Protokoll till Institutionsråd vid institutionen för medicin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll till Institutionsråd vid institutionen för medicin"

Transkript

1 18 maj 2015 Protokoll till Institutionsråd vid institutionen för medicin Tid: Måndag 18 maj, kl. 14:00 16:30 Plats: Jörgen Lehmann, Academicum Valda ledamöter Ord. & Prefekt Vice ordf. & Proprefekt Tove Hedenrud Universitetslektor (frånvarande) Mattias Lorentzon Professor, tillika ordf. forskningsråd (frånvarande) Magdalena Taube Forskare Tao Jin Forskare My Green Grundutbildning, studentrepresentant (frånvarande) Davoud Eskandari Forskarutbildning, studentrepresentant (frånvarande) T/A-personal Annika Olsson Lena Strindberg Mathias Arkeklint Administratör, T/A-personal Laboratorieassistent, T/A-personal IT-samordnare, T/A-personal Övriga ledamöter Mats Hagberg Avd. chef (samhällsmedicin och folkhälsa) (frånvarande) Gunnel Hensing Biträdande avd. chef Jan Borén Avd. chef (molekylär och klinisk medicin) Annika Rosengren Biträdande avd. chef Malin Levin Biträdande avd. chef Claes Ohlson Avd. chef (invärtes medicin och klinisk nutrition) (frånvarande) Gudmundur Johansson Biträdande avd. chef (frånvarande) Marie Lagerquist Biträdande avd. chef Kristina Eriksson Avd. chef (reumatologi och inflammationsforskning) Inger Gjertsson Biträdande avd. chef (frånvarande) Karl Maack Representant (enheten för innovation och entreprenörskap) Linda Forsberg Administrativ chef Frode Slinde Ordf. utbildningskommittéen Åsa Tivesten Ordf. forskarutbildningsutskottet (frånvarande) Esbjörn Telemo Likabehandlingsombud Daniel Selin Adjungerad Gunilla Krantz Adjungerad Sofia Öhlund Sekreterare

2 Dagordning 1. Val av justeringsperson Karl Maack från enheten för innovation och entreprenörskap valdes till att justera protokollet. 2. Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll godkändes och läggs till handlingarna. 3. Information från prefekt Då dagens möte var det sista för den nuvarande mandatperioden tackade prefekt de valda ledamöterna i sittande institutionsråd för goda insatser under mandatperioden. Föredragande Forskarutbildningen Från 1/ upphör utbildningsbidragen. Doktorander antagna efter detta datum ges doktorandanställning från första dagen. Med anledning av detta har Akademistyrelsen lagt ett förslag om att sänka subventioneringen av de projektbundna doktorandplatserna från 70% till 60% fr o m innevarande ansökningsomgång, vilket är fr o m Handledarens kostnad skulle därmed bli 40% av finansieringen istället för dagens 30%. Synpunkter framfördes att föreslå att också subventioneringen på medicinsk basvetenskap sänks. Medicinsk basvetenskap är idag 90% finansierade med fakultetsgemensamma medel under fem år. Institutionen för medicin har 2,5 institutionsbundna doktorandplatser. Institutionen har uppmanats att omgående använda de institutionsbundna doktorandplatserna. Prefekt bad om förslag på lämpliga kandidater och ser gärna att dessa platser ges till ny rekryterad, gärna yngre, kompetens. Kravet är att pengarna ska användas till forskarutbildning och börja nyttjas under ht KOL-centrum SU har tagit initiativet att starta ett KOL-centrum. Intresse finns från både AstraZeneca och sjukvården. Anders Ullman har utsetts till föreståndare för enheten. Till enheten ska nu vetenskaplig kompetens rekryteras, man önskar en kombinationsanställning samt en ren forskartjänst inom KOL-området. Prefekt uppmanade att sprida detta budskap till sina kontakter över världen. Man föreslog att Anders Ullman bjuds in till ett kommande institutionsråd. Det är troligt att Krefting Research Center och SCAPIS-projektet kan bidra med kunskap till området.

3 4. Information om valet av nya ledamöter till institutionsråd Linda informerade om valet av ledamöter till institutionsrådet under perioden Beredningsgruppen är nu utsedd och har följande utseende; Linda Forsberg Professor Henry Ascher, Samhällsmedicin och folkhälsa Professor Anna Karlsson, Reumatologi och inflammationsforskning Professor Per-Anders Jansson, Molekylär och klinisk medicin Professor Jörgen Isgaard, Invärtes medicin och klinisk nutrition Universitetsadjunkt Aslak Felin, Innovation och entreprenörskap Utb. samordnare Sofie Halldén, Gemensam institutionsadministration Anna Karlsson är ordförande och sammankallande för beredningsgruppen och Lhinn Skoog är administrativt stöd vid genomförandet av valet, som kommer att ske webbaserat. Beredningsgruppen har nu att ta fram ett förslag som röstberättigade inom institutionen röstar om. En synpunkt framfördes om att ersättande ledamöter vid ett ev. avhopp utses redan nu för att underlätta hanteringen under den kommande mandatperioden. Linda framför detta till beredningsgruppen. Valet kommer troligtvis att genomföras under juni månad för att ha nya ledamöter på plats Prefekt uppmanade röstberättigade att rösta i valet. Denna beredningsgrupp kommer inte genomföra val av ny prefekt och proprefekt från 1 juli Medicinareberget 2020 Måndagen den 15 juni, kl. 9:30 11:30 bjuds det in till en inledande diskussion kring Medicinareberget 2020 och det nya forskningshuset. Alla forskningsledare skall ges möjlighet att ställa frågor och framföra sina tankar och idéer om det nya forskningshuset. Information har gått ut till avdelningarna och prefekt önskar aktivitet från forskarna i verksamheten. Gruppen förde diskussioner om projektet och syftet med dialogen. 6. Masterprogram i Global Hälsa Gunilla Krantz berättade om bakgrunden till projektet med att inrätta ett masterprogram och ett nytt ämnesområde i Global hälsa. Det är ett unikt program som jobbar fakultetsövergripande mellan Sahlgrenska akademin och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Programmet kommer att vara placerat vid enheten för socialmedicin och epidemiologi (EPSO) vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa. Gunilla Kranz Gunnel Hensing

4 HST har varit en diskussion i arbetet. Arbetsgruppen har haft en kontinuerlig dialog med prorektor Helena Lindholm Schultz och den 9 juni 2015 kommer med all sannolikhet ett beslut fattas om att tilldela programmet 40 HST, tidigare obundna HST. Ambitionen är att starta masterprogrammet hösten 2016 med studenter både nationellt och internationellt. Kravet är kandidatexamen och programmet riktar sig till hälsovetare, ekonomer och i särskilda fall humanister. Man räknar med att klara undervisningen på programmet med befintliga lärarresurser där Högskolan i Skövde är med som en resurs. 7. Läraranställningar & Adjungeringar (handlingar bifogas) - Förlängning som Gästprofessor Kevin Jon Williams - Förlängning som Senior professor Ulf Smith - Förlängning som Adj lektor Lillemor Mattsson Hultén. (Handlingar hanteras per capsulam). Anställningarna tillstryktes. Prefekt gav en lägesrapport om pågående tillsättningar. 8. Presentation bokslut (handlingar bifogas) Daniel presenterade siffror för bokslutet för T1. Institutionens resultat ligger i stort sett i nivå med budget och prognosen ser ut att bli något bättre än budget. Daniels uppskattning är att vi inte kommer att avvika särskilt mycket från prognosen vid årets slut. Kring årsskiftet 2015/2016, plus minus några månader, beräknas vi ha gjort slut på vårt fria kapital, detta är kommunicerat till Akademiledningen som sagt OK till vår åtgärdsplan. Daniel Selin I juni månad kommer det hållas en budgetdialog med fakulteten. Mattias Arkeklint informerade om att IT-fakturan för 2016 förväntas bli dyrare då IT-enheten höjt kostnaderna för licenser på programvaror och behöver finansiera byggnation av fibernät. I och med detta blir arbetet med att rensa bland x-konton ännu viktigare. IT-fakturan för 2016 beräknas på antalet x-id per sista augusti Almedalen 2015 Henrik berättade om institutionens deltagande under Almedalsveckan 2015 där ämnet för i år är utländska läkare, tandläkare och sjuksköteskor samt vilka möjligheter och svårigheter det finns för dem att komma in på den svenska arbetsmarkanden. Institutionen för medicin kommer tillsammans med fakulteten att hålla i ett seminarium och ett runda bordssamtal under Almedalsveckan.

5 10. Datum för institutionsråd hösten 2015 och gemensam institutionsdag Rådet satte mötesdatum för institutionsråd för hösten Tiden är måndagar kl. 14:00-16:00 och datum är 7 september, 19 oktober samt 7 december. (Lokaler för respektive datum anges nedan). Diskussion fördes om gemensam institutionsdag under höstenterminen Avdelningen för molekylär och klinisk medicin får uppdraget att stå värd. En eftermiddag som börjar med lunch vore lämpligt i tid och Wallenberg konferenscenter kan vara en bra lokal för ändamålet. Prefekt ser gärna att SCAPIS utgör det vetenskapliga temat. 11. Information om fastställda kursplaner april maj 2015 samt Frode Slinde informerade om fastställda och reviderade kursplaner vid institutionen. 12. Lägesrapport om frågan kring ämnesföreträdare samt Information om ny studiehandbok för utbildning Rådet gav vid mötet 30 mars 2015 Utbildningskommittén för medicin (UK) i uppdrag att ta fram ett motförslag på föreslagna ämnen för ämnesföreträdare för utbildning på grund- och avancerad nivå. Frode gav en lägesrapport var frågan befinner sig. Det är Akademistyrelsen fattar beslut om ämnesföreträdare och har Utbildningsrådet (UR) som beredande organ för detta. UR har tillsatt en arbetsgrupp för att se över ämnen och ämnesföreträdare. Arbetsgruppen består av Silvana Naredi, Magnus Braide, Agneta Ekman samt Peter Lingström och hade sitt möte 4 maj. Frode Slinde Frode Slinde Frode meddelande att UK avvaktar med att gå vidare i frågan till det blir klart vad URs arbetsgrupp kommer fram till på sitt möte. Rådet framförde en synpunkt om att det är problematiskt att arbetsgruppen har samma utseende som tidigare och samtliga är inom pre-klin. Frode informerade om att det finns en studieadministrativ handbok med regelverk och rutiner. Lärare, studierektorer och administratörer kan ha god nytta av dokumentet som nås via Medarbetaportalen och följande länk; 13. Övriga frågor Löneväxling för SACO-medlemmar Magdalena Taube informerade om att tillsvidareanställda SACOanslutna medarbetare under 2015 har möjlighet att växla sparade semesterdagar överstigande 35 till en engångsinsättning till Kåpan Extra. Information gick ut i senaste lönenytt och har även spridits till chefer i verksamheten. -

6 Institutionsråd hösten 2015 Måndag 7 september, kl. 14:00-16:00 Ingegerd Eriksson Måndag 19 oktober, kl. 14:00-16:00 Jörgen Lehmann Måndag 7 december, kl. 14:00-16:00 Ingegerd Eriksson Vid protokollet Sofia Öhlund Justeras Enhetschef Karl Maack Ordförande Prefekt

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus Styrelsen för forskarutbildning 1 (10) Protokoll 2012:1 Sammanträde 2012-02-01 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro-

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 031003 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Inger Hedman (Lärarförbundet, TCO), Bengt-Åke

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013

Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013 Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013 p 9 Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens strategier och framtidsplaner - Lifescienceprogrammet, Tahei Suzuki från Tokyo ska läsa kemi och molekylärbiologi

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2013/8. Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2013/8. Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00 Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00 Plats: Närvarande: Frånvarande: E737 Eva-Lotta Andersson, sekreterare Anders Bergström, kårrepresentant Lotta Englund, ordförande Gunilla Carlsson

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015

Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 p 38 Bostäder och lokaler samt campusutveckling Campusplan huvudcampus Daniel Andersson Planeringsenheten 2015-03-31 Till universitetsstyrelsens ledamöter

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 www.hsv.se Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006

Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006 Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006 1 INTERN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Ekonomi för hela universitetet 3 Arbetsvetenskap 5 Hälsovetenskap 9

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 ANSTÄLLNINGSORDNING för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

Förslag till föredragningslista för GUS styrelse

Förslag till föredragningslista för GUS styrelse FÖREDRAGNINGSLISTA Sida 1/2 StyM 2009/10:01 Tisdag 8 september 17.00 (utbildning i mötesformalia och fika 16-17) Värdkår FFS Lokal Lingsalen, Studenternas hus, Götebergsgatan 17 Förslag till föredragningslista

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

KliV:et. Ansvarig utgivare: Anders Alvestrand. Redaktör: Agneta Wittlock

KliV:et. Ansvarig utgivare: Anders Alvestrand. Redaktör: Agneta Wittlock KliV:et Ansvarig utgivare: Anders Alvestrand. Redaktör: Agneta Wittlock Informationsblad för Institutionen för Klinisk Vetenskap (KliV) vid Huddinge Universitetssjukhus och St Eriks Ögonsjukhus. Allmänmedicin,

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Jenny Björk, Leader Spira Fyrkanten Maria

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student Veronica Gaspes lärare 1-13a Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Michel

Läs mer

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av B il a g o r Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av kårstyrelsebeslut...18 Bilaga 6 Anmälan av lösnummerbeslut...23

Läs mer

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Datum: 2009-06-17 Tid: 13.30-16.00 Plats: Kommunhuset i Askersund Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer