Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompakt luftbehandlingsaggregat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompakt luftbehandlingsaggregat"

Transkript

1 Kompakt luftbehandlingsaggregat Dokument översatt från engelska SE A007

2 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse Varning Produktinformation Allmänt Tekniska data Mått och vikt Topvex SR Mått och vikt Topvex TR Elektriska data Topvex SR/TR Transport och förvaring Installation Uppackning Installation var och hur? Installation av aggregatet Installation Tilluftsgivare (Topvex SR 03 06) Installation av VAV-modeller Anslutningar Kanaler Montering av vattenvärmebatteriet Konfigurering av programvara för vattenvärmning Elektriska anslutningar Installation av manöverpanelen Mått Allmänt Installation Extrautrustning...24

3 1 Intyg om överensstämmelse Tillverkare Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg SVERIGE Kontor: Fax: intygar härmed att följande produkter: Luftbehandlingsaggregat Topvex SR03 EL Topvex SR06 EL Topvex TR04 EL Topvex SR03 Topvex SR06 Topvex TR04 Topvex SR03 HWL/HWH Topvex SR06 HWL/HWH Topvex TR04 HWL/HWH Topvex SR04 EL Topvex TR03 EL Topvex TR06 EL Topvex SR04 Topvex TR03 Topvex TR06 Topvex SR04 HWL/HWH Topvex TR03 HWL/HWH Topvex TR06 HWL/HWH Intyget gäller endast för produkten i det skick i vilket den levererats och installerats vid anläggningen i enlighet med medföljande installationsanvisningar. Intyget omfattar inte komponenter som senare lagts till eller åtgärder som senare vidtagits på produkten. Uppfyller alla tillämpliga krav i nedanstående direktiv Maskindirektivet 2006/42/EG Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Tillämpliga delar av nedanstående harmoniserade standarder tillämpas: EN ISO 12100:2010 EN EN Maskinsäkerhet Generella konstruktionsprinciper riskbedömning och riskminskning Maskinsäkerhet skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden Elektriska apparater för hushåll och liknande Säkerhet del 1: Allmänna fordringar EN Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål Säkerhet Del 2 40: Särskilda fordringar på elektriska värmepumpar, luftkonditioneringsapparater och avfuktare EN EN EN EN Fullständig teknisk dokumentation finns tillgänglig. Skinnskatteberg Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål Säkerhet Anvisningar för tillverkningskontroll av apparater som omfattas av EN och EN Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6 2: Allmänna normer immunitet i industriella miljöer Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-3: Allmänna normer emissionsnivåer för hushåll, handel och lätt industri Mats Sándor Teknisk direktör Systemair AB

4 2 Varning Nedanstående symboler och varningar förekommer i dokumentet. Fara Se till att aggregatet är bortkopplat från elnätet före underhåll och/eller elarbete. Elektriska anslutningar får endast utföras av behörig personal och i enlighet med gällande krav och föreskrifter. Varning Handtagen är endast avsedda att användas i samband med installationen. Dessa ska avlägsnas innan aggregatet tas i drift för att uppnå den säkerhetsnivå som krävs för aggregatet. Aggregatet måste vara anslutet till ett kanalsystem eller på annat sätt skyddat för att omöjliggöra kontakt med fläktarna genom kanalanslutningarna. Aggregatet är tungt. Var försiktig vid transport och installation. Det finns risk för klämskador. Använd skyddskläder. Se upp för vassa kanter vid installation och underhåll. Se till att använda en lämplig lyftanordning. Använd skyddskläder. Aggregatets elektriska anslutning till elnätet ska föregås av en allpolig brytare med minst 3 mm kontaktavstånd. Aktas Om aggregatet installeras på kall plats måste alla skarvar täckas med isolering och tejpas noggrant. Kanalanslutningar/kanaländar bör täckas över vid förvaring och installation. Anslut inte torktumlare till ventilationssystemet. Var försiktig så att inte vattenbatteriet skadas när vattenledningarna kopplas till anslutningarna. Dra åt med skiftnyckel så att anslutningen blir tät. 3 Produktinformation 3.1 Allmänt Den här installationshandboken gäller luftbehandlingsaggregatstypen Topvex SR/TR 03 06, som tillverkas av Systemair AB. Topvex SR/TR omfattar följande modeller och tillval: Modeller: SR03, SR04, SR06, TR03, TR04, TR06 Värmebatteri: EL (elektrisk), HWL (varmvattenbatteri, låg effekt), HWH (varmvattenbatteri, hög effekt) eller Ingen. Höger- eller vänsteranslutet utförande: R (höger) eller L (vänster). Den sida där tilluften sitter, sett ifrån tillträdessidan. Luftflödesreglering: CAV (konstant luftvolym) eller VAV (variabel luftvolym = konstant kanaltrycksreglering) Vattenvärmebatterier går att beställa som tillval till aggregat som saknar eftervärmningsbatteri. Den här handboken innehåller grundläggande information och rekommendationer som berör utformning, installation, driftsättning och drift av aggregatet. Syftet är att aggregatet ska fungera felfritt. Läs handboken noga och följ alla anvisningar och säkerhetsanvisningar, för att säkerställa att aggregatet används korrekt och säkert Systemair AB

5 3.2 Tekniska data Mått och vikt Topvex SR Fig. 1 Mått (mm) SR03 (avbildad som ett högeranslutet aggregat) Fig. 2 Mått (mm) SR04, SR06 (avbildade som ett högeranslutet aggregat) Modell A B C D (c/c) E (c/c) F SR SR Modell G H I J K SR SR Y: 15R 1/2 innergänga Vikt Topvex SR Modell Vikt (kg) SR SR SR Systemair AB

6 Nödvändigt utrymme Topvex SR Fig. 3 Nödvändigt utrymme Modell M (mm) N (mm) SR SR SR Systemair AB

7 3.2.2 Mått och vikt Topvex TR Fig. 4 Mått (mm) TR03, TR04 (avbildade som ett högeranslutet aggregat) Modell A B C D (c/c) E (c/c) F TR TR Modell G H I J K Ø TR TR Systemair AB

8 Fig. 5 Mått (mm) TR06 Y: 15R 1/2 innergänga Vikt Topvex TR (avbildad som ett högeranslutet aggregat) Modell Vikt (kg) TR TR TR Systemair AB

9 Nödvändigt utrymme Topvex TR Fig. 6 Nödvändigt utrymme Modell M (mm) N (mm) TR TR TR Elektriska data Topvex SR/TR Tabell 1: Effektförbrukning Modell Fläktar (W tot.) 230 V 1~ och 400 V 3N~ Fläktar (W tot.) 230 V 3~ Säkring (A) för EL-värmebatteri 230 V 1~ och (kw tot.) 400 V 3N~ Säkring (A) för 230 V 1~ och 230 V 3~ SR/TR03 EL 1016/ x 13 3 x 16 SR/TR03 (Ingen, HWL/HWH) 1016/ SR/TR04 EL 1560/ x 16 3 x 20 SR/TR04 (Ingen, HWL/HWH) 1560/ SR/TR06 EL 2066/ ,3 3 x 16 3 x 25 SR/TR06 (Ingen, HWL/HWH) 2066/ x 10 3 x Systemair AB

10 3.3 Transport och förvaring Aggregatet Topvex SR/TR bör förvaras och transporteras på ett sådant sätt att det skyddas mot fysisk åverkan som kan skada panelerna, handtagen, bildskärmen o.s.v. Det bör täckas över så att damm, regn och snö inte kan tränga in i och skada aggregatet och dess komponenter. Aggregatet levereras i ett stycke som innehåller alla nödvändiga komponenter. Det är inslaget i plast och står på en pall för att det ska vara enkelt att transportera. Använd gaffeltruck vid transport av Topvex SR/TR aggregatet. För in gafflarna under aggregatet från den ena kortsidan (figur 7). Varning Aggregatet är tungt. Var försiktig vid transport och installation. Det är risk för klämskador. Använd skyddskläder. Fig. 7 Transport av aggregatet 4 Installation 4.1 Uppackning Kontrollera att all beställd utrustning finns med innan installationen påbörjas. Eventuella avvikelser måste anmälas till leverantören av Systemair-produkterna. 4.2 Installation var och hur? Aggregaten Topvex SR/TR är avsedda för installation inomhus. TopvexSR03,SR04 och SR06 går att installera utomhus, om de skyddas mot väder och vind. Använd väderskyddet ODS (tillval) för storlek 04 och 06. Placera aggregatet på en vågrät, plan yta. Det är viktigt att aggregatet står helt vågrätt innan det tas i bruk. Ställ helst aggregatet i ett separat rum (till exempel i ett förråd, i en tvättstuga, på vinden eller liknande). Elkomponenterna bör inte utsättas för temperaturer som understiger 0 C eller överstiger +50 C. Installationsplatsen bör väljas så att inspektionsluckorna kan nås, eftersom aggregatet måste underhållas med jämna mellanrum. Se till att det finns så pass mycket fritt utrymme att det går att öppna luckorna och ta ut huvudkomponenterna (figur 3 och figur 6). Undvik att ställa aggregatet mot en vägg, eftersom lågfrekvent buller kan ge upphov till vibrationer i väggen även om fläktens bullernivå är acceptabel. Om väggplacering inte går att undvika rekommenderar vi att väggen isoleras ordentligt. Uteluftsintaget ska helst placeras på byggnadens norra eller östra sida, på avstånd från utblås för exempelvis köksfläktar och tvättstugor Systemair AB

11 4.3 Installation av aggregatet Aggregatet ska installeras som visas nedan (figur 8). Fig. 8 Installationsposition (vänsteranslutet aggregat) Fig. 9 Installationsposition (högeranslutet aggregat) Tabell 2: Symbolbeskrivning Symbol Beskrivning Tilluft Frånluft Uteluft Avluft Systemair AB

12 4.3.1 Installation 1 Förbered ytan där aggregatet ska monteras. Se till att ytan är jämn och vågrät och kontrollera att den kan bära aggregatets tyngd. Utför installationen i enlighet med lokala regler och föreskrifter. 2 Lyft aggregatet på plats. Varning Se upp för vassa kanter vid installation och underhåll. Se till att använda en lämplig lyftanordning. Använd skyddskläder. 3 Justera aggregatet i våg med hjälp av de medföljande monteringsfötterna. 4 Anslut aggregatet till elnätet med den allpoliga brytaren (säkerhetsbrytaren) som ligger inne i aggregatet vid leveransen. Kablarna dras genom aggregatets ena kortsida (Topvex SR 03 06) eller genom översidan på aggregatets hölje (Topvex TR 03 06), direkt till kopplingsboxen. Närmare information finns i det bifogade kopplingsschemat och i tabellen (tabell 3) nedan. Varning Aggregatets elektriska anslutning till elnätet ska föregås av en allpolig brytare med minst 3 mm kontaktavstånd. Fara Se till att aggregatet är bortkopplat från elnätet före underhåll och/eller elarbete. Elektriska anslutningar får endast utföras av behörig personal och i enlighet med gällande krav och föreskrifter. 4.4 Tilluftsgivare (Topvex SR 03 06) Tilluftsgivaren sitter monterad efter aggregatet i tilluftskanalen (figur 10). I tabell 3 finns mer information om vilka plintar givaren måste anslutas till i kopplingsboxen. Andra temperaturgivare är inbyggda i aggregatet från fabrik. Tilluftsgivaren följer med i aggregatpaketet vid leveransen Systemair AB

13 Fig. 10 Installerad tilluftsgivare (högeranslutet aggregat) 4.5 Installation av VAV-modeller Om aggregatet levereras som ett VAV-aggregat (variabel luftflöde) levereras tryckgivarna som reglerar fläkthastigheten löst tillsammans med aggregatet. Tryckgivarna måste monteras i till- och frånluftskanalerna (figur 11), och måste anslutas till uttag ( tabell 3). Fig. 11 VAV-installation Systemair AB

14 4.6 Anslutningar Kanaler Principer för luftanslutning Fig. 12 Anslutningar och grundläggande komponenter i vänsteranslutna aggregat Pos. Beskrivning Symbol A B C D Anslutning, tilluft Anslutning, avluft Anslutning, uteluft Anslutning, frånluft 1 Fläkt, tilluft 2 Fläkt, frånluft 3 Filter, tilluft 4 Filter, frånluft 5 Värmeväxlare 6 Rotormotor 7 Elutrymme 8 Eftervärmningsbatteri Kondens- och värmeisolering Utelufts- och avluftskanalerna måste alltid vara välisolerade till skydd mot kondensbildning. Det är särskilt viktigt att de kanaler som ansluts till aggregatet är korrekt isolerade. Dessutom måste alla kanaler som monteras i kalla rum eller områden vara välisolerade. Använd mineralullsisolering (minst 100 mm tjock) med diffusionsspärr av plast. Kanaler som utsätts för extremt låga utetemperaturer vintertid måste isoleras extra den totala tjockleken på isoleringen måste vara minst 150 mm Systemair AB

15 Aktas Om aggregatet installeras på kall plats måste alla skarvar täckas med isolering och tejpas noggrant. Kanalanslutningar/kanaländar bör täckas över vid förvaring och installation. Anslut inte torktumlare till ventilationssystemet Ljuddämpare För att undvika att fläktbuller fortplantar sig via kanalsystemet bör ljuddämpare installeras på både till- och frånluften. För att undvika att buller fortplantar sig mellan olika rum via kanalsystemet, och för att dämpa ljudet från kanalsystemet i sig, rekommenderar vi att ljuddämpare installeras framför varje intagsdiffusor Montering av vattenvärmebatteriet Obs! Gäller för enheter utan eftervärmningsbatteri. Aggregat utan eftervärmningsbatteri kan utökas med vattenvärmebatteri (Ingen). HW-värmebatteri kan beställas som tillbehör. Följande instruktion beskriver hur vattenvärmebatteriet monteras och ansluts till aggregatet VV-installation i Topvex SR utan eftervärmningsbatteri 1 Öppna inspektionsluckan till värmedelen genom att lossa de fyra skruvarna. 2 För in HW-värmebatteriet i styrskenorna (1) hela vägen in till slutet av skenorna. Säkerställ att de gängade anslutningarna (2) och (3) hamnar mot aggregatets framsida och vända mot kortsidan, så som bilden visar Systemair AB

16 3 Anslut vattenledningar till de gängade anslutningarna (1) och (2). HW-batteriet har sexkantiga anslutningar med invändiga gängor (15R 1/2 innergänga). Täckplåtar runt anslutningarna är monterade i aggregatet (förstärkning). Pilar på bilden visar hur varmvatten ansluts till HW-batteriet (1) och (2). Obs! För högerutförande (R) aggregat ansluts varmvatteninlopp till den övre anslutningen och returvatten till den nedre anslutningen. För vänsterutförande (L) aggregat vänds HW-värmebatteriet upp och ned, så att varmvatteninlopp ansluts till den nedre anslutningen och returvatten till den övre anslutningen. Aktas Var försiktig så att inte vattenbatteriet skadas när vattenledningarna kopplas till anslutningarna. Dra åt med skiftnyckel så att anslutningen blir tät. Anslut frysskyddsregleringsgivaren (pos. 3) till anslutning 44 och 40 i elskåpet. Använd internt förberedda genomföringar för att dra kablar mellan de olika sektionerna. 4 Anslut alla nödvändiga tillbehör, som vattenventiler och ventilställdon. Mer information finns i det bifogade kopplingsschemat. 5 Använd manöverpanelen för att programmera aggregatet för vattenvärmebatteri. I kapitel finns mer information om hur programvaran konfigureras Systemair AB

17 VV-installation i Topvex TR utan eftervärmningsbatteri 1 Ta bort täckplåten (pos. 1) genom att lossa de tre skruvarna (pos. 2). 2 För in vattenvärmebatteriet genom att luta det så som bilden visar. 3 Anslut vattenledningar till de gängade anslutningarna (1) och (2). HW-batteriet har sexkantiga anslutningar med invändiga gängor (15R 1/2 innergänga). Täckplåtar runt anslutningarna är monterade i aggregatet (förstärkning). Pilar på bilden visar hur varmvattnet ansluts till HW-värmebatteriet. Anslut varmvatteninlopp till den övre anslutningen (pos. 1) och returvatten till den nedre anslutningen (pos. 2). Aktas Var försiktig så att inte vattenbatteriet skadas när vattenledningarna kopplas till anslutningarna. Dra åt med skiftnyckel så att anslutningen blir tät. Anslut frysskyddsregleringsgivaren (pos. 3) till anslutning 44 och 40 i elskåpet. Använd internt förberedda genomföringar för att dra kablar mellan de olika sektionerna Systemair AB

18 4 Anslut alla nödvändiga tillbehör, som vattenventiler och ventilställdon. Mer information finns i det bifogade kopplingsschemat. 5 Sätt tillbaka täckplåten (pos. 1) och fäst den med de tre skruvarna (pos. 2). 6 Använd manöverpanelen för att programmera aggregatet för vattenvärmebatteri. I kapitel finns mer information om hur programvaran konfigureras Konfigurering av programvara för vattenvärmning När nödvändiga fysiska installationer för HW-värmebatteri har utförts ska programmet konfigureras för HW-värmebatteri med hjälp av manöverpanelen. Det görs genom att den analoga ingången, där frysskyddsregleringsgivaren är ansluten, aktiveras. Ställ sedan in värmealternativet på Vatten. Följ nedanstående instruktioner. 1 Behörighet Gå till Behörighet med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna, och tryck sedan på höger pilknapp. Driftläge aggregat Temperatur Tidsinställningar Behörighet 2 Logga in Välj Logga in och tryck på höger pilknapp. Logga in Logga ut Ändra lösenord 3 Lösenord Ange lösenordet 3333 genom att trycka på OK och sedan på pilknapparna upp/ned. Välj nästa siffra genom att trycka på höger pilknapp, och sedan på OK när alla fyra siffrorna har matats in. Gå tillbaka 2 steg med hjälp av vänster pilknapp. Logga in Ange lösenord xxxx Aktuell nivå: Ingen Systemair AB

19 4 Konfigureringsmeny Gå till Konfigurering och tryck på höger pilknapp. Man/Auto Inställningar Konfigurering Behörighet 5 In-/Utgångar Gå till In-/Utgångar och tryck på höger pilknapp. In-/Utgångar Reglerfunktion Fläktstyrning Extra sekvens Y4 6 Universella ingångar Gå till UI och tryck på höger pilknapp AI DI UI AO DO 7 Frysskyddsreglering Gå till Universell ingång 3 och ändra AI Sign: till Frysskyddsreglering genom att trycka på OK och sedan på uppåt- och nedåtpilarna. Bekräfta med OK. Gå tillbaka 2 steg med hjälp av vänster pilknapp. Universell ingång 3 Välj AI el. DI sign. AI Sign: Frysskyddsreglering DI Sign: Ej ansluten 8 Värme Gå till Värme och tryck på höger pilknapp. Extra sekvens Y4 Extra sekvens Y5 Värme Värmeväxlare 9 Vatten Tryck på OK och sedan på uppåt- och nedåtpilarna tills Vatten visas. Bekräfta genom att trycka på OK. Gå tillbaka 2 steg till huvudmenyn med hjälp av vänster pilknapp, och sedan upp till startskärmen med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna. Värme Vatten Aggregatet är nu färdigt att användas tillsammans med det installerade vattenvärmebatteriet Systemair AB

20 4.6.4 Elektriska anslutningar Alla elanslutningar görs i kopplingsboxen som sitter på aggregatets framsida (figur 13). Luckan tas bort genom att de fyra skruvarna lossas (figur 13). Läs och förstå alla säkerhetsanvisningar rörande elarbete innan aggregatet driftsätts. Det bifogade kopplingsschemat visar hur interna och externa kablar ska dras. Alla externa anslutningar till möjliga tillval ansluts till plintar i kopplingsboxen (tabell 3). Fig. 13 Öppning av kopplingsboxen Fara Se till att aggregatet är bortkopplat från elnätet före underhåll och/eller elarbete. Elektriska anslutningar får endast utföras av behörig personal och i enlighet med gällande krav och föreskrifter Systemair AB

21 Kopplingsbox, komponenter Topvex SR/TR levereras med en inbyggd regulator och invändiga kablar (figur 14). Bilden visar kopplingsbox för Topvex TR aggregat. Kopplingsboxen för Topvex SR ser likadan ut och innehåller samma komponenter, med den skillnaden att elvärmaren här sitter i ett separat utrymme. Fig. 14 Elektriska komponenter Pos. 1 Regulator E-28 WEB 2 Transformator 230/24 VAC Beskrivning 3 Plintar för interna och externa komponenter 4 Plintar för interna kablar 5 Plintar för nätmatning till aggregatet 6 Kontaktor (K2), pumpstyrning vatten på/av (endast VV-aggregat; finns inte i EL-aggregat) 7 Automatsäkring 8 Ram för elvärmare 9 Automatsäkring för värmare 10 Kontaktor (K3), EL-värmare på/av 11 Termostat (EL-aggregat) 12 Manuell återställning av överhettningsskydd (EL-aggregat) Systemair AB

22 TopvexSR/TR03, SR/TR04, SR/TR06 Externa anslutningar Tabell 3: Anslutningar till externa funktioner Plintblock Beskrivning Anmärkning PE Jord N N Nolla (matningsspänning) L1 L1 Fas (matningsspänning) Används för fas 230 V 1~ om aggregatet har denna nätmatning 400 V 3~/230 V 3~ L2 L2 Fas (matningsspänning) 400 V 3~/230 V 3~ L3 L3 Fas (matningsspänning) 400 V 3~/230 V 3~ 1 G0 Referens (nätmatning ventilställdon, vatten) 24 VAC 2 G Nätmatning (ventilställdon, vatten) 24 VAC 10 DO ref DO-referens G (24 VAC) 12 1 DO2 Ute-/avluftsspjäll 24 VAC WP L1 Cirkulationspump, varmvattensystem 230 VAC 14 1 DO4 Kylpump 24 VAC 15 1 DO5 DX-kyla, steg 1 24 VAC 16 1 DO6 DX-kyla, steg 2 24 VAC 17 1 DO7 Larmutgång för DO-signaler 24 VAC 30 AI ref Referens för tilluftsgivare Neutral 31 AI1 Givare, tilluft 40 Agnd UI-referens Neutral 41 2 UAI 1/(UDI 1) Tryckgivare, frånluft 42 2 UAI 2/(UDI 2) Tryckgivare, tilluft 44 UAI 3/(UDI 3) Frysskyddsregleringsgivare, vattenvärmebatteri 4 3 DI ref Referens, förlängd drift/brandlarm + 24 VDC Max. 2,0 A kontinuerlig belastning Använd plint 40 som referens 50/60 B Exo-line B Modbus- och Exo-line-anslutning 51/61 A Exo-line A Modbus- och Exo-line-anslutning 52/62 N Exo-line N Modbus- och Exo-line-anslutning 53/63 E Exo-line E Exo-line-anslutning 74 3 DI4 Förlängd drift Slutande kontakt Använd plint 4 som referens 75 3 DI5 Brandlarm Slutande kontakt Använd plint 4 som referens Systemair AB

23 Anslutningar till externa funktioner forts. Plintblock Beskrivning Anmärkning 76 3 DI6 Externt stopp Slutande kontakt 90 Agnd AO-referens Neutral 93 AO3 Styrsignal ventilställdon, vattenvärme 0 10 VDC 94 AO4 Styrsignal ventilställdon, kyla 0 10 VDC 1. Maximal strömbelastning för alla DO tillsammans: 8 A 2. Anslutning till extern tryckgivare för tryckreglerade aggregat (VAV) 3. Dessa ingångar får bara anslutas till spänningsfria kontakter Använd plint 4 som referens Systemair AB

24 BMS-anslutning BMS-anslutning Kommunikationsmöjligheter för regulator E283 WEB. RS485 (Modbus): eller RS485 (Ex-oline): eller TCP/IP Exo-line TCP/IP WEB BACnet/IP Fig. 15 BMS-anslutning på regulatorn Systemair AB

25 4.7 Installation av manöverpanelen Mått Fig. 16 Manöverpanelens mått Pos. Mått (mm) A 115,0 B 94,0 C 26,0 D c/c 60,0 E 50, Allmänt Manöverpanelen levereras ansluten till Corrigo-styrenheten som sitter i kopplingsboxen. Kabellängden är 10 m. Om manöverpanelen måste kopplas bort från signalkabeln går det att lossa kablarna på manöverpanelens baksida (figur 17). En uppsättning självhäftande magnetremsor följer med i paketet för att manöverpanelen lättare ska kunna monteras på metallyta Installation 1 Leta reda på en lämplig plats att montera manöverpanelen på. Avståndet mellan manöverpanelen och aggregatet får högst vara 100 meter. 2 Om det behövs kan två hål borras i väggen för upphängning av kontrollpanelen (c/c: 60 mm) (pos. 1 figur 17) Systemair AB

26 Fig. 17 Manöverpanelens kabelanslutningar Pos. Beskrivning 1 Monteringshål 2 Anslutningsplint 3 Anslutning till brun kabel 4 Anslutning till gul kabel 5 Anslutning till vit kabel 6 Anslutning till svart kabel 4.8 Extrautrustning Mer information om extern extrautrustning som ventilställdon, motordrivna spjäll, E-tool, takaggregat, väggaller m.m. finns i den tekniska katalogen och de anvisningar som följer med utrustningen. Mer information om de externa komponenternas elektriska anslutningar finns i det bifogade kopplingsschemat Systemair AB

27 Systemair AB

28 lastpage Systemair AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande vidta ändringar och förbättringar av innehållet i denna handbok. Industrivägen Skinnskatteberg Tel Fax

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

TA 450 4500. Luftbehandlingsaggregat

TA 450 4500. Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat Dokument översatt från engelska 1140841-SE 2014-09-24 A001 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Detta dokument... 2 4 Produktinformation... 3 4.1 Transport

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Topvex TX03, TX04, TX06 Luftbehandlingsaggregat

Topvex TX03, TX04, TX06 Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat GB SE Corrigo ver. no. 1.2-1-00 Försäkran om överensstämmelse Tillverkare Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SVERIGE Kontor: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440 99

Läs mer

SAVE VTR 500. Användarhandbok

SAVE VTR 500. Användarhandbok 2013 Copyright Systemair AB Systemair AB påtar sig inget ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer och andra trycksaker. Systemair AB förbehåller sig rätten till ändringar av produkterna utan föregående

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB TOS/TOB Takgenomföring TOSochTOB SE Gäller även för installation av Takhuvar THSochTHB 205815 11 Systemair AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning...12 Tillverkare...13 EG-försäkranomöverensstämmelse...13

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA 400M Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare för villor, radhus och fritidsbostäder under 160 m². Även lämplig

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R 94137S-05 2005-10 FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning S = Skåpaggregat V = Vindsaggregat X = Plattärmeväxlare

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 7S-EC-RS REC Temovex 7S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Installation och Service

Installation och Service Dokument översatt från engelska 2081151-SE 2013-11-18 A004 Systemair kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller följdskador och garantin upphör att gälla om dessa anvisningar inte följs vid

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Allmänt Tryckgivaren används i anläggningar där man eftersträvar variabelt flöde genom att konstanthålla trycket i kanalsystemet. Tryckgivaren

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt Dimensionering, installation, mått och vikt Diagram och tabeller i denna dokumentation är avsedda som översikt. Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet ProUnit. Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 5S RT-5S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-5S Allmänt REC Temovex 5S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Installation och Service

Installation och Service Systemair kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller följdskador och garantin upphör att gälla om dessa anvisningar inte följs vid installation och vid service. 2014 Copyright Systemair AB Systemair

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

Installation Microbus Sportanläggning

Installation Microbus Sportanläggning Installation Microbus Sportanläggning H G Version: J2 Tillverkare: Anslutning Resultattavla, expanderbox, kontrollpanel Signalhorn (kan monteras på annan plats) 40 150 Upphängning Trä 650 1100mm H G Tavla

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA Instruktion Roterande värmeväxlare 1. Allmänt Värmeåtervinnaren är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad på upp till 82% vid lika

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Från

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

AIAS. Den energieffektiva vägen

AIAS. Den energieffektiva vägen Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar AIAS Den energieffektiva vägen 2 AIAS - Energieffektiv behovsstyrd

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

HERU. Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler. Ger bästa energianvändning, komfort och miljö.

HERU. Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler. Ger bästa energianvändning, komfort och miljö. HERU Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler Ger bästa energianvändning, komfort och miljö. Innehåll LUFTKVALITET ÄR LIVSKVALITET...3 HERU ENERGIÅTERVINNINGS- AGGREGAT...4 REN LUFT INOMHUS

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

> SVENSK VERSION. Bruksanvisning HERU 50 HERU 75 HÖGLUND GRAFISK FORM. TRYCK: DPM. 0309. 1270100/utg 2

> SVENSK VERSION. Bruksanvisning HERU 50 HERU 75 HÖGLUND GRAFISK FORM. TRYCK: DPM. 0309. 1270100/utg 2 > SVENSK VERSION Bruksanvisning HERU 50 HERU 75 HÖGLUND GRAFISK FORM. TRYCK: DPM. 0309 1270100/utg 2 Vi intygar härmed att HERU 50 och HERU 75 uppfyller kraven i nedan angivna EU-direktiv och harmoniserande

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat 1 2 Dubbel korsströmsväxlare med sektionsavfrostning. Luftbehandlingsaggregatet PrimAir PrimAir är ett luftbehandlingsaggregat utvecklat med sikte på: Allt från enkelt tilluftsaggregat

Läs mer

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Sida 1 (8) Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Svensktillverkad tyristorstyrning av hög kvalitet! Tyratronic Automation AB tillverkar och säljer tyristorstyrning av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser!

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Vägen till energibesparing går genom motströmsvärmeväxlaren! REC Temovex tillverkar i Helsingborg en typ av ventilationsaggregat

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering 1. Allmänt Funktionen Daggpunktsstyrd kylvattenreglering är avsedd att användas när klimatbafflar eller fasadapparatsystem används i lokaler med fuktöverskott under

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Fritidshus toaletter N-2014:1

Fritidshus toaletter N-2014:1 Fritidshus toaletter N-2014:1 Förbränningstoaett Toamoa Förbränning Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Energisnål Två program Säker Lätt installerad Miljövänlig Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar DVCompact 10-150 Luftmängd 0,3-15 m 3 /s 2 DVCompact DVCompact Ett unikt bidrag till

Läs mer

Lågenergihus. Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning. REC Temovex luftbehandlingsaggregat

Lågenergihus. Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning. REC Temovex luftbehandlingsaggregat Lågenergihus Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning REC Temovex luftbehandlingsaggregat REC Temovex luftbehandlingsaggregat REC Temovex tillverkar i Helsingborg en typ av ventilationsaggregat

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer