INSTALLATIONSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONSANVISNING"

Transkript

1 INSTALLATIONSANVISNING Ref : NP52ISV

2 GASDETEKTERING Vi gläder oss åt att ni har valt en utrustning från INDUSTRIAL SCIENTIFIC och tackar er hjärtligt för det. Vi har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att garantera att ni skall bli helt nöjda med ert val av utrustning. Det är viktigt att noga läsa igenom följande dokument. B E G R Ä N S A T A N S V A R * INDUSTRIAL SCIENTIFIC frånsäger sig allt ansvar vid försämring av utrustningen, personskador eller dödsfall som helt eller delvis beror på felaktig användning, installation eller förvaring av utrustningen, som inte överensstämmer med anvisningarna och rekommendationer och/eller med standarder och gällande bestämmelser. * INDUSTRIAL SCIENTIFIC ställer sig inte bakom eller ger något annat företag eller juridisk person tillåtelse att ta på sig INDUSTRIAL SCIENTIFIC:s ansvar även om det är inblandat i försäljningen av produkter från INDUSTRIAL SCIENTIFIC. * INDUSTRIAL SCIENTIFIC ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, eller direkt eller indirekt skadestånd som följer av försäljningen och användningen av alla dess produkter OM DE INTE FASTSTÄLLTS ELLER VALTS UT AV INDUSTRIAL SCIENTIFIC FÖR AKTUELL ANVÄNDNING. Ä G A N D E R Ä T T S K L A U S U L E R * Ritningar, planer, specifikationer och information som inbegrips i denna manual innehåller konfidentiell information som tillhör INDUSTRIAL SCIENTIFIC. * Denna information får inte, helt eller delvis, fysiskt, elektroniskt eller i vilken form det än må vara, reproduceras, kopieras, spridas, översättas, användas som bas för tillverkning eller försäljning av INDUSTRIAL SCIENTIFIC-utrustning, eller för något annat ändamål utan medgivande på förhand från INDUSTRIAL SCIENTIFIC R E K O M M E N D A T I O N E R * Detta är inte en kontraktshandling. INDUSTRIAL SCIENTIFIC förbehåller sig rätten att, i kundernas intresse, utan meddelande i förväg ändra sin utrustnings karakteristika för att förbättra prestandan. * LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN. Den här bruksanvisning bör läsas av alla som ansvarar eller kommer att ansvara för att använda, underhålla eller reparera utrustningen. * Utrustningen kommer inte att uppfylla angiven prestanda om den inte används, underhålls och repareras enligt anvisningarna från INDUSTRIAL SCIENTIFIC, INDUSTRIAL SCIENTIFICpersonal eller personal som auktoriserats av INDUSTRIAL SCIENTIFIC G A R A N T I * Det är 2 års garanti under normala användningsförhållanden på delar och arbetskostnader, retur till våra verkstäder, exklusive förbrukningsmaterial (celler, filter etc.) 3

3 INNEHÅLL 1. INSTALLATION OCH ANSLUTNINGAR INSTALLATION: REKOMMENDATIONER ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR AV CENTRALEN MX52 (FIG 8): Växelströmsmatning Likströmsmatning GIVARNA (FIG 9 - FIG 12) Explosimetriska givare av typ BRYGGA Givare 4-20 ma 3 ledningar: 3 anslutningsledningar på en skärmad kabel Givare 4-20 ma 2 ledningar: 2 anslutningsledningar på en skärmad kabel BRAND-givare (rökgaser och temperatur): 2 anslutningsledningar i en skärmad kabel FLAM-givare: 2, 3 eller 4 anslutningsledningar i en skärmad kabel beroende på användningsfall Givare CO 2 typ «Ventostat VT» Specialfall givare med egensäkerhet Andra givare med standardiserad strömutgång Tillämpning parkering ANSLUTNINGAR AV CENTRALEN TILL EXTERNA ORGAN Reglersystemen Strömutgångarna 4-20 ma (fig 12) Utgångarna RS 232 och RS Fjärrkvittering PÅSLAGNING KONTROLL AV ANLÄGGNINGEN PÅSLAGNING AV SPÄNNING TILL CENTRALEN FUNKTIONSSÄTT Ljudsignal (summer): Lysdioder (LED) (fig 26) Larmgränsvärden Mätcentralen ANVÄNDNING LISTNING OCH FUNKTION FÖR DE OLIKA «ANVÄNDAR»-ELEMENTEN FÖR PROGRAMMERINGEN OCH KALIBRERINGEN AV CENTRALEN

4 Knappsatsen (se fig 26 och 4) Underhållsknapparna SCRAPPING OF MX SÄRSKILDA SPECIFIKATIONER FÖR ANVÄNDNING I EXPLOSIONSFARLIGA OMGIVNINGAR ENLIGT DET EUROPEISKA ATEX- DIREKTIVET 94/9/EG SPECIFIKATIONER FÖR MEKANISKA OCH ELEKTRISKA INSTALLATIONER I KLASSAD ZON METROLOGISKA SPECIFIKATIONER ANSLUTNING AV ANDRA ÄN INDUSTRIAL SCIENTIFIC-DETEKTORER TILL MX52- CENTRALEN Centralens överföringskurvor i konfigurationen % LEL Centralens överföringskurvor i konfigurationen 0-30 % LEL Tekniska data för matning och belastningsmotstånd MÄRKNING VYER SOM INSTRUKTIONEN HÄNVISAR TILL

5 KABELDRAGNINGSSPECIFIKATIONER SYFTE Denna specifikation definierar de allmänna principer som gäller vid utformningen och genomförande av jordningar av apparatur från INDUSTRIAL SCIENTIFIC, Manöverstationer och Givare, och tillhörande anslutningsutrustning. REFERENSDOKUMENT Den elektriska installationen skall uppfylla gällande franska bestämmelser, de europeiska direktiven, AFNORnormerna och gällande lagar, i den mån de är tillämpliga, liksom kundens allmänna och särskilda specifikationer. NFC NFC CEM Elektriska lågspänningsinstallationer - regler. Åskskydd - Installation av åskledare. Elektromagnetisk kompatibilitet - Direktiv 89/336/CEE TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER Dekret N av den 14/11/88 (arbetarskydd...) Förordning av den 19/12/88 (installationsvillkor för utrustningar på platser där det föreligger explosionsrisker) Dekret Nr av den 17/07/78 ändrat av dekret Nr av den 5/05/81 kompletterat den 1/07/91 Förordning av den 6/04/81 och den 7/09/82 Förordning av den 31/03/80 (regler för el-installationer på företag/inrättningar reglerade enligt gällande lagar för klassade anläggningar och som kan medföra explosionsrisker.) ALLMÄN UTFORMNING Se de 4 bifogade delarna, utöver speciella föreskrifter nedan Kabelvägar: De metalliska kabelvägarna är jordade i metallgods «Kraft», kabelsektionen i jordningsnätet är 10 mm 2. Kopplingsdosor: Om polyester-kopplingsdosor används, skall de vara utrustade med: - en gängad metallplatta för jordkoppling av de metalliska packboxa rna - en jordledning på 4 mm2 Anslutningen till metallmassornas jordnät sker med en givare av galvaniserat stål. Resistansen i slinga hos ett förbindningstrådpar - Manöverstation, Givare -. Den varierar beroende på föreslagen typ av givare och typ av manöverstation (eller matning). När det gäller MX52, konsultera i denna instruktionsbok kapitlet 1.3. Givarna. 6

6 KABELTYPER SOM KAN GODTAS UNDER FÖRBEHÅLL AV ATT REKOMMENDATIONERNA I DENNA SPECIFIKATION FÖLJS exempel på kablar icke uttömmande lista. CNOMO FRN05 VC4V5-F GMBS GVCSTV RH xx-xx-09/15- EG-SF EG-FA EG-PF * KABLARNA NEDAN HAR INTE INTEGRERATS I DE ELEKTROMAGNETISKA KOMPATIBILITETSPROVNINGARNA AV VÅRA PRODUKTER. DE ANVÄNDS DÄRFÖR PÅ ANVÄNDARENS EGET ANSVAR U1000 R2V(FV)* U1000 RGPFV- RH* A/H07 RN-F* FRN07 RN-F* GVS-RH* 7

7 TF ADF /// UNDER-STATION Fördelare /// FLAMDETEKTOR MED TRANSMITTER INBYGGD TG S K Å P ADF GASGIVARE.MED / UTAN TRANSMITTER INBYGGD Tox ADF GIVARE xx MED / UTAN TRANSMITTER INBYGGD /// // D E T A L J E R /// // F L A M M A X 16 /// Bifogad del nr 1 8

8 Specialfall med anslutning av en flamgivare TYP IR3 ansluten på MX31/41/51 en ISC/OLDHAM- Givarplint Typ A Central plint 41 (1) Kabel 3x skärmad Om en armerad kabel måste användas, tillråds skärmning. För anslutningen av armaturen se följande sidor. ANSLUTNING AV EN FLAMGIVARE UTRUSTAD MED EN PLINT TYP A (1) R= laddning som representerar elektroniken i mätkanalen Bifogad del nr 2 9

9 Kabeln är ansluten till den potentialutjämnande förbindningen i ändarna på varje kabelavsnitt, via skyddsledare när sådan finns Elektronikjordnätet är anslutet till en speciell jordledare ( resistans < 2 ohm) den är i sin tur ansluten till metallmassajordningen (kraft) och anläggningens jordningsnät Givarens hållare åtdragning av kablar på armering armatur FÖRDELARE SSA central JORD ANLÄGGNING skärmning av kablarna JORD FÖRDELARE SKÅP POTENTIALUTJÄMNANDE JORDFÖRBINDNING UTLAGD I ANLÄGGNINGEN JORDNING AV ANLÄGGNINGAR - PRINCIP - Bifogad del nr 3 10

10 Matningsparen kan dubbleras, vid behov, om linjerna är för långa SKÅPET. SAMLING". och VÄGGFÖRD. ÄR TILLVAL ENHET SKÅP SAML. VÄGGFÖRD REy. SKÅP DET. GAS/FLAMMA. xxxxx AA-BB-REx AA-0B-REx 3 2 Ingångar TF 1 x3 x2 x1 1 1T1.3YYYY 1T1.3ZZZZ 1 Stativ MX xx Kanal 01 T a Armatur ETT DISPONIBELT OCH DISTINKT JORDNINGSNÄT KALLAT «ELEKTRONISKT» SKILJER SIG FRÅN ETT NÄT KALLAT «KRAFT» SCHEMA FÖR EN SLINGA Bifogad del nr 4 11

11 1. INSTALLATION OCH ANSLUTNINGAR Det är obligatoriskt att läsa igenom avsnittet: Särskilda specifikationer för användning i explosionsfarliga omgivningar enligt det europeiska ATEX-direktivet 94/9/EG 1.1. Installation: rekommendationer Centralen MX52 kan installeras i varje lokal utan explosiva atmosfärer. Den skall helst placeras på en ventilerad plats med övervakning (vaktstation, kontrollrum, instrumentrum...) Infästningen skall utföras enligt måtten i figur 1 (4 fästpunkter). ANMÄRKNING För att helt kunna öppna den tippbara framsidan i centralen, förutse öppningsmöjlighet genom vridning 180 nedåt. För att utföra alla anslutningar, slå ifrån centralen på huvudströmbrytaren som sitter nere till vänster i den FRÄMRE kretsen (se fig 4 och fig 26) Elektriska anslutningar av centralen MX52 (fig 8): Den är utrustad med en automatisk omkopplare som möjliggör anslutning av likspänning 24 VDC vid avsaknad av nätspänningen 220 V AC, så att man kan använda billiga nödströmkällor Växelströmsmatning - Spänning: 230 V AC (207 till 244 V) 50/60 HZ - Maximal effekt: 300 VA - Maximal ström i kabeln = 1,5 A - Kabel = 3 x 1,5 mm² (inklusive jord) - Placering av anslutningsplintar: fig 8 pos A - Skydd: ledarna, fas och nolla, är skyddade med tröga säkringar på 2A som sitter baktill på matarmodulen (fig 8 pos B). - Spänning: 103 till 122 V AC - 50/60 HZ som alternativ. OBSERVERA Instrumentet måste vara anslutet till jord. En klämma är reserverad för detta syfte bak på matarmodulen: Fig 5. Denna förbindning är nödvändig för att säkerställa riktig funktion av: - nätavstörningsfilter - skyddsanordningar mot elektromagnetiska störningar Likströmsmatning - Spänning: 21 till 30 Volt likström. Likströmsmatningens «minus» ansluts till jord (och jorden är ansluten till stativet). - Maximal effekt: 240 W - Maximal ström i kabeln: 12,5 A - Kabel = 2 x 2,5 mm² eller 2 x 4 mm² beroende på längden. - Plintens placering: fig 8 pos D - Skydd: med 2 säkringar som sitter baktill på matarmodulen (fig 8 pos E). 12

12 1.3. Givarna (fig 9 - fig 12) ANMÄRKNING - Givarna är förbundna med SKÄRMADE kablar. - Användningen av skärmade kablar är OBLIGATORISK De skärmade kablarnas jordningsfläta skall anslutas till jorden i bara en ände (mot central). OBSERVERA Varje kanal har konfigurerats på fabrik för en typ av givaren (explosiv gas, giftig gas, brand eller flammor). Omkastning av de två givartyperna leder till förstöring av centralkortet eller givaren Explosimetriska givare av typ BRYGGA 3 anslutningsledningar på en skärmad kabel. - Resistans i givarkabeln - central: maximalt 16 Ω per ledning, eller 32 Ω i slinga (1 km med kabel på 3 x 1,5 mm²). - Anslutning på MX52:se fig Givare 4-20 ma 3 ledningar: 3 anslutningsledningar på en skärmad kabel. - Resistans i givarkabeln - central:maximalt 16 Ω per ledning, eller 32 Ω i slinga (1 km med kabel 3 x 1,5 mm²). - Anslutning på MX52:se fig Givare 4-20 ma 2 ledningar: 2 anslutningsledningar på en skärmad kabel. - Resistans i givarkabeln - central:maximalt 32 Ω per ledning, eller 64 Ω i slinga (2 km med kabel 2 x 1,5 mm²). - Anslutning på MX52:se fig 11 13

13 BRAND-givare (rökgaser och temperatur): 2 anslutningsledningar i en skärmad kabel De aktuella kommersiella benämningarna är: - - Termiska givare typ EC 11 (känsliga för variationer av T ) - - Joniska givare typ EI (känsliga för rökgaser) - - Optiska givare typ EO (känsliga för rökgaser) - Resistans i givarkabeln - central: maximalt 28 Ω per ledning, eller 56 Ω i slinga (2 km med kabel på 2 x 1,5 mm²). - Brandgivarna kan monteras i parallell, och med maximalt antal tre. Resistansen i sluten slinga (2,7 K) skall sättas i änden på linjen på den sista givaren. - Anslutning på MX52: se fig FLAM-givare: 2, 3 eller 4 anslutningsledningar i en skärmad kabel beroende på användningsfall ANMÄRKNING Givarna kan matas antingen av centralen MX52, eller av en hjälpkälla på 24 VDC. Dessa givare kan fungera självständigt: Matning 24 VDC och direkt användning av reläkontakter enligt motsvarande teknisk specifikation för den använda givaren. De aktuella kommersiella benämningarna är: - modell 20/20 U - analog - typ UV (känslig för UV-strålning) - modell 20/20 UC - analog - typ UV - (känslig för UV-strålning) - modell 20/20 UB - teknologisk µp - typ UV (känslig för UV-strålning) - modell 20/20 UBC - teknologisk µp - typ UV - (känslig för UV-strålning) - modell 20/20 LC - analog - typ UV/IR (Pyroelektrisk, förening av UV- och IR-givare) - modell 20/20 LBC - teknologi µp - typ UV/IR (Pyroelektrisk, förening av UV- och IR-givare) - modell 20/20 I - teknologi µp - trippelgivare IR (Pyroelektriska - känsliga för IR-strålning). Dessa givare är utrustade med olika typer av plintar (se tabell nedan): Modell 20/20 U 20/20 UC 20/20 UB 20/20 LC 20/20 UBC 20/20 LBC 20/20 I Typ av plint B C A C C C A - Resistans i kabeln / centralen - Vid en lokal matning med 24 VDC: 8, 5 Ω maximalt per ledning eller 17 Ω i slinga - Vid en matning via centralen MX52: 3 Ω maximalt per ledning eller 6 Ω * i slinga. * 4 Ω för givare 20 / 20 I (IR3) 14

14 - Anslutning på MX52 (EN ENDA givare per mätkanal): - givare utrustad med en plint A: se fig 13 - givare utrustad med en plint B: se fig 14 - givare utrustad med en plint C: se fig 15 Exempel på användning av signalen 4-20 ma som kommer från flamgivare utrustade med kontakter av typ A eller C: se fig 16 Exempel på användning av givare utrustade med kontakter av antingen typ A eller B och med en hjälpmatning. Hjälpmatningen skall kunna mata det antal givare som avsetts i mätslingan. (se fig 17). ANMÄRKNING Vid detta tillämpningsfall, kan man ansluta maximalt 3 flamgivare i mätslingan. Exempel på användning av givare IR3 eller UV/IR, utrustade med kontakter av typ A, med en lokal internkoppling och en galvanisk isolering (se fig 18) Givare CO 2 typ «Ventostat VT» - Anslutning på centralen MX52: se fig 20 sida 47 - Resistans i matarkabeln givare - central: maximalt 12 Ω per ledning eller 24 Ω i slinga. - Utgång 4-20 ma: maximal last = 280 Ω (total slinga) Specialfall givare med egensäkerhet - Två barriärtyper för egensäkerhet Z787 / EX, MTL787S+ kan användas. Försiktighets åtgärder Innan barriären ansluts på centralen, kontrollera att spänningen är < 25 VDC - En kortslutning i de elektriska förbindningarna leder till förstöring av barriären. - Dra kablar med SPÄNNING FRÅN - Den elektriska förbindningen mellan MX 52 och amplitudbegränsaren åstadkoms med skärmad kabel innehållande 2 aktiva ledare och en maximal resistans på 12 ohm vardera. ANMÄRKNING I klassad zon skall installationen uppfylla gällande normer. - - Anslutningar på centralen MX52: se fig 21 VIKTIGT Varje installation med egensäkerhet skall GODKÄNNAS i sin helhet av ett offentligt provningsorgan (DRIRE, etc...). 15

15 BARRIÄRER MED «EGENSÄKERHET» INDUSTRIAL SCIENTIFIC Typ av barriär SI Referens Speciella egenskaper Referens skåp INDUSTRIAL SCIENTIFIC Z787 / EX Skall monteras på DIN- SKENA MTL787S MÅSTE monteras i ett godkänt skåp För 2 amplitudbegränsare För 5 amplitudbegränsare För amplitudbegränsare Andra givare med standardiserad strömutgång - Varje givare (2 ledningar eller 3 ledningar) som kan matas mellan 19 VDC och 32 VDC och som avger en standardiserad ström (signal) på 4 till 20 ma, kan anslutas till centralen MX52. - Anslutningsvillkoren är identiska med de för motsvarande INDUSTRIAL SCIENTIFIC-givare. (se fig 22) Tillämpning parkering - Giftgivarna CTX300 "Co parkering" kan monteras i «parallell» när man vill få fram en genomsnittlig gaskoncentration. Givarna måste vara belägna i samma zon. I så fall kan man ansluta maximalt 5 givare. (se fig 23). 16

16 1.4. Anslutningar av centralen till externa organ Reglersystemen De 16 mätkanalerna i MX52 har vardera 2 relän som kan användas för att manövrera externa organ: sirener, magnetventiler, utsug, telefonanrop, etc... För varje mätkanal, är reläna fördelade på följande sätt: (se fig 7). - ett relä kopplat till utlösningen av larm 1 - ett relä kopplat till utlösningen av larm 2 - valet att använda öppna eller slutna kontakter verkställs med en ryttare (se fig 7) - valet att använda den positiva eller negativa säkerheten sker genom programmering (se Meny Programmering KANAL) - utgång på kontakter på baksidan av mätkortet (se fig 12) - ett anslutningsexempel ges i fig 24: - en siren, ansluten till relä AL1, aktiveras så snart som larm 1 löser ut - en magnetventil, ansluten till relä AL2, aktiveras så snart som larm 2 löser ut För samtliga kanaler: - Ett gemensamt relä kopplat till utlösningarna av larmen 3 i de 16 kanalerna. Genom programmering, kan detta relä också användas för fjärrkontrollen av ljudlarmet. (detta relä kopplas då till alla larm i centralen). De 3 kontakterna är tillgängliga på baksidan av matarmodulen (fig 8). - Ett fel-relä kopplat till kanalfelsutlösningarna (avvikelser givare, elektriska anslutningar, noll för negativt, etc...). Detta relä har alltid positiv säkerhet (fig 5). Valet att använda öppna eller slutna kontakter sker med en programmering på den gemensamma kretsen. - Kontaktutgångar för de gemensamma reläerna på baksidan av matarmodulen: Fig 8. ANMÄRKNING - Med tanke på brytförmågan i reläna i MX52 som är begränsad till 2A / 250VAC eller 30 VDC, skall externa mellanrelän användas om de organ som skall manövreras har stor effekt. - Kontakterna är återgivna: centralen stoppad Strömutgångarna 4-20 ma (fig 12) För varje mätkanal, förfogar centralen MX52 över en utgång 4-20 ma som kan föra över mätresultaten till en extern automat. Resistansen i maximal slinga är 600 Ω. Jorden för utgångarna 4-20 ma är gemensam mellan varandra och centralen. Linjerna 4-20 ma är inte galvaniskt isolerade sins emellan. Strömutgången varierar som funktion av mätresultatet och förfogar över flera tillstånd: - Vid igångsättning av centralen: I < 1 ma - Med FEL: I < 1 ma - Vid UNDERHÅLL: I = 2 ma - NOLL MÄTRESULTAT: I = 4 ma - Full skala: I = 20 ma - Utom område eller «undanröj tvivel»: I > 23,2 ma Ett anslutningsexempel för en flerkanalig registreringsenhet ges i fig

17 Utgångarna RS 232 och RS 485 Utgången RS 232 Man kan ansluta en dator på en kontakt typ sub.d/db9 hon belägen baktill på mikrokortet (fig 6 pos A). Med denna anslutning kan man, utifrån, programmera centralen MX52. ANVÄNDNING AV UTGÅNGEN RS Avlägsna kontakten DB9 han (propp försedd med en intern bygling) - Anslut på kontakten DB9 hon (pos A fig 6) ledig på MX52, en förbindningskabel Ref. INDUSTRIAL SCIENTIFIC: och som ansluter centralen till en dator. ORDINATEUR PC MX52 DB9 hon DB9 han Cordon liaison PC/MX52 - Användningen avslutad: koppla bort kabeln och sätt tillbaka «proppen» DB9 han. UTGÅNGEN RS 485 (Stiftbeläggning på fig 29) Man kan förbinda flera centraler MX52 på en och samma dator, som är «master» i det system som då bildas. I så fall tilldelar man (genom programmering / central) ett slavnummer till varje central MX52. Denna utgång RS 485 kan vara galvaniskt isolerad som tillval. 1a fallet: ingen galvanisk isolering - ingen isoleringskomponent insatt - de 2 polariseringsresistanserna är lödda och programmerade 2a fallet: med galvanisk isolering - isolerande komponent insatt och lödd - polariseringsresistan på «plus» (+5V) ej programmerad a- med gods (skärmning) på RS polariseringsresistan på «minus» ej programmerad b- utan jord på RS polariseringsresistan på «minus» programmerad 18

18 Resistans i slingslut Den återfinns på mikrokortet i MX52. Den skall programmeras i den senaste MX52 i slingan (med lödstift) och dess värde är 120 ohm. De data som kan tas in av MX52 är ögonblicksvärden Utgången RS485 är av typen halv duplex. ANVÄNDNING AV UTGÅNGEN RS485 - låt kontakten «propp» sub D / DB9 han sitta kvar. - anslut på klämmorna 3, 4 och 5 i skruvkontakten, som sitter bak på MX52 (pos B fig 6). Se detaljer om anslutningarna fig Med hjälp av ett par tvinnade ledningar, skärmade eller ej (beroende på installation och den redan jordade eller icke-jordade utrustningen...). VIKTIGT Alla detaljer rörande den kompletta beskrivningen av utgången RS485 (protokoll Modbus / Jbus, strukturen, adresserna, etc...) är utvecklade i beskrivningen med referens D OBSERVERA För att skriva ut ögonblicksdata i centralen MX52, måste man använda en dator Fjärrkvittering Fjärrkvitteringen är möjlig genom att man ansluter på klämmorna 1 och 2 i 5-stiftskontakten, baktill på «mikro»-kortet: pos B fig 6, fig 29. Dessa utgångar motsvarar en strömslinga (ca 16 ma) och den maximalt användbara impedansen är på 1 KO. Anmärkningar: det är möjligt att ansluta flera centraler på samma fjärrkvitteringsnät, men man måste respektera polariteterna. 19

19 2. PÅSLAGNING 2.1. Kontroll av anläggningen Minimikraven är att alla anslutningar är gjorda och att hela anläggningen uppfyller gällande normer. OBSERVERA Ansvaret för överensstämmelsen av det kompletta systemet för elektrisk säkerhet ligger inte på INDUSTRIAL SCIENTIFIC. Påslagningen av spänningen till centralen MX52 kan ske med hjälp av strömbrytare * avsedda för detta syfte och som skyddar nätströmförsörjningen. * Strömbrytarna skall väljas med tanke på de förbrukningar som angivits av tillverkaren, och längden på de elektriska kablarna Påslagning av spänning till centralen OBSERVERA De manipulationer som beskrivs i dessa stycken är strikt förbehållna auktoriserade och utbildade personer, eftersom de annars kan äventyra detekteringssäkerheten. För att «sätta igång» centralen MX52, skall man: - tippa framsidan - trycka på På/Av-knappen som sitter nere till vänster på FRAM-kretsen: se fig 4 och fig 26 (pos A). - då visas det på displayen. till exempel MX 52 V2.0 Centralen går då över på INITIALISERING under 1 minut. För de kanaler som är i drift, inhiberas därmed alla larm, och strömutgångarna är på 1 ma. Centralen utför också en autotest * med sin summer och alla lysdioder. När minuten löpt ut, sätts kanalerna i normal funktion, larmen och tillhörande relän träder i funktion. * Användaren kan utföra en «manuell autotest» genom att när som helst trycka in knappen TEST (fig 26). Denna autotest äger rum under 20 sekunder och man kan se hur det omväxlande på displayen visas t.ex.: MX 52 V2.f xx UEG CH4 Rad motsvarande kanalen visad vid intryckningen av ENTER-knappen. sedan *** AUTOTEST *** xx UEG CH4 Användaren kan avbryta autotesten i förtid genom att trycka in KVITTERA-knappen. 20

20 2.3. Funktionssätt Ljudsignal (summer): Vid normal funktion och vid varje uppträdande av ett fel eller ett larm, utlöses ljudsignalen. Ljudsignalen avbryts när man trycker in KVITTERINGS-knappen eller genom fjärrkvittering. Summern avger ett kontinuerligt eller diskontinuerligt ljud (beroende på den centrala programmeringen) vid överskridande av larmgränsen Lysdioder (LED) (fig 26). Varje kanal förfogar över 5 LED:n (synliga och uppmärkta på FRAM-sidan): LED Släckt tänd fast GRÖN Kanal ur drift Kanal i drift 1:a röd AL1 ej utlöst gränsvärdel AL1 överskridet (med automatisk radering) 2:a röda AL2 ej utlöst gränsvärde AL2 överskridet (med automatisk radering) blinkande gränsvärdel AL1 överskridet (med manuell radering) och okvitterad gränsvärde AL2 överskridet (med manuell radering) och okvitterad 3:e röda AL3 ej utlöst gränsvärde AL3 överskridet av medel eller tid (med automatisk radering) Gul Inget fel Fel i kanal - Kanal under kalibrering eller programmering - givare under kalibrering Larmgränsvärden Vart och ett av de 3 larmgränsvärdena kan programmeras oberoende för varje kanal (se meny «Programmering Kanal»). Vid normal funktion, utlöses ett gaslarm inte förrän en förprogrammerad tidsgräns överskridits, för att undvika onödiga larm. Larmgränsvärdena kan behandlas på följande sätt: - i normal cykel med manuell radering: sammanställning 1 - i normal cykel med automatisk radering: sammanställning 2 - i parkeringscykel: sammanställning 3 Larmtrösklarna skall väljas som funktion av detekterade gaser och motsvarande gällande normer. Specialfall: En kanal ansluten till en brandgivare. - skala 100 indelningar MÅSTE väljas - larmgränsvärdet MÅSTE väljas med 60 indelningar (Tack vare resistansen i slingänden på 2,7 KΩ, avger brandgivaren 4 ma utan brand och 20 ma vid detektering av brand). 21

21 Mätcentralen En minut efter igångsättningen och om ingen teståtgärd vidtas på knappsatsen, går centralen undan för undan igenom alla inkopplade kanaler och visar de uppmätta värdena. Visningsexempel Kanal 1 x x UEG CH4 ELLER Kanal 2 x x x ppm CO - varje kanal avfrågas i 10 sekunder - Användaren kan avfråga en kanal manuellt genom att välja denna kanal med knapparna + och - och för en manuell visning i en minut. - Användaren kan gå tillbaka till en normal, cyklisk övervakning, under denna minut, genom att trycka in knapparna + och - samtidigt; displayen visar då (växlande) och 3 gånger i följd: till exempel kanal 5 x x x ppm CO sedan normal övervakning x x x ppm CO 22

22 3. ANVÄNDNING 3.1. Listning och funktion för de olika «ANVÄNDAR»-elementen för programmeringen och kalibreringen av centralen Knappsatsen (se fig 26 och 4) Utrustad med 4 touch-knappar utan att öppna och tippa FRAM-sidan av MX52 eller genom att öppna och tippa FRAM-sidan för underhållet. Pos D fig 26 NORMAL FUNKTION - Manuell visning av föregående kanal - I kombination med «PLUS»-knappen för att starta om kanalernas automatiska visningscykel UNDERHÅLLSFUNKTION - Manuell visning av den föregående menyn - Minskning av värdet, gränsvärdet, etc... - Visning av det föregående valet (på av, etc...) - NEJ NORMAL FUNKTION - Manuell visning av nästa kanal - I kombination med «MINUS»-knappen för att starta om kanalernas automatiska visningscykel UNDERHÅLLSFUNKTION - Manuell visning av nästa meny - Ökning av värdet, gränsvärdet, etc... - Visning av nästa val (på av, etc...) - JA 23

23 - Radering «akustisk och visuell» eller «akustisk» av ett larm - För att gå ur en pågående meny - Starta en autotest manuellt - BEKRÄFTELSE Underhållsknapparna - Knappen PROGRAMMERING (pos B fig 26): tillgänglig efter att ha öppnat och tippat framsidan. - I kombination med knappen «-» för att gå bakåt i en meny. - innebär att man kan lämna det normala visningssättet och få tillträde till de olika menyerna (se sammanställning av de olika menyerna) - gör det möjligt att bläddra i en meny - Knappen KALIBRERING (pos C fig 26) åtkomlig efter öppning och tippning av framsidan, gör det möjligt att - ställa en kanal på KALIBRERING - överge denna funktion 4. Scrapping of mx52 Concerning the conservation, of the protection and the improvement of the quality of the environment, as well as for the protection of the health of the persons and the careful and rational use of natural resources, MX52 has to be the object of a selective collection for the electronic equipments and cannot be scrapped with the normal domestic waste. The user thus has the obligation to separate the MX52 of the other waste so as to guarantee that it is recycled in a sure way at the environmental level. For more details of the existing sites of collection, contact the local administration or the distributor of this product. 24

24 5. Särskilda specifikationer för användning i explosionsfarliga omgivningar enligt det europeiska ATEX-direktivet 94/9/EG. Detekteringscentralen MX52 är avsedd för uppmätning av explosiva gaser och syre uppfyller kraven i det europeiska ATEX -direktivet 94/9/EG om explosionsfarliga omgivningar Tack vare dess metrologiska prestanda som prövats av det anmälda organet INERIS, klassas MX52- centralen kombinerad med detektorerna INDUSTRIAL SCIENTIFIC CEX300 och detektorerna i serien OLC/OLCT 20, 40, 50, 60, som säkerhetsanordningar. Centralen kan på så sätt bidra till att begränsa explosionsriskerna genom de uppgifter som levereras till externa organ. Den information som ges i följande avsnitt måste beaktas och respekteras av den ansvariga på platsen där utrustningen installeras. Se kraven i det europeiska ATEX-direktivet 1999/92/EG om att förbättra skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet mot de risker som kan uppstå i explosionsfarliga o mgivning Specifikationer för mekaniska och elektriska installationer i klassad zon. Installationen skall genomföras enligt gällande standarder, i synnerhet standarderna EN , EN och EN MX52-centralen får inte utsättas för intensiva mekaniska vibrationer och skall placeras i en säker zon, utanför explosionsfarliga omgivningar. Det är nödvändigt att konsultera anvisningarna för bruk och idrifttagning av gasdetektorerna som omnämns ovan i avsnittet Särskilda specifikationer för användning i explosionsfarliga omgivningar enligt det europeiska ATEX-direktivet 94/9/EG. Kom ihåg att vid egensäkra installationer skall den som ansvarar för SI-installationen, systemprojektören, utarbeta ett systemdokument som fastställer att hela kraftkabeldetektorsystemet är egensäkert. Se standarden EN för grupp II och standarden EN för grupp I för upprättandet av detta dokument Metrologiska specifikationer Centralen överensstämmer med följande europeiska standarder: Med gasde tektorer för explosiva gaser: - Europeiska standarderna EN och EN för metan- (likargas), propan- och vätegaser (gas enligt svarskurvor), när centralen används med gasdetektorerna CEX300 och gasdetektorerna i serien OLC/OLCT 20, 40, 50 och 60. Om centralen används med andra typer av givare som alstrar 4/20 ma mätström, måste de överensstämma med punkten 1.5 i bilaga 2 till Atex-direktivet 94/9/EG och vara kompatibla med de tekniska egenskaperna (jfr centralens överföringskurva). - Europeiska standarden EN

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se Touchpoint 1 Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 SIDA 2. SÄKERHET 3 2.1 DIMENSIONER 3 3. INTRODUKTION 4 4. INSTALLATION 5 4.1. ANSLUTNINGAR 7 4.2. ANSLUTNINGAR

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning elab005a Strömdelning och spänningsdelning Namn Datum Handledarens sign Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt strömmätning

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282 Generalagent Sverige - 08-574 103 50 www.toleka.se MI 3123 Smartec, mäter jordmotstånd med 4-polsmetoden, jordtag (1 eller 2 tänger) samt ström Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Värmedetektorsystemet ULRICA kan lokalisera värme från en brand med noggrannhet på 1,5 meter över en total kabellängd på 2000 meter. Systemet detekterar temperaturökningar

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare

MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar.

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction Innehåll: 1. Allmän information 2. Installation 3. Driftsättning 4. Produktöversikt

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå,

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå, Sida: 1 (10) Automatikskåp för 1 eller 2 pumpar, digitala (vippor) eller analoga givare, max 5 kw/11 A, med eller utan huvudbrytare och inbyggda säkringar, direktstart, inomhus och utomhusutförande. Funktioner

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer