Äldrestatistik 2013/2014. Sammanställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldrestatistik 2013/2014. Sammanställning"

Transkript

1 Äldrestatistik 2013/2014 Sammanställning

2 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Sara Brundell Ansvarig handläggare: Sara Brundell URN:NBN:se:hi pdf Artikelnummer: pdf Publikationen hämtas i pdf-format på

3 Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 4 Befolkningsutvecklingen och dess utmaningar... 4 Äldre i Europa... 9 Hälsosamma levnadsår vid 65 år... 9 Fallolyckor Tillgång till dator och internet i hemmet den digitala klyftan Funktionsnedsättning, sjukdom och ohälsa Funktionsnedsättningar i Nationella folkhälsoenkäten Rörelsehinder Nedsatt rörelseförmåga (Kraftigt) nedsatt hörsel (Kraftigt) nedsatt syn Funktionsnedsättningar och sjukdomar i ULF Svårigheter att bära Svårigheter att gripa Skelettet och rörelseorganens sjukdomar Nedsatt hörsel Nedsatt syn Sjukdomar och ohälsa från olika statistikkällor Demenssjukdom Depressiva syndrom, ångestsyndrom och psykotiska tillstånd Diabetes... 18

4 Inkontinens Stroke Välfärdsteknologi/Hjälpmedel Rörelsehinder/förflyttningshjälpmedel Rullstolar Rollator Nedsatt syn/synhjälpmedel Trygghetslarm i ordinärt boende Hjälpmedelsverksamheten hjälpmedel och vissa insatser Insatser vid Syncentralerna Insatser vid hörcentralerna Hörapparater - Hörcentralerna/hörselrehabilitering Rullstolar - hjälpmedelscentralernas verksamhet Särskilda boendeformer eller hemtjänst i ordinärt boende Anhörigvårdare och informella hjälpgivare Insats, avlösning av anhörig i hemmet Studie om anhörigomsorgens omfattning och konsekvenser Definitioner av begrepp Övriga begrepp Referenser... 37

5 Förord Den här sammanställningen inom Statistikområdet Äldre är den sjunde i ordningen som har publicerats. Sammanställningen har genomförts sedan Initialt som en betydligt kortare version. Sammanställningen bygger på undersökningar som SCB:s Undersökning om levnadsförhållanden (ULF), Socialstyrelsens rapporter om kommunala insatser och hälso och sjukvård, Nationella folkhälsoenkäten med flera. Vi kan konstatera att i takt med att befolkningen åldras så ökar bland annat behovet av olika insatser och välfärdsteknologi (hjälpmedel). Statistikrapporten kan fungera som underlag för utredare inom äldreområdet. Sundbyberg, 15 april 2014 Nina Lindkvist chef för Analysavdelningen Hjälpmedelsinstitutet 1

6 Sammanfattning I Sverige finns närmare 1,9 miljoner personer som är 65 år eller äldre. Gruppen utgör procent av befolkningen ( ) att jämföras med procent på 1960-talet och knappt 5 procent på 1850-talet (Ref. 38). Under fyrtioårsperioden fördubblades antalet personer i åldern 65 år eller äldre (Ref. 30). 14 procent av de äldre (cirka personer) i åldersgruppen 65 år och äldre bodde permanent i särskilda boendeformer eller var beviljade hemtjänst i ordinärt boende den 1 oktober oktober 2012 var personer 65 år och äldre beviljade trygghetslarm som individuellt biståndsbeslutat larm. De motsvarar ungefär 9 procent av befolkningen i åldersgruppen. Knappt en fjärdedel (23 procent) som beviljades trygghetslarm var personer i åldersgruppen 65 till 79 år respektive 90 år och äldre. Drygt hälften (54 procent) var i åldersgruppen 80 och 89 år. Andelen kvinnor var 72 procent och andelen män 28 procent. I enkätstudien om anhörigomsorgens omfattning och vad den får för konsekvenser fann man att cirka äldre vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Det finns inga könsskillnader vad gäller tidsomfattning och frekvens men vad gäller typen av omsorg. Män ger mer praktisk hjälp och ekonomiskt stöd medan kvinnor oftare svarar för tillsyn, umgänge och personlig omsorg. Främst ges omsorgen i åldersgruppen 65 år och äldre till sin make, maka eller partner. Bland personer år är var femte person (19 procent) omsorgsgivare samt bland personer 81 år och äldre är ungefär var sjunde (15 procent) omsorgsgivare. I Sverige beräknas att det finns personer med demenssjukdom. De flesta är kvinnor vilket dels beror på att kvinnor löper högre risk att drabbas, dels att deras andel i befolkningen är högre än männens i de äldsta åldersgrupperna uppgav 35 procent av kvinnorna respektive 33 procent av männen i åldersgruppen år att de hade minst en funktionsnedsättning, vilket var en och en halv till två gånger mer än befolkningen i övrigt (20 procent för båda könen). Vid SCB:s senaste hälsofördjupning i undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) för 2004/2005 kunde man se att vid 75 års ålder sker en 2

7 dramatisk ökning. Drygt 20 procent av männen respektive knappt 40 procent av kvinnorna använder något förflyttningshjälpmedel. Bland personer 85 år och äldre är 70 procent av kvinnorna respektive 55 procent av männen använder något förflyttningshjälpmedel. Cirka använde rullstol. Ungefär hälften av rullstolsanvändarna var 80 år och äldre. Nästan två tredjedelar av rullstolsanvändarna var kvinnor. I samma undersökning uppgav cirka personer att de använde rollator. 95 procent av rollatoranvändarna var 65 år och äldre. Något mer än två tredjedelar av rollatoranvändarna var äldre än 80 år. Kvinnorna utgjorde tre fjärdedelar av rollatoranvändarna (Ref. 17). Hjälpmedelsinstitutets insamling av uppgifter från hjälpmedelscentralernas verksamhet gav ett lite högre antal rullstolsanvändare, cirka procent av rullstolsanvändarna var 65 år och äldre, knappt hälften (47 procent) 80 år och äldre. Skillnaden i det totala antalet rullstolsanvändare i de olika undersökningarna, kan dels bero på att respondenter möjligen inte ville uppge att de är hjälpmedelsanvändare och dels på att bland de användarna även finns korttidsanvändare av rullstol (Ref. 8). 3

8 Inledning Problemet är inte att vi lever längre, utmaningen är att klara finansieringen av välfärden när ett större antal personer är äldre och inte förvärvsarbetar Hjälpmedelsinstitutet har sedan början av 2000-talet sammanställt uppgifter inom äldreområdet utifrån ett funktionhinders- och hjälpmedelsperspektiv. Den här rapporten innehåller en sammanställning av uppgifter från större undersökningar och utredningar inom äldreområdet. Huvudsakligen uppgifter som mäter förhållanden ett till ett par år tillbaka i tiden. Tanken är att sammanställningen ska kunna användas som underlag vid till exempel utredningar inom äldreområdet. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Befolkningsutvecklingen och dess utmaningar Medellivslängden i befolkningen ökar och den största enskilda orsaken till det är att dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat hos båda könen. Männens medellivslängd ökar dock snabbare än kvinnornas vilket betyder att könsskillnaden i överlevnad minskar. Enligt Framtidskommissionen är problemet inte att vi lever längre, utmaningen är att klara finansieringen av välfärden när ett större antal personer är äldre och inte förvärvsarbetar. De äldre har större behov av välfärdstjänster än den förvärvsarbetande delen av befolkningen. Samtidigt som medellivslängden stadigt ökar har pensionsåldern inte följt med. Med hjälp av teknik och olika hjälpmedel kan betydelsen av ålder och kön minskas eller till och med upphöra i många yrken (Ref. 4, 12, 25, 46). I Sverige är närmare 1,9 miljoner personer 65 år eller äldre. Gruppen utgör cirka procent av befolkningen ( ) att jämföras med procent på 1960-talet och knappt 5 procent på 1850-talet (Ref. 38). Under fyrtioårsperioden fördubblades antalet personer i åldern 65 år eller äldre (Ref. 30). Det finns stora nationella skillnader. Stockholms län har lägst andel äldre av sin totala befolkning, 15 procent. Högsta andel, 23 procent, finns i Kalmar, Blekinge, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och på Gotland, Gruppen 65 år och äldre kommer att i ungefärliga värden öka från dagens närmare 1,9 miljoner invånare till 2,4 miljoner år 2030, 2,7 miljoner år 4

9 2050, 3 miljoner år 2060 och 3,7 miljoner Gruppens andel av den totala befolkningen beräknas öka från dagens 19 procent till 25 procent år 2060 (Ref. 6). Antal personer i åldrarna 80 år och äldre har stigit mycket sedan 1960-talet och andelen av befolkningen har mer än fördubblats. I ungefärliga tal rörde det sig om en ökning från 1960-talets 2 procent av befolkningen till dagens 5 procent av befolkningen respektive 2013 var antalet personer respektive personer. Andelen över 80 år har ökat under den senaste 10-årsperioden. Det beror delvis på att dödstalen har sjunkit i nästan alla åldersgrupper och delvis på att antalet födslar har varit relativt låga sedan slutet av 70-talet. De senaste åren har antalet födslar legat på en något högre nivå än tidigare under 00-talet. Antal personer 80 år och äldre kommer inte att öka nämnvärt fram till 2020, men därefter kommer denna åldersgrupp att öka markant samt 2110 kommer åldersgruppen att vara mer än dubbelt respektive tre gånger så stor som idag (Ref.6). Enligt befolkningsprognoserna för de nordiska länderna som helhet kommer andelen över 80 år att uppgå till cirka 8 procent av befolkningen år 2040, jämfört med nuvarande cirka 5 procent (Ref. 29). Fram till 2050 väntas kostnaderna för äldreomsorgen att öka med cirka 70 procent och för hälso-och sjukvård med närmare 30 procent till Idag (läs 2010) rör det sig om knappt 90 miljarder kronor per år. Den förändrade åldersstrukturen förväntas öka sjukvårdskostnaderna med 0,8 procent per år. Det är främst utvecklingen av antalet personer 80 år och äldre som påverkar kostnaderna för vård och omsorg. De som har fyllt 85 år förväntas ha fyra gånger fler vårdtillfällen än genomsnittet i befolkningen (Ref.1, 47). 5

10 Diagram1. Återstående medellivslängd (år) för kvinnor respektive män samt prognos för återstående medellivslängd 2020, 2040 respektive I mitten av 1700-talet var den återstående medellivslängden vid födseln för kvinnor och män ungefär 35 år, med en något högre livslängd för kvinnor. Hundra år senare runt år. Den höga spädbarnsdödligheten under 1700 och 1800-talet hade stor påverkan på medellivslängden. Vid 65 års ålder låg den återstående medellivslängden på 10 år. Idag ( ) är den återstående medellivslängden vid födseln för män knappt 80 år och för kvinnor knappt 84 år. Vid 65 års ålder är den något högre för män 18 år och för kvinnor 21 år. Ända fram till 1950 ökade medellivslängden i samma takt för kvinnor och män. Kvinnor hade mellan två och tre års högre medellivslängd. Efter 1950 har dock utvecklingen varit något olika mellan könen. För kvinnorna fortsatte medellivslängden att öka i nästan oförändrad takt medan för män kan noteras en allt långsammare ökning. På 1980-talet vände utvecklingen. Medellivslängden började åter stiga för män medan ökningen för kvinnor gick i allt långsammare takt. Enligt SCB:s prognos antas medellivslängden mellan 2012 och 2060 öka, för kvinnor från 84 till 89 år för män från 80 till 87 år (Ref. 6, 46). 6

11 Diagram 2. Befolkningen samt befolkningsprognos för antalet personer inom åldersgrupperna 0 19 år, år samt 65-w, Diagram 3. Befolkningen samt befolkningsprognos för andelen personer inom åldersgrupperna 0 19 år, år samt 65-w,

12 Diagram 4. Prognos för antalet personer som är 65 år och äldre (kvinnor, män), Diagram 5. Prognos för antalet personer som är 80 år och äldre (kvinnor, män),

13 Äldre i Europa De nordiska länderna ligger i topp när det gäller förväntat antal hälsosamma levnadsår efter 65 år. Kvinnorna i flertalet länder förväntas få en något längre hälsosam tid än männen. Det omvända har rapporterats från exempelvis Portugal och Cypern där män förväntas ha 1 1,5 år längre hälsosam tid än kvinnor vid 65 års ålder. Sveriges har rapporterat betydligt högre utgifter för vård av äldre i procent av BNP än EU-länderna, EU (27) i genomsnitt. Sveriges utgifter är 4 5 gånger högre än den genomsnittliga utgiften för EU-länderna, EU (27). Hälsosamma levnadsår vid 65 år Diagram 6. Hälsosamma levnadsår vid 65 år för kvinnor (2006, 2007 och 2008) 1 Källa: Eurostat yearbook 2011, Eurostat 1 (1) 2006, ingen uppgift. 9

14 Diagram 7. Hälsosamma levnadsår vid 65 år för män (2006, 2007 och 2008) Källa: Eurostat yearbook 2011, Eurostat Diagram 8. Utgifter för vård av äldre, 2007 respektive 2008 (% av BNP) 23 Källa: Eurostat yearbook 2011, Eurostat 2 The indicator is defined as the percentage share of social protection expenditure devoted to old age care in GDP. These expenditures cover care allowance, accommodation, and assistance in carrying out daily tasks. 3 p: Preliminär uppgift 2007, 2008; p08: Preliminär uppgift

15 Fallolyckor Samhällets kostnader för fallolyckor är höga och ökar för varje år. I takt med att människor blir äldre ökar risken för att råka ut för fallolyckor på grund av riskfaktorer som till exempel nedsatt motorik, syn, kognition och känsel. Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar att under 2012 fick knappt svenskar ( kvinnor, män) över 65 år sluten sjukhusvård på grund av fallolyckor. Minst fyra personer som är 65 år och äldre dör varje dag. (Ref. 52, 53) fall per år bland personer som är 60 år och äldre beräknas vara så allvarliga att de benämns fallolyckor. Samhällets direkta kostnader för äldres fallolyckor beräknas till cirka 5 miljarder kronor per år. Med direkta kostnader avses medicinska kostnader, rehabiliteringskostnader, materiella, administrativa och övriga kostnader. Då har man inte tagit hänsyn till kostnaden för livskvalitetsförsämringar som uppskattas till ungefär 9 miljarder kronor per år ( QALYs). Dessutom tillkommer kostnader för produktionsbortfall och fritidsförlust. De direkta kostnaderna beräknas öka till 8 miljarder (2006 års priser) kronor per år Dagens 14 miljarder kronor (direkta kostnader samt livskvalitets försämringar) beräknas öka till uppskattningsvis 22 miljarder kronor år 2050 (Ref. 36) 11

16 Tillgång till dator och internet i hemmet den digitala klyftan Hjälpmedelsinstitutet har under ett flertal år studerat tillgången till dator och internet i hemmet utifrån SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden, ULF. Sedan slutet av 1990-talet har tillgången till dator ökat stadigt i så gott som alla befolkningsgrupper. Vid mitten av 1990-talet hade ungefär en fjärdedel mellan år tillgång till dator och några år senare (1998) drygt hälften. Den stora skillnaden fanns bland de äldre (65 84 år) i faktiska andelar. Knappt 70 procent av männen i åldersgruppen år utan funktionsnedsättning hade tillgång till dator i jämförelse med knappt 58 procent av männen med funktionsnedsättning. Motsvarande siffror för kvinnorna i samma åldersgrupp var cirka 55 procent respektive 43 procent (Ref. 43). I SCB:s ULF-mätningar 2008/2009 och 2010/2011 var ökningen stor bland äldre i åldersgruppen år, 30 procent (män) respektive 36 procent (kvinnor) och störst bland personer 85 år och äldre med drygt 30 procent (män) och 95 procent (kvinnor). Motsvarande ökning för befolkningen totalt (16 år och äldre) var cirka 3 procent (män) respektive cirka 6 procent (kvinnor). Bland yngre äldre (65-74 år) var ökningen runt 10 procent för män och 14 procent för kvinnor. Bland äldre personer är ökningen en faktor 10 större än i befolkningen totalt (Ref. 54). Vid mätningen 2012 hade cirka 61 procent av männen och cirka 41 procent av kvinnorna, år, tillgång till dator. En ökning med knappt femtio procent (män) respektive femtiosex procent (kvinnor) i förhållande till 2008/09. Den största ökningen hade skett bland de allra äldsta kvinnorna där tillgången var relativt låg 2008/09, cirka 7 procent, till dagens (2012) cirka 13 procent (Ref. 54) Mellan mätåren 2008/09 till 2012 hade tillgången till internet i hemmet i hela befolkningen ökat med 8 procent. I åldersgruppen år bland män respektive kvinnor hade det ökat från knappt 34 respektive 23 procent till knappt 58 respektive 37 procent. Även här skedde den största ökningen bland de allra äldsta kvinnorna med hela 150 procent, från 4,5 procent till knappt 12 procent (Ref. 54). 12

17 Diagram 9: Tillgång till dator i hemmet 2008/09, 2010/11 samt 2012 Källa: SCB män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor totalt 16+ år år år 85+ år Diagram 10: Tillgång till Internet i hemmet, 2008/09, 2010/11 samt 2012 Källa:SCB män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor totalt 16+ år år år 85+ år 13

18 Funktionsnedsättning, sjukdom och ohälsa Med stigande ålder minskar andelen som anser sig ha bra eller mycket bra hälsa. Personer som har en av kategorierna; långvarig sjukdom, nedsatt syn, nedsatt hörsel och nedsatt rörelseförmåga definieras av Folkhälsomyndigheten som att de har en funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningar i Nationella folkhälsoenkäten I den senaste nationella folkhälsoenkäten uppger äldre personer i mindre utsträckning än genomsnittet för Sverige en bra hälsa. Äldre män uppger bra hälsa i högre grad än äldre kvinnor, förutom i den äldsta åldersgruppen, år, där det inte finns någon skillnad mellan könen. Den äldsta undersökta gruppen (75 84 år) utmärker sig på många områden genom att hälsan uppges som klart sämre jämfört med yngre åldersgrupper. Vissa undantag finns där hälsoläget snarast ser ut att bli bättre ju äldre man blir. Till exempel uppger äldre (55 84 år) i mindre utsträckning än genomsnittet (16 84 år) nedsatt psykiskt välbefinnande (Ref.55) uppgav 35 procent av kvinnorna respektive 33 procent av männen i åldersgruppen år att de hade funktionsnedsättning 5. Motsvarande andel för män respektive kvinnor år var 2012 cirka 20 procent. 4 Ref De som svarat ja på frågan om de har en funktionsnedsättning har också svarat Ja, i hög grad på följdfrågan: medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar. Nedsatt syn: De som svarat nej (inte ens med glasögon) på frågan: kan du utan svårigheter se och urskilja vanlig text i en dagstidning. Nedsatt hörsel: De som svarat nej (inte ens med hörapparat) på frågan: kan du utan svårighet höra vad som sägs i ett samtal mellan flera personer. Personer med rörelsehinder: De som inte kan gå upp ett trappsteg utan besvär eller inte kan ta en kortare promenad (cirka 5 minuter) i någorlunda rask takt eller behöver hjälpmedel eller hjälp av någon annan person för att förflytta sig utomhus. 14

19 Diagram 11. Andel personer bland äldre i åldersgruppen år och i befolkningen (16 84 år) som uppgivit funktionsnedsättning efter kön (%), Kvinnor år Kvinnor år Män år Män år Rörelsehinder 2012 uppgav 20 procent av kvinnorna och 16 procent av männen år att de hade ett rörelsehinder, motsvarande uppgift för personer var 8 procent respektive 6 procent Nedsatt rörelseförmåga 2012 uppgav 52 procent av kvinnorna och 37 procent av männen bland personer år att de hade en rörelsenedsättning, motsvarande uppgift för personer var 19 procent respektive 13 procent. (Kraftigt) nedsatt hörsel 2012 uppgav 14 procent av kvinnorna och 17 procent av männen bland personer år att de hade (kraftigt) nedsatt hörsel. Motsvarande uppgift för personer var 9 procent respektive 11 procent. (Kraftigt) nedsatt syn 2012 uppgav 5 procent av kvinnorna och 2 procent av männen bland personer år att de hade (kraftigt) nedsatt syn. Motsvarande uppgift för personer var 4 procent, lika för båda könen. 15

20 Funktionsnedsättningar och sjukdomar i ULF Svårigheter att bära 2010 hade 28 procent i gruppen 65 år och äldre svårigheter att bära 6 5 kg, bland kvinnor 34 procent och bland män 22 procent. Svårigheter att gripa 2010 hade 13 procent i gruppen 65 år och äldre svårigheter att gripa 7, bland kvinnor 17 procent och bland män 7 procent. Skelettet och rörelseorganens sjukdomar 2010/2011 hade cirka 20 procent i gruppen 65 år och äldre sjukdomar som rör skelettet och rörelseorganen 8, exempel reumatoid artrit, artros, mjukdelsreumatism och benhinneinflammation. Nedsatt hörsel 2012 hade 32 procent i gruppen 65 år och äldre svårt att höra 9, bland kvinnorna 27 procent och bland männen 37 procent. Nedsatt syn 2012 hade drygt 7 procent i gruppen 65 år och äldre nedsatt syn 10, bland kvinnorna 8 procent och bland männen 6,5 procent. 6 Frågan: Har du svårigheter att bära 5 kg, t.ex. en tung bärkasse, en kortare sträcka, säg 10 meter. 7 Frågan: Har du svårigheter att gripa, t.ex. på och av kranar? 8 Skelettet och rörelseorganens sjukdomar. Diagnos i enlighet med ICD-9 (WHO:s klassifikation av sjukdomar) 9 Frågans formulering från och med 2012: Har du problem med att höra vad som sägs i samtal mellan flera personer även om du använder hjälpmedel, t.ex. hörapparat? 10 Frågans formulering från och med 2012: Har du problem med att se och urskilja vanlig text i dagstidning [OM SVARAT JA PÅ FRÅGA OM ANVÄNDER GLASÖGON/LINSER: även om du använder glasögon eller linser]? 16

21 Sjukdomar och ohälsa från olika statistikkällor Statistik för några vanligt förekommande sjukdomar och ohälsa bland äldre redovisas i detta avsnitt. Demenssjukdom Enligt Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 finns det i Sverige cirka personer med någon form av demens. Cirka personer med demens är yngre än 65 år. Varje år nyinsjuknar cirka personer i demens och ungefär lika många med demens dör. Det finns inget som tyder på att risken för att insjukna i demens har ökat under senare år. Däremot kommer antalet personer med demens att öka kraftigt efter 2020 när det stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår hög ålder (Ref. 28). Antalet personer med Alzheimers sjukdom utgör cirka två tredjedelar av alla med demens. Andra större demenssjukdomar är vaskulär demens (10 procent) och frontotemporal demens (frontallobsdemens) (5 procent). (Ref. 18, 31). Demens är ett syndrom med ålder som främsta riskfaktor. Vid 65 års ålder är förekomsten av demens 1 procent och vid 90 års ålder 50 procent. Andelen personer med demens fördubblas för varje femårsklass över 65 års ålder. Gruppen äldre äldre består främst av kvinnor. Kvinnor över 85 år har större andel Alzheimerssjukdom än män i samma ålder. I Sverige beräknades kostnaderna för demens 2005 till cirka 50 miljarder kronor (eller drygt kr per person med demenssjukdom) och kostnaderna som kan hänföras till enbart demenssjukdomar skattas till miljarder kr (cirka kr per person med demenssjukdom) (Ref. 31). Även år 2007 beräknades samhällskostnaderna för vård och omsorg till personer med demens uppgå till cirka 50 miljarder kronor, varar 85 procent föll på kommunerna, 5 procent på landstingen och 10 procent på närstående (Ref. 28). 17

22 Depressiva syndrom, ångestsyndrom och psykotiska tillstånd Cirka 15 procent av alla över 65 år drabbas av depression. Det finns med åren ett allt tydligare samband mellan affektiv sjukdom och ålder (Ref. 39). När det gäller psykiatriska diagnoser som depressiva syndrom, ångestsyndrom och psykotiska tillstånd hade cirka 15 procent fått en diagnos vid 75 års ålder enligt en forskningsrapport från 2001 (Ref. 14). Ungefär var tionde man och var femte kvinna mellan 65 och 74 uppgav i ULF-undersökningen 2008 att de hade besvär med ängslan, oro eller ångest. I åldersgrupperna år respektive 85 år och äldre uppgav fler än var fjärde kvinna dessa besvär. För männen var det en liten ökning, 3 procentenheter, från åldersgruppen år till åldersgruppen år (12,2 procent). Det finns inga uppgifter för de allra äldsta. Svåra besvär av ängslan, oro eller ångest hade ungefär 3 procent av männen respektive knappt 5 procent av kvinnorna i åldersgruppen år. I nästföljande åldersgrupp rapporterade en något lägre andel av männen (2,5 procent) och en något högre andel av kvinnorna (6,5 procent) dessa problem. Bland de allra äldsta hade 8 procent av kvinnorna svåra besvär av ängslan oro och ångest. Ingen uppgift finns för männen (Ref. 17). Diabetes Män drabbas i högre grad än kvinnor av diabetes. Något mer än var tionde man och ungefär var femtonde kvinna har diabetes i åldersgruppen år (Ref. 17). Inkontinens Det finns olika former av urininkontinens som behandlas på olika sätt. Vanligast är trängningsinkontinens, ansträngningsinkontinens och en kombination av bägge, så kallad blandinkontinens. Trängningsinkontinens handlar om urinläckage i samband med plötsliga trängningar medan ansträngningsinkontinens innebär urinläckage i samband med till exempel sportaktiviteter, hosta, nysningar och i svårare fall även när man ändrar kroppsläget. Ansträngningsinkontinens kan behandlas med operation. Mer än 50 procent av kvinnor med urinläckage har ansträngningsinkontinens. 18

23 Blandinkontinens är ett tillstånd med både ansträngnings- och trängningsinkontinens. Hos kvinnor efter menopausen blir trängningsinkontinens och blandinkontinens vanligare. Trängningsinkontinens innebär urinläckage i samband med plötslig och kraftig kissnödighet (trängning) som inte går att behärska. Orsaken kan vara sjukdom eller skada på nerverna till urinblåsan. Det kan också vara förändringar i eller utanför urinblåsan, till exempel urinvägsinfektion, förtvinade (atrofiska) slemhinnor hos kvinnor, prostataförstoring hos män eller förstoppning. Trängningsinkontinens kan vara ett tidigt symtom på multipel skleros (MS) (Ref. 42, 48). Ansträngningsinkontinens är ovanlig hos män. Det orsakas främst av en försvagning av urinrörets stödapparatur. Bäckenbottenmusklernas andel i att upprätthålla kontinens är cirka 20 procent. Av det sistnämnda följer att muskelträning av bäckenbotten inte alltid ger resultat vid behandling av ansträngningsinkontinens. Efter 50 års ålder minskar prevalensen av ansträngningsinkontinens men ökar däremot för trängningsinkontinens. Prevalensen ökar med åldern och når en platå mellan 50 och 70 års ålder. (Ref. 50) Erfarenhetsmässigt kan över 70 procent förbättras av ett strukturerat omhändertagande i primärvården (Ref. 40). Nästan 40 procent av personer över 75 år har urininkontinens. Det är vanligare bland kvinnor än bland män (Ref. 20). Prevalensen för kvinnor med urininkontinens ökar från 3 5 procent hos kvinnor i 20-års ålder till 25 procent vid 80-års ålder (Ref. 44). Förekomsten av fekalinkontinens (anal inkontinens) ökar från 1 3 procent hos unga kvinnor till procent hos kvinnor äldre än 80 år (Ref.45). Dubbel inkontinens finns hos cirka 15 procent av personer över 75 år. Fekalinkontinens och dubbel inkontinens är lika vanligt förekommande hos kvinnor som hos män (Ref. 20). Enligt SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, är urininkontinens ett utbrett folkhälsoproblem. Något mer än en halv miljon människor (30-40 procent) över 65 år i Sverige har urininkontinens. Bland personer som vårdas av anhöriga har hälften av personerna urininkontinens. Den totala kostnaden för urininkontinens beräknades till mellan 3 och 4 miljarder år 2000 där kostnaderna för äldrevård och hjälpmedel utgjorde den största delen. (Ref. 16, 19). 19

24 Stroke Varje år insjuknar cirka svenskar i stroke (hjärninfarkt/blodpropp i hjärnan och hjärnblödning). 75 procent är äldre än 70 år. De som för första gången insjuknar i stroke utgör drygt personer (Ref. 15, 22). Medelåldern vid insjuknande är 75 år (män 73 år, kvinnor 77 år). Uppskattningsvis drabbas totalt personer av slaganfall och minst av dessa behöver omfattande hjälpinsatser och tillsyn dygnet runt (Ref. 14). Stroke är den somatiska sjukdom som kräver flest vårddagar på sjukhus. Insatser av närstående är betydande. De totala samhällsekonomiska livstidskostnaderna för de dryga personer som för första gången fick stroke 2009 uppgår till drygt 16 miljarder kronor. Stora delar av samhällskostnaderna (40 procent) ligger hos kommunerna, ungefär en fjärdedel (26 procent) hos landstingen. En tredjedel (34 procent) utgör kostnader för nedsatt arbetsförmåga (Ref. 15). För personer som insjuknat i stroke har förmågan till aktiviteter i det dagliga livet (ADL) endast förbättrats med några få procentenheter de senaste tio åren. Dödligheten har under samma period minskat marginellt. Det visar resultaten i en delrapport från projektet Nationell utvärdering 2011 Strokevård från Socialstyrelsen. Andelen patienter som återinsjuknat i stroke eller annan hjärt- och kärlsjukdom har heller inte minskat i någon större omfattning, trots tillgång till bättre sekundärpreventiv behandling. (Ref. 49) 20

25 Välfärdsteknologi/Hjälpmedel Hjälpmedel är produkter som ska förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga hos användarna. Hjälpmedel ska dessutom förbättra eller vidmakthålla funktion eller förmåga och kompensera för nedsatt eller förlorad funktion. Även personer som ger omsorg och vård till personer med funktionsnedsättningar har stor nytta av hjälpmedel. För personer med funktionsnedsättning har hjälpmedel stor betydelse för att dels förebygga framtida förluster, dels förbättra eller vidmakthålla funktioner och dels kompensera för nedsatt eller förlorad funktion. Anhörigas medverkan och delaktighet är ofta en förutsättning för en väl fungerande vård. Hjälpmedel kan i dag enbart förskrivas till personer som tar emot omsorgen men även anhöriga har nytta av dem då hjälpmedel som förskrivs är en omgivningsfaktor som underlättar för både brukare och anhöriga (Ref 51) Modern teknik, smarta vardagsprodukter och goda lösningar kan ge äldre personer trygghet, självständighet och samtidigt kan de vara ett stöd för anhöriga. De vanligaste teknikstöden, som de allra flesta kommunerna erbjuder, är trygghetslarm och spisvakt. Sju av tio kommuner erbjuder stöd som underlättar för anhöriga, t.ex. larmmatta eller passagelarm (Ref.56). Äldre använder sig i hög utsträckning av hjälpmedel. Uppskattningsvis har en av fem 70-åringar och något färre än varannan 76-åring i ordinärt boende ADL-hjälpmedel 11 för att kompensera ett rörelsehinder, exempel rollator, badbräda och duschpall (Ref. 37). Bland 85-åringarna i ordinärt boende använder tre av fyra ett ADL-hjälpmedel 12, bland 90-åringarna nio av tio. Det rör sig framför allt om hjälpmedel i samband med bad och förflyttning (Ref. 23, 24). Av siffrorna i SCB:s ULF-undersökning 2004/2005 med mer detaljerade hjälpmedelsfrågor kan utläsas att det sker en dramatisk ökning av användning av förflyttningshjälpmedel vid 75 års ålder. Drygt 20 procent av männen respektive knappt 40 procent av kvinnorna använder då något förflyttningshjälpmedel. Bland personer 85 år och äldre använde 70 procent av 11 Syn-, hörsel- och inkontinenshjälpmedel är inte inräknade 12 Syn- och hörselhjälpmedel är inte inräknade 21

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Trappan mellan kvarboende och flytt. Förutsättningar för äldre med rörelsehinder att bo kvar hemma

Trappan mellan kvarboende och flytt. Förutsättningar för äldre med rörelsehinder att bo kvar hemma Trappan mellan kvarboende och flytt Förutsättningar för äldre med rörelsehinder att bo kvar hemma Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter.

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION

ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION Läget i Stockholms län och utmaningar för det fortsatta hälsoarbetet Carin Lennartsson Neda Agahi Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt

Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt Kristina Larsson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2006:9 ISSN 1401-5129 Förord Den så kallade kvarboendeprincipen, det vill

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

Vem hjälper vem? informell hjälp och hjälpmedelsanvändning. behovsstudie

Vem hjälper vem? informell hjälp och hjälpmedelsanvändning. behovsstudie informell hjälp och hjälpmedelsanvändning behovsstudie Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2009 Författare: leg. arbetsterapeut Emmelie Barenfeld, leg. arbetsterapeut Kristina Nilsson, leg. arbetsterapeut Ann-Sofie

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Rollatorns betydelse. - för äldre med rörelsehinder

Rollatorns betydelse. - för äldre med rörelsehinder Rollatorns betydelse - för äldre med rörelsehinder Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2005 Ansvarig handläggare: Martina Estreen, HI URN:NBN: se-hi-2005-05347-pdf Best nr: 05347-pdf Publikationen är endast utgiven

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Hälsan i Sörmland Äldre

Hälsan i Sörmland Äldre Hälsan i Sörmland Äldre Foto: www.fotoakuten.se FoU i Sörmland Statistikrapport 214:1 Hans Eriksson 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Bakgrund... 4 Material och metoder... 4

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård under 90-talet

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård under 90-talet Äldreomsorg och hälso- och sjukvård under 90-talet Utveckling, omprövning, prioritering 1 Rapporten kan beställas från: Förbundens trycksaksbeställning Tel: 020-31 32 30 Fax: 020-31 32 40 Pris: 1 5 ex

Läs mer

Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar

Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer N E W S Innehåll Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 5 Metod... 6 Avgränsningar... 6 Läsanvisning...

Läs mer

Bättre liv för de mest sjuka äldre

Bättre liv för de mest sjuka äldre Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun Yvonne Lindholm FoUU-rapport 2012:1 del A 1 Omslagsbilden är hämtad från SKL som har gett sitt tillstånd till att bilden får användas även i Norrtäljes

Läs mer

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre Folkhälsa och sociala förhållanden LÄGESRAPPORTER 27 Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Vård och omsorg om äldre Hälso- och sjukvård Folkhälsa och sociala

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Rapport 2013:7 Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Boverket februari 2013 Titel: Utvärdering av investeringsstödet för äldrebostäder

Läs mer

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Rapport av Ulrika Lorentzi November 2011 Statistiken

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre Vård och omsorg om äldre Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ett oförändrat stort antal anhöriga, främst makar och barn, ger allt mer hjälp till äldre personer. Många anhöriga får inte det stöd

Läs mer

Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen

Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut 2003:41 issn: 1651-8624 isbn:

Läs mer

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård Den ljusnande framtid är vård Delresultat från LEV-projektet Den ljusnande framtid är vård Beställningsnr: S2010.021 Formgivning och layout: Svensk Information Omslagsfoto: PhotoAlto/Johnér Bildbyrå Tryckning:

Läs mer

Hälsan i Södermanland

Hälsan i Södermanland Hälsan i Södermanland - en kommunbeskrivning Version 11221 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 4 Bakgrund... 5 Material och metoder... 5 Begreppsförklaringar... 5 Tolka resultaten

Läs mer

80-talister har ofta halvsyskon. Nr 2 2008

80-talister har ofta halvsyskon. Nr 2 2008 Välfärd 8-talister har ofta halvsyskon Äldsta barnet är oftast högutbildat Kvinnor ger vård till gamla föräldrar Sex svenskar har levt över tre sekel Nr 2 28 Å andra sidan Nr 2 28 När jag skriver detta

Läs mer

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Livssituationen två år efter stroke En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

DEL 4 FOLKHÄLSAN 147

DEL 4 FOLKHÄLSAN 147 DEL 4 FOLKHÄLSAN 147 148 Ohälsa 1980-2000 Kapitel 8 Ohälsa 1980-2000 Av Gunilla Davidsson och Ingrid Sjöberg (SCB) (Utdrag ur rapport 95 Ohälsa och sjukvård) Sammanfattning Tre fjärdedelar av den vuxna

Läs mer

En god och jämlik hälsa i Örebro län?

En god och jämlik hälsa i Örebro län? ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2012 2013 för äldre personer och för personer med funktionsnedsättnig En god och jämlik hälsa i

Läs mer