Funktions- och underhållsmanual. GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/ avancerat skydd. November 2013 /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktions- och underhållsmanual. GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/ avancerat skydd. November 2013 / 47-902748-000"

Transkript

1 Funktions- och underhållsmanual GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/ avancerat skydd November 2013 /

2 Funktions- och underhållsmanual för GS-seriens kägelresare med avanceratskydd för Storbritannien/avancerat skydd november 2013 av Brunswick Bowling and Billiards Corporation. Med ensamrätt. Tidigare revisioner: juli 1999, september 1999, juni 2000, januari 2001, augusti 2003 Vector, Frameworx, GS-X- och GS-serien är varumärken som tillhör Brunswick Bowling and Billiards Corporation. Vid beställning uppge artikelnr Obs! Uppdateringar till denna handbok kan hittas på Internet på adressen Innehållet är upphovsrättsligt skyddat. Endast för intern användning. Kopiering eller offentliggörande av innehållet är förbjudet utan skriftligt godkännande från Brunswick Indoor Recreation Group. All information i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande. Brunswick Indoor Recreation Group 525 West Laketon Avenue Post Office Box 329 Muskegon, MI U.S.A

3 Contents Säkerhetsvarningar... 2 Säkerhetsmeddelande till användare av den här handboken... 3 Kägelresare utrustade med säkerhetssystem... 4 Specialistpersonal... 4 Allmän säkerhetsinformation och skyddsåtgärder... 4 Säkerhetsmeddelanden... 4 Tester före första drifttillfället... 5 Funktionskontroller av skyddsanordningarna... 5 Skötsel och underhåll... 6 Säkerhetsbestämmesler för GS-seriens kägelresare... 7 Statuslampa/maskinaktivering i följd... 9 Avlägsna käglor som har fastnat i fördelaren Stoppa maskinen i mitt i en cykel Ta bort felkoder och rätta till kägelresarstopp Maskinskydd Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 1

4 Säkerhetsvarningar I den här handboken används Varningar och Försiktighetsåtgärder (tillsammans med någon av de internationella symbolerna för FARA) för att varna mekanikern om att det finns speciella anvisningar för en särskild serviceåtgärd eller arbete som kan vara farlig om den utförs felaktigt eller slarvigt. Dessa beskrivs nedan. LÄS OCH FÖLJ DEM NOGGRANT! Enbart dessa Säkerhetsvarningar tar inte bort farorna de signalerar. Att dessa specialanvisningar följs noggrant, att personalen får utbildning och att sunt förnuft används i arbetet är de viktigaste åtgärdspunkterna för att förhindra olyckor. OBS! eller VIKTIGT! Den här symbolen anger speciellt viktig information. VARNING! Den här symbolen varnar om ett mekaniskt eller icke-elektriskt tillstånd som kan leda till personskada eller dödsfall. VARNING! Den här symbolen varnar om ett elektriskt tillstånd som kan leda till personskada eller dödsfall. FÖRSIKTIGHET! Den här symbolen innebär en varning som kan leda till skada på produkten. Den här symbolen innebär jordningsvarningar. 2 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

5 Säkerhetsmeddelande till användare av den här handboken Den här handboken har skrivits och publicerats av serviceavdelningen på Brunswick Bowling and Billiards som en hjälp till läsaren vid servicearbeten eller installation av produkterna. Vi förutsätter att personalen är insatt i och har fått utbildning i hur serviceoch installationsarbeten för produkterna ska gå till. De ska känna till hur man använder vanliga mekanikerverktyg och specialverktyg från Brunswick eller rekommenderade verktyg från andra leverantörer. Vi kan omöjligen känna till och upplysa läsaren om alla tänkbara metoder ett servicearbete kan omfatta eller om eventuella risker och/eller följder som varje metod medför. Vi har inte försökt oss på någon sådan bred utvärdering. Därför ska alla som följer en servicemetod och/eller använder ett verktyg, som inte rekommenderas av Brunswick, först ha förvissat sig om att varken hans/hennes eller produkternas säkerhet sätts på spel på grund av vald servicemetod. All information och alla illustrationer och specifikationer i den här handboken baseras på den senaste produktinformationen som fanns tillgänglig vid publiceringen. Man ska vara medveten om att elsystemet i produkten kan ge upphov till farliga och skadliga kortslutningar eller allvarliga elstötar medan man arbetar med den. När arbete utförs där mekanikern eventuellt kan jorda eller komma åt elektriska anslutningar måste strömmen till produkten kopplas från innan servicearbetet påbörjas och vara frånkopplad tills servicearbetet är klart. Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 3

6 Kägelresare utrustade med säkerhetssystem GS-X-kägelresare säkerhetssystem får endast driftsättas och servas av specialistpersonal. Specialistpersonal Specialistpersonal (bowlinghallsmekaniker) är personer: som har genomgått adekvat teknisk utbildning och som har instruerats av ansvarig operatör i hur kägelresaren fungerar och gällande säkerhetsföreskrifter samt som har tillgång till bruksanvisningen Fotoelektriskt säkerhetssystem L 4000 (SICK) eller "PSEN op2s/4s Bruksanvisning" (PILZ) Allmän säkerhetsinformation och skyddsåtgärder Säkerhetsmeddelanden Följ metoderna nedan för att säkerställa att GS-X kägelresare säkerhetssystem används korrekt och säkert. De nationella/internationella regler och bestämmelser som gäller för installation, driftsättning, användning och periodiska tekniska inspektioner av GS-X kägelresare säkerhetssystem är i synnerhet: Maskindirektiv 98/37/EEG Direktiv 89/655/EEG om användning av utrustning säkerhetsbestämmelser/säkerhetsföreskrifter för arbete andra relevanta hälso- och säkerhetsbestämmelser. Användare av kägelresaren med vilken GS-X kägelresare säkerhetssystem används har ansvaret för att ta reda på och följa alla gällande säkerhetsbestämmelser och säkerhetsföreskrifter. Det är absolut nödvändigt att alla testanteckningar som skapas vid avsnitten Tester före första drifttillfället och Funktionstester av skyddsanordningen i den här handboken följs. Testerna måste utföras av bowlinghallsmekanikern och måste registreras och dokumenteras så att testerna kan rekonstrueras och följas tillbaka när som helst. Bruksanvisningen måste finnas tillgänglig för alla som använder kägelresare där GS-X kägelresare säkerhetssystem används. Operatören ska instrueras i hur maskinen används av bowlinghallsmekanikern. Han/hon måste instrueras att läsa bruksanvisningen. 4 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

7 Tester före första drifttillfället Syftet med testerna före första drifttillfället är att bekräfta säkerhetskraven i de nationella/internationella föreskrifterna och bestämmelserna, särskilt de i direktivet om användning av maskiner och utrustning (enhetligt i hela EU). För att säkerställa korrekt funktion ska tester utföras enligt avsnittet Funktionstester av skyddsanordningen. Avståndet mellan sändaren och mottagaren får inte vara längre än sju meter. Åtkomst till den farliga punkten i kägelresaren får endast vara möjlig genom skyddsfälten. Det ska inte vara möjligt att klättra över, krypa under eller komma runt skyddsanordningarna. Kontrollera att driftspersonalen för kägelresarna som skyddas av GS-X kägelresare säkerhetssystem har fått rätt utbildning av fackmän innan de får arbeta med kägelresarna. Det är maskinägarens ansvar att driftspersonalen får utbildning. Funktionskontroller av skyddsanordningarna Före varje test skall kontrolleras att kontrollboxen för säkerhetssystemet är aktiv och att den röda LED-lampan på kontrollboxen lyser. Om så inte är fallet skall det ses till att det förhållandet uppnås, se justering av ljusbom. Testen är annars meningslösa. Utför varje av följande test, återstarta säkerhetssystemet efter varje test. 1. Sändare och mottagare för ljusstrålen Bekräfta att Säkerhetssystemet kopplar från strömmen till Nexgen elektroniken när ljusstrålen fram på maskinen täcks helt (blockeras) med ett ej transparent testföremål (med en diameter på minst 30 mm) vid följande positioner. Direkt framför sändaren. Mitt emellan sändare och mottagare. Direkt framför mottagaren. 2. Test av förreglingsbrytare - Bekräfta att Säkerhetssystemet kopplar från strömmen till Nexgen elektroniken när följande förreglingar bryts. Öppna de bakre dörrarna på maskinerna, återstarta skyddssystemet och utför test på samtliga dörrar i maskinparet. Öppna maskeringsskärmen om maskinerna är utrustade med öppningsbara maskeringsskärmar. Tryck på nödstoppet. Varje av dessa individuella tester måste ge följande resultat: Så fort ljusstrålen, förreglingsbrytare eller nödstoppet aktiverats skall det inte vara möjligt att skapa ett farligt läge för kägelresningsmaskinerna. För att starta maskinerna måste återstartsproceduren för säkerhetssystemet utföras. Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 5

8 Skötsel och underhåll Sensorernas linser måste rengöras regelbundet eller om de är smutsiga. Undvik att repa linserna och att små droppar bildas på dem eftersom det kan ändra de optiska egenskaperna. Använd inte aggressiva rengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel med slipande effekt. Statiska laddningar får dammpartiklar att dras till linsen. Du kan förhindra den här effekten med den antistatiska rengöringsmedlet för plast (SICK art.nr ) och SICK linsduk (art.nr ). Rengöra linsen: Använd en ren och mjuk borste för att ta bort damm från linsen. Torka sedan av linsen med en ren fuktad trasa. Kontrollera efter rengöringen sändarens och mottagarens läge för att säkerställa att det inte går att klättra över, krypa under eller stå bakom skyddsanordningen. 6 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

9 Säkerhetsbestämmesler för GS-seriens kägelresare Vid arbete med maskiner föreligger alltid vissa risker. Detta gäller också för kägelresare i GS-serien. Om försiktighet, kunskap och ansvar tillämpas kan man undvika skador på kägelresaren och personal vid en eventuell olycka. Följande instruktioner bör följas: 1. ENDAST SPECIALUTBILDAD PERSONAL ÄR BEHÖRIGA ATT ARBETA MED ELLER ANVÄNDA KÄGELRESAREN. 2. Använd aldrig kägelresaren om inte ALLA skydd från fabriken sitter på plats. 3. Använd aldrig kägelresaren om ett skydd eller en säkerhetsanordning är skadad eller felaktigt monterad på maskinen. 4. Du får aldrig förbikoppla, avaktivera eller manipulera med säkerhetsbrytarna eller funktionsbrytarna på kägelresaren. 5. Försök aldrig klättra över eller runt någon mekanisk spärr eller maskinskydd. 6. Återställ alla maskinskydd och stegen när felsökning eller underhållsarbete utförts på kägelresaren eller klotreturen. 7. Var alltid vänd mot maskinen när du använder stegen för att klättra upp på eller ner från maskinen. Endast en person åt gången får vara på stegen. 8. Använd lämplig klädsel (till exempel: skor med gummisula). Bär inte löst sittande kläder såsom slips eller rock som kan fastna i maskinens rörliga delar. Ta av ringar, klockor, örhängen, armband och andra smycken för att undvika skada. 9. Var försiktig i närheten av maskinens framsida. Om du råkar blockera fotocellstrålen får det kägelresaren att sättas igång. 10. Stäng alltid av kägelresaren innan du arbetar med maskinen. Använd den bakre mekanikerbrytaren som sitter på kägelhissen eller slå om strömbrytaren på Nexgen-dosan till stoppläget. 11. Slå från båda strömbrytarna om mer än en person arbetar med en maskin eller om strömbrytaren är utom räckhåll medan arbete utförs på maskinen för att förhindra att den ena personen slår på kägelresaren innan den andra hunnit undan. 12. Om arbete pågår på båda maskinerna för ett banpar eller komponenter som är gemensamma för båda maskinerna (t.ex. en elektronisk styrenhet eller klotretur) måste strömmen slås från på Nexgen-dosan eller säkerhetssystemet. Huvudströmbrytaren på Nexgen-dosan eller säkerhetssystemet måste dessutom vara låsta i frånslaget läge med en lämplig låsmekanism. 13. Rakorna för banparet måste sänkas till spärrläge när arbete utförs på kägelresaren eller klotreturen för att förhindra att ett klot kommer in i kägelresaren. Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 7

10 14. Innan servicearbete under kägelbordet påbörjas ska en pallbock eller annan lämplig stödanordning placeras under bordets mitt. 15. Brandsläckare måste finnas inom räckhåll och vara i gott skick. Förvara oljiga trasor och andra lättantändliga ämnen i godkända brandsäkra behållare. 16. Om fler än en person arbetar med en maskin måste du vara säker på att den andra personen befinner sig på SÄKERT AVSTÅND innan maskinen startas igen. 17. Använd hörselskydd vid arbete i närheten av en kägelresare i drift.. Ljudnivåer på mer än 83 db kan uppnås inom ett avstånd på 1,6 meter från maskiner i drift. 18. Ta aldrig bort kilremmen från kägelbordets motor utan att först ha sänkt bordet till det nya kägelplaceringsläget (bana). 19. Arbeta inte med eller i närheten av kägelresaren under inverkan av alkohol, droger eller någon substans som kan försämra ditt fysiska eller mentala omdöme. 20. Använd alltid verktyg som är avsedda för uppgiften. 21. GS-seriens kägelresare är utformad för att användas som en bowlingmaskin med 10 käglor. Använd inte maskinen eller några av dess delar för några andra ändamål. 22. Hälsovådliga rengöringsmedel får inte användas. Läs alltid databladen om materialsäkerhet innan du använder nya rengöringsmedel. 23. Använd alltid fabriksgodkända delar vid reparation av kägelresaren. Användning av undermåliga delar kan utgöra en säkerhetsrisk. 8 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

11 Statuslampa/maskinaktivering i följd Lampan längst upp på hissen förser operatören med värdefull information om maskinens status. Lampans betydelse beror på vilken programversion som är installerad på Nexgen-dosans CPU PCB. Programversion och tidigare Sakta blinkande rött ljus anger att ett fel har uppstått. Kägelresaren behöver tillsyn. Slå ifrån maskinen och stäng av strömmen innan reparation. Släckt lampa anger att kägelresaren kan vara REDO FÖR DRIFT. En signal från en annan plats kan starta kägelresaren UTAN VARNING. Stå inte i vägen för maskinen. Slå från strömbrytaren innan servicearbete påbörjas. Programversion och senare: Snabbt blinkande vitt ljus anger att kägelresaren är REDO FÖR DRIFT. Stå inte i vägen för maskinen och behåll skydd på plats. Sakta blinkande vitt ljus anger att ett fel har uppstått. Kägelresaren behöver tillsyn. Slå ifrån maskinen och stäng av strömmen innan servicearbete påbörjas. Fast vitt ljus anger att kägelresaren är REDO FÖR DRIFT. En signal från en annan plats kan starta kägelresaren UTAN VARNING. Stå inte i vägen för maskinen. Låt skydd sitta kvar på plats. Släckt lampa anger att kägelresaren är avstängd. Servicearbete kan utföras utan risk. Slå av strömmen innan servicearbete påbörjas. Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 9

12 Avlägsna käglor som har fastnat i fördelaren. 1. Slå från strömbrytaren på mekanikerns fjärrdisplay eller Nexgen-dosan. Slå från huvudströmbrytaren på säkerhetssystemsdosan och spärra brytaren i frånslaget läge med en godkänd spärranordning. 2. Kontrollera att inga käglor fastnat vid utkastaren. Kontrollera att inga käglor fastnat vid remmens vändpunkter. Ta bort de käglor som fastnat och sätt dem på utsidan av remmens återgående bana. 3. Kontrollera att kägelutkastaren placerats korrekt. 4. Om blockeringar uppstår ofta måste man kontrollera att inga av kägelstationens är delar trasiga eller att kägelfrigöringsspakar saknas. 5. Montera alla skydd och slå på strömmen igen till kägelresaren genom att trycka på omstartsbrytaren på säkerhetssystemet. 6. När maskinen har återställts trycker du på strömbrytarna på mekanikerns fjärrdisplay för att ta bort strömavbrottskoderna. 7. Kontrollera att kägelresaren fungerar. Stoppa maskinen i mitt i en cykel En maskin kan stoppas mitt i en cykel genom att vrida strömbrytaren till stoppläge på Nexgen-styrenheten eller mekanikerns fjärrdisplay. När strömmen återställts till kägelresaren återgår den automatiskt till startläge eller läget där bowling kan påbörjas. Om servicearbete ska utföras inuti maskinen ska strömmen slås från på säkerhetssystemet och brytaren låsas i frånslaget läge med en godkänd spärranordning för att förhindra att maskinen slås på. OBS! De båda kägelresarna kommer att stanna om man tar bort den ingående trefasströmmen.. När arbetet är klart tas spärranordningar bort och huvudströmbrytaren slås på. Slå på strömmen till Nexgen-dosan igen genom att trycka på omstartsknappen på säkerhetssystemet. När maskinen har återställts tar du bort felkoden för strömavbrott genom att först slå från strömbrytarna och sedan slå på dem igen. 10 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

13 Ta bort felkoder och rätta till kägelresarstopp Om ett problem uppstår med kägelresaren stänger Nexgen-dosans CPU av maskinen och aktiverar den blinkande vita statuslampan ovanpå hissen. En kod som anger vilket problem som uppstått visas på mekanikerns fjärrdisplay. OBS! Vissa fel och problem kan inte upptäckas av kägelresarens CPU. Exempel på detta är problem med klotreturen eller fel vid poängräkning. I dessa situationer blinkar inte statuslampan för att indikera ett problem. Följande metod bör användas om kägelresaren stannar eller fungerar på ett felaktigt sätt. 1. Stäng av kägelresaren genom att vrida strömbrytaren på mekanikerns fjärrdisplay till frånslaget läge om servicearbete ska utföras baktill på maskinen. När servicearbete ska utföras framtill på kägelresaren kopplas strömmen till Nexgen-dosan automatiskt från när skärmningsenheten är upplyft eller fotosensorn framför maskinen är blockerad eller om bakluckan är öppen. 2. Fastställ orsaken till maskinstoppet. Kontrollera om det finns käglor på hajaggregatet, fördelaren eller på kägelbordet. Om statuslampan blinkar tittar du på displayen på fjärrdisplayterminalen för en tillhörande felkod. 3. Avlägsna blockeringen, reparera eller byt ut defekta delar eller justera efter behov. Om korrigeringen innebär att arbete måste göras på banan, klotreturen eller kägelgropen ska sveparmen sänkas för att förhindra att ett klot kommer in i maskinen. 4. Sätt tillbaka alla skydd. 5. Tryck på omstartsbrytaren på säkerhetssystemets dosa för att återställa strömmen till Nexgen-dosan. När maskinen har återställts slår du från/till strömbrytarna för varje maskin för att ta bort strömavbrottskoden. 6. Om maskinen inte vill starta kontrollerar du felkoderna på displayen igen. Om ett ogiltigt tillstånd visas på displayen så måste bordet (upp) och sveparmen (framåt) återföras till sina vilolägen. Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 11

14 Maskinskydd GS-kägelresaren är utrustad med skydd och säkerhetsspärrar som förhindrar skador och begränsar åtkomsten till rörliga delar. Det finns två sorters skyddspaket: normal höjd och utökad höjd. Se bilden Avancerade skyddspaket. Normal höjd skyddspaket (1) Säkerhetssystem (2) Mekanikerns fjärrdisplay (3) HISSKYDD (4) Maskinens baksida (5) DÖRRAR (6) Spärrbrytare till lucka (7) Maskinens framsida (8) ÄNDSKYDD (9) ÅTKOMSTPUNKT TILL MASKINEN (10) UPPDELNINGSSKYDD (11) FOTOSENSORER (12) Spärrbrytare på skärmningsenheten (13) Nexgen-styrenhet utan display (14) LOWERED CATWALK STEG FRAM PÅ MASKINEN <500 MM HÖJD 12 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

15 Utökad höjd skyddspaket (1) Säkerhetssystem (2) Mekanikerns fjärrdisplay (3) HISSKYDD (4) Maskinens baksida (5) DÖRRAR (6) Spärrbrytare till lucka (7) Maskinens framsida (8) ÄNDSKYDD (9) ÅTKOMSTPUNKT TILL MASKINEN (10) UPPDELNINGSSKYDD (11) FOTOSENSORER (12) Spärrbrytare på skärmningsenheten (13) Nexgen-styrenhet utan display (14) LOWERED CATWALK STEG FRAM PÅ MASKINEN <500 MM HÖJD Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 13

16 Sidan är avsiktligt tom 14 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

17 Innehåll Översikt Allmänt om kägelresaren Beskrivning av kägelresaren Kägelgrop Klotdyna Transportband Klotretur Kägelhiss Fördelaren Kägelbord Sveparmen Drivram Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-1

18 Sidan är avsiktligt tom 1-2 Avsnitt 1: Funktion Avsnitt rev. september 2013

19 Avsnitt 1: Funktion Översikt Denna handbok är avsedd att hjälpa dig att på ett säkert och effektivt sätt kunna ge service, reparation och förebyggande underhåll av GS-seriens kägelresare. Innan du börjar arbeta med någon av dessa kägelresare bör du läsa säkerhetsinformationen och vara förtrogen med säkerhetsföreskrifterna som finns i början av handboken. Denna handbok tillhandahåller också felsökningsanvisningar som minskar driftstopp och som kan användas för att ge många års problemfri drift av kägelresare. Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-3

20 Allmänt om kägelresaren När en position som t.ex. höger, vänster, framåt eller bakåt beskrivs i den här handboken fastställs positionen när maskinen visas från övertrampslinjen. Rörelse medurs och moturs fastställs när man tittar på kägelresaren från vänster eller ovanifrån. Se figur 1-1. Figur 1-1. Kägelresarens orientering. (1) medurs (2) ovansida (3) moturs (4) höger sida (5) framsida (6) vänster sida 1-4 Avsnitt 1: Funktion Avsnitt rev. september 2013

21 Beskrivning av kägelresaren GS-seriens kägelresare består av åtta maskinaggregat: Kägelgrop Klotretur Kägelhiss Fördelare Kägelbord Sveparm Drivram Elektronisk styrning Kägelgrop Det huvudsakliga syftet med detta område är att hantera käglornas och klotets första sammanstötning, skilja dem åt och styra dem till rätt del av maskinen. Kägelgropen är sammansatt av två huvudkomponenter: 1. Stoppdyna och kägelgardin 2. Transportband Klotdyna Klotdynan är avsedd att fånga upp klotets stöt och styra den till klotreturens klotdörr. En stötdämpare som är monterad på en svängbar dynram hjälper till att absorbera klotstöten skicka tillbaka dynan till sitt ursprungliga framåtläge. Gummibeklädnad och fyra skydds- eller stötremsor som sitter på den nedersta klotdynan skyddar klotet och dynan från att skadas. Klaffarna längst ned på dynan nära klotreturen fungerar som en backventil som låter käglorna förflyttas under dynan till maskinens baksida samtidigt som de förhindras från att återgå framåt där de kan blockera klotdörren. Se Figur 1-2. Genom justeringar av dynan kan användaren styra dynans framåtläge så att klotet kommer in i klotreturen utan att slå i sidorna på klotdörrens öppning och placera dynan sida vid sida så att den inte skaver mot kickbacks. Kägelgardinen stoppar käglornas bakåtriktade rörelse och frambringar en svart bakgrund bakom kägelbordet. Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-5

22 Figur 1-2. Klotdyna. (1) GUMMISTOPP (2) JUSTERINGSBULT (3) KLOTDYNANS RAM (4) FYRKANTIGT RÖR (5) STÖTDÄMPARE (6) LEDPUNKT (7) KLOTRETURENS SIDA (8) KLAFFAR PÅ DYNAN (9) STÖTREMSOR (10) GUMMIBEKLÄDNAD (11) GARDIN (12) GEMENSAM KICKBACK (13) SEDD FRAMIFRÅN (VÄNSTER KÄGELRESARE) (14) KLOTDYNANS PANEL 1-6 Avsnitt 1: Funktion Avsnitt rev. september 2013

23 Transportband Transportbandet (T-band) för käglorna till hissenheten och håller klotet mot klotdynan medan det leds till klotreturen. T-bandet består av en stor rem som placerats runt två rullar. Främre rullen är en rulle med fast läge som sitter i öppningar i sidoramarna. Bakre rullen är en justerbar rulle som används för att spänna remmen och skapa spårning så att remmen inte driver från sida till sida. Spårningsrullar med fast läge nära framsidan på varje sidoram hjälper till att hålla remmen på rätt spår. Två stödskivor har monterats mellan sidoramarna för att stödja vikten av bowlingklotet(-en) och käglorna. Främre skivan är en platt skiva medan den bakre smalnar av nedåt vid klotdörren så att klotet kan komma in i klotreturen. Bakre skivan är även rundad längs bakkanten för att skydda remmen från att skadas när käglor återgår till gropen genom rännorna för överblivna käglor. Se Figur 1-3. Figur 1-3. Transportband. (1) AVSMALNANDE DEL (2) BAKRE RULLE (3) BAKRE STÖDSKIVA (4) SPÅRJUSTERING (5) DRIVREMMENS REMSKIVA (6) FRÄMRE STÖDSKIVA (7) SIDORAM (8) SEDD FRAMIFRÅN (HÖGER KÄGELRESARE) (9) FRÄMRE RULLE (10) SPÅRNINGSRULLE (11) Transportband (12) RUNDAD KANT Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-7

24 Klotretur Mellan de två kägelresarna i ett banpar finns en klotretur som returnerar kloten till spelarna på banorna. Klotet kommer in i klotreturen från transportbandet genom en klotdörr. En bred plattrem som löper över två valsar tar klotet och för det fram till klothissen. Se Figur 1-4 Klotretur. Remmen drivs av en trefasmotor som är inbyggd i bakre valsen. (1) TENSION BAR (3) FLAT BELT TENSIONER NUTS (5) REAR DRUM AND MOTOR (2) FRONT DRUM (4) BALL TRACK RODS (7) ACCELERATOR BE LT (6) BALL DOOR ASSEMBLY Figur 1-4. Klotretur. (1) SPÄNNSTAV (2) FRÄMRE VALS (3) MUTTRAR FÖR SPÄNNING AV PLATTREMMEN (4) SPÅRSTÄNGER FÖR KLOTET (5) BAKRE VALS OCH MOTOR (6) KLOTDÖRRSENHET (7) KLOTRETURREM 1-8 Avsnitt 1: Funktion Avsnitt rev. september 2013

25 Klotreturen har klotdörrar med låsningsmekanism för att förhindra att klot från båda banorna når klotreturen samtidigt och för att förhindra att käglor kommer in i klotreturen. Se Figur 1-5. När dörren är rätt inställd kan den inte öppnas lätt genom att trycka på den eftersom en spak längst upp på dörren slår i låsbulten. Knappen längst upp på dörren måste tryckas in för att dörren ska öppnas. Detta får spaken att sänkas så att den kan passera under låsbulten. Knappen sitter längst upp på dörren så att käglor som förs bakåt av transportbandet inte kan trycka på den. En solenoid som är fäst i låstbulten aktiveras i 3-4 sekunder efter klotet upptäckts. När solenoiden aktiveras tvingas låsbulten nedåt så att dörren inte kan öppnas även om knappen trycks in. Härigenom kan inte käglor oavsiktligt öppna dörren när de faller av kägelbordet och får möjlighet att gå förbi området kring klotreturen innan klotet kan öppna dörren. När en dörr är öppen blockeras dörren för den andra banan. (1) KLOTDÖRRENS LÅSNINGSSOLENOID (2) LÅSSKRUV (3) KLOTDÖRRENS STÄNGNINGSFJÄDER (4) KNAPP (5) SPAK (1) BALL DOOR LOCKING SOLENOID (3) BALL DOOR CLOSING SPRING (2) LOCKING BOLT (5) LEVER (4) BUTTON Figur 1-5. Klotdörrens montering. Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-9

26 Kägelhiss Kägelhissen får käglorna från transportbandet och lyfter upp dem till fördelaren. Två kägelmatningsavvisare som sitter längst ned i hisstrumman leder käglorna in i hissöppningen. När käglorna kommer in i hissen konkurrerar de om en plats på en av 14 skovlar som roteras oavbrutet runt hissen med två parallella kedjor. Kedjorna är kilremsdrivna av fördelarens motor. När skovlarna lyfter käglorna trycker avvisarna dem mot mitten av skoveln. Denna avvisande åtgärd knuffar även av dåligt placerade käglor från skoveln. När käglorna åker upp i hissen får en utkastare skoveln att sakta vicka och knuffa bort alla käglor som inte hålls ordentligt av skoveln eller placera dem säkrare på skoveln. Ett par kägelcentreringskilar centrerar käglan i skoveln. Detta garanterar korrekt kägelinriktning när käglorna kommer in i hajaggregatet. Längst upp till höger på hissen sitter en skoveltippare som gör att skovelns främre del kan tippa nedåt så att käglan rullar av skoveln och upp på hajaggregatet. När käglorna faller på hajaggregatet slås kägelräknaren till. Denna signal fastställer vilken sida av fördelaren käglan skickas till. Varje gång fördelarens motor är igång ska hisskovlarna rotera. För att kontrollera detta aktiveras en hisskontrollknapp när en skovel passerar den (ungefär var 2,5 sekund). Om hisskontrollbrytaren inte aktiveras minst var sjätte sekund medan fördelarmotorn är igång stängs maskinen av med felkoden Hisstopp, som indikerar att något har fastnat i hissen, att det är för mycket vikt på transportbandet eller att det är fel på fördelaren. Maskiner utrustade med ett avancerat skyddspaket har ytterligare en brytare som sitter på klotreturens sida av den andra banans hiss. Den här brytaren övervakar bakdörrens skydd som används för att komma åt gångbrädan mellan maskinen. När skyddet inte skyddar ingången till maskinen ordentligt avaktiveras en kontakt inuti säkerhetssystemet som kopplar från strömmen till Nexgen-dosan och stänger av båda kägelresarna. För att kägelresaren ska starta igen måste skydden sitta på plats och omstartsknappen på säkerhetssystemet måste tryckas in. När Nexgen har återställts måste koden för strömavbrott tas bort med strömbrytaren Avsnitt 1: Funktion Avsnitt rev. september 2013

27 (1) hissens drivaxel (2) KÄGELRÄKNARENS STRÖMBRYTARE (3) placeringskil (4) skoveltippare (5) kedja (6) 1 av 14 kägelskovlar (7) utkastare (8) höger kägelavvisare (9) höger kägelavvisare (10) dämpningsplatta (11) guide för det undre tråget (12) vänster kägelmatningsavvisare (13) vänster kägelavvisare (14) KÄGELCENTRERINGSKILAR (15) ec strömbrytare (16) kedjespänningsmekanism (17) statuslampa Figur 1-6. Hissen. Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-11

28 (1) varningslampa (2) ec strömbrytare (3) SÄKERHETSSYSTEM (4) HUVUDSTRÖMBRYTARE (5) NÖDSTOPPSBRYTARE (6) OMSTARTSBRYTARE (7) FJÄRRDISPLAY (8) DÖRRSPÄRR (9) VÄNSTER MASKIN Figur 1-7. Hissen sedd bakifrån - Avancerade skydd Avsnitt 1: Funktion Avsnitt rev. september 2013

29 Fördelaren Fördelaren tar emot käglorna från hissen och placerar dem så att de kan ställas på kägelbordet. Fördelaren består av ett haj-aggregat (shark assembly), fyra kägelmatningsbanor, två korslagda banor, 10 kägelstationer samt rännor för överblivna käglor på höger och vänster sida. Se Figur 1-8. (1) TRANSPORT BAND DRIVE PULLEY (8) OVERFLOW CHUTE (2) PIN STATIO N S 8, 9, AND 10 (3) CROSSOVER LANES (7) SHARK ASSEMBLY (9) TURN WEDGES (6) ELEVATOR (8) OVERFLOW CHUTE (5) REAR DISTRIBUTOR SHAFT 7 (4) FRONT DISTRIBUTOR SHAFT Figur 1-8. Fördelaren. (1) TRANSPORTBANDETS REMSKIVA (2) KÄGELSTATIONERNA 8, 9 OCH 10 (3) KORSNINGSBANOR (4) FRÄMRE FÖRDELARAXEL (5) BAKRE FÖRDELARAXEL (6) HISS (7) HAJAGGREGAT (8) RÄNNOR FÖR ÖVERBLIVNA KÄGLOR (9) PLACERINGSKILAR Kägelplaceringskilarna i hajaggregatet vänder käglan så att den placeras med botten först på fördelarens runda remmar. En kägelräknare i hissens topp övervakar käglorna som lämnar hissen. Se Figur 1-9. Med den här brytarsignalen skickar elektroniken spänning till hajsolenoiden efter behov så att hajfenan tvingar käglan till höger sida om fördelaren. Käglorna växlar mellan vänster och höger sida om fördelaren i följande upprepande mönster: vänster, höger, vänster, vänster, höger. Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-13

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE ett vassare val Utgåva Juni 13 FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKI N MODELL RM - och RF-serien

BERKEL SKÄRMASKI N MODELL RM - och RF-serien BERKEL SKÄRMASKI N MODELL RM - och RF-serien Utgåva Juni 13 - ett vassare val FÖRSÄLJNI NG 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVI CECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Sida 1 Översikt: 2. Innehåll 3. Teknisk data 4. Funktionsbeskrivning 5. Manöverpanel funktioner/indikatorer 6. Bild av manöverpanel 7. Procedur

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE För mer information, se Användarhandboken som är tillgänglig på vår webbplats (www.monarch.com). Läs noga igenom skrivarens säkerhetsinformation i Säkerhetsbladet som medföljer

Läs mer

TTUSB. Komma-igång-manual. Innehåll i lådan: *USB-kabel *CD-skiva med programvara (fri programvara från Audacity,

TTUSB. Komma-igång-manual. Innehåll i lådan: *USB-kabel *CD-skiva med programvara (fri programvara från Audacity, TTUSB Komma-igång-manual Innehåll i lådan: Uppifrån och mot vänster: *Slipmat (att placera ovanpå skivtallrik) *Skivpuck för 45-varvs skivor *Tonarmsvikt *Skivtallrik *USB-kabel *CD-skiva med programvara

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Snabbguide till golvslipning

Snabbguide till golvslipning Snabbguide till golvslipning Floor prep / sanering Golvutjämning Golvrenovering Slipning av Natursten Betongslipning / polering Träslipning HTC - Professional Floor Systems Verktygsguide Betongslipning

Läs mer