VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015"

Transkript

1 Bilaga 9 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Antagen vid styrelsemöte Tommy Lenberg Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm Tel : facebook.com/byggherrarna

2 INNEHÅLL Byggherrarnas verksamhet och roll... 4 Framtiden... 4 Vår vision... 4 Vår värdegrund... 5 Nytänkande... 5 Helhetssyn... 5 Trovärdighet... 5 Övergripande mål Strategi för att nå målet... 6 Prioriterade områden Aktiviteter... 7 Framtidens byggherre... 7 Mål Våra medlemmar... 8 Medlemsmöten i föreningen... 8 Mål Samverkan med byggsektorn... 9 Hållbart samhällsbyggande i världsklass... 9 Mål Utveckling tidiga skeden Mål 2015: Utveckling projektskede Mål 2015: Hållbarhet, energi, miljö Energimyndighetens beställargrupp för lokaler (BELOK) Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus (BeBo) Säkerställa och verifiera specifik energianvändning i nya byggnader (Sveby) Mål Säkerhet och arbetsmiljö Mål Juridisk rådgivning Byggherregruppen Göteborg Projekt (19)

3 EU-total Concept Nordic Built Byggherrarnas organisation Stämma Valnämnd Styrelse Kansli Verksamhetsutskotten Regelverk & samverkan (RS) Miljö, teknik & kvalitet (MTK) Budget Byggherrarna koncernen Byggherrarna Sverige AB (19)

4 BYGGHERRARNAS VERKSAMHET OCH ROLL Byggsektorn är Sveriges största näringsgren och i denna spelar byggherrefrågorna en viktig roll. Föreningen Byggherrarna ägs av sina medlemmar som är både fastighetsägare och byggherrar. För föreningen är byggherren den som är kravställare men också den som låter genomföra projekterings- och byggprocessen. En byggherre är ingen specifik person utan byggherreuppgifterna är fördelade på flera yrkesgrupper/avdelningar hos våra medlemmar. I byggherreuppgifterna ingår att initiera projekt, att formulera kraven, att organisera projektgenomförandet, att upphandla, planera, överlämna till drift m.m. I föreningens arbete ingår att belysa och stärka byggherrefrågor genom hela byggprocessen från idé till färdigställande för att få optimalt resultat, oavsett hur arbetsuppgifterna fördelas. I byggsektorn produceras vår fysiska miljö som fastighetsägaren förvaltar och brukaren använder för boende, resande, arbete, service och rekreation. Föreningen vill verka för att alla i byggsektorn får ökad insikt i att de bidrar till att skapa samhälleliga värden, det vill säga bygger sjukhus så att patienterna får vård, bygger skolor så att eleverna lär sig mer, bygger anläggningar och infrastruktur så att vi minimerar restid och spar på miljön samt att vi bygger bostäder så att människor mår bra. Föreningen Byggherrarna behöver föra ut budskapet om byggherrefrågornas betydelse och byggherrens unika och mycket viktiga roll som förändringsagent när det gäller att utveckla och leda byggprocessen mot hållbarhet, högre kvalitet och bättre produktivitet. Byggherrarna har också en viktig uppgift i att koppla samman byggprocessen med samhällets behov och skapa samhälleliga värden. Framtiden Föreningen Byggherrarna har sedan starten på 1960-talet arbetat med främst juridiska frågor. Under senare år har föreningen arbetat allt mer även med kompetens- och utvecklingsfrågor. Detta arbete kommer att fortsätta även under år Föreningen kommer också att vara mer aktiv att påverka regering och myndigheter i viktiga frågor för Byggherrarna samt att kommunicera sina budskap. Föreningen fortsätter sitt arbete med att stärka medlemmarnas engagemang, leverera medlemsnytta, kompetensutveckling och genomföra opinionsbildande arbete. Vår vision Föreningen Byggherrarnas vision är att vi ska leda svensk samhällsbyggnad. Det innebär att: Föreningen Byggherrarna har en ledande roll i branschens utveckling. Föreningen Byggherrarna är den erkända och respekterade riksföreningen i byggherrefrågor. Föreningen Byggherrarna bidrar till att utveckla byggherrefrågorna och att stärka byggherrerollen. 4 (19)

5 Föreningen Byggherrarna bedriver en verksamhet som värdesätts av medlemmarna och av branschen i övrigt Vår värdegrund Föreningen Byggherrarna ska kännetecknas av Nytänkande Vi tar initiativ till utveckling, innovation, forskning och kompetensutveckling Vi följer utvecklingen och söker kunskap inom de områden som berör vårt verksamhetsområde men också inom samhällsutvecklingen i stort. Vi bidrar till utveckling av samhällsbyggandet genom att tillämpa ny kunskap och erfarenhet. Forskning, innovation och kompetensutveckling är viktigt för oss. Helhetssyn Samverkan är grundläggande. Vår verksamhet är långsiktig, hållbar och visar samhällsansvar De projekt vi genomför påverkar och skapar vårt samhälle under många år. Vi förstår vår roll i samhällsbyggandet och är lyhörda för samhällets krav. Medarbetares, branschkollegors, leverantörers, lagstiftares och övriga intressenters synpunkter är viktiga för oss att ta till vara. Vi arbetar för samverkan i branschen. Helhetssyn och hållbarhet är en av grundbultarna i vårt arbete. Trovärdighet Vi är öppna, ärliga, tillförlitliga, kompetenta och engagerade Vi är kompetenta i det arbete som vi utför och vet när vi behöver utveckla vår kompetens eller anlita expertis. Vi håller det vi lovat, är ärliga och har hög integritet. Vi tar ansvar för att affärsvillkoren i hela byggprocessen är korrekta och etiska. En öppen diskussion om hur vi bedriver vår verksamhet är viktigt för oss. Vi tar avstånd från diskriminering och främjar god arbetsmiljö för alla. För föreningen Byggherrarna är kompetensutvecklande aktiviteter en av hörnstenarna i vår verksamhet. Föreningens kompetensutvecklande verksamhet främjar byggherrar och branschens utveckling. Helhetssyn för föreningen Byggherrarna innebär att vi arbetar med att föra medlemmarnas talan i sammanhang där vi kan påverka regler och normer till stöd för byggherrars långsiktiga arbete. 5 (19)

6 Övergripande mål 2018 Kännedomen om föreningen Byggherrarna och vår verksamhet är välkänd i branschen och medlemsantalet ökar stadigt. Vi har ett aktivt nätverk av medlemmar som upplever att de genom sitt medlemskap inspireras och stärks i sin byggherreroll. Föreningen Byggherrarna har etablerat samarbete med universitet och högskolor och initierar utredningar och forskning i byggherrefrågor. Vi driver systematiskt kompetensutveckling för att öka byggherrens beredskap för framtiden. Föreningen Byggherrarna samverkar med branschens olika aktörer. Vi samverkar med politiker och myndigheter och för våra medlemmars talan i sammanhang där vi kan påverka lagar och regler till stöd för byggherrens långsiktiga arbete. Strategi för att nå målet Vår strategi för att nå målet 2018: Skapa mötesplatser för medlemmarna för att generera kompetensutveckling, information, erfarenhetsutbyte och engagemang. Identifiera framtidens byggherrefrågor och byggherreroll Driva utvecklingsfrågor för såväl medlemmar som samhällsbyggnadssektorn. Ha en aktiv kommunikation med såväl medlemmar som omvärlden. Prioriterade områden I vårt arbete ska vi prioritera följande områden: Framtidens byggherre Våra medlemmar Samverkan med byggsektorn Utveckling tidiga skeden Utveckling projektskede Energi, miljö och hållbarhet Säkerhet och arbetsmiljö 6 (19)

7 AKTIVITETER Framtidens byggherre Samhällsbyggnadssektorns verksamhet är fragmenterad det är många aktörer och intressenter inblandade med olika särintressen. Att bedriva byggnads- och anläggningsverksamhet är komplext och omfattar mer än själva byggverksamheten Det är en process som berör många aktörer i byggsektorn en byggherreprocess. Syftet med fokusområdet är att spana in i framtiden hur byggherreprocessen kommer att se ut och även formulera hur vi vill att byggherreprocessen ska utvecklas för att få en hållbar samhällsutveckling(-byggande). Här arbetar vi med byggherreprocessen ur ett övergripande perspektiv. För att kunna formulera tankar och idéer om framtidens byggherre måste vi göra ett avstamp i nutiden och förstå hur byggherreverksamheten bedrivs idag, Den schematiska byggherreprocessen Under 2015 är fortsatt ambitionen att arrangera en workshop om utvecklingen av samhällsbyggandet ur ett byggherreperspektiv. Workshopen ska ge underlag för vilka områden vi behöver studera närmare, och utgöra underlag för bildande av en byggherretankesmedja. En tankesmedja kan tänkas samla ett antal utvalda representanter inom byggsektorn och dess intressenter som vill medverka till att formulera och sprida idéer om en bättre/förändrad byggherreprocess ur ett långsiktigt samhällsbyggarperspektiv. Tankesmedjan bör representera hela byggsektorn med deltagare från byggherreorganisationer, forskare, politiker, planarkitekter, projektörer, entreprenörer m.fl. Tankesmedjan ska delta i samhällsdebatten med tankar och idéer till både allmänhet och politiker. Det långsiktiga målet är att tankesmedjan ska vara en viktig aktör i samhällsdebatten. För att fånga upp kunskap och aktuell forskning inom högskolor och universitet ska vi upprätthålla och utöka kontakten med landets lärosäten. Det innebär att vi deltar i de nätverk vi har med Sveriges bygguniversitet samt att vi är aktiva referensgrupperna till de två forskningsplattformar, procsibe, och SIRen, som startades upp under (19)

8 ProcSIBE (Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment) är en femårig ( ) Formas-finansierad satsning. Den etablerar en stark tvärvetenskaplig plattform för forskning och utveckling som berör upphandling inom samhällsbyggnadsområdet. Forskningsprojektet SIRen, Sustainable Integrated Renovation, eller Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering, är tvärdisciplinärt och berör fem forskningsområden där forskare tillsammans med representanter från näringslivet och offentlig sektor skall bidra med sina kompetenser. Vi fortsätter även utveckla våra kontakter genom att bjuda in lokala forskare eller studenter med intressanta examensarbeten till våra nätverksträffar. Mål 2015 Föreningen Byggherrarna genomför en workshop våren 2015 Föreningen Byggherrarna startar upp tankesmedjans arbete Våra medlemmar Vid tidigare medlemsundersökning värderades erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och lobbying högst bland de aktiviteter föreningen arbetar med. För föreningen är det därför viktigt att fortsätta att arbeta med dessa områden. Det prioriterade området Våra medlemmar fokuserar främst på erfarenhetsutbytet. Detta gör vi genom att aktivt uppmärksamma våra medlemmar och deras arbete. Våra medlemmar är professionella byggherrar och framstående inom sin respektive verksamhet. Många av dem genomför stora och framgångsrika projekt. Genom att systematisk och regelbunden kontakt med medlemmar får vi inblick i aktuella projekt, arbetsmetoder, utmaningar och andra intressanta områden som är värda att uppmärksamma och att informera om. Medlemsmöten i föreningen Årsmöte med konferens kommer att arrangeras den 19 mars i Stockholm. Studiebesök, informationsträffar och utbildningar för medlemmar kommer att erbjudas under året på olika platser i landet. Under året är ambitionen att etablera ett lokalt nätverk i Skåne. Det totala antalet nätverk blir då fyra stycken. Syftet är att ge ökad medlemsnytta för medlemmar lokaliserade utanför storstadsregionerna samt att erbjuda en mötesplats samt möjlighet till diskussionsforum, erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning regionalt. Syftet är också att ge Byggherrarnas kansli information om vilka byggherrefrågor som är aktuella och av intresse i regionen. Mål Ett regionalt byggherrenätverk etableras i Skåne. 8 (19)

9 - Seminarier i aktuella frågor arrangeras för medlemmar i Stockholm och övriga landet Samverkan med byggsektorn Byggherrarna är representerade i många olika forum. I de forum där vi medverkar ska vi ta en aktiv roll vilket kräver tid och resurser för förberedelser Byggherrarna kommer att delta i Almedalen 2015 och arrangera ett seminarium på Nord Byggs samhällsbyggararena. Föreningen Byggherrarna kommer under 2015 att vara representerade i nedanstående styrelser, referensgrupper och arbetsgrupper: Organisation BFAB styrelse Boverkets byggråd BVD-föreningen, styrelse Byggandets Kontraktskommitté (BKK) Byggtjänst styrelse Byggtjänst valkommitté Etiska rådet, styrelse Etiska rådet, valkommitté IQ Samhällsbyggnad, FoU-utskott OpenBIM, styrelse Rådet för ByggKompetens (RBK) SCB:s nämnd för byggnadsindex Sveriges Bygguniversiteter Byggherrarnas mål Påverka utbildningsutbud Bevaka förändring av byggreglerna Utveckla en ny version av BVD Utveckla AB-dokumenten Bevaka att nytta till medlemmarna levereras Föreslå ny styrelse till stämman Motverka korruption och svartarbete Föreslå ny styrelse till stämman Bidra till val av FOU-områden Länka samman BIM med förvaltning Verka för bättre utförande Bevaka utvecklingen Utökad kontakt med universitet/högskolor Byggherrarna Sverige AB är under 2015 representerade i nedanstående styrelser, referensgrupper och arbetsgrupper: Organisation BeBo styrelse BELOK styrelse Sveby styrgrupp Byggherrarna Sveriges mål Utföra uppdraget att administrera och kommunicera BeBo: s verksamhet Utföra uppdraget att administrera och kommunicera Beloks: s verksamhet Utföra uppdraget att administrera och kommunicera Sveby: s verksamhet Hållbart samhällsbyggande i världsklass Efter två statliga utredningar och två rundabords samtal startade byggherrar, staten, byggbranschen och arbetsmarknadens parter ett utvecklingsprojekt vars syfte är att effektivisera samhällsbyggandet. Projektet fokuserar på att dels se över strukturen på branscharbetet inom Samhällsbyggnadssektorn och dels hitta förslag på förbättringar i identifierade fokusområden. Mål 2015 Arrangera seminarium i samband med Almedalsveckan 2015 varav ett ska handla om säkerhet och arbetsmiljö. 9 (19)

10 Sätt frågan om säkerhet högst på agendan i samverkansgruppen Hållbart samhällsbyggande i världsklass. Utveckling tidiga skeden Syftet med fokusområdet är att rikta blicken mot det tidiga skedet i byggherreprocessen, där behoven identifieras, olika lösningar studeras och de övergripande kraven för projektet specificeras. Arbetet sker i en strategisk kontext där byggherren har en unik och mycket viktig roll som förändringsagent när det gäller att leda processen så att projektet utvecklas mot hållbarhet, kvalitet och att samhälleliga värden skapas. Här handlar det om att fånga upp goda exempel från byggherrar som arbetar aktivt med tidiga skeden, erbjuda dem möjlighet till erfarenhetsutbyte och sprida kunskapen till medlemmarna. Vi behöver även utöka vårt samarbete med andra aktörer i de tidiga skedena. Framförallt arkitekter och stadsplanerare bör bli en del i samarbetet. Vi avser att starta ett byggherrenätverk och forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och arkitekt-/konsultkåren för att utveckla byggherrens roll i det tidiga skedet av byggprocessen. Ett forum för de som vill utveckla sitt arbete i de tidiga skedena för att hela byggherreprocessen ska leda till ett bättre slutresultat. I Byggherrarnas kontinuerliga arbete ingår även att bevaka lag- och regelförändringar som berör de tidiga skedena, t.ex. ändringar i PBL och Miljöbalken, vilket till största delen bevakas genom MTK-utskottet. Vi behöver också titta på metoder och utvärderingsmodeller för att handla upp kreativa och kompetenta konsulter för de tidiga skedena. Här tänker vi oss ett samarbete med arkitekt- /konsultkåren tillsammans med kunniga medlemmar inom upphandlingsområdet. Arbetet ska fokusera på vilka förutsättningar som behövs i upphandlingsprocessen och avtal för att byggherren på bästa sätt ska få tillgång till konsulters kreativitet för att uppfylla projektets mål. Detta arbete kommer att behandlas delvis i ovannämnda nätverk för tidiga skeden, och konkretiseras genom arbetsgruppen LOU. Under 2014 togs en kurs fram tillsammans med Chalmers som är särskilt riktad till byggherrar och byggherrens arbetsuppgifter i de tidiga strategiska skedena av projekten. Kursen är planerad att 10 (19)

11 starta april 2015 och fördelas på fyra kurstillfällen. Kursen ger efter examination 7,5 högskolepoäng. Mål 2015: Föreningen Byggherrarna, (genom arbetsgruppen LOU) har formulerat förslag till affärsmodeller för byggherrens upphandling av konsulter för tidiga skeden. Föreningen Byggherrarna (genom MTK-utskottet) lämnar remissvar på de viktiga utredningar och lagändringar som berör tidiga skedet. Den första kursen, Tidiga skeden för byggherrar, genomförs vid Chalmers. Utveckling projektskede Syftet med fokusområdet är att rikta blicken mot projektskedet och allt som här hör till. Här handlar det om kravställande på en mer detaljerad nivå, organisering, genomförandeformer, upphandling, ansvars- och riskfördelning mot entreprenörer och projektörer/konsulter m.m. I Byggherrarnas kontinuerliga arbete ingår att bevaka lag- och regelförändringar som berör projektskedet, t.ex. ändringar i PBL och Miljöbalken, AML och AMV:s föreskrifter, LOU/LUF, BBR/BBK, Boverkets allmänna råd och föreskrifter, BKK:s standardavtal, AMA, miljöcertifiering. Det ingår även att ha en bevakning av de förändringar som kommer från EU när det gäller upphandlingsdirektiv, energieffektiviseringsdirektiv m.m. När det gäller metoder och regelverk arbetar vi kontinuerligt i våra två utskott Regelverk och samverkan respektive Miljö, Teknik och Kvalitet och deras arbetsgrupper med dessa frågor. Både RS-utskottet och MTK-utskottet vill arbeta proaktivt och långsiktigt. MTK-utskottet formulerade 2014 en övergripande viljeinriktning för Byggherrarnas arbete med hållbarhetsfrågor. I begreppet hållbarhet ingår ekologiskt och social hållbarhet. Denna viljeinriktning är vägledande för utskottets fortsatta utvecklingsarbete och för Byggherrarnas deltagande i samhällsdebatten samt vid kommunikation med myndigheter. De juridiska frågorna för beställaren är föreningens basverksamhet och grunden till att föreningen en gång bildades. Genom vårt utskott Regelverk- och samverkan och dess arbetsgrupper arbetar vi kontinuerligt med avtalsvillkor, upphandlingsformer och genomförandeformer. Föreningens 11 (19)

12 representation i BKK är oerhört viktig för vår vilja att påverka utvecklingen av standardavtalen. Tillsammans med samarbetet med övriga byggherrerepresentanter i BKK har vi bra underlag för vårt arbete i utskottet. Byggherrens val av upphandlingsstrategier är en kritisk framgångsfaktor för ett effektivt genomförande av projektet och för att nå uppställda projektmål. Val av upphandlingsform, entreprenadform, ersättningsform och samverkansgrad ska främja både kortsiktig effektivitet och långsiktig innovation. Under året ordnas seminarier i ämnet. Byggherrarnas mångåriga arbete med samverkan och partnering fortsätter. Arbetet kan utvecklas ytterligare genom att vi drar lärdomar från genomförda samverkans-/partneringprojekt och applicerar erfarenheterna i andra genomförandeformer Under 2015 kommer ett arbeta med uppföljning av kvaliteten i byggprocessen att startas upp. En kartläggning kommer genomföras för att se vilka olika mätmetoder som i dag används för att följa upp och utvärdera byggprocessen. Ambitionen är att ta fram best practice för byggprocessen i syfte att driva på kvalitetsutvecklingen i branschen. Mål 2015: Föreningen Byggherrarna (genom MTK-utskottet) lämnar remissvar på viktiga utredningar och lagändringar som berör projektskedet. Föreningen Byggherrarna (genom RS-utskottet och arbetsgruppen LOU) bevakar och om aktuellt lämnar remissvar på Överprövningsutredningen. Föreningen Byggherrarna (genom RS-utskottet) bereder frågor inför BKK:s arbete Fyra tvådagars grundutbildning i samverkan och partnering genomförs, två på våren och två på hösten samt en fortsättningskurs, i samarbete med företaget Prolog. Seminarium om upphandlingsstrategier genomförs i de regionala nätverken. Kvalitetsutveckling av byggprocessen. Kartlägga metoder för byggprocessmätning, sammanställa resultat och presentera i form av best practice för branschen. Hållbarhet, energi, miljö Föreningens kärnvärden är Nytänkande, Helhetssyn och Trovärdighet. I dessa begrepp ingår hållbarhet, energi och miljö på ett självklart sätt. Därför är det viktigt att vi arbetar med dessa frågor både inom föreningen men också genom att för Energimyndighetens räkning administrera programmen BeBo, Belok och Sveby. För föreningen Byggherrarna är detta arbete en viktig del i att skapa och delta i beställarnätverk där deltagarna har specialkompetens inom ämnet, en kompetens som ska komma våra medlemmar till del. Energimyndighetens beställargrupp för lokaler (BELOK) Syftar till att introducera energieffektiva lösningar i lokalsektorn. Byggherrarna Sverige AB är huvudman för Energimyndighetens Beställargrupp lokaler vilket innebär att bolaget ansvarar för ekonomi och administration av projektavtal. Byggherrarna Sverige AB har uppdrag att 12 (19)

13 administrera och kommunicera BELOK:s verksamhet. Ansökan beviljad för kommande treåriga programperiod beslutades i november Beviljade medel från Energimyndigheten uppgår till 28 MSEK. Projektet kommer att fortgå fram till hösten Nya ansökan för perioden har skickats in efter rekommendation från Energimyndigheten som vill att verksamheten fortsätter ytterligare en program period. Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus (BeBo) Syftar till att introducera energieffektiva lösningar i bostadssektorn. Byggherrarna Sverige AB är huvudman för Energimyndighetens Beställargrupp Bostäder vilket innebär att bolaget ansvarar för ekonomi och administration av projektavtal. Byggherrarna Sverige AB har uppdrag att administrera och kommunicera BeBo:s verksamhet. Ansökan beviljad för kommande treåriga programperiod Ansökan antogs av Energimyndigheten den 21 november Beviljade medel uppgår till 32 MSEK. Nya ansökan för perioden har skickats in efter rekommendation från Energimyndigheten som vill att verksamheten fortsätter ytterligare en program period. Säkerställa och verifiera specifik energianvändning i nya byggnader (Sveby) Byggherrarna medverkar som huvudman i Sveby-programmet vars syfte är att fastställa standardiserade brukardata för beräkningar och hur en verifiering av energiprestanda skall gå till. Under 2014 fokuserades på fortsatt implementering och utveckling av standard. Energimyndigheten har beviljat medel för projektet till augusti En ny ansökan förväntas att beviljas för i syfte att utveckla Sveby för flera olika lokalkategorier samt fortsatt implementering. Mål 2015 Fortsatt administration, samordning och kommunikation i dessa projekt. Säkerhet och arbetsmiljö Byggherrens har ansvar för att beakta arbetsmiljön i samband med planering och projektering samt samordningsansvaret för arbetsmiljön vid genomförandet. Under 2014 tog Akademiska hus initiativet till en förstudie där de förordar att byggherrarna ska ställa högre krav på entreprenörer och leverantörer avseende säkerhet och arbetsmiljö. Det förekommer för många olyckor på våra byggarbetsplatser. Tydligare krav, skärpt uppföljning och kontroll från beställaren ökar trycket på entreprenörer och leverantörer att utveckla sitt systematiska säkerhetsarbete. Mål 2015 Bilda en samverkansgrupp av byggherrar med fokus på säkerhet och arbetsmiljö. Göra en kartläggning och förtydligande av ansvarsfördelningen för säkerhet och arbetsmiljö i byggbranschen vem ansvarar för vad? Se till att frågan hamnar högst på dagordningen i branschsamverkansgruppen HSIV. 13 (19)

14 Samla branschföreträdare och medlemsföretag till ett rundabordssamtal om att höja säkerhetskulturen i branschen med visionen olycksfria byggen. Upprätta en åtgärdsplan för att höja säkerhetskulturen där parterna förbinder sig att fullgöra sina åtagande för att nå visionen olycksfria byggen. Byggherrarnas samverkansgrupp tar fram rutiner och verktyg för ett systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete för byggherrar. Ta fram förslag till skärpta krav på entreprenörer och leverantörer avseende säkerhet och arbetsmiljö i samband med upphandlingar. Juridisk rådgivning Vi erbjuder, via vår juridiska samarbetspartner, spetskompetens inom entreprenadjuridik och avtal i form av juridisk rådgivning. Vi hjälper till med frågor om bl. a konsultavtal och entreprenadavtal, upphandling, arbetsmiljö och digitala leveranser, samt ger stöd med dokument och mallar. Byggherregruppen Göteborg Byggherrarna Sverige AB samverkar med och utför administrativa uppgifter åt det lokala nätverket Byggherregruppen i Göteborg. PROJEKT Under 2014 startade två internationella projekt som Byggherrarna är deltar i. Byggherrarna fortsätter även under 2015 att medverka i dessa. EU-total Concept EU ger under tre år stöd för att utveckla Beloks totalmetodik och anpassa den till de fem deltagande ländernas förutsättningar. Projektdeltagare är Sverige, Danmark, Finland, Norge och Estland. Metodiken kallas Total Concept. I varje land ska minst två renoveringsprojekt i lokalfastigheter genomföras med totalmetodiken och därefter utvärderas och kommuniceras. Stor vikt läggs vid kommunikationen och vidareförmedlingen av kunskaper. Byggherrarnas del i projektet innebär ett ansvar för kommunikationen samt att utveckla verktyget för de olika ländernas förutsättningar. Projektet löper från mars 2014 till och med mars 2017 Nordic Built Nordic Built ger stöd för att utveckla en affärsmodell kring Beloks totalmetodik. Projektdeltagare är Sverige, Danmark, Finland och Estland. I varje land ska minst ett renoveringsprojekt i lokalfastigheter genomföras med totalmetodiken. Byggherrarnas del i projektet innebär ett ansvar för kommunikationen samt att utveckla Beloks verktyg för totalmetodiken med tonvikt på affärsmodellen så att det kan användas i de deltagande länderna. Projektet löper från mars 2014 till och med mars (19)

15 BYGGHERRARNAS ORGANISATION Stämma Vid den årliga stämman beslutar medlemmarna om föreningens ändamål och uppdrag. Stämman utser valnämnd och styrelse samt beslutar om medlemsavgifter. Valnämnd Valnämnden skall till nästkommande ordinarie föreningsstämma ta fram förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter samt förslag till arvoden för dessa. Valnämnden skall bestå av minst tre personer som inte innehar sådana uppdrag valnämnden skall föreslå kandidater till. Valnämndens arbete påbörjas senast 1 december och ska vara färdigställt senast 3 veckor före årsstämman. Styrelse Styrelsen tillsätter och avsätter vd samt beslutar om den strategiska inriktningen för föreningens verksamhet. Byggherrarnas styrelse har planerat sex ordinarie styrelsemöten under 2014 samt ett konstituerande styrelsemöte i samband med föreningens stämma den 21 mars. Vid ett av mötestillfällena genomförs en strategiworkshop. Denna strategiworkshop är första steget till ny verksamhetsplan och budget för Kansli Byggherrarnas kansli består av: 15 (19)

16 Vd; ansvarig för bland annat föreningens medlemmar, den löpande verksamheten, ekonomi och extern representation. Kommunikationsansvarig; ansvarig för bland annat press/media, webb, marknadsföring, externoch intern kommunikation till medlemmar och föreningens nätverk. Ansvarar också för kommunikation om BeBo Utvecklingsansvarig; ansvarig för kompetensutveckling och utvecklingsfrågor. Administratör, ansvarig för bland annat administrativ support, möten, medlemsregister, protokoll, kursadministration och fakturahantering. Ytterligare en administrativ resurs på deltid har engagerats via ett bemanningsföretag. Konsultföretaget Matrisen är ekonomiansvarig och Kilpatrick Townsend Advokatbyrå levererar juristtjänster. Ytterligare två konsulter engageras på deltid för sekreterarrollen i föreningens två utskott. Vid behov engageras konsulter med specialistkompetens. Verksamhetsutskotten Syftet med verksamhetsutskotten är att som en del av kansliet, fånga upp aktuella frågor hos medlemmarna och utgöra ett nätverk inom föreningen. Arbetsformen är att via möten bereda frågor från kansli, medlemmar eller utskott. Utskotten kan vid behov bilda arbetsgrupper för att hantera olika frågeställningar. Övergripande uppgift för våra utskott är att följa aktuella frågor och utarbeta rekommendationer, vägledningar samt medverka i kompetensutvecklingsaktiviteter för våra medlemmar. Regelverk & samverkan (RS) RS-utskottet ska med arbetsgrupperna LOU och Nya upphandlings- och genomförandeformer (NUG) vara ett forum för erfarenhetsåterföring, diskussioner och utveckling avseende för byggherrar relevanta standardavtal, författningar och regelverk. RS är navet i Byggherrarnas verksamhet vad avser frågor som har juridisk anknytning. En av de viktigaste uppgifterna för RS är därför att företräda Byggherrarna i Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och medverka i hantering och handläggning av frågor i BKK samt vara referensgrupp åt Byggherrarnas företrädare i BKK. I den löpande verksamheten ingår att koordinera arbetet med arbetsgrupperna LOU och Nya upphandlings- och genomförandeformer (NUG), samt att anpassa befintliga mallar till nya regelverk Arbetsgruppen LOU Arbetsgruppens uppgifter är att skapa erfarenhetsutbyte mellan de medlemmar i Byggherrarna som är upphandlande enheter enligt LOU och LUF, samt identifiera frågor där Byggherrarna kan påverka vidareutveckling av lagstiftningen. Arbetsgruppen ska även informera medlemmarna och 16 (19)

17 stödja dem vid tillämpningen av LOU och LUF. I arbetsgruppens arbete ingår att bevaka rättsläget, främja Byggherrarnas intressen i pågående förändringar av upphandlingsregelverket, informera och påverka såväl externt som internt i frågor rörande offentlig upphandling samt stödja andra utskott och arbetsgrupper i LOU-frågor. Arbetsgruppen Nya upphandlings- och genomförandeformer (NUG) Arbetsgruppens syfte är att hantera de frågor som aktualiseras i nyare upphandlings- och genomförandeformer. Detta inkluderar partnering och andra fenomen. Inom detta fält skall arbetsgruppen erbjuda verktyg till medlemmarna för ökad förståelse och användande av nya upphandlings- och genomförandeformer. Arbetsgruppen ska bevaka utvecklingen inom nya upphandlings- och genomförandeformer. Miljö, teknik & kvalitet (MTK) Utskottets syfte är att bevaka och proaktivt arbete med de frågor som rör miljö, teknik och kvalitet för tidiga skeden, projektskedet samt för rätt förutsättningar för förvaltningen. Det innebär bl.a. att utskottet löpande ska bevaka viktiga utredningar och lagändringar rörande Plan och bygglagen, Miljöbalken, Boverkets regelverk m.m. Som nämnt ovan, ska utskottet formulera en övergripande viljeinriktning för Byggherrarnas arbete med hållbarhetsfrågor. Därutöver ska utskottet medverka till medlemsaktiviteter som kan bidra till medlemmarnas kompetensutveckling. I utskottets arbetsuppgifter ingår att författa Byggherrarnas remissvar för viktigare utredningar och lagändringar inom miljö, teknik och kvalitet, analysera kvalitetsutvecklingen i tidiga skeden, projektering och byggande samt att arbeta med frågor som berör informationshantering i byggande och förvaltning (BIM mm). Utskottets arbete är nära kopplat till RS-utskottet och dess arbetsgrupper samt till det arbete som bedrivs inom BeBo, Belok och Sveby. 17 (19)

18 BUDGET 2015 Byggherrarna koncernen Nedan budget för 2014 och 2015 uppdelad på Byggherrarna Sverige AB, föreningen Byggherrarna samt koncernen Byggherrarna. Budgetens medlemsintäkter bygger på att medlemsantalet ökar med 6 st betalande medlemmar under KSEK BUDGET 2014 BUDGET 2015 Resultaträkning Service AB Förening Elim Koncern Service AB Förening Elim Koncern Intäkter Årsavgifter Int från projektverksamhet Utförda tjänster närst ftg Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Kostnader Övriga externa kostnader Köpta tjänster närst ftg Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Koncernbidrag Ränteintäkter Räntekostnader Nedskr aktier i dotterbolag Res före bokslutsdisp o skatt (19)

19 Byggherrarna Sverige AB Nedan budget för Byggherrarna Sverige AB 2014 och 2015 per resultatenhet. Resultatenheter Budget Budget Intäkter Medlemsservice Byggherregruppen Göteborg Medlemsmöten och konferanser ByggherreClass 0 0 Utbildning Övriga projekt 0 0 Gemensamma kontorskostn 0 0 Sveby 0 0 Summa Intäkter Kostnader Medlemsservice Byggherregruppen Göteborg Medlemsmöten och konferanser ByggherreClass 0 0 Utbildning Övriga projekt Gemensamma kontorskostn 0 0 Sveby Summa kostnader Resultat Medlemsservice Byggherregruppen Göteborg 0 0 Medlemsmöten och konferanser ByggherreClass 0 0 Utbildning Övriga projekt Gemensamma kontorskostn 0 0 Sveby Summa Övriga kostnader P-fondförändr Skatt Årets resultat (19)

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 2013-11-27 Bilaga 9 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 Antagen vid styrelsemöte 2013-12-05 Tommy Lenberg Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 26, 4 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 2013-01-08 Bilaga 9 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Antagen vid styrelsemöte 2012-12-04 Mats Björs Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 26, 4 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se

Läs mer

Byggherrarna stärker byggherrerollen. Nätverksträff i Luleå 15-01-14

Byggherrarna stärker byggherrerollen. Nätverksträff i Luleå 15-01-14 Byggherrarna stärker byggherrerollen Nätverksträff i Luleå 15-01-14 Medlemmar Föreningen startades 1964 ca 135 medlemmar Allmännyttiga bostadsbolag Fastighetsbolag Industri och handel Kommunala fastighetsbolag

Läs mer

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna Byggherrarnas syn på takras Mats Björs, vd Byggherrarna Definition iti av byggherre Enligt PBL: Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten Enligt Byggherrarna:

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Smart Built Environment

Smart Built Environment Smart Built Environment Vad är Smart Built Environment? Ett av 16 strategiska innovationsprogram för svensk konkurrenskraft Ett 12-årigt strategiskt FoI-program 100 + 100 Mkr för en startperiod till och

Läs mer

Smart Built Environment

Smart Built Environment Smart Built Environment Digitaliseringen som drivkraft för samhällsbyggandets förändring Den största enskilda satsningen inom samhällsbyggande någonsin Vad är Smart Built Environment? Ett av 16 strategiska

Läs mer

Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov

Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov - från förstudie till ett verifieringsprojekt 2017-02-08 1 Verksamhetsutveckling och ledarskap 2017-02-08 Vi hjälper ledare att förena

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

BIM Alliance i Umeå

BIM Alliance i Umeå BIM Alliance i Umeå 2015-10-20 Syfte och vision Ideell förening med 165 medlemmar från: fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, konsultföretag, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag

Läs mer

BIM Alliance. Vad sker i föreningen? Olle Samuelson

BIM Alliance. Vad sker i föreningen? Olle Samuelson BIM Alliance Vad sker i föreningen? 2017-01-25 Olle Samuelson Syfte och vision Ideell förening med 175 medlemsorganisationer från: fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, konsultföretag, byggentreprenörer,

Läs mer

Mikael Johansson 2013-02-22

Mikael Johansson 2013-02-22 SÄKERHETSBRANSCHEN Principprogram Styrdokument Mikael Johansson 2013-02-22 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamhetsidé... 3 3. Vision... 3 4. Värdestrategi... 3 5. Branschorganisationens fokusområden...

Läs mer

Aktivitet Utgifter internt Utgifter externt Period/ datum. A. Administration och utveckling nätverk. Genom Region Örebro län

Aktivitet Utgifter internt Utgifter externt Period/ datum. A. Administration och utveckling nätverk. Genom Region Örebro län Riktlinjer för Verksamhet 2017 Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Övergripande mål med aktiviteter är att främja utvecklingen för företag och organisationer i genomförande av

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Workshop Smart Built Livscykelperspektiv

Workshop Smart Built Livscykelperspektiv Workshop Smart Built Livscykelperspektiv 2016-06-07 Dagens program 13.00-13.15 Inledning Kajsa Byfors 13.15-14.00 Korta inspel - BIM Mårten Lindström - Status LCA och digitala modeller Martin Erlandsson

Läs mer

Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande

Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande Procurement for sustainable innova6on in the built environment (ProcSIBE) 25 mkr, 5 år (2014-2018) Sveriges Bygguniversitet

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Internet of Things Sverige regler för samverkan

Internet of Things Sverige regler för samverkan Internet of Things Sverige regler för samverkan Fastställd av prefekten vid institutionen för informationsteknologi Allmänt 1 Bakgrund Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnova, Energimyndigheten

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

beställare Hur ökar vi innovationsviljan?

beställare Hur ökar vi innovationsviljan? Renodlad beställare Hur ökar vi produktiviteten iteten och innovationsviljan? Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt t transportsystem t t Väl fungerande resor och transporter

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Allmänt För att förverkliga föreningens mål och syften kommer arbetet i huvudsak att läggas upp enligt vad som beskrivs i vår Verksamhetsplan för 2014. Vägledande blir de sju steg

Läs mer

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet Syfte och vision Ideell förening med 140 medlemmar från: fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, konsultföretag, byggentreprenörer,

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Dalarnas Arkitekturråd 2016-03-07 1 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Detta

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

BIM Alliance Sweden. Gemensamt intressentgruppsmöte

BIM Alliance Sweden. Gemensamt intressentgruppsmöte BIM Alliance Sweden Gemensamt intressentgruppsmöte 2016-10-20 Agenda 12.30 13.30 - Inledning Vad sker i BIM Alliance? - Smart Built Environment - Info om strategiska projekt och resultat av utlysningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Aktuellt från Energimyndigheten

Aktuellt från Energimyndigheten Aktuellt från Energimyndigheten Dag Lundblad, avd. Främjande Uppdrag Styrmedel EU-direktiv Nationella initiativ Främjande - Nätverk - Uthållig kommun - LÅGAN Ska vi klara miljömålen? 30000 28000 GWh 10%

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektplan Deltagande i Uthållig kommun etapp 3 Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 Mora kommun deltar tillsammans med ett 30-tal andra svenska

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande Finansiering av Formas

Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande Finansiering av Formas Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande Finansiering av Formas 25 mkr under 2014 2018 (2019) Tilläggsfinansiering av

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

Omvärld, lagar, entreprenadjuridik

Omvärld, lagar, entreprenadjuridik Omvärld, lagar, entreprenadjuridik En orientering kring lagar, avtal mm som påverkar byggprocessen fortsättning och fördjupning i: Grundläggande Fastighetsförvaltning Byggproduktion II Några av de lagar

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

ICT-BIM för bättre processer och produkter

ICT-BIM för bättre processer och produkter ICT-BIM för bättre processer och produkter Workshop 2013-01-22 PhD Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad neutral nod och katalysator för sektorsövergripande frågor Samverka och påverka! Främja forskning, innovation

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Så ska vi öka produktiviteten i anläggningsbranschen Trafikverket gör varje år affärer på anläggningsmarknaden för mer än 35 miljarder kronor.

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Budget och verksamhetsplan

Budget och verksamhetsplan VERKSAMHETSPLAN 2015 Budget och verksamhetsplan Diversity Charter Sweden 2014 Innehåll Innehåll... 1 Bakgrund... 2 Historik... 2 Vision och långsiktiga mål... 2 Nationella förutsättningar... 1 Syn på mångfald...

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor Medlemsavgifter Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala hembygdsförbunden

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov. - ett utvecklingsprojekt inom Smart Built Environment

Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov. - ett utvecklingsprojekt inom Smart Built Environment Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov - ett utvecklingsprojekt inom Smart Built Environment Inledning 1. Bakgrund 2. Vad är Smart Built Environment? 3. Etapp 1 - Strategier

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Upplägg Vad är mötesplats social hållbarhet? Bakgrund: Samling för social hållbarhet Olika perspektiv på (social) hållbarhet!

Läs mer

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Skåne i siffror 33 kommuner Ca: 1,3 miljoner invånare Ca: 135 000 anställda inom kommunal sektor Vårt uppdrag Värna och stödja utvecklingen av det kommunala

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer