FOI Miljöredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOI Miljöredovisning 2013"

Transkript

1 Projekt/Project FOI miljöledning Uppdragsnummer/Project no Kund/Customer G970 FoT område Sidnr/Page no 1 (33) Handläggare/Our reference Datum/Date Jan Sjöström FOI Memo 4835 FOI Miljöredovisning 2013 Jan Sjöström, Lars-Göran Heimdal, Linda Eriksson, Annika Carlsson-Kanyama, Rose-Marie Karlsson, Stefan Ban, Eva Sagerfors och Linda Sjödin Foto: Eva Sagerfors

2 (33) Sammanfattning Den totala elförbrukningen på FOI under 2013 uppgick till ca MWh vilket är mindre än förbrukningen för 2012 som var MWh. Likaså har elförbrukningen per anställd minskat något. Koldioxidutsläppet understiger förra årets, totalt och per anställd. Den sammanlagda mängden utsläpp av koldioxid (CO 2 ) från energiförbrukning och tjänsteresor (taxi och bilresor medräknat) uppgick 2013 till motsvarande ca 2600 ton CO 2 eller 2,6 ton per anställd (2,9 per årsarbetskraft). Tre detaljerade mål för myndigheten samt åtta lokala, har satts på FOI avseende betydande miljöaspekter. Fyra av målen har uppfyllts helt eller till mer än hälften. En intern miljörevision av dragskåp har genomförts på laboratorierna i Umeå. Här framkom att en del förbättringsåtgärder kan göras, som att se över konditionen av äldre tröggående dragskåp och förbättra information till personal. FOIs interna miljöarbete under 2013 kostade ca 1,1 Mkr. Den miljöforskning som FOI bedriver utgör myndighetens största positiva miljöpåverkan. Under år 2013 har 13 miljöprojekt på totalt ca 10,2 Mkr genomförts för försvarssektorn, medan den civila miljöforskningen omfattade totalt ca 6,0 Mkr. Därutöver har miljöforskning bedrivits i fyra EU-projekt för motsvarande ca 3,6 Mkr. Sammanlagt har FOI därmed bedrivit miljörelaterad forskning för 19,8 Mkr under 2013.

3 (33) Summary Total electricity consumption on FOI in 2013 amounting to approximately MWh which is less than the consumption in 2012 that was MWh. Similarly, electricity consumption per employee fell slightly. Emissions of carbon dioxide (CO 2 ) are below last year's total and per employee. The total amount of emissions of CO 2 from energy consumption and business travel (including taxi and car transport) amounted to the equivalent of approximately 2600 tons of CO 2 in 2013 or 2.6 tons per employee. Three detailed environmental goals and eight local goals have been set by the institute. Out of these, four of the goals have been fully achieved or are more than 50 % complete. An internal environmental audit of fume hoods has been carried out at the laboratories of the Umeå facility. It was revealed that some improvements can be made, which is to review the fitness of older fume hoods and improve information to staff. The total costs of environmental work at FOI amounted to SEK 1.1 million. FOI contributes significantly to reducing environmental impacts through its environmental research programs. Thus, in 2013, thirteen environmental projects at a total of SEK 10.2 million were conducted for the defence, while the civilian environmental research comprised a total of SEK 6.0 million. In addition to this, FOI has performed environmental research in four EU projects to a total of SEK 3.6 million. In all, FOI has carried out SEK 19.8 million worth of environmentally-related research.

4 (33) Innehåll 1 Redovisning av resultat från FOI:s miljöarbete Miljöutredningen/betydande miljöaspekter Miljöpolicy Övergripande miljömål Redovisning av detaljerade miljömål Indirekt miljöpåverkan Direkt miljöpåverkan Övrigt om miljöarbetet Tillståndsprövning och redovisning enligt miljöbalken Intern miljörevision Utbildningsinsatser under året Videokonferenssystemet Målkonflikter och hinder Kostnader Utvecklingstendenser Bilaga 1a. Redovisning av miljöledningsarbetet Bilaga 1b. Åtgärder i myndighetens miljöledningssystem som bedöms ha gett positiva miljöeffekter Bilaga 2. FOI:s och Försvarssektorns miljöpolicy Bilaga 3. Exempel på FOI:s miljöforskning Bilaga 4. Redovisning av nyckeltal för betydande miljöaspekter... 26

5 (33) 1 Redovisning av resultat från FOI:s miljöarbete FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling till nytta för försvar och säkerhet. FOI ger kunderna tillgång till ledande expertis inom ett stort antal tillämpningsområden såsom säkerhetspolitiska studier och analyser inom försvar och säkerhet, bedömning av olika typer av hot, system för ledning och hantering av kriser, skydd mot och hantering av farliga ämnen, IT-säkerhet och nya sensorers möjligheter. Uppdragsgivare är bl.a. Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Fortifikationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt andra uppdragsgivare och civila kunder både inom och utom Sverige. Verksamheten bedrivs i projektform och arbetet resulterar oftast i forskningsresultat som publiceras i öppna rapporter. Organisationen hade 1015 tillsvidareanställda per sista december 2013 (895 årsarbetskrafter). Ungefär 85 % är forskare. FOI bedriver verksamhet i Stockholmsområdet, Linköping och Umeå. Den nyttjade lokalytan 2013 har varit oförändrad från föregående år. I bilaga 1 sammanfattas FOI:s miljöarbete under 2013 enligt regeringsbeslut avseende riktlinjer för statliga myndigheters miljöredovisning. 1.1 Miljöutredningen/betydande miljöaspekter I den miljöutredning som genomfördes framkom att de mest betydande miljöaspekterna avseende direkt miljöpåverkan är flyg- och bilresor samt transporter. Dessa aspekter har uppmärksammats även i tidigare miljöutredningar från och Indirekt miljöpåverkan uppkommer till följd av FOI:s forskning och kan vara svårbedömd. I FOI:s miljöutredningar har identifierats ett antal positiva indirekta miljöaspekter. De är kopplade till de civila och militära miljöprojekt som genomförts. Civilt handlar det t ex om att hjälpa kommuner att genomföra klimatanpassning. Militärt inriktas forskningen mot att dels förstå och åtgärda, dels förebygga miljöskador från försvarets verksamhet och materiel såväl inom som utom landet. Viktiga indirekta miljöaspekter är FOIs deltagande i internationella samarbeten inom försvarsmiljöområdet, samt miljöinriktade utbildningsinsatser för exempelvis FN- 1 Sjöström, J., Johansson, J., Heimdal, L-G., Karlsson, R-M, Nedgård, I., Wulff, P. & Thorpsten, J., 2009: FOI Miljöutredning FOI-R 2857 SE. 2 Ahlberg, M., Lindell, S., Tryman, R., Backlund, U., Sjöström, J., Ihreskog, M., Dahlén, M., Sundström, A., Söderqvist, I., & Lodehed, T., 1999: FOA Miljöutredning FOA-R SE. 3 Ahlberg, M., Gustafsson, E., Johansson, J., Linde, M., Ohlsson, C. & Widell, S., 2001: Miljöutredning FOI Bromma FOI-R 0209 SE.

6 (33) personal. FOI deltar också i ett sektorsgemensamt miljöarbete inom försvarssektorn med Försvarsmakten som sammanhållande myndighet. Sammanfattningsvis är den negativa miljöpåverkan störst från flyg- och bilresor samt transporter. Den indirekta miljöpåverkan av FOIs forskningsverksamhet är positiv. 1.2 Miljöpolicy FOI:s styrelse har fastställt en miljöpolicy för myndigheten. Styrelsen har också godkänt att myndigheten ska arbeta efter den miljöpolicy som Miljödelegationen för försvarsmyndigheterna antagit Försvarssektorns miljöpolicy. Dessa redovisas i bilaga Övergripande miljömål FOI övergripande miljömål för I samverkan med hyresvärdar bedriva långsiktigt arbete för att minska energi- och resursförbrukning. 2. FOI ska ge personalen kunskap om miljöfrågornas betydelse i samhället, hos kunderna och inom myndigheten. 3. Öka möjligheten till att ha resfria möten. Som exempel på arbete inom ramen för de övergripande målen hänvisas till bilagorna 1 och 3, samt kapitel 3.3 Utbildningsinsatser under året.

7 (33) 2 Redovisning av detaljerade miljömål Den forskning och utredningsverksamhet som bedrivs på FOI är kundorienterad och projekten drivs ofta med olika kompetenser från flera avdelningar. Detaljerade miljömål för den direkta miljöpåverkan är fastställda på myndighetsnivå. På avdelningsnivå kan mer konkret miljöarbete också bedrivas i genom lokala aktivitetsplaner eller via ortsvisa miljögrupper. 2.1 Indirekt miljöpåverkan Indirekt miljöpåverkan uppstår till följd av FOI:s myndighetsuppgift att bedriva forskning för totalförsvaret. Arbetet med att driva den indirekta miljöpåverkan i positiv riktning sker på tre olika sätt genom att: 1) utföra miljöforskningsprojekt för försvarssektorn 2) integrera miljöaspekter i övrig försvarsforskning 3) utföra civilt inriktade miljöforskningsprojekt. FOI har tillsammans med FMV tagit initiativ till ett miljösamarbete inom försvarsforskning med Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. I detta sammanhang verkar FOI för att vidareutveckla samarbetet med övriga europeiska länder inom European Defence Agency, EDA. I bilaga 3 redovisas kortfattat 13 miljöprojekt som FOI under året genomfört för försvarssektorn. Under år 2013 har försvarssektorn lagt ut uppdrag inom miljöområdet till FOI på totalt 10,2 Mkr. År 2012 var motsvarande siffra 12,5 Mkr. Här kan nämnas att Försvarsmakten vid utgången av 2012 avvecklade den miljöforskning (Forskning och teknikutveckling Miljö) som sedan 1990-talet legat på FOI/FOA. Den miljökompetens som finns på FOI har också nyttjats för miljöuppdrag åt den civila sektorn (bilaga 3). År 2013 omfattade den civila miljöforskningen 6,0 Mkr fördelat på 19 uppdrag. Under 2013 engagerades FOIs miljökompetens även i fyra EU-projekt till en sammanlagd volym på 3,6 Mkr. Under 2013 har FOI utfört miljöforskning för totalt 19,8 Mkr, föregående år var motsvarande siffra 25,2 Mkr. 2.2 Direkt miljöpåverkan Miljöledningsarbetets organisation Ansvaret för miljöarbetet är ett linjeansvar. För samordning av det myndighetsövergripande miljöarbetet har miljörådets ordförande haft huvudansvar och för samordning av miljöarbetet på avdelningarna finns miljöhandläggare från varje avdelning. Som stöd för miljöarbetet finns ett FOI-övergripande miljöråd. Avdelningarnas eget miljöarbete samordnas ortsvis, t.ex. i särskilda miljögrupper. Miljögruppernas sammansättning har under året varit representanter från de olika orterna samt avdelningarna:

8 (33) Kista (Forskningsstöd, Försvarsanalys samt Försvars- och säkerhetssystem) Grindsjön (Forskningsstöd samt Försvars- och säkerhetssystem) Linköping (Forskningsstöd, Informations- och aerosystem och Sensor- och TKsystem) Umeå (Forskningsstöd samt CBRN-skydd och säkerhet) På FOI:s intranät finns hemsidor för det övergripande och ortsvisa miljöarbetet. Direkt miljöpåverkan samt detaljerade miljömål De betydande miljöaspekterna avseende direkt miljöpåverkan är drift av anläggningar och lokaler samt resor och transporter. För hela myndigheten FOI har generaldirektören fastställt följande detaljerade miljömål för år 2013: 1. Ta fram underlag för energieffektiviserande åtgärder för en av FOIs anläggningar. 2. Genomföra ett seminarium på FOI inom området miljö och hållbar utveckling. 3. Ta fram information om alternativa mötesformer. De två senare målen har uppfyllts helt eller till mer än hälften. Det första målet kunde inte uppnås på grund av en kombination av mättekniska problem och prioriteringar som FOI själv inte kunnat råda över. Dessa miljömål har brutits ned och kompletterats med detaljerade miljömål/aktiviteter för respektive avdelning. Handlingsplaner knutna till de detaljerade miljömålen har tagits fram, dels för hela myndigheten och dels ortsvis. Genomförandet har integrerats i de lokala verksamhetsplanerna och genomförts i projektform med finansiering från de olika avdelningarna. De detaljerade miljömålen för respektive ort (som är knutna till de betydande miljöaspekterna) redovisas nedan. Asterisk (*) anger att de uppfyllts helt eller till mer än hälften. Kista Under 2013 har Kista inte haft några specifika miljöaktiviteter utöver de som fanns formulerade i myndighetens miljömål. Grindsjön Inköp av två nya miljöbilar som ska ersätta två gamla och ej miljövänliga bilar. Översyn och tätning av byggnader, för att minska energiförbrukningen. Undersöka möjligheten att utreda vattnet i brunnen på Skjutplats 15, då det uppvisat ge påverkan på vattenloppor vid ett toxicitetstest. Linköping Under 2013 har Linköping inte haft några specifika miljöaktiviteter utöver de som fanns formulerade i myndighetens miljömål.

9 (33) Umeå Fortlöpande medverkan i FOIs Miljöråd och myndighetsövergripande miljöarbete* I samarbete med Specialfastigheter införa uppföljningsbara mål för att minska FOI CBRN-skydd och säkerhets miljöpåverkan I samarbete med FOI Grindsjön ta fram informationsblad Källsortering i fikarummet* Utbildning av miljörevisorer Grad av måluppfyllelse Av de elva redovisade detaljerade miljömålen ovan har fyra uppfyllts helt eller till mer än hälften.

10 (33) 3 Övrigt om miljöarbetet Tillståndsprövning och redovisning enligt miljöbalken Som beskrivits i föregående miljöredovisning, har FOI planerat utöka verksamheten på gevärsskyttebanan inom Grindsjöns forskningsanläggning eftersom bl.a. Polisen och Försvarsmakten vill använda skjutbanan för utbildning och träning. Den ökade användningen av skjutbanan ska bli permanent. I ett beslut november 2013 från Länsstyrelsen i Stockholms län framgår att den planerade ändringen av verksamheten inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. FOI rapporterar årligen tillståndspliktig verksamhet i Umeå och Grindsjön till Umeå kommun respektive länsstyrelsen i Stockholms län. 3.2 Intern miljörevision På uppdrag av FOI miljöråd genomfördes en intern miljörevision av dragskåpen på laboratorierna i Umeå. Motivet var att se över användningen ur energisynpunkt. Revisionen visade att en del förbättringsåtgärder kan göras, som att se över konditionen av äldre tröggående dragskåp och förbättra information framförallt till nyanställda. Årets miljörevision omfattade en översyn av användningen av dragskåp vid avdelningen för CBRN-skydd och säkerhet i Umeå. Bilden visar modernare dragskåp. Glasfronten kan skjutas upp vid arbete i skåpet men bör hållas så långt nere som möjligt (stängd om inget arbete utförs) för att bibehålla god funktion och minska energiförluster. ( Foto: FOI) 3.3 Utbildningsinsatser under året I september hölls ett miljöseminarium för hela myndigheten via videolänk med en välrenommerad föreläsare. En uppföljning visade att ca 20 % av personalen har tagit del

11 (33) av seminariet antingen vid föreläsningstillfället, eller via en inspelning som kunnat ses på Intranätet. Vid Pär Holmgrens miljöseminarium på FOI i Kista, tog många tillfället i akt att lära sig mer om miljösituationen i världen. Till vänster i bilden: Staffan Lindberg, till höger Pär Holmgren. (Foto: Lars Magnusson) 3.4 Videokonferenssystemet Under 2013 har myndighetens videokonferenssystem byggts ut ytterligare och omfattar numera 13 konferensrum fördelade på FOI:s lokaliseringsorter enligt: Umeå fyra, Kista fyra, Grindsjön två och Linköping tre. Under 2012 fanns det sju videolokaler. I och med denna utveckling kan allt fler möten hållas utan att tjänsteresor måste genomföras. Som exempel kan nämnas att så gott som samtliga FOI:s Miljörådsmöten hålls via videolänk. Under 2013 har 1253 timmar videomöten bokats på myndigheten, vilket är en klar ökning jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 1090 timmar. 3.5 Målkonflikter och hinder Miljörådet har utgående från några exempel diskuterat det motsatsförhållande mellan kostnads- och miljökrav som kan finnas i myndighetens upphandlingar, dvs. att kravet på låga kostnader kan överskugga miljökrav och det förhållningssätt som återges i FOIs miljöpolicy. 3.6 Kostnader Den totala kostnaden för miljöarbetet vid FOI uppgick år 2013 till 1131 tkr. Av denna summa var 580 tkr kostnader för det myndighetsövergripande miljöarbetet och 528 tkr kostnader för miljöarbete vid avdelningarna.

12 (33) En jämförelse mellan kostnaderna i tusen kronor (tkr) för åren ses i tabellen nedan Myndighetsövergripande miljöarbete Miljöarbete på avdelningarna Myndighetens externa kostnader förenade med tillståndsprövning (Grindsjön) Totalt tkr

13 (33) 4 Utvecklingstendenser Sedan statistik började föras över bokningar i FOIs interna videokonferenssystem ses glädjande nog en ökande trend som framgår av diagrammet nedan. Antalet bokade timmar per år har fördubblats på fem år Videomöten Videomöten (timmar/år) För att illustrera miljövinsten med ett videokonferensmöte ges här ett exempel. I FOIs miljöråd medverkar personal från alla orterna. Möten hålls ca 10 gånger per år. Ett genomsnittligt möte kan bestå av två deltagare i Umeå, tre i Stockholm och en i Linköping. Utsläppen från flyg, tåg och bil för deltagare som reser till ett möte i Stockholm beräknas med hjälp av SJs miljökalkyl. För resan Linköping-Stockholm antas att man åker tåg. Resan Umeå-Stockholm antas ske med taxi, flyg och tåg (från Arlanda). För alla resande till och från ett miljörådsmöte beräknas utsläppet bli 325 kg CO 2. Under ett år uppgår besparingen till 3,25 ton CO 2. Energiåtgången för videokonferenssystemen för att hålla motsvarande möte uppskattas till 3,2 kwh. Detta gäller för tre anläggningar under 2 timmar. För ett år (tio möten) blir det 32 kwh. Omräknat 4 motsvarar denna elförbrukning ca 0,0016 ton CO 2 /år. Med utgångspunkt från de nyckeltal som redovisas i bilaga 4 kan några iakttagelser göras: För myndigheten som helhet ses en minskad elförbrukning under 2013 per anställd och totalt. Elförbrukningen per anställd har dock ökat svagt i Linköping och Umeå. Den från föregående år observerade ökande oljeförbrukningen och minskade pelletsförbrukningen vid Grindsjön har fortsatt under ,049 kg/kwh; omvandlingsfaktor som används inom försvarssektorn

14 (33) På samma sätt fortsätter den uppåtgående tendensen med ökad energianvändning i form av fjärrvärme totalt och per anställd även under Den från föregående år minskade användningen av energi för fjärrkyla har dock avbrutits, och ligger nu på samma nivå som Medan mängden elektronikskrot (totalt och per anställd) under föregående år var den lägsta sedan 2006, uppvisar 2013 den näst högsta skrotvikten (totalmängd) under samma period. Förbrukningen av kopieringspapper per anställd har successivt minskat sedan 2008, som framgår av diagrammet nedan. Totalmängden returpapper tangerar lägsta värdet från 2007, mängden per anställd är den hittills lägsta. Den sedan 2011 minskande trenden avseende antal personkilometer med flyg ser ut att hålla i sig, såväl totalt som per anställd. Sammantaget är koldioxidutsläppen från flyg och tjänsteresor lägre än föregående års. Som tidigare konstaterats, beror det förhållandevis stora värdet för wellpapp på Grindsjönanläggningen sannolikt på att även annat än wellpapp komprimeras. Den varierande mängden mellan år och orter vad gäller elektronikskrot kan bero på städningar och tidpunkt för hämtning. 35 Kopieringspapper kg/anställd

15 (33) Bilaga 1a. Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad. Miljöpolicy Miljöpolicy för Totalförsvarets forskningsinstitut. Fastställd av FOI:s styrelse Ambitionen är att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, bidrar till en varaktig hållbar utveckling och hushållning med resurser genom att aktivt praktisera miljöhänsyn i all verksamhet. Miljöarbetet bedrivs systematiskt. FOI bidrar till en varaktig hållbar utveckling genom att: miljöhänsyn integreras i all verksamhet inklusive resor och transporter målmedvetet sträva efter att minimera utsläpp, minska energiförbrukningen samt hushålla med resurser FOIs miljöarbete bygger på att: personalen har kunskap om miljöfrågornas betydelse i samhället, hos kunderna och inom myndigheten goda erfarenheter och personalens kompetens och engagemang tillvaratas FOI Miljöpolicy ska förstås och tillämpas av alla medarbetare. Miljöutredning Miljöutredningen uppdaterades Aktiviteter med betydande direkt och indirekt miljöpåverkan Direkt, negativ påverkan: Flyg- och bilresor samt varutransporter Indirekt, positiv påverkan: Miljöforskning, samarbeten och utbildning som utförs av FOI Interna miljömål FOI miljömål för 2013 Övergripande miljömål för FOI 1. I samverkan med hyresvärdar bedriva långsiktigt arbete för att minska energi- och resursförbrukning 2. FOI ska ge personalen kunskap om miljöfrågornas betydelse i samhället, hos kunderna och inom myndigheten. 3. Öka möjligheten till att ha resfria möten.

16 (33) Detaljerade miljömål för FOI (kopplar till resp. övergripande mål) 1. Ta fram underlag för energieffektiviserande åtgärder för en av FOIs anläggningar. 2. Genomföra ett seminarium på FOI inom området miljö och hållbar utveckling. 3. Ta fram information om alternativa mötesformer. Handlingsplan och åtgärder Framtagande av handlingsplaner för genomförande och uppföljning av de detaljerade miljömålen. Handlingsplan 2013 Detaljerat mål 1 Spec: Utreda förutsättningarna för genomförande av energieffektiviserande åtgärder (t.ex. energibesiktning) på en av FOI Grindsjöns fastigheter i samverkan med hyresvärden FortV. Ansvarig: Miljöhandläggare Grindsjön. Tidplan: Delårsredovisning och slutrapportering senast Detaljerat mål 2 Spec: Arrangera ett seminarium med en välrenommerad miljöföreläsare som ska kunna ses av hela myndigheten t.ex. med stöd av videolänk. Ansvarig: Miljörådet samt IT- och Kommunikationsenheten. Tidplan: Genomfört senast Detaljerat mål 3 Spec: Utarbeta och publicera information om alternativa mötesformer. Ingår som deluppgift för en ny projektgrupp som bl.a. ska arbeta med alternativa mötesformer under Ansvarig: Sektionschef FS, Kommunikationsenheten Tidplan: Delårsredovisning och slutrapportering senast Måluppfyllelse Detaljerat mål 1: Ej uppfyllt Detaljerat mål 2: Uppfyllt Detaljerat mål 3: Uppfyllt Kunskap och utbildning FOI Miljöråd har på uppdrag av myndighetsledningen arrangerat ett miljöseminarium (extern föreläsare) som kunnat ses av hela myndigheten via videolänksystem. Genomförande av intern miljörevision.

17 (33) IT för minskad energiförbrukning Uppmaningar på Intranät om att släcka ljuset och stänga datorn vid hemgång. IT för minskat antal tjänsteresor Video- och telefonkonferenser. Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter Antal årsarbetskrafter: 895 Antal kvadratmeter lokalyta: Tjänsteresor och övriga transporter Utsläpp av koldioxid Kg CO 2 totalt Kg CO 2/årsarbetskraft Flygresor under 50 mil Bilresor Tågresor 2,90 5,10 3,10 0,003 0,006 0,003 Bussresor Maskiner och övriga fordon Sammanlagt ovan Flygresor över 50 mil Beskrivning av insamlat resultat Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket sätt) Till exempel uppskattning av flygsträcka för nio årskort. Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller. Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller, Uppgifter som tagits fram på annat sätt, nämligen Via leverantörer och omvandlingsfaktorer nyttjade inom försvarssektorn

18 (33) Energianvändning Energianvändning i lokaler kwh totalt Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla Totalt kwh/årsarbetskraft kwh/m Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla Totalt Energianvändning utanför lokaler kwh totalt El Normalårskorrigering Värmeförbrukningen är normalårskorrigerad. Förnybar energi Verksamhetsel % % 0 % Fastighetsel % % % Värme 75 % 75 % 70 % Kyla % % % Utanför lokaler % % % Totalt 28 % 28 % 26 %

19 (33) Beskrivning av insamlat resultat Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket sätt) Andelen förnybar energi har uppskattas utifrån uppgifter från energibolags hemsidor och uppgifter tillhandahållna på förfrågan. Miljökrav i upphandling Antal upphandlingar med miljökrav Antal Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 32 % 40 % 40 % Värde av upphandlingar med miljökrav Värde kr Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 91 % 13 % 13 % Beskrivning av insamlat resultat Antal upphandlingar/förnyad konkurrensutsättning under 2013 är 19 st, varav 6 st med miljökrav, dvs. ca 32 %. Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem.

20 (33) Bilaga 1b. Åtgärder i myndighetens miljöledningssystem som bedöms ha gett positiva miljöeffekter Redovisning av olika nyckeltal för energiförbrukning i myndighetens årliga miljöredovisning (denna rapport) är en viktig kunskapsgrund som ger förutsättningar för att genomföra miljöförbättrande åtgärder. Under året har följande åtgärder lett till positiva effekter på miljön: För hela myndigheten: Miljöseminarium har hållits för samtlig personal via videolänk. På Grindsjönanläggningen: En specialtillverkad anläggning för att rena vattnet i bassängen på S 15 Grindsjön har installerats. Reningsanläggningen har en prestanda som lever upp till kommunens krav på reningsgrad. Befintlig belysning har ersatts med energisnålare typ, skymningsreläer har trimmats, och förberedelser för eldning med kokosfett som ersättare för eldningsolja (EO 1) har påbörjats. Den mobila filteranläggningen införskaffades till FOI Grindsjön under 2013, för att rena vattnet i en bassäng för skjutförsök under vatten. (Foto: FOI)

21 (33) På anläggningen i Umeå: Ytterbelysning på uppfartsvägen har bytts till LED-belysning. LED-belysning har installerats i matsalen. Vid byte av lysrörsarmaturer installeras lågenergi-armaturer. Ventilationsaggregatet i H-huset har bytts mot en energisnålare variant, med en reduktion från 35 kw till 10 kw i energiförbrukning. Kontinuerlig kontroll av förbrukning av el, vatten och värme.

22 (33) Bilaga 2. FOI:s och Försvarssektorns miljöpolicy Miljöpolicy för Totalförsvarets forskningsinstitut. Fastställd av FOI:s styrelse Ambitionen är att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, bidrar till en varaktig hållbar utveckling och hushållning med resurser genom att aktivt praktisera miljöhänsyn i all verksamhet. Miljöarbetet bedrivs systematiskt. FOI bidrar till en varaktig hållbar utveckling genom att: miljöhänsyn integreras i all verksamhet inklusive resor och transporter målmedvetet sträva efter att minimera utsläpp, minska energiförbrukningen samt hushålla med resurser FOIs miljöarbete bygger på att: personalen har kunskap om miljöfrågornas betydelse i samhället, hos kunderna och inom myndigheten goda erfarenheter och personalens kompetens och engagemang tillvaratas FOI Miljöpolicy ska förstås och tillämpas av alla medarbetare. Försvarssektorns miljöpolicy. FOI:s styrelse har den 18 februari 2010 godkänt att myndigheten ska arbeta efter den miljöpolicy som Miljödelegationen för försvarsmyndigheterna antagit. Förvarssektorn arbetar för en hållbar utveckling där miljöhänsyn integreras i all verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Miljökrav ska så långt möjligt även ställas på de aktörer som arbetar på uppdrag av eller samverkar med sektorns myndigheter.

23 (33) Bilaga 3. Exempel på FOI:s miljöforskning 1. För försvarssektorn Projekten är genomförda på uppdrag av Försvarsmakten (FM) eller Försvarsdepartementet (Fö) om inget annat anges. För Försvarsmaktens räkning har FOI gjort en uppdatering av läget inom klimatvetenskapen baserat på IPCCs senaste rapport från arbetsgrupp 1 samt följt övrig litteratur inom klimatområdet. En workshop med representanter för FM ordnades som en del av detta projekt. En inventering av FMs energianvändning gjordes avseende drivmedel, energi i byggnader och tjänsteresor. FOI genomför projektet SKYMLAS (SKYdd av Marint Liv vid användning av Aktiv Sonar) på uppdrag av FMV. FM har gett FOI uppdraget att arbeta med nätverk bestående av Europeiska industrier, institut och universitet som följer flygbullerforskning. Med FM som uppdragsgivare deltar FOI i ett NATO-projekt med syfte att bygga vidare på den senaste utvecklingen vad gäller ljudreduktion såväl vid källan samt för ljudutbredning. På uppdrag av FM genomför FOI sårbarhets- och hälsohotbedömningar vilka utgör underlag till FMs insatsplanering avseende miljösäkring och skydd av insatspersonalens hälsa. FOI bedriver forskning i syfte att reducera hälsorisker för civila och militär personal i internationella insatser. FOI har medverkat som expertstöd till FMs Miljöprövningsenhet i frågor som rör bly i miljön. På uppdrag av FMV/FM genomförs ett långsiktigt lakningsförsök med ammunitionskulor i kulfångssand. På uppdrag av FMV har FOI genomfört en fältunderökning av volframförekomst invid ett skjutmål. FOI har på uppdrag av FM utvecklat ett förslag till modell för strategisk miljöbedömning (SMB) i plan- och beslutsprocesser. FMV har gett FOI i uppdrag att undersöka eko- och humantoxiska effekter vid användning av IR-rökgranat 90. FMs Miljöprövningsenhet har uppdragit åt FOI att i samarbete med konsulter ta fram en kunskapssammanställning över perfluorerade ämnen i jord, grundvatten och ytvatten

FOI Miljöredovisning 2014

FOI Miljöredovisning 2014 FOI Miljöredovisning 2014 JAN SJÖSTRÖM, STEFAN BAN, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA, LINDA ERIKSSON, LARS-GÖRAN HEIMDAL, ROSE-MARIE KARLSSON, EVA SAGERFORS OCH LINDA SJÖDIN FOI Memo 5247 Mars 2015 Projekt/Project

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

FOI Miljöredovisning 2010

FOI Miljöredovisning 2010 FOI Miljöredovisning 2010 JAN SJÖSTRÖM, LARS-GÖRAN HEIMDAL, JAN JOHANSSON, BENGT JOHANSSON, ROSE-MARIE KARLSSON, INGVAR NEDGÅRD OCH EVA SAGERFORS FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

FOI miljöredovisning 2007

FOI miljöredovisning 2007 FOI miljöredovisning 2007 Mats Ahlberg, Jan Johansson, Hans Jubrink, Ingvar Nedgård, Suzanne Rehn, Jan Sjöström, Rolf Tryman, Maria Elena Wulff FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet 2013-02-19 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet 2012-02-14 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Arbetsmiljöverket 2017-02-22 Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad?

Läs mer

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 4 KONKURRENSVERKET i Swedish Competition Authority BESLUT 2014-02-09 Dnr 31/2015 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

FOI miljöredovisning 2005

FOI miljöredovisning 2005 FOI miljöredovisning 2005 FOI miljöredovisning 2005 Mats Ahlberg, Jan Johansson, Hans Jubrink, Ingvar Nedgård, Jerker Mats Thorpsten, Ahlberg, Jan Ronny Johansson, Thurén, Hans Daniel Jubrink, Torstensson,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Stockholms konstnärliga högskola

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Stockholms konstnärliga högskola Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Stockholms konstnärliga högskola Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Nej 1. Är myndigheten miljöcertifierad?

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten

Läs mer

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012-02-22 2011-01-01 2011-12-31 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2012/040536 Datum: 2012-02-13 Återrapportering enligt

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 2014-01-23 Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 Februari 2013 Dnr 1.1-2014-000193 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42,

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009 SJÖFARTSVERKET Sjöfart och Samhälle Handläggare, direktielefon Reidar Grundström, 011-19 1038 Datum 2010-02- 19 Ert datum Närings departe mentet Vår beteckning 09-02586 Er beteckning M20081482 1 /11 103

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Tillväxtverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Tillväxtverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Tillväxtverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014-02-19 ALL 2014/193 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Dokumentupprättare: MLS HiG/aho, roelof Godkänd av: Inst: Diarienr: 101-329/07 Sida: 1(6) Dokumentnamn: Redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Datum 2007-02-28 Mall gäller från datum: 2003-09-30 Modell

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet 2013-02-04 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket 2013-02-13 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Uppsala universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2014

Läkemedelsverkets miljöarbete 2014 2014-01-23 Läkemedelsverkets miljöarbete 2014 Februari 2015 Dnr: 1.1-2015-004609 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Sida: 1 av 10 Dnr: Af-2011/044734 Datum: 2011-02-09 Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet Naturvårdsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsförmedlingen Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Stöd- och hjälptexter i webbformuläret för miljöledningsrapportering

Stöd- och hjälptexter i webbformuläret för miljöledningsrapportering 1(8) 2015-01-28 Stöd- och hjälptexter i webbformuläret för miljöledningsrapportering STARTSIDA Välkommen till Naturvårdsverkets rapporteringssystem för miljöledningsarbetet i statliga myndigheter år 2014!

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE MILJÖLEDNINGSSYSTEM M1 1171091 0110 Sida 1 av 8 dnr 1171091 RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE Syfte Syftet är att säkerställa att Högskolan i Borås miljöarbete följs upp och

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 1 (5) 2010-04-12 Dnr SU 83-0941-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 Inledning Stockholms universitet har sedan 1997 har arbetat med att förbättra

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Ver.rev 01.01 1 (9) BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Godkänd av Janina Gröhn, miljöansvarig Återrapportering

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

FOI Miljöredovisning 2003

FOI Miljöredovisning 2003 FOI-R--1130--SE Januari 2004 Användarrapport FOI Miljöredovisning 2003 Mats Ahlberg Eva Gustafsson Jan Johansson Anna Jänis Sara Kristiansson B-M Lundholm Sören Nilsson Arne Sundström Jerker Thorpsten

Läs mer

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2010

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2010 Sida 1 av 11 KIs ledningssystem för miljö och hållbar utveckling Uppföljningen av KIs miljö- och hållbarhetsarbete under 2010 består av två delar; 1) Uppföljning av KIs handlingsplan 2010 2) Uppföljning

Läs mer

Sjöfartsverkets redovisning av arbetet med miljöledning 2011

Sjöfartsverkets redovisning av arbetet med miljöledning 2011 (~) SJÖFARTSVERKET Avdelning Samhalle Handläggare, direkttelefon Reidar Grundström, 010 478 4906 Datum 2012-02-17 Ert datum Vår beteckning 12-01466-1 Er beteckning 1(1) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Ma l, ma luppfyllelse 2011-2013 och resultat fo r fo rsta halva ret 2014

Ma l, ma luppfyllelse 2011-2013 och resultat fo r fo rsta halva ret 2014 Ma l, ma luppfyllelse 2011-2013 och resultat fo r fo rsta halva ret 2014 1. Energi Mål för perioden 2011-2013 Högskolan i Borås ska i samarbete med fastighetsägare minska energianvändningen räknat per

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013-02-22 20120101-20121231 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/058648 Datum: 2013022 miljöledningsarbetet Arbetsförmedlingen

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Göteborgs universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Göteborgs universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Göteborgs universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2010

Läkemedelsverkets miljöarbete 2010 Läkemedelsverkets miljöarbete 2010 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 1(5) Anmäld för rektor Kåre Bremer 2009-03-12 Dnr: 83-0574-09 Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Klimatrapport 2013. Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Hotell Kristina AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Miljöledningssystem/- arbete

Miljöledningssystem/- arbete UFV 2012/916 Miljöledningssystem/- arbete Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2012-10-03 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och riskbedömning 3 2 Granskningens omfattning och inriktning 3 3 Iakttagelser

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Miljöarbetet i staten 2009. Miljöledningssystem i myndigheter 2009

Miljöarbetet i staten 2009. Miljöledningssystem i myndigheter 2009 Miljöarbetet i staten 2009 Miljöledningssystem i myndigheter 2009 rapport 6352 april 2010 Miljöarbetet i staten 2009 Miljöledningssystem i myndigheter 2009 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505

Läs mer

Klimatrapport Envima 2015 south pole group

Klimatrapport Envima 2015 south pole group Klimatrapport Envima 2015 south pole group South Pole Carbon Asset Management Ltd. Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland +41 43 501 35 50 info@thesouthpolegroup.com thesouthpolegroup.com Företagsuppgifter

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Miljörådet INNEHÅLL INNEHÅLL... 0 Ordförande har ordet... 1 Om universitetet... 1 Stockholms universitets miljöpolicy... 2 Universitetets miljöledningssystem... 3 Utpekade miljöaspektområden...

Läs mer

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet Utdrag Protokoll RK 89 2008-02-28 FA2008/390/STAB Statsrådsberedningen Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet (1 bilaga) Bakgrund Miljöledningsarbetet är en viktig

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 216 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

2009-12-17 Dnr SU 83-2990-09 Doknr 1

2009-12-17 Dnr SU 83-2990-09 Doknr 1 2009-12-17 Dnr SU 83-2990-09 Doknr 1 Stockholms universitets miljöhandlingsplan 2010 Innehåll STOCKHOLMS UNIVERSITETS MILJÖHANDLINGSPLAN 2010... 1 1. INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH VISIONER...

Läs mer

Måluppfyllelse Högskolans hållbarhetsarbete Målperioden 2011-2013, inklusive årlig uppföljning av 2013. 3/24/2014 Högskolan i Borås Birgitta Påhlsson

Måluppfyllelse Högskolans hållbarhetsarbete Målperioden 2011-2013, inklusive årlig uppföljning av 2013. 3/24/2014 Högskolan i Borås Birgitta Påhlsson Högskolans hållbarhetsarbete Målperioden 2011-, inklusive årlig uppföljning av 3/24/2014 Högskolan i Borås Innehållsförteckning 1. Mål och måluppfyllelse för perioden 2011-... 3 1.1 Energi... 3 1.2 Tjänsteresor...

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Göteborgs universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Göteborgs universitet 2013-02-14 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Göteborgs universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer