Vörå kommun Fullmäktiges arbetsordning. Godkänd av fullmäktige Träder i kraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vörå kommun Fullmäktiges arbetsordning. Godkänd av fullmäktige Träder i kraft"

Transkript

1 Godkänd av fullmäktige Träder i kraft

2 Innehållsförteckning 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1 1 Fullmäktiges konstituering 1 2 Fullmäktigegrupper 1 3 Anslutning till en fullmäktigegrupp samt utträde eller uteslutning ur gruppen 2 4 Placering 2 2 Kapitlet Fullmäktigeledamöters initiativrätt 3 5 Motioner 3 6 Frågor till kommunstyrelsen 3 7 Frågestunder 3 3 kapitlet Fullmäktiges sammanträden 5 8 Kallelse till sammanträden 5 9 Föredragningslistan 5 10 Kungörelse av sammanträden 6 11 Kallelse av ersättare 6 12 Kommunstyrelsens representanter vid fullmäktigesammanträden 6 13 Överlåtelse av ordförandeskapet till vice ordförande och tillfällig ordförande 7 14 Upprop 7 15 Närvarande fullmäktigeledamöter och ersättare 7 16 Turordning för handläggning av ärenden 7 17 Talarordning 8 18 Anföranden 9 19 Förslag om bordläggning 9 20 Förslag 9 21 Omröstningsrätt Omröstningsförfarande Klämmar 11

3 4 kapitlet Val Allmänna bestämmelser Medhjälpare vid valförrättning 12 5 kapitlet Proportionella val Fullmäktiges valnämnd Inlämning av kandidatlistor, upprop vid valförrättning Uppgörande av kandidatlistor Granskning och rättelse av kandidatlistor Sammansättning av kandidatlistor Valförrättningen Fastställelse av valresultat och förvaring av röstsedlar 14 6 kapitlet Protokoll Protokoll Justering av protokoll Ikraftträdande 15

4 Godkänd Träder i kraft kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering Kallelsen till första sammanträdet för fullmäktiges mandattid utfärdas av kommunstyrelsen ordförande. Sammanträdet öppnas av den fullmäktigeledamot som är äldst och denne leder ordet tills ordförande och vice ordförande har valts för fullmäktige. Fullmäktiges ordförande leder beredningen av konstitueringen av fullmäktiges verksamhet, ifall inte fullmäktige beslutar något annat. Före valet av ordförande och vice ordförande beslutar fullmäktige om antalet vice ordförande. Fullmäktiges ordförande och vice ordföranden väljs för ett år i taget. Som protokollsförare vid fullmäktigesammanträdena fungerar kommunsekreteraren. Kommunsekreteraren handhar även de övriga sekreteraruppgifterna. 12 KomL. Ordförande och vice ordförande Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattat beslut om en kortare mandattid. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning mom KomL. Fullmäktiges sammanträden. Fullmäktige sammankallas av ordföranden. Kallelse till fullmäktiges första sammanträd utfärdas av kommunstyrelsens ordförande och sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, som för ordet till dess en ordförande och vice ordförande valts för fullmäktige. I kallelsen skall nämnas de ärenden som skall behandlas. 2 Fullmäktigegrupper Fullmäktigeledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige. En skriftlig anmälan skall lämnas till fullmäktige när en fullmäktigegrupp bildats. Vidare skall meddelas vad gruppen heter och vem som är ordförande. Denna anmälan skall vara undertecknad av samtliga fullmäktigeledamöter i gruppen. Anmälan inlämnas till fullmäktiges ordförande. 1

5 Även endast en fullmäktigeledamot betraktas som en fullmäktigegrupp, bara han lämnat en anmälan i enlighet med 2 momentet. 3 Anslutning till en fullmäktigegrupp samt utträde eller uteslutning ur gruppen 4 Placering En fullmäktigeledamot skall skriftligt meddela fullmäktige om han ansluter sig till eller träder ut ur en fullmäktigegrupp. I en anmälan om anslutning skall ett skriftligt godkännande av gruppen bifogas. Om en fullmäktigeledamot har uteslutits från en fullmäktigegrupp, skall fullmäktigegruppen skriftligt anmäla detta till fullmäktige. Vid sammanträdena sitter fullmäktigeledamöterna fullmäktigegruppsvis enligt den placering som ordföranden har godkänt. 2

6 2 Kapitlet Fullmäktigeledamöters initiativrätt 5 Motioner 6 Frågor till kommunstyrelsen 7 Frågestunder Efter behandlingen av de ärenden som finns på föredragningslistan har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner som gäller kommunens verksamhet och förvaltning. De skall lämnas skriftligt till ordföranden Fullmäktige tar inte genast upp en motion till behandling utan hänskjuter den till kommunstyrelsen för beredning. Fullmäktige kan dock besluta om att ha en separat remissdebatt om beredningen. Före utgången av februari månad varje år skall kommunstyrelsen framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts kommunstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år. Samtidigt skall kommunstyrelsen meddela vad som gjorts med anledningen av motionerna. Fullmäktige kan konstatera vilka av motionerna som är slutbehandlade. En skriftlig fråga kan ställas kommunstyrelsen om kommunens verksamhet och förvaltning ifall frågeställarna omfattar minst en fjärdedel av fullmäktige. Kommunstyrelsen skall besvara frågan senast vid det fullmäktigesammanträde, som följer närmast efter att två månader förflutit sedan frågan ställdes. Om det under behandlingen av frågan framställs ett förslag om att ett tillfälligt utskott bör tillsättas för att granska det ämne som frågan berör, skall fullmäktige fatta ett beslut om detta förslag. Andra beslut får inte fattas med anledning av frågan. En fullmäktigeledamot har rätt att ställa korta frågor att besvaras av kommunstyrelsen under en frågestund. Varje fråga skall röra endast ett ämne och handla om skötseln av kommunens förvaltning eller ekonomi. Frågestunden inleds efter att övriga ärenden på fullmäktiges föredragningslista behandlats, och är högst en timme lång. Frågor som inte hinner besvaras under frågestunden framskjuts till följande frågestund. Frågorna upptas i den ordning de kommit in. Ordföranden har dock rätt att följa en annan ordningsföljd bara ordföranden är opartisk. 3

7 Frågeställaren har rätt att ställa två korta extra frågor som rör ämnet sedan han fått svar av kommunstyrelsen. Några diskussioner får inte förekomma. Fullmäktiges ordförande tjänstgör även vid frågestunderna som ordförande. Frågestunderna är offentliga. 4

8 3 kapitlet Fullmäktiges sammanträden 8 Kallelse till sammanträden 9 Föredragningslistan Kallelse till sammanträden skall sändas minst fyra dagar före sammanträdet till varje fullmäktigeledamot separat och till de personer som har såväl närvaro- som yttranderätt vid sammanträdet. Inom samma tid skall sammanträdet kungöras på anslagstavlan för offentliga kungörelser. I kallelsen skall anges tidpunkt och platsen för sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas. 54 KomL. Fullmäktiges sammanträden Fullmäktige sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat. Fullmäktige skall också sammankallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandling av något visst ärende. Ett sådant ärende skall beredas i brådskande ordning. Fullmäktige sammankallas av ordföranden. Kallelse till fullmäktiges första sammanträde utfärdas av kommunstyrelsens ordförande och sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, som för ordet till dess en ordförande och vice ordförande valts för fullmäktige. I kallelsen skall nämnas de ärenden som skall behandlas. Kallelsen till sammanträde skall sändas minst fyra dagar före sammanträdet. Inom samma tid skall sammanträdet kungöras så som stadgas i 64 KomL. 55 KomL. Ärenden som behandlas i fullmäktige Fullmäktige kan behandla ärenden som har nämnts i kallelsen till sammanträde och som har beretts så som avses i 53. Om ett ärende är brådskande, kan fullmäktige besluta att ta upp ett ärende till behandling trots att det inte har nämnts i kallelsen till sammanträde. Om ett ärende inte har beretts, skall beslutet om att ta upp det till behandling vara enhälligt. 64 KomL. Kommunala tillkännagivanden Kommunala tillkännagivanden skall göras kända genom att de sätts upp på anslagstavlan för offentliga kungörelser samt vid behov på något annat sätt som kommunen har fattat beslut om. Föredragningslistan skall innehålla en redogörelse för de ärenden som skall behandlas och förslag till fullmäktigebeslut och den skall sändas i samband med kallelsen till sammanträdet, om det inte föreligger några särskilda skäl som hinder. Fullmäktige kan besluta hur många ersättare som skall tillställas föredragningslistan. 5

9 10 Kungörelse av sammanträden Fullmäktiges sammanträdeskallelse uppgörs både på finska och på svenska. Föredragningslistan uppgörs på finska och svenska när någon ledamöt så kräver. Fullmäktige avgör vilka bilagor till föredragningslistan som sänds på båda språken. 53 KomL. Beredning av fullmäktigeärenden Kommunstyrelsen skall bereda de ärenden som behandlats i fullmäktige, med undantag för ärenden som gäller de interna organisationen av fullmäktiges verksamhet eller som har beretts av den revisionsnämnd som avses i 71 KomL. 55 KomL. Ärenden som kan behandla ärenden som har nämnts i kallelsen till sammanträde och som har beretts så som avses i 53 KomL. Om ett ärende är brådskande, kan fullmäktige besluta att ta upp ärendet till behandling trots att det inte har nämnts i kallelsen till sammanträde. Om ett ärende inte har beretts, skall beslutet om att ta upp det till behandling vara enhälligt. Tidpunkten och platsen för ett fullmäktigesammanträde kungörs före sammanträdet i de massmedier där fullmäktige har beslutat att kungöra sina sammanträden. 11 Kallelse av ersättare En fullmäktigeledamot som är hindrad att sköta fullmäktigeuppdraget eller som är jävig att behandla något ärende, skall snarast anmäla detta till kommunkansliets växel. Ordföranden skall, efter att ha fått veta av en fullmäktigeledamot själv eller på något annat tillförlitligt sätt om hinder eller jäv föreligger, kalla den ersättare som avses i KomL 11 1 mom. att tjänstgöra i stället för denna fullmäktigeledamot. Ordföranden skall vid behov lämna till fullmäktige att avgöra frågan om jäv för en fullmäktigeledamot eller någon annan person med närvaro- och yttranderätt mom.koml. Ersättare i fullmäktige Till ersättare för fullmäktigeledamöterna väljs av de första icke invalda kandidaterna från varje valförbund, parti och gemensam lista som uppträtt i kommunalvalet ett lika stort antal som antalet ledamöter, dock minst två. En ledamot som blivit vald i egenskap av kandidat för en valmansförening utanför de gemensamma listorna har ingen ersättare. 12 Kommunstyrelsens representanter vid fullmäktigesammanträden Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören skall närvara vid fullmäktiges sammanträden. Deras frånvaro utgör dock inget hinder för behandling av ärendena. Kommunstyrelsens medlemmar har närvarorätt. Kommunfullmäktiges ordförande kan vid behov kalla in tjänsteinnehavare, arbetstagare eller annan sakkunnig för att ge information i ärenden som behandlas av fullmäktige. 6

10 En ovan nämnd person har rätt att ta del i diskussionen, men inte i besluten, ifall han/hon inte samtidigt tjänstgör som fullmäktigeledamot. 13 Överlåtelse av ordförandeskapet till vice ordförande och tillfällig ordförande 14 Upprop Det är ordförandens uppgift att leda behandlingen av ärendena och sörja för ordningen på fullmäktigesammanträdena. Ordföranden får, efter att ha gett en varning, bestämma att personer som uppträder olämpligt skall avlägsnas. Om det uppstår oordning skall ordföranden avbryta eller upplösa mötet. Vid behov kan ordföranden med fullmäktiges samtycke överlåta ordförandeskapet vid ett sammanträde till en vice ordförande och under tiden ta del i sammanträdet i egenskap av ledamot. Om såväl ordförande som vice ordförande är frånvarande eller jäviga vid behandlingen av något ärende, skall det väljas en tillfällig ordförande för sammanträdet. Genom upprop som förrättas i bokstavsordning konstateras vilka fullmäktigeledamöter och ersättare som är närvarande. Efter uppropet skall ordföranden konstatera vilka ledamöter som anmält hinder och vilka ersättare som är närvarande samt huruvida fullmäktige är lagligt sammankallat och beslutfört. 15 Närvarande fullmäktigeledamöter och ersättare 58 1 mom.koml. Beslutförhet Fullmäktiges sammanträde är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. Fullmäktigeledamöter och ersättare anses vara närvarande om de har infunnit sig till sammanträdet och om de inte har anmält att de avlägsnar sig därifrån eller om de inte på annat sätt konstateras vara frånvarande. Ordföranden kan förrätta ett nytt upprop under pågående sammanträde eller efter en paus i sammanträdet, om det är behövligt för att kunna konstatera vilka som är närvarande. 16 Turordning för handläggning av ärenden Ärendena föredras för fullmäktige i den turordning de kommer på föredragningslistan, om inte fullmäktige har beslutat något annat. 7

11 Till grund för behandlingen ligger kommunstyrelsens förslag (utgångsförslag) eller, om revisionsnämnden eller ett tillfälligt utskott har berett ärendet, revisionsnämndens/det tillfälliga utskottets förslag. Om kommunstyrelsen, revisionsnämnden eller ett tillfälligt utskott har ändrat sitt förslag på föredragningslistan innan fullmäktige fattat beslut, kommer det ändrade förslaget att utgöra utgångsförslag. Om förslaget har dragits tillbaka, skall ärendet strykas från föredragningslistan. 17 Talarordning Efter att ett ärende har föredragits skall tillfälle ges till debatt. Den som vill yttra sig skall anhålla om ordet tydligt eller skriftligt anhålla om ordet hos ordföranden. Ordet ges i den ordning som deltagarna har bett om det. Ordföranden kan göra avsteg från detta och utdela: 1) gruppanföranden i början av behandlingen av ett ärende till varje fullmäktigegrupps representant enligt gruppernas storleksordning; 2) ordet till kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören samt till ordförande för revisionsnämnden eller ett tillfälligt utskott, ifall ett ärende som beretts av berörda organ behandlas; 3) repliker och understödjande anföranden. Företräde skall dock ges anföranden som gäller arbetsordningen och som tar upp behandlingsordningen för ett ärende. För att säkerställa sammanträdets förlopp kan mötesordföranden i enskilda ärenden begränsa längden på ledamöternas anföranden så att ett gruppanförande får vara högst 10 minuter långt och andra anföranden högst 5 minuter långa, om inte fullmäktige beslutar något annat. 15a KomL. Ledningen av sammanträdena och ledamöternas anföranden Ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och ansvarar för ordningen vid sammanträdena. Om en fullmäktigeledamot med sitt uppträdande stör sammanträdets förlopp, skall ordföranden ge honom eller henne en tillsägelse. Ordföranden får förordna att ledamoten skall avlägsnas, om han eller hon inte rättar sig efter tillsägelsen. Om det uppstår oordning, skall ordföranden avbryta eller avsluta sammanträdet. En fullmäktigeledamot har yttranderätt i ett ärende som behandlas. När ledamoten yttrar sig skall han eller hon hålla sig till saken. Om ledamoten avviker från saken, skall ordföranden uppmana honom eller henne att hålla sig till saken. Om ledamoten inte rättar sig efter tillsägelsen, kan ordföranden förbjuda honom eller henne att fortsätta tala. Om det är uppenbart att en ledamot drar ut på sitt tal i onödan, får ordföranden efter att ha gett en tillsägelse förbjuda honom eller henne att fortsätta tala. 8

12 I fullmäktiges arbetsordning eller i någon annan instruktion kan det ingå sådana föreskrifter om längden på ledamöternas anföranden i enskilda ärenden, som är nödvändiga för att säkerställa sammanträdets förlopp. 18 Anföranden 19 Förslag om bordläggning 20 Förslag Den som fått ordet skall tala på sin plats eller vid ett talarpodium mom.koml. Kommunens förtroendevalda De förtroendevalda skall arbeta för kommunens och invånarnas bästa samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdraget förutsätter. En förtroendevald samt en person som är på förslag till ett annat förtroendeuppdrag än ledamot i fullmäktige skall på begäran av fullmäktige eller det organ som saken gäller lägga fram en utredning över omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han är valbar eller jävig. Om det under debatten framställts ett understött förslag om bordläggning av det behandlade ärendet eller om något annat förslag framställts, som, om detta godkänns, skulle avbryta den sakliga behandlingen av ärendet, och detta förslag vinner understöd, skall de följande talarna på ordförandens uppmaning begränsa sina inlägg till detta förslag. Ett beslut om detta skall ha fattats, innan vidare debatt om själva ämnet får fortsätta. Om förslaget godkänns avbryter ordföranden behandlingen av ärendet; om förslaget förkastas fortsätter behandlingen. Ett ärende som första gången föredras för fullmäktige bordläggs till följande sammanträde ifall föredragningslistan inte har sänts tillsammans med kallelsen och minst en fjärdedel av de närvarande fullmäktigeledamöterna yrkar på bordläggning. I övriga fall fattas beslut om bordläggning av ett ärende genom majoritetsbeslut. Förslag som väckts under debatten skall avfattas skriftligt om ordföranden så kräver. När alla anföranden har hållits, förklarar ordföranden debatten avslutad. Därefter skall ordföranden redovisa eventuella förslag som framställts under debatten för godkännande av fullmäktige. Förslag som inte fått understöd eller som framförts alternativt eller går utöver det ärende som är under behandling, tas inte upp för omröstning. Utgångsförslaget och de förslag som väckts under ett gruppanförande tas dock upp till omröstning, även om de inte vunnit understöd. Om det inte finns andra förslag än utgångsförslaget att ta upp till omröstning, skall ordföranden förklara utgångsförslaget som fullmäktiges beslut. 9

13 21 Omröstningsrätt 22 Omröstningsförfarande En omröstning skall förrättas öppet. Om en omröstning har förrättats på något annat sätt än genom upprop eller med röstningsapparat, skall omröstningen, om någon så kräver eller ordföranden för klarhetens skull anser det nödvändigt, förrättas på nytt genom upprop eller med röstningsapparat. Om man måste rösta om förslagen, framställer ordföranden ett omröstningsförfarande som skall godkännas av fullmäktige. Då det uppgörs skall följande beaktas: 1) Först skall de två förslag uppställas för omröstning, som avviker mest från utgångsförslaget. Det segrande förslaget ställs upp mot nästa förslag som skiljer sig mest från utgångsförslaget, och på så sätt fortsätter man tills det finns ett slutligt motförslag till utgångsförslaget. Om det emellertid finns ett förkastande förslag att ta upp till omröstning, lämnas detta till den sista omröstningen mot det förslag som segrat över den övriga; 2) Om ärendet gäller beviljande av anslag, genomförs först en omröstning on huruvida det förslag som omfattar det största beloppet kan godkännas eller förkastas, och sedan fortsätter man i ordningsföljd efter storleken på förslagen tills något förslag godkänns. Därefter genomförs inte längre någon omröstning om förslag som gäller mindre belopp. 3) Om ett förslag är sådant att det kan godkännas eller förkastas oberoende av andra förslag, skall fullmäktige rösta separat om godkännande eller förkastande av detta förslag. Om det enligt lagen krävs understöd av en kvalificerad majoritet för ett beslut, skall ordföranden meddela detta före omröstningen och beakta detta krav då han konstaterar resultatet av omröstningen. 59. KomL. Omröstning Om ett organ är enigt om en sak eller ett motförslag inte har vunnit understöd, skall ordföranden konstatera att beslut har fattats. I annat fall skall ordföranden konstatera vilka förslag som på grund av bristande understöd inte tas upp till omröstning samt vilka som tas upp till omröstning. Ordföranden förelägger organet omröstningssättet och, om flera omröstningar skall förrättas, omröstningsförfarandet för godkännande samt framställer en omröstningsproposition så att svaret ja eller nej uttrycker ståndpunkten till förslaget. Omröstningen förrättas öppet. Som beslut gäller det förslag som har fått flest röster eller, då rösterna faller lika, det förslag som ordföranden har röstat för mom. KomL. Uppsägning av kommundirektören eller förflyttning till andra uppgifter. För fattande av ett beslut som avses i 1 mom. krävs att två tredjedelar av alla fullmäktigeledamöter understöder det. Beslutet kan verkställas omedelbart. Samtidigt kan kommundirektören befrias från sina uppgifter. 10

14 23 Klämmar Fullmäktige kan efter beslut i ett ärende godkänna ett önskemål till styrelsen (en kläm), som skall ha anknytning till det ärende som behandlats och som inte får stå i strid med fullmäktiges beslut eller ändra eller utvidga beslutet. 11

15 4 kapitlet Val 24 Allmänna bestämmelser Om val förrättas med slutna sedlar, skall röstsedeln vara vikt så att innehållet inte syns. Röstsedeln får inte innehålla ovidkommande anteckningar. Röstsedlarna ges till fullmäktigeordföranden i uppropsordning. Rösten kan ges till varje kandidat som kan komma i fråga vid valet även om ingen vid debatten föreslagit eller understött val av honom. 25 Medhjälpare vid valförrättning 60 KomL. Val Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda. Valet av förtroendevalda skall förrättas som proportionellt val, om det begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som motsvarar den kvot som fås när antalet delas med det antal personer som skall väljas ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till närmaste högre hela tal. Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättarna personliga, skall kandidaterna godkännas före valet och uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie medlemmar utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelsetalen. Vid proportionella val skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om kommunalval. Dessutom kan fullmäktige utfärda bestämmelser om val. Proportionella val och, då så yrkas, även majoritetsval skall förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten. När majoritetsval förrättas med slutna sedlar tjänstgör de personer som utsetts till protokollsjusterare vid sammanträde även som rösträknare och hjälper även i övrigt till vid valförrättningen, ifall fullmäktige inte beslutar något annat. 12

16 5 kapitlet Proportionella val 26 Fullmäktiges valnämnd För förrättande av proportionella val utser fullmäktige en valnämnd för sin mandattid. Nämnden består av fem medlemmar och en personlig ersättare för varje medlem. Fullmäktige väljer en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande. Som nämndens sekreterare fungerar fullmäktiges protokollsförare, om inte fullmäktige beslutar något annat. 27 Inlämning av kandidatlistor, upprop vid valförrättning 28 Uppgörande av kandidatlistor Fullmäktige bestämmer den tidpunkt när kandidatlistorna senast skall inlämnas till fullmäktiges ordförande och när uppropet vid valförrättningen vidtar. På kandidatlistan får förekomma namn på högst så många medlemmar och ersättare som får väljas i valet. Av kandidatlistans rubrik skall framgå för vilket val listan används. Kandidatlistan skall undertecknas av minst två fullmäktigemedlemmar. Den första undertecknaren fungerar som ombud för listan och det är han som inlämnar den till fullmäktiges ordförande och som har rätt att företa de rättelser i listan som avses i Granskning och rättelse av kandidatlistor När tiden för att lämna kandidatlistorna har löpt ut, överlämnar fullmäktiges ordförande listorna till valnämnden, som granskar huruvida dessa är rätt uppgjorda. Om det förekommer fel i någon lista, bereds ombudet tillfälle att rätta felet inom den tidsfrist valnämnden utsatt. Om samma person efter rättelse i den kandidatlista som ombudsmannen inlämnat fortfarande förekommer på två eller flera listor, skall valnämnden om möjligt fråga kandidaten på vilken lista hans namn skall kvarstå. 30 Sammansättning av kandidatlistor När den reserverade tid för rättelser som nämns i 29 gått ut, uppgör valnämnden en sammanställning av de godkända kandidatlistorna. På varje kandidatlista som ingår i sammanställningen antecknas ett ordningsnummer. 13

17 31 Valförrättningen Sammanställningen av kandidatlistorna skall uppsättas till påseende i fullmäktiges sessionssal innan uppropet för valförrättningen börjar, och skall uppläsas för fullmäktige. Varje fullmäktigeledamot skall anteckna numret på den kandidatlista han röstar på och ge sin röstsedel till fullmäktiges ordförande i ordningsföljd enligt uppropet. 32 Fastställelse av valresultat och förvaring av röstsedlar När uppropet är förrättat överlämnar fullmäktiges ordförande röstsedlarna till valnämnden, som granskar sedlarnas giltighet samt uträknar och konstaterar valresultatet genom att tillämpliga delar iaktta vad som stadgas om kommunalval. Valnämnden ger ett skriftligt meddelande om valresultatet till fullmäktiges ordförande, som sedan delger fullmäktige resultaten. De röstsedlar som avgetts vid ett val skall bevaras tills beslutet vid det val där de använts har vunnit laga kraft. Det samma gäller även lottsedlar som använts vid lottning. Om valet har förrätts med slutna sedlar, skall de bevaras i slutet kuvert. 14

18 6 kapitlet Protokoll 33 Protokoll När det gäller fullmäktiges protokoll skall fullmäktige i tillämpliga delar iaktta föreskrifterna om protokoll i förvaltningsstadgan. 34 Justering av protokoll 61 KomL. Avvikande mening Den som deltagit i beslutsfattandet, lagt fram ett motförslag eller röstat mot beslutet samt den som föredragit ärendet har, om beslutet avviker från beslutsförslaget, rätt att anmäla avvikande mening genom att reservera sig mot beslutet. Reservationen skall göras genast efter att beslutet har fattats. En skriftlig motivering som har framställts innan protokollet justerats skall fogas till protokollet. Den som har röstat mot beslutet eller reserverat sig är inte ansvarig för beslutet. Föredraganden är ansvarig för ett beslut som fattats på hans föredragning, om han inte har reserverat sig. 62 KomL. Protokoll Vid organens sammanträden skall föras protokoll. Över förtroendevaldas och tjänsteinnehavares beslut förs protokoll, om det inte är onödigt på grund av beslutets natur. 63 KomL. Framläggande av protokoll Fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämnders protokoll jämte därtill fogad anvisning om rättelseyrkande eller besvärsanvisning hålls efter justeringen offentligt framlagda så som meddelats på förhand. Andra myndigheters protokoll hålls framlagda på motsvarande sätt, om myndigheten anser det vara behövligt. Fullmäktiges protokoll skall justeras av två fullmäktigeledamöter som valts för detta uppdrag separat för varje gång, ifall inte fullmäktige beslutat annorlunda i något ärende. 35 Ikraftträdande Denna arbetsordning träder i kraft

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE I KIMITOÖNS KOMMUN

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE I KIMITOÖNS KOMMUN ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE I KIMITOÖNS KOMMUN Godkänd av organisationskommissionen 14.10.2008 Godkänd av fullmäktige 12.11.2008 Träder i kraft 12.11.2008 Ändrad av fullmäktige 21.1.2013 Innehållsförteckning

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I INGÅ ARBETSORDNING

KOMMUNFULLMÄKTIGES I INGÅ ARBETSORDNING KOMMUNFULLMÄKTIGES I INGÅ ARBETSORDNING Godkänd {PRIVATE }7.12.1995 Träder i kraft 1.1.1996 Ändrad 26.9.2002, 18 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering 2 Fullmäktigegrupper Kallelsen

Läs mer

2 kapitlet Fullmäktigeledamöters initiativrätt 5. Motioner Efter behandlingen av de ärenden som finns på föredragningslistan har fullmäktigegrupperna

2 kapitlet Fullmäktigeledamöters initiativrätt 5. Motioner Efter behandlingen av de ärenden som finns på föredragningslistan har fullmäktigegrupperna ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KRONOBY KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 31.8.1995 Träder i kraft 4.10.1995 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1. Fullmäktiges konstituering 2. Fullmäktigegrupper

Läs mer

FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING

FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING Godkänd 14.12.1995, ändrad 13.11.2008, 28.1.2013 Träder i kraft 28.1.2013 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering Kallelsen till första sammanträdet för

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Malax

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Malax Arbetsordning för kommunfullmäktige i Malax 1 Godkänd av kommunfullmäktige den 29 april 1996 Träder i kraft den 6 juni 1996 Ändrad av kommunfullmäktige den 29 januari 2001 Ändrad av kommunfullmäktige den

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I NYKARLEBY STAD

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I NYKARLEBY STAD ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I NYKARLEBY STAD Godkänd 05.10.1995 Uppdaterad 08.11.2012 KAPITEL I Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering Kallelsen till första sammanträdet för fullmäktiges

Läs mer

Karleby stadsfullmäktiges arbetsordning

Karleby stadsfullmäktiges arbetsordning Karleby stadsfullmäktiges arbetsordning Godkänd av stadsfullmäktige 20.2.2006 Träder i kraft 1.4.2006 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering Kallelsen till första sammanträdet för

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD Godkänd 18.9.1997 Träder i kraft 1.10.1997 Ändring godkänd av stge 26.3.2012 Ändring godkänd av stge 10.12.2012 I kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Konstitueringen

Läs mer

Arbetsordning för landskapsfullmäktige

Arbetsordning för landskapsfullmäktige Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Arbetsordning för landskapsfullmäktige Godkänd 7.5.2007 Landskapsfullmäktige kallas nedan fullmäktige och landskapsstyrelsen styrelsen. I KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Arbetsordning. för stadsfullmäktige. i Pargas stad

Arbetsordning. för stadsfullmäktige. i Pargas stad Arbetsordning för stadsfullmäktige i Pargas stad Justerad 11.12.2012 Tillämpas från 1.1.2013 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Fullmäktiges konstituering 2 Fullmäktigegrupper Kallelse till fullmäktiges

Läs mer

Landskapsfullmäktige har tre vice ordförande.

Landskapsfullmäktige har tre vice ordförande. ARBETSORDNING FÖR LANDSKAPSFULLMÄKTIGE Godkänd av landskapsfullmäktige 16.10.1995 Ikraftträdande fr.o.m. 1.11.1995 Ändrad av landskapsfullmäktige 14.6.1999 Ändrad av landskapsfullmäktige 15.6.2009 1 kapitlet

Läs mer

FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING KORSHOLMS KOMMUN

FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING KORSHOLMS KOMMUN www.korsholm.fi www.mustasaari.fi FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING KORSHOLMS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 10.12.2012 TRÄDER I KRAFT 1.1.2013 1.1.2013 Sida Innehållsförteckning 1 1 kapitlet Allmänna bestämmelser

Läs mer

arbetsordning FÖR FULLMÄKTIGE KORSNÄS KOMMUNS TILL STADGOR OCH DIREKTIV-MAPPEN

arbetsordning FÖR FULLMÄKTIGE KORSNÄS KOMMUNS TILL STADGOR OCH DIREKTIV-MAPPEN TILL STADGOR OCH DIREKTIV-MAPPEN KORSNÄS KOMMUNS arbetsordning FÖR FULLMÄKTIGE Godkänd kommunfullmäktige 13.12.1995, träder i kraft fr.o.m. 1.1.1996. Ändrats av kommunfullmäktige 17.9.2002 och 26.1.2005

Läs mer

Fullmäktiges arbetsordning

Fullmäktiges arbetsordning Fullmäktiges arbetsordning 1 Godkänd 22.05.2002 Träder i kraft 01.07.2002 Ändrad 19.01.2005 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering Kallelsen till första sammanträdet för fullmäktiges

Läs mer

LOJO STADSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING

LOJO STADSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING LOJO STADSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING Stadsfullmäktige 13.11.1996 4 I kraft från 13.11.1996 Stadsfullmäktige har 27.3.2002 ändrat 26, 7, 13, 16, 17, 19 I kraft från 2.4.2002 Stadsfullmäktige har 14.11.2012

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING

KYRKSLÄTTS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING KYRKSLÄTTS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING KYRKSLÄTTS KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITLET: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Fullmäktiges konstituering...1 2 Fullmäktigegrupper...2

Läs mer

Arbetsordning för fullmäktige Fullmäktige

Arbetsordning för fullmäktige Fullmäktige 1 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE I KAPITLET SAMMANTRÄDEN OCH BEHANDLING AV ÄRENDEN 1 Sammanträden Fullmäktige håller ordinarie sammanträden minst två gånger om året. Fullmäktige skall senast vid sitt sammanträde

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

A R B E T S O R D N I N G FÖR VANDA STADSFULLMÄKTIGE. Godkänd av stadsfullmäktige den 19 november Instruktionen träder i kraft 1.1.

A R B E T S O R D N I N G FÖR VANDA STADSFULLMÄKTIGE. Godkänd av stadsfullmäktige den 19 november Instruktionen träder i kraft 1.1. A R B E T S O R D N I N G FÖR VANDA STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 19 november 2012. Instruktionen träder i kraft 1.1.2013 I kap. SAMMANTRÄDEN OCH BEHANDLING AV ÄRENDEN 1 Val av presidium

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/288 2018/11 2014-11-03 2018-01-29 Kf 2014-11-03 96 Kf 2018-01-29 14 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Nr 342/2004 Kommunal författningssamling för Staden Jakobstad ------------------------------------------------------------------------------------ - ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I JAKOBSTAD Godkänd

Läs mer

Valordning för val av förbundsdelegation och arbetsordning för förbundsdelegationen

Valordning för val av förbundsdelegation och arbetsordning för förbundsdelegationen Godkänd Finlands Kommunförbund rf:s fullmäktige 27.5.2016 Finlands Kommunförbund rf Valordning för val av förbundsdelegation och arbetsordning för förbundsdelegationen Valordning för val av förbundsdelegation

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 1999:25 Arbetsordning för Stockholms kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut den 6 september 1999 (Utl 1999:144) (Jfr Kfs 1996:41)

Läs mer

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-25 167 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Läs mer

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2015-05-19, 54. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, 195 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 1992-02-20 66, att gälla fr.o.m. 1992-03-01 Rev. Kf 1994-06-16, 75 Rev. Kf 1996-04-18, 55 Rev. Kf 2000-05-18, 57 Rev.

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun Senast reviderad 2015-12-17 2 (13) Antalet ledamöter... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Förlängning av sammanträde

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-01-21 10 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun 1(5) Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2007, 276 Utöver vad i kommunal- och förvaltningslagen eller annan

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 107 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 112 2 (12) Beslutshistorik

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 1 (10) FAGERSTA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2012:6 Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar Antagen av kommunfullmäktige (KF)1991-12-17, 152, att gälla från1992-01-01. Ändringar antagna

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA

HAMMARLANDS KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA HAMMARLANDS KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av kommunfullmäktige den 18.12.1997 90 Träder ikraft den 01.01.1998. Ändrad av kommunfullmäktige den 12.10.2000 86 Ändrad av kommunfullmäktige den 10.05.2007

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/36 003 KFS 2016:10 Reglemente för valnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:16 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012:27 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige

Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige 1 Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige ant av kf 17-18/12 1991, 320, bih 224 med ändr 24-25/11 1993 220, bih 145, 21/9 1995 134, bih 85 och 29/3 2001, 62, bih 39, 24/10 2002, 173, bih 79 Utöver vad

Läs mer

3 kap. Kyrkofullmäktige

3 kap. Kyrkofullmäktige 3 kap. Kyrkofullmäktige 1 Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i en församling som inte ingår i ett pastorat. Om flera församlingar samverkar i ett pastorat är kyrkofullmäktige pastoratets högsta

Läs mer

Sametingsordningen. [Regler för arbetet i plenum] Gäller från

Sametingsordningen. [Regler för arbetet i plenum] Gäller från Sametingsordningen Gäller från 2015 [Sametingsordningen reglerar arbetet i det folkvalda samiska parlamentet. Den innehåller regler som Sametingets presidium och plenumsledamöter har att förhålla sig till

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kanslichef Jonas Sverkén 2016-09-26 Gäller tills vidare 1 (12) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar Antalet ledamöter 1

Läs mer

Dokumenttyp. Fastställd/upprättad Kf 32. Beslutsinstans Kommunfullmäktige. Dokumentnamn Arbetsordning för. Giltighetstid Tillsvidare

Dokumenttyp. Fastställd/upprättad Kf 32. Beslutsinstans Kommunfullmäktige. Dokumentnamn Arbetsordning för. Giltighetstid Tillsvidare Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Arbetsordning Dokumentansvarig Fullmäktiges presidium Dokumentnamn Arbetsordning för kommunfullmäktige Version Fastställd/upprättad 2017-04-24 Kf 32 Senast

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om 2014-10-15 KF 2014-10-15, 48 Dnr 2014/712 101 2014-10-15 1 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Gällande från den 1 januari 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 22 september 2014, 112 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Huvuduppgifter Valnämnden

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2013-02-14 Ersätter: 2008-01-01 Gäller fr o m: 2013-03-01 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad Fastställd

Läs mer

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Allmänna bestämmelser Regionstyrelsen är Region Blekinges beslutande församling och verkställande organ. Styrelsen är i kommunallagens mening en direktion. Den

Läs mer

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n!

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n! Den nya förvaltningsstadgan V ä l k o m m e n! Förvaltningsstadgan (KomL 90 ) innehåller bestämmelser om åtminstone frågor som gäller Ordnandet av förvaltningen och verksamheten Besluts- och förvaltningsförfarandet

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige S www.hassleholm.se Arbetsordning för kommunfullmäktige Reglementen Innehåll Antalet ledamöter 3 Presidium 3 Tid och plats för sammanträdena 4 Placeringsordning 4 Sammanträdets kungörande 5 Förlängning

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2012-02-22 29) Giltig fr.o.m. 2012-02-22 Dokumentansvarig Kommunsekreterare, kommunkansliet Gäller för Kommunfullmäktige Senast reviderad

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Ordförande och vice ordförande. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Ordförande och vice ordförande. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. KF 2014-06-09, 59 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I VÄNNÄS KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter

Läs mer

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825 ARBETSORDNING för kommunfullmäktige i Söderhamns kommun Fastställd av KF 119/140825 Jonna Källström Börresson 1 (11) Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i

Läs mer

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun 1 (8) Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16 183 och 1992-11-23 300 med ändring 1994 12-12, 239, 1995-10-20, 129 och 130, 1994-12-12, 239, 1996-12-02, 271, 1998-12-14, 155, 1999-06-14, 97, 2002-01-21,

Läs mer

STADGAR FÖR VÄNSTERFÖRBUNDETS RIKSDAGSGRUPP

STADGAR FÖR VÄNSTERFÖRBUNDETS RIKSDAGSGRUPP STADGAR FÖR VÄNSTERFÖRBUNDETS RIKSDAGSGRUPP 1 Riksdagsgruppens namn Riksdagsgruppen benämns på finska Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä och på svenska Vänsterförbundets riksdagsgrupp. Som alternativt namn

Läs mer

Arbetsordning för Kommunfullmäktige

Arbetsordning för Kommunfullmäktige Arbetsordning för Kommunfullmäktige 010:1 Arbetsordning för Kommunfullmäktige antagen av Kommunfullmäktige 1991-12-12, ändrad 2003-02-20 gäller fr o m 2003-02-20 Utöver vad som föreskrivs om Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund 1(9) Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund I 5 kap. 64 KL uppställs krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om 1. antalet ledamöter, 2. när sammanträden ska hållas, 3. anmälan

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

1 Fullmäktige har 65 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare.

1 Fullmäktige har 65 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare. ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I LUND Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2007, 48, ändrad den 13 december 2007 220, den 26 augusti 2010 174, den 29 mars 2012 46, den 24 april 2014 79 och den

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-10-27, 252 Ansvar för revidering: Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Karlskrona

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Åre kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Åre kommun Beslutad av: kommunfullmäktige Dokumentansvarig: kommunsekreterare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2016-07-01 Diarienr: Arbetsordning för kommunfullmäktige i Åre kommun

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR LEMLANDS KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR LEMLANDS KOMMUN Kfge 11.04.2012 Bilaga A-56 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR LEMLANDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 11.04.2012 INNEHÅLL Sida Kap. I Allmänt 2 Kap. II Förvaltningens organisation 3 Kap. III Kommunfullmäktige

Läs mer

(10) Arbetsordning för kommunfullmäktige

(10) Arbetsordning för kommunfullmäktige 2015-10-21 1 (10) Arbetsordning för kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter (5 kap.

Läs mer

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för kommunfullmäktiges arbetsordning ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för kommunfullmäktiges arbetsordning ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan policy regel regler för kommunfullmäktiges arbetsordning program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-05-18 86 Ansvarig:

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Reglemente för proaros styrelse

Reglemente för proaros styrelse Reglemente för proaros styrelse Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 proaros styrelse fullgör kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och de föreskrifter

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Innehållsförteckning Antal ledamöter och mandattid... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Partistöd... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Allmänhetens frågestund...

Läs mer

Arbetsordning Kommunfullmäktige. Antagen , Reviderad

Arbetsordning Kommunfullmäktige. Antagen , Reviderad Arbetsordning Kommunfullmäktige Antagen 2014-11-26, Reviderad 2016-03-16 25 Allmänna utgångspunkter Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26 211 och reviderats 2016-03-16 xxx. Utöver

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

REVIDERAD AV STYRELSEN

REVIDERAD AV STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR ÅBO AKADEMIS STYRELSE GODKÄND AV STYRELSEN 9.2.2012 REVIDERAD AV STYRELSEN 18.4.2012 1. ALLMÄNT Denna arbetsordning fungerar som interna regler för styrelsens arbete. Arbetsordningen

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE -1-2015 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antagen av kommunfullmäktige 2004-03-09 39 att gälla fr o m 2004-04-15. Reviderad av kommunfullmäktige 2005-06-14 107 och 109. Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Författningssamling. Arbetsordning för kommunfullmäktige. Fastställd av kommunfullmäktige , 145

Författningssamling. Arbetsordning för kommunfullmäktige. Fastställd av kommunfullmäktige , 145 Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige 1991-12-09, 145 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2016-02-08 10 Gäller från och med 2016-03-01 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller i

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2006:5 Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder Kommunfullmäktiges beslut den 11 december 2006 (Utl 2006:193)

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA KOMMUNALFÖRBUNDET DE GAMLAS HEM

FÖRVALTNINGSSTADGA KOMMUNALFÖRBUNDET DE GAMLAS HEM FÖRVALTNINGSSTADGA KOMMUNALFÖRBUNDET DE GAMLAS HEM Förbundsfullmäktige 27.10.2011 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET DE GAMLAS HEM Kap. I ALLMÄNT 1 Stadgans tillämpning Kommunalförbundets förvaltning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-06-22, 114 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Kanslichef GÄLLER TILL

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 1 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-27 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 78 I anslutning till vad som

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Reglemente för nämnden för funktionshindrade

Reglemente för nämnden för funktionshindrade Reglemente för nämnden för funktionshindrade Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 Nämnden för funktionshindrade fullgör stadens uppgifter enligt 1 i enlighet med de styrdokument som kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Gällivare Kommun KF Tillsvidare FÖRESKRIFTER - REGLEMENTEN

Gällivare Kommun KF Tillsvidare FÖRESKRIFTER - REGLEMENTEN c5 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Gällivare Kommun Dokumen Föreskri ter Re lementen Beslutad av Kommun ullmäkti e Beslutad KF 2013-04-08 54 Diarienummer KS/2010:621-001 Framta en av Nämnd- och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för krisledningsnämnd

FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för krisledningsnämnd FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för krisledningsnämnd Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 194 1 Krisledningsnämndens ikraftträdande Krisledningsnämnden skall fullgöra dess uppgifter under extraordinära

Läs mer

VALORDNING FÖR VASA ANDELSBANKS FULLMÄKTIGE. 1 Valtidpunkt, röstningssätt

VALORDNING FÖR VASA ANDELSBANKS FULLMÄKTIGE. 1 Valtidpunkt, röstningssätt VALORDNING FÖR VASA ANDELSBANKS FULLMÄKTIGE 1 Valtidpunkt, röstningssätt Det val av fullmäktigeledamöter som avses i 14 i Vasa Andelsbanks stadgar ska förrättas genom en röstning bland andelsbankens medlemmar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE 1 (16) HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ARBETSORDNING FÖR GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE Gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors kyrkliga samfällighet har med stöd av 8 kap. 8 i kyrkoordningen den 8.9.2016

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 11.12.2007 INNEHÅLL Sida Kap. I Allmänt 2 Kap. II Förvaltningens organisation 3 Kap. III Kommunfullmäktige 5 Allmänna bestämmelser Fullmäktigeledamöters

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer