Nya handelsplattformar för värdepapper fördjupning avseende införandet av Burgundy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya handelsplattformar för värdepapper fördjupning avseende införandet av Burgundy"

Transkript

1 Institutionen för Fastigheter o ch Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 8 Nya handelsplattformar för värdepapper fördjupning avseende införandet av Burgundy Författare: Kara Laliberte Henrietta Lumme Kinnunen Stockholm 2009 Handledare: Lars Silver

2 S ammanfattning Titel: Nya handelsplattformar för värdepapper fördjupning avseende införandet av Burgundy Författare Kara Laliberte och Henrietta Lumme Kinnunen. Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande Centrum för Bank och Finans Examensarbete nummer 8 Handledare Lars Silver Nyckelord MiFID, MTF, Burgundy, Likviditet, Best execution policy, NASDAQ OMX, konkurrenskraft. Före MiFIDs införande rådde det i praktiken monopol på värdepappersmarknaden. Innan denna lagändring skedde så har det gjorts ett antal försök att utmana Stockholmsbörsens monopol men inget av försöken har lyckats. Tack vare den nya paneuropeiska lagstiftningen som harmoniserar lagstiftningen i Europa är förutsättningarna nu annorlunda. Det nya direktivet trädde i kraft med målsättningen att öka konkurrensen och konsumentskyddet. Direktivet innebär bland annat att finanshusen ska följa en best execution policy som resulterar i bästa orderutförande för kunden. Som ett resultat har ett flertal MTF:er bildats i Europa. MTF:er bygger på en modell av låga kostnader och stora volymer. Under våren 2009 har den svenska MTF:en Burgundy introducerats för handel i nordiska värdepapper och kommer att konkurrera med de nordiska börserna. De nya möjligheterna med MiFID medför även stora kostnader för aktörerna eftersom stora systemanpassningar måste göras. Detta är ett helt nytt sätt att handla aktier då en order kommer att kunna handlas på flera marknadsplatser parallellt i realtid vilket komplicerar saker oerhört mycket och har inte skett tidigare i Europa. För att kunna hantera ett system så att en aktör kan handla på flera marknadsplatser parallellt enligt best execution policy har många aktörer utvecklat ett så kallat Smart Order Router system så att en order exekveras på rätt marknadsplats. Fragmentering av likviditeten är oundviklig men förhoppningen är att det inte kommer att leda till något problem om en konsolidering av orderböckerna sker. Den slutsats som generellt kan dras är att det kommer att ske ett antal konsolideringar på marknaden då alla MTF:er inte kommer att ha råd att överleva. Avseende likviditeten finns en förhoppning om att den kommer att öka som ett resultat av utvecklingen på marknaden. 1

3 A bstract Title: Authors Department Thesis number Supervisor Keywords New venues for securities an impact regarding the launch of Burgundy Kara Laliberte and Henrietta Lumme Kinnunen Department of Real Estate and Construction Management Centre for Banking and Finance 8 Lars Silver MiFID, MTF, Burgundy, Liquidity, Best execution policy, NASDAQ OMX, increased competition. Before MiFID was introduced it was basically a monopoly situation on the securities market. Prior to this regulation there have been numerous attempts to challenge the Stockholm Stock Exchange's monopoly, but none of the attempts have succeeded. Thanks to the new pan European legislation to harmonize legislation in Europe the conditions are now different. The new directive came into force with the objectives to increase competition and improve consumer protection, including an obligation for the brokers to follow a best execution policy that results in the best execution for the customer. As a result, a number of MTFs have been introduced in Europe. MTFs are based on a model of low costs and high volumes. In the spring of 2009 the Swedish MTF Burgundy was introduced for trading in Nordic securities. These new opportunities cause significant investment costs for institutions since large system adjustments have to be made. This is a completely new way of trading shares since an order will be traded on multiple venues simultaneously which will complicate things enormously and has not been done in Europe before. In order to cope with a system that can act on several venues at the same time, according to the best execution policy, many brokers have developed a so called Smart Order Router system so that an order is executed on the right venue. Fragmentation of liquidity is inevitable but this will hopefully not lead to any problems if consolidations of order books are done. The general conclusion that can be drawn is that there will be a number of consolidations in the market since all MTFs will not be able to survive. As a result of these market developments one would hope that the total liquidity will increase. 2

4 Förord Vi vill ge ett stort tack till alla de personer vi har fått möjlighet att intervjua som har tagit sig tid att bidra med sin kunskap. Utan deras hjälp hade denna uppsats inte kunnat genomföras. Vi vill även tacka vår handledare Lars Silver som har väglett oss under skrivandet. Att undersöka detta ämne har varit väldigt stimulerande och vi är tacksamma för de lärdomar vi har lyckats inhämta. Stockholm Kara Laliberte och Henrietta Lumme Kinnunen 3

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Stockholmsbörsen MiFID Problemdiskussion Frågeställningar Syfte Avgränsningar Teori Grundförutsättningar för en fungerande marknadsplats De nya marknadsplatserna Reglerad marknadsplats Multilateral Trading Facility (MTF) Burgundy Bästa orderutförande Smart order router Utvecklingen i Europa Sammanfattning Metod Val av ämne Kvalitativ metod Tillvägagångssätt Val av respondenter Källkritik Resultat av in samlat material NASDAQ OMX

6 4.1.1 Bakgrund Förberedelser för att hantera konkurrens NASDAQ OMX sett från aktörer bakom Burgundy Burgundy Bakgrund Burgundys skillnader gentemot andra MTF:er Burgundys framtid Effekter på marknaden Aktörernas agerande Anpassningar Möjligheter och framtid Analys Likviditet Konkurrens Slutsats Burgundy Avslutande reflektioner Förslag på vidare forskning Källförteckning Tryckta källor Vetenskapliga artiklar Rapporter Elektroniska källor Muntliga källor Övriga källor som ej refererats till...32 Bi laga Burgundys delägare:...33 Bi laga Utgångsfrågor som använts vid intervjuerna

7 1. Inledning Den nya lagstiftningen MiFID 1 (Markets in Financial Instrument Directive) har medfört en stor förändring i finansvärlden inom EEA 2 området i samband med att börsmonopol i praktiken upphört. I bakvattnet av detta har nya handelsplattformar bildats som möjliggjort att handel kan ske i princip var som helst med vad som helst samt att det inte är begränsat till var en aktie är noterad. En ökad konkurrens på marknaden samt ett förstärkt konsumentskydd är huvudmålsättningarna med den nya lagstiftningen. De nya handelsplattformarna som är under utveckling kommer att förändra finansvärldens kommande struktur och påverka likviditeten Bakgrund I samband med att det nu finns möjlighet att starta konkurrerande handelsplattformar till de traditionella börserna har förutsättningarna på marknaden förändrats. Finansiella aktörer står nu inför en stor omställning när de nu själva har möjlighet att driva en handelsplattform. Utvecklingen av den finansiella marknaden påverkar hur offentlig och privat information omvandlas till aktiepriser. Deltagarna på marknaden samspelar taktiskt med varandra och nu har de stora nordiska finanshusen 4, som är varandras konkurrenter, tillsammans blivit delägare till den svenska handelsplattformen Burgundy som inrättats på marknaden. I dagsläget står investerarna inför ett stort urval av marknadsplatser där de kan utföra sin handel. I USA sker handel på traditionella marknadsplatser såväl som på deras handelsplattformar. I och med införandet av MiFID så tillåts tillkomsten av denna typ av handelsplattform även i Europa. (Degryse, 2009) Stockholmsbörsen I Sverige har det förekommit börsmonopol fram till år Vid samma tillfälle gick Stockholmsbörsen, från att ha varit en icke vinstdrivande organisation, till att bli det första vinstdrivande börsbolaget i världen. År 1998 gick Stockholms fondbörs samman med tidigare OM som skött derivathandeln och därmed privatiserades Stockholmsbörsen. Under de senaste åren har det skett sammanslagningar av ett flertal börser som idag ligger under det gemensamma namnet NASDAQ OMX Group, efter att OMX blev uppköpt av amerikanska NASDAQ (www.nasdaqomx.co m). Av de börser i Norden som gått ihop har det bildats OMX 1 För att upprätta ett gemensamt regelverk för europeisk värdepappershandel implementerades ett EU direktiv i november Direktivet medför att börsmonopol avskaffas samt att vem som helst, givet erhållande av tillstånd, kan öppna och driva handelsplattformar. Förhoppningarna med direktivet är bättre konkurrens och ett starkare konsumentskydd. 2 European Economic Area. 3 I börstermer så åsyftas likviditet med storleken på handeln. En hög likviditet symboliseras av många köpare och säljare. 4 I denna uppsats avser definitionen finanshus omfatta banker och värdepappersinstitut. 6

8 Nordic Exchange, med den nordiska listan för handel med företag som är noterade på Helsingfors, Köpenhamns, och Stockholmsbörsen. Trots sammanslagningarna har inte kostnaderna för handel över gränserna minskat i någon större utsträckning då den lokala verksamheten består i princip av samma utformning. I och med införandet av EU direktivet MiFID har de traditionella börserna nu fått konkurrens av de nya MTF:erna 5 (Multilateral Trading Facility) som etablerats på marknaden. (Finansmarknadsrådet, 2007) MiFID Den första november 2007 trädde det nya EU direktivet MiFID i kraft efter att ha antagits den 21 april Den nya paneuropeiska 6 lagstiftningen ersatte den gamla lagstiftningen, ISD 7, då den ansågs bristfällig.det nya direktivet har till uppgift att harmonisera lagstiftningen inom EEA, (EU + Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz) vad gäller handel med finansiella instrument vilket gör det lättare att handla över landsgränserna. (www.regeringen.se) Målet är att skapa ökad konkurrens och ökat konsumentskydd. Efter införandet finns numera två marknadsplatser, nämligen reglerad marknadsplats (traditionella börser) och MTF:er (handelsplattform på svenska). (www.aktiespararna.se). Skillnaden från tidigare bestämmelser är att aktier nu kan handlas oberoende av var den är noterad. Detta leder till att samma aktie kan handlas på flera olika ställen vilket ökar kraven på finanshusen. Dessa måste följa best execution policy 8 vilket innebär att det ska resultera i bästa orderutförande för kunden utifrån bland annat pris, snabbhet och sannolikhet för utförande. Förutom detta måste finanshusen även dela in sina kunder i kategorier icke professionell kund, professionell kund alternativt godtagbar motpart. Kunden ska ha olika grundläggande information om risk i samband med handel beroende på vilken kategori kunden tillhör för ökat konsumentskydd. (www.fi.se) Förespråkarna för MiFID menar att införandet av detta direktiv kommer att leda till bättre konkurrens. Detta leder i sin tur till mer likvida marknader som avspeglas i lägre skillnader mellan köp och sälj kurser (spreads 9 ) och större orderdjup 10. MiFID kommer även att medföra förändringar på befintliga marknader och stimulera utformningen av de nya handelsplattformarna. (Degryse, 2009) 5 Benämningen på en handelsplattform för handel med aktier och andra finansiella instrument. 6 Innefattar hela Europa. 7 Investment Service Directive. 8 En av nyckeldelarna i MiFID är att värdepappersaffärer ska utföras så att kunden får bästa möjliga villkor efter att hänsyn tagits till ett antal faktorer. 9 Skillnaden i pris mellan det högsta köpbudet och det lägsta säljbudet på en aktie i en orderbok. 10 Orderdjupet visar på vilka prisnivåer köpare och säljare ligger samt hur många aktier som finns på respektive nivå. 7

9 1.2 Problemdiskussion Sedan MiFID lagstiftningen trädde i kraft har ett flertal nya handelsplattformar bildats. En av målsättningarna med detta direktiv är att förstärka konkurrenskraften och till viss del har detta redan uppnåtts. Detta eftersom de traditionella börserna nu har blivit utsatta för konkurrens och därmed varit tvungna att ändra sina affärsstrategier från att ha agerat utifrån en, i praktiken, monopolsituation. Ökad konkurrens leder till att de verksamma aktörerna vässar sig och gör sitt yttersta för sina kunder. Detta är självklart positivt men ökad konkurrens på värdepappersmarknaden leder i detta fall till att en aktie handlas på flera olika marknadsplatser och en fragmenterad likviditet 11 uppstår. Vi avser att undersöka om detta kommer att orsaka problem på värdepappersmarknaden samt hur utvecklingen gällande konkurrerande handelsplattformar kommer att se ut i framtiden Frågeställningar Vi kommer att utgå ifrån följande huvudfrågeställningar: Vad är orsaken till att konkurrerande handelsplattformar inrättas vid denna tidpunkt? Hur påverkar de n ya handelsplattformarna värdepappersmarknaden? I slutändan kommer vi att utforska de konsekvenser som dessa förändringar kan leda till i framtiden på finansmarknaden i Europa. 1.3 Syfte I Norden kommer vi nu att få se det första praktiska tillämpandet av de nya möjligheterna som MiFID direktivet har inneburit om att starta konkurrerande marknadsplatser. Den svenska MTF:en Burgundy 12 ska nu konkurrera med de nordiska börserna om handel med värdepapper. Syftet med uppsatsen är att fördjupa oss i införandet av Burgundy för att få en uppfattning om vad som sker i Europa i och med den nya MiFID lagstiftningen. Genom att göra detta hoppas vi kunna klargöra vad som skett i Europa sedan lagförändringen samt utreda kommande scenarion om vad som kan ske på finansmarknaden i Europa. 1.4 Avgränsningar Uppsatsen är avgränsad till att behandla utvecklingen av värdepappersmarknaden i Europa vid införandet av MiFID direktivet. Vi har valt att begränsa oss till att behandla de avsnitt av MiFID som är relevanta avseende MTF:ers införande. För att undersöka detta område har vi valt att 11 Den totala likviditeten för värdepappret i fråga är uppdelad på många olika marknadsplatser, motsatsen är att den är koncentrerad. 12 Den nya svenska MTF:en som introducerades den åttonde maj 2009, den stora lanseringen sker dock den tolfte juni

10 främst studera införandet av den nya handelsplattformen Burgundy. Vi har även studerat dess konkurrent NASDAQ OMX agerande med anledning av att de styr majoriteten av de nordiska börserna samt på grund av den geografiska närheten till Burgundy. Under uppsatsens gång har även en del paralleller dragits till MTF:en Chi X, detta eftersom det var den första MTF att starta i Europa och i dagsläget den MTF med högst omsättning. En viss koppling har dessutom gjorts till utvecklingen i USA då en liknande lagförändring infördes där år Bortsett från detta förekommer en inriktning på effekterna avseende den europeiska finansmarknadens struktur. 9

11 2. Teori I detta avsnitt redogörs för ett antal förutsättningar som krävs för att en marknadsplats ska fungera effektivt, hur marknadsplatserna skiljer sig från varandra samt hur aktörerna måste förhålla sig till marknadens nya bestämmelser. Avsnittet avslutas med en kort presentation över hur utvecklingen i Europa har framskridit hittills. Likviditet är en förutsättning för att värdepappersmarknaden ska fungera och vara effektiv. De stora förändringarna som skett på senare tid, där volymer och volatilitet har nått nya höjder, har bidragit till att regleringen på marknaden granskats. Konkurrensen på marknaden har även varit en aktuell fråga. Detta samhällsekonomiska intresse genomsyrar regleringen på marknaden och kravet på fullständig och korrekt information är därför ett av de mest väsentliga kraven för en effektiv värdepappersmarknad. (Beckman, Lycke, Svensson s. 33) 2.1 Grundförutsättningar för en fungerande marknadsplats För att en marknadsplats ska uppfylla sin funktion så är likviditet en förutsättning. Investerare dras till den marknadsplats där likviditeten är som högst. Likviditet grundar sig i fyra olika aspekter (Gårdängen, s. 2 3). Dessa kommer nedan beskrivas ur säljsynvinkel men gäller även vid köp av aktier fas t då vice versa. Den första aspekten är möjligheten att sälja en aktie omedelbart. För att få aktien såld omedelbart behöver säljaren lägga sig på köparens betalningsnivå vilket innebär att säljaren är beredd att förlora spreaden på aktien för att snabbt kunna genomföra en affär. En aktie anses som likvid om den uppfyller möjligheten att kunna säljas omedelbart. Som ovan nämnts behöver säljaren acceptera köparens bud för att få till en affär fort. Detta innebär att om det högsta budet för köp och det lägsta budet för sälj ligger långt ifrån varandra behöver säljaren gå ner ordentligt i pris för att få genom sin affär. Skillnaden i värderingen av aktien kan bero på att köpare och säljare har olika framtidstro. Små spreadar är att föredra då köparens högsta bud och säljarens lägsta bud ligger nära varandra vilket innebär att en säljare som snabbt behöver sälja inte behöver gå ner allt för mycket i pris för att få sin aktie såld. Små spreadar innebär en mer likvid aktie. Spreaden avgörs bland annat av hur djup marknaden är, som är den tredje aspekten. En djup marknad innebär att en stor mängd aktier kan handlas utan att priset påverkas, vilket innebär att spreadarna inte heller påverkas. Det motsatta gäller en tunn marknad där priset sjunker vartefter aktierna blir sålda vilket kan skapa större spreadar. 10

12 Den sista aspekten innefattar återhämtningsförmågan. En marknad som hamnat i obalans är likvid om den har en god återhämtningsförmåga. Detta innebär att den ska kunna återfå jämvikt. Detta kan uppnås genom ett stort orderflöde som vänder tillbaka marknaden. Vid handel med aktier uppstår olika typer av kostnader (Gårdängen, s. 2): Transaktionskostnader Förutom likviditet är en marknadsplats mer attraktiv om den erbjuder låga transaktionskostnader. Courtage Mäklaren som utför själva tjänsten tar ut en avgift i form av courtage från slutkunden. Likviditetskostnader Uppstår beroende på hur fort handeln ska ske. Likviditetskostnaden är kopplad till spreaden. Om transaktionen önskas gå snabbt ökar risken för likviditetskostnader då köparen/säljaren troligen får betala/sälja till det pris motparten önskar, det vill säga spreaden. 2.2 De nya marknadsplatserna Sedan 1980 talet har den europeiska värdepappersmarknaden genomgått stora förändringar. Nya marknader, såsom derivat och obligationsmarknader har växt fram. Detta har bidragit till en påtaglig ökning av volymen i värdepappershandeln och omfattande kurssvängningar. I samband med frågan om konkurrensen har detta lett till den nuvarande regleringen. Sedan de nya MiFID reglerna trädde i kraft den första november 2007 finns det nu två marknadsplatser, reglerad marknadsplats (de traditionella börserna) och MTF:er (handelsplattformar). (Beckman, Lycke, Svensson, s. 33) Reglerad marknadsplat s De reglerade marknaderna är hårt reglerad av staten och kraven är mer långtgående än för MTF:er. De största skillnaderna gentemot MTF:er är att notering av värdepapper endast kan ske vid en reglerad marknad samt att regler om prospekt, regelbunden finansiell information, flaggningsskyldighet och regler avseende emittenterna inte gäller i samma omfattning på en MTF. (Beckman, Lycke, Svensson, s. 34) Multilateral Trading Facility (MTF) En MTF är en enklare form av marknadsplats och är enligt lagen definierat som (http://eurlex.europa.eu/): ett multilateralt system som drivs av ett värdepappersföretag eller en marknadsplatsoperatör och som sammanför ett flertal köp och säljintressen i finansiella instrument från tredje man inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler så att detta leder till avslut i enlighet med bestämmelserna i avdelning II. 11

13 MTF:er bygger på en modell av låga kostnader och stora volymer (www.thetradenews.com) Burgundy Burgundy är den MTF:en som lanserats i Sverige under våren Den är lokaliserad i Stockholm och är godkänd samt reglerad av den svenska Finansinspektionen 13. Burgundy erbjuder handel med nordiska värdepapper. Handelsplattformen ägs av fjorton ledande finanshus 14 i Skandinavien och är inrättad för att skapa en mer kostnadseffektiv handel samt stärka Nordens finansiella ställning. (www.burgundy.se) 2.3 Bästa orderutförande I och med införandet av MiFID har det introducerats enade Europeiska krav för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden och därmed förstärka konsumentskyddet. Varje företag ska utföra riktlinjer för utförande av order som är upp till kunden ska godkänna och som företaget sedan agerar efter. Det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till i processen för att åstadkomma bästa orderutförande enligt best execution policy. Regleringen anvisar ingen prioritetsrankning utan visar endast de kriterier som måste tas hänsyn till. Bästa orderutförandet är mer än att hitta det bästa priset. De finansiella instituten måste etablera effektiva system för att uppnå bästa resultat för deras kunder. Utförandet av denna policy har kommit att bli ett konkurrensmedel på marknaden i och med att i slutändan är det detta som avgör var ordern kommer att exekveras. Beslutet om när, var och hur en kunds order kommer att exekveras består av en sammanvägning av följande faktorer (Gomber, Pujol, s. 4,7,8): Pris: Priset på aktien är självklart en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till vid utförandet, men endast ett bra pris ger inte alltid det bästa utförandet. Kostnad: Kostnader är en annan viktig faktor att ta hänsyn till. Det bästa priset kan vara förenat med höga kostnader och blir kanske därför inte det bästa alternativet. Exempel på kostnader kan vara transaktionskostnader eller kostnader som uppkommer vid marknadspåverkan. Storlek: Ibland kan det erbjudna priset endast gälla en viss storlek av ordern och beroende på marknadsrörelser så kan efterföljande utförande få sämre villkor. Hastighet: Hastigheten kan hänföras till hur fort en marknadsplats kan exekvera en order. En indikator kan vara förekomsten av prisförändringar. 13 Finansinspektionen övervakar företagen på den finansiella marknaden och bidrar till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. 14 Se Bilaga 1 12

14 Sannolikhet för utförande: Det bästa priset kan vara ouppnåeligt om marknadsplatsen inte är kapabel att exekvera ordern. Sannolikheten att ordern utförs kan bero på befintlighet av likviditet. En marknadsplats med ett begränsat orderflöde kan ha svårigheter med att verkställa en order. Sannolikhet för betalning: Restriktioner gällande betalningsvillkor kan förekomma. Bästa pris avgör inte exekveringen om priset inte kan fastställas enligt specifika instruktioner. Orderns karaktär: Orderns karaktär syftar exempelvis till om det är en köp eller säljorder samt andra mer avancerade villkor. Andra faktorer: Denna kategori kan behandla kompletterande aspekter som är relaterade till verkställandet av ordern. Detta kan exempelvis vara vilken tid som handeln kan ske. Utförandet av dessa faktorer har upprättats i syfte att öka konsumentskyddet för att skydda slutkonsumenten Smart order router Införandet av MiFID har inneburit en viss fragmentering av handeln då aktier kan handlas på flera olika marknadsplatser. Det blir allt vanligare att institut kopplar upp sig mot fler än en marknadsplats vilket innebär att det finns mer än en marknadsplats som en kundorder kan läggas upp på. För att kunna uppfylla best execution på ett effektivt sätt bör varje institut med uppkoppling mot flera marknadsplatser införa ett system för orderhantering som kallas Smart order router. Detta system har till uppgift att skicka ordern till den eller de marknadsplatser, bland de som finns tillgängliga genom uppkoppling, som bäst uppfyller kraven för best execution. (Gomber, Gsell, s. 5 6) 2.4 Utvecklingen i Europa Efter införandet av MiFID direktivet har ett flertal MTF:er bildats för att konkurrera om handeln med värdepapper. Bland dessa finns bland annat (www.mifidirective.com) Chi X 15, Turquoise 16 och BATS 17 där Chi X var den första att starta i samband med MiFID direktivet och är idag Europas största MTF och den näst största marknadsplatsen (http://fragmentation.fidessa.com). MTF:er bygger på en modell av låga kostnader och stora volymer. Chi X erbjuder exempelvis upp 15 Londonbaserad handelsplattform som var den första paneuropeiska MTF plattformen då den startade mars Chi X startades som ett alternativ till de traditionella börserna efter krav från marknaden. Den ägs av det Japanska företaget Nomura Holdings och drivs av Instinet Broker Group. 16 Londonbaserad MTF som startades hösten 2008 och ägs av nio stora internationella investmentbanker. Erbjuder handel med paneuropeiska aktier från femton europeiska marknader. 17 MTF ursprungligen från USA men sedan hösten 2008 erbjuds handel på den Europeiska motsvarigheten BATS Europe. 13

15 till 90 % lägre avgifter jämfört med Europas traditionella börser. Under senare tid har handel av värdepapper minskat vilket medfört en ökad konkurrens bland de olika marknadsplatserna. (www.thetradenews.com) 2.5 Sammanfattning Det finns två olika typer av marknadsplatser idag som resultat av MiFID direktivet, varav båda måste kunna uppnå likviditet samt erbjuda aktörerna rimliga transaktionskostnader. Aktörerna måste i sin tur utföra sin handel på ett sätt som är i linje med kundernas önskemål. Dessa nya villkor på marknaden leder till en ny infrastrukturomvandling som aktörerna måste ta ställning till. De nya kraven som marknaden ställer på aktörerna leder till frågan om resurser finns för detta. Denna omställning har redan skett i vissa delar av Europa och kommer nu till Norden. Orsaken till införandet av Burgundy kommer att utredas för att förstå varför denna utveckling på finansmarknaden sker. Utifrån denna valda teori kommer nu den befintliga situationen på marknaden diskuteras. Detta övergår sedan i hur aktörerna kommer att agera samt vilka effekter detta kommer att leda till på marknaden, både på kort och lång sikt. 14

16 3. Metod Nedan framställs den metod vi använt oss av för att genomföra denna uppsats samt på vilka grunder vi har valt följande metod. 3.1 Val av ämne MTF:er är ett nytt fenomen på värdepappersmarknaden vilket uppstått i samband med införandet av MiFID direktivet. Antalet MTF:er som bildas ute i Europa blir allt fler och konkurrensen mellan marknadsplatserna ökar. Eftersom denna utveckling är relativt ny på den Europeiska marknaden och framförallt ny på den nordiska ser vi detta som ett utmärkt tillfälle att studera fenomenet MTF närmre. Detta i samband med att den svenska MTF:en Burgundy träder in på marknaden. 3.2 Kvalitativ metod Vi har valt att använda en metod där vi utgått från en teoretisk grund samt kompletterat detta med kvalitativa intervjuer för att utreda uppsatsens syfte. Att ämnet är så pass nytt var en omständlighet som påverkade valet av metod. Vi har genomfört en kvalitativ undersökning då vi på grund av områdets komplexitet måste utreda förekomst snarare än mäta omfattning. Vi bedömde att det vare sig fanns ett tillräckligt underlag för att mäta fenomenet kvantitativt eller någon orsak att göra det. 3.3 Tillvägagångssätt Arbetsprocessen startade med en inledande teorisökning då vi först började med att söka i media över den senaste utvecklingen som skett på marknaden. På detta sätt fick vi en överblick om vad som hade skett hittills men insåg snabbt att vi behövde träffa insatta personer i ämnet för att få en djupare förståelse. Innan vi träffade respondenterna samlade vi in information som vi lyckats hitta i vetenskapliga artiklar och tryckta källor. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar tog vi därför kontakt med personer som hade anknytning till Burgundy på något sätt. Utifrån den valda metoden har vi därför kunnat utföra en djupare studie samt fått en ökad förståelse för ämnet. 3.4 Val a v respondenter Personer vi valt att intervjua är sådana med direkt koppling till Burgundy samt personer på NASDAQ OMX som är den huvudsakliga konkurrenten till Burgundy. När vi gjort våra val har vi försökt att skapa en blandning av personer med olika befattningar. Detta för att försöka få en så bred bild av situationen som möjligt och för att skapa en ökad förståelse av vad som sker i praktiken. I några enstaka fall har även intervjupersoner valts efter att respondenter har föreslagit personer som har kunskap inom ett visst område. Genom att få ta del av dessa 15

17 personers erfarenheter har vi förhoppningsvis fått en djupare inblick i det som sker från olika infallsvinklar. Nedan presenteras de utvalda intervjupersoner vi har varit i kontakt med: Institut Namn Befattning Avanza Bank AB Nicklas Storåkers VD Burgundy Olof Neiglick VD Carnegie Investment Bank AB Sandro Samuelsson IS Securities DnB NOR Bank ASA Carl Magnus Broström Head of Securities Services DnB NOR Bank ASA Åsa Granberg Senior Relationship Manager NASDAQ OMX Nordic Jenny Rosberg Senior Vice President NASDAQ OMX Nordic Mattias Hammarqvist Head of Nordic Sales Skandinaviska Enskilda Banken AB Christer Wennerberg CTO Equity Trading Technology E. Öhman J:or Fondkommission AB Tom Dinkelspiel VD Figur 1: Intervjupersoner 3.5 Källkritik Eftersom vi främst har intervjuat personer som, så att säga, är förespråkare till Burgundy har vi möjligtvis blivit påverkade av det men för att undvika detta har vi läst en del skrifter i media för att få en så objektiv bild som möjligt. En av svårigheterna med denna uppsats har även varit att hitta vetenskaplig litteratur att förankra teorin i, detta beroendes på att detta ämne är såpass nytt. Vi har dock använt oss av ett antal vetenskapliga artiklar för att få en så korrekt bild som möjligt av utvecklingen som sker. Den litteratur som vi använt oss av har varit väsentlig för att ytterligare förstå bakgrunden till den omställning som sker på värdepappersmarknaden. Den information vi har fått från kommersiella tidskrifter har varit betydelsefull för att få en överblick av det som händer. Informationen från dessa källor måste dock ifrågasättas eftersom den inte är helt tillförlitlig. Detta har vi haft i åtanke men har i brist på andra källor använt oss av den efter validering genom våra respondenter. 16

18 4. Resultat av insamlat material I detta avsnitt framställs den kvalitativa information vi har fått ta del av i samband med de intervjuer vi utfört. Aktörer på marknaden har länge försökt utmana de traditionella börsernas monopolställning. Efter ett antal försök och en strävan om att lyckas med detta har önskan till slut realiserats i samband med vändningen då MiFID direktivet ersatte den tidigare lagstiftningen. De nya MTF:erna på marknaden blir alltmer attraktiva för aktörerna med sina lägre transaktionsavgifter. Detta har inneburit att börserna varit tvungna att utveckla nya strategier för att bli mer konkurrenskraftiga. Nyligen har handelsplattformen Burgundy lanserats som väntas konkurrera om marknadsandelar bland de nordiska aktierna vilket förändrar marknadsstrukturen i Norden. 4.1 NASDAQ OMX Bakgrund Sedan drygt ett år tillbaka är Stockholmsbörsen del i NASDAQ OMX vilket de själva anser varit en stor fördel för deras verksamhet i Europa. Detta på grund av att de kan dra nytta av erfarenheter och kunskaper från deras amerikanska kollegor. I USA infördes år 2005 en motsvarighet till det europiska MiFID direktivet. Det som händer i Europa just nu kan relateras till den liknande utveckling som skett i USA efter införandet och som nu Europa står inför. Dessa lärdomar har de tagit med sig när de utvecklar den nordiska hemmamarknaden och tagit det som passar Norden och deras kunder här. De har även möjlighet att dra nytta av deras globala närvaro då de jobbar i globala affärslinjer och har användning av det för att utveckla den nordiska marknaden. Efter sammanslagningen av NASDAQ och OMX skedde en del organisatoriska förändringar samtidigt som bildandet av dagens affärslinjer skedde. Tidsmässigt blev dessa omställningar väldigt bra förberedelser inför lite tuffare tider menar Jenny Rosberg, som även säger att de kommer fortsätta att utveckla den nordiska marknaden. (J. Rosberg) NASDAQ OMX är ett amerikanskt bolag med en nordisk styrelse. För att hantera detta har de en oberoende styrelse för Norden och saker som hanterar kundfrågor i Norden hanteras i deras nordiska styrelse där de har representanter från marknadens aktörer i de nordiska länderna. Det anser NASDAQ OMX fungera bra då de på så sätt får ett bollplank och förankrar de beslut och förändringar som görs. Sedan har de sin ledning i New York där även huvudkontoret finns. (J. Rosberg) På sistone har NASDAQ OMXs mikrostruktur förändrats och blivit mer lik dem andra 17

19 europeiska börsernas, det vill säga storleken på tick sizen 18, på handelsposterna och hur handeln sker i detalj (M. Hammarqvist). De har även lyssnat på sina nordiska medlemmars önskemål om ökad transparens genom att ta bort anonymiteten i avslutstickern (S. Samuelsson) Förberedelser för att hantera konkurrens NASDAQ OMX välkomnar konkurrens eftersom det medför att de blir ännu bättre säger Jenny Rosberg. Idag konkurrerar NASDAQ OMX med andra börser och MTF:er. De har förlorat omkring % till Chi X och Turquoise. Jämfört med hur det gick i USA när de nya plattformarna drev på utvecklingen ledde detta till att likviditeten och den totala handeln ökade, hur detta påverkar Europa kommer bli spännande att se anser Jenny Rosberg. Alla aktier som går att handlas på andra MTF:er kommer det nu bli tuff konkurrens om och då är det best execution som gäller. (J. Rosberg) NASDAQ OMX har förberett sig genom att se till att bli konkurrenskraftiga, vilket har inneburit att de effektiviserat sig och har redan sänkt priserna under det senaste året. Deras främsta fokus är att se till att de kan erbjuda best execution på handelssidan. De jobbar även med att få en stark nordisk hemmamarknad för alla sina kundgrupper. Förändringarna är kopplade till konkurrens och NASDAQ OMX måste då vara konkurrenskraftiga gällande pris, kvalitet, service och regelverket., enligt Jenny Rosberg. (J. Rosberg) NASDAQ OMX har själva redan två MTF:er, First north (tillväxtmarknad för Norden) och Nasdaq OMX Europe i London. För att lyckas är det viktigt att ha investerarna med sig samt jobba med affärsrelationer. Utvecklingen tar dock tid men går enligt plan, Jenny Rosberg påpekar även att uthållighet är viktigt. (J. Rosberg) NASDAQ OMX sett från aktörer bakom Burgundy Delägarna i Burgundy har upplevt att de inte har haft något större inflytande som medlem i NASDAQ OMX samtidigt som en ytterligare oro har skapats då beslutsfattandet nu har förskjutits. De nordiska aktörerna har inte direkt varit missnöjda med NASDAQ OMX, utan snarare orolig över ett antal punkter (T. Dinkelspiel): Aktörerna känner en oro över att regleringen och lagstiftningen över NASDAQ OMX kommer att påverkas för mycket av amerikanska ägare och av ett amerikanskt huvudkontor. Tycker det har varit för dyrt. 18 Tick sizen visar den minsta tekniskt tillåtna prisskillnaden mellan en köp och säljorder hos en aktie. Vilken tick size aktier har får stor betydelse för likviditeten i orderboken. 18

20 4.2 Burgundy Bakgrund Idén till Burgundy började för tre år sedan då Tom Dinkelspiel och Stig Vilhelmson (Carnegies dåvarande VD) började diskutera om de kunde utmana Stockholmsbörsens monopol. Efter ett tag blev de ett antal aktörer som diskuterade detta vidare. När den nya lagstiftningen MiFID kom till Europa och separerade handel och listor, samt möjliggjorde bildandet av MTF:er tyckte de att detta var värt att exploatera vidare. Vid samma tidpunkt skapades även en oro och fara över att Stockholmsbörsen skulle säljas till en utländsk aktör, vilket besannades då budstriden om OMX startades mellan Dubaibörsen och NASDAQ, där NASDAQ gick segrande ur striden. Då alla aktörer har nordiska affärsmodeller med nordiska kunder är det viktigt för dem att stärka och bibehålla Norden som hemmamarknad och finansplats anser Tom Dinkelspiel. (T. Dinkelspiel) Nedan framställs de primära orsakerna till varför grundarna valt att starta Burgundy (N. Storåkers): Sänka kostnader för handel Stockholmsbörsen är prissatt som ett monopol, vilket anses för högt i förhållanden till vad man som medlem får. OMX såldes till NASDAQ Det finns en rädsla bland många inhemska aktörer att de kommer tappa inflytandet över marknadsplatsen. Både ett monopol och dessutom ett monopol som ägs och styrs från USA bidrar till att man som kund blir väldigt liten. Att ha inflytande över sin egen marknadsplats och kunna påverka denna är viktigt som kund. Burgundy är idag ett utvecklingsbolag som ägs av ledande nordiska finanshus med målsättning att sätta upp en konkurrerande handelsplattform, som konkurrerar med Oslo börs och NASDAQ OMX. I första hand vänder de sig till de största bankerna och mäklarhusen i Norden och London som handlar nordiska aktier. Burgundy kommer dock inte bli ett heltäckande börstjänstbolag som NASDAQ OMX utan förhåller sig ganska strikt till aktiehandel, men kommer att införa warranter i höst. De kommer även att introducera en CCP 19 i oktober 2009, som är en clearingtjänst för aktier. (O. Neiglick) Namnet Burgundy är ursprungligen själva projektnamnet. Deras PR partner, Mats Hedberg som är vice VD på Springtime, myntade namnet med inspiration från MTF:en Turquoise och sedan dess har det följt med företaget. (T. Dinkelspiel) Burgundy bedriver så kallad business to business och har därför valt att inte lägga tid och pengar på att marknadsföra sig mot allmänheten eftersom de försöker vara så kostnadseffektiva som 19 Central motpartsclearing som både NASDAQ OMX och Burgundy kommer att införa i oktober 2009, förkortningen står för Central CounterParty Clearing. 19

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 INNEHÅLL MIFID 2 Bakgrund 2 Tidsplanen för MiFID 2 Finansinspektionens arbete med MiFID 3 Värdepappersföretagens arbete med MiFID 3 NYA TILLSTÅNDSPLIKTIGA

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

Nordeas riktlinjer för orderutförande

Nordeas riktlinjer för orderutförande Nordeas riktlinjer för orderutförande November 2015 Dessa riktlinjer har godkänts av Nordeas vd och koncernchef, och uppdaterades senast november 2015. Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp,

Läs mer

sfei tema - högfrekvenshandel

sfei tema - högfrekvenshandel Kort fakta om högfrekvenshandel Vad är högfrekvenshandel? Högfrekvenshandel är en form av datoriserad handel med målsättning att skapa vinster genom att utföra ett mycket stort antal, oftast mindre affärer

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder

Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder RAPPORT DEN 22 juni 2004 DNR 04-4472- 399 Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder 2004:7 SAMMANFATTNING OCH ÅTGÄRDER 1 GRANSKNINGEN 2 INFORMATION TILL KUNDERNA 3 FÖRETAGENS KONTROLL AV HUR ORDER UTFÖRS

Läs mer

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO Årsstämma 4 maj 2006 Simon Nathanson, CEO En bra utveckling 16 14 12 10 8 6 4 2 kr 2004-03-15 2004-04-15 2004-05-15 2004-06-15 2004-07-15 2004-08-15 2004-09-15 2004-10-15 2004-11-15 2004-12-15 2005-01-15

Läs mer

Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer

Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer PROMEMORIA Datum 2014-06-12 FI Dnr 14-8178 Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

41 KONKURRENSVERKET I Swedish Competition Authority

41 KONKURRENSVERKET I Swedish Competition Authority 41 KONKURRENSVERKET I Swedish Competition Authority STÄMNINGSANSÖKAN 2015-05-27 Dnr 406/2015 1 (218) Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm Ansökan om stämning Kärande Konkurrensverket, 103 85

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling. Uppdaterad

Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling. Uppdaterad Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling av order Uppdaterad 2015-10-15 Denna instruktion beskriver de tillvägagångssätt som Strukturinvest följer för att utföra och vidarebefordra order i finansiella

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Denna policy för exekvering av order är part av ett kundavtal som definieras i användaravtalet. 1. ATT BEDRIVA VERKSAMHET 1.1.

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

med daytrading i fokus

med daytrading i fokus i samarbete med Vinnarbyrån välkomnar Dig till E RD T RESEARCH DAY 013 med daytrading i fokus Lördagen den 16 mars 013 går Empirical Edge Research Day 013 av stapeln på Marriott hotell i Stockholm. Fokus

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Direktivet om aktieägares rättigheter förslag till genomförandeåtgärder, Ds 2008:46

Direktivet om aktieägares rättigheter förslag till genomförandeåtgärder, Ds 2008:46 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress; ju.l1@justice.ministry.se Ju2008/5254/L1 Direktivet om aktieägares rättigheter förslag till genomförandeåtgärder, Ds 2008:46 Inledning (Aktiespararna)

Läs mer

Sparande i Norden. Sammanfattning. Sparandets värdeutveckling Nordnet Market Outlook, februari 2009

Sparande i Norden. Sammanfattning. Sparandets värdeutveckling Nordnet Market Outlook, februari 2009 Sparande i Norden Nordnet Market Outlook, februari 2009 Nordnet har undersökt skillnader i de nordiska länderna beträffande sparande och aktiehandel. I undersökningen ingår statistik från Sverige, Danmark,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

MiFID II/MiFIR input från Sverige

MiFID II/MiFIR input från Sverige MiFID II/MiFIR input från Sverige FINANSNORGE, DEN 24 SEPT 2015 SARA MITELMAN AGENDA Kort om Fondhandlareföreningen (FHF) Preliminär tidtabell EU/Sverige Några svenska (nordiska) fokusfrågor i EU-förhandlingarna

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Vad gör FI på marknadsområdet?

Vad gör FI på marknadsområdet? Vad gör FI på marknadsområdet? FI-forum 10 mars 2017 Inledning Sophie Degenne Områdeschef, Marknader Agenda Inledning Utvecklingen på värdepappersmarknaden Nya regler om marknadsmissbruk Nya regler för

Läs mer

DNR 2015-332. Marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt

DNR 2015-332. Marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt DNR 2015-332 Marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt VÅREN 2015 Marknadsaktörernas syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt

Läs mer

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR PEPINS MARKET

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR PEPINS MARKET Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR PEPINS MARKET Fastställda i oktober 2016 1. Inledning Pepins Market är en lista för handel i bolag som finansierats via Pepins Group AB s plattform för crowdfunding.

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR. ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR. ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan Fastställda i oktober 2016 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa Listan (Alternativa)

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

MiFID och dess inverkan på den europeiska aktiemarknaden

MiFID och dess inverkan på den europeiska aktiemarknaden FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN vid Uppsala Universitet Caroline Metternich Wilhelm Söderström MiFID och dess inverkan på den europeiska aktiemarknaden En studie av hur fragmenterad handel påverkar marknadsövervakning

Läs mer

Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)652)

Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)652) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Värdepappersmarknader i förändring

Värdepappersmarknader i förändring ANFÖRANDE DATUM: 2008-12-04 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Nasdaq OMX SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OPUS GROUP AB (PUBL)

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OPUS GROUP AB (PUBL) TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OPUS GROUP AB (PUBL) 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Opus Group AB (publ)... 1

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

FÖRETAGS- OBLIGATIONER

FÖRETAGS- OBLIGATIONER FÖRETAGS- OBLIGATIONER VAD ÄR EN FÖRETAGS- OBLIGATION? I GRUNDEN ÄR DET ETT LÅN TILL ETT FÖRETAG. Istället för att gå till banken går företag ut till marknaden och anskaffar kapital via en företagsobligation.

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Värdepappersmarknad i förändring - konsekvenser för Stockholm

Värdepappersmarknad i förändring - konsekvenser för Stockholm Stockholm 071004 Värdepappersmarknad i förändring - konsekvenser för Stockholm som finansplats 1. Finansmarknadsrådets uppdrag 1.1 Bakgrund och syfte Den 25 maj 2007 offentliggjorde OMX och den amerikanska

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

Nya regler på värdepappersmarknaden (Mifir/Mifid 2)

Nya regler på värdepappersmarknaden (Mifir/Mifid 2) Nya regler på värdepappersmarknaden (Mifir/Mifid 2) FI-forum 16 maj Agenda Nya regler för handelsplatser och värdepappersinstitut. Nya transparenskrav och möjlighet till undantag. Positionslimiter och

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan

Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan 1 Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan Fastställd av vd för (pub l) 2017-04-18 2 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1 Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) fungerar. Först definieras ett antal viktiga begrepp. Därefter

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2012

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2012 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2012 Under år 2012 gjorde nämnden 31 uttalanden. De allra flesta handlade även detta år om offentliga uppköpserbjudanden eller budplikt. En femtedel av ärendena handlades

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner ANTAGNA AV STYRELSEN FÖR COELI ASSET MANAGEMENT AB VID STYRELSEMÖTET DEN 15 DECEMBER 2016 TILLÄMPLIGA FRÅN DEN 19 DECEMBER 2016 1 Innehåll

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR Finansmarknadsenkät Maj 2011 Copyright Box IR Executive summary I syfte att öka kunskapen om hur finansbranschen ser på börsbolagens IR-arbete genomförde Box IR under april och maj 2011 en enkätundersökning,

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Pressmeddelande 2002-08-29 Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Kaupthing Bank hf. ( Kaupthing ), en isländsk bank, lämnar ett offentligt erbjudande ( Erbjudandet ) till

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress; registrator@justice.ministry.se JU 2008/3092/L1 Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Inledning

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning PROMEMORIA Datum 2008-11-26 Författare Oskar Ode Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Värdepappersbelåning och säkerhetskrav

Värdepappersbelåning och säkerhetskrav Värdepappersbelåning och säkerhetskrav Securities VÄRDEPAPPERSBELÅNING KREDIT Med värdepappersbelåning kan du som investerare få en flexibel finansiering av din handel, och möjligheten att frigöra likviditet

Läs mer

Finansplats Stockholm

Finansplats Stockholm PROMEMORIA Datum 2006-06-30 FI Dnr 05-7920-000 Finansplats Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar Del 3 Utdelningar Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är utdelningar?... 3 Hur påverkar utdelningar optioner?... 3 Utdelningar och forwards... 3 Prognostisera utdelningar... 4 Implicita utdelningar...

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Tillägg 2012:2 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2012:2 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2012:2 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

FI:s rapport. Kartläggning av högfrekvensoch algoritmhandel

FI:s rapport. Kartläggning av högfrekvensoch algoritmhandel FI:s rapport Kartläggning av högfrekvensoch algoritmhandel FEBRUARI 2012 Februari 2012 Dnr 11-10857 Innehåll FI:s slutsatser av undersökningen av högfrekvenshandeln i Sverige. 3 Bakgrund 3 Företagens syn

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer