Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram"

Transkript

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram Maj 2013

2 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring Slutlig version Rekommendationer utarbetade av nationell arbetsgrupp och fastställda av Regionala cancercentrum i samverkan Beslut om implementering tas i respektive region/landsting i enlighet med överenskomna rutiner. Ansvarigt Regionalt cancercentrum: Regionalt cancercentrum sydost Vårdprogrammet publiceras enbart som pdf-dokument och finns att ladda ner på Nationellt vårdprogram malignt melanom ISBN: Maj

3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING INLEDNING Förändringar jämfört med tidigare version Vårdprogrammets förankring Vårdprogramgruppens sammansättning Vårdprogramgruppen Adjungerande författare Evidensgradering Evidensbedömning och rekommendationer Evidensnivåer Grad av rekommendationer: MÅL MED VÅRDPROGRAMMET EPIDEMIOLOGI Sverige Regionala skillnader Ålder Lokalisation Urval första invasiva melanomet Överlevnad ETIOLOGI och patogenes Externa riskfaktorer Högriskgener Intermediärriskgener Lågriskgener Patogenes PRIMÄR och sekundär PREVENTION Primär prevention Solstrålning Solskydd Solråd Solarier Åtgärder för att minska UV-exponering Rådgivning UV-index

4 5.3.3 Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) D-vitaminfrågan i UV-prevention Sekundärprevention Självundersökning Populationsbaserad screening för hudcancer Hudundersökning i sjukvården SYMTOM, KLINISKA FYND, DIAGNOSTIK Tidig diagnos av primära hudmelanom Signaler om malignitet Anamnes, klinisk undersökning, dermoskopi Kliniska melanomtyper Tidig diagnostik av de olika melanomtyperna Superficiellt spridande melanom (SSM) Nodulära melanom (NM) Lentigo maligna melanom (LMM) Akrala lentiginösa melanom (ALM) Spitzoida melanom Desmoplastiskt melanom Förekomst av små melanom Nevi som differentialdiagnos, riskmarkör och prekursor till melanom Dysplastiska nevi Spitz nevi Olika typer av maligna melanom från bildbilagan RISKFAKTORER FÖR PRIMÄRA MELANOM Riskfaktorer för multipla primära melanom Excision av pigmenterade hudförändringar Komplett excision Partiella biopsier rekommenderas inte dessa fall ska remitteras till specialist! Multipla biopsier ökar naturligt förutsättningarna för en adekvat bedömning Remissuppgifter Råd vid praktisk diagnostik Ögonmelanom Melanommetastasering utan känd lokal för primärtumör

5 6.8 Graviditet och melanom (inklusive hormonell substitution och p- piller) Behandling av melanom under graviditet bör diskuteras vid multidisciplinär konferens Melanom hos barn Behandling och överlevnad Mukosala melanom Inledning MMM i huvud- och halsregionen Ano-rektala melanom (ARM) inklusive perianala melanom Vulvamelanom Vaginala melanom Melanom i de manliga genito-urinvägarna Primärbehandling Behandling av lymfkörtlar Metastaserande sjukdom Uppföljning Framtid HISTOPATOLOGISK BEDÖMNING AV PRIMÄRT HUDMELANOM, PORTVAKTSKÖRTEL OCH DYSPLASTISKT NEVUS Histopatologisk bedömning och stadieindelning av primärt hudmelanom Evidens och rekommendationer vid portvaktslymfkörtelbiopsi (sentinel node-biopsi) vid melanom Mutationsanalys vid generaliserat melanom TNM-klassifikation och stadieindelning Histopatologisk bedömning av dysplastiskt nevus Avvikande melanocytära tumörer Melanocytära tumörer som histologiskt inte kan skiljas från melanom Råd vid praktisk diagnostik MULTIDISCIPLINÄR KONFERENS Multidisciplinär konferens och team PRIMÄR BEHANDLING Kirurgisk behandling primärt melanom Marginaler Kirurgisk behandling regionala lymfkörtlar

6 9.2.1 Diagnos från portvaktskörtel (Sentinel nodebiopsi) Kirurgisk behandling terapeutisk lymfkörtelutrymning Körtelutrymning i ljumsken Körtelutrymning i axillen Körtelutrymning i huvud och hals Adjuvant terapi medicinsk behandling och strålbehandling Adjuvant medicinsk behandling Adjuvant interferonterapi Toxicitet och livskvalitet Prediktiva markörer Studier av annan adjuvant terapi Immunterapi Målsökande behandling Adjuvant strålbehandling Behandling av lentigo maligna melanom Lentigo maligna Melanom patientinformation Information med patienten i centrum När bör information ges? Vem bör ge informationen? Kontaktsjuksköterskans funktion Rekommendation UPPFÖLJNING Risker för att få lokoregionala och generella återfall Råd för uppföljning av melanomopererade patienter med risk för lokoregionala recidiv Uppföljning (oavsett riskkategori) Undersökning Riskbedömning Information BEHANDLING AV ÅTERFALL Strålbehandling Systemisk behandling mot spridd sjukdom Systemisk behandling vid inoperabelt stadium III och IV Cytostatikabehandling Dakarbazin

7 Temozolomid Övriga cytostatika Kombinationskemoterapi Andra linjens behandling Immunterapi Ospecifik immunterapi Interferon och interleukin Specifik immunoterapi Terapeutiska vacciner Autologa T-celler Pågående akademiska studier med experimentell behandling i Sverige Nya cancerläkemedel Ipilimumab Målsökande behandling B-RAF-hämning MEK-hämmare Kombinationsbehandlingar Andra potentiella framtida behandlingar Kirurgisk behandling vid lokoregionalt återfall Kirurgisk behandling lokalt och in-transit återfall Återfall i det primära ärrområdet efter inadekvat initial excision Återfall i det primära ärrområdet efter adekvat initial excision Enstaka in-trasit-metastaser och satelliter Multipla eller frekventa återfall med in-transit-metastaser och satelliter Lokalisation till extremiteter Lokalisation till huvud, hals och bål Regionala lymfkörtelmetataser kirurgisk behandling Kirurgi vid stadium IV-sjukdom PSYKOSOCIALA ASPEKTER OCH REHABILITERING Psykosociala aspekter vid malignt melanom Effekter av psykosociala interventioner för patienter med malignt melanom Utbildningsinterventioner

8 Samband mellan patienters livskvalitet, psykosociala karakteristika och prognos Psykosociala interventioners effekter på prognos för patienter med malignt melanom Melanom lymfödem Sammanfattning Praktiska råd PALLIATIV VÅRD KVALITETSINDIKATORER KVALITETSREGISTER REFERENSER BILAGA 1 MELANOM KLINISKA FALL MED DERMATOSKOPI 8

9 SAMMANFATTNING Ett nytt uppdaterat vårdprogram för melanom behövs av flera skäl: Melanomincidensen ökar med mer än 5 procent årligen diagnostiserades nya melanom och personer levde år 2009 med diagnosen melanom. År 2011 dog 486 personer i sin melanomsjukdom (284 män respektive 202 kvinnor). Av dessa var 181 personer över 75 år. Tidig diagnos syftar till att finna många botbara tunna ( 1,0 mm tjocka) melanom. Detta kan nås genom förbättrad information, bättre tillgänglighet i sjukvården för hudtumörer, förbättrat samarbete mellan allmänläkare och dermatolog, utbildning om och bruk av telemedicin och dermatoskopi. Till vårdprogrammet har en bildatlas över melanom med översiktsbild-luppförstoring och dermatoskopi skapats i syfte att förbättra tidig diagnos av melanom. En studie utgående från kvalitetsregistret har visat på en hög (95 98 procents) överlevnad för dessa tidiga melanom vilket medger att kontroller kan avslutas efter ett postoperativt besök för de flesta av dessa patienter. Patientgruppen utgör mer än 50 procent av alla diagnostiserade melanom. Ett långsiktigt mål är att bryta incidensutvecklingen genom att skapa respekt för solens UV-strålning och att ändra solvanorna hos kommande generationer (klädsel, solresor, solarier, skyddade utemiljöer). En ny melanomklassifikation har införts (AJCC 2009). Mer än hälften av alla diagnostiserade melanom är tunna ( 1,0 mm). I denna grupp ger förekomst av mitos respektive ulceration en sämre prognos än för den majoritet av fallen som saknar dessa tecken. För de övriga tjockleksintervallen ger enbart ulceration ytterligare prognostisk information. Förbättrad stadieindelning och information om prognos kan fås om portvaktskörtlar undersöks efter portvaktskörtelkirurgi. Ingreppet görs nu även vid huvud/hals-melanom och rekommenderas för melanom tjockare än 1,0 mm samt för en grupp av tunnare melanom med förhöjd 10- årsmortalitet. Det förutsätts att patienten har fått full information om meningen med ingreppet samt om dess för- respektive nackdelar. Vid eventuell mikroskopisk metastasering kan ytterligare lymfkörtelutrymning utföras och man får en förlängd återfallsfri men inte total överlevnad. Multidisciplinära konferenser införs regionalt med syfte att säkerställa att varje patient med melanomspridning till lymfkörtlar eller med allmän spridning ska få en optimal melanomspecifik behandling som t.ex. ytterligare kirurgi, immunologisk behandling, cytostatikabehandling, nya riktade läkemedel samt deltagande i studier, men även för att stärka samarbetet med palliativ medicin och dess helhetssyn. Andra typer av melanom som ögonmelanom, slemhinnemelanom lokaliserade till munhåla, anus och genitalia tycks ha en annan biologi än hudmelanomen och kräver andra ställningstaganden och behandlingar. Till vårdprogrammet har även en kortversion utarbetats samt en utförlig bildbilaga som stödjer tidig diagnostik av pigmenterade hudtumörer, se exempel i kapitel , Olika typer av maligna melanom från bildbilagan. 9

10 Hela vårdprogrammet, kortversionen och bildbilagan finns på Det nationella kvalitetsregistret för melanom startade 2003 med prospektiv registrering och innehåller nu mer än melanom, inklusive tidigare fall. Sedan mer än två år görs registreringar i elektronisk form och den enskilda enheten kan se sina egna data och jämföra dessa med sin egen region och med landet i sin helhet. Registret stöds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det är nu inkluderat i vårdprogrammet och nya kvalitetsindikatorer har skapats. De sistnämnda är t.ex. tid från provtagning till diagnosbesked, tid till terapeutisk åtgärd, andel tunna melanom, deltagande i multidisciplinär konferens och överlevnad. 10

11 1. INLEDNING Malignt hudmelanom var den 6:e vanligaste tumörsjukdomen i Sverige år 2011 med totalt fall. Drygt personer levde 2009 med sjukdomen. Den relativa 5-årsöverlevnaden var drygt 94 procent hos kvinnor och 84 procent hos män. År 2011 dog 486 personer i sin melanomsjukdom (284 män respektive.202 kvinnor). Av dessa var 181 personer äldre än 75 år. Under 2000-talet har incidensen ökat med drygt 5 procent per år, en ökning som förväntas bestå i ytterligare flera år. Dessa fakta motiverar till förbättring av såväl primär som sekundär prevention. Sjukdomen kan begränsas genom minskad exponering mot UV-strålning genom förändrade solvanor, skyddande klädsel och skapande av skuggiga skyddande miljöer. Samtidigt bör bruket av solarier motarbetas, inte minst hos yngre personer. Ökad upplysning om hur man upptäcker melanom, bruk av dermoskopi tillsammans med tillgänglighet till behandling och korta vårdkedjor möjliggör att man upptäcker fler patienter med förstadier till melanom samt patienter med tunna melanom, som har en nästan hundraprocentig överlevnad. Sedan det senaste vårdprogrammet skrevs 2007 har en ny melanomklassifikation införts (AJCC 2009=UICC 7). Bättre stadieindelning med undersökning av portvaktskörtel utförs allt oftare och ger en bättre prognostisk information. En viktig stor randomiserad studie pågår där kompletterande lymfkörtelutrymning jämförs med enbart ultraljudskontroller. Studien har nu hunnit mer än halvvägs. Vissa data talar för att radioterapi kan minska risken för regionala återfall efter lymfkörtelkirurgi. Radioterapi kan även användas vid icke operabla lentigo maligna. Randomiserade studier har visat att adjuvant behandling med interferon ger en något förlängd återfallsfri överlevnad och en marginell effekt på total överlevnad till priset av en sämre livskvalitet. Behandling bör därför noga diskuteras med patienten innan den ges. Nya biologiska läkemedel med påverkan på immunsvar (Ipilimumab) och på tyrosinkinaser (Verumafenib) har tillkommit. Verumafenib ger snabb symtomlindring och cirka 3 månaders förlängd medianöverlevnad. För Ipilimumab har en ökad total tvåårsöverlevnad påvisats trots att en objektiv respons endast ses hos 10 procent av patienterna. Fall med längre överlevnad finns rapporterade. Man kan inte på förhand förutsäga behandlingssvar med ipilimumab. För Verumafenib görs BRAF mutationsanalys för att välja ut rätt patient. Resistensutveckling begränsar långtidsanvändning och är ett vanligt problem. Kostnaderna för de nya läkemedlen är höga. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har 2012 godkänt Ipilimumab för andra linjens behandling av metastaserande melanom. Kvalitetsregistret för melanom är unikt och innehåller sedan 1990 nästan registrerade fall. Nationella resultat för långtidsöverlevnad används i vårdprogrammet då populationsbaserade data ger en sannare bild än vad man får från institutionsbaserade material som t.ex. från AJCC Rapportering av melanomdata görs via den webbaserade INCA-portalen. Återrapporteringen till användare kommer att bli snabbare och förbättras avsevärt under Man kan använda färdiga eller skapa egna rapportmallar. En longitudinell patientrapport 11

12 gör det möjligt att följa vårdförloppet för de enskilda patienterna, t.ex. under en behandling, och att skapa egna aggregerade data. Man kan i bägge fallen jämföra egna data med sin egen region och med riket. Det finns önskemål om att data ska kunna överföras direkt från elektroniska journaler till kvalitetsregistret. Det bör gå att lösa rent tekniskt men det kräver en enhetlig terminologi och en likformig och strukturerad journalanvändning. Utvecklingsarbete pågår. Nyligen införda parametrar är patientorienterade data som berör vårdkedjans ledtider och hur information ges samt bruk av multidisciplinära konferenser. Ögonmelanom och mucosala melanom är nu inkluderade i vårdprogrammet. Det finns starka önskemål från SKL att patientrelaterade data ska ingå i registret liksom att patienter och patientföreningar bör ha inflytande på registren. Diskussion om hur detta ska formaliseras pågår. Slutligen följer det nya vårdprogrammet riktlinjerna från Regionala cancercentrum i samverkan. Vid arbetet med vårdprogrammet har vi inspirerats av dokument från Australien, Nya Zeeland, Storbritannien och USA. Christer Lindholm Docent, överläkare, Regionalt Cancercentrum Sydösts kansli Linköping, ordförande i vårdprogramgruppen samt registerhållare för kvalitetsregistret för hudmelanom. 1.1 Förändringar jämfört med tidigare version Jämfört med tidigare version från 2007 har det tillkommit flera kapitel och avsnitt om t.ex. multidisciplinär konferens, understödjande vård, psykosociala aspekter, omvårdnadsaspekter och palliativa aspekter, men det ersätter inte det existerande vårdprogrammet för palliativ vård. Vårdprogrammet omfattar numera inte enbart hudmelanom utan tar även upp andra melanomgrupper t.ex. mucosala melanom och ögonmelanom. En ny TNM-klassificering för melanom (AJCC 2009) har införts. Evidensbedömningar och rekommendationer görs. Kvalitetsregistret och kvalitetsindikatorerna har integrerats i vårdprogrammet. 1.2 Vårdprogrammets förankring Vårdprogrammet har godkänts av SMSG, varit ute på remiss hos olika specialistföreningar, hos patientföreningen för melanom (1) och därefter hos Regionala cancercentrum (RCC) och deras linjeorganisationer för synpunkter och kommentarer. Efter bearbetning av vårdprogramgruppen har slutligen vårdprogrammet godkänts av SMSG och Regionala cancercentrum i samverkan. I den nya RCC-organisationen förstärks förankringen genom tillkomst av regionala processledare. De förankrar tillsammans med regionala företrädare programmet i sina regioner och lägger också till lokala remitteringsvägar och eventuella regionala tillägg. 12

13 1.3 Vårdprogramgruppens sammansättning Vårdprogrammet utgår från SMSG (Svenska Melanomstudiegruppen) som har utsett en multidisciplinär och multiprofessionell arbetsgrupp med representanter för landets regioner. Medel har ställts till förfogande från SKL Vårdprogramgruppen Lindholm, Christer, docent, överläkare och ordförande för vårdprogramgruppen, Regionalt cancercentrum sydöst All Eriksson, Charlotta, med. dr., överläkare. Sektionsledare för onkologi, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm Bergenmar, Mia, docent, utvecklingssjuksköterska, Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Brandberg, Yvonne, professor, psykolog, Institutionen för onkologi patologi, Karolinska institutet, Stockholm Hansson, Johan, docent, överläkare, Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Ingvar, Christian, professor, överläkare, Kirurgiska kliniken SUS, Skånes Universitetssjukhus, Lund Lapins, Jan, med. dr, överläkare, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Lithner, Maria, doktorand, specialistsjuksköterska, Kirurgklinikens bröst- och melanommottagning, Skånes Universitetssjukhus, Lund Ljuslinder, Ingrid, med.dr., överläkare, Onkologiska kliniken, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Lundgren, Lotta, med.dr., överläkare, Onkologiska Kliniken SOK, Skånes Universitetssjukhus, Lund Lundmark, Katarzyna, med.dr., överläkare, Klinisk patologi, Universitetssjukhuset Linköping Mattson, Jan, med.dr., överläkare, Kirurgkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Månsson Brahme, Eva, med.dr., överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Naredi, Peter, professor, överläkare, Kirurgkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Ragnarsson Olding, Boel, med. dr., Karolinska institutet, Stockholm 13

14 Stierner, Ulrika, med.dr., överläkare, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Ternesten Bratel, Annika, överläkare patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Terstappen, Karin, med.dr., överläkare, regional processägare för maligna hudtumörer, Hudkliniken, Skaraborgs sjukhus Skövde Ullenhag, Gustav, doc., överläkare, Onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Adjungerande författare Hedblad, Mari-Anne, överläkare, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Olofsson, Roger, specialistläkare, Kirurgkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg KVAST-gruppen för hudpatologi Mecislovas Simanaitis, överläkare, med. dr., Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Ismini Vassilaki, överläkare, Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Britta Krynitz, specialistläkare, Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Lena Mölne, överläkare, med. dr., och Annika Ternesten-Bratel, överläkare, Klinisk patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Katarzyna Lundmark, överläkare, med. dr., Klinisk patologi, Universitetssjukhuset Linköping Stödjande Regionalt cancercentrum Lindgren, Charlotte, sjuksköterska, vårdprogramhandläggare, Regionalt cancercentrum sydöst Lyth, Johan, doktorand, statistiker, Regionalt cancercentrum sydöst Hans, Starkhammar, docent, överläkare, Regionalt cancercentrum sydöst 14

15 1.4 Evidensgradering Evidensbedömning och rekommendationer. Vid arbetet med vårdprogrammet har Australiensiska och Nya Zeeländska (ANZ:s) riktlinjer använts som förebild. Vårdprogramgruppen har fått tillstånd att använda dessa och har även jämfört med andra system. Riktlinjer från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har inte använts då dessa framför allt är anpassade till interventionsstudier Evidensnivåer Evidensnivåerna beskrivs i detalj i ANZ:s riktlinjer och skiljer sig åt beroende på frågeställningarna (intervention, diagnos, prognos, etiologi och screening). En förenklad nivågradering beskrivs nedan. Nivå I En systematisk genomgång av nivå II-studier. Nivå II Randomiserade kontrollerade studier eller prospektiva kohortstudier. Nivå III Alltifrån pseudorandomiserade studier till fall-kontroll, historiska kontroller och retrospektiva kohortstudier. Nivå IV Serier av fall eller kohortstudier av patienter i olika sjukdomsstadier. Rekommendationerna har sedan graderats från grad A till D utifrån graden av evidens Grad av rekommendationer: A Det finns pålitligt stöd för tillämpning av riktlinjerna. B Det finns pålitligt stöd för tillämpning av riktlinjerna för de flesta fallen. C Det finns ett visst stöd för rekommendationerna men uppmärksamhet och medvetenhet om detta bör iakttas vid dess tillämpningar. D Det finns svagt stöd och rekommendationerna måste användas med försiktighet och omdöme. (2-5). 15

16 2. MÅL MED VÅRDPROGRAMMET Målsättningen med vårdprogrammet är att skapa riktlinjer för diagnostik och behandling av maligna melanom som följer intentionerna i det tidigare vårdprogrammet från Vårdprogrammet är i första hand tänkt att vara ett hjälpmedel för behandlande läkare, men kan samtidigt vara ett stöd för sjukvårdspersonal som ofta arbetar i vårdteam med melanompatienter. Materialet kan också vara ett stöd för patienter och anhöriga som vill ha information och som vill förvissa sig om att behandlingen ges enligt bästa kunskap och evidens. Ytterst ska vårdprogrammet stödja god vård som ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig vara säker vara patientfokuserad vara effektiv vara jämlik ges i rimlig tid. Vårdprogrammets riktlinjer är att betrakta som rekommendationer och utgör inte föreskrifter. Ytterst får man förutsätta att behandlande läkare känner till riktlinjerna, men att beslut om behandling sker i samråd med den enskilda patienten. 16

17 3. EPIDEMIOLOGI I Europa tillhör Sverige tillsammans med Norge, Danmark, Irland, Nederländerna, Schweiz och Slovenien de länder som har en hög melanomincidens. (6) OBS! Incidens enligt World Standard Population I Norden är incidensen högst i Danmark, Norge och Sverige medan den är betydligt lägre på Island och i Finland. Incidensökningen är högst för danska och lägst för finska kvinnor. Hos män är incidensen och dess ökning lika för svenska och danska män samt lägst hos finska män. Mortaliteten är högst för svenska och danska män. (7) 3.1 Sverige Invasivt malignt hudmelanom utgjorde 2011 mer än 5 procent av alla registrerade tumörer i Sverige och var den 6:e vanligaste tumörformen hos såväl män som kvinnor. Totalt fick 1 676män och kvinnor melanom under Samtidigt levde patienter som haft eller hade melanom. Den åldersjusterade incidensen var 36,9/ hos män samt 32,6/ hos kvinnor. Utvecklingen är oroande då ökningen av melanom de senaste 10 åren har varit drygt 5 procent årligen, att jämföra med icke-signifikanta ändringar under talet (se diagram och tabell på nästa sida). Mortaliteten har likaså ökat från 4/ år 1999 till 5.2/ år 2011, i absoluta tal från 348 till 486 dödsfall inom samma tidsperiod. 17

18 Från Cancer Incidence in Sweden 2009 Årlig ändrig av melanomincidensen i procent (*=signifikanta trender) Tidsperiod Män Kvinnor ,2 %* 3,7 %* ,1 % 0,4 % ,2 %* 5,3 %* 18

19 3.2 Regionala skillnader Incidensen varierar med latitud och är nästan dubbelt så hög i västra och södra regionen jämfört med den norra regionen. Melanomförekomsten ökar dessutom över tiden. Nedanstående nordiska karta (8) illustrerar detta hos kvinnor och män under två olika tidsperioder. Observera att incidenstalen refererar till en nordisk standardpopulation. Den intresserade läsaren kan göra likartade cancer maps genom att använda länken: (9) 19

20 3.3 Ålder Medianåldern vid melanomdiagnos är 60 år hos kvinnor och 64 år hos män. Patienter med lentigo maligna melanom (LMM) har högre insjuknandeålder. Melanomincidensen varierar med ålder. Förekomsten av melanom är ovanlig i barnaåren och sjukdomen börjar uppträda efter puberteten men är ovanlig även då och vanligast i hög ålder. Mellan perioderna och observerades signifikanta incidensökningar för patienter 55 år och äldre. Increase in Swedish Melanoma Incidence of patients older than 55 years (10) Från Cancer Incidence in Sweden 2009 För de äldre åldersgrupperna sågs de största ökningarna för tjocka melanom men även för tunna melanom. Increase in Swedish Melanoma Incidence of patients older than 55 years (10) Årlig medelf örändring i incidens f ör patienter med ålder 55+ Män Kvinnor Ökning (%) P -värde Ökning (%) P -värde <=1.0 mm 2,2 0,016 3,2 0, mm 2,1 0,136 1,2 0, mm 1,8 0,097 2,1 0,123 > 4.0 mm 6,0 0,001 7,1 <0,001 Från Cancer Incidence in Sweden 2009 Tumörtjocklek 20

21 3.4 Lokalisation Lokalisationen av hudmelanom varierar mellan könen (11). Den dominerande lokalisationen för kvinnor är nedre extremiteter medan bålen är den vanligaste lokalisationen hos män. Det finns även åldersrelaterad skillnad avseende lokalisation. Yngre kvinnor har oftare bålmelanom än äldre kvinnor och melanom i huvud- och halsregionen är vanligare vid högre ålder för bägge könen. Skillnaderna antas vara beroende på olikheter i sol- och klädvanor. Melanomlokalisation, kön och ålder % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Män, <50 Män, 50+ Kvinnor, <50 Kvinnor, 50 Från kvalitetsregistret Huvud/hals Övre extremiteter Bål Hand/fot Nedre extremiteter Uppgift saknas 3.5 Urval första invasiva melanomet Det finns könsskillnader för melanomöverlevnad. År 2009 var den relativa 5-årsöverlevnaden hos kvinnor 93,6 procent jämfört med 84,0 procent hos män. Kvinnors relativt sett goda överlevnad vid maligna melanom beror på att andelen tunna tumörer ( 1.0 mm) är högre hos kvinnor. Det beror sannolikt på bättre uppmärksamhet på hudförändringar, vilket gör att de söker vård tidigt i förloppet, med tunnare melanom som har bättre diagnos. 21

22 3.6 Överlevnad Överlevnaden för melanom beror på TNM-klassifikation och stadieindelning se figur (klassifikation enligt AJCC 2002 (12)). T1 låg risk: Icke-ulcererade, 0-0,75 mm och Clarknivå II III T1 intermediär risk: Icke-ulcererade, >0,75 mm; eller icke-ulcererade och Clarknivå IV-V; eller ulcererade, 0-0,75 mm och Clarknivå II T1 hög risk: Ulcererade och Clarknivå III V; eller ulcererade, >0,75 mm och Clarknivå II 10 års melanomspecifik överlevnad för de olika stadierna T1 låg risk =98,5% ; T1 intermediär risk =93,9%; T1 hög risk =83,4%%; T2a =86,9% Stadium II Stadium III Stadium IV 10 års melanomspecifik överlevnad för de olika stadierna T2b=74,9%; T3a=72,8%; T3b=58,7%; T4a=65,8%; T4b=45,2%, Stadium III=30,1%; Stadium IV=4,1% Från Nationellt kvalitetsregister för melanom april

23 4. ETIOLOGI OCH PATOGENES 4.1 Externa riskfaktorer Det råder i dag konsensus om att ultraviolett (UV) strålning är den viktigaste omgivningsfaktorn involverad i melanomuppkomst (13). Strålningen är elektromagnetisk strålning som klassiskt indelas i UVA ( nm), UVB ( nm) och UVC ( nm). UVC absorberas i ozonlagret varför man kan bortse från denna strålning på jordytan. Det är fortfarande oklart vilka våglängder inom UV-området som är betydelsefulla. De cellulära och biologiska effekterna av UV-strålning som bidrar till canceruppkomst innefattar DNA-skada och mutationer, cellulär tillväxtstimulering, störning av immunsystemet och inflammationer. Det är i dag inte kartlagt hur stor den relativa betydelsen av dessa olika effekter av UV-strålningen är för den slutliga melanomuppkomsten, även om man ofta antar att den DNA-skadande förmågan är viktigast. UVA och UVB har i dessa sammanhang olika effekter både kvalitativt och kvantitativt. Det är svårt att framkalla malignt melanom på försöksdjur, vilket är en orsak till att stora oklarheter föreligger vad gäller de etiologiska mekanismerna. Tidigare har dels en fiskmodell och en del opossumråttor använts. Nu finns ett flertal genetiskt modifierade musmodeller för UV-framkallat melanom. Moderna försök i modellsystem talar för att UVA har en större betydelse för melanom än man tidigare antagit (14). UV-strålningen är involverad i uppkomsten av majoriteten av hudmelanomen, medan orsaksambandet saknas när det gäller slemhinnemelanom och är oklart avseende uveala melanom. Olika expositionsmönster för UV-strålning under livet kan dock bidra till ökad risk för olika biologiska typer av hudmelanom. En person som åker på solsemestrar utsätts för intermittent bestrålning med höga doser UVstrålning vilket ökar risken för den dominerande melanomtypen superficiellt spridande melanom (SSM). En person som arbetar i solen och får en kronisk kumulerad UV-exposition har sannolikt en signifikant ökad risk att utveckla melanom senare i livet på kroniskt solexponerade hudytor, t.ex. lentigo maligna melanom (LMM) i huvud- och halsområdet, på axlar eller underarmar. Solstrålning är den dominerande UV-källan. UV-strålning från både solen och solarier har klassats som ett omgivningskarcinogen av WHO och därför har solarieanvändande före 18 års ålder förbjudits i lag i flera länder, dock inte i Sverige. Medicinsk användning av UV-strålning, t.ex. i samband med behandling av hudsjukdomar som psoriasis, beräknas ge ett minimalt bidrag till melanomuppkomst (13). Människors förändrade solvanor har haft stor betydelse för den snabba incidensökningen av melanom (se ovan). Expositionen samverkar dock med kända fenotypiska riskfaktorer som hudtyp, hårfärg, ögonfärg och antalet nevi (se nedan). På senare år har genetiska predisponerande förändringar identifierats. 23

Diagnos. Cancerfondsrapporten 2012 61

Diagnos. Cancerfondsrapporten 2012 61 Hudcancer Solen ger liv, men den är också en källa till cancerframkallande UVstrålning som ger 40 000 personer i Sverige någon form av hudcancer varje år. Malignt melanom, den allvarligaste typen, beräknas

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

En nationell cancerstrategi för framtiden

En nationell cancerstrategi för framtiden En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationell cancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 iii EN--S o FF---EN---TL---I -=-ST... AT... G-A UTREDNINGAR SOU 2009:11 Sammanfattning Uppdraget

Läs mer

Omvårdnad vid bröstcancer

Omvårdnad vid bröstcancer Omvårdnad vid bröstcancer NATIONELLT VÅRDPROGRAM Giltighetstid 2013 2015 Ledningsgruppen sjuksköterskor i bröstcancervård Augusti 2013 Slutgiltig version augusti 2013 Ansvarigt Regionalt cancercentrum:

Läs mer

Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor

Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor Gustav Tinghög Ingrid Synnerstad Per Carlsson Inger Rosdahl CMT Rapport 2007:5 Omslag och layout: Sussanne A. Larsson

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Bengt Jönsson och Nils Wilking

Bengt Jönsson och Nils Wilking Bengt Jönsson och Nils Wilking Maj 2013 Rapport från SNS forskningsprogram SNS är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik,

Läs mer

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Jon Rognes Handelshögskolan i Stockholm

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 213 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan

Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att tillmötesgå en kvinnas önskan om ett planerat

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Svenska Läkaresällskapet Svensk sjuksköterskeförening Svenska rådet för hjärt-lungräddning 1 2 INNEHÅLL 5 ETISKA RIKTLINJER FÖR HJÄRT-LUNGRÄDDNING Syfte Grundprinciper

Läs mer

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007 Jukka Nopsanen Slutrapport Identifikation och insatser för närstående med särskilda behov inom den palliativa vården: Systematisk prevention av långvarig psykisk sjuklighet Närståendeprojektet Ett vårdutvecklingsprojekt

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer