Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North"

Transkript

1 Nicoccino Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Juni 2014

2 Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. Innehållsförteckning Viktig information... 3 Bakgrund och motiv... 4 VD har ordet... 5 Marknadsöversikt... 6 Nicoccino och dess unika position... 8 Nicoccino Holding Historik... 9 Verksamhetsbeskrivning Finansiell översikt Aktiekapital och ägarförhållanden Styrelse och ledande befattningshavare Legala frågor och kompletterande information Risker Skattefrågor i Sverige Bolagsordning

3 Viktig information Definitioner Nicoccino Holding eller Bolaget avser koncernen bestående av Nicoccino Holding AB (publ) (org. nr ) och dess dotterbolag Nicoccino AB (org. nr ), FFT Consumer AB (org. nr ) och Nicoccino Ltd (company number ). Nicoccino avser Bolagets patentskyddade nikotinprodukt. First North avser NASDAQ OMX First North. Bolagsbeskrivningen avser föreliggande bolagsbeskrivning som upprättats inför Nicoccino Holdings listning på First North. Euroclear Sweden avser Euroclear Sweden AB (org. nr ). Remium avser Remium Nordic AB (org. nr ). Vid omräkning av valutor har följande växelkurser använts: 1 USD = 6,60 kronor, 1 GBP = 11 kronor och 1 Euro = 9,11 kronor. Viktig information till investerare Varje investerare bör noggrant överväga den information som lämnas i föreliggande Bolagsbeskrivning, i synnerhet de faktorer som nämns under avsnittet Riskfaktorer, som beskriver vissa risker som är förknippade med en investering i Nicoccino. Bolagsbeskrivningen har upprättats med anledning av föreliggande listning av Bolagets aktier på First North. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listningen och inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen med anledning av listningen. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Nicoccino. Framtidsinriktad information Bolagsbeskrivningen innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Ord såsom anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Information från tredje part Bolagsbeskrivningen innehåller historisk och framtidsinriktad information. I det fall informationen har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget vet har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har dock inte verifierat siffror, marknadsdata eller annan information som hämtats från tredje part varför Bolagets styrelse inte påtar sig något ansvar för fullständigheten eller riktigheten för sådan information som presenteras i Bolagsbeskrivningen. Sådan information bör läsas med detta i åtanke. FÖRSTA DAG FÖR HANDEL PÅ FIRST NORTH: 30 juni 2014 AKTIEINFORMATION FÖR NICOCCINO Kortnamn: NICO ISIN-kod: SE TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION Halvårsrapport 6 månader 29 aug 2014 Delårsrapport 9 månader 28 nov 2014 Bokslutskommuniké feb 2015 Årsstämma maj

4 Bakgrund och motiv Enligt beräkningar av världshälsoorganisationen WHO är en fjärdedel av världens vuxna befolkning rökare [1]. De negativa hälsoeffekterna av rökning är betydande och väl kända. Trenden är att myndigheter höjer tobaksskatterna och inför alltmer omfattande rökförbud i en strävan att minska tobakskonsumtionen. De flesta rökare i västvärlden kan därför inte röka när de vill, samtidigt som många upplever att det finns en brist på alternativ. Nicoccino är en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Nicoccino är resultatet av tio års forskning och utveckling. Nicoccino är en lövtunn och alginatbaserad film med en yta som motsvarar hälften av ett frimärke. Nicoccino appliceras på ett diskret sätt under läppen eller på annan munslemhinna. Inom några minuter har nikotinet avgetts, filmen lösts upp och försvunnit utan att lämna någon restprodukt. Syftet med produkten är primärt att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka. Den globala tobaksmarknaden utgörs av mer än en miljard rökare och är värderad till 697 miljarder USD. Nästan miljarder cigaretter konsumeras varje år enligt Tobacco-Free Kids [2]. WHO bedömer att rökning resulterar i 6 miljoner döda varje år på global basis; enkom i EU bedöms dödsfallen uppgå till människor per år [1]. Vidare uppskattar WHO att människor dör varje år genom passiv rökning. Myndigheter i de flesta av världens länder försöker motverka de betydande negativa effekterna av rökning genom att höja tobaksskatterna och införa alltmer omfattande rökförbud. Möjligheterna för tobaksrökning minskar därmed i många miljöer och rökare upplever ett behov av ett nikotinalternativ som kan konsumeras när som helst och var som helst. Bolaget är medvetet om problematiken kring nikotinberoende och övriga nikotinspecifika biverkningar och riktar därför sin nikotinprodukt mot vuxna som redan är rökare. Ingen annan aktör som Bolaget känner till har lyckats ta fram en konsumentprodukt som kombinerar Nicoccinos egenskaper. Dagens alternativ till cigaretter bland konsumentprodukterna består främst av e-cigaretter. E-cigaretter fungerar emellertid dåligt för många rökare, som upplever effekten av e-cigaretter som för långsam och för svag. För e-cigaretter kvarstår även problemet med rökförbud och passiv rökning. Bolaget bedömer att tidpunkten för lansering av Nicoccino som konsumentprodukt är bra. Initialt kommer Bolaget lansera Nicoccino på konsumentmarknaden i Storbritannien. I nästa steg avser Bolaget att utveckla och lansera en variant av produkten i form av ett receptfritt nikotinläkemedel för dem som vill sluta röka. Listningen av Nicoccino Holding på First North är ett naturligt led i Bolagets ambition att skapa ett världsledande företag på den framväxande marknaden för alternativa nikotinprodukter. Vidare förväntas listningen på First North utgöra en kvalitetsstämpel mot kunder och samarbetspartners och vid rekrytering av personal samt att bidra till ett ökat intresse för Bolaget bland nya grupper av investerare, media och andra intressenter. Styrelseförsäkran Styrelsen för Nicoccino Holding är ansvarig för informationen i föreliggande Bolagsbeskrivning, vilken har upprättats med anledning av ansökan om listning av Bolagets aktier på First North. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i denna Bolagsbeskrivning är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 24 juni 2014 Nicoccino Holding AB (publ) Styrelsen 4

5 VD har ordet Var fjärde vuxen människa i världen röker. Tillsammans röker de nästan miljarder cigaretter per år. Denna höga konsumtion av tobak medför stora hälsoproblem för såväl rökare som dess omgivning, vilket medfört att rökning motarbetas allt mer av myndigheter och det sociala trycket att inte röka är stort. Som ett resultat håller en ny marknad för alternativa nikotinprodukter att växa fram. Vi har ambitionen att leda denna marknad. Vi har utvecklat och patenterat en unik nikotinprodukt utan tobak med syftet att ge rökare en möjlighet att få nikotin vid de tillfällen då de inte vill eller får röka. Dessa tillfällen är många; på arbetet, på restauranger och caféer, på flyg och tåg och i sällskap med personer som inte röker. Våra genomförda konsumenttester bekräftar vår förhoppning om att rökarna upplever att vår produkt, Nicoccino, ger dem en känsla av kontroll och frihet. Det är tobaken och förbränningen som är den främsta orsaken till rökningens skadliga effekter, inte nikotinet i sig. Röken som andas in innehåller tjära och många andra giftiga kemikalier. En produkt som är fri från tobak och innehåller nikotin är också vanebildande och har biverkningar, men är långt hälsosammare än cigaretter. Vår idé är att låta rökare få nikotin på ett attraktivt sätt samtidigt som de slipper tobaksrökens negativa konsekvenser. Konsumentmarknaden för alternativa nikotinprodukter växer kraftigt sedan flera år. Dagens alternativ till cigaretter på denna marknad har fram tills nu i princip endast bestått av e-cigaretter. E-cigaretters styrka är att användandet liknar traditionell rökning. Dess svagheter är främst att de levererar en svag och långsam verkan av nikotin samt att problemen med passiv rökning och rökförbud består. Vi bedömer att marknadspotentialen för en helt rökfri och effektiv alternativ nikotinprodukt är stor. Bara i Storbritannien, där vi först lanserar Nicoccino, värderas tobaksmarknaden till 18,5 miljarder GBP. 10 miljoner rökare i Storbritannien konsumerar cirka 51 miljarder cigaretter per år. Under de kommande fem åren har vi som målsättning att bygga upp en bas på 3 miljoner användare inom EU och även ha påbörjat försäljning på andra marknader. Vi planerar även att utveckla och sälja en speciellt utvecklad produktvariant som en receptfri läkemedelsprodukt. Inledande kliniska studier har redan gjorts med tillfredsställande resultat och vårt mål är att, förutom en konsumentprodukt, även ha en godkänd läkemedelsprodukt inom de närmaste 3-4 åren. Fördelarna med en kompletterande läkemedelsprodukt är att vi även kan adressera de kunder som vill sluta röka och att vi kan verka i länder som inte tillåter att nikotin säljs i form av konsumentprodukter. Vi ser fram emot att lansera en effektiv nikotinprodukt till världens rökare som är hälsosammare än cigaretter, samtidigt som vi bygger upp ett lönsamt och framgångsrikt företag. Stockholm den 24 juni 2014 Michel Bracké Verkställande direktör 5

6 Marknadsöversikt Nikotinmarknaden domineras av cigaretter. Det finns över en miljard rökare som tillsammans röker över miljarder cigaretter per år till ett värde av över 697 miljarder USD. Tobak är ett av de största hoten mot folkhälsan på global nivå. Enligt WHO gäller bland annat följande om tobaksrökning [1] : Det finns mer än en miljard rökare i världen Tobak dödar 5,4 miljoner människor varje år i snitt en var 6:e sekund Riskfaktorerna med rökning byggs upp under lång tid och effekterna av de senaste decenniernas ökning har ännu inte slagit igenom. 40 procent av världens barn har minst en förälder som röker. Passiv rökning dödar fler än människor per år. För att motverka de negativa effekterna av rökning har myndigheterna i allt fler länder svarat med att införa rökförbud på allmänna platser samtidigt som det införts högre skatter på tobaksprodukter. Den totala nikotinmarknadens storlek Förutom cigaretter, består den totala nikotinmarknaden av andra tobaksprodukter, e-cigaretter och nikotinläkemedel. Marknaden för cigaretter beräknas av kampanjorganisationen Tobacco-Free Kids till 697 miljarder USD per år (4,6 biljoner SEK) [2]. Globalt ökar marknaden för cigaretter, samtidigt som den avtar i västvärlden. Euromonitor International bedömer att marknaden för e-cigaretter är 2 miljarder USD per år (13,2 miljarder SEK) och att tillväxten är hög [6]. Euromonitor International bedömer vidare att nikotinläkemedel omsatte omkring 2,4 miljarder EURO år 2012 och att denna produktkategori har en årlig tillväxt om ca 3-4 procent. Marknaden i EU Enligt researchföretaget Euromonitor International omsatte tobaksprodukter under ,5 miljarder Euro (1,2 biljoner SEK), nikotinläkemedel 560 miljoner Euro (5,1 miljarder SEK) och e-cigaretter 500 miljoner Euro (4,6 miljarder SEK). Enligt Europakommissionens begärda rapport Special Eurobarometer 385 är rökarnas genomsnittliga dagskonsumtion av cigaretter beräknad till 14,2 cigaretter per rökare och dag [3]. Inom EU varierar andelen rökare i den vuxna befolkningen mellan 13 procent (Sverige) upp till 40 procent (Grekland). Sveriges relativt låga andel rökare beror sannolikt på den stora andelen snusare och att snus är förbjudet på övriga marknader inom EU. Marknaden i Storbritannien Nicoccino kommer först att lanseras på engelska marknaden som en konsumentprodukt. Enligt brittiska Health & Social Care Information Centre köptes det år 2012 tobak i Storbritannien för 18,7 miljarder GBP (205,7 miljarder SEK) [4]. Enligt brittiska TMA (Tobacco Manufacturers Association) så konsumerades det år 2012 totalt 51,5 miljarder cigaretter i Storbritannien [5]. Priset på ett paket cigaretter i Storbritannien är i snitt knappt 90 kronor. Storbritannien har infört rökförbud på ett stort antal platser, inklusive alla kontor och restauranger. Brott mot rökförbudet kan leda till påföljd i form av böter som kan tilldelas såväl den aktuella lokalens ägare som den som röker. Enligt Euromonitor International såldes nikotinläkemedel för 128 miljoner (1,4 miljarder SEK) i Storbritannien under Den årliga ökningen estimerades till 6 procent. Enligt researchföretaget Mintel såldes under 2012 e-cigaretter i Storbritannien för 44 millioner GBP (0,5 miljard SEK) och under 2013 för 193 miljoner GBP (2,1 miljarder SEK), vilket motsvarar en ökning om 340 procent [8]. Trender och drivkrafter för alternativa nikotinprodukter I många länder har rökare ett gemensamt problem de vill eller kan ofta inte röka när de upplever ett starkt behov av nikotin. En ökad medvetenhet om 6

7 tobaksrökningens negativa effekter på hälsan medför också att många söker mindre farliga alternativ till cigaretter. Bolaget bedömer att det finns tre huvudsakliga trender som driver marknaden för alternativa nikotinprodukter. Dessa är: Växande omfattning av rökförbud En ökad medvetenhet hos rökare om de skadliga effekterna på sin egen och andras hälsa. Allt högre skatter på tobak Konkurrenssituation - E-cigaretter Idag utgörs marknaden för alternativa nikotinprodukter i princip uteslutande av e-cigaretter. En e- cigarett drivs av ett batteri och låter rökaren inandas en förångad lösning bestående av propylenglykol och nikotin. Bolaget bedömer att e-cigarettens främsta styrka är att beteendet liknar vanlig rökning. Nackdelarna är att nikotinet levereras långsamt och att många rökare därmed inte blir nöjda. Problematiken med rökförbud och passiv rökning finns också kvar. Investmentbanken Wells Fargo har prognosticerat att alternativa nikotinprodukter, inkluderat e- cigaretter, kommer att bli en större marknad än traditionella cigaretter inom tio år [9]. Konkurrenssituation övriga alternativa nikotinprodukter på konsumentmarknaden Den direkta konkurrensen från andra nikotinprodukter, förutom e-cigaretter, på konsumentmarknaden bedöms av Bolaget vara begränsad. Styrkan i Bolagets produkt Nicoccino är förmågan att leverera en snabb upplevelse av nikotin som är tillräckligt stark för att ge rökaren den stimulans av nikotin som rökaren eftersträvar. Nicoccino Holding känner inte till någon annan alternativ nikotinprodukt på konsumentmarknaden som kan leverera nikotin på samma effektiva sätt som Nicoccino. är framförallt positionerad som ett alternativ till rökare när dessa inte får eller vill röka. Samtidigt kan naturligtvis rökare i vald utsträckning även byta cigaretter mot Nicoccino. Konkurrenssituation nikotinläkemedel Läkemedelsbolagen Novartis, GSK och McNeil har under många år varit de stora aktörerna på marknaden för receptfria nikotinläkemedel. Nyligen sammanslog GSK och Novartis sina receptfria produktportföljer, inklusive nikotinläkemedel, i ett gemensamt bolag som kontrolleras av GSK.. Bolaget bedömer att konkurrensen från dessa aktörer är begränsad, då Bolaget initialt endast lanserar en konsumentprodukt. Ur ett marknadsperspektiv uppfattar Bolaget att konsumenter gör skillnad mellan konsumentprodukter och läkemedel de flesta konsumenter ser sig, och vill se sig, som konsumenter och inte patienter. Konsumentprodukter har därför ett försteg gentemot läkemedel bland flertalet konsumenter som primärt söker en alternativ nikotinprodukt att använda när de inte vill eller kan röka. Bolaget avser att i ett nästa steg, efter vederbörliga regulatoriska godkännanden, även lansera en variant av Nicoccino som ett nikotinläkemedel. Denna nya produkt kommer då direkt att konkurrera med läkemedelsbolagens nikotinläkemedel. Bolaget uppfattar emellertid att Bolagets teknologi, vars kärna är att leverera en snabb nikotinupplevelse, har ett övertag gentemot tuggummi, sugtabletter och plåster. Det enda nikotinläkemedel som idag kan åstadkomma en motsvarande effekt är munspray. Bolaget bedömer emellertid att Nicoccino kommer att uppfattas som mer diskret och behagligare att konsumera. Denna syn har också bekräftas i en av Bolaget genomförd klinisk studie. Konkurrenssituation tobaksbolag Nicoccino ger rökare ett alternativ till rökning och kan därigenom ses som en konkurrent till cigaretttillverkare som Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International m fl. Nicoccino 7

8 Nicoccino och dess unika position Nicoccino är en alternativ nikotinprodukt som inte innehåller tobak. Produkten är lövtunn och med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. När en Nicoccino fästs under läppen eller på insidan av kinden, levererar den en snabb och stark nikotineffekt. Inom ett par minuter har nikotinet avgetts och produkten lösts upp utan att lämna någon restprodukt i munnen. Nicoccino är en 0,07 mm tunn film med måtten 15 x 20 mm. En Nicoccino innehåller 1 mg nikotin. Den första smaken som lanseras är citrus/mint. Förutom läkemedelsklassat nikotin består Nicoccino till största delen av en alginat, som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade. Bolaget bedömer att Nicoccino främst konkurrerar med e-cigaretter. Produktens främsta fördelar är dess diskreta natur och dess förmåga att snabbt leverera nikotin. Det faktum att Nicoccino inte påverkas av rökförbud, innebär att den är den enda nikotinprodukten på konsumentmarknaden som kan konsumeras när och var som helst. Bolaget har, med hjälp av ett marknadsundersökningsbolag, under 2014 genomfört en kundundersökning i London. Rökare fick prova produkten och delta i gruppdiskussioner. Resultaten från undersökningen bekräftade Bolagets uppfattning att Nicoccino kommer få ett positivt mottagande på marknaden. Nikotinets hälsoeffekter Nikotin är ett stimulantia som samtidigt ger en avslappnande effekt. Nicoccino Holding gör inte anspråk på att Bolagets nikotinprodukt Nicoccino inte kan ha några negativa hälsoeffekter eller att Nicoccino botar tobaksberoende. Bolaget är medvetet om att användningen av nikotin väcker relevanta frågor om nikotinberoende och nikotinets påverkan inom särskilda grupper såsom t ex gravida, patienter med hjärt-kärlsjukdomar och andra grupper som bör undvika nikotin av medicinska skäl. Nicoccino är en produkt riktad till vuxna konsumenter som redan röker. Tillstånd och lagstiftning Nicoccino kommer initialt att säljas på den engelska marknaden, där den lyder under generella säkerhetsregler (General Safety Rules) som en konsumentprodukt. 8

9 Nicoccino Holding Historik Utvecklingen av Bolagets produkter påbörjades 2004 av grundaren Fredrik Hübinette. Under 2011 förvärvades Filmpatentet samt allt därtill hörande know-how av Uppsalagruppen Medical AB, som är ett helägt dotterbolag till FFT Medical AB. Under 2013 bildades FFT Consumer AB som ett nytt dotterbolag till FFT Medical AB i syfte att kommersialisera en produkt baserad på Filmpatentet avseende nikotin. Vid årsskiftet knoppades FFT Consumer AB av till FFT Medical AB:s aktieägare genom det nybildade bolaget Nicoccino AB, som förvärvade en licens till Filmpatentet avseende nikotin samt Nikotinpatentansökan (se vidare nedan sid 12 under rubriken Patent och immateriella rättigheter ) blev produkten klar och genomgick en klinisk studie. Fokus därefter blev att säkerställa produktion och att knyta upp nyckelpersoner inom marknad och försäljning. Under 2013 rekryterades Michel Bracké som VD till FFT Consumer AB och han har därefter tillträtt som VD även i Nicoccino AB och Nicoccino Holding AB. Michel Bracké har lång erfarenhet av att snabbt bygga upp internationella verksamheter inom området konsumentprodukter. Därtill har flera nyckelpersoner med inriktning på försäljning och projektledning knutits till Bolaget. Under 2014 har den nya koncernstrukturen bildats genom att Nicoccino Holding förvärvade Nicoccino AB och dess dotterbolag FFT Consumer AB genom en apportemission. Samtidigt genomförde Nicoccino Holding en nyemission om 40 MSEK till kursen 14,40 SEK per aktie har även varumärket Nicoccino registrerats och en lansering med början i England är planerad att ske under året. Klinisk studie Under 2012 genomfördes en klinisk studie vid S:t Görans sjukhus i Stockholm med huvudsyfte att fastställa hur mycket nikotin som levereras in i blodet när försökspersonerna använde Bolagets nikotinfilm. Samma data samlades också in när samma försökspersoner använde ett receptfritt nikotinläkemedel i form av en munspray. Utfallet blev att så kallad bioekvivalens visades. Bioekvivalens innebär i detta fall att maximal koncentration av nikotin i blodet var den samma för de båda provade produkterna och att den till kroppen levererade mängden nikotin var den samma för de båda provade produkterna. Inom ramen för studien ställdes också frågor till försökspersonerna kring hur de uppfattade Bolagets nikotinfilm. 82 procent var mer nöjda med nikotinfilmen än med munspray. 62 procent föredrog nikotinfilmen framför tuggummi, sugtabletter och munspray. 73 procent föredrog nikotinfilmen framför munspray för rökavvänjning. 9

10 Den tekniska utvecklingen 2004 Tester av hundratals möjliga filmbildande polymerer Över 1200 empiriska tester med möjliga polymerer 2005 Verifiering av patenteterbarhet Säkerställande att samtliga ingredienser håller läkemedelsstandard Patentansökan i slutet av året Patentansökan (PCT) filmpatentet Ytterligare experiment för att förstå alla filmens egenskaper tillsammans med nikotin Formulering och utveckling av olika varianter av nikotinprodukten Produktion i mindre skala Förberedelse inför klinisk läkemedelsstudie av en produktvariant Ansökan till svenska läkemedelsverket och till etiska nämnden Produktion av produkter inför studien i enlighet med läkemedelsverkets krav (GMP) Studie, uppföljning och rapportering av lyckad studie Storskalig produktion provad och verifierad Utvärdering av möjliga fabriker 2013 Patentansökan (PCT) nikotinpatentet Kontraktering av produktionskapacitet för konsumentprodukten Nicoccino 2014 Avknoppning av Nicoccino AB från FFT Medical AB Fullbordande av nyemission om 40 MSEK samt bildande av den nya koncernstrukturen 10

11 Verksamhetsbeskrivning Vision Bolagets vision är att vara den globalt ledande aktören på den framväxande marknaden för alternativa nikotinprodukter och på sikt även vara en ledande aktör på marknaden för receptfria nikotinläkemedel. Affärsidé Nicoccino Holding ska kommersialisera nikotinprodukter för marknader där Bolagets patenterade teknik ger en tydlig konkurrensfördel. Affärsmodell Nicoccino Holding kommer, genom sitt engelska dotterbolag Nicoccino Limited, initialt sälja Nicoccino direkt till konsument via sin egen webshop. Därefter kommer detaljist- och grossistkanaler adderas som komplement till direktförsäljningen. Produktion och logistik är utlagt på externa parter. Finansiella mål Bolagets första finansiella mål är att uppnå positivt kassaflöde. Detta beräknas kunna ske inom ett år från lanseringen av Nicoccino i England om Bolaget uppnår kunder som i snitt konsumerar två Nicoccino-filmer per dag. Bolagets andra finansiella mål är att inom 5 år ha 3 miljoner konsumenter i EU och en bruttoomsättning motsvarande 5 miljarder kronor. Beträffande geografiska marknader är bolagets målsättning att inleda försäljning i andra EU-länder än England inom två år och att inleda försäljning utanför EU inom fem år. Lansering av en variant av Nicoccino som ett receptfritt läkemedel beräknas kunna ske inom 3 4 år. Strategier Nicoccino Holding ska nå sina uppsatta mål med följande strategier: Internetbaserad direktförsäljning till konsument Direktförsäljning till konsument via Internet bedöms vara den försäljningskanal som ger högst marginal och därmed bästa ekonomiska utfall. Utvalda distributörer och återförsäljare Som komplement till direktförsäljning via Internet ska Bolaget göra Nicoccino tillgängligt hos utvalda distributörer och återförsäljare inom t ex detaljhandel, restaurang och flygbolag för att tillgodose kundernas behov av lätt access till Nicoccino. Bygga varumärket Nicoccino Bolaget ska aktivt bygga varumärket Nicoccino i syfte att Nicoccino ska bli synonymt med den mest kända och attraktiva alternativa nikotinprodukten. Organisation Nicoccino Holding har idag sex medarbetare. Fem personer arbetar på det svenska huvudkontoret med supply chain management, produktutveckling och finans. En person arbetar i det helägda säljbolaget i London med fokus på marknadsföring och försäljning samt med att bygga upp en lokal organisation. Därtill anlitas konsulter i Sverige och Storbritannien för IT, marknadsbearbetning, juridik och supply chain management. Tillverkning sker vid externa läkemedelsfabriker. Under 2014 kommer organisationen att förstärkas ytterligare, framförallt i England. Huvudkontoret ligger i Täby, Stockholm. Försäljningsbolaget Nicoccino Limited ligger i London, där en lokal marknadsorganisation byggs upp. Den organisatoriska strategin är att fortsätta ha en relativt liten, kompetent och fast anställd organisation och outsourca verksamheter av mer generisk art. 11

12 Produktutveckling Bolaget utvecklar nya styrkor och smaker för Nicoccino. För att säkerställa att Bolagets nikotinprodukt ska kunna säljas på alla marknader, oavsett rådande lagstiftning, utvecklar Bolaget en produktvariant som skall kunna registreras och säljas som ett receptfritt nikotinläkemedel. Patent och immateriella rättigheter Nicoccino Holding licensierar ett patent ( filmpatentet ) och äger en patentansökan ( nikotinpatentansökan ) samt varumärket Nicoccino. Bolaget bedömer att detta ger Bolagets produkter ett gott immaterialrättsligt skydd. Filmpatentet Detta patent syftar till att skydda förmågan att tillverka en munlöslig film som fäster vid munslemhinnan och effektivt kan leverera en aktiv substans genom munslemhinnan. Patentet (svenskt patent nr ) ägs av Uppsalagruppen Medical AB, ett helägt bolag till FFT Medical AB, och är exklusivt och för patentets hela återstående giltighetstid samt utan restriktioner licensierat till Bolaget för produkter som innehåller nikotin. Bolaget erlägger ingen royalty eller någon typ av framtida milestonebetalningar för licensen, men ska stå för kostnader relaterade till patentets vidmakthållande. Ansökan för filmpatentet, PCT-ansökan (PCT/SE2006/050626), gjordes Den efterföljande nationella fasen omfattar sammanlagt 42 länder, inklusive EU. Patentansökan har hittills godkänts i Sverige, USA ( notice of allowance ), Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika och Israel. Licensen till uppfinningen gäller i hela världen. Skyddsomfånget för uppfinningen regleras av respektive ansökt och beviljat patent i varje land. I de länder som patentet godkänns erhålls ett skydd till Nikotinpatentansökan Denna patentansökan syftar till att skydda förmågan att snabbt kunna leverera nikotin genom munslemhinnan i form av en produkt som går att lagra vid rumstemperatur utan att nikotinet bryts ned. Denna patentansökan, som bygger på filmpatentet, gjordes 2012 och är nu i s.k PCT-fas (PCT/EP2013/055456). Bolaget förvärvade nikotinpatentansökan från Uppsalagruppen Medical AB tillsammans med licensen till filmpatentet. Den efterföljande nationella fasen kommer att spegla den licensierade rätten för uppfinningen enligt filmpatentet och dess nationella indelning. I de länder som patentet godkänns i kan skydd erhållas till Nicoccino TM Varumärket Nicoccino TM ägs av Nicoccino Holding och är idag godkänt i EU. Varumärket är dessutom sökt i USA, Kanada, Kina, Schweiz, Norge, Israel, Sydkorea, Kazakstan, Monaco, Ryssland och Turkiet. Inköp och tillverkning Nicoccino Holding har kontrakterat en läkemedelsfabrik. Kontraktering av ytterligare en läkemedelsfabrik pågår. Samtliga ingredienser i Nicoccino är läkemedelsklassade och köps av externa leverantörer. Tillverkningsprocessen, så kallad coating, är en relativt standardiserad produktionsform. 12

13 Försäljning och distribution Vid lanseringen kommer Nicoccino att säljas i den egna webshopen som drivs av det engelska dotterbolaget Nicoccino Ltd. Bolaget har under 2014 i Storbritannien genomfört en marknadsundersökning inkluderande ett antal fokusgrupper bestående av rökare. Bolaget erhöll positiv feedback gällande produktens egenskaper och budskap. Bolaget har också erhållit en tydlig bild av vid vilka tillfällen rökaren är i mest behov av en alternativ nikotinprodukt. Rekvireringen av kunder kommer initialt att ske genom riktad marknadsföring. På webshopen erbjuds såväl enstaka försändelser som olika typer av abonnemang. För att stödja lansering och fortsatt försäljning kommer Bolaget att nyttja sökordsoptimering och annonsering på utvalda sökmotorer och internetsidor. Vid lanseringen beräknas listpriset på ett 10-pack Nicoccino vara 4.99 (55 SEK). Försäljning via återförsäljare och distributörer kommer att adderas i ett senare skede. Bolaget bedömer att lanseringskostnaden är relativt begränsad i relation till de försäljningsintäkter som kommer att genereras de närmaste 12 månaderna. Efter den initiala lanseringen avser Bolaget att med hjälp av genererade intäkter öka satsningarna på marknadsföring i England och andra länder. 13

14 Finansiell översikt Nicoccino Holdings nuvarande koncernstruktur skapades inför listningen på First North genom att det nybildade bolaget Nicoccino Holding AB utan tidigare verksamhet förvärvade det likaledes nybildade Nicoccino AB genom en apportemission och därmed blev moderbolag i Nicoccinokoncernen. Nicoccino AB äger FFT Consumer AB som inledde verksamhet 2013 avseende utveckling av en produkt för nikotin baserad på Filmpatentet (se sid 12). Nicoccino Holding AB och Nicoccino AB är nybildade bolag och har inte upprättat någon årsredovisning. Nedan återges en proforma redovisning för koncernen avseende 31 mars Redovisningsprinciperna anges på sidan 22 nedan. Fram till dags dato har verksamheten inte genererat några intäkter. Kostnaderna har i huvudsak bestått av teknisk utveckling, klinisk studie, start av fabrik och förberedelser inför lansering. Nicoccino Holding förväntas generera intäkter under andra halvåret 2014 då Bolagets nikotinprodukt Nicoccino lanseras i England. Finansiella resurser Styrelsens bedömning är att Nicoccino Holdings nuvarande rörelsekapital och likviditet är tillräckligt för Bolagets verksamhet avseende den kommande tolvmånadersperioden från upprättandet av denna Bolagsbeskrivning. Denna bedömning baseras på Bolagets kortfristiga finansiella resurser som främst utgörs av tillgängliga likvida medel och som per dagen för denna Bolagsbeskrivnings undertecknande uppgår till ca 32 MSEK. RESULTATRÄKNING Koncernredovisning Nicoccino Holding AB Pro Forma (tkr) jan- mars 2014 Intäkter/nettoomsättning 678 Övriga rörelseintäkter 1 Summa intäkter 679 Råvaror och förnödenheter Bruttovinst Övriga externa kostnader -619 Personalkostnader -657 Övriga rörelsekostnader -5 Avskrivningar -3 Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter 7 Finansiella kostnader 0 Summa finansnetto 7 Resultat efter finansiella poster Skatt - Nettoresultat

15 BALANSRÄKNING Koncernredovisning Nicoccino Holding AB Pro Forma KASSAFLÖDESANALYS Koncernredovisning Nicoccino Holding AB Pro Forma (tkr) 31 mars 2014 Balanserade utgifter (tkr) Den löpande verksamheten jan- mars 2014 Goodwill/immateriella rättigheter Materiella anläggningstillgångar 53 S:a anläggningstillgångar Varulager Övriga kortfristiga fordringar 178 Kortfristig lånefordran Rörelseresultat efter finansiella poster Avskrivningar 3 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Förändringar i rörelsekapitalet -531 Kassaflöde från den löpande verksamheten Förutbetalda kostnader 37 S:a omsättningstillgångar Kassa, bank S:a likvida medel TOTALA TILLGÅNGAR Aktiekapital 555 Investeringsverksamheten Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Överkursfond Årets resultat S:a eget kapital Långfristiga skulder - Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder 108 Upplupna kostnader 327 S:a kortfristiga skulder TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER FRITT KASSAFLÖDE Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början 0 Likvida medel vid periodens slut

16 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapital Nicoccino Holdings aktiekapital uppgår till kronor fördelat på utestående aktier. Enligt Nicoccino Holdings bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst kronor och högst kronor och antalet aktier uppgå till lägst och högst Aktiernas kvotvärde är 0,05 krona (fem öre). Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation samt berättigar till en röst per aktie. Aktierna i Nicoccino Holding är inte, och har inte varit, föremål för erbjudande till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Aktierna har inte varit föremål för något offentligt uppköpserbjudande. Aktierna har getts ut i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor. Det finns inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier. Incitamentsprogram Nicoccino Holding har två utestående optionsprogram. Verkställande direktören Michel Bracké, har rätt att senast den 15 oktober 2016 teckna aktier i Nicoccino Holding till en teckningskurs av 14,51 kronor per aktie. Michel Bracké tecknade ursprungligen teckningsoptioner i koncernbolaget FFT Consumer AB. Nicoccino Holding och Michel Bracké har efter genomförd omstrukturering av koncernen ingått ett avtal om att Nicoccino Holding, om Michel Bracké utnyttjar optionerna för nyteckning av aktier, har en rätt- och skyldighet att förvärva aktierna mot betalning i form av nyemitterade aktier i Nicoccino Holding. teckna en ny aktie i Nicoccino Holding till en teckningskurs av 20 kronor. Om samtliga optioner utnyttjas för teckning av aktier skulle de nya aktierna, baserat på nuvarande antal utestående aktier, utgöra 6,3 procent av aktiekapitalet i Nicoccino Holding. Bemyndigande Vid extra bolagsstämma i Nicoccino Holding den 14 mars 2014 beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och nya affärsmöjligheter. Om nyemission sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kursen vara marknadsmässig och antalet nyemitterade aktier får inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget ( ). Handelsplats Nicoccino Holding har ansökt om och erhållit godkännande för upptagandet till handel av Bolagets aktier på NASDAQ OMX First North. Första handelsdag på First North är den 30 juni Bolagets aktie kommer att ha kortnamnet NICO. Därutöver har Nicoccino Holding emitterat teckningsoptioner till anställda i koncernen. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 5 juni

17 Aktiekapitalets utveckling Aktiekapitalet i Nicoccino Holding har sedan Bolaget bildades 2013 förändrats i enlighet med vad som framgår av nedanstående tabell. Åtgärd Förändring aktiekapital (kr) Ack. aktiekapital (kr) Förändring antal aktier Ack. antal aktier Kvotvärde (kr) Bolagsbildning (2013) ,00 Split (2013) ,05 Apportemission (2014) , ,05 Nyemission (2014) , ,05 Aktieägare I tabellen nedan redovisas Nicoccino Holdings tio största aktieägare per den 23 maj Nicoccino Holding hade den 23 maj 2014 ca aktieägare. Aktieägare Antal aktier Ägarandel Nordea Luxemburg för kunders räkning ,8% Handelsbanken Luxemburg för kunders räkning ,8% Fredrik Hübinette ,1% UBS för kunders räkning ,1% Förvaltningsaktiebolaget Hummelbosholm ,2% Bank Morgan Stanley för kunders räkning ,9% North Lake Invest AB ,1% Fredrik Sjöö ,1% Peter Åsberg ,1% Mexor i Skellefteå AB ,0% Övriga ,8% Summa: % 17

18 Styrelse och ledande befattningshavare Styrelse Nicoccino Holding AB:s styrelse består av fyra ledamöter. Styrelsens arbete leds av dess ordförande. Till styrelsens ordförande utgår ett årligt styrelsearvode om kronor och till de två övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ett årligt styrelsearvode om kronor per ledamot. Erik Nerpin Styrelseordförande. Född 1961 Utbildning: Jur kand, Uppsala Universitet, LL.M. International Banking Law, Boston University Huvudsaklig sysselsättning: Advokat Övriga pågående uppdrag inkluderar: Styrelseordförande i Cassandra Oil AB, Kancera AB och WYA Holding AB. Styrelseledamot i Diamyd Medical AB, Header Compression Sweden Holding AB, Aqeri Holding AB, AB Igrene, Blasieholmen Investment Group AB, Otirol Art AB samt svenska dotterbolag till Lundin Mining Corporation och Coastal Contacts Inc. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar: Styrelseordförande i Factum Electronics AB (till 2013) Aktieinnehav per : Optionsinnehav: 0 Övriga pågående uppdrag: Torbjörn Kemper Styrelseledamot. Född 1969 Utbildning: Handelshögskolan i Göteborg Huvudsaklig sysselsättning: Försäljningsdirektör Henkel Sverige Inga pågående eller avslutade uppdrag Aktieinnehav per : Optionsinnehav: 0 Johan Thorell Styrelseledamot. Född 1970 Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm Huvudsaklig sysselsättning: Verksam inom fastighetssektorn. Övriga pågående uppdrag inkluderar: Styrelseordförande i gamefederation svenska AB och Hållsta Fastighetsutveckling AB. Styrelseledamot i AB Sagax, Cassandra Oil AB, Oscar Properties Holding AB, Delarka Holding AB, Kallebäck Property Investors AB, Hemsö Fastighets AB och Tagehus Holding AB. Styrelseledamot och VD i Gryningskust Holding AB. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar: Din Bostad Sverige AB (till 2009), HQ AB (till 2011), Tord Blomquist AB (till 2009), Vinovo AB (till 2010), Rindi Energi AB (till 2014) och Locellus AB (till 2009, även VD). Aktieinnehav per : (genom bolag) Optionsinnehav: 0 Michel Bracké Styrelseledamot och VD Född 1963 Utbildning: Harvard Business School Alumni Master Degree Applied Arts Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Urbanista AB och MRM Advice AB Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Dicota Holding AB och verkställande direktör i OSM Holding AB. Aktieinnehav per : Optionsinnehav:

19 Ledning Michel Bracké Styrelseledamot och VD Se ovan Fredrik Hübinette CTO Född 1969 Utbildning: Kemi och ekonomi vid Uppsala Universitet Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i Rätt Skor i Uppsala AB Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i ACQ Medical AB (till 2009 då bolaget försattes i konkurs). Styrelseledamot i FFT Medical AB (till 2011) och i Uppsalagruppen Medical AB (till 2011) Tidigare erfarenheter: Marknadschef Orexo Aktieinnehav per : Optionsinnehav: 0 Hans Richter Finansdirektör på konsultbasis Född 1949 Utbildning: MBA Uppsala Universitet; Fil Kand från Stockholms Universitet Övriga pågående uppdrag: Ordf i Magelhusen AB, Hela Sveriges Assistans AB, Anti-Snore Sweden AB, ledamot i Icehotel AB, Gällöfsta Utbildning och Konferens, Professionell Ägarstyrning AB. Tidigare styrelseuppdrag: Ordf i IPQ IP Specialists AB, ID-Entity AB, Zuera AB, ledamot i Vivaldi AB, COOD Investments AB Tidigare erfarenheter: Styrelseproffs och CFO for hire Aktieinnehav per : 0 Optionsinnehav: 0 Anna Blom Director, Operations Född 1978 Utbildning: Berghs School of Communication Tidigare erfarenheter: Aktieinnehav per : Optionsinnehav: Director Operations OSM Claes Fredlund Director, Business Development Född 1980 Utbildning: Civil Ing. Industriell Ekonomi, Lund Tidigare erfarenheter: Director Operations OSM Aktieinnehav per : Optionsinnehav: Övrig information om styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare avseende förhållanden sedan den 1 januari 2009 Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare, med undantag för vad som redovisas nedan, har varit inblandad i konkurs eller likvidation (när fråga varit om obestånd) i egenskap av styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Fredrik Hübinette var styrelseledamot och verkställande direktör i ACQ Medical AB ( ), som försattes i konkurs den 13 mars Konkursen avslutades den 2 juli Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål. Inte heller har någon anklagelse och/eller sanktion utfärdats av myndighet eller yrkessammanslutning mot någon av dessa personer. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag. Ingen av styrelse- 19

20 ledamöterna eller de ledande befattningshavarna är berättigad till några förmåner i samband med upphörande av uppdrag som styrelseledamot eller ledande befattningshavare (utöver vad som följer av bestämmelser i de ledande befattningshavarnas anställningsavtal om anställningsförmåner under uppsägningstid). Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några familjeband med någon annan av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna. Bolaget är inte medvetet om några intressekonflikter mellan styrelseledamöters eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot Bolaget och sådan styrelseledamots eller sådan ledande befattningshavares privata intressen och/eller andra skyldigheter. Samtliga ledamöter tillträdde 2014 utom Erik Nerpin som tillträdde Revisor Auktoriserade revisorn Hans Brorsson, född 1959, är revisor i Nicoccino Holding och dess dotterbolag. Aktieinnehav per : 0 Optionsinnehav: 0 optioner. 20

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Pressrelease

Pressrelease INNEHÅLL VD har ordet 3 Finansiell översikt med resultaträkning 4 Bolagets balansräkning Bolagets kassaflöde Kommentarer till den finansiella utvecklingen 5 6 7 Aktiekapital och ägarförhållanden 8 Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014. NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014. NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 Q3 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 2/15 Delårsrapport januari september 2014 TREDJE KVARTALET 1 JULI 30 SEPTEMBER 2014 Koncernens omsättning under det

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 2/14 Delårsrapport januari - juni 2014 ANDRA KVARTALET 1 APRIL 30 JUNI 2014 Koncernens omsättning under det andra kvartalet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. JANUARI MARS 2015 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604

DELÅRSRAPPORT. JANUARI MARS 2015 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 Q1 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 2/16 Delårsrapport januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2015 Koncernens omsättning under det första kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 ELLEN AB Danderyd den 19 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 JANUARI DECEMBER 2008 Bolagets intäkter uppgick under året till 8 402 ( 5 697) KSEK. Under andra halvåret

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fundior AB (publ) 556695-0100 Bokslutskommuniké 2009 1 januari - 31 december 2009 Fundior AB (publ) FO-nummer: 556695-0100 22 februari 2010 Helåret 2009 - Nettoomsättning var 1,9

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016 DUBBLERAD OMSÄTTNING OCH FÖRSTA KVARTALET MED POSITIVT RESULTAT FÖRSTA KVARTALET 2016 (JANUARI

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport. 1 januari-31 mars 2017

Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport. 1 januari-31 mars 2017 Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport 1 januari-31 mars 2017 1 Delårsrapport Klariakoncernen 1 januari - 31 mars 2017 Första kvartalet 2017, 1 januari 31 mars Nettoomsättning 0 Mkr (0 Mkr) FoU-kostnader

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 december 2015 Perioden 1 september 2015 31 december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

XBT Provider AB (publ)

XBT Provider AB (publ) Delårsrapport för XBT Provider AB (publ) För perioden 2016-01-01-2016-06-30 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr 2016-06-30 2015-12-31 delår helår Nettoomsättning 884

Läs mer

Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport. 1 januari-30 juni 2017

Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport. 1 januari-30 juni 2017 Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport 1 januari-30 juni 2017 1 Delårsrapport Klariakoncernen 1 januari - 30 juni 2017 Klariakoncernen 1 apr-30 juni 1 jan-30 juni 1 jan-31 dec tkr (om ej annat anges)

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen 13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2008-07-01 2008-09-30 1(14) Delåret juli 2008 - september 2008 i sammandrag Influensaprojektet fortskrider enligt plan. Patent på Bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), , 1 september augusti 2014.

Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), , 1 september augusti 2014. Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2013 31 augusti 2014. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 5 076 KSEK (-4 063). Resultat efter finansiella poster 5 064 KSEK (-3.997).

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer