Funktions- och underhållsmanual. GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/ avancerat skydd. November 2013 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktions- och underhållsmanual. GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/ avancerat skydd. November 2013 / 47-902748-000"

Transkript

1 Funktions- och underhållsmanual GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/ avancerat skydd November 2013 /

2 Funktions- och underhållsmanual för GS-seriens kägelresare med avanceratskydd för Storbritannien/avancerat skydd november 2013 av Brunswick Bowling and Billiards Corporation. Med ensamrätt. Tidigare revisioner: juli 1999, september 1999, juni 2000, januari 2001, augusti 2003 Vector, Frameworx, GS-X- och GS-serien är varumärken som tillhör Brunswick Bowling and Billiards Corporation. Vid beställning uppge artikelnr Obs! Uppdateringar till denna handbok kan hittas på Internet på adressen Innehållet är upphovsrättsligt skyddat. Endast för intern användning. Kopiering eller offentliggörande av innehållet är förbjudet utan skriftligt godkännande från Brunswick Indoor Recreation Group. All information i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande. Brunswick Indoor Recreation Group 525 West Laketon Avenue Post Office Box 329 Muskegon, MI U.S.A

3 Contents Säkerhetsvarningar... 2 Säkerhetsmeddelande till användare av den här handboken... 3 Kägelresare utrustade med säkerhetssystem... 4 Specialistpersonal... 4 Allmän säkerhetsinformation och skyddsåtgärder... 4 Säkerhetsmeddelanden... 4 Tester före första drifttillfället... 5 Funktionskontroller av skyddsanordningarna... 5 Skötsel och underhåll... 6 Säkerhetsbestämmesler för GS-seriens kägelresare... 7 Statuslampa/maskinaktivering i följd... 9 Avlägsna käglor som har fastnat i fördelaren Stoppa maskinen i mitt i en cykel Ta bort felkoder och rätta till kägelresarstopp Maskinskydd Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 1

4 Säkerhetsvarningar I den här handboken används Varningar och Försiktighetsåtgärder (tillsammans med någon av de internationella symbolerna för FARA) för att varna mekanikern om att det finns speciella anvisningar för en särskild serviceåtgärd eller arbete som kan vara farlig om den utförs felaktigt eller slarvigt. Dessa beskrivs nedan. LÄS OCH FÖLJ DEM NOGGRANT! Enbart dessa Säkerhetsvarningar tar inte bort farorna de signalerar. Att dessa specialanvisningar följs noggrant, att personalen får utbildning och att sunt förnuft används i arbetet är de viktigaste åtgärdspunkterna för att förhindra olyckor. OBS! eller VIKTIGT! Den här symbolen anger speciellt viktig information. VARNING! Den här symbolen varnar om ett mekaniskt eller icke-elektriskt tillstånd som kan leda till personskada eller dödsfall. VARNING! Den här symbolen varnar om ett elektriskt tillstånd som kan leda till personskada eller dödsfall. FÖRSIKTIGHET! Den här symbolen innebär en varning som kan leda till skada på produkten. Den här symbolen innebär jordningsvarningar. 2 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

5 Säkerhetsmeddelande till användare av den här handboken Den här handboken har skrivits och publicerats av serviceavdelningen på Brunswick Bowling and Billiards som en hjälp till läsaren vid servicearbeten eller installation av produkterna. Vi förutsätter att personalen är insatt i och har fått utbildning i hur serviceoch installationsarbeten för produkterna ska gå till. De ska känna till hur man använder vanliga mekanikerverktyg och specialverktyg från Brunswick eller rekommenderade verktyg från andra leverantörer. Vi kan omöjligen känna till och upplysa läsaren om alla tänkbara metoder ett servicearbete kan omfatta eller om eventuella risker och/eller följder som varje metod medför. Vi har inte försökt oss på någon sådan bred utvärdering. Därför ska alla som följer en servicemetod och/eller använder ett verktyg, som inte rekommenderas av Brunswick, först ha förvissat sig om att varken hans/hennes eller produkternas säkerhet sätts på spel på grund av vald servicemetod. All information och alla illustrationer och specifikationer i den här handboken baseras på den senaste produktinformationen som fanns tillgänglig vid publiceringen. Man ska vara medveten om att elsystemet i produkten kan ge upphov till farliga och skadliga kortslutningar eller allvarliga elstötar medan man arbetar med den. När arbete utförs där mekanikern eventuellt kan jorda eller komma åt elektriska anslutningar måste strömmen till produkten kopplas från innan servicearbetet påbörjas och vara frånkopplad tills servicearbetet är klart. Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 3

6 Kägelresare utrustade med säkerhetssystem GS-X-kägelresare säkerhetssystem får endast driftsättas och servas av specialistpersonal. Specialistpersonal Specialistpersonal (bowlinghallsmekaniker) är personer: som har genomgått adekvat teknisk utbildning och som har instruerats av ansvarig operatör i hur kägelresaren fungerar och gällande säkerhetsföreskrifter samt som har tillgång till bruksanvisningen Fotoelektriskt säkerhetssystem L 4000 (SICK) eller "PSEN op2s/4s Bruksanvisning" (PILZ) Allmän säkerhetsinformation och skyddsåtgärder Säkerhetsmeddelanden Följ metoderna nedan för att säkerställa att GS-X kägelresare säkerhetssystem används korrekt och säkert. De nationella/internationella regler och bestämmelser som gäller för installation, driftsättning, användning och periodiska tekniska inspektioner av GS-X kägelresare säkerhetssystem är i synnerhet: Maskindirektiv 98/37/EEG Direktiv 89/655/EEG om användning av utrustning säkerhetsbestämmelser/säkerhetsföreskrifter för arbete andra relevanta hälso- och säkerhetsbestämmelser. Användare av kägelresaren med vilken GS-X kägelresare säkerhetssystem används har ansvaret för att ta reda på och följa alla gällande säkerhetsbestämmelser och säkerhetsföreskrifter. Det är absolut nödvändigt att alla testanteckningar som skapas vid avsnitten Tester före första drifttillfället och Funktionstester av skyddsanordningen i den här handboken följs. Testerna måste utföras av bowlinghallsmekanikern och måste registreras och dokumenteras så att testerna kan rekonstrueras och följas tillbaka när som helst. Bruksanvisningen måste finnas tillgänglig för alla som använder kägelresare där GS-X kägelresare säkerhetssystem används. Operatören ska instrueras i hur maskinen används av bowlinghallsmekanikern. Han/hon måste instrueras att läsa bruksanvisningen. 4 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

7 Tester före första drifttillfället Syftet med testerna före första drifttillfället är att bekräfta säkerhetskraven i de nationella/internationella föreskrifterna och bestämmelserna, särskilt de i direktivet om användning av maskiner och utrustning (enhetligt i hela EU). För att säkerställa korrekt funktion ska tester utföras enligt avsnittet Funktionstester av skyddsanordningen. Avståndet mellan sändaren och mottagaren får inte vara längre än sju meter. Åtkomst till den farliga punkten i kägelresaren får endast vara möjlig genom skyddsfälten. Det ska inte vara möjligt att klättra över, krypa under eller komma runt skyddsanordningarna. Kontrollera att driftspersonalen för kägelresarna som skyddas av GS-X kägelresare säkerhetssystem har fått rätt utbildning av fackmän innan de får arbeta med kägelresarna. Det är maskinägarens ansvar att driftspersonalen får utbildning. Funktionskontroller av skyddsanordningarna Före varje test skall kontrolleras att kontrollboxen för säkerhetssystemet är aktiv och att den röda LED-lampan på kontrollboxen lyser. Om så inte är fallet skall det ses till att det förhållandet uppnås, se justering av ljusbom. Testen är annars meningslösa. Utför varje av följande test, återstarta säkerhetssystemet efter varje test. 1. Sändare och mottagare för ljusstrålen Bekräfta att Säkerhetssystemet kopplar från strömmen till Nexgen elektroniken när ljusstrålen fram på maskinen täcks helt (blockeras) med ett ej transparent testföremål (med en diameter på minst 30 mm) vid följande positioner. Direkt framför sändaren. Mitt emellan sändare och mottagare. Direkt framför mottagaren. 2. Test av förreglingsbrytare - Bekräfta att Säkerhetssystemet kopplar från strömmen till Nexgen elektroniken när följande förreglingar bryts. Öppna de bakre dörrarna på maskinerna, återstarta skyddssystemet och utför test på samtliga dörrar i maskinparet. Öppna maskeringsskärmen om maskinerna är utrustade med öppningsbara maskeringsskärmar. Tryck på nödstoppet. Varje av dessa individuella tester måste ge följande resultat: Så fort ljusstrålen, förreglingsbrytare eller nödstoppet aktiverats skall det inte vara möjligt att skapa ett farligt läge för kägelresningsmaskinerna. För att starta maskinerna måste återstartsproceduren för säkerhetssystemet utföras. Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 5

8 Skötsel och underhåll Sensorernas linser måste rengöras regelbundet eller om de är smutsiga. Undvik att repa linserna och att små droppar bildas på dem eftersom det kan ändra de optiska egenskaperna. Använd inte aggressiva rengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel med slipande effekt. Statiska laddningar får dammpartiklar att dras till linsen. Du kan förhindra den här effekten med den antistatiska rengöringsmedlet för plast (SICK art.nr ) och SICK linsduk (art.nr ). Rengöra linsen: Använd en ren och mjuk borste för att ta bort damm från linsen. Torka sedan av linsen med en ren fuktad trasa. Kontrollera efter rengöringen sändarens och mottagarens läge för att säkerställa att det inte går att klättra över, krypa under eller stå bakom skyddsanordningen. 6 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

9 Säkerhetsbestämmesler för GS-seriens kägelresare Vid arbete med maskiner föreligger alltid vissa risker. Detta gäller också för kägelresare i GS-serien. Om försiktighet, kunskap och ansvar tillämpas kan man undvika skador på kägelresaren och personal vid en eventuell olycka. Följande instruktioner bör följas: 1. ENDAST SPECIALUTBILDAD PERSONAL ÄR BEHÖRIGA ATT ARBETA MED ELLER ANVÄNDA KÄGELRESAREN. 2. Använd aldrig kägelresaren om inte ALLA skydd från fabriken sitter på plats. 3. Använd aldrig kägelresaren om ett skydd eller en säkerhetsanordning är skadad eller felaktigt monterad på maskinen. 4. Du får aldrig förbikoppla, avaktivera eller manipulera med säkerhetsbrytarna eller funktionsbrytarna på kägelresaren. 5. Försök aldrig klättra över eller runt någon mekanisk spärr eller maskinskydd. 6. Återställ alla maskinskydd och stegen när felsökning eller underhållsarbete utförts på kägelresaren eller klotreturen. 7. Var alltid vänd mot maskinen när du använder stegen för att klättra upp på eller ner från maskinen. Endast en person åt gången får vara på stegen. 8. Använd lämplig klädsel (till exempel: skor med gummisula). Bär inte löst sittande kläder såsom slips eller rock som kan fastna i maskinens rörliga delar. Ta av ringar, klockor, örhängen, armband och andra smycken för att undvika skada. 9. Var försiktig i närheten av maskinens framsida. Om du råkar blockera fotocellstrålen får det kägelresaren att sättas igång. 10. Stäng alltid av kägelresaren innan du arbetar med maskinen. Använd den bakre mekanikerbrytaren som sitter på kägelhissen eller slå om strömbrytaren på Nexgen-dosan till stoppläget. 11. Slå från båda strömbrytarna om mer än en person arbetar med en maskin eller om strömbrytaren är utom räckhåll medan arbete utförs på maskinen för att förhindra att den ena personen slår på kägelresaren innan den andra hunnit undan. 12. Om arbete pågår på båda maskinerna för ett banpar eller komponenter som är gemensamma för båda maskinerna (t.ex. en elektronisk styrenhet eller klotretur) måste strömmen slås från på Nexgen-dosan eller säkerhetssystemet. Huvudströmbrytaren på Nexgen-dosan eller säkerhetssystemet måste dessutom vara låsta i frånslaget läge med en lämplig låsmekanism. 13. Rakorna för banparet måste sänkas till spärrläge när arbete utförs på kägelresaren eller klotreturen för att förhindra att ett klot kommer in i kägelresaren. Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 7

10 14. Innan servicearbete under kägelbordet påbörjas ska en pallbock eller annan lämplig stödanordning placeras under bordets mitt. 15. Brandsläckare måste finnas inom räckhåll och vara i gott skick. Förvara oljiga trasor och andra lättantändliga ämnen i godkända brandsäkra behållare. 16. Om fler än en person arbetar med en maskin måste du vara säker på att den andra personen befinner sig på SÄKERT AVSTÅND innan maskinen startas igen. 17. Använd hörselskydd vid arbete i närheten av en kägelresare i drift.. Ljudnivåer på mer än 83 db kan uppnås inom ett avstånd på 1,6 meter från maskiner i drift. 18. Ta aldrig bort kilremmen från kägelbordets motor utan att först ha sänkt bordet till det nya kägelplaceringsläget (bana). 19. Arbeta inte med eller i närheten av kägelresaren under inverkan av alkohol, droger eller någon substans som kan försämra ditt fysiska eller mentala omdöme. 20. Använd alltid verktyg som är avsedda för uppgiften. 21. GS-seriens kägelresare är utformad för att användas som en bowlingmaskin med 10 käglor. Använd inte maskinen eller några av dess delar för några andra ändamål. 22. Hälsovådliga rengöringsmedel får inte användas. Läs alltid databladen om materialsäkerhet innan du använder nya rengöringsmedel. 23. Använd alltid fabriksgodkända delar vid reparation av kägelresaren. Användning av undermåliga delar kan utgöra en säkerhetsrisk. 8 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

11 Statuslampa/maskinaktivering i följd Lampan längst upp på hissen förser operatören med värdefull information om maskinens status. Lampans betydelse beror på vilken programversion som är installerad på Nexgen-dosans CPU PCB. Programversion och tidigare Sakta blinkande rött ljus anger att ett fel har uppstått. Kägelresaren behöver tillsyn. Slå ifrån maskinen och stäng av strömmen innan reparation. Släckt lampa anger att kägelresaren kan vara REDO FÖR DRIFT. En signal från en annan plats kan starta kägelresaren UTAN VARNING. Stå inte i vägen för maskinen. Slå från strömbrytaren innan servicearbete påbörjas. Programversion och senare: Snabbt blinkande vitt ljus anger att kägelresaren är REDO FÖR DRIFT. Stå inte i vägen för maskinen och behåll skydd på plats. Sakta blinkande vitt ljus anger att ett fel har uppstått. Kägelresaren behöver tillsyn. Slå ifrån maskinen och stäng av strömmen innan servicearbete påbörjas. Fast vitt ljus anger att kägelresaren är REDO FÖR DRIFT. En signal från en annan plats kan starta kägelresaren UTAN VARNING. Stå inte i vägen för maskinen. Låt skydd sitta kvar på plats. Släckt lampa anger att kägelresaren är avstängd. Servicearbete kan utföras utan risk. Slå av strömmen innan servicearbete påbörjas. Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 9

12 Avlägsna käglor som har fastnat i fördelaren. 1. Slå från strömbrytaren på mekanikerns fjärrdisplay eller Nexgen-dosan. Slå från huvudströmbrytaren på säkerhetssystemsdosan och spärra brytaren i frånslaget läge med en godkänd spärranordning. 2. Kontrollera att inga käglor fastnat vid utkastaren. Kontrollera att inga käglor fastnat vid remmens vändpunkter. Ta bort de käglor som fastnat och sätt dem på utsidan av remmens återgående bana. 3. Kontrollera att kägelutkastaren placerats korrekt. 4. Om blockeringar uppstår ofta måste man kontrollera att inga av kägelstationens är delar trasiga eller att kägelfrigöringsspakar saknas. 5. Montera alla skydd och slå på strömmen igen till kägelresaren genom att trycka på omstartsbrytaren på säkerhetssystemet. 6. När maskinen har återställts trycker du på strömbrytarna på mekanikerns fjärrdisplay för att ta bort strömavbrottskoderna. 7. Kontrollera att kägelresaren fungerar. Stoppa maskinen i mitt i en cykel En maskin kan stoppas mitt i en cykel genom att vrida strömbrytaren till stoppläge på Nexgen-styrenheten eller mekanikerns fjärrdisplay. När strömmen återställts till kägelresaren återgår den automatiskt till startläge eller läget där bowling kan påbörjas. Om servicearbete ska utföras inuti maskinen ska strömmen slås från på säkerhetssystemet och brytaren låsas i frånslaget läge med en godkänd spärranordning för att förhindra att maskinen slås på. OBS! De båda kägelresarna kommer att stanna om man tar bort den ingående trefasströmmen.. När arbetet är klart tas spärranordningar bort och huvudströmbrytaren slås på. Slå på strömmen till Nexgen-dosan igen genom att trycka på omstartsknappen på säkerhetssystemet. När maskinen har återställts tar du bort felkoden för strömavbrott genom att först slå från strömbrytarna och sedan slå på dem igen. 10 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

13 Ta bort felkoder och rätta till kägelresarstopp Om ett problem uppstår med kägelresaren stänger Nexgen-dosans CPU av maskinen och aktiverar den blinkande vita statuslampan ovanpå hissen. En kod som anger vilket problem som uppstått visas på mekanikerns fjärrdisplay. OBS! Vissa fel och problem kan inte upptäckas av kägelresarens CPU. Exempel på detta är problem med klotreturen eller fel vid poängräkning. I dessa situationer blinkar inte statuslampan för att indikera ett problem. Följande metod bör användas om kägelresaren stannar eller fungerar på ett felaktigt sätt. 1. Stäng av kägelresaren genom att vrida strömbrytaren på mekanikerns fjärrdisplay till frånslaget läge om servicearbete ska utföras baktill på maskinen. När servicearbete ska utföras framtill på kägelresaren kopplas strömmen till Nexgen-dosan automatiskt från när skärmningsenheten är upplyft eller fotosensorn framför maskinen är blockerad eller om bakluckan är öppen. 2. Fastställ orsaken till maskinstoppet. Kontrollera om det finns käglor på hajaggregatet, fördelaren eller på kägelbordet. Om statuslampan blinkar tittar du på displayen på fjärrdisplayterminalen för en tillhörande felkod. 3. Avlägsna blockeringen, reparera eller byt ut defekta delar eller justera efter behov. Om korrigeringen innebär att arbete måste göras på banan, klotreturen eller kägelgropen ska sveparmen sänkas för att förhindra att ett klot kommer in i maskinen. 4. Sätt tillbaka alla skydd. 5. Tryck på omstartsbrytaren på säkerhetssystemets dosa för att återställa strömmen till Nexgen-dosan. När maskinen har återställts slår du från/till strömbrytarna för varje maskin för att ta bort strömavbrottskoden. 6. Om maskinen inte vill starta kontrollerar du felkoderna på displayen igen. Om ett ogiltigt tillstånd visas på displayen så måste bordet (upp) och sveparmen (framåt) återföras till sina vilolägen. Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 11

14 Maskinskydd GS-kägelresaren är utrustad med skydd och säkerhetsspärrar som förhindrar skador och begränsar åtkomsten till rörliga delar. Det finns två sorters skyddspaket: normal höjd och utökad höjd. Se bilden Avancerade skyddspaket. Normal höjd skyddspaket (1) Säkerhetssystem (2) Mekanikerns fjärrdisplay (3) HISSKYDD (4) Maskinens baksida (5) DÖRRAR (6) Spärrbrytare till lucka (7) Maskinens framsida (8) ÄNDSKYDD (9) ÅTKOMSTPUNKT TILL MASKINEN (10) UPPDELNINGSSKYDD (11) FOTOSENSORER (12) Spärrbrytare på skärmningsenheten (13) Nexgen-styrenhet utan display (14) LOWERED CATWALK STEG FRAM PÅ MASKINEN <500 MM HÖJD 12 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

15 Utökad höjd skyddspaket (1) Säkerhetssystem (2) Mekanikerns fjärrdisplay (3) HISSKYDD (4) Maskinens baksida (5) DÖRRAR (6) Spärrbrytare till lucka (7) Maskinens framsida (8) ÄNDSKYDD (9) ÅTKOMSTPUNKT TILL MASKINEN (10) UPPDELNINGSSKYDD (11) FOTOSENSORER (12) Spärrbrytare på skärmningsenheten (13) Nexgen-styrenhet utan display (14) LOWERED CATWALK STEG FRAM PÅ MASKINEN <500 MM HÖJD Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 13

16 Sidan är avsiktligt tom 14 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

17 Innehåll Översikt Allmänt om kägelresaren Beskrivning av kägelresaren Kägelgrop Klotdyna Transportband Klotretur Kägelhiss Fördelaren Kägelbord Sveparmen Drivram Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-1

18 Sidan är avsiktligt tom 1-2 Avsnitt 1: Funktion Avsnitt rev. september 2013

19 Avsnitt 1: Funktion Översikt Denna handbok är avsedd att hjälpa dig att på ett säkert och effektivt sätt kunna ge service, reparation och förebyggande underhåll av GS-seriens kägelresare. Innan du börjar arbeta med någon av dessa kägelresare bör du läsa säkerhetsinformationen och vara förtrogen med säkerhetsföreskrifterna som finns i början av handboken. Denna handbok tillhandahåller också felsökningsanvisningar som minskar driftstopp och som kan användas för att ge många års problemfri drift av kägelresare. Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-3

20 Allmänt om kägelresaren När en position som t.ex. höger, vänster, framåt eller bakåt beskrivs i den här handboken fastställs positionen när maskinen visas från övertrampslinjen. Rörelse medurs och moturs fastställs när man tittar på kägelresaren från vänster eller ovanifrån. Se figur 1-1. Figur 1-1. Kägelresarens orientering. (1) medurs (2) ovansida (3) moturs (4) höger sida (5) framsida (6) vänster sida 1-4 Avsnitt 1: Funktion Avsnitt rev. september 2013

21 Beskrivning av kägelresaren GS-seriens kägelresare består av åtta maskinaggregat: Kägelgrop Klotretur Kägelhiss Fördelare Kägelbord Sveparm Drivram Elektronisk styrning Kägelgrop Det huvudsakliga syftet med detta område är att hantera käglornas och klotets första sammanstötning, skilja dem åt och styra dem till rätt del av maskinen. Kägelgropen är sammansatt av två huvudkomponenter: 1. Stoppdyna och kägelgardin 2. Transportband Klotdyna Klotdynan är avsedd att fånga upp klotets stöt och styra den till klotreturens klotdörr. En stötdämpare som är monterad på en svängbar dynram hjälper till att absorbera klotstöten skicka tillbaka dynan till sitt ursprungliga framåtläge. Gummibeklädnad och fyra skydds- eller stötremsor som sitter på den nedersta klotdynan skyddar klotet och dynan från att skadas. Klaffarna längst ned på dynan nära klotreturen fungerar som en backventil som låter käglorna förflyttas under dynan till maskinens baksida samtidigt som de förhindras från att återgå framåt där de kan blockera klotdörren. Se Figur 1-2. Genom justeringar av dynan kan användaren styra dynans framåtläge så att klotet kommer in i klotreturen utan att slå i sidorna på klotdörrens öppning och placera dynan sida vid sida så att den inte skaver mot kickbacks. Kägelgardinen stoppar käglornas bakåtriktade rörelse och frambringar en svart bakgrund bakom kägelbordet. Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-5

22 Figur 1-2. Klotdyna. (1) GUMMISTOPP (2) JUSTERINGSBULT (3) KLOTDYNANS RAM (4) FYRKANTIGT RÖR (5) STÖTDÄMPARE (6) LEDPUNKT (7) KLOTRETURENS SIDA (8) KLAFFAR PÅ DYNAN (9) STÖTREMSOR (10) GUMMIBEKLÄDNAD (11) GARDIN (12) GEMENSAM KICKBACK (13) SEDD FRAMIFRÅN (VÄNSTER KÄGELRESARE) (14) KLOTDYNANS PANEL 1-6 Avsnitt 1: Funktion Avsnitt rev. september 2013

23 Transportband Transportbandet (T-band) för käglorna till hissenheten och håller klotet mot klotdynan medan det leds till klotreturen. T-bandet består av en stor rem som placerats runt två rullar. Främre rullen är en rulle med fast läge som sitter i öppningar i sidoramarna. Bakre rullen är en justerbar rulle som används för att spänna remmen och skapa spårning så att remmen inte driver från sida till sida. Spårningsrullar med fast läge nära framsidan på varje sidoram hjälper till att hålla remmen på rätt spår. Två stödskivor har monterats mellan sidoramarna för att stödja vikten av bowlingklotet(-en) och käglorna. Främre skivan är en platt skiva medan den bakre smalnar av nedåt vid klotdörren så att klotet kan komma in i klotreturen. Bakre skivan är även rundad längs bakkanten för att skydda remmen från att skadas när käglor återgår till gropen genom rännorna för överblivna käglor. Se Figur 1-3. Figur 1-3. Transportband. (1) AVSMALNANDE DEL (2) BAKRE RULLE (3) BAKRE STÖDSKIVA (4) SPÅRJUSTERING (5) DRIVREMMENS REMSKIVA (6) FRÄMRE STÖDSKIVA (7) SIDORAM (8) SEDD FRAMIFRÅN (HÖGER KÄGELRESARE) (9) FRÄMRE RULLE (10) SPÅRNINGSRULLE (11) Transportband (12) RUNDAD KANT Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-7

24 Klotretur Mellan de två kägelresarna i ett banpar finns en klotretur som returnerar kloten till spelarna på banorna. Klotet kommer in i klotreturen från transportbandet genom en klotdörr. En bred plattrem som löper över två valsar tar klotet och för det fram till klothissen. Se Figur 1-4 Klotretur. Remmen drivs av en trefasmotor som är inbyggd i bakre valsen. (1) TENSION BAR (3) FLAT BELT TENSIONER NUTS (5) REAR DRUM AND MOTOR (2) FRONT DRUM (4) BALL TRACK RODS (7) ACCELERATOR BE LT (6) BALL DOOR ASSEMBLY Figur 1-4. Klotretur. (1) SPÄNNSTAV (2) FRÄMRE VALS (3) MUTTRAR FÖR SPÄNNING AV PLATTREMMEN (4) SPÅRSTÄNGER FÖR KLOTET (5) BAKRE VALS OCH MOTOR (6) KLOTDÖRRSENHET (7) KLOTRETURREM 1-8 Avsnitt 1: Funktion Avsnitt rev. september 2013

25 Klotreturen har klotdörrar med låsningsmekanism för att förhindra att klot från båda banorna når klotreturen samtidigt och för att förhindra att käglor kommer in i klotreturen. Se Figur 1-5. När dörren är rätt inställd kan den inte öppnas lätt genom att trycka på den eftersom en spak längst upp på dörren slår i låsbulten. Knappen längst upp på dörren måste tryckas in för att dörren ska öppnas. Detta får spaken att sänkas så att den kan passera under låsbulten. Knappen sitter längst upp på dörren så att käglor som förs bakåt av transportbandet inte kan trycka på den. En solenoid som är fäst i låstbulten aktiveras i 3-4 sekunder efter klotet upptäckts. När solenoiden aktiveras tvingas låsbulten nedåt så att dörren inte kan öppnas även om knappen trycks in. Härigenom kan inte käglor oavsiktligt öppna dörren när de faller av kägelbordet och får möjlighet att gå förbi området kring klotreturen innan klotet kan öppna dörren. När en dörr är öppen blockeras dörren för den andra banan. (1) KLOTDÖRRENS LÅSNINGSSOLENOID (2) LÅSSKRUV (3) KLOTDÖRRENS STÄNGNINGSFJÄDER (4) KNAPP (5) SPAK (1) BALL DOOR LOCKING SOLENOID (3) BALL DOOR CLOSING SPRING (2) LOCKING BOLT (5) LEVER (4) BUTTON Figur 1-5. Klotdörrens montering. Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-9

26 Kägelhiss Kägelhissen får käglorna från transportbandet och lyfter upp dem till fördelaren. Två kägelmatningsavvisare som sitter längst ned i hisstrumman leder käglorna in i hissöppningen. När käglorna kommer in i hissen konkurrerar de om en plats på en av 14 skovlar som roteras oavbrutet runt hissen med två parallella kedjor. Kedjorna är kilremsdrivna av fördelarens motor. När skovlarna lyfter käglorna trycker avvisarna dem mot mitten av skoveln. Denna avvisande åtgärd knuffar även av dåligt placerade käglor från skoveln. När käglorna åker upp i hissen får en utkastare skoveln att sakta vicka och knuffa bort alla käglor som inte hålls ordentligt av skoveln eller placera dem säkrare på skoveln. Ett par kägelcentreringskilar centrerar käglan i skoveln. Detta garanterar korrekt kägelinriktning när käglorna kommer in i hajaggregatet. Längst upp till höger på hissen sitter en skoveltippare som gör att skovelns främre del kan tippa nedåt så att käglan rullar av skoveln och upp på hajaggregatet. När käglorna faller på hajaggregatet slås kägelräknaren till. Denna signal fastställer vilken sida av fördelaren käglan skickas till. Varje gång fördelarens motor är igång ska hisskovlarna rotera. För att kontrollera detta aktiveras en hisskontrollknapp när en skovel passerar den (ungefär var 2,5 sekund). Om hisskontrollbrytaren inte aktiveras minst var sjätte sekund medan fördelarmotorn är igång stängs maskinen av med felkoden Hisstopp, som indikerar att något har fastnat i hissen, att det är för mycket vikt på transportbandet eller att det är fel på fördelaren. Maskiner utrustade med ett avancerat skyddspaket har ytterligare en brytare som sitter på klotreturens sida av den andra banans hiss. Den här brytaren övervakar bakdörrens skydd som används för att komma åt gångbrädan mellan maskinen. När skyddet inte skyddar ingången till maskinen ordentligt avaktiveras en kontakt inuti säkerhetssystemet som kopplar från strömmen till Nexgen-dosan och stänger av båda kägelresarna. För att kägelresaren ska starta igen måste skydden sitta på plats och omstartsknappen på säkerhetssystemet måste tryckas in. När Nexgen har återställts måste koden för strömavbrott tas bort med strömbrytaren Avsnitt 1: Funktion Avsnitt rev. september 2013

27 (1) hissens drivaxel (2) KÄGELRÄKNARENS STRÖMBRYTARE (3) placeringskil (4) skoveltippare (5) kedja (6) 1 av 14 kägelskovlar (7) utkastare (8) höger kägelavvisare (9) höger kägelavvisare (10) dämpningsplatta (11) guide för det undre tråget (12) vänster kägelmatningsavvisare (13) vänster kägelavvisare (14) KÄGELCENTRERINGSKILAR (15) ec strömbrytare (16) kedjespänningsmekanism (17) statuslampa Figur 1-6. Hissen. Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-11

28 (1) varningslampa (2) ec strömbrytare (3) SÄKERHETSSYSTEM (4) HUVUDSTRÖMBRYTARE (5) NÖDSTOPPSBRYTARE (6) OMSTARTSBRYTARE (7) FJÄRRDISPLAY (8) DÖRRSPÄRR (9) VÄNSTER MASKIN Figur 1-7. Hissen sedd bakifrån - Avancerade skydd Avsnitt 1: Funktion Avsnitt rev. september 2013

29 Fördelaren Fördelaren tar emot käglorna från hissen och placerar dem så att de kan ställas på kägelbordet. Fördelaren består av ett haj-aggregat (shark assembly), fyra kägelmatningsbanor, två korslagda banor, 10 kägelstationer samt rännor för överblivna käglor på höger och vänster sida. Se Figur 1-8. (1) TRANSPORT BAND DRIVE PULLEY (8) OVERFLOW CHUTE (2) PIN STATIO N S 8, 9, AND 10 (3) CROSSOVER LANES (7) SHARK ASSEMBLY (9) TURN WEDGES (6) ELEVATOR (8) OVERFLOW CHUTE (5) REAR DISTRIBUTOR SHAFT 7 (4) FRONT DISTRIBUTOR SHAFT Figur 1-8. Fördelaren. (1) TRANSPORTBANDETS REMSKIVA (2) KÄGELSTATIONERNA 8, 9 OCH 10 (3) KORSNINGSBANOR (4) FRÄMRE FÖRDELARAXEL (5) BAKRE FÖRDELARAXEL (6) HISS (7) HAJAGGREGAT (8) RÄNNOR FÖR ÖVERBLIVNA KÄGLOR (9) PLACERINGSKILAR Kägelplaceringskilarna i hajaggregatet vänder käglan så att den placeras med botten först på fördelarens runda remmar. En kägelräknare i hissens topp övervakar käglorna som lämnar hissen. Se Figur 1-9. Med den här brytarsignalen skickar elektroniken spänning till hajsolenoiden efter behov så att hajfenan tvingar käglan till höger sida om fördelaren. Käglorna växlar mellan vänster och höger sida om fördelaren i följande upprepande mönster: vänster, höger, vänster, vänster, höger. Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-13

Funktions- och underhållsmanual. GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/avancerat skydd. November 2015 / 47-902748-000

Funktions- och underhållsmanual. GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/avancerat skydd. November 2015 / 47-902748-000 Funktions- och underhållsmanual GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/avancerat skydd November 2015 / 47-902748-000 Funktions- och underhållsmanual för GS-seriens kägelresare med

Läs mer

Kägelresningsmaskin i GS-serien

Kägelresningsmaskin i GS-serien Funktions- & underhållsmanual Kägelresningsmaskin i GS-serien Augusti 2003 / 47-902735-SV-SV Avsedd användning Denna handbok är tillhandahållen för bowlinghallarnas utbildade personal. Kunden tar ansvar

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

AUTOMATISK BESTICKSORTERARE ACS 800 & ACS 400HC. Användarmanual

AUTOMATISK BESTICKSORTERARE ACS 800 & ACS 400HC. Användarmanual AUTOMATISK BESTICKSORTERARE ACS 800 & ACS 400HC (originaldokumentation) Användarmanual S/N: (Sv) Gäller från: 201408 Rev.: 5.0 1. Användningsföreskrifter... 1 1.1 Före start... 1 1.1.1 Val av bestickmodell...

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Montering. Packa upp maskinen. Däck Montera de bakre hjulen med hjälp av vingmuttrarna

Montering. Packa upp maskinen. Däck Montera de bakre hjulen med hjälp av vingmuttrarna Monteringsanvisningar för: 9689995/BZ7C och 9689996/BZ4C utrustade med något av följande aggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Combiaggregat Montering

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk.

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Kortinfo 56-895-K1 Brukarvikt 0-230 kg Air Express Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Återförsäljare i Sverige: Gate

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES 04.NE228A vol. 1

NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES 04.NE228A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES04.NE228A vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid ihåg

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera.

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera. Brukarmanual art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01 Avsett ändamål Panthera är en rullstol för dig som behöver en lättkörd vardagsrullstol som du kan sitta bra och sittriktigt i. Den är konstruerad så

Läs mer

Funktions- och underhållsmanual. GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/avancerat skydd. Februari 2009 /

Funktions- och underhållsmanual. GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/avancerat skydd. Februari 2009 / Funktions- och underhållsmanual GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/avancerat skydd Februari 2009 / 47-902748-000 Funktions- och underhållsmanual för GS-seriens kägelresare med

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Balder 210 Revolver Teal (SP210) Manual Rel.1.2-sv-2004 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Före anslutning av maskinen till batteriet läs instruktionerna noga. Lerduvekastare kan vara

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid ihåg

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok 87245931 2014-01-15, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval strömedelspridare MBS... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Sida 17 av 24 14. Drift- & skötselinstruktion Driften och skötseln av ZERO+ inkluderar regelbunden rengöring av UV-rören. UV-rören ska även

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB Utgåva Juni 08 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER Balder 210 Revolver (SP210) Manual Rel.1.2-sv-2004 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER Före anslutning av maskinen till batteriet läs instruktionerna noga. Lerduvekastare kan vara farliga och

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04 1. utgåvan, S TrendCon Instruktionsbok 0403-56-02-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Sida ÖVERSIKT FUNKTIER.. 1 VARNING:S TEXT.. 1 ANVISNINGAR ALLMÄNT.. 2 INDIKERINGAR ALLMÄNT.. 2 FELSIGNALER.. 2 SYSTEM ÖVERSIKT..

Läs mer

Instruktion för Skylift Dino 125T Detaljerad

Instruktion för Skylift Dino 125T Detaljerad Dokumentversion 1.1 Sida 1/16 Instruktion för Skylift Dino 125T Detaljerad Innehåll Påskjutsbroms / Backa uppför 2 Parkera 2 Låsa 2 Inkoppling 3 Uppstart 4 Flytta och placera 5 Stödbenen 6 Kommer man nå

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bruksanvisning. Slaghack 155 Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Slaghack 155 Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Slaghack 155 Art. 90 44 853 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Slaghack 155 Artikelnummer: 9044853 Beskrivning: Slaghack med

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

KNIFE & TOOL. Bruksanvisning Svenska. www.worksharptools.com SHARPENER

KNIFE & TOOL. Bruksanvisning Svenska. www.worksharptools.com SHARPENER KNIFE & TOOL SHARPENER www.worksharptools.com Bruksanvisning Svenska Säkerhetsinformation Work Sharp Knife & Tool Sharpener Slipade knivar kommer att vara otroligt vassa. Var extra försiktig för att undvika

Läs mer

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Sida 1 Översikt: 2. Innehåll 3. Teknisk data 4. Funktionsbeskrivning 5. Manöverpanel funktioner/indikatorer 6. Bild av manöverpanel 7. Procedur

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av din skrivare. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Skrivarkomponenter Bild 1 visar vilka komponenter

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

Viksam 2.0

Viksam 2.0 Viksam 2.0 Innehåll 1 Data... 3 2 Kretskortsöversikt... 4 3 Montering... 4 4 Inkoppling... 7 4.1 Spänningsmatning... 7 4.2 Motor- och encoderinkoppling... 7 4.3 Gränssnitt... 8 4.4 Klämskydd... 8 4.5 Reläkontakter...

Läs mer

MANUAL. Oden MS400/700 Freja 400 Svenska

MANUAL. Oden MS400/700 Freja 400 Svenska MANUAL Oden MS400/700 Freja 400 Svenska Manual för Oden MS 400/700, Freja 400 Innan fastbultning av maskinen, montera kastarmsskydd, magasin och kastarm. Anslut ledningarna. Fyll på en mindre mängd duvor

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Plattvibrator Typ PL20

Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Plattvibrator PL20 Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Tillgänglig från 2008/11 på TMA 100K Manuell TMA 100K Automatisk NCHRP 350 Testnivåer TNO 100K-> 3-50, 3-51, 3-52 & 3-53 (100 km/tim) INNEHÅLL

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer