LS Drivkrafter för kollektivt resande till Arlanda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LS 1102-0283. Drivkrafter för kollektivt resande till Arlanda"

Transkript

1 LS Drivkrafter för kollektivt resande till Arlanda En kvalitativ undersökning bland resenärer i Stockholms och Uppsala län Juni 2011

2 Innehåll 1 Sammanfattning Bakgrund, syfte och metod... 6 Bakgrund... 6 Syfte och frågeställningar... 6 Metod...7 Målgrupp Förutsättningar och förväntningar vid resa till Arlanda... 9 Många moment innan man når Arlanda... 9 Respolicy styr inte resor till och från Arlanda Behov vid resa till och från Arlanda Pålitlighet Tid snabb resa Smidighet...12 Pris...13 Skillnad i behoven till och från Arlanda Beslutsprocess Kännedom och attityd till befintliga resealternativ Kännedom och generell erfarenhet...16 Arlanda Express snabbt och bekvämt från centralstationen...17 SL och Upptåget med byte i Upplands Väsby okänt och mindre intressant...17 Pendeltåg till Märsta och SL-buss inte ett alternativ...18 Upptåget ett snabbt alternativ...18 SJ fjärrtåg dåligt rykte...19 Flygbussarna prisvärt men tar tid...19 Swebus relativt okänt men liknar Flygbussarna SuperShuttle okänt men intressant Buss 801 tar för lång tid Taxi snabbt och smidigt...21 Bil privatbil attraktivt för barnfamiljer Uppfattning om aktörer och prisstruktur Biljetter Information Attraktivare kollektivtrafik synpunkter och förslag Pendeltåg - intressant för dem som bor nära en pendeltågsstation Infartsparkering kan vara intressant i Stockholm Miljö viktigt men inte ett skäl för att åka kollektivt Incheckningsmöjlighet vid anslutningsresor bra, men idag går det lika bra att göra det med mobilen...31 Anslutningsmöjligheter ju fler, desto bättre...31 Priser premiera kollektivt resande Biljetter bättre samordning efterfrågas Information bättre överblick efterfrågas (39)

3 11 Målgrupper med potential för ökat kollektivt resande Slutsatser och rekommendationer...35 Skillnad mellan målgrupper Åtgärder för att öka det kollektiva resandet till Arlanda...37 Mer flexibla färdmedel...37 Utvecklad och lättillgänglig trafikinformation...37 Enklare biljettlösningar...37 Ekonomiska incitament Policy/direktiv från arbetsgivare Appendix: Stockholm, alternativ för resa till och från Arlanda...39 Appendix: Uppsala, alternativ för resa till och från Arlanda (39)

4 1 Sammanfattning I det EU-finansierade projektet Satsa samverkan för bättre kollektivtrafik är SL samordnare för arbetspaketet 2:1 Stärkt kollektivtrafik i korridoren Stockholm-Arlanda-Uppsala. För del C, Aktiv marknadskommunikation och produktutveckling för kollektivtrafiken har Sweco Infrastructure AB och Ipsos genomfört en kvalitativ undersökning med syfte att få kunskap om vilka drivkrafter som ligger till grund för resande till och från Arlanda samt vilka faktorer som kan få resenärer att i högre grad välja kollektiva färdmedel för sitt resande. Fyra fokusgrupper genomfördes med privat- och affärsresenärer boende i Stockholm respektive Uppsala. Fokusgrupperna kompletterades med fyra djupintervjuer med mycket frekventa affärsresenärer. Sammanlagt 32 resenärer deltog i studien som genomfördes i maj Det primära behovet vid resa till Arlanda är givet att komma i tid. Det följs av behovet av en snabb och smidig resa. En snabb resa avser restiden från dörr till dörr. En smidig resa kännetecknas av få byten, bra bagagelösningar och ett bekvämt färdmedel. Priset är också en faktor som är betydelsefull, särskilt för privatresenärer. Resenärer har en god bild av de resealternativ som finns, och uppfattningen är främst baserad på erfarenhet. Valet av resealternativ är en kombination av alternativens för- och nackdelar samt resenärernas upplevda behov beroende på resans förutsättningar. Ju närmare dörr till dörr och ju färre faktorer det finns att ta hänsyn till som kan gå fel, desto attraktivare blir ett resealternativ. Val av färdmedel görs ofta i nära anslutning till resan då resenärerna vill ha flexibilitet och möjlighet att välja resealternativ efter aktuella förutsättningar (sällskap, bagage, trafiksituation, väder etc). Resenärer upplever att resandet till och från Arlanda fungerar bra. Att köpa biljetter är i regel inget problem men resenärer önskar bättre samordning av biljetter mellan operatörerna. Resenärer söker sällan information, men om de gör det i förväg uppfattar de att de hittar vad de är ute efter på operatörernas hemsidor. Väl i trafikmiljön finns dock ett behov av bättre överblick, och det uppfattas som svårt att få en översikt av tillgängliga alternativ. Det som skulle kunna öka det kollektiva resandet till och från Arlanda och göra det mer attraktivt är en kombination av funktionella förbättringar och ekonomiska incitament. Resenärerna efterfrågar mer flexibla färdmedel med fler anslutningsmöjligheter där Arlanda utgör bytespunkt snarare än centralstationerna i Stockholm och Uppsala. Med utvecklad trafikinformation i realtid lyfts också de kollektiva färdmedlen fram som tillgängliga alternativ. 4 (39)

5 Det finns särskilt en möjlighet att påverka resenärers val av resa från Arlanda, där beslutet om resealternativ ofta tas i stundens ingivelse i väntan på bagaget. En informationstavla med de kollektiva alternativens avgångar, samt även information om biljetter och gärna möjlighet att även inhandla dem - samt anvisningar till avgångsplats är en konkret åtgärd. En mobilapplikation med liknande information utgör också en efterfrågad funktion. Enklare biljettlösningar så som ett samordnat biljettsystem med ett nationellt kollektivtrafikkort skulle uppskattas av resenärer, liksom utvecklandet av lösningar för mobiltelefoner, exempelvis sms-biljetter. Kollektivtrafik som kan erbjuda billigare resor än taxi idag, sett både ur pris per person och totalpris för ett sällskap skulle öka det kollektiva resandet. Riktlinjer från arbetsgivare att i första hand välja kollektiva färdmedel skulle också ha effekt på affärsresenärerna. Detta är dock ett mindre uppskattat initiativ ur resenärernas perspektiv. Privatresenärer som reser på egen hand är den grupp av resenärer som har störst potential att ändra sitt beteende när det gäller resande. De har generellt sett färre aspekter att ta hänsyn till vilket gör att de har större utrymme för att vara flexibla och välja kollektiva lösningar. Även prismässigt har de mest att vinna på kollektiva resor. 5 (39)

6 2 Bakgrund, syfte och metod Bakgrund SATSA Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen är ett projekt som drivs under ledning av Stockholms läns landstings regionplanekontor Aktörerna bakom SATSA är Trafikverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Storstockholms lokaltrafik (SL), Stockholms stad och Regionplanekontoret. Regionplanekontoret är projektägare och den part som samordnar och leder arbetet inom SATSA. Utöver huvudfinansiärerna är Mälardalsrådet, Regionförbundet Uppsala län, Upplands Lokaltrafik samt 13 kommuner i Stockholms och Uppsala län medfinansiärer. Även Swedavia har varit medverkat i projektet. Projektet har erhållit stöd från EUs regionalfond. Projektet har delats upp i fyra olika teman som i sin tur består av ett eller flera arbetspaket. Totalt omfattar satsningen nio arbetspaket (delprojekt). Inom Tema 2 Tillgänglighet till bostäder och arbetsplatser - genomförs arbetspaketet 2:1 Stärkt kollektivtrafik i korridoren Stockholm-Arlanda- Uppsala. Stockholm-Arlanda-Uppsala är ett av landets mest expansiva och intressanta utvecklingsområden. Kollektivtrafiken i området har komplexa och svårplanerade förutsättningar. Olika operatörer trafikerar sträckan, det finns olika ägare av spår samtidigt som det finns ett flertal olika resenärsgrupper med olika behov och betalningsvilja. Under kommande år planeras också stora investeringar i området där Arlanda är den självklara mittpunkten. Storstockholms Lokaltrafik (SL) är samordnare för arbetspaketet som består av sex delar. I del C, Aktiv marknadskommunikation och produktutveckling för kollektivtrafiken finns ett behov av att öka insikten om resenärers behov och få förståelse för vilka drivkrafter som styr resandet till och från Arlanda. Projektet gav våren 2011 Sweco Infrastructure AB och Ipsos i uppdrag att genomföra en undersökning om hur resenärer i Stockholms och Uppsala län uppfattar resande till och från Arlanda. Syfte och frågeställningar Syftet med undersökningen är att få kunskap om vilka drivkrafter som ligger till grund för resande till och från Arlanda samt vilka faktorer som i högre grad kan få resenärer att välja kollektivt färdmedel för sitt resande. Vidare ska undersökningen bedöma inom vilka målgrupper potentialen är störst för ökat kollektivt resande. 6 (39)

7 Frågeställningar som ska besvaras: Vilka är de primära behoven för resa till/från Arlanda? o Förekommer det skillnader i behov på resa till respektive från Arlanda? Hur reser man till/från Arlanda idag? Varför väljer man de trafikslag man väljer? o Kollektivtrafik, så som buss och tåg. o Taxi. o Bil. Vad är drivkrafterna/hindren för respektive trafikslag? När i reseprocessen bestämmer man sig för färdmedel till/från flygplatsen? o Hur går beslutet till och vilka faktorer påverkar beslutsprocessen? Hur påverkas valet av färdmedel av att det finns olika operatörer, prisstrukturer etc.? Hur kan kollektivtrafiken bli mer attraktiv? Är det olika faktorer som styr i olika målgrupper? I vilka målgrupper finns det en reell potential till att välja att resa kollektivt? Undersökningens resultat ska bidra med ytterligare kunskap och förståelse för de faktorer som driver men också hindrar resande till Arlanda att välja kollektiva färdmedel, samt ligga till grund för bearbetning av målgrupper och eventuell anpassning av trafikutbudet. Undersökningen ska även hjälpa projektet att bedöma marknadspotentialen i de olika målgrupperna. Metod För att nå en fördjupad förståelse genomfördes undersökningen med ett kvalitativt angreppssätt. Fyra fokusgrupper, varav två med privatresenärer och två med affärsresenärer genomfördes. Gruppdynamiken i fokusgrupperna fungerade som ett stöd för resenärer att motivera varför de väljer att resa som de gör. För att även nå målgruppen frekventa affärsresenärer kompletterades studien med fyra djupintervjuer med denna målgrupp. Djupintervjuer valdes som metod för då de möjliggjorde för denna tidspressade målgrupp att själva välja tidpunkt för intervjuerna. Fokusgrupperna pågick under två timmar. I Stockholm genomfördes de i Ipsos lokaler på Kungsholmen och i Uppsala genomfördes fokusgrupperna på ett centralt hotell. Djupintervjuerna genomfördes på för respondenten lämplig tid och plats. De tog en timme att genomföra. 7 (39)

8 Målgrupp Undersökningen fokuserar på boende i Stockholms och Uppsala län. För alla deltagare gäller att de genomfört minst en resa till och från Arlanda de senaste sex månaderna i syfte att resa vidare med flyg. Studien väger alltså inte in synpunkter från resenärer från andra delar av landet/världen som reser till Arlanda eller anställda vid Arlanda som på grund av sitt arbete reser till och från flygplatsen. För att säkerställa att undersökningen inkluderade olika förutsättningar som kan ha betydelse för resandet till och från Arlanda rekryterades målgruppen utifrån ett antal olika kriterier. En fördelning på privatresenärer respektive affärsresenärer gjordes, liksom att resa ensam eller i sällskap med vänner/familj/kollegor samt resefrekvensen till/från Arlanda (van/ovan resenär). Resenärerna uppvisade även en spridning i bostadsort/arbetsplats. För grupperna i Stockholm respektive Uppsala säkerställdes även att erfarenhet av de vanligaste av de tillgängliga trafikalternativen fanns representerade bland undersökningsdeltagarna. En jämn könsfördelning samt spriding i ålder eftersträvades också. Sammantaget deltog 32 respondenter i undersökningen. Privatresenär år Ovan: Upp till 2 resor per år Van: Mer än 2 resor per år Affärsresenär Ovan: 1-2 resor per år i tjänsten Van: 3-11 resor per år i tjänsten Frekvent affärsresenär 12 resor per år i tjänsten eller mer Stockholm 6 (3 vana, 3 ovana) (3 kvinnor, 3 män) 7 (4 vana, 3 ovana) (3 kvinnor, 4 män) 2 (1 kvinna, 1 man) Totalt 15 (7 kvinnor, 8 män) Uppsala 7 (4 vana, 3 ovana) (4 kvinnor, 3 män) 8 (4 vana, 4 ovana) (3 kvinnor, 5 män) 2 (0 kvinnor, 2 män) 17 (7 kvinnor, 10 män) Resenärer rekryterades efter den typ av resor de främst genomför, antingen privatresor eller affärsresor. Tyngdpunkten låg på att belysa dessa typer av resor för respektive grupp. De två perspektiven kunde dock belysas i samtliga grupper då affärsresenärer i regel även genomför även privatresor. I viss mån hade även privatresenärerna erfarenhet av att resa i tjänsten, om än i lägre utsträckning. 8 (39)

9 3 Förutsättningar och förväntningar vid resa till Arlanda De intervjuade reser både till svenska och internationella slutmål. Bland privatresenärerna innebär en resa oavsett om det är en semesterresa eller en resa till släkt och vänner att man är bortrest några dagar. För affärsresenärerna ser verkligenheten annorlunda ut och det är vanligt att de reser över dagen även om resor med övernattning också förekommer i denna grupp. Många moment innan man når Arlanda Både privat- och affärsresenärer betonar att en resa till Arlanda innehåller många moment ta sig till Arlanda, checka in, lämna bagage, tull/säkerhetskontroll för att slutligen ta sig till gaten. Alla dessa moment innebär en risk att något ska krångla eller ta mer tid än beräknat, så en resa till Arlanda inkluderar för de flesta en oro för att något inte kommer att flyta på som det ska. För vissa är detta en gnagande oro, medan andra inte tänker så mycket på det. För privatresenärer kan avfärden från hemmet till Arlanda utgöra början på den årliga semestern. Upprymdhet och glädje blandas med oro och stress inför moment som kan krångla och i slutändan innebära att inte hinna i tid till planets avgång. Att missa planet kan bli en dyr och besvärlig historia. Vanan att resa finns kanske inte och det är mycket som kan ställa till besvär så som tungt bagage, trafikstopp, gnälliga barn eller glömda pass. Det är därför vanligt att resa ut till Arlanda i god tid, dels för att lägga in marginal för allt som kan krångla, dels för att kunna ta det lugnt och njuta en stund av tiden på Arlanda med att t.ex. titta på flygplan, ta en fika, eller shoppa i butiker. Vi brukar se till att åka i god tid, så vi kan titta på flygplan och ta en fika. Lite som en dagsutflykt. Privatresenär, Uppsala Affärsresenärer startar liksom privatresenärer ofta sin resa från hemmet, många gånger tidigt på morgonen då målet är att utnyttja även resdagen i affärssammanhang. Fokus på tiden gör att oro och stress för ett missat plan delas med privatresenärer. Affärsresenärer, i synnerhet de som reser ofta, väljer ändå att bege sig ut till Arlanda så sent som möjligt, gärna redan incheckad och om möjligt endast med handbagage för att inte behöva lämna hemmet alltför tidigt. Ett missat plan är ett irritationsmoment, men till skillnad mot privatresenärerna innebär det inga personliga ekonomiska konsekvenser, då en ny biljett betalas av arbetsgivaren. 9 (39)

10 Den känsla av oro som de flesta känner inför resan släpper så snart resenärerna passerat säkerhetskontrollen och kan stämma av att den aktuella flighten tycks gå enligt tidtabell. Oro och många moment till trots uppfattas Arlanda som en trevlig flygplats där resenärerna känner sig hemma. Särskilt betonas den känsla som erhålls vid en återresa. Arlanda känns som att komma hem och som en bra representant för Sverige. Det är en trygg och bekväm plats. Arlanda känns tryggt och lugnt, som hemma. Privatresenär, Stockholm Respolicy styr inte resor till och från Arlanda Att åka business class kan till viss del minska köerna på Arlanda (speciell incheckning, bagage drop, säkerhetskontroll etc.) men det är inget alternativ för privatresenärerna, och inte heller för en majoritet av affärsresenärerna. Även om mer uttalade riktlinjer för resor tycks saknas hos flera av de intervjuades arbetsgivare finns oskrivna regler som bygger på sunt förnuft och frihet under ansvar, vilket innebär att affärsresenären är fri att boka sina egna resor men att de då också tar ett ansvar för att finna ekonomiskt vettiga lösningar. I det ingår att i de flesta fall välja ekonomiklassbiljetter. Om arbetsgivaren har en resepolicy reglerar den först och främst hur huvudresan ska genomföras (flyg eller tåg, ekonomiklass eller business class etc.), däremot inte hur man tar sig till och från Arlanda. Ingen av de intervjuade affärsresenärerna har några riktlinjer som reglerar resan till och från Arlanda, annat än att den ska göras på ett vettigt sätt. I detta inkluderas att t.ex. dela taxi med kollega som bor åt samma håll, eller att ta kollektiva färdmedel när så fungerar bäst. Den stora friheten att välja färdmedel uppskattas då de personliga förutsättningarna för lämpligt trafikslag skiljer sig mycket åt beroende på var man bor. Att resan ofta tar sin början i hemmet och att resorna ofta sker på obekväma tider ser de intervjuade som förklaring till att arbetsgivaren låter de resande själva välja färdmedel. 10 (39)

11 4 Behov vid resa till och från Arlanda Förutsättningarna för resan till Arlanda (privat/i tjänsten, ensam/sällskap, med/utan barn, med/utan bagage, sen/tidig avgång, sommar/vinter o.s.v.) styr vilka behov som uppfattas som viktigast. När deltagarna ombeds att prioritera nämner dock alla oavsett om de reser privat eller i tjänsten att det viktigaste är: Pålitlighet, eller att komma i tid, d.v.s. kunna lita på att det färdmedel man väljer kommer till Arlanda vid den tid man räknat med. Punktlighet/tillförlitlighet är alltså det främsta behovet för alla och närmast en hygienfaktor för att ett färdmedel ska komma ifråga. Därefter värdesätter olika resenärer olika behov, men generellt prioriteras utan inbördes rangordning: Tid snabb resa från dörr till dörr Smidighet få byten, lätt att ta med bagage, bekväm resa Ytterligare en aspekt som vägs in är därefter: Pris En aspekt som miljöhänsyn nämns också, men den är för de allra flesta av mindre vikt än de fyra ovan nämnda behoven. Pålitlighet Att komma i tid till planets avgång är en förutsättning för att komma iväg, och därmed det viktigaste behovet vid resan till Arlanda. Pålitlighet definieras först och främst av att ett färdmedel avgår och kommer fram som det ska och att man inte behöver oroa sig för detta. För kollektiva färdmedel innebär det också täta avgångar som dels garanterar att man inte behöver planera sin resa in i minsta detalj, dels att det finns back up om en avgång mot förmodan skulle krångla. Om jag kan lita på att avgången går när den ska, så känner jag mig trygg. Jag vet att jag kommer fram den tid jag tänkt mig. Privatresenär, Stockholm Tid snabb resa Ett vikigt krav för resenärer är också att resan inte tar för lång tid. Med detta menas resan från dörr till dörr inte bara från Arlanda in till city eller vice versa. 11 (39)

12 Ett tidseffektivt färdmedel kan erbjuda resa dörr till dörr och/eller ha så hög turtäthet att man inte behöver vänta, vare sig till/från Arlanda eller vid andra bytespunkter. De kollektiva färdmedlen upplevs särskilt ha svårt att leva upp till det första kravet, och det andra är svårt att leva upp till tidigt eller sent på dygnet. Avgångarna är då få och det kan innebära lång väntan på nästa tåg eller buss. Resealternativ som inkluderar flera byten innebär en större risk för att drabbas av eventuella förseningar. I allmänhet undviks därför resealternativ som innebär flera byten och i synnerhet gäller det resor som sker på obekväma tider där de anslutande avgångarna är färre. Bil undantaget är restiden till Arlanda med ett och samma trafikslag relativt kort, mellan 20 och 40 minuter (för ungefärliga restider, se Appendix). Därför finns det inget större behov av att restiden i sig själv ska användas effektivt. För affärsresenärerna gäller också att resan till/från Arlanda ofta sker på obekväma tider när man är trött och kanske inte orkar fokusera på jobb. Med detta inte sagt att det är oviktigt att kunna jobba eller sköta andra ärenden under resan, men det har sällan högsta prioritet. Jag hinner som högst kolla Facebook. Affärsresenär, Uppsala Då restiden är relativt kort är det inte självklart att en kort restid prioriteras framför andra behov som en smidig och bekväm resa. Detta gäller framför allt för privatresenärer. Affärsresenärerna värderar sin tid högre, och för dem har en snabb resa en högre prioritet. Smidighet Önskemål på en smidig och bekväm resa där resenären kan luta sig tillbaka och slappna av under resan är ett starkt skäl för att välja ett specifikt färdmedel. Med smidigt menas främst resa dörr till dörr/få byten samt att färdmedlet uppfattas som bekvämt (enkelt med bagage, enkelt och skönt att ta sig in i och resa med). Ju närmare hemmet ett färdmedel befinner sig desto mer attraktivt är det, eftersom det är därifrån resan vanligen utgår ifrån. Detta gäller särskilt för privatresenärer, men i de flesta fall också för affärsresenärer. Därtill är antalet byten för resan något som vägs in, där så få byten som möjligt är idealet. Att byta från buss och/eller tunnelbana till tåg mot Arlanda vid antingen Uppsala C eller Stockholm C och vice versa, kan vara bökigt och omständligt. Byte av färdmedel innebär ofta att ytterligare biljett måste införskaffas. Det är också ett stressmoment att hålla en samlad grupp vid resor i sällskap med flera personer, t.ex. kollegor, vänner eller ännu hellre en familj med småbarn. 12 (39)

13 Tänk om jag tappar bort någon eller någon inte hinner med. Privatresenär, Stockholm LS I sig innebär också bytet av färdmedel en risk för förseningar om det färdmedel man kommer med inte är i tid, eller om detta gäller för det färdmedel man planerar att åka vidare med. När det gäller smidighet är det av vikt att notera att just mängden bagagekan vara avgörande för valet av färdmedel. Att få hjälp med bagage och att det finns gott om plats för väskor bidrar till att resan blir bekvämare och flyter mer friktionsfritt. För resenärer med speciella behov, som t.ex. barnfamiljer, äldre eller funktionshindrade kan smidighet också vara helt avgörande för val av färdmedel. Flygresan i sig kan vara nog så ansträngande, så det är av största vikt att resan till och från Arlanda fungerar så enkelt och stressfritt som möjligt. Pris Priset för resan till och från Arlanda är betydelsefullt, men det är för de flesta resenärer inte den viktigaste aspekten. Mer om pris i avsnittet om priser och biljetter. Skillnad i behoven till och från Arlanda Behoven skiljer sig när det gäller att resa till och från Arlanda. En resa till Arlanda innebär stress och oro över att framför allt hinna i tid till flygets avgång. Pålitligheten att komma fram i tid är A och O. Vid hemresa kan resenärer ha en lång flygresa i kroppen och tröttheten kan ha tagit över. Samtidigt är det en lättnad att vara hemma och den oro för att komma i tid till avgången som präglar resan till flygplatsen är inte längre aktuell. Vid gott mod och om man inte anländer alltför sent, finns utrymme att stämma av vilka kollektiva alternativ som finns. Om resenären däremot är trött och det är sent, är det lockande att välja det snabbaste och bekvämaste alternativet ofta taxi. Ett moment som kan få resenären att välja just taxi är t.ex. om det upplevs bli lång väntan vid bagagebandet. Detta kan resultera i att taxi väljs framför kollektiva färdmedel. Tendensen är hög för detta framför allt bland affärsresenärer, men också privatresenärer som reser i sällskap med varandra. Den enskilda privatresenären kan känna sig något mer hämmad av priset, men är det en obekväm tid på dygnet med få kollektiva avgångar så blir taxi ett attraktivare alternativ. Tröttheten gör att det inte är särskilt lockande att ta reda på avgångstider, köpa biljetter och släpa väskor nerför trappor och hissar och det är då lätt hänt att välja det snabbaste och smidigaste alternativet. 13 (39)

14 5 Beslutsprocess Resenärerna tycker sig ha relativt god bild av de alternativ som står till buds för resor till och från Arlanda (för överblick av färdmedel, se Appendix). Det betyder att de sällan tar reda på olika alternativ i förväg. För det mesta fungerar det bra att ta sig till Arlanda och då finns inga incitament att inför varje ny resa söka ny information. Detta innebär att resenärerna har rätt låg kännedom om nya möjligheter. Tydliga exempel är Swebus och SuperShuttlen, där medvetenheten om och erfarenheten av alternativen är låg. Tendensen att inte jämföra alternativen beror till hög grad på att valet av resa går på vana och rutin. Erfarenhetsmässigt och undermedvetet har resenärer nämligen vetskap om de förutsättningar som föregår deras resa och vet därför vilka alternativ som står till buds. Ett slutgiltigt beslut om resan till Arlanda tas i flera fall så sent som dagen eller kvällen innan avresa. Det finns sällan någon anledning att planera resan med längre framförhållning då det sällan upplevs vara något problem att ta sig till flygplatsen och resenären vill ha möjlighet att anpassa färdsätt efter aktuella förhållanden (väder, sällskap, bagagemängd etc.). Vanligt är att vid val av taxi göra en beställning i förväg för att vara garanterad taxi på önskad tid. Väl i taxin kan det slutgiltiga beslutet om resan tas. Beroende på hur stor tidsmarginal jag har så kan jag bestämma mig i taxin för om jag ska åka till tåget eller hela vägen ut till Arlanda. Affärsresenär, Uppsala För privatpersoner kan biljett för tåg eller buss köpas via Internet kvällen innan, men det är vanligare att vänta med köpet tills avresedagen. Resenärerna värdesätter friheten att kunna göra sitt slutgiltiga val vid centralstationen beroende på hur trafiksituationen då ser ut. Allt för att garantera att komma fram i önskad tid till flygplatsen. Beslut om resan från Arlanda följer ett liknande mönster för affärsresenärer. Det är vanligt att välja taxi och då beställs den gärna kvällen innan avresa via Internet eller telefon, för att försäkra sig om en taxi när man landat. Det är också vanligt att ta en taxi direkt på Arlanda. För resande till Stockholm är det sällan problem att få tag i en bil, medan det inte är lika säkert att det finns bilar inne om slutdestinationen är Uppsala. Privatresenärer väntar längre med beslutet om färdmedel från Arlanda, om de inte redan valt att köra bil dit från början, eller har förmånen att bli hämtad av någon bekant. Det är dagsformen som ofta har betydelse för valet som görs. Efter en lång flygresa som kanske inneburit förseningar och lång väntan, blir en lång väntan på bagaget droppen som får bägaren att rinna över. Taxi kan då hägra, särskilt vid resor sent och tidigt på dygnet, då de 14 (39)

15 kollektiva alternativen inte erbjuder lika många och täta avgångar. Väntan kan bli lång och längtan efter att komma hem är stor. Det är ovanligt att köpa tur och returbiljetter. Resenärerna uppskattar möjligheten till flexibilitet i resandet och vill inte i förväg låsa upp sig för resan från Arlanda. 15 (39)

16 6 Kännedom och attityd till befintliga resealternativ De alternativ som finns för att resa till och från Stockholm-Arlanda-Uppsala är olika typer av tåg, buss och bil. Från och till Stockholm är tågalternativen Arlanda Express, pendeltåg till Upplands Väsby med byte till Upptåget samt fjärrtåg med SJ eller Tågkompaniet 1. Kombinationen tåg och buss finns också med pendeltåg till Märsta och SL-buss till Arlanda. Från och till Uppsala är tågalternativen Upptåget eller SJ-regionaltåg. Två bussbolag trafikerar sträckan Stockholm-Arlanda, Flygbussarna och Swebus. Ett nytt inslag är SuperShuttle, en minibuss som trafikerar norra och västra delarna av Stockholm. Buss 801 trafikerar Uppsala-Arlanda. Alternativen för bil är antingen taxi, egen bil eller hyrbil. För alternativet egen bil finns både möjligheten att köra själva eller att bli skjutsad/hämtad av släkt och vänner. För en sammanställning av alternativen med ungefärliga restider och priser, se Appendix. Kännedom och generell erfarenhet Både vana och ovana resenärer från Stockholm och Uppsala har en god bild av de olika alternativen. Det är främst den personliga erfarenheten som talar, framför att de har sett, hört eller letat reda på informationen. Även de ovana resenärerna har varit på Arlanda vid ett flertal tillfällen och därigenom lärt sig de huvudsakliga alternativen. Resenärer tycker att det överlag fungerar bra med att ta sig till och från Arlanda. Det finns ett flertal alternativ för resande både dit och därifrån, beroende på vilka krav och behov resenären har. Det är möjligt att välja något annat färdmedel om det som avsetts visar sig försenat, inställt eller dylikt. Generellt känner resenärer att de gör rätt val för sina resor. Det är sällan ett missat flyg har berott på omständigheter annat än resenärens egen bristande tidsplanering. Jag har inte missat mitt flyg vid något tillfälle p.g.a. det resealternativ jag valt. Ett missat flyg har hänt, men då har det berott på att jag åkt för sent hemifrån. Affärsresenär, Uppsala Resor till och från Arlanda uppfattas alltså inte som ett problem och det är inte heller något resenärerna tänker så mycket på. 1 SJ och Tågkompaniets fjärrtåg från Stockholm har inte avhandlats i denna undersökning, då alternativen är relativt okända och ovanliga för resa ut till Arlanda. Alternativen nämndes heller inte spontant av resenärer i undersökningen. 16 (39)

17 Varje resealternativ har sina för- och nackdelar. Slående är att resenärernas bild av vad som är styrkor respektive svagheter är entydig. Utifrån olika förutsättningarna värderas dock färdmedlen olika och en och samma resenär kan därför göra olika val beroende på den aktuella situationen. I följande avsnitt där de olika resealternativens för och nackdelar presenteras, återfinns därför även tendenser för vilka typer av resor och resenärer som är mer benägna att välja alternativet i fråga. Arlanda Express snabbt och bekvämt från centralstationen Arlanda Express uppfattas som ett tillförlitligt resealternativ, vars största fördelar är punktlighet och kort restid till Arlanda, då det går direkt från centralstationen till Arlanda, utan stopp längs vägen. Avgångarna är dessutom relativt täta. Tåget i sig är bekvämt och det är smidigt att ta med sig väskor ombord. Det finns dessutom toalett och skötbord ombord. Tåget är också ett av de miljömässigt bästa alternativen för att resa ut till Arlanda. Till Arlanda Express nackdel kommer framför allt priset, där särskilt enkelpriser/vuxen uppfattas som dyrt. Extra kostnad för köp av biljett ombord blir därför ett irritationsmoment, även om viss förståelse finns för tillägget då det är svårt för en konduktör att hinna sälja och kontrollera biljetter. Det inte bara kostnaden för Arlanda Express som måste vägas in, utan också kostnaden att ta sig till Arlanda Express, en resa som ofta företas med taxi. Om resenärer väljer att resa kollektivt med tunnelbana eller pendeltåg till Arlanda Express så är det dessutom långt att gå och kånka på väskor innan man når tåget. Arlanda Express väljs gärna av affärsresenärer eller privatresenärer som reser på egen hand. Det är särskilt fördelaktigt om resenären råkar bo på gångavstånd, men det hör till ovanligheterna. Som pensionär eller student är det ett prisvärt resealternativ, p.g.a. de subventionerade priserna. Arlanda Express är mindre attraktivt för resenärer som reser i sällskap med andra, då totalkostnaden blir hög. SL och Upptåget med byte i Upplands Väsby okänt och mindre intressant Alternativet är relativt okänt och även relativt outnyttjat för resenärer från Stockholm. Det uppfattas som mindre intressant då det i likhet med det mer välkända alternativet pendeltåg och buss till Märsta, upplevs tidskrävande och krångligt på grund av byten. Pendelns punktlighet är diskutabel, vilket gör att alternativet som helhet inte känns tillförlitligt. Alternativet väcker också frågan om vilken typ av biljett som krävs och var den köps, eftersom man byter operatör (trafikhuvudman) under resan. För resenärer i de norra delarna av Stockholm som bor längs med pendeltågets dragning kan det dock vara ett intressant alternativ. För resenärer som 17 (39)

18 bor i andra delar av staden är det mer attraktivt att väl vid centralstationen välja ett mer tidseffektivt och tillförlitligt alternativ som t.ex. Arlanda Express. Pendeltåg till Märsta och SL-buss inte ett alternativ Fördelen med detta resalternativ är möjligheten att åka hela vägen till Arlanda på en vanlig SL-biljett det helt klart billigaste alternativet. Nackdelarna överväger dock. Alternativet upplevs av resenärerna som mycket tidskrävande och innebär bökiga och krångliga byten för resenärer. Tilliten när det gäller pendeltågets punktlighet är också skral. Då resealternativet inte är anpassat för resande med bagage, så upplevs det vara stora brister i bagagelösningar både på pendeltåg eller buss. Dessutom innebär alternativet att resan inte är destinerad för resa ut till Arlanda. Förståelse för vikten av att passa tider misstänkts därför inte finnas i lika hög grad som hos andra alternativ som har Arlanda flygplats som sin slutdestination. I övrigt är det en relativt outnyttjad resrutt och den är främst attraktiv för privatresenärer som bor nära en pendeltågsstation i de norra delarna av Stockholm för vilka det inte innebär en allt för lång restid ut till Märsta. För resenärer från Uppsala sticker det i ögonen att Stockholmare kan åka kollektivt till Arlanda utan något extra påslag, då de själva inte har denna möjlighet. Upptåget ett snabbt alternativ Upptågets största fördel vid resa från Uppsala är tiden. Resan tar endast 18 minuter, vilket till och med taxi har svårt att konkurrera med. Tåget upplevs generellt vara bekvämt och dessutom miljövänligt. En stor fördel är möjligheten att köpa biljett ombord på tåget. Sms-biljett finns också vilket underlättar biljettköp. Upptåget upplevs mer tillförlitligt än SJ. Upptåget finns även representerat som resealternativ vid sökning på tågresa från Uppsala till Arlanda på SJs hemsida. Nackdelen med Upptåget är att behöva ta sig till Uppsala C, då de kollektiva färdmedlen ofta är fulla och trånga vilket blir bökigt om resenärer har tungt bagage. Dessutom kan det ibland bli trångt ombord på Upptåget när det är många resenärer, eftersom de inte är särskilt stora tåg. Inför biljettköp på Uppsala C kan det dessutom vara lätt att förväxla i vilken automat Upptågets respektive SJs biljetter kan köpas. Även vana resenärer uppger sig vid något tillfälle ha köpt biljett för fel tåg. Resenärer upplever också att det är svårt att se vilket tåg som är det rätta och det är vanligt att stiga på första bästa tåg som anländer till perrongen. Det är också det som är idealet att inte behöva fundera på vilken operatörs tåg som man ska åka med. Hur ser jag skillnad på om det är ett SJ-tåg eller ett Upptåg? Privatresenär, Uppsala 18 (39)

19 Problemet med biljettköp och fel tågval tyder på brister i kommunikation och information. Dessutom är det tydligt för resenärer från Uppsala att en resa till Arlanda är dyrare än en längre resa till Stockholm dit ett flertal pendlar regelbundet. Detta upplevs avigt. Hur kan en resa till Stockholm vara billigare än en resa till Arlanda, när det är kortare sträcka att resa? Privatresenär, Uppsala Upptåget finns sedan några år tillbaka och har för ett flertal resenärer ersatt bussen. Det är ett populärt resealternativ särskilt för ensamresande, både affärsresenär och privatresenär. Affärsresenär åker i regel taxi till stationen medan privatresenärer åker kollektivt eller får skjuts. SJ fjärrtåg dåligt rykte Fördelarna med SJs fjärrtåg är i regel densamma som för Upptåget, vilket delvis har att göra med att resenärer blandar ihop tågen. Att åka tåg är smidigt när resenärer väl är ombord och det går i regel snabbt. Ett antal av SJs fjärrtåg som passerar Uppsala stannar på Arlanda, men inte alla. En nackdel är att resenärer inte alltid är medvetna om detta när de stiger på tåget. SJ har även ett dåligt rykte. På senare år har SJ varit i blåsvädret p.g.a. stopp och förseningar och resenärer är skeptiska och tvekar därför inför att åka med SJ. Erfarenheten talar om förseningar och stopp även vid tillfällen när Upptåget kunnat köra utan problem. Negativt är även den tilläggsavgift som tillkommer vid avstigning på Arlanda, som liksom för Upptåget, väcker frågetecken om varför det är billigare att åka till Stockholm än till Arlanda, då det är en kortare sträcka. Flygbussarna prisvärt men tar tid Flygbussarnas främsta fördel är priset, som upplevs billigt. De täta avgångarna gör det till ett ganska pålitligt resealternativ. Ytterligare en styrka med flygbussarna är att de anländer och avgår direkt utanför terminalerna. Bussen stannar dessutom vid ett antal hållplatser och har således flera anslutningar. Flygbussens nackdel är att resan tar något längre tid. Bussen är dessutom känslig för trafikläget i övrigt, vilket kan orsaka förseningar. Bagagehanteringen är inte ideal. Det upplevs trångt och bökigt att ta sig ombord med tungt bagage och ibland är bagagehyllorna fulla. Bussarna är inte byggda för att resa med bagage. Privatresenär, Stockholm Det är dessutom ofta mycket folk på bussarna vilket minskar komforten. För resenärer med funktionsnedsättning är tillgänglighet för på- och avstigning 19 (39)

20 under all kritik. Hållplatser som tidigare fanns finns inte längre, vilket upplevs negativt. Flygbussen är ett bra alternativ för resenärer som bor i nära anslutning till hållplatser som flygbussen stannar vid, både vid enskilda resor och vid resor i sällskap med flera. I övrigt är benägenheten att ta flygbussen inte särskilt hög. För affärsresenärer tar bussen för lång tid. Swebus relativt okänt men liknar Flygbussarna Swebus är en konkurrent till Flygbussarna som kör raka vägen från Cityterminalen till Arlanda vilket innebär en något kortare restid än Flygbussarna. Swebus är dessutom något billigare. Som ny aktör är dock Swebus relativt okänd bland resenärer och erfarenheten av att resa med Swebus är därför mycket låg. Swebus antas därför dela de fördelar och nackdelar som Flygbussarna har och uppfattas vara attraktiv för samma målgrupp. SuperShuttle okänt men intressant SuperShuttle erbjuder resa dörr till dörr, än så länge bara i de norra och västra delarna av Storstockholm. Resan beställs i förväg och man får räkna med att shuttlen gör max tre stopp på vägen för att plocka upp andra passagerare. Än så länge är shuttlen ett relativt okänt alternativ bland resenärerna. Resenärer ser dock flera fördelar med en shuttle. Det uppfattas som ett prisvärt alternativ som erbjuder att bli hämtad och lämnad direkt hemma vid dörren. Det blir smidigt och enkelt med bagage och uppfattas därför bekvämt. En nackdel är att resan innebär att dela shuttlen med okända resenärer i ett sällskap som inte är tillräckligt stort för att man ska kunna ignorera och undvika småprat med varande. Det kan vara besvärande för vissa resenärer. Jag skulle känna mig tvingad till att bli social. Det är inte alltid jag vill vara det. Affärsresenär, Stockholm En shuttle är en lösning som efterfrågas av ett flertal resenärer, både affärsresenärer och privatresenärer i Stockholm respektive Uppsala. Mycket talar dock för att enskilda eller mindre sällskap av privatresenärer finner alternativet attraktivt, då de har mer tidsmarginaler än affärsresenärer. Shuttlens stopp för upptagning av medresenärer kräver framförhållning i tid jämfört med att ta en taxi. Buss 801 tar för lång tid Bussens fördelar är att den stannar direkt utanför den terminal som flyget avgår ifrån. Bussen är tillförlitlig och går oftast på utsatt tid. Den är även aningen billigare än tåget och miljövänligare än att åka taxi eller bil. 20 (39)

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi NULÄGET 300 resenärer har fått tycka till om tågresandet mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Höst 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 4/11-13 5/1-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 22/12-13 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Hösten 2015 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma & Halmstad Stockholm City/ Bromma 31/8-15 10/1-16 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 20/12-15 3/4-16 NÄRPRODUCERADE

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Sommar 2015 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma & Halmstad Stockholm City/ Bromma 22/6 30/8-15 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 20/12-15 3/4-16 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Sommaren 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 26/5 17/8-14 Ängelholm/Helsingborg Visby 19/6 10/8-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Våren 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 3/3 25/5-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 6/1 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg Visby

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Riksfärdtjänst

Samhällsbyggnad Gävle. Riksfärdtjänst Samhällsbyggnad Gävle Riksfärdtjänst Vad är riksfärdtjänst? Riksfärdtjänst ersätter de kostnader som uppstår när du på grund av en funktionsnedsättning måste resa på ett sätt som är dyrare än vanligt.

Läs mer

Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar

Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar vad görs för att det skall funka? Lisbeth Lindahl Mötesplats funktionshinder 12 nov 2008 Bakgrund Ingen ny fråga När kollektivtrafiken planeras skall

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Höst 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 4/11-13 5/1-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 22/12-13 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP WEBBDIALOG Webbdialogen genomfördes under oktober och november genom att människor uppmanades att gå in på webbplatsen nextstop2035.se och påverka

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Hösten 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 18/8-14 11/1-15 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 21/12-14 5/4-15 NÄRPRODUCERADE

Läs mer

A-Train AB/ Arlanda Express. Tjänstekvalitetsrapport. Innehåll

A-Train AB/ Arlanda Express. Tjänstekvalitetsrapport. Innehåll A-Train AB/ Arlanda Express Tjänstekvalitetsrapport Innehåll 1. Information och biljetter... 3 2. Punktlighet... 4 3. Renhållning av vagnar... 4 4. Kundmätningar... 5 5. Hantering av klagomål... 5 6. Assistans

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

Reseguide till London

Reseguide till London Reseguide till London Alla nödvändigheter för din London resa Nicholas Harrison Vill du åka till London utan att spendera allt för mycket pengar? Denna guide hjälper dig boka alla nödvändigheter för en

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36)

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Utlåtande 2004: RIII (Dnr 314-1934/2002) Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion 2002:36 av Per Ohlin (v) anses

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Kundundersökning mars 2012 Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Vinter/Vår 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma, Visby & Mora/Sälen Halmstad Stockholm City/ Bromma & Mora/Sälen 7/1 2/6-13 NÄRPRODUCERADE FLYGRESOR Dina

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech. Grenseløse data GRENSELØSE DATA Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.se Om projektet Smart Mobil Reseguide Smart

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2013-12-16 TN-295/2012 623 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2012 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8

Läs mer

INFORMATION OM ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER. När resenär klarar att resa på egen hand med buss, tåg eller flyg

INFORMATION OM ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER. När resenär klarar att resa på egen hand med buss, tåg eller flyg RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION OM ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER När resenär klarar att resa på egen hand med buss, tåg eller flyg Klarar resenären att resa på egen hand med den assistans som erbjuds av trafikföretaget

Läs mer

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden 2015-12-14 Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst... 2 2 Vem får resa

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3523 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan 1 Innehållsförteckning

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB Gata, box Innehar CSN/SFS-kort Postnummer Ort Telefon (även riktnummer) Ev. mobiltelefonnummer Ja Nej Rollator, fällbar Rullstol, fällbar

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Dina rättigheter som tågresenär inom EU

Dina rättigheter som tågresenär inom EU Tågresenär inom EU Dina rättigheter som tågresenär inom EU I Europa reser miljoner människor med tåg varje dag. Ibland uppstår problem på grund av inställda resor, försenade avgångar och krångliga biljettköp.

Läs mer

Tidtabell, priser & info

Tidtabell, priser & info Vår/Sommar 2013 Tidtabell, priser & info Stockholm/Bromma Stockholm/Arlanda Göteborg Ängelholm/Helsingborg Sundsvall Malmö Helsingfors Oslo Snabbast till semestern Dina flygpriser ÅTERBETALNINGSBAR BILJETT

Läs mer

Ska SJ satsa pa eller ö verge Ja mtland?

Ska SJ satsa pa eller ö verge Ja mtland? Ska SJ satsa pa eller ö verge Ja mtland? 1 SJ står vid ett vägskäl Det låter kanske lite drastiskt att SJ nu måste bestämma sig för om man vill vara kvar i Jämtland men det är vad det hela handlar om.

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer färdtjänsten 8 G Gäller från 2007-01-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 2 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

Översyn av index för utrikes flygresor

Översyn av index för utrikes flygresor STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 1(5) Översyn av index för utrikes flygresor För information Efter en översyn har det internt beslutats att ändra vissa delar av KPIundersökning för utrikes

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Riksfärdtjänst. Ale kommun

Riksfärdtjänst. Ale kommun Riksfärdtjänst Ale kommun Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunfullmäktige 2006-03-27)

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Utökad pendeltågstrafik Gunilla Glantz, planeringschef SL

Utökad pendeltågstrafik Gunilla Glantz, planeringschef SL Utökad pendeltågstrafik 2012 Gunilla Glantz, planeringschef SL Utökad pendeltågstrafik 2012 Ett gemensamt projekt mellan SL och UL med syfte att förbättra integrationen i stråket Stockholm Uppsala samt

Läs mer

Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon

Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon Tillgänglighetsinformation för supportrar med funktionsnedsättning Med stöd av Centrumet för tillgång till fotboll i Europa www.cafefootball.eu

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se RAPPORT FRÅN ETT: Dialog Trafikdialogen var höstens första dialogmöte av totalt tre. Dialogen berörde den kommande trafikplanen och lanserades som startskottet för arbetet med denna. Sammanlagt besökte

Läs mer

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten?

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Anna Matsson Hållbarhetsstrateg, SITE Destination Från Ord till Handling dec 2011 Målet med konferensen var att initiera konkreta lösningar på kort sikt

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget Avtalsbokning Resebokare företag För dig som är reseansvarig på företaget LOGGA IN Inloggning: Du loggar in på Min sida. Bocka i Resebokare företag och ange Användarnamn och Lösenord. Resebokare företag:

Läs mer

Snart kom det ytterligare sms om att förseningen förlängts och Charlottas tre barn, Tyra, Ellie och Vidar, börjar bli trötta och oroliga.

Snart kom det ytterligare sms om att förseningen förlängts och Charlottas tre barn, Tyra, Ellie och Vidar, börjar bli trötta och oroliga. Känd flygrättsadvokat hjälper försenade flygpassagerare att stämma Norwegian Egenföretagaren Charlotta Holmquist, hennes man och tre barn hade under lång tid sett fram emot semestern i Thailand. En del

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst

Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst 1 av 5 2013-10-04 TN-2013/01278 Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst - komplement till Lag om riksfärdtjänst (1997:735) som stöd i bedömning och beslut om tillstånd

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Kundundersökning mars 2012 Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

Intervjuer med användare, Företagskort 365

Intervjuer med användare, Företagskort 365 Intervjuer med användare, 2015 Företagskort 365 Undersökning bland användare av Företagskort 365 Författare: Markus Lagerqvist, Michaela Andersson Intermetra Business & Market Research Group AB Datum:

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands Väsby station

Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands Väsby station UPPDRAG Bedömd terminalkapacitet Upplands Väsby station UPPDRAGSNUMMER 2128095000 UPPDRAGSLEDARE Anders Schweitz UPPRÄTTAD AV Anders Schweitz DATUM Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Kundundersökning mars 2012 Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Bilaga pressinformation 2011-02-02 Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Kollektivtrafikbarometern är en nationell undersökning som drivs och utvecklas av branschorganisationen Svensk

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST 2 Till Dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar. Det innebär att Du som är folkbokförd i Danderyds kommun ska

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2 Norrtågs kvalitetsredovisning År 216 Kvartal 2 Sid 1 Innehållsförteckning Ny tågoperatör... 3 Resandeutveckling per sträcka... 6 Tåg i Tid... 9 Regulariteten 95 %... 1 Sid 2 Ny tågoperatör Norrtågstrafiken

Läs mer

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.4 Antagen av kommunfullmäktige 22/94 Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst Riksfärdtjänst ges till personer som till följd

Läs mer

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären.

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären. Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Övergripande Resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter och trafikföretagens skyldigheter både

Läs mer

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Janne Danielsson Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Marcus Kurn 2 Att bli återförsäljare eller ombud för SL Vi är glada att du är intresserad av att sälja vårt sortiment. Det är

Läs mer