Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok"

Transkript

1 Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok Utgåva 1 SV

2 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-233 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på phones/declaration_of_conformity/ Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Navi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och ickekommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSTAGARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN. INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER AKTUELLA FÖRHÅLLANDEN. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD

3 GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. Tillgång till särskilda produkter och tillämpningar och tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Exportbestämmelser Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden. Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER /Utgåva 1 SV

4 Innehåll SÄKERHET... 6 Allmän information... 7 Tips och råd... 7 Om enheten... 9 Nättjänster Tillbehör Koder Programuppdateringar Ladda ned innehåll Nokia-support Komma igång Installera SIM-kort och batteri Ladda batteriet Bordsställ DT CA-101-datakabel Slå på och stänga av telefonen Ställa in tid, tidszon och datum Tjänst för konfigurationsinställningar Antenn Knappar och delar Sensor Telefonens minne Vänteläge Offline-profil Samtal Ringa ett samtal Svara på eller avvisa ett samtal Snabbuppringning Utökad röstuppringning Alternativ under ett samtal Skriva in text Normal textinmatning Automatisk textigenkänning Meddelanden Skriva och skicka ett textmeddelande (SMS) Skriva och skicka ett multimediemeddelande Läsa och svara på ett meddelande Nokia Xpress-ljudmeddelanden Snabbmeddelanden E-postprogram Chatt-meddelanden Röstmeddelanden Meddelandeinställningar Kontakter Spara namn och telefonnummer Lägg till kontaktinformation Söka efter en kontakt Kopiera eller flytta kontakter Redigera kontakter Grupper Visitkort Kontaktinställningar Logg Inställningar Profiler Teman Signaler Display Datum och tid Egna genvägar Synkronisera och säkerhetskopiera Anslutbarhet Samtal Telefon Tillbehör Konfiguration Återställa fabriksinställningar Telefonuppdateringar Operatörsmeny Infomeddelanden Servicekommandon

5 9. Galleri DRM (Digital Rights Management) Skriva ut bilder Multimedia Kamera Videoklipp Musikspelaren Röstinspelning Equalizer Stereobreddning Planerare Alarmklocka Kalender Att göra Anteckningar Kalkylator Timer Stoppur Program Starta ett spel Starta ett program Programalternativ Webb Ansluta till en tjänst Läsa webbsidor Bokmärken Inställningar för utseende Säkerhetsinställningar Tjänsteinkorgen Säkerhet när du surfar SIM-tjänster Datoranslutning Nokia PC Suite Datakommunikationsprogram Information om batteri och laddare Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier Skötsel och underhåll Ytterligare säkerhetsinformation Sakregister

6 SÄKERHET Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information. SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara. TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand. STÖRNINGAR Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda. STÄNG AV ENHETEN I BEGRÄNSADE OMRÅDEN Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. KVALIFICERAD SERVICE Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal. TILLBEHÖR OCH BATTERIER Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter. VATTENBESTÄNDIGHET Enheten är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt. 6 SÄKERHET

7 Allmän information Tips och råd Innan du tar telefonen till ett serviceställe Fråga: Vad kan jag göra för att lösa problem med hur telefonen fungerar? Svar: Prova följande: Stäng av telefonen, ta bort batteriet och sätt tillbaka det. Återställ fabriksinställningarna. Välj Meny > Inställningar > Återst. fabr.inst. De namn och telefonnummer som sparas i Kontakter raderas inte. Uppdatera telefonen med Nokia Software Updater om det finns. Besök eller Nokias lokala webbplats. Bluetooth-anslutning Fråga: Varför kan jag inte hitta en Bluetooth-enhet? Svar: Prova följande: Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i bägge enheterna. Kontrollera att avståndet mellan de två enheterna inte överstiger tio meter och att inga väggar eller andra hinder skiljer enheterna åt. Kontrollera att den andra enheten inte är i dolt läge. Kontrollera att de två enheterna är kompatibla. Samtal Fråga: Hur stänger jag av ljudet på telefonen vid inkommande samtal eller alarm? Svar: Vänd telefonen så att framsidan ligger nedåt. Fråga: Hur ändrar jag volymen? Svar: Om du vill öka eller minska volymen under ett samtal bläddrar du uppåt eller nedåt. Fråga: Hur ändrar jag ringsignal? Svar: Välj Meny > Inställningar > Signaler. Klocka Fråga: Hur ser jag tid och datum? Svar: Dubbelknacka under displayen så visas klockan. Allmän information 7

8 Kontakter Fråga: Hur lägger jag till en ny kontakt? Svar: Välj Meny > Kontakter > Namn > Val > Lägg till ny kontakt. Fråga: Hur lägger jag mer information i en kontakt? Svar: Sök efter den kontakt som du vill lägga till information om och välj sedan Info > Val > Lägg till info. Välj bland de tillgängliga alternativen. Menyer Fråga: Hur ändrar jag utseende på menyerna? Svar: Om du vill ändra menyvyn väljer du Meny > Val > Vy för huvudmeny > Lista, Ikoner, Ikonvy med etiketter eller Tabb. Fråga: Hur anpassar jag menyn? Svar: Om du vill sortera om menyn väljer du Meny > Val > Sortera. Bläddra till den meny du vill flytta och välj Flytta. Bläddra till den plats dit du vill flytta menyn och tryck på OK. Om du vill spara ändringen väljer du Klar > Ja. Meddelanden Fråga: Varför kan jag inte skicka ett MMS-meddelande? Svar: Mer information om tillgänglighet för tjänsten för MMS och hur du kan abonnera på den finns hos din tjänstleverantör. Fråga: Hur ställer jag in e-post? Svar: Om du vill använda telefonens e-postfunktion måste du ha ett kompatibelt e-postsystem. Kontrollera dina e-postinställningar hos tjänstleverantören för e-post. E-postkonfigurationsinställningarna kan skickas till dig som ett konfigurationsmeddelande. Om du vill aktivera e-postinställningarna väljer du Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > E-postmeddelanden. Datoranslutning Fråga: Varför har jag problem med att ansluta telefonen till min dator? Svar: Kontrollera att Nokia PC Suite är installerat och igång på din dator. Mer information finns i användarhandboken till Nokia PC Suite. Mer information om hur du använder Nokia PC Suite finns i hjälpfunktionen till Nokia PC Suite och på supportsidorna på 8 Allmän information

9 Genvägar Fråga: Finns det några genvägar jag kan använda? Svar: Det finns flera genvägar på telefonen: När du vill visa samtalsloggen trycker du en gång på ring. Bläddra till önskat nummer eller namn och ring sedan numret genom att trycka på ring. Om du vill öppna webbläsaren håller du 0 intryckt. Om du vill ringa upp röstbrevlådan håller du 1 intryckt. Använd bläddringsknappen som en genväg. Se Egna genvägar på sidan 30. Om du vill växla från någon profil till den ljudlösa profilen och tillbaka till den allmänna profilen, håller du # intryckt. Om enheten Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i WCDMA 2100-, EGSM 900- och GSM och 1900-nätet. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om olika nät. När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs. Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser. Du kan eventuellt nå andra webbplatser som tillhör tredjepartsleverantörer via enheten. Tredjepartstillverkarnas webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dessa webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll. Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara. Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten. Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter. Allmän information 9

10 Nättjänster Innan du kan använda telefonen måste du sluta ett avtal med en operatör. Många av funktionerna kräver särskilda nätverksfunktioner. De funktionerna finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra nätverk kanske kräver särskilda avtal med tjänstleverantören för att du ska kunna använda nätverkstjänsterna. Tjänstleverantören kan ge anvisningar och förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster. Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för telefonen. I så fall visas de inte på telefonens meny. Telefonen kan också ha en särskild konfiguration, t.ex. ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information. Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa av enhetens funktioner måste kunna hanteras i nätet, t.ex. MMS (Multimedia Messaging Service), webbläsning, e-post, chatt, kontakter med tillgänglighetsbevakning, fjärrsynkronisering och nerladdning av innehåll via webbläsare eller MMS. Tillbehör Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara. Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden. Koder Välj Meny > Inställningar > Säkerhet för att ställa in hur telefonen använder koder och säkerhetsinställningar. Knapplåset låser bara knapparna. Lås knapparna för att undvika oavsiktliga knapptryckningar. 1. Om du vill låsa knapparna stänger du luckan och väljer Lås inom 3,5 sekunder. 2. Om du vill låsa upp knapparna öppnar du luckan eller väljer Lås upp > OK inom 1,5 sekunder. Tryck på ring om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt. 10 Allmän information

11 Du kan också välja Meny > Inställningar > Telefon > Autom. knapplås eller Säkerhetsknapplås > På eller Av. Om Säkerhetsknapplås är På anger du säkerhetskoden om så krävs. Säkerhetskoden (5 till 10 siffror) hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. PIN-koden som medföljer SIM-kortet skyddar kortet mot obehörig användning. PIN2-koden som medföljer en del SIM-kort krävs för att få åtkomst till vissa tjänster. PUK- och PUK2-koder kan följa med SIM-kortet. Om du anger fel PIN- eller PIN2-kod tre gånger i rad ombeds du ange PUK- eller PUK2-koden. Om du inte har dem kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören. Spärrlösenordet på 4 siffror krävs när du använder funktionen Samtalsspärrar för att begränsa samtal till och från telefonen (nättjänst). Om du vill visa eller ändra inställningar för säkerhetsmodulen väljer du Meny > Inställningar > Säkerhet > Inst. f. säkerh.modul. Programuppdateringar Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program. Nokia kan komma att producera programuppdateringar med nya funktioner, förbättrade funktioner eller ökad prestanda. Du kan hämta dessa uppdateringar via PC-programmet Nokia Software Updater. Om du vill uppdatera telefonens program måste du ha programmet Nokia Software Updater och en kompatibel dator med Microsoft Windows 2000 eller XP, bredbandsuppkoppling samt en kompatibel datakabel för att kunna ansluta telefonen till datorn. Om du vill ha mer information eller om du vill ladda ner programmet Nokia Software Updater går du till eller till Nokias lokala webbplats. Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras via tjänsteleverantörens nätverk. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring. Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen. Om automatisk programuppdatering stöds av ditt nät kan du också hämta uppdateringar via telefonen. Se Telefon på sidan 34. Ladda ned innehåll Du kan eventuellt ladda ned nytt innehåll (t.ex. teman) till enheten (nättjänst). Allmän information 11

12 För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören. Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program. Nokia-support Sök på eller Nokias lokala webbplats efter de senaste handböckerna, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt. På webbplatsen kan du få information om användningen av Nokias produkter och tjänster. Om du behöver kontakta kundservice kontrollerar du listan med lokala Nokia-kontaktcenter på Om du behöver underhållsservice finns kontaktinformation för din närmaste Nokia-serviceplats på 1. Komma igång Installera SIM-kort och batteri Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet. SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet. Sätt i SIM-kortet med ytan med de guldfärgade kontakterna riktade nedåt (7). 12 Komma igång

13 Ladda batteriet Om du laddar ett BL-4U-batteri med laddaren AC-6 tar det ca 3,5 timmar medan telefonen är i vänteläge. 1. Anslut laddaren till ett nätuttag. 2. Anslut sladden från laddaren till laddaruttaget på undersidan av telefonen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa. Bordsställ DT-19 Med bordsstället kan du ladda telefonbatteriet med ström från AC-6-laddaren eller från en bärbar dator via datakabeln CA-101. Telefonbatteriets laddningsnivå visas på displayen. Bordsstället tillåter även dataöverföring. CA-101-datakabel CA-101 datakabeln används för dataöverföring och för långsam batteriladdning när telefonen är ansluten till en stationär eller bärbar dator. Du måste hämta Nokia PC Suite för att använda med telefonen. Uppdaterade versioner kan tillkomma när de finns tillgängliga. Gå till för mer information. 1. Anslut sladden från CA-101 till mikro-usb-uttaget på undersidan av telefonen. 2. Anslut CA-101 till datorn. Välj USB-läge: visas på telefonens display. 3. Välj det läge du vill använda. AC-6 laddar batteriet mycket snabbare än CA-101. Vi rekommenderar att du laddar telefonen med AC-6 när korta laddningstider behövs. Komma igång 13

14 Slå på och stänga av telefonen 1. Håll ner strömbrytaren som på bilden. 2. Om du uppmanas att ange en PIN- eller UPIN-kod skriver du koden (som t.ex. visas med ****) och väljer OK. När du slår på telefonen för första gången och telefonen är i vänteläge uppmanas du att hämta konfigurationsinställningarna från tjänstleverantören (nättjänst). Bekräfta eller avvisa frågan. Se Konfiguration på sidan 35 och Tjänst för konfigurationsinställningar på sidan 14. Ställa in tid, tidszon och datum När du slår på telefonen för första gången och telefonen är i vänteläge uppmanas du att ställa in tid och datum. Fyll i fälten och välj Spara. Om du vill öppna Datum och tid senare väljer du Meny > Inställningar > Datum och tid > Inst. för datum & tid, Datum- & tidsformat eller Autouppd. dat. & tid (nättjänst) för att ändra tid, tidszon och datuminställningar. Tjänst för konfigurationsinställningar När du vill använda nättjänster, t.ex. mobilt Internet, MMS, Nokia Xpressljudmeddelanden eller synkronisering med fjärrserver på Internet, behöver du korrekta konfigurationsinställningar. Om du vill ha mer information om tillgänglighet kontaktar du nätoperatören, tjänstleverantören eller närmaste auktoriserade Nokia-försäljare eller så besöker du supportdelen på Nokias webbplats När du får inställningarna som ett konfigurationsmeddelande och de inte sparas och aktiveras automatiskt visas Konfigurationsinställningar mottagna. Välj Visa > Spara. Ange vid behov PIN-koden som du fick av tjänstleverantören. Antenn Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antennen påverkar kommunikationens kvalitet och kan medföra att enheten använder en högre energinivå än vad som annars varit nödvändig samt förkorta batterilivslängden. 14 Komma igång

15 Knappar och delar 1. Strömbrytare 2. Högtalare 3. Kameralins 4. Knappar för batterilucka 5. Hörsnäcka 6. Navi -knapp (kallas här för bläddringsknapp) 7. Mellersta väljarknapp 8. Vänster väljarknapp 9. Höger väljarknapp 10.Ring-knapp 11.Avsluta-knapp 12.Knappsats 13.Kontakt 14.Mikrofon Sensor Välj Meny > Inställningar > Telefon > Sensorinställningar > På. Dubbelknacka för att visa tid och datum Dubbelknacka under displayen så visas en analog eller digital klocka, beroende på vilka klockinställningar du har gjort. Telefonen reagerar inte om du dubbelknackar snabbt. Komma igång 15

16 Vänd för att stänga av ljudet Om du vill stänga av ljudet på ett inkommande samtal eller ett alarm, vänder du på telefonen så att displayen ligger nedåt. Ljudet återställs för nästa inkommande samtal eller alarm. Telefonens minne Telefonen innehåller 4 GB internminne. Vänteläge När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i vänteläge. 1. 3G-symbol 2. Signalstyrka för det mobila telenätet 3. Batteriets laddningsnivå 4. Symboler. Se Symboler på sidan Namnet på nätet eller en operatörslogotyp 6. Klocka 7. Display 8. Den vänstra valknappen (8) är Gå till eller en genväg till en funktion som du valt. Se Vänster valknapp på sidan Den mellersta valknappen (9) är Meny. 10.Den högra valknappen (10) kan vara Namn som du kan använda för att visa listan med kontakterna på menyn Kontakter, ett operatörs-specifikt namn för åtkomst till en operatör-specifik webbplats eller en genväg till en funktion som du valt. Se Höger väljarknapp på sidan 30. Symboler Du har olästa meddelanden. Telefonen har registrerat ett missat samtal. Se Logg på sidan 28. Knappsatsen är låst. Se Koder på sidan 10. Telefonen ringer inte vid ett inkommande samtal eller textmeddelande när Ringtonsfunktion är Ringer ej och Meddelandesignal är Ljudlös. Se Signaler på sidan Komma igång

17 Alarmet har inställningen På. Se Alarmklocka på sidan 40., När paketdataanslutningen är i läget Alltid online och paketdatatjänsten är tillgänglig visas ikonen på displayen., En GPRS- eller EGPRS-anslutning har upprättats., En GPRS- eller EGPRS-anslutning har upprättats (parkerad). Indikator för Bluetooth-anslutning. Se Ansluta via Bluetooth på sidan 31. Offline-profil Du kan inaktivera alla radiofrekvensfunktioner och fortfarande använda offlinespel, kalendrar, musikspelaren och telefonnummer. Använd offline-profilen i radiokänsliga miljöer ombord på flygplan eller på sjukhus. När offline-profilen är aktiv, visas. Välj Meny > Inställningar > Profiler > Offline > Aktivera eller Anpassa. Om du vill att telefonen ska fråga varje gång den slås på om offline-profilen ska användas, väljer du Meny > Inställningar > Telefon > Offline-fråga > På eller Av. Om du vill inaktivera offline-profilen väljer du bara en annan profil. Med profilen för offline-arbete eller flygning, kan du behöva låsa upp enheten och ändra till samtalsprofilen innan du ringer. Varning! I profilen för flygning går det inte att ringa eller ta emot några samtal, inte ens nödsamtal, eller att använda andra funktioner som behöver nätsignal. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden. Om du behöver ringa ett nödsamtal när enheten är låst och profilen flygning är aktiverad, kan det gå att i låskodsfältet ange ett officiellt nödnummer som finns inprogrammerat i enheten och välja 'Samtal'. Enheten kommer att bekräfta att du vill avsluta profilen flygning och starta ett nödsamtal. 2. Samtal Ringa ett samtal Gör något av följande: Ange telefonnumret inklusive riktnummer och tryck på knappen Ring. Samtal 17

18 När du ringer utlandssamtal trycker du två gånger på * för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer. Tryck en gång på ring för att visa listan över de senast slagna numren och tryck sedan på ring igen. Ring ett namn eller nummer i Kontakter. Se Kontakter på sidan 26. Om du vill öka eller minska volymen under ett samtal bläddrar du uppåt eller nedåt. Svara på eller avvisa ett samtal Om du vill besvara ett samtal trycker du på knappen Ring. Om du vill avsluta samtalet trycker du på knappen Avsluta. Om du vill avvisa samtalet trycker du på knappen Avsluta. Om du vill stänga av ringsignalen väljer du Ljud av. Svara på eller avvisa sedan samtalet. Snabbuppringning Tilldela ett telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna från 3 till 9: 1. Välj Meny > Kontakter > Snabb-uppringn. 2. Bläddra till det snabbuppringningsnummer du vill använda. 3. Om ett nummer redan har tilldelats knappen väljer du Val > Ändra, annars väljer du Tilldela. 4. Välj Sök och den kontakt som du vill tilldela. Om funktionen Snabbuppringning är inaktiverad får du frågan om du vill aktivera den. Välj Meny > Inställningar > Samtal > Snabbuppringning > På eller Av. Om du vill ringa ett nummer håller du ned snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds. Utökad röstuppringning Du kan ringa ett samtal genom att säga det namn som har sparats i telefonens kontaktlista. Om du vill ställa in en kontakt för röstuppspelning väljer du Meny > Inställningar > Telefon > Röstigenkänning > Röstigenk.språk och följer anvisningarna på displayen. 18 Samtal

19 Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på följande: Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst. Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det. Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmärken på en plats där det inte är så mycket ljud. Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer. Obs! Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning. Alternativ under ett samtal Många av de alternativ som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta tjänstleverantören för information om tillgänglighet. Tjänstleverantören kan t.ex. erbjuda alternativ som konferenssamtal, videodelning och parkering av samtal. Samtal väntar Välj Meny > Inställningar > Samtal > Val för samtal väntar > Aktivera om du vill få ett meddelande från nätet om du får ett inkommande samtal under ett annat samtal (nättjänst). Om du vill besvara det väntande samtalet under ett pågående samtal trycker du på Ring. Det första samtalet parkeras. När du vill avsluta det pågående samtalet trycker du på avsluta. 3. Skriva in text Du kan skriva text med normal textinmatning eller automatisk textigenkänning. När du skriver in text håller du ned Val för att växla mellan normal textinmatning, som visas med, och automatisk textigenkänning, som visas med. Alla språk stöds inte av automatisk textigenkänning. Teckenstorleken visas med, och. Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på #. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge, som visas med, håller du ned # och väljer Sifferläge. Om du vill växla från sifferläge till teckenläge håller du ned #. Om du vill ställa in språk väljer du Val > Skrivspråk. Skriva in text 19

20 Normal textinmatning Tryck på en sifferknapp från 1 till 9 upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text. Tryck på 0 för att skriva ett mellanslag. De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under knappen 1. Automatisk textigenkänning Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordbok, där du kan lägga till nya ord. 1. Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna 2 till 9. På telefonen visas * eller så visas bokstaven om den utgör ett ord. De bokstäver som du har skrivit in är understrukna. 2. När du har skrivit ordet och det korrekta ordet visas, bekräftar du det och lägger till ett mellanrum genom att trycka på 0. Om det är fel ord trycker du på * upprepade gånger och väljer ordet ur listan. Om ett frågetecken visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på Stava. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på Spara. Om du vill skriva ett sammansatt ord skriver du den första delen av ordet och bläddrar åt höger för att bekräfta det. Skriv sista delen av ordet och bekräfta ordet. 3. Börja skriva nästa ord. 4. Meddelanden Skriva och skicka ett textmeddelande (SMS) 1. Välj Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Meddelande. 2. Ange ett eller flera telefonnummer i fältet Till: adressfält. Om du vill hämta ett telefonnummer från minnet väljer du Lägg till. 3. Skriv meddelandet i fältet Text: adressfält. Om du vill använda en textmall bläddrar du nedåt och väljer Bifoga. 4. Välj Sänd. 20 Meddelanden

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Nokia 6600 fold Användarhandbok

Nokia 6600 fold Användarhandbok Nokia 6600 fold Användarhandbok 9207332 Utgåva 2 SV 0434 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-325 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6212 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6212 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6216 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6216 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Komma igång. Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV

Komma igång. Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV Komma igång Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N77-1. Nedan kallad Nokia N77. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Nokia 5310 XpressMusic Användarhandbok

Nokia 5310 XpressMusic Användarhandbok Nokia 5310 XpressMusic Användarhandbok 9203506 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-303 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Nokia 6303i classic Användarhandbok

Nokia 6303i classic Användarhandbok Nokia 6303i classic Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätt i SIM-kortet och batteriet 6 Sätt i och ta bort minneskortet 7 Ladda batteriet 8 GSM-antenn

Läs mer

Din manual NOKIA 6131 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822181

Din manual NOKIA 6131 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822181 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6131. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6131 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-209 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Nokia 3710 fold Användarhandbok

Nokia 3710 fold Användarhandbok Nokia 3710 fold Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätt i och ta bort minneskortet 7 Ladda batteriet 8 GSM-antenn

Läs mer

Nokia 2760 Användarhandbok. 9203349 Utgåva 2 SV

Nokia 2760 Användarhandbok. 9203349 Utgåva 2 SV Nokia 2760 Användarhandbok 9203349 Utgåva 2 SV 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-258- produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Nokia 5000 Användarhandbok

Nokia 5000 Användarhandbok Nokia 5000 Användarhandbok 9207992 Utgåva 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-362 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Nokia 3720 classic Användarhandbok

Nokia 3720 classic Användarhandbok Nokia 3720 classic Användarhandbok Utgåva 3.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Hållbarhet 5 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kortet och batteriet 6 Sätt i och ta bort minneskortet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia 6233 Användarhandbok. 9245055 Utgåva 1

Nokia 6233 Användarhandbok. 9245055 Utgåva 1 Nokia 6233 Användarhandbok 9245055 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-145 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Nokia 6136 Användarhandbok

Nokia 6136 Användarhandbok Nokia 6136 Användarhandbok 9252778 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-199-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Nokia 2330 classic Användarhandbok

Nokia 2330 classic Användarhandbok Nokia 2330 classic Användarhandbok 9214227 Utgåva 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-512 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Din manual NOKIA 3220 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821258

Din manual NOKIA 3220 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821258 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3220. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 3220 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Din manual NOKIA N91-2 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/827622

Din manual NOKIA N91-2 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/827622 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N91-2 8GB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 6800 9355271 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 6800 9355271 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok för Nokia 6800 9355271

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

Nokia 7230 Användarhandbok

Nokia 7230 Användarhandbok Nokia 7230 Användarhandbok Utgåva 3.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Allmän information 5 Om enheten 5 Nätverksläge 5 Nättjänster 5 Delat minne 6 Koder 6 Programuppdateringar med en dator 6 Support 7 Komma

Läs mer

Nokia X3-02 Användarhandbok

Nokia X3-02 Användarhandbok Nokia X3-02 Användarhandbok Utgåva 3.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 6210 Navigator

Användarhandbok för Nokia 6210 Navigator Användarhandbok för Nokia 6210 Navigator 9207751 Utgåva 2 SV 0434 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-367 står i överensstämmelse med de väsentliga

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2 Nokia Streamer 9238048 Ausgabe 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna SU-22, SU-24 och SU-25 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EG.

Läs mer

Nokia C2-01 Användarhandbok

Nokia C2-01 Användarhandbok Nokia C2-01 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Om enheten 5 Nättjänster 5 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ta bort minneskortet

Läs mer

Användarhandbok. 9355151 Utgåva 2 SV

Användarhandbok. 9355151 Utgåva 2 SV Användarhandbok 9355151 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NPM-6 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. En kopia

Läs mer

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Nokia Bilmonteringssats CK-300 Användarhandbok för CarMenu

Nokia Bilmonteringssats CK-300 Användarhandbok för CarMenu Nokia Bilmonteringssats CK-300 Användarhandbok för CarMenu 9207836 Utgåva 1 SV 0434 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av hela eller delar av

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i 9249001 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-244D

Läs mer

Nokia 2710 Användarhandbok

Nokia 2710 Användarhandbok Nokia 2710 Användarhandbok Utgåva 2.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Support 5 Komma igång 5 Sätta i SIM-kortet och batteriet 5 Sätt i ett microsd-kort 5 Ta bort microsd-kortet 6 Ladda batteriet 6 GSM-antenn

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Installationshandbok. PC Suite. SV 9354097 Issue 2

Installationshandbok. PC Suite. SV 9354097 Issue 2 Installationshandbok för PC Suite Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) SV 9354097

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Nokia 2610 Användarhandbok. 9248177 Utgåva 1

Nokia 2610 Användarhandbok. 9248177 Utgåva 1 Nokia 2610 Användarhandbok 9248177 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RH-86 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 7200. 9311088 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 7200. 9311088 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 7200 9311088 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-23 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok 9353826 Utgåva 1

Användarhandbok 9353826 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353826 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Nokia 6700 slide Användarhandbok

Nokia 6700 slide Användarhandbok Nokia 6700 slide Användarhandbok Utgåva 3 0. 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Om enheten 4 Nättjänster 5 Anvisningar och hjälp i enheten 6 Support 6 Automatisk programuppdatering 6 Uppdatera programmen med

Läs mer

Användarhandbok. 9351839 Issue 2

Användarhandbok. 9351839 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351839 Issue 2 Nokia

Läs mer

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Nokia N85 Komma igång

Nokia N85 Komma igång Nokia N85 Komma igång 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi och Nokia Care är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation.

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Nokia E60 Användarhandbok

Nokia E60 Användarhandbok Nokia E60 Användarhandbok 9241286 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-49 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Översikt över telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...6 Ladda batteriet...6 Maximera batterikapaciteten...6 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minneskortet...11

Läs mer

Nokia 206 Användarhandbok

Nokia 206 Användarhandbok Nokia 06 Användarhandbok Utgåva. SV Innehåll Knappar och delar...5 Sätta i ett SIM-kort och batteri...8 Sätta i ett minneskort...9 Ladda batteriet...9 Låsa knapparna...0 Utforska din telefon...0 Kopiera

Läs mer

Användarhandbok Nokia 225

Användarhandbok Nokia 225 Användarhandbok Nokia 225 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia 225 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Sätt i SIM-kort, batteri och minneskort 4 Ladda batteriet 6 Låsa och låsa upp knapparna

Läs mer

Nokia Bluetooth stereoheadset BH-503 Användarhandbok

Nokia Bluetooth stereoheadset BH-503 Användarhandbok Nokia Bluetooth stereoheadset BH-503 Användarhandbok 9203666 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten HS-95W uppfyller grundläggande krav och andra relevanta

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Nokia C5 00 Användarhandbok

Nokia C5 00 Användarhandbok Nokia C5 00 Användarhandbok Utgåva 3.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

Nokia X7-00 Användarhandbok

Nokia X7-00 Användarhandbok Nokia X7-00 Användarhandbok Utgåva 2.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 6 Knappar och delar 6 Antennplatser 8 Headset 8 Ändra volymen på ett telefonsamtal, ljudklipp eller videoklipp 9 Låsa eller

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat. 9311542 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat. 9311542 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat 9311542 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-11 uppfyller villkoren

Läs mer

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N72-5 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-180-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Nokia 5730 Xpress Music Användarhandbok. Utgåva 2

Nokia 5730 Xpress Music Användarhandbok. Utgåva 2 Nokia 5730 Xpress Music Användarhandbok Utgåva 2 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-465 står i överensstämmelse

Läs mer

Nokia E90 Communicator Användarhandbok

Nokia E90 Communicator Användarhandbok Nokia E90 Communicator Användarhandbok 9251268 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RA-6 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Microsoft Apps Användarhandbok

Microsoft Apps Användarhandbok Microsoft Apps Användarhandbok Utgåva 1 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps får du tillgång till Microsofts affärsappar på en Nokia Belletelefon som har programversion 111.030.0609.

Läs mer

Användarhandbok Nokia 108 Dual SIM

Användarhandbok Nokia 108 Dual SIM Användarhandbok Nokia 108 Dual SIM Utgåva 1.3 SV Användarhandbok Nokia 108 Dual SIM Innehåll Säkerhetsinformation 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Sätta i SIM-kort och batteri 4 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Nokia E52 Användarhandbok

Nokia E52 Användarhandbok Nokia E52 Användarhandbok Utgåva 6.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 6 Nättjänster 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Sök efter hjälp 8 Support 8 Hålla enhetens programvara uppdaterad 8 Hjälp

Läs mer

Nokia C5 00 Användarhandbok

Nokia C5 00 Användarhandbok Nokia C5 00 Användarhandbok Utgåva 2.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 5630

Användarhandbok för Nokia 5630 Användarhandbok för Nokia 5630 Utgåva 1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-431 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Nokia 6760 slide Användarhandbok. Utgåva 3

Nokia 6760 slide Användarhandbok. Utgåva 3 Nokia 6760 slide Användarhandbok Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-573 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Innehåll i kartongen AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och Snabbstartguide 2. Din telefon 3 1 2 3 4 5 6 7 1. Indikator

Läs mer