Katalog över allmänna tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katalog över allmänna tjänster"

Transkript

1 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för näringsliv Interchange of Data between Administrations Programme IDA:s katalog över allmänna tjänster

2 Europaparlamentet och Ministerrådet har i beslut Nr 1720/1999/EG av den 12 juli 1999 valt att anta en rad insatser och åtgärder för att säkerställa driftskompatibilitet och tillträde till transeuropeiska nät för elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar (IDA). I beslutet definieras en "allmän tjänst" som tillhandahållande: de funktioner i telematiknät som uppfyller allmänna användarkrav, såsom datainsamling, dataspridning och datautbyte samt säkerhet. Egenskaperna hos varje tjänst skall klart specificeras och kopplas till en garanterad kvalitetsnivå. Det här dokumentet beskriver den nuvarande katalogen över IDA:s allmänna tjänster. Dessa tjänster följer modellen för IDA:s interoperabilitetspyramid, som illustrerar IDA:s metod: Utveckling av olika tillämpningar (projekt) Stöd Samstämning av innehållet Urval och anpassning av allmänna tjänster IDA:s interoperabilitetspyramid Användning av nätverksinfrastruktur För närvarande tillhandahåller IDA tre allmänna tjänster (TESTA, CIRCA och PKICUG), samt ett samverkande ramverk Strukturella Riktlinjer som ska stödja implementeringen av de projekt av gemensamt intresse som inbegriper ett allmänt informationsutbyte de europeiska länderna emellan. TESTA har hand om själva överföringen av information, CIRCA hanterar informationen och PKICUG sköter säkerheten. TESTA erbjuder ett IP-baserat stamnät (backbone) som tillhandahåller telekommunikationstjänster på Eurodomain-nivå, CIRCA erbjuder en förvaringsplats för dokument och ett verktyg för grupparbete för att kunna hantera innehavet av information om IDA-projekten och PKICUG bidrar med en säker åtkomst till webbaserade förvaringsplatser (dvs identifiering av klienter och servrar, samt sekretess vid informationsutbytet). De Strukturella Riktlinjerna utgör ett ramverk för upprättandet av dessa tjänster, en struktur för de användare som vill samarbeta genom IDA-projekt, samt allmänna råd rörande möjligheten till samverkan mellan dessa tjänster och medlemsländernas nationella tillämpningar. Närmare information om IDA och tjänsterna som beskrivs i denna katalog finns att tillgå på följande adress: 2 IDA Katalog över allmänna tjänster

3 TESTA VAD ÄR TESTA? TESTA erbjuder europeiska förvaltningar en plattform för förenade telekommunikationer. TESTA förenklar utbytet av information samtidigt som det garanterar utförandet, tillgängligheten och säkerheten av utbytet med en kvalitetsnivå som inte finns att tillgå i andra nätverk. TESTA följer den så kallade domänmodellen definierad i IDA:s Strukturella Riktlinjer: varje aktör ansvarar för den del av nätverket som ligger under hans eller hennes område. IDA tillhandahåller EuroDomain som sammanbinder nationella, regionala och lokala nätverk. VILKA TJÄNSTER KAN TESTA ERBJUDA? TESTA tillhandahåller telekommunikationstjänster för administrativa informationsutbyten. Dessa är organiserade kring ett europeiskt stamnät tillhandahållet av GlobalOne. Detta är den så kallade EuroDomain, som är avskiljt och skyddat från det publika Internet. EuroDomain: är avsett för den offentliga sektorns kommunikation inom Europa och ger tillträde till ett större antal europeiska förvaltningar än något privat nätverk; fungerar med en hastighet som gör att det kan användas till realtidstillämpningar; skyddar lokal domänsekretess genom att systematiskt översätta nätverksadresser vid varje accesspunkt; fungerar enligt en klar och tydlig IPadressplan som är organiserad geografiskt och hanterar ett särskilt adressintervall som inte kan dirigeras från Internet; har en inbyggd redundans för routning och tillgångsgaranti, samt nätverksövervakning och system som förhindrar säkerhetsincidenter; tillhandahåller informationssekretess med hjälp av kryptering och andra skyddande åtgärder, både vad gäller stamnätet och på lokal nivå; uppmuntrar integration av nätverkstjänster med IDA:s andra tjänster, såsom IDA:s PKI Public Key Infrastructure (öppennyckelinfrastruktur) och stödverktyg för grupparbeten (CIRCA); det hela styrs av en kontraktsbunden ansvarspart: IDA. Tillträde till EuroDomain kan upprättas för bandbredder från 64 Kbits till 34 Mbits. TESTA erbjuder även nätverksrelaterade tjänster såsom: Tjänster för domännamn; Tjänster för vidarebefordring av ; Informationsslussar (gateways). HUR MAN KAN BEGÄRA TESTA-TJÄNSTER Proceduren för att få tillgång till tjänsterna är enkel. Intresserade parter ska meddela sitt intresse till IDA-enheten och ange vilka instanser man vill ska ha tillgång till TESTA, vem man vill kommunicera med, samt vilken typ av tjänst man är intresserad av. Information som visar att kommunikationen ska ske på laglig basis måste också bifogas så att IDA kan kontrollera lämplighet. adressen är: IDA kommer sedan att ta nationella nätverkssamordnare till hjälp för att finna lämpliga implementeringsalternativ. Såvida ingen skälig anledning ges, kommer man att föredra att etablera förbindelser genom nationella administrativa nätverk. I mycket speciella fall kan man göra direktlänkar till TESTA tillgängliga, men det går bara att betala för dessa under ett års tid. NÄRMARE UPPLYSNINGAR För allmän information om TESTA, se IDA:s website: Ytterligare information, bland annat rörande TESTA:s adressplan, DNS-tjänster, funktionen för vidarebefodring av och webgränssnitt, kan fås på begäran från IDA-enheten ( IDA Katalog över allmänna tjänster 3

4 CIRCA VAD ÄR CIRCA? CIRCA ( Communication and Information Resource Centre Administrator Förvaltare av kommunikations- och informationscenter) är en webbaserad miljö, som tillhandahåller onlinetjänster. CIRCA erbjuder en gemensam virtuell plats för arbetsgrupper och nätverk och gör det möjligt att på ett effektivt och säkert sätt dela resurser och dokument. CIRCA:s tjänster är tillgängliga för användare inom statlig förvaltning. De finns att tillgå via Internet och även via TESTA. CIRCA är organiserat kring intressegrupper och är med andra ord en avskild arbetsplats för människor som behöver samarbeta med gemensamma uppgifter, samt uppnå gemensamma mål. Trots att varje grupp har tillgång till samma uppsättning funktioner, är miljön fullt anpassningsbar till varje given intressegrupp och informationen är begränsad till medlemmarna i en viss specifik grupp. VILKA TJÄNSTER TILLHAN- DAHÅLLER CIRCA? CIRCA tillhandahåller tjänster för såväl management och grupparbete, som kundsupport. MANAGEMENTTJÄNSTER Intressegrupper: CIRCA är organiserat kring Intressegrupper (I/G) och är med andra ord en avskild arbetsplats för en grupp människor som har gemensamma arbetsuppgifter och som behöver uppnå gemensamma mål. Miljön är fullt anpassningsbar till varje given I/G och informationen som finns att tillgå är begränsad till medlemmarna i den specifika intressegruppen. Användargrupper: Medlemmarna i en arbetsgrupp innehar vanligtvis olika roller, såsom ordförande, medverkande, sekreterare och medlem. CIRCA erbjuder möjligheten att skapa sådana roller genom att tillhandahålla olika användarrättigheter och på det viset anpassa medlemmarnas rättighet till viss information, samt till olika funktioner och arbetssätt inom I/G:n. En särskild användargrupp, ledaren, är garanterad extra privilegier vad gäller administration, styrning och anpassning av I/G:n. Administration : CIRCA tillhandahåller fullständig fjärrstyrning vad gäller anvisningar för användarrättigheter, konfiguration, samt anpassning utifrån varje intressegrupp. TJÄNSTER FÖR GRUPPARBE- TEN Bibliotek: Dokument förvaras i fullt anpassningsbara avdelningar och underavdelningar. Mångspråkigt stöd, översättningskontroll, samt underrättelse via om tillgång till olika dokument finns tillgängliga. Dokumenten kan laddas upp, läsas och laddas ner online, eller skickas med . Register: Hantering av medlems- och kontaktlistor. Kommunikationsforum: En plats för annonser, möten, programmeddelanden och listor över deltagare, som även fungerar som ett diskussionsforum. Nyhetsgrupper: Diskussionsforum för intressegruppernas medlemmar. gränssnitt, med bland annat en underrättelsefunktion via . Säkerhet: Extra säkerhet kan införas utöver det klassiska lösenordet, dvs användning av SSLkryptering och/eller särskilda certifikat (se IDA:s PKI-tjänster). Sökning: Flerspråkig sökning efter alla de typer av dokument som kan passa en Intressegrupp. KUNDSUPPORTTJÄNSTER CIRCA tillhandahåller även kundsupporttjänster. Dessa inkluderar: Demonstrationer och kundspecifika konsulttjänster; Utbildning och dokumentation; Helpdesk. HUR MAN KAN BEGÄRA CIRCA-TJÄNSTER Begäran skickas till följande adress: NÄRMARE INFORMATION Ytterligare information om CIRCA finns att tillgå på: 4 IDA Katalog över allmänna tjänster

5 PKICUG VAD ÄR PKICUG? PKI står för Public Key Infrastructure (Öppennyckel-infrastruktur). PKICUG består av organisatoriska åtgärder och tekniska verktyg som bidrar till att skapa och bevara en tillförlitlig miljö för informationsutbyte över nätet. Projektet PKI för slutna användargrupper (PKICUG The Public Key Infrastructure for Closed User Groups) lanserades I projektet ingår en certifikatsutfärdare, CA (Certification Authority), som finns till för medlemmar i IDA-projekt av gemensamt intresse, så att informationsutbyten kan ske säkert på elektronisk väg mellan medlemsländerna och med den Europeiska kommissionen. Projektet har tilldelats Alcatel, i samarbete med Global- Sign som har rollen som certifikatsutfärdare. IDA:s PKI tillhandahåller för närvarande elektroniska certifikat till servrar och användare så att de kan identifiera varandra. PKIprojektet är utformad för slutna användargrupper och gör det möjligt för deltagare att bevisa att deras identitet är äkta då de behöver tillgå webbaserade databanker. Den säkrar (dvs krypterar) även information när denna laddas upp/ner till/från webplatser. Alla applikationer som använder en infrastruktur som kan utnyttja X.509 certifikat kommer att kunna använda IDA:s PKI. Certifikat utfärdade av IDA:s PKI för att användas inom en sluten användargrupp kan också användas inom andra områdesprojekt förutsatt att administratörer för de andra nätverken samtycker. Certifikaten kan även, efter att ha undergått teknisk validering användas för säker mailkorrespondens (dvs anpassade till S/MIME- protokollet). VILKA TJÄNSTER TILLHAN- DAHÅLLER PKICUG? IDAs PKICUG tillhandahåller följande tjänster: Serverautentisering, dvs en garanti till användare att de tillgår den korrekta servern och inte en falsk sådan (denna typ av situation kallas maskerad ); Klientautentisering, dvs en garanti att servern kan bevisa användarens identitet, så att det inte kan röra sig om någon som låtsas vara användaren; Sekretess, dvs den information som utbyts krypteras med hjälp av en nyckel som bara användaren och servern känner till. Dessa tjänster kan tillhandahållas genom att programmen använder SSL-protokollet. SSL står för Secure Socket Layer och används tillsammans med TCP (Transport Control Protocol) för att etablera säker punkt-till-punktkommunikation. De flesta vanliga webservrar och klienter (webläsare) använder SSL för att göra webförbindelserna säkra med hjälp av asymmetrisk krypterinsteknik. Allt som krävs för att söka och erhålla ett certifikat är en dator med en standardwebläsare som kan hantera SSL-protokollet, samt internetanslutning och tillgång till . (Observera att det inom en snar framtid är tänkt att PKI också kommer att kunna tillgås via TESTA). För en säkrad mailkorrespondens, måste webläsaren kunna hantera S/MIME-formatet. IDA:s PKI kommer att fungera med de vanligaste programmen såsom Netscape (från version 3) och Internet Explorer (från version 3.02). Emellertid, rekommenderas de senaste versionerna vad gäller webläsare, fördelaktligen sådana som möjliggör 128-bitars kryptering, eftersom dessa är mer användarvänliga vad gäller säkerhetshanteringen. Det allmänna tillvägagångssättet för att erhålla ett certifikat ser ut på följande vis: 1. Användaren tar kontakt med Certifikatsutfärdaren (CA Certification Authority) och sänder en begäran om att få ett certifikat; 2. Registreringsenheten (RA Registration Authority) och användaren utbyter nödvändig information för att kontrollera användaridentitet och certifikatsansökans rättmätighet. Alternativt kan en lokal registreringsenhet (LRA) kontaktas för att försäkra att användaren verkligen har rätt till ett certifikat. Information utbyts för att etablera användarens identitet och denna process kan variera mellan olika projekt inom olika områden; 3. RA (möjligt med hjälp av LRA) godtar eller avslår ansökan. Om ansökan godtas kommer RA att registrera detta på CA-servern; 4. Om ansökan godtas utformar CA ett publikt certifikat till användaren (certifikatssinnehavaren) och informerar användaren var och hur denne kan få tillgång till det (vanligtvis genom att ladda ner det från CA:s server). Användaren laddar ner sitt certifikat och verifierar att det fungerar med den privata nyckeln i det med webläsaren genererade nyckelparet; 5. Behövande parter laddar ner publika certifikat från CA:s adressregister enligt behov. IDA Katalog över allmänna tjänster 5

6 Hårdvara för att generera signaturer Register System för hantering av certifikat Kö Certifikatutfärdare (GlobalSign) Begäran om certifikat 1 4 Nerladdning av certifikat (användning) Godkännande eller avslag Nerladdning av certifikat (godkännande) 5 Verifiering av användaridentitet 3 2 Certifikatsinnehavaren (slutanvändaren) RA Behövande part (slutanvändaren) LRA ANVÄNDARENS KRAV Användare är självfallet ansvariga att bedöma huruvida IDA:s PKI motsvarar deras krav på autentisering, integritet och sekretess. Följaktligen, görs en undersökning av användarens krav, för att fastställa dennes säkerhetsbehov och garantera att IDA:s PKI är lämpad för de begärda säkerhetstjänsterna, innan certifikaten utfärdas till en viss sektor. Den här korta undersökningen gör det också möjligt att fastställa eventuella krav, som är specifika för projekt inom en viss sektor. Dessa krav kan komma att kräva ytterligare tjänster (t.ex. inom området för registrering av användare), som inte ingår i PKI:s allmänna tjänsterepertoar. STANDARDER Enligt Beslut 1720/1999/EG (IDA:s beslut för interoperabilitet) ska IDA:s PKI fungera i enlighet med relevanta standarder och allmänt tillgängliga specifikationer (t.ex. öppna internetstandarder och specifikationer), för elektroniska certifikat och tjänster för säkerhet (såsom sekretess) som tillhandahålls av SSL- och S/MIME-protokollen. I takt med att PKI utvecklas för att möta nya behov inom företagsvärlden (t.ex. elektroniska signaturer, tillämpningar som möjliggör ett säkert mailsystem, samverkan mellan nationella PKI etc), kommer även framtida nya tjänster att vara anpassade till relevanta standarder och specifikationer. Avsikten är att införandet av säker och elektroniska signaturer ska, då detta krävs, rätta sig efter kraven satta av Direktiv 1999/93/EC. (Detta undersöks för närvarande i ett pilotprojekt. När resultaten från detta projekt blir kända kommer IDA:s PKI att modifieras, om så behövs, för att tillgodose dessa krav.) Det är också menat att IDA:s PKI ska tillgodose kraven som ställs på utbyte av information som inte får passera EU:s gränser; något som för närvarande undersöks av Rådets generalsekretariat och Kommissionen. HUR MAN KAN BEGÄRA PKICUG-TJÄNSTER Potentiella PKICUG-användare bör kontakta IDA direkt. adressen är: NÄRMARE INFORMATION Närmare information om IDA:s PKICUG, bland annat en överblick över IDA:s PKI, en PKI FAQ, metodiken för PKI-användning och resultaten från det relaterade SecLeg-projektet, finns att tillgå på begäran från IDA-enheten ( samt på sidan Reference legal and security practices på IDA:s website: 6 IDA Katalog över allmänna tjänster

7 Strukturella riktlinjer VAD INNEBÄR IDA:S STRUKTURELLA RIKTLINJER (ARCHITECTURE GUIDELINES AG)? IDA:s strukturella riktlinjer beskriver koncepten och referenserna för införandet av tjänster inom Europa som är konstruerade enligt en väldefinierad gemensam struktur. Strukturen utgör grunden för en europeisk infrastruktur som ska göra det möjligt att utbyta information på ett enkelt och säkert sätt och garantera att en samverkan inom och emellan olika administrativa sektorer och även mellan privata sektorer och medborgarna blir praktiskt genomförbar. VAD KAN AG BIDRA MED? De strukturella riktlinjerna bidrar med allmänna beskrivningar och tekniska referenser för en rad tjänster, bland annat för nätverksstyrning och överföring såsom IP-tjänster -, tillämpningstjänster såsom meddelandeoch EDI-tjänster -, liksom tjänster för säkerhet, support och register. På grund av teknologins snabba utveckling måste de strukturella riktlinjerna uppdateras regelbundet för att hålla jämna steg med utvecklingen av mjuk- och hårdvara, samt med den volatila marknaden och trender. Underhållet av AG är en kontinuerlig process: sektorernas användarkrav samlas ständigt upp och sammanställs. En årlig översyn av den tekniska handboken, tillsammans med en ingående undersökning av de allmänna koncepten som används, är en garant för att de strukturella riktlinjerna speglar aktuell teknologi, marknadstrender och förvaltningars ständigt nya behov. En stor spridning av AG i olika sektorer och i medlemsländerna främjar införandet av goda lösningar, samt möjligheten att ta efter de tillämpningar som utvecklas. NÄRMARE INFORMATION Riktlinjerna består av tre dokument, del I Allmän orientering, del II Teknisk Handbok, del III Ordförteckning. I del I ges allmän information om de strukturella principer som är tänkta att användas i projekt i praktiken. I del II, där en mer ingående orientering ges, refererar man till de tekniska specifikationer som krävs för projekten. Del III består av en lista med referenser, en ordförteckning över särskilda termer och en lista över förkortningar. Den senast godkända versionen (5.3, 2001) finns tillgänglig på: IDA Katalog över allmänna tjänster 7

8 IDA är ett strategiskt initiativ som drivs av Europeiska kommissionen. Genom att använda ny utveckling inom IT och kommunikation vill man på elektronisk väg göra snabba informationsutbyten möjliga mellan medlemsländernas administrationer. Målsättningen är att förbättra beslutsfattandet inom unionen, förenkla hanteringen av den inre marknaden, samt göra det möjligt att snabbare införa nya åtgärder. Kontaktpersoner för IDA:s allmänna tjänster TESTA Bernhard Schnittger Pieter Wellens CIRCA Christian Devillers PKICUG Fredrik Olsson Hector Strukturella riktlinjer Gavino Murgia Ytterligare information om IDA finns att tillgå på IDA:s webplats:

Modul 3 Föreläsningsinnehåll

Modul 3 Föreläsningsinnehåll 2015-02-03 2015 Jacob Lindehoff, Linnéuniversitetet 1 Modul 3 Föreläsningsinnehåll Vad är ett certifikat? Användningsområden Microsoft Certificate Services Installation Laboration Ingår i Klustringslabben

Läs mer

IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG. och TEKNIKER. Interchange of Data between Administrations EUROPEISKA KOMMISSIONEN

IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG. och TEKNIKER. Interchange of Data between Administrations EUROPEISKA KOMMISSIONEN Interchange of Data between Administrations EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV INTERCHANGE OF DATA BETWEEN ADMINISTRATIONS PROGRAMME IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG och TEKNIKER

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Säker e-kommunikation 2009-04-22

Säker e-kommunikation 2009-04-22 Säker e-kommunikation 2009-04-22 Leif Forsman Logica 2008. All rights reserved Agenda - Inledning - Bakgrund och historik - Vilka risker och hot finns? - Vilka säkerhetslösningar finns det för att skydda

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

Beställning av certifikat v 2

Beställning av certifikat v 2 Beställning av certifikat 1 (6) Dnr 2014/1651 2015-01-20 Beställning av certifikat v 2 2 (6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Undvik vanliga problem:... 3 Skapa en Certificate Sign Request (CSR)...

Läs mer

EIT060 Datasäkerhet - Projekt 2. Jacob Ferm, dt08jf0 Johan Paulsson, dt08jp8 Erik Söderqvist, dt08es8 Magnus Johansson, dt08mj9 26 februari 2011

EIT060 Datasäkerhet - Projekt 2. Jacob Ferm, dt08jf0 Johan Paulsson, dt08jp8 Erik Söderqvist, dt08es8 Magnus Johansson, dt08mj9 26 februari 2011 EIT060 Datasäkerhet - Projekt 2 Jacob Ferm, dt08jf0 Johan Paulsson, dt08jp8 Erik Söderqvist, dt08es8 Magnus Johansson, dt08mj9 26 februari 2011 Innehåll 1 Introduktion 1 2 SSL 1 2.1 Anslutningsprocessen.........................

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Emilie Lundin Barse Informationssäkerhetsdagen 2007, Karlstad 1 Om mig och Combitech Informationssäkerhetskonsult på Combitech Stationerad på Karlstadskontoret

Läs mer

Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC?

Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC? Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC? SSNF:s Årskonferens den 22 mars 2012 Linköping Erika Hersaeus Nätsäkerhetsavdelningen Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Agenda Vad är IPv6? Varför IPv6?

Läs mer

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(9) SAMVERKANSSPECIFIKATION för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Introduktion...3 2 Identifikation av parterna...4 2.1

Läs mer

Probably the best PKI in the world

Probably the best PKI in the world Probably the best PKI in the world Agenda TLS kort repetition Server- vs klient-autentisering Var passar PKI in i TLS? Asymmetrisk vs symmetrisk kryptering Vad är PKI Publik CA vs Privat CA Trust store

Läs mer

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Per.Furberg@Setterwalls.se Per Furberg advokat Sekreterare/expert i olika utredningar 1988 1998 http://www.setterwalls.se F.d. rådman

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

DNSSEC och säkerheten på Internet

DNSSEC och säkerheten på Internet DNSSEC och säkerheten på Internet Per Darnell 1 Säkerheten på Internet Identitet Integritet Oavvislighet Alltså 2 Asymmetrisk nyckelkryptering Handelsbanken 3 Asymmetrisk nyckelkryptering 1 Utbyte av publika

Läs mer

EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL)

EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL) EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL) Kortfattad sammanfattning av EDLocal Under tre års projekttid siktar EDLocal

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Föreläsning 7. DD2390 Internetprogrammering 6 hp

Föreläsning 7. DD2390 Internetprogrammering 6 hp Föreläsning 7 DD2390 Internetprogrammering 6 hp Innehåll Krypteringsöversikt (PKI) Java Secure Socket Extension (JSSE) Säkerhetsproblem 1. Vem är det man kommunicerar med Autentisering 2. Data kan avläsas

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

DNSSec. Garanterar ett säkert internet

DNSSec. Garanterar ett säkert internet DNSSec Garanterar ett säkert internet Vad är DNSSec? 2 DNSSec är ett tillägg i Domain Name System (DNS), som säkrar DNS-svarens äkthet och integritet. Tekniska åtgärder tillämpas vilket gör att den dator

Läs mer

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode communication En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om kryperting, nyckelhantering, och elektroniska certifikat. innehåll communication Det handlar om trygghet och

Läs mer

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster Novi Net handelsbolag Produkter och tjänster 25 november 2008 Sammanfattning Dokumentet innehåller prisuppgifter och information om tjänster och produkter levererade av Novi Net handelsbolag. Samtliga

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva Svenska e-legitimationer och certifikat Wiggo Öberg, Verva Presentation av rapport och förslagets inriktning Historia och bakgrund Målbild Alternativa vägar Förslag Genomförande Frågor, synpunkter och

Läs mer

VGC RA Policy Västra Götalandsregionens Registration Authority Policy intern PKI

VGC RA Policy Västra Götalandsregionens Registration Authority Policy intern PKI 1 VGC RA Policy Västra Götalandsregionens Registration Authority Policy Kontaktperson: Fredrik Rasmusson OID för policy: 1.2.752.113.10.1.2.1.2.1 DOK.NAMN: Västra Götalandsregionens Registration Authority

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Med SAP menas det SAP-bolag som du ingått avtal om Tjänsten med.

Med SAP menas det SAP-bolag som du ingått avtal om Tjänsten med. Servicenivåprogram för Ariba Cloud Services Tjänstens tillgänglighetsgaranti Säkerhet Övrigt 1. Tjänstens tillgänglighetsgaranti a. Tillämpning. Tjänstens tillgänglighetsgaranti avser den tillämpliga Lösningen.

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Direct Access ger dig möjlighet att nåinternaresurservarduänbefinnersig Men hur fungerar tekniken bakom den välpolerade ytan?

Direct Access ger dig möjlighet att nåinternaresurservarduänbefinnersig Men hur fungerar tekniken bakom den välpolerade ytan? WINDOWSdig Tekniken bakom Direct Access Så kopplar pl du upp g med Direct Access Direct Access Bakom kulisserna på Direct Access ger dig möjlighet att nåinternaresurservarduänbefinnersig resurser sig.

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

EIT060 Datasäkerhet - Projekt 2. Jacob Ferm, dt08jf0 Johan Paulsson, dt08jp8 Erik Söderqvist, dt08es8 Magnus Johansson, dt08mj9 26 februari 2011

EIT060 Datasäkerhet - Projekt 2. Jacob Ferm, dt08jf0 Johan Paulsson, dt08jp8 Erik Söderqvist, dt08es8 Magnus Johansson, dt08mj9 26 februari 2011 EIT060 Datasäkerhet - Projekt 2 Jacob Ferm, dt08jf0 Johan Paulsson, dt08jp8 Erik Söderqvist, dt08es8 Magnus Johansson, dt08mj9 26 februari 2011 Innehåll 1 Introduktion 1 2 SSL 1 2.1 Anslutningsprocessen.........................

Läs mer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer P@L, Procurement at Lantmännen, är sättet som vi hanterar inköp av indirekt material och tjänster på Lantmännen Indirekt material

Läs mer

Icke funktionella krav

Icke funktionella krav 1 (9) Underskriftstjänst Svensk e-legitimation 2 (9) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Tillgänglighet och kapacitet... 3 2.1 Svarstider... 3 3 Administrativ säkerhet... 4 3.1 Policy och regelverk... 4 3.1.1

Läs mer

Ansökningsformulär för e-ansökan

Ansökningsformulär för e-ansökan 1 (5) Ansökningsformulär för e-ansökan Det ansökande företaget godkänner/samtycker till följande: Att ta del av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter Att ta del av och följa Tandvårds- och

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Grunderna i PKI, Public Key Infrastructure

Grunderna i PKI, Public Key Infrastructure Grunderna i PKI, Public Key Infrastructure Christer Tallberg ctg07001@student.mdh.se Philip Vilhelmsson pvn05001@student.mdh.se 0 Sammanfattning I och med dagens informationssamhälle finns ett stort behov

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

E-legitimationer - en ofantlig angelägenhet

E-legitimationer - en ofantlig angelägenhet E-legitimationer - en ofantlig angelägenhet Christer Haglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting christer.haglund@skl.se Sammanhållen e-förvaltning en väg in Kurator

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Systemkrav. Åtkomst till Pascal

Systemkrav. Åtkomst till Pascal Systemkrav Åtkomst till Pascal Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Operativsystem, webbläsare och Net id... 3 3. Net id (Gäller enbart för SITHS-kort)... 6 4. Brandväggar (Gäller enbart för SITHS-kort)...

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service for Continuous Access utförs

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Idrotten och PersonuppgiftsLagen (PuL)

Idrotten och PersonuppgiftsLagen (PuL) Idrotten och PersonuppgiftsLagen (PuL) BAKGRUND PersonuppgiftsLagen (PuL) har tillkommit för att skydda den enskilde individen mot oönskad exponering av personrelaterade uppgifter på bland annat internet.

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret 2011-11-08 1 (6) Tillväxtavdelningen Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret Från och med 1 januari 2012 kommer SUS ersättas av ett gemensamt utsläppsrättsregister

Läs mer

Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia

Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia Upphandlingssystem och IT-säkerhet Britta Johansson Sentensia 1 Säkerhetsfrågor i fokus dagligen 2 IT-säkerhet i upphandlingssystem Deltagare presenterar sig för varandra Myndighet Erfarenhet av elektronisk

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

GTP Info KP 081113. P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com. Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se. 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1

GTP Info KP 081113. P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com. Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se. 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1 GTP Info KP 081113 Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1 GTP - FM Generell Teknisk Plattform En IT-infrastruktur som bl a tillhandahåller

Läs mer

100% FOKUS PÅ KANALFÖRSÄLJNING MARKNADSLEDANDE MARGINALER WHITE LABELLING PÅ FLERA NIVÅER FOKUS PÅ ATT LEVERERA MOLNTJÄNSTER

100% FOKUS PÅ KANALFÖRSÄLJNING MARKNADSLEDANDE MARGINALER WHITE LABELLING PÅ FLERA NIVÅER FOKUS PÅ ATT LEVERERA MOLNTJÄNSTER 100% FOKUS PÅ KANALFÖRSÄLJNING MARKNADSLEDANDE MARGINALER WHITE LABELLING PÅ FLERA NIVÅER FOKUS PÅ ATT LEVERERA MOLNTJÄNSTER INKOMMANDE SPAMFILTRERING INKOMMANDE SPAMFILTRERING STOPPA HOTEN Hoten stoppas

Läs mer

Web Services - förbindelse

Web Services - förbindelse Aktia, SP, POP Versio 1.2 02.05.2014 Tjäntebeskrivning Web Services - förbindelse 2 (13) Innehållsförteckning VERSIOLUETTELO... 3 1 ALLMÄNT... 4 2 WEB SERVICES... 4 2.1 FÖRKORTNINGAR OCH TERMER SOM ANVÄNDS

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Kommunstyrelsen Kommunledning Juridik Inköp IT Ekonomi Kommunala

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

SITHS inloggning i AD

SITHS inloggning i AD SITHS inloggning i AD Inloggning med grafiskt gränssnitt kräver Windows 7 eller Vista Med PassThrough Gina for Windows och NetID version 5.5.0.27 För att logga in i en Windows domän med hjälp av SITHS-kort

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se S Stockholm Skolwebb Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb Innehållsförteckning Säkerhet i Stockholm Skolwebb... 3 Roller i Stockholm Skolwebb... 3 Hur definieras rollerna

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer EBITS 2012-01-09 Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 1 Syfte Syftet med detta dokument är att belysa de risker som finns med olika former av virtuella möten.

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Inbjudan till. kurs om OFTP2

Inbjudan till. kurs om OFTP2 Inbjudan till kurs om OFTP2 Odette File Transfer Protocol 2 torsdagen den 4 december 2014 Scania, Jakobsbergs Konferens & Kursgård, Parkgatan 9 i Södertälje Välkommen att lära Dig mera om OFTP2 protokollet!

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt?

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? sten.arvidson@foreningssparbanken.se Affärer på nätet behöver generella och lättillgängliga lösningar för konsumenterna Idag olika metoder

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

DNSSEC DET NÄRMAR SIG...

DNSSEC DET NÄRMAR SIG... DNSSEC DET NÄRMAR SIG... Lars-Johan Liman, M.Sc. Netnod Internet Exchange Stockholm, Sweden DNSSEC den eviga historien... T-shirt It s done! 1995... TREFpunkt 1999... Kurser i 10+ år...... men vad ska

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

uran: Requesting X11 forwarding with authentication uran: Server refused our rhosts authentication or host

uran: Requesting X11 forwarding with authentication uran: Server refused our rhosts authentication or host Säkerhetsprotokoll och säkra protokoll Kerberos distribuerad authenticering SSL säker överföring SSH icke-distribuerad authenticering Sec säker överföring SET säker betalning 1 Distribuerad autenticering

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

idportalen - Stockholms stads Identifieringsportal

idportalen - Stockholms stads Identifieringsportal Systembeskrivning idportalen - Stockholms stads Identifieringsportal Version 2.25 2004-10-20 Revisionshantering Vernr Datum Notering Ansvarig 2.0 061003 Modifierad version Arne Fredholm 2.1 061016 Mindre

Läs mer

2010-04-18 Gemensamberedning med

2010-04-18 Gemensamberedning med Ståndpunkt i EU-fråga Utkast/Arbetsutgåva Näringsdepartementet 2010-04-18 Gemensamberedning med Trafik Ståndpunkt i frågan om införandet av Infrastrukturregister enligt art 35 i Driftskompatibilitetsdirektivet

Läs mer