VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015"

Transkript

1 Bilaga 9 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Antagen vid styrelsemöte Tommy Lenberg Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm Tel : facebook.com/byggherrarna

2 INNEHÅLL Byggherrarnas verksamhet och roll... 4 Framtiden... 4 Vår vision... 4 Vår värdegrund... 5 Nytänkande... 5 Helhetssyn... 5 Trovärdighet... 5 Övergripande mål Strategi för att nå målet... 6 Prioriterade områden Aktiviteter... 7 Framtidens byggherre... 7 Mål Våra medlemmar... 8 Medlemsmöten i föreningen... 8 Mål Samverkan med byggsektorn... 9 Hållbart samhällsbyggande i världsklass... 9 Mål Utveckling tidiga skeden Mål 2015: Utveckling projektskede Mål 2015: Hållbarhet, energi, miljö Energimyndighetens beställargrupp för lokaler (BELOK) Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus (BeBo) Säkerställa och verifiera specifik energianvändning i nya byggnader (Sveby) Mål Säkerhet och arbetsmiljö Mål Juridisk rådgivning Byggherregruppen Göteborg Projekt (19)

3 EU-total Concept Nordic Built Byggherrarnas organisation Stämma Valnämnd Styrelse Kansli Verksamhetsutskotten Regelverk & samverkan (RS) Miljö, teknik & kvalitet (MTK) Budget Byggherrarna koncernen Byggherrarna Sverige AB (19)

4 BYGGHERRARNAS VERKSAMHET OCH ROLL Byggsektorn är Sveriges största näringsgren och i denna spelar byggherrefrågorna en viktig roll. Föreningen Byggherrarna ägs av sina medlemmar som är både fastighetsägare och byggherrar. För föreningen är byggherren den som är kravställare men också den som låter genomföra projekterings- och byggprocessen. En byggherre är ingen specifik person utan byggherreuppgifterna är fördelade på flera yrkesgrupper/avdelningar hos våra medlemmar. I byggherreuppgifterna ingår att initiera projekt, att formulera kraven, att organisera projektgenomförandet, att upphandla, planera, överlämna till drift m.m. I föreningens arbete ingår att belysa och stärka byggherrefrågor genom hela byggprocessen från idé till färdigställande för att få optimalt resultat, oavsett hur arbetsuppgifterna fördelas. I byggsektorn produceras vår fysiska miljö som fastighetsägaren förvaltar och brukaren använder för boende, resande, arbete, service och rekreation. Föreningen vill verka för att alla i byggsektorn får ökad insikt i att de bidrar till att skapa samhälleliga värden, det vill säga bygger sjukhus så att patienterna får vård, bygger skolor så att eleverna lär sig mer, bygger anläggningar och infrastruktur så att vi minimerar restid och spar på miljön samt att vi bygger bostäder så att människor mår bra. Föreningen Byggherrarna behöver föra ut budskapet om byggherrefrågornas betydelse och byggherrens unika och mycket viktiga roll som förändringsagent när det gäller att utveckla och leda byggprocessen mot hållbarhet, högre kvalitet och bättre produktivitet. Byggherrarna har också en viktig uppgift i att koppla samman byggprocessen med samhällets behov och skapa samhälleliga värden. Framtiden Föreningen Byggherrarna har sedan starten på 1960-talet arbetat med främst juridiska frågor. Under senare år har föreningen arbetat allt mer även med kompetens- och utvecklingsfrågor. Detta arbete kommer att fortsätta även under år Föreningen kommer också att vara mer aktiv att påverka regering och myndigheter i viktiga frågor för Byggherrarna samt att kommunicera sina budskap. Föreningen fortsätter sitt arbete med att stärka medlemmarnas engagemang, leverera medlemsnytta, kompetensutveckling och genomföra opinionsbildande arbete. Vår vision Föreningen Byggherrarnas vision är att vi ska leda svensk samhällsbyggnad. Det innebär att: Föreningen Byggherrarna har en ledande roll i branschens utveckling. Föreningen Byggherrarna är den erkända och respekterade riksföreningen i byggherrefrågor. Föreningen Byggherrarna bidrar till att utveckla byggherrefrågorna och att stärka byggherrerollen. 4 (19)

5 Föreningen Byggherrarna bedriver en verksamhet som värdesätts av medlemmarna och av branschen i övrigt Vår värdegrund Föreningen Byggherrarna ska kännetecknas av Nytänkande Vi tar initiativ till utveckling, innovation, forskning och kompetensutveckling Vi följer utvecklingen och söker kunskap inom de områden som berör vårt verksamhetsområde men också inom samhällsutvecklingen i stort. Vi bidrar till utveckling av samhällsbyggandet genom att tillämpa ny kunskap och erfarenhet. Forskning, innovation och kompetensutveckling är viktigt för oss. Helhetssyn Samverkan är grundläggande. Vår verksamhet är långsiktig, hållbar och visar samhällsansvar De projekt vi genomför påverkar och skapar vårt samhälle under många år. Vi förstår vår roll i samhällsbyggandet och är lyhörda för samhällets krav. Medarbetares, branschkollegors, leverantörers, lagstiftares och övriga intressenters synpunkter är viktiga för oss att ta till vara. Vi arbetar för samverkan i branschen. Helhetssyn och hållbarhet är en av grundbultarna i vårt arbete. Trovärdighet Vi är öppna, ärliga, tillförlitliga, kompetenta och engagerade Vi är kompetenta i det arbete som vi utför och vet när vi behöver utveckla vår kompetens eller anlita expertis. Vi håller det vi lovat, är ärliga och har hög integritet. Vi tar ansvar för att affärsvillkoren i hela byggprocessen är korrekta och etiska. En öppen diskussion om hur vi bedriver vår verksamhet är viktigt för oss. Vi tar avstånd från diskriminering och främjar god arbetsmiljö för alla. För föreningen Byggherrarna är kompetensutvecklande aktiviteter en av hörnstenarna i vår verksamhet. Föreningens kompetensutvecklande verksamhet främjar byggherrar och branschens utveckling. Helhetssyn för föreningen Byggherrarna innebär att vi arbetar med att föra medlemmarnas talan i sammanhang där vi kan påverka regler och normer till stöd för byggherrars långsiktiga arbete. 5 (19)

6 Övergripande mål 2018 Kännedomen om föreningen Byggherrarna och vår verksamhet är välkänd i branschen och medlemsantalet ökar stadigt. Vi har ett aktivt nätverk av medlemmar som upplever att de genom sitt medlemskap inspireras och stärks i sin byggherreroll. Föreningen Byggherrarna har etablerat samarbete med universitet och högskolor och initierar utredningar och forskning i byggherrefrågor. Vi driver systematiskt kompetensutveckling för att öka byggherrens beredskap för framtiden. Föreningen Byggherrarna samverkar med branschens olika aktörer. Vi samverkar med politiker och myndigheter och för våra medlemmars talan i sammanhang där vi kan påverka lagar och regler till stöd för byggherrens långsiktiga arbete. Strategi för att nå målet Vår strategi för att nå målet 2018: Skapa mötesplatser för medlemmarna för att generera kompetensutveckling, information, erfarenhetsutbyte och engagemang. Identifiera framtidens byggherrefrågor och byggherreroll Driva utvecklingsfrågor för såväl medlemmar som samhällsbyggnadssektorn. Ha en aktiv kommunikation med såväl medlemmar som omvärlden. Prioriterade områden I vårt arbete ska vi prioritera följande områden: Framtidens byggherre Våra medlemmar Samverkan med byggsektorn Utveckling tidiga skeden Utveckling projektskede Energi, miljö och hållbarhet Säkerhet och arbetsmiljö 6 (19)

7 AKTIVITETER Framtidens byggherre Samhällsbyggnadssektorns verksamhet är fragmenterad det är många aktörer och intressenter inblandade med olika särintressen. Att bedriva byggnads- och anläggningsverksamhet är komplext och omfattar mer än själva byggverksamheten Det är en process som berör många aktörer i byggsektorn en byggherreprocess. Syftet med fokusområdet är att spana in i framtiden hur byggherreprocessen kommer att se ut och även formulera hur vi vill att byggherreprocessen ska utvecklas för att få en hållbar samhällsutveckling(-byggande). Här arbetar vi med byggherreprocessen ur ett övergripande perspektiv. För att kunna formulera tankar och idéer om framtidens byggherre måste vi göra ett avstamp i nutiden och förstå hur byggherreverksamheten bedrivs idag, Den schematiska byggherreprocessen Under 2015 är fortsatt ambitionen att arrangera en workshop om utvecklingen av samhällsbyggandet ur ett byggherreperspektiv. Workshopen ska ge underlag för vilka områden vi behöver studera närmare, och utgöra underlag för bildande av en byggherretankesmedja. En tankesmedja kan tänkas samla ett antal utvalda representanter inom byggsektorn och dess intressenter som vill medverka till att formulera och sprida idéer om en bättre/förändrad byggherreprocess ur ett långsiktigt samhällsbyggarperspektiv. Tankesmedjan bör representera hela byggsektorn med deltagare från byggherreorganisationer, forskare, politiker, planarkitekter, projektörer, entreprenörer m.fl. Tankesmedjan ska delta i samhällsdebatten med tankar och idéer till både allmänhet och politiker. Det långsiktiga målet är att tankesmedjan ska vara en viktig aktör i samhällsdebatten. För att fånga upp kunskap och aktuell forskning inom högskolor och universitet ska vi upprätthålla och utöka kontakten med landets lärosäten. Det innebär att vi deltar i de nätverk vi har med Sveriges bygguniversitet samt att vi är aktiva referensgrupperna till de två forskningsplattformar, procsibe, och SIRen, som startades upp under (19)

8 ProcSIBE (Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment) är en femårig ( ) Formas-finansierad satsning. Den etablerar en stark tvärvetenskaplig plattform för forskning och utveckling som berör upphandling inom samhällsbyggnadsområdet. Forskningsprojektet SIRen, Sustainable Integrated Renovation, eller Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering, är tvärdisciplinärt och berör fem forskningsområden där forskare tillsammans med representanter från näringslivet och offentlig sektor skall bidra med sina kompetenser. Vi fortsätter även utveckla våra kontakter genom att bjuda in lokala forskare eller studenter med intressanta examensarbeten till våra nätverksträffar. Mål 2015 Föreningen Byggherrarna genomför en workshop våren 2015 Föreningen Byggherrarna startar upp tankesmedjans arbete Våra medlemmar Vid tidigare medlemsundersökning värderades erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och lobbying högst bland de aktiviteter föreningen arbetar med. För föreningen är det därför viktigt att fortsätta att arbeta med dessa områden. Det prioriterade området Våra medlemmar fokuserar främst på erfarenhetsutbytet. Detta gör vi genom att aktivt uppmärksamma våra medlemmar och deras arbete. Våra medlemmar är professionella byggherrar och framstående inom sin respektive verksamhet. Många av dem genomför stora och framgångsrika projekt. Genom att systematisk och regelbunden kontakt med medlemmar får vi inblick i aktuella projekt, arbetsmetoder, utmaningar och andra intressanta områden som är värda att uppmärksamma och att informera om. Medlemsmöten i föreningen Årsmöte med konferens kommer att arrangeras den 19 mars i Stockholm. Studiebesök, informationsträffar och utbildningar för medlemmar kommer att erbjudas under året på olika platser i landet. Under året är ambitionen att etablera ett lokalt nätverk i Skåne. Det totala antalet nätverk blir då fyra stycken. Syftet är att ge ökad medlemsnytta för medlemmar lokaliserade utanför storstadsregionerna samt att erbjuda en mötesplats samt möjlighet till diskussionsforum, erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning regionalt. Syftet är också att ge Byggherrarnas kansli information om vilka byggherrefrågor som är aktuella och av intresse i regionen. Mål Ett regionalt byggherrenätverk etableras i Skåne. 8 (19)

9 - Seminarier i aktuella frågor arrangeras för medlemmar i Stockholm och övriga landet Samverkan med byggsektorn Byggherrarna är representerade i många olika forum. I de forum där vi medverkar ska vi ta en aktiv roll vilket kräver tid och resurser för förberedelser Byggherrarna kommer att delta i Almedalen 2015 och arrangera ett seminarium på Nord Byggs samhällsbyggararena. Föreningen Byggherrarna kommer under 2015 att vara representerade i nedanstående styrelser, referensgrupper och arbetsgrupper: Organisation BFAB styrelse Boverkets byggråd BVD-föreningen, styrelse Byggandets Kontraktskommitté (BKK) Byggtjänst styrelse Byggtjänst valkommitté Etiska rådet, styrelse Etiska rådet, valkommitté IQ Samhällsbyggnad, FoU-utskott OpenBIM, styrelse Rådet för ByggKompetens (RBK) SCB:s nämnd för byggnadsindex Sveriges Bygguniversiteter Byggherrarnas mål Påverka utbildningsutbud Bevaka förändring av byggreglerna Utveckla en ny version av BVD Utveckla AB-dokumenten Bevaka att nytta till medlemmarna levereras Föreslå ny styrelse till stämman Motverka korruption och svartarbete Föreslå ny styrelse till stämman Bidra till val av FOU-områden Länka samman BIM med förvaltning Verka för bättre utförande Bevaka utvecklingen Utökad kontakt med universitet/högskolor Byggherrarna Sverige AB är under 2015 representerade i nedanstående styrelser, referensgrupper och arbetsgrupper: Organisation BeBo styrelse BELOK styrelse Sveby styrgrupp Byggherrarna Sveriges mål Utföra uppdraget att administrera och kommunicera BeBo: s verksamhet Utföra uppdraget att administrera och kommunicera Beloks: s verksamhet Utföra uppdraget att administrera och kommunicera Sveby: s verksamhet Hållbart samhällsbyggande i världsklass Efter två statliga utredningar och två rundabords samtal startade byggherrar, staten, byggbranschen och arbetsmarknadens parter ett utvecklingsprojekt vars syfte är att effektivisera samhällsbyggandet. Projektet fokuserar på att dels se över strukturen på branscharbetet inom Samhällsbyggnadssektorn och dels hitta förslag på förbättringar i identifierade fokusområden. Mål 2015 Arrangera seminarium i samband med Almedalsveckan 2015 varav ett ska handla om säkerhet och arbetsmiljö. 9 (19)

10 Sätt frågan om säkerhet högst på agendan i samverkansgruppen Hållbart samhällsbyggande i världsklass. Utveckling tidiga skeden Syftet med fokusområdet är att rikta blicken mot det tidiga skedet i byggherreprocessen, där behoven identifieras, olika lösningar studeras och de övergripande kraven för projektet specificeras. Arbetet sker i en strategisk kontext där byggherren har en unik och mycket viktig roll som förändringsagent när det gäller att leda processen så att projektet utvecklas mot hållbarhet, kvalitet och att samhälleliga värden skapas. Här handlar det om att fånga upp goda exempel från byggherrar som arbetar aktivt med tidiga skeden, erbjuda dem möjlighet till erfarenhetsutbyte och sprida kunskapen till medlemmarna. Vi behöver även utöka vårt samarbete med andra aktörer i de tidiga skedena. Framförallt arkitekter och stadsplanerare bör bli en del i samarbetet. Vi avser att starta ett byggherrenätverk och forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och arkitekt-/konsultkåren för att utveckla byggherrens roll i det tidiga skedet av byggprocessen. Ett forum för de som vill utveckla sitt arbete i de tidiga skedena för att hela byggherreprocessen ska leda till ett bättre slutresultat. I Byggherrarnas kontinuerliga arbete ingår även att bevaka lag- och regelförändringar som berör de tidiga skedena, t.ex. ändringar i PBL och Miljöbalken, vilket till största delen bevakas genom MTK-utskottet. Vi behöver också titta på metoder och utvärderingsmodeller för att handla upp kreativa och kompetenta konsulter för de tidiga skedena. Här tänker vi oss ett samarbete med arkitekt- /konsultkåren tillsammans med kunniga medlemmar inom upphandlingsområdet. Arbetet ska fokusera på vilka förutsättningar som behövs i upphandlingsprocessen och avtal för att byggherren på bästa sätt ska få tillgång till konsulters kreativitet för att uppfylla projektets mål. Detta arbete kommer att behandlas delvis i ovannämnda nätverk för tidiga skeden, och konkretiseras genom arbetsgruppen LOU. Under 2014 togs en kurs fram tillsammans med Chalmers som är särskilt riktad till byggherrar och byggherrens arbetsuppgifter i de tidiga strategiska skedena av projekten. Kursen är planerad att 10 (19)

11 starta april 2015 och fördelas på fyra kurstillfällen. Kursen ger efter examination 7,5 högskolepoäng. Mål 2015: Föreningen Byggherrarna, (genom arbetsgruppen LOU) har formulerat förslag till affärsmodeller för byggherrens upphandling av konsulter för tidiga skeden. Föreningen Byggherrarna (genom MTK-utskottet) lämnar remissvar på de viktiga utredningar och lagändringar som berör tidiga skedet. Den första kursen, Tidiga skeden för byggherrar, genomförs vid Chalmers. Utveckling projektskede Syftet med fokusområdet är att rikta blicken mot projektskedet och allt som här hör till. Här handlar det om kravställande på en mer detaljerad nivå, organisering, genomförandeformer, upphandling, ansvars- och riskfördelning mot entreprenörer och projektörer/konsulter m.m. I Byggherrarnas kontinuerliga arbete ingår att bevaka lag- och regelförändringar som berör projektskedet, t.ex. ändringar i PBL och Miljöbalken, AML och AMV:s föreskrifter, LOU/LUF, BBR/BBK, Boverkets allmänna råd och föreskrifter, BKK:s standardavtal, AMA, miljöcertifiering. Det ingår även att ha en bevakning av de förändringar som kommer från EU när det gäller upphandlingsdirektiv, energieffektiviseringsdirektiv m.m. När det gäller metoder och regelverk arbetar vi kontinuerligt i våra två utskott Regelverk och samverkan respektive Miljö, Teknik och Kvalitet och deras arbetsgrupper med dessa frågor. Både RS-utskottet och MTK-utskottet vill arbeta proaktivt och långsiktigt. MTK-utskottet formulerade 2014 en övergripande viljeinriktning för Byggherrarnas arbete med hållbarhetsfrågor. I begreppet hållbarhet ingår ekologiskt och social hållbarhet. Denna viljeinriktning är vägledande för utskottets fortsatta utvecklingsarbete och för Byggherrarnas deltagande i samhällsdebatten samt vid kommunikation med myndigheter. De juridiska frågorna för beställaren är föreningens basverksamhet och grunden till att föreningen en gång bildades. Genom vårt utskott Regelverk- och samverkan och dess arbetsgrupper arbetar vi kontinuerligt med avtalsvillkor, upphandlingsformer och genomförandeformer. Föreningens 11 (19)

12 representation i BKK är oerhört viktig för vår vilja att påverka utvecklingen av standardavtalen. Tillsammans med samarbetet med övriga byggherrerepresentanter i BKK har vi bra underlag för vårt arbete i utskottet. Byggherrens val av upphandlingsstrategier är en kritisk framgångsfaktor för ett effektivt genomförande av projektet och för att nå uppställda projektmål. Val av upphandlingsform, entreprenadform, ersättningsform och samverkansgrad ska främja både kortsiktig effektivitet och långsiktig innovation. Under året ordnas seminarier i ämnet. Byggherrarnas mångåriga arbete med samverkan och partnering fortsätter. Arbetet kan utvecklas ytterligare genom att vi drar lärdomar från genomförda samverkans-/partneringprojekt och applicerar erfarenheterna i andra genomförandeformer Under 2015 kommer ett arbeta med uppföljning av kvaliteten i byggprocessen att startas upp. En kartläggning kommer genomföras för att se vilka olika mätmetoder som i dag används för att följa upp och utvärdera byggprocessen. Ambitionen är att ta fram best practice för byggprocessen i syfte att driva på kvalitetsutvecklingen i branschen. Mål 2015: Föreningen Byggherrarna (genom MTK-utskottet) lämnar remissvar på viktiga utredningar och lagändringar som berör projektskedet. Föreningen Byggherrarna (genom RS-utskottet och arbetsgruppen LOU) bevakar och om aktuellt lämnar remissvar på Överprövningsutredningen. Föreningen Byggherrarna (genom RS-utskottet) bereder frågor inför BKK:s arbete Fyra tvådagars grundutbildning i samverkan och partnering genomförs, två på våren och två på hösten samt en fortsättningskurs, i samarbete med företaget Prolog. Seminarium om upphandlingsstrategier genomförs i de regionala nätverken. Kvalitetsutveckling av byggprocessen. Kartlägga metoder för byggprocessmätning, sammanställa resultat och presentera i form av best practice för branschen. Hållbarhet, energi, miljö Föreningens kärnvärden är Nytänkande, Helhetssyn och Trovärdighet. I dessa begrepp ingår hållbarhet, energi och miljö på ett självklart sätt. Därför är det viktigt att vi arbetar med dessa frågor både inom föreningen men också genom att för Energimyndighetens räkning administrera programmen BeBo, Belok och Sveby. För föreningen Byggherrarna är detta arbete en viktig del i att skapa och delta i beställarnätverk där deltagarna har specialkompetens inom ämnet, en kompetens som ska komma våra medlemmar till del. Energimyndighetens beställargrupp för lokaler (BELOK) Syftar till att introducera energieffektiva lösningar i lokalsektorn. Byggherrarna Sverige AB är huvudman för Energimyndighetens Beställargrupp lokaler vilket innebär att bolaget ansvarar för ekonomi och administration av projektavtal. Byggherrarna Sverige AB har uppdrag att 12 (19)

13 administrera och kommunicera BELOK:s verksamhet. Ansökan beviljad för kommande treåriga programperiod beslutades i november Beviljade medel från Energimyndigheten uppgår till 28 MSEK. Projektet kommer att fortgå fram till hösten Nya ansökan för perioden har skickats in efter rekommendation från Energimyndigheten som vill att verksamheten fortsätter ytterligare en program period. Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus (BeBo) Syftar till att introducera energieffektiva lösningar i bostadssektorn. Byggherrarna Sverige AB är huvudman för Energimyndighetens Beställargrupp Bostäder vilket innebär att bolaget ansvarar för ekonomi och administration av projektavtal. Byggherrarna Sverige AB har uppdrag att administrera och kommunicera BeBo:s verksamhet. Ansökan beviljad för kommande treåriga programperiod Ansökan antogs av Energimyndigheten den 21 november Beviljade medel uppgår till 32 MSEK. Nya ansökan för perioden har skickats in efter rekommendation från Energimyndigheten som vill att verksamheten fortsätter ytterligare en program period. Säkerställa och verifiera specifik energianvändning i nya byggnader (Sveby) Byggherrarna medverkar som huvudman i Sveby-programmet vars syfte är att fastställa standardiserade brukardata för beräkningar och hur en verifiering av energiprestanda skall gå till. Under 2014 fokuserades på fortsatt implementering och utveckling av standard. Energimyndigheten har beviljat medel för projektet till augusti En ny ansökan förväntas att beviljas för i syfte att utveckla Sveby för flera olika lokalkategorier samt fortsatt implementering. Mål 2015 Fortsatt administration, samordning och kommunikation i dessa projekt. Säkerhet och arbetsmiljö Byggherrens har ansvar för att beakta arbetsmiljön i samband med planering och projektering samt samordningsansvaret för arbetsmiljön vid genomförandet. Under 2014 tog Akademiska hus initiativet till en förstudie där de förordar att byggherrarna ska ställa högre krav på entreprenörer och leverantörer avseende säkerhet och arbetsmiljö. Det förekommer för många olyckor på våra byggarbetsplatser. Tydligare krav, skärpt uppföljning och kontroll från beställaren ökar trycket på entreprenörer och leverantörer att utveckla sitt systematiska säkerhetsarbete. Mål 2015 Bilda en samverkansgrupp av byggherrar med fokus på säkerhet och arbetsmiljö. Göra en kartläggning och förtydligande av ansvarsfördelningen för säkerhet och arbetsmiljö i byggbranschen vem ansvarar för vad? Se till att frågan hamnar högst på dagordningen i branschsamverkansgruppen HSIV. 13 (19)

14 Samla branschföreträdare och medlemsföretag till ett rundabordssamtal om att höja säkerhetskulturen i branschen med visionen olycksfria byggen. Upprätta en åtgärdsplan för att höja säkerhetskulturen där parterna förbinder sig att fullgöra sina åtagande för att nå visionen olycksfria byggen. Byggherrarnas samverkansgrupp tar fram rutiner och verktyg för ett systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete för byggherrar. Ta fram förslag till skärpta krav på entreprenörer och leverantörer avseende säkerhet och arbetsmiljö i samband med upphandlingar. Juridisk rådgivning Vi erbjuder, via vår juridiska samarbetspartner, spetskompetens inom entreprenadjuridik och avtal i form av juridisk rådgivning. Vi hjälper till med frågor om bl. a konsultavtal och entreprenadavtal, upphandling, arbetsmiljö och digitala leveranser, samt ger stöd med dokument och mallar. Byggherregruppen Göteborg Byggherrarna Sverige AB samverkar med och utför administrativa uppgifter åt det lokala nätverket Byggherregruppen i Göteborg. PROJEKT Under 2014 startade två internationella projekt som Byggherrarna är deltar i. Byggherrarna fortsätter även under 2015 att medverka i dessa. EU-total Concept EU ger under tre år stöd för att utveckla Beloks totalmetodik och anpassa den till de fem deltagande ländernas förutsättningar. Projektdeltagare är Sverige, Danmark, Finland, Norge och Estland. Metodiken kallas Total Concept. I varje land ska minst två renoveringsprojekt i lokalfastigheter genomföras med totalmetodiken och därefter utvärderas och kommuniceras. Stor vikt läggs vid kommunikationen och vidareförmedlingen av kunskaper. Byggherrarnas del i projektet innebär ett ansvar för kommunikationen samt att utveckla verktyget för de olika ländernas förutsättningar. Projektet löper från mars 2014 till och med mars 2017 Nordic Built Nordic Built ger stöd för att utveckla en affärsmodell kring Beloks totalmetodik. Projektdeltagare är Sverige, Danmark, Finland och Estland. I varje land ska minst ett renoveringsprojekt i lokalfastigheter genomföras med totalmetodiken. Byggherrarnas del i projektet innebär ett ansvar för kommunikationen samt att utveckla Beloks verktyg för totalmetodiken med tonvikt på affärsmodellen så att det kan användas i de deltagande länderna. Projektet löper från mars 2014 till och med mars (19)

15 BYGGHERRARNAS ORGANISATION Stämma Vid den årliga stämman beslutar medlemmarna om föreningens ändamål och uppdrag. Stämman utser valnämnd och styrelse samt beslutar om medlemsavgifter. Valnämnd Valnämnden skall till nästkommande ordinarie föreningsstämma ta fram förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter samt förslag till arvoden för dessa. Valnämnden skall bestå av minst tre personer som inte innehar sådana uppdrag valnämnden skall föreslå kandidater till. Valnämndens arbete påbörjas senast 1 december och ska vara färdigställt senast 3 veckor före årsstämman. Styrelse Styrelsen tillsätter och avsätter vd samt beslutar om den strategiska inriktningen för föreningens verksamhet. Byggherrarnas styrelse har planerat sex ordinarie styrelsemöten under 2014 samt ett konstituerande styrelsemöte i samband med föreningens stämma den 21 mars. Vid ett av mötestillfällena genomförs en strategiworkshop. Denna strategiworkshop är första steget till ny verksamhetsplan och budget för Kansli Byggherrarnas kansli består av: 15 (19)

16 Vd; ansvarig för bland annat föreningens medlemmar, den löpande verksamheten, ekonomi och extern representation. Kommunikationsansvarig; ansvarig för bland annat press/media, webb, marknadsföring, externoch intern kommunikation till medlemmar och föreningens nätverk. Ansvarar också för kommunikation om BeBo Utvecklingsansvarig; ansvarig för kompetensutveckling och utvecklingsfrågor. Administratör, ansvarig för bland annat administrativ support, möten, medlemsregister, protokoll, kursadministration och fakturahantering. Ytterligare en administrativ resurs på deltid har engagerats via ett bemanningsföretag. Konsultföretaget Matrisen är ekonomiansvarig och Kilpatrick Townsend Advokatbyrå levererar juristtjänster. Ytterligare två konsulter engageras på deltid för sekreterarrollen i föreningens två utskott. Vid behov engageras konsulter med specialistkompetens. Verksamhetsutskotten Syftet med verksamhetsutskotten är att som en del av kansliet, fånga upp aktuella frågor hos medlemmarna och utgöra ett nätverk inom föreningen. Arbetsformen är att via möten bereda frågor från kansli, medlemmar eller utskott. Utskotten kan vid behov bilda arbetsgrupper för att hantera olika frågeställningar. Övergripande uppgift för våra utskott är att följa aktuella frågor och utarbeta rekommendationer, vägledningar samt medverka i kompetensutvecklingsaktiviteter för våra medlemmar. Regelverk & samverkan (RS) RS-utskottet ska med arbetsgrupperna LOU och Nya upphandlings- och genomförandeformer (NUG) vara ett forum för erfarenhetsåterföring, diskussioner och utveckling avseende för byggherrar relevanta standardavtal, författningar och regelverk. RS är navet i Byggherrarnas verksamhet vad avser frågor som har juridisk anknytning. En av de viktigaste uppgifterna för RS är därför att företräda Byggherrarna i Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och medverka i hantering och handläggning av frågor i BKK samt vara referensgrupp åt Byggherrarnas företrädare i BKK. I den löpande verksamheten ingår att koordinera arbetet med arbetsgrupperna LOU och Nya upphandlings- och genomförandeformer (NUG), samt att anpassa befintliga mallar till nya regelverk Arbetsgruppen LOU Arbetsgruppens uppgifter är att skapa erfarenhetsutbyte mellan de medlemmar i Byggherrarna som är upphandlande enheter enligt LOU och LUF, samt identifiera frågor där Byggherrarna kan påverka vidareutveckling av lagstiftningen. Arbetsgruppen ska även informera medlemmarna och 16 (19)

17 stödja dem vid tillämpningen av LOU och LUF. I arbetsgruppens arbete ingår att bevaka rättsläget, främja Byggherrarnas intressen i pågående förändringar av upphandlingsregelverket, informera och påverka såväl externt som internt i frågor rörande offentlig upphandling samt stödja andra utskott och arbetsgrupper i LOU-frågor. Arbetsgruppen Nya upphandlings- och genomförandeformer (NUG) Arbetsgruppens syfte är att hantera de frågor som aktualiseras i nyare upphandlings- och genomförandeformer. Detta inkluderar partnering och andra fenomen. Inom detta fält skall arbetsgruppen erbjuda verktyg till medlemmarna för ökad förståelse och användande av nya upphandlings- och genomförandeformer. Arbetsgruppen ska bevaka utvecklingen inom nya upphandlings- och genomförandeformer. Miljö, teknik & kvalitet (MTK) Utskottets syfte är att bevaka och proaktivt arbete med de frågor som rör miljö, teknik och kvalitet för tidiga skeden, projektskedet samt för rätt förutsättningar för förvaltningen. Det innebär bl.a. att utskottet löpande ska bevaka viktiga utredningar och lagändringar rörande Plan och bygglagen, Miljöbalken, Boverkets regelverk m.m. Som nämnt ovan, ska utskottet formulera en övergripande viljeinriktning för Byggherrarnas arbete med hållbarhetsfrågor. Därutöver ska utskottet medverka till medlemsaktiviteter som kan bidra till medlemmarnas kompetensutveckling. I utskottets arbetsuppgifter ingår att författa Byggherrarnas remissvar för viktigare utredningar och lagändringar inom miljö, teknik och kvalitet, analysera kvalitetsutvecklingen i tidiga skeden, projektering och byggande samt att arbeta med frågor som berör informationshantering i byggande och förvaltning (BIM mm). Utskottets arbete är nära kopplat till RS-utskottet och dess arbetsgrupper samt till det arbete som bedrivs inom BeBo, Belok och Sveby. 17 (19)

18 BUDGET 2015 Byggherrarna koncernen Nedan budget för 2014 och 2015 uppdelad på Byggherrarna Sverige AB, föreningen Byggherrarna samt koncernen Byggherrarna. Budgetens medlemsintäkter bygger på att medlemsantalet ökar med 6 st betalande medlemmar under KSEK BUDGET 2014 BUDGET 2015 Resultaträkning Service AB Förening Elim Koncern Service AB Förening Elim Koncern Intäkter Årsavgifter Int från projektverksamhet Utförda tjänster närst ftg Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Kostnader Övriga externa kostnader Köpta tjänster närst ftg Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Koncernbidrag Ränteintäkter Räntekostnader Nedskr aktier i dotterbolag Res före bokslutsdisp o skatt (19)

19 Byggherrarna Sverige AB Nedan budget för Byggherrarna Sverige AB 2014 och 2015 per resultatenhet. Resultatenheter Budget Budget Intäkter Medlemsservice Byggherregruppen Göteborg Medlemsmöten och konferanser ByggherreClass 0 0 Utbildning Övriga projekt 0 0 Gemensamma kontorskostn 0 0 Sveby 0 0 Summa Intäkter Kostnader Medlemsservice Byggherregruppen Göteborg Medlemsmöten och konferanser ByggherreClass 0 0 Utbildning Övriga projekt Gemensamma kontorskostn 0 0 Sveby Summa kostnader Resultat Medlemsservice Byggherregruppen Göteborg 0 0 Medlemsmöten och konferanser ByggherreClass 0 0 Utbildning Övriga projekt Gemensamma kontorskostn 0 0 Sveby Summa Övriga kostnader P-fondförändr Skatt Årets resultat (19)

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 2013-11-27 Bilaga 9 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 Antagen vid styrelsemöte 2013-12-05 Tommy Lenberg Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 26, 4 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se

Läs mer

Byggherrarna stärker byggherrerollen. Nätverksträff i Luleå 15-01-14

Byggherrarna stärker byggherrerollen. Nätverksträff i Luleå 15-01-14 Byggherrarna stärker byggherrerollen Nätverksträff i Luleå 15-01-14 Medlemmar Föreningen startades 1964 ca 135 medlemmar Allmännyttiga bostadsbolag Fastighetsbolag Industri och handel Kommunala fastighetsbolag

Läs mer

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna Byggherrarnas syn på takras Mats Björs, vd Byggherrarna Definition iti av byggherre Enligt PBL: Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten Enligt Byggherrarna:

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

ICT-BIM för bättre processer och produkter

ICT-BIM för bättre processer och produkter ICT-BIM för bättre processer och produkter Workshop 2013-01-22 PhD Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad neutral nod och katalysator för sektorsövergripande frågor Samverka och påverka! Främja forskning, innovation

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Allmänt För att förverkliga föreningens mål och syften kommer arbetet i huvudsak att läggas upp enligt vad som beskrivs i vår Verksamhetsplan för 2014. Vägledande blir de sju steg

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

beställare Hur ökar vi innovationsviljan?

beställare Hur ökar vi innovationsviljan? Renodlad beställare Hur ökar vi produktiviteten iteten och innovationsviljan? Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt t transportsystem t t Väl fungerande resor och transporter

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

Verksamhetsplan 2004 för Föreningen för Förvaltningsinformation, FI2002

Verksamhetsplan 2004 för Föreningen för Förvaltningsinformation, FI2002 Verksamhetsplan 2004, FI2002 2003-11-20 Föreningens övergripande syfte: Föreningen skall valta och vidareutveckla en stabil grundstruktur information (FI2002), åt fastighetssektorn så att grundstrukturen

Läs mer

Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande

Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande Procurement for sustainable innova6on in the built environment (ProcSIBE) 25 mkr, 5 år (2014-2018) Sveriges Bygguniversitet

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Skåne i siffror 33 kommuner Ca: 1,3 miljoner invånare Ca: 135 000 anställda inom kommunal sektor Vårt uppdrag Värna och stödja utvecklingen av det kommunala

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Styrdokument APSE & APSE-kommittén

Styrdokument APSE & APSE-kommittén & APSE-kommittén Malin Sääf 2014-12-01 (rev. efter årsmöte 2014) och APSE-kommitté - syfte, funktion och administration 1. Bakgrund... 2 2. Namn... 2 3. Övergripande syfte... 2 4. Adress... 2 5. Hemsida...

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen BYGG & FASTIGHET E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Projektledning i byggprocessen 27 oktober 2010-15 februari 2011 STF KOMPETENSINFO NR 341/2009 En kvalificerad projektledarutbildning som riktar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

ENERGIKONTOREN SVERIGE. 27 november 2014 Stockholm

ENERGIKONTOREN SVERIGE. 27 november 2014 Stockholm ENERGIKONTOREN SVERIGE Stockholm DEN REGIONALA KRAFTEN I ENERGIOMSTÄLLNINGEN Samverkansorgan 14 regionala energikontor i Sverige 450 energikontor i Europa VI ARBETAR FÖR ÖKAD ANVÄNDNING AV FÖRNYBAR ENERGI

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Workshop om byggherrars utvecklings- och innovationsstrategier sammanfattning och dokumentation

Workshop om byggherrars utvecklings- och innovationsstrategier sammanfattning och dokumentation Workshop om byggherrars utvecklings- och innovationsstrategier sammanfattning och dokumentation I samverkan mellan FormasBIC-projektet 3iii Att initiera och implementera innovationer byggherren som förändringsagent

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2014-02-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Bakgrund I dagens samhälle krävs det att alla har en hög kompetens när det gäller kommunikation och informationshantering. Enligt IT-strategin

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003.

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. Stadgar Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. 1 Namn Föreningens namn är Dataföreningen i Sverige. 2 Ändamål Dataföreningen i Sverige (föreningen) är en ideell

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA Vad är tillsynskompetens? Grunden är offentlighet/sekretess, förvaltningslagen, statstjänstemannarollen. Tillsynskompetens är en expertis i sig. Att vara trygg

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice ClueE: det juridiska perspektivet David Langlet Joshua Prentice Studerade områden Det främjande regelverket hur påverkar det kommunerna? Offentlig upphandling främjare eller hämmare? Kravet på affärsmässigt

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling Hans Gustafsson Samordnare Tillsammans för ett bättre liv i staden! Pla$ormen ska öka den tvärsektoriella samverkan för a4 möta städernas, tätorternas och stadsregionernas

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24

www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24 www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24 Målbilder för Sveriges Byggindustrier VISIONEN ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE I VÄRLDSKLASS DET ÖVERGRIPANDE MÅLET EN ATTRAKTIV BYGGBRANSCH

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer