Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Datum och tid: kl. 8:30 Plats: Oskarshamnssalen Vid förhinder kontakta: Elin Johansson, tel: , e-post: Peter Wretlund (S) Ordförande Per Nygren Sekreterare Ledamöter Peter Wretlund (S), ordförande Andreas Erlandsson (S) Lena ranath (V), 2:e v ordförande Mathias J Karlsson (FP) Eva-Marie Hansson (M), 1:e v ordförande Ersättare Tommy Skoog (C) Elisabeth Wanneby (MP) Ingmar Hjalmarsson (V) Ingemar Lennartsson (KD) Lennart Hellström (M)

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum Dagordning Ärende 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Reviderat förslag till markanvisningsavtal Snickeriet 5, del av Snickeriet 12 samt del av Oskarshamn 3:2 5. Förslag till markanvisningsavtal del av Kristineberg 1:1, Bovieran 6. Uppdrag Kikeboskolan, Sidensvansen 4 7. Kommundirektören informerar 8. Svar på motion nr 1/14 - Oskarshamns kommun tillskriver regeringen om vikten att kommuner måste ha möjligheten att lägga sitt veto mot olje- och gasutvinning 9. Information om organisationen av näringslivsarbetet i Oskarshamn 10. Information om kommunstyrelsens handlingsplan för personer med funktionsnedsättning 11. Information angående dialog med IKO 12. Uppföljning av Almedalen Värdegrund för medverkan i Kalmarsund Pride Ansökan om medfinansiering från S J Robacks Donationsfond till lågflödesmuddring av Koviken i Koviksnäs 15. Styrel - prioritering av elanvändare vid elbrist 16. Reglementen för styrelse och nämnder i Oskarshamns kommun 17. Personalchefen informerar

3 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum Kulturell och estetisk "prova på" - verksamhet - LUPP-uppdrag 19. Svar på medborgarförslag nr 29/14 - Förslag att bygga en cykelväg mellan Skrikebo och Kilen Kommunstyrelsens budget för oförutsedda behov 2015 Anslag Återstår kr kr Tider för föredragande Ärende Föredragande Tid 4. Reviderat förslag till markanvisningsavtal Snickeriet 5, del av Snickeriet 12 samt del av Oskarshamn 3:2 Mark- och exploateringsstrateg öran Landenius 08:30 5. Förslag till markanvisningsavtal del av Kristineberg 1:1, Bovieran Mark- och exploateringsstrateg öran Landenius 6. Uppdrag Kikeboskolan, Sidensvansen 4 Mark- och exploateringsstrateg öran Landenius, Kommundirektör Ann- Christine Vösu 10. Information om kommunstyrelsens handlingsplan för personer med funktionsnedsättning Kommundirektör Ann-Christine Vösu, Personalchef Eva-Carin Öhlin 09: Personalchefen informerar Personalchef Eva-Carin Öhlin Kaffe 09:30 Informationspunkt 09: Information angående dialog med IKO Marknadschef Ted Lindquist 10: Uppföljning av Almedalen 2015 Marknadschef Ted Lindquist 13. Värdegrund för medverkan i Kalmarsund Pride Ansökan om medfinansiering från S J Robacks Donationsfond till lågflödesmuddring av Koviken i Koviksnäs Marknadschef Ted Lindquist Ekonomichef Armin Avdic Reglementen för styrelse och nämnder i Oskarshamns kommun 9. Information om organisationen av näringslivsarbetet i Oskarshamn Utvecklingschef Lars Ljung, kommunsekreterare Per Nygren Kommundirektör Ann-Christine Vösu 11:15 7. Kommundirektören informerar Kommundirektör Ann-Christine Vösu

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning KS 2015/ Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskansli öran Landenius E-post: Tel: Beslutsinstans Kommunstyrelsen Reviderat förslag till markanvisningsavtal Snickeriet 5, del av Snickeriet 12 samt del av Oskarshamn 3:2 Förslag till beslut Reviderat förslag till markanvisningsavtal Snickeriet 5, del av Snickeriet 12 samt del av Oskarshamn 3:2 godkännes. Tidigare markanvisningsavtal Snickeriet 5, del av Snickeriet 12 samt Oskarshamn 3:2 upphävs. Ärendet Kommunfullmäktige har tidigare godkänt förslag till markanvisningsavtal för Snickeriet 5, del av snickeriet 12 samt del av Oskarshamn 3:2. Efter fullmäktiges beslut har två butiker tyvärr valt att lämna projektet. Exploatörens egna krav på en uthyrningsgrad på minst 80 % uppfylldes då inte. Exploatören har nu istället valt att dela in området i två etapper och starta upp med etapp 1. Markanvisningsavtalet har därför revideras med villkor och klargöranden för etapp 1 och etapp 2. Etapp 1 innehåller tre stycken butiker och exploatörens tillträde till marken beräknas ske i slutet av november Bilaga: Reviderat förslag till markanvisningsavtal Snickeriet 5, del av Snickeriet 12 samt del av Oskarshamn 3:2. Ann-Christine Vösu Kommundirektör öran Landenius Mark och exploateringsstrateg 1

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning KS 2015/ Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskansli öran Landenius E-post: Tel: Beslutsinstans Kommunstyrelsen Förslag till markanvisningsavtal del av Kristineberg 1:1, Bovieran Förslag till beslut Förslag till markanvisningsavtal del av Kristineberg 1:1, Bovieran godkännes. Ärendet Bovieran AB planerar att uppföra en byggnad, innefattande totalt 48 stycken lägenheter fördelat på två- respektive tre rum och kök i bostadsrättsutförande samt inglasad klimatstyrd vinterträdgård om ca 1600 kvm. Företaget önskar erhålla ett markanvisningsavtal för att kunna arbeta vidare med marknaden som kan leda till ett framtida konkret etableringsbeslut. Företaget arbetar också aktivt i regionen för att skapa ytterligare projekt i Rinkabyholm, Borgholm och Mörbylånga. Bovieran AB är sedan april 2015 ett helägt dotterbolag till Fastighets AB Balder. Bovieran AB sökte våren 2011 markanvisning i Oskarshamn. Ansökan gjordes efter att kommunen hänvisat till grusplanen vid ölkärret, del av Kristineberg 1:1, som lämpligt område. Platsen uppfyller företagets kriterier där kommunikation och handel ska ligga inom rimligt avstånd och där kommunens lite äldre invånare finner naturligt att bo. För att kunna bygga bostäder på området krävs detaljplaneändring. Planarbete pågår. En miljöteknisk markundersökning är utförd. Del av området är i mindre omfattning förorenat och kan kräva marksanering innan det kan bebyggas. Kostnaden för marksaneringen åvilar kommun. Exploatören skall erlägga en köpeskilling om ca 3,48 Mkr vilket motsvarar 700 kronor/kvm BTA. Tekniska kontoret har beräknat kostnaderna för väganslutning från Östersjövägen/Sturegatans förlängning samt en förbättrad väg till området till ca kronor. Exploatören bidrar med hälften av kostnaden, max kronor, för nämnda åtgärder. Bilaga: Förslag till markanvisningsavtal del av Kristineberg 1:1, Bovieran. Ann-Christine Vösu Kommundirektör öran Landenius Mark och exploateringsstrateg 2

6 Mellan Oskarshamns kommun, Box 706, Oskarshamn, orgnr , nedan kallad Kommunen, genom dess kommunfullmäktige och Bovieran AB, Sofierogatan 3A, öteborg, orgnr , nedan kallad Exploatören, har denna dag träffats följande MARKANVISNINSAVTAL Bakgrund Bovieran AB planerar att uppföra en byggnad, innefattande totalt 48 stycken lägenheter fördelat på två - respektive tre rum och kök i bostadsrättsutförande samt en inglasad klimatstyrd vinterträdgård om cirka 1600 kvm, invid Östersjövägen i Kristineberg. Marken omfattar till stor del en grusplan. 1. Handlingar Till grund för avtalet gäller följande handlingar. - Situationsplan S:1 daterad , bilaga 1. - Konceptbeskrivning Bovieran, bilaga 2. - Ledningskarta befintliga kommunala ledningar L:1 daterad , bilaga Allmänna villkor 2.1 Exploateringsområde eografiskt omfattar åtagandena i detta avtal det markområde, nedan kallat Exploateringsområdet, som redovisas på situationsplan S:1, bilaga 1. Exploateringsområdet omfattar mark inom fastigheten del av Kristineberg 1:1. Kommunen är ägare av fastigheten Kristineberg 1:1 Arean för Exploateringsområdet är cirka kvm. 2.2 Detaljplan Detaljplan kommer att upprättas och bekostas av Kommunen. Planavgift kommer att tas ut vid bygglovgivning. 2.3 Tidplan Målsättningen är att kommunfullmäktige antar detaljplanen under

7 Parterna är överens om att under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft skall Exploatören ha påbörjat uppförandet av byggnaden, Bovieran, senast två år efter tidpunkten för laga krafts vinnande, om inte parterna skriftligen träffar annan överenskommelse. Exploatören skall i god tid före påbörjandet av exploateringen upprätta en tidplan för de allmänna anläggningar, enligt 4:3, som måste vara färdigställda innan Exploatören kan ta byggnaden i bruk. 3. Mark 3.1 Marköverlåtelse En förutsättning för detta markanvisningsavtal är att fastigheten Del av Kristineberg 1:1 om ca kvm överlåtes och försäljs till Exploatören. Fastigheten är markerad med röd kantfärg, bilaga Köpeskilling För marköverlåtelse enligt 3 skall Exploatören till Kommunen erlägga en köpeskilling motsvarande 700 kronor/kvm BTA. Byggnadens BTA är kvm. Vinterträdgård och komplementbyggnader som t.ex. sophus ingår inte i ovan redovisad area men ingår i köpeskillingen. Handpenning erläggs med 10 % av köpeskillingen vid undertecknandet av detta avtal. Resterande belopp erläggs den dag marken tillträds. Om Exploatören underlåter att slutlikvidera köpet eller inte fullgjort sina förpliktelser enligt denna paragraf och Kommunen med anledning häver köpet äger Kommunen rätt att behålla handpenningen som skadestånd. 3.3 Fastighetsbildning Kommunen ansöker om fastighetsbildning. Exploatören bekostar den fastighetsbildning som erfordras för detaljplanens genomförande. Överenskommelsen om fastighetsbildning skall inges av kommunen, biträdes av Exploatören vid underskrivandet av detta avtal. Innan fastighetsbildning vunnit laga kraft skall Exploatören beredas möjlighet att nyttja området för genomförandet av exploateringen. Vid behov skall separat avtal träffas. 4

8 3.4 Ledningsrätt För eventuella kommunala VA-ledningar och andra allmänna ledningar som behöver utrymme inom exploateringsområdet skall ledningsrätt bildas. Någon ersättning för intrånget för ledningarna/ledningsrätten skall inte utgå. 3.5 Lagfartskostnader Exploatören ansvarar för och bekostar ansökan om lagfart med alla därmed förenliga kostnader. 3.6 Tillträde Tillträde sker efter det att betalning till fullo erlagts och när erforderlig fastighetsbildning vunnit laga kraft och sökt bygglov beviljats. 3.7 Köpebrev På tillträdesdagen överlämnar Kommunen till Exploatören kvitterat köpebrev, nytt gravationsbevis samt för lagfarts vinnande erforderliga handlingar. 3.8 Skatter och avgifter Skatter och avgifter, som belöper på tiden före tillträdesdagen, betalas av Kommunen och för tiden därefter av Exploatören. 4. enomförande 4.1 Utformning/estaltning Utformning skall ske efter Bovierans konceptbeskrivning, bilaga Exploatörens åtaganden Exploatören har ansvaret som byggherre och likaså ansvaret för arbetsmiljöfrågor. Exploatören skall uppföra en byggnad för bostäder, se ovan Bakgrund. Exploatören skall bekosta och utföra erforderliga anpassningar i områdets gränser för anslutning till nuvarande mark. 4.3 Kommunens åtaganden Kommunen kommer före tillträdesdagen förbättra in- och utfart samt väg fram till Exploateringsområdet. Exploatören skall vara med och bidra med 50 % av kostnaden för nämnda åtgärder dock maximalt kronor exkl.moms. Ersättningen skall erläggas mot faktura efter det att arbetena är färdigställda och fastighetsreglering vunnit laga kraft. 5

9 Kommunen kommer att demontera befintliga belysningsmaster på området. Kommunen skall före tillträdesdagen sanera marken enligt samhällbyggnadsnämndens beslut och återfylla marken. 4.4 Tillstånd, lov och godkännanden Exploatören ansvarar för att inhämta erforderliga tillstånd, lov och godkännanden enligt särskild lagstiftning. Det kan t ex gälla plan- och bygglagen, miljöbalken samt lokala föreskrifter. 4.5 eoteknisk undersökning Exploatören har möjlighet att fram till tillträdesdagen på egen bekostnad göra en geoteknisk undersökning av Exploateringsområdet och avstår från alla anspråk mot Kommunen på grund av områdets geotekniska beskaffenhet. 4.6 Hantering av förorenade massor före tillträdet Kommunen kommer att vidta och bekosta åtgärder som är nödvändiga enligt tillsynsmyndighetens anvisningar och beslut för att inom området uppföra bostäder. Kommunen kommer att marksanera fastigheten enligt tillståndsmyndighetens beslut innan Exploatörens tillträde kan ske. 4.7 Mark utanför Exploateringsområdet Mark utanför Exploateringsområdet får inte nyttjas såsom upplagsplats eller uppställningsplats utan särskilt tillstånd. 4.8 Tillsyn Exploatören skall tillse att trafik på angränsande gator och gångvägar i anslutning till fastigheten samt till befintlig bebyggelse kan ske på ett tillfredsställande sätt under hela genomförandefasen. 4.9 Syn Syn inom det närliggande området till Exploateringsområdet skall, med hänsyn till naturmark och befintliga gator, gång- och cykelvägar, ledningar och liknande, förrättas gemensamt av parterna dels före igångsättning av arbetena, dels efter arbetenas färdigställande. Kommunen skall kalla till syn och föra protokoll som undertecknas av parterna. 6

10 5. Skyddsåtgärder 5.1 Arbetstider Arbetstider ska anpassas så att de bullernivåer som anges i Naturvårdverkets allmänna råd (2004:15) för byggplatser innehålls. 5.2 Bygg- och anläggningsarbete, byggtrafik Bygg- och anläggningsarbete och byggtrafik skall ske så att störningar för omgivningen minimeras. 5.3 Buller-, damm- och ljusskydd Exploatören skall under byggskedet förhindra störande buller, dammbildning samt ljus för att det inte skapa olägenheter för närliggande grannfastigheter. De bullernivåer som anges i naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) för byggplatser ska innehållas. 5.4 Skydd av parkmark och grönytor Exploatören skall under byggskedet avgränsa och skydda omgivande mark i anslutning till Exploateringsområdet. 5.5 Begränsning av miljöstörande utsläpp Exploatören skall vid arbetenas bedrivande tillse att miljöstörande utsläpp förhindras. 5.6 Brandskydd Exploatören skall säkerställa framkomligheten för räddningstjänstens fordon inom Exploateringsområdet. 5.7 Sprängningsarbeten Vid eventuella sprängningsarbeten skall närliggande fastigheter besiktigas både före och efter. 6. Ledningar 6.1 Ledningsägare Exploatören överenskommer med samtliga berörda ledningsägare om villkor för anslutning. Kommunen påtar sig inte några kostnader för eventuell flyttning av befintliga ledningar på Exploateringsområdet. 6.2 Anläggningsavgift Anslutning av VA sker vid Kommunens anslutningspunkt i tomtgräns. 7

11 Anläggningsavgift för vatten och avlopp inom verksamhetsområdet betalas enligt Kommunens vid debiteringstillfället gällande VA-taxa. 6.3 Dagvattenhantering Exploatörens dagvatten skall följa gällande normkrav på vattenrening innan vattnet når grundvattnet eller recipient. 6.4 Befintligs ledningar Befintliga kända kommunala ledningar finns redovisade på ledningskarta L:1, bilaga 3. Utsättning av ledningar skall beställas av respektive ledningsägare innan byggstart. 7. Kvalitetsangivelser För samtliga material och arbeten gäller att de skall uppfylla svenska normer samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det åligger Exploatören att se till att arbetet till alla delar uppfyller gällande lagar och förordningar. 8. arantier 8.1 Vite Om Exploatören inte har färdigställt byggnationen och erhållit slutbesked senast fem år efter avtalad byggstart enligt 2.3 äger Kommunen rätt till ett engångsvite om kronor. 9. Tvist Tvist mellan Kommunen och Exploatören i anledning av detta avtal avgörs av allmän svensk domstol med Kalmar tingsrätt som första instans. Svensk lagstiftning gäller. 11. Överlåtelse av avtal Detta avtal får inte överlåtas på annan än till helägt bolag inom Bovieran AB utan den andra partens skriftliga medgivande. 12. Ombud Kommunens ombud är öran Landenius. Ombudet äger behörighet att företräda Kommunen inom ramen för detta avtal och där det inte gäller Kommunens myndighetsutövning. Exploatörens ombud är Anders Wimby. Ombudet äger behörighet att företräda Exploatören i alla frågor rörande exploateringen och därvid träffa erforderliga överenskommelser. 8

12 13. Avtalets giltighet Detta avtal gäller under villkor att både Bovieran AB:s styrelse godkänner avtalet samt att det godkännes av kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft. Detta avtal är till alla delar förfallet om inte avtal om köp och exploatering träffats mellan Kommunen och Exploatören senast 6 månader efter det att detaljplan vunnit laga kraft. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Oskarshamn den 2015 öteborg den 2015 För Oskarshamns kommun För Bovieran AB.. Peter Wretlund Kommunstyrelsens ordförande.. Sören Runsteen VD. Ann-Christine Vösu Kommundirektör Peter Wretlund och Ann-Christine Vösus egenhändiga namnteckningar bevittnas. Sören Runsteens och egenhändiga namnteckningar bevittnas

13 PARKERIN 58 PL SOPHUS CYKELFRD ÅRD N BOVIERAN OSKARSHAMN SITUATIONSPLAN SKALA 1:500 (A3) / Liljewall arkitekter 10

14 Bilaga 2 Välkommen till Bovieran Som att bo på Rivieran 11 Bostadsrätt 55+

15 Innehåll 2 Välkommen till Bovieran 4 emenskap, glädje och välmående! 5 Att bo i bostadsrätt 6 rönska hela året - hemma hos dig 8 Bo- & byggnadsfakta 10 Lägenheterna, tillval och planlösningar 20 Planöversikt 22 Boende med Rivierakänsla Välkommen till Bovieran Har du tankar och funderingar kring att flytta? Vi på Bovieran vill göra det enkelt och tryggt för dig att hitta ett nytt boende. Fördelarna med att köpa en helt nybyggd lägenhet är att du får vara med och påverka hur du vill inreda din bostad samt att du slipper besvärliga budgivningar med oviss utgång. Du får ett tryggt och lättskött boende med många kvaliteter, inte minst den unika vinterträdgården. Här kan du umgås med dina grannar i rafflande boulekamper eller njuta av lugnet med en kopp kaffe under något av de 100-åriga olivträden. I Bovieran blåser eller regnar det aldrig och utöver vinterträdgården har alla våra lägenheter en egen uteplats eller balkong. En härlig livsstil! 2 12

16 Det är verkligen roligt att umgås tillsammans med våra trevliga grannar. Det känns också så tryggt att bo här. rannar och nyinflyttade i Bovieran. Vad sägs om ett parti schack medan ni väntar på att maten ska bli klar? 13 3

17 emenskap, glädje och välmående 4 Trädgården är själva hjärtat i Bovieran, skapad för att umgås och att vara i. På boulebanan möter du dina grannar i rafflande kamper. När sedan mörkret fallit kan ni sätta er i någon av de trevliga soffgrupperna under den mjuka belysningen från gårdslyktorna och fortsätta kvällen tillsammans. Midsommarfest i juni eller kräftskiva i september? Duka upp på borden i trädgården och du slipper fundera på om ni kan sitta ute eller inne. I din trädgård blåser eller regnar det aldrig. 14

18 Att bo i bostadsrätt Vad är en bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning till sina medlemmar. Att köpa bostadsrätt När du bestämt dig för en lägenhet reserverar du önskad lägenhet genom att teckna ett bokningsavtal och du betalar in en bokningsavgift. När vi har fått tillräckligt många bokningar för att starta byggnationen ersätts bokningsavtalen till bindande avtal och handpenning betalas in. Slutlikviden betalas i samband med tillträdet. Bostadsrättsföreningen har 48 lägenheter och förmedlas av utsedd mäklare på orten. Kontaktuppgifter till mäklaren på den aktuella orten hittar du på hemsidan www. bovieran.se. Rättigheter & skyldigheter Att inneha och bo i en bostadsrätt medför såväl rättigheter som skyldigheter. I lägenheten får du måla, tapetsera samt utföra mindre ombyggnader och reparationer. Som boende får du alltså själv bestämma vilka reparationer som behöver göras i din lägenhet och när det ska göras. För större förändringar av lägenheten krävs dock styrelsens medgivande. Medbestämmande Du och dina grannar bestämmer gemensamt över era bostäder och ert bostadsområde genom den styrelse som ni väljer vid den årliga föreningsstämman. Under föreningens första verksamhetsår sköter en interimsstyrelse hela verksamheten. När du tillträder lägenheten blir du också medlem i föreningen. Medlemsskapet ger dig inflytande över och ansvar för bostadsrättsföreningens ekonomi och förvaltning. Årsavgift Årsavgiften betalas från tillträdesdagen och månadsvis i förskott. Boendekostnader När du köper din bostadsrätt betalar du insats och upplåtelseavgift, vilket är din lägenhets totala köpeskilling. Utöver detta betalar du en månadsavgift. Den skall täcka din lägenhets andel av föreningens kostnader (som räntor och amorteringar på lån samt drift och underhållskostnader). Hemförsäkring Föreningen håller fastigheten fullvärdeförsäkrad. Utöver detta ska du teckna en hemförsäkring som skyddar dig vid stöld, brand och vattenskada eller om du skulle bli skadeståndsskyldig m m. 15 Bovieran reserverar sig för förändringar av pris, produkt & teknik 5

19 Medelhav Japansk rönska hela året - hemma hos dig 6 16 Tropisk Vinterträdgården består av tre trädgårdstyper. Från Medelhavet ses bland annat mångåriga olivträd och vackra citrusträd i sin fulla prakt. I den Tropiska delen syns härliga palmer och blomsterprakt. Vinterträdgården har ett behagligt temperaturstyrt klimat, som varierar över året. Du slipper helt enkelt regn, snö, vind och brännande sol.

20 Ett axplock av våra växter: I vinterträdgården finns ca 130 st arter och hela st växter, från hela världen! Vi har med stor omsorg valt träd och växter som tillsammans ger dig ett harmoniskt och avkopplande rum att vara i. Du kan t ex njuta av olivträd som är över hundra år gamla. 17 Palmer Citrusträd Fikon Kungsmagnolia Hibiskus Hortensia Camelia Trädormbuskar Agave Näckros Olivträd Papegojblomma 7

21 8 Bo- & byggnadsfakta Våra bostadsrättsföreningar består av 48 lägenheter, den gemensamma trädgården, diverse förrådsbyggnader samt parkeringsplatser. Lägenheterna fördelar sig på tre hus som vardera har tre våningsplan som alla nås av en hiss. Varje lägenhet har en skyddad entré mot trädgården och en egen balkong eller uteplats på utsidan. Den ca kvm stora vinterträdgården är helt inglasad och temperaturstyrd. Den rymmer frodig grönska med medelhavs-, japansk och tropisk miljö. Där finns bekväma sittgrupper, i en harmonisk och avkopplande miljö. Bovieran erbjuder ett tryggt boende. Den gemensamma entrén är kamerabevakad och kopplad till en display i din lägenhet, besökare måste ringa på och du öppnar entrédörren inifrån din lägenhet. Din egen ytterdörr är dessutom en stabil säkerhetsdörr. Konceptet Bovieran byggs enligt samma modell och princip över hela Sverige. 18

22 Byggfakta Hus Balkong: Betong Bjälklag: Betong Lägenhetsskiljande väggar: Betong Uppvärmning: Vattenburna radiatorer Ventilation: Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning Innerväggar: Väggar inom lägenheterna byggs med gipsskivor. ästlägenhet: Plan 2. Med eget pentry Fest-/Hobby-/Träningslokal: Plan 1. Med eget kök och forcerad ventilation Friskvårdsbehandlingsrum: Plan 2 Lägenhetsförråd: Plan 1 3 Vinterträdgård Area: ca kvm Tak: Isolerglas i aluminiumprofiler. Isolerglaskassett med härdat och laminerat glas Högsta invändiga takhöjd: ca 13 m Klimatstyrning: Automatisk Antal växter: ca 3300 st Antal arter: ca 130 st Högsta trädhöjd vid inflyttning: ca 6 m Miljöer: Medelhav, Japansk och Tropisk Skötsel: Renhållning och trädgårdsmästarskötsel ingår i månadsavgiften Aktivitetsyta: Boulebana Lägenheter Våningsplan: 1 3 Antal rum: 2 3 rum och kök Area: kvm Takhöjd plan 1 och 2: 2,5 m. Något lägre i badrum Takhöjd plan 3: 2,5 3,4 m. Något lägre i badrum Månadsavgift: I avgiften ingår värme, VA, kabel-tv (grundutbud), trädgårdsmästarskötsel av vinterträdgården samt teknisk- och ekonomisk förvaltning med fastighetsskötsel Porttelefon: Porttelefon med kamera vid huvudentrén och öppningsenhet med TV-skärm i lägenheten Tillval: Om du bokar lägenheten i god tid före färdigställandet har du möjlighet att påverka utseendet av lägenheten så att den passar just dig Parkering: Föreningen har ca 50 st p-platser, försedda med motorvärmaruttag samt några handikappsplatser Övrigt: Bredband och IP-telefoni finns att tillgå, eget abonnemang får tecknas 19 9

23 Lägenheterna, tillval och planlösningar I Bovieran får du ett nybyggt och trivsamt boende med öppen planlösning och en hög standard. Takhöjden spänner från 2,5 m och på översta våningen upp till 3,4 m. Tillsammans med generösa fönster bidrar det till ljusa och härliga lägenheter. Alla lägenheter har klädkammare/förråd samt ett tillhörande lägenhetsförråd i huvudentrébyggnaden. Det smakfulla köket har som standard köksluckor i slät vit design. Utöver diskmaskin, glaskeramikhäll och integrerad fläktkåpa finns även inbyggd ugn och mikrovågsugn, allt i bekväm arbetshöjd. Med tillvalen som vi erbjuder kan du påverka utseendet av din lägenhet så att den passar just dig. Vi vill att du ska trivas. olven i kök, vardagsrum, sovrum, förråd/klädkammare och hall har alla ekparkett. Badrummet har kakel och klinker från golv till tak och är dessutom utrustat med tvättmaskin och torktumlare

24 Tillvalsprocess Kvalitetsbeskrivning av standardutförande Val i badrum Standard & tillval Badrumskakel, klinker och badrumsinredning. Sker i samband med byggstart Val kök och inredning Standard & tillval Köksluckor, handtag, bänkskivor, vaskar, vitvaror, kökskakel, spegelgarderob och innerdörrar. Sker ca 3 månader efter byggstart Val tapeter och målning Standard & tillval Val av tapeter och målning sker ca 4 månader efter byggstart Om tillval ej görs eller hinner göras inom utsatt tid, monteras standardval i lägenheten. Hall olv Ekparkett Sockel Vit Vägg Tapet Borosan Tak rängat vitt Övrigt Hatthylla samt garderob Vardagsrum olv Ekparkett Sockel Vit Vägg Tapet Borosan Tak rängat vitt Övrigt Fönsterbänk i marmor Sovrum olv Ekparkett Sockel Vit Vägg Tapet Borosan Tak rängat vitt Övrigt Fönsterbänk i marmor Klädkammare/förråd olv Sockel Vägg Tak Övrigt WC/Dusch olv Vägg Tak Övrigt Kök olv Sockel Vägg Tak Övrigt Ekparkett Vit Målade väggar (utan underbehandling) Målat vitt (utan underbehandling) Hylla med klädstång Badrumsklinker Badrumskakel Vitt Duschdörrar i klarglas. Vägghängd toalettstol. Handfat med kommod. Badrumsskåp med spegel och belysning. Spegel infälld i kaklet. Infällda LED spotlights i tak. Tvättmaskin och torktumlare. Arbetsbänk av laminat över maskinerna. Överskåp med slät vit lucka ovan arbetsbänk. Bänkbelysning över arbetsbänk Ekparkett Vit Tapet. Kökskakel över köksbänk rängat vitt Fönsterbänk i marmor. Köksluckor i slät vit design. Handtag av borstat rostfritt stål. Laminatbänkskiva. Vit diskmaskin. Vit integrerad fläktkåpa. Vit inbyggd ugn och mikrovågsugn i arbetshöjd. Infälld glaskeramikhäll. Vit kyl/frys 21 11

25 12 2 rok 64m2 22

26 DM TT WC/D TVÄTT TM H K/F TM TT DM WC/D TVÄTT FRD/5m / LILJEWALL arkitekter à 63,7 m² VARDASRUM m VARDASRUM 3:05 Klädkammare FRD Förråd arderob H K/F L L Back-/Hyllskåp H Högskåp för ugn, micro K/F Kyl/frys DM Diskmaskin TM Tvättmaskin TT Torktumlare DM WC/D Toalett/dusch DM är tryckt innan Detta material alla detaljer var slutligt fastställda. Avvikelser kan förekomma. SOVRUM 2 FRD/ TT WC/D TVÄTT TM TM TT WC/D TVÄTT H K/F L FRD/ 23 13

27 14 3 rok 83m2 24

28 m VARDASRUM H L K/F L SOVRUM 2 FRD/ DM TT WC/D TVÄTT TM K/F H DM 3:04 VARDASRUM TM WC/D TVÄTT TT Klädkammare FRD/ FRD Förråd arderob L Back-/Hyllskåp H Högskåp för ugn, micro K/F Kyl/frys DM Diskmaskin TM Tvättmaskin TT Torktumlare WC/D Toalett/dusch VARDASRUM 25 3:05 Detta material är tryckt innan alla detaljer var slutligt fastställda. Avvikelser kan förekomma. SOVRUM 2 FRD/ 15 H K/F L

29 16 3 rok 87m2 Bovieran reserverar sig för förändringar av pris, produkt & teknik 26

30 Klädkammare FRD Förråd arderob L Back-/Hyllskåp H Högskåp för ugn, micro K/F Kyl/frys DM Diskmaskin TM Tvättmaskin TT Torktumlare SOVRUM 2 WC/D Toalett/dusch FRD/ Detta material är tryckt innan VARDASRUM 3:01 H K/F L alla detaljer var slutligt fastställda. Avvikelser kan förekomma. TT WC/D TVÄTT TM DM TM WC/D TVÄTT TT DM H K/F L FRD/ SOVRUM 2 VARDASRUM m 27 17

31 18 3 rok 87m 2 vid gavel 28

32 Klädkammare FRD Förråd arderob L Back-/Hyllskåp H Högskåp för ugn, micro K/F Kyl/frys DM Diskmaskin TM Tvättmaskin TT Torktumlare WC/D Toalett/dusch Följande lägenheter har fönsterplacering här: 10:06, 10:11, 11:06, 11:11, 12:06, 12:11 Följande lägenheter har fönsterplacering här: 10:01, 10:16, 11:01, 11:16, 12:01, 12:16 VARDASRUM SOVRUM 2 FRD/ H K/F L TT WC/D TVÄTT TM DM TM WC/D TVÄTT TT DM Detta material är tryckt innan alla detaljer var slutligt fastställda. Avvikelser kan förekomma m 19

33 FRD/ L L Plan 1 TT WC/D TVÄTT TM DM DM TM TT WC/D TVÄTT TT WC/D TM TVÄTT WC/D TM TVÄTT TT FRD/ FRD/ SOVRUM 2 SOVRUM 2 UTEPLATS SOVRUM 2 TT WC/D TVÄTT TM H K/F TM WC/D TVÄTT L FRD/ SOVRUM 2 SOVRUM 2 TT WC/D TM TVÄTT TT L FRD/ SOVRUM 2 K/F H TT WC/D TM TVÄTT FRD/ SOVRUM 2 VARDASRUM K/F H VARDASRUM FRD/ SOVRUM 2 SOVRUM 2 H K/F L DM DM DM DM TT WC/D TVÄTT TM TM WC/D TVÄTT TT H K/F L FRD/ TM TT WC/D TVÄTT FRD/ DM EL ENTRÉ FRD/ H FRD/ WC/D WC/D TVÄTT FRD/ TT TM TM TT K WC/D TVÄTT FRD/ DM VARDASRUM TEKNIK BRF UTRYMME 2 VARDASRUM DM K/F K/F H H UTEPLATS 30 DM L K/F H DM UTEPLATS VARDASRUM L VARDASRUM DM UTEPLATS SOVRUM 2 WC/D TVÄTT TM TT TT TM K/F UTEPLATS FÖRRÅD L K/F H L VARDASRUM BRF UTRYMME 1 WC/D TVÄTT TT TM FRD/ SOVRUM 2 VARDASRUM WC/D TVÄTT SOVRUM 2 FRD/ VARDASRUM UTEPLATS WC/D TVÄTT VARDASRUM MATSAL/ EMENSAMLOKAL TM DM UTEPLATS TT WC/D TVÄTT TM FRD/ TT WC/D TVÄTT TM SOVRUM 2 H K/F L FRD/ L L H K/F L H K/F VARDASRUM TM WC/D TVÄTT TT DM VARDASRUM H K/F L FRD/ SOVRUM FRD/ DM VARDASRUM DM DM K/F H WC/D TM TVÄTT TT DM H L K/F H K/F L VARDASRUM TT WC/D TM TVÄTT FRD/ VARDASRUM UTEPLATS TT DM WC/D TVÄTT VARDASRUM VARDASRUM TM FRD/ DM SOVRUM 2 FRD/ L K/F L Pla TT WC/D TVÄTT TM UTEPLATS UTEPLATS DM VARDASRUM VARDASRUM UTEPLATS DM VARDASRUM UTEPLATS DM K/F H SOVRUM 2 L DM L H K/F FRD/ TT H K/F L H K/F H UTEPLATS UTEPLATS SOVRUM 2 SOVRUM 2 FRD/ PASSAE UTEPLATS H K/F VARDASRUM VARDASRUM UTEPLATS 20 VARDASRUM VARDASRUM FÖ

34 FRD/ n2 ÖRRÅD H K/F K/F H TT WC/D TM TVÄTT WC/D TM TVÄTT TT DM DM DM DM FRD/ L FRD/ TM H L DM K/F H WC/D TM TVÄTT TT DM H K/F WC/D TM TVÄTT TT L FRD/ K/F H VARDASRUM DM DM DM DM FRD/ VARDASRUM SOVRUM 2 SOVRUM 2 FRD/ / DM VARDASRUM TT WC/D TVÄTT TM DM DM WC/D TM TVÄTT TT L H K/F L FRD/ FRD/ SOVRUM 2 K/F H TT WC/D TM TVÄTT SOVRUM 2 VARDASRUM K/F H VARDASRUM FÖRRÅD FRD/ SOVRUM 2 SOVRUM 2 TM TT WC/D TVÄTT DM FRD/ FLÄKTRUM VARDASRUM K/F H H TM TT TT TM FRD/ FÖRRÅD WC/D TVÄTT DM VARDASRUM K/F FRD/ L K/F H 31 WC/D TVÄTT TT TM VARDASRUM DM L L VARDASRUM FRD/ FÖRRÅD VARDASRUM FRD/ DM FRD/ WC/D TVÄTT TM TT WC/D TVÄTT DM K/F H WC/D TM TVÄTT TT TT TM FRD/ TM WC/D TVÄTT TT H L K/F WC/D TM TVÄTT WC/D TVÄTT L FRD/ VARDASRUM H K/F L TT WC/D TM TVÄTT K/F H K/F H VARDASRUM L SOVRUM 2 SOVRUM 2 FRD/ SOVRUM 2 VARDASRUM SOVRUM 2 WC/D TM TVÄTT TT VARDASRUM VARDASRUM TT DM SOVRUM 2 FRD/ SOVRUM 2 TT WC/D TVÄTT TM DM FRD/ FRD/ SOVRUM 2 L K/F L WC/D TM TVÄTT DM VARDASRUM H TT DM WC/D TM TVÄTT TT FRD/ VARDASRUM L K/F VARDASRUM L TT WC/D TM TVÄTT VARDASRUM FRD/ WC/D TVÄTT K/F H H K/F L K/F H VARDASRUM SOVRUM 2 Plan L FRD/ TT WC/D TVÄTT TM SOVRUM 2 SOVRUM 2 L TT SOVRUM L VARDASRUM VARDASRUM VARDASRUM SOVRUM 2 VARDASRUM K/F DM DM H 21

35 22 Boende med Rivierakänsla När +55-boendet i Bovieran på Tröinge Ängar invigdes var flertalet av de 48 lägenheterna redan sålda. Intresset för att bo tillsammans med andra i ungefär samma ålder och med intresse av en gemenskap i boendet var större i Falkenberg än på många andra orter. Boendet i Bovieran sker i form av bostadsrättsägande i en miljö med en 1600 kvm stor, inbyggd och uppvärmd vinterträdgård alldeles utanför dörren. Samtliga lägenheter har dessutom egen balkong, förråd och tillgång till en gästlägenhet. 32 Lättillgängliga parkeringsplatser med motorvärmare och ett rymligt, låst, cykelförråd i anslutning till huset. Bovierankonceptet finns på flera orter i Sverige. Följaktligen finns många olika exempel att titta på och erfarenheter att ta del av för den som är intresserad. Här i Falkenberg visade det sig ganska snabbt att både boendeformen och orten har en stor dragningskraft på övriga landet. Av det följer att fler än hälften av de som idag bor i Bovieran flyttat hit från andra platser i landet.

36 Fantastisk gemenskap i Bovieran Vi har kanske haft en fantastisk tur men vi har verkligen en helt otrolig gemenskap bland oss som bor här. Alla har valfriheten att delta eller inte i gemenskapen. Å andra sidan; har man väl valt att bo så här har man nog en social läggning och en vilja att träffa och umgås med andra, säger Ingvar Johansson som är ordförande i Bovierans bostadsrättsförening. För något år sedan tyckte Ingvar och hans sambo att det var dags att flytta från villan i Fajansområdet. Ungefär i samma veva hade de läst om Bovieran i Varberg som var under byggnad. Det såg ju trevligt ut i Varberg. Att det sedan kom att byggas här i Falkenberg så snabbt inpå var inte riktigt vad vi förväntat oss. Men vi hoppade på tåget och kollade att den lägenhet vi tittat på i Varberg även fanns ledig här. Hela konceptet tilltalade oss, säger Ingvar Johansson. Den stora tempererade trädgården med möjligheter till avkoppling eller aktivitet Trädgården är en fantastisk tillgång! Hit kan man gå oavsett om det regnar eller snöar, året om. var en av de bidragande orsakerna till att Ingvar och Ann-Kristin flyttade till Bovieran. Trädgården är en fantastisk tillgång! Hit kan man gå oavsett om det regnar eller snöar, året om. Vill man prata en stund finns nästan alltid någon på plats. Eller så sitter man för sig själv om det känns bättre, säger Ingvar Johansson. Förutom gemenskapen i trädgården poängterar Ingvar intresset för de övriga som genomsyrar hela boendet: Vi bryr oss om varandra. Ska man resa bort under en kortare eller längre period så berättar vi det. Och eftersom fler än hälften av oss som bor här kommer från andra orter än Falkenberg är ofta många ute och reser, säger Ingvar Johansson. Fredagsunderhållning Bland de boende på Bovieran i Falkenberg samsas många olika yrkesgrupper och intressen. Många är dessutom fortfarande aktiva i yrkes- och föreningslivet. emensamt är att alla har tillgång till ett enkelt och opretentiöst umgänge med sina grannar när andan faller på. Tack vare att vi har ett flertal boende som både sjunger och spelar instrument har vi gratis underhållning många fredagar! I ett mer vanligt boende kanske du hälsar på grannen i porten eller i trappen. Här är det enkelt att träffas i trädgården oavsett om man är två eller flera som vill ses, säger Ingvar Johansson. Alla vi som bor här tycker det är ett kanonbra boende. Självklart måste man tycka att det är trevligt att träffa och umgås med andra människor för att kunna utnyttja boendeformen fullt ut. Men, vill man inte umgås så är det ingen som tvingar en

37 Terafon AB Foto: Martin Borg/Wannborga Bild Bovieran grundades 2005 i Torslanda öteborg. Konceptet är patentskyddat i 22 EU-länder och Norge. Bovieran blev 2015 års mottagare av Kalmar Kommuns Statsbyggnadspris. Bovieran AB ingår sedan 2015 i koncernen för det börsnoterade bolaget Fastighets AB Balder. Av trycktekniska skäl kan färgerna i bilderna avvika från verkligheten. Bovieran reserverar sig för förändringar gällande pris, produkt och teknik. Läs mer om Bovieran på 34 Som att bo på Rivieran

38 Bovieran Oskarshamn ledningar Utskriftsdatum: Skala 1:1 000 ± Brandposter Nedstigningsbrunn Servisventil Luftningsventil Tillsynsbrunn Vakuumbrunn m Avstängningsventil Spolpost Tillsynsbrunn Nedstigningsbrunn UtloppVakuumbrunn Mätbrunn Proppning Avstängningsventil Proppning 35 Pumpstation Oskarshamns kommun Enbart för internt bruk

Som att bo på Rivieran. Välkommen till Bovieran Bostadsrätt 55+

Som att bo på Rivieran. Välkommen till Bovieran Bostadsrätt 55+ Som att bo på Rivieran Välkommen till Bovieran Bostadsrätt 55+ Innehåll 2 Välkommen till Bovieran 4 emenskap, glädje och välmående! 5 Att bo i bostadsrätt 6 rönska hela året - hemma hos dig 8 Bo- & byggnadsfakta

Läs mer

Brf Bovieran Jönköping Anna Axelsson Caroline Biselius 036-35 41 80 sf.jonkoping@svenskfast.se

Brf Bovieran Jönköping Anna Axelsson Caroline Biselius 036-35 41 80 sf.jonkoping@svenskfast.se Brf Bovieran Jönköping Anna Axelsson Caroline Biselius 036-35 41 80 sf.jonkoping@svenskfast.se Njut av din trädgård varje dag Ett unikt boende Bovieran är ett patentskyddat och helt nytt slags boende på

Läs mer

Brf Bovieran Helsingborg Anna Ernér Tel 042-38 30 50 Stellan Kjellsson Tel 042-38 30 58

Brf Bovieran Helsingborg Anna Ernér Tel 042-38 30 50 Stellan Kjellsson Tel 042-38 30 58 Brf Bovieran Helsingborg Anna Ernér Tel 042-38 30 50 Stellan Kjellsson Tel 042-38 30 58 Njut av din trädgård varje dag Ett unikt boende Bovieran är ett patentskyddat och helt nytt slags boende på bostadsmarknaden.

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren BOFAKTA Bostadsrättsföreningen Väktaren Så här går det till att köpa bostadsrätt Steg för steg 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

Inredarens val. Brf Ofelia, preliminär

Inredarens val. Brf Ofelia, preliminär Inredarens val Brf Ofelia, preliminär Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi kallar Inredarens

Läs mer

Inredarens val. Skogsstjärnan, preliminär

Inredarens val. Skogsstjärnan, preliminär Inredarens val Skogsstjärnan, preliminär Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi kallar

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär Inredarens val Sjödalen, Huddinge preliminär 3D Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi

Läs mer

Tegelviken 58-100 kvm 2-4 r o k. Naturnära bostadsrätter med en stilren design såväl exteriört som interiört.

Tegelviken 58-100 kvm 2-4 r o k. Naturnära bostadsrätter med en stilren design såväl exteriört som interiört. Tegelviken 58-100 kvm 2-4 r o k Naturnära bostadsrätter med en stilren design såväl exteriört som interiört. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som

Läs mer

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro Ritningar och beskrivningar Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro 1 Välkommen till ditt nya hem! När du är ute och tittar på lägenheter så är det inte bara en ny bostad du är ute efter. Du letar efter

Läs mer

Dagon Skönvik AB. Kaserngården 13 Tel. 023-693 20 791 40 FALUN info@dalark.se. 0225-537 42 www.dagon.se

Dagon Skönvik AB. Kaserngården 13 Tel. 023-693 20 791 40 FALUN info@dalark.se. 0225-537 42 www.dagon.se Objektbeskrivning BJÖRKBACKEN, Skönvik Säter Fastigheten Skönvik 1:6, Jönshyttevägen 1, 783 32 Säter. Belägen i Säters kommun, Säters församling, skattesats 2008; 35,02. Bostadskoncept Beskrivna lägenheter

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

hamregård 16 radhus med uterum

hamregård 16 radhus med uterum hamregård 16 radhus med uterum 2 Basa Ludv 118 Tfn www EDELSBERSVÄEN 30 B Carport Förråd arkering EDELSBERSVÄEN 28 BO BEKVÄMT I RDHUS rk B igsbergsgatan 18 23 Stockholm vxl 08-658 99 30.basark.se Uterum

Läs mer

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr LINDBACKEN Storstensvägen 51-87, - UPPSALA Storlek: Byggår: 113,5 kvm 2015/2016 Antal rum: 5 rum & kök Pris: 2 900 000-3 100 000 kr Nybyggt bostadsrättsradhus i attraktiva Lindbacken! Detta moderna och

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kalkstensvägen 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kalkstensvägen 17 Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 46 m² Område Victoria Park Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Njut av all komfort som Victoria Park kan erbjuda; restaurang, inom-

Läs mer

Lillhamra, Västerås. Ritningar och beskrivningar

Lillhamra, Västerås. Ritningar och beskrivningar Lillhamra, Västerås Ritningar och beskrivningar 1 Hitta ditt drömhem bland våra radhus och lägenheter LILLHAMRA 28 lägenheter 8 radhus Parkeringsplatser på gården Lägenhetsförråd LÄGENHETERNA Ingång från

Läs mer

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Björkviken. Brf Björkviken Bofakta

Björkviken. Brf Björkviken Bofakta Brf Björkviken Bofakta Välkommen till Brf Björkviken i Borgholm Med bästa läge mitt emellan Borgholm och Köpingsvik ligger Björkviken med havet som närmsta granne. Området ligger mitt i det öländska lugnet

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Västra Gatuadress Östra Eriksbergsgatan 79 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Östra Eriksbergsgatan 79 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En ljus, välplanerad och väl ljudisolerad lägenhet med härlig balkong i rätt

Läs mer

HISS OCH HÄRLIGA UTEMILJÖER

HISS OCH HÄRLIGA UTEMILJÖER Brf ROTTNEROS, FARSTA NYA BOSTÄDER MED RADHUSKÄNSLA, HISS OCH HÄRLIGA UTEMILJÖER NYTT HEM MED BÄSTA LÄGE I korsningen Värmlandsvägen/Rottnerosbacken i Farsta planerar vi att uppföra två hus med totalt

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

Lenvädersgatan 11. Län. Västra Gatuadress Lenvädersgatan 11. Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 0 m² Område Biskopsgården Tillträde tidigast

Lenvädersgatan 11. Län. Västra Gatuadress Lenvädersgatan 11. Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 0 m² Område Biskopsgården Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 0 m² Område Biskopsgården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Väldigt lugnt område i bra och välskött förening! Bra förbindelser

Läs mer

Lindö Ängar 47 lägenheter med inflyttning oktober 2015.

Lindö Ängar 47 lägenheter med inflyttning oktober 2015. lägenheter med inflyttning oktober 01. OM PROJEKTET ligger i området Lindö i Norrköping, precis bredvid Hemköp. Totalt i området byggs tre punkthus där BRABOs hyresrätter kommer att ligga i ett av dem.

Läs mer

BOFAKTA. 24 bostadsrätter på Vikaholm

BOFAKTA. 24 bostadsrätter på Vikaholm BOFAKTA 24 bostadsrätter på Vikaholm Steg för steg Så här går det till att köpa bostadsrätt 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Skånegatan 18 B Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Skånegatan 18 B Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och trevligt område med gångavstånd till city och park endast

Läs mer

Hagabo. Brf Haganäs i Älmhult Bofakta

Hagabo. Brf Haganäs i Älmhult Bofakta Hagabo Brf Haganäs i Älmhult Bofakta Hagabo Välkommen till Brf Haganäs i Älmhult I Älmhults nya och naturnära bostadsområde Hagabo planerar vi för tolv moderna och välutrustade bostadsrätter i fyra olika

Läs mer

Län Halland Gatuadress Linimentvägen 17 B Kommun Kungsbacka Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Halland Gatuadress Linimentvägen 17 B Kommun Kungsbacka Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Att bostaden ligger på markplan ger en radhuskänsla med direkt utgång till trädgård.

Läs mer

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Byggherre: JB Kollberg & Company AB Ansvarig Fastighetsmäklare: Välkommen till Värmdövägen 629, Björknäs! Med centralt läge, bland Björknäs trevliga villabebyggelse, tillgång

Läs mer

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 4 rum (2 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Välkomna till www.hemverket.se - Sida 2 av 16 Hall Stor hall

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

HÖGBO, FALUN NATURNÄRA CHARM I ETT HUS MED ANOR

HÖGBO, FALUN NATURNÄRA CHARM I ETT HUS MED ANOR HÖGBO, FALUN NATURNÄRA CHARM I ETT HUS MED ANOR HÄR BOR DU GRANNE MED SKIDSPÅR OCH LUGNETS NATURRESERVAT HSB ÄR INTE SOM ANDRA BYGGBOLAG TILL ATT BÖRJA MED ÄR VI INTE ETT BYGGBOLAG Vi på HSB bygger över

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE 4:a - Full sundsutsikt i Lomma. Här bor du överst i en spatiös lägenhet om 132,5 m² på våning 6 av 7. Helt fri och enastående sundsutsikt

Läs mer

KVARTERET ÄNGHOLMEN 1

KVARTERET ÄNGHOLMEN 1 KVARTERET ÄNHOLMEN 1 RYDEBÄCK STATION, HELSINBOR 74 HYRESLÄENHETER VARAV 55 ÄR TRYHETSBOSTÄDER HELSINBOR RAMLÖSA KVARTERET ÄNHOLMEN RYDEBÄCK LUMSLÖV HVEN LANDSKRONA HITTA HEM I RYDEBÄCK Kvarteret Ängholmen

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket nära till bra kommunikationer och kommande station för pendeltåg.

Läs mer

BRF KALLSKÄR, FARSTA NYA BOSTÄDER MED RADHUSKÄNSLA, HISS OCH HÄRLIGA UTEMILJÖER

BRF KALLSKÄR, FARSTA NYA BOSTÄDER MED RADHUSKÄNSLA, HISS OCH HÄRLIGA UTEMILJÖER BRF KALLSKÄR, FARSTA NYA BOSTÄDER MED RADHUSKÄNSLA, HISS OCH HÄRLIGA UTEMILJÖER NYTT HEM MED BÄSTA LÄGE På Värmlandsvägen, nära Farsta centrum, är det nu dags att bygga den avslutande etappen med ca 20

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

SPONSORPAKET KALMARSUND PRIDE 2015

SPONSORPAKET KALMARSUND PRIDE 2015 KALMARSUND PRIDE 2015 Bakgrund och Syfte Kalmarsund Pride är en ideell förening som bildades i mars 2015 och som arbetar för att stärka homosexuellas, bisexuellas, trans -och queerpersoners rättigheter

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Svensknabbevägen 23. Svensknabbevägen 23. www.hemverket.se - Sida 1 av 15

Svensknabbevägen 23. Svensknabbevägen 23. www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55 m² Område Svensknabben Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " På väg ut mot Svensknabben passerar du Kalmarbygdens Fältrittklubb.

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Kanotvägen 10 Kommun Arvika Storlek 5 rum (2 sovrum) / 128,3 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Kanotvägen 10 Kommun Arvika Storlek 5 rum (2 sovrum) / 128,3 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Arvika Storlek 5 rum (2 sovrum) / 128,3 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Underbart läge med en utsikt man aldrig får nog av. Vill man ha närhet till vatten

Läs mer

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 fasadskiss, hustyp A Här erbjuds lägenheter med exklusivt läge vid Sävån. Närhet till bad och sandstrand

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt med markplan på uteplatsen och hörnläge. Goda kommunikationer och cykelavstånd

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Stralsundsvägen 76 Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Stralsundsvägen 76 Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett av de bästa lägena i föreningen med fri utsikt åt båda hållen och ingen

Läs mer

Nya hem nära natur och bad i Märsta. Välkommen till Brf Solrosen, Märsta Port

Nya hem nära natur och bad i Märsta. Välkommen till Brf Solrosen, Märsta Port ya hem nära natur och bad i Märsta. Välkommen till Brf Solrosen, Märsta ort Välkommen till Märsta Bekväm närhet till centrum och pendeltåg I Brf Solrosen hittar du ett nytt boende nära det mesta. Här bor

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Slussvaktaren Åhlin & Ekeroth bygger 16 vackra parhus i Heda Ljungsbro. Unikt läge vid Göta kanal

Slussvaktaren Åhlin & Ekeroth bygger 16 vackra parhus i Heda Ljungsbro. Unikt läge vid Göta kanal Slussvaktaren Åhlin & Ekeroth bygger 16 vackra parhus i Heda jungsbro Unikt läge vid öta kanal Vardagsrummets yttre del har extra takhöjd på ca fem meter och med generösa fönsterytor över två plan. Vardagsrummet

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevliga omgivningar med stora gröna ytor

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Bjerehov 7 A Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Bjerehov 7 A Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten har det bästa läget i föreningen med fri utsikt och inga hus som

Läs mer

Askekärret 2B. Län. Askekärret 2B Götaland Kommun Stenungsund Storlek 4.0 rum / 95 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Askekärret 2B. Län. Askekärret 2B Götaland Kommun Stenungsund Storlek 4.0 rum / 95 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Stenungsund Storlek 4.0 rum / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Här bor Ni med bostadsrättens alla fördelar

Läs mer

Gamla Näsby. Brf Herrgårdsparken Bofakta

Gamla Näsby. Brf Herrgårdsparken Bofakta Brf Herrgårdsparken Bofakta Välkommen till Brf Herrgårdsparken på Gamla Näsby, Kristianstad Där staden möter landet i naturnära Gamla Näsby planerar vi för tolv moderna och välutrustade bostadsrätter i

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Bergagatan 22 A Kommun Ljungby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Bergagatan 22 A Kommun Ljungby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag fastnade för det generösa vardagsrummet med annorlunda vinkel och

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

HERRGÅRDSLIV I JÄRVASTADEN

HERRGÅRDSLIV I JÄRVASTADEN Brf HERRGÅRDEN, JÄRVASTADEN HERRGÅRDSLIV I JÄRVASTADEN NYTT HEM MED BÄSTA LÄGE I ett av Järvastadens lugna och trivsamma villakvarter planerar vi att bygga Herrgården. Huset ligger högt beläget, omgivet

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Verkstadsgatan 1 A Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Verkstadsgatan 1 A Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Välkomna in till denna fantastiska lägenhet på lugnt läge med gångavstånd

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala Presentation Stilfullt inredd gavellägenhet med modern och kvalitativ inredning om 3 R+K (83 m 2 ) samt stor inglasad

Läs mer

LÄGENHETSDRÖM. Toppmodernt med mycket hög standard mitt i city. Brf Oscar C, Örebro

LÄGENHETSDRÖM. Toppmodernt med mycket hög standard mitt i city. Brf Oscar C, Örebro LÄGENHETSDRÖM Toppmodernt med mycket hög standard mitt i city. Brf Oscar C, Örebro För dig som söker en bostad långt utöver det vanliga Nu finns ett unikt tillfälle att förvärva en nybyggd lägenhet med

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Hagtornsvägen 11 Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Hagtornsvägen 11 Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenhet med unika fönster med fint ljusinsläpp. Insynsskyddat läge och

Läs mer

Bergkristallsgatan 44

Bergkristallsgatan 44 Bergkristallsgatan 44 Tynnered, Göteborg Ansvarig mäklare Fastighetsmäklare Att arbeta med människor är något jag trivs med och har erfarenhet av. RUM: 3 rum + Kök TYP: Lägenhet 031-7344950 BOAREA: 77

Läs mer

Exklusiv medelhavsinspirerad 3:a i Kista

Exklusiv medelhavsinspirerad 3:a i Kista Objektbeskrivning Exklusiv medelhavsinspirerad 3:a i Kista Stockholm, Kista Sorögatan 117 Boarea: 80 m 2 Avgift: Utgångspris: 4 100 kr 1 500 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr 639 -använd länken i

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Här njuter man av att bo mitt i en väletablerad stadsdel med

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Aktrisgatan 16 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 62 m² Område Lindeborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Aktrisgatan 16 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 62 m² Område Lindeborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 62 m² Område Lindeborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Välskött förening med fin gård och med närhet till bland annat Emporia, Svågertorp

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området är lugnt och jag trivs jättebra! -- Annette Kjell, säljare www.hemverket.se

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 1 395 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 1 395 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 1 395 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE 3:a - i populära brf Magnolia Lomma Entrén tar hand om kläder och skor strax innanför dörren och garderober att stuva undan kläder i.

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY

NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY PRESENTATION Lyyskis Fastigheter kan i samarbete med Villes Byggservice AB erbjuda dig ett nytt boende i Godby centrum. Under våren 2014 uppförs ett parhus bestående

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Kilian Zollsgatan 9B. Län Skåne Gatuadress Kilian Zollsgatan 9B Kommun Malmö Storlek 1.0 rum / 28 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Kilian Zollsgatan 9B. Län Skåne Gatuadress Kilian Zollsgatan 9B Kommun Malmö Storlek 1.0 rum / 28 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1.0 rum / 28 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Denna fantastiska 1:a på 28 kvm ligger inom gångavstånd till

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Soldatvägen 53 Kommun Sollentuna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 66 m² Område Viby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Soldatvägen 53 Kommun Sollentuna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 66 m² Område Viby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Sollentuna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 66 m² Område Viby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Familjevänligt boende i trevliga villakvarter med naturen inpå knuten

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Ugglevägen 25 Kommun Nacka Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Ekängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Ugglevägen 25 Kommun Nacka Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Ekängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Nacka Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Ekängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Attraktivt läge med närhet till både natur och stad - promenadavstånd till

Läs mer

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS New England - BOBERGA VRETBO - De senaste åren har jag gång på gång stött på behovet från många kunder, att kunna kombinera trygghet och bekvämlighet, funktion och design

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

Sandelsgatan 14. Sandelsgatan 14. www.hemverket.se - Sida 1 av 16

Sandelsgatan 14. Sandelsgatan 14. www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Område Nedre Gärdet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Uteplats i söderläge mot inhägnad innergård med inglasad balkongdel.

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

Ligustergränd 13. Västra Gatuadress Ligustergränd 13 Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 84 m² Område Bohus Tillträde tidigast

Ligustergränd 13. Västra Gatuadress Ligustergränd 13 Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 84 m² Område Bohus Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 84 m² Område Bohus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Mysiga och lugna återvändsgatan Ligustergränd.

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Lorensborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll direkt för den fria utsikten när jag kom in i lägenheten första

Läs mer

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nyrenoverat och välplanerat parhus med lättskött och solig trädgård.

Läs mer