Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 KALLELSE VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia 1. Mötets öppnande 2. Preliminärer a. Mötets behörighet b. Val av mötessekreterare och justeringsperson Justerare: Johanna Enderstein c. d. Godkännande av föredragningslistan Adjungeringar 3. Uppföljning av beslut Rapporter 4. Ekonomiska rapporter (föreligger ej) 5. Enhetsrapporter (P, H, U, S, A) 6. Reserapporter (Almedalen 2015) 7. Övriga rapporter (föreligger ej) Organisation 8. BU: Ansökan om kårföreningsstatus för Tekniskt basårs kommitté 9. Fastställande av verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2014/2015 a. Svea Skivgarde 10. Val av representation a. Chalmersspexet Vera 15/16: i. Ledamöter utan inbördes ordning: Agnes Nerelius, a11 b. Chalmers Pyrotekniska kommitté (Pyrot) Fredrik Burhöi Bengtsson, it14 i. Ledamöter utan inbördes ordning: Niklas Midefelt, e14 Elin Eriksson, a14 Daniel Poposki 1 av 2

8 KALLELSE VO Politik 11. FuM 12. Nationell politik 13. SFS 14. GFS Samarbeten 15. Reftec a. Remissanmodanden b. Remissvar (föreligger ej) Fastställande av Per Capsulam Avslutande formalia 16. Meddelanden a. Kommande födelsedagar b. Övriga 17. Föregående mötesprotokoll 18. Övriga frågor i. 23/7: Peter Alehammar, VO77/78/79, Kårens direktör, 62 år ii. 1/8: Viktor Andersson, KO08/09, 30 år iii. 7/8: Frida Claesson, VO12/13, 29 år 19. Nästa möte KS02 den 11 augusti klockan 09: Månadens viktigaste händelser 21. Rykten, skvaller och dementier 22. Mötets avslutande VO KO VO På uppdrag av styrelsens ordförande, Johan Bondesson Vice kårordförande 2 av 2

9 År När Beslut Kommentar Ägare Ansvarig DeadlinStatus avklarat 06/07 FuM /08 FuM /10 FuM /10 FuM /10 FuM /10 FuM /10 FuM FuM-ledamöter på ett lätttillgängligt sätt ges tillgång till FuM-relaterande dokuemnt, såväl arkiverade som aktuella. FuM Talman pågår ett brev skickas till Liseberg med förslaget att skylten vid Liseberg C med avstånd till andra stationer också ska KS KO pågår KO 10/11 inkludera avståndet till Chalmers C blivit lovad av ChS kvarstår som medlem i GFS, men aktivt arbetar för en förändring av GFS organisation. KS SO pågår Kårstyrelsen får i uppgift att bevaka förändringsarbetet och återkomma om förändringar sker. KS SO pågår ChS skall verka för att GFS bör arbeta efter en modell där medlemsavgiften består av en fast och likvärdig avgift KS SO per kår. ChS skall verka för att GFS på sikt bör arbeta för att sänka arvoderingsgraden ytterligare KS SO Chalmers Studentkår saknar förtroende för NN som Jämställdhetssamordnare vid Chalmers tekniska högskola 10/11 FuM 1 33 ge kårstyrelsen i uppdrag att fastställa instruktioner för Kårtidningen Tofsen och i framtagande beakta 12/13 FuM7 198 att möjligheten undersöks till att slå samman medlems- och funktionärsregistret till ett gemensamt register till FuM 1. Pågår i samband med de övriga instruktionerna. KS VO 12/13 FuM8 237 medlemskapet i GFS utreds igen under 2014/2015. struken 13/14 Utredningen av konsekvenser av ett eventuellt utträde ur GFS presenteras på Fullmäktigemöte 1 under avklarat verksamhetsåret 2014/2015 KS 13/ kårstyrelsen åläggs att till FuM6 14/15 lyfta en proposition angående eventuellt utredande av kårstyrelse skild från kårledningen. KS avklarat 13/14 FuM7 tillsätta en arbetsgrupp på 5-10 personer med ansvar att ta fram förslag på strategi för kåren som helhet KS Pågår 14/15 FuM1 25 Företagsgruppen får i uppdrag att genomföra projektet Servicebutik i Emils kårhus enligt beskrivningen i FuM Pågår bakgrunden. instifta en arbetsgrupp för översyn av Åsiktsprogrammet som uppdras att avlägga rapport till FUM3 där den FuM FuM5 Avklarat 14/15 FuM1 45 beskriver hur processen har gått dittills samt hur den kommer att fortsätta fram tills processen är slutförd och föreslår relevanta ändringar i Åsiktsprogrammet inför FUM5. 14/15 FuM3 95 projektet gällande utveckling av Härrydaområdet fortsätter enligt ovanstående beskrivning. FuM Pågår att upp till kronor avsätts från byggnadsfonden för att genomförande av projektet. 14/15 FuM /15 FuM /15 FuM /15 FuM4 14/15 FuM4 14/15 FuM4 14/15 FuM4 inrätta en styrgrupp med ansvar för att projektet genomförs inom nämnda villkor och ekonomiska ramar samt att rapportera till fullmäktige. Studentrepresentanterna från den tidigare styrgruppen väljs om till den nya styrgruppen. ge Kårstyrelsen i uppdrag att tillsätta övriga ledamöter i styrgruppen. Emils Kårhus AB äger de ny- och ombyggda husen på Chalmers Studentkårs mark i Härryda. Chalmers Studentkår arrenderar marken husen står på till Emils Kårhus AB för en summa överenskommen mellan Kårstyrelsen och Emils Kårhus AB. bilda en temporär referensgrupp till Valberedningen inför och under rekryteringsprocessen av Kårledningen 15/16. välja in upp till 5 tidigare kårledningsledamöter till referensgrupen under fullmäktigemöte 4 verksamhetsåret 14/15 fastställa tillägg och ändringar i stadga och reglemente enligt Bilaga 1. (Tofsen) 125 ålägga Kårstyrelsen att med hjälp av arbetsgruppen ta fram nya instruktioner till Kårtidningen Tofsen. 126 ålägga Kårstyrelsen att se över Kårledningens arbetsuppgifter och prioriteringar för att skapa en hållbar arbetsbelastning tillsammans med staben. Om arbetet rapporteras löpande till fullmäktige i Kårstyrelsens rapporter tills dess att en hållbar arbetsbelastning har uppnåtts. 126 ålägga arbetsgruppen för strategi för kåren som helhet att rapportera till Fullmäktige möten nummer 6 och 2 till dess att arbetet är avslutat. ålägga kårstyrelsen att se över kårledningens arbetsuppgifter KS och prioriteringar för att skapa en hållbar arbetsbelastning tillsammans med staben. Översynen skall påbörjas vid årsskiftet och rapporteras löpande till fullmäktige. KS KS KS FuM FuM KS FuM pågår avklarat avklarat avklarat avklarat Pågår Pågår Pågår

10 FuM /15 14/15 sälja för 2500 kr alternativt överlåta genom gåva hela Chalmers Studentkårs fastighet i Härrydaområdet (Skårtorp 1:116) till ett blivande bolag i Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB med uppdrag att förvalta och driva kårens fritidsområde i Härryda. FuM5 141 göra aktieägartillskott till Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB om maximalt 18 miljoner kronor för projektet Kårhus på Landet. 14/15 FuM5 143 fastställa ändringar i stadga enligt Förslag till beslut. (Tofsens inval) 14/15 FuM5 155 arbetsgruppen åläggs att inkomma med förslag på strategi för kårens verksamhet inom engagemang och personlig utveckling senast till fullmäktigemöte 7. 14/15 FuM5 157 arbetsgruppen för anpassning av likabehandlingspolicy kommer med förslag på ny likabehandlingspolicy senast fullmäktigemöte 7 14/15 FuM5 158 medlemskapet i Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) utreds av kårstyrelsen under verksamhetsåret 15/16 14/15 FuM5 159 Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram fastställs i sin helhet enligt bilaga. 188 att tillsätta en arbetsgrupp om maximalt 5 personer med uppdrag att ta fram förslag på ägardirektiv till och FuM6 organisation för det nystartade bolaget med uppdrag att driva och förvalta kårens fastighet i Härryda. att ålägga arbetsgruppen att lägga fram förslag till beslut om nya ägardirektiv senast på fullmäktigemöte 8. 14/15 att ålägga arbetsgruppen att fram förslag på organisation för det nya bolaget senast på fullmäktigemöte 8. FuM7 14/15 kårstyrelsen skall åläggas att ta upp en proposition om utredning om kårledning skild från kårstyrelsen vid FuM1 2020/ /15 FuM8 att Chalmers Studentkår skall sträva efter att bli kontantfri förutsatt att problematiken med betalning från de internationella studenterna löses. att Under verksamhetsåret 15/16 utvärdera den kontantfria verksamheten. att möjliggöra för kårens centrala verksamhet att bli helt kontantfri genom att investera maximalt kr i, och ta löpande kostnader för, ett kassasystem för kår- och kontokort. 14/15 FuM8 ålägga kårstyrelsen att ta fram riktlinjer och tydliga kommunikationsvägar i samarbetet mellan Emilias Kårhus AB och Chalmers Studentkår KS FuM FuM KS KS KS avklarat pågår avklarat avklarat avklarat pågår avklarat avklarat pågår pågår

11 År När Ärende Beslut Kommentar Ansvarig Deadline Behandlat 13/14 KS01 16 Teknologsektio att bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612, 09) om 3269,60 SEK för teknologsektionsäskningen Struken nsäskningar Uppstartskväll för mentorskapsprogrammet /14 KS10 ordlistan uppdateras en gång per år genom tillägg av nya ord i ordlistan, senast under verksamhetsårets sista Pågår kårstyrelsemöte 13/14 KS10 de satsningar som Chalmers Studentkår ska göras fastställs enligt bilaga 1 i rapporten och innefattar att 1) ta Pågår fram tydligt syfte och budskap med företagsgruppen, 2) omarbeta avsnittet på hemsidan, 3) ta fram utökat presentationsmaterial rörande ABChSFG samt 4) tydlig framställning av medlemsservice i ersättningen av Den Lilla gröna. 13/14 KS10 bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om 3150kr + 240kr/deltagare för maximalt 30 Struken deltagare för internt mentorskapsprogram från Teknologsektionen Industriell ekonomi. 13/14 KS10 bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om 80 SEK per sektionsmedlem för maximalt 100 Struken personer för deltagande under kandidatmiddag, från Teknologsektionen Informationsteknik 13/14 KS10 bevilja en äskning om 40 SEK per kårmedlem för maximalt 30 personer för deltagande under eventet för Struken Working Abroad, Students Share their Experiences. 13/14 KS studentrepresentation inom högskolan årligen klubbas senast kårstyrelsemötet innan inval av representanter Pågår för nästkommande verksamhetsår och att detta förtecknas i Kårstyrelsens årscykel 13/14 KS ålägga valberedningen att till Drivhuset Göteborg styrelse, från och med årsstämman våren 2015, rekrytera en Våren 2015 Pågår teknolog på mandat om två år. 13/14 KS en utredning för att ta fram åtgärder för att placera ut funktionerna som presenteras i bilaga 1 i kårhuset KS07 14/15 Pågår genomförs innan utgången av /14 KS en Handlingsplan för Kårhuset fastställs av Kårstyrelsen innan utgången av KS07 14/15 Pågår 13/14 KS Kårstyrelsen har uppdraget att löpande uppdatera styrdokumentsregistret. Pågår 13/14 KS Kårstyrelsen ansvarar för att gå igenom kommittéernas instruktioner innan Kårstyrelsemöte 10 14/15 KS10 14/15 Avklarat 13/14 KS CHARMs Handlingsplan antagen 10/11 ersätts av förtydligade instruktioner eller en övergripande strategi. KS14 14/15 Pågår 13/14 KS Kårstyrelsen ansvarar för att se över Strategi för EDK och återkomma med beslut om strategin under KS14 14/15 Pågår verksamhetsåret 2014/ /14 KS Mottagningskommittén (MK) varje år ska rapportera till Kårstyrelsen efter genomförd och utvärderad Pågår mottagning. 14/15 KS bordlägga ansökan om kårföreningsstatus från Gothenburg Debate Society at Chalmers Student Union Pågår 14/15 KS02 inrätta en arbetsgrupp på 3 personer för att se över kårkommittéernas instruktioner och lägga förslag på nya KS10 14/15 Avklarat instruktioner senast till Kårstyrelsemöte /15 KS04 beviljar en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om kr. Detta för att delvis täcka kostnaden för Avklarat kårmedlemmarnas värderingstest från ValuesOnline som används som underlag på World Values Day. 14/15 KS05 bevilja ett uttag på maximalt kr från Follinfonden Avklarat 14/15 KS07 fastställa riktlinjerna för äskning för att underlätta arrangemang på campus Lindholmen enligt bilaga med inkomna yrkanden. Avklarat

12 14/15 KS07 fortsatt möjlighet till äskning utvärderas tillsammans med var pengarna till äskningen i framtiden skall tas av KS12 14/15 Avklarat Husansvarig och Vice kårordförande i samband med att budgeten för verksamhetsåret 2015/2016 läggs. 14/15 KS07 tillsätta en arbetsgrupp med maximalt 4 personer som ges i uppdrag att ta fram och/eller tydliggöra ekonomiska KS12 14/15 Pågår riktlinjer för respresentations- och personalkostander för beslut senast under Kårstyrelsemöte /15 KS07 fastställa bifogad Samordningsplan för likabehandling 2014/2015 med föreslagna ändringar. Avklarat 14/15 KS08 anta Avancez Makerspace Chalmers Studentkårs Makerspaceförening som kårförening inom Chalmers Avklarat Studentkår. 14/15 KS08 ålägga CIK att lägga förlag på att starta en kårförening som fungerar med medlemskap i Svenska Akademiska Avklarat Idrottsförbundet innan verksamhetsårets slut. 14/15 KS08 göra avstick från budget med 950 kronor för att lägga på rollups till FuM Avklarat 14/15 KS08 göra avstick från budget med 1900 kronor för att lägga på rollups till valberedningen. Avklarat 14/15 KS08 göra avstick från budget med 2400 kronor för att lägga på tröjor till valberedningen. Avklarat 14/15 KS08 beviljaa en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om kr för PhD satisfaction. Pågår 14/15 KS08 beviljaa en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om 9400 kr för Sektionens vecka. Avklarat 14/15 KS att beviljar en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om kr för I-Academy. Avklarat 14/15 KS beviljar en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om kr för Kommittédagen. Avklarat 14/15 KS10 godkänna ansökan om kårföreningsstatus för Chalmers Studentkårs Idrottssällskap. Avklarat 14/15 KS10 godkänna ansökan om kårföreningsstatus för Chalmers Studentkårs The Zeitgeist Movement. Avklarat 14/15 KS10 avslå äskningen för kontantfria basen. avklarad 14/15 KS10 bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om maximalt 5000 kr för samarbetsdag för Avklarat sektionens aktiva. 14/15 KS11 att stryka punkt 2.2 ur CIKs instruktioner. Pågår att stryk på sektionerna ur punkt till och stryk punkt ur CIRCs diskussioner. att fastställa nya instruktioner med ovanstående ändringar för CBK, CCC, Chalmersspexet Bob, Chalmersspexet Vera, CHARMk, CIK, CIRC, FestU, GasqueK, G.U.D., IAESTE, JämK, LoB, Marskalksämbetet, MK, PU, Pyrot och Svea med beslutade ändringar. att bordlägga beslut om nya instruktioner för CFFC och Tofsen 14/15 KS11 att godkänna att ett uttag ur Gasquefonden på upp till kr görs för återinvestering i Gasquen i form av 2 Pågår nya värmeskåp. 14/15 KS11 att godkänna ansökan om kårföreningsstatus för RANG. Pågår 14/15 KS11 att stadgan för Chalmers Kristna Grupp måste förändras i enighet med Chalmers Studentkårs styrdokument Pågår innan verksamhetsårets slut för att få fortsätta vara en kårförening. 14/15 KS12 att bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om maximalt kr för Sektionsaktivas dag. Avklarat

13 14/15 KS12 att bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om maximalt 9750 kr för igem. Pågår 14/15 KS12 att instifta en tillfällig kommitté vid namn Kårhuskommittén med uppdrag att värna om Chalmers kårhus och Pågår åligganden enligt bilaga. 14/15 KS12 att godkänna ett uttag på SEK görs från gasquefonden för att finansiera inköp av högtalare och Pågår delningsfilter enligt ovan. 14/15 KS12 att bevilja G.U.D (Grand Unified Debuggers) ett uttag ur fonden Kollekten på maximalt kr för att köpa in Pågår utrustning till Projektrummet i kårhusets källare. 14/15 KS13 att bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om maximalt kr för Välkomstkalas. Pågår 14/15 KS13 att avslå teknologsektionsäskning försammanhållningsdag för sektionsaktiva. Avklarat 14/15 KS13 att bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om maximalt 4298 kr för Övningssektionsmöte. Pågår 14/15 KS14 tillsätta en arbetsgrupp om minst 3 och max 7 personer med uppdrag att ta fram riktlinjer för kårens Pågår miljöarbete under verksamhetsår 15/16, arbetsgruppen skall rapportera löpande till kårstyrelsen. 14/15 KS14 tillåta Ljud- och bildgruppen (LoB) att införskaffa ett nytt mixerbord och kringutrustning för maximalt Pågår kr exkl. moms med medel från 14/15-års resultat. 14/15 KS14 bifalla samordningsplanen for en sund alkoholkultur i sin helhet. Pågår 14/15 KS14 bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om maximalt kr för projektet World Values Initiative Pågår 14/15 KS14 bevilja teknologsektionsäskning för K-sektionens 150- årsjubileum från konto planerade projekt (6612,09) om I samband med utvärdering Pågår maximalt kr för projektet. krävs ett tydliggörande 14/15 KS14 bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612,07) om maximalt kr för transport. Avklarat

14 ENHETSRAPPORT Presidiet Rapport till KS01 från Presidiet Utfört kalendarium 27 Juni Överlämning 1 Juli Kårledningen 15/16 tillträder sina poster 1 Juli VO träffar SEB tillsammans med AO 28-2 Juni-Juli KO, UO och SO representerar studentkåren på Almedalsveckan 3 Juli Hela Kårledningen besöker William Chalmers grav på hans dödsdag 9 Juli Jönköpings Studentkår besöker Chalmers Studentkår och KO, UO, SO Reflektioner KO Efter en månads överlämning är det skönt att komma igång med eget arbete. Almedalsveckan gav mig en väldigt bra övergång från överlämning till arbete och gjorde mig mer redo att sätta igång. Mycket saker tar tid nu i början och jag och VO behöver mycket tid att diskutera nu. Vi är dock väldigt medvetna om att vi inte har det sen men lär oss för varje dag hur vi blir mer effektiva. Gruppen har inte träffats så mycket i helgrupp så det ska bli kul att få göra det mer framåt. Det är en positiv stämning i gruppen av att få börja arbeta samtidigt som att det känns lite läskigt. Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1516\Beslutsmöten\KS01\Arbetsdokument\KS01 - Enhetsrapport - P.docx VO Arbetet har dragit igång med full fart från första dagen. Många lärdomar har redan dragits och trots branta inlärningskurvor känns det som att saker och ting sakta faller på plats. Yttre faktorer såsom personer som är på semester har satt lite käppar i hjulen, men satt problemlösningsförmågan på prov, vilket jag sannolikt kommer ha nytta av under hela året. Mycket av tiden har gått åt till att planera diverse projekt och arbetet med verksamhetsplanen har satt igång, vilket jag tycker är spännande. Under den gångna veckan har dessutom presidiet haft sin första riktiga chans att ses och planera, vilket var lika efterlängtat som behövligt. Inom kåren Bolag inom Företagsgruppen Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB Inget att rapportera. Emils Kårhus AB (EKAB) & Emilias Kårhus AB (EmKAB) 1 av 4

15 ENHETSRAPPORT Presidiet Inget nytt att rapportera. Ekonomi och kassörer Det har varit högt tempo på ekonomiavdelningen under den gångna perioden, mest för att hinna klart med föregående månads och års räkenskaper innan semestern. Det har varit en del problem med våra bankkonton, och detta är ett arbete som fortsätter framöver. Fullmäktige Arbetet med kommande fullmäktigeår har satt igång och VO har haft ett par möten med Talman. Såväl datum för sammanträden som upplägg och ambitioner för höstens kick-off har diskuterats. Sektioner Som en del av det verksamhetsstöd kåren centralt erbjuder sektionerna finns det sektionskontakter. Under den gångna perioden har dessa kontakter delats ut inom gruppen. Information har blandats med diskussioner kring rollen, allt för att stödet ska vara så givande och genomtänkt som möjligt för sektionsstyrelserna. Utskott och forum Sektionsekonomiforum (sef) Inget nytt att rapportera. Kommittéekonomiforum (kef) Inget nytt att rapportera. Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1516\Beslutsmöten\KS01\Arbetsdokument\KS01 - Enhetsrapport - P.docx Kommittéordförandeträffar (KoT) Arbetet har initierats mellan VO och vso och förbättringsmöjligheter och svårigheter har diskuterats. Planeringen är med andra ord i ett tidigt stadium. Kårledningsutskottet (KU) Planering och datum för kårledningsutskotten kommer ske kommande vecka. Interna projekt Planering verksamhetsplan Efter att kårledningen önskat vilka punkter i verksamhetsplanen de vill arbeta med delade presidiet ut punkterna. Ledamöterna har gjort en grovplanering för att presidiet ska kunna ge feedback tidigt i planeringen av punkterna. Arbete för en bättre situation för Kårledningen Under föregående verksamhetsår togs en handlingsplan med syfte att skapa en bättre arbetssituation för Kårledningen fram. I rapporteringen till kårstyrelsemöte 14 nämns det att en slutgiltig version av denna kommer lyftas för fastställande till kårstyrelsemöte 1 detta verksamhetsår. Handlingsplanen 2 av 4

16 ENHETSRAPPORT Presidiet har diskuterats internt, men den behöver redas ut mer och kanske förändras innan den kan antas och implementeras. Servicebutik Uppbyggnaden i servicebutiken i kårhuset på Johanneberg är i full gång och ombyggnationen planeras vara klart så butiken kan öppnas dagen innan mottagningen. Högskolan Administration och Service Ingen nytt att rapportera. Campusfrågor Kårordförande har under året suttit i styrgruppen för Campusutveckling som studentrepresentant. I samråd med avgående Kårordförande bestämdes det att ordförande för Sociala enheten tar över det ansvaret kommande år. Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1516\Beslutsmöten\KS01\Arbetsdokument\KS01 - Enhetsrapport - P.docx Högskoleledning I juni höll Högskolan styrelsemöte och strategidag. Under strategidagen deltog styrelsen och rektorns ledningsgrupp. Medverkande var även Chalmers nya rektor Stefan Bengtsson. Temat för dagen var utbildning efter önskemål från studentkårens representanter. Många idéer och tankar lyftes och studentledamötena ser fram emot det fortsatta arbetet med de frågor som diskuterades. Högskolan har tagit sommaruppehåll i många delar av verksamheten. Delar av ledningsgruppen fanns med i Almedalen tillsammans med Stiftelsens VD Stefan Johnsson. Kårordförande och vicerektor för grundutbildningen har intervjuats av högskolans kommunikationsavdelning till en artikel som kommer publiceras på högskolans hemsida i samband med antagningen. Projekt med högskolan Inget nytt att rapportera. Externt Samarbeten RefTec Under överlämningen i juni bestämde KORK och VORK datum för kommande års träffar och skrev en verksamhetsplan. Första träffen kommer vara gemensam för grupperna och innehålla diskussioner om ledarskap och ramavtal. Träffen är planerad i september båda grupperna kommer sedan ha ytterligare tre träffar och överlämning. 3 av 4

17 ENHETSRAPPORT Presidiet Externa projekt Kommande kalendarium Juli KL på kickoff 21 Juli Kårstyrelsemöte Juli VO ledig 3-7 Augusti KO ledig 11 Augusti Kårstyrelsemöte 2 14 Augusti KO på strategimöte med Chalmers Fastigheter 15 Augusti Kommittéutbildning/kickoff 17 Augusti KO på ledningsgruppens första möte efter sommaruppehåll 18 Augusti Mottagningens första dag 20 Augusti VO & HA på styrgruppsmöte för Kårhus på landet-projektet Frågor på rapporten ställs till, Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1516\Beslutsmöten\KS01\Arbetsdokument\KS01 - Enhetsrapport - P.docx Veronika Aspvall Kårordförande Johan Bondesson Vice kårordförande 4 av 4

18 ENHETSRAPPORT Husansvarig Rapport till KS01 från Husansvarig Utfört kalendarium 2 juni Byggmöte för byggnation av servicebutik 10 juni Polen stängd för renovering 16 juni Byggmöte för byggnation av servicebutik juni RefTeC Överlämning 30 juni Byggmöte för byggnation av servicebutik 30 juni Sista arbetsdagen för HA 14/15 1 juli Första arbetsdagen HA 15/ juli Teambuildig KL 15/16 Reflektioner Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1516\Beslutsmöten\KS01\Arbetsdokument\KS01 - Enhetsrapport - H.docx Husansvarig Nu är överlämningen över och jag har tagit del av väldigt mycket information och försöker komma ihåg allt vilket inte alltid är så lätt. Jag känner dock att jag har koll på det viktiga även om det kan vara svårt att fatta beslut där man inte har all nödvändig information. Jag känner att jag har ett bra stöd av tidigare Husansvarig som kan ge input vilket gör beslutsfattandet enklare. Nu efter en vecka så börjar jag komma in i kontoret och jag vet nu vart jag har alla mina saker vilket gör de lättare att arbeta. Nu efter den första veckan kan jag inte säga annat än att så här länge bara är kul och att jag ser fram emot detta året. Inom kåren Bilar Stödhjulet till släpvagnen är nu lagat. I övrigt inget nytt att rapportera. Fastighetsförvaltning Kårhuset, Johanneberg Kårhuspoolen är avstängd sedan den 10 juni för underhållsarbete och installation av nytt ventilationsaggregat då de gamla aggregatet är uttjänt. 1 av 4

19 ENHETSRAPPORT Husansvarig Fritidsanläggningen i Härryda Inget nytt att rapportera Järnvägsvagnen Inget nytt att rapportera Fastighetsutveckling Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1516\Beslutsmöten\KS01\Arbetsdokument\KS01 - Enhetsrapport - H.docx Kårhuset, Johanneberg Under året har Emils Kårhus AB (EKAB) jobbat med ett energibesparingsprojekt. Detta har inneburit att ny styrning installerats på flertalet fläktaggregat vilket möjliggör webbaserad administration och möjlighet till realtidsstyrning och felsökning på distans. Målet med detta är att kunna dra ner driftstiderna och effekterna på ventilationen utan att det skall störa verksamheten. Husansvarig som ansvarig för verksamheten har varit EKAB behjälpliga vid utformandet av tidkanaler för styrningen för att verksamheten skall påverkas negativt så lite som möjligt under tiden alla parametrar trimmas. Detta för att uppnå bästa förhållandet mellan energibesparing och verksamhetskompabilitet. Arbetet med installationen fortgår. Fritidsanläggningen i Härryda Inget nytt att rapportera Järnvägsvagnen Inget nytt att rapportera Sektioner Husansvarig har tilldelats två sektioner att vara sektionskontakt till. Dessa sektioner är AE-Sektionen och V-Sektionen. Uppstartsmöten kommer planeras in under juli månad. Interna projekt Kårhus på landet Projektet kårhus på landet fortgår och ett beslut om bygglov har tagits och blev beviljat av Härryda kommun. Beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 5 maj varefter det går att överklaga beslutet under tre veckor varefter det vinner laga kraft om inget överklagande inkommit. Under de tre veckor långa period för överklagande inkom ett överklagande på bygglovet. Ärendet är nu skickat till länsstyrelsens rättsenhet där de väntar på att behandlas. På grund av detta öppnas området upp för verksamhet fram till den 12/9 då byggstart inte kan ske utan ett bygglov som vunnit laga kraft. 2 av 4

20 ENHETSRAPPORT Husansvarig Servicebutik i kårhuset Johanneberg Under fullmäktigemöte 1 föregående verksamhetsår beslutades om att bygga om nuvarande Byssjan i kårhuset Johanneberg till en servicebutik och att bygga om Cremonas nuvarande lokaler till samma funktion som Byssjan tjänat, d.v.s. utskänkning av express-lunch. Projektet drivs av Emils Kårhus AB som fastighetsägare och Chalmers Studentkårs Restauranger AB samt Cremona som nuvarande och framtida brukare av lokalerna. Sedan slutet av mars har Husansvarig varit involverad i projektet för att säkerställa att det kan genomföras med minimal negativ påverkan på annan befintlig verksamhet i huset. Husansvarig 14/15 har sedan 7 april varannan vecka närvarat vid byggmöten med projektets ledning och entreprenörer och kommer så fortsätta fram till projektets slut. Husansvarig 15/16 har närvarat på dessa möte sedan invalet 19 april. Byggnationen påbörjades den 4 maj för servicebutiken och den 18 maj för Cremonas gamla lokal. Servicebutiken är planerad att öppna inför Mottagningen i augusti detta kalenderår och nya byssjan i Cremonas gamla lokal är planerad att öppnas under Mottagningen i slutet av augusti. I dagsläget fortgår arbetet med servicebutiken och följer tidsplan. Slutbesiktningar är inbokade och kommer att hållas den 10/8 för servicebutiken och den 24/8 för nya byssjan. Högskolan Projekt med högskolan Inget att rapportera. Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1516\Beslutsmöten\KS01\Arbetsdokument\KS01 - Enhetsrapport - H.docx Externt Samarbeten RefTec Husansvarig har tidigare haft väldigt lite utbyte med RefTec då arbetsgruppen (SMURF), som HA är en del av, bestod av många olika personer med många helt skilda ansvarsområden. I år har SMURF reducerats till två personer, Husansvarig från Chalmers och en Pedell från Lund. Det visade sig att vi har någorlunda lika arbetsuppgifter och att det finns en möjlighet till ett vettigt utbyte under året. Externa projekt Ascomprojektet Husansvarig 14/15 och 15/16 har i juni varit på möte med studentkårens kontaktperson hos Ascom. Vid detta möte behandlades möjligheter till uppgradering av systemet. Bakgrunden till detta är att studentkårens befintliga DECT-system (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) från Ascom är inkopplat i Chalmers tekniska högskolas analoga telefonväxel vilken håller på att avvecklas sedan en digital växel tagits i bruk. Detta gör att studentkårens DECT-system kommer behöva uppgraderas eller avvecklas inom ett till två år. 3 av 4

21 ENHETSRAPPORT Husansvarig Under mötet diskuterades möjligheter att uppgradera de befintliga systemet till IP-DECT. Det som krävs för att genomför detta är att köpa in ny hårdvara att ersätta delar av den gamla. Det som kan vara kvar av de gamla systemet är alla utplacerade basstationer (antenner) som sedan kopplas ihop i en ny styrenhet. Detta eventuellt uppgraderade IP-DECT system behöver sedan kopplas upp mot en växel. Då står vi inför valet att koppla upp sig mot Chalmers nya digital växel alternativt att skaffa en egen telefonväxel. Husansvarig ska under året utreda vad som bör göras med vårt befintliga system. Kommande kalendarium 14 juli Byggmöte för byggnation av servicebutik juli HA Ledig 28 juli Byggmöte för byggnation av servicebutik 10 augusti Slutbesiktning av servicebutik 15 augusti Kårkommitéutbildning 18 augusti Nya Chalmerister börjar 20 augusti Möte med styrgruppen för Kårhus på landet 24 augusti Slutbesiktning nya Byssjan Frågor på rapporten ställs till, Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1516\Beslutsmöten\KS01\Arbetsdokument\KS01 - Enhetsrapport - H.docx Anton Johansson Husansvarig 4 av 4

KALLELSE -09-03 VO Kallelse kårstyrelsemöte 3 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 8 september klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 11

Kallelse Kårstyrelsemöte 11 KALLELSE 2015-04-04 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 11 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 9 april 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 13

Kallelse Kårstyrelsemöte 13 KALLELSE -05-22 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 13 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 26 maj klockan 10:00 17:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 7

Kallelse Kårstyrelsemöte 7 KALLELSE -11-27 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 7 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 2 december klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 14

Kallelse Kårstyrelsemöte 14 KALLELSE 2015-06-11 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 14 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 16 juni 2015 klockan 09:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE 2015-06-11 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 14 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 16 juni 2015 klockan 09:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser.

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nomineringsanmodan GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nominering Rätt att nominera har alla medlemmar i varje medlemskår,

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Utkast, revideras av Styrelsen 2015-02-04 Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för Konstkårens

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

Slutgiltig föredragningslista FuM 4

Slutgiltig föredragningslista FuM 4 KALLELSE FUM 4 13/14 2013-11-27 Talmannapresidiet Slutgiltig föredragningslista FuM 4 Till Chalmers Studentkårs fjärde fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Palmstedtsalen, Johanneberg Onsdagen

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Teknologkårens styrelse Bilaga 42.1.1 Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sidan 1 av 6 Proposition angående styrdokument för medlemspremiering Bakgrund Efter flera år av oklarheter och

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-10-06 #8

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-10-06 #8 MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-10-06 #8 s styrelsemöte 2014-10-06 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 6:e oktober Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Elin Andersson, Erik Kvarnström,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

REGLEMENTE för CHALMERS STUDENTKÅR

REGLEMENTE för CHALMERS STUDENTKÅR Reglemente REGLEMENTE för CHALMERS STUDENTKÅR Utarbetning Utarbetat under vårterminen 1983 under ledning av Ola Olsson. Omarbetning 1 Reglementet lästes och antogs i sin helhet på fullmäktige nr 7 den

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

KALLELSE FUM 2 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 2 Till Chalmers Studentkårs andra fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Kårrestaurangen, Johanneberg Tid: Onsdagen den 9:e oktober 2013, kl:18.00

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November).

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November). Bilaga 3. Syftet med denna punkt är att medlemmarna och medlemsmötet ska ha en möjlighet att under pågående verksamhetsår granska och kommentera verksamheten, istället för enbart efter detsamma i samband

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 141007 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 141007 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Eric Insulahn, ledamot Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Martin Viberg, ledamot Joel Furvik, ledamot (inkom 15.50) 1. Preliminärer

Läs mer

Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda

Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda 1 (5) Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda 1 Inledning Studentkåren Malmö har funnits som en sammanslutning av studerande vid Malmö Högskola sen 2001. Organisationen är

Läs mer

Konstituerande Fullmäktige 2014

Konstituerande Fullmäktige 2014 Konstituerande Fullmäktige 2014 Datum: 2014-04-24 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och närvaro 3. Laga förfall 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av mötets behöriga

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Protokoll Samhällsvetarsektionen

Protokoll Samhällsvetarsektionen Sida 1/5 Samhällsvetarvetarsektionen, styrelsemöte 5 verksamhetsåret 2014/2014 Datum: 2014-12-08 Tid: 13.00-16.00 Plats: [Kontoret, Sprängkullsgatan 19] Kallade: s styrelse Ärende 1 Preliminärer Föredragande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2

Protokoll från Sektionsmöte 2 Protokoll från Sektionsmöte 2 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte ordinarie #2 - Bilagor Måndag 07/04/2014 Kl. 17.00 22.00, Gröjersalen Kräftriket..6 Bilaga 1 Rapportering av föreningens ekonomiska situation.

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga 9. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelse 2012/2013 Den 2012-05-15 fastslog medlemsmötet verksamhetsplanen

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

Rapporter och Meddelanden

Rapporter och Meddelanden 2015-09-07 1 (4) Rapporter och Meddelanden Kårstyrelsen Kårstyrelsen har sedan början av augusti haft kontinuerliga träffar, två styrelsemöten och en strategihelg. Arbetet har präglats av diskussioner

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Styrelsemöte nr 4, 08/09 PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2008-11-19 Bilagor: M7 US 50-årsjubileum Tid: Plats: Noteringar: 15.15

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer