Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompakt luftbehandlingsaggregat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompakt luftbehandlingsaggregat"

Transkript

1 Kompakt luftbehandlingsaggregat Dokument översatt från engelska SE A007

2 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse Varning Produktinformation Allmänt Tekniska data Mått och vikt Topvex SR Mått och vikt Topvex TR Elektriska data Topvex SR/TR Transport och förvaring Installation Uppackning Installation var och hur? Installation av aggregatet Installation Tilluftsgivare (Topvex SR 03 06) Installation av VAV-modeller Anslutningar Kanaler Montering av vattenvärmebatteriet Konfigurering av programvara för vattenvärmning Elektriska anslutningar Installation av manöverpanelen Mått Allmänt Installation Extrautrustning...24

3 1 Intyg om överensstämmelse Tillverkare Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg SVERIGE Kontor: Fax: intygar härmed att följande produkter: Luftbehandlingsaggregat Topvex SR03 EL Topvex SR06 EL Topvex TR04 EL Topvex SR03 Topvex SR06 Topvex TR04 Topvex SR03 HWL/HWH Topvex SR06 HWL/HWH Topvex TR04 HWL/HWH Topvex SR04 EL Topvex TR03 EL Topvex TR06 EL Topvex SR04 Topvex TR03 Topvex TR06 Topvex SR04 HWL/HWH Topvex TR03 HWL/HWH Topvex TR06 HWL/HWH Intyget gäller endast för produkten i det skick i vilket den levererats och installerats vid anläggningen i enlighet med medföljande installationsanvisningar. Intyget omfattar inte komponenter som senare lagts till eller åtgärder som senare vidtagits på produkten. Uppfyller alla tillämpliga krav i nedanstående direktiv Maskindirektivet 2006/42/EG Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Tillämpliga delar av nedanstående harmoniserade standarder tillämpas: EN ISO 12100:2010 EN EN Maskinsäkerhet Generella konstruktionsprinciper riskbedömning och riskminskning Maskinsäkerhet skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden Elektriska apparater för hushåll och liknande Säkerhet del 1: Allmänna fordringar EN Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål Säkerhet Del 2 40: Särskilda fordringar på elektriska värmepumpar, luftkonditioneringsapparater och avfuktare EN EN EN EN Fullständig teknisk dokumentation finns tillgänglig. Skinnskatteberg Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål Säkerhet Anvisningar för tillverkningskontroll av apparater som omfattas av EN och EN Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6 2: Allmänna normer immunitet i industriella miljöer Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-3: Allmänna normer emissionsnivåer för hushåll, handel och lätt industri Mats Sándor Teknisk direktör Systemair AB

4 2 Varning Nedanstående symboler och varningar förekommer i dokumentet. Fara Se till att aggregatet är bortkopplat från elnätet före underhåll och/eller elarbete. Elektriska anslutningar får endast utföras av behörig personal och i enlighet med gällande krav och föreskrifter. Varning Handtagen är endast avsedda att användas i samband med installationen. Dessa ska avlägsnas innan aggregatet tas i drift för att uppnå den säkerhetsnivå som krävs för aggregatet. Aggregatet måste vara anslutet till ett kanalsystem eller på annat sätt skyddat för att omöjliggöra kontakt med fläktarna genom kanalanslutningarna. Aggregatet är tungt. Var försiktig vid transport och installation. Det finns risk för klämskador. Använd skyddskläder. Se upp för vassa kanter vid installation och underhåll. Se till att använda en lämplig lyftanordning. Använd skyddskläder. Aggregatets elektriska anslutning till elnätet ska föregås av en allpolig brytare med minst 3 mm kontaktavstånd. Aktas Om aggregatet installeras på kall plats måste alla skarvar täckas med isolering och tejpas noggrant. Kanalanslutningar/kanaländar bör täckas över vid förvaring och installation. Anslut inte torktumlare till ventilationssystemet. Var försiktig så att inte vattenbatteriet skadas när vattenledningarna kopplas till anslutningarna. Dra åt med skiftnyckel så att anslutningen blir tät. 3 Produktinformation 3.1 Allmänt Den här installationshandboken gäller luftbehandlingsaggregatstypen Topvex SR/TR 03 06, som tillverkas av Systemair AB. Topvex SR/TR omfattar följande modeller och tillval: Modeller: SR03, SR04, SR06, TR03, TR04, TR06 Värmebatteri: EL (elektrisk), HWL (varmvattenbatteri, låg effekt), HWH (varmvattenbatteri, hög effekt) eller Ingen. Höger- eller vänsteranslutet utförande: R (höger) eller L (vänster). Den sida där tilluften sitter, sett ifrån tillträdessidan. Luftflödesreglering: CAV (konstant luftvolym) eller VAV (variabel luftvolym = konstant kanaltrycksreglering) Vattenvärmebatterier går att beställa som tillval till aggregat som saknar eftervärmningsbatteri. Den här handboken innehåller grundläggande information och rekommendationer som berör utformning, installation, driftsättning och drift av aggregatet. Syftet är att aggregatet ska fungera felfritt. Läs handboken noga och följ alla anvisningar och säkerhetsanvisningar, för att säkerställa att aggregatet används korrekt och säkert Systemair AB

5 3.2 Tekniska data Mått och vikt Topvex SR Fig. 1 Mått (mm) SR03 (avbildad som ett högeranslutet aggregat) Fig. 2 Mått (mm) SR04, SR06 (avbildade som ett högeranslutet aggregat) Modell A B C D (c/c) E (c/c) F SR SR Modell G H I J K SR SR Y: 15R 1/2 innergänga Vikt Topvex SR Modell Vikt (kg) SR SR SR Systemair AB

6 Nödvändigt utrymme Topvex SR Fig. 3 Nödvändigt utrymme Modell M (mm) N (mm) SR SR SR Systemair AB

7 3.2.2 Mått och vikt Topvex TR Fig. 4 Mått (mm) TR03, TR04 (avbildade som ett högeranslutet aggregat) Modell A B C D (c/c) E (c/c) F TR TR Modell G H I J K Ø TR TR Systemair AB

8 Fig. 5 Mått (mm) TR06 Y: 15R 1/2 innergänga Vikt Topvex TR (avbildad som ett högeranslutet aggregat) Modell Vikt (kg) TR TR TR Systemair AB

9 Nödvändigt utrymme Topvex TR Fig. 6 Nödvändigt utrymme Modell M (mm) N (mm) TR TR TR Elektriska data Topvex SR/TR Tabell 1: Effektförbrukning Modell Fläktar (W tot.) 230 V 1~ och 400 V 3N~ Fläktar (W tot.) 230 V 3~ Säkring (A) för EL-värmebatteri 230 V 1~ och (kw tot.) 400 V 3N~ Säkring (A) för 230 V 1~ och 230 V 3~ SR/TR03 EL 1016/ x 13 3 x 16 SR/TR03 (Ingen, HWL/HWH) 1016/ SR/TR04 EL 1560/ x 16 3 x 20 SR/TR04 (Ingen, HWL/HWH) 1560/ SR/TR06 EL 2066/ ,3 3 x 16 3 x 25 SR/TR06 (Ingen, HWL/HWH) 2066/ x 10 3 x Systemair AB

10 3.3 Transport och förvaring Aggregatet Topvex SR/TR bör förvaras och transporteras på ett sådant sätt att det skyddas mot fysisk åverkan som kan skada panelerna, handtagen, bildskärmen o.s.v. Det bör täckas över så att damm, regn och snö inte kan tränga in i och skada aggregatet och dess komponenter. Aggregatet levereras i ett stycke som innehåller alla nödvändiga komponenter. Det är inslaget i plast och står på en pall för att det ska vara enkelt att transportera. Använd gaffeltruck vid transport av Topvex SR/TR aggregatet. För in gafflarna under aggregatet från den ena kortsidan (figur 7). Varning Aggregatet är tungt. Var försiktig vid transport och installation. Det är risk för klämskador. Använd skyddskläder. Fig. 7 Transport av aggregatet 4 Installation 4.1 Uppackning Kontrollera att all beställd utrustning finns med innan installationen påbörjas. Eventuella avvikelser måste anmälas till leverantören av Systemair-produkterna. 4.2 Installation var och hur? Aggregaten Topvex SR/TR är avsedda för installation inomhus. TopvexSR03,SR04 och SR06 går att installera utomhus, om de skyddas mot väder och vind. Använd väderskyddet ODS (tillval) för storlek 04 och 06. Placera aggregatet på en vågrät, plan yta. Det är viktigt att aggregatet står helt vågrätt innan det tas i bruk. Ställ helst aggregatet i ett separat rum (till exempel i ett förråd, i en tvättstuga, på vinden eller liknande). Elkomponenterna bör inte utsättas för temperaturer som understiger 0 C eller överstiger +50 C. Installationsplatsen bör väljas så att inspektionsluckorna kan nås, eftersom aggregatet måste underhållas med jämna mellanrum. Se till att det finns så pass mycket fritt utrymme att det går att öppna luckorna och ta ut huvudkomponenterna (figur 3 och figur 6). Undvik att ställa aggregatet mot en vägg, eftersom lågfrekvent buller kan ge upphov till vibrationer i väggen även om fläktens bullernivå är acceptabel. Om väggplacering inte går att undvika rekommenderar vi att väggen isoleras ordentligt. Uteluftsintaget ska helst placeras på byggnadens norra eller östra sida, på avstånd från utblås för exempelvis köksfläktar och tvättstugor Systemair AB

11 4.3 Installation av aggregatet Aggregatet ska installeras som visas nedan (figur 8). Fig. 8 Installationsposition (vänsteranslutet aggregat) Fig. 9 Installationsposition (högeranslutet aggregat) Tabell 2: Symbolbeskrivning Symbol Beskrivning Tilluft Frånluft Uteluft Avluft Systemair AB

12 4.3.1 Installation 1 Förbered ytan där aggregatet ska monteras. Se till att ytan är jämn och vågrät och kontrollera att den kan bära aggregatets tyngd. Utför installationen i enlighet med lokala regler och föreskrifter. 2 Lyft aggregatet på plats. Varning Se upp för vassa kanter vid installation och underhåll. Se till att använda en lämplig lyftanordning. Använd skyddskläder. 3 Justera aggregatet i våg med hjälp av de medföljande monteringsfötterna. 4 Anslut aggregatet till elnätet med den allpoliga brytaren (säkerhetsbrytaren) som ligger inne i aggregatet vid leveransen. Kablarna dras genom aggregatets ena kortsida (Topvex SR 03 06) eller genom översidan på aggregatets hölje (Topvex TR 03 06), direkt till kopplingsboxen. Närmare information finns i det bifogade kopplingsschemat och i tabellen (tabell 3) nedan. Varning Aggregatets elektriska anslutning till elnätet ska föregås av en allpolig brytare med minst 3 mm kontaktavstånd. Fara Se till att aggregatet är bortkopplat från elnätet före underhåll och/eller elarbete. Elektriska anslutningar får endast utföras av behörig personal och i enlighet med gällande krav och föreskrifter. 4.4 Tilluftsgivare (Topvex SR 03 06) Tilluftsgivaren sitter monterad efter aggregatet i tilluftskanalen (figur 10). I tabell 3 finns mer information om vilka plintar givaren måste anslutas till i kopplingsboxen. Andra temperaturgivare är inbyggda i aggregatet från fabrik. Tilluftsgivaren följer med i aggregatpaketet vid leveransen Systemair AB

13 Fig. 10 Installerad tilluftsgivare (högeranslutet aggregat) 4.5 Installation av VAV-modeller Om aggregatet levereras som ett VAV-aggregat (variabel luftflöde) levereras tryckgivarna som reglerar fläkthastigheten löst tillsammans med aggregatet. Tryckgivarna måste monteras i till- och frånluftskanalerna (figur 11), och måste anslutas till uttag ( tabell 3). Fig. 11 VAV-installation Systemair AB

14 4.6 Anslutningar Kanaler Principer för luftanslutning Fig. 12 Anslutningar och grundläggande komponenter i vänsteranslutna aggregat Pos. Beskrivning Symbol A B C D Anslutning, tilluft Anslutning, avluft Anslutning, uteluft Anslutning, frånluft 1 Fläkt, tilluft 2 Fläkt, frånluft 3 Filter, tilluft 4 Filter, frånluft 5 Värmeväxlare 6 Rotormotor 7 Elutrymme 8 Eftervärmningsbatteri Kondens- och värmeisolering Utelufts- och avluftskanalerna måste alltid vara välisolerade till skydd mot kondensbildning. Det är särskilt viktigt att de kanaler som ansluts till aggregatet är korrekt isolerade. Dessutom måste alla kanaler som monteras i kalla rum eller områden vara välisolerade. Använd mineralullsisolering (minst 100 mm tjock) med diffusionsspärr av plast. Kanaler som utsätts för extremt låga utetemperaturer vintertid måste isoleras extra den totala tjockleken på isoleringen måste vara minst 150 mm Systemair AB

15 Aktas Om aggregatet installeras på kall plats måste alla skarvar täckas med isolering och tejpas noggrant. Kanalanslutningar/kanaländar bör täckas över vid förvaring och installation. Anslut inte torktumlare till ventilationssystemet Ljuddämpare För att undvika att fläktbuller fortplantar sig via kanalsystemet bör ljuddämpare installeras på både till- och frånluften. För att undvika att buller fortplantar sig mellan olika rum via kanalsystemet, och för att dämpa ljudet från kanalsystemet i sig, rekommenderar vi att ljuddämpare installeras framför varje intagsdiffusor Montering av vattenvärmebatteriet Obs! Gäller för enheter utan eftervärmningsbatteri. Aggregat utan eftervärmningsbatteri kan utökas med vattenvärmebatteri (Ingen). HW-värmebatteri kan beställas som tillbehör. Följande instruktion beskriver hur vattenvärmebatteriet monteras och ansluts till aggregatet VV-installation i Topvex SR utan eftervärmningsbatteri 1 Öppna inspektionsluckan till värmedelen genom att lossa de fyra skruvarna. 2 För in HW-värmebatteriet i styrskenorna (1) hela vägen in till slutet av skenorna. Säkerställ att de gängade anslutningarna (2) och (3) hamnar mot aggregatets framsida och vända mot kortsidan, så som bilden visar Systemair AB

16 3 Anslut vattenledningar till de gängade anslutningarna (1) och (2). HW-batteriet har sexkantiga anslutningar med invändiga gängor (15R 1/2 innergänga). Täckplåtar runt anslutningarna är monterade i aggregatet (förstärkning). Pilar på bilden visar hur varmvatten ansluts till HW-batteriet (1) och (2). Obs! För högerutförande (R) aggregat ansluts varmvatteninlopp till den övre anslutningen och returvatten till den nedre anslutningen. För vänsterutförande (L) aggregat vänds HW-värmebatteriet upp och ned, så att varmvatteninlopp ansluts till den nedre anslutningen och returvatten till den övre anslutningen. Aktas Var försiktig så att inte vattenbatteriet skadas när vattenledningarna kopplas till anslutningarna. Dra åt med skiftnyckel så att anslutningen blir tät. Anslut frysskyddsregleringsgivaren (pos. 3) till anslutning 44 och 40 i elskåpet. Använd internt förberedda genomföringar för att dra kablar mellan de olika sektionerna. 4 Anslut alla nödvändiga tillbehör, som vattenventiler och ventilställdon. Mer information finns i det bifogade kopplingsschemat. 5 Använd manöverpanelen för att programmera aggregatet för vattenvärmebatteri. I kapitel finns mer information om hur programvaran konfigureras Systemair AB

17 VV-installation i Topvex TR utan eftervärmningsbatteri 1 Ta bort täckplåten (pos. 1) genom att lossa de tre skruvarna (pos. 2). 2 För in vattenvärmebatteriet genom att luta det så som bilden visar. 3 Anslut vattenledningar till de gängade anslutningarna (1) och (2). HW-batteriet har sexkantiga anslutningar med invändiga gängor (15R 1/2 innergänga). Täckplåtar runt anslutningarna är monterade i aggregatet (förstärkning). Pilar på bilden visar hur varmvattnet ansluts till HW-värmebatteriet. Anslut varmvatteninlopp till den övre anslutningen (pos. 1) och returvatten till den nedre anslutningen (pos. 2). Aktas Var försiktig så att inte vattenbatteriet skadas när vattenledningarna kopplas till anslutningarna. Dra åt med skiftnyckel så att anslutningen blir tät. Anslut frysskyddsregleringsgivaren (pos. 3) till anslutning 44 och 40 i elskåpet. Använd internt förberedda genomföringar för att dra kablar mellan de olika sektionerna Systemair AB

18 4 Anslut alla nödvändiga tillbehör, som vattenventiler och ventilställdon. Mer information finns i det bifogade kopplingsschemat. 5 Sätt tillbaka täckplåten (pos. 1) och fäst den med de tre skruvarna (pos. 2). 6 Använd manöverpanelen för att programmera aggregatet för vattenvärmebatteri. I kapitel finns mer information om hur programvaran konfigureras Konfigurering av programvara för vattenvärmning När nödvändiga fysiska installationer för HW-värmebatteri har utförts ska programmet konfigureras för HW-värmebatteri med hjälp av manöverpanelen. Det görs genom att den analoga ingången, där frysskyddsregleringsgivaren är ansluten, aktiveras. Ställ sedan in värmealternativet på Vatten. Följ nedanstående instruktioner. 1 Behörighet Gå till Behörighet med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna, och tryck sedan på höger pilknapp. Driftläge aggregat Temperatur Tidsinställningar Behörighet 2 Logga in Välj Logga in och tryck på höger pilknapp. Logga in Logga ut Ändra lösenord 3 Lösenord Ange lösenordet 3333 genom att trycka på OK och sedan på pilknapparna upp/ned. Välj nästa siffra genom att trycka på höger pilknapp, och sedan på OK när alla fyra siffrorna har matats in. Gå tillbaka 2 steg med hjälp av vänster pilknapp. Logga in Ange lösenord xxxx Aktuell nivå: Ingen Systemair AB

19 4 Konfigureringsmeny Gå till Konfigurering och tryck på höger pilknapp. Man/Auto Inställningar Konfigurering Behörighet 5 In-/Utgångar Gå till In-/Utgångar och tryck på höger pilknapp. In-/Utgångar Reglerfunktion Fläktstyrning Extra sekvens Y4 6 Universella ingångar Gå till UI och tryck på höger pilknapp AI DI UI AO DO 7 Frysskyddsreglering Gå till Universell ingång 3 och ändra AI Sign: till Frysskyddsreglering genom att trycka på OK och sedan på uppåt- och nedåtpilarna. Bekräfta med OK. Gå tillbaka 2 steg med hjälp av vänster pilknapp. Universell ingång 3 Välj AI el. DI sign. AI Sign: Frysskyddsreglering DI Sign: Ej ansluten 8 Värme Gå till Värme och tryck på höger pilknapp. Extra sekvens Y4 Extra sekvens Y5 Värme Värmeväxlare 9 Vatten Tryck på OK och sedan på uppåt- och nedåtpilarna tills Vatten visas. Bekräfta genom att trycka på OK. Gå tillbaka 2 steg till huvudmenyn med hjälp av vänster pilknapp, och sedan upp till startskärmen med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna. Värme Vatten Aggregatet är nu färdigt att användas tillsammans med det installerade vattenvärmebatteriet Systemair AB

20 4.6.4 Elektriska anslutningar Alla elanslutningar görs i kopplingsboxen som sitter på aggregatets framsida (figur 13). Luckan tas bort genom att de fyra skruvarna lossas (figur 13). Läs och förstå alla säkerhetsanvisningar rörande elarbete innan aggregatet driftsätts. Det bifogade kopplingsschemat visar hur interna och externa kablar ska dras. Alla externa anslutningar till möjliga tillval ansluts till plintar i kopplingsboxen (tabell 3). Fig. 13 Öppning av kopplingsboxen Fara Se till att aggregatet är bortkopplat från elnätet före underhåll och/eller elarbete. Elektriska anslutningar får endast utföras av behörig personal och i enlighet med gällande krav och föreskrifter Systemair AB

21 Kopplingsbox, komponenter Topvex SR/TR levereras med en inbyggd regulator och invändiga kablar (figur 14). Bilden visar kopplingsbox för Topvex TR aggregat. Kopplingsboxen för Topvex SR ser likadan ut och innehåller samma komponenter, med den skillnaden att elvärmaren här sitter i ett separat utrymme. Fig. 14 Elektriska komponenter Pos. 1 Regulator E-28 WEB 2 Transformator 230/24 VAC Beskrivning 3 Plintar för interna och externa komponenter 4 Plintar för interna kablar 5 Plintar för nätmatning till aggregatet 6 Kontaktor (K2), pumpstyrning vatten på/av (endast VV-aggregat; finns inte i EL-aggregat) 7 Automatsäkring 8 Ram för elvärmare 9 Automatsäkring för värmare 10 Kontaktor (K3), EL-värmare på/av 11 Termostat (EL-aggregat) 12 Manuell återställning av överhettningsskydd (EL-aggregat) Systemair AB

22 TopvexSR/TR03, SR/TR04, SR/TR06 Externa anslutningar Tabell 3: Anslutningar till externa funktioner Plintblock Beskrivning Anmärkning PE Jord N N Nolla (matningsspänning) L1 L1 Fas (matningsspänning) Används för fas 230 V 1~ om aggregatet har denna nätmatning 400 V 3~/230 V 3~ L2 L2 Fas (matningsspänning) 400 V 3~/230 V 3~ L3 L3 Fas (matningsspänning) 400 V 3~/230 V 3~ 1 G0 Referens (nätmatning ventilställdon, vatten) 24 VAC 2 G Nätmatning (ventilställdon, vatten) 24 VAC 10 DO ref DO-referens G (24 VAC) 12 1 DO2 Ute-/avluftsspjäll 24 VAC WP L1 Cirkulationspump, varmvattensystem 230 VAC 14 1 DO4 Kylpump 24 VAC 15 1 DO5 DX-kyla, steg 1 24 VAC 16 1 DO6 DX-kyla, steg 2 24 VAC 17 1 DO7 Larmutgång för DO-signaler 24 VAC 30 AI ref Referens för tilluftsgivare Neutral 31 AI1 Givare, tilluft 40 Agnd UI-referens Neutral 41 2 UAI 1/(UDI 1) Tryckgivare, frånluft 42 2 UAI 2/(UDI 2) Tryckgivare, tilluft 44 UAI 3/(UDI 3) Frysskyddsregleringsgivare, vattenvärmebatteri 4 3 DI ref Referens, förlängd drift/brandlarm + 24 VDC Max. 2,0 A kontinuerlig belastning Använd plint 40 som referens 50/60 B Exo-line B Modbus- och Exo-line-anslutning 51/61 A Exo-line A Modbus- och Exo-line-anslutning 52/62 N Exo-line N Modbus- och Exo-line-anslutning 53/63 E Exo-line E Exo-line-anslutning 74 3 DI4 Förlängd drift Slutande kontakt Använd plint 4 som referens 75 3 DI5 Brandlarm Slutande kontakt Använd plint 4 som referens Systemair AB

23 Anslutningar till externa funktioner forts. Plintblock Beskrivning Anmärkning 76 3 DI6 Externt stopp Slutande kontakt 90 Agnd AO-referens Neutral 93 AO3 Styrsignal ventilställdon, vattenvärme 0 10 VDC 94 AO4 Styrsignal ventilställdon, kyla 0 10 VDC 1. Maximal strömbelastning för alla DO tillsammans: 8 A 2. Anslutning till extern tryckgivare för tryckreglerade aggregat (VAV) 3. Dessa ingångar får bara anslutas till spänningsfria kontakter Använd plint 4 som referens Systemair AB

24 BMS-anslutning BMS-anslutning Kommunikationsmöjligheter för regulator E283 WEB. RS485 (Modbus): eller RS485 (Ex-oline): eller TCP/IP Exo-line TCP/IP WEB BACnet/IP Fig. 15 BMS-anslutning på regulatorn Systemair AB

25 4.7 Installation av manöverpanelen Mått Fig. 16 Manöverpanelens mått Pos. Mått (mm) A 115,0 B 94,0 C 26,0 D c/c 60,0 E 50, Allmänt Manöverpanelen levereras ansluten till Corrigo-styrenheten som sitter i kopplingsboxen. Kabellängden är 10 m. Om manöverpanelen måste kopplas bort från signalkabeln går det att lossa kablarna på manöverpanelens baksida (figur 17). En uppsättning självhäftande magnetremsor följer med i paketet för att manöverpanelen lättare ska kunna monteras på metallyta Installation 1 Leta reda på en lämplig plats att montera manöverpanelen på. Avståndet mellan manöverpanelen och aggregatet får högst vara 100 meter. 2 Om det behövs kan två hål borras i väggen för upphängning av kontrollpanelen (c/c: 60 mm) (pos. 1 figur 17) Systemair AB

26 Fig. 17 Manöverpanelens kabelanslutningar Pos. Beskrivning 1 Monteringshål 2 Anslutningsplint 3 Anslutning till brun kabel 4 Anslutning till gul kabel 5 Anslutning till vit kabel 6 Anslutning till svart kabel 4.8 Extrautrustning Mer information om extern extrautrustning som ventilställdon, motordrivna spjäll, E-tool, takaggregat, väggaller m.m. finns i den tekniska katalogen och de anvisningar som följer med utrustningen. Mer information om de externa komponenternas elektriska anslutningar finns i det bifogade kopplingsschemat Systemair AB

27 Systemair AB

28 lastpage Systemair AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande vidta ändringar och förbättringar av innehållet i denna handbok. Industrivägen Skinnskatteberg Tel Fax

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

111140S-05 2013-12. Spirit K2. Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa och manöverpanel

111140S-05 2013-12. Spirit K2. Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa och manöverpanel 111140S-05 2013-12 Spirit K2 Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa och manöverpanel Innehåll 1 Montering/förarbete 4 1.1 Inspektion/underhåll 4 1.2 Utrymmesbehov 4 1.3 Krav på placering

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel för montering, drift och skötsel Mars 2010 Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Funktioner... 3 Kontrollpanel, handhavande... 4 Skötsel och regöring av värmeväxlare och fläktar... 5 Filterbyte... 6

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTLLTIONSNVISNING CV 80. 00; DV 000 VRNINGSSYMBOL Dessa anvisningar ska läsas igenom innan ventilationsanläggningen från irmaster installeras. Genom att följa dessa anvisningar

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX 42HQV Silentech luft/luft värmepump Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX Maj 2005, rev. oktober 2005 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Luftkonditioneringsaggregat

Luftkonditioneringsaggregat INSTALLATIONSHANDBOK DELAT Luftkonditioneringsaggregat MODELLER (Stående golvmodell) FVQ7CVEB FVQ00CVEB FVQ5CVEB FVQ0CVEB LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE INSTALLATIONEN. SPARA HANDBOKEN PÅ LÄTTILLGÄNGLIG

Läs mer

Exvent greenair. Ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Planerings-, installations- och bruksanvisning

Exvent greenair. Ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Planerings-, installations- och bruksanvisning Exvent greenair Ventilationsaggregat med värmeåtervinning Planerings-, installations- och bruksanvisning Läs denna anvisning noggrant innan du installerar aggregatet och spara anvisningen för framtida

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-4 2013-02-11 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Uteluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H

INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat Allmänt VEX350/VEX360 kompaktaggregat VEX350/VEX360 är en serie ventilationsaggregat med

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING UITSYSTEM AVISIGAR FÖR AVÄDIG Fan coil H098/A Svenska Dichiarazione di conformità La società RHOSS S.p.A. con sede a Arquà Polesine (RO), via delle Industrie, dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità,

Läs mer

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311 AVFUKTARE DA 290 Drift- och skötselinstruktion Gäller från serienummer 4690311 FUKTKONTROLL AB Tel: 08-792 11 55 Enhagsslingan 23 Fax: 08-792 55 59 187 40 TÄBY E-post: info@fuktkontroll.com Sweden Hemsidor:

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0403-2 611800 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0403-2 611800 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS SE 0403-2 611800 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Fighter 310P Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Läs mer

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-3 2012-01-17 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Utluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR för utomhusinstallation LW A LW H-A Med reservation för tekniska ändringar. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda värmepumpen. Spara bruksanvisningen för senare bruk. BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera

Läs mer

Installationsanvisning DHP-S

Installationsanvisning DHP-S Installationsanvisning DHP-S VMGFB207 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Tvättställslyftare

INSTRUKTIONSBOK Tvättställslyftare Svenska Tvättställslyftare 433 / 434 / 417 Dok. Nr: M41xx Utgåva: 4 Datum: 2015-05-19 INSTRUKTIONSBOK Tvättställslyftare 433 434 417 Granberg Interior AB Box 6112 SE-600 06 Norrköping Monteringsupport:

Läs mer

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2011 Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90. Installations- och användarmanual

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90. Installations- och användarmanual FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 05. 2010 Rev.: 1.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat

Läs mer

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10)

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Värmepump med Shuntat tillskott EHP 6-17AW Styrbox REGO 800 SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Installatörshandbok EHP 6-17 Shuntat tillskott BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13620

Läs mer