Remissvar RUFS Kungsholmens hyresgästförening Nicandervägen 2, Stockholm 1(2).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar RUFS 2010. Kungsholmens hyresgästförening Nicandervägen 2, 112 44 Stockholm www.hyresgastforeningen.se/kungsholmen 1(2)."

Transkript

1 Datum: Er referens Vår referens 1(2). Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box STOCKHOLM Remissvar RUFS 2010 Hyresgästföreningen på Kungsholmen vill understryka vikten av långsiktig regionplanering och peka på bristen på regional försörjning är skälet till många av de problem som finns i regionen för närvarande. Inte minst bostadsbristen. Bostadsbrist Bygg mer Bostadsbristen i Stockholmsregionen gäller samtliga kommuner. Landstingets trafik och regionplanekontors hemsida sätter förhoppningar om snar lösning av bostadsbristen. En bedömning som inte Hgf Kungsholmen delar. Det statistiska material som redovisas på trafik och regionplanekontorets hemsida ger snarare en fast grund för en helt annan slutsats än landstingets. Är det av misstag eller baserar sig landstingets ställningstagande på andra grunder? Landstinget har antagligen satt sin tillit till åtgärder såsom de föreslagna i SOU 2008:38 där Hgf Kungsholmen tror att de föreslagna åtgärderna inte leder till lättnader i bostadsförsörjningen utan till social misär för boende och oroligheter på arbetsmarknaden. Frågan vi ställer oss är hur skall någon kunna avstå boende. Hgf Kungsholmen ser bara en lösning och det är bostadsbyggande och för det krävs rimliga hyror för nyproduktion och statlig bostadsfinansiering. Något som är väldigt viktigt att det noteras i regionplanen. Långsiktig bostadsplanering Bostadsbyggande i regionen har de senaste 150 åren trots en relativt jämn ökning av befolkningen kännetecknas av väldigt olika omfattning i byggande. Vi har haft Kungsholmens hyresgästförening Nicandervägen 2, Stockholm

2 2 tider av oreglerad hyresmarknad såsom i mellankrigstiden då hyresgästerna inte haft råd med boende, tiden efter miljonprogrammet till idag som kännetecknats av betydligt mindre byggande än behoven. Och vi har haft perioder med frenetiskt byggande. Svängningarna är för stora och de politiska åtgärderna för kortsiktiga. Vi behöver ett långsiktigt planerat löpande bostadsbyggande med rutinmässigt tillräckligt stöd för nyproduktionen, framför allt politiska beslut om tomter, infrastruktur, konkurrensutsatt byggmarknad och bostadsproduktionsfinansiering. Det är det som skall vara huvudtemat för RUFS Vi kommer att behöva en ny stadsdel minst var tredje år och förtätningsprocessen kommer inte att kunna ge resultat mer än något år till. Det är skandalöst att man inte använt tiden till att planera för bostadsförsörjningen framtiden. Det finns inget som pekar på att det kommer att krävas byggande av ca lägenheter varje år de närmaste 25 åren bara för att hålla jämna steg med inflyttningen. Det krävs ytterligare byggnation för att få bostadsmarknaden på fötter. En vulgärprissatt bostadsmarknad ett stort politiskt problem Bristen på alla boendeformer, lägenheter, egna hem och fritidsfastigheter är beklämmande och har lett till en spekulationsvåg där enskilda boende i bostadsrätter och egna hem löper allvarliga ekonomiska risker. Skulle det byggas tillräckligt för att tillfredställa efterfrågan på marknaden skulle värdena på bostadsrätter och egna hem rasa till betydligt mindre än halva dagens värde. Detta är en situation som politikerna i regionen de senaste 30 åren bär ansvaret för. Utbudet i regionen är i varje del helt beroende av politiska beslut. Något som måste uppmärksammas i en regionplan som en central fråga som stöd för dess politiker. Den marknadssituation som vi har idag, framför allt på bostadsrättsmarknaden kallas i den nationalekonomiska mikroteorin (Paul Samuelson NP 1970 se även Microeconomics ISBN: ), vulgärprissättning. Dvs ett läge av konstant vulgärt onaturligt höga priser pga utbudet inte kan tillfredställas pga av externa faktorer utanför marknaden, i det här fallet bristen på politiska beslut. Vi har haft liknande erfarenheter under mellankrigstidens oreglerade hyresmarknad när mer än halva inkomsten gick till undermåligt boende. Egnahemsmarkandens priser 1965 var inte ikapp förrän 1989 pga miljonprogrammet och är idag långt högre än så. Bostadsrätter kunde inte säljas för annat än nominellt värde fram till 1972, efter miljonprogrammets genomförande. Idag utgör vulgärprissättningen på bostadsrättsmarknaden ett betydande problem. Den enda politiskt rimliga lösningen är en långsiktig bostadsförsörjning som är genomgripande genom hela samhället och alla dess institutioner där variationen i bostadsbyggande minskar och att det sker en konstant produktion på en tillräckligt hög nivå för att täcka inflyttningen och behoven. Något som självfallet kommer att leda till en mycket dämpad prisutveckling på bostadsrätter och egna hem. SOU 2008:38 föreslår att man skall införa en vulgärprissatt hyresrättsmarknad enligt i stort sett den modell som tillämpades under mellankrigstiden då bostadsförsörjningen i regionen var en katastrof. Man hade svårt att få hyresgäster till Gärdet som var nybyggt på Östermalm pga en vulgärprissatt hyresmarknad. Den tidiga mellankrigstidens politik kan knappast kännetecknas som ett välfärdssamhälle. Den statliga utredningen tror att hyresgästerna skall avstå boende genom vulgärprissättningen och därmed lämna plats för de bostadssökande och på så sätt lösa bostadsbristen. Något som inte skett tidigare och kommer inte ske, de boende kommer att avstå från allt annat före boendet, eftersom att avstå boende är i praktiken inte möjligt. Ger istället misär och oro på arbetsmarknaden. Den avgörande frågan är om det politiska ledarskapet står för en bostadsförsörjning för alla eller en vulgärprissatt spekulationsmarknad för vissa medborgare. Vi undrar om inte landstingets prognos att bostadsbyggandet snart är tillräckligt baserar sig på den sistnämnda gruppens önskan om att upprätthålla en onaturlig marknad snarare än till regionens bostadsförsörjning? Det finns all anledning för landstingets politiker att ställa sig frågan var man står här. Det finns egentligen

3 3 bara ett fungerande svar, långsiktig bostadsfinansiering och en fungerande bostadsbyggmarknad. Tillgång till mark för bostadsbyggande De förtätningsprojekt som fn utförs kommer att räcka något år till. Förtätningstomterna är i allmänhet redan för dåliga från start och kvaliteten på möjliga tomter i befintlig bebyggelse kommer att minska raskt. Skapas inte nya stadsdelar kommer Stockholm att drabbas av en ny rivningsvåg, att bygga större hus på gamla fastigheter. Något som det troligen saknas politisk förankring för och är väldigt svår att skapa. Bostadsbyggande är en tidsödande process och det behöver planeras nya stadsdelar snarast. Stockholms stad har sedan 20-talet haft betydande markinnehav i regionen som syftar till att försörja staden med mark för bostadsbygge och regionens tillväxt. Det kommer att behöva byggas en ny stadsdel var tredje år de närmste 25 åren för att hålla takten med inflyttningen och lösa problemet med en vulgärprissatt bostadsrätts och egnahemsmarknad. Det finns därför betydande behov av ökade inköp av mark i Stockholms län, främst av Stockholms stad som har de ekonomiska resurserna. Dröjer ställningstagandet kommer expropriationer av stora markområden att bli nödvändiga för att inte samhället skall få betala oskäliga spekulationspriser för den mark som kommer att behövas. Bygg på Bromma flygfält! Bromma flygfält är redan nedlagt en gång pga miljöstörningar, sakta åter öppnat för trafik och idag är miljöstörningarna betydande för boende i stora delar av Stockholms stad. Bromma flygfält representerar ett väldigt stort politiskt misslyckande där samhällets ledarskap är huvudsakligen dem som flyger till och från Bromma, av det enda skälet att man misslyckats med att lösa service och kommunikationsbehoven för Arlanda flygplats. Dvs man levererar en lösning för allmänheten man själv som ledarskap inte accepterar för egen räkning. Det är ett politiskt hån. Det är en väldigt mycket bättre lösning att lösa kommunikationsproblemen för Arlanda flygplats och åter lägga ner Bromma flygplats, marken behövs för bostäder. Uppenbarligen är Arlanda express ett fullständigt misslyckande och behöver ersättas av landstingskommunal kollektivtrafik av motsvarande prestanda och volym som är tillfredställande för flygplatsens resenärers behov. Den första nedläggningen av Bromma och överflytten till Arlanda visade på ökat resandeintresse och det är helt klart att flyget i regionen skall koncentreras till en punkt. Den avgörande frågan är möjligheterna till byten och transitresor som skapar underlag till tillräcklig beläggning för flygförbindelserna till regionen. De politiskt grundande avtalen mellan olika offentliga organ rörande Bromma flygfält för att hindra att den tas i anspråk för annat än flygfält är att kränka demokratin och de framtida väljarnas ställningstaganden. Politiska avtal som löses med politiska åtgärder. Det finns ingen moralisk förankring i avtalen. Bromma flygplats och de omgivningar som inte är möjliga för boende motsvarar till stora delar det underskott i bostadsutbudet vi har idag. Att se byggnation av Bromma flygplats som lösningen av de akuta problemen och parallellt planera byggnation av nya stadsdelar som motsvarar stadens inflyttning som tar längre tid att lösa de infrastrukturella behoven, är en bra arbetsmodell. Vi kan inte se en nedläggning och bebyggande av Bromma flygfält i RUFS 2010 och vänder oss därför mot denna uppenbara brist i regionplanen.

4 4 Bygg nya stadsdelar Det finns framför allt i Norrort, Nordväst och Nordost betydande markområden som skulle kunna vara bra områden för framtida nya stadsdelar. Det finns alla förutsättningar att skapa den nödvändiga infrastrukturen i dessa områden. Vi ser inte en ny stadsdel vart tredje år i RUFS 2010 och det är en betydande brist i regionplanen. Lokal service ett önskemål för de boende en möjlighet I de undersökningar som gjorts tyder det strakt på att de boende sätter värdet väldigt högt på tillgången till lokala inköpsställen, särskilt lokala matvarubutiker, nattöppna inköpsmöjligheter men också lokala centrumbildningar. Den satsning och utveckling av lokala köpcentra i olika delar av regionen har uppenbart ett väldigt starkt stöd hos de lokala boende. Man föredrar i stora delar handla regionalt än i regionens centrum men också att få möjlighet till annat kommersiellt utbud lokalt. Det finns också betydande fördelar att skapa speciella arbetsplatsområden för olika syften och där så skett, har stor framgång visats. Det är definitivt ett sätt att lätta på trycket i konkurrensen av mark och resurser för den centrala delen av regionen. Såsom man skapat IT-centrum i Kista och distributionscentrum i Jordbro finns all anledning att stöda dessa, genom ex lämplig infrastruktur och görandes av ytterligare liknade satsningar. Att flytta Stockholms hamn till Nynäshamn är en bra tanke men kräver en motorväg hela vägen dit och en anslutning till E4an. Man kan på samma sätt tänka sig att bygga upp andra centra för olika funktioner. Ex skulle man kunna tänka sig ett centrum för banking och finansmarkanden som skulle kunna lämna stora lokaler tillgängliga för annat i centrala Stockholm och andra liknande teman på lämplig plats ute i regionen. Det kommer dock att kräva en betydande utbyggnad och anpassning av kommunikationerna inte minst kollektivtrafiken. RUFS 2010 har inte gjort en tillräcklig analys om möjligheterna att skapa temaorienterade speciella centrum på olika platser i regionen. Inte heller har RUFS 2010 tillräckligt lyft fram och analyserat behoven av lokala kommersiella centrum samt kommunikationer för dessa i tillräcklig mån. Politikerna behöver bättre underlag för att kunna validera olika beslutsalternativ. Planera infrastruktur och kollektivtrafiken för nya stadsdelar Framför allt i Norrort är de kollektiva kommunikationerna mycket undermåliga och kan radikalt byggas ut för betydande nybyggnation av bostäder. Tunnelbanorna i Mörby, Ropsten, Hjulsta och Akalla är typiska exempel där man kan skapa kommunikation med en teknisk tillräcklig turtäthet som fungerar för de behov som kommer att göra sig gällande. De allra flesta andra alternativ innebär att ännu större ombyggnader av kommunikationsnäten måste byggas. Något som inte hinns med i början av den kommande 25-årsperioden men kommer att krävas i slutet av perioden. Vi talar om Sollentuna, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Åkersberga, Upplandsbro och Håbo kommuner, där mark och infrastrukturella förutsättningar finns och några av dem är dessutom ekonomiskt sett i stort behov av ökat antal innevånare. Vi ser inte i RUFS 2010 tillräckliga utbyggnader av infrastrukturen för att möjliggöra tillräckligt bostadsbyggande i regionen de närmaste 25 åren. Mark reserverad som grönområden behöver vårdas och ifrågasättas Vi måste ifrågasätta de stora markområden som är reserverade grönområden sedan mitten av 70-talet då marknaden för boende var en kortare tid i balans och trycket på nyproduktion av boende var begränsat.

5 5 o Tillängligheten till existerande grönområden behöver förbättras o Många av dessa grönområden behöver tas i anspråk för dagens behov av nya bostäder till en evigt växande region. o Man behöver en långsiktig planering för grönområden som sträcker sig 100 år framåt där hänsyn och lösningar för en evigt växande storstadsregion sida vid sida av tillgängliga grönområden är lösta. Detta så att kommande konflikter mellan byggmark och grönområden inte uppstår. Tillgängligheten av fritids och grönområden genom kollektiva trafikmedel är en viktig faktor för planeringen. Grönområden i storstadsregionen måste vara tillgängliga för dess innevånare. Det behövs parkeringsplatser, lokaler för friluftslivet och ex motionsspår och badplatser iordningställas. En orörd natur är något som är viktigt att också kunna nås men måste planeras längre ut i regionen än de områden där konkurrensen av användningen kräver nyttjande. De omfattande kvarvarande grönområden på Järvafältet behöver omdisponeras och planeras så att de kan utgöra en del av de boendes liv, antingen för bostäder eller friluftsliv. Paradoxalt nog är Järvafältets stadsdelar bland dem som har sämst utbud av möjliga friluftsaktiviteter och de omgivande grönområdena är inte tillräckligt utnyttjade. Boende på Järvafältet är istället besökare vid frilufts och badanläggningar i andra delar av staden där dessa bättre iordningställts för nyttjande, så också innerstadens parker. Det krävs en stor friluftssatsning på Järvafältet. Bygg Kymlinge och Hansta Att bygga nya stadsdelar i Kymlinge och Hansta på Järvafältet är väldigt praktiskt genomförbara, det finns lämplig tunnelbana att ansluta och vägnät som initialt fyller behoven. De kommande kapacitetsproblemen är inte specifika för dessa möjliga stadsdelar utan generella för hela regionen och kräver så en lösning. Vi ser inga nya stadsdelar i RUFS 2010 och Kymlinge och Hansta är antagligen de första lämpliga nya stadsdelarna de närmaste 25 åren. En rikt blandad bebyggelse sökes Järvafältet och Skarpnäck är väldigt ensidigt byggda med bara lägenheter och i stort sett inga andra boendeformer. Detta skapar socialt och funktionellt obalanserade stadsdelar som i efterhand behöver kompletteras. Vi kan också se att många av dem som bor i dessa stadsdelar önskar göra en bostadskarriär i nära anslutning till platsen där de redan bor. Tillgänglig mark runt omkring och mellan stadsdelarna på Järvafältet behöver användas för komplettering genom egnahemsbebyggelse och kompletterande funktioner för denna. Motsvarande bör planeras för Skarpnäck. Vi ser ingen lösning på dessa behov i RUFS talets Trafiksepareringar är misslyckade Trafiksepareringen i 70-talets och senare byggda stadsdelar är misslyckad eftersom den inte inger trygghetskänsla hos de boende. Folk går på rena bilgator enligt undersökningar som gjorts. Det finns väldigt stora skäl att utvärdera 70- atlets trafiksepareringar såväl som 70-talets trafikregleringar som ett underlag för hur man skall bygga under de kommande 25 åren. Här har USK i Stockholms stad en väldigt betydelsefull roll som det enda resursmässigt och tillräckligt kompetenta kommunala förvaltningen att utreda och vidareutveckla frågan. Vi ställer os väldigt frågande till bolagiseringen och skulle se USK verksamhet betydligt mera knuten till SBKs myndighetsutövande verksamhet. Det är märkligt att så många andra kommuner i regionen saknar tillräckliga underlag för sina politiska beslut genom att inte ha ett utrednings och statistikkontor.

6 6 Detta är betydande grundinformation som bör stärkas i för det regionala planeringsarbetet och den kommunala myndighetsutövningen. Lägg ner I1, inkorporering av Håbo Kommun, bygga i Väster Yttre delarna av regionens nordvästra del längs Västeråsbanan har goda möjligheter till förbättrad kollektivtrafik och har stora tillgängliga markområden. En ökad bebyggelse i området skulle ge de befintliga boende betydligt bättre service och kommunikationer (turtäthet). Upplandsbro och Håbo kommuner skulle genom ett rejält regionalt stöd kunna växa betydligt och utvecklas vad gäller såväl boende som arbetsplatser och friluftsliv. Den planerade lösningen för E18 i vid Hjulsta i Västra Stockholms stad kommer att lösa stora delar av de rådande trafikproblemen i regiondelen. De stora nedläggningarna av militära förband som skett de senaste åren gör att man kan ifrågasätta lämpligheten av I1 i Kungsängen och skulle antagligen lämpligen kunna hitta bättre övningsområden i ex norra Uppland (som behöver arbetstillfällen). Det krävs relativt lite byggnation för nya militära baracker och förrådslokaler för den militära utbildningsverksamheten. De stora områden i Upplandsbro kommun som idag tas i anspråk för militära ändamål, samt området mellan Kungsängen och Bro skulle kunna utgöra utmärkta områden för bostäder, framför allt egna hem. Man har möjlighet att skapa mycket goda lokala boendemiljöer. Västeråsbanans modernisering gör att för förhållandena tillfredställande kollektivtrafiklösningar är möjliga att skapa med begränsade resurser och planering. Närheten till Arlanda och goda långväga kommunikationer i många riktningar gör området till intressant för etablering av arbetstillfällen. Något som gör detta område till ett av dem som bör utvecklas tidigt i regionplanen. Området kan senare kompletteras med en tvärbara mellan Kungsängen och Märsta stationer via Arlanda flygplats och vidare till Vallentuna och Täby. Håbo kommun är i praktiken den yttersta västra delen av Stockholmsregionen och är idag en del av Uppsala län. Det finns all anledning att oavsett den nationella regiondebatten, ansluta Håbo kommun till Stockholms län och utgöra en fortsättning på en stansning på utveckling av Upplands bro kommun. Hgf Kungsholmen vill peka på att det finns betydande möjligheter att lösa problemen med bristen på boende i Stockholmsregionen. En tillfredställande egnahemsmarknad skulle radikalt lätta på bostadstrycket även i centrala delar av Stockholms stad. Bristen gäller inte bara centrala lägenheter utan alla boendeformer och många av dem som flyttar in i regionen vill hellre ha ett boende som liknar dem de är vana vid sedan tidigare hemorter. Bygg med stil En 25-årig långsiktig regionalplanering som löser bostadssituationen i regionen har fördelen att man slipper gå så snabbt fram som under miljonprogrammets 10 år av enorm utbyggnad. Man kan planera en rikt varierad miljö som skapar ett rikt och gott boende ur alla aspekter. Hgf Kungsholmen tycker inte RUFS 2010 tar den chansen utan väntar såsom det var för Erlander i valdebatten 1966, alldeles för sent att svara på frågan Var skall ett nygift ungt par bo?. Det är en frågeställning som vi alla skall kunna svara på med stöd av regionplanen för alla tider fram de närmaste 25 åren. Konkurrensen på byggmarkanden Kommunerna i sitt planeringsarbete är en av de huvudansvariga för bristen på konkurrens inom byggmarknaden, man planerar för stora projekt som bara stora aktörer på byggmarknaden kan klara av. Något som har lett till en oligopolmarknad med konstant vulgärt höga priser (Paul Samuelson NP 1970 se även

7 7 Microeconomics ISBN: ). Hgf Kungsholmen vill peka på de äldre tiderna där mindre tomter för mindre fastigheter och byggramar användes möjliggjorde för små byggföretag att konkurrera. EN konkurrens som är mycket viktigare för kostnadsutvecklingen är ev samordningsvinster i stora projekt. Väck upp SMÅA! Organiserat självbyggande har tidigare varit en väldigt stor rörelse i Sverige och i regionen. Det har varit ett sätt för mindre bemedlade att kunna bygga sig ett eget hem. Idag är egnahemsmarknaden så uppspekulerad och byggbranschen så oligopoliserad att byggkostnaderna är odrägliga och konkurrensen är bristfällig. Det finns därför skäl att hitta lösningar på de ökade kostnaderna och bristande konkurrensen och en viktig del bör vara möjligheten att bygga egna hem själv. Något som omfattar möjligheten att få tomträtter och organiserat självbyggarstöd. Sedan 70-talets Kälvesta har väldigt få självbyggarområden skapats. Och varför inte tanken att skapa självbyggda bostadsrätter i tomma skal? Varje form av bostadsbyggande släpper på efterfrågetrycket för hela bostadsmarknaden. Satsa på boendemiljö och trygghet Hgf Kungsholmens erfarenhet är att kollektivtrafiken, trygghet i boendet och boendemiljön är de frågor som är viktigast för de boende i stort sett i hela regionen. De undersökningar som gjorts har visat just att dessa faktorer toppar i svaren. Det finns därför alla skäl att göra ytterligare satsningar på boendemiljö, trygghet i boendet och kollektivtrafiken och bör beredas en större plats i regionplanen. Det är viktigt att folk känner sig säkrare och ofta är detta mera en upplevelse än en verklig risk. Det gäller därför att skapa miljöer som motiverar trygghet i tanken. Trafikbuller är självfallet en central fråga men också flygbuller utgör för väldigt många stora störande inslag i vardagen. Att lägga ner Bromma flygplats är ett viktigt led i det arbetet. Att bullersäkra Arlanda genom att fastställa områden för buller för flygplatsen som är reserverade mot bostadsbebyggelse är också viktigt. Det skall inte byggas under bullermattorna från flyget. Att skapa bättre rutiner och normer för hur buller skall mötas i boendemiljön är andra viktiga verksamhetsområden. Kvalitet i byggmateriel är en viktig fråga främst i nyproduktion. Det är anmärkningsvärt att nyproduktion på 2000-talet har miljöbrister. Men inte minst kan bra miljö skapas genom bra planering. Citybanan är för liten Citybanan för tågtrafiken som planeras byggas under ett antal år framåt kommer att vara för liten redan när den öppnas. Det är väldigt svårt att öka kapaciteten i den typen av konstruktioner i efterhand. Det finns all anledning att istället tillfälligt stoppa projektet och ta till i tillräcklig mån, göra det rätt från start. Hgf Kungsholmen tror att man skall passa på att med rejäla kapacitetsmarginaler spränga ner hela Stockholms bangård från Hagalund till Årsta samtidigt. Därmed löser man såväl kommunikationsproblemen som att man friställer stora markområden för bostadsbyggande. Ta i ordentligt! Erfarenheten med Södra länken är att den var väldigt bra, men alldeles för liten, minst en fil för liten i alla riktningar. Hgf Kungsholmen ser detta som ett syndrom i tiden. Det är ofta med ganska små medel möjligt att bygga avsevärt större kapacitet initialt i den typen av konstruktioner. Men nästan hopplöst att bygga ut. Vi ser att man tagit i alldeles för lite och pekar på att behoven är större.

8 8 Det är lätt att lura sig genom kortsiktiga ekonomiska perspektiv och staten bör här driva på både med finansiering och krav på tillräcklig långsiktig kapacitet. Utbyggd kollektivtrafik Hgf Kungsholmen kan se resonemang i RUFS 2010 rörande kollektivtrafikens utbyggnad men den är knappast tillräckligt. Hgf Kungsholmen vill se betydande bättre kommunikationer i framtiden än de som RUFS 2010 visar på. Det finns en väldigt stor samsyn i regionen att kollektivtrafiken är av central betydelse om regionen sk all ha en chans att fungera. Det kommer stå samhället väldigt dyrt om biltrafik skall vara det övervägande transportmedlet till och från arbetet. Vi kan här se ställningstagandet om trängselavgifter som en allmän politisk vilja. Det är inte Hgf Kungsholmens ansvar att visa hur men vi vill se bättre kapacitet och lösningar och inte minst planering för nya bostadsområden. Vi saknar detta i förslaget till en kommande regionplan och vill se komplettering här. Ge kollektivtrafiken konkurrensfördelar Vi tror att det är viktigt att satsa på kollektivttrafik. Det är lönsamt att de många medborgarna i regionen delar på kostnaderna för kollektivtrafiken i ökad grad. Det är också en fråga om jämställdhet i en växande region att boendekostnaderna inte blir skeva genom arbetsresekostnaderna för dem som bor längre ut i regionen. Att införa fri kollektivtrafik skulle i ett slag öka kapaciteten i kollektivtrafiken avsevärt, framför allt i busstrafiken. Tiden att gå av och på skulle minska radikalt och ökad turtäthet med i stort sett oförändrade kostnader skulle vara möjliga att genomföra. Något som klart kompenserar de minskade intäkterna. Kostnaderna för debiteringssystemen och kontroller är också betydande och skall också ses som något som kompenserar de minskade intäkterna. Vi kan också se att en fri kollektivtrafik antagligen har mycket större påverkan på trafiksituationen än de trängselavgifter vi har idag. Det finns många individer som tycker det är viktigt att man betalar för sig, men det är ett väldigt dyrt ställningstagande för samhället som helhet just vad gäller framför allt arbetsresorna och övrig kollektivtrafik. Hgf Kungsholmen menar därför att det finns all anledning att planera regionen med resp utan fri kollektivtrafik så att politikerna får möjlighet att göra ett bra politiskt ställningstagande löpande under perioden. Planera gaturummet Trängselavgiften har lett till ökad trängsel vad gäller parkering i Stockholms innerstad utanför kontorskärnan, ex på Kungsholmen. Skälet är att trängselavgiften är mera övertygande på dem som har stort utbud och val av kollektivtrafik. Innerstadsboende lämnar sina bilar hemma och åker kollektivt till jobbet. Trängseln på vägarna är framför allt ett problem i förorternas trafikleder som är dåligt planerade och åtgärderna kommer i allmänhet väldigt många år för sent. Det är helt enkelt dålig planering och dålig framförhållning i politiska beslut. Däremot så är parkeringen av de bilar som man åker till jobbet med ett större problem i innerstadsstadsdelarna. Det är svårt med plats att parkera dem på och det finns andra användningsområden för den aktuella platsen. Sedan 70-talets trafikreglering har i egentlig mening inga utvärderingar av dispositionen av gaturummet gjorts. Hgf Kungsholmen anser att det är hög tid att utvärdera och planera gaturummet för framtiden som en del i det arbete som skall leda till en bra regionplan. Utan att ha en god lösning på dessa frågor i mindre skala är det svårt att få rätt svar på frågorna i stor skala. Man kan tycka att fri parkering av arbetsgivaren skall leda till förmånsvärde.

9 9 Satsa på taxi satsa på hyrbilar Idag är det avdragsgillt att åka taxi hem från jobbet på kvällar och nätter även om det finns kollektivtrafik tillgänglig. Det finns två regeringsrättsutslag från tidigt 90-tal. Man kan fråga sig om taxiresor till och från jobbet under alla tider på dygnet skulle vara avdragsgilla? Det ger bra service utan parkeringsproblem. Man kan mycket väl tänka sig det som ett effektivt och alternativt resande hela vägen men också till tunnelbanans och pendeltågens knytpunkter. Man skall notera att man betalar trots allt en betydande del av kostnaden i alla fall. Men det skulle för många vara ett ekonomiskt intressant alternativ till egen bil. Särskilt om man kan ex samåka taxi hela eller delar av sträckan och på så sätt dela den kostnad man betalar själv. Taxi har dessutom tillgång till kollektivfiler och kan vara ett effektivare sätt att komma hem på. Det skulle skapa ytterligare ett alternativ till bilen. Det alternativa tänkandet skulle kunna stärkas genom att ge hyrbilsmarknaden bättre stöd. Idag är det huvudsakligen företagskunder som står för omsättningen på hyrbilsmarknaden och skulle man införa momsfrihet för hyrbilar skulle antagligen hyrbilen bli privat, ett mycket attraktivare alternativ än egen bil. Hgf Kungsholmen skulle vilja se en redovisning i regionplanen hur skillnaderna i behoven av samhälleliga kostnader och byggen skulle påverkas av avdragsgill taxi till och från jobbet samt momsbefrielse för hyrbilar? Hgf Kungsholmen tror att det skulle göra en stor skillnad vad gäller belastningen för parkering i stora delar av regionen, inte minst i innerstaden utanför kontorscentrumet. Gräv ner Essingeleden den måste byggas ut under perioden Hgf Kungsholmen ansluter sig oreserverat till Kungsholmens stadsdelsnämnds upprop omfattande samtliga partier i nämnden, om att Essingeleden behöver grävas ner. Det skulle skapa en avsevärt bättre miljö på Kungsholmen och stora delar av staden i övrigt. Essingeleden är byggd på 60-talet och trimmad till sin absoluta maximala kapacitet. Det är trots det trångt. Hgf Kungsholmen kan inte se tillräckliga lösningar på detta problem i RUFS 2010 och en ny led längre in i Mälaren kommer ganska snart inte vara tillräcklig. Det kommer krävas en utbyggnad av Essingeleden och den stora frågan är hur det skall gå till? Hgf Kungsholmen tror att det kommer att bli kostsamt men av nöd tvingande om trafiknätet i de nära förorterna inte skall drabbas av kollaps. Att bredda eller dubbeldäcka Essingeleden skulle leda till mycket stora kostnader. I det perspektivet är att bygga en ny Essingeled insprängd under jord som en förlängning av Norra länken och Södra länken, ett ekonomiskt möjligt alternativ. Hgf Kungsholmen skulle vilja se det alternativet i regionplanen för att försäkra oss om att regionens politiker ges ett tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till frågan. Satsa på regionen Stockholmsregionen står utan vidare för en större andel av det skapade välståndet än den 1/5-del av landets befolkning den utgör. Visserligen står regionen för en mycket mindre geografisk del av landet, men det är uppenbart att Stockholmsregionen får en för liten del av landets resurser för att bygga infrastruktur. Tar man bilen och åker från Knivsta till Norrtälje märker man skillnaden mellan olika län. Vägen är verkligen bra från Knivsta till länsgränsen, och så försvann vägrenen. Så kommer man till Gottröra och vägen blir väldigt krokig och sänkt hastighet. Strax efter man passerat Rimbo slutar vägen gå rakt fram, utan det är korsning efter korsning av gamla asfalterade kostigar. Så är det bara i Stockholms

10 10 län. Och i vilket annat län finns vägar såsom 73 till Nynäshamn och inte minst den krokiga bergväggarnas väg 222 från Mölnvik till Stavsnäs? Det är också en viktig aspekt av en regionplan att visa på hur landets statliga resurser fördelas efter behoven i olika län. Regionens politiker behöver underlag för sin argumentering om den statliga budgeten. Mera fritidshustomter - friluftsliv I praktiken har inga fritidstomter styckats av i regionen sedan tidigt 70-tal och en stor mängd har de senaste åren konverterats till åretruntboende i bristen på egna hem. Det finns väldigt mycket tillgänglig mark i regionen och intresset för fritidshus är fortfarande väldigt stort. Stora områden har också friställts genom militära nedläggningar. Det minskade utbudet av fritidshus har dock lett till att priserna rakt i höjden och det behövs betydande projekt för att stycka av fritidshusområden efter dem som försvunnit. Det är viktigt att man lokalt kostandseffektivt löser miljöproblem och inte minst frågor såsom vatten och avlopp som traditionellt varit svagheterna i fritidsbebyggelsen. Regionen har som sagt mycket mark och intresset för olika former av fritidsboende gör att behovet av ett varierat utbud är mycket stort. Vissa ser bad som viktigaste kvalitet, andra närhet till skog, natur, jakt och fiske. Det finns stora skäl att satsa på utrymme för föreningslivet för ridning, hundvård, jakt, fiske, bad, naturintresse och motion. Viktiga komplement för stadsbor. Detta såväl i anslutning till fritidsboende som enskilt. Fritidsboende är ett viktigt komplement för boende i lägenheter och marknaden är ekonomiskt stängd för allt större andel av de boende i hyresrätter. Hgf Kungsholmen kan inte se i RUFS 2010 en lösning på den bristande försörjningen av fritidstomter. Motorstadion norr om Arlanda Stockholm är en av världens storstadsregioner utan en motorstadion. Istället har vi streetracing där man illegalt stänger av vägar och motorvägar runt omkring i regionen och tävlar på. Något som verkligen är farligt för både de tävlande och oskyldiga som passerar förbi. Det är inte ovanligt med galna biltävlingar i stadsmiljö. Bilar är ett av de största intressen svenska folket har. Ge en tvååring en leksaksbil och se vad som händer, ge en 22 åring en riktig bil och samma sak händer. Ge en 66 åringen en bil och det skapar samma lycka. Det är en folksport och Stockholmsregionen behöver en motorstadion inte tävlingskörning på gatorna. Det behövs inte bara en tävlingsbana för internationella och nationella tävlingar utan också landsvägsbanor som även allmänheten släpps in på under organiserade former. Sverige har en utmärkt föreningstradition som kan hålla i det. Det är viktigt att de som vill får chansen att köra av sig på säkra banor. Vi har också ett stort behov av att vidareutbilda förare av fordon och ett utbildningsområde för bil och motorcykelkörning är något som skulle lämpligen kunna lokaliseras på samma plats. Motortävlingar bullrar och så gör också flyget och därför är en placering av en motorstadion norr om Arlanda den enda platsen i regionen som är lämplig. Hgf Kungsholmen kan inte se någon motorstadion och trafikutbildningscenter i RUFS Jan Bergström Remissansvarig Hgf Kungsholmen, remissvar efter diskussion i styrelsen.

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 1 Dnr 08-0220 2008-11-27 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm Yttrande över samrådsförslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

UTDRAG PROTOKOLL

UTDRAG PROTOKOLL UTDRAG PROTOKOLL Nr 7/2012 1 (2) Justerat: Justeringen anslogs: 2012-11-28 Charlotte Broberg Erika Ullberg - - - 70 12 Regional bedömning av behovet av bostäder Tjänsteutlåtande 2012-11-19 Följande yrkanden

Läs mer

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Kahlström Ola Datum 2016-03-02 Diarienummer KSN-2016-0190 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434)

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:434 218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i Stockholms län (S2012/4203/PBB) Regeringens

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 LS 2015-0142 FUT 1501-0024 Handläggare: Anna Nylén Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer Wennerholm ÄRENDET Motionärerna föreslår

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0142 Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till Järfalla/Barkarby Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Vision Angered Angered i ett tillväxtperspektiv. BILAGA: Bakgrundsinformation om Angered inkl diagram

Vision Angered Angered i ett tillväxtperspektiv. BILAGA: Bakgrundsinformation om Angered inkl diagram Vision Angered Angered i ett tillväxtperspektiv BILAGA: Bakgrundsinformation om Angered inkl diagram Ett stadsutvecklingsarbete i samverkan mellan SDN och SDN 2 (9) Innehåll Vision Angered Angered i ett

Läs mer

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 PM 2015:207 RI (Dnr 111-1591/2015) Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Anmälan av Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 godkänns.

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36)

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Utlåtande 2004: RIII (Dnr 314-1934/2002) Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion 2002:36 av Per Ohlin (v) anses

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Stockholmsregionens infrastruktur- och bebyggelseutveckling under 60 år

Stockholmsregionens infrastruktur- och bebyggelseutveckling under 60 år Stockholmsregionens infrastruktur- och bebyggelseutveckling under 60 år Färgfabriken 12 februari 2013 Göran Johnson Textoplan 1 Fem regionplaner, plan och verklighet Regionplan 1958 (till 1990) Regionplan

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 2008-11-27 Dnr V-2008-0522 Doss 22 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer

Läs mer

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914 Regeringsuppdrag bostadsbehov Dnr LS 1206-0914 RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Antogs/Godkändes 2010 av Stockholms läns landstings och Länsstyrelsen i Stockholms län VISION Europas

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) SKRIVELSE 1 (2) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Sammanfattning och slutsatser I årets bostadsmarknadsenkät (BME) anger Region Gotland bostadsmarknaden som helhet är i balans men att det råder det brist på bostäder i tätorten Visby. Bostadsmarknaden

Läs mer

Yttrande över samrådsunderlag till Stockholms stads översiktsplan. Ökat bostadsbyggande av alla typer, till rimlig kostnad

Yttrande över samrådsunderlag till Stockholms stads översiktsplan. Ökat bostadsbyggande av alla typer, till rimlig kostnad Datum: 2009-01-12 Er referens Vår referens 1(2). Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadskontoret Box 8314 10420 Stockholm Kungsholmens hyresgästförening Nicandervägen 2, 112 44 Stockholm www.hyresgastforeningen.se/kungsholmen

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Tunnelbana till Järfälla

Tunnelbana till Järfälla Tunnelbana till Järfälla Järfälla en kort översikt 69 000 invånare Area 63 km 2 8:e minsta kommun 7:e mest tätbefolkade kommun 38 procent grönområden Naturreservat Inpendling 13 500 Utpendling 21 300 Järfälla

Läs mer

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen 1 Landstingets arbete inför Sverigeförhandlingen 3 december 2015 2 Sverigeförhandlingens uppdrag Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Cykelåtgärder Finansiering

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

SEX TEMAN OM BOSTÄDER OCH BOSTADSMARKNAD. Göran Cars Jan-Evert Nilsson Bostadsuniversitetet augusti 2012

SEX TEMAN OM BOSTÄDER OCH BOSTADSMARKNAD. Göran Cars Jan-Evert Nilsson Bostadsuniversitetet augusti 2012 SEX TEMAN OM BOSTÄDER OCH BOSTADSMARKNAD Göran Cars Jan-Evert Nilsson Bostadsuniversitetet 15-17 augusti 2012 Det är inte alltid det är som ser ut och de enkla svaren finns inte, åtminstone inte där man

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Dir. 2013:22

Kommittédirektiv. Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Dir. 2013:22 Kommittédirektiv Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län Dir. 2013:22 Beslut vid regeringssammanträde den 28 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare, som ska fungera

Läs mer

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282)

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2012-11-12 1(2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Ärendebeskrivning

Läs mer

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Regional bedömning av behovet av nya bostäder Genomfördes juni-dec 2012 av SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt,

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Politisk överenskommelse om en tunnelbanelösning för Ostsektorn Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner är överens om att gemensamt

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012 Stockholm Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag Hearing 21 mars 2012 Tillväxten är vår styrka Stockholms län har 22 % av landets befolkning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Frågor och svar från kvällen vid Södra Viken 9 april 2013

Frågor och svar från kvällen vid Södra Viken 9 april 2013 Frågor och svar från kvällen vid Södra Viken 9 april 2013 Om Climate Arena 1. När tror ni att anläggningen kan stå klar? Planerad byggtid är 4-5 år från beslut om byggnation 2. Blir anläggningen ovan eller

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:18 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

Botkyrka kommuns medskick till Sverigeförhandlingens arbete

Botkyrka kommuns medskick till Sverigeförhandlingens arbete TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Lars Olson Mottagare Sverigeförhandlingen Botkyrka kommuns medskick till Sverigeförhandlingens arbete Utgångspunkter Botkyrka kommun har i ett särskilt beslut 2015-10-05

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen 1(8) Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Läs mer

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Nummer Område Markägare Areal Bostadstyp Trafik Havsutsikt Närhet till service 1 Kyrkskolan bostäder AB ca 1800 m² Flerbostadshus Parkering på tomten el

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se RAPPORT FRÅN ETT: Dialog Trafikdialogen var höstens första dialogmöte av totalt tre. Dialogen berörde den kommande trafikplanen och lanserades som startskottet för arbetet med denna. Sammanlagt besökte

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad Bilaga 1 1/5 MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad I nedanstående tabeller kommer vi boende i Solna stad att beskriva hur framtida byggprojekt i

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort

Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort Maria Pleiborn 2013-11-01 Martinskolan i Hökarängen Martinskolan är en waldorfskola som ligger i Hökarängen söder om Söder i Stockholm.

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Sammanfattning En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA EN BOSTAD, ETT HEM, EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Samhället ålägger varje kommun ansvar för att det finns bostäder efter behov. Järfälla kommun är i ett

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (2)

JUL Stockholms läns landsting i (2) JUL Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1402-0228 Landstingsstyrelsen Motion 2014:5 av Gunilla Roxby Cromvall (V) m.fl. om pendeltågsstation i Rågsved Föredragande

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Som en följd av de slopade reglerna måste kommunerna nu själva ta ansvar för bostadsförsörjningen och finna former för sin planering.

Som en följd av de slopade reglerna måste kommunerna nu själva ta ansvar för bostadsförsörjningen och finna former för sin planering. FÖRORD Kommunfullmäktiges beredning för samhällsbyggnadsfrågor, samhällsbyggnadsberedningen, har tagit initiativ till att arbeta fram politiska viljeinriktningar för bostadsförsörjningen. Fram till avregleringen

Läs mer