FOI Miljöredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOI Miljöredovisning 2013"

Transkript

1 Projekt/Project FOI miljöledning Uppdragsnummer/Project no Kund/Customer G970 FoT område Sidnr/Page no 1 (33) Handläggare/Our reference Datum/Date Jan Sjöström FOI Memo 4835 FOI Miljöredovisning 2013 Jan Sjöström, Lars-Göran Heimdal, Linda Eriksson, Annika Carlsson-Kanyama, Rose-Marie Karlsson, Stefan Ban, Eva Sagerfors och Linda Sjödin Foto: Eva Sagerfors

2 (33) Sammanfattning Den totala elförbrukningen på FOI under 2013 uppgick till ca MWh vilket är mindre än förbrukningen för 2012 som var MWh. Likaså har elförbrukningen per anställd minskat något. Koldioxidutsläppet understiger förra årets, totalt och per anställd. Den sammanlagda mängden utsläpp av koldioxid (CO 2 ) från energiförbrukning och tjänsteresor (taxi och bilresor medräknat) uppgick 2013 till motsvarande ca 2600 ton CO 2 eller 2,6 ton per anställd (2,9 per årsarbetskraft). Tre detaljerade mål för myndigheten samt åtta lokala, har satts på FOI avseende betydande miljöaspekter. Fyra av målen har uppfyllts helt eller till mer än hälften. En intern miljörevision av dragskåp har genomförts på laboratorierna i Umeå. Här framkom att en del förbättringsåtgärder kan göras, som att se över konditionen av äldre tröggående dragskåp och förbättra information till personal. FOIs interna miljöarbete under 2013 kostade ca 1,1 Mkr. Den miljöforskning som FOI bedriver utgör myndighetens största positiva miljöpåverkan. Under år 2013 har 13 miljöprojekt på totalt ca 10,2 Mkr genomförts för försvarssektorn, medan den civila miljöforskningen omfattade totalt ca 6,0 Mkr. Därutöver har miljöforskning bedrivits i fyra EU-projekt för motsvarande ca 3,6 Mkr. Sammanlagt har FOI därmed bedrivit miljörelaterad forskning för 19,8 Mkr under 2013.

3 (33) Summary Total electricity consumption on FOI in 2013 amounting to approximately MWh which is less than the consumption in 2012 that was MWh. Similarly, electricity consumption per employee fell slightly. Emissions of carbon dioxide (CO 2 ) are below last year's total and per employee. The total amount of emissions of CO 2 from energy consumption and business travel (including taxi and car transport) amounted to the equivalent of approximately 2600 tons of CO 2 in 2013 or 2.6 tons per employee. Three detailed environmental goals and eight local goals have been set by the institute. Out of these, four of the goals have been fully achieved or are more than 50 % complete. An internal environmental audit of fume hoods has been carried out at the laboratories of the Umeå facility. It was revealed that some improvements can be made, which is to review the fitness of older fume hoods and improve information to staff. The total costs of environmental work at FOI amounted to SEK 1.1 million. FOI contributes significantly to reducing environmental impacts through its environmental research programs. Thus, in 2013, thirteen environmental projects at a total of SEK 10.2 million were conducted for the defence, while the civilian environmental research comprised a total of SEK 6.0 million. In addition to this, FOI has performed environmental research in four EU projects to a total of SEK 3.6 million. In all, FOI has carried out SEK 19.8 million worth of environmentally-related research.

4 (33) Innehåll 1 Redovisning av resultat från FOI:s miljöarbete Miljöutredningen/betydande miljöaspekter Miljöpolicy Övergripande miljömål Redovisning av detaljerade miljömål Indirekt miljöpåverkan Direkt miljöpåverkan Övrigt om miljöarbetet Tillståndsprövning och redovisning enligt miljöbalken Intern miljörevision Utbildningsinsatser under året Videokonferenssystemet Målkonflikter och hinder Kostnader Utvecklingstendenser Bilaga 1a. Redovisning av miljöledningsarbetet Bilaga 1b. Åtgärder i myndighetens miljöledningssystem som bedöms ha gett positiva miljöeffekter Bilaga 2. FOI:s och Försvarssektorns miljöpolicy Bilaga 3. Exempel på FOI:s miljöforskning Bilaga 4. Redovisning av nyckeltal för betydande miljöaspekter... 26

5 (33) 1 Redovisning av resultat från FOI:s miljöarbete FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling till nytta för försvar och säkerhet. FOI ger kunderna tillgång till ledande expertis inom ett stort antal tillämpningsområden såsom säkerhetspolitiska studier och analyser inom försvar och säkerhet, bedömning av olika typer av hot, system för ledning och hantering av kriser, skydd mot och hantering av farliga ämnen, IT-säkerhet och nya sensorers möjligheter. Uppdragsgivare är bl.a. Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Fortifikationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt andra uppdragsgivare och civila kunder både inom och utom Sverige. Verksamheten bedrivs i projektform och arbetet resulterar oftast i forskningsresultat som publiceras i öppna rapporter. Organisationen hade 1015 tillsvidareanställda per sista december 2013 (895 årsarbetskrafter). Ungefär 85 % är forskare. FOI bedriver verksamhet i Stockholmsområdet, Linköping och Umeå. Den nyttjade lokalytan 2013 har varit oförändrad från föregående år. I bilaga 1 sammanfattas FOI:s miljöarbete under 2013 enligt regeringsbeslut avseende riktlinjer för statliga myndigheters miljöredovisning. 1.1 Miljöutredningen/betydande miljöaspekter I den miljöutredning som genomfördes framkom att de mest betydande miljöaspekterna avseende direkt miljöpåverkan är flyg- och bilresor samt transporter. Dessa aspekter har uppmärksammats även i tidigare miljöutredningar från och Indirekt miljöpåverkan uppkommer till följd av FOI:s forskning och kan vara svårbedömd. I FOI:s miljöutredningar har identifierats ett antal positiva indirekta miljöaspekter. De är kopplade till de civila och militära miljöprojekt som genomförts. Civilt handlar det t ex om att hjälpa kommuner att genomföra klimatanpassning. Militärt inriktas forskningen mot att dels förstå och åtgärda, dels förebygga miljöskador från försvarets verksamhet och materiel såväl inom som utom landet. Viktiga indirekta miljöaspekter är FOIs deltagande i internationella samarbeten inom försvarsmiljöområdet, samt miljöinriktade utbildningsinsatser för exempelvis FN- 1 Sjöström, J., Johansson, J., Heimdal, L-G., Karlsson, R-M, Nedgård, I., Wulff, P. & Thorpsten, J., 2009: FOI Miljöutredning FOI-R 2857 SE. 2 Ahlberg, M., Lindell, S., Tryman, R., Backlund, U., Sjöström, J., Ihreskog, M., Dahlén, M., Sundström, A., Söderqvist, I., & Lodehed, T., 1999: FOA Miljöutredning FOA-R SE. 3 Ahlberg, M., Gustafsson, E., Johansson, J., Linde, M., Ohlsson, C. & Widell, S., 2001: Miljöutredning FOI Bromma FOI-R 0209 SE.

6 (33) personal. FOI deltar också i ett sektorsgemensamt miljöarbete inom försvarssektorn med Försvarsmakten som sammanhållande myndighet. Sammanfattningsvis är den negativa miljöpåverkan störst från flyg- och bilresor samt transporter. Den indirekta miljöpåverkan av FOIs forskningsverksamhet är positiv. 1.2 Miljöpolicy FOI:s styrelse har fastställt en miljöpolicy för myndigheten. Styrelsen har också godkänt att myndigheten ska arbeta efter den miljöpolicy som Miljödelegationen för försvarsmyndigheterna antagit Försvarssektorns miljöpolicy. Dessa redovisas i bilaga Övergripande miljömål FOI övergripande miljömål för I samverkan med hyresvärdar bedriva långsiktigt arbete för att minska energi- och resursförbrukning. 2. FOI ska ge personalen kunskap om miljöfrågornas betydelse i samhället, hos kunderna och inom myndigheten. 3. Öka möjligheten till att ha resfria möten. Som exempel på arbete inom ramen för de övergripande målen hänvisas till bilagorna 1 och 3, samt kapitel 3.3 Utbildningsinsatser under året.

7 (33) 2 Redovisning av detaljerade miljömål Den forskning och utredningsverksamhet som bedrivs på FOI är kundorienterad och projekten drivs ofta med olika kompetenser från flera avdelningar. Detaljerade miljömål för den direkta miljöpåverkan är fastställda på myndighetsnivå. På avdelningsnivå kan mer konkret miljöarbete också bedrivas i genom lokala aktivitetsplaner eller via ortsvisa miljögrupper. 2.1 Indirekt miljöpåverkan Indirekt miljöpåverkan uppstår till följd av FOI:s myndighetsuppgift att bedriva forskning för totalförsvaret. Arbetet med att driva den indirekta miljöpåverkan i positiv riktning sker på tre olika sätt genom att: 1) utföra miljöforskningsprojekt för försvarssektorn 2) integrera miljöaspekter i övrig försvarsforskning 3) utföra civilt inriktade miljöforskningsprojekt. FOI har tillsammans med FMV tagit initiativ till ett miljösamarbete inom försvarsforskning med Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. I detta sammanhang verkar FOI för att vidareutveckla samarbetet med övriga europeiska länder inom European Defence Agency, EDA. I bilaga 3 redovisas kortfattat 13 miljöprojekt som FOI under året genomfört för försvarssektorn. Under år 2013 har försvarssektorn lagt ut uppdrag inom miljöområdet till FOI på totalt 10,2 Mkr. År 2012 var motsvarande siffra 12,5 Mkr. Här kan nämnas att Försvarsmakten vid utgången av 2012 avvecklade den miljöforskning (Forskning och teknikutveckling Miljö) som sedan 1990-talet legat på FOI/FOA. Den miljökompetens som finns på FOI har också nyttjats för miljöuppdrag åt den civila sektorn (bilaga 3). År 2013 omfattade den civila miljöforskningen 6,0 Mkr fördelat på 19 uppdrag. Under 2013 engagerades FOIs miljökompetens även i fyra EU-projekt till en sammanlagd volym på 3,6 Mkr. Under 2013 har FOI utfört miljöforskning för totalt 19,8 Mkr, föregående år var motsvarande siffra 25,2 Mkr. 2.2 Direkt miljöpåverkan Miljöledningsarbetets organisation Ansvaret för miljöarbetet är ett linjeansvar. För samordning av det myndighetsövergripande miljöarbetet har miljörådets ordförande haft huvudansvar och för samordning av miljöarbetet på avdelningarna finns miljöhandläggare från varje avdelning. Som stöd för miljöarbetet finns ett FOI-övergripande miljöråd. Avdelningarnas eget miljöarbete samordnas ortsvis, t.ex. i särskilda miljögrupper. Miljögruppernas sammansättning har under året varit representanter från de olika orterna samt avdelningarna:

8 (33) Kista (Forskningsstöd, Försvarsanalys samt Försvars- och säkerhetssystem) Grindsjön (Forskningsstöd samt Försvars- och säkerhetssystem) Linköping (Forskningsstöd, Informations- och aerosystem och Sensor- och TKsystem) Umeå (Forskningsstöd samt CBRN-skydd och säkerhet) På FOI:s intranät finns hemsidor för det övergripande och ortsvisa miljöarbetet. Direkt miljöpåverkan samt detaljerade miljömål De betydande miljöaspekterna avseende direkt miljöpåverkan är drift av anläggningar och lokaler samt resor och transporter. För hela myndigheten FOI har generaldirektören fastställt följande detaljerade miljömål för år 2013: 1. Ta fram underlag för energieffektiviserande åtgärder för en av FOIs anläggningar. 2. Genomföra ett seminarium på FOI inom området miljö och hållbar utveckling. 3. Ta fram information om alternativa mötesformer. De två senare målen har uppfyllts helt eller till mer än hälften. Det första målet kunde inte uppnås på grund av en kombination av mättekniska problem och prioriteringar som FOI själv inte kunnat råda över. Dessa miljömål har brutits ned och kompletterats med detaljerade miljömål/aktiviteter för respektive avdelning. Handlingsplaner knutna till de detaljerade miljömålen har tagits fram, dels för hela myndigheten och dels ortsvis. Genomförandet har integrerats i de lokala verksamhetsplanerna och genomförts i projektform med finansiering från de olika avdelningarna. De detaljerade miljömålen för respektive ort (som är knutna till de betydande miljöaspekterna) redovisas nedan. Asterisk (*) anger att de uppfyllts helt eller till mer än hälften. Kista Under 2013 har Kista inte haft några specifika miljöaktiviteter utöver de som fanns formulerade i myndighetens miljömål. Grindsjön Inköp av två nya miljöbilar som ska ersätta två gamla och ej miljövänliga bilar. Översyn och tätning av byggnader, för att minska energiförbrukningen. Undersöka möjligheten att utreda vattnet i brunnen på Skjutplats 15, då det uppvisat ge påverkan på vattenloppor vid ett toxicitetstest. Linköping Under 2013 har Linköping inte haft några specifika miljöaktiviteter utöver de som fanns formulerade i myndighetens miljömål.

9 (33) Umeå Fortlöpande medverkan i FOIs Miljöråd och myndighetsövergripande miljöarbete* I samarbete med Specialfastigheter införa uppföljningsbara mål för att minska FOI CBRN-skydd och säkerhets miljöpåverkan I samarbete med FOI Grindsjön ta fram informationsblad Källsortering i fikarummet* Utbildning av miljörevisorer Grad av måluppfyllelse Av de elva redovisade detaljerade miljömålen ovan har fyra uppfyllts helt eller till mer än hälften.

10 (33) 3 Övrigt om miljöarbetet Tillståndsprövning och redovisning enligt miljöbalken Som beskrivits i föregående miljöredovisning, har FOI planerat utöka verksamheten på gevärsskyttebanan inom Grindsjöns forskningsanläggning eftersom bl.a. Polisen och Försvarsmakten vill använda skjutbanan för utbildning och träning. Den ökade användningen av skjutbanan ska bli permanent. I ett beslut november 2013 från Länsstyrelsen i Stockholms län framgår att den planerade ändringen av verksamheten inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. FOI rapporterar årligen tillståndspliktig verksamhet i Umeå och Grindsjön till Umeå kommun respektive länsstyrelsen i Stockholms län. 3.2 Intern miljörevision På uppdrag av FOI miljöråd genomfördes en intern miljörevision av dragskåpen på laboratorierna i Umeå. Motivet var att se över användningen ur energisynpunkt. Revisionen visade att en del förbättringsåtgärder kan göras, som att se över konditionen av äldre tröggående dragskåp och förbättra information framförallt till nyanställda. Årets miljörevision omfattade en översyn av användningen av dragskåp vid avdelningen för CBRN-skydd och säkerhet i Umeå. Bilden visar modernare dragskåp. Glasfronten kan skjutas upp vid arbete i skåpet men bör hållas så långt nere som möjligt (stängd om inget arbete utförs) för att bibehålla god funktion och minska energiförluster. ( Foto: FOI) 3.3 Utbildningsinsatser under året I september hölls ett miljöseminarium för hela myndigheten via videolänk med en välrenommerad föreläsare. En uppföljning visade att ca 20 % av personalen har tagit del

11 (33) av seminariet antingen vid föreläsningstillfället, eller via en inspelning som kunnat ses på Intranätet. Vid Pär Holmgrens miljöseminarium på FOI i Kista, tog många tillfället i akt att lära sig mer om miljösituationen i världen. Till vänster i bilden: Staffan Lindberg, till höger Pär Holmgren. (Foto: Lars Magnusson) 3.4 Videokonferenssystemet Under 2013 har myndighetens videokonferenssystem byggts ut ytterligare och omfattar numera 13 konferensrum fördelade på FOI:s lokaliseringsorter enligt: Umeå fyra, Kista fyra, Grindsjön två och Linköping tre. Under 2012 fanns det sju videolokaler. I och med denna utveckling kan allt fler möten hållas utan att tjänsteresor måste genomföras. Som exempel kan nämnas att så gott som samtliga FOI:s Miljörådsmöten hålls via videolänk. Under 2013 har 1253 timmar videomöten bokats på myndigheten, vilket är en klar ökning jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 1090 timmar. 3.5 Målkonflikter och hinder Miljörådet har utgående från några exempel diskuterat det motsatsförhållande mellan kostnads- och miljökrav som kan finnas i myndighetens upphandlingar, dvs. att kravet på låga kostnader kan överskugga miljökrav och det förhållningssätt som återges i FOIs miljöpolicy. 3.6 Kostnader Den totala kostnaden för miljöarbetet vid FOI uppgick år 2013 till 1131 tkr. Av denna summa var 580 tkr kostnader för det myndighetsövergripande miljöarbetet och 528 tkr kostnader för miljöarbete vid avdelningarna.

12 (33) En jämförelse mellan kostnaderna i tusen kronor (tkr) för åren ses i tabellen nedan Myndighetsövergripande miljöarbete Miljöarbete på avdelningarna Myndighetens externa kostnader förenade med tillståndsprövning (Grindsjön) Totalt tkr

13 (33) 4 Utvecklingstendenser Sedan statistik började föras över bokningar i FOIs interna videokonferenssystem ses glädjande nog en ökande trend som framgår av diagrammet nedan. Antalet bokade timmar per år har fördubblats på fem år Videomöten Videomöten (timmar/år) För att illustrera miljövinsten med ett videokonferensmöte ges här ett exempel. I FOIs miljöråd medverkar personal från alla orterna. Möten hålls ca 10 gånger per år. Ett genomsnittligt möte kan bestå av två deltagare i Umeå, tre i Stockholm och en i Linköping. Utsläppen från flyg, tåg och bil för deltagare som reser till ett möte i Stockholm beräknas med hjälp av SJs miljökalkyl. För resan Linköping-Stockholm antas att man åker tåg. Resan Umeå-Stockholm antas ske med taxi, flyg och tåg (från Arlanda). För alla resande till och från ett miljörådsmöte beräknas utsläppet bli 325 kg CO 2. Under ett år uppgår besparingen till 3,25 ton CO 2. Energiåtgången för videokonferenssystemen för att hålla motsvarande möte uppskattas till 3,2 kwh. Detta gäller för tre anläggningar under 2 timmar. För ett år (tio möten) blir det 32 kwh. Omräknat 4 motsvarar denna elförbrukning ca 0,0016 ton CO 2 /år. Med utgångspunkt från de nyckeltal som redovisas i bilaga 4 kan några iakttagelser göras: För myndigheten som helhet ses en minskad elförbrukning under 2013 per anställd och totalt. Elförbrukningen per anställd har dock ökat svagt i Linköping och Umeå. Den från föregående år observerade ökande oljeförbrukningen och minskade pelletsförbrukningen vid Grindsjön har fortsatt under ,049 kg/kwh; omvandlingsfaktor som används inom försvarssektorn

14 (33) På samma sätt fortsätter den uppåtgående tendensen med ökad energianvändning i form av fjärrvärme totalt och per anställd även under Den från föregående år minskade användningen av energi för fjärrkyla har dock avbrutits, och ligger nu på samma nivå som Medan mängden elektronikskrot (totalt och per anställd) under föregående år var den lägsta sedan 2006, uppvisar 2013 den näst högsta skrotvikten (totalmängd) under samma period. Förbrukningen av kopieringspapper per anställd har successivt minskat sedan 2008, som framgår av diagrammet nedan. Totalmängden returpapper tangerar lägsta värdet från 2007, mängden per anställd är den hittills lägsta. Den sedan 2011 minskande trenden avseende antal personkilometer med flyg ser ut att hålla i sig, såväl totalt som per anställd. Sammantaget är koldioxidutsläppen från flyg och tjänsteresor lägre än föregående års. Som tidigare konstaterats, beror det förhållandevis stora värdet för wellpapp på Grindsjönanläggningen sannolikt på att även annat än wellpapp komprimeras. Den varierande mängden mellan år och orter vad gäller elektronikskrot kan bero på städningar och tidpunkt för hämtning. 35 Kopieringspapper kg/anställd

15 (33) Bilaga 1a. Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad. Miljöpolicy Miljöpolicy för Totalförsvarets forskningsinstitut. Fastställd av FOI:s styrelse Ambitionen är att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, bidrar till en varaktig hållbar utveckling och hushållning med resurser genom att aktivt praktisera miljöhänsyn i all verksamhet. Miljöarbetet bedrivs systematiskt. FOI bidrar till en varaktig hållbar utveckling genom att: miljöhänsyn integreras i all verksamhet inklusive resor och transporter målmedvetet sträva efter att minimera utsläpp, minska energiförbrukningen samt hushålla med resurser FOIs miljöarbete bygger på att: personalen har kunskap om miljöfrågornas betydelse i samhället, hos kunderna och inom myndigheten goda erfarenheter och personalens kompetens och engagemang tillvaratas FOI Miljöpolicy ska förstås och tillämpas av alla medarbetare. Miljöutredning Miljöutredningen uppdaterades Aktiviteter med betydande direkt och indirekt miljöpåverkan Direkt, negativ påverkan: Flyg- och bilresor samt varutransporter Indirekt, positiv påverkan: Miljöforskning, samarbeten och utbildning som utförs av FOI Interna miljömål FOI miljömål för 2013 Övergripande miljömål för FOI 1. I samverkan med hyresvärdar bedriva långsiktigt arbete för att minska energi- och resursförbrukning 2. FOI ska ge personalen kunskap om miljöfrågornas betydelse i samhället, hos kunderna och inom myndigheten. 3. Öka möjligheten till att ha resfria möten.

16 (33) Detaljerade miljömål för FOI (kopplar till resp. övergripande mål) 1. Ta fram underlag för energieffektiviserande åtgärder för en av FOIs anläggningar. 2. Genomföra ett seminarium på FOI inom området miljö och hållbar utveckling. 3. Ta fram information om alternativa mötesformer. Handlingsplan och åtgärder Framtagande av handlingsplaner för genomförande och uppföljning av de detaljerade miljömålen. Handlingsplan 2013 Detaljerat mål 1 Spec: Utreda förutsättningarna för genomförande av energieffektiviserande åtgärder (t.ex. energibesiktning) på en av FOI Grindsjöns fastigheter i samverkan med hyresvärden FortV. Ansvarig: Miljöhandläggare Grindsjön. Tidplan: Delårsredovisning och slutrapportering senast Detaljerat mål 2 Spec: Arrangera ett seminarium med en välrenommerad miljöföreläsare som ska kunna ses av hela myndigheten t.ex. med stöd av videolänk. Ansvarig: Miljörådet samt IT- och Kommunikationsenheten. Tidplan: Genomfört senast Detaljerat mål 3 Spec: Utarbeta och publicera information om alternativa mötesformer. Ingår som deluppgift för en ny projektgrupp som bl.a. ska arbeta med alternativa mötesformer under Ansvarig: Sektionschef FS, Kommunikationsenheten Tidplan: Delårsredovisning och slutrapportering senast Måluppfyllelse Detaljerat mål 1: Ej uppfyllt Detaljerat mål 2: Uppfyllt Detaljerat mål 3: Uppfyllt Kunskap och utbildning FOI Miljöråd har på uppdrag av myndighetsledningen arrangerat ett miljöseminarium (extern föreläsare) som kunnat ses av hela myndigheten via videolänksystem. Genomförande av intern miljörevision.

17 (33) IT för minskad energiförbrukning Uppmaningar på Intranät om att släcka ljuset och stänga datorn vid hemgång. IT för minskat antal tjänsteresor Video- och telefonkonferenser. Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter Antal årsarbetskrafter: 895 Antal kvadratmeter lokalyta: Tjänsteresor och övriga transporter Utsläpp av koldioxid Kg CO 2 totalt Kg CO 2/årsarbetskraft Flygresor under 50 mil Bilresor Tågresor 2,90 5,10 3,10 0,003 0,006 0,003 Bussresor Maskiner och övriga fordon Sammanlagt ovan Flygresor över 50 mil Beskrivning av insamlat resultat Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket sätt) Till exempel uppskattning av flygsträcka för nio årskort. Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller. Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller, Uppgifter som tagits fram på annat sätt, nämligen Via leverantörer och omvandlingsfaktorer nyttjade inom försvarssektorn

18 (33) Energianvändning Energianvändning i lokaler kwh totalt Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla Totalt kwh/årsarbetskraft kwh/m Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla Totalt Energianvändning utanför lokaler kwh totalt El Normalårskorrigering Värmeförbrukningen är normalårskorrigerad. Förnybar energi Verksamhetsel % % 0 % Fastighetsel % % % Värme 75 % 75 % 70 % Kyla % % % Utanför lokaler % % % Totalt 28 % 28 % 26 %

19 (33) Beskrivning av insamlat resultat Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket sätt) Andelen förnybar energi har uppskattas utifrån uppgifter från energibolags hemsidor och uppgifter tillhandahållna på förfrågan. Miljökrav i upphandling Antal upphandlingar med miljökrav Antal Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 32 % 40 % 40 % Värde av upphandlingar med miljökrav Värde kr Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 91 % 13 % 13 % Beskrivning av insamlat resultat Antal upphandlingar/förnyad konkurrensutsättning under 2013 är 19 st, varav 6 st med miljökrav, dvs. ca 32 %. Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem.

20 (33) Bilaga 1b. Åtgärder i myndighetens miljöledningssystem som bedöms ha gett positiva miljöeffekter Redovisning av olika nyckeltal för energiförbrukning i myndighetens årliga miljöredovisning (denna rapport) är en viktig kunskapsgrund som ger förutsättningar för att genomföra miljöförbättrande åtgärder. Under året har följande åtgärder lett till positiva effekter på miljön: För hela myndigheten: Miljöseminarium har hållits för samtlig personal via videolänk. På Grindsjönanläggningen: En specialtillverkad anläggning för att rena vattnet i bassängen på S 15 Grindsjön har installerats. Reningsanläggningen har en prestanda som lever upp till kommunens krav på reningsgrad. Befintlig belysning har ersatts med energisnålare typ, skymningsreläer har trimmats, och förberedelser för eldning med kokosfett som ersättare för eldningsolja (EO 1) har påbörjats. Den mobila filteranläggningen införskaffades till FOI Grindsjön under 2013, för att rena vattnet i en bassäng för skjutförsök under vatten. (Foto: FOI)

21 (33) På anläggningen i Umeå: Ytterbelysning på uppfartsvägen har bytts till LED-belysning. LED-belysning har installerats i matsalen. Vid byte av lysrörsarmaturer installeras lågenergi-armaturer. Ventilationsaggregatet i H-huset har bytts mot en energisnålare variant, med en reduktion från 35 kw till 10 kw i energiförbrukning. Kontinuerlig kontroll av förbrukning av el, vatten och värme.

22 (33) Bilaga 2. FOI:s och Försvarssektorns miljöpolicy Miljöpolicy för Totalförsvarets forskningsinstitut. Fastställd av FOI:s styrelse Ambitionen är att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, bidrar till en varaktig hållbar utveckling och hushållning med resurser genom att aktivt praktisera miljöhänsyn i all verksamhet. Miljöarbetet bedrivs systematiskt. FOI bidrar till en varaktig hållbar utveckling genom att: miljöhänsyn integreras i all verksamhet inklusive resor och transporter målmedvetet sträva efter att minimera utsläpp, minska energiförbrukningen samt hushålla med resurser FOIs miljöarbete bygger på att: personalen har kunskap om miljöfrågornas betydelse i samhället, hos kunderna och inom myndigheten goda erfarenheter och personalens kompetens och engagemang tillvaratas FOI Miljöpolicy ska förstås och tillämpas av alla medarbetare. Försvarssektorns miljöpolicy. FOI:s styrelse har den 18 februari 2010 godkänt att myndigheten ska arbeta efter den miljöpolicy som Miljödelegationen för försvarsmyndigheterna antagit. Förvarssektorn arbetar för en hållbar utveckling där miljöhänsyn integreras i all verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Miljökrav ska så långt möjligt även ställas på de aktörer som arbetar på uppdrag av eller samverkar med sektorns myndigheter.

23 (33) Bilaga 3. Exempel på FOI:s miljöforskning 1. För försvarssektorn Projekten är genomförda på uppdrag av Försvarsmakten (FM) eller Försvarsdepartementet (Fö) om inget annat anges. För Försvarsmaktens räkning har FOI gjort en uppdatering av läget inom klimatvetenskapen baserat på IPCCs senaste rapport från arbetsgrupp 1 samt följt övrig litteratur inom klimatområdet. En workshop med representanter för FM ordnades som en del av detta projekt. En inventering av FMs energianvändning gjordes avseende drivmedel, energi i byggnader och tjänsteresor. FOI genomför projektet SKYMLAS (SKYdd av Marint Liv vid användning av Aktiv Sonar) på uppdrag av FMV. FM har gett FOI uppdraget att arbeta med nätverk bestående av Europeiska industrier, institut och universitet som följer flygbullerforskning. Med FM som uppdragsgivare deltar FOI i ett NATO-projekt med syfte att bygga vidare på den senaste utvecklingen vad gäller ljudreduktion såväl vid källan samt för ljudutbredning. På uppdrag av FM genomför FOI sårbarhets- och hälsohotbedömningar vilka utgör underlag till FMs insatsplanering avseende miljösäkring och skydd av insatspersonalens hälsa. FOI bedriver forskning i syfte att reducera hälsorisker för civila och militär personal i internationella insatser. FOI har medverkat som expertstöd till FMs Miljöprövningsenhet i frågor som rör bly i miljön. På uppdrag av FMV/FM genomförs ett långsiktigt lakningsförsök med ammunitionskulor i kulfångssand. På uppdrag av FMV har FOI genomfört en fältunderökning av volframförekomst invid ett skjutmål. FOI har på uppdrag av FM utvecklat ett förslag till modell för strategisk miljöbedömning (SMB) i plan- och beslutsprocesser. FMV har gett FOI i uppdrag att undersöka eko- och humantoxiska effekter vid användning av IR-rökgranat 90. FMs Miljöprövningsenhet har uppdragit åt FOI att i samarbete med konsulter ta fram en kunskapssammanställning över perfluorerade ämnen i jord, grundvatten och ytvatten

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 4 KONKURRENSVERKET i Swedish Competition Authority BESLUT 2014-02-09 Dnr 31/2015 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

fmv samarbetar för en bättre miljö

fmv samarbetar för en bättre miljö fmv samarbetar för en bättre miljö Innehållsförteckning Affärsmässighet och teknik i samspel 3 Klimatfrågan i fokus 4 10 år med miljöarbete på FMV 6 Förändring för ökad effektivitet 7 Letter of Intent

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket 2013-02-13 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan RAPPORT 5520 DECEMBER 2005 En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT

ÅRSREDOVISNING 2011 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT ÅRSREDOVISNING 2011 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT Organisationsnummer: 202100-5182 Postadress: 164 90 Stockholm Telefon: 08-555 030 00, fax: 08-555 031 00 FOI Årsredovisning 2011 1 GD HAR ORDET...

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 1 INNEHÅLL KORT OM SP VD-ORD SÅ REDOVISAR SP VERKSAMHET OCH ORGANISATION BOLAGSSTYRNING OCH ENGAGEMANG SPs HÅLLBARHETSINDEX SPs ROLL

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT

ÅRSREDOVISNING 2010 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT ÅRSREDOVISNING 2010 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT Organisationsnummer: 202100-5182 Postadress: 164 90 Stockholm Telefon: 08-555 030 00, fax: 08-555 031 00 FOI Årsredovisning 2010 1 GD HAR ORDET...3

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Rymdtillämpningar för NBF - Slutrapport

Rymdtillämpningar för NBF - Slutrapport Rymdtillämpningar för NBF - Slutrapport Sandra Lindström, Ulf Ekblad FOI-R-- 1770 --SE ISSN 1650-1942 Systemteknik Användarrapport December 2005 FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Kort om SP 3 Strategi och analys 4 Så redovisar SP 5 Verksamhet och organisation 6 Bolagsstyrning och engagemang 9 Affärsområden

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp. Regeringsuppdrag juni 2008

Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp. Regeringsuppdrag juni 2008 Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp RAPPORT 5861 AUGUSTi 2008 Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99

Läs mer