Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Tid och plats Kommunhuset klockan Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson (SD) - ledamot Thomas Bjertner (S) - ledamot, Tomas Nilsson (C) - ledamot Niclas Bengtsson (SD) - ledamot, Mary-Anne Persson (FP) - ledamot Madeléne Ekelund (MP) - ledamot, Theresa Lindahl (M) - ledamot Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Leif Fredriksson, C, ersättare, Anneli Eskilandersson, SD, ersättare, Clas Engström, KD, ersättare, Arne Silfvergren, S, ersättare, Michael Bengtsson, SD, ersättare, Pär Nilsson, FP, ersättare, Kenth Svensson, kommunsekreterare, Peter Andreasson, kommunchef, Stefan Andersson, fastighetsingenjör, 20, 21 Justering Justerare Bjarne Daa Plats och tid Kommunhuset klockan Justerade paragrafer 1-26 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Kenth Svensson... Carina Zachau... Bjarne Daa ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum för nedtagande av anslag Kommunkansliet... Kenth Svensson

2 KS 1 KLK Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Yrkanden i kommunstyrelsen om ledamöter Tomas Nilsson, C yrkar följande ledamot skall väljas till kommunstyrelsens arbetsutskott: Carina Zachau, M Gunnar Edvardsson, KD Bjarne Daa, S yrkar följande ledamöter skall väljas till kommunstyrelsens arbetsutskott: Christer Olsson, S Thomas Bjertner, S Niclas Bengtsson, SD yrkar följande ledamot skall väljas till kommunstyrelsens arbetsutskott: Tommy Brorsson, SD Proposition Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på de föreslagna ledamöterna och finner förslagen från Tomas Nilsson, Bjarne Daa och Niclas Bengtsson bifalles. Yrkanden i kommunstyrelsen om personliga ersättare Tomas Nilsson, C yrkar följande personliga ersättare skall väljas till kommunstyrelsens arbetsutskott: Theresa Lindahl, M Clas Engström, KD

3 Thomas Bjertner, S yrkar följande ledamöter skall väljas till kommunstyrelsens arbetsutskott: Bjarne Daa, S Agneta Lindau- Persson, S Tommy Brorsson, SD yrkar följande ledamot skall väljas till kommunstyrelsens arbetsutskott: Niclas Bengtsson, SD Proposition Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på de föreslagna ledamöterna och finner förslagen från Tomas Nilsson, Thomas Bjertner och Tommy Brorsson bifalles. beslutar således för mandatperioden utse följande ledamöter och personliga ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott: Ordinarie ledamöter Carina Zachau, M Gunnar Edvardsson, KD Christer Olsson, S Thomas Bjertner, S Tommy Brorsson, SD Personliga ersättare Theresa Lindahl, M Clas Engström, KD Bjarne Daa, S Agneta Lindau-Persson, S Niclas Bengtsson, SD Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

4 KS 2 KLK Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Yrkanden i kommunstyrelsen Ordförande Tomas Nilsson, C, yrkar Carina Zachau skall väljas till ordförande. bifaller förslaget Carina Zachau, M, utses som ordförande. 1:e vice ordförande Tomas Nilsson yrkar Gunnar Edvardsson, KD skall väljas till vice ordförande. bifaller förslaget Gunnar Edvardsson, KD utses som 1:e vice ordförande. 2:e vice ordförande Thomas Bjertner, S, yrkar Christer Olsson, S, utses som 2:e vice ordförande. Niclas Bengtsson, SD, yrkar Tommy Brorsson, SD, utses som 2:e vice ordförande. Proposition Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på förslagen och finner Christer Olsson utses som 2:e vice ordförande. Tommy Brorsson, SD, begär votering.

5 Sluten omröstning Med anledning av det är ett personvalärende utförs sluten omröstning. utser justeringsmannen biträda ordföranden vid valförrättningen. Sedan de röstande iordningställt sina valsedlar och valurnan uppvisats och befunnits tom avlämnar de röstande sina valsedlar efter upprop. Röstningen förklaras avslutad. De avlämnade rösterna uttages ur valurnan och befinnes till antalet vara 11, vilket överensstämmer med antalet i valet deltagande ledamöter. Valresultatetutfaller med 9 röster för Christer Olsson, S, och 2 röster för Tommy Brorsson, SD. bifaller därmed förslaget utse Christer Olsson, S, som 2:e vice ordförande. beslutar således till ordförande utse Carina Zachau, M till 1:e vice ordförande utse Gunnar Edvardsson, KD, samt till 2:e vice ordförande utse Christer Olsson, S. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

6 KS 3 KLK Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i personalutskottet för mandatperioden beslutar för mandatperioden utse följande ledamöter och personliga ersättare i kommunstyrelsens personalutskott: Ordinarie ledamöter Carina Zachau, M Gunnar Edvardsson, KD Christer Olsson, S Thomas Bjertner, S Tommy Brorsson, SD Personliga ersättare Theresa Lindahl, M Clas Engström, KD Bjarne Daa, S Agneta Lindau-Persson, S Niclas Bengtsson, SD Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

7 KS 4 KLK Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i personalutskottet för mandatperioden beslutar till ordförande utse Carina Zachau, M till 1:e vice ordförande utse Gunnar Edvardsson, KD, samt till 2:e vice ordförande utse Christer Olsson, S. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

8 KS 5 KLK Förslag till revidering av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala Handikapprådet (KHR) Kommunfullmäktige har beslutat anta reviderat förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, KPR gälla fr o m , samt anta reviderat förslag till reglemente för Kommunala handikapprådet, KHR gälla fr om Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Carina Zachau enbart "två ledamöter skall ingå i Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet från socialnämnden, kommunstyrelsen, samt samhällsbyggnadsnämnden." I fastställda reglementen sidan 1 under rubriken Sammansättning borttages därmed texten "jämte ersättare". tillstyrker förslaget till revidering. Beslutsunderlag Protokoll KF 109 Förslag - KHR Förslag - KPR föreslår därmed kommunfullmäktige besluta anta reviderat förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, KPR, daterat , samt anta reviderat förslag till reglemente för Kommunala handikapprådet, KHR, daterat Kommunfullmäktige

9 KS 6 KLK Val av 2 ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet för mandatperioden beslutar som styrelsens ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet mandatperioden utse Carina Zachau, M och Christer Olsson, S. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

10 KS 7 KLK Val av 2 ledamöter i Kommunala Handikapprådet för mandatperioden beslutar som styrelsens ledamöter i Kommunala Handikapprådet mandatperioden utse Carina Zachau, M och Christer Olsson, S. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

11 KS 8 KLK Val av ledamot och ersättare till föreningen Europakorridoren mandatperioden beslutar som styrelsens ledamöter i föreningen Europakorridoren mandatperioden utse Carina Zachau, M och Gunnar Edvardsson, KD. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

12 KS 9 KLK Val av representant till Rönneåns venråd beslutar som styrelsens representant i Rönneåns Venråd mandatperioden utse Gunnar Edvardsson, KD. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

13 KS 10 KLK Val av 1 kontaktperson till Stensåns venråd beslutar som styrelsens kontaktperson i Stensåns Venråd mandatperioden utse Gunnar Edvardsson, KD. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

14 KS 11 KLK Val till styrgrupp för 6 K för mandatperioden beslutar som styrelsens representanter i Styrgrupp för 6 K mandatperioden utse kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau, M, 1:e vice ordförande Gunnar Edvardsson, KD och 2:e vice ordförande Christer Olsson, S. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

15 KS 12 KLK Val av revisor till AV Media Skåne mandatperioden beslutar som revisor i AVMedia Skåne mandatperioden nominera Bengt Hammarstedt, Norrelid 27, Örkelljunga Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

16 KS 13 KLK Val av representant och ersättare i Skånes Luftvårdsförbund för mandatperioden beslutar som styrelsens representant i Skånes Luftvårdsförbund för mandatperioden utse Anders Sturesson, Örkelljunga kommun som ledamot och Bjarne Daa, S, som ersättare. Berörda enligt rutin Skånes Luftvårdsförbund Löneenheten Troman Gunnel Johansson

17 KS 14 KLK Val av representant från majoriteten och representant från oppositionen i Naturvårdsgruppen för Örkelljunga kommun Yrkanden i kommunstyrelsen Gunnar Edvardsson, KD, yrkar Tomas Nilsson, C skall väljas som representant för majoriteten. Thomas Bjertner, S, yrkar Christer Olsson, S, utses som representant för oppositionen. Tommy Brorsson, S, yrkar Niclas Bengtsson, SD, utses som representant för oppositionen. Proposition Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition på Gunnar Edvardssons förslag och finner Tomas Nilsson utses som representant för majoriteten. Ordföranden ställer därefter proposition på Thomas Bjertners förslag mot Tommy Brorssons förslag och finner Thomas Bjertners yrkande antas. Christer Olsson utses därmed som representant för oppositionen. beslutar således som styrelsens representanter i Naturvårdsgruppen mandatperioden utse Tomas Nilsson, C, och Christer Olsson, S. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

18 KS 15 KLK Val av 2 ledamöter till Brottsförebyggande rådet BRÅ Yrkanden i kommunstyrelsen Tomas Nilsson, C, yrkar Carina Zachau, M och Christer Olsson, S, utses som ledamöter. Tommy Brorsson, S, yrkar Niclas Bengtsson, SD, utses som ledamot. Proposition Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på förslagen och finner Carina Zachau och Christer Olsson utses som ledamöter. beslutar som ledamöter i Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, mandatperioden utse Carina Zachau, M, och Christer Olsson, S. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

19 KS 16 KLK Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Arbetsmarknadsrådet beslutar som ledamot i Arbetsmarknadsrådet mandatperioden utse Carina Zachau, M som ledamot och Christer Olsson, S, som ersättare. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

20 KS 17 KLK Intern kontroll 2015 för kommunstyrelsens verksamhet I intern kontrollplan för 2015, som presenteras i tabell framgår: vad som ska granskas under året och hur riskgrad vem som ansvarar för granskningen vem granskningen ska rapporteras till när granskningen ska vara avslutad Återrapportering till kommunstyrelsen rörande intern kontrollplan för år 2015 ska göras senast i mars 2016 i samband med upprättande av årsbokslut för verksamhetsår Om några oegentligheter skulle framkomma under året ska förvaltningen omedelbart informera kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 250 Arbetsplan för kommunledningsförvaltningens Intern kontroll 2015.docx beslutar godkänna förslaget till Intern kontroll 2015 för kommunstyrelsens verksamheter. Peter Andreasson Sarah Lundberg för utsändning av material till kontrollansvariga och uppföljning inför kommunstyrelsen

21 KS 18 SBN Internkontroll 2014 Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat anta internkontroll 2014 och översända den till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 238 Internkontroll 2014 Protokoll SBN 99 beslutar lägga beslutet till handlingarna. Samhällsbyggnadsnämnden

22 KS 19 SN Ökat platsantal för mottagande av ensamkommande barn Efter den ändrade lagstiftningen som ger Migrationsverket möjlighet placera ensamkommande barn utan avtal, har Migrationsverket räknat ut ett anvisningstal per kommun som grundar sig på ett antal variabler som exempelvis kommunstorlek, hur stor migration kommunen har i övrigt etc. För Örkelljungas del är detta tal 5 och för Klippan är det 6. Detta innebär Migrationsverket anser det antal asylplatser för ensamkommande barn som Örkelljunga respektive Klippan skall ha är 5 respektive 6. Båda kommunerna har idag 4 platser var. Klippans socialnämnd har föreslagit kommunfullmäktige besluta i enlighet med förslaget ovan, för underlätta den ekonomiska processen, minska administrationen och få ett snabbare flöde i återsökningsprocessen. Klippans ställningstagande föreslås gälla under förutsättning Örkelljunga far ett liknande beslut. Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet och föreslår socialnämnden i enlighet med förvaltningens förslag föreslå kommunfullmäktige medge socialnämnden teckna avtal som följer de tilldelningstal som Migrationsverket räknat ut. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 246 Protokoll SN 148 Tjänsteutlåtande - ökat platsantal för mottagande av ensamkommande barn Förslag från Klippans kommun, Turabygget Protokollsutdrag - socialnämnden i Klippans kommun

23 Socialnämnden har beslutat gällande mottagandet av ensamkommande barn, föreslå kommunfullmäktige besluta avslå arbetsutskottets förslag gällande utökning av gällande avtal, uppdra till kommunledningen arbeta fram en integrationsplan, samt uppdra till kommunledningen förfa en skrivelse till ansvarigt departement angående helhetsperspektivet för samhället över tid. Behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott Vid överläggning med kommunstyrelsens arbetsutskott noteras kommunstyrelsen , 195 framfört följande till Migrationsverket och Länsstyrelsen: Återkoppling flyktingar och ensamkommande barn nya läns- och fördelningstal 2015 Sammanfning I samverkan mellan, migrationsverket, länsstyrelserna och arbetsförmedlingen har nya läns- och fördelningstal tagits fram för Örkelljunga kommuns nya fördelningstal är 6 asylplatser. Det betyder kommunen ombedes höja de anvisningsbara platserna från 25 (som idag råder) till 27. När det gäller ensamkommande barn betyder det kommunen kommer bli anvisade cirka 4-5 fler barn än de 4 som anvisas idag. Kommentarer från Örkelljunga kommun till länsstyrelsen och migrationsverket Örkelljunga kommun har mottagit informationen om de nya länsoch fördelningstalen för Det finns ingen önskan opponera sig mot fördelningstalen. Däremot är det viktigt för kommunen lyfta den problematik som finns utöver läns- och fördelningstal.

24 Avsaknad av helhetsbild Örkelljunga kommunen ser en problematik i dagens flyktingmottagande och menar fördelningen genom läns- och fördelningstal är en liten del av mottagandet eftersom de inte ger någon helhetsbild. Genom kommunens tilldelade läns- och fördelningstal kan vi förbereda mottagandet. Kommunen arbetar för alla nyanlända ska få ett gott mottagande med god integration, skolgång och tillgång till gode män. Vilket är möjligt om mottagandet är strukturerat men försvåras utan en helhetsbild. Problematik i vardagen Det finns några specifika områden som gör det svårt för oss som liten kommun ge ett gott mottagande utan en förberedelsesträcka. Problematiken med upphandling Ett av de problem som drabbar kommunen är den fria upphandlingen av privata asylboenden. I en mindre kommun som Örkelljunga är det svårt bemöta ett stort tryck av nyanlända med kort varsel utan möjlighet planera. Bara ett fåtal privata asylboenden i en kommun med få invånare ger ett stort procentuellt utslag och som det ser ut idag startar nya upphandlingar löpande. En annan svårighet är de privata familje- och HVB hemmen där andra kommuner placerar ensamkommande barn. För tillfället har vi många av detta slag. Överförmyndarverksamheten I den lilla kommunen är överförmyndarverksamheten begränsad och idag är trycket väldigt högt på vår överförmyndare och det ökar. Brist på gode män I dagsläget är det svårt få tag på gode män. Eftersom det inte finns lika många som kan eller vill ställa upp finns det färre rekrytera i den lilla kommunen.

25 Svårigheter inom barnomsorg och skola Idag har barnomsorgen det svårt få lokalerna räcka till. Det har lett till paviljonger måste sättas ut för lösa den akuta platsbristen. Inskolning av nyanlända barn tar längre tid och kräver annan kunskap än vanliga inskolningar. " Grundskolan drabbas genom svårighet planera och dimensionera. Lokalerna är fulla och klasserna för stora. Därför har vi tvingats börja dela på klasser. Det gör ännu fler klassrum och grupprum behövs i de redan fulla lokalerna. Kommunerna har idag bra specialkunskap på skolorna i centrala Örkelljunga. Men det blir svårt när vi behöver placera nyanlända på våra små byskolor. Där finns inte kunskapen och den är svår rekrytera. Eleverna behöver extra stöd och har också rätt till det. Vilket är ett problem eftersom det är svårt rekrytera tolkar och modersmålslärare till den lilla kommunen. Samhället i stort Ett ökat inflöde av flyktingar och nyanlända till Örkelljunga kommun påverkar inte bara kommunens arbete utan även andra myndigheter. Det ställer högre krav på en välutvecklad kollektivtrafik så det går transportera sig inom och utanför kommunen. Idag är kollektivtrafiken inom kommunen tyvärr begränsad. Det kräver ett ökat utbud av tand- och läkarvård samt en fungerande lokal polisiär verksamhet. Längre fram blir det även ett ökat tryck på de tjänster som försäkringskassan och arbetsförmedlingen hanterar. Kommunens önskan Vi vill kunna fortsätta ha ett bra och strukturerat mottagande och ge alla det stöd de behöver. För kunna ge detta behöver och önskar vi som kommun få en helhetsbild av mottagandet. Vi önskar även få till en fungerande dialog med migrationsverket.

26 Protokollsanteckning i arbetsutskottet Örkelljunga kommun är av tradition beredd teckna avtal med Migrationsverket för ta ansvar i dessa frågor. Men Örkelljunga kommun konstaterar, dels man saknar planeringsförutsättningar för hantera dessa frågor i enlighet med vad som framförts ovan, dels Migrationsverket inte uppfyllt sina förpliktelser gentemot kommunen för skapa dessa planeringsförutsättningar. Örkelljunga kommuns faktiska mottagningsandel överstiger det antal som tecknats med Migrationsverket. Kommunen noterar även det finns kommuner som gör placeringar i bl a Örkelljunga kommun och inte uppfyller de åtagande som åvilar den egna kommunen. Örkelljunga kommun är därför inte beredd ta ett nytt utökat ansvar för teckna avtal enligt Migrationsverkets önskemål men ser fram emot fortsa kontakter. s arbetsutskott föreslår därför kommunstyrelsen besluta meddela Migrationsverket kommunen inte är beredd teckna avtal om utökat antal asylplatser med hänvisning till protokollsanteckningen ovan, samt meddela socialnämnden det inte är aktuellt ta fram en Integrationsplan. s överläggning Vid sammanträdet framför Tommy Brorsson yrkandet kommunen skall föreslå kommunfullmäktige besluta, snarast helt avveckla verksamheten för mottagande av så kallade ensamkommande flyktingbarn. Ordföranden, vägrar ta upp frågan eftersom det anses vara ett nytt ärende som inte är berett. Tommy Brorsson uppmanas istället väcka framfört ärende enligt alternativa möjligheter.

27 beslutar därefter meddela Migrationsverket kommunen inte är beredd teckna avtal om utökat antal asylplatser med hänvisning till arbetsutskottets protokollsanteckning ovan, samt meddela socialnämnden det inte är aktuellt ta fram en Integrationsplan. Tommy Brorsson, SD deltager inte i beslutet. Tommy Brorsson, SD och Niclas Bengtsson, SD reserverar sig mot beslutet enligt följande: Verksamhetenmed ta emot så kallade ensamkommande flyktingbarn i Örkelljunga har under de gångna åren varit långt ifrån problemfri. Det har under den tid som kommunen sysslat med mottagande blivit uppenbart kommunen helt saknar möjligheter och kunskap hjälpa dessa människor på ett bra sätt. På boendet har det förekommit diverse missförhållande, så som skadegörelse, drogmissbruk och även övergrepp av sexuell natur ska ha förekommit, vilket givetvis är helt oacceptabelt och gör det omöjligt för oss ställa oss bakom verksamheten tillåts fortsätta, än mindre utökas. Ekonomiskt har verksamheten tenderat kosta mycket mer än beräknat. I Socialnämnden redovisas en kostnad på uppemot 2300kr per dygn och samma summa återkommer i KS underlag. Det är en kostnad som vida överstiger den ersättning som kommunen får per barn och verksamheten orsakar därmed en kraftig kostnad även för kommunen. För verksamheten ska hålla budgeten så krävs enligt samma underlag kostnaden inte överstiger 1600kr per dygn, alltså en differens på upp till 700kr per barn och dag (över kr per år och barn) och uppemot 44% högre kostnad än beräknat.

28 Migrationsverket väljer också gå runt kommunens åtagande och själva placera ytterligare barn i kommunen, vilket kraftigt försvårar för kommunen få en fungerande verksamhet. Att statliga myndigheter agerar på detta styvmoderliga sätt gentemot kommuner kan inte nog fördömas och bör leda till kommunen omedelbart avslutar alla frivilliga åtagande. Åtminstone fram tills dess de statliga myndigheterna är beredda ge kommunerna en möjlighet tillsammans med statliga myndigheter komma fram till möjliga lösningar som kan fungera i praktiken och där kommunen inte tvingas på ett ansvar och åtagande som de inte klarar av. Arbetsmarknaden i Örkelljunga är i dagsläget högst begränsad och de prognoser som finns tyder på redan de flyktingar som redan placerats i kommunen kommer få problem hitta lediga arbeten. Då bör kommunen vara restriktiv med ta emot fler fram till dess vi kan se en efterfrågan på arbetsmarknaden, speciellt när det finns andra kommuner som själva hävdar de kommer behöva tusentals arbetar inom bara några år. När Örkelljungas politiker från andra partier då säger vi ska ta emot dessa ungdomar som snart ska ut på arbetsmarknaden, istället för de kommuner som själva säger sig inom kort kommer ha tusentals lediga jobb, så är det vår åsikt de partierna medvetet lurar dessa till en kommun där de inte har möjlighet få arbete och försörja sig själv. Med anledning av ovanstående ville vi Sverigedemokrater yrka kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, snarast helt avveckla verksamheten för mottagande av så kallade ensamkommande flyktingbarn. Eftersom vårt yrkande inte tilläts med motiveringen det inte är berett, väljer vi reserveras oss mot beslutet och kommer givetvis överklaga. Enligt kommunallagen finns inget beredningstvång men en stark yrkanderätt och det måste vara möjligt för oss som parti yrka, i enlighet med vår syn på verksamheten, i kommunstyrelsen, speciellt när vi inte var representerade i arbetsutskottet.

29 Madeléne Ekelund reserverar sig mot beslutet enligt följande: Miljöpartiet anser kommunen bör teckna avtal om utökat antal asylplatser, eftersom tjänstemännen i både Klippans och Örkelljunga kommun uppger det underlättar handläggningen för dem. Skrivelsen som s arbetsutskott gjort till Migrationsverket är i allra högsta grad relevant och bör sändas dit, men det bör inte påverka villkoren för handläggningen av det praktiska arbetet och hade kunnat sändas ändå. Migrationsverket Socialnämnden Utbildningsnämnden Klippans kommun

30 KS 20 KLK Ny idrottshall/allhall Kommunfullmäktige har beslutat uppföra en ny Allhall i Örkelljunga kommun, samt innan upphandlingen påbörjas skall en ny ekonomisk analys av drift- och investeringskostnaderna presenteras för kommunstyrelsen. Fastighetsingenjör Stefan Andersson har meddelat man efter studiebesök i Arabyhallen, Växjö tillsammans med arkitekterna Lotta Sundell och Karin Pettersson reviderat ritningarna för projektet. Föreslagen yta är densamma som i Arabyhallen. Av skrivelsen framgår vidare kontakter med konsulter givet en bedömd kostnad om 42,5 miljoner kronor samt en tillkommande kostnad för byggherren om 2,5 miljoner kronor. Total kostnad exklusive mervärdessk utgör därmed 45 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har därefter beslutat lägga kommunstyrelsens information om reviderad projektkalkyl, innehållande drift- och investeringskostnader, för uppförande av Allhall i Örkelljunga till handlingarna. Fastighetsingenjör Stefan Andersson meddelar lägsta inkomna anbud för uppförande av Allhall är 42,67 miljoner kronor varav solcellsanläggningen består av 1,16 miljoner kronor och en ljudanläggning i Blackboxen ca 0,35 miljoner kronor. Samtliga priser är exklusive mervärdessk. Enligt Stefan Andersson finns det möjlighet söka bidrag för solcellsanläggningen hos Enerigmyndigheten. Bidrag lämnas med maximalt 35% av totalkostnaden inklusive projekteringskostnaden.

31 Beslutsunderlag Protokoll KF 47 Tjänsteskrivelse Allhallen.docx Stefan Andersson meddelar vidare kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA kostnader) inte är beräknad. Det är inte heller kostnaderna för projektledare eller besiktningsmän. Projekteringskostnader för 2014 är ca 0,5 miljoner kronor. föreslås besluta uppdra åt fastighetsingenjören göra beställning då överklagandetiden gått ut. Fastighetsingenjör Stefan Andersson informerar i ärendet. Ordföranden Carina Zachau meddelar utgifterna för inventarier omfande scen och flyttbara läktare inte finns med i beräknade kostnader. Dessa utgifter kommer hanteras på annat sätt genom företagssponsring och bidrag från stiftelser m m. Utgifterna för Solcellsanläggning och ljudanläggning finns inte heller med i beräknade kostnader. beslutar enhälligt uppdra åt fastighetsingenjören göra beställning av uppförandet av Allhall då överklagandetiden gått ut, Allhallen skall inkludera förslag om solcellsanläggning för solvärme samt ljudanläggning, samt uppdra åt ekonomienheten ta fram förslag till revidering av investeringsbudgeten med anledning av beslutet ovan. Stefan Andersson Stefan Christensson Jerker Widerström

32 KS 21 KLK Förslag till beslut om tillbyggnad av duschrum i räddningsstationen i Skånes Fagerhult Räddningstjänsten har via Christian Svärd meddelat Kommunfastigheter de behöver ett duschrum för kvinnor på stationen i Skånes Fagerhult. Möjlighet finns bygga ut en del i vagnhallen. Beräknad kostnad, inklusive ventilation, är kronor exklusive moms plus ventilationskostnader. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 245 Förslag till beslut om tillbyggnad av duschrum i räddningsstationen Skånes Fagerhult s arbetsutskott har beslutat överlämna ärendet till kommande sammanträde med Kommunalförbundet - Räddningstjänsten i Skåne Nordväst, samt åter uppta ärendet till behandling vid sammanträde Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från fastighetsingenjör Stefan Andersson. Yrkande i kommunstyrelsen Bjarne Daa yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, vilket bifalles.

33 beslutar således bevilja kommunfastigheter kronor för tillbyggnad av duschrum i Brandstationen Skånes Fagerhult, samt kostnaden täcks genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur tilläggsbudget 1, Investering Stefan Andersson Stefan Christensson Jerker Widerström Pärm tilläggsbudget 2015

34 KS 22 KLK Rapport från revisorerna om ersättningar och arvoden till Förtroendevalda På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning av kommunstyrelsens interna kontroll avseende ersättningar och arvoden till förtroendevalda. Granskningen visar kommunstyrelsens interna kontroll av utbetalningar till förtroendevalda i huvudsak är tillräcklig. Bedömningen bygger på det idag finns styrande principer och riktlinjer som har beslutats av kommunfullmäktige. Vidare finns tillämpningsanvisningar och system som stödjer utbetalningarna. Av rapporten framgår också det finns förbättringsområden. En rekommendation är dokumenterade rutiner som tydliggör och beskriver vilka kontroller som ska utföras av nämndsekreterarna/mötesansvariga och personalhandläggare vid registrering tas fram. Revisorernas önskar kommunstyrelsens svar med anledning av granskningen senast den 30 Januari Beslutsunderlag Protokoll KSAU 241 Rapport från revisorerna om ersättningar och arvoden till Förtroendevalda Missivbrev arvoden.docx beslutar uttala kommunstyrelsen tagit del av revisorernas rapport och konstaterar nuvarande rutiner med sammanträdesblanketter och anvisningar fungerar tillfredsställande. Föreslagna förändringar om införande av IT-systemet Troman för hantering av sammanträdesersättningar har diskuterats på bl a budgetberedningar. Ett beslut om inköpa denna modulen har ännu inte tagits, samt

35 överlämna rapporten till kommunfullmäktige för information. Kommunens revisorer Kommunfullmäktige som informationsärende Personalchefen Gunnel Mårtensson

36 KS 23 KLK Besvarande av motion - om äldres hälsa Ulla-Britt Erixson, SPI och Björn Zorec, FP har inlämnat en motion om de Äldres hälsa. Av motionen framgår våra äldre kommuninvånare behöver bättre matvanor.vi vill se en möjlighet för äldre kommuninvånare kunna äta lunch tillsammans på restaurangerna i kommunen mot en "pensionärskupong". Den senare bör subventioneras av exempelvis kommun/restaurangägare. En möjlighet välja kvalitet på sin mat samt komma hemifrån och umgås med vänner är en ren hälsoinvestering. Ensamhet kan nämligen leda till äldre förlorar intresset för mat och matlagning och tappar matlusten. Med bra matvanor menas inte bara man äter näringsriktig mat, utan maten smakar bättre i trevlig miljö och tillsammans med vänner. Detta är en hälsoinvestering för våra äldre. Folkpartiet och SPI Välfärden i Örkelljunga yrkar kommunfullmäktige föreslår kommunstyrelsen besluta utreda möjligheten införa en pensionärskupong. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 247 Protokoll UN 109 Motion -om äldres hälsa Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. s arbetsutskott har beslutat remittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande senast

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(14) Tid och plats 2014-12-10 - i Kommunhuset klockan 09.00-11.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-26 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2015-01-26 Kommunfullmäktige 1(44) Tid och plats 2015-01-26 - Kommunhuset klockan 19.00-19.45. Beslutande Enligt till protokollet fogad närvarolista. Övriga deltagande Justering Justerare Plats och tid Kommunhuset 2015-02-03 klockan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden 1(16) Tid och plats 2014-02-04 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Mona Nilsson, (KD) - tjg.ers. Arne Andersson, (M)

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott Tid och plats 2015-05-20 Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-03-04 Kommunstyrelsen 1(18) Tid och plats 2015-03-04 - Kommunhuset klockan 13.30-15.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1(13) Tid och plats 2013-10-23 - i Kommunhuset klockan 10.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Stora sessionsalen, Kommunhuset Tid Tisdagen den 8 november 2011, kl. 18.30-21.00 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-12-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-12-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2012-12-19 Kommunhuset klockan 13.30-14.30, 16.00-17.45. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-04-22 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2013-04-22 Kommunfullmäktige Tid och plats 2013-04-22 Kommunhuset Örkelljunga kl 19.00-20.00. Beslutande Enligt till protokollet fogad närvarolista. Övriga deltagande Stefan Jacobsson, VD Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, 37 Kenth Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00

Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Kommunala pensionärsrådet Kommunala handikapprådet Plats och tid Beslutande Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00 Jane Holmström Björkman,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats 2014-08-07 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande Thomas

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP)

Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08:30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP)

Läs mer