Bruksanvisning LPS. Fuktar och kyler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning LPS. Fuktar och kyler"

Transkript

1 Bruksanvisning LPS Fuktar och kyler

2 Copyright HygroMatik GmbH; LPS september 2011 Med reservation för tekniska ändringar. Aktuell version av denna bruksanvisning på: Observera, spänning: Samtliga arbeten får bara utföras av fackfolk. Alla elektriska installationer och arbeten på utrustningens elektriska komponenter får bara göras av behöriga elektriker. Innan arbetena skall utrustningen göras spänningsfri. Sidan 2

3 1. Inledning Typografiska markeringar Dokumentation Ändamålsenlig användning Säkerhetsanvisningar Allmänt Driftsmässiga säkerhetsanvisningar Avfallshantering vid demontering Transport Allmänt Förpackning Mellanlagring Kontrollera att leveransen är korrekt och komplett Leveransomfattning Funktion och uppbyggnad Verkanssätt Uppbyggnad och metod Pumpstation Måttbild på kapslingen Vortex-modul Spridarmunstycke Droppavskiljare (tillval) Befuktningssträcka Del- och hellastdrift Anslutning av HygroMatik munstyckssystem LPS Matningsvatten Utloppsvatten Tryckvatten Elektriska systemet Gränssnitt till HygroMatik muntyckssystemlps Luft Befuktarkammare Installation Översikt befuktarkammare Sammansättning av Vortex-modulväggen Montering av Vortex-modulväggen Styrskenor för Vortex-modulväggen: Exempel på utförande av styrskenorna (Vortex-modulvägg) Styrskenor för Vortex-modulväggen: Montering av sidoskenor Installation av munstyckena, fördelarröret och slangdragningen Installation av munstyckena Montering av fördelarröret Sidan 3

4 7.4.3 Slangdragning Montering av droppavskiljarna Exempel på hur droppavskiljarnas styrning kan utföras Pumpstationens väggmontering Kontroll av monteringen Pumpstationens mått Vattentillopps- och utloppsanslutning Översikt Vattentillflöde Vattenutflöde Befuktarkammare vattenutlopp vattenkvalitet Kontroll av vattenanslutningen Hygien Säkerställning av hygienen (VDI 6022) Automatisk spolningscykel Elektrisk anslutning Anslutningsdata Frigivning av anläggningen/säkerhetskedja Kopplingsscheman Kontroll av den elektriska installationen Idrifttagning Reglering Styrning och varvtalsreglering Hellast och dellast Sommar-/vinterdrift Beskrivning av styrningen (PLC) Allmän beskrivning Meny Överblick över felmeddelandena Underhåll underhåll Kontroll/byte av det anslutningssidan vattenfiltret Rengöring av spridarmunstycke Rengöring av droppavskiljarna Rengöring av Vortex-modulväggen Rengöring av befuktarkammare EG-konformitetsförklaring Reservdelar Faxförlaga reservdelsbeställning Tekniska data Anläggningsschema Sidan 4

5 1. Inledning Bäste kund, Tack för att du valt ett HygroMatik LPS. HygroMatiks munstyckssystem LPS är konstruerat enligt de senaste tekniska rönen. Det övertygar med sin driftssäkerhet, sin användningskomfort och goda ekonomi. För att på ett säkert, korrekt och ekonomiskt sätt använda ditt munstyckssystem LPS från Hygromatik bör du läsa denna bruksanvisning. Använd endast munstyckssystemet LPS från HygroMatik i ett felfritt skick, i enlighet med sitt ändamål, på ett säkerhets- och riskmedvetet sätt och under beaktande av alla anvisningar i denna bruksanvisning. Om du har frågor vänder du dig till oss: Tel.: +49-(0)4193 / (central) Tel.: +49-(0)4193 / (teknisk hotline) Fax: +49-(0)4193 / e-post: Ha alltid apparatdata i beredskap vid förfrågningar och reservdelsbeställningar. 1.1 Typografiska markeringar Uppräkningar med föregående punkt: Allmän uppräkning.» Uppräkningar med föregående pil: Arbets- eller manövreringssteg, som bör eller skall utföras i den angivna ordningen. Installationssteg, som måste kontrolleras. kursiv Beteckningar grafik och ritningar. 1.2 Dokumentation Förvaring Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe där den alltid finns till hands. När produkten säljs vidare skall den överlämnas den till den nye driftsansvarige. Vid förlust av dokumentationen vänder du dig till HygroMatik. Språkversioner Denna bruksanvisning finns på olika språk. Tag beträffande detta kontakt med din HygroMatik-handlare eller HygroMatikkontakt. Sidan 5

6 1.3 Ändamålsenlig användning HygroMatik munstyckssystem LPS används för luftfuktning och kylning med helavsaltat vatten med en ledningsförmåga på 5-20 µs/cm. Matningsvattnets temperatur skall ligga på mellan 5 och 40 C. Observera: Till den ändamålsenliga användningen hör också att våra bestämmelser för montering, demontering, återmontering, idrifttagning, drift och underhåll och avfallshantering skall följas. Endast kvalificerad personal, som har fått i uppdrag att arbeta med systemet får befatta sig med det. Personer, som transporterar eller arbetar vid och med systemet skall ha läst och förstått den relevanta delarna i bruksanvisningen och framför allt kapitlet "Säkerhetsanvisningar". Därutöver skall personalen ha instruerats om eventuellt uppträdande faror av den driftsansvarige. Placera ett exemplar av bruksanvisningen där utrustningen används. Rumstemperaturen vid drift av systemet bör ligga mellan 5 och 40 C vid max. 80% rel. luftfuktighet. Vid arbete på över 1000 m över havet skall HygroMatik konsulteras. Användningsområden: Det finns många olika användningsområden för munstyckssystemet LPS från HygroMatik. Munstyckssystemet LPS från HygroMatik används där adiabatisk fuktning eller kylning med låg energiförbrukning eller där anläggningar med hög regleringsnoggrannhet krävs. De finns till exempel i kontorslokaler, lagerutrymmen, produktionshallar, renrum, sjukhus och konsertsalar. Anmärkning: De komponenter, som finns inbyggda i ventilations- och klimatanläggningar skall vara lämpliga för det avsedda ändamålet, dvs. de skall vara korrosionståliga, lätta att rengöra, åtkomliga och hygieniska invändningsfria. De får heller inte främja tillväxten av mikroorganismer. Felaktig användning: Hård- och programvaran får inte ändras. Sidan 6

7 Olämplig användning: Munstyckssystemet LPS från HygroMatik är inte frostsäkert och inte lämpligt för montering utomhus. HygroMatik munstyckssystemet LPS PLC-styrning får inte eller först efter att HygroMatik konsulterats programmeras eller användas avvikande från den förinställda in-/utstyrningen. Den förinställda konstanta trycknivån hos HygroMatiks munstyckssystem LPS får inte eller bara efter konsultation med HygroMatik ändras. HygroMatik munstyckssystem LPS får endast användas för kallvattenkylning efter konsultation med HygroMatik. HygroMatik munstyckssystem LPS får inte eller endast efter konsultation med HygroMatik användas i en lodrät genomströmning. Sidan 7

8 2. Säkerhetsanvisningar 2.1 Allmänt Säkerhetsanvisningarna är föreskrivna i lag. De har till syfte att skydda operatören och förebygga olyckor. Varningar och säkerhetssymboler Följande säkerhetssymboler markerar textställen i vilka det varnas för faror och riskkällor. Lär dig känna igen dessa symboler. Observera: Om denna varning inte beaktas kan den leda till personskador och faror för liv och hälsa och risk för skador på utrustningen. Observera, spänning: Farlig elektrisk spänning! Om denna varning inte beaktas kan det leda till personskador och till fara för liv och hälsa. Anmärkning: Material/förbrukningsmaterial, som skall behandlas enligt lagen och/eller som skall avfallshanteras. Anmärkning: Står innan förklaringar eller hänvisningar, som avser andra textställen i bruksanvisningen. 2.2 Driftsmässiga säkerhetsanvisningar Allmänt Beakta alla säkerhets- och riskanvisningar, som finns på system. Vid funktionsstörningar skall system stängas av omedelbar och säkras mot återstart. Åtgärda störningar omgående. Efter reparationsarbeten skall systems driftssäkerhet säkerställas av sakkunnig personal. Använd alltid originalreservdelar. För driften av denna utrustning gäller nationella föreskrifter, som går utöver det här sagda, oinskränkt. Under driften av HygroMatik munstyckssystem LPS är det inte tillåtet att vistas i befuktarkammare. Det helavsaltade vatten, som är avsett för driften av HygroMatik munstyckssystem LPS är inte lämpligt att drickas. Arbeta endast på anläggningens högtryckssida i avstängt tillstånd. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och/eller bristande kunskaper, såvida de inte står under överinseende av en person, som ansvarar för deras säkerhet eller har fått anvisningar i hanteringen av apparaten av denne. Barn skall Sidan 8

9 hållas under överinseende för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Föreskrifter för förebyggande av olyckor Observera: Föreskriften för förebyggande av olyckor: UVV Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (Elektriska anläggningar och hjälpmedel) (VBG4/BGVA3) skall beaktas. På så sätt kan du skydda dig själv och andra för personskador. Hantering av munstyckssystemet HygroMatik LPS Undvik alla arbeten, som påverkar systemets säkerhet. Kontrollera regelbundet att alla skydds- och varningsanordningar fungerar korrekt. Säkerhetsanordningar får inte demonteras eller tas ur drift. Montering, demontering, underhåll och reparation av utrustningen De delar av utrustningen på vilka det skall göras underhållsarbeten eller reparationer skall göras spänningslösa. Till- eller inbyggnad av ytterligare anordningar får bara göras efter skriftligt godkännande från tillverkaren. HygroMatik munstyckssystem LPS är IP20-skyddat. Kontrollera att apparaterna på monteringsstället är skyddade mot droppvatten och damm. Vid installation av ett HygroMatik munstyckssystem LPS i en lokal utan vattenavlopp skall det vidtas säkerhetsanordningar som på ett säkert sätt stänger av vattentillförseln till systemet vid ett läckage. Elektriska systemet Observera: Arbeten på den elektriska anläggningen och i kopplingsskåpet får bara göras av en behörig elektriker. De delar av utrustningen på vilka det arbetas skall göras spänningslösa. Stäng omedelbart av system vid störningar i den elektriska energiförsörjningen. Använd endast originalsäkringar med de föreskrivna strömstyrkorna. Kontrollera regelbundet systems elektriska utrustning. Sådana brister, som lösa anslutningar och svedda kablar skall åtgärdas omedelbart. Efter montering eller reparation av elektrisk utrustning skall alla använda skyddsanordningar testas (t.ex. jordningsmotståndet). 2.3 Avfallshantering vid demontering Anmärkning: Den driftsansvarige ansvarar för att systemets komponenter avfallshanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Sidan 9

10 3. Transport 3.1 Allmänt Anmärkning: Var försiktig vid transport av HygroMatik munstyckssystem LPS för att undvika skador på apparaten och förpackningen på grund av inverkan av våld eller oförsiktig lastning och urlastning. 3.2 Förpackning Anmärkning: HygroMatik munstyckssystem LPS levereras på en pall. 3.3 Mellanlagring Förvara materialet torrt och skydda det mot frost. Lagringstemperatur mellan 0-40 C. Anmärkning: Endast rena komponenter får monteras in i en ventilationskanal. 3.4 Kontrollera att leveransen är korrekt och komplett Kontrollera vid mottagningen av apparaten att: att utrustningen är komplett och att alla delar är i ett felfritt skick. Anmärkning: Rapportera omedelbart eventuella transportskador eller saknade delar skriftligt till speditören eller leverantören. Tidsfristerna för att meddela transportföretaget för att fastställa skadan är*: Transportföretag Post Järnväg Bil- och järnvägsspeditörer Pakettjänster * Med reservation att de olika tjänsternas tidsfrister kan ändras. 3.5 Leveransomfattning Leveransen omfattar: Vortex-moduler Droppavskiljare (tillval) Kanalgenomföring/-ar Pumpstation Driftsanvisningar för systemet Efter att varan tagits emot senast 24 tim senast 7 dagar senast 4 dagar omedelbart Sidan 10

11 4. Funktion och uppbyggnad 4.1 Verkanssätt HygroMatik munstyckssystem LPS baseras på finspridning av vatten. En vingpump tillförs helavsaltat vatten. Med ett driftstryck på upp till 16 bar leds vattnet därifrån och till munstyckena. Dessa munstycken skapar en mycket fin sprutdimma, som tas upp i apparatkammaren av luften. Därvid kyls omgivningsluften adiabat. 4.2 Uppbyggnad och metod 1: Pumpstation 2: Vattenförsörjning 3: Vortex-modulvägg 4: Synfönster (krävs enligt VDI 6022) 5: Droppavskiljare 2 steg 6: Fuktkammare eller kanal med servicedörrar och vattentråg 7: Vattenutflöde (med sifon) 8: PLC-styrning Sidan 11

12 4.2.1 Pumpstation Vingpumpen skapar ett tryck på upp till 16 bar. Den underhållsfria asynkronmotorn, som regleras med variabla frekvenser tillåter en kontinuerlig drift på upp till 50 Hz. Pumpstation Matningseffekt [l/h] max. motorvarv [varv/min] LPS Måttbild på kapslingen T B H H D B Vikt LPS kg Sidan 12

13 4.2.3 Vortex-modul Vortext-modulerna ger en effektiv blandning av luftströmmen och vattendimman. På grund av sin speciella uppbyggnad skapar de virvlar, som leder till en homogen fuktfördelning inom Befuktningssträcka (min. 0,9 mm). Vortex-modulerna (mått: 150 x 150 mm) levereras enskilt och kan monteras ihop till en vägg. För en optimal fuktupptagning uppgår lufthastigheten till 1,0 till 2,5 m/s. Tryckförlusten hos Vortex-modulen vägg uppgår till 10 Pa vid en lufthastighet på 2,0 m/s. Sidan 13

14 4.2.4 Spridarmunstycke Helavsaltat vatten med ett tryck på upp till 16 bar leds till munstyckena. Där sprids vattnet till mycket fina, dimliknande aerosoler. Aerosolerna kommer i den uppvirvlade luftströmmens område efter Vortex-modulerna. Där sker en intensiv blandning mellan luft och aerosoler. Spridamunstycket skapar en sprutkägla med bred öppningsvinkel : Munstycksöppning 2: Munstyckskropp Funktionssätt: Munstycket försätter det passerande vattnet i rotation och låter det träda ut med hög hastighet. På så sätt skapas en mycket fin sprutdimma. Ju högre driftstryck, desto finare droppar. Material i munstycket: korrosionsfritt rostfritt stål Sidan 14

15 4.2.5 Droppavskiljare (tillval) Efter HygroMatik munstyckssystemet LPS finns inte längre några finfördelade vattenströmmar i luftströmmen längre (när de angivna omgivningsparametrarna iakttas). För detta används de båda efter varandra kopplade droppavskiljarna i metallväv. De torra avskiljarmuttrarna uppvisar en liten tryckförlust (75 Pa vid 2,0 m/s lufthastighet och en genomsnittlig luftdensitet på 1,2 kg/m³). Lufthastigheten skall ligga på mellan 0,9 till 2,8 m/s. Utanför detta område kan det inträffa fuktgenomslag efter droppavskiljarna. Ta i så fall kontakt med HygroMatik. Droppavskiljarna sätts in i fuktkamrarna med styrskenor, så att de enkelt kan tas ut för underhåll. Avskiljarna levereras Standardutförandet i en korrosionsfri metallram. Anmärkning: Hygien-konformitetscertifikatet gäller för system med droppavskiljare Befuktningssträcka Avståndet mellan Vortex modulvägg och droppavskiljare betecknas som Befuktningssträcka vid detta system. Den är fri från hinder och inbyggnader och är därför lätt att kontrollera och rengöra. Vid en total inbyggnadslängd hos HygroMatik Befuktningssträcka munstyckssystem LPS på Standardutförandet 1,5 m bör Befuktningssträcka inte vara kortare än 0,9 m. De exakta måtten beskrivs i skissen i kapitlet "Översikt befuktarkammare". Sidan 15

16 4.3 Del- och hellastdrift För att på ett optimalt sätt reglera fuktningen under variabla ingångsförhållanden kan HygroMatik munstyckssystemet LPS utrustas med en full-/hellastkoppling. Vid fullastdrift försörjs det kompletta antalet munstycken med vatten. Vid dellastdrift kopplas vattenförsörjningen för ca. hälften av munstyckena bort med en magnetventil. Uppbyggnad: Vingpumpen har två högtrycksledningar, en för försörjning av munstyckena för dellastdrift och ytterligare en för munstyckena för fullastdriften. Om HygroMatik-styrningen kopplar om till dellastdrift på grund av en låg reglersignal kopplas vattenförsörjningen för munstyckena till fullastdriften bort med en magnetventil. Sidan 16

17 5. Anslutning av HygroMatik munstyckssystem LPS 5.1 Matningsvatten Anslutning: Ledningsförmåga: Tryck: Volymström: 3/4 -yttergängning (systemsidigt) 5-20 µs/cm Temperatur: max. 40 C PH-värde: 7 +/-1 0,15-0,5 MPa (1,5-5 bar) större än max. matningseffekt hos munstyckssystemet Anmärkning: Försörjningsvattnet för HygroMatik munstyckssystemet LPS skall upppåfyllning kraven enligt VDI 6022, dvs. uppvisa dricksvattenkvalitet i mikrobiologiskt hänseende. 5.2 Utloppsvatten Anslutning: Dragning: Stuts DN12 för anslutning Plastslang (tålig mot vatten med låg ledningsförmåga) med fall och fritt utlopp och sifon 5.3 Tryckvatten Anslutning fullast: Anslutning kylning: Anslutning dellast: Stickanslutning för 6/4 tryckslang Stickanslutning för 6/4 tryckslang Stickanslutning för 6/4 tryckslang Sidan 17

18 5.4 Elektriska systemet Spänningsförsörjning: 1/N/PE_AC_230V, 50 Hz (på monteringsstället krävs ett fast uttag med B16 säkring) Extern styrsignal: 0-10 V DC 4-20 ma DC Frigivning av anläggningen: via extern potentiafri kontakt (NO) Utgångar: Gruppstörning: potentialfri kontakt (växlare) Driftsmeddelande: potentialfri kontakt (NO) (Säkring: beskrivs i kapitlet "Tekniska data") Sidan 18

19 6. Gränssnitt till HygroMatik muntyckssystemlps 6.1 Luft Luftrenhet: Före HygroMatik munstyckssystem LPS skall det monteras ett förfilter i klass F7. Lufthastighet: 0,9-2,8* m/s Om lufthastigheten ligger utanför detta område skall HygroMatik konsulteras. (*: under idealiska villkor) Tryckförlust: Ca. 85 Pa (vid en lufthastighet på 2,0 m/s vid användning av en Vortex modulvägg och två torra droppavskiljare). Luftvolymström (vid tillvalet "Dellast-/hellast-omkoppling": Om HygroMatik munstyckssystem LPS drivs i anläggningar med ändringsbar luftvolymström (reducerad luftmängd mindre än 70% av den maximala luftmängden) stängs hellastmagnetventilen av och systemet kör i dellastdrift. Det gäller också vid anläggningar med flerstegsfläktar. Anmärkning: Vid fuktning av lokaler skall det säkerställas att den luft, som skall fuktas är bakteriefri enligt VDI Befuktarkammare Fuktardelen skall vara vattentätt utförd med ett bottentråg med ett fall på alla sidor på minst 1,5 mot sifonen. Vattenutloppet skall befinna sig i slutet av Befuktningssträcka Den minsta fuktarsträckan (avståndet mellan Vortexmodulväggen och droppavskiljare) är 0,9 m. Det betyder en minsta totalinbyggnadslängd på 1,5 m (se skissen i kapitlet "Översikt befuktarkammare"). Om denna inbyggnadslängd inte står till förfogande skall HygroMatik kontaktas. Befuktarkammaren skall vara beständig mot helavsaltat vatten och vara aerosoltät. Anmärkning: Styrskenorna för Vortex modulväggen och droppavskiljare skall utföras kundsidigt. För en idrifttagning skall styrskenorna redan vara installerade. Även Vortex modulväggen och droppavskiljarna skall redan vara insatta. Anmärkning: Styrskenorna skall vara utformade på ett sådant sätt att Vortex modulväggen och droppavskiljarna är uttagbara (för underhåll) och att det inte samlas något stillastående vatten (borrhåll i botten, montering med fall, tillverkning av skenorna i hålplåt). Sidan 19

20 Anmärkning: Vid idrifttagningen skall det återigen säkerställas att Befuktarkammare är noggrant rengjord. Framför allt skall fuktarkammaren och den innan liggande ventilationskanalen vara fri från metallspån för att utesluta korrosion. Sidan 20

21 7. Installation Observera: Apparaten får bara monteras av kvalificerad personal. För skador, som beror på felaktig montering, tar HygroMatik inget ansvar. Beakta alla säkerhets- och riskanvisningar, som finns på utrustningen. Anläggningen skall kopplas spänningsfri vid monteringen. Tilleller inbyggnad av ytterligare anordningar får bara göras efter skriftligt godkännande från tillverkaren. I annat fall upphör garantin att gälla. 7.1 Översikt befuktarkammare 1: Vortex modulvägg med sprutsystem 2: Droppavskiljare 3: Övre styrskenor droppavskiljare 4: Nedre styrskenor droppavskiljare 5: Uppsamlingstråg 6: Utlopp med sifon 7. Styrskenor Vortex modulvägg 8. Fuktarsträcka > = 0,9m 9. Två medföljande kanalgenomföringar (vid del-/fullastkoppling) för genomföring tryckslangar. *: I standardutförandet krävs bara en kabelförskruvning. 10. Fördelarrör Anmärkning: Innan Vortex-modulväggen och från och med droppavskiljarna skall ett minimiavstånd på vardera 0,3 m iakttas till andra inbyggnader hållas (se skissen ovan). Temperaturer över 60 C kan skada Vortex-modulerna. Sidan 21

22 7.2 Sammansättning av Vortex-modulväggen Vortex modulväggen ger för det första en luftvirvling och för det andra bär den spridningsmunstyckena och vattenfördelarna. Vortex modulväggen monteras ihop i enlighet med anvisningarna (beakta antalet Vortex-moduler på bredden och höjden) i det medföljande munstycksanordningsbladet:» Därutöver sätts Vortex-modulerna ihop del för del med början nere till höger. 1» Den nedersta högra Vortex-modulen skall riktas så att den högra och den undre sidan visar de jämna ytorna medan de båda andra sidorna uppvisar styrstegarna (1). 7.3 Montering av Vortex-modulväggen För monteringen av Vortex-modulväggen krävs 2 styrskenor och i förek. fall sidoskenor. Vi rekommenderar en sidoluftspalt mellan Vortex-modulväggen och kapslingsväggen. Det leder till en laminär luftström och förhindrar att väggarna blir fuktiga Styrskenor för Vortex-modulväggen: För att positionera Vortex-modulväggen i Befuktarkammare används styrskenor. Dessa fästs i befuktarkammare tak och golv (se skiss) och tar upp Vortex modulväggen. Styrskenorna skall byggas in på ett sådant sätt att Vortexmodulväggen antingen kan dras eller lyftas ut ur styrskenorna och att inget stillastående vatten kan ansamlas. Kontrollera efter monteringen att bottenkaret är läckagefritt. Sidan 22

23 7.3.2 Exempel på utförande av styrskenorna (Vortexmodulvägg) Pos. 1: Övre styrskena Pos. 2: Vortex-modulvägg Pos. 3: Distansbult eller i förek. fall direkt anslutning till kapslingskammaren Pos. 4: Nedre styrskena Pos. 5: Befuktarkammare Styrskena i diameter: Styrskenans innermått: 62 mm Höjd = se ritning ovan Material: Rostfri stålplåt, minst , tjocklek 1 mm Styrskenor för Vortex-modulväggen: För att förhindra att Vortex-modulväggen skall böjas ned skall Vortex-modulväggen stabiliseras med två sidoskenor från och med en vägghöjd på 11 Vortex-moduler. Från och med 16 Vortex-moduler i bredd skall en Vortex-modulvägg delas vertikalt och stabiliseras enskilt med sidoskenor. Sidan 23

24 7.3.4 Montering av sidoskenor Från och med en vägghöjd på 11 Vortex-moduler levererar HygroMatik automatiskt två (eller i förek. fall fler) sidoskenor (pos. 1) och ett motsvarande antal självskärande skruvar. Sidoskenornas längd skall anpassas till Vortex-modulväggen av kunden. Den passande längden fås av avståndet mellan mitten på den understa och mitten på den översta Vortex-modulen. Sidoskenan består av 1,5 mm tjockt rostfritt stål och har en U-profil. Vid monteringen skjuts U-profilens öppna sida på Vortex-modulväggens (pos. 3) sidokant ända till anslaget. Sidoskenans nedre ände skall befinna sig i höjd med mitten på den understa Vortex-modulen. Genom det understa borrhålet (pos. 2) skruvas en självskärande skruv (M3,9x20) in, med vilken sidoskenan fästs i Vortex modulväggen. På motsvarande sätt skall en skruv skruvas in genom sidoskenans översta borrhål. I enlighet med ovanstående beskrivning förses också Vortexmodulväggens andra sida med en sidoskena Sidan 24

25 7.4 Installation av munstyckena, fördelarröret och slangdragningen Installation av munstyckena» Plocka i enlighet med uppgifterna i det medföljande munstycksanordningsbladet fram de Vortex-moduler, som skall bestyckas med ett munstycke.» Stick sedan in munstyckskroppen (1) enligt bildframställningen på Vortex-modulens inströmningssida, så att den sticker fram ca. 1 cm på den andra sidan. 1» Skruva in munstycket (2) och kopparskivan (3) fast i munstyckskroppen. 2 3 Sidan 25

26 7.4.2 Montering av fördelarröret Det högtrycksvatten, som kommer från pumpstationen leds först till ett fördelarrör och leds sedan därifrån vidare till munstyckena. Fördelarröret monteras på Vortex-väggen i enlighet med HygroMatiks munstycksanordningsblad (projektspecifikt). Varje munstycke i Vortex-väggen ansluts med en slang i fördelarröret. Därvid skall varje munstycke ligga högre än den tillhörande anslutningen på fördelarröret. Det skall finnas ett konstant fall i vattenslangen. Montering: A B C» Ett fördelarrör fästs i minst två Vortex-moduler på inströmningssidan.» För att göra detta bestäms fördelarrörets (1) position på Vortexväggen enligt munstycksanordningsritningen.» Applicera hållarklämmor (3) på lämplig position på Vortexmoduler.» Stick skruv (2) genom hållarklämma och Vortexmodul.» Lägg underläggsskivan (4) på baksidan av Vortexmodulen över skruvens utstickande ände och dra åt med mutter (5).» Upprepa denna procedur för alla hållarklämmor.» Tryck in fördelarröret (1) i hållarplintarna (se grafik C) och kontrollera att det sitter fast. Sidan 26

27 7.4.3 Slangdragning Fördelarrör - munstycken» Den medföljande 4/2-slangledningen sticks in fast i ett av fördelarrörets snabbkopplingar.» Kontrollera att slangen sitter fast genom att dra lätt i den.» Uppskatta slangledningens längd fram till det avsedda munstycket (beakta munstycksanordningsritningen) genom att lägga emot den. En minsta böjradie på 25 mm får inte underskridas.» Kapa slangledningen rätvinkligt med en slangledningskap.» Stick in slangledningen i munstyckets snabbkoppling.» Kontrollera att slangen sitter fast genom att dra lätt i den. Sidan 27

28 Så här ser den färdiga slangkopplingen ut: Fördelarrör - pumpstation I standardutförandet leder en 6/4 slangledning från pumpstationen och till ett fördelarrör. Om LPS munstyckssystemet dock är utrustat med en del-/fullastkoppling leder vardera en 6/4 slangledning till två fördelarrör. Eftersom 6/4 slangledningen går genom klimatkanalens vägg levererar HygroMatik med en kanalgenomföring eller två vid del- /fullastkoppling. Sidan 28

29 Montering av slanggenomföringen» Borra ett 15 mm hål genom klimatkanalens vägg.» Montera underläggsskiva (2), mutter (3) och erforderlig snabbkoppling (4) på slanggenomföringen (1) (se nedanstående bildframställning) och stick den utifrån genom kanalväggen » Montera underläggsskivan (5), muttern (6) och erforderlig snabbkoppling (7) från kanalens insida och dra åt väl Sidan 29

30 Slangdragning: Utgång I: Vattentilledning högtrycksmunstycken (vid standard resp. dellastdrift) Utgång II, tillval: vattentilledning högtrycksmunstycken (endast vid fullastdrift) Vid standardutförande: Från pumpstationen leder en slangledning på ett fördelarrör på Vortexväggen. Från fördelarröret går det sedan till samtliga munstycken i LPS munstyckssystemet. För att göra detta skall:» Alla slangledningar dras med konstant fall.» En 6/4 slangledning stickas in i utgång I på pumpstationen.» Kontrollera att slangen sitter fast genom att dra lätt i den.» Skatta längden på slangledningen fram till kanalgenomföringens snabbkoppling (utsida kanal). En minsta böjradie på 40 mm får inte underskridas.» Kapa slangledningen rätvinkligt med en slangledningskap.» Stick in 6/4 slangledningen i kanalgenomföringens vinklade snabbkoppling (utsida kanal). Sidan 30

31 » Kontrollera att slangen sitter fast genom att dra lätt i den.» Stick in ytterligare 6/4 slangledning i kanalgenomföringens raka snabbkoppling (insida kanal).» Kontrollera att slangen sitter fast genom att dra lätt i den.» Skatta längden på slangledningen från kanalgenomföringens snabbkoppling (utsida kanal) och till fördelarröret. En minsta böjradie på 40 mm får inte underskridas.» Kapa slangledningen rätvinkligt med en slangledningskap.» Stick in 6/4 slangledningen i kanalgenomföringens vinklade snabbkoppling (utsida kanal).» Kontrollera att slangen sitter fast genom att dra lätt i den. Vid del-/fullastkoppling: Slangdragningen vid del-/fullastkopplingen görs till att börja med på samma sätt som ovan för standardutförandet. Därutöver dras här dock ytterligare en slang från pumpstationens tillvalsutgång II (för fullastdrift) till ett andra fördelarröt på Vortexväggen. Sidan 31

32 7.5 Montering av droppavskiljarna Styrskenorna skall byggas in på ett sådant sätt att droppavskiljarna antingen kan dras eller lyftas ut ur styrskenorna. Detalj B Detalj A Exempel på hur droppavskiljarnas styrning kan utföras Detalj A: Uppgifter i mm A1: Avskiljar-styrskena. U-profil med hålplåt i rostfritt stål, minst A2: Avskiljar-styrskenhållare. U-profil i rostfritt stål, minst A3: flera borrhål (minst 4 per meter) med diameter 8-10 mm fördelade på avskiljarhållarens längd A4: Befuktarkammare uppsamlingstråg A5: Fixering av avskiljarens styrskenhållare i befuktarkammare (fritt kondensatutflöde skall vara säkerställt) Sidan 32

33 Mått på styrskenor droppavskiljare Material övre styrskena: Rostfri stålplåt, minst , tjocklek 1 mm Detalj B: Höjden är variabel: inlyft droppavskiljare: 55 inskjuten droppavskiljare: 30 De övre styrskenorna kopplas direkt samman med kapslingskammaren (skruvar, nitar el. dyl.) Montering av 2 över varandra liggande droppavskiljare Vid inbyggnadshöjder på över 1,5 m skall 2 droppavskiljare monteras över varandra. Den övre droppavskiljaren restvatten leds bort via en ytterligare uppfångningsanordning. Därutöver leds den övre avskiljarens restvatten bort direkt eller till uppsamlingstråget med en flexibel slang. Denna ytterligare uppfångningsanordning skall finnas både för för- och slut-droppavskiljaren. 1. Övre styrskena 2. Detalj C (se nere) 3. Nedre styrskena Sidan 33

Bruksanvisning. Styrning. ÁPRO.SEμÈ. Professional PRO.SE

Bruksanvisning. Styrning. ÁPRO.SEμÈ. Professional PRO.SE Bruksanvisning Styrning Professional ÁPRO.SEμÈ PRO.SE Vissa datorprogram, som ingår i denna produkt [eller apparat/system] utvecklades av HygroMatik GmbH ("Arbetet"). Copyright HygroMatik GmbH [8.0.04]

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ...

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ... Användarmanual COFFEE QUEEN QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare...... U / SE Rev 091214 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2.

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Bruksanvisning Elektrod-ångluftfuktare

Bruksanvisning Elektrod-ångluftfuktare Elektrod-ångluftfuktare Bruksanvisning Något om vattenkvalitet Samtliga elektrod-ångfuktares funktionssätt baseras på det faktum, att vattnet innehåller mineraler och att det därför kan leda ström. "Normalt"

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning Therme Varmvattenberedare Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmvattenberedare Innehållsförteckning Använda symboler... 3 Monteringsanvisning Vattenförsörjning... 4 Placering...

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

WATER LINE QUEEN PEARL

WATER LINE QUEEN PEARL Manual WATER LINE QUEEN PEARL med underskåp QUEEN PEARL för inbyggnad Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare U_SE Rev. 080929...... 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2. Till

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Sida Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 0 Modell... 0 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Platsval och montering... 0 Vattenanslutning...

Läs mer

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

HeaterCompact. Bruksanvisning. Radiator-ångluftfuktare

HeaterCompact. Bruksanvisning. Radiator-ångluftfuktare Bruksanvisning Radiator-ångluftfuktare HeaterCompact För montören gul För vatteninstallatören blå För elinstallatören röd För den driftsansvarige grön Allmänna informationer vit Copyright HygroMatik GmbH;

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

GARDENA Elektronisk Hydrostat

GARDENA Elektronisk Hydrostat GARDENA Elektronisk Hydrostat Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med den elektroniska

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 s 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning........................................ 2 2. Symbol förklaring...........................................

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Avsedd användning Regulatorn används för att registrera och visa temperatur från -55 till + 99,9 C och det relativa

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Logamatic R2101 Version 1.00 2007-02-22 JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 1 Med manöverpanel säker drift 1.1 Denna

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA 0 Elster GmbH Edition 0. Översättning från tyska D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med dämpning eller byte

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Bruksanvisning Styrning EX

Bruksanvisning Styrning EX Bruksanvisning Styrning EX Index 004 10987074 sv /23.10.2006 Vi gratulerar! Du har valt en beprövad TYROLIT Hydrostress-apparat och därmed en teknologiskt ledande standard. Endast original TYROLIT Hydrostress-reservdelar

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer