Bruksanvisning LPS. Fuktar och kyler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning LPS. Fuktar och kyler"

Transkript

1 Bruksanvisning LPS Fuktar och kyler

2 Copyright HygroMatik GmbH; LPS september 2011 Med reservation för tekniska ändringar. Aktuell version av denna bruksanvisning på: Observera, spänning: Samtliga arbeten får bara utföras av fackfolk. Alla elektriska installationer och arbeten på utrustningens elektriska komponenter får bara göras av behöriga elektriker. Innan arbetena skall utrustningen göras spänningsfri. Sidan 2

3 1. Inledning Typografiska markeringar Dokumentation Ändamålsenlig användning Säkerhetsanvisningar Allmänt Driftsmässiga säkerhetsanvisningar Avfallshantering vid demontering Transport Allmänt Förpackning Mellanlagring Kontrollera att leveransen är korrekt och komplett Leveransomfattning Funktion och uppbyggnad Verkanssätt Uppbyggnad och metod Pumpstation Måttbild på kapslingen Vortex-modul Spridarmunstycke Droppavskiljare (tillval) Befuktningssträcka Del- och hellastdrift Anslutning av HygroMatik munstyckssystem LPS Matningsvatten Utloppsvatten Tryckvatten Elektriska systemet Gränssnitt till HygroMatik muntyckssystemlps Luft Befuktarkammare Installation Översikt befuktarkammare Sammansättning av Vortex-modulväggen Montering av Vortex-modulväggen Styrskenor för Vortex-modulväggen: Exempel på utförande av styrskenorna (Vortex-modulvägg) Styrskenor för Vortex-modulväggen: Montering av sidoskenor Installation av munstyckena, fördelarröret och slangdragningen Installation av munstyckena Montering av fördelarröret Sidan 3

4 7.4.3 Slangdragning Montering av droppavskiljarna Exempel på hur droppavskiljarnas styrning kan utföras Pumpstationens väggmontering Kontroll av monteringen Pumpstationens mått Vattentillopps- och utloppsanslutning Översikt Vattentillflöde Vattenutflöde Befuktarkammare vattenutlopp vattenkvalitet Kontroll av vattenanslutningen Hygien Säkerställning av hygienen (VDI 6022) Automatisk spolningscykel Elektrisk anslutning Anslutningsdata Frigivning av anläggningen/säkerhetskedja Kopplingsscheman Kontroll av den elektriska installationen Idrifttagning Reglering Styrning och varvtalsreglering Hellast och dellast Sommar-/vinterdrift Beskrivning av styrningen (PLC) Allmän beskrivning Meny Överblick över felmeddelandena Underhåll underhåll Kontroll/byte av det anslutningssidan vattenfiltret Rengöring av spridarmunstycke Rengöring av droppavskiljarna Rengöring av Vortex-modulväggen Rengöring av befuktarkammare EG-konformitetsförklaring Reservdelar Faxförlaga reservdelsbeställning Tekniska data Anläggningsschema Sidan 4

5 1. Inledning Bäste kund, Tack för att du valt ett HygroMatik LPS. HygroMatiks munstyckssystem LPS är konstruerat enligt de senaste tekniska rönen. Det övertygar med sin driftssäkerhet, sin användningskomfort och goda ekonomi. För att på ett säkert, korrekt och ekonomiskt sätt använda ditt munstyckssystem LPS från Hygromatik bör du läsa denna bruksanvisning. Använd endast munstyckssystemet LPS från HygroMatik i ett felfritt skick, i enlighet med sitt ändamål, på ett säkerhets- och riskmedvetet sätt och under beaktande av alla anvisningar i denna bruksanvisning. Om du har frågor vänder du dig till oss: Tel.: +49-(0)4193 / (central) Tel.: +49-(0)4193 / (teknisk hotline) Fax: +49-(0)4193 / e-post: Ha alltid apparatdata i beredskap vid förfrågningar och reservdelsbeställningar. 1.1 Typografiska markeringar Uppräkningar med föregående punkt: Allmän uppräkning.» Uppräkningar med föregående pil: Arbets- eller manövreringssteg, som bör eller skall utföras i den angivna ordningen. Installationssteg, som måste kontrolleras. kursiv Beteckningar grafik och ritningar. 1.2 Dokumentation Förvaring Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe där den alltid finns till hands. När produkten säljs vidare skall den överlämnas den till den nye driftsansvarige. Vid förlust av dokumentationen vänder du dig till HygroMatik. Språkversioner Denna bruksanvisning finns på olika språk. Tag beträffande detta kontakt med din HygroMatik-handlare eller HygroMatikkontakt. Sidan 5

6 1.3 Ändamålsenlig användning HygroMatik munstyckssystem LPS används för luftfuktning och kylning med helavsaltat vatten med en ledningsförmåga på 5-20 µs/cm. Matningsvattnets temperatur skall ligga på mellan 5 och 40 C. Observera: Till den ändamålsenliga användningen hör också att våra bestämmelser för montering, demontering, återmontering, idrifttagning, drift och underhåll och avfallshantering skall följas. Endast kvalificerad personal, som har fått i uppdrag att arbeta med systemet får befatta sig med det. Personer, som transporterar eller arbetar vid och med systemet skall ha läst och förstått den relevanta delarna i bruksanvisningen och framför allt kapitlet "Säkerhetsanvisningar". Därutöver skall personalen ha instruerats om eventuellt uppträdande faror av den driftsansvarige. Placera ett exemplar av bruksanvisningen där utrustningen används. Rumstemperaturen vid drift av systemet bör ligga mellan 5 och 40 C vid max. 80% rel. luftfuktighet. Vid arbete på över 1000 m över havet skall HygroMatik konsulteras. Användningsområden: Det finns många olika användningsområden för munstyckssystemet LPS från HygroMatik. Munstyckssystemet LPS från HygroMatik används där adiabatisk fuktning eller kylning med låg energiförbrukning eller där anläggningar med hög regleringsnoggrannhet krävs. De finns till exempel i kontorslokaler, lagerutrymmen, produktionshallar, renrum, sjukhus och konsertsalar. Anmärkning: De komponenter, som finns inbyggda i ventilations- och klimatanläggningar skall vara lämpliga för det avsedda ändamålet, dvs. de skall vara korrosionståliga, lätta att rengöra, åtkomliga och hygieniska invändningsfria. De får heller inte främja tillväxten av mikroorganismer. Felaktig användning: Hård- och programvaran får inte ändras. Sidan 6

7 Olämplig användning: Munstyckssystemet LPS från HygroMatik är inte frostsäkert och inte lämpligt för montering utomhus. HygroMatik munstyckssystemet LPS PLC-styrning får inte eller först efter att HygroMatik konsulterats programmeras eller användas avvikande från den förinställda in-/utstyrningen. Den förinställda konstanta trycknivån hos HygroMatiks munstyckssystem LPS får inte eller bara efter konsultation med HygroMatik ändras. HygroMatik munstyckssystem LPS får endast användas för kallvattenkylning efter konsultation med HygroMatik. HygroMatik munstyckssystem LPS får inte eller endast efter konsultation med HygroMatik användas i en lodrät genomströmning. Sidan 7

8 2. Säkerhetsanvisningar 2.1 Allmänt Säkerhetsanvisningarna är föreskrivna i lag. De har till syfte att skydda operatören och förebygga olyckor. Varningar och säkerhetssymboler Följande säkerhetssymboler markerar textställen i vilka det varnas för faror och riskkällor. Lär dig känna igen dessa symboler. Observera: Om denna varning inte beaktas kan den leda till personskador och faror för liv och hälsa och risk för skador på utrustningen. Observera, spänning: Farlig elektrisk spänning! Om denna varning inte beaktas kan det leda till personskador och till fara för liv och hälsa. Anmärkning: Material/förbrukningsmaterial, som skall behandlas enligt lagen och/eller som skall avfallshanteras. Anmärkning: Står innan förklaringar eller hänvisningar, som avser andra textställen i bruksanvisningen. 2.2 Driftsmässiga säkerhetsanvisningar Allmänt Beakta alla säkerhets- och riskanvisningar, som finns på system. Vid funktionsstörningar skall system stängas av omedelbar och säkras mot återstart. Åtgärda störningar omgående. Efter reparationsarbeten skall systems driftssäkerhet säkerställas av sakkunnig personal. Använd alltid originalreservdelar. För driften av denna utrustning gäller nationella föreskrifter, som går utöver det här sagda, oinskränkt. Under driften av HygroMatik munstyckssystem LPS är det inte tillåtet att vistas i befuktarkammare. Det helavsaltade vatten, som är avsett för driften av HygroMatik munstyckssystem LPS är inte lämpligt att drickas. Arbeta endast på anläggningens högtryckssida i avstängt tillstånd. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och/eller bristande kunskaper, såvida de inte står under överinseende av en person, som ansvarar för deras säkerhet eller har fått anvisningar i hanteringen av apparaten av denne. Barn skall Sidan 8

9 hållas under överinseende för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Föreskrifter för förebyggande av olyckor Observera: Föreskriften för förebyggande av olyckor: UVV Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (Elektriska anläggningar och hjälpmedel) (VBG4/BGVA3) skall beaktas. På så sätt kan du skydda dig själv och andra för personskador. Hantering av munstyckssystemet HygroMatik LPS Undvik alla arbeten, som påverkar systemets säkerhet. Kontrollera regelbundet att alla skydds- och varningsanordningar fungerar korrekt. Säkerhetsanordningar får inte demonteras eller tas ur drift. Montering, demontering, underhåll och reparation av utrustningen De delar av utrustningen på vilka det skall göras underhållsarbeten eller reparationer skall göras spänningslösa. Till- eller inbyggnad av ytterligare anordningar får bara göras efter skriftligt godkännande från tillverkaren. HygroMatik munstyckssystem LPS är IP20-skyddat. Kontrollera att apparaterna på monteringsstället är skyddade mot droppvatten och damm. Vid installation av ett HygroMatik munstyckssystem LPS i en lokal utan vattenavlopp skall det vidtas säkerhetsanordningar som på ett säkert sätt stänger av vattentillförseln till systemet vid ett läckage. Elektriska systemet Observera: Arbeten på den elektriska anläggningen och i kopplingsskåpet får bara göras av en behörig elektriker. De delar av utrustningen på vilka det arbetas skall göras spänningslösa. Stäng omedelbart av system vid störningar i den elektriska energiförsörjningen. Använd endast originalsäkringar med de föreskrivna strömstyrkorna. Kontrollera regelbundet systems elektriska utrustning. Sådana brister, som lösa anslutningar och svedda kablar skall åtgärdas omedelbart. Efter montering eller reparation av elektrisk utrustning skall alla använda skyddsanordningar testas (t.ex. jordningsmotståndet). 2.3 Avfallshantering vid demontering Anmärkning: Den driftsansvarige ansvarar för att systemets komponenter avfallshanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Sidan 9

10 3. Transport 3.1 Allmänt Anmärkning: Var försiktig vid transport av HygroMatik munstyckssystem LPS för att undvika skador på apparaten och förpackningen på grund av inverkan av våld eller oförsiktig lastning och urlastning. 3.2 Förpackning Anmärkning: HygroMatik munstyckssystem LPS levereras på en pall. 3.3 Mellanlagring Förvara materialet torrt och skydda det mot frost. Lagringstemperatur mellan 0-40 C. Anmärkning: Endast rena komponenter får monteras in i en ventilationskanal. 3.4 Kontrollera att leveransen är korrekt och komplett Kontrollera vid mottagningen av apparaten att: att utrustningen är komplett och att alla delar är i ett felfritt skick. Anmärkning: Rapportera omedelbart eventuella transportskador eller saknade delar skriftligt till speditören eller leverantören. Tidsfristerna för att meddela transportföretaget för att fastställa skadan är*: Transportföretag Post Järnväg Bil- och järnvägsspeditörer Pakettjänster * Med reservation att de olika tjänsternas tidsfrister kan ändras. 3.5 Leveransomfattning Leveransen omfattar: Vortex-moduler Droppavskiljare (tillval) Kanalgenomföring/-ar Pumpstation Driftsanvisningar för systemet Efter att varan tagits emot senast 24 tim senast 7 dagar senast 4 dagar omedelbart Sidan 10

11 4. Funktion och uppbyggnad 4.1 Verkanssätt HygroMatik munstyckssystem LPS baseras på finspridning av vatten. En vingpump tillförs helavsaltat vatten. Med ett driftstryck på upp till 16 bar leds vattnet därifrån och till munstyckena. Dessa munstycken skapar en mycket fin sprutdimma, som tas upp i apparatkammaren av luften. Därvid kyls omgivningsluften adiabat. 4.2 Uppbyggnad och metod 1: Pumpstation 2: Vattenförsörjning 3: Vortex-modulvägg 4: Synfönster (krävs enligt VDI 6022) 5: Droppavskiljare 2 steg 6: Fuktkammare eller kanal med servicedörrar och vattentråg 7: Vattenutflöde (med sifon) 8: PLC-styrning Sidan 11

12 4.2.1 Pumpstation Vingpumpen skapar ett tryck på upp till 16 bar. Den underhållsfria asynkronmotorn, som regleras med variabla frekvenser tillåter en kontinuerlig drift på upp till 50 Hz. Pumpstation Matningseffekt [l/h] max. motorvarv [varv/min] LPS Måttbild på kapslingen T B H H D B Vikt LPS kg Sidan 12

13 4.2.3 Vortex-modul Vortext-modulerna ger en effektiv blandning av luftströmmen och vattendimman. På grund av sin speciella uppbyggnad skapar de virvlar, som leder till en homogen fuktfördelning inom Befuktningssträcka (min. 0,9 mm). Vortex-modulerna (mått: 150 x 150 mm) levereras enskilt och kan monteras ihop till en vägg. För en optimal fuktupptagning uppgår lufthastigheten till 1,0 till 2,5 m/s. Tryckförlusten hos Vortex-modulen vägg uppgår till 10 Pa vid en lufthastighet på 2,0 m/s. Sidan 13

14 4.2.4 Spridarmunstycke Helavsaltat vatten med ett tryck på upp till 16 bar leds till munstyckena. Där sprids vattnet till mycket fina, dimliknande aerosoler. Aerosolerna kommer i den uppvirvlade luftströmmens område efter Vortex-modulerna. Där sker en intensiv blandning mellan luft och aerosoler. Spridamunstycket skapar en sprutkägla med bred öppningsvinkel : Munstycksöppning 2: Munstyckskropp Funktionssätt: Munstycket försätter det passerande vattnet i rotation och låter det träda ut med hög hastighet. På så sätt skapas en mycket fin sprutdimma. Ju högre driftstryck, desto finare droppar. Material i munstycket: korrosionsfritt rostfritt stål Sidan 14

15 4.2.5 Droppavskiljare (tillval) Efter HygroMatik munstyckssystemet LPS finns inte längre några finfördelade vattenströmmar i luftströmmen längre (när de angivna omgivningsparametrarna iakttas). För detta används de båda efter varandra kopplade droppavskiljarna i metallväv. De torra avskiljarmuttrarna uppvisar en liten tryckförlust (75 Pa vid 2,0 m/s lufthastighet och en genomsnittlig luftdensitet på 1,2 kg/m³). Lufthastigheten skall ligga på mellan 0,9 till 2,8 m/s. Utanför detta område kan det inträffa fuktgenomslag efter droppavskiljarna. Ta i så fall kontakt med HygroMatik. Droppavskiljarna sätts in i fuktkamrarna med styrskenor, så att de enkelt kan tas ut för underhåll. Avskiljarna levereras Standardutförandet i en korrosionsfri metallram. Anmärkning: Hygien-konformitetscertifikatet gäller för system med droppavskiljare Befuktningssträcka Avståndet mellan Vortex modulvägg och droppavskiljare betecknas som Befuktningssträcka vid detta system. Den är fri från hinder och inbyggnader och är därför lätt att kontrollera och rengöra. Vid en total inbyggnadslängd hos HygroMatik Befuktningssträcka munstyckssystem LPS på Standardutförandet 1,5 m bör Befuktningssträcka inte vara kortare än 0,9 m. De exakta måtten beskrivs i skissen i kapitlet "Översikt befuktarkammare". Sidan 15

16 4.3 Del- och hellastdrift För att på ett optimalt sätt reglera fuktningen under variabla ingångsförhållanden kan HygroMatik munstyckssystemet LPS utrustas med en full-/hellastkoppling. Vid fullastdrift försörjs det kompletta antalet munstycken med vatten. Vid dellastdrift kopplas vattenförsörjningen för ca. hälften av munstyckena bort med en magnetventil. Uppbyggnad: Vingpumpen har två högtrycksledningar, en för försörjning av munstyckena för dellastdrift och ytterligare en för munstyckena för fullastdriften. Om HygroMatik-styrningen kopplar om till dellastdrift på grund av en låg reglersignal kopplas vattenförsörjningen för munstyckena till fullastdriften bort med en magnetventil. Sidan 16

17 5. Anslutning av HygroMatik munstyckssystem LPS 5.1 Matningsvatten Anslutning: Ledningsförmåga: Tryck: Volymström: 3/4 -yttergängning (systemsidigt) 5-20 µs/cm Temperatur: max. 40 C PH-värde: 7 +/-1 0,15-0,5 MPa (1,5-5 bar) större än max. matningseffekt hos munstyckssystemet Anmärkning: Försörjningsvattnet för HygroMatik munstyckssystemet LPS skall upppåfyllning kraven enligt VDI 6022, dvs. uppvisa dricksvattenkvalitet i mikrobiologiskt hänseende. 5.2 Utloppsvatten Anslutning: Dragning: Stuts DN12 för anslutning Plastslang (tålig mot vatten med låg ledningsförmåga) med fall och fritt utlopp och sifon 5.3 Tryckvatten Anslutning fullast: Anslutning kylning: Anslutning dellast: Stickanslutning för 6/4 tryckslang Stickanslutning för 6/4 tryckslang Stickanslutning för 6/4 tryckslang Sidan 17

18 5.4 Elektriska systemet Spänningsförsörjning: 1/N/PE_AC_230V, 50 Hz (på monteringsstället krävs ett fast uttag med B16 säkring) Extern styrsignal: 0-10 V DC 4-20 ma DC Frigivning av anläggningen: via extern potentiafri kontakt (NO) Utgångar: Gruppstörning: potentialfri kontakt (växlare) Driftsmeddelande: potentialfri kontakt (NO) (Säkring: beskrivs i kapitlet "Tekniska data") Sidan 18

19 6. Gränssnitt till HygroMatik muntyckssystemlps 6.1 Luft Luftrenhet: Före HygroMatik munstyckssystem LPS skall det monteras ett förfilter i klass F7. Lufthastighet: 0,9-2,8* m/s Om lufthastigheten ligger utanför detta område skall HygroMatik konsulteras. (*: under idealiska villkor) Tryckförlust: Ca. 85 Pa (vid en lufthastighet på 2,0 m/s vid användning av en Vortex modulvägg och två torra droppavskiljare). Luftvolymström (vid tillvalet "Dellast-/hellast-omkoppling": Om HygroMatik munstyckssystem LPS drivs i anläggningar med ändringsbar luftvolymström (reducerad luftmängd mindre än 70% av den maximala luftmängden) stängs hellastmagnetventilen av och systemet kör i dellastdrift. Det gäller också vid anläggningar med flerstegsfläktar. Anmärkning: Vid fuktning av lokaler skall det säkerställas att den luft, som skall fuktas är bakteriefri enligt VDI Befuktarkammare Fuktardelen skall vara vattentätt utförd med ett bottentråg med ett fall på alla sidor på minst 1,5 mot sifonen. Vattenutloppet skall befinna sig i slutet av Befuktningssträcka Den minsta fuktarsträckan (avståndet mellan Vortexmodulväggen och droppavskiljare) är 0,9 m. Det betyder en minsta totalinbyggnadslängd på 1,5 m (se skissen i kapitlet "Översikt befuktarkammare"). Om denna inbyggnadslängd inte står till förfogande skall HygroMatik kontaktas. Befuktarkammaren skall vara beständig mot helavsaltat vatten och vara aerosoltät. Anmärkning: Styrskenorna för Vortex modulväggen och droppavskiljare skall utföras kundsidigt. För en idrifttagning skall styrskenorna redan vara installerade. Även Vortex modulväggen och droppavskiljarna skall redan vara insatta. Anmärkning: Styrskenorna skall vara utformade på ett sådant sätt att Vortex modulväggen och droppavskiljarna är uttagbara (för underhåll) och att det inte samlas något stillastående vatten (borrhåll i botten, montering med fall, tillverkning av skenorna i hålplåt). Sidan 19

20 Anmärkning: Vid idrifttagningen skall det återigen säkerställas att Befuktarkammare är noggrant rengjord. Framför allt skall fuktarkammaren och den innan liggande ventilationskanalen vara fri från metallspån för att utesluta korrosion. Sidan 20

21 7. Installation Observera: Apparaten får bara monteras av kvalificerad personal. För skador, som beror på felaktig montering, tar HygroMatik inget ansvar. Beakta alla säkerhets- och riskanvisningar, som finns på utrustningen. Anläggningen skall kopplas spänningsfri vid monteringen. Tilleller inbyggnad av ytterligare anordningar får bara göras efter skriftligt godkännande från tillverkaren. I annat fall upphör garantin att gälla. 7.1 Översikt befuktarkammare 1: Vortex modulvägg med sprutsystem 2: Droppavskiljare 3: Övre styrskenor droppavskiljare 4: Nedre styrskenor droppavskiljare 5: Uppsamlingstråg 6: Utlopp med sifon 7. Styrskenor Vortex modulvägg 8. Fuktarsträcka > = 0,9m 9. Två medföljande kanalgenomföringar (vid del-/fullastkoppling) för genomföring tryckslangar. *: I standardutförandet krävs bara en kabelförskruvning. 10. Fördelarrör Anmärkning: Innan Vortex-modulväggen och från och med droppavskiljarna skall ett minimiavstånd på vardera 0,3 m iakttas till andra inbyggnader hållas (se skissen ovan). Temperaturer över 60 C kan skada Vortex-modulerna. Sidan 21

22 7.2 Sammansättning av Vortex-modulväggen Vortex modulväggen ger för det första en luftvirvling och för det andra bär den spridningsmunstyckena och vattenfördelarna. Vortex modulväggen monteras ihop i enlighet med anvisningarna (beakta antalet Vortex-moduler på bredden och höjden) i det medföljande munstycksanordningsbladet:» Därutöver sätts Vortex-modulerna ihop del för del med början nere till höger. 1» Den nedersta högra Vortex-modulen skall riktas så att den högra och den undre sidan visar de jämna ytorna medan de båda andra sidorna uppvisar styrstegarna (1). 7.3 Montering av Vortex-modulväggen För monteringen av Vortex-modulväggen krävs 2 styrskenor och i förek. fall sidoskenor. Vi rekommenderar en sidoluftspalt mellan Vortex-modulväggen och kapslingsväggen. Det leder till en laminär luftström och förhindrar att väggarna blir fuktiga Styrskenor för Vortex-modulväggen: För att positionera Vortex-modulväggen i Befuktarkammare används styrskenor. Dessa fästs i befuktarkammare tak och golv (se skiss) och tar upp Vortex modulväggen. Styrskenorna skall byggas in på ett sådant sätt att Vortexmodulväggen antingen kan dras eller lyftas ut ur styrskenorna och att inget stillastående vatten kan ansamlas. Kontrollera efter monteringen att bottenkaret är läckagefritt. Sidan 22

23 7.3.2 Exempel på utförande av styrskenorna (Vortexmodulvägg) Pos. 1: Övre styrskena Pos. 2: Vortex-modulvägg Pos. 3: Distansbult eller i förek. fall direkt anslutning till kapslingskammaren Pos. 4: Nedre styrskena Pos. 5: Befuktarkammare Styrskena i diameter: Styrskenans innermått: 62 mm Höjd = se ritning ovan Material: Rostfri stålplåt, minst , tjocklek 1 mm Styrskenor för Vortex-modulväggen: För att förhindra att Vortex-modulväggen skall böjas ned skall Vortex-modulväggen stabiliseras med två sidoskenor från och med en vägghöjd på 11 Vortex-moduler. Från och med 16 Vortex-moduler i bredd skall en Vortex-modulvägg delas vertikalt och stabiliseras enskilt med sidoskenor. Sidan 23

24 7.3.4 Montering av sidoskenor Från och med en vägghöjd på 11 Vortex-moduler levererar HygroMatik automatiskt två (eller i förek. fall fler) sidoskenor (pos. 1) och ett motsvarande antal självskärande skruvar. Sidoskenornas längd skall anpassas till Vortex-modulväggen av kunden. Den passande längden fås av avståndet mellan mitten på den understa och mitten på den översta Vortex-modulen. Sidoskenan består av 1,5 mm tjockt rostfritt stål och har en U-profil. Vid monteringen skjuts U-profilens öppna sida på Vortex-modulväggens (pos. 3) sidokant ända till anslaget. Sidoskenans nedre ände skall befinna sig i höjd med mitten på den understa Vortex-modulen. Genom det understa borrhålet (pos. 2) skruvas en självskärande skruv (M3,9x20) in, med vilken sidoskenan fästs i Vortex modulväggen. På motsvarande sätt skall en skruv skruvas in genom sidoskenans översta borrhål. I enlighet med ovanstående beskrivning förses också Vortexmodulväggens andra sida med en sidoskena Sidan 24

25 7.4 Installation av munstyckena, fördelarröret och slangdragningen Installation av munstyckena» Plocka i enlighet med uppgifterna i det medföljande munstycksanordningsbladet fram de Vortex-moduler, som skall bestyckas med ett munstycke.» Stick sedan in munstyckskroppen (1) enligt bildframställningen på Vortex-modulens inströmningssida, så att den sticker fram ca. 1 cm på den andra sidan. 1» Skruva in munstycket (2) och kopparskivan (3) fast i munstyckskroppen. 2 3 Sidan 25

26 7.4.2 Montering av fördelarröret Det högtrycksvatten, som kommer från pumpstationen leds först till ett fördelarrör och leds sedan därifrån vidare till munstyckena. Fördelarröret monteras på Vortex-väggen i enlighet med HygroMatiks munstycksanordningsblad (projektspecifikt). Varje munstycke i Vortex-väggen ansluts med en slang i fördelarröret. Därvid skall varje munstycke ligga högre än den tillhörande anslutningen på fördelarröret. Det skall finnas ett konstant fall i vattenslangen. Montering: A B C» Ett fördelarrör fästs i minst två Vortex-moduler på inströmningssidan.» För att göra detta bestäms fördelarrörets (1) position på Vortexväggen enligt munstycksanordningsritningen.» Applicera hållarklämmor (3) på lämplig position på Vortexmoduler.» Stick skruv (2) genom hållarklämma och Vortexmodul.» Lägg underläggsskivan (4) på baksidan av Vortexmodulen över skruvens utstickande ände och dra åt med mutter (5).» Upprepa denna procedur för alla hållarklämmor.» Tryck in fördelarröret (1) i hållarplintarna (se grafik C) och kontrollera att det sitter fast. Sidan 26

27 7.4.3 Slangdragning Fördelarrör - munstycken» Den medföljande 4/2-slangledningen sticks in fast i ett av fördelarrörets snabbkopplingar.» Kontrollera att slangen sitter fast genom att dra lätt i den.» Uppskatta slangledningens längd fram till det avsedda munstycket (beakta munstycksanordningsritningen) genom att lägga emot den. En minsta böjradie på 25 mm får inte underskridas.» Kapa slangledningen rätvinkligt med en slangledningskap.» Stick in slangledningen i munstyckets snabbkoppling.» Kontrollera att slangen sitter fast genom att dra lätt i den. Sidan 27

28 Så här ser den färdiga slangkopplingen ut: Fördelarrör - pumpstation I standardutförandet leder en 6/4 slangledning från pumpstationen och till ett fördelarrör. Om LPS munstyckssystemet dock är utrustat med en del-/fullastkoppling leder vardera en 6/4 slangledning till två fördelarrör. Eftersom 6/4 slangledningen går genom klimatkanalens vägg levererar HygroMatik med en kanalgenomföring eller två vid del- /fullastkoppling. Sidan 28

29 Montering av slanggenomföringen» Borra ett 15 mm hål genom klimatkanalens vägg.» Montera underläggsskiva (2), mutter (3) och erforderlig snabbkoppling (4) på slanggenomföringen (1) (se nedanstående bildframställning) och stick den utifrån genom kanalväggen » Montera underläggsskivan (5), muttern (6) och erforderlig snabbkoppling (7) från kanalens insida och dra åt väl Sidan 29

30 Slangdragning: Utgång I: Vattentilledning högtrycksmunstycken (vid standard resp. dellastdrift) Utgång II, tillval: vattentilledning högtrycksmunstycken (endast vid fullastdrift) Vid standardutförande: Från pumpstationen leder en slangledning på ett fördelarrör på Vortexväggen. Från fördelarröret går det sedan till samtliga munstycken i LPS munstyckssystemet. För att göra detta skall:» Alla slangledningar dras med konstant fall.» En 6/4 slangledning stickas in i utgång I på pumpstationen.» Kontrollera att slangen sitter fast genom att dra lätt i den.» Skatta längden på slangledningen fram till kanalgenomföringens snabbkoppling (utsida kanal). En minsta böjradie på 40 mm får inte underskridas.» Kapa slangledningen rätvinkligt med en slangledningskap.» Stick in 6/4 slangledningen i kanalgenomföringens vinklade snabbkoppling (utsida kanal). Sidan 30

31 » Kontrollera att slangen sitter fast genom att dra lätt i den.» Stick in ytterligare 6/4 slangledning i kanalgenomföringens raka snabbkoppling (insida kanal).» Kontrollera att slangen sitter fast genom att dra lätt i den.» Skatta längden på slangledningen från kanalgenomföringens snabbkoppling (utsida kanal) och till fördelarröret. En minsta böjradie på 40 mm får inte underskridas.» Kapa slangledningen rätvinkligt med en slangledningskap.» Stick in 6/4 slangledningen i kanalgenomföringens vinklade snabbkoppling (utsida kanal).» Kontrollera att slangen sitter fast genom att dra lätt i den. Vid del-/fullastkoppling: Slangdragningen vid del-/fullastkopplingen görs till att börja med på samma sätt som ovan för standardutförandet. Därutöver dras här dock ytterligare en slang från pumpstationens tillvalsutgång II (för fullastdrift) till ett andra fördelarröt på Vortexväggen. Sidan 31

32 7.5 Montering av droppavskiljarna Styrskenorna skall byggas in på ett sådant sätt att droppavskiljarna antingen kan dras eller lyftas ut ur styrskenorna. Detalj B Detalj A Exempel på hur droppavskiljarnas styrning kan utföras Detalj A: Uppgifter i mm A1: Avskiljar-styrskena. U-profil med hålplåt i rostfritt stål, minst A2: Avskiljar-styrskenhållare. U-profil i rostfritt stål, minst A3: flera borrhål (minst 4 per meter) med diameter 8-10 mm fördelade på avskiljarhållarens längd A4: Befuktarkammare uppsamlingstråg A5: Fixering av avskiljarens styrskenhållare i befuktarkammare (fritt kondensatutflöde skall vara säkerställt) Sidan 32

33 Mått på styrskenor droppavskiljare Material övre styrskena: Rostfri stålplåt, minst , tjocklek 1 mm Detalj B: Höjden är variabel: inlyft droppavskiljare: 55 inskjuten droppavskiljare: 30 De övre styrskenorna kopplas direkt samman med kapslingskammaren (skruvar, nitar el. dyl.) Montering av 2 över varandra liggande droppavskiljare Vid inbyggnadshöjder på över 1,5 m skall 2 droppavskiljare monteras över varandra. Den övre droppavskiljaren restvatten leds bort via en ytterligare uppfångningsanordning. Därutöver leds den övre avskiljarens restvatten bort direkt eller till uppsamlingstråget med en flexibel slang. Denna ytterligare uppfångningsanordning skall finnas både för för- och slut-droppavskiljaren. 1. Övre styrskena 2. Detalj C (se nere) 3. Nedre styrskena Sidan 33

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II L L N N Centronic VarioControl VC420-II VarioControl VC410-II Centronic VarioControl VC420-II 4034 200 221 0 IP 20 µ 3 A 230 V~ 230 V/50 Hz Ind. Ind. N L sv Monterings- och bruksanvisning radiomottagare

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Sterilisator Melag 75

Sterilisator Melag 75 Bruksanvisning Sterilisator Melag 75 En avancerad hetluftssterilisator med inbyggd fläkt Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna hetluftsterilisator. Under nära 50 år

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12 EMOTEC L 09 Relay S Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY IPX4 D DruckNr.: 29344292sw / -28.12 1 Monteringsanvisning för effektbrytare EMOTEC L09 Relay Som standard levereras effektbrytaren för

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Anvisningar för installation och användning. Med förbehåll för tekniska ändringar!

Anvisningar för installation och användning. Med förbehåll för tekniska ändringar! Anvisningar för installation och användning EC Drain 1x4,0/ 21.03./27.04.05 Wilo-Control EC Drain 1x4,0 2523497 / 0503 Med förbehåll för tekniska ändringar! Typ: EC Drain 1x4,0 1 Innehåll: 1 Allmänt...

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer