INSTALLATIONSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONSANVISNING"

Transkript

1 INSTALLATIONSANVISNING Ref : NP52ISV

2 GASDETEKTERING Vi gläder oss åt att ni har valt en utrustning från INDUSTRIAL SCIENTIFIC och tackar er hjärtligt för det. Vi har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att garantera att ni skall bli helt nöjda med ert val av utrustning. Det är viktigt att noga läsa igenom följande dokument. B E G R Ä N S A T A N S V A R * INDUSTRIAL SCIENTIFIC frånsäger sig allt ansvar vid försämring av utrustningen, personskador eller dödsfall som helt eller delvis beror på felaktig användning, installation eller förvaring av utrustningen, som inte överensstämmer med anvisningarna och rekommendationer och/eller med standarder och gällande bestämmelser. * INDUSTRIAL SCIENTIFIC ställer sig inte bakom eller ger något annat företag eller juridisk person tillåtelse att ta på sig INDUSTRIAL SCIENTIFIC:s ansvar även om det är inblandat i försäljningen av produkter från INDUSTRIAL SCIENTIFIC. * INDUSTRIAL SCIENTIFIC ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, eller direkt eller indirekt skadestånd som följer av försäljningen och användningen av alla dess produkter OM DE INTE FASTSTÄLLTS ELLER VALTS UT AV INDUSTRIAL SCIENTIFIC FÖR AKTUELL ANVÄNDNING. Ä G A N D E R Ä T T S K L A U S U L E R * Ritningar, planer, specifikationer och information som inbegrips i denna manual innehåller konfidentiell information som tillhör INDUSTRIAL SCIENTIFIC. * Denna information får inte, helt eller delvis, fysiskt, elektroniskt eller i vilken form det än må vara, reproduceras, kopieras, spridas, översättas, användas som bas för tillverkning eller försäljning av INDUSTRIAL SCIENTIFIC-utrustning, eller för något annat ändamål utan medgivande på förhand från INDUSTRIAL SCIENTIFIC R E K O M M E N D A T I O N E R * Detta är inte en kontraktshandling. INDUSTRIAL SCIENTIFIC förbehåller sig rätten att, i kundernas intresse, utan meddelande i förväg ändra sin utrustnings karakteristika för att förbättra prestandan. * LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN. Den här bruksanvisning bör läsas av alla som ansvarar eller kommer att ansvara för att använda, underhålla eller reparera utrustningen. * Utrustningen kommer inte att uppfylla angiven prestanda om den inte används, underhålls och repareras enligt anvisningarna från INDUSTRIAL SCIENTIFIC, INDUSTRIAL SCIENTIFICpersonal eller personal som auktoriserats av INDUSTRIAL SCIENTIFIC G A R A N T I * Det är 2 års garanti under normala användningsförhållanden på delar och arbetskostnader, retur till våra verkstäder, exklusive förbrukningsmaterial (celler, filter etc.) 3

3 INNEHÅLL 1. INSTALLATION OCH ANSLUTNINGAR INSTALLATION: REKOMMENDATIONER ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR AV CENTRALEN MX52 (FIG 8): Växelströmsmatning Likströmsmatning GIVARNA (FIG 9 - FIG 12) Explosimetriska givare av typ BRYGGA Givare 4-20 ma 3 ledningar: 3 anslutningsledningar på en skärmad kabel Givare 4-20 ma 2 ledningar: 2 anslutningsledningar på en skärmad kabel BRAND-givare (rökgaser och temperatur): 2 anslutningsledningar i en skärmad kabel FLAM-givare: 2, 3 eller 4 anslutningsledningar i en skärmad kabel beroende på användningsfall Givare CO 2 typ «Ventostat VT» Specialfall givare med egensäkerhet Andra givare med standardiserad strömutgång Tillämpning parkering ANSLUTNINGAR AV CENTRALEN TILL EXTERNA ORGAN Reglersystemen Strömutgångarna 4-20 ma (fig 12) Utgångarna RS 232 och RS Fjärrkvittering PÅSLAGNING KONTROLL AV ANLÄGGNINGEN PÅSLAGNING AV SPÄNNING TILL CENTRALEN FUNKTIONSSÄTT Ljudsignal (summer): Lysdioder (LED) (fig 26) Larmgränsvärden Mätcentralen ANVÄNDNING LISTNING OCH FUNKTION FÖR DE OLIKA «ANVÄNDAR»-ELEMENTEN FÖR PROGRAMMERINGEN OCH KALIBRERINGEN AV CENTRALEN

4 Knappsatsen (se fig 26 och 4) Underhållsknapparna SCRAPPING OF MX SÄRSKILDA SPECIFIKATIONER FÖR ANVÄNDNING I EXPLOSIONSFARLIGA OMGIVNINGAR ENLIGT DET EUROPEISKA ATEX- DIREKTIVET 94/9/EG SPECIFIKATIONER FÖR MEKANISKA OCH ELEKTRISKA INSTALLATIONER I KLASSAD ZON METROLOGISKA SPECIFIKATIONER ANSLUTNING AV ANDRA ÄN INDUSTRIAL SCIENTIFIC-DETEKTORER TILL MX52- CENTRALEN Centralens överföringskurvor i konfigurationen % LEL Centralens överföringskurvor i konfigurationen 0-30 % LEL Tekniska data för matning och belastningsmotstånd MÄRKNING VYER SOM INSTRUKTIONEN HÄNVISAR TILL

5 KABELDRAGNINGSSPECIFIKATIONER SYFTE Denna specifikation definierar de allmänna principer som gäller vid utformningen och genomförande av jordningar av apparatur från INDUSTRIAL SCIENTIFIC, Manöverstationer och Givare, och tillhörande anslutningsutrustning. REFERENSDOKUMENT Den elektriska installationen skall uppfylla gällande franska bestämmelser, de europeiska direktiven, AFNORnormerna och gällande lagar, i den mån de är tillämpliga, liksom kundens allmänna och särskilda specifikationer. NFC NFC CEM Elektriska lågspänningsinstallationer - regler. Åskskydd - Installation av åskledare. Elektromagnetisk kompatibilitet - Direktiv 89/336/CEE TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER Dekret N av den 14/11/88 (arbetarskydd...) Förordning av den 19/12/88 (installationsvillkor för utrustningar på platser där det föreligger explosionsrisker) Dekret Nr av den 17/07/78 ändrat av dekret Nr av den 5/05/81 kompletterat den 1/07/91 Förordning av den 6/04/81 och den 7/09/82 Förordning av den 31/03/80 (regler för el-installationer på företag/inrättningar reglerade enligt gällande lagar för klassade anläggningar och som kan medföra explosionsrisker.) ALLMÄN UTFORMNING Se de 4 bifogade delarna, utöver speciella föreskrifter nedan Kabelvägar: De metalliska kabelvägarna är jordade i metallgods «Kraft», kabelsektionen i jordningsnätet är 10 mm 2. Kopplingsdosor: Om polyester-kopplingsdosor används, skall de vara utrustade med: - en gängad metallplatta för jordkoppling av de metalliska packboxa rna - en jordledning på 4 mm2 Anslutningen till metallmassornas jordnät sker med en givare av galvaniserat stål. Resistansen i slinga hos ett förbindningstrådpar - Manöverstation, Givare -. Den varierar beroende på föreslagen typ av givare och typ av manöverstation (eller matning). När det gäller MX52, konsultera i denna instruktionsbok kapitlet 1.3. Givarna. 6

6 KABELTYPER SOM KAN GODTAS UNDER FÖRBEHÅLL AV ATT REKOMMENDATIONERNA I DENNA SPECIFIKATION FÖLJS exempel på kablar icke uttömmande lista. CNOMO FRN05 VC4V5-F GMBS GVCSTV RH xx-xx-09/15- EG-SF EG-FA EG-PF * KABLARNA NEDAN HAR INTE INTEGRERATS I DE ELEKTROMAGNETISKA KOMPATIBILITETSPROVNINGARNA AV VÅRA PRODUKTER. DE ANVÄNDS DÄRFÖR PÅ ANVÄNDARENS EGET ANSVAR U1000 R2V(FV)* U1000 RGPFV- RH* A/H07 RN-F* FRN07 RN-F* GVS-RH* 7

7 TF ADF /// UNDER-STATION Fördelare /// FLAMDETEKTOR MED TRANSMITTER INBYGGD TG S K Å P ADF GASGIVARE.MED / UTAN TRANSMITTER INBYGGD Tox ADF GIVARE xx MED / UTAN TRANSMITTER INBYGGD /// // D E T A L J E R /// // F L A M M A X 16 /// Bifogad del nr 1 8

8 Specialfall med anslutning av en flamgivare TYP IR3 ansluten på MX31/41/51 en ISC/OLDHAM- Givarplint Typ A Central plint 41 (1) Kabel 3x skärmad Om en armerad kabel måste användas, tillråds skärmning. För anslutningen av armaturen se följande sidor. ANSLUTNING AV EN FLAMGIVARE UTRUSTAD MED EN PLINT TYP A (1) R= laddning som representerar elektroniken i mätkanalen Bifogad del nr 2 9

9 Kabeln är ansluten till den potentialutjämnande förbindningen i ändarna på varje kabelavsnitt, via skyddsledare när sådan finns Elektronikjordnätet är anslutet till en speciell jordledare ( resistans < 2 ohm) den är i sin tur ansluten till metallmassajordningen (kraft) och anläggningens jordningsnät Givarens hållare åtdragning av kablar på armering armatur FÖRDELARE SSA central JORD ANLÄGGNING skärmning av kablarna JORD FÖRDELARE SKÅP POTENTIALUTJÄMNANDE JORDFÖRBINDNING UTLAGD I ANLÄGGNINGEN JORDNING AV ANLÄGGNINGAR - PRINCIP - Bifogad del nr 3 10

10 Matningsparen kan dubbleras, vid behov, om linjerna är för långa SKÅPET. SAMLING". och VÄGGFÖRD. ÄR TILLVAL ENHET SKÅP SAML. VÄGGFÖRD REy. SKÅP DET. GAS/FLAMMA. xxxxx AA-BB-REx AA-0B-REx 3 2 Ingångar TF 1 x3 x2 x1 1 1T1.3YYYY 1T1.3ZZZZ 1 Stativ MX xx Kanal 01 T a Armatur ETT DISPONIBELT OCH DISTINKT JORDNINGSNÄT KALLAT «ELEKTRONISKT» SKILJER SIG FRÅN ETT NÄT KALLAT «KRAFT» SCHEMA FÖR EN SLINGA Bifogad del nr 4 11

11 1. INSTALLATION OCH ANSLUTNINGAR Det är obligatoriskt att läsa igenom avsnittet: Särskilda specifikationer för användning i explosionsfarliga omgivningar enligt det europeiska ATEX-direktivet 94/9/EG 1.1. Installation: rekommendationer Centralen MX52 kan installeras i varje lokal utan explosiva atmosfärer. Den skall helst placeras på en ventilerad plats med övervakning (vaktstation, kontrollrum, instrumentrum...) Infästningen skall utföras enligt måtten i figur 1 (4 fästpunkter). ANMÄRKNING För att helt kunna öppna den tippbara framsidan i centralen, förutse öppningsmöjlighet genom vridning 180 nedåt. För att utföra alla anslutningar, slå ifrån centralen på huvudströmbrytaren som sitter nere till vänster i den FRÄMRE kretsen (se fig 4 och fig 26) Elektriska anslutningar av centralen MX52 (fig 8): Den är utrustad med en automatisk omkopplare som möjliggör anslutning av likspänning 24 VDC vid avsaknad av nätspänningen 220 V AC, så att man kan använda billiga nödströmkällor Växelströmsmatning - Spänning: 230 V AC (207 till 244 V) 50/60 HZ - Maximal effekt: 300 VA - Maximal ström i kabeln = 1,5 A - Kabel = 3 x 1,5 mm² (inklusive jord) - Placering av anslutningsplintar: fig 8 pos A - Skydd: ledarna, fas och nolla, är skyddade med tröga säkringar på 2A som sitter baktill på matarmodulen (fig 8 pos B). - Spänning: 103 till 122 V AC - 50/60 HZ som alternativ. OBSERVERA Instrumentet måste vara anslutet till jord. En klämma är reserverad för detta syfte bak på matarmodulen: Fig 5. Denna förbindning är nödvändig för att säkerställa riktig funktion av: - nätavstörningsfilter - skyddsanordningar mot elektromagnetiska störningar Likströmsmatning - Spänning: 21 till 30 Volt likström. Likströmsmatningens «minus» ansluts till jord (och jorden är ansluten till stativet). - Maximal effekt: 240 W - Maximal ström i kabeln: 12,5 A - Kabel = 2 x 2,5 mm² eller 2 x 4 mm² beroende på längden. - Plintens placering: fig 8 pos D - Skydd: med 2 säkringar som sitter baktill på matarmodulen (fig 8 pos E). 12

12 1.3. Givarna (fig 9 - fig 12) ANMÄRKNING - Givarna är förbundna med SKÄRMADE kablar. - Användningen av skärmade kablar är OBLIGATORISK De skärmade kablarnas jordningsfläta skall anslutas till jorden i bara en ände (mot central). OBSERVERA Varje kanal har konfigurerats på fabrik för en typ av givaren (explosiv gas, giftig gas, brand eller flammor). Omkastning av de två givartyperna leder till förstöring av centralkortet eller givaren Explosimetriska givare av typ BRYGGA 3 anslutningsledningar på en skärmad kabel. - Resistans i givarkabeln - central: maximalt 16 Ω per ledning, eller 32 Ω i slinga (1 km med kabel på 3 x 1,5 mm²). - Anslutning på MX52:se fig Givare 4-20 ma 3 ledningar: 3 anslutningsledningar på en skärmad kabel. - Resistans i givarkabeln - central:maximalt 16 Ω per ledning, eller 32 Ω i slinga (1 km med kabel 3 x 1,5 mm²). - Anslutning på MX52:se fig Givare 4-20 ma 2 ledningar: 2 anslutningsledningar på en skärmad kabel. - Resistans i givarkabeln - central:maximalt 32 Ω per ledning, eller 64 Ω i slinga (2 km med kabel 2 x 1,5 mm²). - Anslutning på MX52:se fig 11 13

13 BRAND-givare (rökgaser och temperatur): 2 anslutningsledningar i en skärmad kabel De aktuella kommersiella benämningarna är: - - Termiska givare typ EC 11 (känsliga för variationer av T ) - - Joniska givare typ EI (känsliga för rökgaser) - - Optiska givare typ EO (känsliga för rökgaser) - Resistans i givarkabeln - central: maximalt 28 Ω per ledning, eller 56 Ω i slinga (2 km med kabel på 2 x 1,5 mm²). - Brandgivarna kan monteras i parallell, och med maximalt antal tre. Resistansen i sluten slinga (2,7 K) skall sättas i änden på linjen på den sista givaren. - Anslutning på MX52: se fig FLAM-givare: 2, 3 eller 4 anslutningsledningar i en skärmad kabel beroende på användningsfall ANMÄRKNING Givarna kan matas antingen av centralen MX52, eller av en hjälpkälla på 24 VDC. Dessa givare kan fungera självständigt: Matning 24 VDC och direkt användning av reläkontakter enligt motsvarande teknisk specifikation för den använda givaren. De aktuella kommersiella benämningarna är: - modell 20/20 U - analog - typ UV (känslig för UV-strålning) - modell 20/20 UC - analog - typ UV - (känslig för UV-strålning) - modell 20/20 UB - teknologisk µp - typ UV (känslig för UV-strålning) - modell 20/20 UBC - teknologisk µp - typ UV - (känslig för UV-strålning) - modell 20/20 LC - analog - typ UV/IR (Pyroelektrisk, förening av UV- och IR-givare) - modell 20/20 LBC - teknologi µp - typ UV/IR (Pyroelektrisk, förening av UV- och IR-givare) - modell 20/20 I - teknologi µp - trippelgivare IR (Pyroelektriska - känsliga för IR-strålning). Dessa givare är utrustade med olika typer av plintar (se tabell nedan): Modell 20/20 U 20/20 UC 20/20 UB 20/20 LC 20/20 UBC 20/20 LBC 20/20 I Typ av plint B C A C C C A - Resistans i kabeln / centralen - Vid en lokal matning med 24 VDC: 8, 5 Ω maximalt per ledning eller 17 Ω i slinga - Vid en matning via centralen MX52: 3 Ω maximalt per ledning eller 6 Ω * i slinga. * 4 Ω för givare 20 / 20 I (IR3) 14

14 - Anslutning på MX52 (EN ENDA givare per mätkanal): - givare utrustad med en plint A: se fig 13 - givare utrustad med en plint B: se fig 14 - givare utrustad med en plint C: se fig 15 Exempel på användning av signalen 4-20 ma som kommer från flamgivare utrustade med kontakter av typ A eller C: se fig 16 Exempel på användning av givare utrustade med kontakter av antingen typ A eller B och med en hjälpmatning. Hjälpmatningen skall kunna mata det antal givare som avsetts i mätslingan. (se fig 17). ANMÄRKNING Vid detta tillämpningsfall, kan man ansluta maximalt 3 flamgivare i mätslingan. Exempel på användning av givare IR3 eller UV/IR, utrustade med kontakter av typ A, med en lokal internkoppling och en galvanisk isolering (se fig 18) Givare CO 2 typ «Ventostat VT» - Anslutning på centralen MX52: se fig 20 sida 47 - Resistans i matarkabeln givare - central: maximalt 12 Ω per ledning eller 24 Ω i slinga. - Utgång 4-20 ma: maximal last = 280 Ω (total slinga) Specialfall givare med egensäkerhet - Två barriärtyper för egensäkerhet Z787 / EX, MTL787S+ kan användas. Försiktighets åtgärder Innan barriären ansluts på centralen, kontrollera att spänningen är < 25 VDC - En kortslutning i de elektriska förbindningarna leder till förstöring av barriären. - Dra kablar med SPÄNNING FRÅN - Den elektriska förbindningen mellan MX 52 och amplitudbegränsaren åstadkoms med skärmad kabel innehållande 2 aktiva ledare och en maximal resistans på 12 ohm vardera. ANMÄRKNING I klassad zon skall installationen uppfylla gällande normer. - - Anslutningar på centralen MX52: se fig 21 VIKTIGT Varje installation med egensäkerhet skall GODKÄNNAS i sin helhet av ett offentligt provningsorgan (DRIRE, etc...). 15

15 BARRIÄRER MED «EGENSÄKERHET» INDUSTRIAL SCIENTIFIC Typ av barriär SI Referens Speciella egenskaper Referens skåp INDUSTRIAL SCIENTIFIC Z787 / EX Skall monteras på DIN- SKENA MTL787S MÅSTE monteras i ett godkänt skåp För 2 amplitudbegränsare För 5 amplitudbegränsare För amplitudbegränsare Andra givare med standardiserad strömutgång - Varje givare (2 ledningar eller 3 ledningar) som kan matas mellan 19 VDC och 32 VDC och som avger en standardiserad ström (signal) på 4 till 20 ma, kan anslutas till centralen MX52. - Anslutningsvillkoren är identiska med de för motsvarande INDUSTRIAL SCIENTIFIC-givare. (se fig 22) Tillämpning parkering - Giftgivarna CTX300 "Co parkering" kan monteras i «parallell» när man vill få fram en genomsnittlig gaskoncentration. Givarna måste vara belägna i samma zon. I så fall kan man ansluta maximalt 5 givare. (se fig 23). 16

16 1.4. Anslutningar av centralen till externa organ Reglersystemen De 16 mätkanalerna i MX52 har vardera 2 relän som kan användas för att manövrera externa organ: sirener, magnetventiler, utsug, telefonanrop, etc... För varje mätkanal, är reläna fördelade på följande sätt: (se fig 7). - ett relä kopplat till utlösningen av larm 1 - ett relä kopplat till utlösningen av larm 2 - valet att använda öppna eller slutna kontakter verkställs med en ryttare (se fig 7) - valet att använda den positiva eller negativa säkerheten sker genom programmering (se Meny Programmering KANAL) - utgång på kontakter på baksidan av mätkortet (se fig 12) - ett anslutningsexempel ges i fig 24: - en siren, ansluten till relä AL1, aktiveras så snart som larm 1 löser ut - en magnetventil, ansluten till relä AL2, aktiveras så snart som larm 2 löser ut För samtliga kanaler: - Ett gemensamt relä kopplat till utlösningarna av larmen 3 i de 16 kanalerna. Genom programmering, kan detta relä också användas för fjärrkontrollen av ljudlarmet. (detta relä kopplas då till alla larm i centralen). De 3 kontakterna är tillgängliga på baksidan av matarmodulen (fig 8). - Ett fel-relä kopplat till kanalfelsutlösningarna (avvikelser givare, elektriska anslutningar, noll för negativt, etc...). Detta relä har alltid positiv säkerhet (fig 5). Valet att använda öppna eller slutna kontakter sker med en programmering på den gemensamma kretsen. - Kontaktutgångar för de gemensamma reläerna på baksidan av matarmodulen: Fig 8. ANMÄRKNING - Med tanke på brytförmågan i reläna i MX52 som är begränsad till 2A / 250VAC eller 30 VDC, skall externa mellanrelän användas om de organ som skall manövreras har stor effekt. - Kontakterna är återgivna: centralen stoppad Strömutgångarna 4-20 ma (fig 12) För varje mätkanal, förfogar centralen MX52 över en utgång 4-20 ma som kan föra över mätresultaten till en extern automat. Resistansen i maximal slinga är 600 Ω. Jorden för utgångarna 4-20 ma är gemensam mellan varandra och centralen. Linjerna 4-20 ma är inte galvaniskt isolerade sins emellan. Strömutgången varierar som funktion av mätresultatet och förfogar över flera tillstånd: - Vid igångsättning av centralen: I < 1 ma - Med FEL: I < 1 ma - Vid UNDERHÅLL: I = 2 ma - NOLL MÄTRESULTAT: I = 4 ma - Full skala: I = 20 ma - Utom område eller «undanröj tvivel»: I > 23,2 ma Ett anslutningsexempel för en flerkanalig registreringsenhet ges i fig

17 Utgångarna RS 232 och RS 485 Utgången RS 232 Man kan ansluta en dator på en kontakt typ sub.d/db9 hon belägen baktill på mikrokortet (fig 6 pos A). Med denna anslutning kan man, utifrån, programmera centralen MX52. ANVÄNDNING AV UTGÅNGEN RS Avlägsna kontakten DB9 han (propp försedd med en intern bygling) - Anslut på kontakten DB9 hon (pos A fig 6) ledig på MX52, en förbindningskabel Ref. INDUSTRIAL SCIENTIFIC: och som ansluter centralen till en dator. ORDINATEUR PC MX52 DB9 hon DB9 han Cordon liaison PC/MX52 - Användningen avslutad: koppla bort kabeln och sätt tillbaka «proppen» DB9 han. UTGÅNGEN RS 485 (Stiftbeläggning på fig 29) Man kan förbinda flera centraler MX52 på en och samma dator, som är «master» i det system som då bildas. I så fall tilldelar man (genom programmering / central) ett slavnummer till varje central MX52. Denna utgång RS 485 kan vara galvaniskt isolerad som tillval. 1a fallet: ingen galvanisk isolering - ingen isoleringskomponent insatt - de 2 polariseringsresistanserna är lödda och programmerade 2a fallet: med galvanisk isolering - isolerande komponent insatt och lödd - polariseringsresistan på «plus» (+5V) ej programmerad a- med gods (skärmning) på RS polariseringsresistan på «minus» ej programmerad b- utan jord på RS polariseringsresistan på «minus» programmerad 18

18 Resistans i slingslut Den återfinns på mikrokortet i MX52. Den skall programmeras i den senaste MX52 i slingan (med lödstift) och dess värde är 120 ohm. De data som kan tas in av MX52 är ögonblicksvärden Utgången RS485 är av typen halv duplex. ANVÄNDNING AV UTGÅNGEN RS485 - låt kontakten «propp» sub D / DB9 han sitta kvar. - anslut på klämmorna 3, 4 och 5 i skruvkontakten, som sitter bak på MX52 (pos B fig 6). Se detaljer om anslutningarna fig Med hjälp av ett par tvinnade ledningar, skärmade eller ej (beroende på installation och den redan jordade eller icke-jordade utrustningen...). VIKTIGT Alla detaljer rörande den kompletta beskrivningen av utgången RS485 (protokoll Modbus / Jbus, strukturen, adresserna, etc...) är utvecklade i beskrivningen med referens D OBSERVERA För att skriva ut ögonblicksdata i centralen MX52, måste man använda en dator Fjärrkvittering Fjärrkvitteringen är möjlig genom att man ansluter på klämmorna 1 och 2 i 5-stiftskontakten, baktill på «mikro»-kortet: pos B fig 6, fig 29. Dessa utgångar motsvarar en strömslinga (ca 16 ma) och den maximalt användbara impedansen är på 1 KO. Anmärkningar: det är möjligt att ansluta flera centraler på samma fjärrkvitteringsnät, men man måste respektera polariteterna. 19

19 2. PÅSLAGNING 2.1. Kontroll av anläggningen Minimikraven är att alla anslutningar är gjorda och att hela anläggningen uppfyller gällande normer. OBSERVERA Ansvaret för överensstämmelsen av det kompletta systemet för elektrisk säkerhet ligger inte på INDUSTRIAL SCIENTIFIC. Påslagningen av spänningen till centralen MX52 kan ske med hjälp av strömbrytare * avsedda för detta syfte och som skyddar nätströmförsörjningen. * Strömbrytarna skall väljas med tanke på de förbrukningar som angivits av tillverkaren, och längden på de elektriska kablarna Påslagning av spänning till centralen OBSERVERA De manipulationer som beskrivs i dessa stycken är strikt förbehållna auktoriserade och utbildade personer, eftersom de annars kan äventyra detekteringssäkerheten. För att «sätta igång» centralen MX52, skall man: - tippa framsidan - trycka på På/Av-knappen som sitter nere till vänster på FRAM-kretsen: se fig 4 och fig 26 (pos A). - då visas det på displayen. till exempel MX 52 V2.0 Centralen går då över på INITIALISERING under 1 minut. För de kanaler som är i drift, inhiberas därmed alla larm, och strömutgångarna är på 1 ma. Centralen utför också en autotest * med sin summer och alla lysdioder. När minuten löpt ut, sätts kanalerna i normal funktion, larmen och tillhörande relän träder i funktion. * Användaren kan utföra en «manuell autotest» genom att när som helst trycka in knappen TEST (fig 26). Denna autotest äger rum under 20 sekunder och man kan se hur det omväxlande på displayen visas t.ex.: MX 52 V2.f xx UEG CH4 Rad motsvarande kanalen visad vid intryckningen av ENTER-knappen. sedan *** AUTOTEST *** xx UEG CH4 Användaren kan avbryta autotesten i förtid genom att trycka in KVITTERA-knappen. 20

20 2.3. Funktionssätt Ljudsignal (summer): Vid normal funktion och vid varje uppträdande av ett fel eller ett larm, utlöses ljudsignalen. Ljudsignalen avbryts när man trycker in KVITTERINGS-knappen eller genom fjärrkvittering. Summern avger ett kontinuerligt eller diskontinuerligt ljud (beroende på den centrala programmeringen) vid överskridande av larmgränsen Lysdioder (LED) (fig 26). Varje kanal förfogar över 5 LED:n (synliga och uppmärkta på FRAM-sidan): LED Släckt tänd fast GRÖN Kanal ur drift Kanal i drift 1:a röd AL1 ej utlöst gränsvärdel AL1 överskridet (med automatisk radering) 2:a röda AL2 ej utlöst gränsvärde AL2 överskridet (med automatisk radering) blinkande gränsvärdel AL1 överskridet (med manuell radering) och okvitterad gränsvärde AL2 överskridet (med manuell radering) och okvitterad 3:e röda AL3 ej utlöst gränsvärde AL3 överskridet av medel eller tid (med automatisk radering) Gul Inget fel Fel i kanal - Kanal under kalibrering eller programmering - givare under kalibrering Larmgränsvärden Vart och ett av de 3 larmgränsvärdena kan programmeras oberoende för varje kanal (se meny «Programmering Kanal»). Vid normal funktion, utlöses ett gaslarm inte förrän en förprogrammerad tidsgräns överskridits, för att undvika onödiga larm. Larmgränsvärdena kan behandlas på följande sätt: - i normal cykel med manuell radering: sammanställning 1 - i normal cykel med automatisk radering: sammanställning 2 - i parkeringscykel: sammanställning 3 Larmtrösklarna skall väljas som funktion av detekterade gaser och motsvarande gällande normer. Specialfall: En kanal ansluten till en brandgivare. - skala 100 indelningar MÅSTE väljas - larmgränsvärdet MÅSTE väljas med 60 indelningar (Tack vare resistansen i slingänden på 2,7 KΩ, avger brandgivaren 4 ma utan brand och 20 ma vid detektering av brand). 21

21 Mätcentralen En minut efter igångsättningen och om ingen teståtgärd vidtas på knappsatsen, går centralen undan för undan igenom alla inkopplade kanaler och visar de uppmätta värdena. Visningsexempel Kanal 1 x x UEG CH4 ELLER Kanal 2 x x x ppm CO - varje kanal avfrågas i 10 sekunder - Användaren kan avfråga en kanal manuellt genom att välja denna kanal med knapparna + och - och för en manuell visning i en minut. - Användaren kan gå tillbaka till en normal, cyklisk övervakning, under denna minut, genom att trycka in knapparna + och - samtidigt; displayen visar då (växlande) och 3 gånger i följd: till exempel kanal 5 x x x ppm CO sedan normal övervakning x x x ppm CO 22

22 3. ANVÄNDNING 3.1. Listning och funktion för de olika «ANVÄNDAR»-elementen för programmeringen och kalibreringen av centralen Knappsatsen (se fig 26 och 4) Utrustad med 4 touch-knappar utan att öppna och tippa FRAM-sidan av MX52 eller genom att öppna och tippa FRAM-sidan för underhållet. Pos D fig 26 NORMAL FUNKTION - Manuell visning av föregående kanal - I kombination med «PLUS»-knappen för att starta om kanalernas automatiska visningscykel UNDERHÅLLSFUNKTION - Manuell visning av den föregående menyn - Minskning av värdet, gränsvärdet, etc... - Visning av det föregående valet (på av, etc...) - NEJ NORMAL FUNKTION - Manuell visning av nästa kanal - I kombination med «MINUS»-knappen för att starta om kanalernas automatiska visningscykel UNDERHÅLLSFUNKTION - Manuell visning av nästa meny - Ökning av värdet, gränsvärdet, etc... - Visning av nästa val (på av, etc...) - JA 23

23 - Radering «akustisk och visuell» eller «akustisk» av ett larm - För att gå ur en pågående meny - Starta en autotest manuellt - BEKRÄFTELSE Underhållsknapparna - Knappen PROGRAMMERING (pos B fig 26): tillgänglig efter att ha öppnat och tippat framsidan. - I kombination med knappen «-» för att gå bakåt i en meny. - innebär att man kan lämna det normala visningssättet och få tillträde till de olika menyerna (se sammanställning av de olika menyerna) - gör det möjligt att bläddra i en meny - Knappen KALIBRERING (pos C fig 26) åtkomlig efter öppning och tippning av framsidan, gör det möjligt att - ställa en kanal på KALIBRERING - överge denna funktion 4. Scrapping of mx52 Concerning the conservation, of the protection and the improvement of the quality of the environment, as well as for the protection of the health of the persons and the careful and rational use of natural resources, MX52 has to be the object of a selective collection for the electronic equipments and cannot be scrapped with the normal domestic waste. The user thus has the obligation to separate the MX52 of the other waste so as to guarantee that it is recycled in a sure way at the environmental level. For more details of the existing sites of collection, contact the local administration or the distributor of this product. 24

24 5. Särskilda specifikationer för användning i explosionsfarliga omgivningar enligt det europeiska ATEX-direktivet 94/9/EG. Detekteringscentralen MX52 är avsedd för uppmätning av explosiva gaser och syre uppfyller kraven i det europeiska ATEX -direktivet 94/9/EG om explosionsfarliga omgivningar Tack vare dess metrologiska prestanda som prövats av det anmälda organet INERIS, klassas MX52- centralen kombinerad med detektorerna INDUSTRIAL SCIENTIFIC CEX300 och detektorerna i serien OLC/OLCT 20, 40, 50, 60, som säkerhetsanordningar. Centralen kan på så sätt bidra till att begränsa explosionsriskerna genom de uppgifter som levereras till externa organ. Den information som ges i följande avsnitt måste beaktas och respekteras av den ansvariga på platsen där utrustningen installeras. Se kraven i det europeiska ATEX-direktivet 1999/92/EG om att förbättra skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet mot de risker som kan uppstå i explosionsfarliga o mgivning Specifikationer för mekaniska och elektriska installationer i klassad zon. Installationen skall genomföras enligt gällande standarder, i synnerhet standarderna EN , EN och EN MX52-centralen får inte utsättas för intensiva mekaniska vibrationer och skall placeras i en säker zon, utanför explosionsfarliga omgivningar. Det är nödvändigt att konsultera anvisningarna för bruk och idrifttagning av gasdetektorerna som omnämns ovan i avsnittet Särskilda specifikationer för användning i explosionsfarliga omgivningar enligt det europeiska ATEX-direktivet 94/9/EG. Kom ihåg att vid egensäkra installationer skall den som ansvarar för SI-installationen, systemprojektören, utarbeta ett systemdokument som fastställer att hela kraftkabeldetektorsystemet är egensäkert. Se standarden EN för grupp II och standarden EN för grupp I för upprättandet av detta dokument Metrologiska specifikationer Centralen överensstämmer med följande europeiska standarder: Med gasde tektorer för explosiva gaser: - Europeiska standarderna EN och EN för metan- (likargas), propan- och vätegaser (gas enligt svarskurvor), när centralen används med gasdetektorerna CEX300 och gasdetektorerna i serien OLC/OLCT 20, 40, 50 och 60. Om centralen används med andra typer av givare som alstrar 4/20 ma mätström, måste de överensstämma med punkten 1.5 i bilaga 2 till Atex-direktivet 94/9/EG och vara kompatibla med de tekniska egenskaperna (jfr centralens överföringskurva). - Europeiska standarden EN

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare PTC/RTC optionskort För Emotron FlowDrive-IP2Y Bruksanvisning Svenska PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

Handbok för installation och användning av mottagaren ESE-REC3

Handbok för installation och användning av mottagaren ESE-REC3 Allmänt: Handbok för installation och användning av mottagaren Funktionsprincip Mottagaren möjliggör kontroll av två tillträden till parkeringsplats: "INGÅNG" och "UTGÅNG", och fungerar med Intratones

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Allmänt Kodlåset är i utförande Sinthesi och upptar en modulplats. Enheten kan kombineras med porttelefon och TV-porttelefonanläggningar. Kodlåset behöver en

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

1000TR ORP. Svensk manual

1000TR ORP. Svensk manual 1000TR ORP Svensk manual INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 2 1.1 ALLMÄN INTRODUKTION... 2 1.2 DELAR & TILLBEHÖR... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 KAPSLING... 3 2.2 MONTERING... 3 2.3 ELEKTRISK INSTALLATION... 3

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

DeLaval Y/D start Instruktionsbok

DeLaval Y/D start Instruktionsbok Instruktionsbok 87077931 2013-12-16, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval Y/D start... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 DeLaval Y/D start 1 Förord...

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN:

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: 5706445410033 Säkerhet Denna manual innehåller information som måste följas, för att kunna arbeta med instrumentet säkert och hålla instrumentet i ett säkert

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Bruksanvisning. Kopplingsförstärkare. VS2000 Exi PTB 01 ATEX /00 10/2007 SVENSKA. ifm electronic ab Hallavägen Överlida

Bruksanvisning. Kopplingsförstärkare. VS2000 Exi PTB 01 ATEX /00 10/2007 SVENSKA. ifm electronic ab Hallavägen Överlida Bruksanvisning R Kopplingsförstärkare VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 7 8 9 7096/00 0/007 - + 5 6 7 8 9 0 ifm electronic ab Hallavägen 0 5 60 Överlida Bruksanvisningen... gäller för alla apparater av typen VS000

Läs mer

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR Manual RPSbox1 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Fasövervakningsenhet, PS-Box1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare ID3000 Handhavandemanual för anläggningsskötare Handhavande vid Automatlarm. Brandlarm hanteras normalt av räddningstjänsten, alternativt av den egna larmorganisationen. För-larm och fel hanteras normalt

Läs mer

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS " Användarmanual Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop Tillämpningar:! Grundläggande vibrationsdiagnostikmätning! Förebyggande underhåll! Mätning av lagerkondition Egenskaper:! Mätning

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

Digitalt instrument - Multirange

Digitalt instrument - Multirange Digitalt instrument - Multirange DGP96-2MCA00 DGP96-2MCA01 Manual - MA101SV Instruktion, manual Manual MA101SV Digitalt instrument MultiRange modell DGP96-2MC... DGP96-2MCA.. = Områden 10 / 20 / 50/ 100

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius 1 nivåvakt för vatten och bränsletankar, version 4.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 1 sensor,

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

TILLQUIST ELTEKNIK AB

TILLQUIST ELTEKNIK AB DIZ Energimätare Manual TILLQUIST ELTEKNIK AB Tel.: 08 594 632 00 Box 1120 Fax: 08 751 36 95 164 22 KISTA Email: info@tillquist.com Internet: www.tillquist.com 2007-09-04 Med reservation för ändringar

Läs mer

HRI. Puls-/Datagivare (M-Bus/MiniBus) för vattenmätare AT 7275HRI

HRI. Puls-/Datagivare (M-Bus/MiniBus) för vattenmätare AT 7275HRI Användningsområde HRI är en induktiv universalsensor för fjärravläsning/överföring av mätvärden från vattenmätare till dataundercentral eller mätinsamlingssystem. Givaren är kompatibel med ett antal av

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

Manual AC Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % 280 ma (Max) = 8 st 350 ohms lastceller

Manual AC Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % 280 ma (Max) = 8 st 350 ohms lastceller Analog känslighet och A/D omvandling. Manual AC-9000 Ingångskänslighet : 1,1 uv / skaldel (Min) Insignal från lastcell : 36 mv Nolljusteringsområde : 1,0 mv - 30 mv Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % Lastcellsström

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Värmedetektorsystemet ULRICA kan lokalisera värme från en brand med noggrannhet på 1,5 meter över en total kabellängd på 2000 meter. Systemet detekterar temperaturökningar

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se Touchpoint 1 Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 SIDA 2. SÄKERHET 3 2.1 DIMENSIONER 3 3. INTRODUKTION 4 4. INSTALLATION 5 4.1. ANSLUTNINGAR 7 4.2. ANSLUTNINGAR

Läs mer

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282 Generalagent Sverige - 08-574 103 50 www.toleka.se MI 3123 Smartec, mäter jordmotstånd med 4-polsmetoden, jordtag (1 eller 2 tänger) samt ström Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK412N7VXS Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *2 reläer 1 x 16A / 250Vac 1 x 8A / 250Vac Växlande Växlande *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK411M3/7VHBS Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2 mm *Programmering sker från instrumentets framsida *1

Läs mer

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC SIT Sports Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC 2015 1 SIT Sports Tracking Unit SIT Sports Tracking enheten måste monteras och anslutas i alla tävlandes bilar innan ankomst till besiktningen,

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL Styr- och övervakningsenhet INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL 2011-05-25 info@hagabindustri.se Install 130626 Styr- och övervakningsenhet INKOPPLING AV SPJÄLL ellan spjäll och används 4-ledare

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer