Året i korthet och nyckeltal 1 Omvandlingens expedition 2 VD kommenterar 4 Detta är AxFast 6 Storbutikscentrum 9 Omvärld och marknad 12 AxFast

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i korthet och nyckeltal 1 Omvandlingens expedition 2 VD kommenterar 4 Detta är AxFast 6 Storbutikscentrum 9 Omvärld och marknad 12 AxFast"

Transkript

1 2002

2 Året i korthet och nyckeltal 1 Omvandlingens expedition 2 VD kommenterar 4 Detta är AxFast 6 Storbutikscentrum 9 Omvärld och marknad 12 AxFast utvecklar nya handelsplatser 24 AxFasts bestånd 28 Marknadsposition 34 Marknadsvärde och risk 35 Framtiden 36 Fastighetsförteckning 38 Verksamhetsberättelse för AxFast Gruppen 44 Resultaträkning 44 Balansräkning 45 Kommentarer 46 Styrelse, ledning och revisorer 48 Detta är Axel Johnson Gruppen 50

3 ÅRET I KORTHET OCH NYCKELTAL axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast Koncernstruktur Ökade intäkter Förändringar i beståndet Aktuella projekt AxFast Gruppens 82 fastigheter ägs alla via dotterbolag av AxFast BV i Nederländerna. Förvaltningen av samtliga fastigheter sker via det svenska bolaget AxFast AB. AxFast utgör en egen koncern inom Axel Johnson Gruppen. Strategin är en långsiktig, offensiv satsning på den svenska fastighetsmarknaden. Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 364 mkr beroende på hyreshöjningar i samband med omförhandlingar samt förvärv av fyra fastigheter från Servera i början av året och en fastighet i Linköping. Vid årsskiftet 2001/02 förvärvades fyra lager- och distributionsfastigheter från Servera. De ligger i Umeå, Västerås, Norrköping och Halmstad och är värderade till cirka 300 mkr. Vidare förvärvades en fastighet i Tornby utanför Linköping och en i Hälla utanför Västerås. Avsikten är att båda ska bebyggas med storbutiker. I början av december brann en varuhusfastighet i Landskrona ner till grunden. Två fastigheter såldes i Örebro respektive Umeå. Bland beslutade större projekt märks om-, till- och nybyggnad för Dagab i Göteborg, om- och tillbyggnad av lager i Umeå, ombyggnad av en varuhusfastighet i Vimmerby och nyproduktion för storbutiker i Hälla utanför Västerås. Nyckeltal Antal fastigheter Total uthyrningsbar yta*, m Hyresintäkter, mkr Vakansgrad i procent av yta 3,5 2,8 hyresvärde 1,8 1,1 Bokfört värde, mkr Hyror i procent av bokfört värde 11,4 11,3 Direktavkastning, % 8,0 7,2 Resultat efter finansnetto, mkr Soliditet, % * Exklusive garage och p-däck. Definitioner Direktavkastning Driftnetto på fastigheter ägda vid periodens utgång (under perioden förvärvade/färdigställda fastigheter har uppräknats till helårsvärden, medan fastigheter som sålts helt har exkluderats) i procent av bokförda värdet vid bokslutstillfället. Bokförda värdet på obebyggd mark har exkluderats. Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning. 1

4 OMVANDLINGENS EXPEDITION axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast Santos, Montevideo, Magellans Sund, Punta Arenas, Valparaiso, Guayaquil En av de första långresorna jag gjorde tillsammans med mina föräldrar var på Johnsonlinjens lastfartyg M/S Seattle. Året var 1948 och fartyget seglade från New York runt den sydamerikanska kontinenten med besök i trettiotvå hamnar. Syftet med resan, som tog två och en halv månader, var att marknadsföra Johnsonlinjen i Sydamerika. Jag var fem år och resan kom att prägla min syn på familjeföretagarens villkor men också på upptäcktsfärdernas mystik. Resor kan göras i rum men också i tid. Som familjeföretagare under nu närmare trettio år har jag ofta haft anledning att resa tillbaka i tiden för att söka förklaringar till affärsverksamhetens utformning och till mina eller andras intellektuella eller känslomässiga reaktioner till beslut och satsningar. Insikter om historia, relationer och värderingar har ofta återfunnits bland tidens vindlingar. Jag har kunnat följa hur tre tidigare generationers starka familjepatriarker gestaltat och präglat verksamheterna inom ramen för tidens industriella, politiska och ekonomiska utveckling. Ett växelspel mellan företagare och tiden. I affärsverksamhet görs resan också framåt i tiden. Framtida risk vägs mot lusten och nödvändigheten av att förnya och förvandla. Axel Johnson Gruppen har under de senaste femton åren dramatiskt omskapats från ett traditionellt handelshus med förankring i tung industriell verksamhet till en företagsgrupp med två kontinenter som geografisk bas, där handel och distribution dominerar. En allt ökande närhet till konsumenter i de varor och tjänster vi erbjuder. Fyra koncerner utan finansiella eller legala band men med en gemensam värdegrund för hur vi gör affärer. Oväntade omvärldshändelser och motåtgärder har påskyndat omvandlingen. Tiden, drömmarna och otåligheten har drivit på. 2

5 axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast De senaste årens resultat har varit goda i stora delar av Axel Johnson Gruppen och vi gläds åt en stabil företagsgrupp med starka positioner på sina marknader och som står för goda erbjudanden, kvalitet samt ett etiskt förhållningssätt och nytänkande både i teknik och marknad. Det privata ägandet som företagsform har fortsatt att dominera. Vår tro på en djup operativ kunskap om, och mångårig erfarenhet av, verksamheter och marknader kvarstår. Köpmannaskapet och affärssinnet är vår kärnkompetens. Det tydliga och raka ledarskapet i alla led är framgångsnyckeln. Omvandlingens expedition fortsätter. De okända vattnen markeras på kartan och packningen surras. Resan längs tidsaxeln går vidare till nya platser. Uppbrott avlöser den korta lägervilan som ett årsslut utgör. Stockholm i mars 2003 Antonia Ax:son Johnson ägare i fjärde generationen 3

6 axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast Erik Lindvall efterträder Christer Sterner som VD sommaren

7 MÅLET UPPNÅTT axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast 2002 blev ett nytt bra år för AxFast. Vi nådde vårt övergripande mål, som är en direktavkastning på 8 procent. Min bedömning är att vi nu kommit upp på en nivå som har goda förutsättningar att bli bestående och öka framöver. Bakom framgångarna ligger flera års konsekvent agerande när det gäller strukturering av beståndet, hyreshöjningar och lyckosamma kombinationer av hyresgäster. Det senare inte minst viktigt eftersom vi har en stor andel omsättningsbaserade hyror i detaljhandelsfastigheterna. Stabila butikshyror Än en gång har det visat sig att fastigheter för handel och distribution är betydligt mindre konjunkturkänsliga än kontorsfastigheter. När hyresvärdar med stort inslag av kontor i sina bestånd ser vakanserna öka och hyrorna minska upplever vi endast smärre förändringar. Våra vakanser har stigit något, men från en extremt låg nivå. Från att i flera år haft ytmässiga och ekonomiska vakanser på 1 2 procent är vi nu uppe i 3 procent. Det betyder 5 6 Mkr i resultatet. Samtidigt måste vi räkna med en viss rörlighet bland våra hyresgäster och att vi behöver friställa ytor i samband med större renoveringar. Den något högre vakansgraden kräver emellertid intensifierade åtgärder för att marknadsföra de aktuella lokalerna. Ambitionen är att komma ner på de tidigare nivåerna. Varuhusbrand i Landskrona I början av december, mitt i julhandeln, brann vår varuhusfastighet i Landskrona ned till grunden. Branden var anlagd och fick ett mycket hastigt förlopp. Dessbättre kom ingen människa till skada. Uppröjningsarbetet pågår fortfarande och vi för diskussioner med försäkringsbolaget om ersättningsformerna. Lovande projekt Vårt uppsökande arbete börjar nu ge frukt. Under 2002 förvärvade vi två fastigheter med goda förutsättningar för handel enligt vårt storbutikskoncept. Den ena ligger i Tornbyområdet, som är Linköpings hetaste marknadsplats för närvarande. Nu pågår planarbetet tillsammans med kommunen och vi räknar med att börja projekteringen under hösten. Det andra förvärvet är ett markområde i Hällaområdet vid Västerås östra infart. Här finns redan en väl etablerad extern handel med god kundtillströmning. Vårt område är på cirka m 2 mark, vilket ger byggrätter på tillsammans cirka m 2. Parallellt med planarbetet gör vi en marknadsundersökning för varje projekt, dels för att studera kundstrukturen, dels för att sondera intresset från tänkbara hyresgäster. Innan vi börjar bygga vill vi ha förhandsbokningar som motsvarar minst 65 procent av de uthyrningsbara ytorna. Intresset från tänkbara samarbetspartners vittnar om att AxFast upplevs som en seriös och kunnig aktör på fastighetsmarknaden. Därför ökar våra möjligheter att komma in tidigt i projekten. Bygger och förvaltar Vår styrka är att vi planerar för långvarig förvaltning. Vi är inte exploatörer som köper mark, bygger och därefter säljer. Därför väljer vi arkitektoniska lösningar, som är spännande men tidlösa och vi väljer material med hög kvalitet och miljöanpassning. Vi prioriterar god driftsekonomi i det längre perspektivet. Våra fastigheter ska vara lika attraktiva för våra hyresgäster och deras kunder om tio tjugo år som idag. Under den senaste tioårsperioden har AxFast förvandlats från en förvaltare av handelsfastigheter för Johnsonsfärens detalj- och partihandelsföretag till en respekterad och efterfrågad samarbetspartner på en intressant och växande marknad. Det har varit en spännande resa med många upptäckter och oväntade inslag. I sommar avgår jag med pension och lämnar över rodret till min efterträdare Erik Lindvall. Jag önskar honom lycka till och riktar ett varmt tack till alla medarbetare, hyresgäster och samarbetspartners som jag mött under mina år som VD för AxFast! Stockholm i mars 2003 Christer Sterner verkställande direktör 5

8 DETTA ÄR AXFAST axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast AxFast har specialiserat sig på fastigheter för handel och distribution. Företaget är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag med ett bestånd värderat till cirka 3,2 miljarder kronor. AxFast ingår i Axel Johnson Gruppen som en fristående koncern. AxFast äger sedan många år tillbaka ett renodlat bestånd av distributions- och detaljhandelsfastigheter och är ett av landets få nischföretag inom segmentet. Hyrorna för 2002 uppgick till 364 mkr, en ökning med 13 procent jämfört med året innan. Den senaste femårsperioden har AxFast visat en gynnsam utveckling. De totala hyresintäkterna har ökat med 5 procent per år i genomsnitt. De totala uthyrningsbara ytorna, exklusive garage och p-däck, har vuxit från m till över m Flera av de större hyresgästerna tillhör Axel Johnsonsfären. Även om andelen Johnsonägda hyresgäster minskar innebär det långsiktiga samarbetet med starka kedjor som Hemköp, Dagab och Åhléns att AxFast tillägnat sig betydande kunskap och erfarenhet av detaljhandeln. Detta kunnande utgör en stabil grund för en vidareutveckling av AxFast i framtiden. AxFast är både ett förvaltande och ett utvecklande fastighetsbolag. Långsiktighet i ägande och kundrelationer är en viktig del av strategin. AFFÄRSIDÉ AxFast ska äga, utveckla och förvalta fastigheter för handel och distribution i attraktiva lägen och hyra ut lokaler som är kostnadseffektiva och väl anpassade till hyresgästernas verksamhet. MÅL AxFasts övergripande mål är att genom ett nära samarbete och engagemang i hyresgästens rörelse uppnå en hög avkastning för såväl hyresgästen som för AxFast. AxFasts ekonomiska mål är en direktavkastning på minst 8 procent i hela portföljen. Målet nåddes Avkastningen förbättrades från 7,2 procent 2001 till 8 procent. STRATEGIER För att nå målen har AxFast formulerat följande strategier: Hög uthyrningsgrad AxFast redovisar ekonomiska och ytmässiga vakanser som ligger väl under genomsnittet för svenska fastighetsbolag med kommersiella lokaler. Vid utgången av 2002 var den ytmässiga vakansgraden 3,5 (2,8) procent och den ekonomiska 1,8 (1,1) procent. Med den rörlighet som kännetecknar ett bestånd med AxFasts karaktär torde det vara svårt att nå lägre vakansgrader. Flexibel hyressättning AxFast eftersträvar en hög andel omsättningsbaserade hyror. Det ger ett incitament för både hyresgäst och hyresvärd att gemensamt söka former för att öka fastighetens attraktionskraft. För AxFasts del begränsas riskerna genom en minimihyra, som utgör en stor del av den Hyresintäkter och uthyrningsbar yta i AxFasts fastighetsbestånd Uthyrningsbar yta, m 2, (1 000-tal) Hyresintäkter, mkr Varuhus och specialbutiker Omsättningsbaserad hyra 77% Fast hyra 23% Dagligvarubutiker Omsättningsbaserad hyra 63% Fast hyra 37% Totala hyresintäkter Total uthyrningsbar yta 6

9 Hösten 2002 flyttade AxFast in i nya lokaler, som bättre svarar mot nuvarande och framtida behov av utrymme. 7

10 axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast beräknade totalhyran. I fastigheter med lager- och distributionsanläggningar har AxFast fasta, marknadsmässiga hyror. Hög servicegrad och tillgänglighet AxFast har en liten central förvaltningsorganisation med hög kompetens inom detaljhandel, förvaltning och fastighetsutveckling. AxFast eftersträvar en enhetlig och kvalitetsstyrd service och förvaltning av beståndet. För den dagliga tillsynen och skötseln av fastigheterna svarar lokala entreprenörer, som upphandlas i konkurrens. Ett absolut krav på samarbetspartners är att de lever upp till AxFasts höga standard när det gäller servicegrad, kvalitet och tillgänglighet. Aktiv medverkan I ett stort antal kommuner pågår projekt för att stärka stadskärnornas ställning som kommersiella centra. Detta sker i regel i nära samarbete med fastighetsägare och handlare. Varuhus och centralt belägna butiker är viktiga delar av stadskärnorna på många håll i landet. Här finns ofta aktiva centrumföreningar med butiker, banker, kommunala organ och fastighetsägare som medlemmar. AxFast deltar aktivt i dessa samarbeten och bidrar dessutom till finansieringen av en professur vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med särskild inriktning på centrumfunktioner. Kontinuerlig utveckling AxFast arbetar kontinuerligt med att utveckla och förädla beståndet. All ny-, till- och ombyggnad sker under överinseende av egna byggledare för att AxFast ska ha full kontroll över teknik och att byggnationen uppfyller de krav som hyresgästerna ställer. Goda parkeringsmöjligheter är en förutsättning för lättillgänglighet. Under 2002 inventerades underhållsbehovet i samtliga parkeringsutrymmen och flera parkeringshus/däck rustades upp. Miljöanpassning AxFast arbetar aktivt med en miljöanpassad förvaltning och drift i hela beståndet. Fastställda miljökrav och resurshushållning ska gälla i alla led i förvaltningen. Hit hör energianvändning, vattenförbrukning, avfallshantering och löpande skötsel. Vid all renovering, nyproduktion och ombyggnad är Ax- Fast noga med att ersätta äldre material med nya miljöanpassade alternativ. Den nyligen invigda dagligvarubutiken i Upplands Väsby norr om Stockholm är byggd med ekologiska och återvinningsbara material. Taket är täckt med sedumväxter. Samtliga underleverantörer måste följa AxFasts direktiv och i avtalen med entreprenörerna stipuleras prioritering av miljömärkta material och produkter. AxFasts lager- och distributionsfastigheter innehåller moderna kallager och avancerade frysanläggningar. Sedan några år tillbaka är alla köldmedier utbytta till miljöanpassade alternativ. Under 2002 slutfördes en omfattande kartläggning av PCB i fastigheterna. Ett par saneringsprojekt har redan slutförts och en plan har lagts för att åtgärda återstoden. Säkerhet AxFast har tagit fram ett eget program med regler och krav för utrymning och förebyggande brandskydd, som motsvarar högt ställda krav från ägare, hyresgäster och andra intressenter. Fördelning av total kontrakterad hyra Fördelning av total uthyrningsbar yta Övrigt 2% Varuhus 27% Övrigt 2% Varuhus 18% Lager-/distributionsfastigheter 48% Butiksfastigheter 23% Lager-/distributionsfastigheter 59% Butiksfastigheter 21% 8

11 STORBUTIKSCENTRUM EN UTVECKLAD AFFÄRSIDÉ axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast AxFast är en egen koncern inom Axel Johnson Gruppen, där handel är den röda tråden i familjeföretaget sedan över 100 år. AxFast är fastighetsbolaget för handel och distribution. AxFasts affärsidé innebär att AxFast ska erbjuda sina hyresgäster de mest ändamålsenliga lokalerna och alltid ligga i framkanten när det gäller utvecklingen av nya koncept och lösningar som skapar mervärden för hyresgästerna och deras kunder. I stort sett all tillväxt i handeln sker idag i externa lägen. Därför har AxFast utvidgat sin affärsidé till att också utveckla nya handelsplatser som samlar kedjor med starka varumärken i attraktiva kommersiella lägen utanför stadskärnorna. Nya köpmönster Lågprisbutiker och stora köpcentra i externa lägen står för nästan hela ökningen i detaljhandelns totala omsättning den senaste 20-årsperioden. De viktigaste bakomliggande faktorerna är trängsel i stadskärnorna och konsumenternas krav på tillgänglighet och tidsbesparing. Under hela 1990-talet ökade externhandeln med 85 procent, vilket motsvarar en försäljningsökning från cirka kronor per invånare och år, till kronor. Hushållens ökade tillgång till bil är en av de viktigaste förklaringarna till den tydliga strukturomvandlingen. En annan betydelsefull faktor är att värderingen av tid har förändrats och att inköp av dagligvaror ska gå att göra med ett effektivt utnyttjande av tiden. Dessa båda faktorer gynnar framförallt de välsorterade stormarknaderna som ofta är lätttillgängliga med bra parkeringsmöjligheter. De första stormarknaderna byggdes huvudsakligen upp kring lågprisalternativ i dagligvaruhandeln. Priset var länge det viktigaste konkurrensmedlet även i de kompletterande utbuden som stormarknaderna kunde erbjuda. Cityhandeln stod för den upplevelserelaterade handeln och de lite exklusivare sortimenten. Idag är läget annorlunda. Trenden de senaste åren visar att de externa handelsplatserna blir allt större och att de stora kedjeföretagen som tidigare framförallt återfanns i stadskärnor och i vanliga köpcentrum nu ofta lägger stora butiksenheter i nya externhandelscentra. Utbudet, som tidigare varit begränsat till skrymmande varor som radio/tv, vitvaror och sportartiklar, har breddats kraftigt. Nu har även storbutikshandel blivit upplevelserelaterad. Det tilltagande intresset för heminredning, matlagning och trädgårdsskötsel tillgodoses i miljöer där kunden kan få inspiration och råd och där flanerandet blir en viktig del av köpprocessen. Samma mönster gäller för fritidsutrustning och leksaker. Nya handelsplatser En tydlig trend är att marknadsplatserna blir allt större. Redan stora köpcentra kompletteras med nya handelsytor och utvecklas till megacentrum, som till exempel Kista, Täby, Farsta, Solna och Skärholmen i Stockholmsområdet. Även befintliga externcentra byggs ut, som i Kungens Kurva, Barkarby och Länna i Storstockholm, Väla i Helsingborg och Hälla i Västerås. Samtidigt blir också butikerna i anläggningarna större. Storbutikscentrat är en ny typ av handelsplats. Det kombinerar stormarknadens goda tillgänglighet med specialbutikernas exklusivare sortiment. Till detta kommer konkurrenskraftiga priser och exponering i spännande miljöer. För handlaren är fördelarna lägre kostnader genom större inköpsvolymer samt lägre hyra per ytenhet jämfört med citykärnor och konventionella köpcentra i ytterlägen. För kunden ett brett urval med bra priser och personlig service, som väl motsvarar vad specialbutiken normalt kan erbjuda. Kombinationen av butiker och utbud är viktig för alla intressenter, det vill säga kunder, hyresgäster och fastighetsägare. Sortimenten ska komplettera, inte konkurrera. Ett framgångsrikt storbutikscentrum är därför beroende av fastighetsägarens förmåga att attrahera stabila kedjor med kända varumärken. 9

12 Bättre struktur i handeln Trenderna i utvecklingen av konsumtionsmönstret bidrar starkt till en naturlig strukturering av handeln i olika segment. Cityhandel, framförallt med specialbutiker för sällanköp, restauranger, kulturella institutioner och ett stort serviceutbud. I mindre städer ligger vanligen all kommunal service också i stadskärnan. Köpcentrum i städernas ytterområden har ofta ett utbud som liknar stadskärnans, med ett stort inslag av kedjebutiker. Post, banker och systembolag finns i regel som kompletterande service. De större anläggningarna har i allmänhet kommunal verksamhet och vård. Stormarknader med lågprisprofilerad dagligvaruhandel som främsta attraktion finns fortfarande som solitära etableringar. Det blir emellertid allt vanligare att dessa butiker samlokaliserar med annan handel för att bredda kundbasen. Storbutikscentrum med internationella»retail parks«som förebild har blivit allt fler de senaste åren. Radio/TV/vitvaror samlokaliserar gärna och i de nya storbutiksanläggningarna kan handlaren få både den yta och den tillgänglighet som är förutsättningen för en lönsam handel. Möbler, leksaker, sportartiklar och husgeråd är exempel på andra segment som i allt högre utsträckning väljer etablering i storbutikscentrum utanför städerna. AxFast bygger AxFast förvaltar av tradition fastigheter för varuhus, dagligvarubutiker, lager och distribution. Nu sker en strategisk satsning på det delvis nya konceptet storbutikscentrum. Ambitionen är att erbjuda etablerade och nya hyresgäster en attraktiv handelsplats med goda förutsättningar för utveckling och lönsamhet. Förslag till nybyggnad av storbutikscentrum. Entré. 10

13 Förslag till nybyggnad av storbutikscentrum. Fasader och markplanering. För volymhandeln i externlägen är tillgängligheten den absolut viktigaste faktorn. Externcentrum ska ha ett läge som är lätt att nå, gärna vid en stor väg eller i en trafikknutpunkt. Dessutom bör handelsplatsen ligga centralt i ett stort upptagningsområde, så att restiden för huvuddelen av kunderna blir så kort som möjligt. Storleken på anläggningen är nästan lika viktig. Ju större butiksutbud, desto mer intressant blir anläggningen att besöka. AxFast söker aktivt efter utvecklingsbara handelslägen och har kontakter med ett antal kommuner för framtida etablering. AxFast identifierar kedjor och varumärken vars inriktning stämmermed konceptet och som kan bli hyresgäster. 11

14 I Jordbro, söder om Stockholm, ligger AxFasts största lager- och distributionsanläggning med bland andra Dagab som hyresgäst. 12

15 OMVÄRLD OCH MARKNAD axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast Under första halvåret 2002 fanns det mycket som talade för att konjunkturen, både i Sverige och USA, skulle återhämta sig. De ledande indikatorerna steg månad efter månad, men på sensommaren kom den positiva utvecklingen av sig. Under hösten började flera av de viktigaste faktorerna som driver konjunkturutvecklingen visa en negativ trend och mycket tyder på att det återstår en del av anpassningen i västländernas ekonomier efter IT-kraschen. Den svenska ekonomin stod emot konjunkturavmattningen förhållandevis bra, mycket beroende på att den svenska kronan varit svag och på en expansiv finanspolitik. Utvecklingen i IT-branschen och den finansiella sektorn har medfört regionala skillnader i lågkonjunkturens effekter. Området kring Mälardalen har drabbats hårt, samtidigt som Skåne och Västsverige, med en högre andel industri, har klarat nedgången bättre. I Sverige kommer många kommuner och landsting att höja skatterna under Utöver detta fortsätter höjningarna av fastighetsskatten och andra punktskatter, som exempelvis energiskatten. I stället för de kraftiga ökningar i den disponibla inkomsten, som nästan alla hushåll fått de senaste åren, får många nu minskade inkomster. Detta blir särskilt märkbart i Stockholmsregionen, där skattehöjningarna är stora och där näringslivet är hårt drabbat. Eftersom Stockholm är landets»tillväxtmotor«påverkar utvecklingen där också övriga delar av landet. En positiv faktor är att hushållen markant höjt sin sparkvot de senaste åren. De kommande skattehöjningarna kanske delvis kan motverkas genom att hushållen minskar sitt sparande. Positivt är också att räntorna fortsätter att sjunka och att inflationen stabiliserats på riksbankens målnivå. Den privata konsumtionen Den kraftiga börsnedgången har inte påverkat hushållens konsumtion. Enskilda hushåll har, generellt sett, endast ett marginellt sparande i aktier. Ränteläget är en betydligt viktigare faktor. De senaste åren har bolåneräntorna legat på en stabil, låg nivå, vilket medfört att hushållen fått lägre boendekostnader och därmed ett ökat konsumtionsutrymme. Att värdet på bostaden ökar ger en psykologisk effekt. Hushållen känner sig»rikare«, en upplevelse som är starkare än den att ha förlorat ett begränsat kapital på börsen. Under 2002 steg hushållens disponibla inkomst med över 5 procent jämfört med Trots detta ökade den privata konsumtionen bara med knappt 1,5 procent. Den lägre ökningstakten i konsumtionen beror inte på minskade inkomster. Hushållen sparar i stället i en ökad utsträckning. Sparkvoten har stigit från cirka 2 procent av den disponibla inkomsten i slutet av 1990-talet till 8,5 procent under När utrymmet för privat konsumtion minskar är det främst tjänstesektorn som drabbas. I sämre tider drar hushållen ner på resor och restaurangbesök samt skjuter upp renoveringar av huset. Även om konsumtionen av dagligvaror bara påverkas marginellt av konjunkturnedgången har priskänsligheten ökat. Det skapar möjligheter för nya lågpriskedjor att ta marknadsandelar från den traditionella dagligvaruhandeln. 13

16 axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast En tydlig trend är också att konsumenterna i högre utsträckning sprider inköpen av dagligvaror till flera olika butiker. Tillgänglighet och prisnivå är faktorer som i ökad grad styr konsumentens val av butik. Kedjorna försöker skapa köptrohet genom kortbaserade lojalitetsprogram, förmånliga rabatter för medlemmar, med mera. Trots detta är det bara en dryg fjärdedel av alla hushåll som förlägger alla inköp av dagligvaror till en och samma butik. Enligt HUIs prognoser bedöms hushållens disponibla inkomst bara öka med drygt 1 procent under För de kommande två åren är HUIs prognos för utvecklingen i den privata konsumtionen återhållsam. Det finns inga tydliga tecken på en snabb återhämtning i världsekonomin. Detta verkar dämpande också på den svenska ekonomin med en viss risk för ökad arbetslöshet, vilket i sin tur påverkar den privata konsumtionen. Faktorer som talar för att den privata konsumtionen kan öka 2003 är fortsatt låga räntor, låg inflation, ökande nominella löner och stabila fastighetspriser. Skulle priserna på bostadsfastigheter däremot falla kraftigt blir effekten på den privata konsumtionen negativ. Den viktigaste bakomliggande orsaken till den försiktiga prognosen är de planerade skattehöjningarna runt om i landet, som minskar den disponibla inkomsten för i stort sett alla hushåll. De planerade höjningarna av kommunal- och landstingsskatten i Stockholm ger ett ökat skatteuttag på cirka 9 miljarder kronor. Det kan översättas till en potentiell minskning av det privata konsumtionsutrymmet med totalt 1,8 miljarder kronor på årsbasis. HUI tror på en fortsatt tillväxt i detaljhandeln. Prognosen visar en ökning på 2 procent i fasta priser för 2003 och 3 procent för Ökningstakten blir snabbare i sällanköpshandeln än i dagligvarusegmentet. Utvecklingen i detaljhandeln Detaljhandeln i Sverige omsätter totalt cirka 340 miljarder kronor per år. Den svenska detaljhandeln har visat en positiv tillväxt under en längre tid. Den senaste femårsperioden ökade omsättningen med 4 5 procent per år. Dagligvaruhandeln är inte lika känslig för svängningar i konjunkturen som sällanköpshandeln. Trots detta har tillväxten i dagligvaruhandeln varit ovanligt hög de senaste åren. Totalt har omsättningen stigit med 3 4 procent per år sedan Motsvarande siffra för sällanköpshandeln var 6 7 procent per år. Detaljhandeln visade en fortsatt stark utveckling under 2002 och året avslutades med nytt rekord i julhandeln. Totalt blev ökningen cirka 6 procent men flera stora detaljhandelskedjor redovisar procent högre försäljning i december jämfört med Strukturomvandlingen inom detaljhandeln fortsätter och i stort sett all tillväxt sker i externa lägen. Denna trend sprider sig i snabb takt även till mindre orter, där dagligvaruhandeln koncentreras till mer perifera lägen, ofta vid trafikknutpunkter och där de små, centralt belägna butikerna slås ut. Privat konsumtion, detaljhandel och BNP Utländska investeringar i svenska fastigheter Årlig förändring fast pris, % p 2004p Källa: NewSec Andel av total förvärvsvolym, % Källa: NewSec BNP Omsättning i egentlig detaljhandel Privat konsumtion Svenska investerare Utländska investerare 14

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 Möjligheternas fastighetsbolag 4 VD-ord 6 Detta är Kungsleden 7 Affärsidé, mål och strategi 8 Affärsmodell Så tänker vi 10 Affärsmodell Så agerar vi 12 Marknaden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ATT LYFTA PLATSENS SJÄL För att lyckas skapa attraktiva platser handlar det om att förstå livet i köpkvarteret, på arbetsplatsen och i bostadskvarteret. Det handlar

Läs mer

FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008

FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008 FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL HISTORIK När nuvarande Fabege skapades våren 2005 var det tredje gången som namnet gavs till ett fastighetsbolag. Bolagsnamnet Fabege har sitt ursprung i ett bolag

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer Innehåll Hågesta, Sollefteå Innehåll VD-kommentar 2 Koncernen Strategisk inriktning 4 Marknad 8 Fastighetsbestånd

Läs mer

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning1999 Columna Fastigheter AB Innehåll Viktiga händelser 1999 4 Utvecklingspotential är nyckeln till framgång 6 Organisation och verksamhet 9 Affärsidé

Läs mer

Försäljning av 37 kommersiella fastigheter i 29 kommuner koncentrerar innehavet och koncernens bokförda värde minskar med 743 mkr.

Försäljning av 37 kommersiella fastigheter i 29 kommuner koncentrerar innehavet och koncernens bokförda värde minskar med 743 mkr. ÅRET I KORTHET AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Rapport februari 2013 Skara kommun Handelsutredning Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Förord HUI Research AB har på uppdrag av Skara kommun genomfört en utredning av handelns förutsättningar

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

AP Fastigheter Årsredovisning 2001

AP Fastigheter Årsredovisning 2001 AP Fastigheter Årsredovisning 2001 Attraktiva lägen i tillväxtregioner och långa, trygga kundrelationer ger AP Fastigheter en stabil marknadsposition, även när konjunkturen försvagas. Nu förstärks satsningen

Läs mer

Innehåll. Castellum 2000 1 VDs kommentar 2

Innehåll. Castellum 2000 1 VDs kommentar 2 Årsredovisning 2000 Innehåll Castellum 2000 1 VDs kommentar 2 Förvaltningsberättelse Verksamhet 4 Castellums fastighetsbestånd 10 Storgöteborg 14 Öresundsområdet 18 Storstockholm 22 Västra Småland 26 Mälardalen

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 65 samt sidan 74.

Innehåll. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 65 samt sidan 74. Årsredovisning 2001 Innehåll Castellum 2001...1 VDs kommentar...2 Verksamhet...4 Fastighetsbestånd...9 Storgöteborg...12 Öresundsområdet...16 Storstockholm...20 Västra Småland...24 Mälardalen...28 Projekt

Läs mer

Innehåll. 2010 i korthet 1 Vd har ordet 3 Vår Vision 4

Innehåll. 2010 i korthet 1 Vd har ordet 3 Vår Vision 4 årsredovisning 21 Vår projektportfölj ökade under 21 från 15 miljarder till nästan 18 miljarder SEK, vilket är en ökning med cirka 2 procent. När Kunskapssverige växer, byggs det som aldrig förr på svenska

Läs mer

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 Innehåll 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Försvarsbeslut 2004 6 Vasallens processer

Läs mer

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4 Årsredovisning 8 Innehåll Med över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta, ett fastighetsvärde på drygt 46 miljarder kronor och verksamhet på 3 orter över hela landet är Akademiska Hus Sveriges andra

Läs mer

Innehåll. Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 8 Strategisk inriktning

Innehåll. Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 8 Strategisk inriktning Innehåll Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 8 Strategisk inriktning Verksamheten 2009 11 Dagligvarumarknaden 15 Dagligvarugruppen 22 Mediegruppen 27 Fastighetsgruppen 28 Investgruppen 30 Övriga bolag

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING 2010 Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Verksamhetsbeskrivning 5 Fastighetsbestånd 7 Detaljplaneområdet 9 Möjligheter och risker 12 Aktien 19 Styrelsen 21 Bolagsstyrning

Läs mer

Innehåll. De formella finansiella rapporterna omfattar sidorna 40 70.

Innehåll. De formella finansiella rapporterna omfattar sidorna 40 70. HUFVUDSTADEN 2005 Innehåll Årsstämma och rapportdatum... 4 Affärsidé, mål och strategier... 5 VD har ordet... 6 Fem år i sammandrag... 10 Organisation och medarbetare... 11 Aktiekapital och ägarstruktur...

Läs mer

Viktiga händelser 2012

Viktiga händelser 2012 årsredovisning12 KLÖVERN I KORTHET Viktiga händelser 2012 Karlstad r Göteborg Halmstad MELLAN/NORR Falun/Säter Västerås Örebro Borås SYD Kalmar Uppsala psala Nyköping N p Norrköping k Linköping Härnösand/Sollefteå

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö.

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö. llens Årsredovisning 1996 Växtkraft. Vi utvecklas tillsammans med våra hyresgäster, i takt med omvärlden och låter våra aktieägare och affärspartners få del av värdetillväxten. Detta är är ett mer än 50

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN

Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN INNEHÅLL Ordinarie bolagsstämma 6 Ekonomisk information 6 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Förvaltningsberättelse: Hufvudstadens aktie och ägare 10 Fastighetsmarknad

Läs mer

Innehåll. Styrelse och revisorer...84 Företagsledning...86 Fastighetsförteckning...88 Statistik...90 Definitioner...93 Adresser...

Innehåll. Styrelse och revisorer...84 Företagsledning...86 Fastighetsförteckning...88 Statistik...90 Definitioner...93 Adresser... HUFVUDSTADEN 2008 NK Stockholm Innehåll Årsstämma och rapportdatum... 4 Affärsidé, mål och strategier... 5 VD har ordet... 6 Fem år i sammandrag...11 Aktiekapital och ägarstruktur...12 Ansvarsfullt företagande...14

Läs mer

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Engelbrektsplan 1 Innehåll 1998 I SAMMANDRAG 3 VD-KOMMENTAR 4 AKTIEN 6 AFFÄRSIDÈ, MÅL OCH STRATEGIER 8 STOCKHOLMS UTVECKLING 10 STOCKHOLMS HYRESMARKNAD 12

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer

Vårt år i korthet. Utdelning föreslås uppgå till 100 (0) MSEK. Resultat efter finansiella poster för 2008 förväntas bli i nivå med 2007.

Vårt år i korthet. Utdelning föreslås uppgå till 100 (0) MSEK. Resultat efter finansiella poster för 2008 förväntas bli i nivå med 2007. Vårt år i korthet Hyresintäkterna uppgick till 770 (778) MSEK, en minskning med 8 MSEK. För jämförbart fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna med 15 MSEK, främst beroende på högre intäkter för kringtjänster.

Läs mer

DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: WSP, Ulf Rämme

DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: WSP, Ulf Rämme DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: WSP, Ulf Rämme INNEHÅLL UPPDRAGET 5 FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI 6 Rekommendationer i korthet 6

Läs mer