Utvärdering av 3D-biosystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av 3D-biosystem"

Transkript

1 LiU-ITN-TEK-A--10/037--SE Utvärdering av 3D-biosystem Rebecca Bragée Department of Science and Technology Linköping University SE Norrköping, Sweden Institutionen för teknik och naturvetenskap Linköpings Universitet Norrköping

2 LiU-ITN-TEK-A--10/037--SE Utvärdering av 3D-biosystem Examensarbete utfört i medieteknik vid Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet Rebecca Bragée Handledare Michael Pääbo Examinator Björn Gudmundsson Norrköping

3 Upphovsrätt Detta dokument hålls tillgängligt på Internet eller dess framtida ersättare under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida Copyright The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible replacement - for a considerable time from the date of publication barring exceptional circumstances. The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, security and accessibility. According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its WWW home page: Rebecca Bragée

4 Utvärdering av 3D-biosystem Rebecca Bragée Handledare: Michael Pääbo Examinator: Björn Gudmundsson

5 Sammanfattning Ända sedan början av 1900 talet har 3D bio kommit och gått. Den hade en epok under 1920 talet som snabbt dog ut på grund av att tekniken var otillräcklig och folk upplevde det som obehagligt. Nya försök gjordes under 1950, 1970 och 1980 talet, men inget lyckades. Nu på 2000 talet säger filmskaparna att 3D är här för att stanna. Argumentationen är att den digitala tekniken medför något som den tidigare tekniken inte kunde, det vill säga bildstillheten. Dessutom har filmtekniken och post produktionen förbättrats. Även visningssystemen för 3D film är mer utvecklade med både polariserade varianter, aktiva glasögon och spektral uppdelning. Examensarbetet fokuserar på att studera de visningssystem som finns för biografmarknaden och att föra en diskussion om 3D är här för att stanna eller om det är en fluga även denna gång. Fokus ligger främst på hur den Skandinaviska marknaden ser ut eftersom alla de Skandinaviska länderna valt olika 3D biosystem. Det finns fem ledande 3D biosystem på marknaden idag. Det är Dolby 3D, IMAX 3D, Master Image, RealD och XPand. Av dessa 3D biosystem kommer fyra att studeras närmre. IMAX 3D kommer inte att studeras då SF har fört diskussioner med dem och dragit slutsatsen att det i dagsläget är för dyrt. Dolby 3D har idag marknaden i Norge men även biografer i Sverige, och då framförallt Folkets Bio, har valt att satsa på detta 3D biosystem. Det är ett av systemen som inte kräver att man byter duk, utan det fungerar att köra på vanliga vita dukar. Deras teknik bygger på spektral uppdelning av ljusets våglängder. Glasögonen återanvänds eftersom de är dyra. Master Image har tagit marknaden i Danmark och i Sverige börjar man se fler Master Image anläggningar, framförallt på SF Bio. Master Image teknik bygger på cirkulär polarisering. Den kräver cirkulärt polariserade glasögon och en cirkulär roterande skiva placeras framför projektorns lins för att skapa polariseringen. Systemet behöver en silverduk och glasögonen är idag en engångsartikel. RealD är ett av de ledande systemen på marknaden och finns idag både i Sverige och i Norge. 3Dbiosystemet bygger på att man använder cirkulärt polariserande glasögon. Framför linsen på projektorn installeras vad de kallar en z screen för att skapa polariseringen. Glasögonen är en engångsartikel och silverduk krävs. Xpand är det valda 3D biosystemet i Finland. Det är det enda systemet på marknaden just nu som använder sig av aktiva glasögon, vilket innebär att man efter cirka 200 timmar måste byta batterier på glasögonen. Detta system behöver inte en silverduk, utan fungerar på vanlig matt vit duk. Glasögonen är väldigt dyra i inköp och återanvänds. De är även stora i förhållande till glasögonen i de passiva systemen, främst vid jämförelse med RealD och Master Image. Mitt råd är att man inte ska begränsa sig till en leverantör av 3D biosystem. Mycket beror på hur salongen ser ut från början, som till exempel hur bred den är. Om man sätter in en silverduk i en väldigt bred salong, kan man räkna med att kantplatserna får dålig ljusreflektion och därmed kan artefakter som duken medför bli tydligare. Man kan även ta ställning till om man vill binda en salong till 3D visningar eller om möjligheten att flytta runt systemet snabbt och effektivt är av intresse. Oavsett vilket system man väljer i slutändan finns det för och nackdelar med samtliga.

6 Abstract 3D cinema has since the beginning of the 20 th century tried to stay put on the market. The first period was during the 1920 s, but the technique was insufficient and the people experienced discomfort. They also tried to introduce it during the 1950 s, 1970 s and 1980 s, but failed. Now during the 21 st century the cinematographers says that 3D cinema is here to stay. The argumentation is that the digital technique brings something that the earlier technique couldn t, which is a steady image. Moreover, the post production and filmmaking as well as the viewing systems have evolved. Today polarising techniques, active shutter glasses and spectral division are available for 3D cinema viewing systems. This Master Thesis focuses on the different viewing systems for the cinemas. There will also be a discussion whether 3D is here to stay or not. The Scandinavian market will be under focus since all the Scandinavian countries has chosen different 3D cinema systems. There are five major 3D cinema systems on the market today: Dolby 3D, IMAX 3D, Master Image, RealD and XPand. Four of these systems will be studied more thoroughly. IMAX 3D will not be taken under consideration since SF has come to the conclusion that they are too expensive at the moment. Dolby 3D has the market share in Norway; they also have a small market share in Sweden, mainly by Folkets Bio. This is one of the systems that don t demand a silver screen. It can be used on regular matte white screens. Their technique is based on spectral division of the light and its wavelengths. The glasses are reused since they are expensive. Master Image has the market share in Denmark and is also becoming more common in Sweden, mainly by SF Bio. Master Image s technique is based on circular polarisation. It uses circularly polarised glasses and a circular rotating disk in front of the lens to create the polarisation. This system needs a silver screen and the glasses are disposable. RealD is one of the top brands on the market and has some market shares in both Sweden and Norway. This 3D cinema system uses circular polarised glasses. A so called Z screen is installed in front of the lens to create the polarisation. The glasses are disposable, as Master Image s glasses, and RealD also needs to use a silver screen. Xpand is the 3D cinema system chosen in Finland. It is for the moment the only system on the market that uses active glasses, which includes changing batteries every 200 hours. This system doesn t need a silver screen; it is perfectly fine on a matte white screen. The glasses are expensive and are reused. The glasses are larger compared to the passive glasses, especially when compared to RealD s and Master Image s glasses. My advice is to not narrow down to just one 3D cinema system. The theatre s structure is of importance, for example the width of it. The use of a silver screen in a wide theatre results in seats on the side with low light levels, resulting in artefacts from the screen. Another standpoint is the possibility to move the 3D system between screens effectively. No matter which system you choose, all have advantages and disadvantages.

7 Förord Jag vill tacka alla personer som ställt upp på intervjuer och hjälpt mig med informationsinsamling och som har förklarat hur marknaden ser ut, eftersom det har varit väldigt svårt att samla in material. Jag vill även tacka min handledare Michael Pääbo, som har varit till stor hjälp när jag varit nära att ge upp. Jag vill också passa på att tacka min examinator Björn Gudmundsson som har haft tålamod med att examensarbetet dragit ut på tiden. Ett stort tack till familjen, vänner och mina arbetskollegor som stått ut med mina funderingar och diskussioner kring ämnet under en lång period.

8 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 ABSTRACT...3 FÖRORD...4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...5 FIGUR- OCH TABELLFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND SYFTE Problemställning Omfattning Förväntat resultat FRÅGESTÄLLNING METOD AVGRÄNSNINGAR KÄLLOR RAPPORTSTRUKTUR TEORETISK REFERENSRAM STEREOSKOPISKT SEENDE Stereoskop Samsyn Synsystemet LJUSETS EGENSKAPER Vågrörelse Synligt ljus och färguppfattning Reflektion POLARISERING Linjärpolarisering Cirkulär polarisering Elliptisk polarisering CROSSTALK OCH GHOSTING AKTIVA GLASÖGON PASSIVA GLASÖGON Anaglyfer Spektral uppdelning Polariserade glasögon DUKAR Teoretiska begrepp Silverduk Matt vit duk D-BIOSYSTEM DOLBY Företagspresentation Teknik IMAX 3D MASTER IMAGE Företagspresentation Teknik REALD Företagspresentation Teknik XPAND Företagspresentation...35

9 3.5.2 Teknik ÖVERBLICK AV MARKNADEN KORT SAMMANFATTNING AV 3D-BIOSYSTEMEN Dolby MasterImage RealD XPand IMAX BELÄGGNINGSSTATISTIK PÅ SF:S 3D-VISNINGAR RESULTAT OCH DISKUSSION RESULTAT OCH SLUTSATS Resultat Slutsats DISKUSSION Digitalisering D-system Teknik Upplevelse Miljöaspekt Framtida rekommendationer och funderingar KÄLLFÖRTECKNING...47 BILAGA 1: MÖTE MED ARI SAARINEN, FINN KINO, FINLAND...52 BILAGA 2: TELEFONMÖTE MED RAMON REISMÜLLER, BIOGRAFHANDLÄGGARE PÅ SFI, SVERIGE...55 BILAGA 3: NAB SHOW 2009; VARIERANDE FÖRELÄSARE BILAGA 4: INTERVJU OCH INSTALLATIONSDAG MED LARS EKBERG, TEKNIKER, VIDEVOX, SVERIGE...63

10 Figur- och tabellförteckning FIGUR 1: SKISS ÖVER WHEATSTONES STEREOSKOP...5 FIGUR 2: TVÅ EXEMPELBILDER SOM ANVÄNDES I WHEATSTONES STEREOSKOP...6 FIGUR 3: WHEATSTONES STEREOSKOP I ANVÄNDNING...6 FIGUR 4: BREWSTERS STEREOSKOP...7 FIGUR 5: EXEMPEL PÅ BILDER TILL BREWSTERS STEREOSKOP...7 FIGUR 6: VIEW-MASTER...8 FIGUR 7: TESTA DIN SAMSYN...8 FIGUR 8: SYNEN. HÖGRA RESPEKTIVE VÄNSTRA HEMISFÄREN...9 FIGUR 9: SYNFÄLTET OCH HUR DET TOLKAS...10 FIGUR 10: SYNLIGT LJUS...11 FIGUR 11: PRIMÄRA FÄRGERNAS VÅGLÄNGDER SOM DE UPPFATTAS I TAPPARNA...12 FIGUR 12: LJUSETS EGENSKAPER VID EN YTA FIGUR 13: REFLEKTION AV DIFFUST LJUS OCH SPEGLANDE REFLEKTION...13 FIGUR 14: REFLEKTIONSLAGEN...14 FIGUR 15:E-VEKTORN SOM BESKRIVER POLARISERAT LJUS, UPPDELAD I KOMPONENTER...14 FIGUR 16:ELEKTROMAGNETISK TRANSVERSELL VÅG FIGUR 17: LINJÄR POLARISERING AV OPOLARISERAT LJUS...16 FIGUR 18: CIRKULÄR POLARISERING...16 FIGUR 19: HÖGER CIRKULÄR POLARISERING...17 FIGUR 20:CIRKULÄR HÖGER POLARISERING...18 FIGUR 21: ANAGLYFISKA GLASÖGON...20 FIGUR 22: TVÅ VARIANTER AV ANAGLYFISKA GLASÖGON, OLIKA FÄRGER ANVÄNDS. TILL VÄNSTER GRÖN/MAGENTA OCH TILL HÖGER RÖD/CYAN...20 FIGUR 23: HUR ANAGLYFISKA GLASÖGON FUNGERAR...21 FIGUR 24: SPEKTRAL UPPDELNING AV DE TVÅ BILDER SOM SKAPAR EN STEREOSKOPISK BILD...22 FIGUR 25:EXEMPEL PÅ ETT INTERFERENSFILTER FIGUR 26: DOLBYS FILTERHJUL SOM MONTERAS INUTI PROJEKTOR...28 FIGUR 27: DOLBYS GLASÖGON...28 FIGUR 28: MASTER IMAGE POLARISERINGSSKIVA FRAMFÖR PROJEKTORN, SNETT FRAMIFRÅN...30 FIGUR 29: MASTER IMAGE POLARISERINGSSKIVA, SETT FRÅN SIDAN...30 FIGUR 30: MASTER IMAGE CIRKULÄRA POLARISERINGSSKIVA...31 FIGUR 31: POLARISERINGSSKIVAN I MASTER IMAGE SYSTEM...31 FIGUR 32: MASTER IMAGES SAMMANLÄNKNING MED PROJEKTORN...32 FIGUR 33: CIRKULÄRT POLARISERADE GLASÖGON, FRÅN REALD...33 FIGUR 34: REALD:S ÄLDRE MODELL AV Z-SCREEN...34 FIGUR 35: REALD:S NYVERSION AV Z-SCREEN...34 FIGUR 36:REALD:S Z-SCREEN...35 FIGUR 37: SCHEMATISKT ÖVERBLICK ÖVER EN BIOSALONG MED XPANDS SYSTEM...36 TABELL 1: WBS FÖR EXAMENSARBETET...2 TABELL 2: HARKNESS DUKAR. VINKELNS PÅVERKAN PÅ GAINVÄRDET...24 TABELL 3:SILVERDUK. VINKELNS PÅVERKAN PÅ GAINVÄRDE...25 TABELL 4: MATT VIT DUK. VINKELNS PÅVERKAN PÅ GAINVÄRDET...26 TABELL 5: ÖVERBLICK AV 3D-BIOSYSTEMEN...37 TABELL 6: DOLBY: FÖR- OCH NACKDELAR...38 TABELL 7: MASTER IMAGE: FÖR- OCH NACKDELAR...38 TABELL 8: REALD: FÖR- OCH NACKDELAR...39 TABELL 9: XPAND: FÖR- OCH NACKDELAR...39 TABELL 10: BESÖKARE OCH BELÄGGNING PÅ 3D-FILMER PER MÅNAD SEDAN FÖRSTA VISNING...40 TABELL 11: BESÖKARE OCH BELÄGGNING PER 3D- FILM...41

11 1 Inledning Denna rapport bygger på ett examensarbete på 20 veckor och kommer att behandla nutida tekniken kring 3D bio samt vilka 3D biosystem som finns på marknaden. Detta kapitel behandlar bakgrunden till examensarbetet; vad syftet är, vilka avgränsningar som finns och vilka metoder som har använts för att få fram information för arbetet. Kapitlet innehåller även en värdering av valda källor samt en kort sammanfattning om rapportens struktur. 1.1 Bakgrund Än idag kör majoriteten av biograferna runtom i världen 35 mm film, men de flesta står inför en förändring till den digitala tekniken som expanderar explosionsartat. Som exempel ska Norge ha digitaliserat helt innan slutet av år Även i Sverige jobbar Svenska Filminstitutet (SFI) mot ett liknande mål enligt Ramon Reismüller som är biografhandläggare på SFI, se bilaga 2. En av de senaste utvecklingarna är 3D bio. Även den expanderar explosionsartat och väntetiden för utrustning kan variera från någon månad upp till ett halvår. Idag finns det ett antal olika system för visning av 3D bio. Bara i Skandinavien har de största biografkedjorna valt olika 3D biosystem och frågan är vilket som är det bästa systemet på marknaden idag. I samarbete med SF Bio ska en opartisk utvärdering genomföras av de system som finns på marknaden idag. 1.2 Syfte Problemställning Den information och kunskap som finns tillgänglig för biografägarna idag kommer direkt från någon av leverantörerna till de olika 3D biosystemen som finns på marknaden. Vad man idag inte vet är vilket system som är tekniskt och ekonomiskt mest lönsamt. Biografägarna saknar kunskapen om vilket som ger den bästa tekniska upplevelsen på duken såväl som kundnyttan det valda systemet ger. Med kundnytta menar man hur mycket valet av 3D biosystem påverkar kundens upplevelse. Systemet måste både vara bekvämt och ge en bra bild. Biografägarna saknar även information om vilket system som ger minst kostnader ifråga om drift, inköp av ny utrustning och användarvänligheten av systemet vilket innefattar hur mycket utbildning personalen måste få för det nya systemet Omfattning Det här examensarbetet omfattar en analys av de 3D biosystem som finns på marknaden, genom att titta på dem både ur ett tekniskt och användar perspektiv. Då användarperspektivet studeras är det främst hur lätthanterligt systemet är och kundens upplevelse som är I fokus. Systemets lätthanterlighet betraktas utifrån dess driftmässiga egenskaper. Då kundens upplevelse betraktas är det främst bekvämligheten samt, till viss del, bildkvaliteten som är av intresse. Även marknaden för 3D film och dess framtid kommer att diskuteras Förväntat resultat Under examensarbetet förväntas det att ett 3D biosystem hittas, som uppfyller de villkor SF Bio har och att de stora skillnaderna på de olika systemen som idag finns på marknaden förklaras. Det förväntas även att en insikt uppnås i huruvida 3D har kommit för att stanna och om det är värt att satsa pengar på utrustningen som krävs för att kunna visa 3D film. 1

12 1.3 Frågeställning För att veta vilket system man ska satsa på krävs en utvärdering av de olika systemen som finns på marknaden, där personen som utvärderar dem är opartisk. För att utföra denna utvärdering finns följande frågeställningar: Vilka system finns på marknaden idag för visning av 3D film? Vad medför de olika systemen för merkostnader för biografen i form av ny utrustning, utbildning av personal samt driftkostnader? Vilket av systemen är det som anses mest ekonomiskt lönsamt i förhållande till vad den tekniska upplevelsen blir av en filmvisning i det valda systemet? Den tekniska upplevelsen omfattar vad resultatet på duken blir, det vill säga om det till exempel finns artefakter i bilden eller om bilderna är svårsynkroniserade med varandra och därmed ger en dålig 3D upplevelse. Det är även här man tittar på hur och om ett system är tekniskt överlägset jämfört med ett annat. 1.4 Metod För examensarbetet har en arbetsstruktur tagits fram och arbetet har brutits ner i mindre beståndsdelar i en så kallad work breakdown structure" (WBS), se tabell 1. I tabellen ser man tidsperioden för arbetet, som består av 20 veckor. Man ser även hur mycket tid som får läggas ner på de olika beståndsdelarna. Uppgift Instudering 2 Nulägesbeskrivning 5 Intervjuer 3 Problemanalys 6 Problemlösning 2 Litteraturstudie Rapportskrivning Presentation Tabell 1: WBS för examensarbetet Under instuderingsperioden studeras dagens marknad och hur den ser ut. Där studeras även vilka system som agerar på marknaden. Detta granskas sedan mer detaljerat under nulägesbeskrivningen och då framförallt på den skandinaviska marknaden eftersom de skandinaviska länderna har valt olika system. För att få en bättre uppfattning om 3D bio och 3D biosystem kommer intervjuer med personer som har kunskap inom området att ske. Intervjuerna omfattar både tekniker som installerar 3Dbioanläggningar, tekniskt ansvariga och SFI:s biografhandläggare. Intervjuteknik som används är en variant av den halvstrukturerade intervjun 1. Inför intervjuerna kommer det att finnas stödpunkter, 1 Halvstrukturerad intervju: Det finns en stödlista för frågor, de som intervjuas får samma frågor. Frågorna är öppna och därmed inte vinklade till ett svar i enbart en viss riktning. Det innebär även att man använder sig av så kallade sonderande frågor under intervjun, vilket går ut på att man kommer med ledfrågor om det verkar finnas mer information att hämta. [69] 2

13 men de kan variera beroende på personens bakgrund. Detta på grund av att de som intervjuas ska få möjlighet att berätta fritt vad de tycker och även bidra med kunskap inom området. Intervjuernas syfte är att skapa en större förståelse inom 3D bioområdet och även för att bilda en uppfattning om hur olika personer resonerar kring de olika systemen. Litteraturstudier sker fortlöpande under hela arbetet. Detta till stor del för att det är en bransch under exploderande utveckling och för att försöka få med de nya rönen är det viktigt att hålla ögonen öppna för nytt material. Jämförelse av de olika 3D biosystemen sker fortlöpande, och för att få en bättre inblick har jag personligen försökt att se samma filmmaterial på samtliga system som varit aktuella i diskussionen. Utöver detta var jag personligen delaktig vid installationen av två av 3D biosystemen i Sverige, samt närvarade på digital cinema summit under NAB Show 2009 för att få en större förståelse och inblick i hur marknaden ser ut och hur det fungerar tekniskt. 1.5 Avgränsningar 3D är ett brett begrepp. I rapporten då 3D nämns menas endast den stereoskopiska 3D:n som används vid filmvisning. 3D datorgrafik och liknande är inte behandlat i rapporten. De 3D biosystem som studeras i rapporten kräver digital utrustning. Många biografer använder än idag 35 mm film och har inte tillgång till digitala projektorer. Arbetet kommer inte att omfatta övergången till den digitala tekniken, eftersom det skulle vara för tidskrävande. Även val av digitalprojektorer för 3D biosystemen kommer inte att studeras. Det finns idag fyra ledande projektormärken: Barco, Christie, NEC och Sony. De flesta projektorer är kompatibla med majoriteten av 3D biosystemen, förutom Sony som bara fungerar med RealD. För den digitala visningen krävs även ett så kallat theater management system som hanterar uppspelningen av den digitala filmen med mera. På de biografer jag har varit på har samtliga använt sig av Dolbys uppspelningssystem. Val av digital utrustning (projektorer, mediaspelare, servrar med mera) kommer inte att diskuteras i rapporten. Information kring de olika 3D biosystemen kan vara svår att få tag på, på grund av företagshemligheter. Den information som finns tillgänglig kan även vara väldigt riktad eftersom den oftast kommer från företaget själv. Material som finns inom området är ofta på engelska och vissa termer som används kommer att vara på engelska då det är svårt att få en korrekt översättning. Vid dessa tillfällen kommer det att finnas en fotnot som kommer ha en förklaring av vad termen innebär. Jag kommer inte heller kunna tillsätta en testgrupp som utvärderar upplevelsen av de olika systemen både på grund av att alla system inte finns i Sverige ännu och på grund av att en djupgående analys på det planet skulle vara för tidskrävande. Ett system som det inte tagits hänsyn till är IMAX 3D. I Sverige finns IMAX 3D idag på Cosmonova. SF har haft diskussioner kring att installera deras teknik på vald salong men har ansett att det varit för dyrt samt inte uppfyllt kravet på dukstorlek som IMAX har. 1.6 Källor Majoriteten av litteratur till examensarbetet har sökts via Internet, då det inte finns böcker inom området. Till största delen har artiklar sökts, eftersom flertalet artiklar kan ses som pålitliga källor. Artiklar har sökts både via databaser och via Internetsidor som består av information för både 3

14 biografägare och andra inom branschen (exempelvis filmskapare med mera). Vissa artiklar kommer från Internetbaserade tidningar, där kunniga inom området ger ut information. Trovärdigheten i artiklarna anses tillräckligt pålitlig för att den information som hämtats kan användas för arbetet. Även kursböcker har utnyttjats för att beskriva fysikaliska begrepp och därmed anses de vara trovärdiga, då de till största delen enbart utnyttjats för att ge en generell beskrivning av exempelvis ljusets egenskaper. Den tillgängliga informationen om de olika 3D biosystemen har till största delen kommit direkt från företagen själva och därför har detta material lästs kritiskt. För att kompensera källorna i detta fall har intervjuer av kunniga personer inom området gjorts för att få ytterligare en uppfattning om informationen från företagen känns rimlig. Det förekommer även information från privat blog, men då personen som bloggar är mycket välkänd inom den tekniska utvecklingen av 3D återgivning anses källan vara pålitlig. För att förstå 3D biosystemen bättre har även patentdokument utnyttjats. Allt material som använts har lästs kritiskt. I vissa fall har flertalet artiklar inom samma område lästs för att den information som i slutändan används som referens kan ses som opartiskt. 1.7 Rapportstruktur Källhänvisningen sker enligt Vancouver systemet. Vid varje källhänvisning i den löpande texten står en siffra inom hakparenteser, och källan redovisas sedan i källförteckningen. Bilderna i rapporten källhänvisas med hjälp av fotnoter, där Internetkällan redovisas. I övrigt används fotnoter för att beskriva otydliga begrepp. Kapitelindelningen ser ut som följande: Inledning: Beskriver upplägget av arbetet och tillvägagångssättet samt avgränsningar som förekommit. Teoretisk referensram: Här behandlas teori som är väsentlig för vidare förståelse av tekniken bakom 3D biosystemen. 3D biosystem: Redovisar de största 3D biosystemen på marknaden och förklarar hur de fungerar tekniskt samt ger en bild av hur väletablerade företagen är på marknaden idag. Överblick av marknaden: Här behandlas beläggningsstatistiken från SF:s biografer och hur den har varit på 3D visningarna. Här behandlas även de olika 3D biosystemens egenskaper samt för och nackdelar de olika systemen har. Resultat och diskussion: Först tas examensarbetets resultat upp. Detta följs sedan av en diskussion där både resultat, teori och funderingar tas upp. I diskussionen nämns även slutsatser av arbetet och vad som kan behövas undersökas eller genomföras inom området. 4

15 2 Teoretisk referensram Detta kapitel kommer att ta upp teori kring 3D, begrepp som används och teknik som krävs för en 3D biovisning. För att skapa en förståelse för hur 3D bilder uppfattas och vad det är som gör att vi ser tredimensionellt behandlas ögat och främst det stereoskopiska seendet. Ljusets egenskaper kommer också att förklaras kortfattat för vidare förståelse av metoder som används för att skapa en 3D uppfattning. Under kapitlet om passiva glasögon förklaras även tekniken som krävs för de system som använder sig av passiva glasögon. Den teoretiska referensramen är av vikt för vidare förståelse av examensarbetet. 2.1 Stereoskopiskt seende Det var Sir Charles Wheatstone som 1838 insåg att man får två liknande men inte identiska bilder till ögonen som sammanlänkas till en bild och att det är dessa två bilder som ger oss djupseende, så kallat tredimensionellt seende [1]. Han beskrev detta på följande sätt: the mind perceives an object of three dimensions by means of the two dissimilar pictures projected by it on the two retinæ. [1, 2 stycke 1] Redan innan Wheatstones avhandling hade det funnits diskussioner om varför man hade två ögon, men ingen hade fram tills år 1838 klargjort hur de två olika bilderna man uppfattar var sammankopplade till djupseendet. [2] Stereoskop Begreppet stereoskop kom i bruk för första gången i Wheatstones avhandling [1] då han utvecklade det första stereoskopet, se figur 1 och figur 3. Under samma tidsperiod utvecklade även Sir David Brewster ett stereoskop som introducerades år Wheatstones stereoskop var utvecklat för tecknade bilder, då fotografiet först utvecklades år 1839 [3]. Figur 1: Skiss över Wheatstones stereoskop 2 2 Figur 1: Bild från invented 3d anaglyphs.html; vektoriserad för tydlighetens skull. 5

16 Tekniken bygger på att man placerar en användare så nära de två speglarna, A och A i figur 1, som möjligt. Användaren justerar sedan de två bilderna monterade på E och E, med hjälp av skruven p som är placerad längst till höger i figur 1, tills de två reflekterade bilderna skär varandra vid den optiska axeln 3. Enligt Wheatstone finns det bara ett läge då de binokulära 4 bilderna blir en bild med samma magnitud som originalbilderna. Det går att uppfatta bilden som en vid flera tillfällen, men då är magnituden fel samt att man kan uppleva att ögonen blir trötta (eng. fatigue). Exempel på bilder som placerades på E och E ses i figur 2. Den vänstra bilden som består av enbart prickar är i sin tur uppdelad i två bilder, a och b (som placeras på E respektive E). Den skapar illusionen av att ju längre till höger man tittar på bilden desto närmre är prickarna användaren. Den högra bilden skapar illusionen av en kon.[1] Figur 2: Två exempelbilder som användes i Wheatstones stereoskop 5 Figur 3: Wheatstones stereoskop i användning 6 3 Optisk axel: En rak linje som går genom hornhinnans centrum, vidare rakt genom pupillen, linsen och slutligen hamnar på näthinnan och på gula fläcken. Det är i gula fläcken detaljer av ett objekt uppfattas som bäst. [4] [5] 4 Binokulära bilder är bilder som kräver att bägge ögonen används för att skapa en stereobild av de två olika bilderna.[69] 5 Figur 2: Bilder från paper1838.html; vektoriserad för bättre kvalitet. 6 Figur 3: Bild från 6

17 Det är Sir David Brewsters stereoskop, se figur 4, som låg till grund för det som kom att användas för kommersiellt bruk under 1850 talet [3]. Hans teknik byggde på att stereoskopet hade konvexa linser istället för att det hade speglar som i Wheatstones stereoskop. Bilderna är i detta fall parallella med varandra och monterade på en skiva som skjuts in i slutet av stereoskopet, se figur 4 och figur 5. Fördelen med att använda linser istället för speglar är att avståndet mellan bilderna och ögonen kan förkortas, vilket gör att stereoskopet blir mer portabelt [6]. Linsen hjälper till att konvergera bilderna, vilket medför att de uppfattas som en sammanlänkad bild. Det, i sin tur, leder till en tredimensionell bild, eftersom bilderna motsvarar samma miljö men är lite förskjutna i sidled. Figur 4: Brewsters stereoskop 7 Stereoskop användes även i studier kring det binokulära seendet 8 och är än idag populära för kommersiellt bruk i form av så kallade View Masters, se figur 6 [6]. Intresset för tredimensionella bilder ökade då stereoskopet kommersialiserades och har utvecklats till att man även vill se rörliga bilder tredimensionellt. Figur 5: Exempel på bilder till Brewsters stereoskop 9 7 Figur 4: Bild från 8 Binokulärt seende: även kallat tredimensionellt seende. Den del av synfältet som uppfattas av bägge ögonen och som bland annat ger djupseende. 9 Figur 5: Bild från 7

Kvalitet inom offentlig upphandling en fallstudie av en kommunal förvaltning

Kvalitet inom offentlig upphandling en fallstudie av en kommunal förvaltning Kvalitet inom offentlig upphandling en fallstudie av en kommunal förvaltning Sandra Ershammar Catrine Haraldsson Kvalitetsutveckling Eventuell bild Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell

Läs mer

Agile Software Development - Vad betyder det i verkligheten?

Agile Software Development - Vad betyder det i verkligheten? C-uppsats LIU-ITN-C--05/006--SE Agile Software Development - Vad betyder det i verkligheten? Katrin Johansson 2005-06-08 Department of Science and Technology Linköpings Universitet SE-601 74 Norrköping,

Läs mer

Analys av informationsvägar vid ett transportföretag

Analys av informationsvägar vid ett transportföretag C-uppsats LITH-ITN-EX--05/004-SE Analys av informationsvägar vid ett transportföretag Pantea Sara Davidsson 2005-03-07 Department of Science and Technology Linköpings Universitet SE-601 74 Norrköping,

Läs mer

Användbart bokningssystem till frisersalong. Robert Johansson

Användbart bokningssystem till frisersalong. Robert Johansson Examensarbete Användbart bokningssystem till frisersalong av Robert Johansson LITH-IDA-EX-ING--04/023--SE 2004-12-08 Examensarbete Användbart bokningssystem till frisersalong av Robert Johansson LITH-IDA-EX-ING-04/023--SE

Läs mer

En cityförenings grafiska profil - Speciella faktorer och även riktlinjer för Mjölby City

En cityförenings grafiska profil - Speciella faktorer och även riktlinjer för Mjölby City LiU-ITN-TEK-G--12/019--SE En cityförenings grafiska profil - Speciella faktorer och även riktlinjer för Mjölby City Ronja Wall Jenny Widén 2012-05-30 Department of Science and Technology Linköping University

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Viral Facebook integration i mobilspelet Gravel av Mikael Eriksson LIU-IDA/LITH-EX-G--14/056--SE 2014-06-10

Läs mer

Svensk titel: 3D på webben nästa steg för E-handeln? Stereoskopisk 3D som produktpresentation.

Svensk titel: 3D på webben nästa steg för E-handeln? Stereoskopisk 3D som produktpresentation. 3D PÅ WEBBEN NÄSTA STEG FÖR E-HANDELN? STEREOSKOPISK 3D SOM PRODUKTPRESENTATION Kandidatuppsats i Informatik Per Bågmark VT 2013:KANI04 Förord Det finns många att tacka för bidrag till resultat framkomna

Läs mer

Institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete I Microsoft Dynamics AX databasaccess, kommunikation och tjänster för Commerce Runtime av Henrik Karlsson &

Läs mer

Schemaläggning av Norrköping Airport

Schemaläggning av Norrköping Airport LiU-ITN-TEK-G--12/066--SE Schemaläggning av Norrköping Airport Jasmin Dzeko 2012-11-23 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen för teknik och

Läs mer

En retrospektiv studie av vilka patientgrupper som erhåller insulinpump

En retrospektiv studie av vilka patientgrupper som erhåller insulinpump Magisteruppsats i Statistik En retrospektiv studie av vilka patientgrupper som erhåller insulinpump Jonna Alnervik & Peter Nord Andersson Upphovsrätt Detta dokument hålls tillgängligt på Internet eller

Läs mer

Utveckling av ett ärendehanteringssystem åt IT-avdelningen hos Billerud. Andreas Johansson Christer Ottosson

Utveckling av ett ärendehanteringssystem åt IT-avdelningen hos Billerud. Andreas Johansson Christer Ottosson Examensarbete Utveckling av ett ärendehanteringssystem åt IT-avdelningen hos Billerud av Andreas Johansson Christer Ottosson LITH-EX-ING 04/016--SE 2004-06-04 Examensarbete Utveckling av ett ärendehanteringssystem

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster A R V I D C E D E R G R E N o c h M A R K U S A N J O U - L A G E R S T R Ö M Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Drivkrafterna

Läs mer

Att skapa tilltro till verksamhetskritisk information

Att skapa tilltro till verksamhetskritisk information Jonas Haglund 2007-06-08 Att skapa tilltro till verksamhetskritisk information LITH-ITN-KTS-EX--07/014--SE Kärnverksamhetsdriven Information Assurance Att skapa tilltro till verksamhetskritisk information

Läs mer

Kommunikation inom projektering

Kommunikation inom projektering Kommunikation inom projektering Hur påverkar visuell planering och projektkontor? Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör HENRIK GRANROTH JESSICA KARMEHAG Institutionen för bygg- och

Läs mer

Svensk Form om den svenska formen

Svensk Form om den svenska formen Linköpings universitet Institutionen för tematisk utbildning och forskning Kultur, samhälle, mediegestaltning D-uppsats Svensk Form om den svenska formen Title: Svensk Form About the Swedish Form Juni

Läs mer

Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator

Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator VTI notat 7-2009 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator Utveckling och implementation Mikael Nordenrot Förord Föreliggande projekt har genomförts

Läs mer

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Vägen mot öppna standarder? Free- and open source software in municipalities The way towards open standards? Datum: 2009-12-10 Version: Slutversion

Läs mer

Sökmotorsoptimering Från nyckelord till relevant innehåll Fem företags SEO-praktik i förändring

Sökmotorsoptimering Från nyckelord till relevant innehåll Fem företags SEO-praktik i förändring Sökmotorsoptimering Från nyckelord till relevant innehåll Fem företags SEO-praktik i förändring Författare: Linda Pettersson Institutionen för Ekonomi och IT 2010-06-14 Handledare: Tomas Lindroth DEGREE

Läs mer

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik 2000:317 MASTER'S THESIS Avståndskamera för utomhusbruk Mats Hägg Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik Institutionen för Systemteknik Avdelningen för Signalbehandling 2000:317 ISSN: 1402-1617 ISRN: LTU-EX--00/317--SE

Läs mer

Faktorer som generellt påverkar bostadssäljares val av fastighetsmäklare

Faktorer som generellt påverkar bostadssäljares val av fastighetsmäklare Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom Kandidatutbildningen Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling nr. 193 Faktorer som generellt påverkar bostadssäljares val av fastighetsmäklare

Läs mer

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Jag bara lärde mig! En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Tove Martens Jonatan Svennered Reklam, grafisk design och visuell

Läs mer

Sociala fotografer. En studie av bilddelning på sociala medier. Av: Marcus Wigren, Johan Carlsson. Handledare: Fredrik Winberg

Sociala fotografer. En studie av bilddelning på sociala medier. Av: Marcus Wigren, Johan Carlsson. Handledare: Fredrik Winberg Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik HT 2011 Programmet för IT, medier och design 180hp (Frivilligt: Programmet för xxx) Sociala fotografer

Läs mer

Samspel mellan föräldrar och deras 16-månaders barn: Kommunikativ utveckling i relation till mind-mindedness och föräldrasensitivitet

Samspel mellan föräldrar och deras 16-månaders barn: Kommunikativ utveckling i relation till mind-mindedness och föräldrasensitivitet Institutionen för klinisk och experimentell medicin Magisteruppsats i logopedi, 30 hp Vårterminen 2013 ISRN LIU-IKE/SLP - A-- 13/013 -- SE Samspel mellan föräldrar och deras 16-månaders barn: Kommunikativ

Läs mer

BIM I SAMSPEL MED FEM

BIM I SAMSPEL MED FEM BIM I SAMSPEL MED FEM Arber Sulejmani Bedri Sallova Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet, 2012 Rapport TVBK - 5205 Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska

Läs mer

Att våga vara mobil - En studie i hur företag kan påverka konsumentens köpvanor genom införandet av mobil handel

Att våga vara mobil - En studie i hur företag kan påverka konsumentens köpvanor genom införandet av mobil handel Att våga vara mobil - En studie i hur företag kan påverka konsumentens köpvanor genom införandet av mobil handel Författare: Hannes Fagerman, Martin Nilsson Handledare LNU Joachim Timlon Examinator LNU

Läs mer

Surfplattor som läromedel i grundskolan

Surfplattor som läromedel i grundskolan Surfplattor som läromedel i grundskolan Läs- och skrivinlärning med hjälp av surfplattor JACOB CARLBAUM och DANIEL ERIKSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Surfplattor som läromedel i grundskolan

Läs mer

E-lärande när, var och hur som helst?

E-lärande när, var och hur som helst? E-lärande när, var och hur som helst? JOHANNA LAVESKOG Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05084 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44

Läs mer

Konsulters beskrivning av Big Data och dess koppling till Business Intelligence

Konsulters beskrivning av Big Data och dess koppling till Business Intelligence Examensarbete i Informatik Kandidatnivå Konsulters beskrivning av Big Data och dess koppling till Business Intelligence Författare: Henrik Besson Handledare: Leif Nordin Termin: VT 2012 Kurskod: 2IL00E

Läs mer

Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda

Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda Master of Science Thesis [in the Programme Information Engineering] NIKLAS KIHL-FORSBERG Department of Computer Science and Engineering CHALMERS UNIVERSITY

Läs mer