Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompakt luftbehandlingsaggregat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompakt luftbehandlingsaggregat"

Transkript

1 Kompakt luftbehandlingsaggregat Dokument översatt från engelska SE A007

2 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse Varning Produktinformation Allmänt Tekniska data Mått och vikt Topvex SR Mått och vikt Topvex TR Elektriska data Topvex SR/TR Transport och förvaring Installation Uppackning Installation var och hur? Installation av aggregatet Installation Tilluftsgivare (Topvex SR 03 06) Installation av VAV-modeller Anslutningar Kanaler Montering av vattenvärmebatteriet Konfigurering av programvara för vattenvärmning Elektriska anslutningar Installation av manöverpanelen Mått Allmänt Installation Extrautrustning...24

3 1 Intyg om överensstämmelse Tillverkare Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg SVERIGE Kontor: Fax: intygar härmed att följande produkter: Luftbehandlingsaggregat Topvex SR03 EL Topvex SR06 EL Topvex TR04 EL Topvex SR03 Topvex SR06 Topvex TR04 Topvex SR03 HWL/HWH Topvex SR06 HWL/HWH Topvex TR04 HWL/HWH Topvex SR04 EL Topvex TR03 EL Topvex TR06 EL Topvex SR04 Topvex TR03 Topvex TR06 Topvex SR04 HWL/HWH Topvex TR03 HWL/HWH Topvex TR06 HWL/HWH Intyget gäller endast för produkten i det skick i vilket den levererats och installerats vid anläggningen i enlighet med medföljande installationsanvisningar. Intyget omfattar inte komponenter som senare lagts till eller åtgärder som senare vidtagits på produkten. Uppfyller alla tillämpliga krav i nedanstående direktiv Maskindirektivet 2006/42/EG Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Tillämpliga delar av nedanstående harmoniserade standarder tillämpas: EN ISO 12100:2010 EN EN Maskinsäkerhet Generella konstruktionsprinciper riskbedömning och riskminskning Maskinsäkerhet skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden Elektriska apparater för hushåll och liknande Säkerhet del 1: Allmänna fordringar EN Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål Säkerhet Del 2 40: Särskilda fordringar på elektriska värmepumpar, luftkonditioneringsapparater och avfuktare EN EN EN EN Fullständig teknisk dokumentation finns tillgänglig. Skinnskatteberg Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål Säkerhet Anvisningar för tillverkningskontroll av apparater som omfattas av EN och EN Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6 2: Allmänna normer immunitet i industriella miljöer Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-3: Allmänna normer emissionsnivåer för hushåll, handel och lätt industri Mats Sándor Teknisk direktör Systemair AB

4 2 Varning Nedanstående symboler och varningar förekommer i dokumentet. Fara Se till att aggregatet är bortkopplat från elnätet före underhåll och/eller elarbete. Elektriska anslutningar får endast utföras av behörig personal och i enlighet med gällande krav och föreskrifter. Varning Handtagen är endast avsedda att användas i samband med installationen. Dessa ska avlägsnas innan aggregatet tas i drift för att uppnå den säkerhetsnivå som krävs för aggregatet. Aggregatet måste vara anslutet till ett kanalsystem eller på annat sätt skyddat för att omöjliggöra kontakt med fläktarna genom kanalanslutningarna. Aggregatet är tungt. Var försiktig vid transport och installation. Det finns risk för klämskador. Använd skyddskläder. Se upp för vassa kanter vid installation och underhåll. Se till att använda en lämplig lyftanordning. Använd skyddskläder. Aggregatets elektriska anslutning till elnätet ska föregås av en allpolig brytare med minst 3 mm kontaktavstånd. Aktas Om aggregatet installeras på kall plats måste alla skarvar täckas med isolering och tejpas noggrant. Kanalanslutningar/kanaländar bör täckas över vid förvaring och installation. Anslut inte torktumlare till ventilationssystemet. Var försiktig så att inte vattenbatteriet skadas när vattenledningarna kopplas till anslutningarna. Dra åt med skiftnyckel så att anslutningen blir tät. 3 Produktinformation 3.1 Allmänt Den här installationshandboken gäller luftbehandlingsaggregatstypen Topvex SR/TR 03 06, som tillverkas av Systemair AB. Topvex SR/TR omfattar följande modeller och tillval: Modeller: SR03, SR04, SR06, TR03, TR04, TR06 Värmebatteri: EL (elektrisk), HWL (varmvattenbatteri, låg effekt), HWH (varmvattenbatteri, hög effekt) eller Ingen. Höger- eller vänsteranslutet utförande: R (höger) eller L (vänster). Den sida där tilluften sitter, sett ifrån tillträdessidan. Luftflödesreglering: CAV (konstant luftvolym) eller VAV (variabel luftvolym = konstant kanaltrycksreglering) Vattenvärmebatterier går att beställa som tillval till aggregat som saknar eftervärmningsbatteri. Den här handboken innehåller grundläggande information och rekommendationer som berör utformning, installation, driftsättning och drift av aggregatet. Syftet är att aggregatet ska fungera felfritt. Läs handboken noga och följ alla anvisningar och säkerhetsanvisningar, för att säkerställa att aggregatet används korrekt och säkert Systemair AB

5 3.2 Tekniska data Mått och vikt Topvex SR Fig. 1 Mått (mm) SR03 (avbildad som ett högeranslutet aggregat) Fig. 2 Mått (mm) SR04, SR06 (avbildade som ett högeranslutet aggregat) Modell A B C D (c/c) E (c/c) F SR SR Modell G H I J K SR SR Y: 15R 1/2 innergänga Vikt Topvex SR Modell Vikt (kg) SR SR SR Systemair AB

6 Nödvändigt utrymme Topvex SR Fig. 3 Nödvändigt utrymme Modell M (mm) N (mm) SR SR SR Systemair AB

7 3.2.2 Mått och vikt Topvex TR Fig. 4 Mått (mm) TR03, TR04 (avbildade som ett högeranslutet aggregat) Modell A B C D (c/c) E (c/c) F TR TR Modell G H I J K Ø TR TR Systemair AB

8 Fig. 5 Mått (mm) TR06 Y: 15R 1/2 innergänga Vikt Topvex TR (avbildad som ett högeranslutet aggregat) Modell Vikt (kg) TR TR TR Systemair AB

9 Nödvändigt utrymme Topvex TR Fig. 6 Nödvändigt utrymme Modell M (mm) N (mm) TR TR TR Elektriska data Topvex SR/TR Tabell 1: Effektförbrukning Modell Fläktar (W tot.) 230 V 1~ och 400 V 3N~ Fläktar (W tot.) 230 V 3~ Säkring (A) för EL-värmebatteri 230 V 1~ och (kw tot.) 400 V 3N~ Säkring (A) för 230 V 1~ och 230 V 3~ SR/TR03 EL 1016/ x 13 3 x 16 SR/TR03 (Ingen, HWL/HWH) 1016/ SR/TR04 EL 1560/ x 16 3 x 20 SR/TR04 (Ingen, HWL/HWH) 1560/ SR/TR06 EL 2066/ ,3 3 x 16 3 x 25 SR/TR06 (Ingen, HWL/HWH) 2066/ x 10 3 x Systemair AB

10 3.3 Transport och förvaring Aggregatet Topvex SR/TR bör förvaras och transporteras på ett sådant sätt att det skyddas mot fysisk åverkan som kan skada panelerna, handtagen, bildskärmen o.s.v. Det bör täckas över så att damm, regn och snö inte kan tränga in i och skada aggregatet och dess komponenter. Aggregatet levereras i ett stycke som innehåller alla nödvändiga komponenter. Det är inslaget i plast och står på en pall för att det ska vara enkelt att transportera. Använd gaffeltruck vid transport av Topvex SR/TR aggregatet. För in gafflarna under aggregatet från den ena kortsidan (figur 7). Varning Aggregatet är tungt. Var försiktig vid transport och installation. Det är risk för klämskador. Använd skyddskläder. Fig. 7 Transport av aggregatet 4 Installation 4.1 Uppackning Kontrollera att all beställd utrustning finns med innan installationen påbörjas. Eventuella avvikelser måste anmälas till leverantören av Systemair-produkterna. 4.2 Installation var och hur? Aggregaten Topvex SR/TR är avsedda för installation inomhus. TopvexSR03,SR04 och SR06 går att installera utomhus, om de skyddas mot väder och vind. Använd väderskyddet ODS (tillval) för storlek 04 och 06. Placera aggregatet på en vågrät, plan yta. Det är viktigt att aggregatet står helt vågrätt innan det tas i bruk. Ställ helst aggregatet i ett separat rum (till exempel i ett förråd, i en tvättstuga, på vinden eller liknande). Elkomponenterna bör inte utsättas för temperaturer som understiger 0 C eller överstiger +50 C. Installationsplatsen bör väljas så att inspektionsluckorna kan nås, eftersom aggregatet måste underhållas med jämna mellanrum. Se till att det finns så pass mycket fritt utrymme att det går att öppna luckorna och ta ut huvudkomponenterna (figur 3 och figur 6). Undvik att ställa aggregatet mot en vägg, eftersom lågfrekvent buller kan ge upphov till vibrationer i väggen även om fläktens bullernivå är acceptabel. Om väggplacering inte går att undvika rekommenderar vi att väggen isoleras ordentligt. Uteluftsintaget ska helst placeras på byggnadens norra eller östra sida, på avstånd från utblås för exempelvis köksfläktar och tvättstugor Systemair AB

11 4.3 Installation av aggregatet Aggregatet ska installeras som visas nedan (figur 8). Fig. 8 Installationsposition (vänsteranslutet aggregat) Fig. 9 Installationsposition (högeranslutet aggregat) Tabell 2: Symbolbeskrivning Symbol Beskrivning Tilluft Frånluft Uteluft Avluft Systemair AB

12 4.3.1 Installation 1 Förbered ytan där aggregatet ska monteras. Se till att ytan är jämn och vågrät och kontrollera att den kan bära aggregatets tyngd. Utför installationen i enlighet med lokala regler och föreskrifter. 2 Lyft aggregatet på plats. Varning Se upp för vassa kanter vid installation och underhåll. Se till att använda en lämplig lyftanordning. Använd skyddskläder. 3 Justera aggregatet i våg med hjälp av de medföljande monteringsfötterna. 4 Anslut aggregatet till elnätet med den allpoliga brytaren (säkerhetsbrytaren) som ligger inne i aggregatet vid leveransen. Kablarna dras genom aggregatets ena kortsida (Topvex SR 03 06) eller genom översidan på aggregatets hölje (Topvex TR 03 06), direkt till kopplingsboxen. Närmare information finns i det bifogade kopplingsschemat och i tabellen (tabell 3) nedan. Varning Aggregatets elektriska anslutning till elnätet ska föregås av en allpolig brytare med minst 3 mm kontaktavstånd. Fara Se till att aggregatet är bortkopplat från elnätet före underhåll och/eller elarbete. Elektriska anslutningar får endast utföras av behörig personal och i enlighet med gällande krav och föreskrifter. 4.4 Tilluftsgivare (Topvex SR 03 06) Tilluftsgivaren sitter monterad efter aggregatet i tilluftskanalen (figur 10). I tabell 3 finns mer information om vilka plintar givaren måste anslutas till i kopplingsboxen. Andra temperaturgivare är inbyggda i aggregatet från fabrik. Tilluftsgivaren följer med i aggregatpaketet vid leveransen Systemair AB

13 Fig. 10 Installerad tilluftsgivare (högeranslutet aggregat) 4.5 Installation av VAV-modeller Om aggregatet levereras som ett VAV-aggregat (variabel luftflöde) levereras tryckgivarna som reglerar fläkthastigheten löst tillsammans med aggregatet. Tryckgivarna måste monteras i till- och frånluftskanalerna (figur 11), och måste anslutas till uttag ( tabell 3). Fig. 11 VAV-installation Systemair AB

14 4.6 Anslutningar Kanaler Principer för luftanslutning Fig. 12 Anslutningar och grundläggande komponenter i vänsteranslutna aggregat Pos. Beskrivning Symbol A B C D Anslutning, tilluft Anslutning, avluft Anslutning, uteluft Anslutning, frånluft 1 Fläkt, tilluft 2 Fläkt, frånluft 3 Filter, tilluft 4 Filter, frånluft 5 Värmeväxlare 6 Rotormotor 7 Elutrymme 8 Eftervärmningsbatteri Kondens- och värmeisolering Utelufts- och avluftskanalerna måste alltid vara välisolerade till skydd mot kondensbildning. Det är särskilt viktigt att de kanaler som ansluts till aggregatet är korrekt isolerade. Dessutom måste alla kanaler som monteras i kalla rum eller områden vara välisolerade. Använd mineralullsisolering (minst 100 mm tjock) med diffusionsspärr av plast. Kanaler som utsätts för extremt låga utetemperaturer vintertid måste isoleras extra den totala tjockleken på isoleringen måste vara minst 150 mm Systemair AB

15 Aktas Om aggregatet installeras på kall plats måste alla skarvar täckas med isolering och tejpas noggrant. Kanalanslutningar/kanaländar bör täckas över vid förvaring och installation. Anslut inte torktumlare till ventilationssystemet Ljuddämpare För att undvika att fläktbuller fortplantar sig via kanalsystemet bör ljuddämpare installeras på både till- och frånluften. För att undvika att buller fortplantar sig mellan olika rum via kanalsystemet, och för att dämpa ljudet från kanalsystemet i sig, rekommenderar vi att ljuddämpare installeras framför varje intagsdiffusor Montering av vattenvärmebatteriet Obs! Gäller för enheter utan eftervärmningsbatteri. Aggregat utan eftervärmningsbatteri kan utökas med vattenvärmebatteri (Ingen). HW-värmebatteri kan beställas som tillbehör. Följande instruktion beskriver hur vattenvärmebatteriet monteras och ansluts till aggregatet VV-installation i Topvex SR utan eftervärmningsbatteri 1 Öppna inspektionsluckan till värmedelen genom att lossa de fyra skruvarna. 2 För in HW-värmebatteriet i styrskenorna (1) hela vägen in till slutet av skenorna. Säkerställ att de gängade anslutningarna (2) och (3) hamnar mot aggregatets framsida och vända mot kortsidan, så som bilden visar Systemair AB

16 3 Anslut vattenledningar till de gängade anslutningarna (1) och (2). HW-batteriet har sexkantiga anslutningar med invändiga gängor (15R 1/2 innergänga). Täckplåtar runt anslutningarna är monterade i aggregatet (förstärkning). Pilar på bilden visar hur varmvatten ansluts till HW-batteriet (1) och (2). Obs! För högerutförande (R) aggregat ansluts varmvatteninlopp till den övre anslutningen och returvatten till den nedre anslutningen. För vänsterutförande (L) aggregat vänds HW-värmebatteriet upp och ned, så att varmvatteninlopp ansluts till den nedre anslutningen och returvatten till den övre anslutningen. Aktas Var försiktig så att inte vattenbatteriet skadas när vattenledningarna kopplas till anslutningarna. Dra åt med skiftnyckel så att anslutningen blir tät. Anslut frysskyddsregleringsgivaren (pos. 3) till anslutning 44 och 40 i elskåpet. Använd internt förberedda genomföringar för att dra kablar mellan de olika sektionerna. 4 Anslut alla nödvändiga tillbehör, som vattenventiler och ventilställdon. Mer information finns i det bifogade kopplingsschemat. 5 Använd manöverpanelen för att programmera aggregatet för vattenvärmebatteri. I kapitel finns mer information om hur programvaran konfigureras Systemair AB

17 VV-installation i Topvex TR utan eftervärmningsbatteri 1 Ta bort täckplåten (pos. 1) genom att lossa de tre skruvarna (pos. 2). 2 För in vattenvärmebatteriet genom att luta det så som bilden visar. 3 Anslut vattenledningar till de gängade anslutningarna (1) och (2). HW-batteriet har sexkantiga anslutningar med invändiga gängor (15R 1/2 innergänga). Täckplåtar runt anslutningarna är monterade i aggregatet (förstärkning). Pilar på bilden visar hur varmvattnet ansluts till HW-värmebatteriet. Anslut varmvatteninlopp till den övre anslutningen (pos. 1) och returvatten till den nedre anslutningen (pos. 2). Aktas Var försiktig så att inte vattenbatteriet skadas när vattenledningarna kopplas till anslutningarna. Dra åt med skiftnyckel så att anslutningen blir tät. Anslut frysskyddsregleringsgivaren (pos. 3) till anslutning 44 och 40 i elskåpet. Använd internt förberedda genomföringar för att dra kablar mellan de olika sektionerna Systemair AB

18 4 Anslut alla nödvändiga tillbehör, som vattenventiler och ventilställdon. Mer information finns i det bifogade kopplingsschemat. 5 Sätt tillbaka täckplåten (pos. 1) och fäst den med de tre skruvarna (pos. 2). 6 Använd manöverpanelen för att programmera aggregatet för vattenvärmebatteri. I kapitel finns mer information om hur programvaran konfigureras Konfigurering av programvara för vattenvärmning När nödvändiga fysiska installationer för HW-värmebatteri har utförts ska programmet konfigureras för HW-värmebatteri med hjälp av manöverpanelen. Det görs genom att den analoga ingången, där frysskyddsregleringsgivaren är ansluten, aktiveras. Ställ sedan in värmealternativet på Vatten. Följ nedanstående instruktioner. 1 Behörighet Gå till Behörighet med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna, och tryck sedan på höger pilknapp. Driftläge aggregat Temperatur Tidsinställningar Behörighet 2 Logga in Välj Logga in och tryck på höger pilknapp. Logga in Logga ut Ändra lösenord 3 Lösenord Ange lösenordet 3333 genom att trycka på OK och sedan på pilknapparna upp/ned. Välj nästa siffra genom att trycka på höger pilknapp, och sedan på OK när alla fyra siffrorna har matats in. Gå tillbaka 2 steg med hjälp av vänster pilknapp. Logga in Ange lösenord xxxx Aktuell nivå: Ingen Systemair AB

19 4 Konfigureringsmeny Gå till Konfigurering och tryck på höger pilknapp. Man/Auto Inställningar Konfigurering Behörighet 5 In-/Utgångar Gå till In-/Utgångar och tryck på höger pilknapp. In-/Utgångar Reglerfunktion Fläktstyrning Extra sekvens Y4 6 Universella ingångar Gå till UI och tryck på höger pilknapp AI DI UI AO DO 7 Frysskyddsreglering Gå till Universell ingång 3 och ändra AI Sign: till Frysskyddsreglering genom att trycka på OK och sedan på uppåt- och nedåtpilarna. Bekräfta med OK. Gå tillbaka 2 steg med hjälp av vänster pilknapp. Universell ingång 3 Välj AI el. DI sign. AI Sign: Frysskyddsreglering DI Sign: Ej ansluten 8 Värme Gå till Värme och tryck på höger pilknapp. Extra sekvens Y4 Extra sekvens Y5 Värme Värmeväxlare 9 Vatten Tryck på OK och sedan på uppåt- och nedåtpilarna tills Vatten visas. Bekräfta genom att trycka på OK. Gå tillbaka 2 steg till huvudmenyn med hjälp av vänster pilknapp, och sedan upp till startskärmen med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna. Värme Vatten Aggregatet är nu färdigt att användas tillsammans med det installerade vattenvärmebatteriet Systemair AB

20 4.6.4 Elektriska anslutningar Alla elanslutningar görs i kopplingsboxen som sitter på aggregatets framsida (figur 13). Luckan tas bort genom att de fyra skruvarna lossas (figur 13). Läs och förstå alla säkerhetsanvisningar rörande elarbete innan aggregatet driftsätts. Det bifogade kopplingsschemat visar hur interna och externa kablar ska dras. Alla externa anslutningar till möjliga tillval ansluts till plintar i kopplingsboxen (tabell 3). Fig. 13 Öppning av kopplingsboxen Fara Se till att aggregatet är bortkopplat från elnätet före underhåll och/eller elarbete. Elektriska anslutningar får endast utföras av behörig personal och i enlighet med gällande krav och föreskrifter Systemair AB

21 Kopplingsbox, komponenter Topvex SR/TR levereras med en inbyggd regulator och invändiga kablar (figur 14). Bilden visar kopplingsbox för Topvex TR aggregat. Kopplingsboxen för Topvex SR ser likadan ut och innehåller samma komponenter, med den skillnaden att elvärmaren här sitter i ett separat utrymme. Fig. 14 Elektriska komponenter Pos. 1 Regulator E-28 WEB 2 Transformator 230/24 VAC Beskrivning 3 Plintar för interna och externa komponenter 4 Plintar för interna kablar 5 Plintar för nätmatning till aggregatet 6 Kontaktor (K2), pumpstyrning vatten på/av (endast VV-aggregat; finns inte i EL-aggregat) 7 Automatsäkring 8 Ram för elvärmare 9 Automatsäkring för värmare 10 Kontaktor (K3), EL-värmare på/av 11 Termostat (EL-aggregat) 12 Manuell återställning av överhettningsskydd (EL-aggregat) Systemair AB

22 TopvexSR/TR03, SR/TR04, SR/TR06 Externa anslutningar Tabell 3: Anslutningar till externa funktioner Plintblock Beskrivning Anmärkning PE Jord N N Nolla (matningsspänning) L1 L1 Fas (matningsspänning) Används för fas 230 V 1~ om aggregatet har denna nätmatning 400 V 3~/230 V 3~ L2 L2 Fas (matningsspänning) 400 V 3~/230 V 3~ L3 L3 Fas (matningsspänning) 400 V 3~/230 V 3~ 1 G0 Referens (nätmatning ventilställdon, vatten) 24 VAC 2 G Nätmatning (ventilställdon, vatten) 24 VAC 10 DO ref DO-referens G (24 VAC) 12 1 DO2 Ute-/avluftsspjäll 24 VAC WP L1 Cirkulationspump, varmvattensystem 230 VAC 14 1 DO4 Kylpump 24 VAC 15 1 DO5 DX-kyla, steg 1 24 VAC 16 1 DO6 DX-kyla, steg 2 24 VAC 17 1 DO7 Larmutgång för DO-signaler 24 VAC 30 AI ref Referens för tilluftsgivare Neutral 31 AI1 Givare, tilluft 40 Agnd UI-referens Neutral 41 2 UAI 1/(UDI 1) Tryckgivare, frånluft 42 2 UAI 2/(UDI 2) Tryckgivare, tilluft 44 UAI 3/(UDI 3) Frysskyddsregleringsgivare, vattenvärmebatteri 4 3 DI ref Referens, förlängd drift/brandlarm + 24 VDC Max. 2,0 A kontinuerlig belastning Använd plint 40 som referens 50/60 B Exo-line B Modbus- och Exo-line-anslutning 51/61 A Exo-line A Modbus- och Exo-line-anslutning 52/62 N Exo-line N Modbus- och Exo-line-anslutning 53/63 E Exo-line E Exo-line-anslutning 74 3 DI4 Förlängd drift Slutande kontakt Använd plint 4 som referens 75 3 DI5 Brandlarm Slutande kontakt Använd plint 4 som referens Systemair AB

23 Anslutningar till externa funktioner forts. Plintblock Beskrivning Anmärkning 76 3 DI6 Externt stopp Slutande kontakt 90 Agnd AO-referens Neutral 93 AO3 Styrsignal ventilställdon, vattenvärme 0 10 VDC 94 AO4 Styrsignal ventilställdon, kyla 0 10 VDC 1. Maximal strömbelastning för alla DO tillsammans: 8 A 2. Anslutning till extern tryckgivare för tryckreglerade aggregat (VAV) 3. Dessa ingångar får bara anslutas till spänningsfria kontakter Använd plint 4 som referens Systemair AB

24 BMS-anslutning BMS-anslutning Kommunikationsmöjligheter för regulator E283 WEB. RS485 (Modbus): eller RS485 (Ex-oline): eller TCP/IP Exo-line TCP/IP WEB BACnet/IP Fig. 15 BMS-anslutning på regulatorn Systemair AB

25 4.7 Installation av manöverpanelen Mått Fig. 16 Manöverpanelens mått Pos. Mått (mm) A 115,0 B 94,0 C 26,0 D c/c 60,0 E 50, Allmänt Manöverpanelen levereras ansluten till Corrigo-styrenheten som sitter i kopplingsboxen. Kabellängden är 10 m. Om manöverpanelen måste kopplas bort från signalkabeln går det att lossa kablarna på manöverpanelens baksida (figur 17). En uppsättning självhäftande magnetremsor följer med i paketet för att manöverpanelen lättare ska kunna monteras på metallyta Installation 1 Leta reda på en lämplig plats att montera manöverpanelen på. Avståndet mellan manöverpanelen och aggregatet får högst vara 100 meter. 2 Om det behövs kan två hål borras i väggen för upphängning av kontrollpanelen (c/c: 60 mm) (pos. 1 figur 17) Systemair AB

26 Fig. 17 Manöverpanelens kabelanslutningar Pos. Beskrivning 1 Monteringshål 2 Anslutningsplint 3 Anslutning till brun kabel 4 Anslutning till gul kabel 5 Anslutning till vit kabel 6 Anslutning till svart kabel 4.8 Extrautrustning Mer information om extern extrautrustning som ventilställdon, motordrivna spjäll, E-tool, takaggregat, väggaller m.m. finns i den tekniska katalogen och de anvisningar som följer med utrustningen. Mer information om de externa komponenternas elektriska anslutningar finns i det bifogade kopplingsschemat Systemair AB

27 Systemair AB

28 lastpage Systemair AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande vidta ändringar och förbättringar av innehållet i denna handbok. Industrivägen Skinnskatteberg Tel Fax

DVCompact. Tillufts-/frånluftsaggregat

DVCompact. Tillufts-/frånluftsaggregat Tillufts-/frånluftsaggregat Dokument översatt från engelska 2083831-SE 2014-02-20 A001 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varningar... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Tekniska

Läs mer

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompakt luftbehandlingsaggregat

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompakt luftbehandlingsaggregat Kompakt luftbehandlingsaggregat Dokument översatt från engelska 1244541-SE 15-03-2016 A003 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktinformation... 2 3.1 Allmänt... 2 3.2 Tekniska

Läs mer

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

Topvex FC. Kompakt luftbehandlingsaggregat

Topvex FC. Kompakt luftbehandlingsaggregat Kompakt luftbehandlingsaggregat Dokument översatt från engelska 1259171-SE 2015-11-05 A003 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktinformation... 2 3.1 Allmänt... 2 3.2 Tekniska

Läs mer

Topvex FR03, FR06, FR08, FR11 Kompakt luftbehandlingsaggregat

Topvex FR03, FR06, FR08, FR11 Kompakt luftbehandlingsaggregat Topvex FR03, FR06, FR08, FR11 Kompakt luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktion Dokument översatt från engelska 1294501 A003 SE Copyright Systemair AB Alla rättigheter förbehållna Med förbehåll

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

TA 450 4500. Luftbehandlingsaggregat

TA 450 4500. Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat Dokument översatt från engelska 1140841-SE 2014-09-24 A001 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Detta dokument... 2 4 Produktinformation... 3 4.1 Transport

Läs mer

Topvex SoftCooler SR09, SR11

Topvex SoftCooler SR09, SR11 Dokument översatt från engelska 2087651-SE 2014-03-18 A002 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Kontroll/protokoll rörande köldmedium... 2 4 Produktinformation... 3 4.1 Allmänt...

Läs mer

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion 2075811-SE 23-08-2011V.A001 Innehåll 1 Varningar... 1 2 Inledning... 2 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Kontrollpanel... 3 3.2 Symboler på displayen...

Läs mer

Living HP. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion

Living HP. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Dokument översatt från engelska 2095321-SE 2015-03-12 A001 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Kontroll/protokoll rörande köldmedium...

Läs mer

Installationsinstruktion

Installationsinstruktion SAVE VTR 300/500 Dokument översatt från engelska 2087111-SE 2014-02-14 Innehåll 1 Byte av elvärmebatteri... 1 1.1 Öppna frontluckan... 1 1.2 Ta ut elvärmebatteriet... 1 1.3 Montera vattenvärmebatteriet...

Läs mer

SAVE VTC 300. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion

SAVE VTC 300. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB påtar sig inget ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer och andra trycksaker. Systemair AB förbehåller

Läs mer

Topvex SR07, SR09, SR11 E Luftbehandlingsaggregat

Topvex SR07, SR09, SR11 E Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat GB SE Corrigo ver. no. 3.0-1-03 Dimensioner & vikter Tillval: Toppanslutning för avluft Fig.1 Min. utrymme vid ev. rotorbyte: A-150mm Beteckning A B C D E F G K L M Vikt kg Topvex

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

SAVE VTC 300 Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion

SAVE VTC 300 Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Systemair kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller följdskador och garantin upphör att gälla om dessa anvisningar inte följs vid installation

Läs mer

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion 2067951-SE 15-12-2011V.A001 Innehåll 1 Varning... 1 2 Installation... 1 3 Montering... 1 4 Elanslutning... 1 5 Skötsel... 2 6 Tekniska data... 2 7 Kontrollpanel... 3 7.1 Funktioner... 3 7.2 Programmering...

Läs mer

Danvent DV, Danvent TIME Luftbehandlingsaggregat

Danvent DV, Danvent TIME Luftbehandlingsaggregat Danvent DV, Danvent TIME Luftbehandlingsaggregat SE Transport- och installationsinstruktion Version 1.02 1 Introduktion Detaljerad innehållsförteckning på nästa sida 1. Transport 2. Montering 2.1 Montering

Läs mer

SE.LPINST.101104. Dokumentets ursprungsspråk är svenska. Reservation för ändringar. www.swegon.com 1

SE.LPINST.101104. Dokumentets ursprungsspråk är svenska. Reservation för ändringar. www.swegon.com 1 INSTALLATIONSanvisning GOLD LP Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com 1 1. INSTALLATION 1.4 Montering av aggregat 1.1 Allmänt Berörd personal ska ta del av denna

Läs mer

SAVE VTC 300. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion

SAVE VTC 300. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Dokument översatt från engelska 207232-SE 2013-07-02 A004 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varningar... 2 3 Produktinformation... 3 3.1 Allmänt...

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Topvex TR09, TR12,TR15 Luftbehandlingsaggregat

Topvex TR09, TR12,TR15 Luftbehandlingsaggregat Topvex TR09, TR12,TR15 Luftbehandlingsaggregat GB SE Corrigo ver. no. 3.0-1-03 Vikt (kg) Topvex TR 09 505 Topvex TR 12 580 Topvex TR 15 710 Fig.1 2 Fig. 2 Vänster aggregat Höger aggregat Beskrivning 1.

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

TA Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE Ver. no. 1.2-1-00 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 3 Fig. 5 Fig. 6 4 Fig. 7 Fig. 8 5 TA 450 EL TA 650-2000 EL TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Transformator B. Kontrollenhet Corrigo C. 24V

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Rotovex SR07, SR09, SR11 IAQ Luftbehandlingsaggregat

Rotovex SR07, SR09, SR11 IAQ Luftbehandlingsaggregat Rotovex SR07, SR09, SR11 IAQ Luftbehandlingsaggregat GB SE Corrigo ver. no. 3.0-1-03 Systemair Fig. 1 A B C D E F G K L M N O Vikt (kg) Rotovex SR07 IAQ 1000 600 300 125 150 200 795 337 210 145 670 850

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB 00: Installationsanvisning Drift och skötsel Index P Tillverkardeklartion Montage, drift och underhåll Installation Beteckningssystem 5 Elschema 6 Anslutning rör 7 Rengöring 8 Tillverkardeklaration I enlighet

Läs mer

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB TOS/TOB Takgenomföring TOSochTOB SE Gäller även för installation av Takhuvar THSochTHB 205815 11 Systemair AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning...12 Tillverkare...13 EG-försäkranomöverensstämmelse...13

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Topvex TX03, TX04, TX06 Luftbehandlingsaggregat

Topvex TX03, TX04, TX06 Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat GB SE Corrigo ver. no. 1.2-1-00 Försäkran om överensstämmelse Tillverkare Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SVERIGE Kontor: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440 99

Läs mer

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus revision 03 2016 Exigo Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus Regulator för värme- och pannstyrning Exigo gör alla steg från installation till handhavande och underhåll enklare

Läs mer

Installation och Service

Installation och Service Systemair kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller följdskador och garantin upphör att gälla om dessa anvisningar inte följs vid installation och vid service. 2015 Copyright Systemair AB Systemair

Läs mer

SAVE VTR 500. Användarhandbok

SAVE VTR 500. Användarhandbok 2013 Copyright Systemair AB Systemair AB påtar sig inget ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer och andra trycksaker. Systemair AB förbehåller sig rätten till ändringar av produkterna utan föregående

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Installation luftvärmare vatten, förvärme TBLF/TCLF GOLD

Installation luftvärmare vatten, förvärme TBLF/TCLF GOLD Installation luftvärmare vatten, förvärme TBLF/TCLF GOLD 1. Allmänt Luftvärmare TBLF/TCLF används till förvärmning av tilluften med varmvatten som media. TBLF/TCLF placeras i uteluftskanal. Lamellvärmeväxlare

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SVENSK/ENGLISH VERSION EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller kraven i

Läs mer

SAVE VTR 300/B. Användarhandbok

SAVE VTR 300/B. Användarhandbok 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB påtar sig inget ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer och andra trycksaker. Systemair AB förbehåller sig rätten till ändringar av produkterna utan föregående

Läs mer

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning Modell 8630 PresSura rum tryck monitor Installationsanvisning Förberedelse Denna installations anvisning guidar installatören genom installationen av en TSI modell 8630 PresSura monitor. Läs igenom instruktionen

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ-2-504-2 2xHxB d h=

Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ-2-504-2 2xHxB d h= CIRKULÄR KANAL d = D h Ø D SE.ELQZ5042.050101 REKTANGULÄR KANAL Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ-2-504-2 2xHxB d h= till GOLD H+B H B 1. Allmänt Inomhusluftens koldioxidhalt är en effektiv indikator

Läs mer

SAVE VTR 150/K. Användarhandbok. Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001

SAVE VTR 150/K. Användarhandbok. Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001 Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001 Originalspråket för dessa anvisningar är engelska. Om anvisningarna är författade på något annat språk, är de en översättning. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning Industrivägen 3 S-760 40 Väddö Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322 E-mail: info@luftreglering.se 2004-01 Innehållsförteckning Inledning.

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar:

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Leveransinnehåll P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Pannkroppen är behandlad med antirost grundfärg och inslaget i plast för att skydda mot transportskador. Asklådan finns under rostret,

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Systemair kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller följdskador och garantin upphör att gälla om dessa anvisningar inte följs vid installation

Läs mer

Rumsaggregat RoomMaster ABR-2. Monteringsanvisning

Rumsaggregat RoomMaster ABR-2. Monteringsanvisning Rumsaggregat RoomMaster ABR-2 Monteringsanvisning Innehåll Allmänt Information om säkerhet... 3 Allmänt... 4 Specifikation... 4 Tillbehör... 4 Mått och vikt... 4 Leverans och transport... 5 Delning av

Läs mer

Jeven kåpa JSI JVI JLI JSKI JKI JSDI JDI. Monteringsanvisning

Jeven kåpa JSI JVI JLI JSKI JKI JSDI JDI. Monteringsanvisning Jeven kåpa JSI JVI JLI JSKI JKI JSDI JDI Denna monteringsanvisning beskriver enbart uppackning, upphängning och montering av kåpor. Information om igångkörning samt drift- och skötsel finns på Jevens hem:

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E Golvvärme för (k)alla golv Installationsanvisning värmefolie 230V ALLECO G O L V V Ä R M E tfn: 0522-124 00 fax: 0522-124 50 info@alleco.se www.alleco.se Version 1.0 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA 400M Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare för villor, radhus och fritidsbostäder under 160 m². Även lämplig

Läs mer

Swegon Home Solutions CASA. R2 Comfort. Designkåpa Dance till CASA R2 Comfort. Dokumentets originalspråk är svenska

Swegon Home Solutions CASA. R2 Comfort. Designkåpa Dance till CASA R2 Comfort. Dokumentets originalspråk är svenska Swegon Home Solutions CASA R2 Comfort Designkåpa Dance till CASA R2 Comfort Dokumentets originalspråk är svenska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Installation/Info 4 Varningar 5 Sprängskiss

Läs mer

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Allmänt Tryckgivaren används i anläggningar där man eftersträvar variabelt flöde genom att konstanthålla trycket i kanalsystemet. Tryckgivaren

Läs mer

Frånluftsfläkt JBDD. Innehåll. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel. Juni 2013

Frånluftsfläkt JBDD. Innehåll. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel. Juni 2013 Frånluftsfläkt JBDD Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Juni 03 Innehåll Montering... Montering mellan kökskåp... 4 Dimensioner... 4 Inkoppling el... 5 Skötsel, rengöring... 6 Reservdelar...

Läs mer

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R 94137S-05 2005-10 FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning S = Skåpaggregat V = Vindsaggregat X = Plattärmeväxlare

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Installation och Service

Installation och Service Dokument översatt från engelska 2081151-SE 2013-11-18 A004 Systemair kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller följdskador och garantin upphör att gälla om dessa anvisningar inte följs vid

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

CO 2 -givare. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska 2014-04-22 A001

CO 2 -givare. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska 2014-04-22 A001 CO 2 -givare Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 1.1 Mätning av CO 2-halt... 1 2 Riktlinjer för installation... 2 3 Beskrivning av gränssnitt...

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt Dimensionering, installation, mått och vikt Diagram och tabeller i denna dokumentation är avsedda som översikt. Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet ProUnit. Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S

AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S Drift och skötselinstruktion Innehållsförteckning: 1. Allmänna säkerhetsregler 2. Funktionsprincip sorptionsavfuktare 3. Maskinfunktioner 4. Installationsanvisningar 5. Drifttagning,

Läs mer

Rumsregulator STRA-04

Rumsregulator STRA-04 Rumsregulator STRA-04 STRA är en förprogrammerad rumsregulator avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Den är förprogrammerad med kommunikation och passar för användning i lokaler där

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC RT 25S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 25S-EC Allmänt REC Temovex 25S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

Aventa Tätningsram. Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Aventa Tätningsram. Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Aventa Tätningsram Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Aventa Tätningsram Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Leveransomfattning... 2 Montering... 2 Förberedelse för elkabelanslutning...

Läs mer

CPT. » montering, drift och skötsel, injustering, reservdelar. Air Comfort. Housing ventilation

CPT. » montering, drift och skötsel, injustering, reservdelar. Air Comfort. Housing ventilation Air Comfort Air Treatment Housing ventilation CPT Spiskåpa» montering, drift och skötsel, injustering, reservdelar Spiskåpa CPT Teknisk anvisning Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Drift - membranpanelens

Läs mer

Bruksanvisning i original

Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Stå & Sittbord med elektrisk nivåjustering 1-pelare 2-pelare 3-pelare Innan användning av systemet, läs igenom denna manual och spara den för framtida behov. 1 Allmän produkt

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 7S-EC-RS REC Temovex 7S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer

Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer 0 kw Elvärme 9 modeller Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer Användningsområden Tiger är en serie tåliga och kompakta värmefläktar för proffs med höga krav. Värmefläkt

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791 G350. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70B-3 RMU720B-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat Servicebok

Luftbehandlingsaggregat Servicebok 2068951-SV 10-05-10V.A001 Innehåll 1 Garantivillkor... 1 1.1 Garantitid... 1 1.2 Garantiinnehåll... 1 1.3 Allmänna Garantibegränsningar... 1 1.4 Garantibegränsningar... 1 1.5 Servicevillkor under Garantitiden...

Läs mer

SAVE VTR 150/K. Användarhandbok

SAVE VTR 150/K. Användarhandbok 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB påtar sig inget ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer och andra trycksaker. Systemair AB förbehåller sig rätten till ändringar av produkterna utan föregående

Läs mer