Funktions- och underhållsmanual. GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/ avancerat skydd. November 2013 /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktions- och underhållsmanual. GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/ avancerat skydd. November 2013 / 47-902748-000"

Transkript

1 Funktions- och underhållsmanual GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/ avancerat skydd November 2013 /

2 Funktions- och underhållsmanual för GS-seriens kägelresare med avanceratskydd för Storbritannien/avancerat skydd november 2013 av Brunswick Bowling and Billiards Corporation. Med ensamrätt. Tidigare revisioner: juli 1999, september 1999, juni 2000, januari 2001, augusti 2003 Vector, Frameworx, GS-X- och GS-serien är varumärken som tillhör Brunswick Bowling and Billiards Corporation. Vid beställning uppge artikelnr Obs! Uppdateringar till denna handbok kan hittas på Internet på adressen Innehållet är upphovsrättsligt skyddat. Endast för intern användning. Kopiering eller offentliggörande av innehållet är förbjudet utan skriftligt godkännande från Brunswick Indoor Recreation Group. All information i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande. Brunswick Indoor Recreation Group 525 West Laketon Avenue Post Office Box 329 Muskegon, MI U.S.A

3 Contents Säkerhetsvarningar... 2 Säkerhetsmeddelande till användare av den här handboken... 3 Kägelresare utrustade med säkerhetssystem... 4 Specialistpersonal... 4 Allmän säkerhetsinformation och skyddsåtgärder... 4 Säkerhetsmeddelanden... 4 Tester före första drifttillfället... 5 Funktionskontroller av skyddsanordningarna... 5 Skötsel och underhåll... 6 Säkerhetsbestämmesler för GS-seriens kägelresare... 7 Statuslampa/maskinaktivering i följd... 9 Avlägsna käglor som har fastnat i fördelaren Stoppa maskinen i mitt i en cykel Ta bort felkoder och rätta till kägelresarstopp Maskinskydd Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 1

4 Säkerhetsvarningar I den här handboken används Varningar och Försiktighetsåtgärder (tillsammans med någon av de internationella symbolerna för FARA) för att varna mekanikern om att det finns speciella anvisningar för en särskild serviceåtgärd eller arbete som kan vara farlig om den utförs felaktigt eller slarvigt. Dessa beskrivs nedan. LÄS OCH FÖLJ DEM NOGGRANT! Enbart dessa Säkerhetsvarningar tar inte bort farorna de signalerar. Att dessa specialanvisningar följs noggrant, att personalen får utbildning och att sunt förnuft används i arbetet är de viktigaste åtgärdspunkterna för att förhindra olyckor. OBS! eller VIKTIGT! Den här symbolen anger speciellt viktig information. VARNING! Den här symbolen varnar om ett mekaniskt eller icke-elektriskt tillstånd som kan leda till personskada eller dödsfall. VARNING! Den här symbolen varnar om ett elektriskt tillstånd som kan leda till personskada eller dödsfall. FÖRSIKTIGHET! Den här symbolen innebär en varning som kan leda till skada på produkten. Den här symbolen innebär jordningsvarningar. 2 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

5 Säkerhetsmeddelande till användare av den här handboken Den här handboken har skrivits och publicerats av serviceavdelningen på Brunswick Bowling and Billiards som en hjälp till läsaren vid servicearbeten eller installation av produkterna. Vi förutsätter att personalen är insatt i och har fått utbildning i hur serviceoch installationsarbeten för produkterna ska gå till. De ska känna till hur man använder vanliga mekanikerverktyg och specialverktyg från Brunswick eller rekommenderade verktyg från andra leverantörer. Vi kan omöjligen känna till och upplysa läsaren om alla tänkbara metoder ett servicearbete kan omfatta eller om eventuella risker och/eller följder som varje metod medför. Vi har inte försökt oss på någon sådan bred utvärdering. Därför ska alla som följer en servicemetod och/eller använder ett verktyg, som inte rekommenderas av Brunswick, först ha förvissat sig om att varken hans/hennes eller produkternas säkerhet sätts på spel på grund av vald servicemetod. All information och alla illustrationer och specifikationer i den här handboken baseras på den senaste produktinformationen som fanns tillgänglig vid publiceringen. Man ska vara medveten om att elsystemet i produkten kan ge upphov till farliga och skadliga kortslutningar eller allvarliga elstötar medan man arbetar med den. När arbete utförs där mekanikern eventuellt kan jorda eller komma åt elektriska anslutningar måste strömmen till produkten kopplas från innan servicearbetet påbörjas och vara frånkopplad tills servicearbetet är klart. Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 3

6 Kägelresare utrustade med säkerhetssystem GS-X-kägelresare säkerhetssystem får endast driftsättas och servas av specialistpersonal. Specialistpersonal Specialistpersonal (bowlinghallsmekaniker) är personer: som har genomgått adekvat teknisk utbildning och som har instruerats av ansvarig operatör i hur kägelresaren fungerar och gällande säkerhetsföreskrifter samt som har tillgång till bruksanvisningen Fotoelektriskt säkerhetssystem L 4000 (SICK) eller "PSEN op2s/4s Bruksanvisning" (PILZ) Allmän säkerhetsinformation och skyddsåtgärder Säkerhetsmeddelanden Följ metoderna nedan för att säkerställa att GS-X kägelresare säkerhetssystem används korrekt och säkert. De nationella/internationella regler och bestämmelser som gäller för installation, driftsättning, användning och periodiska tekniska inspektioner av GS-X kägelresare säkerhetssystem är i synnerhet: Maskindirektiv 98/37/EEG Direktiv 89/655/EEG om användning av utrustning säkerhetsbestämmelser/säkerhetsföreskrifter för arbete andra relevanta hälso- och säkerhetsbestämmelser. Användare av kägelresaren med vilken GS-X kägelresare säkerhetssystem används har ansvaret för att ta reda på och följa alla gällande säkerhetsbestämmelser och säkerhetsföreskrifter. Det är absolut nödvändigt att alla testanteckningar som skapas vid avsnitten Tester före första drifttillfället och Funktionstester av skyddsanordningen i den här handboken följs. Testerna måste utföras av bowlinghallsmekanikern och måste registreras och dokumenteras så att testerna kan rekonstrueras och följas tillbaka när som helst. Bruksanvisningen måste finnas tillgänglig för alla som använder kägelresare där GS-X kägelresare säkerhetssystem används. Operatören ska instrueras i hur maskinen används av bowlinghallsmekanikern. Han/hon måste instrueras att läsa bruksanvisningen. 4 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

7 Tester före första drifttillfället Syftet med testerna före första drifttillfället är att bekräfta säkerhetskraven i de nationella/internationella föreskrifterna och bestämmelserna, särskilt de i direktivet om användning av maskiner och utrustning (enhetligt i hela EU). För att säkerställa korrekt funktion ska tester utföras enligt avsnittet Funktionstester av skyddsanordningen. Avståndet mellan sändaren och mottagaren får inte vara längre än sju meter. Åtkomst till den farliga punkten i kägelresaren får endast vara möjlig genom skyddsfälten. Det ska inte vara möjligt att klättra över, krypa under eller komma runt skyddsanordningarna. Kontrollera att driftspersonalen för kägelresarna som skyddas av GS-X kägelresare säkerhetssystem har fått rätt utbildning av fackmän innan de får arbeta med kägelresarna. Det är maskinägarens ansvar att driftspersonalen får utbildning. Funktionskontroller av skyddsanordningarna Före varje test skall kontrolleras att kontrollboxen för säkerhetssystemet är aktiv och att den röda LED-lampan på kontrollboxen lyser. Om så inte är fallet skall det ses till att det förhållandet uppnås, se justering av ljusbom. Testen är annars meningslösa. Utför varje av följande test, återstarta säkerhetssystemet efter varje test. 1. Sändare och mottagare för ljusstrålen Bekräfta att Säkerhetssystemet kopplar från strömmen till Nexgen elektroniken när ljusstrålen fram på maskinen täcks helt (blockeras) med ett ej transparent testföremål (med en diameter på minst 30 mm) vid följande positioner. Direkt framför sändaren. Mitt emellan sändare och mottagare. Direkt framför mottagaren. 2. Test av förreglingsbrytare - Bekräfta att Säkerhetssystemet kopplar från strömmen till Nexgen elektroniken när följande förreglingar bryts. Öppna de bakre dörrarna på maskinerna, återstarta skyddssystemet och utför test på samtliga dörrar i maskinparet. Öppna maskeringsskärmen om maskinerna är utrustade med öppningsbara maskeringsskärmar. Tryck på nödstoppet. Varje av dessa individuella tester måste ge följande resultat: Så fort ljusstrålen, förreglingsbrytare eller nödstoppet aktiverats skall det inte vara möjligt att skapa ett farligt läge för kägelresningsmaskinerna. För att starta maskinerna måste återstartsproceduren för säkerhetssystemet utföras. Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 5

8 Skötsel och underhåll Sensorernas linser måste rengöras regelbundet eller om de är smutsiga. Undvik att repa linserna och att små droppar bildas på dem eftersom det kan ändra de optiska egenskaperna. Använd inte aggressiva rengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel med slipande effekt. Statiska laddningar får dammpartiklar att dras till linsen. Du kan förhindra den här effekten med den antistatiska rengöringsmedlet för plast (SICK art.nr ) och SICK linsduk (art.nr ). Rengöra linsen: Använd en ren och mjuk borste för att ta bort damm från linsen. Torka sedan av linsen med en ren fuktad trasa. Kontrollera efter rengöringen sändarens och mottagarens läge för att säkerställa att det inte går att klättra över, krypa under eller stå bakom skyddsanordningen. 6 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

9 Säkerhetsbestämmesler för GS-seriens kägelresare Vid arbete med maskiner föreligger alltid vissa risker. Detta gäller också för kägelresare i GS-serien. Om försiktighet, kunskap och ansvar tillämpas kan man undvika skador på kägelresaren och personal vid en eventuell olycka. Följande instruktioner bör följas: 1. ENDAST SPECIALUTBILDAD PERSONAL ÄR BEHÖRIGA ATT ARBETA MED ELLER ANVÄNDA KÄGELRESAREN. 2. Använd aldrig kägelresaren om inte ALLA skydd från fabriken sitter på plats. 3. Använd aldrig kägelresaren om ett skydd eller en säkerhetsanordning är skadad eller felaktigt monterad på maskinen. 4. Du får aldrig förbikoppla, avaktivera eller manipulera med säkerhetsbrytarna eller funktionsbrytarna på kägelresaren. 5. Försök aldrig klättra över eller runt någon mekanisk spärr eller maskinskydd. 6. Återställ alla maskinskydd och stegen när felsökning eller underhållsarbete utförts på kägelresaren eller klotreturen. 7. Var alltid vänd mot maskinen när du använder stegen för att klättra upp på eller ner från maskinen. Endast en person åt gången får vara på stegen. 8. Använd lämplig klädsel (till exempel: skor med gummisula). Bär inte löst sittande kläder såsom slips eller rock som kan fastna i maskinens rörliga delar. Ta av ringar, klockor, örhängen, armband och andra smycken för att undvika skada. 9. Var försiktig i närheten av maskinens framsida. Om du råkar blockera fotocellstrålen får det kägelresaren att sättas igång. 10. Stäng alltid av kägelresaren innan du arbetar med maskinen. Använd den bakre mekanikerbrytaren som sitter på kägelhissen eller slå om strömbrytaren på Nexgen-dosan till stoppläget. 11. Slå från båda strömbrytarna om mer än en person arbetar med en maskin eller om strömbrytaren är utom räckhåll medan arbete utförs på maskinen för att förhindra att den ena personen slår på kägelresaren innan den andra hunnit undan. 12. Om arbete pågår på båda maskinerna för ett banpar eller komponenter som är gemensamma för båda maskinerna (t.ex. en elektronisk styrenhet eller klotretur) måste strömmen slås från på Nexgen-dosan eller säkerhetssystemet. Huvudströmbrytaren på Nexgen-dosan eller säkerhetssystemet måste dessutom vara låsta i frånslaget läge med en lämplig låsmekanism. 13. Rakorna för banparet måste sänkas till spärrläge när arbete utförs på kägelresaren eller klotreturen för att förhindra att ett klot kommer in i kägelresaren. Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 7

10 14. Innan servicearbete under kägelbordet påbörjas ska en pallbock eller annan lämplig stödanordning placeras under bordets mitt. 15. Brandsläckare måste finnas inom räckhåll och vara i gott skick. Förvara oljiga trasor och andra lättantändliga ämnen i godkända brandsäkra behållare. 16. Om fler än en person arbetar med en maskin måste du vara säker på att den andra personen befinner sig på SÄKERT AVSTÅND innan maskinen startas igen. 17. Använd hörselskydd vid arbete i närheten av en kägelresare i drift.. Ljudnivåer på mer än 83 db kan uppnås inom ett avstånd på 1,6 meter från maskiner i drift. 18. Ta aldrig bort kilremmen från kägelbordets motor utan att först ha sänkt bordet till det nya kägelplaceringsläget (bana). 19. Arbeta inte med eller i närheten av kägelresaren under inverkan av alkohol, droger eller någon substans som kan försämra ditt fysiska eller mentala omdöme. 20. Använd alltid verktyg som är avsedda för uppgiften. 21. GS-seriens kägelresare är utformad för att användas som en bowlingmaskin med 10 käglor. Använd inte maskinen eller några av dess delar för några andra ändamål. 22. Hälsovådliga rengöringsmedel får inte användas. Läs alltid databladen om materialsäkerhet innan du använder nya rengöringsmedel. 23. Använd alltid fabriksgodkända delar vid reparation av kägelresaren. Användning av undermåliga delar kan utgöra en säkerhetsrisk. 8 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

11 Statuslampa/maskinaktivering i följd Lampan längst upp på hissen förser operatören med värdefull information om maskinens status. Lampans betydelse beror på vilken programversion som är installerad på Nexgen-dosans CPU PCB. Programversion och tidigare Sakta blinkande rött ljus anger att ett fel har uppstått. Kägelresaren behöver tillsyn. Slå ifrån maskinen och stäng av strömmen innan reparation. Släckt lampa anger att kägelresaren kan vara REDO FÖR DRIFT. En signal från en annan plats kan starta kägelresaren UTAN VARNING. Stå inte i vägen för maskinen. Slå från strömbrytaren innan servicearbete påbörjas. Programversion och senare: Snabbt blinkande vitt ljus anger att kägelresaren är REDO FÖR DRIFT. Stå inte i vägen för maskinen och behåll skydd på plats. Sakta blinkande vitt ljus anger att ett fel har uppstått. Kägelresaren behöver tillsyn. Slå ifrån maskinen och stäng av strömmen innan servicearbete påbörjas. Fast vitt ljus anger att kägelresaren är REDO FÖR DRIFT. En signal från en annan plats kan starta kägelresaren UTAN VARNING. Stå inte i vägen för maskinen. Låt skydd sitta kvar på plats. Släckt lampa anger att kägelresaren är avstängd. Servicearbete kan utföras utan risk. Slå av strömmen innan servicearbete påbörjas. Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 9

12 Avlägsna käglor som har fastnat i fördelaren. 1. Slå från strömbrytaren på mekanikerns fjärrdisplay eller Nexgen-dosan. Slå från huvudströmbrytaren på säkerhetssystemsdosan och spärra brytaren i frånslaget läge med en godkänd spärranordning. 2. Kontrollera att inga käglor fastnat vid utkastaren. Kontrollera att inga käglor fastnat vid remmens vändpunkter. Ta bort de käglor som fastnat och sätt dem på utsidan av remmens återgående bana. 3. Kontrollera att kägelutkastaren placerats korrekt. 4. Om blockeringar uppstår ofta måste man kontrollera att inga av kägelstationens är delar trasiga eller att kägelfrigöringsspakar saknas. 5. Montera alla skydd och slå på strömmen igen till kägelresaren genom att trycka på omstartsbrytaren på säkerhetssystemet. 6. När maskinen har återställts trycker du på strömbrytarna på mekanikerns fjärrdisplay för att ta bort strömavbrottskoderna. 7. Kontrollera att kägelresaren fungerar. Stoppa maskinen i mitt i en cykel En maskin kan stoppas mitt i en cykel genom att vrida strömbrytaren till stoppläge på Nexgen-styrenheten eller mekanikerns fjärrdisplay. När strömmen återställts till kägelresaren återgår den automatiskt till startläge eller läget där bowling kan påbörjas. Om servicearbete ska utföras inuti maskinen ska strömmen slås från på säkerhetssystemet och brytaren låsas i frånslaget läge med en godkänd spärranordning för att förhindra att maskinen slås på. OBS! De båda kägelresarna kommer att stanna om man tar bort den ingående trefasströmmen.. När arbetet är klart tas spärranordningar bort och huvudströmbrytaren slås på. Slå på strömmen till Nexgen-dosan igen genom att trycka på omstartsknappen på säkerhetssystemet. När maskinen har återställts tar du bort felkoden för strömavbrott genom att först slå från strömbrytarna och sedan slå på dem igen. 10 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

13 Ta bort felkoder och rätta till kägelresarstopp Om ett problem uppstår med kägelresaren stänger Nexgen-dosans CPU av maskinen och aktiverar den blinkande vita statuslampan ovanpå hissen. En kod som anger vilket problem som uppstått visas på mekanikerns fjärrdisplay. OBS! Vissa fel och problem kan inte upptäckas av kägelresarens CPU. Exempel på detta är problem med klotreturen eller fel vid poängräkning. I dessa situationer blinkar inte statuslampan för att indikera ett problem. Följande metod bör användas om kägelresaren stannar eller fungerar på ett felaktigt sätt. 1. Stäng av kägelresaren genom att vrida strömbrytaren på mekanikerns fjärrdisplay till frånslaget läge om servicearbete ska utföras baktill på maskinen. När servicearbete ska utföras framtill på kägelresaren kopplas strömmen till Nexgen-dosan automatiskt från när skärmningsenheten är upplyft eller fotosensorn framför maskinen är blockerad eller om bakluckan är öppen. 2. Fastställ orsaken till maskinstoppet. Kontrollera om det finns käglor på hajaggregatet, fördelaren eller på kägelbordet. Om statuslampan blinkar tittar du på displayen på fjärrdisplayterminalen för en tillhörande felkod. 3. Avlägsna blockeringen, reparera eller byt ut defekta delar eller justera efter behov. Om korrigeringen innebär att arbete måste göras på banan, klotreturen eller kägelgropen ska sveparmen sänkas för att förhindra att ett klot kommer in i maskinen. 4. Sätt tillbaka alla skydd. 5. Tryck på omstartsbrytaren på säkerhetssystemets dosa för att återställa strömmen till Nexgen-dosan. När maskinen har återställts slår du från/till strömbrytarna för varje maskin för att ta bort strömavbrottskoden. 6. Om maskinen inte vill starta kontrollerar du felkoderna på displayen igen. Om ett ogiltigt tillstånd visas på displayen så måste bordet (upp) och sveparmen (framåt) återföras till sina vilolägen. Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 11

14 Maskinskydd GS-kägelresaren är utrustad med skydd och säkerhetsspärrar som förhindrar skador och begränsar åtkomsten till rörliga delar. Det finns två sorters skyddspaket: normal höjd och utökad höjd. Se bilden Avancerade skyddspaket. Normal höjd skyddspaket (1) Säkerhetssystem (2) Mekanikerns fjärrdisplay (3) HISSKYDD (4) Maskinens baksida (5) DÖRRAR (6) Spärrbrytare till lucka (7) Maskinens framsida (8) ÄNDSKYDD (9) ÅTKOMSTPUNKT TILL MASKINEN (10) UPPDELNINGSSKYDD (11) FOTOSENSORER (12) Spärrbrytare på skärmningsenheten (13) Nexgen-styrenhet utan display (14) LOWERED CATWALK STEG FRAM PÅ MASKINEN <500 MM HÖJD 12 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

15 Utökad höjd skyddspaket (1) Säkerhetssystem (2) Mekanikerns fjärrdisplay (3) HISSKYDD (4) Maskinens baksida (5) DÖRRAR (6) Spärrbrytare till lucka (7) Maskinens framsida (8) ÄNDSKYDD (9) ÅTKOMSTPUNKT TILL MASKINEN (10) UPPDELNINGSSKYDD (11) FOTOSENSORER (12) Spärrbrytare på skärmningsenheten (13) Nexgen-styrenhet utan display (14) LOWERED CATWALK STEG FRAM PÅ MASKINEN <500 MM HÖJD Avsnitt rev. november 2013 Säkerhet 13

16 Sidan är avsiktligt tom 14 Säkerhet Avsnitt rev. november 2013

17 Innehåll Översikt Allmänt om kägelresaren Beskrivning av kägelresaren Kägelgrop Klotdyna Transportband Klotretur Kägelhiss Fördelaren Kägelbord Sveparmen Drivram Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-1

18 Sidan är avsiktligt tom 1-2 Avsnitt 1: Funktion Avsnitt rev. september 2013

19 Avsnitt 1: Funktion Översikt Denna handbok är avsedd att hjälpa dig att på ett säkert och effektivt sätt kunna ge service, reparation och förebyggande underhåll av GS-seriens kägelresare. Innan du börjar arbeta med någon av dessa kägelresare bör du läsa säkerhetsinformationen och vara förtrogen med säkerhetsföreskrifterna som finns i början av handboken. Denna handbok tillhandahåller också felsökningsanvisningar som minskar driftstopp och som kan användas för att ge många års problemfri drift av kägelresare. Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-3

20 Allmänt om kägelresaren När en position som t.ex. höger, vänster, framåt eller bakåt beskrivs i den här handboken fastställs positionen när maskinen visas från övertrampslinjen. Rörelse medurs och moturs fastställs när man tittar på kägelresaren från vänster eller ovanifrån. Se figur 1-1. Figur 1-1. Kägelresarens orientering. (1) medurs (2) ovansida (3) moturs (4) höger sida (5) framsida (6) vänster sida 1-4 Avsnitt 1: Funktion Avsnitt rev. september 2013

21 Beskrivning av kägelresaren GS-seriens kägelresare består av åtta maskinaggregat: Kägelgrop Klotretur Kägelhiss Fördelare Kägelbord Sveparm Drivram Elektronisk styrning Kägelgrop Det huvudsakliga syftet med detta område är att hantera käglornas och klotets första sammanstötning, skilja dem åt och styra dem till rätt del av maskinen. Kägelgropen är sammansatt av två huvudkomponenter: 1. Stoppdyna och kägelgardin 2. Transportband Klotdyna Klotdynan är avsedd att fånga upp klotets stöt och styra den till klotreturens klotdörr. En stötdämpare som är monterad på en svängbar dynram hjälper till att absorbera klotstöten skicka tillbaka dynan till sitt ursprungliga framåtläge. Gummibeklädnad och fyra skydds- eller stötremsor som sitter på den nedersta klotdynan skyddar klotet och dynan från att skadas. Klaffarna längst ned på dynan nära klotreturen fungerar som en backventil som låter käglorna förflyttas under dynan till maskinens baksida samtidigt som de förhindras från att återgå framåt där de kan blockera klotdörren. Se Figur 1-2. Genom justeringar av dynan kan användaren styra dynans framåtläge så att klotet kommer in i klotreturen utan att slå i sidorna på klotdörrens öppning och placera dynan sida vid sida så att den inte skaver mot kickbacks. Kägelgardinen stoppar käglornas bakåtriktade rörelse och frambringar en svart bakgrund bakom kägelbordet. Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-5

22 Figur 1-2. Klotdyna. (1) GUMMISTOPP (2) JUSTERINGSBULT (3) KLOTDYNANS RAM (4) FYRKANTIGT RÖR (5) STÖTDÄMPARE (6) LEDPUNKT (7) KLOTRETURENS SIDA (8) KLAFFAR PÅ DYNAN (9) STÖTREMSOR (10) GUMMIBEKLÄDNAD (11) GARDIN (12) GEMENSAM KICKBACK (13) SEDD FRAMIFRÅN (VÄNSTER KÄGELRESARE) (14) KLOTDYNANS PANEL 1-6 Avsnitt 1: Funktion Avsnitt rev. september 2013

23 Transportband Transportbandet (T-band) för käglorna till hissenheten och håller klotet mot klotdynan medan det leds till klotreturen. T-bandet består av en stor rem som placerats runt två rullar. Främre rullen är en rulle med fast läge som sitter i öppningar i sidoramarna. Bakre rullen är en justerbar rulle som används för att spänna remmen och skapa spårning så att remmen inte driver från sida till sida. Spårningsrullar med fast läge nära framsidan på varje sidoram hjälper till att hålla remmen på rätt spår. Två stödskivor har monterats mellan sidoramarna för att stödja vikten av bowlingklotet(-en) och käglorna. Främre skivan är en platt skiva medan den bakre smalnar av nedåt vid klotdörren så att klotet kan komma in i klotreturen. Bakre skivan är även rundad längs bakkanten för att skydda remmen från att skadas när käglor återgår till gropen genom rännorna för överblivna käglor. Se Figur 1-3. Figur 1-3. Transportband. (1) AVSMALNANDE DEL (2) BAKRE RULLE (3) BAKRE STÖDSKIVA (4) SPÅRJUSTERING (5) DRIVREMMENS REMSKIVA (6) FRÄMRE STÖDSKIVA (7) SIDORAM (8) SEDD FRAMIFRÅN (HÖGER KÄGELRESARE) (9) FRÄMRE RULLE (10) SPÅRNINGSRULLE (11) Transportband (12) RUNDAD KANT Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-7

24 Klotretur Mellan de två kägelresarna i ett banpar finns en klotretur som returnerar kloten till spelarna på banorna. Klotet kommer in i klotreturen från transportbandet genom en klotdörr. En bred plattrem som löper över två valsar tar klotet och för det fram till klothissen. Se Figur 1-4 Klotretur. Remmen drivs av en trefasmotor som är inbyggd i bakre valsen. (1) TENSION BAR (3) FLAT BELT TENSIONER NUTS (5) REAR DRUM AND MOTOR (2) FRONT DRUM (4) BALL TRACK RODS (7) ACCELERATOR BE LT (6) BALL DOOR ASSEMBLY Figur 1-4. Klotretur. (1) SPÄNNSTAV (2) FRÄMRE VALS (3) MUTTRAR FÖR SPÄNNING AV PLATTREMMEN (4) SPÅRSTÄNGER FÖR KLOTET (5) BAKRE VALS OCH MOTOR (6) KLOTDÖRRSENHET (7) KLOTRETURREM 1-8 Avsnitt 1: Funktion Avsnitt rev. september 2013

25 Klotreturen har klotdörrar med låsningsmekanism för att förhindra att klot från båda banorna når klotreturen samtidigt och för att förhindra att käglor kommer in i klotreturen. Se Figur 1-5. När dörren är rätt inställd kan den inte öppnas lätt genom att trycka på den eftersom en spak längst upp på dörren slår i låsbulten. Knappen längst upp på dörren måste tryckas in för att dörren ska öppnas. Detta får spaken att sänkas så att den kan passera under låsbulten. Knappen sitter längst upp på dörren så att käglor som förs bakåt av transportbandet inte kan trycka på den. En solenoid som är fäst i låstbulten aktiveras i 3-4 sekunder efter klotet upptäckts. När solenoiden aktiveras tvingas låsbulten nedåt så att dörren inte kan öppnas även om knappen trycks in. Härigenom kan inte käglor oavsiktligt öppna dörren när de faller av kägelbordet och får möjlighet att gå förbi området kring klotreturen innan klotet kan öppna dörren. När en dörr är öppen blockeras dörren för den andra banan. (1) KLOTDÖRRENS LÅSNINGSSOLENOID (2) LÅSSKRUV (3) KLOTDÖRRENS STÄNGNINGSFJÄDER (4) KNAPP (5) SPAK (1) BALL DOOR LOCKING SOLENOID (3) BALL DOOR CLOSING SPRING (2) LOCKING BOLT (5) LEVER (4) BUTTON Figur 1-5. Klotdörrens montering. Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-9

26 Kägelhiss Kägelhissen får käglorna från transportbandet och lyfter upp dem till fördelaren. Två kägelmatningsavvisare som sitter längst ned i hisstrumman leder käglorna in i hissöppningen. När käglorna kommer in i hissen konkurrerar de om en plats på en av 14 skovlar som roteras oavbrutet runt hissen med två parallella kedjor. Kedjorna är kilremsdrivna av fördelarens motor. När skovlarna lyfter käglorna trycker avvisarna dem mot mitten av skoveln. Denna avvisande åtgärd knuffar även av dåligt placerade käglor från skoveln. När käglorna åker upp i hissen får en utkastare skoveln att sakta vicka och knuffa bort alla käglor som inte hålls ordentligt av skoveln eller placera dem säkrare på skoveln. Ett par kägelcentreringskilar centrerar käglan i skoveln. Detta garanterar korrekt kägelinriktning när käglorna kommer in i hajaggregatet. Längst upp till höger på hissen sitter en skoveltippare som gör att skovelns främre del kan tippa nedåt så att käglan rullar av skoveln och upp på hajaggregatet. När käglorna faller på hajaggregatet slås kägelräknaren till. Denna signal fastställer vilken sida av fördelaren käglan skickas till. Varje gång fördelarens motor är igång ska hisskovlarna rotera. För att kontrollera detta aktiveras en hisskontrollknapp när en skovel passerar den (ungefär var 2,5 sekund). Om hisskontrollbrytaren inte aktiveras minst var sjätte sekund medan fördelarmotorn är igång stängs maskinen av med felkoden Hisstopp, som indikerar att något har fastnat i hissen, att det är för mycket vikt på transportbandet eller att det är fel på fördelaren. Maskiner utrustade med ett avancerat skyddspaket har ytterligare en brytare som sitter på klotreturens sida av den andra banans hiss. Den här brytaren övervakar bakdörrens skydd som används för att komma åt gångbrädan mellan maskinen. När skyddet inte skyddar ingången till maskinen ordentligt avaktiveras en kontakt inuti säkerhetssystemet som kopplar från strömmen till Nexgen-dosan och stänger av båda kägelresarna. För att kägelresaren ska starta igen måste skydden sitta på plats och omstartsknappen på säkerhetssystemet måste tryckas in. När Nexgen har återställts måste koden för strömavbrott tas bort med strömbrytaren Avsnitt 1: Funktion Avsnitt rev. september 2013

27 (1) hissens drivaxel (2) KÄGELRÄKNARENS STRÖMBRYTARE (3) placeringskil (4) skoveltippare (5) kedja (6) 1 av 14 kägelskovlar (7) utkastare (8) höger kägelavvisare (9) höger kägelavvisare (10) dämpningsplatta (11) guide för det undre tråget (12) vänster kägelmatningsavvisare (13) vänster kägelavvisare (14) KÄGELCENTRERINGSKILAR (15) ec strömbrytare (16) kedjespänningsmekanism (17) statuslampa Figur 1-6. Hissen. Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-11

28 (1) varningslampa (2) ec strömbrytare (3) SÄKERHETSSYSTEM (4) HUVUDSTRÖMBRYTARE (5) NÖDSTOPPSBRYTARE (6) OMSTARTSBRYTARE (7) FJÄRRDISPLAY (8) DÖRRSPÄRR (9) VÄNSTER MASKIN Figur 1-7. Hissen sedd bakifrån - Avancerade skydd Avsnitt 1: Funktion Avsnitt rev. september 2013

29 Fördelaren Fördelaren tar emot käglorna från hissen och placerar dem så att de kan ställas på kägelbordet. Fördelaren består av ett haj-aggregat (shark assembly), fyra kägelmatningsbanor, två korslagda banor, 10 kägelstationer samt rännor för överblivna käglor på höger och vänster sida. Se Figur 1-8. (1) TRANSPORT BAND DRIVE PULLEY (8) OVERFLOW CHUTE (2) PIN STATIO N S 8, 9, AND 10 (3) CROSSOVER LANES (7) SHARK ASSEMBLY (9) TURN WEDGES (6) ELEVATOR (8) OVERFLOW CHUTE (5) REAR DISTRIBUTOR SHAFT 7 (4) FRONT DISTRIBUTOR SHAFT Figur 1-8. Fördelaren. (1) TRANSPORTBANDETS REMSKIVA (2) KÄGELSTATIONERNA 8, 9 OCH 10 (3) KORSNINGSBANOR (4) FRÄMRE FÖRDELARAXEL (5) BAKRE FÖRDELARAXEL (6) HISS (7) HAJAGGREGAT (8) RÄNNOR FÖR ÖVERBLIVNA KÄGLOR (9) PLACERINGSKILAR Kägelplaceringskilarna i hajaggregatet vänder käglan så att den placeras med botten först på fördelarens runda remmar. En kägelräknare i hissens topp övervakar käglorna som lämnar hissen. Se Figur 1-9. Med den här brytarsignalen skickar elektroniken spänning till hajsolenoiden efter behov så att hajfenan tvingar käglan till höger sida om fördelaren. Käglorna växlar mellan vänster och höger sida om fördelaren i följande upprepande mönster: vänster, höger, vänster, vänster, höger. Avsnitt rev. september 2013 Avsnitt 1: Funktion 1-13

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Bruksanvisning i original på svenska. Robotgräsklippare. RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Bruksanvisning

Bruksanvisning i original på svenska. Robotgräsklippare. RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Bruksanvisning Bruksanvisning i original på svenska Robotgräsklippare RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Bruksanvisning Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledning och Säkerhet 3 1.1 Inledning.....

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR SNABBSTART 1 3 5 ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min. 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V. PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

I. FÖRORD. Kära Dinli förare:

I. FÖRORD. Kära Dinli förare: I. FÖRORD Kära Dinli förare: På samtliga fordon från Dinli, töms förgasaren på bränsle innan leverans för att säkerställa bästa prestanda samt säkerhet. Det är därför normalt att det tar mellan 20-30 sekunder

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N N N N N N N Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år

Läs mer

Bildläsare i4000 Plus-serien

Bildläsare i4000 Plus-serien Bildläsare i4000 Plus-serien Bruksanvisning A-61651_sv 5K3538 Bruksanvisning på installations-cd ÖVERSIKT 1-1 INSTALLATION 2-1 BILDLÄSNING 3-1 UTSKRIFT AV DOKUMENT 4-1 UNDERHÅLL 5-1 FELSÖKNING 6-1 BILAGOR

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning för Rider ProFlex 21 AWD Innehåll Introduktion...3 Bäste

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider Pro 15, Pro 18

Läs mer

Handbok för maskinvara

Handbok för maskinvara Handbok för maskinvara Modell: TSP143IIU Varumärken TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Meddelande Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av den här handboken, oavsett form, utan STAR:s uttryckliga medgivande,

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

280W Corolla_SW (L/O 0405) Förord

280W Corolla_SW (L/O 0405) Förord Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

Digital projektor X56

Digital projektor X56 Digital projektor X56 Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. Viktig anmärkning Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser

Läs mer

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145 Projektor IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst

Läs mer

Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3

Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3 Bowlinganläggningar Detta är ett särtryck och översättning till svenska av den tyska informationsskriften Kegel- und Bowlinganlagen, 8689, med tillstånd från DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallsversicherung.

Läs mer