Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Datum och tid: kl. 8:30 Plats: Oskarshamnssalen Vid förhinder kontakta: Elin Johansson, tel: , e-post: Peter Wretlund (S) Ordförande Per Nygren Sekreterare Ledamöter Peter Wretlund (S), ordförande Andreas Erlandsson (S) Lena ranath (V), 2:e v ordförande Mathias J Karlsson (FP) Eva-Marie Hansson (M), 1:e v ordförande Ersättare Tommy Skoog (C) Elisabeth Wanneby (MP) Ingmar Hjalmarsson (V) Ingemar Lennartsson (KD) Lennart Hellström (M)

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum Dagordning Ärende 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Reviderat förslag till markanvisningsavtal Snickeriet 5, del av Snickeriet 12 samt del av Oskarshamn 3:2 5. Förslag till markanvisningsavtal del av Kristineberg 1:1, Bovieran 6. Uppdrag Kikeboskolan, Sidensvansen 4 7. Kommundirektören informerar 8. Svar på motion nr 1/14 - Oskarshamns kommun tillskriver regeringen om vikten att kommuner måste ha möjligheten att lägga sitt veto mot olje- och gasutvinning 9. Information om organisationen av näringslivsarbetet i Oskarshamn 10. Information om kommunstyrelsens handlingsplan för personer med funktionsnedsättning 11. Information angående dialog med IKO 12. Uppföljning av Almedalen Värdegrund för medverkan i Kalmarsund Pride Ansökan om medfinansiering från S J Robacks Donationsfond till lågflödesmuddring av Koviken i Koviksnäs 15. Styrel - prioritering av elanvändare vid elbrist 16. Reglementen för styrelse och nämnder i Oskarshamns kommun 17. Personalchefen informerar

3 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum Kulturell och estetisk "prova på" - verksamhet - LUPP-uppdrag 19. Svar på medborgarförslag nr 29/14 - Förslag att bygga en cykelväg mellan Skrikebo och Kilen Kommunstyrelsens budget för oförutsedda behov 2015 Anslag Återstår kr kr Tider för föredragande Ärende Föredragande Tid 4. Reviderat förslag till markanvisningsavtal Snickeriet 5, del av Snickeriet 12 samt del av Oskarshamn 3:2 Mark- och exploateringsstrateg öran Landenius 08:30 5. Förslag till markanvisningsavtal del av Kristineberg 1:1, Bovieran Mark- och exploateringsstrateg öran Landenius 6. Uppdrag Kikeboskolan, Sidensvansen 4 Mark- och exploateringsstrateg öran Landenius, Kommundirektör Ann- Christine Vösu 10. Information om kommunstyrelsens handlingsplan för personer med funktionsnedsättning Kommundirektör Ann-Christine Vösu, Personalchef Eva-Carin Öhlin 09: Personalchefen informerar Personalchef Eva-Carin Öhlin Kaffe 09:30 Informationspunkt 09: Information angående dialog med IKO Marknadschef Ted Lindquist 10: Uppföljning av Almedalen 2015 Marknadschef Ted Lindquist 13. Värdegrund för medverkan i Kalmarsund Pride Ansökan om medfinansiering från S J Robacks Donationsfond till lågflödesmuddring av Koviken i Koviksnäs Marknadschef Ted Lindquist Ekonomichef Armin Avdic Reglementen för styrelse och nämnder i Oskarshamns kommun 9. Information om organisationen av näringslivsarbetet i Oskarshamn Utvecklingschef Lars Ljung, kommunsekreterare Per Nygren Kommundirektör Ann-Christine Vösu 11:15 7. Kommundirektören informerar Kommundirektör Ann-Christine Vösu

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning KS 2015/ Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskansli öran Landenius E-post: Tel: Beslutsinstans Kommunstyrelsen Reviderat förslag till markanvisningsavtal Snickeriet 5, del av Snickeriet 12 samt del av Oskarshamn 3:2 Förslag till beslut Reviderat förslag till markanvisningsavtal Snickeriet 5, del av Snickeriet 12 samt del av Oskarshamn 3:2 godkännes. Tidigare markanvisningsavtal Snickeriet 5, del av Snickeriet 12 samt Oskarshamn 3:2 upphävs. Ärendet Kommunfullmäktige har tidigare godkänt förslag till markanvisningsavtal för Snickeriet 5, del av snickeriet 12 samt del av Oskarshamn 3:2. Efter fullmäktiges beslut har två butiker tyvärr valt att lämna projektet. Exploatörens egna krav på en uthyrningsgrad på minst 80 % uppfylldes då inte. Exploatören har nu istället valt att dela in området i två etapper och starta upp med etapp 1. Markanvisningsavtalet har därför revideras med villkor och klargöranden för etapp 1 och etapp 2. Etapp 1 innehåller tre stycken butiker och exploatörens tillträde till marken beräknas ske i slutet av november Bilaga: Reviderat förslag till markanvisningsavtal Snickeriet 5, del av Snickeriet 12 samt del av Oskarshamn 3:2. Ann-Christine Vösu Kommundirektör öran Landenius Mark och exploateringsstrateg 1

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning KS 2015/ Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskansli öran Landenius E-post: Tel: Beslutsinstans Kommunstyrelsen Förslag till markanvisningsavtal del av Kristineberg 1:1, Bovieran Förslag till beslut Förslag till markanvisningsavtal del av Kristineberg 1:1, Bovieran godkännes. Ärendet Bovieran AB planerar att uppföra en byggnad, innefattande totalt 48 stycken lägenheter fördelat på två- respektive tre rum och kök i bostadsrättsutförande samt inglasad klimatstyrd vinterträdgård om ca 1600 kvm. Företaget önskar erhålla ett markanvisningsavtal för att kunna arbeta vidare med marknaden som kan leda till ett framtida konkret etableringsbeslut. Företaget arbetar också aktivt i regionen för att skapa ytterligare projekt i Rinkabyholm, Borgholm och Mörbylånga. Bovieran AB är sedan april 2015 ett helägt dotterbolag till Fastighets AB Balder. Bovieran AB sökte våren 2011 markanvisning i Oskarshamn. Ansökan gjordes efter att kommunen hänvisat till grusplanen vid ölkärret, del av Kristineberg 1:1, som lämpligt område. Platsen uppfyller företagets kriterier där kommunikation och handel ska ligga inom rimligt avstånd och där kommunens lite äldre invånare finner naturligt att bo. För att kunna bygga bostäder på området krävs detaljplaneändring. Planarbete pågår. En miljöteknisk markundersökning är utförd. Del av området är i mindre omfattning förorenat och kan kräva marksanering innan det kan bebyggas. Kostnaden för marksaneringen åvilar kommun. Exploatören skall erlägga en köpeskilling om ca 3,48 Mkr vilket motsvarar 700 kronor/kvm BTA. Tekniska kontoret har beräknat kostnaderna för väganslutning från Östersjövägen/Sturegatans förlängning samt en förbättrad väg till området till ca kronor. Exploatören bidrar med hälften av kostnaden, max kronor, för nämnda åtgärder. Bilaga: Förslag till markanvisningsavtal del av Kristineberg 1:1, Bovieran. Ann-Christine Vösu Kommundirektör öran Landenius Mark och exploateringsstrateg 2

6 Mellan Oskarshamns kommun, Box 706, Oskarshamn, orgnr , nedan kallad Kommunen, genom dess kommunfullmäktige och Bovieran AB, Sofierogatan 3A, öteborg, orgnr , nedan kallad Exploatören, har denna dag träffats följande MARKANVISNINSAVTAL Bakgrund Bovieran AB planerar att uppföra en byggnad, innefattande totalt 48 stycken lägenheter fördelat på två - respektive tre rum och kök i bostadsrättsutförande samt en inglasad klimatstyrd vinterträdgård om cirka 1600 kvm, invid Östersjövägen i Kristineberg. Marken omfattar till stor del en grusplan. 1. Handlingar Till grund för avtalet gäller följande handlingar. - Situationsplan S:1 daterad , bilaga 1. - Konceptbeskrivning Bovieran, bilaga 2. - Ledningskarta befintliga kommunala ledningar L:1 daterad , bilaga Allmänna villkor 2.1 Exploateringsområde eografiskt omfattar åtagandena i detta avtal det markområde, nedan kallat Exploateringsområdet, som redovisas på situationsplan S:1, bilaga 1. Exploateringsområdet omfattar mark inom fastigheten del av Kristineberg 1:1. Kommunen är ägare av fastigheten Kristineberg 1:1 Arean för Exploateringsområdet är cirka kvm. 2.2 Detaljplan Detaljplan kommer att upprättas och bekostas av Kommunen. Planavgift kommer att tas ut vid bygglovgivning. 2.3 Tidplan Målsättningen är att kommunfullmäktige antar detaljplanen under

7 Parterna är överens om att under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft skall Exploatören ha påbörjat uppförandet av byggnaden, Bovieran, senast två år efter tidpunkten för laga krafts vinnande, om inte parterna skriftligen träffar annan överenskommelse. Exploatören skall i god tid före påbörjandet av exploateringen upprätta en tidplan för de allmänna anläggningar, enligt 4:3, som måste vara färdigställda innan Exploatören kan ta byggnaden i bruk. 3. Mark 3.1 Marköverlåtelse En förutsättning för detta markanvisningsavtal är att fastigheten Del av Kristineberg 1:1 om ca kvm överlåtes och försäljs till Exploatören. Fastigheten är markerad med röd kantfärg, bilaga Köpeskilling För marköverlåtelse enligt 3 skall Exploatören till Kommunen erlägga en köpeskilling motsvarande 700 kronor/kvm BTA. Byggnadens BTA är kvm. Vinterträdgård och komplementbyggnader som t.ex. sophus ingår inte i ovan redovisad area men ingår i köpeskillingen. Handpenning erläggs med 10 % av köpeskillingen vid undertecknandet av detta avtal. Resterande belopp erläggs den dag marken tillträds. Om Exploatören underlåter att slutlikvidera köpet eller inte fullgjort sina förpliktelser enligt denna paragraf och Kommunen med anledning häver köpet äger Kommunen rätt att behålla handpenningen som skadestånd. 3.3 Fastighetsbildning Kommunen ansöker om fastighetsbildning. Exploatören bekostar den fastighetsbildning som erfordras för detaljplanens genomförande. Överenskommelsen om fastighetsbildning skall inges av kommunen, biträdes av Exploatören vid underskrivandet av detta avtal. Innan fastighetsbildning vunnit laga kraft skall Exploatören beredas möjlighet att nyttja området för genomförandet av exploateringen. Vid behov skall separat avtal träffas. 4

8 3.4 Ledningsrätt För eventuella kommunala VA-ledningar och andra allmänna ledningar som behöver utrymme inom exploateringsområdet skall ledningsrätt bildas. Någon ersättning för intrånget för ledningarna/ledningsrätten skall inte utgå. 3.5 Lagfartskostnader Exploatören ansvarar för och bekostar ansökan om lagfart med alla därmed förenliga kostnader. 3.6 Tillträde Tillträde sker efter det att betalning till fullo erlagts och när erforderlig fastighetsbildning vunnit laga kraft och sökt bygglov beviljats. 3.7 Köpebrev På tillträdesdagen överlämnar Kommunen till Exploatören kvitterat köpebrev, nytt gravationsbevis samt för lagfarts vinnande erforderliga handlingar. 3.8 Skatter och avgifter Skatter och avgifter, som belöper på tiden före tillträdesdagen, betalas av Kommunen och för tiden därefter av Exploatören. 4. enomförande 4.1 Utformning/estaltning Utformning skall ske efter Bovierans konceptbeskrivning, bilaga Exploatörens åtaganden Exploatören har ansvaret som byggherre och likaså ansvaret för arbetsmiljöfrågor. Exploatören skall uppföra en byggnad för bostäder, se ovan Bakgrund. Exploatören skall bekosta och utföra erforderliga anpassningar i områdets gränser för anslutning till nuvarande mark. 4.3 Kommunens åtaganden Kommunen kommer före tillträdesdagen förbättra in- och utfart samt väg fram till Exploateringsområdet. Exploatören skall vara med och bidra med 50 % av kostnaden för nämnda åtgärder dock maximalt kronor exkl.moms. Ersättningen skall erläggas mot faktura efter det att arbetena är färdigställda och fastighetsreglering vunnit laga kraft. 5

9 Kommunen kommer att demontera befintliga belysningsmaster på området. Kommunen skall före tillträdesdagen sanera marken enligt samhällbyggnadsnämndens beslut och återfylla marken. 4.4 Tillstånd, lov och godkännanden Exploatören ansvarar för att inhämta erforderliga tillstånd, lov och godkännanden enligt särskild lagstiftning. Det kan t ex gälla plan- och bygglagen, miljöbalken samt lokala föreskrifter. 4.5 eoteknisk undersökning Exploatören har möjlighet att fram till tillträdesdagen på egen bekostnad göra en geoteknisk undersökning av Exploateringsområdet och avstår från alla anspråk mot Kommunen på grund av områdets geotekniska beskaffenhet. 4.6 Hantering av förorenade massor före tillträdet Kommunen kommer att vidta och bekosta åtgärder som är nödvändiga enligt tillsynsmyndighetens anvisningar och beslut för att inom området uppföra bostäder. Kommunen kommer att marksanera fastigheten enligt tillståndsmyndighetens beslut innan Exploatörens tillträde kan ske. 4.7 Mark utanför Exploateringsområdet Mark utanför Exploateringsområdet får inte nyttjas såsom upplagsplats eller uppställningsplats utan särskilt tillstånd. 4.8 Tillsyn Exploatören skall tillse att trafik på angränsande gator och gångvägar i anslutning till fastigheten samt till befintlig bebyggelse kan ske på ett tillfredsställande sätt under hela genomförandefasen. 4.9 Syn Syn inom det närliggande området till Exploateringsområdet skall, med hänsyn till naturmark och befintliga gator, gång- och cykelvägar, ledningar och liknande, förrättas gemensamt av parterna dels före igångsättning av arbetena, dels efter arbetenas färdigställande. Kommunen skall kalla till syn och föra protokoll som undertecknas av parterna. 6

10 5. Skyddsåtgärder 5.1 Arbetstider Arbetstider ska anpassas så att de bullernivåer som anges i Naturvårdverkets allmänna råd (2004:15) för byggplatser innehålls. 5.2 Bygg- och anläggningsarbete, byggtrafik Bygg- och anläggningsarbete och byggtrafik skall ske så att störningar för omgivningen minimeras. 5.3 Buller-, damm- och ljusskydd Exploatören skall under byggskedet förhindra störande buller, dammbildning samt ljus för att det inte skapa olägenheter för närliggande grannfastigheter. De bullernivåer som anges i naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) för byggplatser ska innehållas. 5.4 Skydd av parkmark och grönytor Exploatören skall under byggskedet avgränsa och skydda omgivande mark i anslutning till Exploateringsområdet. 5.5 Begränsning av miljöstörande utsläpp Exploatören skall vid arbetenas bedrivande tillse att miljöstörande utsläpp förhindras. 5.6 Brandskydd Exploatören skall säkerställa framkomligheten för räddningstjänstens fordon inom Exploateringsområdet. 5.7 Sprängningsarbeten Vid eventuella sprängningsarbeten skall närliggande fastigheter besiktigas både före och efter. 6. Ledningar 6.1 Ledningsägare Exploatören överenskommer med samtliga berörda ledningsägare om villkor för anslutning. Kommunen påtar sig inte några kostnader för eventuell flyttning av befintliga ledningar på Exploateringsområdet. 6.2 Anläggningsavgift Anslutning av VA sker vid Kommunens anslutningspunkt i tomtgräns. 7

11 Anläggningsavgift för vatten och avlopp inom verksamhetsområdet betalas enligt Kommunens vid debiteringstillfället gällande VA-taxa. 6.3 Dagvattenhantering Exploatörens dagvatten skall följa gällande normkrav på vattenrening innan vattnet når grundvattnet eller recipient. 6.4 Befintligs ledningar Befintliga kända kommunala ledningar finns redovisade på ledningskarta L:1, bilaga 3. Utsättning av ledningar skall beställas av respektive ledningsägare innan byggstart. 7. Kvalitetsangivelser För samtliga material och arbeten gäller att de skall uppfylla svenska normer samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det åligger Exploatören att se till att arbetet till alla delar uppfyller gällande lagar och förordningar. 8. arantier 8.1 Vite Om Exploatören inte har färdigställt byggnationen och erhållit slutbesked senast fem år efter avtalad byggstart enligt 2.3 äger Kommunen rätt till ett engångsvite om kronor. 9. Tvist Tvist mellan Kommunen och Exploatören i anledning av detta avtal avgörs av allmän svensk domstol med Kalmar tingsrätt som första instans. Svensk lagstiftning gäller. 11. Överlåtelse av avtal Detta avtal får inte överlåtas på annan än till helägt bolag inom Bovieran AB utan den andra partens skriftliga medgivande. 12. Ombud Kommunens ombud är öran Landenius. Ombudet äger behörighet att företräda Kommunen inom ramen för detta avtal och där det inte gäller Kommunens myndighetsutövning. Exploatörens ombud är Anders Wimby. Ombudet äger behörighet att företräda Exploatören i alla frågor rörande exploateringen och därvid träffa erforderliga överenskommelser. 8

12 13. Avtalets giltighet Detta avtal gäller under villkor att både Bovieran AB:s styrelse godkänner avtalet samt att det godkännes av kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft. Detta avtal är till alla delar förfallet om inte avtal om köp och exploatering träffats mellan Kommunen och Exploatören senast 6 månader efter det att detaljplan vunnit laga kraft. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Oskarshamn den 2015 öteborg den 2015 För Oskarshamns kommun För Bovieran AB.. Peter Wretlund Kommunstyrelsens ordförande.. Sören Runsteen VD. Ann-Christine Vösu Kommundirektör Peter Wretlund och Ann-Christine Vösus egenhändiga namnteckningar bevittnas. Sören Runsteens och egenhändiga namnteckningar bevittnas

13 PARKERIN 58 PL SOPHUS CYKELFRD ÅRD N BOVIERAN OSKARSHAMN SITUATIONSPLAN SKALA 1:500 (A3) / Liljewall arkitekter 10

14 Bilaga 2 Välkommen till Bovieran Som att bo på Rivieran 11 Bostadsrätt 55+

15 Innehåll 2 Välkommen till Bovieran 4 emenskap, glädje och välmående! 5 Att bo i bostadsrätt 6 rönska hela året - hemma hos dig 8 Bo- & byggnadsfakta 10 Lägenheterna, tillval och planlösningar 20 Planöversikt 22 Boende med Rivierakänsla Välkommen till Bovieran Har du tankar och funderingar kring att flytta? Vi på Bovieran vill göra det enkelt och tryggt för dig att hitta ett nytt boende. Fördelarna med att köpa en helt nybyggd lägenhet är att du får vara med och påverka hur du vill inreda din bostad samt att du slipper besvärliga budgivningar med oviss utgång. Du får ett tryggt och lättskött boende med många kvaliteter, inte minst den unika vinterträdgården. Här kan du umgås med dina grannar i rafflande boulekamper eller njuta av lugnet med en kopp kaffe under något av de 100-åriga olivträden. I Bovieran blåser eller regnar det aldrig och utöver vinterträdgården har alla våra lägenheter en egen uteplats eller balkong. En härlig livsstil! 2 12

16 Det är verkligen roligt att umgås tillsammans med våra trevliga grannar. Det känns också så tryggt att bo här. rannar och nyinflyttade i Bovieran. Vad sägs om ett parti schack medan ni väntar på att maten ska bli klar? 13 3

17 emenskap, glädje och välmående 4 Trädgården är själva hjärtat i Bovieran, skapad för att umgås och att vara i. På boulebanan möter du dina grannar i rafflande kamper. När sedan mörkret fallit kan ni sätta er i någon av de trevliga soffgrupperna under den mjuka belysningen från gårdslyktorna och fortsätta kvällen tillsammans. Midsommarfest i juni eller kräftskiva i september? Duka upp på borden i trädgården och du slipper fundera på om ni kan sitta ute eller inne. I din trädgård blåser eller regnar det aldrig. 14

18 Att bo i bostadsrätt Vad är en bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning till sina medlemmar. Att köpa bostadsrätt När du bestämt dig för en lägenhet reserverar du önskad lägenhet genom att teckna ett bokningsavtal och du betalar in en bokningsavgift. När vi har fått tillräckligt många bokningar för att starta byggnationen ersätts bokningsavtalen till bindande avtal och handpenning betalas in. Slutlikviden betalas i samband med tillträdet. Bostadsrättsföreningen har 48 lägenheter och förmedlas av utsedd mäklare på orten. Kontaktuppgifter till mäklaren på den aktuella orten hittar du på hemsidan www. bovieran.se. Rättigheter & skyldigheter Att inneha och bo i en bostadsrätt medför såväl rättigheter som skyldigheter. I lägenheten får du måla, tapetsera samt utföra mindre ombyggnader och reparationer. Som boende får du alltså själv bestämma vilka reparationer som behöver göras i din lägenhet och när det ska göras. För större förändringar av lägenheten krävs dock styrelsens medgivande. Medbestämmande Du och dina grannar bestämmer gemensamt över era bostäder och ert bostadsområde genom den styrelse som ni väljer vid den årliga föreningsstämman. Under föreningens första verksamhetsår sköter en interimsstyrelse hela verksamheten. När du tillträder lägenheten blir du också medlem i föreningen. Medlemsskapet ger dig inflytande över och ansvar för bostadsrättsföreningens ekonomi och förvaltning. Årsavgift Årsavgiften betalas från tillträdesdagen och månadsvis i förskott. Boendekostnader När du köper din bostadsrätt betalar du insats och upplåtelseavgift, vilket är din lägenhets totala köpeskilling. Utöver detta betalar du en månadsavgift. Den skall täcka din lägenhets andel av föreningens kostnader (som räntor och amorteringar på lån samt drift och underhållskostnader). Hemförsäkring Föreningen håller fastigheten fullvärdeförsäkrad. Utöver detta ska du teckna en hemförsäkring som skyddar dig vid stöld, brand och vattenskada eller om du skulle bli skadeståndsskyldig m m. 15 Bovieran reserverar sig för förändringar av pris, produkt & teknik 5

19 Medelhav Japansk rönska hela året - hemma hos dig 6 16 Tropisk Vinterträdgården består av tre trädgårdstyper. Från Medelhavet ses bland annat mångåriga olivträd och vackra citrusträd i sin fulla prakt. I den Tropiska delen syns härliga palmer och blomsterprakt. Vinterträdgården har ett behagligt temperaturstyrt klimat, som varierar över året. Du slipper helt enkelt regn, snö, vind och brännande sol.

20 Ett axplock av våra växter: I vinterträdgården finns ca 130 st arter och hela st växter, från hela världen! Vi har med stor omsorg valt träd och växter som tillsammans ger dig ett harmoniskt och avkopplande rum att vara i. Du kan t ex njuta av olivträd som är över hundra år gamla. 17 Palmer Citrusträd Fikon Kungsmagnolia Hibiskus Hortensia Camelia Trädormbuskar Agave Näckros Olivträd Papegojblomma 7

21 8 Bo- & byggnadsfakta Våra bostadsrättsföreningar består av 48 lägenheter, den gemensamma trädgården, diverse förrådsbyggnader samt parkeringsplatser. Lägenheterna fördelar sig på tre hus som vardera har tre våningsplan som alla nås av en hiss. Varje lägenhet har en skyddad entré mot trädgården och en egen balkong eller uteplats på utsidan. Den ca kvm stora vinterträdgården är helt inglasad och temperaturstyrd. Den rymmer frodig grönska med medelhavs-, japansk och tropisk miljö. Där finns bekväma sittgrupper, i en harmonisk och avkopplande miljö. Bovieran erbjuder ett tryggt boende. Den gemensamma entrén är kamerabevakad och kopplad till en display i din lägenhet, besökare måste ringa på och du öppnar entrédörren inifrån din lägenhet. Din egen ytterdörr är dessutom en stabil säkerhetsdörr. Konceptet Bovieran byggs enligt samma modell och princip över hela Sverige. 18

22 Byggfakta Hus Balkong: Betong Bjälklag: Betong Lägenhetsskiljande väggar: Betong Uppvärmning: Vattenburna radiatorer Ventilation: Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning Innerväggar: Väggar inom lägenheterna byggs med gipsskivor. ästlägenhet: Plan 2. Med eget pentry Fest-/Hobby-/Träningslokal: Plan 1. Med eget kök och forcerad ventilation Friskvårdsbehandlingsrum: Plan 2 Lägenhetsförråd: Plan 1 3 Vinterträdgård Area: ca kvm Tak: Isolerglas i aluminiumprofiler. Isolerglaskassett med härdat och laminerat glas Högsta invändiga takhöjd: ca 13 m Klimatstyrning: Automatisk Antal växter: ca 3300 st Antal arter: ca 130 st Högsta trädhöjd vid inflyttning: ca 6 m Miljöer: Medelhav, Japansk och Tropisk Skötsel: Renhållning och trädgårdsmästarskötsel ingår i månadsavgiften Aktivitetsyta: Boulebana Lägenheter Våningsplan: 1 3 Antal rum: 2 3 rum och kök Area: kvm Takhöjd plan 1 och 2: 2,5 m. Något lägre i badrum Takhöjd plan 3: 2,5 3,4 m. Något lägre i badrum Månadsavgift: I avgiften ingår värme, VA, kabel-tv (grundutbud), trädgårdsmästarskötsel av vinterträdgården samt teknisk- och ekonomisk förvaltning med fastighetsskötsel Porttelefon: Porttelefon med kamera vid huvudentrén och öppningsenhet med TV-skärm i lägenheten Tillval: Om du bokar lägenheten i god tid före färdigställandet har du möjlighet att påverka utseendet av lägenheten så att den passar just dig Parkering: Föreningen har ca 50 st p-platser, försedda med motorvärmaruttag samt några handikappsplatser Övrigt: Bredband och IP-telefoni finns att tillgå, eget abonnemang får tecknas 19 9

23 Lägenheterna, tillval och planlösningar I Bovieran får du ett nybyggt och trivsamt boende med öppen planlösning och en hög standard. Takhöjden spänner från 2,5 m och på översta våningen upp till 3,4 m. Tillsammans med generösa fönster bidrar det till ljusa och härliga lägenheter. Alla lägenheter har klädkammare/förråd samt ett tillhörande lägenhetsförråd i huvudentrébyggnaden. Det smakfulla köket har som standard köksluckor i slät vit design. Utöver diskmaskin, glaskeramikhäll och integrerad fläktkåpa finns även inbyggd ugn och mikrovågsugn, allt i bekväm arbetshöjd. Med tillvalen som vi erbjuder kan du påverka utseendet av din lägenhet så att den passar just dig. Vi vill att du ska trivas. olven i kök, vardagsrum, sovrum, förråd/klädkammare och hall har alla ekparkett. Badrummet har kakel och klinker från golv till tak och är dessutom utrustat med tvättmaskin och torktumlare

24 Tillvalsprocess Kvalitetsbeskrivning av standardutförande Val i badrum Standard & tillval Badrumskakel, klinker och badrumsinredning. Sker i samband med byggstart Val kök och inredning Standard & tillval Köksluckor, handtag, bänkskivor, vaskar, vitvaror, kökskakel, spegelgarderob och innerdörrar. Sker ca 3 månader efter byggstart Val tapeter och målning Standard & tillval Val av tapeter och målning sker ca 4 månader efter byggstart Om tillval ej görs eller hinner göras inom utsatt tid, monteras standardval i lägenheten. Hall olv Ekparkett Sockel Vit Vägg Tapet Borosan Tak rängat vitt Övrigt Hatthylla samt garderob Vardagsrum olv Ekparkett Sockel Vit Vägg Tapet Borosan Tak rängat vitt Övrigt Fönsterbänk i marmor Sovrum olv Ekparkett Sockel Vit Vägg Tapet Borosan Tak rängat vitt Övrigt Fönsterbänk i marmor Klädkammare/förråd olv Sockel Vägg Tak Övrigt WC/Dusch olv Vägg Tak Övrigt Kök olv Sockel Vägg Tak Övrigt Ekparkett Vit Målade väggar (utan underbehandling) Målat vitt (utan underbehandling) Hylla med klädstång Badrumsklinker Badrumskakel Vitt Duschdörrar i klarglas. Vägghängd toalettstol. Handfat med kommod. Badrumsskåp med spegel och belysning. Spegel infälld i kaklet. Infällda LED spotlights i tak. Tvättmaskin och torktumlare. Arbetsbänk av laminat över maskinerna. Överskåp med slät vit lucka ovan arbetsbänk. Bänkbelysning över arbetsbänk Ekparkett Vit Tapet. Kökskakel över köksbänk rängat vitt Fönsterbänk i marmor. Köksluckor i slät vit design. Handtag av borstat rostfritt stål. Laminatbänkskiva. Vit diskmaskin. Vit integrerad fläktkåpa. Vit inbyggd ugn och mikrovågsugn i arbetshöjd. Infälld glaskeramikhäll. Vit kyl/frys 21 11

25 12 2 rok 64m2 22

26 DM TT WC/D TVÄTT TM H K/F TM TT DM WC/D TVÄTT FRD/5m / LILJEWALL arkitekter à 63,7 m² VARDASRUM m VARDASRUM 3:05 Klädkammare FRD Förråd arderob H K/F L L Back-/Hyllskåp H Högskåp för ugn, micro K/F Kyl/frys DM Diskmaskin TM Tvättmaskin TT Torktumlare DM WC/D Toalett/dusch DM är tryckt innan Detta material alla detaljer var slutligt fastställda. Avvikelser kan förekomma. SOVRUM 2 FRD/ TT WC/D TVÄTT TM TM TT WC/D TVÄTT H K/F L FRD/ 23 13

27 14 3 rok 83m2 24

28 m VARDASRUM H L K/F L SOVRUM 2 FRD/ DM TT WC/D TVÄTT TM K/F H DM 3:04 VARDASRUM TM WC/D TVÄTT TT Klädkammare FRD/ FRD Förråd arderob L Back-/Hyllskåp H Högskåp för ugn, micro K/F Kyl/frys DM Diskmaskin TM Tvättmaskin TT Torktumlare WC/D Toalett/dusch VARDASRUM 25 3:05 Detta material är tryckt innan alla detaljer var slutligt fastställda. Avvikelser kan förekomma. SOVRUM 2 FRD/ 15 H K/F L

29 16 3 rok 87m2 Bovieran reserverar sig för förändringar av pris, produkt & teknik 26

30 Klädkammare FRD Förråd arderob L Back-/Hyllskåp H Högskåp för ugn, micro K/F Kyl/frys DM Diskmaskin TM Tvättmaskin TT Torktumlare SOVRUM 2 WC/D Toalett/dusch FRD/ Detta material är tryckt innan VARDASRUM 3:01 H K/F L alla detaljer var slutligt fastställda. Avvikelser kan förekomma. TT WC/D TVÄTT TM DM TM WC/D TVÄTT TT DM H K/F L FRD/ SOVRUM 2 VARDASRUM m 27 17

31 18 3 rok 87m 2 vid gavel 28

32 Klädkammare FRD Förråd arderob L Back-/Hyllskåp H Högskåp för ugn, micro K/F Kyl/frys DM Diskmaskin TM Tvättmaskin TT Torktumlare WC/D Toalett/dusch Följande lägenheter har fönsterplacering här: 10:06, 10:11, 11:06, 11:11, 12:06, 12:11 Följande lägenheter har fönsterplacering här: 10:01, 10:16, 11:01, 11:16, 12:01, 12:16 VARDASRUM SOVRUM 2 FRD/ H K/F L TT WC/D TVÄTT TM DM TM WC/D TVÄTT TT DM Detta material är tryckt innan alla detaljer var slutligt fastställda. Avvikelser kan förekomma m 19

33 FRD/ L L Plan 1 TT WC/D TVÄTT TM DM DM TM TT WC/D TVÄTT TT WC/D TM TVÄTT WC/D TM TVÄTT TT FRD/ FRD/ SOVRUM 2 SOVRUM 2 UTEPLATS SOVRUM 2 TT WC/D TVÄTT TM H K/F TM WC/D TVÄTT L FRD/ SOVRUM 2 SOVRUM 2 TT WC/D TM TVÄTT TT L FRD/ SOVRUM 2 K/F H TT WC/D TM TVÄTT FRD/ SOVRUM 2 VARDASRUM K/F H VARDASRUM FRD/ SOVRUM 2 SOVRUM 2 H K/F L DM DM DM DM TT WC/D TVÄTT TM TM WC/D TVÄTT TT H K/F L FRD/ TM TT WC/D TVÄTT FRD/ DM EL ENTRÉ FRD/ H FRD/ WC/D WC/D TVÄTT FRD/ TT TM TM TT K WC/D TVÄTT FRD/ DM VARDASRUM TEKNIK BRF UTRYMME 2 VARDASRUM DM K/F K/F H H UTEPLATS 30 DM L K/F H DM UTEPLATS VARDASRUM L VARDASRUM DM UTEPLATS SOVRUM 2 WC/D TVÄTT TM TT TT TM K/F UTEPLATS FÖRRÅD L K/F H L VARDASRUM BRF UTRYMME 1 WC/D TVÄTT TT TM FRD/ SOVRUM 2 VARDASRUM WC/D TVÄTT SOVRUM 2 FRD/ VARDASRUM UTEPLATS WC/D TVÄTT VARDASRUM MATSAL/ EMENSAMLOKAL TM DM UTEPLATS TT WC/D TVÄTT TM FRD/ TT WC/D TVÄTT TM SOVRUM 2 H K/F L FRD/ L L H K/F L H K/F VARDASRUM TM WC/D TVÄTT TT DM VARDASRUM H K/F L FRD/ SOVRUM FRD/ DM VARDASRUM DM DM K/F H WC/D TM TVÄTT TT DM H L K/F H K/F L VARDASRUM TT WC/D TM TVÄTT FRD/ VARDASRUM UTEPLATS TT DM WC/D TVÄTT VARDASRUM VARDASRUM TM FRD/ DM SOVRUM 2 FRD/ L K/F L Pla TT WC/D TVÄTT TM UTEPLATS UTEPLATS DM VARDASRUM VARDASRUM UTEPLATS DM VARDASRUM UTEPLATS DM K/F H SOVRUM 2 L DM L H K/F FRD/ TT H K/F L H K/F H UTEPLATS UTEPLATS SOVRUM 2 SOVRUM 2 FRD/ PASSAE UTEPLATS H K/F VARDASRUM VARDASRUM UTEPLATS 20 VARDASRUM VARDASRUM FÖ

34 FRD/ n2 ÖRRÅD H K/F K/F H TT WC/D TM TVÄTT WC/D TM TVÄTT TT DM DM DM DM FRD/ L FRD/ TM H L DM K/F H WC/D TM TVÄTT TT DM H K/F WC/D TM TVÄTT TT L FRD/ K/F H VARDASRUM DM DM DM DM FRD/ VARDASRUM SOVRUM 2 SOVRUM 2 FRD/ / DM VARDASRUM TT WC/D TVÄTT TM DM DM WC/D TM TVÄTT TT L H K/F L FRD/ FRD/ SOVRUM 2 K/F H TT WC/D TM TVÄTT SOVRUM 2 VARDASRUM K/F H VARDASRUM FÖRRÅD FRD/ SOVRUM 2 SOVRUM 2 TM TT WC/D TVÄTT DM FRD/ FLÄKTRUM VARDASRUM K/F H H TM TT TT TM FRD/ FÖRRÅD WC/D TVÄTT DM VARDASRUM K/F FRD/ L K/F H 31 WC/D TVÄTT TT TM VARDASRUM DM L L VARDASRUM FRD/ FÖRRÅD VARDASRUM FRD/ DM FRD/ WC/D TVÄTT TM TT WC/D TVÄTT DM K/F H WC/D TM TVÄTT TT TT TM FRD/ TM WC/D TVÄTT TT H L K/F WC/D TM TVÄTT WC/D TVÄTT L FRD/ VARDASRUM H K/F L TT WC/D TM TVÄTT K/F H K/F H VARDASRUM L SOVRUM 2 SOVRUM 2 FRD/ SOVRUM 2 VARDASRUM SOVRUM 2 WC/D TM TVÄTT TT VARDASRUM VARDASRUM TT DM SOVRUM 2 FRD/ SOVRUM 2 TT WC/D TVÄTT TM DM FRD/ FRD/ SOVRUM 2 L K/F L WC/D TM TVÄTT DM VARDASRUM H TT DM WC/D TM TVÄTT TT FRD/ VARDASRUM L K/F VARDASRUM L TT WC/D TM TVÄTT VARDASRUM FRD/ WC/D TVÄTT K/F H H K/F L K/F H VARDASRUM SOVRUM 2 Plan L FRD/ TT WC/D TVÄTT TM SOVRUM 2 SOVRUM 2 L TT SOVRUM L VARDASRUM VARDASRUM VARDASRUM SOVRUM 2 VARDASRUM K/F DM DM H 21

35 22 Boende med Rivierakänsla När +55-boendet i Bovieran på Tröinge Ängar invigdes var flertalet av de 48 lägenheterna redan sålda. Intresset för att bo tillsammans med andra i ungefär samma ålder och med intresse av en gemenskap i boendet var större i Falkenberg än på många andra orter. Boendet i Bovieran sker i form av bostadsrättsägande i en miljö med en 1600 kvm stor, inbyggd och uppvärmd vinterträdgård alldeles utanför dörren. Samtliga lägenheter har dessutom egen balkong, förråd och tillgång till en gästlägenhet. 32 Lättillgängliga parkeringsplatser med motorvärmare och ett rymligt, låst, cykelförråd i anslutning till huset. Bovierankonceptet finns på flera orter i Sverige. Följaktligen finns många olika exempel att titta på och erfarenheter att ta del av för den som är intresserad. Här i Falkenberg visade det sig ganska snabbt att både boendeformen och orten har en stor dragningskraft på övriga landet. Av det följer att fler än hälften av de som idag bor i Bovieran flyttat hit från andra platser i landet.

36 Fantastisk gemenskap i Bovieran Vi har kanske haft en fantastisk tur men vi har verkligen en helt otrolig gemenskap bland oss som bor här. Alla har valfriheten att delta eller inte i gemenskapen. Å andra sidan; har man väl valt att bo så här har man nog en social läggning och en vilja att träffa och umgås med andra, säger Ingvar Johansson som är ordförande i Bovierans bostadsrättsförening. För något år sedan tyckte Ingvar och hans sambo att det var dags att flytta från villan i Fajansområdet. Ungefär i samma veva hade de läst om Bovieran i Varberg som var under byggnad. Det såg ju trevligt ut i Varberg. Att det sedan kom att byggas här i Falkenberg så snabbt inpå var inte riktigt vad vi förväntat oss. Men vi hoppade på tåget och kollade att den lägenhet vi tittat på i Varberg även fanns ledig här. Hela konceptet tilltalade oss, säger Ingvar Johansson. Den stora tempererade trädgården med möjligheter till avkoppling eller aktivitet Trädgården är en fantastisk tillgång! Hit kan man gå oavsett om det regnar eller snöar, året om. var en av de bidragande orsakerna till att Ingvar och Ann-Kristin flyttade till Bovieran. Trädgården är en fantastisk tillgång! Hit kan man gå oavsett om det regnar eller snöar, året om. Vill man prata en stund finns nästan alltid någon på plats. Eller så sitter man för sig själv om det känns bättre, säger Ingvar Johansson. Förutom gemenskapen i trädgården poängterar Ingvar intresset för de övriga som genomsyrar hela boendet: Vi bryr oss om varandra. Ska man resa bort under en kortare eller längre period så berättar vi det. Och eftersom fler än hälften av oss som bor här kommer från andra orter än Falkenberg är ofta många ute och reser, säger Ingvar Johansson. Fredagsunderhållning Bland de boende på Bovieran i Falkenberg samsas många olika yrkesgrupper och intressen. Många är dessutom fortfarande aktiva i yrkes- och föreningslivet. emensamt är att alla har tillgång till ett enkelt och opretentiöst umgänge med sina grannar när andan faller på. Tack vare att vi har ett flertal boende som både sjunger och spelar instrument har vi gratis underhållning många fredagar! I ett mer vanligt boende kanske du hälsar på grannen i porten eller i trappen. Här är det enkelt att träffas i trädgården oavsett om man är två eller flera som vill ses, säger Ingvar Johansson. Alla vi som bor här tycker det är ett kanonbra boende. Självklart måste man tycka att det är trevligt att träffa och umgås med andra människor för att kunna utnyttja boendeformen fullt ut. Men, vill man inte umgås så är det ingen som tvingar en

37 Terafon AB Foto: Martin Borg/Wannborga Bild Bovieran grundades 2005 i Torslanda öteborg. Konceptet är patentskyddat i 22 EU-länder och Norge. Bovieran blev 2015 års mottagare av Kalmar Kommuns Statsbyggnadspris. Bovieran AB ingår sedan 2015 i koncernen för det börsnoterade bolaget Fastighets AB Balder. Av trycktekniska skäl kan färgerna i bilderna avvika från verkligheten. Bovieran reserverar sig för förändringar gällande pris, produkt och teknik. Läs mer om Bovieran på 34 Som att bo på Rivieran

38 Bovieran Oskarshamn ledningar Utskriftsdatum: Skala 1:1 000 ± Brandposter Nedstigningsbrunn Servisventil Luftningsventil Tillsynsbrunn Vakuumbrunn m Avstängningsventil Spolpost Tillsynsbrunn Nedstigningsbrunn UtloppVakuumbrunn Mätbrunn Proppning Avstängningsventil Proppning 35 Pumpstation Oskarshamns kommun Enbart för internt bruk

Trygga framtiden. Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter.

Trygga framtiden. Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter. Trygga framtiden Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter. Innehåll Nya Tuve Centrum 4 Trygga framtiden 6 Nära och bekvämt 8 Förändring

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Grevinnan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Grevinnan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Grevinnan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 3 rum & kök...sid. 8 4 rum & kök... sid. 15 5 rum & kök... sid. 24 Våningsplan... sid. 26 JM Original...sid.

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Innergård 4 Vårat Borås Situationsplan 7 Vi bygger i betong Detta lovar vi

Innehåll 2 Inledning 3 Innergård 4 Vårat Borås Situationsplan 7 Vi bygger i betong Detta lovar vi Bofakta mars 2015 Innehåll 2 Inledning 3 Innergård 4 Vårat Borås 6 Situationsplan 7 Vi bygger i betong 8 Detta lovar vi 9 Beskrivning 10-11 Insatser och månadsavgifter 12-13 Lägenhetsfördelning 14 Översikt

Läs mer

Det är inte så unikt att kalla sig unik. Det unika är att leva upp till det.

Det är inte så unikt att kalla sig unik. Det unika är att leva upp till det. Låt livet ta plats. Brf. Granngården i Klockhusparken, Brommas nya Beckomberga. Välkommen hem till ett boende med gott om gröna ytor utanför dörren och generösa kvadrat innanför tröskeln. Innehållsförteckning

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Välkommen till Norra Stranden Situationsplan/Parkering 5 Sjöbod/kalasrum/gästrum/terrass 6-7 Vi bygger i betong

Innehåll 2 Inledning 3 Välkommen till Norra Stranden Situationsplan/Parkering 5 Sjöbod/kalasrum/gästrum/terrass 6-7 Vi bygger i betong Bofakta juni 0 Innehåll Inledning Välkommen till orra Stranden Situationsplan/Parkering Sjöbod/kalasrum/gästrum/terrass - Vi bygger i betong Detta lovar vi Beskrivning - Lägenhetsfördelning Översikt Insatser

Läs mer

radhusidyll i Åkersberga Smedbyhöjden nära bad och golfbanor

radhusidyll i Åkersberga Smedbyhöjden nära bad och golfbanor radhusidyll i Åkersberga Smedbyhöjden nära bad och golfbanor villalivets kvalitéer med lägenhetsboendets bekvämlighet livskvalité i nybyggt hem På Smedby Skolväg, mitt i ett befintligt och uppvuxet villaområde

Läs mer

Det är inte så unikt att kalla sig unik. Det unika är att leva upp till det.

Det är inte så unikt att kalla sig unik. Det unika är att leva upp till det. Låt livet ta plats. Brf. Granngården i Klockhusparken, Brommas nya Beckomberga. Välkommen hem till ett boende med gott om gröna ytor utanför dörren och generösa kvadrat innanför tröskeln. Innehållsförteckning

Läs mer

Lunds Höjdpunkt. Brf Musslan. 24 nya bostadsrätter med milsvid utsikt över slätten.

Lunds Höjdpunkt. Brf Musslan. 24 nya bostadsrätter med milsvid utsikt över slätten. unds Höjdpunkt Brf Musslan. 24 nya bostadsrätter med milsvid utsikt över slätten. I Riksbyggens nya bostadsrättsförening Musslan finns rum att tänka nytt. Innehållsförteckning Rum att tänka nytt 03 Om

Läs mer

Ta chansen! Bo i bästa läget på vackra Lillåudden. Brf. Farleden

Ta chansen! Bo i bästa läget på vackra Lillåudden. Brf. Farleden Ta chansen! Bo i bästa läget på vackra Lillåudden Brf. Farleden Sjöglittrande lugn med exklusiv standard nära citylivet Vad roligt att du är intresserad av boende i Brf. Farleden! Vi på Riksbyggen är

Läs mer

Drömmen om här och nu

Drömmen om här och nu BRF HOVÅS PARK Drömmen om här och nu STEG Oxsjön Havet, naturen och det bästa från staden Väg 158 Askimsbadet Säröbanan Fascinerande visioner är nu på väg att bli verklighet i Nya Hovås. Här växer en mysig

Läs mer

Med staden för dina fötter. Brf Stadsvyn - 27 bostadsrätter i Uddevalla

Med staden för dina fötter. Brf Stadsvyn - 27 bostadsrätter i Uddevalla Med staden för dina fötter Brf Stadsvyn - 27 bostadsrätter i Uddevalla 1 2 Här ser du ända till bron. Med staden för dina fötter. En vacker vy av framtiden Du har just nu en fantastisk möjlighet i din

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

stockholm gustavsberg BOSTADSFAKTA Porslinskvarteren 2

stockholm gustavsberg BOSTADSFAKTA Porslinskvarteren 2 stockholm gustavsberg BOADSFAKTA Porslinskvarteren Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar rum & kök...sid. 3 rum & kök... sid. rum & kök...sid. 3 5 rum & kök... sid. 36 Våningsplan...sid. Fasadritningar...

Läs mer

BRF GREENROOF. Drömmen om ett cityhak med grönt tak

BRF GREENROOF. Drömmen om ett cityhak med grönt tak BRF GREENROOF Drömmen om ett cityhak med grönt tak Skönt och grönt mitt i stan Hisingsparken St Jörgen Park Golf 2,5 km E6 Brf Greenroof är vår tredje och sista etapp i populära Kvillebäcken i Göteborg.

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Baronessan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 1 rum & kök...sid. 4 2 rum & kök...sid. 5 3 rum & kök... sid. 13 4 rum & kök...sid. 20 Våningsplan...sid. 23 Fasadritning...

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal...

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... www.karnhem.se Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... 3 Beskrivningar Rumsbeskrivning... 4 Teknisk beskrivning... 6 Garantier och försäkringar...

Läs mer

När vardagslivet och växtlivet är i balans

När vardagslivet och växtlivet är i balans När vardagslivet och växtlivet är i balans Bonums Brf. Trollbacken i Sigtuna. Välkommen till ett bekvämt seniorboende där du lever i harmoni med naturen. BR. TROBACEN När vardagslivet och växtlivet är

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Stockholm långbro park. Grindstugorna

Stockholm långbro park. Grindstugorna Stockholm långbro park bostadsfakta rindstugorna Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 6 5 rum & kök...sid. Våningsplan... sid. Fasadritningar... sid. 8 JM Original...sid.

Läs mer

3 13 mars 2008. Nr 27 Kommunalt anläggningslån 2008 2008-02-04

3 13 mars 2008. Nr 27 Kommunalt anläggningslån 2008 2008-02-04 3 13 mars 2008 Nr 27 Kommunalt anläggningslån 2008 2008-02-04 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s k anläggningslån

Läs mer

Läge för livsnjutare. Brf Äppelblom - 45 bostadsrätter i Hildedal Park, centrala Hisingen.

Läge för livsnjutare. Brf Äppelblom - 45 bostadsrätter i Hildedal Park, centrala Hisingen. Läge för livsnjutare. Brf Äppelblom - 45 bostadsrätter i Hildedal Park, centrala Hisingen. 1 ott om plats för det goda livet Välkommen till Hildedal Park som förenar både grönska och ett 2 av de absolut

Läs mer

AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014

AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014 AB TrelleborgsHem Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 4 Det är framtiden som gäller nu 8 Trelleborg vill växa! 14 Miljöredovisning 16 NKI och kundundersökning 18 Händelser under året 20 Vd-ordet 22

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

amhult centrum, torslanda Brf lufthamnen.

amhult centrum, torslanda Brf lufthamnen. amhult centrum, torslanda LÄGENHETER NÄRA HAV OCH STAD Brf lufthamnen. Det sköna livet nära havet. Den som en gång har upptäckt Torslandas charm och fördelar har svårt att tänka sig att bo någon annanstans.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00. Plats. Val av justerare

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00. Plats. Val av justerare KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats Stjerneskolans matsal Val av justerare Behörighet, upprop, tid Sammanträdet öppnas. Fråga om dess behörighet. Upprop. Val

Läs mer

2015-09-17 1 (25) Datum och tid 2015-09-29 16:30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00, Kommunfullmäktige sammanträder

2015-09-17 1 (25) Datum och tid 2015-09-29 16:30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00, Kommunfullmäktige sammanträder Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-09-17 1 (25) Sid KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige Datum och tid 2015-09-29 16:30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf 2012-10-15 Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

VÄSTERÅS ÖSTERMALM BOSTADSFAKTA. Österport 1

VÄSTERÅS ÖSTERMALM BOSTADSFAKTA. Österport 1 VÄSTERÅS ÖSTERMALM BOSTADSFAKTA Österport 1 Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 3 rum & kök...sid. 5 4 rum & kök... sid. 14 Våningsplan...sid. 22 Fasadritningar...sid. 25

Läs mer