TRANSPORTUTREDNING. Handläggare: Jan Fagerström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSPORTUTREDNING. Handläggare: Jan Fagerström"

Transkript

1 TRANSPORTUTREDNING 2005 Handläggare: Jan Fagerström

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund/Historik Syfte Omfattning Avgränsningar METODIK Tjänsteresor Varutransporter Anställdas resor till och från arbetet Patienters resor till vård och vårdinrättningar Datainsamlingar och kompletterande beräkningar Data Beräkningar VIKTIGA VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR ÅREN TILLKOMMANDE TRANSPORTGRUPPER Sjukvårdsrådgivningen Videokonferens Eco-driving Transport av avlidna Helikoptertransporter Sjukresor TJÄNSTERESOR Privat bil i tjänsten Flyg Tåg Hyrbilar Leasingbilar/Tjänstebilar Buss och taxi Tjänstecyklar Arbetsfordon VARU- OCH GODSTRANSPORTER Varu- och godstransporter Berendsen Posten sjukvårdslogistik AB Apoteket Sjukreselinjer transport av varor Bergfors TRANSPORT AV PATIENTER PERSONALENS RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET PATIENTERS RESOR TILL OCH FRÅN VÅRD OCH VÅRDINRÄTTNINGAR FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG BILAGOR

3 SAMMANFATTNING Landstingets transportutredning är en metod att jämföra hur transportarbetet har utvecklats i jämförelse med 1999 då den första transportutredningen genomfördes. I jämförelse kategori för kategori har det samlade transportarbetet nu minskat med ca 0,9 miljoner mil årligen. Under 2005 utfördes ett transportarbete på drygt 12,3 miljoner mil (3069 st jordvarv). Av denna mängd uppgår de anställdas resor till och från arbetsplatsen till drygt 4 miljoner mil, patienters resor till och från vård och vårdinrättningar till 6 miljoner mil och övriga transporter till 2 miljoner mil. Några transportslag som ej fanns med i 1999 års undersökning särredovisas även 2005 för att få ett bra jämförelsematerial. LANDSTINGETS TRANSPORTER (Mil) Skillnad TJÄNSTERESOR Privat bil i tjänsten Flyg Tåg Hyrbil Leasingbil/Tjänstebil Buss och taxi VAROR OCH GODS Godstransporter TRANSPORT AV PATIENTER Ambulans- och sjuktransporter PERSONALENS RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET PATIENTERS RESOR TILL OCH FRÅN VÅRDINRÄTTNINGAR TOTALT Transporter som tillkommit sedan 1999 års undersökning (mil) Transport av avlidna Helikoptertransporter av patienter Godstransporter med sjukresebuss Tjänsteresor med -trafik Transport av hjälpmedel Totalt

4 Den relativt blygsamma minskningen av det totala antalet mil bör ses som oroväckande med tanke på att landstinget under samma period minskat personalstyrkan med ca 260 medarbetare och genomfört en mängd organisationsförändringar i syfte att effektivisera verksamheterna. En stor del av rationaliseringarna i personalstyrkans storlek äts alltså transportmässigt upp av ökade avstånd till sin arbetsplats eller förändrade frekvenser i sitt resande. Allvarligare än detta är också att patientresandet minskar påfallande lite. Enbart de förbättrade metoderna vid uträkningarna motiverar en minskning av antalet mil med ca 25 %. Förklaringen till att patientmilen ligger kvar på en hög nivå kan sannolikt finnas i strukturförändringar i vården. Varor och godstransporter är en kategori där vi haft kraftig ökning mellan undersökningarna. Denna förändring tror vi till någon del kan förklaras genom ändrade metodurval för att mäta dessa ganska flyktiga flöden. Mera långväga transporter kan dock också vara en del av förklaringen. En glädjande trend överlag är det minskande resande med flyg som helt motsvaras av en ökning i resandet med tåg. Vid jämförelse av utsläppen för 1999 och 2005 kan man se att våra utsläpp totalt sett minskar i alla de viktigare parametrarna. Delvis kan detta förklaras av ändrade metoder att beräkna utsläppen, men också en teknikutveckling i bilarna, minskade transportmil och ändrade vanor finns med i förklaringen LANDSTINGETS TRANSPORTER (Ton utsläpp till luft) Differens Koldioxid Kväveoxid Kolväten Partiklar 2,5 1,1-1,4 Landstingets utsläppsdata har också jämförts med Vägverkets uppgifter över samlade utsläpp från vägtrafiken i Gävleborgs län för att erhålla landstingets andel av de samlade utsläppen i Gävleborg CO2 NOx HC Partiklar Landstingets andel % 2 % 3 % 2 % Landstingets andel ,5 % 2,2 % 3,4 % 2,2 % Vi kan tyvärr se en tydlig ökning av vår del av den samlade problembilden av länets utsläpp, vilket är mycket oroväckande. En förklaring kan vara att vi inte fullt ut hänger med i den teknikutveckling som sker i övriga samhället gällande exempelvis bränslesnåla fordon och alternativa drivmedel. Bättre bränslen och motorer är viktiga faktorer för sjunkande utsläpp. Den viktigaste förklaringen är troligen ökade avstånd till vården för många innevånare som medfört ökat resande kopplade konsultfirman Trivector Traffic, 39 st. olika förbättringsförslag till landstingets transportarbete. Förslagen avsåg dels metoder att minska miljöutsläpp och dels metoder att förbättra framtida insamlande av data till nya transportutredningar. Av dessa 39 förbättringsförslag har landstinget genomfört 18, påbörjat 10 och ännu ej påbörjat 11. Se redovisning under punkt

5 De tillkommande transportslagen för 2005 som ej var med 1999 står också för ytterliggare utsläpp. Tillkommande transportslag, utsläpp i kilo Koldioxid Kväveoxid 814 Kolväten 318 Partiklar 4,6 Tre stora åtgärder har också startats efter 1999, med direkt syfte att minska mängden onödiga transporter och miljöutsläpp. Alla tre kan sägas ha varit framgångsrika i sitt syfte och bidrar till att landstingets totala transportarbete är lägre än det skulle ha varit utan åtgärder. 1. Sjukvårdsrådgivningen, som syftar till att undvika onödiga patientresor och som fördelar patienter till närmast möjliga vårdinrättning. Dessa transporter omfattar ca mil årligen 2. Videokonferens som inrättades 2004 på alla sex sjukhusorterna, med syfte att undvika onödiga resor till möten har minskat transporterna med ca mil årligen. 3. Utbildningar i sparsamt körsätt för ca 600 st anställda (varav 200 st ambulansförare) sedan 2001, har sparat bränsle enbart inom tjänsteresorna motsvarande minst mil årligen. Den effekt som dessa utbildningar kan ha haft på resande till och från arbetet eller privat på fritiden är ej inräknade. Tillsammans har också dessa tre åtgärder sparat onödiga utsläpp motsvarande mer än 100 ton utsläpp av koldioxid årligen. Minskningen i koldioxidutsläpp kan som en jämförelse mellan 1999 och 2005 uppmätas till ca -0,6 %, om de nya transportslag som tillkommit under perioden exkluderas. Detta resultat kan till stor del förklaras av förbättrade uträkningsmetoder. Vilket tyvärr är långt ifrån det av fullmäktige beslutade delmålet om en minskning på -5% till Slutmålet i landstingets rese- och transportpolicy, där ambitionen är att minska utsläppen av koldioxid med -15 % till 2010, torde i nuläget ses som ouppnåeligt utan mycket stora förändringar i villkoren för personalens resor till och från arbetet och patienters resor till och från vårdinrättningar

6 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund/Historik 1999 gjordes den första transportutredningen i landstinget Gävleborg. Syftet var att kartlägga miljöpåverkan från landstingets transporter och ge underlag till förändringsförslag för att uppnå minskad miljöpåverkan. Denna utredning blev grunddokumentet varpå det moderna miljöarbetet på transportsidan vilar. Utredningen gav bland annat upphov till den första reseoch transportpolicyn. Landstingets miljöarbete på transportområdet utgår idag från 2003 års rese- och transportpolicy som tydligt klargör att vi skall minska våra utsläpp, effektivisera vårt resande och förbättra ordning och struktur i landstingets transportarbete. Delmålen i i rese- och transportpolicyn är formulerade som procentmål med genomförande datum satta till Rese- och transportpolicyn anger också att det vart femte år skall göras en ny transportutredning i landstinget Gävleborg och att denna blir ett viktigt uppföljningsinstrument för att läsa av måluppfyllelsen i vårt transportarbete. I mellanperioden har ett mycket intensivt transportarbete bedrivits där landstinget såväl internt som regionalt försökt förbättra situationen. Som exempel kan nämnas uppstartandet av landstinget bilpooler, införande av miljöbilar, utbildningar i ett sparsamt körsätt till personalen, införande av videokonferenser, och uppstartandet av etanolpumpar i länets kommuner. Landstingets transportarbete har också under perioden givit upphov till ett strategiskt samverkansavtal med Vägverket och flera gemensamma projekt med länsstyrelsen och andra aktörer där kanske det regionala transportprojektet -MaTs är det viktigaste. Kartläggningen 2005 har gjorts internt inom landstinget med stöd från konsultfirman Trivector Traffic för att ta vara på deras stora erfarenhet på området. Strävan har varit tydlig i att få så jämförbara data som möjligt mellan mål åren 1999 och Syfte Huvudsyftet med denna utredning är att kartlägga omfattningen och miljöpåverkan från landstingets transporter. Utredningen skall också ge förslag och infallsvinklar till förändringar, för att uppnå minskad miljöbelastning. 1.3 Omfattning Denna kartläggning omfattar följande huvudgrupper inom transportområdet Tjänsteresor Varutransporter Personalens resor till och från arbetet Patienters resor till och från vård och vårdinrättningar 1999 var det en något annorlunda uppdelning, men omfattningen totalt var exakt densamma som

7 En redovisning över de resor med privat bil i tjänsten som förtroendevalda har gjort finns med 2005, även om dessa resor saknades Vidare görs en särredovisning av några transportslag som tillkommit 2005, men som ej fanns med Redovisning görs också över förslag till åtgärder, nya rutiner och vad som genomförts sedan Avgränsningar Transportutredningen berör bara de vanligaste parametrarna av utsläpp till luft och sålunda ingår ej miljöutsläpp kopplade till vatten (ex. avfettningsmedel eller hydrauloljor) och inte bullerfrågor. Transportutredningen har fokuserat på att skapa en jämförelsebild mellan åren 1999 och Därför särredovisas några transportslag, som ej tas med i den samlade bedömningen. Detta är sådana transportslag som tillkommit under perioden och som ej var med Transportutredningen tar ej upp transportmil som nedlagts via cykel eller gång då dessa transportmedel har låg eller obefintlig miljöpåverkan. Kartläggningen redovisar inte elevers resor till folkhögskolor, anhörigas och andras besök till inlagda patienter, och inte heller besökare till olika typer av kulturarrangemang. Detta är betydelsefulla transportmängder, men som ej var med i undersökningen 1999, och som i flera fall är mycket svåra att mäta

8 2. METODIK Utredningen är framtagen under våren/ hösten 2006, och innefattar transporterna för verksamhetsåret 2005 samt följer i stort det upplägg som utarbetades Metodiken vid insamlingen av uppgifterna överensstämmer med 1999 i de flesta fall, men i några fall har rutiner förbätt-rats för att få så precisa uppgifter som möjligt. Det senare gäller ex underlag avseende resande med leasingbilar, flygresor, tågresor, där interna datasystem och upphandlingskrav förbättrats avseende statistik. En ändrad metodik innebär naturligtvis att siffrorna och uppgifterna kan skilja sig åt i några avseenden men vi tror att detta är av begränsad omfattning. Enkätundersökningarna till personal och patienter, som har en stor inverkan på slutresultatet i utredningen, har genomförts under samma undersökningsvecka nu som De har också innehållit samma, om än komprimerade frågeställningar för största möjliga jämförbarhet. Något flera enkäter har skickats ut 2005 för att öka precisionen i våra slutsatser. Förbättrat metodurval 2005 har sannolikt en betydande inverkan på antalet patientrelaterade mål i utredningen. En samlad översiktsbild finns i bilaga 1 över metotiken. 2.1 Tjänsteresor Egen bil i tjänsten Uppgifterna hämtades från ekonomisystemet. Metoden går ut på att beskattningsbar och icke beskattningsbar ersättning, divideras med den fasta milersättningen som utgår och på så sätt erhålls tjänstemilen. En redovisning finns också över förtroendevaldas resor. De specialavtal som kan finnas i landstinget, om annan ersättningen än den ordinarie utgår, har ej tagits med i beräkningarna. Leasingbil/Tjänstebil Omfattar landstingets egna leasade fordon och arbetsmaskiner. Uppgifterna som begärdes in följde en schablonmetod, innebärande att varje förvaltning fick fylla i en blankett med frågor över den egna verksamheten. De uppgifter som efterfrågades var antal fordon, kilometer, drivmedelsförbrukning m m. Uppgifterna var tyvärr knapphändiga och kunde bara användas till viss del i utredningen. Den viktigaste metoden för att få fram uppgifterna till leasingbilarna, blev istället den samlade drivmedelsförbrukningen, som 2005 kan fås från ekonomisystemet. Den har sedan omräknats med hjälp av schablon till ett miltal. I begreppet leasingbil ingår också särskilda tjänstebilar. Gruppen inkluderar även serviceorganisationens resor med fordon inom landstinget. Hyrbilar Kontakt har tagits med uthyrningsföretagen, som har en mycket bättre statistik idag än Fullständiga uppgifter för 1999 erhölls endast från två av uthyrningsföretagen kunde alla fyra företag vi har upphandlade lämna statistik. Utöver dessa företag beräknades också hyrda mil för de företag, som vi ej har avtal med

9 Tåg Kontakt har tagits med de resebyråer, som landstinget har avtal med. Från dem har sedan uppgifter lämnats över tågresorna. En bedömning som gjordes 1999 och 2005 var att 90 % av alla tågresor bokades via dessa resebyråer. En bedömning som också gjordes var att tågresor som bokats på annat sätt, bedömdes som relativt försumbara och tas därför ej med. -Trafik Kontakt har tagits med -Trafik, varifrån statistik erhållits över antalet sålda biljetter som personalen använt i tjänsten. Utifrån biljetterna har sedan antaganden och beräkningar kunnat göras över sträckor och utsläpp. Flyg 1999 erhölls uppgifter om antal resor till olika flygdestinationer via det resebolag landstinget hade avtal med. En beräkning av flygsträckor gjordes därefter baserad på att Arlanda var startoch slutpunkt för alla resor. I denna undersökning har exakt statistik över alla flygresor lämnats från det reseföretag landstinget har avtal med. I undantagsfall sker bokning via andra bolag, men de är troligen försumbara och tas därför ej med. Utvecklingen av statistiken över flygresorna har varit mycket bra sedan 1999 och idag kan landstinget få alla uppgifter samlade. Buss och taxi 1999 användes en schablonmetod, vilken även används i denna undersökning. Schablonen bygger på uppgifter från blankett som förvaltningarna besvarat. Utifrån blanketten har sedan beräkningar kunnat göras. Cykel Liksom idag fanns det 1999 ett stort antal tjänstecyklar och beräkningar gjordes då över utnyttjandegrad och sträckor. Uppgifterna inhämtas 1999 från blanketter som förvaltningarna besvarade. I denna utredning har endast antalet tjänstecyklar redovisats till följd av knapphändiga uppgifter och en medveten bortprioritering av transportmil via cykel. Dessa mil är inte särskilt betydelsefulla ur miljösynpunkt. Transport av patienter 1999 erhölls uppgifter från ambulansansvariga avseende drivmedelsförbrukning och uppskattade körsträckor. De uppskattade uppgifterna visade sig dock stämma relativt väl med de för efterföljande år, då bättre datorsystem byggts upp. Uppgifterna för 2005 fås från det datasystem som ambulansen byggt upp. Härigenom är de exakta i jämförelse med uppskattningen Varutransporter Såväl 1999 som 2005 användes djupintervjuer följt av frekvensstudier (via veckodagbok) vid landstingets mottagningsplatser. De transporter som redovisades var in- och uttransporter till landstingsinrättningar. Transporterna omfattade varor, gods, tjänster m m

10 Uppgifterna i frekvensstudien inhämtades genom att förvaltningarna fick registrera alla transporter under en specifik vecka. För komplettering av dessa uppgifter togs även kontakt med de personer som omhändertog varor och gods. Dessa personer har i de flesta fall varit vaktmästare eller motsvarande personer. I metoden ingick också att uppskatta de transporter som sker mera sällan. Slutligen togs också kontakt med externa transportörer, för att få kompletterande uppgifter över deras transporter av varor och gods. De som kontaktades var Berendsen (som transporterar tvätt), Poståkeriet (som transporterar varor som beställs via f d länsdepån), Bergfors (som transporterar hjälpmedel från SAM), samt Apoteket AB. Flera av dessa företag gör veckovis regelbundna transporter i länet till landstingsinrättningar enligt uppgjorda scheman. En beräkning av sträckorna har gjorts genom att avstånden mellan de orter som besöks sammanräknats. Sedan har även en beräkning gjorts utifrån antal och veckor som transporterna skett. Från Bergfors har uppgifter lämnats över beräknad årlig körsträcka. 2.3 Anställdas resor till och från arbetet För att få uppgifter över anställdas resor till och från arbetet skickades 1999 totalt 1300 enkäter ut till slumpvis utvalda anställda i landstinget, efter viss fördelning per förvaltning. Personerna skulle sedan redovisa hur de tog sig till och från arbetet under en utvald medelvecka (v 14) användes samma metod, samma medelvecka och samma enkät som 1999, dock avskalad med att några mindre relevanta frågor utgick också från något fler enkäter (1500 st), vilket kombinerat med färre anställda täcker en större andel av personalgruppen hade vi också en något högre svarsfrekvens. Härigenom har vi troligen en något högre precision än En uppräkning av svaren görs slutligen för att få en totalbild av alla resor landstingsanställda gör till och från arbetet. En skillnad mellan de år som undersökts var att 1999 användes mätveckan som underlag för uppräkning delades underlaget upp i sommar- och vinterresande före uppräkningen. 2.4 Patienters resor till vård och vårdinrättningar I likhet med anställdas resor, så har även enkäter använts för att få fram patienters resor till och från vård och vårdinrättningar utdelades enkäten till 1300 patienter mot 1500 för Några enkätfrågor har också ändrats eller tagits bort på grund av ovidkommande natur, eftersom de bedömdes ha liten betydelse för det samlade resultatet. Utifrån inkomna svar görs uppräkningar till totalnivå för att få fram hur patienter tar sig till och från landstingets mottagningar. Dessa uppräkningar 1999 och 2005 skiljer sig åt till följd av olika beräkningsgrunder gjordes en relativt svag uppräkning av erhållna uppgifter, genom att antalet mottagningar som deltog i enkätstudien uppräknades till totalnivå har uppräkning gjorts utifrån landstingsstatistik och patientbesök. 2.5 Datainsamlingar och kompletterande beräkningar Vid framtagning av denna transportutredning har i likhet med 1999 vissa problem uppstått när uppgifter skall tas fram. Problemen kan kort sammanfattas i bristfälliga data och behov av kompletterande beräkningar. Eftersom den statistik som finns i olika datasystem inte alltid räcker för en fullgod beräkning, och att denna inte alltid är komplett. Därför måste schabloniserade beräkningar tas fram. De sistnämnda har baserats på så rimliga antaganden som möjligt. En genomgång av gjorda antaganden har genomförts tillsammans med anlitad konsult och landstingets miljöråd

11 2.5.1 Data Merparten av uppgifterna över körsträckor med olika fordonsslag har tagits fram på samma sätt 1999 som I några fall har möjligheten att få fram uppgifterna 2005 förbättrats. Detta gäller t ex insamlingen av uppgifter om körsträckor med leasingbilar där uppgifterna erhölls centralt Detsamma gäller ambulanstransporterna, där ett internt datasystem tagits fram. Förbättringar har även skett externt mot de leverantörer, som vi har avtal med. Från dem kan vi nu skriva in i avtalen att vi vill ha viss statistik, vilka de sedan har levererat, exempelvis transportuppgifter. I några förvaltningar har även förbättringar skett genom att vissa verk-samheter byggt upp egna datasystem, som kan tillgodose utredningens krav på uppgifter. Tyvärr saknas data över alla områden och därför måste vissa uppgifter tas fram via antaganden och beräkningar Beräkningar Beräkningar har vi tvingats till, när inkomna uppgifter via system eller via enkäter varit knapphändiga och svåra att bearbeta. Då måste också rimliga antaganden utformas som i grova drag ger en bild av storleken på transporterna gjordes fler beräkningar än 2005 och antagandena var också grövre har härigenom några skillnader uppstått och de kan till viss del förklaras av olika beräkningsmetoder

12 3. VIKTIGA VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Under åren har många förändringar genomförts inom landstinget Gävleborg vilka helt eller delvis förändrat förutsättningarna för landstingets transportarbete. Det klart överskuggande målet för verksamheterna under en stor del av perioden har varit ekonomi i balans. Olika åtgärder har genomförts i syfte att få ekonomin i balans. Dessa åtgärder har ofta inriktats mot organisatoriska rationaliseringar med personalneddragningar och strukturförändringar. Förändringarna har i många fall påverkat transporterna i länet. Den enskilt största förändringen under perioden var beslutet om utvecklingslinje 3 A, vilket innebar två sjukhus för länssjukvården Gävle och Hudiksvall samt sex närsjukhus, nämligen Gävle, Sandviken, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal och Hudiksvall. En enhet för planerade operationer förlades till Bollnäs. Att fungera som närsjukhus innebär att den sjukvård man behöver ofta skall finnas nära patienten. Konsekvensen blev dock också att akutkörningar fick omdirigeras från Bollnäsområdet till Gävle eller Hudiksvall. I Bollnäs inrättades i samma förändring också en länsenhet för planerade operationer, utifrån ett antal diagnosgrupper. Detta är också en förändring som inneburit ett ökat resande i patientgruppen då flödet av ortopedpatienter i högre grad styrts till Bollnäs. 3 A beslutet föregicks av en strategisk miljöbedömning som klargjorde att närvårdens struktur var den viktigaste funktionen för att minimera onödiga patienttransporter. Denna förändring fick verka i några år innan nyligen bildade Hälsinglands sjukhus delades upp i ånyo Bollnäs och Hudiksvalls sjukhus. För transporternas del blev det relativt oförändrat i och med att Hudiksvall fortfarande var ett akutsjukhus, med verksamheter spridda i länet. Bollnäs skulle som tidigare vara ett närsjukhus, med enhet för planerade operationer. I Söderhamn lades dock dagkirurgin ner och patienter hänvisades främst till Bollnäs. En annan förändring under perioden var att BB/Förlossningen lades ner i Bollnäs och alla förlossningar hänvisades till Hudiksvall och Gävle. Även Mora blev ett alternativ för en del gravida. Förändringen genomfördes före utvecklingslinje 3 A. I Gästrikland slogs sjukhusen i Gävle och Sandviken samman till en förvaltning, med Gävle som akutsjukhus och Sandviken som närsjukhus. Även ett antal hälsocentraler flyttades till Sandvikens sjukhus. För närsjukhuset i Sandviken innebar det att dagkirurgin och vissa andra verksamheter lades ner och flyttades, med ett ökat resande mellan Gävle och Sandviken som konsekvens. För att undvika onödiga patientbesök till sjukhusen inrättades sjukvårdsrådgivningen, som via telefon kunde bedöma om personen var i behov av sjukhusvård eller ej. Ur transportsynpunkt har detta med stor sannolikhet varit lyckat, då man säkert kan se att ett antal resor har undvikits till följd av verksamheten. Från Söderhamn flyttades akutpsykiatrin liksom all psykiatrisk vård i Hälsingland till Hudiksvall. Numera finns i Södra Hälsingland enbart psykiatrisk öppenvård. De konsekvenser som detta förorsakat övriga är att patienter och anhöriga måste förflytta sig i högre utsträckning till Hudiksvall. Ett antal hälsocentraler har flyttats till sjukhusen i Sandviken och Bollnäs. Patienter blir härigenom tvungna att resa för att nå sin hälsocentral

13 Röntgen är nu helt digitaliserad och ingen våthantering förekommer. Genom digitaliseringen kan nu bedömningar göras från annat sjukhus än där patienten röntgats. Härigenom bör transporterna för patienter mellan mottagningar ha minskat. Flera nya förvaltningar har bildats under perioden. En är Länsservice som omfattar städ, drift, kök. För fastigheterna bildades -fastigheter och för hjälpmedels frågor Hjälpmedels- och habiliteringsförvaltningen. Det kan antas att några av dessa förändringar har inneburit ett ökat resande då tjänster som tidigare fanns lokalt på förvaltningarna, istället skall köpas av en mera centraliserad aktör. Inom tandvården har antalet tandvårdskliniker i princip halverats och istället har andra lösningar, som centralt placerade kliniker och mobila team bildats. Mobila team åker ut i länet och utför sitt arbete. För patienternas del är det ur transportsynpunkt bättre i och med att de inte behöver resa. De blir behandlade direkt på sin hemort. Sammanslagningarna av kliniker har i många miljöbedömningar visat att transportavstånd för den stora patientgruppen marginellt kunnat förbättras, medan transportavstånd för personal ofta försämrats. Ett nytt riskavfallssystem har införts, som innebär att allt riskavfall efter insamling fryses och sedan transporteras till Uppsala för förbränning. Detta har inneburit ökade transportavstånd då avfallet förbränns i Uppsala istället för att deponeras lokalt. Ett flertal administrativa kanslier har avvecklats och koncentrerats till Gävle, Hudiksvall, Sandviken eller Söderhamn. En samordnad organisation för fakturering och löner har bildats under namnet administrativ service, stationerad i Söderhamn. Ur transportsynpunkt har detta inneburit konsekvenser för dem som arbetar på enheterna med en sannolikt ökad arbetspendling. I några av organisationsförändringarna ingick ett projekt som gick under benämningen dela och fördela. Detta innebar att ett antal specialiteter skulle fördelas mellan Gävle och Hudiksvalls sjukhus. Vissa förändringar har genomförts, men ej allt som ingick i projektet. Ur transportsynpunkt kan en ökad uppdelning påverka vissa patientströmmar. För att samordna sjukresandet i länet har under perioden inrättats en sjukreseenhet i Söderhamn och med en bokningscentral i Segersta. Ett antal sjukreslinjer med buss inrättades som ex. Ljusdal-Bollnäs-Gävle-Uppsala, och Edsbyn-Bollnäs-Söderhamn-Hudiksvall. Att detta har påverkat resbilden positivt står klart. Vid flera av de ovanstående förändringarna har miljöbedömningar gjorts inför beslut, som har påvisat transporternas viktiga roll vid verksamhetsförändringar. Åtgärder har också vidtagits för att mildra de negativa transportkonsekvenserna. Noterbart är ex. landstingets KLIMP program, ökade andelar miljöbilar och en stor satsning på ECO-driving (sparsam körning). Under perioden har också -trafik satsat kraftfullt på att bygga ut tågtrafiken, bland annat i syfte att fånga upp de som arbetspendlar

14 4. TILLKOMMANDE TRANSPORTGRUPPER 2005 Några nya verksamheter som tillkommit sedan 1999 förmodas vara särskilt viktiga i att påverka transportflödena. Vi har i transportutredningen 2005 fokuserat på två som haft till syfte att minska onödigt resande. Utöver dessa har vi med fyra grupper av transporter som ej fanns med 1999, men som av olika anledningar bedöms viktiga. Ingen av dessa sex verksamheter finns med i den samlade jämförelsen med Sjukvårdsrådgivningen För att underlätta kontakten med hälso- och sjukvården inrättades under perioden sjukvårdsrådgivningen för hela Gävleborg. Ett grundsyfte med denna var att styra patienter till rätt vårdnivå och undvika onödiga besök vid akutmottagningar/jourcentraler. Genom att man nu tvingas kontakta sjukvårdsrådgivningen först, bedöms det om personen är i behov av akutsjukvård, kontakt med hälsocentral eller enbart egenvård. Vid kontakt med sjukvårdsrådgivningen noteras kontaktorsak och till vilken åtgärd personen rekommenderats. Den statistik som sjukvårdsrådgivningen härigenom förfogar över och kan redovisa är antalet besvarade samtal och till vad den sökande hänvisats. Under 2005 inkom samtal. Av dessa besvarades , vilket motsvarar 76 %. De samtal som härigenom ej besvarades av olika anledningar var Till följande hänvisades den sökande Antal % Egenvård ,0 Akutmottagning/Jourcentral ,5 Hälsocentral (HC) ,0 Utan åtgärd ,5 Distriktssköterska (DSK) ,0 Ser vi siffrorna ur transportutredningens synvinkel, så är det av intresse att se den miljöpåverkan resorna skulle ha föranlett. Därför görs ett antagande om att där den sökande hänvisats till vårdinrättning, uppgick sträckan till 1 mil enkel resa. Ett annat antagande är att hänvisning till egenvård, HC, DSK och utan åtgärd i de flesta fall ej lett till något resande. Därför bedöms de försumbara. Med dessa antaganden innebär det att den beräknade sträckan blir mil och utsläppen följande. Utsläpp, kg Koldioxid CO Kväveoxider NOx 20 Kolväten HC 65 Partiklar

15 4.2 Videokonferens Landstinget beviljades 2003 bidrag från Naturvårdsverket för att bygga upp videokonferenssystem. Syftet med ett videokonferenssystem är att minska antalet tjänsteresor inom landstinget och därmed koldioxidutsläppen. Utrustningarna installerades vid de sex sjukhusen i länet och systemet är tänkt att användas av alla landstingsanställda. Miljöeffekten har mätts genom att det vid varje anläggning förts en loggbok med uppgifter över antalet deltagare, tid och vilka resor som kunnat undvikas. Vissa problem har varit vid ifyllandet av loggböckerna. Därför har jämförelser gjorts med datasystemet och på så sätt fått fram de uppgifter som behövs. Vi har utgått från att den uppkopplande parten/orten är den där ett fysiskt möte skulle ha varit och räknat med att upp till fyra personer kunnat samåka i varje bil till möteslokalen. De sammanlagda besparingarna som uppnåtts genom användning av videokonferenssystemet istället för ett fysiskt resande är följande. Körsträckor Restid Mil Timmar I utsläpp räknat motsvarar denna sträcka Utsläpp, kg Koldioxid CO Kväveoxider NOx 107 Kolväten HC 105 Partiklar Eco-driving ECO-driving innebär att köra bil på ett sparsamt sätt. Härigenom kan man uppnå en minskning i drivmedelsförbrukningen. Inom landstinget har 600 personer utbildats i detta sätt att köra bil. 200 personer var ambulansförare och övriga 400 personer var tjänstemän som ofta kör bil i tjänsten. Detta ett led i landstingets strävan att erbjuda alla som kör mer än 100 mil per år i tjänsten denna typ av utbildning. Nu skiljer sig grupperna åt i och med att de kör olika typer av fordon med olika drivmedelsförbrukning. Därför har ett antal antaganden och beräkningar gjorts enligt följande. - Ambulansförarna gör i genomsnitt en besparing på 5 % - Ambulanspersonal kör i genomsnitt 1000 mil/år - Ambulanspersonal kör bilar med hög drivmedelsförbrukning - Tjänstemän som kör bil i tjänsten beräknas i snitt göra en drivmedelsbesparing på 15 % - Tjänstemän kör i genomsnitt 500 mil/år - Drivmedelsminskning görs utifrån det fordon man normalt använder i tjänsten Utifrån dessa beräkningar och antaganden har en besparing kunnat räknas fram. Besparingen innebär att landstinget har minskat resandet per år med mil

16 4.4 Transport av avlidna Detta är en transport som landstinget betalar för och som utförs av begravningsbyråer. Transporten gäller personer som transporteras från sjukhus till hemorter eller begravningsorter. Exakta uppgifter över sträckor går ej att få, istället kan de kostnader som landstinget betalar för. Kostnaden för 2005 var totalt kronor enligt upprättad taxa. Uppgifter över antalet transporter går ej heller att få, men en bedömning kan göras enligt följande: - 90 % av transporterna sker mellan sjukhus och närliggande ort och kyrka - 10 % av transporterna görs till andra orter i Sverige - Den uppskattade sträckan för lokal transport är 5 mil t o r - Den längre sträckan utanför Gävleborg uppskattas till 40 mil t o r - Antalet transporter uppskattas till 1000 stycken Av dessa transporter som utförs lokalt blir därmed den uppskattade sträckan ca mil och den längre sträckan också ca mil. Den totala uppskattade sträckan för dessa transporter sålunda ca mil. Detta ger upphov till följande utsläpp. Utsläpp, kg Koldioxid CO Kväveoxider NOx 7 Kolväten HC 22 Partiklar 0,4 4.5 Helikoptertransporter För att snabbt transportera en patient till vårdinrättning så kan helikopter användas. Det kan även gälla när andra transportmedel ej finns och helikopter är alternativet. Transporterna har i stort skett över hela landet och sjukhus. De transporter som utförts har skett av patienter som varit mantalsskrivna i länet. Totalt har 61 transporter skett med helikopter av dessa patienter. Eftersom helikoptertransporterna ej ingick i 1999 års transportutredning, så kan ej någon jämförelse göras. Istället en beskrivning av de helikoptertransporter som har utförts mellan orter och antal och en beräkning av vad resorna skulle innebära i utsläpp till luften. Räknat på enkel resa blir den totala sträckan mil. Sträckan blir tur och retur Mil Utsläpp, kg Koldioxid CO Kväveoxider NOx 439 Kolväten HC 50 Partiklar

17 4.6 Sjukresor För att ta sig till en vårdinrättning måste en patient transportera sig på något sätt. Transportsättet sker efter det tillstånd patienten befinner sig i. Kan man ta sig själv blir färdmedlet det som bedöms lämpligast för patienten. Huvudsyftet är att varje patient skall få en resa som passar just den patienten. En annan aspekt är att resan skall göras så billigt som möjligt, vilket kan vara svårt av bl a bekvämlighetsskäl. De alternativ som kan erbjudas är Taxi Egen bil Buss Tåg Flyg Sjukresebuss Statistiken som sjukreseenheten kan ta fram fyller inte syftena med transportutredningen, eftersom det inte går att få fram sträckorna och därmed utsläppen till luften. Den statistik som levereras omfattar antalet per färdmedel och ett flödesschema över orter och antal. Utifrån denna statistik kan ändå en viss bild och beskrivning fås över sjukresorna Sjukresor - Färdsätt I nedanstående tabell redovisas antalet sjukresor per färdsätt. Utifrån denna redovisning kan sedan en jämförelse göras årsvis och förändringar utläsas. Slutsatser kan också dras om förändringar som skett mellan åren. Sjukresor i procent Färdsätt Taxi 48,5 48,0 48,2 48,7 Egen bil 42,2 42,8 42,5 41,8 Buss 0,8 0,8 0,9 0,9 Tåg 1,7 1,8 2,0 2,1 Flyg 0,0 0,0 0,0 0,0 Sjukresebuss 6,9 6,6 6,5 6,6 Totalt antal Sjukresor Flödesschema Eftersom uppgifter över sträckor ej går att få, så kan endast en beskrivning göras över de orter som sjukresan utgått ifrån. Statistik finns från de fem städerna i länet. Vidare kan procentuell fördelning göras från dessa orter och den ort till vilken sjukresan skett

18 Sjukresor Flödesschema September December 2005 BOLLNÄS GÄVLE Till Antal % Till Antal % Bollnäs Gävle Söderhamn Sandviken Ovanåker Hofors Gävle Ockelbo Hudiksvall Söderhamn Nordanstig Uppsala 138 0,7 Ljusdal Hudiksvall 133 0,6 Sandviken 60 0,8 Ovanåker 119 0,6 Uppsala 36 0,5 Bollnäs 21 0,1 Övriga 29 0,3 Övriga 149 0,7 Totalt Totalt SANDVIKEN SÖDERHAMN Till Antal % Till Antal % Sandviken Söderhamn Gävle Bollnäs Hofors Hudiksvall Ockelbo Gävle Uppsala 24 0,8 Uppsala 31 0,7 Söderhamn 17 0,5 Ovanåker 32 0,7 Bollnäs 13 0,2 Sandviken 10 0,4 Ovanåker 7 0,1 Nordanstig 6 0,1 Övriga Övriga 35 0,8 Totalt Totalt HUDIKSVALL Till Antal % Hudiksvall Nordanstig Ljusdal Bollnäs Söderhamn Gävle Ovanåker 86 1 Uppsala 43 0,7 Övriga Totalt Av ovanstående statistik framgår att de flesta sjukresorna sker inom de fem städerna i länet. De ligger i snitt över 50 %

19 5. TJÄNSTERESOR Tjänsteresor är de resor som landstingets anställda utför i tjänsten för att ta sig till och från platser där arbete utförs. I denna kategori inräknas ett flertal olika transportslag. 5.1 Privat bil i tjänsten Uppgifterna över körda mil med privat bil i tjänsten bygger, som beskrivs i metodavsnittet på att uppgifterna hämtats från ekonomisystemet har en liknande beräkningsmodell använts som De uppgifter som använts är skattepliktig ersättning, omräknat till mil. Utifrån uppgifterna har sedan uppdelning gjorts för de förvaltningar som finns idag, körda mil och mil per årsanställd. En redovisning som också görs är förtroendevaldas resor. Förvaltning Mil Mil/årsarbetare Förtroendevalda i landstinget Ledn.kontoret plus administrativ service Länsservice fastigheter GävleDala Företagshälsovård Folktandvården Tillv o reg utveckling Gävle sjukhus Bollnäs sjukhus Hudiksvalls sjukhus Primärvården Hälsingland Primärvården Gästrikland Psykiatri o hab.förvaltningen Totalt Jämförelse mellan 1999 och Mil Mil Utsläpp, kg Koldioxid CO Kväveoxider NOx Kolväten HC Partiklar

20 Privat bil i tjänsten per förvaltning och utsläpp, kg Förvaltning Mil Koldioxid Kväveoxider Kolväten Partiklar CO2 NOx HC Förtroendevalda i landstinget Lednk. o adm.serv. Länsservice ,3 -fastigheter ,05 Gävledala FH ,4 Folktandvården TRU Gävle sjukh Bollnäs sjukh ,3 Hudiksvalls sjukh. PV Hälsingland PV Gästrikland Psyk o habförv TOTALT , Flyg År 1999 erhölls resestatistik från reseföretag, främst A&L, vilken är den resebyrå som alla landstingsresor bokas via. De uppgifter som levererats var flygdestinationer, in- och utrikesresor på förvaltningsnivå gjordes ett antal antaganden för att få fram aktuella resta sträckor som Alla resor antas utgå från Arlanda (enbart destinationen är angiven i erhållen statistik). Eventuella mellanlandningar och därmed längre flygsträcka har ej inräknats. Angivna antal resor som ingår i statistiken kan vara såväl enkel- som tur- och returresor. Det antagande som gjordes var att de till 90 % var tur- och returresor. I några fall har Stockholm angetts som destination. Antagandet om att alla resor utgår från Arlanda går därför ej att tillämpa i dessa fall. Resorna tilldelades sedan ett medelvärde av samtliga övriga färdsträckor (motsvarande en genomsnittlig enkelresa). Den statistik som man härigenom fick fram var att det totalt utfördes 823 flygresor, varav merparten antogs vara tur- och returresor. Antagandet över detta innebar att det fanns en viss osäkerhet i materialet. 12 av de vanligaste destinationerna utgjorde 73 % av inrikesresorna. I redovisningen fanns också de vanligaste destinationsorterna uppräknade. En beräkning har sedan gjorts av utsläppen till luft, genom att använda olika miljödatakällor. I nedanstående tabell jämförs utsläppen 1999 och Den sammanställning som görs för 2005 bygger ej på samma uppgifter och antaganden som Istället har datasystem och statistik förbättrats och byggts upp. Varigenom exaktare uppgifter har kunnat levereras från reseföretaget Ark Travel, vilka vi bokar alla flygresor genom. - Inrikes- och utrikesflyg - Flygbolag - Sträckan i kilometer enkel resa - Antal resor - Utsläpp av kolväten, kolmonoxid, kväveoxider, koldioxid och partiklar

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Undersköterska i 11 år Magister examen inom miljömanagement Eget företag, 2002 (miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledningssystem)

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING Klimatkompenseringen sker genom så kallad klimatväxling. Detta innebär att aktiviteter som leder till klimatutsläpp beläggs med en avgift

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier 1 Emissionsberäkning BVH För att kunna göra en bedömning av det samhällsekonomiska värdet av åtgärder i farleden genom så behöver förändringarna i möjligaste mån kvantifieras. En av de parametrar som kommer

Läs mer

Huvudet - Index för måluppfyllelse

Huvudet - Index för måluppfyllelse Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i vägtrafiken (H) MWh/capita 6 8 4 6 8 4 6 8 3 Måluppfyllelse (H) Fossil energianvändning 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 Procentuell uppfyllelse

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Antagna av Kommunstyrelsen 2016-10-26 KS 238. Riktlinjer gällande för samtliga anställda

Läs mer

Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar

Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar Trafikantveckan 2012 Resfria Möten Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar Vem är jag? Född och uppvuxen

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar Ärendet I motionen föreslås att Stockholms läns landsting

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Ver.rev 01.01 1 (9) BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Godkänd av Janina Gröhn, miljöansvarig Återrapportering

Läs mer

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 1 (5) 2010-04-12 Dnr SU 83-0941-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 Inledning Stockholms universitet har sedan 1997 har arbetat med att förbättra

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2012-01-01 till 2012-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Åre Östersund Airport

Åre Östersund Airport Ramböll Sverige AB --- LFV Åre Östersund Airport Göteborg 2007-07-06 LFV Åre Östersund Airport Datum 2007-07-06 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutversion Anders Mosesson Uppdragsledare Håkan Lindved Handläggare

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Hur ser bilanvändningen ut i er kommun? Vad kännetecknar en kommunal tjänstebilpool?

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport FÖRETAGSINFORMATION Webadress Verksamhetsområde Beräkningsperiod 20071130-20081130 Kontaktperson Margareta Ivarsson www.margaretaivarsson.se Konsult - Skräddarsydd

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2009-01-01 till 2009-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Resepolicy för Trafikkontoret

Resepolicy för Trafikkontoret Antagen 2002-05-15, uppdaterad 2005-12-12, uppdaterad 2007-11-28 Resepolicy för Trafikkontoret Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2010-01-01 till 2010-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Tove Zellman, Region Skåne Vilka utmaningar

Läs mer

Effekter av Sunfleet bilpool

Effekter av Sunfleet bilpool Rapport 2014:84, Version 1.1 Effekter av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner Dokumentinformation Titel: Effekt av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning,

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Res rätt och vinn tid Temadag om effektivt och hållbart resande, 30 nov-06

Res rätt och vinn tid Temadag om effektivt och hållbart resande, 30 nov-06 Bild 1 Res rätt och vinn tid Temadag om effektivt och hållbart resande, 30 nov-06 Bild 2 Miljömål 2004-06: Minska miljöpåverkan vid tjänsteresor, resor till och från arbetet samt övriga transporter Resultat:

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Diagram för exempelkommun Växjö

Diagram för exempelkommun Växjö Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (som geografiskt område) Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i nya personbilar (H2_KH) % Måluppfyllelse (H2_KH)

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 1(7) Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 2010-12-09 Energikartläggning Eslövs kommun Uppdragsnummer: 227405 Uppdragsansvarig: Maria Larsson Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

DB Schenkers Emission Report

DB Schenkers Emission Report Sida 1 av 10 DB Schenkers Emission Report Emission Report är DB Schenkers verktyg för beräkning av emissioner/utsläpp från landbaserade sändningar som har transporterats i DB Schenkers nätverk. Verktyget

Läs mer

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Maj 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Rese- och fordonspolicy

Rese- och fordonspolicy Rese- och fordonspolicy Sölvesborgs kommun Fastställd 2010-10-25 med giltighet från och med 2011-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål Syfte Ansvar Val av färdmedel Beställning av resor och hotell Krav på förare

Läs mer

Klimatbokslut Jämförelsetal Lidköping Värmeverk

Klimatbokslut Jämförelsetal Lidköping Värmeverk Klimatbokslut 2015 - Jämförelsetal Lidköping Värmeverk 2016-06-07 Lidköping Värmeverk Klimatbokslut 2015: Några förslag på jämförelser för kommunikationen av resultatet från klimatbokslutet. Nedan följer

Läs mer

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu Processmodellen CERO CERO är utvecklat för att hantera en energisektor med stor komplexitet: a) resbeteende

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

Klimatbokslut Jämförelsetal. Hässleholm Miljö AB

Klimatbokslut Jämförelsetal. Hässleholm Miljö AB Klimatbokslut 2015 - Jämförelsetal Hässleholm Miljö AB 2016-03-28 Hässleholm Miljö Klimatbokslut 2015: Några förslag på jämförelser för kommunikationen av resultatet från klimatbokslutet. Nedan följer

Läs mer

Klimatbokslut Jämförelsetal Halmstad Energi & Miljö

Klimatbokslut Jämförelsetal Halmstad Energi & Miljö Klimatbokslut 2016 - Jämförelsetal Halmstad Energi & Miljö 2017-04-02 Halmstad Energi & Miljö Klimatbokslut 2016: Några förslag på jämförelser för kommunikationen av resultatet från klimatbokslutet. Nedan

Läs mer

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Nybro Kommun 21-535 Mattias Andersson 382 8 NYBRO Strategi Kommun/Landsting Nybro Kommun Antal årsarbetskrafter: 174 Antal invånare: 19579 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING Anvisningar för klimatväxling är en del av Riktlinjer för resor och möten och ska uppmuntra till att minska antalet resor, använda förnybara

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer