SE BU 0240 SK 200E. Snabbguide för frekvensomriktare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SE BU 0240 SK 200E. Snabbguide för frekvensomriktare"

Transkript

1 SE BU 0240 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare

2 Pos: 3 /Anl eitung en/el ektr oni k/fu und Starter/0. Pr olog/sicherheits- und Anwendungshinweise für @ 1 Pos: 4 /Anl eitung en/el ektr oni k/fu und Starter/0. Pr olog/besti mmungsgemäße Ver wendung der Freq uenzumrichter [BU 0180, BU @ 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare NORD frekvensomriktare 1. Allmänt Säkerhets- och användningsanvisningar för frekvensomriktare Utifrån sin skyddsklass kan frekvensomriktare under drift ha spänningsförande, blanka, eventuellt även rörliga eller roterande delar och heta ytor. Vid otillåten borttagning av det nödvändiga skyddet, vid otillåten användning och vid felaktig installation eller användning, finns risk för svåra person- eller sakskador. Ytterligare information finns att läsa i dokumentationen. Alla arbeten som rör transport, installation, idrifttagning och service måste utföras av kvalificerad fackpersonal (följ IEC 364 respektive CENELEC HD 384 eller DIN VDE 0100 och IEC 664 eller DIN VDE 0110 samt nationella föreskrifter för förebyggande av olycksfall). Kvalificerad fackpersonal i dessa grundläggande säkerhetsanvisningars mening är personer som har god kännedom om produktens uppställning, montering, idrifttagning samt drift, och som är tillräckligt kvalificerade för sina arbetsuppgifter. 2. Avsedd användning i Europa Frekvensomriktare är komponenter som är avsedda för montering i elektriska anläggningar eller maskiner. Vid montering i maskiner är det förbjudet att ta frekvensomriktare i drift (det vill säga att starta den avsedda driften) innan det har fastställts att maskinen uppfyller bestämmelserna i EG-direktivet 2006/42/EEG (maskindirektiv); följ EN Idrifttagningen (det vill säga att starta den avsedda driften) är tillåten endast om EMC-direktivet (2004/108/EEG) följs. Frekvensomriktare uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet 2006/95/EEG. De i försäkran om överensstämmelse angivna harmoniserade standarderna för frekvensomriktare har tillämpats. Tekniska specifikationer och information om anslutningsförutsättningar finns på märkskylten och i dokumentationen. Dessa måste ovillkorligen följas. Frekvensomriktare får endast överta beskrivna och uttryckligen tillåtna säkerhetsfunktioner. 3. Transport, förvaring Följ anvisningarna för transport, förvaring och korrekt handhavande. 4. Uppställning Frekvensomriktare måste ställas upp och kylas i enlighet med föreskrifterna i den tillhörande dokumentationen. (i enlighet med: Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG) Skydda frekvensomriktarna mot otillåten belastning. Särskilt viktigt är det att vid transport och handhavande se till att inga komponenter böjs och/eller att inga isoleringsavstånd ändras. Undvik att röra vid de elektroniska komponenterna och kontakterna. Frekvensomriktare innehåller elektrostatiskt känsliga komponenter som lätt kan skadas av felaktig hantering. Elektriska komponenter får inte skadas eller förstöras mekaniskt (i vissa fall är det farligt för hälsan). 5. Elektrisk anslutning Följ de gällande nationella föreskrifterna för förebyggande av olycksfall (till exempel VBG 4 [tyska industribranschorganisationens huvudförband]) vid arbeten med frekvensomriktare som står under spänning. Utför den elektriska installationen enligt de tillämpliga föreskrifterna (till exempel ledningsarea, säkringar, skyddsledaranslutning). Fler anvisningar finns att läsa i dokumentationen. Anvisningar om installation som är korrekt i EMC-hänseende exempelvis skärmning, jordning, placering av filter och ledningsdragning finns att läsa i frekvensomriktarens dokumentation. Beakta alltid de här anvisningarna, även för CEmärkta frekvensomriktare. Det åligger maskin-/ anläggningstillverkaren att säkerställa att de gränsvärden som anges i EMC-lagstiftningen följs. 6. Drift Anläggningar med monterade frekvensomriktare måste vid behov utrustas med extra övervaknings- och skyddsanordningar enligt tillämpliga gällande säkerhetsbestämmelser, som till exempel lagar om tekniska arbetshjälpmedel eller föreskrifter om hur olycksfall förebyggs. Frekvensomriktarens parametrering och konfiguration ska väljas på ett sätt som inte medför faror eller risker. Alla skydd ska vara låsta under driften. 7. Underhåll och service När frekvensomriktaren har skiljts från nätspänningen får spänningsförande delar och ledningsanslutningar inte vidröras omedelbart, detta på grund av eventuellt uppladdade kondensatorer. Beakta anvisningsskyltarna om detta som finns på frekvensomriktaren. Ytterligare information finns att läsa i dokumentationen. Spara de här säkerhetsanvisningarna! 2 BU 0240 SE-2314

3 Pos: 6 /Anl eitung en/el ektr oni k/fu und Starter/0. Pr olog/d okumentati on - Versionsliste [BU @ 1 Pos: 7 /Anl eitung en/el ektr oni k/fu und Starter/0. Pr olog/n or men und Z ul assungen [BU @ 1 Ändamålsenlig användning av frekvensomriktaren Ändamålsenlig användning av frekvensomriktaren Förutsättningen för en störningsfri drift och för att eventuella garantianspråk ska kunna ställas är att handboken följs. Läs därför handboken innan du börjar arbeta med frekvensomriktaren! Handboken innehåller viktiga serviceanvisningar. Den måste därför förvaras i närheten av frekvensomriktaren. Frekvensomriktarna i serie SK 2xxE används i industrianläggningar och kommersiella anläggningar för att driva trefas asynkronmotorer med kortsluten rotor. Motorerna måste vara lämpliga för drift med frekvensomriktare, andra belastningar får inte anslutas till frekvensomriktarna. Frekvensomriktarna i serie SK 2xxE är enheter för stationär montering på motorer eller på anläggningar i närheten av motorn som ska drivas. Alla uppgifter rörande tekniska specifikationer och tillåtna villkor på uppställningsplatsen måste absolut efterföljas. Idrifttagningen (start av avsedd drift) är förbjuden innan det har fastställts att maskinen uppfyller EMC-direktivet 2004/108/EEG och att slutproduktens konformitet stämmer överens med till exempel maskindirektivet 2006/42/EEG (följ EN 60204). Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, 2014 Dokumentation Titel: BU 0240 Beställningsnr: Serie: SK 200E Frekvensomriktarserie: SK 200E, SK 210E, SK 220E, SK 230E, SK 205E, SK 215E, SK 225E, SK 235E Frekvensomriktartyper: SK 2xxE O... SK 2xxE O 0,25 0,75 kw, 1~ V, ut: 230 V SK 2xxE A... SK 2xxE A 0,25 1,1 kw, 1~ V SK 2xxE A... SK 2xxE A 0,25 11,0 kw, 3~ V 1) SK 2xxE A... SK 2xxE A 0,55 22,0 kw, 3~ V 2) 1) Storlek IV (5,5 11,0 kw) endast i utförande SK 2x0E 2) Storlek IV (11,0 22,0 kw) endast i utförande SK 2x0E Versionslista Titel, datum Beställningsnummer Programvaruversion frekvensomriktare Anmärkningar BU 0240, Juni 2010 BU 0240, Juni / 2210 V 1.2 R0 Första utgåvan, baserad på BU 0200 DE / / 2314 V 1.4 R3 Omarbetad version, baserad på BU 0200 DE / 2314 Tabell 1: Versionslista BU0240 BU 0240 SE

4 Pos: 8 /Anl eitung en/el ektr oni k/fu und Starter/0. Pr olog/gültig keit [Kurzanlei @ 1 G Pos: 9 /Allgemei n/allgemei ngültige Modul e/h @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Copyright === SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Standarder och godkännanden Alla enheter i hela serien SK 200E motsvarar nedan förtecknade standarder och direktiv. Detaljerad information om detta finns att läsa i huvudhandboken BU0200. Standard/direktiv Logotyp Anmärkning EMC EN UL Filnr. E cul Filnr. E C-Tick N RoHS 2011/65/EU Tabell 2: Standarder och godkännanden Giltighet Den här snabbguiden är baserad på huvudhandboken (se versionslistan) för respektive omriktarserie, som även gäller för idrifttagningen. Snabbguiden innehåller en sammanfattning av information som behövs för en grundläggande idrifttagning av en drivteknisk standardapplikation. Utförlig information, i synnerhet om parametrar, tillval och specialfunktioner, finns i frekvensomriktarens huvudhandbok samt i eventuella tilläggsanvisningar för fältbuss-alternativ (t.ex: PROFIBUS DP) eller omriktarfunktioner (t.ex: POSICON). Läs alltid den senaste utgåvan. Utgivare NORD Drivsystem AB Box Upplands Väsby Tel +46 (0) BU 0240 SE-2314

5 Utgivare BU 0240 SE

6 Pos: 11 /Allgemein/Steuermodul @ 1 Pos: 13 /Allgemein/Steuermodul @ 1 Pos: 18 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/_allgemeines (Ü berschrift+) [BU 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Innehållsförteckning === Ende der Liste für T extmar ke Inhaltsverzeichnis === 1 Allmänt Översikt Säkerhets- och installationsanvisningar Förklaring av använda markeringar Lista över säkerhets- och installeringsanvisningar Kabeldragning Begrepp/typnyckel Typnyckel/frekvensomriktare basenhet Typnyckel/anslutningsenhet frekvensomriktare Effekt storlekar tilldelning Utförande med kapslingsklass IP55/IP Montering och installation Montera frekvensomriktare Montera anslutningsenhet Anpassa till motorstorlek Installera SK 2xxE Elektrisk anslutning Elektrisk anslutning av effektdel Elektrisk anslutning av styrdel SK 200E Styrplintar Drift i områden med explosionsrisk ATEX-zon 22 3D Modifiera enheten för att den ska motsvara kategori 3D Tillval för ATEX-zon 22 3D Maximal utgångsspänning och reducerade åtdragningsmoment Anvisningar för idrifttagning EG-försäkran om överensstämmelse ATEX Tillval och tillbehör Bromsmotstånd Internt bromsmotstånd SK BRI Externt bromsmotstånd SK BRE Information och användning Översikt Styr- och parametreringsboxar Idrifttagning Fabriksinställningar Idrifttagning frekvensomriktare Anslutning Konfiguration Parametrera DIP-switch-konfiguration omriktare (S1) DIP-switch-konfiguration analog ingång (bara SK 2x0E) Detaljerad information om potentiometer P1 och P2 (SK 2x0E storlek IV och SK 2x5E) Exempel på idrifttagning SK 2x0E minimalkonfiguration SK 2x5E minimalkonfiguration 47 6 Parametrar Parametrar frekvensomriktare SK 2xxE Meddelanden om driftstillstånd Meddelandenas utseende Diagnoslysdioder på frekvensomriktaren Diagnoslysdioder på SK 2x0E (storlek I III) Diagnoslysdioder på SK 2x0E (storlek IV) och SK 2x5E Vanliga frågor och svar om driftstörning frekvensomriktare Tekniska specifikationer Allmänna data frekvensomriktare serie SK 2xxE Allmänna data nätdel-/börvärde-moduler Ytterligare information Underhålls- och serviceinformation Underhållsanvisningar Reparationsanvisningar Reparation Information på Internet BU 0240 SE-2314

7 1 Allmänt 1 Allmänt Serien SK 200E baseras på NORDS beprövade plattform. Dessa enheter kännetecknas av sitt kompakta konstruktionssätt och har samtidigt optimala regleregenskaper. De är försedda med en sensorlös strömvektorreglering, som i kombination med modellen på en trefas asynkronmotor alltid levererar ett optimerat spännings-/ frekvensförhållande. För motorns del innebär det högsta start- och överbelastningsmoment vid konstant varvtal. Tack vare den modulära konstruktionen kan serien skräddarsys till individuella önskemål. Alla trefas asynkronmotorer kan användas eftersom inställningsmöjligheterna är så mångsidiga. Effektområdet sträcker sig från 0,25 till 22,0 kw med ett integrerat nätfilter. Den här handboken baseras på programvaran V1.4 R3 (jämför P707) för SK 200E. Om den frekvensomriktare som används är utrustad med en annan programversion kan skillnader uppstå. Eventuellt bör du ladda ner den senaste handboken från Internet (www.nord.com). De olika utförandena SK 21xE/22xE/23xE har tilläggsbeskrivningar för den funktionella säkerheten (BU 0230), det integrerade AS-gränssnittet (se kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. "Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden." på sidan Fehler! Textmarke nicht definiert.) och positioneringssystemet (BU 0210). I dem hittar du all övrig nödvändig information om idrifttagningen. Om en fältbuss används för kommunikationen finns en passande tilläggshandbok (z.b. BU 0220 för PROFIBUS DP), den kan även laddas ner från Internet (www.nord.com). Utmärkande för den här serien är att den monteras direkt på en trefas asynkronmotor. Det finns också tillbehör som kan väljas om enheten ska monteras i motorns närhet, t.ex. på väggen eller på en maskinställning. Den enklaste konfigurationen, även utan, EEPROM, erbjuder möjligheten att ställa in alla viktiga parametrar med två potentiometrar och åtta DIP-switchar. Det finns lysdioder för att diagnostisera driftstatus. Det innebär att det inte är absolut nödvändigt att installera en manöverenhet. Åtkomsten till alla parametrar sker via det interna RS232 PC-gränssnittet (RJ12) eller med en tillvald simple- eller parameterbox. Upp till hårdvaruversion1.4 R1 (se parameter P707) sparades i dessa fall parameterinställningar som hade ändrats av operatören i en instickbar EEPROM. Då måste EEPROM alltid vara ansluten under driften. Information Anpassad parameterstruktur Vid övergången från frekvensomriktarens programversion V1.1 R1 till V1.2 R0 ändrades de enskilda parametrarnas struktur (se kapitel 6 "Parametrar" på sidan 49). t.ex: (P417) var en enkel parameter fram till version V 1.1 R2. Från version V1.2 R0 indelades den i två arrayer ((P417) [-01] och [-02]). När en EEPROM, som har hört till en frekvensomriktare med en tidigare programversion, sticks in i en frekvensomriktare med en programversion från V1.2 anpassas sparade data automatiskt till det nya formatet. Nya parametrar arkiveras i standardformat. Därmed garanteras en korrekt funktion. Det är däremot inte tillåtet att ansluta en EEPROM (minnesmodul) med en programversion från V1.2 till en frekvensomriktare med en lägre programvara. Det kan leda till att samtliga data går förlorade. Information Funktionsändring DIP-switchar Vid övergången från frekvensomriktarens programversion V1.4 R1 till V1.4 R2 ändrades funktionsbeläggningen för DIP-switcharna S1 6 (se kapitel "DIP-switch-konfiguration omriktare (S1)" på sidan 42). Funktionen v/f (omkoppling mellan ISD-reglering och v/f-kurva) har ersatts med funktionen "COPY" (startar dataöverföring från extern EEPROM (minnesmodul) till intern EEPROM). BU 0240 SE

8 Pos: 19 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/ü ber blick - 1- [BU 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare 1.1 Översikt Handboken beskriver två mycket snarlika basutföranden i produktserien SK 200E. När vi anger SK 2xxE framöver i texten gäller informationen alla enheter i serien. När uppgifterna endast gäller utförandena SK 205E / SK 215E / SK 225E / SK 235E tydliggörs detta genom skrivningen SK 2x5E. Om informationen uteslutande gäller enheterna med integrerad nätdel och integrerade analoga ingångar (SK 200E, SK 210E, SK 220E, SK 230E) anges de med SK 2x0E i texten. Funktioner Alla modeller i serien SK 2xxE har följande funktioner: Basegenskaper SK 2xxE: Högt startmoment och exakt reglering av varvtalet genom sensorlös strömvektor-reglering Monteras direkt på eller nära motorn Tillåten omgivningstemperatur -25 C till 50 C (ge akt på tekniska specifikationer) Integrerat EMC-nätfilter för gränskurva A, kategori C2 eller C3 (gäller inte 115 V enheter) Automatisk mätning av statormotstånd eller fastställande av exakta motordata Programmerbar likströmsbromsning Inbyggd bromschopper för 4-kvadrantsdrift, bromsmotstånd som tillval (interna/externa) Ingång för temperatursensor (TS+/TS-) Inkrementalgivare kan utvärderas via digitala ingångar NORD-systembuss för att ansluta ytterligare moduler Fyra separata parametersatser som kan kopplas om online 8 DIP-switchar för minimalkonfiguration Lysdioder för diagnos (SK 2x5E inkl. signalstatus för DI/ DO) RS232/RS485 gränssnitt via RJ12-kontakt Plug-in minnesmodul EEPROM Integrerad positioneringsstyrning "POSICON" (se handboken BU 0210) CANopen utvärdering av absolutvärdesgivare via NORD-systembussen Skillnaderna mellan de olika utförandena (SK 200E / SK 205E / SK 235E) sammanfattas i nedanstående tabell och kommer att beskrivas längre fram i texten. 8 BU 0240 SE-2314

9 Pos: 22 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/_sicherheits- und Installati onshi nweise (Ü 1 Pos: 23 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/erläuterung der ver wendeten Allmänt Ytterligare egenskaper storlek I...III Egenskap 200E 205E 210E 215E 220E 225E 230E 235E Integrerad 24 V nätdel x x x x 24 V nätdel som kan användas alternativt x x x x Antal digitala ingångar (DIN) Antal digitala utgångar (DO) Antal analoga ingångar (AIN) extra potentiometrar för minimalkonfiguration x x x x Elektromekanisk bromsstyrning x x x x Säker pulsspärr (STO SS1) (se BU0230) x x x x AS-gränssnitt (4I/4O) x x x x Tabell 3: Ytterligare egenskaper storlek I... III Ytterligare egenskaper storlek IV Egenskap 200E 210E 220E 230E Integrerad 24 V nätdel x x x x Antal digitala ingångar (DIN) Antal digitala utgångar (DO) Antal analoga ingångar (AIN) extra potentiometrar för minimalkonfiguration x x x x Elektromekanisk bromsstyrning x x x x Säker pulsspärr (STO SS1) (se BU0230) x x AS-gränssnitt (4I/4O) x x Tabell 4: Ytterligare egenskaper storlek IV 1.2 Säkerhets- och installationsanvisningar NORDS frekvensomriktare är avsedda att användas i industriella starkströmsanläggningar. De drivs med spänningar som vid beröring kan leda till svåra personskador eller till döden. Frekvensomriktaren och dess tillbehör får endast användas på det sätt som tillverkaren har avsett. Obehöriga ändringar eller användning av reservdelar och extraanordningar, som varken säljs eller rekommenderas av tillverkaren, kan förorsaka bränder, elektriska stötar och personskador. Samtliga skydd och skyddsanordningar måste användas. Endast behöriga elektriker får utföra installationer och andra arbeten. Handbokens anvisningar måste följas till fullo under arbetet. Förvara därför handboken, samt alla tilläggsanvisningar för tillvald utrustning, nära till hands. Alla användare måste ha tillgång till handboken! Lokala föreskrifter för elinstallationer samt föreskrifter för förebyggande av olycksfall måste ovillkorligen följas. BU 0240 SE

10 Pos: 24 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/auflistung der Sicher heits- und Install 1 Pos: 25.5 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/warnung - Motoranl @ 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Förklaring av använda markeringar FARA VARNING SE UPP OBSERVERA Information Anger en omedelbart hotande fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Anger en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Anger en potentiellt farlig situation som kan leda till lättare eller mindre personskador. Anger en potentiellt riskfylld situation som kan leda till att produkten eller omgivningen skadas. Anger användartips och nyttig information Lista över säkerhets- och installeringsanvisningar Pos: 25.1 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/gefahr - Elektrischer Schl ag @ 1 FARA Fara för elstöt Enheten drivs med farlig spänning. Beröring av vissa strömförande delar (anslutningsplintar, kontaktlister och inledningskablar samt kretskort) kan leda till elstötar som kan vara livsfarliga. Även vid motorstillestånd (till exempel genom elektronikspärr, blockerad drift eller kortslutning vid utgångsplintar) kan nätanslutningsplintarna, motorplintarna och plintarna för bromsmotståndet, kontaktlisterna, kretskorten och inledningskablarna föra farlig spänning. Ett motorstillestånd är inte samma sak som en galvanisk isolering från nätet. Installationer och arbeten ska endast utföras på spänningsfria enheter och efter en väntetid på minst 5 minuter efter att spänningen har stängts av på nätsidan! (Frekvensomriktaren kan hålla farlig spänning i upp till 5 minuter efter att spänningen på nätsidan har stängts av.) Följ de 5 säkerhetsreglerna (1. frånskilj, 2. säkra mot återinkoppling, 3. fastställ spänningsfrihet, 4. jorda och kortslut, 5. täck över eller avgränsa delar i närheten som står under spänning)! Pos: 25.2 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/gefahr - Elektrischer Schl ag @ 1 FARA Fara för elstöt En ansluten motor kan rotera även om driften har stängts av spänningsfritt på nätsidan och därmed eventuellt generera farlig spänning. Beröring av strömförande delar kan då leda till elstötar med eventuellt livshotande skador som följd. Därför måste anslutna motorer stängas av. Pos: 25.3 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/warnung - El ektrischer Schlag @ 1 VARNING Fara för elstöt Frekvensomriktarens spänningsmatning kan starta den direkt eller indirekt, eller orsaka elstötar som kan resultera i livshotande skador vid beröring av strömförande delar. Därför ska alltid spänningsmatningens alla ledare avskiljas. På trefas-enheter ska L1 / L2 / L3 avskiljas samtidigt, på enfas-enheter ska L1 / N avskiljas samtidigt, på enheter som matas med likspänning ska DC / +B avskiljas samtidigt. Även motorledningarna U / V / W ska avskiljas samtidigt. Pos: 25.4 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/warnung - El ektrischer Schlag @ 1 VARNING Fara för elstöt Om jordningen inte är tillräckligt och en störning uppstår kan det orsaka elstötar som kan resultera i livshotande skador vid beröring. Därför är frekvensomriktaren endast avsedd för en fast anslutning och får bara användas med en fungerande jordförbindelse som uppfyller de lokala föreskrifterna för stora läckströmmar (> 3,5 ma). EN / VDE 0160 föreskriver dragning av en andra jordledning eller ett jordledningsarea på minst 10 mm2. 10 BU 0240 SE-2314

11 Pos: 26 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/verdrahtungsrichtlini Allmänt VARNING Skaderisk när motorn startar Under vissa inställningsvillkor kan frekvensomriktaren, eller en motor som är ansluten till den, starta automatiskt efter tillslagning på nätsidan. En maskin som drivs med dem (pressar/talja/valsar/fläktar o.s.v.) kan därmed oväntat börja röra på sig. Det kan resultera i olika slags skador, även på personer som befinner sig i närheten. Säkra därför riskområdet genom att varna och be alla personer lämna området innan nätet slås till. Pos: 25.6 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/vorsicht - Verbr @ 1 SE UPP Risk för brännskador Kylkroppen och alla andra metalldelar kan värmas upp till över 70 C. Om dessa delar vidrörs kan det orsaka lokala brännskador på kroppsdelar (händer, fingrar o.s.v.). Avvakta därför tills delarna har kylts av innan arbeten påbörjas. Använd lämpliga mätinstrument för att kontrollera delarnas temperatur. Håll även ett gott avstånd till närliggande delar under monteringen eller installera beröringsskydd. Pos: 25.7 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/achtung - Beschädigung am FU - Netzi @ 1 OBSERVERA Skador på frekvensomriktaren Vid enfasdrift (115 V/230 V) måste nätimpedansen vara minst 100µH per fas. Om så inte är fallet, måste en nätdrossel anslutas. Om denna anvisning inte följs kan frekvensomriktaren skadas på grund av otillåten strömbelastning på komponenterna. Pos: 25.8 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/achtung - EMV - U @ 1 OBSERVERA EMC-störningar på omgivningen Det här är enligt IEC en produkt inom den begränsade försäljningsklassen för industriell omgivning. Om den ska användas i bostadsområden kan eventuellt extra EMC-åtgärder fordras. Elektromagnetiska störningar kan till exempel reduceras med hjälp av ett tillvalt nätfilter. Pos: 25.9 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweise/sicher heitshi nweise/achtung - Abl @ 1 OBSERVERA Läck- och felström Frekvensomriktare skapar läckström på grund av sin konstruktionsprincip (t.ex. på grund av integrerade nätfilter, nätdelar och kondensatorbanker). På grund av andelen likström i läckströmmen krävs en allströmskänslig jord-felsbrytare (typ B) i enl. med EN / VDE 0160 för att frekvensomriktaren ska kunna drivas korrekt med jordfelsbrytare. Pos: /Anleitungen/El ektr oni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Install ationshinweise/sicherheitshinweise/infor mation - IT-N @ 1 Information Drift i TN-/ TT-/IT-nät Frekvensomriktarna är avsedda för drift i TN- resp. TT-nät samt, om det integrerade nätfiltret konfigureras, även för IT-nät. Pos: /Anleitungen/El ektr oni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Install ationshinweise/sicherheitshinweise/infor mation - @ 1 Information Underhåll Frekvensomriktaren är underhållsfri vid avsedd drift. Rengör kylflänsarna regelbundet med tryckluft vid dammig miljö. Om frekvensomriktaren ska vara ur drift eller lagras en lägre tid ska kondensatorerna formateras (kapitel 10.1). Om detta inte följs skadas dessa komponenter och det leder i sin tur till att frekvensomriktarens livslängd förkortas eller till att enheten kan förstöras helt. BU 0240 SE

12 Pos: 32 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/t ypenschl üssel_t ypenschl üssel /N omenkl atur (Überschrift) 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Kabeldragning Enheterna har utvecklats för användning i industriell omgivning. I sådan miljö kan de påverkas av höga värden av elektromagnetiska störningar. I allmänhet säkerställer en korrekt installation en störningsfri och ofarlig drift. För att upprätthålla EMC-riktlinjernas gränsvärden måste anvisningarna nedan beaktas. 1. Säkerställ att alla enheter i elskåpet är anslutna till en gemensam jordningspunkt eller jordningsskena, anslutningar skall vara utförda med korta jordledningar med stort tvärsnitt. Särskilt viktigt är det att en styrenhet ansluten den elektroniska drivtekniken (exempelvis en automatiseringsenhet) är ansluten till samma jordningspunkt som frekvensomriktaren via en kort ledning med stort tvärsnitt. Vi rekommenderar platta ledningar (till exempel metallbygel), då de har en lägre impedans vid höga frekvenser. 2. Anslut motorns jordledare direkt till den tillhörande enhetens jordningsanslutning. Användning av en central jordskena och sammanföring av samtliga skyddsledare till den skenan ger i regel en problemfri drift 3. Använd om möjligt skärmade ledningar för styrkretsarna. Anslut skärmen så att ledarna ändar är noggrant skärmade och ge akt på att ledarna inte är oskärmade för långa sträckor. Skärmen för analoga signalkablar ska jordas endast vid enhetens ena sida.. 4. Styrledningarna bör läggas så långt från motorkablarna som möjligt, bl. a. genom att olika ledningskanaler används. Om kablarna korsar varandra bör, om möjligt, vinkeln mellan dem vara Säkerställ att kontaktorerna i skåpen är avstörda, antingen genom RC-Filter vid växelspänningskontaktorer eller genom frihjulsdioder vid likströmskontaktorer. Avstörningsmedlen ska placeras på kontaktorspolarna. Varistorer för överspänningsbegränsning fungerar också. Avstörningen är särskilt viktig om kontaktorerna styrs av frekvensomriktarens reläer. 6. Använd skärmade eller armerade kablar till lastförbindelser (motorkabel). Jorda skärmningen/armeringen i båda ändarna. Jorda om möjligt direkt på kopplingsskåpets väl ledande monteringsplatta eller på EMC-satsens skärmvinkel. Dessutom måste kabeldragningen ovillkorligen vara elektromagnetiskt kompatibel. Vi kan leverera utgångsdrosslar som tillval vid behov. Du får under inga som helst omständigheter bryta mot säkerhetsbestämmelserna vid installationen av frekvensomriktaren! OBSERVERA Störningar och skador Styr-, matar- och motorkablar måste dras avskilda från varandra. De får under inga förhållanden dras i ett gemensamt skyddsrör/installationskanal för att undvika interferens från störningar. Testutrustning för högspänningsisoleringar får inte användas till kablar som är anslutna till motorstyrningen. Om detta inte följs kommer drivelektroniken att skadas. 12 BU 0240 SE-2314

13 Pos: 33 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/t ypenschl üssel/t ypenschlüssel / Fr equenzumrichter - Grundgerät Allmänt 1.3 Begrepp/typnyckel Entydiga typnycklar har definierats för varje enskild komponentgrupp och enhet. De anger uppgifter om enhetens typ, dess elektriska data, skyddsgrad, fästanordning och specialutföranden. Följande gruppindelning har gjorts: Grupp Frekvensomriktare basenhet Anslutningsenhet frekvensomriktare Anslutningsenhet teknikbox Tillvalsmodul (teknikbox) Utbyggnadsmoduler Typnyckel exempel SK 205E A (-C) SK TI (-C-WMK-1) SK TI4-TU-BUS (-C-WMK-TU) SK TU4-CAO (-C-M12) SK TIE4-M12-CAO Tabell5: Typnyckel exempel 1 Frekvensomriktare 2 Anslutningsenhet 3 Motor 4 Växlar Den typbeteckning som framgår av typnycklarna kan avläsas på typskyltarna, som är fästa eller tryckta på varje modul. Förklaring Type: Part-No: ID: Typ/beteckning Materialnummer Enhetens ID-nummer Bild 1: Typskylt frekvensomriktare BU 0240 SE

14 Pos: 34 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/t ypenschl üssel/t ypenschlüssel / Anschl usseinheit - Fr equenzumrichter 1 Pos: 37 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/leistung- Baugrößen- Z uor dnung [SK 1 Pos: 38 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/ausführung i n der Schutzart IP55 / IP66 [SK 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Typnyckel/frekvensomriktare basenhet SK 205E A (-C) IP-kapslingsklass: standard = IP55, C = "coated" = IP66 Radioavstörningsfilter: O = utan, A = klass A1(C2) Nätspänning: x12 = 115 V, x23 = 230 V, x40 = 400 V Antal nätfaser: 1xx = enfas, 3xx = trefas Antal siffror före komma för effekt: 0 = 0,xx, 1 = 0x,x0, 2 = 0xx,0 Apparatens nominella effekt: 250 = 0,25 kw, 370 = 0,37 kw, = 22,0 kw Frekvensomriktarserie: SK 200E, SK 205E, SK 210E, SK 215E SK 220E, SK 225E, SK 230E, SK 235E (...) Tillval, noterade endast om de används Typnyckel/anslutningsenhet frekvensomriktare SK TI (-C-WMK-1) Väggmonteringssats: -1 = storlek I + II, -2 = storlek III, -3 = storlek IV IP-kapslingsklass: standard = IP55, C = "coated" = IP66 Nätanslutning: 1 = 1~ 115/230 V*, 3 = 3~ 230/400 V* Passande typ: 200 = SK 200E, 205 = SK 205E, 210 = SK 210E, 215 = SK 215E, 220 = SK 220E, 225 = SK 225E, 230 = SK 230E, 235 = SK 235E Storlek: 1 = storlek I, 2 = storlek II, 3 = storlek III, 4 = storlek IV Frekvensomriktarserie: SK TI4 = anslutningsenhet SK TI4 *) Märkspänningen är beroende av den använda frekvensomriktaren, se även Tekniska specifikationer. (...) Tillval, noterade endast om de används Effekt storlekar tilldelning Storlek Nät-/effekttilldelning SK 2xxE 1~ V 1) 1~ V 2) 3~ V 3~ V Storlek I 0, ,37 kw 0, ,55 kw 0, ,1 kw 0, ,2 kw Storlek II 0, ,75 kw 0, ,1 kw 1,5... 2,2 kw 3,0... 4,0 kw Storlek III - - 3,0... 4,0 kw 5,5... 7,5 kw Storlek IV - - 5, ,0 kw 11,0 22,0 kw 1) Levereras endast i SK 2x5E-utförande 2) Utförandet SK2x0E levereras endast i storlek 1 14 BU 0240 SE-2314

15 Pos: 40 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/2. M ontage und Install ati on/m ontage/_montage und Installation (Überschrift) [BU Allmänt 1.4 Utförande med kapslingsklass IP55/IP66 Frekvensomriktaren SK 2xxE och påbyggnadsmodulerna finns tillgängliga i kapslingsklasserna IP55 (standard) eller IP66 (tillval). Om kapslingsklass IP66 önskas måste detta alltid anges vid beställningen! De båda kapslingsklasserna skiljer sig inte i begränsning eller funktion. För att skilja mellan kapslingsklasserna har moduler i kapslingsklassen IP66 fått ett extra "-C" (coated kretskort med ytbeläggning) i typbeteckningen (se nedan, "Information"). T.ex. SK 205E A-C IP55-utförande: SK 2xxE:s IP55-utförande är standard-varianten. Båda utförandena finns tillgängliga (motormonterad fastsatt på motorn, eller väggmonterad fastsatt i vägghållaren). Vidare kan alla anslutningsenheter, teknikboxar och samtliga kundgränssnitt beställas för detta utförande. IP66-utförande: IP66-utförandet är ett modifierat alternativ till IP55-utförandet. Även detta utförande finns i båda varianterna (integrerat i motorn, nära motorn) Tillgängliga moduler för IP66-utförandet (anslutningsenheter, teknikboxar och kundgränssnitt) har samma funktioner som motsvarande moduler i IP55-utförandet. Information "SK 2xxE- -C"-frekvensomriktare, storlek IV Frekvensomriktare i storlek IV kunde fram till produktionsvecka 38/2012 (fram till ID-nr.: 38M ) även levereras i "coated"-utförande "-C", men motsvarade bara IP55 på grund av den integrerade fläkten. Från ID-nr.: 39M. motsvarar dessa frekvensomriktare även kapslingsklass IP66. "SK 2xxE- -C"-frekvensomriktare med 5,5 kw och 7,5 kw (230 V) effekt, samt 11 kw och 15 kw (400 V) är IP-66-dugliga redan från ID-nr.:28M. Information Särskilda åtgärder för IP66 Modulerna i IP66-utförande får ett extra "-C"i typnyckeln och modifieras med följande särskilda åtgärder: Impregnerade kretskort. Pulverlackerat RAL 9006 (vit aluminium) hus. Membranventil för tryckutjämning vid temperaturvariationer. Kontroll av undertryck För kontrollen av undertyck krävs ett ledig M12-skruvförband. Här sätts då membranventilen in efter avslutad kontroll. Därefter kan skruvförbandet inte användas för kabelinföring längre. Om frekvensomriktaren ska monteras vid ett senare tillfälle, d.v.s. om den kompletta drivenheten (frekvensomriktare förmonterad på motorn) inte levereras av NORD, levereras membranventilen i en påse tillsammans med frekvensomriktaren. Då måste ventilen sakkunnigt monteras på plats av en anläggningsinstallatör. (Anmärkning: ventilen ska monteras så högt upp som möjligt för att undvika kontakt med stående vatten [t.ex. stående vatten på grund av kondens].) Information Kabeldragning För alla utföranden gäller ovillkorligen att alla kablar och kablarnas skruvförband är noga anpassade till varandra. Kablarna ska i den mån det är möjligt dras så att vattnet leds bort från enheten (lägg ev. kablarna i slingor). Det är bara på så sätt som den önskade skyddsgraden kan upprätthållas över tid. BU 0240 SE

16 Pos: 41 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/2. M ontage und Install ati on/m ontage/_montage Frequenzumrichter [SK 180 / 1 Pos: 42 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/2. M ontage und Install ati on/m ontage/m ontag e der Anschlusseinheit [SK 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare 2 Montering och installation 2.1 Montera frekvensomriktare Frekvensomriktarna levereras i olika storlekar utifrån prestandan. De kan monteras på motorns kopplingsplint eller i motorns omedelbara närhet. SK 2xxE ansluts till en motor eller väggmonteringsenhet med hjälp av anslutningsenheten SK TI4-... för respektive storlek.frekvensomriktaren sätts fast via integrerade stickkontakter. Motormonterat utförande Väggmonterat utförande Information Effektförluster Enheterna behöver tillräcklig ventilation som skyddar mot överhettning. Om ventilationen inte är tillräcklig leder det till att frekvensomriktarens effekt reduceras (derating). Faktorer som inverkar på ventilationen är monteringstyp (motor- eller väggmontering), men vid motormontering även motorfläktens luftflöde (kontinuerligt låga varvtal bristfällig kylning). I S1-drift kan otillräcklig kylning leda till effektförluster på exempelvis 1 2 effektsteg. Dessa förluster kan bara utjämnas genom att en nominellt större enhet används. Uppgifter om effektförluster och möjliga omgivningstemperaturer, samt mer detaljerad information (se kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. "Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden." på sidan Fehler! Textmarke nicht definiert.). 16 BU 0240 SE-2314

17 Pos: 43 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/2. M ontage und Install ati on/m ontage/anpassung an di e M otorbaugr öße [SK Montering och installation Montera anslutningsenhet Frekvensomriktaren SK 2xxE och anslutningsenheten SK TI4-... är alltid färdigmonterade och kontrollerade när de levereras som en komplett drivenhet (växel + motor + frekvensomriktare). Vid montering på en befintlig motor i efterhand, eller vid byte till en annan motormonterad frekvensomriktare, kan anslutningsenheten även beställas separat. OBSERVERA Enhetsutförande IP66 En IP 66-konform SK 2xxE får endast monteras i NORD:s fabrik, eftersom vissa särskilda åtgärder måste vidtas. Om IP 66-komponenter kompletteras på uppställningsplatsen kan deras kapslingsklass inte garanteras. Modulen "Anslutningsenhet SK TI4" innehåller följande komponenter: Gjutet hus, tätning (redan fastlimmad) och isoleringsplatta. Anslutningsplint passande till nätanslutningen. Styrkopplingsplint passande till SK 2xxE-utförandet. Skruvtillbehör för montering på motorn och kopplingsplintarna. Förberedda kablar, för anslutning av motor och PTC-motstånd. Arbetsförlopp: 1. Ta vid behov ta bort orginalplintkåpan från NORD-motorn, så att bara anslutningsplintarna blir kvar. 2. Sätt byglarna för korrekt motorkoppling på motorns anslutningsplint och anslut de förberedda kablarna för anslutning av motor och PTC-motstånd till rätt anslutningsplint på motorn. 3. Montera anslutningsenhetens gjutna hus med hjälp av de befintliga skruvarna på NORD-motorns kopplingsboxdel och montera tätningen samt medföljande kugg-/kontaktbrickor. Rikta då in det gjutna huset med den runda delen mot motorns drivsida (riktning D-lagersköld). Kontrollera passningen om en motor från någon annan tillverkare används. 4. Fixera isoleringsplattan ovanför motorns kopplingsplint. Skruva i anslutningsplinten med 2 skruvar M4x8 och sätt plastbrickorna ovanpå (storlek IV: 3 hattmuttrar M4). 5. Anslut motorkablarna U, V och W till anslutningsplinten, och PTC-motståndets kablar TF+ och TF- till styrkopplingsplint 38 och 39. Bild 2: Anslutningsenhet storlek I III Bild 3: Anslutningsenhet storlek IV BU 0240 SE

18 Pos: 44 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/2. M ontage und Install ati on/m ontage/install ation des SK 2xxE [SK 1 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Anpassa till motorstorlek Kopplingsplintens infästningar varierar mellan exempelvis olika motorstorlekar. Därför måste eventuellt adaptrar användas för att montera frekvensomriktaren. För att frekvensomriktarens maximala kapslingsklass IP55/IP66 ska kunna garanteras för den kompletta enheten måste även motorn ha en motsvarande kapslingsklass. Storlek NORD-motorer Montering av SK 2xxE storlek I Montering av SK 2xxE storlek II Montering av SK 2xxE storlek III Montering av SK 2xxE storlek IV Storlek Med adaptersats Inte möjlig Inte möjlig Inte möjlig Storlek Direkt montering Direkt montering Med adaptersats II Inte möjlig Stl 132 Inte möjlig Inte möjlig Direkt montering Med adaptersats III Storlek Inte möjlig Inte möjlig Inte möjlig Direkt montering Översikt adaptersatser Adaptersats Beteckning Består av Art. nr. Adaptersats I Adaptersats II Adaptersats III Adaptersats storlek på KK SK TI4-3-adaptersats_ SK TI4-4-adaptersats_132 Adapterplatta, kanttätning till kopplingsplint och skruvar. Adapterplatta, kanttätning till kopplingsplint och skruvar. Adapterplatta, kanttätning till kopplingsplint och skruvar Anslutningsenhet SK TI4 2 Adapterplatta 3 Tätning 4 Motor storlek 71 Bild 4: Exempel på anpassning av motorstorlek Information Motorer från andra tillverkare Anpassningsbarheten för motorer från andra tillverkare måste kontrolleras i varje enskilt fall! Anvisningar om hur omriktarreglerade drivenheter modifieras för SK 2xxE finns i BU BU 0240 SE-2314

19 Pos: 54 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/2. M ontage und Install ati on/el ektrischer Anschluss/SK 200E/_El ektrischer Anschluss (Überschrift) [BU Installera SK 2xxE 2 Montering och installation Innan elanslutningen kan utföras måste SK 2xxE ev. först demonteras från anslutningsenheten. För att göra detta lossar du de 4 fästskruvarna så att frekvensomriktaren kan dras uppåt i lodrätt läge. Sätt tillbaka frekvensomriktaren efter att försörjningsledningarna har anslutits. Detta måste utföras lodrätt mot anslutningsenheten och utan förskjutning. För att ledningen ska vara korrekt kan du använda PE-telepluggar. För att den maximala IP55/66 kapslingsklassen ska uppnås är det viktigt att alla fästskruvarna på frekvensomriktaren dras åt korsvis, steg för steg och med det vridmoment som anges i tabellen nedan. Använd skruvförband som passar till kabelarean till anslutningsledningens kabelinföring. Upp till storlek III leds frekvensomriktarens värmeförluster bort med konvektion. Denna understöds av motorns luftflöde. Därför bör du ta effektförluster med i beräkningen om oventilerade motorer eller väggmonterade enheter används. Möjligheten att leda bort värmen får inte hindras av kraftig nedsmutsning. Frekvensomriktare i storlek IV leder bort värmeförluster via integrerade fläktar. Frekvensomriktar-storlek Skruvstorlek Åtdragningsmoment Storlek I M5 x 45 3,5 Nm ± 20 % Storlek II M5 x 45 3,5 Nm ± 20 % Storlek III M5 x 45 3,5 Nm ± 20 % Storlek IV M8 x 20 5,0 Nm ± 20 % BU 0240 SE

20 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare 2.2 Elektrisk anslutning FARA Fara på grund av elektricitet ENHETERNA MÅSTE VARA JORDADE. En säker drift förutsätter att enheten ifråga har monterats och tagits i drift på ett korrekt sätt av kvalificerad personal som har följt anvisningarna i den här handboken. I synnerhet måste både allmänna och regionala monterings- och säkerhetsföreskrifter för arbeten på starkströmsanläggningar (till exempel VDE) och föreskrifter som behandlar korrekt användning av verktyg och personlig skyddsutrustning följas. Vid nätingången och motoranslutningsplintarna kan det farlig spänning förekomma, till och med om frekvensomriktaren är avstängd. Använd alltid en isolerad skruvmejsel för dessa plintar och arbeten i närheten av dem. Övertyga dig om att ingångsspänningens källa är spänningsfri innan enheten kopplas in och före eventuella ändringar på den. Säkerställ att frekvensomriktaren och motorn är specificerade för den aktuella anslutningsspänningen. Information Kabeldragning för temperatursensor och PTCmotstånd PTC-motstånd ska, precis som alla andra signalledningar, dras åtskilda från motorledningarna. I annat fall leder störsignaler från motorlindningen till ledningen att störningar uppstår på frekvensomriktaren. För att komma åt de elektriska anslutningarna måste du först ta bort SK 2xxE från anslutningsenheten SK TI4. Gör då så här: 1. Stäng av nätspänningen, kontrollera spänningen och avvakta väntetiden! 2. Lossa de 4 insexskruvarna (4 mm). 3. Lyft försiktigt upp frekvensomriktaren lodrätt från anslutningsenheten. Storlek IV har handtag eller fördjupningar som enheten kan lyftas upp i (se bild Storlek IV: Handtag och Storlek IV: fördjupning). 4. Nu kan du komma åt de elektriska anslutningarna och tillvalsplatserna. Storlek I III Storlek IV 20 BU 0240 SE-2314

SNABBGUIDE. Frekvensomvandlare VAU 7.5/3. www.becker-international.com. Instruktionsbok 28100241401 11/12

SNABBGUIDE. Frekvensomvandlare VAU 7.5/3. www.becker-international.com. Instruktionsbok 28100241401 11/12 Instruktionsbok SNABBGUIDE Frekvensomvandlare VAU 7.5/3 28100241401 11/12 Säkerhetsanvisningar Varning för elektrisk stöt! Livsfara! Elektriska stötar kan orsaka svåra personskador eller leda till döden.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *22141464_0615* Tillägg till montage och driftsinstruktionen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

DeLaval Y/D start Instruktionsbok

DeLaval Y/D start Instruktionsbok Instruktionsbok 87077931 2013-12-16, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval Y/D start... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 DeLaval Y/D start 1 Förord...

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. REG-nätdel 8209-101-500 Busch-AudioWorld. 2673-1-8313 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. REG-nätdel 8209-101-500 Busch-AudioWorld. 2673-1-8313 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8209 - BJE @ 22\mod_1332422011689_162131.docx @ 205486 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2673-1-8313

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Digitala ingångsmoduler

Digitala ingångsmoduler 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 172 TX-I/O modulsystem Digitala ingångsmoduler TXM1.8D TXM1.16D Två fullt kompatibla modeller: TXM1.8D: 8 ingångar med varsin lysdiod i tre

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

KNX/EIB. 1 Säkerhetsanvisningar. 2 Enhetens konstruktion

KNX/EIB. 1 Säkerhetsanvisningar. 2 Enhetens konstruktion Fönsteraktor infälld Best. nr. : 2164 00 Jalusiaktor 1-facks infälld Best. nr. : 2165 00 Värmeaktor 1-facks infälld Best. nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering

Läs mer

Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning

Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning AMA 8 UCA Styr- och övervakningssystem 3 Styrfunktionsenheter med sammansatt funktion 842 DESIGO RXC Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning Tillsats till rumsregulator RXC30 / RXC31 RXC40.5 Utbyggnadsmodul

Läs mer

ABB komponentfrekvensomriktare ACS50, 0,18 till 2,2 kw / 0,25 till 3 hk

ABB komponentfrekvensomriktare ACS50, 0,18 till 2,2 kw / 0,25 till 3 hk ABB komponentfrekvensomriktare ACS50, 0,18 till 2,2 kw / 0,25 till 3 hk Teknisk katalog PROFIL INDUSTRIER PRODUKTER APPLIKATIONER KOMPETENS PARTNER TJÄNSTER ABB komponentfrekvensomriktare ABB komponentfrekvensomriktare

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Kompletteringsblad till bruksanvisningen Tillval från fabrik S OW 480 VOLT 351/451/551 Utrustning av aggregatet för 480 V nätanslutning (ingen komplettering) Beakta vidare systemdokumentation! Allmänna

Läs mer

Tilläggsbruksanvisning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000

Tilläggsbruksanvisning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000 Utgåva: 12.2009 610.44482.65.000 Driftinstruktion i original Svenska Tilläggsbruksanvisning G-BH7 Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000 Apparater av grupp II, kategori 3/2GD och 3GD 2BH7 2 2BH7

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Högtalare för inbyggnad 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 2673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Högtalare för inbyggnad 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 2673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_162131.docx @ 206076 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2673-1-8321

Läs mer

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100.

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100. Sid 1 (6) 7(.1,6.$%(67b00(/6(5)g5(/(.75,6.8758671,1* Rubrik Dokument.UDIWHOHNWURQLN 7%( Utgåva 4 (S),QQHKnOO 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3 3.2 Övriga

Läs mer

Monteringsanvisningar till H-Air

Monteringsanvisningar till H-Air Monteringsanvisningar till H-Air Mekanisk montering av ugn, frontram m.m. beskrivs här... Elektrisk montering av fläktlåda: Fläkten får endast monteras av en behörig elinstallatör. Nätkablar som används

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

Materialet är ursprungligen skrivet av Johnny Biström, editerat av Harri Anukka

Materialet är ursprungligen skrivet av Johnny Biström, editerat av Harri Anukka ELSÄKERHET. Materialet är ursprungligen skrivet av Johnny Biström, editerat av Harri Anukka Förord. Detta material gäller för elinstallationer vilka matas med växelspänning under 1000V eller med likspänning

Läs mer

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet SV AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Innehåll Säkerhetsanvisningar...3 Installation/idrifttagning...4 Manövrerings- och indikeringselement...6 Montering...6

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

Monterings-, Användningsoch Underhållsanvisning

Monterings-, Användningsoch Underhållsanvisning Monterings-, Användningsoch Underhållsanvisning Klimataggregat KG/KGW som ATEX-modell för ex-miljö Kompletterande användarinformation Wolf GmbH 84048 Mainburg Postfack 1380 Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Läs mer

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare PTC/RTC optionskort För Emotron FlowDrive-IP2Y Bruksanvisning Svenska PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare

Läs mer

Monterings- och driftinstruktion DULCOMARIN II, N-modul (Nätenhetsmodul utan relä) DXMaN

Monterings- och driftinstruktion DULCOMARIN II, N-modul (Nätenhetsmodul utan relä) DXMaN Monterings- och driftinstruktion DULCOMARIN II, N-modul (Nätenhetsmodul utan relä) DXMaN Ange din enhets ID-kod här! DXMa _ Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren

Läs mer

Handbok Gysmi Tiginverter

Handbok Gysmi Tiginverter Handbok Gysmi Tiginverter Överensstämmelsedeklaration Den här utrustningen överensstämmer med direktiv 83/336/EEG, avseende elektromagnetisk kompatibilitet, och 73/23/EEG, om lågspänningsapparater. Den

Läs mer

Strömförsörjning. DC-UPS Mini

Strömförsörjning. DC-UPS Mini Strömförsörjning DC-UPS Mini Avbrottsfri strömförsörjning med inbyggt nätaggregat på 2 A tillsammans med MINI- BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH. Särskilt kompakt och lättanvänd. 121015_121015:1 Nya MINI-DC-UPS/24

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB 00: Installationsanvisning Drift och skötsel Index P Tillverkardeklartion Montage, drift och underhåll Installation Beteckningssystem 5 Elschema 6 Anslutning rör 7 Rengöring 8 Tillverkardeklaration I enlighet

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Beskrivning Luftridå för infällt montage Användningsområden Curant Optima R är avsedd att användas inomhus som luftridå vid olika

Läs mer

=== Ende der Liste für Textmarke Cover ===

=== Ende der Liste für Textmarke Cover === Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8211/8212 - BJE @ 22\mod_1332490799558_162131.docx @ 205707 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2673-1-8365

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF,

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Fredrik Kagerud Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Elsäkerhetsverket 2014-04-15 Produkten Användarens skyldigheter Installationen Produkten Säkerhetskraven är angivna i " Förordning

Läs mer

Optimerad för lågeffektapplikationer

Optimerad för lågeffektapplikationer Optimerad för lågeffektapplikationer Nyhet! Emotron VS10 / VS30 Optimerad i storlek och pris för lågeffektapplikationer Trots det lilla formatet är våra nya frekvensomriktare Emotron VS10 och VS30 utrustade

Läs mer

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 68 Solvärmemodul SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax 02 9 8 28 0 info@vaillant.de

Läs mer

Kontaktorer och reläer. för bostäder och kommersiella byggnader

Kontaktorer och reläer. för bostäder och kommersiella byggnader Kontaktorer och reläer för bostäder och kommersiella byggnader Kompakt serie: Nya kontaktorer och reläer för både bostäder och kommersiella fastigheter Modern, kraftfull men ändå enkel att montera - det

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Infällt ljusstyrkeregulator Best. nr. : 2102 00 Utanpåliggande ljusstyrkeregulator Best. nr. : 2103 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras

Läs mer

Teknisk manual Rörelsevakt

Teknisk manual Rörelsevakt 2673-1-8565 03.07.2014 Teknisk manual Rörelsevakt MD-F-1.0.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5 2.3 Felaktig

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

Minikontaktorer MO, MO/PO upp till 20A, AC1; 5.5kW, AC3, 400 (415) V~

Minikontaktorer MO, MO/PO upp till 20A, AC1; 5.5kW, AC3, 400 (415) V~ MO, MO/PO upp till 20A, AC1; 5.5kW, AC3, 400 (415) V~ Allmänt Minikontaktorer MO är ideala för omkoppling i industrin, konstruktion av växlar och installationer. De många varianterna samt det stora utbudet

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 2-4. Svenska. Installationsanvisningar 818860-00. Nivåvakt NRS 2-4

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 2-4. Svenska. Installationsanvisningar 818860-00. Nivåvakt NRS 2-4 GESTRA GESTRA Steam Systems NRS 2-4 SV Svenska Installationsanvisningar 818860-00 Nivåvakt NRS 2-4 Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Säkerhetsanvisningar...4 Varning...4 Förklaringar Leveransomfång...5

Läs mer

Igångkörningsanvisningar

Igångkörningsanvisningar ACS 600 Igångkörningsanvisningar Denna anvisning omfattar: Inställning av ACS 600 via manöverpanelen Start första gången Kontroll av rotationsriktningen Start via en digital ingång Varvtalsreglering via

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning LED ye LED ye 28 LED ye 40 40 67 20 7 30 M12 x 1 Orderbenämning Kännetecken 40 mm ej i plan Snabbmonteringsförslutning Användbar upp till SIL 2 enligt IEC 61508 Anslutning 1 2 1 BN 2 BU Tillbehör

Läs mer

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 4 mm

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 4 mm 0102 Orderbenämning Kännetecken 4 mm ej i plan Insättningsbar till SIL3 enligt IEC61508 Ansökan Fara! I säkerhetsrelaterade tillämpningar måste sensorn styras med ett lämpligt felsäkert gränssnitt från

Läs mer

Emotron I/O-kort 2.0 Option

Emotron I/O-kort 2.0 Option Emotron I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5916-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 2012-03-01 Copyright CG Drives & Automation Sweden

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

Elektromekaniska ställdon

Elektromekaniska ställdon 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC.1 Ställdon för ventil, elektriska 505 / SQL36E Användningsområde ACVATIX Elektromekaniska ställdon för vridspjällventiler VKF46.. SQL36E.., SQL36E.. Matningsspänning

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA 0 Elster GmbH Edition 0. Översättning från tyska D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med dämpning eller byte

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Bruksanvisning i original

Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Stå & Sittbord med elektrisk nivåjustering 1-pelare 2-pelare 3-pelare Innan användning av systemet, läs igenom denna manual och spara den för framtida behov. 1 Allmän produkt

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Elektriskt ställdon Typ Bild 1 Elektriskt ställdon typ Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV

Elektriskt ställdon Typ Bild 1 Elektriskt ställdon typ Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV Elektriskt ställdon Typ 5857 Bild 1 Elektriskt ställdon typ 5857 Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV Utgåva oktober 2004 Säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar Apparaten får endast installeras

Läs mer

Modul för motståndsmätning TXM1.8P

Modul för motståndsmätning TXM1.8P 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 176 TX-I/O Modul för motståndsmätning TXM1.8P 8 ingångar med lysdiod för signal-/felindikering. 8 ingångar för motståndsmätning som kan konfigureras

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Bruksanvisning Väggsåg EX

Bruksanvisning Väggsåg EX Bruksanvisning Väggsåg EX Index 004 10987071 sv /23.10.2006 Vi gratulerar! Du har valt en beprövad TYROLIT Hydrostress-apparat och därmed en teknologiskt ledande standard. Endast original TYROLIT Hydrostress-reservdelar

Läs mer

Gränssnitt i enlighet med IEC 61439-2

Gränssnitt i enlighet med IEC 61439-2 NY Gränssnitt i enlighet med IEC 61439-2 För skyddad utomhusinstallation Kapslingsklass IP 65 Kombinerbara kapslingssystem som kan utökas i alla riktningar 6 kapslingsstorlekar i ett moduler på 150 mm

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Temperaturregulator QD/A Drews Electronic MANUAL. Komponenter för automation. Nordela

Temperaturregulator QD/A Drews Electronic MANUAL. Komponenter för automation. Nordela Temperaturregulator QD/A Drews Electronic MANUAL Komponenter för automation Innehåll sid 1.0 Allmän beskrivning 3 1.1 3-pkt-regulator (Värme-Från-Kyla) 3 1.2 Dimensioner mm. 3 1.3 Typnyckel 4 1.4 Mätområden,

Läs mer

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Audioingång 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 2673-1-8315 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Audioingång 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 2673-1-8315 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8210 - BJE @ 22\mod_1332489897340_162131.docx @ 205613 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2673-1-8315

Läs mer

Funktionsmanual nivåsond. PS3xxx PS3xxA /2012

Funktionsmanual nivåsond. PS3xxx PS3xxA /2012 Funktionsmanual nivåsond PS3xxx 14014571.03 01/2012 Innehåll 1 Anmärkning...2 1.1 Symboler som används...2 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Medföljande artiklar...3 4 Funktion och egenskaper...4 5 Montering...4

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

DVCompact. Tillufts-/frånluftsaggregat

DVCompact. Tillufts-/frånluftsaggregat Tillufts-/frånluftsaggregat Dokument översatt från engelska 2083831-SE 2014-02-20 A001 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varningar... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Tekniska

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Kuggväxelmotorer, 3-fas GGM - Gugje Geared Motor Co., Ltd. Komponenter för automation. Nordela V13.06

Kuggväxelmotorer, 3-fas GGM - Gugje Geared Motor Co., Ltd. Komponenter för automation. Nordela V13.06 Kuggväxelmotorer, 3-fas GGM - Gugje Geared Motor Co., Ltd. Komponenter för automation En kort presentation GGM Co., Ltd. grundat 1979, är beläget i Sydkorea. Man är helt fokuserad på att konstruera och

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

SF 700 FREKVENSOMFORMARE. www.spvspintec.se INSTALLATION & BRUKSANVISNING SVENSKA

SF 700 FREKVENSOMFORMARE. www.spvspintec.se INSTALLATION & BRUKSANVISNING SVENSKA SF 700 FREKVENSOMFORMARE SVENSKA INSTALLATION & BRUKSANVISNING www.spvspintec.se INNEHÅLL 1. SÄKERHET 1.1 Säkerhetsanvisningar... 3 1.2 Säkerhetsåtgärder... 3 1.3 Tillåten användning... 3 2. INSTALLATION

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare El-maskin Mekanik Gångjärn Säkerhetsgångjärn CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare Bryter strömmen automatiskt Självslocknande material IP67 www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41

Läs mer

Rumstermostat. för 4-rörs Fan Coil-applikationer

Rumstermostat. för 4-rörs Fan Coil-applikationer 3 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBC Givare för temperatur 017 Rumstermostat för 4-rörs Fan Coil-applikationer RAB31 Rumstermostat med väljare för värme- eller kyldrift 2-lägesreglering Manuellt val

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer