2x0E (storlek IV) och SK 2x5E Vanliga frågor och svar om driftstörning frekvensomriktare Tekniska specifikationer Allmänna data frekvensomriktare serie SK 2xxE Allmänna data nätdel-/börvärde-moduler Ytterligare information Underhålls- och serviceinformation Underhållsanvisningar Reparationsanvisningar Reparation Information på Internet BU 0240 SE-2314

7 1 Allmänt 1 Allmänt Serien SK 200E baseras på NORDS beprövade plattform. Dessa enheter kännetecknas av sitt kompakta konstruktionssätt och har samtidigt optimala regleregenskaper. De är försedda med en sensorlös strömvektorreglering, som i kombination med modellen på en trefas asynkronmotor alltid levererar ett optimerat spännings-/ frekvensförhållande. För motorns del innebär det högsta start- och överbelastningsmoment vid konstant varvtal. Tack vare den modulära konstruktionen kan serien skräddarsys till individuella önskemål. Alla trefas asynkronmotorer kan användas eftersom inställningsmöjligheterna är så mångsidiga. Effektområdet sträcker sig från 0,25 till 22,0 kw med ett integrerat nätfilter. Den här handboken baseras på programvaran V1.4 R3 (jämför P707) för SK 200E. Om den frekvensomriktare som används är utrustad med en annan programversion kan skillnader uppstå. Eventuellt bör du ladda ner den senaste handboken från Internet (www.nord.com). De olika utförandena SK 21xE/22xE/23xE har tilläggsbeskrivningar för den funktionella säkerheten (BU 0230), det integrerade AS-gränssnittet (se kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. "Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden." på sidan Fehler! Textmarke nicht definiert.) och positioneringssystemet (BU 0210). I dem hittar du all övrig nödvändig information om idrifttagningen. Om en fältbuss används för kommunikationen finns en passande tilläggshandbok (z.b. BU 0220 för PROFIBUS DP), den kan även laddas ner från Internet (www.nord.com). Utmärkande för den här serien är att den monteras direkt på en trefas asynkronmotor. Det finns också tillbehör som kan väljas om enheten ska monteras i motorns närhet, t.ex. på väggen eller på en maskinställning. Den enklaste konfigurationen, även utan, EEPROM, erbjuder möjligheten att ställa in alla viktiga parametrar med två potentiometrar och åtta DIP-switchar. Det finns lysdioder för att diagnostisera driftstatus. Det innebär att det inte är absolut nödvändigt att installera en manöverenhet. Åtkomsten till alla parametrar sker via det interna RS232 PC-gränssnittet (RJ12) eller med en tillvald simple- eller parameterbox. Upp till hårdvaruversion1.4 R1 (se parameter P707) sparades i dessa fall parameterinställningar som hade ändrats av operatören i en instickbar EEPROM. Då måste EEPROM alltid vara ansluten under driften. Information Anpassad parameterstruktur Vid övergången från frekvensomriktarens programversion V1.1 R1 till V1.2 R0 ändrades de enskilda parametrarnas struktur (se kapitel 6 "Parametrar" på sidan 49). t.ex: (P417) var en enkel parameter fram till version V 1.1 R2. Från version V1.2 R0 indelades den i två arrayer ((P417) [-01] och [-02]). När en EEPROM, som har hört till en frekvensomriktare med en tidigare programversion, sticks in i en frekvensomriktare med en programversion från V1.2 anpassas sparade data automatiskt till det nya formatet. Nya parametrar arkiveras i standardformat. Därmed garanteras en korrekt funktion. Det är däremot inte tillåtet att ansluta en EEPROM (minnesmodul) med en programversion från V1.2 till en frekvensomriktare med en lägre programvara. Det kan leda till att samtliga data går förlorade. Information Funktionsändring DIP-switchar Vid övergången från frekvensomriktarens programversion V1.4 R1 till V1.4 R2 ändrades funktionsbeläggningen för DIP-switcharna S1 6 (se kapitel "DIP-switch-konfiguration omriktare (S1)" på sidan 42). Funktionen v/f (omkoppling mellan ISD-reglering och v/f-kurva) har ersatts med funktionen "COPY" (startar dataöverföring från extern EEPROM (minnesmodul) till intern EEPROM). BU 0240 SE

8 Pos: 19 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/ü ber blick - 1- [BU 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare 1.1 Översikt Handboken beskriver två mycket snarlika basutföranden i produktserien SK 200E. När vi anger SK 2xxE framöver i texten gäller informationen alla enheter i serien. När uppgifterna endast gäller utförandena SK 205E / SK 215E / SK 225E / SK 235E tydliggörs detta genom skrivningen SK 2x5E. Om informationen uteslutande gäller enheterna med integrerad nätdel och integrerade analoga ingångar (SK 200E, SK 210E, SK 220E, SK 230E) anges de med SK 2x0E i texten. Funktioner Alla modeller i serien SK 2xxE har följande funktioner: Basegenskaper SK 2xxE: Högt startmoment och exakt reglering av varvtalet genom sensorlös strömvektor-reglering Monteras direkt på eller nära motorn Tillåten omgivningstemperatur -25 C till 50 C (ge akt på tekniska specifikationer) Integrerat EMC-nätfilter för gränskurva A, kategori C2 eller C3 (gäller inte 115 V enheter) Automatisk mätning av statormotstånd eller fastställande av exakta motordata Programmerbar likströmsbromsning Inbyggd bromschopper för 4-kvadrantsdrift, bromsmotstånd som tillval (interna/externa) Ingång för temperatursensor (TS+/TS-) Inkrementalgivare kan utvärderas via digitala ingångar NORD-systembuss för att ansluta ytterligare moduler Fyra separata parametersatser som kan kopplas om online 8 DIP-switchar för minimalkonfiguration Lysdioder för diagnos (SK 2x5E inkl. signalstatus för DI/ DO) RS232/RS485 gränssnitt via RJ12-kontakt Plug-in minnesmodul EEPROM Integrerad positioneringsstyrning "POSICON" (se handboken BU 0210) CANopen utvärdering av absolutvärdesgivare via NORD-systembussen Skillnaderna mellan de olika utförandena (SK 200E / SK 205E / SK 235E) sammanfattas i nedanstående tabell och kommer att beskrivas längre fram i texten. 8 BU 0240 SE-2314

9 Pos: 22 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/_sicherheits- und Installati onshi nweise (Ü 1 Pos: 23 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/erläuterung der ver wendeten Allmänt Ytterligare egenskaper storlek I...III Egenskap 200E 205E 210E 215E 220E 225E 230E 235E Integrerad 24 V nätdel x x x x 24 V nätdel som kan användas alternativt x x x x Antal digitala ingångar (DIN) Antal digitala utgångar (DO) Antal analoga ingångar (AIN) extra potentiometrar för minimalkonfiguration x x x x Elektromekanisk bromsstyrning x x x x Säker pulsspärr (STO SS1) (se BU0230) x x x x AS-gränssnitt (4I/4O) x x x x Tabell 3: Ytterligare egenskaper storlek I... III Ytterligare egenskaper storlek IV Egenskap 200E 210E 220E 230E Integrerad 24 V nätdel x x x x Antal digitala ingångar (DIN) Antal digitala utgångar (DO) Antal analoga ingångar (AIN) extra potentiometrar för minimalkonfiguration x x x x Elektromekanisk bromsstyrning x x x x Säker pulsspärr (STO SS1) (se BU0230) x x AS-gränssnitt (4I/4O) x x Tabell 4: Ytterligare egenskaper storlek IV 1.2 Säkerhets- och installationsanvisningar NORDS frekvensomriktare är avsedda att användas i industriella starkströmsanläggningar. De drivs med spänningar som vid beröring kan leda till svåra personskador eller till döden. Frekvensomriktaren och dess tillbehör får endast användas på det sätt som tillverkaren har avsett. Obehöriga ändringar eller användning av reservdelar och extraanordningar, som varken säljs eller rekommenderas av tillverkaren, kan förorsaka bränder, elektriska stötar och personskador. Samtliga skydd och skyddsanordningar måste användas. Endast behöriga elektriker får utföra installationer och andra arbeten. Handbokens anvisningar måste följas till fullo under arbetet. Förvara därför handboken, samt alla tilläggsanvisningar för tillvald utrustning, nära till hands. Alla användare måste ha tillgång till handboken! Lokala föreskrifter för elinstallationer samt föreskrifter för förebyggande av olycksfall måste ovillkorligen följas. BU 0240 SE

10 Pos: 24 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/auflistung der Sicher heits- und Install 1 Pos: 25.5 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/warnung - Motoranl @ 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Förklaring av använda markeringar FARA VARNING SE UPP OBSERVERA Information Anger en omedelbart hotande fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Anger en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Anger en potentiellt farlig situation som kan leda till lättare eller mindre personskador. Anger en potentiellt riskfylld situation som kan leda till att produkten eller omgivningen skadas. Anger användartips och nyttig information Lista över säkerhets- och installeringsanvisningar Pos: 25.1 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/gefahr - Elektrischer Schl ag @ 1 FARA Fara för elstöt Enheten drivs med farlig spänning. Beröring av vissa strömförande delar (anslutningsplintar, kontaktlister och inledningskablar samt kretskort) kan leda till elstötar som kan vara livsfarliga. Även vid motorstillestånd (till exempel genom elektronikspärr, blockerad drift eller kortslutning vid utgångsplintar) kan nätanslutningsplintarna, motorplintarna och plintarna för bromsmotståndet, kontaktlisterna, kretskorten och inledningskablarna föra farlig spänning. Ett motorstillestånd är inte samma sak som en galvanisk isolering från nätet. Installationer och arbeten ska endast utföras på spänningsfria enheter och efter en väntetid på minst 5 minuter efter att spänningen har stängts av på nätsidan! (Frekvensomriktaren kan hålla farlig spänning i upp till 5 minuter efter att spänningen på nätsidan har stängts av.) Följ de 5 säkerhetsreglerna (1. frånskilj, 2. säkra mot återinkoppling, 3. fastställ spänningsfrihet, 4. jorda och kortslut, 5. täck över eller avgränsa delar i närheten som står under spänning)! Pos: 25.2 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/gefahr - Elektrischer Schl ag @ 1 FARA Fara för elstöt En ansluten motor kan rotera även om driften har stängts av spänningsfritt på nätsidan och därmed eventuellt generera farlig spänning. Beröring av strömförande delar kan då leda till elstötar med eventuellt livshotande skador som följd. Därför måste anslutna motorer stängas av. Pos: 25.3 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/warnung - El ektrischer Schlag @ 1 VARNING Fara för elstöt Frekvensomriktarens spänningsmatning kan starta den direkt eller indirekt, eller orsaka elstötar som kan resultera i livshotande skador vid beröring av strömförande delar. Därför ska alltid spänningsmatningens alla ledare avskiljas. På trefas-enheter ska L1 / L2 / L3 avskiljas samtidigt, på enfas-enheter ska L1 / N avskiljas samtidigt, på enheter som matas med likspänning ska DC / +B avskiljas samtidigt. Även motorledningarna U / V / W ska avskiljas samtidigt. Pos: 25.4 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/warnung - El ektrischer Schlag @ 1 VARNING Fara för elstöt Om jordningen inte är tillräckligt och en störning uppstår kan det orsaka elstötar som kan resultera i livshotande skador vid beröring. Därför är frekvensomriktaren endast avsedd för en fast anslutning och får bara användas med en fungerande jordförbindelse som uppfyller de lokala föreskrifterna för stora läckströmmar (> 3,5 ma). EN / VDE 0160 föreskriver dragning av en andra jordledning eller ett jordledningsarea på minst 10 mm2. 10 BU 0240 SE-2314

11 Pos: 26 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/verdrahtungsrichtlini Allmänt VARNING Skaderisk när motorn startar Under vissa inställningsvillkor kan frekvensomriktaren, eller en motor som är ansluten till den, starta automatiskt efter tillslagning på nätsidan. En maskin som drivs med dem (pressar/talja/valsar/fläktar o.s.v.) kan därmed oväntat börja röra på sig. Det kan resultera i olika slags skador, även på personer som befinner sig i närheten. Säkra därför riskområdet genom att varna och be alla personer lämna området innan nätet slås till. Pos: 25.6 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/vorsicht - Verbr @ 1 SE UPP Risk för brännskador Kylkroppen och alla andra metalldelar kan värmas upp till över 70 C. Om dessa delar vidrörs kan det orsaka lokala brännskador på kroppsdelar (händer, fingrar o.s.v.). Avvakta därför tills delarna har kylts av innan arbeten påbörjas. Använd lämpliga mätinstrument för att kontrollera delarnas temperatur. Håll även ett gott avstånd till närliggande delar under monteringen eller installera beröringsskydd. Pos: 25.7 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/achtung - Beschädigung am FU - Netzi @ 1 OBSERVERA Skador på frekvensomriktaren Vid enfasdrift (115 V/230 V) måste nätimpedansen vara minst 100µH per fas. Om så inte är fallet, måste en nätdrossel anslutas. Om denna anvisning inte följs kan frekvensomriktaren skadas på grund av otillåten strömbelastning på komponenterna. Pos: 25.8 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/achtung - EMV - U @ 1 OBSERVERA EMC-störningar på omgivningen Det här är enligt IEC en produkt inom den begränsade försäljningsklassen för industriell omgivning. Om den ska användas i bostadsområden kan eventuellt extra EMC-åtgärder fordras. Elektromagnetiska störningar kan till exempel reduceras med hjälp av ett tillvalt nätfilter. Pos: 25.9 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/achtung - Abl @ 1 OBSERVERA Läck- och felström Frekvensomriktare skapar läckström på grund av sin konstruktionsprincip (t.ex. på grund av integrerade nätfilter, nätdelar och kondensatorbanker). På grund av andelen likström i läckströmmen krävs en allströmskänslig jord-felsbrytare (typ B) i enl. med EN / VDE 0160 för att frekvensomriktaren ska kunna drivas korrekt med jordfelsbrytare. Pos: /Anleitungen/El ektr oni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Install ationshinweise/sicherheitshinweise/infor mation - IT-N @ 1 Information Drift i TN-/ TT-/IT-nät Frekvensomriktarna är avsedda för drift i TN- resp. TT-nät samt, om det integrerade nätfiltret konfigureras, även för IT-nät. Pos: /Anleitungen/El ektr oni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Install ationshinweise/sicherheitshinweise/infor mation - @ 1 Information Underhåll Frekvensomriktaren är underhållsfri vid avsedd drift. Rengör kylflänsarna regelbundet med tryckluft vid dammig miljö. Om frekvensomriktaren ska vara ur drift eller lagras en lägre tid ska kondensatorerna formateras (kapitel 10.1). Om detta inte följs skadas dessa komponenter och det leder i sin tur till att frekvensomriktarens livslängd förkortas eller till att enheten kan förstöras helt. BU 0240 SE

12 Pos: 32 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/t ypenschl üssel_t ypenschl üssel /N omenkl atur (Überschrift) 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Kabeldragning Enheterna har utvecklats för användning i industriell omgivning. I sådan miljö kan de påverkas av höga värden av elektromagnetiska störningar. I allmänhet säkerställer en korrekt installation en störningsfri och ofarlig drift. För att upprätthålla EMC-riktlinjernas gränsvärden måste anvisningarna nedan beaktas. 1. Säkerställ att alla enheter i elskåpet är anslutna till en gemensam jordningspunkt eller jordningsskena, anslutningar skall vara utförda med korta jordledningar med stort tvärsnitt. Särskilt viktigt är det att en styrenhet ansluten den elektroniska drivtekniken (exempelvis en automatiseringsenhet) är ansluten till samma jordningspunkt som frekvensomriktaren via en kort ledning med stort tvärsnitt. Vi rekommenderar platta ledningar (till exempel metallbygel), då de har en lägre impedans vid höga frekvenser. 2. Anslut motorns jordledare direkt till den tillhörande enhetens jordningsanslutning. Användning av en central jordskena och sammanföring av samtliga skyddsledare till den skenan ger i regel en problemfri drift 3. Använd om möjligt skärmade ledningar för styrkretsarna. Anslut skärmen så att ledarna ändar är noggrant skärmade och ge akt på att ledarna inte är oskärmade för långa sträckor. Skärmen för analoga signalkablar ska jordas endast vid enhetens ena sida.. 4. Styrledningarna bör läggas så långt från motorkablarna som möjligt, bl. a. genom att olika ledningskanaler används. Om kablarna korsar varandra bör, om möjligt, vinkeln mellan dem vara Säkerställ att kontaktorerna i skåpen är avstörda, antingen genom RC-Filter vid växelspänningskontaktorer eller genom frihjulsdioder vid likströmskontaktorer. Avstörningsmedlen ska placeras på kontaktorspolarna. Varistorer för överspänningsbegränsning fungerar också. Avstörningen är särskilt viktig om kontaktorerna styrs av frekvensomriktarens reläer. 6. Använd skärmade eller armerade kablar till lastförbindelser (motorkabel). Jorda skärmningen/armeringen i båda ändarna. Jorda om möjligt direkt på kopplingsskåpets väl ledande monteringsplatta eller på EMC-satsens skärmvinkel. Dessutom måste kabeldragningen ovillkorligen vara elektromagnetiskt kompatibel. Vi kan leverera utgångsdrosslar som tillval vid behov. Du får under inga som helst omständigheter bryta mot säkerhetsbestämmelserna vid installationen av frekvensomriktaren! OBSERVERA Störningar och skador Styr-, matar- och motorkablar måste dras avskilda från varandra. De får under inga förhållanden dras i ett gemensamt skyddsrör/installationskanal för att undvika interferens från störningar. Testutrustning för högspänningsisoleringar får inte användas till kablar som är anslutna till motorstyrningen. Om detta inte följs kommer drivelektroniken att skadas. 12 BU 0240 SE-2314

13 Pos: 33 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/t ypenschl üssel/t ypenschlüssel / Fr equenzumrichter - Grundgerät Allmänt 1.3 Begrepp/typnyckel Entydiga typnycklar har definierats för varje enskild komponentgrupp och enhet. De anger uppgifter om enhetens typ, dess elektriska data, skyddsgrad, fästanordning och specialutföranden. Följande gruppindelning har gjorts: Grupp Frekvensomriktare basenhet Anslutningsenhet frekvensomriktare Anslutningsenhet teknikbox Tillvalsmodul (teknikbox) Utbyggnadsmoduler Typnyckel exempel SK 205E A (-C) SK TI (-C-WMK-1) SK TI4-TU-BUS (-C-WMK-TU) SK TU4-CAO (-C-M12) SK TIE4-M12-CAO Tabell5: Typnyckel exempel 1 Frekvensomriktare 2 Anslutningsenhet 3 Motor 4 Växlar Den typbeteckning som framgår av typnycklarna kan avläsas på typskyltarna, som är fästa eller tryckta på varje modul. Förklaring Type: Part-No: ID: Typ/beteckning Materialnummer Enhetens ID-nummer Bild 1: Typskylt frekvensomriktare BU 0240 SE

14 Pos: 34 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/t ypenschl üssel/t ypenschlüssel / Anschl usseinheit - Fr equenzumrichter 1 Pos: 37 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/leistung- Baugrößen- Z uor dnung [SK 1 Pos: 38 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/ausführung i n der Schutzart IP55 / IP66 [SK 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Typnyckel/frekvensomriktare basenhet SK 205E A (-C) IP-kapslingsklass: standard = IP55, C = "coated" = IP66 Radioavstörningsfilter: O = utan, A = klass A1(C2) Nätspänning: x12 = 115 V, x23 = 230 V, x40 = 400 V Antal nätfaser: 1xx = enfas, 3xx = trefas Antal siffror före komma för effekt: 0 = 0,xx, 1 = 0x,x0, 2 = 0xx,0 Apparatens nominella effekt: 250 = 0,25 kw, 370 = 0,37 kw, = 22,0 kw Frekvensomriktarserie: SK 200E, SK 205E, SK 210E, SK 215E SK 220E, SK 225E, SK 230E, SK 235E (...) Tillval, noterade endast om de används Typnyckel/anslutningsenhet frekvensomriktare SK TI (-C-WMK-1) Väggmonteringssats: -1 = storlek I + II, -2 = storlek III, -3 = storlek IV IP-kapslingsklass: standard = IP55, C = "coated" = IP66 Nätanslutning: 1 = 1~ 115/230 V*, 3 = 3~ 230/400 V* Passande typ: 200 = SK 200E, 205 = SK 205E, 210 = SK 210E, 215 = SK 215E, 220 = SK 220E, 225 = SK 225E, 230 = SK 230E, 235 = SK 235E Storlek: 1 = storlek I, 2 = storlek II, 3 = storlek III, 4 = storlek IV Frekvensomriktarserie: SK TI4 = anslutningsenhet SK TI4 *) Märkspänningen är beroende av den använda frekvensomriktaren, se även Tekniska specifikationer. (...) Tillval, noterade endast om de används Effekt storlekar tilldelning Storlek Nät-/effekttilldelning SK 2xxE 1~ V 1) 1~ V 2) 3~ V 3~ V Storlek I 0, ,37 kw 0, ,55 kw 0, ,1 kw 0, ,2 kw Storlek II 0, ,75 kw 0, ,1 kw 1,5... 2,2 kw 3,0... 4,0 kw Storlek III - - 3,0... 4,0 kw 5,5... 7,5 kw Storlek IV - - 5, ,0 kw 11,0 22,0 kw 1) Levereras endast i SK 2x5E-utförande 2) Utförandet SK2x0E levereras endast i storlek 1 14 BU 0240 SE-2314

15 Pos: 40 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/2. M ontage und Install ati on/m ontage/_montage und Installation (Überschrift) [BU Allmänt 1.4 Utförande med kapslingsklass IP55/IP66 Frekvensomriktaren SK 2xxE och påbyggnadsmodulerna finns tillgängliga i kapslingsklasserna IP55 (standard) eller IP66 (tillval). Om kapslingsklass IP66 önskas måste detta alltid anges vid beställningen! De båda kapslingsklasserna skiljer sig inte i begränsning eller funktion. För att skilja mellan kapslingsklasserna har moduler i kapslingsklassen IP66 fått ett extra "-C" (coated kretskort med ytbeläggning) i typbeteckningen (se nedan, "Information"). T.ex. SK 205E A-C IP55-utförande: SK 2xxE:s IP55-utförande är standard-varianten. Båda utförandena finns tillgängliga (motormonterad fastsatt på motorn, eller väggmonterad fastsatt i vägghållaren). Vidare kan alla anslutningsenheter, teknikboxar och samtliga kundgränssnitt beställas för detta utförande. IP66-utförande: IP66-utförandet är ett modifierat alternativ till IP55-utförandet. Även detta utförande finns i båda varianterna (integrerat i motorn, nära motorn) Tillgängliga moduler för IP66-utförandet (anslutningsenheter, teknikboxar och kundgränssnitt) har samma funktioner som motsvarande moduler i IP55-utförandet. Information "SK 2xxE- -C"-frekvensomriktare, storlek IV Frekvensomriktare i storlek IV kunde fram till produktionsvecka 38/2012 (fram till ID-nr.: 38M ) även levereras i "coated"-utförande "-C", men motsvarade bara IP55 på grund av den integrerade fläkten. Från ID-nr.: 39M. motsvarar dessa frekvensomriktare även kapslingsklass IP66. "SK 2xxE- -C"-frekvensomriktare med 5,5 kw och 7,5 kw (230 V) effekt, samt 11 kw och 15 kw (400 V) är IP-66-dugliga redan från ID-nr.:28M. Information Särskilda åtgärder för IP66 Modulerna i IP66-utförande får ett extra "-C"i typnyckeln och modifieras med följande särskilda åtgärder: Impregnerade kretskort. Pulverlackerat RAL 9006 (vit aluminium) hus. Membranventil för tryckutjämning vid temperaturvariationer. Kontroll av undertryck För kontrollen av undertyck krävs ett ledig M12-skruvförband. Här sätts då membranventilen in efter avslutad kontroll. Därefter kan skruvförbandet inte användas för kabelinföring längre. Om frekvensomriktaren ska monteras vid ett senare tillfälle, d.v.s. om den kompletta drivenheten (frekvensomriktare förmonterad på motorn) inte levereras av NORD, levereras membranventilen i en påse tillsammans med frekvensomriktaren. Då måste ventilen sakkunnigt monteras på plats av en anläggningsinstallatör. (Anmärkning: ventilen ska monteras så högt upp som möjligt för att undvika kontakt med stående vatten [t.ex. stående vatten på grund av kondens].) Information Kabeldragning För alla utföranden gäller ovillkorligen att alla kablar och kablarnas skruvförband är noga anpassade till varandra. Kablarna ska i den mån det är möjligt dras så att vattnet leds bort från enheten (lägg ev. kablarna i slingor). Det är bara på så sätt som den önskade skyddsgraden kan upprätthållas över tid. BU 0240 SE

16 Pos: 41 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/2. M ontage und Install ati on/m ontage/_montage Frequenzumrichter [SK 180 / 1 Pos: 42 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/2. M ontage und Install ati on/m ontage/m ontag e der Anschlusseinheit [SK 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare 2 Montering och installation 2.1 Montera frekvensomriktare Frekvensomriktarna levereras i olika storlekar utifrån prestandan. De kan monteras på motorns kopplingsplint eller i motorns omedelbara närhet. SK 2xxE ansluts till en motor eller väggmonteringsenhet med hjälp av anslutningsenheten SK TI4-... för respektive storlek.frekvensomriktaren sätts fast via integrerade stickkontakter. Motormonterat utförande Väggmonterat utförande Information Effektförluster Enheterna behöver tillräcklig ventilation som skyddar mot överhettning. Om ventilationen inte är tillräcklig leder det till att frekvensomriktarens effekt reduceras (derating). Faktorer som inverkar på ventilationen är monteringstyp (motor- eller väggmontering), men vid motormontering även motorfläktens luftflöde (kontinuerligt låga varvtal bristfällig kylning). I S1-drift kan otillräcklig kylning leda till effektförluster på exempelvis 1 2 effektsteg. Dessa förluster kan bara utjämnas genom att en nominellt större enhet används. Uppgifter om effektförluster och möjliga omgivningstemperaturer, samt mer detaljerad information (se kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. "Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden." på sidan Fehler! Textmarke nicht definiert.). 16 BU 0240 SE-2314

17 Pos: 43 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/2. M ontage und Install ati on/m ontage/anpassung an di e M otorbaugr öße [SK Montering och installation Montera anslutningsenhet Frekvensomriktaren SK 2xxE och anslutningsenheten SK TI4-... är alltid färdigmonterade och kontrollerade när de levereras som en komplett drivenhet (växel + motor + frekvensomriktare). Vid montering på en befintlig motor i efterhand, eller vid byte till en annan motormonterad frekvensomriktare, kan anslutningsenheten även beställas separat. OBSERVERA Enhetsutförande IP66 En IP 66-konform SK 2xxE får endast monteras i NORD:s fabrik, eftersom vissa särskilda åtgärder måste vidtas. Om IP 66-komponenter kompletteras på uppställningsplatsen kan deras kapslingsklass inte garanteras. Modulen "Anslutningsenhet SK TI4" innehåller följande komponenter: Gjutet hus, tätning (redan fastlimmad) och isoleringsplatta. Anslutningsplint passande till nätanslutningen. Styrkopplingsplint passande till SK 2xxE-utförandet. Skruvtillbehör för montering på motorn och kopplingsplintarna. Förberedda kablar, för anslutning av motor och PTC-motstånd. Arbetsförlopp: 1. Ta vid behov ta bort orginalplintkåpan från NORD-motorn, så att bara anslutningsplintarna blir kvar. 2. Sätt byglarna för korrekt motorkoppling på motorns anslutningsplint och anslut de förberedda kablarna för anslutning av motor och PTC-motstånd till rätt anslutningsplint på motorn. 3. Montera anslutningsenhetens gjutna hus med hjälp av de befintliga skruvarna på NORD-motorns kopplingsboxdel och montera tätningen samt medföljande kugg-/kontaktbrickor. Rikta då in det gjutna huset med den runda delen mot motorns drivsida (riktning D-lagersköld). Kontrollera passningen om en motor från någon annan tillverkare används. 4. Fixera isoleringsplattan ovanför motorns kopplingsplint. Skruva i anslutningsplinten med 2 skruvar M4x8 och sätt plastbrickorna ovanpå (storlek IV: 3 hattmuttrar M4). 5. Anslut motorkablarna U, V och W till anslutningsplinten, och PTC-motståndets kablar TF+ och TF- till styrkopplingsplint 38 och 39. Bild 2: Anslutningsenhet storlek I III Bild 3: Anslutningsenhet storlek IV BU 0240 SE

18 Pos: 44 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/2. M ontage und Install ati on/m ontage/install ation des SK 2xxE [SK 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Anpassa till motorstorlek Kopplingsplintens infästningar varierar mellan exempelvis olika motorstorlekar. Därför måste eventuellt adaptrar användas för att montera frekvensomriktaren. För att frekvensomriktarens maximala kapslingsklass IP55/IP66 ska kunna garanteras för den kompletta enheten måste även motorn ha en motsvarande kapslingsklass. Storlek NORD-motorer Montering av SK 2xxE storlek I Montering av SK 2xxE storlek II Montering av SK 2xxE storlek III Montering av SK 2xxE storlek IV Storlek Med adaptersats Inte möjlig Inte möjlig Inte möjlig Storlek Direkt montering Direkt montering Med adaptersats II Inte möjlig Stl 132 Inte möjlig Inte möjlig Direkt montering Med adaptersats III Storlek Inte möjlig Inte möjlig Inte möjlig Direkt montering Översikt adaptersatser Adaptersats Beteckning Består av Art. nr. Adaptersats I Adaptersats II Adaptersats III Adaptersats storlek på KK SK TI4-3-adaptersats_ SK TI4-4-adaptersats_132 Adapterplatta, kanttätning till kopplingsplint och skruvar. Adapterplatta, kanttätning till kopplingsplint och skruvar. Adapterplatta, kanttätning till kopplingsplint och skruvar Anslutningsenhet SK TI4 2 Adapterplatta 3 Tätning 4 Motor storlek 71 Bild 4: Exempel på anpassning av motorstorlek Information Motorer från andra tillverkare Anpassningsbarheten för motorer från andra tillverkare måste kontrolleras i varje enskilt fall! Anvisningar om hur omriktarreglerade drivenheter modifieras för SK 2xxE finns i BU BU 0240 SE-2314

19 Pos: 54 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/2. M ontage und Install ati on/el ektrischer Anschluss/SK 200E/_El ektrischer Anschluss (Überschrift) [BU Installera SK 2xxE 2 Montering och installation Innan elanslutningen kan utföras måste SK 2xxE ev. först demonteras från anslutningsenheten. För att göra detta lossar du de 4 fästskruvarna så att frekvensomriktaren kan dras uppåt i lodrätt läge. Sätt tillbaka frekvensomriktaren efter att försörjningsledningarna har anslutits. Detta måste utföras lodrätt mot anslutningsenheten och utan förskjutning. För att ledningen ska vara korrekt kan du använda PE-telepluggar. För att den maximala IP55/66 kapslingsklassen ska uppnås är det viktigt att alla fästskruvarna på frekvensomriktaren dras åt korsvis, steg för steg och med det vridmoment som anges i tabellen nedan. Använd skruvförband som passar till kabelarean till anslutningsledningens kabelinföring. Upp till storlek III leds frekvensomriktarens värmeförluster bort med konvektion. Denna understöds av motorns luftflöde. Därför bör du ta effektförluster med i beräkningen om oventilerade motorer eller väggmonterade enheter används. Möjligheten att leda bort värmen får inte hindras av kraftig nedsmutsning. Frekvensomriktare i storlek IV leder bort värmeförluster via integrerade fläktar. Frekvensomriktar-storlek Skruvstorlek Åtdragningsmoment Storlek I M5 x 45 3,5 Nm ± 20 % Storlek II M5 x 45 3,5 Nm ± 20 % Storlek III M5 x 45 3,5 Nm ± 20 % Storlek IV M8 x 20 5,0 Nm ± 20 % BU 0240 SE

20 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare 2.2 Elektrisk anslutning FARA Fara på grund av elektricitet ENHETERNA MÅSTE VARA JORDADE. En säker drift förutsätter att enheten ifråga har monterats och tagits i drift på ett korrekt sätt av kvalificerad personal som har följt anvisningarna i den här handboken. I synnerhet måste både allmänna och regionala monterings- och säkerhetsföreskrifter för arbeten på starkströmsanläggningar (till exempel VDE) och föreskrifter som behandlar korrekt användning av verktyg och personlig skyddsutrustning följas. Vid nätingången och motoranslutningsplintarna kan det farlig spänning förekomma, till och med om frekvensomriktaren är avstängd. Använd alltid en isolerad skruvmejsel för dessa plintar och arbeten i närheten av dem. Övertyga dig om att ingångsspänningens källa är spänningsfri innan enheten kopplas in och före eventuella ändringar på den. Säkerställ att frekvensomriktaren och motorn är specificerade för den aktuella anslutningsspänningen. Information Kabeldragning för temperatursensor och PTCmotstånd PTC-motstånd ska, precis som alla andra signalledningar, dras åtskilda från motorledningarna. I annat fall leder störsignaler från motorlindningen till ledningen att störningar uppstår på frekvensomriktaren. För att komma åt de elektriska anslutningarna måste du först ta bort SK 2xxE från anslutningsenheten SK TI4. Gör då så här: 1. Stäng av nätspänningen, kontrollera spänningen och avvakta väntetiden! 2. Lossa de 4 insexskruvarna (4 mm). 3. Lyft försiktigt upp frekvensomriktaren lodrätt från anslutningsenheten. Storlek IV har handtag eller fördjupningar som enheten kan lyftas upp i (se bild Storlek IV: Handtag och Storlek IV: fördjupning). 4. Nu kan du komma åt de elektriska anslutningarna och tillvalsplatserna. Storlek I III Storlek IV 20 BU 0240 SE-2314

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *22141464_0615* Tillägg till montage och driftsinstruktionen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S 7390464 / 02 09 / 2010

Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S 7390464 / 02 09 / 2010 Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S 7390464 / 02 09 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Installation/idrifttagande 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Funktionsbeskrivning och anslutningsanvisningar

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna Potentialutjämning SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 205 Potentialutjämning i byggnad H D G E 3 2 C E El Data Tele K-TV Avlopp Vatten järrkyla järrvärme Gas A B A. Inkommande elkablar

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Bruksanvisning. Typ U-EK230E Artikelnr. 382000. Motorskydd (PTC-relä)

Bruksanvisning. Typ U-EK230E Artikelnr. 382000. Motorskydd (PTC-relä) Bruksanvisning Typ U-EK230E Artikelnr. 382000 Tillverkare: Ziehl-Abegg AG Heinz-Ziehl-Straße D-74653 Künzelsau Tel +49 (0) 7940 16-000 Fax +49 (0) 7940 16-504 http://www.ziehl-abegg.de info@ziehl-abegg.de

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12 EMOTEC L 09 Relay S Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY IPX4 D DruckNr.: 29344292sw / -28.12 1 Monteringsanvisning för effektbrytare EMOTEC L09 Relay Som standard levereras effektbrytaren för

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 Artikelnr. F21018201 IBC control Made in Sweden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installationshänvisning 2 Montering 2 Säkerhetshänvisning 3 Tillverkardeklaration

Läs mer

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok 253000 Mobil Fläktutrustning Handbok Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning.

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

DRIFTSINSTRUKTIONER. NORDAC trio SK 300E Frekvensomriktare SK 300E-550-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 SE. Februari 2004. NORD Drivsystem AB

DRIFTSINSTRUKTIONER. NORDAC trio SK 300E Frekvensomriktare SK 300E-550-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 SE. Februari 2004. NORD Drivsystem AB DRIFTSINSTRUKTIONER NORDAC trio SK 300E Frekvensomriktare SK 300E-550-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 SE Februari 2004 NORD Drivsystem AB NORDAC SK 300E frekvensomriktare Säkerhets- och driftsinstruktioner

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA Instruktion Roterande värmeväxlare 1. Allmänt Värmeåtervinnaren är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad på upp till 82% vid lika

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fumex FB är en serie av radialfläktar för evakuering av gaser, rök och lättare partiklar. För luftflöden från 200 m³/h (55l/s) till 1 m³/h (3050 l/s)

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Bruksanvisning. Radialfläktar. Utförande med standardmotor

Bruksanvisning. Radialfläktar. Utförande med standardmotor Bruksanvisning Radialfläktar Utförande med standardmotor Printed in Germany Vi förbehåller oss rätten till ändringar på grund av teknisk vidareutveckling i förhållande till uppgifterna och bilderna i den

Läs mer

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning MTeng_rev. 3 september 04 MECAIR S.r.l. Membranventiler och elektroniska kontroller för dammavskiljande filter Via per Cinisello 97-20054 Nova Milanese

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual 1 All information i följande manual gäller vid publikationstillfället och kan utan förvarning ändras. Vi rekommenderar därför att ni innan

Läs mer