INSTALLATIONSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONSANVISNING"

Transkript

1 INSTALLATIONSANVISNING Ref : NP52ISV

2 GASDETEKTERING Vi gläder oss åt att ni har valt en utrustning från INDUSTRIAL SCIENTIFIC och tackar er hjärtligt för det. Vi har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att garantera att ni skall bli helt nöjda med ert val av utrustning. Det är viktigt att noga läsa igenom följande dokument. B E G R Ä N S A T A N S V A R * INDUSTRIAL SCIENTIFIC frånsäger sig allt ansvar vid försämring av utrustningen, personskador eller dödsfall som helt eller delvis beror på felaktig användning, installation eller förvaring av utrustningen, som inte överensstämmer med anvisningarna och rekommendationer och/eller med standarder och gällande bestämmelser. * INDUSTRIAL SCIENTIFIC ställer sig inte bakom eller ger något annat företag eller juridisk person tillåtelse att ta på sig INDUSTRIAL SCIENTIFIC:s ansvar även om det är inblandat i försäljningen av produkter från INDUSTRIAL SCIENTIFIC. * INDUSTRIAL SCIENTIFIC ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, eller direkt eller indirekt skadestånd som följer av försäljningen och användningen av alla dess produkter OM DE INTE FASTSTÄLLTS ELLER VALTS UT AV INDUSTRIAL SCIENTIFIC FÖR AKTUELL ANVÄNDNING. Ä G A N D E R Ä T T S K L A U S U L E R * Ritningar, planer, specifikationer och information som inbegrips i denna manual innehåller konfidentiell information som tillhör INDUSTRIAL SCIENTIFIC. * Denna information får inte, helt eller delvis, fysiskt, elektroniskt eller i vilken form det än må vara, reproduceras, kopieras, spridas, översättas, användas som bas för tillverkning eller försäljning av INDUSTRIAL SCIENTIFIC-utrustning, eller för något annat ändamål utan medgivande på förhand från INDUSTRIAL SCIENTIFIC R E K O M M E N D A T I O N E R * Detta är inte en kontraktshandling. INDUSTRIAL SCIENTIFIC förbehåller sig rätten att, i kundernas intresse, utan meddelande i förväg ändra sin utrustnings karakteristika för att förbättra prestandan. * LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN. Den här bruksanvisning bör läsas av alla som ansvarar eller kommer att ansvara för att använda, underhålla eller reparera utrustningen. * Utrustningen kommer inte att uppfylla angiven prestanda om den inte används, underhålls och repareras enligt anvisningarna från INDUSTRIAL SCIENTIFIC, INDUSTRIAL SCIENTIFICpersonal eller personal som auktoriserats av INDUSTRIAL SCIENTIFIC G A R A N T I * Det är 2 års garanti under normala användningsförhållanden på delar och arbetskostnader, retur till våra verkstäder, exklusive förbrukningsmaterial (celler, filter etc.) 3

3 INNEHÅLL 1. INSTALLATION OCH ANSLUTNINGAR INSTALLATION: REKOMMENDATIONER ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR AV CENTRALEN MX52 (FIG 8): Växelströmsmatning Likströmsmatning GIVARNA (FIG 9 - FIG 12) Explosimetriska givare av typ BRYGGA Givare 4-20 ma 3 ledningar: 3 anslutningsledningar på en skärmad kabel Givare 4-20 ma 2 ledningar: 2 anslutningsledningar på en skärmad kabel BRAND-givare (rökgaser och temperatur): 2 anslutningsledningar i en skärmad kabel FLAM-givare: 2, 3 eller 4 anslutningsledningar i en skärmad kabel beroende på användningsfall Givare CO 2 typ «Ventostat VT» Specialfall givare med egensäkerhet Andra givare med standardiserad strömutgång Tillämpning parkering ANSLUTNINGAR AV CENTRALEN TILL EXTERNA ORGAN Reglersystemen Strömutgångarna 4-20 ma (fig 12) Utgångarna RS 232 och RS Fjärrkvittering PÅSLAGNING KONTROLL AV ANLÄGGNINGEN PÅSLAGNING AV SPÄNNING TILL CENTRALEN FUNKTIONSSÄTT Ljudsignal (summer): Lysdioder (LED) (fig 26) Larmgränsvärden Mätcentralen ANVÄNDNING LISTNING OCH FUNKTION FÖR DE OLIKA «ANVÄNDAR»-ELEMENTEN FÖR PROGRAMMERINGEN OCH KALIBRERINGEN AV CENTRALEN

4 Knappsatsen (se fig 26 och 4) Underhållsknapparna SCRAPPING OF MX SÄRSKILDA SPECIFIKATIONER FÖR ANVÄNDNING I EXPLOSIONSFARLIGA OMGIVNINGAR ENLIGT DET EUROPEISKA ATEX- DIREKTIVET 94/9/EG SPECIFIKATIONER FÖR MEKANISKA OCH ELEKTRISKA INSTALLATIONER I KLASSAD ZON METROLOGISKA SPECIFIKATIONER ANSLUTNING AV ANDRA ÄN INDUSTRIAL SCIENTIFIC-DETEKTORER TILL MX52- CENTRALEN Centralens överföringskurvor i konfigurationen % LEL Centralens överföringskurvor i konfigurationen 0-30 % LEL Tekniska data för matning och belastningsmotstånd MÄRKNING VYER SOM INSTRUKTIONEN HÄNVISAR TILL

5 KABELDRAGNINGSSPECIFIKATIONER SYFTE Denna specifikation definierar de allmänna principer som gäller vid utformningen och genomförande av jordningar av apparatur från INDUSTRIAL SCIENTIFIC, Manöverstationer och Givare, och tillhörande anslutningsutrustning. REFERENSDOKUMENT Den elektriska installationen skall uppfylla gällande franska bestämmelser, de europeiska direktiven, AFNORnormerna och gällande lagar, i den mån de är tillämpliga, liksom kundens allmänna och särskilda specifikationer. NFC NFC CEM Elektriska lågspänningsinstallationer - regler. Åskskydd - Installation av åskledare. Elektromagnetisk kompatibilitet - Direktiv 89/336/CEE TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER Dekret N av den 14/11/88 (arbetarskydd...) Förordning av den 19/12/88 (installationsvillkor för utrustningar på platser där det föreligger explosionsrisker) Dekret Nr av den 17/07/78 ändrat av dekret Nr av den 5/05/81 kompletterat den 1/07/91 Förordning av den 6/04/81 och den 7/09/82 Förordning av den 31/03/80 (regler för el-installationer på företag/inrättningar reglerade enligt gällande lagar för klassade anläggningar och som kan medföra explosionsrisker.) ALLMÄN UTFORMNING Se de 4 bifogade delarna, utöver speciella föreskrifter nedan Kabelvägar: De metalliska kabelvägarna är jordade i metallgods «Kraft», kabelsektionen i jordningsnätet är 10 mm 2. Kopplingsdosor: Om polyester-kopplingsdosor används, skall de vara utrustade med: - en gängad metallplatta för jordkoppling av de metalliska packboxa rna - en jordledning på 4 mm2 Anslutningen till metallmassornas jordnät sker med en givare av galvaniserat stål. Resistansen i slinga hos ett förbindningstrådpar - Manöverstation, Givare -. Den varierar beroende på föreslagen typ av givare och typ av manöverstation (eller matning). När det gäller MX52, konsultera i denna instruktionsbok kapitlet 1.3. Givarna. 6

6 KABELTYPER SOM KAN GODTAS UNDER FÖRBEHÅLL AV ATT REKOMMENDATIONERNA I DENNA SPECIFIKATION FÖLJS exempel på kablar icke uttömmande lista. CNOMO FRN05 VC4V5-F GMBS GVCSTV RH xx-xx-09/15- EG-SF EG-FA EG-PF * KABLARNA NEDAN HAR INTE INTEGRERATS I DE ELEKTROMAGNETISKA KOMPATIBILITETSPROVNINGARNA AV VÅRA PRODUKTER. DE ANVÄNDS DÄRFÖR PÅ ANVÄNDARENS EGET ANSVAR U1000 R2V(FV)* U1000 RGPFV- RH* A/H07 RN-F* FRN07 RN-F* GVS-RH* 7

7 TF ADF /// UNDER-STATION Fördelare /// FLAMDETEKTOR MED TRANSMITTER INBYGGD TG S K Å P ADF GASGIVARE.MED / UTAN TRANSMITTER INBYGGD Tox ADF GIVARE xx MED / UTAN TRANSMITTER INBYGGD /// // D E T A L J E R /// // F L A M M A X 16 /// Bifogad del nr 1 8

8 Specialfall med anslutning av en flamgivare TYP IR3 ansluten på MX31/41/51 en ISC/OLDHAM- Givarplint Typ A Central plint 41 (1) Kabel 3x skärmad Om en armerad kabel måste användas, tillråds skärmning. För anslutningen av armaturen se följande sidor. ANSLUTNING AV EN FLAMGIVARE UTRUSTAD MED EN PLINT TYP A (1) R= laddning som representerar elektroniken i mätkanalen Bifogad del nr 2 9

9 Kabeln är ansluten till den potentialutjämnande förbindningen i ändarna på varje kabelavsnitt, via skyddsledare när sådan finns Elektronikjordnätet är anslutet till en speciell jordledare ( resistans < 2 ohm) den är i sin tur ansluten till metallmassajordningen (kraft) och anläggningens jordningsnät Givarens hållare åtdragning av kablar på armering armatur FÖRDELARE SSA central JORD ANLÄGGNING skärmning av kablarna JORD FÖRDELARE SKÅP POTENTIALUTJÄMNANDE JORDFÖRBINDNING UTLAGD I ANLÄGGNINGEN JORDNING AV ANLÄGGNINGAR - PRINCIP - Bifogad del nr 3 10

10 Matningsparen kan dubbleras, vid behov, om linjerna är för långa SKÅPET. SAMLING". och VÄGGFÖRD. ÄR TILLVAL ENHET SKÅP SAML. VÄGGFÖRD REy. SKÅP DET. GAS/FLAMMA. xxxxx AA-BB-REx AA-0B-REx 3 2 Ingångar TF 1 x3 x2 x1 1 1T1.3YYYY 1T1.3ZZZZ 1 Stativ MX xx Kanal 01 T a Armatur ETT DISPONIBELT OCH DISTINKT JORDNINGSNÄT KALLAT «ELEKTRONISKT» SKILJER SIG FRÅN ETT NÄT KALLAT «KRAFT» SCHEMA FÖR EN SLINGA Bifogad del nr 4 11

11 1. INSTALLATION OCH ANSLUTNINGAR Det är obligatoriskt att läsa igenom avsnittet: Särskilda specifikationer för användning i explosionsfarliga omgivningar enligt det europeiska ATEX-direktivet 94/9/EG 1.1. Installation: rekommendationer Centralen MX52 kan installeras i varje lokal utan explosiva atmosfärer. Den skall helst placeras på en ventilerad plats med övervakning (vaktstation, kontrollrum, instrumentrum...) Infästningen skall utföras enligt måtten i figur 1 (4 fästpunkter). ANMÄRKNING För att helt kunna öppna den tippbara framsidan i centralen, förutse öppningsmöjlighet genom vridning 180 nedåt. För att utföra alla anslutningar, slå ifrån centralen på huvudströmbrytaren som sitter nere till vänster i den FRÄMRE kretsen (se fig 4 och fig 26) Elektriska anslutningar av centralen MX52 (fig 8): Den är utrustad med en automatisk omkopplare som möjliggör anslutning av likspänning 24 VDC vid avsaknad av nätspänningen 220 V AC, så att man kan använda billiga nödströmkällor Växelströmsmatning - Spänning: 230 V AC (207 till 244 V) 50/60 HZ - Maximal effekt: 300 VA - Maximal ström i kabeln = 1,5 A - Kabel = 3 x 1,5 mm² (inklusive jord) - Placering av anslutningsplintar: fig 8 pos A - Skydd: ledarna, fas och nolla, är skyddade med tröga säkringar på 2A som sitter baktill på matarmodulen (fig 8 pos B). - Spänning: 103 till 122 V AC - 50/60 HZ som alternativ. OBSERVERA Instrumentet måste vara anslutet till jord. En klämma är reserverad för detta syfte bak på matarmodulen: Fig 5. Denna förbindning är nödvändig för att säkerställa riktig funktion av: - nätavstörningsfilter - skyddsanordningar mot elektromagnetiska störningar Likströmsmatning - Spänning: 21 till 30 Volt likström. Likströmsmatningens «minus» ansluts till jord (och jorden är ansluten till stativet). - Maximal effekt: 240 W - Maximal ström i kabeln: 12,5 A - Kabel = 2 x 2,5 mm² eller 2 x 4 mm² beroende på längden. - Plintens placering: fig 8 pos D - Skydd: med 2 säkringar som sitter baktill på matarmodulen (fig 8 pos E). 12

12 1.3. Givarna (fig 9 - fig 12) ANMÄRKNING - Givarna är förbundna med SKÄRMADE kablar. - Användningen av skärmade kablar är OBLIGATORISK De skärmade kablarnas jordningsfläta skall anslutas till jorden i bara en ände (mot central). OBSERVERA Varje kanal har konfigurerats på fabrik för en typ av givaren (explosiv gas, giftig gas, brand eller flammor). Omkastning av de två givartyperna leder till förstöring av centralkortet eller givaren Explosimetriska givare av typ BRYGGA 3 anslutningsledningar på en skärmad kabel. - Resistans i givarkabeln - central: maximalt 16 Ω per ledning, eller 32 Ω i slinga (1 km med kabel på 3 x 1,5 mm²). - Anslutning på MX52:se fig Givare 4-20 ma 3 ledningar: 3 anslutningsledningar på en skärmad kabel. - Resistans i givarkabeln - central:maximalt 16 Ω per ledning, eller 32 Ω i slinga (1 km med kabel 3 x 1,5 mm²). - Anslutning på MX52:se fig Givare 4-20 ma 2 ledningar: 2 anslutningsledningar på en skärmad kabel. - Resistans i givarkabeln - central:maximalt 32 Ω per ledning, eller 64 Ω i slinga (2 km med kabel 2 x 1,5 mm²). - Anslutning på MX52:se fig 11 13

13 BRAND-givare (rökgaser och temperatur): 2 anslutningsledningar i en skärmad kabel De aktuella kommersiella benämningarna är: - - Termiska givare typ EC 11 (känsliga för variationer av T ) - - Joniska givare typ EI (känsliga för rökgaser) - - Optiska givare typ EO (känsliga för rökgaser) - Resistans i givarkabeln - central: maximalt 28 Ω per ledning, eller 56 Ω i slinga (2 km med kabel på 2 x 1,5 mm²). - Brandgivarna kan monteras i parallell, och med maximalt antal tre. Resistansen i sluten slinga (2,7 K) skall sättas i änden på linjen på den sista givaren. - Anslutning på MX52: se fig FLAM-givare: 2, 3 eller 4 anslutningsledningar i en skärmad kabel beroende på användningsfall ANMÄRKNING Givarna kan matas antingen av centralen MX52, eller av en hjälpkälla på 24 VDC. Dessa givare kan fungera självständigt: Matning 24 VDC och direkt användning av reläkontakter enligt motsvarande teknisk specifikation för den använda givaren. De aktuella kommersiella benämningarna är: - modell 20/20 U - analog - typ UV (känslig för UV-strålning) - modell 20/20 UC - analog - typ UV - (känslig för UV-strålning) - modell 20/20 UB - teknologisk µp - typ UV (känslig för UV-strålning) - modell 20/20 UBC - teknologisk µp - typ UV - (känslig för UV-strålning) - modell 20/20 LC - analog - typ UV/IR (Pyroelektrisk, förening av UV- och IR-givare) - modell 20/20 LBC - teknologi µp - typ UV/IR (Pyroelektrisk, förening av UV- och IR-givare) - modell 20/20 I - teknologi µp - trippelgivare IR (Pyroelektriska - känsliga för IR-strålning). Dessa givare är utrustade med olika typer av plintar (se tabell nedan): Modell 20/20 U 20/20 UC 20/20 UB 20/20 LC 20/20 UBC 20/20 LBC 20/20 I Typ av plint B C A C C C A - Resistans i kabeln / centralen - Vid en lokal matning med 24 VDC: 8, 5 Ω maximalt per ledning eller 17 Ω i slinga - Vid en matning via centralen MX52: 3 Ω maximalt per ledning eller 6 Ω * i slinga. * 4 Ω för givare 20 / 20 I (IR3) 14

14 - Anslutning på MX52 (EN ENDA givare per mätkanal): - givare utrustad med en plint A: se fig 13 - givare utrustad med en plint B: se fig 14 - givare utrustad med en plint C: se fig 15 Exempel på användning av signalen 4-20 ma som kommer från flamgivare utrustade med kontakter av typ A eller C: se fig 16 Exempel på användning av givare utrustade med kontakter av antingen typ A eller B och med en hjälpmatning. Hjälpmatningen skall kunna mata det antal givare som avsetts i mätslingan. (se fig 17). ANMÄRKNING Vid detta tillämpningsfall, kan man ansluta maximalt 3 flamgivare i mätslingan. Exempel på användning av givare IR3 eller UV/IR, utrustade med kontakter av typ A, med en lokal internkoppling och en galvanisk isolering (se fig 18) Givare CO 2 typ «Ventostat VT» - Anslutning på centralen MX52: se fig 20 sida 47 - Resistans i matarkabeln givare - central: maximalt 12 Ω per ledning eller 24 Ω i slinga. - Utgång 4-20 ma: maximal last = 280 Ω (total slinga) Specialfall givare med egensäkerhet - Två barriärtyper för egensäkerhet Z787 / EX, MTL787S+ kan användas. Försiktighets åtgärder Innan barriären ansluts på centralen, kontrollera att spänningen är < 25 VDC - En kortslutning i de elektriska förbindningarna leder till förstöring av barriären. - Dra kablar med SPÄNNING FRÅN - Den elektriska förbindningen mellan MX 52 och amplitudbegränsaren åstadkoms med skärmad kabel innehållande 2 aktiva ledare och en maximal resistans på 12 ohm vardera. ANMÄRKNING I klassad zon skall installationen uppfylla gällande normer. - - Anslutningar på centralen MX52: se fig 21 VIKTIGT Varje installation med egensäkerhet skall GODKÄNNAS i sin helhet av ett offentligt provningsorgan (DRIRE, etc...). 15

15 BARRIÄRER MED «EGENSÄKERHET» INDUSTRIAL SCIENTIFIC Typ av barriär SI Referens Speciella egenskaper Referens skåp INDUSTRIAL SCIENTIFIC Z787 / EX Skall monteras på DIN- SKENA MTL787S MÅSTE monteras i ett godkänt skåp För 2 amplitudbegränsare För 5 amplitudbegränsare För amplitudbegränsare Andra givare med standardiserad strömutgång - Varje givare (2 ledningar eller 3 ledningar) som kan matas mellan 19 VDC och 32 VDC och som avger en standardiserad ström (signal) på 4 till 20 ma, kan anslutas till centralen MX52. - Anslutningsvillkoren är identiska med de för motsvarande INDUSTRIAL SCIENTIFIC-givare. (se fig 22) Tillämpning parkering - Giftgivarna CTX300 "Co parkering" kan monteras i «parallell» när man vill få fram en genomsnittlig gaskoncentration. Givarna måste vara belägna i samma zon. I så fall kan man ansluta maximalt 5 givare. (se fig 23). 16

16 1.4. Anslutningar av centralen till externa organ Reglersystemen De 16 mätkanalerna i MX52 har vardera 2 relän som kan användas för att manövrera externa organ: sirener, magnetventiler, utsug, telefonanrop, etc... För varje mätkanal, är reläna fördelade på följande sätt: (se fig 7). - ett relä kopplat till utlösningen av larm 1 - ett relä kopplat till utlösningen av larm 2 - valet att använda öppna eller slutna kontakter verkställs med en ryttare (se fig 7) - valet att använda den positiva eller negativa säkerheten sker genom programmering (se Meny Programmering KANAL) - utgång på kontakter på baksidan av mätkortet (se fig 12) - ett anslutningsexempel ges i fig 24: - en siren, ansluten till relä AL1, aktiveras så snart som larm 1 löser ut - en magnetventil, ansluten till relä AL2, aktiveras så snart som larm 2 löser ut För samtliga kanaler: - Ett gemensamt relä kopplat till utlösningarna av larmen 3 i de 16 kanalerna. Genom programmering, kan detta relä också användas för fjärrkontrollen av ljudlarmet. (detta relä kopplas då till alla larm i centralen). De 3 kontakterna är tillgängliga på baksidan av matarmodulen (fig 8). - Ett fel-relä kopplat till kanalfelsutlösningarna (avvikelser givare, elektriska anslutningar, noll för negativt, etc...). Detta relä har alltid positiv säkerhet (fig 5). Valet att använda öppna eller slutna kontakter sker med en programmering på den gemensamma kretsen. - Kontaktutgångar för de gemensamma reläerna på baksidan av matarmodulen: Fig 8. ANMÄRKNING - Med tanke på brytförmågan i reläna i MX52 som är begränsad till 2A / 250VAC eller 30 VDC, skall externa mellanrelän användas om de organ som skall manövreras har stor effekt. - Kontakterna är återgivna: centralen stoppad Strömutgångarna 4-20 ma (fig 12) För varje mätkanal, förfogar centralen MX52 över en utgång 4-20 ma som kan föra över mätresultaten till en extern automat. Resistansen i maximal slinga är 600 Ω. Jorden för utgångarna 4-20 ma är gemensam mellan varandra och centralen. Linjerna 4-20 ma är inte galvaniskt isolerade sins emellan. Strömutgången varierar som funktion av mätresultatet och förfogar över flera tillstånd: - Vid igångsättning av centralen: I < 1 ma - Med FEL: I < 1 ma - Vid UNDERHÅLL: I = 2 ma - NOLL MÄTRESULTAT: I = 4 ma - Full skala: I = 20 ma - Utom område eller «undanröj tvivel»: I > 23,2 ma Ett anslutningsexempel för en flerkanalig registreringsenhet ges i fig

17 Utgångarna RS 232 och RS 485 Utgången RS 232 Man kan ansluta en dator på en kontakt typ sub.d/db9 hon belägen baktill på mikrokortet (fig 6 pos A). Med denna anslutning kan man, utifrån, programmera centralen MX52. ANVÄNDNING AV UTGÅNGEN RS Avlägsna kontakten DB9 han (propp försedd med en intern bygling) - Anslut på kontakten DB9 hon (pos A fig 6) ledig på MX52, en förbindningskabel Ref. INDUSTRIAL SCIENTIFIC: och som ansluter centralen till en dator. ORDINATEUR PC MX52 DB9 hon DB9 han Cordon liaison PC/MX52 - Användningen avslutad: koppla bort kabeln och sätt tillbaka «proppen» DB9 han. UTGÅNGEN RS 485 (Stiftbeläggning på fig 29) Man kan förbinda flera centraler MX52 på en och samma dator, som är «master» i det system som då bildas. I så fall tilldelar man (genom programmering / central) ett slavnummer till varje central MX52. Denna utgång RS 485 kan vara galvaniskt isolerad som tillval. 1a fallet: ingen galvanisk isolering - ingen isoleringskomponent insatt - de 2 polariseringsresistanserna är lödda och programmerade 2a fallet: med galvanisk isolering - isolerande komponent insatt och lödd - polariseringsresistan på «plus» (+5V) ej programmerad a- med gods (skärmning) på RS polariseringsresistan på «minus» ej programmerad b- utan jord på RS polariseringsresistan på «minus» programmerad 18

18 Resistans i slingslut Den återfinns på mikrokortet i MX52. Den skall programmeras i den senaste MX52 i slingan (med lödstift) och dess värde är 120 ohm. De data som kan tas in av MX52 är ögonblicksvärden Utgången RS485 är av typen halv duplex. ANVÄNDNING AV UTGÅNGEN RS485 - låt kontakten «propp» sub D / DB9 han sitta kvar. - anslut på klämmorna 3, 4 och 5 i skruvkontakten, som sitter bak på MX52 (pos B fig 6). Se detaljer om anslutningarna fig Med hjälp av ett par tvinnade ledningar, skärmade eller ej (beroende på installation och den redan jordade eller icke-jordade utrustningen...). VIKTIGT Alla detaljer rörande den kompletta beskrivningen av utgången RS485 (protokoll Modbus / Jbus, strukturen, adresserna, etc...) är utvecklade i beskrivningen med referens D OBSERVERA För att skriva ut ögonblicksdata i centralen MX52, måste man använda en dator Fjärrkvittering Fjärrkvitteringen är möjlig genom att man ansluter på klämmorna 1 och 2 i 5-stiftskontakten, baktill på «mikro»-kortet: pos B fig 6, fig 29. Dessa utgångar motsvarar en strömslinga (ca 16 ma) och den maximalt användbara impedansen är på 1 KO. Anmärkningar: det är möjligt att ansluta flera centraler på samma fjärrkvitteringsnät, men man måste respektera polariteterna. 19

19 2. PÅSLAGNING 2.1. Kontroll av anläggningen Minimikraven är att alla anslutningar är gjorda och att hela anläggningen uppfyller gällande normer. OBSERVERA Ansvaret för överensstämmelsen av det kompletta systemet för elektrisk säkerhet ligger inte på INDUSTRIAL SCIENTIFIC. Påslagningen av spänningen till centralen MX52 kan ske med hjälp av strömbrytare * avsedda för detta syfte och som skyddar nätströmförsörjningen. * Strömbrytarna skall väljas med tanke på de förbrukningar som angivits av tillverkaren, och längden på de elektriska kablarna Påslagning av spänning till centralen OBSERVERA De manipulationer som beskrivs i dessa stycken är strikt förbehållna auktoriserade och utbildade personer, eftersom de annars kan äventyra detekteringssäkerheten. För att «sätta igång» centralen MX52, skall man: - tippa framsidan - trycka på På/Av-knappen som sitter nere till vänster på FRAM-kretsen: se fig 4 och fig 26 (pos A). - då visas det på displayen. till exempel MX 52 V2.0 Centralen går då över på INITIALISERING under 1 minut. För de kanaler som är i drift, inhiberas därmed alla larm, och strömutgångarna är på 1 ma. Centralen utför också en autotest * med sin summer och alla lysdioder. När minuten löpt ut, sätts kanalerna i normal funktion, larmen och tillhörande relän träder i funktion. * Användaren kan utföra en «manuell autotest» genom att när som helst trycka in knappen TEST (fig 26). Denna autotest äger rum under 20 sekunder och man kan se hur det omväxlande på displayen visas t.ex.: MX 52 V2.f xx UEG CH4 Rad motsvarande kanalen visad vid intryckningen av ENTER-knappen. sedan *** AUTOTEST *** xx UEG CH4 Användaren kan avbryta autotesten i förtid genom att trycka in KVITTERA-knappen. 20

20 2.3. Funktionssätt Ljudsignal (summer): Vid normal funktion och vid varje uppträdande av ett fel eller ett larm, utlöses ljudsignalen. Ljudsignalen avbryts när man trycker in KVITTERINGS-knappen eller genom fjärrkvittering. Summern avger ett kontinuerligt eller diskontinuerligt ljud (beroende på den centrala programmeringen) vid överskridande av larmgränsen Lysdioder (LED) (fig 26). Varje kanal förfogar över 5 LED:n (synliga och uppmärkta på FRAM-sidan): LED Släckt tänd fast GRÖN Kanal ur drift Kanal i drift 1:a röd AL1 ej utlöst gränsvärdel AL1 överskridet (med automatisk radering) 2:a röda AL2 ej utlöst gränsvärde AL2 överskridet (med automatisk radering) blinkande gränsvärdel AL1 överskridet (med manuell radering) och okvitterad gränsvärde AL2 överskridet (med manuell radering) och okvitterad 3:e röda AL3 ej utlöst gränsvärde AL3 överskridet av medel eller tid (med automatisk radering) Gul Inget fel Fel i kanal - Kanal under kalibrering eller programmering - givare under kalibrering Larmgränsvärden Vart och ett av de 3 larmgränsvärdena kan programmeras oberoende för varje kanal (se meny «Programmering Kanal»). Vid normal funktion, utlöses ett gaslarm inte förrän en förprogrammerad tidsgräns överskridits, för att undvika onödiga larm. Larmgränsvärdena kan behandlas på följande sätt: - i normal cykel med manuell radering: sammanställning 1 - i normal cykel med automatisk radering: sammanställning 2 - i parkeringscykel: sammanställning 3 Larmtrösklarna skall väljas som funktion av detekterade gaser och motsvarande gällande normer. Specialfall: En kanal ansluten till en brandgivare. - skala 100 indelningar MÅSTE väljas - larmgränsvärdet MÅSTE väljas med 60 indelningar (Tack vare resistansen i slingänden på 2,7 KΩ, avger brandgivaren 4 ma utan brand och 20 ma vid detektering av brand). 21

21 Mätcentralen En minut efter igångsättningen och om ingen teståtgärd vidtas på knappsatsen, går centralen undan för undan igenom alla inkopplade kanaler och visar de uppmätta värdena. Visningsexempel Kanal 1 x x UEG CH4 ELLER Kanal 2 x x x ppm CO - varje kanal avfrågas i 10 sekunder - Användaren kan avfråga en kanal manuellt genom att välja denna kanal med knapparna + och - och för en manuell visning i en minut. - Användaren kan gå tillbaka till en normal, cyklisk övervakning, under denna minut, genom att trycka in knapparna + och - samtidigt; displayen visar då (växlande) och 3 gånger i följd: till exempel kanal 5 x x x ppm CO sedan normal övervakning x x x ppm CO 22

22 3. ANVÄNDNING 3.1. Listning och funktion för de olika «ANVÄNDAR»-elementen för programmeringen och kalibreringen av centralen Knappsatsen (se fig 26 och 4) Utrustad med 4 touch-knappar utan att öppna och tippa FRAM-sidan av MX52 eller genom att öppna och tippa FRAM-sidan för underhållet. Pos D fig 26 NORMAL FUNKTION - Manuell visning av föregående kanal - I kombination med «PLUS»-knappen för att starta om kanalernas automatiska visningscykel UNDERHÅLLSFUNKTION - Manuell visning av den föregående menyn - Minskning av värdet, gränsvärdet, etc... - Visning av det föregående valet (på av, etc...) - NEJ NORMAL FUNKTION - Manuell visning av nästa kanal - I kombination med «MINUS»-knappen för att starta om kanalernas automatiska visningscykel UNDERHÅLLSFUNKTION - Manuell visning av nästa meny - Ökning av värdet, gränsvärdet, etc... - Visning av nästa val (på av, etc...) - JA 23

23 - Radering «akustisk och visuell» eller «akustisk» av ett larm - För att gå ur en pågående meny - Starta en autotest manuellt - BEKRÄFTELSE Underhållsknapparna - Knappen PROGRAMMERING (pos B fig 26): tillgänglig efter att ha öppnat och tippat framsidan. - I kombination med knappen «-» för att gå bakåt i en meny. - innebär att man kan lämna det normala visningssättet och få tillträde till de olika menyerna (se sammanställning av de olika menyerna) - gör det möjligt att bläddra i en meny - Knappen KALIBRERING (pos C fig 26) åtkomlig efter öppning och tippning av framsidan, gör det möjligt att - ställa en kanal på KALIBRERING - överge denna funktion 4. Scrapping of mx52 Concerning the conservation, of the protection and the improvement of the quality of the environment, as well as for the protection of the health of the persons and the careful and rational use of natural resources, MX52 has to be the object of a selective collection for the electronic equipments and cannot be scrapped with the normal domestic waste. The user thus has the obligation to separate the MX52 of the other waste so as to guarantee that it is recycled in a sure way at the environmental level. For more details of the existing sites of collection, contact the local administration or the distributor of this product. 24

24 5. Särskilda specifikationer för användning i explosionsfarliga omgivningar enligt det europeiska ATEX-direktivet 94/9/EG. Detekteringscentralen MX52 är avsedd för uppmätning av explosiva gaser och syre uppfyller kraven i det europeiska ATEX -direktivet 94/9/EG om explosionsfarliga omgivningar Tack vare dess metrologiska prestanda som prövats av det anmälda organet INERIS, klassas MX52- centralen kombinerad med detektorerna INDUSTRIAL SCIENTIFIC CEX300 och detektorerna i serien OLC/OLCT 20, 40, 50, 60, som säkerhetsanordningar. Centralen kan på så sätt bidra till att begränsa explosionsriskerna genom de uppgifter som levereras till externa organ. Den information som ges i följande avsnitt måste beaktas och respekteras av den ansvariga på platsen där utrustningen installeras. Se kraven i det europeiska ATEX-direktivet 1999/92/EG om att förbättra skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet mot de risker som kan uppstå i explosionsfarliga o mgivning Specifikationer för mekaniska och elektriska installationer i klassad zon. Installationen skall genomföras enligt gällande standarder, i synnerhet standarderna EN , EN och EN MX52-centralen får inte utsättas för intensiva mekaniska vibrationer och skall placeras i en säker zon, utanför explosionsfarliga omgivningar. Det är nödvändigt att konsultera anvisningarna för bruk och idrifttagning av gasdetektorerna som omnämns ovan i avsnittet Särskilda specifikationer för användning i explosionsfarliga omgivningar enligt det europeiska ATEX-direktivet 94/9/EG. Kom ihåg att vid egensäkra installationer skall den som ansvarar för SI-installationen, systemprojektören, utarbeta ett systemdokument som fastställer att hela kraftkabeldetektorsystemet är egensäkert. Se standarden EN för grupp II och standarden EN för grupp I för upprättandet av detta dokument Metrologiska specifikationer Centralen överensstämmer med följande europeiska standarder: Med gasde tektorer för explosiva gaser: - Europeiska standarderna EN och EN för metan- (likargas), propan- och vätegaser (gas enligt svarskurvor), när centralen används med gasdetektorerna CEX300 och gasdetektorerna i serien OLC/OLCT 20, 40, 50 och 60. Om centralen används med andra typer av givare som alstrar 4/20 ma mätström, måste de överensstämma med punkten 1.5 i bilaga 2 till Atex-direktivet 94/9/EG och vara kompatibla med de tekniska egenskaperna (jfr centralens överföringskurva). - Europeiska standarden EN

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7 SIEMENS Förord, innehåll Produktöversikt 1 i Montage, inkoppling, spänningssättning 2 Programmera LOGO! med knappsats 3 Funktionsbeskrivningar 4 Parametrering 5 LOGO! Minnesmodul (Card) 6 LOGO! mjukvara

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Installationsmanual. Sidan 1

Installationsmanual. Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

SAGEM FAX 4440 MF 4461

SAGEM FAX 4440 MF 4461 TELECOM SAGEM FAX 4440 MF 4461 Användarhäfte Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet, sida 1 före användning av enheten. Genom att

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Bruksanvisning. Dräger X-am 2500 (MQG 0011)

Bruksanvisning. Dräger X-am 2500 (MQG 0011) sv Bruksanvisning Dräger X-am 2500 (MQG 0011) i För din säkerhet 1 För din säkerhet Läs bruksanvisningarna för produkten och tillhörande produkter noggrant före användning. Följ bruksanvisningen noggrant.

Läs mer

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått.

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått. ATEX-RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÅDETS DIREKTIV 94/9/EG AV DEN 23 MARS 1994 OM TILLNÄRMNING AV MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING OM UTRUSTNING OCH SÄKERHETSSYSTEM SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474

AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474 AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474 AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-2 - av 56 Innehåll 1. Allmänna instruktioner... 4 1.1. Märkning

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Teknisk handbok. Hawker Life IQ TM. Enfasladdare och 3-fas batteriladdare

Teknisk handbok. Hawker Life IQ TM. Enfasladdare och 3-fas batteriladdare Teknisk handbok SE Hawker Life IQ TM Enfasladdare och 3-fas batteriladdare 1 Teknisk handbok Life IQ TM Enfasladdare och 3-fas batteriladdare INNEHÅLL INFORMATION...2 HANDBOKENS ÄNDAMÅL... 2 GARANTI...

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U

Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U Bruksanvisning Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U Elektronisk färgtillblandningsvåg för insats i explosionsutsatta områden i zon 2 98648-014-58 Apparaten PMA7501-Y (PMA.Quality) För insats

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy GE Digital Energy Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter GE-publikationsstandard: GET-20016 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer