Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North"

Transkript

1 Nicoccino Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Juni 2014

2 Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. Innehållsförteckning Viktig information... 3 Bakgrund och motiv... 4 VD har ordet... 5 Marknadsöversikt... 6 Nicoccino och dess unika position... 8 Nicoccino Holding Historik... 9 Verksamhetsbeskrivning Finansiell översikt Aktiekapital och ägarförhållanden Styrelse och ledande befattningshavare Legala frågor och kompletterande information Risker Skattefrågor i Sverige Bolagsordning

3 Viktig information Definitioner Nicoccino Holding eller Bolaget avser koncernen bestående av Nicoccino Holding AB (publ) (org. nr ) och dess dotterbolag Nicoccino AB (org. nr ), FFT Consumer AB (org. nr ) och Nicoccino Ltd (company number ). Nicoccino avser Bolagets patentskyddade nikotinprodukt. First North avser NASDAQ OMX First North. Bolagsbeskrivningen avser föreliggande bolagsbeskrivning som upprättats inför Nicoccino Holdings listning på First North. Euroclear Sweden avser Euroclear Sweden AB (org. nr ). Remium avser Remium Nordic AB (org. nr ). Vid omräkning av valutor har följande växelkurser använts: 1 USD = 6,60 kronor, 1 GBP = 11 kronor och 1 Euro = 9,11 kronor. Viktig information till investerare Varje investerare bör noggrant överväga den information som lämnas i föreliggande Bolagsbeskrivning, i synnerhet de faktorer som nämns under avsnittet Riskfaktorer, som beskriver vissa risker som är förknippade med en investering i Nicoccino. Bolagsbeskrivningen har upprättats med anledning av föreliggande listning av Bolagets aktier på First North. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listningen och inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen med anledning av listningen. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Nicoccino. Framtidsinriktad information Bolagsbeskrivningen innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Ord såsom anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Information från tredje part Bolagsbeskrivningen innehåller historisk och framtidsinriktad information. I det fall informationen har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget vet har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har dock inte verifierat siffror, marknadsdata eller annan information som hämtats från tredje part varför Bolagets styrelse inte påtar sig något ansvar för fullständigheten eller riktigheten för sådan information som presenteras i Bolagsbeskrivningen. Sådan information bör läsas med detta i åtanke. FÖRSTA DAG FÖR HANDEL PÅ FIRST NORTH: 30 juni 2014 AKTIEINFORMATION FÖR NICOCCINO Kortnamn: NICO ISIN-kod: SE TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION Halvårsrapport 6 månader 29 aug 2014 Delårsrapport 9 månader 28 nov 2014 Bokslutskommuniké feb 2015 Årsstämma maj

4 Bakgrund och motiv Enligt beräkningar av världshälsoorganisationen WHO är en fjärdedel av världens vuxna befolkning rökare [1]. De negativa hälsoeffekterna av rökning är betydande och väl kända. Trenden är att myndigheter höjer tobaksskatterna och inför alltmer omfattande rökförbud i en strävan att minska tobakskonsumtionen. De flesta rökare i västvärlden kan därför inte röka när de vill, samtidigt som många upplever att det finns en brist på alternativ. Nicoccino är en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Nicoccino är resultatet av tio års forskning och utveckling. Nicoccino är en lövtunn och alginatbaserad film med en yta som motsvarar hälften av ett frimärke. Nicoccino appliceras på ett diskret sätt under läppen eller på annan munslemhinna. Inom några minuter har nikotinet avgetts, filmen lösts upp och försvunnit utan att lämna någon restprodukt. Syftet med produkten är primärt att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka. Den globala tobaksmarknaden utgörs av mer än en miljard rökare och är värderad till 697 miljarder USD. Nästan miljarder cigaretter konsumeras varje år enligt Tobacco-Free Kids [2]. WHO bedömer att rökning resulterar i 6 miljoner döda varje år på global basis; enkom i EU bedöms dödsfallen uppgå till människor per år [1]. Vidare uppskattar WHO att människor dör varje år genom passiv rökning. Myndigheter i de flesta av världens länder försöker motverka de betydande negativa effekterna av rökning genom att höja tobaksskatterna och införa alltmer omfattande rökförbud. Möjligheterna för tobaksrökning minskar därmed i många miljöer och rökare upplever ett behov av ett nikotinalternativ som kan konsumeras när som helst och var som helst. Bolaget är medvetet om problematiken kring nikotinberoende och övriga nikotinspecifika biverkningar och riktar därför sin nikotinprodukt mot vuxna som redan är rökare. Ingen annan aktör som Bolaget känner till har lyckats ta fram en konsumentprodukt som kombinerar Nicoccinos egenskaper. Dagens alternativ till cigaretter bland konsumentprodukterna består främst av e-cigaretter. E-cigaretter fungerar emellertid dåligt för många rökare, som upplever effekten av e-cigaretter som för långsam och för svag. För e-cigaretter kvarstår även problemet med rökförbud och passiv rökning. Bolaget bedömer att tidpunkten för lansering av Nicoccino som konsumentprodukt är bra. Initialt kommer Bolaget lansera Nicoccino på konsumentmarknaden i Storbritannien. I nästa steg avser Bolaget att utveckla och lansera en variant av produkten i form av ett receptfritt nikotinläkemedel för dem som vill sluta röka. Listningen av Nicoccino Holding på First North är ett naturligt led i Bolagets ambition att skapa ett världsledande företag på den framväxande marknaden för alternativa nikotinprodukter. Vidare förväntas listningen på First North utgöra en kvalitetsstämpel mot kunder och samarbetspartners och vid rekrytering av personal samt att bidra till ett ökat intresse för Bolaget bland nya grupper av investerare, media och andra intressenter. Styrelseförsäkran Styrelsen för Nicoccino Holding är ansvarig för informationen i föreliggande Bolagsbeskrivning, vilken har upprättats med anledning av ansökan om listning av Bolagets aktier på First North. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i denna Bolagsbeskrivning är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 24 juni 2014 Nicoccino Holding AB (publ) Styrelsen 4

5 VD har ordet Var fjärde vuxen människa i världen röker. Tillsammans röker de nästan miljarder cigaretter per år. Denna höga konsumtion av tobak medför stora hälsoproblem för såväl rökare som dess omgivning, vilket medfört att rökning motarbetas allt mer av myndigheter och det sociala trycket att inte röka är stort. Som ett resultat håller en ny marknad för alternativa nikotinprodukter att växa fram. Vi har ambitionen att leda denna marknad. Vi har utvecklat och patenterat en unik nikotinprodukt utan tobak med syftet att ge rökare en möjlighet att få nikotin vid de tillfällen då de inte vill eller får röka. Dessa tillfällen är många; på arbetet, på restauranger och caféer, på flyg och tåg och i sällskap med personer som inte röker. Våra genomförda konsumenttester bekräftar vår förhoppning om att rökarna upplever att vår produkt, Nicoccino, ger dem en känsla av kontroll och frihet. Det är tobaken och förbränningen som är den främsta orsaken till rökningens skadliga effekter, inte nikotinet i sig. Röken som andas in innehåller tjära och många andra giftiga kemikalier. En produkt som är fri från tobak och innehåller nikotin är också vanebildande och har biverkningar, men är långt hälsosammare än cigaretter. Vår idé är att låta rökare få nikotin på ett attraktivt sätt samtidigt som de slipper tobaksrökens negativa konsekvenser. Konsumentmarknaden för alternativa nikotinprodukter växer kraftigt sedan flera år. Dagens alternativ till cigaretter på denna marknad har fram tills nu i princip endast bestått av e-cigaretter. E-cigaretters styrka är att användandet liknar traditionell rökning. Dess svagheter är främst att de levererar en svag och långsam verkan av nikotin samt att problemen med passiv rökning och rökförbud består. Vi bedömer att marknadspotentialen för en helt rökfri och effektiv alternativ nikotinprodukt är stor. Bara i Storbritannien, där vi först lanserar Nicoccino, värderas tobaksmarknaden till 18,5 miljarder GBP. 10 miljoner rökare i Storbritannien konsumerar cirka 51 miljarder cigaretter per år. Under de kommande fem åren har vi som målsättning att bygga upp en bas på 3 miljoner användare inom EU och även ha påbörjat försäljning på andra marknader. Vi planerar även att utveckla och sälja en speciellt utvecklad produktvariant som en receptfri läkemedelsprodukt. Inledande kliniska studier har redan gjorts med tillfredsställande resultat och vårt mål är att, förutom en konsumentprodukt, även ha en godkänd läkemedelsprodukt inom de närmaste 3-4 åren. Fördelarna med en kompletterande läkemedelsprodukt är att vi även kan adressera de kunder som vill sluta röka och att vi kan verka i länder som inte tillåter att nikotin säljs i form av konsumentprodukter. Vi ser fram emot att lansera en effektiv nikotinprodukt till världens rökare som är hälsosammare än cigaretter, samtidigt som vi bygger upp ett lönsamt och framgångsrikt företag. Stockholm den 24 juni 2014 Michel Bracké Verkställande direktör 5

6 Marknadsöversikt Nikotinmarknaden domineras av cigaretter. Det finns över en miljard rökare som tillsammans röker över miljarder cigaretter per år till ett värde av över 697 miljarder USD. Tobak är ett av de största hoten mot folkhälsan på global nivå. Enligt WHO gäller bland annat följande om tobaksrökning [1] : Det finns mer än en miljard rökare i världen Tobak dödar 5,4 miljoner människor varje år i snitt en var 6:e sekund Riskfaktorerna med rökning byggs upp under lång tid och effekterna av de senaste decenniernas ökning har ännu inte slagit igenom. 40 procent av världens barn har minst en förälder som röker. Passiv rökning dödar fler än människor per år. För att motverka de negativa effekterna av rökning har myndigheterna i allt fler länder svarat med att införa rökförbud på allmänna platser samtidigt som det införts högre skatter på tobaksprodukter. Den totala nikotinmarknadens storlek Förutom cigaretter, består den totala nikotinmarknaden av andra tobaksprodukter, e-cigaretter och nikotinläkemedel. Marknaden för cigaretter beräknas av kampanjorganisationen Tobacco-Free Kids till 697 miljarder USD per år (4,6 biljoner SEK) [2]. Globalt ökar marknaden för cigaretter, samtidigt som den avtar i västvärlden. Euromonitor International bedömer att marknaden för e-cigaretter är 2 miljarder USD per år (13,2 miljarder SEK) och att tillväxten är hög [6]. Euromonitor International bedömer vidare att nikotinläkemedel omsatte omkring 2,4 miljarder EURO år 2012 och att denna produktkategori har en årlig tillväxt om ca 3-4 procent. Marknaden i EU Enligt researchföretaget Euromonitor International omsatte tobaksprodukter under ,5 miljarder Euro (1,2 biljoner SEK), nikotinläkemedel 560 miljoner Euro (5,1 miljarder SEK) och e-cigaretter 500 miljoner Euro (4,6 miljarder SEK). Enligt Europakommissionens begärda rapport Special Eurobarometer 385 är rökarnas genomsnittliga dagskonsumtion av cigaretter beräknad till 14,2 cigaretter per rökare och dag [3]. Inom EU varierar andelen rökare i den vuxna befolkningen mellan 13 procent (Sverige) upp till 40 procent (Grekland). Sveriges relativt låga andel rökare beror sannolikt på den stora andelen snusare och att snus är förbjudet på övriga marknader inom EU. Marknaden i Storbritannien Nicoccino kommer först att lanseras på engelska marknaden som en konsumentprodukt. Enligt brittiska Health & Social Care Information Centre köptes det år 2012 tobak i Storbritannien för 18,7 miljarder GBP (205,7 miljarder SEK) [4]. Enligt brittiska TMA (Tobacco Manufacturers Association) så konsumerades det år 2012 totalt 51,5 miljarder cigaretter i Storbritannien [5]. Priset på ett paket cigaretter i Storbritannien är i snitt knappt 90 kronor. Storbritannien har infört rökförbud på ett stort antal platser, inklusive alla kontor och restauranger. Brott mot rökförbudet kan leda till påföljd i form av böter som kan tilldelas såväl den aktuella lokalens ägare som den som röker. Enligt Euromonitor International såldes nikotinläkemedel för 128 miljoner (1,4 miljarder SEK) i Storbritannien under Den årliga ökningen estimerades till 6 procent. Enligt researchföretaget Mintel såldes under 2012 e-cigaretter i Storbritannien för 44 millioner GBP (0,5 miljard SEK) och under 2013 för 193 miljoner GBP (2,1 miljarder SEK), vilket motsvarar en ökning om 340 procent [8]. Trender och drivkrafter för alternativa nikotinprodukter I många länder har rökare ett gemensamt problem de vill eller kan ofta inte röka när de upplever ett starkt behov av nikotin. En ökad medvetenhet om 6

7 tobaksrökningens negativa effekter på hälsan medför också att många söker mindre farliga alternativ till cigaretter. Bolaget bedömer att det finns tre huvudsakliga trender som driver marknaden för alternativa nikotinprodukter. Dessa är: Växande omfattning av rökförbud En ökad medvetenhet hos rökare om de skadliga effekterna på sin egen och andras hälsa. Allt högre skatter på tobak Konkurrenssituation - E-cigaretter Idag utgörs marknaden för alternativa nikotinprodukter i princip uteslutande av e-cigaretter. En e- cigarett drivs av ett batteri och låter rökaren inandas en förångad lösning bestående av propylenglykol och nikotin. Bolaget bedömer att e-cigarettens främsta styrka är att beteendet liknar vanlig rökning. Nackdelarna är att nikotinet levereras långsamt och att många rökare därmed inte blir nöjda. Problematiken med rökförbud och passiv rökning finns också kvar. Investmentbanken Wells Fargo har prognosticerat att alternativa nikotinprodukter, inkluderat e- cigaretter, kommer att bli en större marknad än traditionella cigaretter inom tio år [9]. Konkurrenssituation övriga alternativa nikotinprodukter på konsumentmarknaden Den direkta konkurrensen från andra nikotinprodukter, förutom e-cigaretter, på konsumentmarknaden bedöms av Bolaget vara begränsad. Styrkan i Bolagets produkt Nicoccino är förmågan att leverera en snabb upplevelse av nikotin som är tillräckligt stark för att ge rökaren den stimulans av nikotin som rökaren eftersträvar. Nicoccino Holding känner inte till någon annan alternativ nikotinprodukt på konsumentmarknaden som kan leverera nikotin på samma effektiva sätt som Nicoccino. är framförallt positionerad som ett alternativ till rökare när dessa inte får eller vill röka. Samtidigt kan naturligtvis rökare i vald utsträckning även byta cigaretter mot Nicoccino. Konkurrenssituation nikotinläkemedel Läkemedelsbolagen Novartis, GSK och McNeil har under många år varit de stora aktörerna på marknaden för receptfria nikotinläkemedel. Nyligen sammanslog GSK och Novartis sina receptfria produktportföljer, inklusive nikotinläkemedel, i ett gemensamt bolag som kontrolleras av GSK.. Bolaget bedömer att konkurrensen från dessa aktörer är begränsad, då Bolaget initialt endast lanserar en konsumentprodukt. Ur ett marknadsperspektiv uppfattar Bolaget att konsumenter gör skillnad mellan konsumentprodukter och läkemedel de flesta konsumenter ser sig, och vill se sig, som konsumenter och inte patienter. Konsumentprodukter har därför ett försteg gentemot läkemedel bland flertalet konsumenter som primärt söker en alternativ nikotinprodukt att använda när de inte vill eller kan röka. Bolaget avser att i ett nästa steg, efter vederbörliga regulatoriska godkännanden, även lansera en variant av Nicoccino som ett nikotinläkemedel. Denna nya produkt kommer då direkt att konkurrera med läkemedelsbolagens nikotinläkemedel. Bolaget uppfattar emellertid att Bolagets teknologi, vars kärna är att leverera en snabb nikotinupplevelse, har ett övertag gentemot tuggummi, sugtabletter och plåster. Det enda nikotinläkemedel som idag kan åstadkomma en motsvarande effekt är munspray. Bolaget bedömer emellertid att Nicoccino kommer att uppfattas som mer diskret och behagligare att konsumera. Denna syn har också bekräftas i en av Bolaget genomförd klinisk studie. Konkurrenssituation tobaksbolag Nicoccino ger rökare ett alternativ till rökning och kan därigenom ses som en konkurrent till cigaretttillverkare som Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International m fl. Nicoccino 7

8 Nicoccino och dess unika position Nicoccino är en alternativ nikotinprodukt som inte innehåller tobak. Produkten är lövtunn och med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. När en Nicoccino fästs under läppen eller på insidan av kinden, levererar den en snabb och stark nikotineffekt. Inom ett par minuter har nikotinet avgetts och produkten lösts upp utan att lämna någon restprodukt i munnen. Nicoccino är en 0,07 mm tunn film med måtten 15 x 20 mm. En Nicoccino innehåller 1 mg nikotin. Den första smaken som lanseras är citrus/mint. Förutom läkemedelsklassat nikotin består Nicoccino till största delen av en alginat, som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade. Bolaget bedömer att Nicoccino främst konkurrerar med e-cigaretter. Produktens främsta fördelar är dess diskreta natur och dess förmåga att snabbt leverera nikotin. Det faktum att Nicoccino inte påverkas av rökförbud, innebär att den är den enda nikotinprodukten på konsumentmarknaden som kan konsumeras när och var som helst. Bolaget har, med hjälp av ett marknadsundersökningsbolag, under 2014 genomfört en kundundersökning i London. Rökare fick prova produkten och delta i gruppdiskussioner. Resultaten från undersökningen bekräftade Bolagets uppfattning att Nicoccino kommer få ett positivt mottagande på marknaden. Nikotinets hälsoeffekter Nikotin är ett stimulantia som samtidigt ger en avslappnande effekt. Nicoccino Holding gör inte anspråk på att Bolagets nikotinprodukt Nicoccino inte kan ha några negativa hälsoeffekter eller att Nicoccino botar tobaksberoende. Bolaget är medvetet om att användningen av nikotin väcker relevanta frågor om nikotinberoende och nikotinets påverkan inom särskilda grupper såsom t ex gravida, patienter med hjärt-kärlsjukdomar och andra grupper som bör undvika nikotin av medicinska skäl. Nicoccino är en produkt riktad till vuxna konsumenter som redan röker. Tillstånd och lagstiftning Nicoccino kommer initialt att säljas på den engelska marknaden, där den lyder under generella säkerhetsregler (General Safety Rules) som en konsumentprodukt. 8

9 Nicoccino Holding Historik Utvecklingen av Bolagets produkter påbörjades 2004 av grundaren Fredrik Hübinette. Under 2011 förvärvades Filmpatentet samt allt därtill hörande know-how av Uppsalagruppen Medical AB, som är ett helägt dotterbolag till FFT Medical AB. Under 2013 bildades FFT Consumer AB som ett nytt dotterbolag till FFT Medical AB i syfte att kommersialisera en produkt baserad på Filmpatentet avseende nikotin. Vid årsskiftet knoppades FFT Consumer AB av till FFT Medical AB:s aktieägare genom det nybildade bolaget Nicoccino AB, som förvärvade en licens till Filmpatentet avseende nikotin samt Nikotinpatentansökan (se vidare nedan sid 12 under rubriken Patent och immateriella rättigheter ) blev produkten klar och genomgick en klinisk studie. Fokus därefter blev att säkerställa produktion och att knyta upp nyckelpersoner inom marknad och försäljning. Under 2013 rekryterades Michel Bracké som VD till FFT Consumer AB och han har därefter tillträtt som VD även i Nicoccino AB och Nicoccino Holding AB. Michel Bracké har lång erfarenhet av att snabbt bygga upp internationella verksamheter inom området konsumentprodukter. Därtill har flera nyckelpersoner med inriktning på försäljning och projektledning knutits till Bolaget. Under 2014 har den nya koncernstrukturen bildats genom att Nicoccino Holding förvärvade Nicoccino AB och dess dotterbolag FFT Consumer AB genom en apportemission. Samtidigt genomförde Nicoccino Holding en nyemission om 40 MSEK till kursen 14,40 SEK per aktie har även varumärket Nicoccino registrerats och en lansering med början i England är planerad att ske under året. Klinisk studie Under 2012 genomfördes en klinisk studie vid S:t Görans sjukhus i Stockholm med huvudsyfte att fastställa hur mycket nikotin som levereras in i blodet när försökspersonerna använde Bolagets nikotinfilm. Samma data samlades också in när samma försökspersoner använde ett receptfritt nikotinläkemedel i form av en munspray. Utfallet blev att så kallad bioekvivalens visades. Bioekvivalens innebär i detta fall att maximal koncentration av nikotin i blodet var den samma för de båda provade produkterna och att den till kroppen levererade mängden nikotin var den samma för de båda provade produkterna. Inom ramen för studien ställdes också frågor till försökspersonerna kring hur de uppfattade Bolagets nikotinfilm. 82 procent var mer nöjda med nikotinfilmen än med munspray. 62 procent föredrog nikotinfilmen framför tuggummi, sugtabletter och munspray. 73 procent föredrog nikotinfilmen framför munspray för rökavvänjning. 9

10 Den tekniska utvecklingen 2004 Tester av hundratals möjliga filmbildande polymerer Över 1200 empiriska tester med möjliga polymerer 2005 Verifiering av patenteterbarhet Säkerställande att samtliga ingredienser håller läkemedelsstandard Patentansökan i slutet av året Patentansökan (PCT) filmpatentet Ytterligare experiment för att förstå alla filmens egenskaper tillsammans med nikotin Formulering och utveckling av olika varianter av nikotinprodukten Produktion i mindre skala Förberedelse inför klinisk läkemedelsstudie av en produktvariant Ansökan till svenska läkemedelsverket och till etiska nämnden Produktion av produkter inför studien i enlighet med läkemedelsverkets krav (GMP) Studie, uppföljning och rapportering av lyckad studie Storskalig produktion provad och verifierad Utvärdering av möjliga fabriker 2013 Patentansökan (PCT) nikotinpatentet Kontraktering av produktionskapacitet för konsumentprodukten Nicoccino 2014 Avknoppning av Nicoccino AB från FFT Medical AB Fullbordande av nyemission om 40 MSEK samt bildande av den nya koncernstrukturen 10

11 Verksamhetsbeskrivning Vision Bolagets vision är att vara den globalt ledande aktören på den framväxande marknaden för alternativa nikotinprodukter och på sikt även vara en ledande aktör på marknaden för receptfria nikotinläkemedel. Affärsidé Nicoccino Holding ska kommersialisera nikotinprodukter för marknader där Bolagets patenterade teknik ger en tydlig konkurrensfördel. Affärsmodell Nicoccino Holding kommer, genom sitt engelska dotterbolag Nicoccino Limited, initialt sälja Nicoccino direkt till konsument via sin egen webshop. Därefter kommer detaljist- och grossistkanaler adderas som komplement till direktförsäljningen. Produktion och logistik är utlagt på externa parter. Finansiella mål Bolagets första finansiella mål är att uppnå positivt kassaflöde. Detta beräknas kunna ske inom ett år från lanseringen av Nicoccino i England om Bolaget uppnår kunder som i snitt konsumerar två Nicoccino-filmer per dag. Bolagets andra finansiella mål är att inom 5 år ha 3 miljoner konsumenter i EU och en bruttoomsättning motsvarande 5 miljarder kronor. Beträffande geografiska marknader är bolagets målsättning att inleda försäljning i andra EU-länder än England inom två år och att inleda försäljning utanför EU inom fem år. Lansering av en variant av Nicoccino som ett receptfritt läkemedel beräknas kunna ske inom 3 4 år. Strategier Nicoccino Holding ska nå sina uppsatta mål med följande strategier: Internetbaserad direktförsäljning till konsument Direktförsäljning till konsument via Internet bedöms vara den försäljningskanal som ger högst marginal och därmed bästa ekonomiska utfall. Utvalda distributörer och återförsäljare Som komplement till direktförsäljning via Internet ska Bolaget göra Nicoccino tillgängligt hos utvalda distributörer och återförsäljare inom t ex detaljhandel, restaurang och flygbolag för att tillgodose kundernas behov av lätt access till Nicoccino. Bygga varumärket Nicoccino Bolaget ska aktivt bygga varumärket Nicoccino i syfte att Nicoccino ska bli synonymt med den mest kända och attraktiva alternativa nikotinprodukten. Organisation Nicoccino Holding har idag sex medarbetare. Fem personer arbetar på det svenska huvudkontoret med supply chain management, produktutveckling och finans. En person arbetar i det helägda säljbolaget i London med fokus på marknadsföring och försäljning samt med att bygga upp en lokal organisation. Därtill anlitas konsulter i Sverige och Storbritannien för IT, marknadsbearbetning, juridik och supply chain management. Tillverkning sker vid externa läkemedelsfabriker. Under 2014 kommer organisationen att förstärkas ytterligare, framförallt i England. Huvudkontoret ligger i Täby, Stockholm. Försäljningsbolaget Nicoccino Limited ligger i London, där en lokal marknadsorganisation byggs upp. Den organisatoriska strategin är att fortsätta ha en relativt liten, kompetent och fast anställd organisation och outsourca verksamheter av mer generisk art. 11

12 Produktutveckling Bolaget utvecklar nya styrkor och smaker för Nicoccino. För att säkerställa att Bolagets nikotinprodukt ska kunna säljas på alla marknader, oavsett rådande lagstiftning, utvecklar Bolaget en produktvariant som skall kunna registreras och säljas som ett receptfritt nikotinläkemedel. Patent och immateriella rättigheter Nicoccino Holding licensierar ett patent ( filmpatentet ) och äger en patentansökan ( nikotinpatentansökan ) samt varumärket Nicoccino. Bolaget bedömer att detta ger Bolagets produkter ett gott immaterialrättsligt skydd. Filmpatentet Detta patent syftar till att skydda förmågan att tillverka en munlöslig film som fäster vid munslemhinnan och effektivt kan leverera en aktiv substans genom munslemhinnan. Patentet (svenskt patent nr ) ägs av Uppsalagruppen Medical AB, ett helägt bolag till FFT Medical AB, och är exklusivt och för patentets hela återstående giltighetstid samt utan restriktioner licensierat till Bolaget för produkter som innehåller nikotin. Bolaget erlägger ingen royalty eller någon typ av framtida milestonebetalningar för licensen, men ska stå för kostnader relaterade till patentets vidmakthållande. Ansökan för filmpatentet, PCT-ansökan (PCT/SE2006/050626), gjordes Den efterföljande nationella fasen omfattar sammanlagt 42 länder, inklusive EU. Patentansökan har hittills godkänts i Sverige, USA ( notice of allowance ), Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika och Israel. Licensen till uppfinningen gäller i hela världen. Skyddsomfånget för uppfinningen regleras av respektive ansökt och beviljat patent i varje land. I de länder som patentet godkänns erhålls ett skydd till Nikotinpatentansökan Denna patentansökan syftar till att skydda förmågan att snabbt kunna leverera nikotin genom munslemhinnan i form av en produkt som går att lagra vid rumstemperatur utan att nikotinet bryts ned. Denna patentansökan, som bygger på filmpatentet, gjordes 2012 och är nu i s.k PCT-fas (PCT/EP2013/055456). Bolaget förvärvade nikotinpatentansökan från Uppsalagruppen Medical AB tillsammans med licensen till filmpatentet. Den efterföljande nationella fasen kommer att spegla den licensierade rätten för uppfinningen enligt filmpatentet och dess nationella indelning. I de länder som patentet godkänns i kan skydd erhållas till Nicoccino TM Varumärket Nicoccino TM ägs av Nicoccino Holding och är idag godkänt i EU. Varumärket är dessutom sökt i USA, Kanada, Kina, Schweiz, Norge, Israel, Sydkorea, Kazakstan, Monaco, Ryssland och Turkiet. Inköp och tillverkning Nicoccino Holding har kontrakterat en läkemedelsfabrik. Kontraktering av ytterligare en läkemedelsfabrik pågår. Samtliga ingredienser i Nicoccino är läkemedelsklassade och köps av externa leverantörer. Tillverkningsprocessen, så kallad coating, är en relativt standardiserad produktionsform. 12

13 Försäljning och distribution Vid lanseringen kommer Nicoccino att säljas i den egna webshopen som drivs av det engelska dotterbolaget Nicoccino Ltd. Bolaget har under 2014 i Storbritannien genomfört en marknadsundersökning inkluderande ett antal fokusgrupper bestående av rökare. Bolaget erhöll positiv feedback gällande produktens egenskaper och budskap. Bolaget har också erhållit en tydlig bild av vid vilka tillfällen rökaren är i mest behov av en alternativ nikotinprodukt. Rekvireringen av kunder kommer initialt att ske genom riktad marknadsföring. På webshopen erbjuds såväl enstaka försändelser som olika typer av abonnemang. För att stödja lansering och fortsatt försäljning kommer Bolaget att nyttja sökordsoptimering och annonsering på utvalda sökmotorer och internetsidor. Vid lanseringen beräknas listpriset på ett 10-pack Nicoccino vara 4.99 (55 SEK). Försäljning via återförsäljare och distributörer kommer att adderas i ett senare skede. Bolaget bedömer att lanseringskostnaden är relativt begränsad i relation till de försäljningsintäkter som kommer att genereras de närmaste 12 månaderna. Efter den initiala lanseringen avser Bolaget att med hjälp av genererade intäkter öka satsningarna på marknadsföring i England och andra länder. 13

Karessa Pharma Holding AB (publ)

Karessa Pharma Holding AB (publ) Karessa Pharma Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North Februari 2015 Innehåll Viktig information 3 Bakgrund och motiv 4 VD har ordet 5 Marknadsöversikt 6 Karessas

Läs mer

WYA. HOLDING AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North APRIL 2015

WYA. HOLDING AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North APRIL 2015 WYA HOLDING AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North APRIL 2015 innehåll L Viktig information 3 Bakgrund och motiv 4 Intervju med Bea Åkerlund 6 En marknad i tillväxt

Läs mer

VIGMED HOLDING AB (PUBL)

VIGMED HOLDING AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2013 Preventing needlestick injuries in healthcare Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs

Läs mer

Bolagsbeskrivning. inför listning på NASDAQ OMX First North arpil 2014. håller nere kostnaderna

Bolagsbeskrivning. inför listning på NASDAQ OMX First North arpil 2014. håller nere kostnaderna Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North arpil 2014 Alltid dagsfarska fisk & skaldjur FRÅN U T VALDA LEVERANTÖRER Effekt iva centraler utanför stan håller nere kostnaderna Bestall fram

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014. NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014. NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 Q3 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 2/15 Delårsrapport januari september 2014 TREDJE KVARTALET 1 JULI 30 SEPTEMBER 2014 Koncernens omsättning under det

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Maj 2014 Innehåll Bakgrund och motiv... 3 VD har ordet... 4 Omvärld och marknad... 6 Verksamheten... 10 Nya produkter och kanaler... 12 Tekniken...

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL)

Inbjudan till förvärv av aktier i THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL) Inbjudan till förvärv av aktier i THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL) DEFINITIONER Med Lexington eller Bolaget avses The Lexington Company AB (publ), org nr 556532-2780, eller den koncern i vilken The Lexington

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Företrädesemission 2014 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: NeuroVive eller Bolaget NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538.

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

DIGNITANA AB BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH NOVEMBER 2011

DIGNITANA AB BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH NOVEMBER 2011 DIGNITANA AB BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH NOVEMBER 2011 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Making business mobile Emissionsmemorandum Juni 2015 Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Viktig information Detta emissionsmemorandum (Emissionsmemorandumet) har upprättats av Jojka Communications

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014 MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Juni 2014 Viktig information om NASDAQ OMX First North NASDAQ OMX First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015 Karo Bio Prospekt 2015 1 VIKTIG INFORMATION DEFINITIONER Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen

Läs mer

Upptagande till handel av nyemitterade aktier i SENSYS Traffic AB (publ) i samband med förvärv av Gatso Beheer B.V.

Upptagande till handel av nyemitterade aktier i SENSYS Traffic AB (publ) i samband med förvärv av Gatso Beheer B.V. Upptagande till handel av nyemitterade aktier i SENSYS Traffic AB (publ) i samband med förvärv av Gatso Beheer B.V. 2 Vissa definitioner Med SENSYS Traffic eller Bolaget avses, beroende på sammanhang,

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

http://www.aktietorget.se/companylistingagreement.aspx

http://www.aktietorget.se/companylistingagreement.aspx Distributionsområde Med Stureguld alternativt Bolaget menas Stureguld Sverige AB med organisationsnummer 556777-2883. Memorandumet har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ) DISTRIBUTION AV DETTA PROSPEKT OCH TECKNING AV NYA AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER I VISSA JURISDIKTIONER, SE AVSNITTET ÖVERLÅTELSEBEGRÄNSNINGAR.

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM DRIVS AV DE OLIKA BÖRSERNA SOM INGÅR I NASDAQ OMX.

Läs mer

203 WEB GROUP AB (PUBL)

203 WEB GROUP AB (PUBL) 203 WEB GROUP AB (PUBL) BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2014 Viktig information om NASDAQ OMX First North NASDAQ OMX First North Premier ( First North ) är en alternativ

Läs mer

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ)

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier

Läs mer

CYBAERO AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Läs mer om CybAero på www.cybaero.se

CYBAERO AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Läs mer om CybAero på www.cybaero.se CYBAERO AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Läs mer om CybAero på www.cybaero.se Inledning Uppgrättande och registrering av Prospektet Detta Prospekt har upprättats av CybAeros styrelse i anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Generell Information Generell Information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Organics AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Organics AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta investeringsmemorandum ( Investeringsmemorandumet ) noga bör övervägas,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ) GENERELL INFORMATION Generell information Med Absolent, Absolent Group, Bolaget och Koncernen avses i detta Prospekt ( Prospektet ) moderbolaget

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer