Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Tid och plats Kommunhuset klockan Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson (SD) - ledamot Thomas Bjertner (S) - ledamot, Tomas Nilsson (C) - ledamot Niclas Bengtsson (SD) - ledamot, Mary-Anne Persson (FP) - ledamot Madeléne Ekelund (MP) - ledamot, Theresa Lindahl (M) - ledamot Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Leif Fredriksson, C, ersättare, Anneli Eskilandersson, SD, ersättare, Clas Engström, KD, ersättare, Arne Silfvergren, S, ersättare, Michael Bengtsson, SD, ersättare, Pär Nilsson, FP, ersättare, Kenth Svensson, kommunsekreterare, Peter Andreasson, kommunchef, Stefan Andersson, fastighetsingenjör, 20, 21 Justering Justerare Bjarne Daa Plats och tid Kommunhuset klockan Justerade paragrafer 1-26 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Kenth Svensson... Carina Zachau... Bjarne Daa ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum för nedtagande av anslag Kommunkansliet... Kenth Svensson

2 KS 1 KLK Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Yrkanden i kommunstyrelsen om ledamöter Tomas Nilsson, C yrkar följande ledamot skall väljas till kommunstyrelsens arbetsutskott: Carina Zachau, M Gunnar Edvardsson, KD Bjarne Daa, S yrkar följande ledamöter skall väljas till kommunstyrelsens arbetsutskott: Christer Olsson, S Thomas Bjertner, S Niclas Bengtsson, SD yrkar följande ledamot skall väljas till kommunstyrelsens arbetsutskott: Tommy Brorsson, SD Proposition Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på de föreslagna ledamöterna och finner förslagen från Tomas Nilsson, Bjarne Daa och Niclas Bengtsson bifalles. Yrkanden i kommunstyrelsen om personliga ersättare Tomas Nilsson, C yrkar följande personliga ersättare skall väljas till kommunstyrelsens arbetsutskott: Theresa Lindahl, M Clas Engström, KD

3 Thomas Bjertner, S yrkar följande ledamöter skall väljas till kommunstyrelsens arbetsutskott: Bjarne Daa, S Agneta Lindau- Persson, S Tommy Brorsson, SD yrkar följande ledamot skall väljas till kommunstyrelsens arbetsutskott: Niclas Bengtsson, SD Proposition Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på de föreslagna ledamöterna och finner förslagen från Tomas Nilsson, Thomas Bjertner och Tommy Brorsson bifalles. beslutar således för mandatperioden utse följande ledamöter och personliga ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott: Ordinarie ledamöter Carina Zachau, M Gunnar Edvardsson, KD Christer Olsson, S Thomas Bjertner, S Tommy Brorsson, SD Personliga ersättare Theresa Lindahl, M Clas Engström, KD Bjarne Daa, S Agneta Lindau-Persson, S Niclas Bengtsson, SD Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

4 KS 2 KLK Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Yrkanden i kommunstyrelsen Ordförande Tomas Nilsson, C, yrkar Carina Zachau skall väljas till ordförande. bifaller förslaget Carina Zachau, M, utses som ordförande. 1:e vice ordförande Tomas Nilsson yrkar Gunnar Edvardsson, KD skall väljas till vice ordförande. bifaller förslaget Gunnar Edvardsson, KD utses som 1:e vice ordförande. 2:e vice ordförande Thomas Bjertner, S, yrkar Christer Olsson, S, utses som 2:e vice ordförande. Niclas Bengtsson, SD, yrkar Tommy Brorsson, SD, utses som 2:e vice ordförande. Proposition Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på förslagen och finner Christer Olsson utses som 2:e vice ordförande. Tommy Brorsson, SD, begär votering.

5 Sluten omröstning Med anledning av det är ett personvalärende utförs sluten omröstning. utser justeringsmannen biträda ordföranden vid valförrättningen. Sedan de röstande iordningställt sina valsedlar och valurnan uppvisats och befunnits tom avlämnar de röstande sina valsedlar efter upprop. Röstningen förklaras avslutad. De avlämnade rösterna uttages ur valurnan och befinnes till antalet vara 11, vilket överensstämmer med antalet i valet deltagande ledamöter. Valresultatetutfaller med 9 röster för Christer Olsson, S, och 2 röster för Tommy Brorsson, SD. bifaller därmed förslaget utse Christer Olsson, S, som 2:e vice ordförande. beslutar således till ordförande utse Carina Zachau, M till 1:e vice ordförande utse Gunnar Edvardsson, KD, samt till 2:e vice ordförande utse Christer Olsson, S. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

6 KS 3 KLK Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i personalutskottet för mandatperioden beslutar för mandatperioden utse följande ledamöter och personliga ersättare i kommunstyrelsens personalutskott: Ordinarie ledamöter Carina Zachau, M Gunnar Edvardsson, KD Christer Olsson, S Thomas Bjertner, S Tommy Brorsson, SD Personliga ersättare Theresa Lindahl, M Clas Engström, KD Bjarne Daa, S Agneta Lindau-Persson, S Niclas Bengtsson, SD Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

7 KS 4 KLK Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i personalutskottet för mandatperioden beslutar till ordförande utse Carina Zachau, M till 1:e vice ordförande utse Gunnar Edvardsson, KD, samt till 2:e vice ordförande utse Christer Olsson, S. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

8 KS 5 KLK Förslag till revidering av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala Handikapprådet (KHR) Kommunfullmäktige har beslutat anta reviderat förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, KPR gälla fr o m , samt anta reviderat förslag till reglemente för Kommunala handikapprådet, KHR gälla fr om Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Carina Zachau enbart "två ledamöter skall ingå i Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet från socialnämnden, kommunstyrelsen, samt samhällsbyggnadsnämnden." I fastställda reglementen sidan 1 under rubriken Sammansättning borttages därmed texten "jämte ersättare". tillstyrker förslaget till revidering. Beslutsunderlag Protokoll KF 109 Förslag - KHR Förslag - KPR föreslår därmed kommunfullmäktige besluta anta reviderat förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, KPR, daterat , samt anta reviderat förslag till reglemente för Kommunala handikapprådet, KHR, daterat Kommunfullmäktige

9 KS 6 KLK Val av 2 ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet för mandatperioden beslutar som styrelsens ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet mandatperioden utse Carina Zachau, M och Christer Olsson, S. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

10 KS 7 KLK Val av 2 ledamöter i Kommunala Handikapprådet för mandatperioden beslutar som styrelsens ledamöter i Kommunala Handikapprådet mandatperioden utse Carina Zachau, M och Christer Olsson, S. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

11 KS 8 KLK Val av ledamot och ersättare till föreningen Europakorridoren mandatperioden beslutar som styrelsens ledamöter i föreningen Europakorridoren mandatperioden utse Carina Zachau, M och Gunnar Edvardsson, KD. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

12 KS 9 KLK Val av representant till Rönneåns venråd beslutar som styrelsens representant i Rönneåns Venråd mandatperioden utse Gunnar Edvardsson, KD. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

13 KS 10 KLK Val av 1 kontaktperson till Stensåns venråd beslutar som styrelsens kontaktperson i Stensåns Venråd mandatperioden utse Gunnar Edvardsson, KD. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

14 KS 11 KLK Val till styrgrupp för 6 K för mandatperioden beslutar som styrelsens representanter i Styrgrupp för 6 K mandatperioden utse kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau, M, 1:e vice ordförande Gunnar Edvardsson, KD och 2:e vice ordförande Christer Olsson, S. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

15 KS 12 KLK Val av revisor till AV Media Skåne mandatperioden beslutar som revisor i AVMedia Skåne mandatperioden nominera Bengt Hammarstedt, Norrelid 27, Örkelljunga Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

16 KS 13 KLK Val av representant och ersättare i Skånes Luftvårdsförbund för mandatperioden beslutar som styrelsens representant i Skånes Luftvårdsförbund för mandatperioden utse Anders Sturesson, Örkelljunga kommun som ledamot och Bjarne Daa, S, som ersättare. Berörda enligt rutin Skånes Luftvårdsförbund Löneenheten Troman Gunnel Johansson

17 KS 14 KLK Val av representant från majoriteten och representant från oppositionen i Naturvårdsgruppen för Örkelljunga kommun Yrkanden i kommunstyrelsen Gunnar Edvardsson, KD, yrkar Tomas Nilsson, C skall väljas som representant för majoriteten. Thomas Bjertner, S, yrkar Christer Olsson, S, utses som representant för oppositionen. Tommy Brorsson, S, yrkar Niclas Bengtsson, SD, utses som representant för oppositionen. Proposition Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition på Gunnar Edvardssons förslag och finner Tomas Nilsson utses som representant för majoriteten. Ordföranden ställer därefter proposition på Thomas Bjertners förslag mot Tommy Brorssons förslag och finner Thomas Bjertners yrkande antas. Christer Olsson utses därmed som representant för oppositionen. beslutar således som styrelsens representanter i Naturvårdsgruppen mandatperioden utse Tomas Nilsson, C, och Christer Olsson, S. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

18 KS 15 KLK Val av 2 ledamöter till Brottsförebyggande rådet BRÅ Yrkanden i kommunstyrelsen Tomas Nilsson, C, yrkar Carina Zachau, M och Christer Olsson, S, utses som ledamöter. Tommy Brorsson, S, yrkar Niclas Bengtsson, SD, utses som ledamot. Proposition Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på förslagen och finner Carina Zachau och Christer Olsson utses som ledamöter. beslutar som ledamöter i Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, mandatperioden utse Carina Zachau, M, och Christer Olsson, S. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

19 KS 16 KLK Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Arbetsmarknadsrådet beslutar som ledamot i Arbetsmarknadsrådet mandatperioden utse Carina Zachau, M som ledamot och Christer Olsson, S, som ersättare. Berörda enligt rutin Löneenheten Troman Gunnel Johansson

20 KS 17 KLK Intern kontroll 2015 för kommunstyrelsens verksamhet I intern kontrollplan för 2015, som presenteras i tabell framgår: vad som ska granskas under året och hur riskgrad vem som ansvarar för granskningen vem granskningen ska rapporteras till när granskningen ska vara avslutad Återrapportering till kommunstyrelsen rörande intern kontrollplan för år 2015 ska göras senast i mars 2016 i samband med upprättande av årsbokslut för verksamhetsår Om några oegentligheter skulle framkomma under året ska förvaltningen omedelbart informera kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 250 Arbetsplan för kommunledningsförvaltningens Intern kontroll 2015.docx beslutar godkänna förslaget till Intern kontroll 2015 för kommunstyrelsens verksamheter. Peter Andreasson Sarah Lundberg för utsändning av material till kontrollansvariga och uppföljning inför kommunstyrelsen

21 KS 18 SBN Internkontroll 2014 Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat anta internkontroll 2014 och översända den till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 238 Internkontroll 2014 Protokoll SBN 99 beslutar lägga beslutet till handlingarna. Samhällsbyggnadsnämnden

22 KS 19 SN Ökat platsantal för mottagande av ensamkommande barn Efter den ändrade lagstiftningen som ger Migrationsverket möjlighet placera ensamkommande barn utan avtal, har Migrationsverket räknat ut ett anvisningstal per kommun som grundar sig på ett antal variabler som exempelvis kommunstorlek, hur stor migration kommunen har i övrigt etc. För Örkelljungas del är detta tal 5 och för Klippan är det 6. Detta innebär Migrationsverket anser det antal asylplatser för ensamkommande barn som Örkelljunga respektive Klippan skall ha är 5 respektive 6. Båda kommunerna har idag 4 platser var. Klippans socialnämnd har föreslagit kommunfullmäktige besluta i enlighet med förslaget ovan, för underlätta den ekonomiska processen, minska administrationen och få ett snabbare flöde i återsökningsprocessen. Klippans ställningstagande föreslås gälla under förutsättning Örkelljunga far ett liknande beslut. Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet och föreslår socialnämnden i enlighet med förvaltningens förslag föreslå kommunfullmäktige medge socialnämnden teckna avtal som följer de tilldelningstal som Migrationsverket räknat ut. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 246 Protokoll SN 148 Tjänsteutlåtande - ökat platsantal för mottagande av ensamkommande barn Förslag från Klippans kommun, Turabygget Protokollsutdrag - socialnämnden i Klippans kommun

23 Socialnämnden har beslutat gällande mottagandet av ensamkommande barn, föreslå kommunfullmäktige besluta avslå arbetsutskottets förslag gällande utökning av gällande avtal, uppdra till kommunledningen arbeta fram en integrationsplan, samt uppdra till kommunledningen förfa en skrivelse till ansvarigt departement angående helhetsperspektivet för samhället över tid. Behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott Vid överläggning med kommunstyrelsens arbetsutskott noteras kommunstyrelsen , 195 framfört följande till Migrationsverket och Länsstyrelsen: Återkoppling flyktingar och ensamkommande barn nya läns- och fördelningstal 2015 Sammanfning I samverkan mellan, migrationsverket, länsstyrelserna och arbetsförmedlingen har nya läns- och fördelningstal tagits fram för Örkelljunga kommuns nya fördelningstal är 6 asylplatser. Det betyder kommunen ombedes höja de anvisningsbara platserna från 25 (som idag råder) till 27. När det gäller ensamkommande barn betyder det kommunen kommer bli anvisade cirka 4-5 fler barn än de 4 som anvisas idag. Kommentarer från Örkelljunga kommun till länsstyrelsen och migrationsverket Örkelljunga kommun har mottagit informationen om de nya länsoch fördelningstalen för Det finns ingen önskan opponera sig mot fördelningstalen. Däremot är det viktigt för kommunen lyfta den problematik som finns utöver läns- och fördelningstal.

24 Avsaknad av helhetsbild Örkelljunga kommunen ser en problematik i dagens flyktingmottagande och menar fördelningen genom läns- och fördelningstal är en liten del av mottagandet eftersom de inte ger någon helhetsbild. Genom kommunens tilldelade läns- och fördelningstal kan vi förbereda mottagandet. Kommunen arbetar för alla nyanlända ska få ett gott mottagande med god integration, skolgång och tillgång till gode män. Vilket är möjligt om mottagandet är strukturerat men försvåras utan en helhetsbild. Problematik i vardagen Det finns några specifika områden som gör det svårt för oss som liten kommun ge ett gott mottagande utan en förberedelsesträcka. Problematiken med upphandling Ett av de problem som drabbar kommunen är den fria upphandlingen av privata asylboenden. I en mindre kommun som Örkelljunga är det svårt bemöta ett stort tryck av nyanlända med kort varsel utan möjlighet planera. Bara ett fåtal privata asylboenden i en kommun med få invånare ger ett stort procentuellt utslag och som det ser ut idag startar nya upphandlingar löpande. En annan svårighet är de privata familje- och HVB hemmen där andra kommuner placerar ensamkommande barn. För tillfället har vi många av detta slag. Överförmyndarverksamheten I den lilla kommunen är överförmyndarverksamheten begränsad och idag är trycket väldigt högt på vår överförmyndare och det ökar. Brist på gode män I dagsläget är det svårt få tag på gode män. Eftersom det inte finns lika många som kan eller vill ställa upp finns det färre rekrytera i den lilla kommunen.

25 Svårigheter inom barnomsorg och skola Idag har barnomsorgen det svårt få lokalerna räcka till. Det har lett till paviljonger måste sättas ut för lösa den akuta platsbristen. Inskolning av nyanlända barn tar längre tid och kräver annan kunskap än vanliga inskolningar. " Grundskolan drabbas genom svårighet planera och dimensionera. Lokalerna är fulla och klasserna för stora. Därför har vi tvingats börja dela på klasser. Det gör ännu fler klassrum och grupprum behövs i de redan fulla lokalerna. Kommunerna har idag bra specialkunskap på skolorna i centrala Örkelljunga. Men det blir svårt när vi behöver placera nyanlända på våra små byskolor. Där finns inte kunskapen och den är svår rekrytera. Eleverna behöver extra stöd och har också rätt till det. Vilket är ett problem eftersom det är svårt rekrytera tolkar och modersmålslärare till den lilla kommunen. Samhället i stort Ett ökat inflöde av flyktingar och nyanlända till Örkelljunga kommun påverkar inte bara kommunens arbete utan även andra myndigheter. Det ställer högre krav på en välutvecklad kollektivtrafik så det går transportera sig inom och utanför kommunen. Idag är kollektivtrafiken inom kommunen tyvärr begränsad. Det kräver ett ökat utbud av tand- och läkarvård samt en fungerande lokal polisiär verksamhet. Längre fram blir det även ett ökat tryck på de tjänster som försäkringskassan och arbetsförmedlingen hanterar. Kommunens önskan Vi vill kunna fortsätta ha ett bra och strukturerat mottagande och ge alla det stöd de behöver. För kunna ge detta behöver och önskar vi som kommun få en helhetsbild av mottagandet. Vi önskar även få till en fungerande dialog med migrationsverket.

26 Protokollsanteckning i arbetsutskottet Örkelljunga kommun är av tradition beredd teckna avtal med Migrationsverket för ta ansvar i dessa frågor. Men Örkelljunga kommun konstaterar, dels man saknar planeringsförutsättningar för hantera dessa frågor i enlighet med vad som framförts ovan, dels Migrationsverket inte uppfyllt sina förpliktelser gentemot kommunen för skapa dessa planeringsförutsättningar. Örkelljunga kommuns faktiska mottagningsandel överstiger det antal som tecknats med Migrationsverket. Kommunen noterar även det finns kommuner som gör placeringar i bl a Örkelljunga kommun och inte uppfyller de åtagande som åvilar den egna kommunen. Örkelljunga kommun är därför inte beredd ta ett nytt utökat ansvar för teckna avtal enligt Migrationsverkets önskemål men ser fram emot fortsa kontakter. s arbetsutskott föreslår därför kommunstyrelsen besluta meddela Migrationsverket kommunen inte är beredd teckna avtal om utökat antal asylplatser med hänvisning till protokollsanteckningen ovan, samt meddela socialnämnden det inte är aktuellt ta fram en Integrationsplan. s överläggning Vid sammanträdet framför Tommy Brorsson yrkandet kommunen skall föreslå kommunfullmäktige besluta, snarast helt avveckla verksamheten för mottagande av så kallade ensamkommande flyktingbarn. Ordföranden, vägrar ta upp frågan eftersom det anses vara ett nytt ärende som inte är berett. Tommy Brorsson uppmanas istället väcka framfört ärende enligt alternativa möjligheter.

27 beslutar därefter meddela Migrationsverket kommunen inte är beredd teckna avtal om utökat antal asylplatser med hänvisning till arbetsutskottets protokollsanteckning ovan, samt meddela socialnämnden det inte är aktuellt ta fram en Integrationsplan. Tommy Brorsson, SD deltager inte i beslutet. Tommy Brorsson, SD och Niclas Bengtsson, SD reserverar sig mot beslutet enligt följande: Verksamhetenmed ta emot så kallade ensamkommande flyktingbarn i Örkelljunga har under de gångna åren varit långt ifrån problemfri. Det har under den tid som kommunen sysslat med mottagande blivit uppenbart kommunen helt saknar möjligheter och kunskap hjälpa dessa människor på ett bra sätt. På boendet har det förekommit diverse missförhållande, så som skadegörelse, drogmissbruk och även övergrepp av sexuell natur ska ha förekommit, vilket givetvis är helt oacceptabelt och gör det omöjligt för oss ställa oss bakom verksamheten tillåts fortsätta, än mindre utökas. Ekonomiskt har verksamheten tenderat kosta mycket mer än beräknat. I Socialnämnden redovisas en kostnad på uppemot 2300kr per dygn och samma summa återkommer i KS underlag. Det är en kostnad som vida överstiger den ersättning som kommunen får per barn och verksamheten orsakar därmed en kraftig kostnad även för kommunen. För verksamheten ska hålla budgeten så krävs enligt samma underlag kostnaden inte överstiger 1600kr per dygn, alltså en differens på upp till 700kr per barn och dag (över kr per år och barn) och uppemot 44% högre kostnad än beräknat.

28 Migrationsverket väljer också gå runt kommunens åtagande och själva placera ytterligare barn i kommunen, vilket kraftigt försvårar för kommunen få en fungerande verksamhet. Att statliga myndigheter agerar på detta styvmoderliga sätt gentemot kommuner kan inte nog fördömas och bör leda till kommunen omedelbart avslutar alla frivilliga åtagande. Åtminstone fram tills dess de statliga myndigheterna är beredda ge kommunerna en möjlighet tillsammans med statliga myndigheter komma fram till möjliga lösningar som kan fungera i praktiken och där kommunen inte tvingas på ett ansvar och åtagande som de inte klarar av. Arbetsmarknaden i Örkelljunga är i dagsläget högst begränsad och de prognoser som finns tyder på redan de flyktingar som redan placerats i kommunen kommer få problem hitta lediga arbeten. Då bör kommunen vara restriktiv med ta emot fler fram till dess vi kan se en efterfrågan på arbetsmarknaden, speciellt när det finns andra kommuner som själva hävdar de kommer behöva tusentals arbetar inom bara några år. När Örkelljungas politiker från andra partier då säger vi ska ta emot dessa ungdomar som snart ska ut på arbetsmarknaden, istället för de kommuner som själva säger sig inom kort kommer ha tusentals lediga jobb, så är det vår åsikt de partierna medvetet lurar dessa till en kommun där de inte har möjlighet få arbete och försörja sig själv. Med anledning av ovanstående ville vi Sverigedemokrater yrka kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, snarast helt avveckla verksamheten för mottagande av så kallade ensamkommande flyktingbarn. Eftersom vårt yrkande inte tilläts med motiveringen det inte är berett, väljer vi reserveras oss mot beslutet och kommer givetvis överklaga. Enligt kommunallagen finns inget beredningstvång men en stark yrkanderätt och det måste vara möjligt för oss som parti yrka, i enlighet med vår syn på verksamheten, i kommunstyrelsen, speciellt när vi inte var representerade i arbetsutskottet.

29 Madeléne Ekelund reserverar sig mot beslutet enligt följande: Miljöpartiet anser kommunen bör teckna avtal om utökat antal asylplatser, eftersom tjänstemännen i både Klippans och Örkelljunga kommun uppger det underlättar handläggningen för dem. Skrivelsen som s arbetsutskott gjort till Migrationsverket är i allra högsta grad relevant och bör sändas dit, men det bör inte påverka villkoren för handläggningen av det praktiska arbetet och hade kunnat sändas ändå. Migrationsverket Socialnämnden Utbildningsnämnden Klippans kommun

30 KS 20 KLK Ny idrottshall/allhall Kommunfullmäktige har beslutat uppföra en ny Allhall i Örkelljunga kommun, samt innan upphandlingen påbörjas skall en ny ekonomisk analys av drift- och investeringskostnaderna presenteras för kommunstyrelsen. Fastighetsingenjör Stefan Andersson har meddelat man efter studiebesök i Arabyhallen, Växjö tillsammans med arkitekterna Lotta Sundell och Karin Pettersson reviderat ritningarna för projektet. Föreslagen yta är densamma som i Arabyhallen. Av skrivelsen framgår vidare kontakter med konsulter givet en bedömd kostnad om 42,5 miljoner kronor samt en tillkommande kostnad för byggherren om 2,5 miljoner kronor. Total kostnad exklusive mervärdessk utgör därmed 45 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har därefter beslutat lägga kommunstyrelsens information om reviderad projektkalkyl, innehållande drift- och investeringskostnader, för uppförande av Allhall i Örkelljunga till handlingarna. Fastighetsingenjör Stefan Andersson meddelar lägsta inkomna anbud för uppförande av Allhall är 42,67 miljoner kronor varav solcellsanläggningen består av 1,16 miljoner kronor och en ljudanläggning i Blackboxen ca 0,35 miljoner kronor. Samtliga priser är exklusive mervärdessk. Enligt Stefan Andersson finns det möjlighet söka bidrag för solcellsanläggningen hos Enerigmyndigheten. Bidrag lämnas med maximalt 35% av totalkostnaden inklusive projekteringskostnaden.

31 Beslutsunderlag Protokoll KF 47 Tjänsteskrivelse Allhallen.docx Stefan Andersson meddelar vidare kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA kostnader) inte är beräknad. Det är inte heller kostnaderna för projektledare eller besiktningsmän. Projekteringskostnader för 2014 är ca 0,5 miljoner kronor. föreslås besluta uppdra åt fastighetsingenjören göra beställning då överklagandetiden gått ut. Fastighetsingenjör Stefan Andersson informerar i ärendet. Ordföranden Carina Zachau meddelar utgifterna för inventarier omfande scen och flyttbara läktare inte finns med i beräknade kostnader. Dessa utgifter kommer hanteras på annat sätt genom företagssponsring och bidrag från stiftelser m m. Utgifterna för Solcellsanläggning och ljudanläggning finns inte heller med i beräknade kostnader. beslutar enhälligt uppdra åt fastighetsingenjören göra beställning av uppförandet av Allhall då överklagandetiden gått ut, Allhallen skall inkludera förslag om solcellsanläggning för solvärme samt ljudanläggning, samt uppdra åt ekonomienheten ta fram förslag till revidering av investeringsbudgeten med anledning av beslutet ovan. Stefan Andersson Stefan Christensson Jerker Widerström

32 KS 21 KLK Förslag till beslut om tillbyggnad av duschrum i räddningsstationen i Skånes Fagerhult Räddningstjänsten har via Christian Svärd meddelat Kommunfastigheter de behöver ett duschrum för kvinnor på stationen i Skånes Fagerhult. Möjlighet finns bygga ut en del i vagnhallen. Beräknad kostnad, inklusive ventilation, är kronor exklusive moms plus ventilationskostnader. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 245 Förslag till beslut om tillbyggnad av duschrum i räddningsstationen Skånes Fagerhult s arbetsutskott har beslutat överlämna ärendet till kommande sammanträde med Kommunalförbundet - Räddningstjänsten i Skåne Nordväst, samt åter uppta ärendet till behandling vid sammanträde Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från fastighetsingenjör Stefan Andersson. Yrkande i kommunstyrelsen Bjarne Daa yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, vilket bifalles.

33 beslutar således bevilja kommunfastigheter kronor för tillbyggnad av duschrum i Brandstationen Skånes Fagerhult, samt kostnaden täcks genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur tilläggsbudget 1, Investering Stefan Andersson Stefan Christensson Jerker Widerström Pärm tilläggsbudget 2015

34 KS 22 KLK Rapport från revisorerna om ersättningar och arvoden till Förtroendevalda På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning av kommunstyrelsens interna kontroll avseende ersättningar och arvoden till förtroendevalda. Granskningen visar kommunstyrelsens interna kontroll av utbetalningar till förtroendevalda i huvudsak är tillräcklig. Bedömningen bygger på det idag finns styrande principer och riktlinjer som har beslutats av kommunfullmäktige. Vidare finns tillämpningsanvisningar och system som stödjer utbetalningarna. Av rapporten framgår också det finns förbättringsområden. En rekommendation är dokumenterade rutiner som tydliggör och beskriver vilka kontroller som ska utföras av nämndsekreterarna/mötesansvariga och personalhandläggare vid registrering tas fram. Revisorernas önskar kommunstyrelsens svar med anledning av granskningen senast den 30 Januari Beslutsunderlag Protokoll KSAU 241 Rapport från revisorerna om ersättningar och arvoden till Förtroendevalda Missivbrev arvoden.docx beslutar uttala kommunstyrelsen tagit del av revisorernas rapport och konstaterar nuvarande rutiner med sammanträdesblanketter och anvisningar fungerar tillfredsställande. Föreslagna förändringar om införande av IT-systemet Troman för hantering av sammanträdesersättningar har diskuterats på bl a budgetberedningar. Ett beslut om inköpa denna modulen har ännu inte tagits, samt

35 överlämna rapporten till kommunfullmäktige för information. Kommunens revisorer Kommunfullmäktige som informationsärende Personalchefen Gunnel Mårtensson

36 KS 23 KLK Besvarande av motion - om äldres hälsa Ulla-Britt Erixson, SPI och Björn Zorec, FP har inlämnat en motion om de Äldres hälsa. Av motionen framgår våra äldre kommuninvånare behöver bättre matvanor.vi vill se en möjlighet för äldre kommuninvånare kunna äta lunch tillsammans på restaurangerna i kommunen mot en "pensionärskupong". Den senare bör subventioneras av exempelvis kommun/restaurangägare. En möjlighet välja kvalitet på sin mat samt komma hemifrån och umgås med vänner är en ren hälsoinvestering. Ensamhet kan nämligen leda till äldre förlorar intresset för mat och matlagning och tappar matlusten. Med bra matvanor menas inte bara man äter näringsriktig mat, utan maten smakar bättre i trevlig miljö och tillsammans med vänner. Detta är en hälsoinvestering för våra äldre. Folkpartiet och SPI Välfärden i Örkelljunga yrkar kommunfullmäktige föreslår kommunstyrelsen besluta utreda möjligheten införa en pensionärskupong. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 247 Protokoll UN 109 Motion -om äldres hälsa Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. s arbetsutskott har beslutat remittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande senast

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-09-24 - Kommunhuset klockan 13.30-16.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-04-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-04-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2013-04-17 Kommunhuset klockan 13.30-16.20 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-10-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-10-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-10-22 - i Kommunhuset klockan 11.00-14.00 (lunch 12.00-13.00). Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Marianne Sternegård (C) - tjänstgörande ersättare Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer