Årsredovisning Surgical perfection. For life.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Surgical perfection. For life."

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Surgical perfection. For life.

2 Innehållsförteckning 4 The Surgical Perfection Company 6 Året i korthet 8 VD har ordet 10 STILLEs Vision, affärsidé och strategi 12 Marknad och försäljning 15 Segment Nordic 16 Produktområde instrument 19 Segment Rest of the World 20 Produktområde imagiq 22 Miljö och ansvar 24 Medarbetare och organisation 25 Uppförandekoden 29 STILLEs aktie och ägare 30 Förvaltningsberättelse och ekonomisk översikt 35 Flerårsöversikt 36 Rapport över totalresultat i koncernen 37 Rapport över finansiell ställning i koncernen 38 Koncernens kassaflödesanalys 39 Koncernens förändring i eget kapital 40 Moderbolagets resultaträkning 40 Rapport över totalresultat i moderbolaget 41 Moderbolagets balansräkning 42 Moderbolagets kassaflödesanalys 43 Moderbolagets förändring i eget kapital 44 Noter 59 Undertecknande 60 Revisionsberättelse 61 Styrelse 61 Revisor 62 Ledande befattningshavare 63 Ordlista 63 Kalendarium STILLE imagiq2 är ett unikt operationsbord avsett för kateterkirurgi. Bordet skapar förutsättningar att behandla patienter med lägre röntgenstrålning, bättre röntgenbildkvalitet och med högre vårdeffektivitet. imagiq2 lanserades under 2012 och var drivkraften bakom tillväxten om 44 procent inom produktområde imagiq under STILLE ÅRSREDOVISNING 2012

3 Att STILLE genom åren ansetts som världsledande tillverkare av kirurgiska instrument är allmänt känt. Grunden till detta lades redan av Albert och Max Stille, som var oerhört måna om att dels säkerställa hög kompetensnivå hos medarbetarna, och dels hålla ständig och aktiv kontakt med läkare och kirurger för att utveckla just de instrument som läkarna behövde. Målsättningen var och är än idag att ge patienten den bästa, mest pålitliga och säkra vården. En tradition och ett arv som personalen på STILLE även idag förvaltar med mycket stolthet. STILLE ÅRSREDOVISNING

4 The Surgical Perfection Company STILLE är ett av världens äldsta medicintekniska företag. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer egentillverkade högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord till kirurger världen över. Det har vi gjort i över 170 år. Vi månar om patienten Vår vision är att skapa kirurgisk perfektion, för livet. STILLE utvecklar och tillverkar unika produkter till världens främsta kirurger som möjliggör effektivare och säkrare procedurer, och som dessutom hjälper att minska exponeringen av farlig röntgenstrålning. Genom det skapar vi värden för vården, för patienter och våra aktieägare. Verksamhet STILLE är en internationell koncern, ett av världens äldsta medicinteknikföretag, som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer egentillverkade högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord till ledande kirurger världen över. Det har vi gjort i över 170 år. STILLEs erbjudande består av ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. STILLE har två produktområden Instrument och imagiq. Inom produktområde Instrument erbjuder STILLE en komplett portfölj av handsmidda kirurgiska instrument för all öppen kirurgi med särskilt fokus på rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi samt ortopedisk kirurgi. Instrumenten kännetecknas av den gracila design och unika känsla som har gjort STILLE till en välkänd och uppskattad leverantör bland ledande kirurger världen över. Alla STILLE s instrument säljs med 30 års garanti. Inom produktområde imagiq erbjuder STILLE en ny generation av operationsbord för hjärt- och kärlbaserad kateterkirurgi. imagiq2 lanserades 2012 och är andra generationens operationsbord utvecklad och tillverkad med perfektion av STILLE. Utvecklad med unik True Free Float-teknik för såväl enklare perifera procedurer som mer avancerade abdominella (EVAR) och thorakala minimalinvasiva ingrepp. STILLE erbjuder utöver egentillverkade produkter även produkter från andra välkända och innovativa tillverkare. Genom dessa samarbeten kan STILLE tillhandahålla kompletta produktlinjer med genomgående samma höga krav på funktion och kvalitet. STILLEs produkter tillverkas i bolagets fabrik i Torshälla utanför Eskilstuna. Under 2013 omsatte koncernen 89 MSEK och hade 50 anställda. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL Marknader STILLE har en stark position på de nordiska och japanska marknaderna inom produktområde Instrument. Den underliggande tillväxten drivs av demografiska och socioekonomiska faktorer såsom ökad livslängd och högre välfärd. STILLEs världsmarknadsandel uppgår till mellan en och två procent, men är betydligt högre i det avgränsade segmentet premiuminstrument. Inom produktområde imagiq har STILLE en stark position i Nordamerika och Japan. Den underliggande tillväxten drivs av demografiska och socioekonomiska faktorer men även drivkrafter för minskad strålning, effektivare vård och ökad patientsäkerhet. STILLEs världsmarknadsandel uppgår till cirka 25 procent i de avgränsade marknadssegmenten. 4 STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

5 STILLEs kärnvärden Våra kunder Perfektion Vi arbetar aktivt med förändringar för förbättring. Jag tar personligt ansvar för mina leveranser. Passion Vi möter utmaningar med glädje och känner stolthet i utförandet. Jag visar uppskattning, respekterar mina kollegor och ger konstruktiv feedback. Pålitlighet Vi gör alltid vårt yttersta för att hålla löften och nå våra mål. Jag kommunicerar öppet, rakt och ärligt. STILLEs identitet formas av våra kunder, produkter och tjänster samt av människorna inom företaget, deras värderingar och arbetsmetoder. När människor växer, växer företaget, därför ändrade STILLE 2013 sina kärnvärden för att engagera hela bolaget mot ett enda mål: att växa tillsammans för sina kunder. STILLE ÅRSREDOVISNING

6 Året i korthet Nettoomsättning 89,1 MSEK (88,0) Justerat för valutaeffekter var det en ökning med 5,8 procent. Nettoomsättningen för kvarvarande produktområden ökade med 11 procent. Resultat efter skatt 3,3 MSEK (-1,9) Det förbättrade resultatet är en konsekvens av ökad försäljning, lägre rörelseomkostnader och försäljningen av produktlinje Sonesta och avyttringen av fastigheten. Resultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 4,7 MSEK och exlusive försäljningen av produktionsfastighet och produktområde Sonesta till -3,2 MSEK. Kassaflöde från löpande verksamheten -1,7 MSEK (7,0) Förändringen i kassaflödet från den löpande verksamheten jämfört med föregående år beror i första hand på högre rörelsekapital. 6 Renodling av verksamheten Under året fullföljdes strategin att skapa The Surgical Perfection company och renodla STILLE mot marknaden för kirurgi. Produktlinjen Sonesta avyttrades och STILLE bedrivs nu med två fokuserade produktområden; Instrument och imagiq. Försäljningen inom dessa kvarvarande verksamheter ökade under året med 11 procent till 76,2 MSEK (68,7). Som en funktion av bolagets fokusering och kostnadsanpassning belastades årets resultat med omstruktureringskostnader om totalt 1,5 MSEK. Satsningarna på produkt- och portföljutveckling visar resultat De nya satsningarna på innovation och produktutveckling som inleddes 2012 har gett resultat. Nya STILLE imagiq2 bidrog till att försäljningen inom produktområde imagiq ökade med 44 procent till 33,5 MSEK. Tillväxten drevs av stark underliggande marknadsefterfrågan, ett konkurrenskraftigt produkterbjudande och våra förnyade partneravtal med globala aktörer såsom GE Healthcare, Ziehm Imaging och Philips Healthcare. Under året genomfördes studier som bekräftade att imagiq2 skapar förutsättningar att sänka den farliga röntgenstrålningen i samband med genomlysningsoperationer med upp till 20 procent, relativt konventionella bord. STILLE har därmed satt branschens nya standarder, helt i linje med de internationella myndighetskrav som syftar till att minska de farliga röntgenstråldoserna i vården. STILLEs nya produktportfölj skapar förutsättningar att behandla patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med lägre röntgenstrålning, bättre röntgenbildkvalitet och med högre vårdeffektivitet. STILLE ÅRSREDOVISNING 2013 Fortsatta satsningar på utveckling av Instrumentaffären Under 2012 introducerades STILLEs nya instrumentportfölj med mål att öka bolagets konkurrenskraft, skalbarhet och långsiktig lönsamhet. Portföljen har mottagits väl, dock var marknaden och efterfrågan för kirurgiska instrument svag under året, framförallt ute i Europa, vilket påverkade vårt resultat negativt. STILLEs strategi består i att långsiktigt utveckla instrumentaffären med nya tjänster, produkter och särskilt fokus på marknaden för plastikkirurgi. Under året lanserades ytterligare produkter, och bolaget inledde försäljning av bröst- och ortopediimplantat som utvecklades väl som komplement till instrumentportföljen. Under året tillsattes nya säljorganisationer i Sverige och USA. Fördjupade satsningar på USA-marknaden USA-marknaden står för knappt 40 procent av koncernens omsättning. Under året förstärktes organisationen genom att VD stationerade sig på USA-kontoret för att vidareutveckla säljkanaler för långsiktig tillväxt. Under 2013 ökade försäljningen inom kvarvarande produktområden med 60 procent drivet av ökad direktförsäljning av instrument och ökad efterfrågan för nya imagiq2. Flytt till ny fabrik Under det fjärde kvartalet flyttades produktionen från den snart 70-åriga fabriken i Eskilstuna till nya effektiva lokaler i Torshälla. Flytten skapar förutsättningar att öka volymer och förbättra marginalerna framöver och är en viktig del i vidareutvecklingen av produktområde Instrument. Flytten, omställningen till ny produktionsstrategi och inledande högre kostnader i produktion för nya imagiq2 påverkade bruttomarginalen negativt under året.

7 Bruttomarginalen påverkas negativt Årets resultat påverkades negativt av lägre bruttomarginal under året. Bruttomarginalen påverkades negativt av produktionsomställning och kostnader hänförliga till flytt till nya lokaler, samt på grund av högre kostnader av engångskaraktär inom produktområde imagiq. Under årets fjärde kvartal inleddes ett omfattande program med kraftfulla satsningar för att förbättra bruttomarginalen inom produktområde imagiq, vilket förväntas ge effekt under Ägarbild Antal aktieägare i STILLE uppgick per den 31 december 2013 till (1 290). Väsentliga händelser efter balansdagen STILLE tecknar globalt avtal med Philips Healthcare kring marknadsföring och försäljning Styrelsen föreslår återbetalning till aktieägarna/ utdelning om 1,00 SEK (0) per aktie. Utdelningen är villkorad beslut från Bolagsverket. Ny segmentsindelning Från och med det fjärde kvartalet 2013 rapporterar vi försäljning och bruttomarginaler inom marknadssegmenten Nordic och Rest of the World. Detta med anledning av bolagets renodling och målsättning att ytterligare öka kund- och marknadsfokuseringen. Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % Vinst per aktie, SEK Andel av koncernens omsättning, MSEK 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0, Nordic 2011 Rest of the World STILLE ÅRSREDOVISNING

8 VD har ordet Vi bygger STILLE med Passion, Perfektion och Pålitlighet. Målet är glasklart. Vi skall möjliggöra effektivare och säkrare kirurgiska procedurer och genom det skapa värden för vården, för patienter och våra aktieägare. Bäste aktieägare! Vi antog en ny strategi för drygt två år sedan. I korthet handlade det om att skapa lönsam tillväxt i STILLE genom förnyade satsningar på produkt- och affärsutveckling, genom att utveckla och omstrukturera instrumentaffären mot kirurgiska tillväxtmarknader, samt renodla STILLE med lönsamhetsfokus. Successivt har vi genomfört vår plan. STILLE är nu renodlat med en konkurrenskraftig produktportfölj som vunnit marknadsandelar. Vi har avyttrat produktlinjen Sonesta och skapat The Surgical Perfection Company. Vi har byggt upp nya globala säljkanaler och intensifierat våra marknadssatsningar vilket genererat tillväxt. Kostnadskostymen har sänkts och vi har vänt STILLE till lönsamhet. Vår soliditet har successivt förstärkts och uppgick vid årsskiftet till 66,3 procent vilket föranlett ett förslag från styrelsen att dela ut 1 krona per aktie. Försäljningen inom våra två kvarvarande och fokuserade produktområden; Instrument och imagiq, ökade under året med 11 procent. Året avslutades med en tillväxt i fjärde kvartalet om 36 procent. Årets resultat efter skatt exklusive omstruktureringskostnader tagna i det tredje kvartalet uppgick till 4,7 MSEK (-1,9). Resultatet påverkades positivt av försäljningen av Sonesta och produktionsfastigheten med 6,5 MSEK, men likväl av försäljningstillväxt och sänkta omkostnader. Bruttomarginalen påverkades negativt under året av produktionsomställning och kostnader hänförliga till flytt till nya lokaler, samt på grund av högre kostnader av engångskaraktär inom produktområde imagiq. STILLE leder utvecklingen och sätter nya branschstandarder. Under året ökade försäljningen inom produktområde imagiq med 44 procent. I det fjärde kvartalet ökade försäljningen med över hundra procent, med god balans på flera marknader och från fler större kunder. Tillväxten under året har drivits av en underliggande marknadstillväxt, ett konkurrenskraftigt produkterbjudande och förnyade partneravtal. Vi möter efterfrågan främst inom marknaden för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar. En studie publicerad i Lancet under hösten 2013 beskriver benartärsjukdom, eller PAD, som pandemisk med mer än 250 miljoner drabbade. Tillväxttakten är tvåsiffrig och behandlingen av de sjukaste patienterna sker numera uteslutande genom endovaskulär kateterkirurgi. Vår nya produktportfölj som introducerades under 2012 möter denna efterfrågan, och globalt genomförs nu mer än 12 miljoner endovaskulära kirurgiska ingrepp. Den största patientgruppen finns i USA där mer än 50 procent av procedurerna genomförs på privata dagkirurgikliniker på grund av gynnsamma ersättningsformer. Vi fortsatte den globala introduktionen av vår nya produktportfölj under året. Studier genomfördes i USA som bekräftade att vårt nya operationsbord imagiq2 skapar förutsättningar att sänka den farliga röntgenstrålningen i samband med endovaskulär kirurgi med upp till 20 procent, relativt konventionella bord. Vi satte därmed branschens nya standarder, helt i linje med de internationella myndighetskrav som syftar till att minska de farliga röntgenstråldoserna i vården. Vår nya produktportfölj skapar förutsättningar att behandla patienter med hjärt-och kärlsjukdomar med lägre röntgenstrålning, bättre röntgenbildkvalitet och med högre vårdeffektivitet. 8 STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

9 Under året tecknade vi globalt avtal med GE Healthcare och strax efter årets utgång även med Philips Healthcare. Med stöd av dessa och ytterligare nya distributionskanaler har vi breddat vår affär och tagit marknadsandelar. Under året vann vi en rad viktiga affärer till prestigekliniker i USA, Europa och Japan. STILLEs strategi är att vara marknadsledare inom de marknadssegment vi agerar på genom att erbjuda produkter med tydligt kliniskt mervärde samt den för kunden mest långsiktigt fördelaktiga affärsmässiga lösningen. Bruttomarginalen för vår nya produktportfölj har ännu inte nått den nivå som förväntas. Under årets fjärde kvartal inleddes ett omfattande program med kraftfulla satsningar för att förbättra bruttomarginalen, vilket förväntas ge effekt under Världens bästa kirurger väljer STILLEs instrument Vi har fortsatt att långsiktigt utveckla instrumentaffären med nya tjänster, produkter och särskilt fokus på marknaden för plastikkirurgi. Varje år genomförs över 20 miljoner plastikkirurgiska ingrepp, och vi har några av världens främsta kirurger som ambassadörer som bekräftar att våra instrument leder till bättre procedurer. Under året tillsattes en ny säljorganisation i Sverige och USA som drar växlar på våra ökade marknadssatsningar. Vi har öppnat dörrarna mot nya tillväxtmarknader såsom Turkiet, Sydamerika och Kina genom nya partneravtal som förväntas ge effekt under från I Sverige har den inledande lanseringen av bröst- och ortopediimplantat utvecklats väl som komplement till instrumentportföljen. Efterfrågan för våra kirurgiska instrument var dock svag under året, framförallt ute i Europa. Under året minskade försäljningen, men under det fjärde kvartalet noterades en försiktigt ökad efterfrågan med en tillväxt om en procent. För 30 år sedan satte STILLE branschstandarden för operationssaxar genom lanseringen av SuperCut-tekniken. Idag säljs kopior av dessa av ett 100-tal aktörer i världen. År 2013 satte vi ånyo den nya standarden genom lanseringen av STILLE Diamond SuperCut. Vår nya portfölj ger nu kirurgerna saxar med ännu bättre precision och prestanda. Men likväl får sjukhusen sänkt livscykelkostnad, produkter med unika självsmörjande egenskaper och förbättrad motståndskraft mot branschens allt hårdare steriliseringsprocesser som idag sliter hårt på instrument och dess kirurgiska prestanda. Omstruktureringen av vår instrumentportfölj som inleddes år 2012 har fullföljts genom realiseringen av vår nya produktionsstrategi. Som ett viktigt led flyttade vi under det fjärde kvartalet ur vår snart 70-åriga fabrik och tillträdde en ny effektiv enhet i Torshälla utanför Eskilstuna. Flytten skapar viktiga förutsättningar att öka volymer och förbättra marginalerna framöver. Fokuserade satsningar på världens största marknad Vi intensifierade våra satsningar på USA marknaden under året. Marknaden står för cirka 40 procent av vår totala försäljning. Under året stationerade jag mig på USA-kontoret för att komma närmare kunderna, öka andelen direktförsäljning och utveckla säljkanaler för långsiktig tillväxt. Vi rapporterar tillväxt i regionen för kvarvarande produktområden med 60 procent under året drivet av ökad direktförsäljning av instrument och efterfrågan för imagiq. Framtidsutsikter De satsningar och förändringar som löpande genomförts i bolaget har alla haft ett tydligt mål; skapa lönsam tillväxt i STILLE. Så som tidigare har vi dock fortsatt respekt för att vår verksamhet med investeringsprodukter och stort beroende av internationella partners är känslig för svängningar i efterfrågan, vilket gör att vår försäljning och resultat kommer att variera mellan kvartalen. Vår vision och vårt mål står fast - det handlar om att skapa kirurgisk perfektion, för livet. STILLE utvecklar och tillverkar unika produkter till världens främsta kirurger som möjliggör effektivare och säkrare procedurer, och som dessutom hjälper att minska exponeringen av farlig röntgenstrålning. Genom det skapar vi värden för vården, för patienter och våra aktieägare. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare för fantastiska insatser och likväl våra kunder och leverantörer. Jag är oerhört stolt och samtidigt ödmjuk för mitt uppdrag. Som aktieägare ska ni också vara stolta, tillsammans ser vi nu till att vården kompromisslöst väljer världens bästa kirurgiska instrument och operationsbord. Skulle ni acceptera att bli behandlade på något annat sätt? Stockholm i mars 2014 Philip Siberg Verkställande Direktör STILLE ÅRSREDOVISNING

10 STILLEs Vision, affärsidé och strategi STILLEs Vision Surgical perfection. For life. Affärsidé STILLE utvecklar och tillverkar unika produkter till världens främsta kirurger som möjliggör effektivare och säkrare procedurer, och som dessutom hjälper att minska exponeringen av farlig röntgenstrålning. Genom det skapar vi värden för vården, för patienter och våra aktieägare. 10 STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

11 Strategi STILLE skall nå sin vision genom att skapa lönsam tillväxt från fokuserade satsningar på produkt- och affärsutveckling, genom att utveckla och omstrukturera instrumentaffären mot kirurgiska tillväxtmarknader, samt renodla STILLE med lönsamhetsfokus. 1. Produkt- och affärsutvecklingen har som mål att marknadsföra världens bästa produkter och tjänster inom de nischer vi agerar på. Våra produkter skall vara marknadsledande i premiumsegmentet och karaktäriseras av högsta kliniska nytta, högsta vårdeffektivitet, ökad säkerhet och i längden förbättrade procedurer. STILLEs processer skall karaktäriseras av den bästa kombinationen av flexibilitet och effektivitet i produktutveckling, tillverkning och marknadsföring genom samarbete med externa partners. Produktutveckling och marknadsföring skall baseras på nära och ömsesidigt värdeskapande relationer med ledande läkare och andra opinionsbildare. Försäljningstillväxten skall genereras genom ledande partners och egen säljkår på utvalda marknader. 2. Omstruktureringen av instrumentaffären skall leda till ett stärkt kunderbjudande och konkurrenskraft, ökad leveranssäkerhet och kapacitet, och därmed nå förstärkt bruttomarginal. Satsningen mot kirurgiska tillväxtmarknader innefattar fokusering mot procedurområden med hög tillväxt och efterfrågan på högkvalitativa instrument, med mål att konkret bidra till utvecklingen av dessa. STILLE skall vidare satsa på att utveckla sin affär och portfölj i utvalda geografiska marknader som har högre underliggande tillväxt och där STILLEs varumärke tjänar som bas för utväxling. 3. Renodling och lönsamhetsfokus syftar till att göra det vi är bäst på; kirurgisk perfektion. Vi skall löpande utveckla och anpassa organisationen, arbetsmetoder och medarbetarnas kompetens. Genom detta och våra kärnvärden Passion, Perfektion och Pålitlighet skall vi nå vår vision och skapa värden för vården, för patienter och våra aktieägare. STILLE ÅRSREDOVISNING

12 Marknad och försäljning STILLE fokuserar på terapiområden med stark underliggande marknadstillväxt genom att erbjuda högspecialiserade och högkvalitativa produkter med kliniskt mervärde och gynnsamma hälsoekonomiska fördelar. Genom att utveckla och tillverka unika produkter till världens främsta kirurger möjliggör STILLE effektivare och säkrare procedurer, och som dessutom hjälper att minska exponeringen av farlig röntgenstrålning. Marknad STILLE bedriver verksamhet inom ett flertal marknadsoch terapiområden. Inom produktområde instrument drivs efterfrågan från behovet av fler och effektivare operationer som en följd av ökat välstånd i världen, av hälsoekonomiska faktorer samt socioestetiska trender. Vi äter mer och onyttigare samtidigt som vi rör oss mindre än vi borde, vilket leder till övervikt och förslitningsskador på bland annat knän, höfter, ryggrad och skelett. Antalet sk. Gastric Bypass operationer fortsätter att öka och ofta krävs efterföljande plastikkirurgiska ingrepp på buken för att avlägsna överskottshud. Marknaden förväntas därför på lång sikt fortsätta se ett ökat behov av specialortopedi, bukplastik samt kirurgi inom det kardiovaskulära området. Varje år genomförs över 20 miljoner plastikkirurgiska ingrepp. STILLEs instrument är särskilt efterfrågade inom denna marknad som karaktäriseras av att kirurger och dess patienter ställer allra högsta krav på det material och procedurspecifika instrument som används. Det ökade intresset för kropp och hälsa, i kombination med ett generellt ökat välstånd, bedöms fortsätta leda till tillväxt inom marknaden för kosmetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi. Under 2013 har den globala marknaden för kirurgiska instrument fortsatt att förflyttats från att inköpsbeslutet dominerats av den kliniska kunden/kirurgen till att inköpsavdelningarna får allt större beslutsrätt. STILLEs högkvalitativa instrument med lång livslängd och högsta kvalitet, har sin konkurrensfördel i marknadens lägsta livslängdskostnad med 30-årig garanti, vilket medför att STILLE torde stå väl rustade att möta denna förändring. Inom produktområde imagiq drivs efterfrågan främst inom marknaden för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar. En studie publicerad i Lancet under hösten 2013 beskriver benartärsjukdom, eller PAD, som pandemisk med mer än 250 miljoner drabbade. Tillväxttakten är tvåsiffrig och behandlingen av de svårast sjuka patienterna sker numera uteslutande genom endovaskulär kateterkirurgi. Globalt genomförs idag mer än 12 miljoner endovaskulära kirurgiska ingrepp per år. Den största patientgruppen finns i USA där mer än 50 procent av procedurerna genomförs på privata dagkirurgikliniker på grund av gynnsamma ersättningsformer. Marknaden för genomlysningsbara operationsbord bedöms långsiktigt nå ytterligare tillväxt som funktion av ytterligare teknikskiften, såsom introduktionen av perkutana aortaklaffar vilka introducerats på bred front i USA och Europa under STILLEs mål är att vara den marknadsledande leverantören av genomlysningsbara mobila operationsbord inom dessa segment. Positionering STILLE tillverkar och säljer vad som anses av många som världens bästa instrument och operationsbord. Produktportföljen är inriktad på kompletta uppsättningar kirurgiska instrument för kirurgiska procedurer där precision och känsla är kritiskt. STILLE är en nischleverantör och riktar sitt erbjudande främst till kirurger som värdesätter att arbeta med högkvalitativa produkter. Under året fördjupade STILLE vidare positionering inom terapiområdena plastik- och ortopedisk kirurgi. Detta dels genom ny produktportfölj men även genom riktade försäljningsinsatser samt deltagande på strategiskt viktiga mässor och utställningar. Vidare har bolaget satsat på att stärka och ytterligare bredda produktportföljen inom ovan specifika områden 12 STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

13 i syfte att vara en mer komplett leverantör inom ett begränsat antal kirurgiska procedurer. Under kommande år avser STILLE att fortsätta stärka sin position och marknadsandel inom marknaden för plastikkirurgi. Kunderna inom detta segment efterfrågar instrument av absolut högsta kvalitet och precision, och värdesätter STILLEs handgjorda, smidda instrument. Övriga aktörer inom marknaden för kirurgiska instrument tillverkar uteslutande instrument i Tyskland och i Asiatiska lågkostnadsländer genom mass- och maskintillverkning. Ledande aktörer är B.Braun, Carefusion, Symmetry Medical och Integra samt nischtillverkare såsom Scanlan International. Inom produktområde imagiq utvecklar, tillverkar och marknadsför procedurspecifika specialbord och lösningar för hjärt- och kärlkirurgi. STILLEs produkter kännetecknas av mycket god funktionalitet, säkerhet, hög kvalitet och flexibilitet. STILLEs nya produktportfölj som introducerades under 2012 möter efterfrågan på såväl avancerad kärlkirurgi, men även enklare perifera ingrepp som utförs på dagkirurgikliniker. STILLEs operationsbord imagiq2 är positionerat i premiumsegmentet och allmänt ansett som det bästa bordet inom dessa segment. STILLE erbjuder unika kundlösningar som syftar till att sänka den farliga röntgenstrålningen i samband med genomlysningsoperationer. STILLE har med nya imagiq2 satt branschens nya standarder, i linje med de internationella myndighetskrav som syftar till att minska de farliga röntgenstråldoserna i vården. Nya imagiq2 skapar förutsättningar att behandla patienter med hjärt-och kärlsjukdomar med lägre röntgenstrålning, bättre röntgenbildkvalitet och med högre vårdeffektivitet. STILLE är ensam på marknaden i att erbjuda mobila lowdose bord med True Free Float teknik. Övriga aktörer inom detta område är främst internationella tillverkare så som Getinge och Skytron. och distributörer. Ambitionen fortsätter att vara att vidareutveckla slutkunds- och distributörsrelationer för att skapa möjlighet för STILLE att i större utsträckning vara delaktig i att kunna påverka såväl aktivitetsnivåer som affärsläget i olika segment och marknader. Under året tillsattes nya säljorganisationer i Sverige och USA. I syfte att stärka erbjudandet på den svenska marknaden och erbjuda kirurger attraktiva procedurprodukter har STILLE under året kompletterat det egna sortimentet med bröst- och ortopediimplant från Polytech resp. Bioretec. USA-verksamheten har under 2013 fortsatt att utvecklas. Under året tillträdde VD även som General Manager för USA-marknaden med en strategi att ytterligare utveckla och få utväxling på säljkanalerna. Målsättningen är att öka andelen direktförsäljning av instrument, bygga upp en nationell kår av säljrepresentanter och utveckla nya säljkanaler för produktområde imagiq2 för att successivt minska beroendet av ett fåtal större kunder. Under året har ett antal nya distributionskontrakt tecknats i regioner som Turkiet, Kina och Sydamerika. Under året avyttrades produktlinje Sonesta med inriktning mot gynekologi, urologi och urodynamiska undersökningar. Försäljning STILLE säljer sina produkter såväl direkt genom egen säljkår i Sverige och USA, samt via ett 40-tal partners och återförsäljare runt om i världen. Under 2013 har STILLE ytterligare förstärkt försäljningsorganisationen och stärkt relationerna med viktiga partners STILLE ÅRSREDOVISNING

14 14 STILLE ÅRSREDOVISNING 2012

15 Segment Nordic Marknaden Sverige Övriga Norden Nyckeltal Segment Nordic, MSEK Nettoomsättning 25,1 27,0 Bruttovinst 9,6 12,5 Bruttovinstmarginal 38,2 46,3 Säljkanaler Sverige direkt med egen säljkår Övriga Norden genom distributörer Andel av koncernen, % Nettoomsättningen Bruttovinst Produktmix Egentillverkade produkter: Kirurgiska instrument såsom saxar, pincetter, peanger, nålförare, tänger, klämmor och hakar. imagiq2 med tillbehör. Service av instrument. 28,1 33,8 Distributions- och OEM-produkter: Lawton kirurgiska instrument, Polytech implantat, Bioretec benimplantat, STILLE-Ansabere haksystem, Mizuho neurokirurgi, suturer, tourniqueter, kirurgiskapannlampor och övriga produkter. Viktiga händelser Ny säljorganisation Sverige med ny säljchef Akademiska Sjukhuset i Uppsala första svenska kund för imagiq2 Introduktion nya STILLE Diamond SuperCut Introduktion av nya agenturprodukter från Polytech och Bioretec Nettoomsättning, MSEK STILLE ÅRSREDOVISNING

16 Produktområde Instrument STILLE utvecklar och tillverkar vad som anses vara världens främsta kirurgiska instrument. Tack vare den unika tillverkningsprocessen, som börjar med smide av noga utvalda stålämnen, kännetecknas instrumenten av såväl mycket god hållbarhet som bästa möjliga feedback och känsla för användaren. STILLE strävar efter att varje instrument ska kännas som en förlängning av kirurgens hand under operation. 16 Erbjudande och målgrupp STILLE utvecklar och tillverkar vad som anses vara världens främsta kirurgiska instrument av högsta kvalitet till ledande kirurger inom all öppen kirurgi, med fokus på ortopedi och plastikkirurgi. Sortimentet består av omkring 1,000 produkter och inkluderar bland annat saxar, pincetter, peanger, nålförare, tänger, kärlklämmor, hakar, mejslar, raspatorier och mikroinstrument samt implantat för ortopedi- och plastikkirurgi. STILLEs produkter kännetecknas av den gracila design och unika känsla som har gjort STILLE till en välkänd och uppskattad leverantör bland kirurger världen över. Tillverkning STILLEs produktionsanläggning för kirurgiska instrument ligger i Torshälla utanför Eskilstuna. Under det fjärde kvartalet flyttades produktionen från den snart 70-åriga fabriken i Eskilstuna till nya effektiva lokaler i Torshälla. Flytten skapar förutsättningar att öka volymer och förbättra marginalerna framöver och är en viktig del i vidareutvecklingen av produktområde Instrument. Flytten och omställningen till ny produktionsstrategi påverkade bruttomarginalen negativt under året. I Torshälla tillverkas bolagets instrument till stor del för hand av skickliga instrumentmakare. Vägen är lång från råmaterial till ett sofistikerat kirurgiskt instrument. STILLE använder enbart ett unikt rostfritt stål av allra högsta kvalitet, för att ge instrumenten dess unika styrka, hållfasthet och elasticitet. STILLE ÅRSREDOVISNING 2013 Särskilt viktigt för att nå önskade produktegenskaper är det traditionella smidet från rundstål som förädlar snarare än förstör stålets molekylära struktur. Härdningen av ett kirurgiskt instrument är mycket viktig för att varje instrument ska vara av rätt hårdhet. STILLE använder olika härdningstemperaturer för olika typer av instrument, allt efter vilka egenskaper som efterfrågas av instrumenten. STILLEs instrument har inga skarpa kanter där suturer eller kirurgens handskar kan fastna. Alla instrument är dessutom blankpolerade, vilket medför en mer arbetskrävande process vid tillverkning, men som ger instrument som är mer motståndskraftiga mot korrosion än matterade instrument. Karaktäristiskt för STILLEs instrument är också att de är gracila och välbalanserade, där alla instrument finjusteras i ett antal steg för att få den rätta STILLEkänslan. Alla STILLE instrument säljs med en garanti om 30 år. Instrumentvård och service Ett instruments livslängd förlängs avsevärt om det underhålls regelbundet. Detta är inte minst viktigt för slipade instrument som exempelvis saxar. I anslutning till STILLEs tillverkning finns en serviceavdelning där bolagets instrumentmakare erbjuder slipning och service av instrument. STILLE anordnar även instrumentvårdskurser innefattande fabriksbesök, materiallära, instrumentvård och information om bolagets instrumentservice. Distributionsprodukter I Sverige marknadsför STILLE, utöver egentillverkade produkter, även produkter från flera välkända och innovativa tillverkare. Genom dessa samarbeten kan STILLE erbjuda attraktiva och kompletterande produktsortiment inom flera kirurgiska discipliner. Distributionsprodukterna kompletterar STILLEs egna produkter på ett logiskt sätt och bidrar till att företagets produkterbjudande skall vara så attraktivt som möjligt för kunderna. STILLE ställer samma höga kvalitetskrav på

17 bolagets distributionsprodukter som dess egentillverkade produkter. Marknaden för kirurgiska instrument Den totala marknaden för kirurgiska instrument uppskattas att årligen omsätta cirka sex miljarder kronor med en årlig tillväxttakt om tre procent. Tillväxten drivs av ökande och åldrande patienter samt fortsatt tvåsiffrig procentökning av efterfrågan inom särskilda procedurer såsom plastikkirurgi. Marknaden karaktäriseras vidare av prispress. STILLEs erbjudande fokuserar främst mot marknaden för ortopedi och plastikkirurgi, men har även ett eftertraktat sortiment inom andra discipliner såsom hjärta-/kärl- och neurokirurgi. Totalt sett har bolaget en världsmarknadsandel på cirka en procent. Volymen för plastikkirurgiska ingrepp har mångfaldigats sedan slutet på 1990-talet. Särskilt stor är tillväxten inom områden såsom fettsugning, bröstförstoring, bukplastik och bröstförminskning, områden där den årliga genomsnittliga tillväxttakten har varit procent. Under 2013 fortsatte arbetet med STILLE Innovation, ett program som möjliggör utveckling, produktion och försäljning av skräddarsydda instrument utifrån enskilda kirurgers behov. Under året firade STILLE 30 årsjubileum för SuperCuttekniken. STILLE satte branschstandarden för prestandan på operationssaxar. Idag säljs kopior av dessa av ett 100-tal aktörer i världen. År 2013 satte vi återigen den nya standarden genom lanseringen av STILLE Diamond SuperCut. STILLEs nya portfölj ger kirurgerna saxar med ännu bättre precision och prestanda. Men likväl får sjukhusen sänkt livscykelkostnad, produkter med unika självsmörjande egenskaper och förbättrad motståndskraft mot branschens allt hårdare steriliseringsprocesser som idag sliter hårt på instrument och dess kirurgiska prestanda. Kommentar till perioden Nettoomsättningen för helåret uppgick till 42,7 MSEK (45,5), vilket motsvarar en minskning med 5,9 procent jämfört med föregående år. Inom ramen för STILLEs instrumentaffär inledde STILLE den strategiska planen redan under slutet av 2011 med lanseringen av det nya STILLE Perfection Commitment. Under kommande år avser Bolaget lansera en rad nya produkter och tjänster och likväl bryta den historiska trenden av återhållsamma marknadssatsningar, i syfte att mer aktivt stödja våra distributörer i försäljningen av STILLEs produkter i respektive marknad. Ambitionen framöver är att fortsätta expansionen av instrumentförsäljningen internationellt genom fler och starkare distributörer samt komplettera STILLEs produktportfölj för att bättre utnyttja bolagets starka varumärke. Intensifierade satsningar på den stora amerikanska marknaden är planerade för att erhålla en ökad marknadspenetration och försäljning. STILLE Diamond SuperCut STILLE ÅRSREDOVISNING

18 Are you really seeing Everything? Surgical perfection. For life. See everything and benefit from it Did you know that all images you need can be achieved with same great quality but using less radiation no matter what mobile C-arm you use? Thanks to the Stille imagiq2 surgical table and it s unbeatable translucency of 0.4 mm Al, your C-arm can give you the image you need without using so much power. That is almost 50% more translucency than many other tables on the market. With its True Free Float TM technology and dose optimization capabilities, you can focus on what you do best and let the Stille imagiq2 table help your C-arm show you what you need to see, caring for you, your patient and the OR staff. Stille imagiq2, see everything you need, without unnecessary radiation. Learn more at: Contact us at:

19 Segment Rest of the World Marknaden EMEA USA Övriga Världen Enskilt största länder: USA och Japan Hög potential: USA, Japan och och tillväxtregioner såsom Turkiet, Kina och Sydamerika Säljkanaler USA med egen säljkår och distributörer Övriga världen genom distributörer Produktmix Egentillverkade produkter: Kirurgiska instrument såsom saxar, pincetter, peanger, nålförare, tänger, klämmor och hakar. imagiq2 med tillbehör. Service av instrument. Nyckeltal Segment Rest of the World, MSEK Nettoomsättning 64,0 61,1 Bruttovinst 18,8 22,5 Bruttovinstmarginal, % 29,4 36,8 Andel av koncernen, % Nettoomsättningen Bruttovinst 71,9 66,2 Distributions- och OEM-produkter: Tourniqueter, kirurgiska pannlampor och övriga produkter. Viktiga händelser Nya distributionsavtal tecknade i Kina, Turkiet och Sydamerika Ny säljorganisation i USA Introduktion nya STILLE Diamond SuperCut Förstärkta säljkanaler genom nya partneravtal Nettoomsättning, MSEK STILLE ÅRSREDOVISNING

20 Produktområde imagiq STILLE utvecklar och tillverkar lösningar som skapar förutsättningar att behandla patienter med lägre röntgenstrålning, bättre röntgenbildkvalitet och med högre vårdeffektivitet. Det handlar om att möjliggöra kirurgisk perfektion. Erbjudande och målgrupp STILLE utvecklar och tillverkar lösningar som skapar förutsättningar att behandla patienter med lägre röntgenstrålning, bättre röntgenbildkvalitet och med högre vårdeffektivitet. Alla produkter är utvecklade i nära samarbete med specialister och kirurger. imagiq2 är andra generationens operationsbord för kateterkirurgi som lanserades Bordet är utvecklat och tillverkat med perfektion med unik sk. True Free Float-teknik för såväl enklare perifera procedurer som mer avancerade abdominella (EVAR) och thorakala minimalinvasiva ingrepp. imagiq2 bygger på unik teknik som hjälper till att sänka röntgenstrålningen och används i såväl avancerade mobila hybridrum och som enklare dagkirurgicenter. Att säkerställa en så låg strålningsnivå som möjligt är ett etablerat internationellt myndighetskrav och efterfrågan ökar för lösningar som skapar förutsättningar att minska de farliga röntgenstråldoserna i vården. Under året genomfördes studier som bekräftade att nya imagiq2 skapar förutsättningar att sänka den farliga röntgenstrålningen i samband med genomlysningsoperationer med upp till 20 procent, relativt konventionella bord. STILLEs nya produktportfölj skapar förutsättningar att behandla patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med lägre röntgenstrålning, bättre röntgenbildkvalitet och med högre vårdeffektivitet. Tillverkningen av produkterna sker vid STILLEs produktionsanläggning i Torshälla. Under det tredje kvartalet avyttrades produktlinjen Sonesta varför det tidigare affärsområdet Patientpositionering inte längre följs upp som ett segment. Konkurrenter STILLE har en unik position på marknaden och en installerad bas på kring 1,000 bord. STILLE bedriver en aktiv innovations- och IP strategi för att höja inträdesbarriärerna på marknaden. Konkurrenter består främst i enklare och billigare lösningar, men även delvis av etablerade aktörer såsom Getinge och Skytron. Service STILLE fortsätter att förstärka sin egen egen serviceorganisation på USA marknaden. Som komplement har STILLE avtal med rikstäckande nätverket MERA som har geografisk täckning i hela Nordamerika. I övriga länder utbildas distributörerna i serviceförfarande för att tillgodose kunderna med teknisk support, även på distans. Marknaden för imagiq Marknaden för kateterbaserad behandling av venösa sjukdomar fortsätter att växa. Globalt genomförs nu mer än 12 miljoner endovaskulära procedurer med behov av genomlysningsbara specialbord. Den största patientgruppen finns i USA och inom behandling av åderförkalkning där mer än 50% av dessa procedurer nu genomförs på nya privata dagkirurgikliniker. Denna marknad drivs allt hårdare av priskonkurrens men likväl av nya trender där patienter styr sitt vårdval och klinikerna marknadsför sig utefter val av teknisk utrustning, rapporterad patientsäkerhet och kirurgens betyg i sociala medier. Vår marknad drivs vidare av att knappt tio procent av den amerikanska befolkningen lider av diabetes. Cirkulationsproblem leder till att ett hundratusental av dessa patienter tvingas till operation. 20 STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

21 Kateterkirurgi är nu ett etablerat medel för att behandla dessa patienter. Under det tredje kvartalet vann vi en större order i USA till en nationell kedja av diabeteskliniker som nu breddar sin affär och börjar behandla denna målgrupp med terapeutisk kateterkirurgi. Ytterligare exempel på den ökade marknaden är pulsåderbråck som blir allt vanligare i västvärlden. Enbart i Sverige dör cirka tusen personer varje år till följd av brusten pulsåder. Mellan åren 1999 och 2006 ökade antalet procedurer i Sverige med 50 procent. Tillväxten orsakades helt och hållet av införandet av minimalinvasiv behandling (AAA) där imagiq med sin stora genomlysningsbara yta och panorerings- och tiltningsmöjligheter ökar säkerheten och förkortar operationstiden. Den underliggande marknaden för kateterburna AAA procedurer, som idag värderas till 12,5 miljarder SEK beräknas växa till över 20 miljarder SEK år Marknaden för motoriserade operationsbord omsätter årligen cirka 2 miljarder SEK och har vuxit med cirka 4 procent årligen under de senaste åren. STILLEs imagiq bord bygger på så kallad True Free Float-teknik, en delmarknad som förväntas växa mer än 20% årligen. Marknaden för genomlysningsbara operationsbord bedöms långsiktigt nå ytterligare tillväxt som funktion av ytterligare teknikskiften, såsom introduktionen av perkutana aortaklaffar vilka introducerats på bred front i USA och Europa under STILLEs mål är att vara den marknadsledande leverantören av genomlysningsbara mobila operationsbord inom dessa segment. Kommentar till perioden De nya satsningarna på innovation och produktutveckling har gett resultat. Nya STILLE imagiq2 bidrog till att försäljningen inom produktområde imagiq ökade med 44 procent till 33,5 MSEK. Tillväxten har drivits av stark underliggande marknadsefterfrågan, ett konkurrenskraftigt produkterbjudande och våra förnyade partneravtal med globala aktörer såsom GE Healthcare, Ziehm Imaging och Philips Healthcare. STILLE imagiq2 TM, tillsammans med C-arm från Ziehm Imaging STILLE ÅRSREDOVISNING

22 Miljö och ansvar STILLEs ansvarsarbete omfattar produktkvalitet, processkvalitet, miljöpåverkan och arbetsförhållanden. STILLE strävar efter att möta omvärldens förväntningar på hög kvalitet och oklanderlig produktion i enlighet med rådande lagar, regler och etiska förhållningssätt. Därigenom säkerställer bolaget en stark marknadsposition och behåller ett högt förtroende hos kunder, samarbetspartners, myndigheter och anställda. Kvalitet En kirurg måste ha förtroende för att instrumenten lever upp till de krav som ställs på prestanda och kvalitet under operation. Precision, unik design och elasticitet i instrumenten karaktäriserar hela STIL- LEs produktlinje. Detsamma gäller för användarna av imagiq. STILLE tillämpar ett verksamhetssystem som är upprät tat och certifierat i enlighet med standarden SS-EN ISO 13485:2012. Certifieringen omfattar design, tillverkning, försäljning och service hos STILLE. Samtliga anställda, oavsett funktion i organisationen, följer i sitt dagliga arbete de rutiner och regler som föreskrivs i STILLEs verksamhetssystem. STILLE följer EU-direktivet för medicintekniska produkter ( MDD ) samt regelverket hos det amerikanska läkemedelsverket FDA. Miljö STILLE ska i sin verksamhet följa alla gällande lagar och förordningar på miljöområdet, och ska dessutom sträva efter att minimera sin miljöpåverkan avseende energi, kemikalier och transporter. Under verksamhetsåret 2012 antog STILLE en Miljöpolicy: Våra målsättningar ska vara begränsa användandet av miljöfarliga kemikalier i vår tillverkning till ett minimum, och att i det fall sådana ämnen används, säkerställa att hanteringen av dessa kemikalier före, under och efteranvändning sker på ett miljösäkrat sätt sträva efter att använda miljövänliga energilösningar vad avser såväl energikälla som energiförbrukning välja miljövänliga transporter i så stor utsträckning som möjligt. Tåg ska premieras som färdmedel framför andra, om det inte innebär betydande nack delar för tid eller ekonomi, och vid val av tjänstebilar ska miljövänlighet, bränsleförbrukning och utsläpp beaktas maximera graden av återvinningen gällande råmaterial och förbrukningsartiklar Miljöpåverkan STILLE strävar efter att minimera sin påverkan på miljön. Kemikalieanvändningen styrs via aktivt kemikalieregister, där målet är att i verksamheten styra och minimera både användning, mängd och därmed utsläpp. Utsläppen har uppmätts och uppfyller miljömyndighetens krav. Miljöarbetet i produktionen har stärkts med en tillsatt miljögrupp, denna grupps uppgift är att under drift tillse att mål skapas och följs upp med ambition att minska fabrikens miljöpåverkan. Produktionens elförbrukning har under 2013 effektiviserats. Den nya produktionsanläggningen är utformad för att vara optimerad även ur ett elförbrukningshänseende. Samtligt avfall från produktionen sorteras för att i största möjliga mån återvinna så väl slipmull som rostfritt. Transporter och miljövänligt omhändertagande av kemikalier och avfall utförs av godkända transportbolag, vilket styrs via avtal med SITA och Eskilstuna Energi & Miljö. Som en del i miljöarbetet är STILLE anslutet till REPA registret, detta då varje producent har ett ansvar för de förpackningar de släpper ut på marknaden. 22 STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

23 Arbetsförhållanden STILLE arbetar aktivt med att minimera förslitningsskador hos de anställda i produktionen. Det kan till exempel handla om rotation i produktionen för att undvika förslitningsskador som uppstår till följd av monotona arbetsuppgifter. Ett aktivt skyddsarbete pågår ständigt i produktionen med representanter från företagsledning, anställda samt externa konsulter. I agendan för det årliga revisionsarbetet finns stående punkter för bland annat ergonomi och psykosocial miljö. Anställda i produktionen i Torshälla är anslutna till företagshälsovården Smedhälsan, vilket innefattar regelbundna hälsokontroller och friskvård för personalen. För att säkerställa att STILLEs leverantörer och dess underleverantörer följer bolagets uppförandekod ingår oftast åtaganden enligt viktiga internationella principer som delar av avtalen. STILLEs Uppförandekod (Code of Conduct) omfattar följande områden: Lagar och förordningar Rätt till facklig anslutning och kollektiv förhandling Förbud mot diskriminering Lön och ersättning Övertid Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Förbud mot barnarbete Förbud mot tvångsarbete STILLE ÅRSREDOVISNING

24 Medarbetare och organisation Medarbetarna är inte bara bolagets viktigaste resurs för framgång, utan även de bästa ambassadörer vad gäller att attrahera framtida medarbetare. En viktig del av företagskulturen är våra tre kärnvärden, vilka håller företaget samman och utgör grunden för STILLEs kultur, ledarskap och framgång. STILLEs kärnvärden STILLEs identitet formas av våra kunder, produkter och tjänster samt av människorna inom företaget, deras värderingar och arbetsmetoder. När människor växer, växer företaget. Mångfald Mångfald berikar verksamheten och ökar förståelsen för det större internationella sammanhang som bolaget verkar i. Det bidrar även till att skapa kreativitet, ge nya perspektiv och inspirera till nytänkande. Därför ska jämställdhet och mångfald prägla STILLEs rekrytering, personalutveckling och chefstillsättning. Hälsa, säkerhet och välmående Att medarbetarna mår bra är en förutsättning för att vi ska vara framgångsrika. Därför strävar STILLE efter att minimera arbetsskador och ohälsa inom organisationen. Friskvård är ett viktigt inslag i verksamheten. De anställda i produktionen i Torshälla har tillgång till företagshälsovården, Smedhälsan, vilket innefattar regelbundna hälsokontroller och friskvård, inklusive subventionerad massage. Etiska frågor För att tydliggöra hur viktiga etiska frågor är antog STILLE år 2013 en Uppförandekod (Code of Conduct), som gäller för hela koncernen. Koden är baserad på STILLEs värderingar och vision, samt på att verksamheten bedrivs med integritet och i enlighet med lagar och förordningar. Den beskriver principerna för hur alla inom koncernen skall uppföra sig i relationerna med anställda, affärskontakter, andra intressenter och aktieägare. Koden är implementerad i hela koncernen, där samtliga medarbetare har arbetat aktivt med diskussion och fördjupning av koden. STILLEs nya produktionsanläggning i Torshälla utanför Eskilstuna 24 STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

25 Uppförandekoden (Code of Conduct) I syfte att respektera mänskliga rättigheter, främja rättvisa anställningsvillkor, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfullt miljöarbete och hög etisk standard skall Uppförandekoden (Code of Conduct) tillämpas globalt i produktions-, leverantörs- och serviceleden för STILLEs produkter och tjänster. STILLEs Uppförandekod (Code of Conduct) Förutom att efterleva alla tillämpliga lagar, regler och standarder i de länder där STILLE verkar, ska alla bolag och anställda leva upp till STILLEs Uppförandekod (Code of Conduct), även i de fall kodens krav är mer långtgående än nationella lagar och förordningar. Uppförandekoden (Code of Conduct) hjälper oss att vara tydliga med vad vi står för och hur vi agerar gentemot anställda, kunder och andra viktiga intressenter, vilket minskar vårt risktagande och kan stärka vår resultatutveckling. Utan förtroende från alla våra viktiga parter, våra kunder och patienterna som förlitar sig på våra produkter, våra anställda och aktieägare samt myndigheter kan vi inte förverkliga vår vision om att STILLE ska vara kirurgernas förstahandsval i hela världen. Vår Uppförandekod (Code of Conduct) är därför en central del av arbetet med att bygga upp och behålla ett sådant förtroende. Den är ett grundläggande uttryck för den professionalism som vi eftersträvar i allt vi gör och den personliga integritet vi förväntar oss av alla medarbetare. Leverantörsfrågor inom socialt och hållbart företagande är även dessa centrala i hela världen och spelar också en allt större roll för företags konkurrenskraft, lönsamhet och därmed också aktieägarvärde. STILLEs Uppförandekod (Code of Conduct) fastslogs 2013 för att stödja socialt och hållbart företagande. Uppförandekoden (Code of Conduct) betonar speciellt mänskliga rättigheter, arbetsmiljö- och arbetsrättsliga frågor, miljöledning och anti-korruption. Uppförandekoden (Code of Conduct) tar sin utgångspunkt i våra kärnvärden och i internationellt accepterade principer, såsom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (www.un.org/en/documents/udhr/) FN:s barnkonvention (www.unicef.org/crc) FN:s Global Compact (www.unglobalcompact.org) Internationella arbetsorganisationens principer och rättigheter i arbetet, bl.a. konventionerna 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 (www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm) STILLE ÅRSREDOVISNING

26 Från passionerat hantverk STILLE ÅRSREDOVISNING 2012

27 ...till kirurgisk perfektion STILLE ÅRSREDOVISNING

28 Finansiell rapport Innehållsförteckning 29 STILLEs aktie och ägare 30 Förvaltningsberättelse och ekonomisk översikt 35 Flerårsöversikt 36 Rapport över totalresultat i koncernen 37 Rapport över finansiell ställning i koncernen 38 Koncernens kassaflödesanalys 39 Koncernens förändring i eget kapital 40 Moderbolagets resultaträkning 40 Rapport över totalresultat i moderbolaget 41 Moderbolagets balansräkning 42 Moderbolagets kassaflödesanalys 43 Moderbolagets förändring i eget kapital 44 Noter 44 NOT 1 FÖRETAGSINFORMATION, GRUNDER FÖR UPPRÄTTANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REDOVISNINGSPRINCIPER 48 NOT 2 RISKER OCH RISKHANTERING 50 NOT 3 SEGMENTREDOVISNING 50 NOT 4 RÖRELSENS KOSTNADER FÖRDELADE PER KOSTNADSSLAG 51 NOT 5 INFORMATION ANGÅENDE ERSÄTTNING TILL REVISORER 51 NOT 6 PERSONAL, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 53 NOT 7 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA, MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH GOODWILL 53 NOT 8 FINANSIELLA INTÄKTER 53 NOT 9 FINANSIELLA KOSTNADER 54 NOT 10 SKATT 54 NOT 11 GOODWILL 54 NOT 12 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 55 NOT 13 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, MASKINER, OCH INVENTARIER 55 NOT 14 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 55 NOT 15 VARULAGER 56 NOT 16 KUNDFORDRINGAR 56 NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 56 NOT 18 LIKVIDAMEDEL BANK 56 NOT 19 EGET KAPITAL 57 NOT 20 LÅNGFRISTIGA OCH KORTFRISTIGA SKULDER 57 NOT 21 LEVERANTÖRSSKULDER 57 NOT 22 ÖVRIGA SKULDER 57 NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 57 NOT 24 STÄLLDA SÄKERHETER 57 NOT 25 EVENTUALFÖRPLIKTELSER/ANSVARSFÖRBINDELSER 58 NOT 26 LEASINGÅTAGANDEN 58 NOT 27 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 58 NOT 28 LÅNEFORDRINGAR 59 Undertecknande 60 Revisionsberättelse 61 Styrelse 61 Revisor 62 Ledande befattningshavare 63 Ordlista 63 Kalendarium 28 STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

29 STILLES aktie och ägare Aktien STILLEs aktie noterades den 29 augusti 1997 på NGM Equity och är i dag noterad på NASDAQ OMX, marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL. STILLEs aktie hade per den 31 december 2013 en stängningskurs på 8,00 SEK. Marknadsvärdet, baserat på slutkursen den 31 december 2013, uppgick till 38,6 MSEK (36,9). Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,68 SEK (-0,40). Aktieinformation Enligt bolagsordningen för STILLE AB ska aktiekapitalet uppgå till lägst 10 MSEK och högst 40 MSEK. Aktiekapitalet uppgår till 24,1 MSEK och kvotvärdet uppgår till 5 SEK per aktie. Det totala antalet aktier uppgår till Vid full konvertering av de beslutade optionsprogrammet av utgivna och gällande optionsrätter kommer antalet aktier uppgå till aktier. Totalt antal tilldelade personaloptioner uppgick per den 31 december 2013 till stycken. Det beslutade personaloptionsprogrammet under 2010 omfattar totalt personaloptioner, som kunde tilldelas fram t.o.m. 31 december För att säkerställa fullgörandet av detta åtagande samt kassaflödesmässig säkring har totalt teckningsoptioner emitterats. Det finns endast ett aktieslag. Samtliga aktier är fullt betalda och berättigar till lika andel i bolagets tillgångar. En aktie ger rätt till en röst på årsstämman och eventuella extra bolagsstämmor och det finns inte några begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid årsstämma/bolagsstämma. Det finns ingen bestämmelse i bolagsordningen som begränsar rätten att överlåta aktier. Ägarstruktur Antal aktieägare i bolaget uppgick till (1 290) per den 31 december Största aktieägare i form av kapital och röster är Linc Invest AB med 39,90 procent av aktierna. Övriga aktieägare som direkt eller indirekt har hög andel av aktierna är Garden Growth Capital LLC med 17,92 procent och Philip Siberg med 7,25 procent av aktierna. De största aktieägarna framgår av tabellen. Aktieägare Antal aktier Andel kapital och röster Linc Invest AB ,90% Garden Growth Capital LLC ,92% Siberg, Philip ,25% Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension ,05% Hallberg Managemet AB ,25% Holtz Elvesjö, John Mikael ,25% ABN AMRO Clearing Bank N.V., W8IMY ,09% Ingo Invest AB ,82% Danica Pension Försäkrings AB ,63% Robur Försäkring ,39% Övriga ,47% Summa ,00% STILLE ÅRSREDOVISNING

30 Förvaltningsberättelse och ekonomisk översikt 30 Styrelsen och verkställande direktören för STILLE AB (publ), org nr , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Resultatet av årets verksamhet för koncernen och moderbolaget framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, rapport över totalresultatet och rapport över finansiell ställning, kassaflödesanalyser, förändringar i eget kapital samt noter. Organisation och verksamhet STILLE AB (publ) grundades 1841 och är därmed ett av världens äldsta medicintekniska företag. Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar egentillverkade högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord till ledande kirurger världen över. Koncernens nettoomsättning och bruttovinst redovisas inom två segment i enlighet med IFRS 8:s rekommendation om segmentsredovisning. Som ett led i bolagets förändringsarbete mot att blir mer kund- och marknadsfokuserade har bolaget valt att styra samt rapportera på marknader i stället för produkter som tidigare. Som en följd av detta rapporterar STILLE från och med fjärde kvartalet 2013 segmenten Nordic och Rest of the world. Ingen försäljning mellan segmenten förekommer. Försäljnings-, forskning & utveckling och administrationskostnader, övriga rörelseintäkter och kostnader samt finansiella poster och skatt redovisas koncerngemensamt. Produktområde Instrument erbjuder handsmidda kirurgiska instrument för all öppen kirurgi med särskilt fokus på ortopedi samt rekonstruktiv- och estetisk plastikkirurgi. Instrumenten kännetecknas av den gracila design och unika känsla som har gjort STILLE till en välkänd och uppskattad leverantör bland ledande kirurger världen över. STILLE erbjuder utöver egentillverkade produkter även produkter från andra välkända och innovativa tillverkare. Genom dessa samarbeten kan STILLE tillhandahålla kompletta produktlinjer med genomgående samma höga krav på funktion och kvalitet. Produktområde imagiq erbjuder procedurspecifika specialbord för hjärt- och kärlkirurgi. Borden kännetecknas av en hög grad av funktionalitet och ergonomi samt med teknologi för att minska andelen farlig strålning. Aktieinformation och ägarförhållanden Enligt bolagsordningen för STILLE AB ska aktiekapitalet uppgå till lägst 10 MSEK och högst 40 MSEK. Aktiekapitalet uppgår till 24,1 MSEK och kvotvärdet uppgår till 5 SEK per aktie. Det totala antalet aktier uppgår till Det finns endast ett aktieslag. Samtliga aktier är fullt betalda och berättigar till lika andel i bolagets STILLE ÅRSREDOVISNING 2013 tillgångar. En aktie ger rätt till en röst på årsstämman och eventuella extra bolagsstämmor och det finns inte några begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid årsstämma/ bolagsstämma. Det finns ingen bestämmelse i bolagsordningen som begränsar rätten att överlåta aktier. STILLE-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North. Antal aktieägare i bolaget uppgick till (1 290) per den 31 december Största aktieägare i form av kapital och röster är Linc Invest AB med 39,90 procent av aktierna. Övriga aktieägare som direkt eller indirekt har hög andel av aktierna är Garden Growth Capital LLC med 17,92 procent och Philip Siberg med 7,25 procent av aktierna. Väsentliga händelser under räkenskapsåret STILLE tecknade under året ett Strategic Supplier Alliance Agreement med OEC Medical Systems Inc, ett bolag inom GE Healthcare. Det globala avtalet ger GE rätten att även sälja och marknadsföra STILLEs nya portfölj av genomlysningsbara operationsbord och lösningar på icke-exklusiv basis. Fastigheten i Eskilstuna har under året avyttrats med positiv resultateffekt. Tillverkningen har flyttats till en nybyggd fastighet i Torshälla som är bättre anpassad för verksamheten och kommer ge produktivitets och effektivitetsvinster. STILLE avyttrade verksamheten relaterad till Sonesta till ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise ). Köpeskillingen uppgick till totalt 21 MSEK, var av 6 MSEK erlades kontant, 6 MSEK erlades i nyemitterade aktier i ADDvise, resterande 9 MSEK utgör en via borgen garanterad och villkorslös avbetalning under kommande tre år. Väsentliga händelser efter balansdagen STILLE tecknade ett globalt samarbetsavtal med Philips Medical Systems BV ( Philips ). Det icke-exklusiva avtalet innebär att Philips inleder marknadsföring och försäljning av STILLEs imagiq2 bord på utvalda marknader som en del av Philips Flexible Vascular Suite. Det gemensamma produkterbjudandet skapar förutsättningar för ytterligare marknadspenetration av STILLEs produktportfölj. STILLE minskade i början av 2014 sin checkkredit hos SEB från 10 MSEK till 8,5 MSEK i och med bättre likviditetssituation. Styrelsen i STILLE föreslår återbetalning till aktieägarna/ utdelning om 1,00 SEK (0) per aktie. Utdelningen är villkorad beslut från bolagsverket.

31 Kommentarer till rapport över totalresultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 89,1 MSEK (88,0), vilket motsvarar en marginell ökning jämfört med föregående år på 1,2 procent, justerat för valuta effekter var ökningen 2,9 procent. Nettoomsättningen för segment Nordic uppgick till 25,1 MSEK (27,0), vilket motsvarar en minskning med 7,1 procent. Segmentet svarade för 28 procent (30) av koncernens nettoomsättning. Nettoomsättningen för segmentet Rest of the world uppgick till 64,0 MSEK (61,1), vilket motsvarar en ökning om 4,9 procent. Segmentet svarade för 72 procent (70) av koncernens nettoomsättning. Koncernens bruttovinstmarginal uppgick till 32 procent (39,7) för helåret. Koncernens omkostnader uppgick till 32,5 MSEK (35,7) varav 22,1 MSEK (22,5) avsåg försäljningskostnader, 10,1 MSEK (12,6) avsåg administrationskostnader, 0,0 MSEK (0,4) avsåg forsknings- och utvecklingskostnader och övriga rörelsekostnader uppgick till 0,2 MSEK (0,4), vilket i sin helhet bestod av operativa kursdifferenser. Övriga rörelseintäkter uppgick till 7,0 MSEK (0,3) vilket framför allt avsåg avyttringen av produktionsfastighet 2,5 MSEK och avyttring av Sonesta produktlinjen 4,0 MSEK. Koncernens avskrivningar och nedskrivningar för verksamhetsåret uppgick till 3,1 MSEK (2,1). Avskrivningar och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,1 MSEK (1,4). Avskrivningar avseende immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1,9 MSEK (0,7). Rörelseresultatet uppgick till 3,0 MSEK (-0,8), och rörelsemarginalen uppgick till 3,3 procent (-0,9). Koncernens resultat före skatt uppgick till 3,3 MSEK (-0,9). Årets resultat i koncernen uppgick till 3,3 MSEK (-1,9) hade koncernen en skattekostnad om 1,0 MSEK till följd av ändrad skattesats på uppskjuten skattefordran som påverkade resultatet negativt. Kommentarer till rapport över finansiell ställning Tillgångar Koncernens materiella anläggningstillgångar uppgick till 3,9 MSEK (4,6), vilket i huvudsak avser persondatorer, maskiner, inventarier och finansiell billeasing. Koncernens övriga immateriella anläggningstillgångar uppgick till 9,9 MSEK (11,9), vilket i huvudsak avser balanserade utgifter för produktutveckling. Koncernen hade 2012 en goodwillpost om 12,9 MSEK helt hänförlig till produktlinjen Sonesta. Varulagret i koncernen uppgick till 14,7 MSEK (16,8), vilket motsvarar 24,2 procent (31,6) av kostnad såld vara. Koncernens kundfordringar uppgick vid periodens utgång till 10,6 MSEK (9,4), vilket motsvarar 11,9 procent (10,7) av koncernens nettoomsättning. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i koncernen uppgick till 2,4 MSEK (2,8) och övriga fordringar till 3,1 MSEK (0,7). Årets skattefordran är 0,5 MSEK (0,5). Skulder Leverantörsskulderna i koncernen uppgick till 11,0 MSEK (11,7), vilket motsvarar 12,3 procent (13,3) av koncernens nettoomsättning. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i koncernen vid utgången av räkenskapsåret uppgick till 7,5 MSEK (8,5) och övriga skulder till 0,8 MSEK (1,0). Kommentar till investeringar Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,5 MSEK (1,2). Investeringarna bestod av leasingbilar, förbättringsutgifter i annans fastighet och inventarier. Koncernens investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 0,0 MSEK (9,7). Kommentarer till kassaflödesanalysen Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändring i rörelsekapital, uppgick vid utgången av verksamhetsåret till 1,0 MSEK (0,6), och efter rörelsekapitalförändring till -1,7 MSEK (7,0). Rörelsekapitalet förändrades med -2,7 MSEK (6,4) drivet av lägre rörelseskulder om 1,9 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten för räkenskapsåret uppgick till 11,3 MSEK (-10,9), vilket till stor del avser avyttring av produktlinjen Sonesta. Det operativa kassaflödet uppgick till 9,5 MSEK (-3,9) inkl denna avyttring. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för räkenskapsåret uppgick till -5,6 MSEK (3,6). Totalt kassaflöde för perioden uppgick till 4,0 MSEK (-0,3). Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6,4 MSEK (2,1). STILLE ÅRSREDOVISNING

32 Förvaltningsberättelse och ekonomisk översikt Personal Medeltal anställda i koncernen uppgick till 53 (56). Antalet anställda den 31 december 2013 var 50 (52). Andelen kvinnor var 31,0 procent (31,0). Personalminskningen beror på effektiviseringar gjorda inom produktionen. Intäkt per anställd uppgick till 1,7 MSEK (1,6). Löner och ersättningar i koncernen uppgick till 32,7 MSEK (31,6), en ökning med 1,1 MSEK, varav pensionskostnader och lagstadgade och avtalsbundna sociala kostnader uppgår till 8,5 MSEK (8,7), en minskning med 0,2 MSEK. Arbetsförhållanden STILLE arbetar aktivt med att minimera förslitningsskador hos de anställda i produktionen. Det kan till exempel handla om rotation i produktionen för att undvika förslitningsskador som uppstår till följd av monotona arbetsuppgifter. Ett aktivt skyddsarbete pågår ständigt i produktionen med representanter från företagsledning, anställda samt externa konsulter. I agendan för det årliga revisionsarbetet finns stående punkter för bland annat ergonomi och psykosocial miljö. Anställda i produktionen i Torshälla är anslutna till företagshälsovården Smedhälsan, vilket innefattar regelbundna hälsokontroller och friskvård för personalen. Bolaget har antagit och lever under en Uppförandekod (Code of Conduct). Den beskriver principerna för hur alla inom koncernen skall uppföra sig i relationerna med anställda, affärskontakter, andra intressenter och aktieägare. Koden är baserad på STILLEs värderingar och vision, samt på att verksamheten bedrivs med integritet och i enlighet med lagar och förordningar. För vidare information om koden se sidan 24, Medarbetare och organisation. Ansvar STILLEs ansvarsarbete omfattar produktkvalitet, processkvalitet, miljöpåverkan och arbetsförhållanden. STILLE strävar efter att möta omvärldens förväntningar på hög kvalitet och oklanderlig produktion i enlighet med rådande lagar, regler och etiska förhållningssätt. Därigenom säkerställer bolaget en stark marknadsposition och behåller ett högt förtroende hos kunder, samarbetspartners, myndigheter och anställda. Kvalitet STILLE tillämpar ett verksamhetssystem som är upprättat och certifierat i enlighet med standarden SS-EN ISO 13485:2012. Certifieringen omfattar design, tillverkning, försäljning och service hos STILLE. Samtliga anställda, oavsett funktion i organisationen, följer i sitt dagliga arbete de rutiner och regler som föreskrivs i STILLEs verksamhetssystem. STILLE följer EUdirektivet för medicintekniska produkter ( MDD ) samt regelverket hos det amerikanska läkemedelsverket FDA. Miljö STILLE ska i sin verksamhet följa alla gällande lagar och förordningar på miljöområdet, och ska dessutom sträva efter att minimera sin miljöpåverkan avseende energi, kemikalier och transporter. Under verksamhetsåret 2011 antog STILLE en Miljöpolicy (se sid. 22). Kemikalieanvändningen styrs via aktivt kemikalieregister, där målet är att under verksamheten styra och minimera både användning, mängd och därmed utsläpp. Utsläppen har uppmätts och uppfyller miljömyndighetens krav. Miljöarbetet i produktionen har stärkts med en tillsatt miljögrupp, denna grupps uppgift är att under drift tillse att mål skapas och följs upp med ambition att minska fabrikens miljöpåverkan. Produktionens elförbrukning har under året utretts och bolaget har investerat för att markant effektivisera och minska förbrukningen, samtidigt som produktionstimmarna förväntas öka. Övrigt avfall och restprodukter sorteras på sådant sätt att de i största möjliga mån ska kunna återvinnas. Transporter och miljövänligt omhändertagande av kemikalier och avfall utförs av godkända transportbolag, detta styrs via avtal med SITA och Eskilstuna energi och miljö. Personaloptionprogam Vid full konvertering av det beslutade optionsprogrammet av utgivna och gällande optionsrätter kommer antalet aktier uppgå till aktier. Totalt antal tilldelade personaloptioner uppgick per den 31 december 2013 till stycken. Det beslutade personaloptionsprogrammet under 2010 som sträcker sig fram till december 2015 omfattar totalt personaloptioner, som kunde tilldelas fram t.o.m. 31 december För att kunna säkerställa fullgörandet av detta åtagande samt 32 STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

33 kassaflödesmässig säkring har totalt teckningsoptioner emitterats. Utspädningseffekter har ej beaktats, eftersom aktiekursen från löptidens startdatum t.o.m. den 31 december varit lägre än lösenkursen för optionerna i personaloptionsprogrammet. Risker och riskhantering, se not 2. Tvister STILLE varken är eller har varit inblandade i några tvister under verksamhetsåret Förväntad framtida utveckling Bolaget är välpositionerat inom en rad tillväxtområden, som t.ex. kärl- och plastikkirurgi. Bolaget investerar i produktutveckling för att öka konkurrenskraften och därmed sin kommersiella bas. Med tillgänglig information ser vi inget som tyder på en avmattning i prioriterade segment och vi gör bedömningen att STILLEs varumärke och produkter utgör en god grund för tillväxt och lönsamhet. Årsstämma Årsstämman beslutar om fastställande av resultat och balansräkningar, disposition beträffande bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, arvoden åt styrelse och revisorer, val av styrelse och revisorer samt övrigt förekommande punkter. Vid årsstämman i april 2013 deltog aktieägare som representerade 39,89 procent (39,92) av aktiekapitalet och 39,89 procent (39,92) av rösterna. Styrelsens sammansättning och arbete STILLEs styrelse består av fyra ledamöter samt en arbetstagarrepresentant. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter, utan eller med högst en suppleant. Ledamöterna presenteras på sidan 61. Styrelsen ska enligt arbetsordningen ha minst fyra styrelsemöten per år. Under år 2013 sammanträdde styrelsen 10 gånger (11). Verkställande direktören framlägger vid varje möte i samband med kvartalsbokslut ekonomisk och finansiell rapport över verksamheten och tillställer därutöver styrelsen en månatlig rapport innehållande viktiga händelser samt ekonomisk information i sammandrag. Styrelsen behandlar årligen revisorernas rapport, av vilken bland annat framgår hur bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållande kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen lämnar förslag i frågor om ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen. Beslut om principerna för ersättning till verkställande direktör och övrig koncernledning tas av årsstämman. STILLEs huvudägare har intill nästa årsstämma utsett en valberedning. Valberedningen har till uppgift att till nästkommande årsstämma lämna förslag på styrelseledamöter och arvode till styrelsen samt i för kommande fall även lämna förslag på revisorer. Valberedningen utser ordförande inom sig, varvid styrelsens ordförande inte ska vara ordförande. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess att arbetet är slutfört, ska rätten att utse en representant övergå till närmast största aktieägare som ej är representerad i valberedningen. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Riktlinjer för ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare samt övriga anställningsvillkor STILLE strävare efter att principerna för koncernledningens ersättning skall vara marknadsmässiga, att ersättningarna ska fastställas av styrelsen, och skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, personens erfarenhet och prestation samt att ersättningen består av följande delar: fast grundlön, kortsiktig rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner samt avgångsvillkor. Fast grundlön Koncernledningen ska ha en trygg och i jämförelse med marknaden attraktiv grundlön i form av en fast kontant månadslön. Rörlig ersättning Koncernledningen kan utöver grundlönen erbjudas en kortsiktig rörlig ersättning som baseras på individuella mål och bolagets mål. Den rörliga ersättningen utbetalas årsvis i efterskott och beslutas av styrelsen, för 2013 utgick ingen rörlig ersättning. Verkställande direktören har ingen rörlig ersättning. För övriga i koncernledningen kunde den rörliga ersättningen utgå med maximalt 25 procent av grundlönen för verksamhetsåret STILLE ÅRSREDOVISNING

34 Förvaltningsberättelse och ekonomisk översikt Pensionsförmåner Styrelsen fastställer pensionsförmånerna för koncern ledningen. STILLE tillämpar pensionsåldern 65 år för koncernledningen. Den grundläggande pensionsförmånen utgörs av den så kallade ITP-planen. Personaloptionsprogram Årsstämman 2010 beslutade om ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare. Löptiden sträcker sig från år 2010 till Lösen är tidigast efter tre år från tilldelningsdatum. För vidare information se not 6. Övriga förmåner STILLEs koncernledning kan få möjlighet till bilförmån, drivmedelsförmån och sjukförsäkring. Operationell riskhantering Konkurrens STILLE möter på konkurrens på olika marknader. För produktområde Instrument är merparten inom maskintillverkade instrument bl Aesculap (B.Braun), V Mueller (Carefusion) och Codman & Shurtleff. Det finns även ett stort antal mindre tillverkare och asienbaserade bolag. Inom produktområde imagiq hittar vi internationella konkurrenter som Steris, Maquet (Getinge), IDI samt Skytron. För att möta konkurrensen undersöker vi ständigt möjligheterna att hitta nya lösningar och utveckla vårt erbjudande för att möta kundernas förväntningar. Vi arbetar ständigt med våra leverantörer för att få bättre produkter till lägre priser och fortsatt hög kvalité, samt med våra interna processer för att ytterligare öka produktiviteten och effektiviteten i vår egen produktion. kostnad per behandling, torde STILLE stå väl rustade inför detta skifte. Förslag till behandling av förlust Till årsstämmans förfogande står i moderbolaget Överkursfond Ansamlad förlust Årets redovisade resultat Summa Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten Balanseras i ny räkning Summa Som framgår ovan finns inga fria medel att disponera per För att möjliggöra återbetalning till aktieägarna/utdelning föreslår styrelsen till årsstämman en minskning av reservfonden med kr, varav kr avser förlusttäckning, kr avser återbetalning till aktieägarna/utdelning och resterande del avsätts till frifond. Återbetalningen är villkorad av att Bolagsverket ger tillstånd om minskningen av reservfonden. Återbetalningen beräknas kunna verkställas den 23 juni Koncernredovisningen för moderbolaget STILLE AB för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2013 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering den 11 mars 2014 och kommer att föreläggas för årsstämman den 3 april 2014 för fastställande. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ) med säte i Solna, organisationsnummer och adress Gustav III:s Boulevard 42, Solna Marknadsrisker Efterfrågan på STILLEs produkter påverkas av förändringar i kundernas investeringsplaner, och inte ens medicinteknik har gått helt igenom oberört genom finanskrisen. Vi har på många marknader noterat ett förändrat köpbeteende där allt mer makt förflyttas från den kliniska verksamheten till inköpsenheterna inom sjukhusens administration. Med våra högkvalitativa och funktionella produkter med lång livslängd, vilket borgar för en mycket låg livslängdskostnad eller 34 STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

35 Flerårsöversikt Koncernen, MSEK Nettoomsättning och resultat Nettoomsättning 89,1 88,0 89,9 83,4 100,8 nettoomsättningstillväxt i % 1,2-2,1 7,8-17,3 4,4 Bruttovinst 28,4 34,9 33,8 33,2 40,1 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 4,0 1,3 0,8-0,6 6,6 Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar 3,0-0,8-1,0-2,6 5,4 Resultat efter finansiella poster 3,3-0,9-1,1-2,8 5,3 Årets resultat 3,3-1,9-1,1 3,5 5,3 Balansräkning Anläggningstillgångar 24,6 34,8 26,9 23,9 18,4 Omsättningstillgångar exkl likvida medel 31,3 30,1 35,7 30,0 35,3 Likvida medel 6,4 2,1 2,2 3,4 8,2 Eget kapital 41,4 38,1 40, ,2 Räntebärande skulder 0,9 7,1 3,9 2,1 7,5 Icke räntebärande skulder/avsättningar 19,6 21,9 20,6 14,2 16,2 Kassaflöde Operativt kassaflöde 9,5-3,9-2,7 0,5-1,1 Periodens kassaflöde 4,0-0,3-1,3-4,6-0,4 Investeringar 11,3-10,9-3,8-0,9-0,3 Nyckeltal Bruttovinstmarginal, % 31,9 39,7 37,6 39,8 39,8 Rörelsemarginal, % 3,3-0,9-1,1-3,1 5,4 Nettomarginal, % 3,7-2,2-1,2 4,2 5,2 Avkastning på eget kapital, % 8,3-4,9-2,6 8,8 14,6 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 6,9-1,7-2,0-5,8 12,9 Soliditet, % 66,3 57,2 62,0 71,6 61,8 Skuldsättningsgrad, ggr 0,51 0,72 0,61 0,40 0,62 Aktiedata Resultat före och efter utspädning per aktie, SEK 0,68-0,40-0,22 0,72 1,09 Eget kapital per aktie, SEK 8,57 7,88 8,32 8,5 7,92 Utdelning per aktie, SEK Operativt kassaflöde per aktie, SEK 1,98-0,81-0,55 0,11-0,23 Personal Antal anställda medeltal Omsättning per anställd 1,7 1,6 1,6 1,6 2 Begrepp och nyckeltal Antal anställda medeltal Nettoomsättningstillväxt Nettomarginal Genomsnittet av antal anställda vid utgången av Nettoomsättningen jämfört med motsvarande Årets resultat i procent av summa intäkter. Skuldsättningsgrad Andel riskbärande kapital Avsättningar och skulder dividerat med justerat eget kapital. Summan av eget kapital och uppskjutna skatteskulder (inklusive minoritet) dividerat med balans- omslutning. Omsättning per anställd Avkastning på eget kapital, % Summa intäkter dividerat med genomsnittligt antal Årets resultat/nettoresultat dividerat med genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital har beräknats genom att dividera summan av ingå- ende och utgående eget kapital med 2. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder. Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräknats genom att dividera summan av ingående och utgående sysselsatt kapital med 2 Bruttovinstmarginal Bruttovinsten i procent av nettoomsättningen Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Nettomarginal Rörelsemarginal Årets resultat i procent av summa intäkter. Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Resultat per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier Soliditet Utgående eget kapital (inklusive minoritet) i procent av balansomslutning vid periodens utgång. Resultat per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen STILLE ÅRSREDOVISNING

36 Rapport över totalresultat i koncernen TSEK NOT Nettoomsättning 3, Kostnad sålda varor 4, Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader 4, 6, Administrationskostnader 4, 5, 6, Forskning och utvecklingskostnader 4, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella intäkter och kostnader 8, Resultat efter finanseilla poster Skatt på årets resultat Årets resultat därav hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie, SEK före och efter utspädning 0,68-0,40 Totalresultat per aktie, SEK före och efter utspädning 0,68-0,46 Rapport över resultat och Övrigt totalresultat för året i Koncernen Periodens resultat Poster som kan komma att omföras till resultaträkningen Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet Poster som inte kommer att återföras till resultaträkningen Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt Totalresultat efter skatt därav hänförligt till moderbolagets aktieägare STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

37 Rapport över finansiell ställning i koncernen TSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga långrfristiga finansiella fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga finansiella tillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Ackumulerade omräkningsdifferenser Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Avsättningar Summa långfristga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Avsättningar Leverantörsskulder Skatteskulder - - Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser STILLE ÅRSREDOVISNING

38 Koncernens kassaflödesanalys TSEK Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Återläggning av avskrivningar Avsättningar, ej kassapåverkande Justering övriga kassapåverkande poster Summa Erhållen ränta 13 0 Erlagd ränta Betald/erhållen skatt - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Summa förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring produktlinjen Sonesta Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttrade materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av checkkredit Amortering av lån 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens likvida medel Likvida medel vid årets slut För kommentarer se Förvaltningsberättelse. 38 STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

39 Koncernens förändring i eget kapital TSEK Not Aktiekapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet kapital Ackumulerad omräkningsdifferens Ansamlad förlust Totalt eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet Summa årets totalresultat Transaktioner med aktieägare Personaloptionsprogram, värde på anställdas tjänstgöring Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet -2-2 Summa årets totalresultat Transaktioner med aktieägare Personaloptionsprogram, värde på anställdas tjänstgöring 8 8 Summa transaktioner med aktieägare 8 8 Utgående balans per 31 december STILLE ÅRSREDOVISNING

40 Moderbolagets resultaträkning TSEK Not Nettoomsättning 3, Kostnad sålda varor 4, Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader 4, 6, Administrationskostnader 4, 5, 6, Forskning och utvecklingskostnader 4, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella intäkter och kostnader 8, Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Resultat efter skatt Rapport över resultat och övrigt totalresultat i moderbolaget BELOPP I TSEK Årets resultat Övrigt totalresultat för perioden - Poster som kan komma att återföras till resultaträkningen Poster som inte kommer att återföras till resultaträkningen - - Övrigt totalresultat för året 0 0 Totalresultat efter skatt STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

41 Moderbolagets balansräkning TSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga Immateriella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Materiella anläggningstillgångar Övriga långrfristiga finansiella fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Övriga kortfristiga finansiella tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag 0 0 Räntebärande skulder Avsättningar Leverantörsskulder Skatteskulder - - Övriga skulder Upplupna och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser För kommentarer se Förvaltningsberättelse STILLE ÅRSREDOVISNING

42 Moderbolagets kassaflödesanalys TSEK Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Återläggning av avskrivningar Avsättningar, ej kassapåverkande Justering övriga kassapåverkande poster - - Summa Erhållen ränta 13 - Erlagd ränta Betald skatt - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring av lager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Summa förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring produktlinjen Sonesta Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amorterin av checkkredit Amortering av lån - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens likvida medel Likvida medel vid periodens slut För kommentarer se Förvaltningsberättelse. 42 STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

43 Moderbolagets förändring i eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital TSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond Ansamlad förlust Totalt eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat - Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Personaloptionsprogram, värde på anställdas tjänsgöring Summa Transaktioner med aktieägare Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat - Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Personaloptionsprogram, värde på anställdas tjänsgöring 8 8 Summa transaktioner med aktieägare Summa transaktioner med aktieägare 8 8 Utgående balans per 31 december STILLE ÅRSREDOVISNING

44 Noter NOT 1 FÖRETAGSINFORMATION, GRUNDER FÖR UPPRÄTTANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen och koncernredovisningen för STILLE AB som avser det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2013, har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering den 11 mars och kommer att föreläggas årsstämman den 3 april 2014 för fastställande. Moderbolaget är svenskt aktiebolag (publ), med säte i Solna, Sverige. Företagsinformation STILLE AB (publ)grundades 1841 och är därmed ett av världens äldsta medicintekniska företag. Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar egentillverkade högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord till ledande kirurger världen över. STILLEs erbjudande består av ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Bolaget har två produktområden Instrument och imagiq. Produktområde Instrument erbjuder handsmidda kirurgiska instrument för all öppen kirurgi med särskilt fokus på ortopedi samt rekonstruktiv- och estetisk plastikkirurgi. Instrumenten kännetecknas av den gracila design och unika känsla som har gjort STILLE till en välkänd och uppskattad leverantör bland ledande kirurger världen över. STILLE erbjuder utöver egentillverkade produkter även produkter från andra välkända och innovativa tillverkare. Genom dessa samarbeten kan STILLE tillhandahålla kompletta produktlinjer med genomgående samma höga krav på funktion och kvalitet. Produktområde imagiq erbjuder procedurspecifika specialbord för hjärt- och kärlkirurgi. Borden kännetecknas av en hög grad av funktionalitet och ergonomi samt en strävan efter estetiskt tilltalande design. Koncernens nettoomsättning och bruttovinst redovisas inom två segment i enlighet med IFRS 8:s rekommendation om segmentsredovisning. Som ett led i vårt förändringsarbete mot att blir mer kund- och marknadsfokuserade har vi valt att i vår rapportering redovisa samt styra på marknader i stället för produkter som tidigare. Som en följd av detta resovisar STILLE från och med fjärde kvartalet 2013 segmenten Nordic och Rest of the world. Ingen försäljning mellan segmenten förekommer. Försäljnings-, forskning & utveckling och administrationskostnader, övriga rörelseintäkter och kostnader samt finansiella poster och skatt redovisas koncerngemensamt. STILLEs aktie är noterad på NASDAQ OMX First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Uttalande om överensstämmelse med gällande regelverk Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC-tolkningar sådana de antagits av EU. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Nya och ändrade IFRS standarder och tolkningar som tillämpas av koncernen De nya standarder eller tillägg till IFRS/IAS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för räkenskapsåret 2013 har till lämpats i samband med upprättandet av koncernredovisningen. Inga av dessa standarder eller tolkningar har dock haft någon väsentlig inverkan på koncernen. Koncernen har inte valt att tillämpa någon ändring av gammal standard, tolkning eller ny standard i förtid. Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av koncernen. IFRS 9 Financial instruments hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella skulder och tillgångar. IFRS 9 gavs ut i november 2009 för finansiella tillgångar och i oktober 2010 för finansiella skulder och ersätter de delar i IAS 39 som är relaterat till klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 anger att finansiella tillgångar ska klassificeras i två olika kategorier; värdering till verkligt värde eller värdering till upplupet anskaffningsvärde. Klassificering fastställs vid första redovisningstillfället utifrån företagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper i de avtalsenliga kassaflödena. För finansiella skulder sker inga stora förändringar jämfört med IAS 39. Koncernen har för avsikt att tillämpa den nya standarden senast det räkenskapsår som börjar 1 januari 2015 och har ännu inte utvärderat effekterna. Standarden har ännu inte antagits av EU. Från och med räkenskaps året 2013 tillämsas IFRS 13 Fair value measurement syftar till att värderingar till verkligt värde ska bli mer konsekventa och mindre komplex genom att standar- den tillhandahåller en exakt definition och en gemensam källa i IFRS till verkligt värdevärderingar och tillhörande upplysningar. Kraven utökar inte tillämpningsområdet för när verkligt värde ska tillämpas men tillhanda- håller vägledning kring hur det ska tillämpas där andra IFRS redan kräver eller tillåter värdering till verkligt värde. Utöver ovan beskrivna standarder har det utgivits ett antal tolkningar och ändringar i standarder som ännu inte trätt i kraft. Dessa bedöms dock ej vara relevanta för koncernen. Grunder för upprättande av årsredovisningen STILLEkoncernens finansiella rapporter är upprättade enligt fortlevnadsprincipen med vilket menas att bolaget redovisar intäkter, kostnader, tillgångar och skulder med utgångspunkt i att bolaget kommer att finnas kvar under överskådlig framtid. Tillgångar redovisas till historiska anskaffningsvärden med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan samt därutöver eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på under året anskaffade materiella tillgångar görs från anskaffningstidpunkten. Balanserade utgifter för utveckling börjar skrivas av i och med en utvecklad produkt börjar säljas. Funktionell valuta, omräkning av utländsk valuta Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor, som är Moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget STILLE AB samt de företag och verksamheter i vilka moderbolaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Eliminering av transaktioner inom koncernen Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. Se not 27, Transaktioner med närstående. Förvärvsmetoden Rörelseförvärv hanteras enligt förvärvsmetoden i IFRS 3, Rörelseförvärv. Denna kännetecknas av att förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas till marknadsvärde efter beaktande av uppskjuten skatt vid förvärvstillfället. Överstiger anskaffningsvärdet för dotterföretaget marknadsvärdet på företagets nettotillgångar med beaktande av eventualförpliktelser, upptas skillnaden som koncernmässig goodwill. Uppkommen goodwill skrivs inte av utan prövning av nedskrivningsbehovet görs löpande, minst en gång per år. Övriga förvärvade immateriella tillgångar skrivs av under beräknad nyttjandeperiod. 44 STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

45 Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över totalresultatet. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, eget kapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Avyttrade bolag ingår i koncernens redovisning till och med tidpunkten för avyttringen. Bolag som förvärvats under året ingår i koncernens redovisning från och med förvärvstidpunkten. Dotterföretag Dotterföretag är alla de företag där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. För dotterföretag i STILLE, se not 14, Andelar i koncernföretag. Omräkning av utländska dotterföretag och utländsk valuta Koncernens finansiella rapporter presenteras i svenska kronor (SEK), vilken är moderbolagets funktionella valuta och rapporteringsvaluta. Resultat- och balansräkningar för utländska verksamheter (dotterbolag) tas in med deras funktionella valuta och räknas om till koncernens rapporteringsvaluta i enlighet med IAS 21, Effekterna av ändrade valutakurser. Funktionell valuta är densamma som den lokala valutan för den rapporterande enhetens redovisning. Samtliga tillgångar och skulder i dotterföretagen räknas om till balansdagskurs och intäkter och kostnader räknas om till årets genomsnittskurs. Vid konsolidering uppstår omräkningsdifferenser, vilka förs direkt till övrigt totalresultat. Vid avyttring av dotterföretag redovisas den ackumulerade omräkningsdifferensen i det koncernmässiga resultatet i enlighet med IAS 21. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt valutakurser på transaktionsdagen. De svenska koncernföretagens fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurser. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, förs till rapporten över totalresultatet. Kursdif- ferenser av rörelsekaraktär redovisas som övriga intäkter/ övriga kostnader (not 12) och ingår därmed i rörelseresultatet. Kursdifferenser av finansiell karaktär redovisas bland finansiella intäkter och kostnader (not 8 och 9). Intern prissättning Marknadsbaserad prissättning tillämpas vid koncerninterna transaktioner. Uppställningsform för resultaträkningen Resultaträkningen är uppställd i funktionsindelad form. Klassificering i balansräkningen Kortfristiga fordringar och skulder består av belopp som förväntas förfalla till betalning inom 12 månader från balansdagen. Övriga fordringar och skulder klassificeras som långfristiga. Kassaflödesanalys STILLE tillämpar indirekt metod i enlighet med IAS 7, Kassaflödesanalys. Syftet är att ge ett underlag för att bedöma företagets förmåga att skapa likvida medel. Följande definitioner har använts: Kassa och bank, likvida medel, utgörs av kassamedel samt disponibla tillgodohavan- den hos banken och motsvarande institut. Kassaflöde utgörs av in- och utflöde av likvida medel. Löpande verksamhet utgörs av företagets huvudsakliga intäktsgenererande verksamheter samt andra verksamheter än investerings och finansieringsverksamheten. Investeringsverksamhet utgörs av förvärv och avyttring av anläggningstillgångar och sådana placeringar som inte inryms i begreppet likvida medel. Finansieringsverksamhet utgörs av åtgärder som medför förändringar i storleken på och sammansättningen av företagets eget kapital och upplåning. Segmentredovisning STILLE styrs och rapporteras per marknadssegmenten Nordic och Rest of the world, enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Segmenten styrs var och en för sig med utgångspunkt i karaktären hos kundstrukturen per respektive marknad. Rapportering till styrelsen görs enligt denna segments fördelning. Redovisning av segment framgår av not 3, segmentredovisning. Intäktsredovisning Intäktsredovisning sker i enlighet med IAS 18, Intäkter. Försäljningsintäkter dvs. nettoomsättningen för produkter och tjänster i den ordinarie verksamheten redovisas när leverans skett och väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande överförts till köparen samt att det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen tillfaller bolaget. All försäljningen sker om inte annat avtalats exworks. Försäljningen redovisas med tillägg för frakter och efter avdrag för rabatter, bonus, returer och varuskatter. Nettoomsättning utgörs huvudsakligen av varuförsäljning men även tjänster som service, konsulttjänster och utbildning ingår. Ränteintäkter redovisas enligt effektivräntemetoden. Personaloptionsprogram Inom STILLE finns ett personaloptionsprogram som berättigar koncernledningen att köpa aktier i bolaget vid en viss tidpunkt till en på förhand fastställd teckningskurs. Intjänandeperioden är tre år. Programmet ger upphov till en förmån för de enskilda individerna och kostnaden för denna förmån redovisas löpande under den aktuella intjänandeperioden. I de fall optionerna kommer att inlösas kommer det att ge upphov till en utspädningseffekt. I de fall optionerna är out of money, dvs. när teckningskursen för aktierna är högre än gällande börskurs leder det inte till någon utspädningseffekt. Redovisning av statliga stöd Statligt stöd redovisas enligt IAS 20, Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statligt stöd. Statligt stöd är en åtgärd av staten att lämna en ekonomisk fördel som är begränsad till antingen ett företag eller en kategori av företag som uppfyller vissa kriterier. Statliga stöd är villkorade av att mottagaren uppfyller eller kommer att uppfylla vissa villkor. Bidrag relaterade till tillgångar redovisas som en minskning av tillgångarnas redovisade värde och bidrag relaterade till resultatet redovisas som en minskning av de kostnader som bidraget avser. Bidragen STILLE erhållit avser lönebidrag, se not 6. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar redovisas med tillämpning av effektivränte metoden. Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. I koncernen gäller generellt att för kundfordringar förfallna mer än 90 dagar görs en bedömning om sannolikheten av få betalt och en eventuell reservering för värdeminskning av kundfordran görs härefter. Individuella bedömningar görs löpande och vid behov. Reservering för värdeminskning görs också i de fall det finns objektiva STILLE ÅRSREDOVISNING

46 Noter bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Det reserverade beloppet redovisas i resultaträkningen. Leverantörsskulder Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år eller tidigare. Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde, och därefter till upplupet anskaffningsvärdet. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsens fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet. Likvida medel I likvida medel ingår kassa- och banktillgodohavanden. Inkomstskatter Koncernen tillämpar IAS 12, Inkomstskatter. Redovisad skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som antingen skall betalas eller erhållas under det aktuella inkomståret, samt tidigare perioders eventuella justeringar ingår också här. Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder som i framtiden skall betalas. Värdering av uppskjutna skatter görs med utgångspunkt från förväntade skulder och fordringar på balansdagen med användande av skattesatser för de enskilda bolagen, som är beslutade på balansdagen. Uppskjuten skattefordran redovisas i den omfattning de ät troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skulder och när de uppskjutna skatterna avser samma skattemyndighet. Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna nyttjas för att medföra lägre skattebetalningar inom överskådlig framtid. Skatt på reslutat och uppskjutna skattefordringar, se not 10, Skatt. Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Vid förvärv av företag eller verksamheter kan goodwill uppkomma, denna goodwill värderas enligt IFRS 3, Rörelseförvärv. Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterbolag identifier bara tillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterbolag redovisas som immateriella tillgångar. Nedskrivningsbehovet av good will prövas minst årligen eller när indikation på värdeminskning finns, för att identifiera om något nedskrivningsbehov föreligger. Goodwill redovisas till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade nedskrivningar om sådana finns, vilket inte finns i STILLE. För att komma fram till om det föreligger något nedskrivningsbehov jämförs det redovisade värdet av goodwill med återvinningsvärdet vilket är det högsta av nyttjandevärdet och det verkliga värdet minus försäljningskostnader. Beräkningen skall göras på lägsta kassagenerade enheter inom verksamheten. Verksamheten för vilket Goodwill uppkommit avyttrades under 2013 varav koncernen inte längre har Goodwill. Se not 11, Goodwill. Varumärken patent och liknande rättigheter Varumärken, patent, distributionsrättigheter och övriga rättigheter redovisas till anskaffningsvärdet minska med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt under deras bedömda nyttjandeperiod, innebärande en avskrivningstid om tre till tio år. drift. Dessa kostnader skrivs av under den bedömda nyttjandeperioden, vilken uppgår till 3-5 år. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande Forskningsutgifter hänförliga till aktiviteter för att vinna ny kunskap i form av teknisk eller vetenskaplig, redovisas som kostnad i den takt de uppstår. Utgifter för utvecklingsprojekt relaterade till design och tester av nya eller förbättrade produkter, redovisas som immateriell tillgång till den del och när de bedöms ge upphov till framtida ekonomiska fördelar, se vidare IAS 38. Övriga utgifter för utvecklingsprojekt redovisas som kostnad i den takt de uppstår. Utgifter för utvecklings projekt som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i senare perioder. Aktiverade utvecklingsutgifter skrivs av då produkten börjar tillverkas kommersiellt och sker linjärt över en bedömd nyttjandeperiod. Aktiverade utvecklingskostnader upptas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. När indikationer finns på att verkliga värdet av balanserade utvecklingsutgifter kan understiga redovisat värde, prövas balansposten med ett nedskrivningsbehovstest. Skulle resultatet av testet visa att ett nedskrivningsbehov föreligger redovisas detta i resultaträkningen. Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark innefattar i huvudsakligen fabriker och kontor. Under 2013 har koncernen avyttrat fastigheten Länken 2. Dessa redovisas till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar som gjorts. Avskrivningarna baseras på anläggningstillgångarnas anskaffnings värde och beräknas med hänsyn till uppskattad nyttjandeperiod. Inga avskrivningar görs på mark. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång beroende på vad som anses lämpligt. Endast i de fall det är sannolikt med framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången, och kommer att komma koncernen till godo och om tillgången kan mätas på ett tillförlitligt sätt läggs tillkommande utgifter till tillgångens redovisade värde. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnad då de uppkommer. Anläggningarnas anskaffningsvärden delas upp på väsentliga komponenter och varje komponent skrivs av separat över sin bedömda nyttjandeperiod, s.k. komponentavskrivning. Detta gäller såväl byggnader som maskiner och inventarier. Under investeringsåret görs avskrivningar på maskiner och inventarier fr.o.m. tidpunkten då de tas i bruk. Vid varje bokslutstillfälle görs en bedömning huruvida ursprungligt bedömd nyttjandeperiod fortsatt kan anses gälla. Vid förändrade förutsättningar ändras också nyttjandeperioden. Bolaget har per bokslutsdatum inte ansett att någon ändring av nyttjandeperioder behöver ske. Följande avskrivningstider har använts Byggnader Förbättringsutgifter annans fastighet Maskiner och inventarier Produktionsverktyg 5-25 år 20 år 3-5 år 3-5 år Nedskrivningar Vid bedömning av nedskrivningsbehov tillämpas IAS 36, Nedskrivningar. Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende om eventuellt nedskrivningsbehov föreligger eller om indikation finns att sådant behov föreligger. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdeminskningen närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det Programvara Förvärvade programvarulicenser aktiveras på basis av de kostnader som uppstått då den aktuella programvaran införskaffats och satts i 46 STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

47 redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högre av verkliga värdet, minskat med försäljningskostnader, och nyttjandevärdet. Vid bedöm- ning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarnas lägsta nivå dvs. kassagenererande enheter (KGE). För STILLEkoncernen görs beräkningen på respektive segment. Redovisad goodwill uppgick till 0,0 MSEK (12,9) för året. Övriga immateriella tillgångar är balanserade utgifter för produktutveckling och är till största delen hänförligt till produkten imagiq. Det redovisade värdet avseende dessa är en bedömning på framtida intäkter i förhållande till de balanserade utgifterna för utveckling av produkten. Ingen förändring har skett under året som föranleder någon nedskrivning utöver den normala avskrivningen, som är beräknade på den bedömda nyttjandeperioden. För vidare information se not 11 och 12. Varulager Koncernens varulager har redovisats efter avdrag för internvinster, vilket påverkat rörelseresultatet, i enlighet med IAS 2, Varulager. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först utmetoden (FIFO). Värderingen av varulagret har skett till der lägsta av anskaffnings- och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för färdiga varor och pågående arbeten består av råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader och hänförbara indirekta tillverkningskostnader. Avdrag har skett för inkurans. För att kunna bestämma värdet av inkuransen görs en genomgång av lagret i samband med inventering, utöver detta görs löpande genomgångar för att kunna göra bästa bedömning för vilket värde inkuransen skall vara. Avsättningar För avsättningar tillämpas IAS 37, Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar. En avsättning redovisas när och endast när: det finns ett aktuellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse det är sannolikt att en kostnad kommer att uppstå för att reglera åtagandet, och en tillförlitlig uppskattning kan göras av åtagandets belopp Det belopp som redovisas som en avsättning är den bästa uppskattning av den kostnad som krävs för att reglera det aktuella åtagandet på balansdagen. Leasing Koncernen tillämpar IAS 17, Leasing. Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller operationell leasing, i enlighet med IAS 17. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leastagaren. I annat fall föreligger operationell leasing. Vid avtal klassificerade som finansiell leasing, redovisas objekt som anläggningstillgång i koncernbalansräkningen. Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som lång- och kortfristiga skulder. Vid leasingperiodens början redovisas tillgången och skulden till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av leasingavgifterna. Leasingavgifterna fördelas mellan ränta och amortering av skulden. Räntan redovisas i resultaträkningen och amorteringen i balansräkningen. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. Den leasade tillgången skrivs av enligt reglerna för avskrivningsbara tillgångar. Om det inte med säkerhet kan fastställas att äganderätten övergår till koncernen vid slutet av leasingperioden skrivs objektet av till fullo under leasingperioden eller nyttjandeperioden om den är kortare. Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen. I STILLEkoncernen finns det upptaget finansiell leasing som är helt och hållet hänförligt till bilar. För vidare information se not 20, Långfristiga och kortfristiga skulder. Upplåning Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader. Ersättning till anställda Ersättningar till anställda redovisas enligt IAS 19, Ersättningar till anställda. Pensionsförpliktelser Pensionsplanerna finansieras genom betalningar till försäkringsbolag eller förvaltaradministrerade fonder, där betalningarna fastställs utifrån periodiska aktuariella beräkningar. Koncernen har avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken bolaget betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Bolaget har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med den anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentlig eller privat administrerade pensionsförsäkringar på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma koncernen till godo. För vidare information se not 6. Ersättningar vid uppsägning En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av personal endast om företaget är bevisligen förpliktat att avsluta en anställning före den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. I de fall företaget säger upp personal upprättas en detaljerad plan som minst innehåller arbetsplats, befattningar och ungefärligt antal berörda personer samt ersättningarna för varje personalkategori eller befattning och tiden för planens genomförande. Resultat per aktie Redovisning av resultat per aktie sker enligt IAS 33, Reslutat per aktie. Posten redovisas i direkt anslutning till rapporten över totalresultat. Några preferensaktier eller konvertibla skuldebrev finns inte varför resultat per aktie inte påverkas. Om antalet aktier ändras under året beräknas ett vägt genomsnitt för periodens utestående aktier. Under 2010 genomfördes ett personaloptionsprogram som omfattar personaloptioner, som kunde tilldelas fram t.o.m. 31 december Utspädningseffekten kan komma att uppgå till högst 4,7 procent. I bokslutet för verksamhetsåret 2013 har ej beaktats någon utspädningseffekt eftersom aktiekursen från löptidens startdatum t.o.m. den 31 december 2013 varit lägre än lösenkursen för optionerna i personaloptionsprogrammet. Upplysningar om närstående Transaktioner och avtal med närstående företag och eller fysiska personer redovisas enligt IAS 24, Upplysningar om närstående. I koncernen elimineras koncerninterna transaktioner och faller således utanför detta upplysnings och redovisningskrav. Se vidare not 27, Transaktioner med närstående. Händelser efter balansdagen Händelser efter balansdagen redovisas enligt IAS 10, Händelser efter balansdagen. STILLE ÅRSREDOVISNING

48 Noter Viktiga uppskattningar och bedömningar Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS medför en del redovisningsmässiga uppskattningar och bedömningar av redovisningsprinciper. För att upprätta redovisningen gör företagsledningen och styrelsen uppskattningar och bedömningar som påverkar i bokslutet redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäktsoch kostnadsposter samt annan lämnad information. Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Vid tillämpning av redovisningsprinciper har olika bedömningar gjorts som avsevärt kan påverka de belopp som redovisas i de finansiella rapporterna. Även uppskattningar kan ha en betydande inverkan. Uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för att väsentligt justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår Redovisning av varulager Lagret värderas till lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid beräkningen av nettoförsäljningsvärdet görs en bedömning av utgående artiklar, artiklar med övertalighet, skadat gods, trögrörligt gods m.m. Osäkra kundfordringar Underlaget till osäkra kundfordringar utgörs av en bedömning av de obetalda fordringarna. Bedömningen är gjorda antaganden om framtiden inte innebär någon betydande risk för väsentliga justeringar av de redovisade beloppen för nästkommande räkenskapsår, se även not 16. Uppskjuten skatt Uppskjutna skattefordringar redovisas för temporära skillnader mellan redovisade belopp för rapporteringsändamål och belopp som används för beskattningsändamål och för outnyttjade underskottsavdrag. De största underskottsavdragen hänför sig till Sverige, där de utan tidsbegränsning kan avräknas mot framtida inkomster (utan slutligt datum för nyttjande). Värderingen av underskottsavdrag och koncernens förmåga att utnyttja underskottsavdrag baseras på styrelsens och ledningens uppskattningar av framtida skattepliktiga inkomster som i sin tur bygger på en uppskattning av marknadens efterfrågan på bolagets produkter och gjorda investeringar. Mer detaljerad information finns i Not 10, Skatt. Den 31 december 2013 uppgick värdet på uppskjutna skattefordringar till 5,5 MSEK (5,5). De uppskattade skatteeffekterna av dessa underskottsavdrag redovisas som anläggningstillgångar. Övriga avsättningar Det belopp som redovisas som en avsättning är den bästa uppskattningen av den utgift som krävs för att reglera ett aktuellt åtagande per balansdagen. Avsättning för framtida kostnader på grund av garantiåtaganden redovisas till det uppskattade belopp som krävs för att reglera åtagandet på balansdagen. Uppskattningen baseras på kalkyler, bedömningar samt erfarenheter. Koncernens redovisning av avsättningar, enligt IAS 37, innebär att 0,8 MSEK (0,8) redovisas som övriga avsättningar, se not 20. NOT 2 RISKER OCH RISKHANTERING Att vara utsatt för risker i mindre eller större utsträckning är en del av affärsverksamheten. STILLEs riskhantering är att identifiera, mäta, och förhindra att dessa risker blir verklighet och samtidigt ständigt göra förbättringar för att minska de potentiella riskerna. För STILLE är riskförebyggande huvudinriktningen, att förhindra att en potentiell risk utvecklas till skador och eller förluster. I de fall bolaget inte lyckas fullt ut med detta gäller det att i andra hand mildra verkan av redan inträffade skador. De risker STILLE kan utsättas för är för operativa, finansiella och legala risker men vi kan också riskera vårt goda anseende och rykte. Vi är inte heller förskonade från risken att kunna drabbas av naturkatastrofer, terroraktioner och andra typer av konflikter. Operationell riskhantering Risk för reklamationer Inom produktområde Instrument har reklamationsnivån historiskt varit låg. Vissa kostnader har uppstått då det funnits tillfälliga kvalitetsproblemm, garantitiden är för egentillverkade produkter trettio år. För produktområde imagiq är reklamationsnivån högre, vilket delvis beror på att dessa produkter är komplexa. Det finns inga specifika reklamationstyper som är högre än andra. Garantitiden för imagiq är mellan ett år och tre år. För verksamhetsåret 2013 var 0,4 MSEK (0,5) reserverat. Se not 20, Långfristiga och kortfristiga skulder. Miljörisker Denna risk avser kostnader koncernen kan drabbas av för att anpassa sig till ny eller strängare miljölagstiftning. Det kan också exempelvis gälla avfallshantering etc. Inga miljöskulder finns och verksamheten är inte av den karaktären att den ger upphov till föroreningar av mark eller vatten, vilket skulle kunna medföra saneringsbehov. Koncernen arbetar efter och följer såväl den svenska som den internationella lagstiftningen. Risk för och i samband med tvister Denna risk avser de kostnader som kan åsamkas koncernen som part i olika tvister. Dessa kostnader kan uppkomma genom exempelvis förlikning och utdömda ersättningar. Koncernen är inblandad i följande rättsliga tvister Per den 31 december 2013 var STILLE inte inblandad i några tvister. Risk för produktansvar Denna risk avser de kostnader koncernen kan drabbas av då någon produkt som har levererats orsakar skador på person eller egendom. Erforderliga försäkringar finns tecknade samtidigt som rutiner för eliminering av risken för skada finns och utvecklas. Anseende STILLEs anseende är en värdefull tillgång som kan påverkas av STILLEs agerande men också av externa intressenter. STILLE strävar efter att undvika handlingar som skulle kunna riskera STILLEs goda rykte. Vi strävar efter att vara en god samhällsmedborgare. En etisk kod, Uppförandekoden togs fram och implementerades i koncernen under 2010, för att säkerställa att alla inom STILLE skall uppföra sig korrekt. Uppförandekoden bygger bl.a. på STILLEs kärnvärden. Finansiell riskhantering Koncernen är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker som kan ge fluktuationer i resultat och kassaflöde. Dessa risker är huvudsakligen valutarisk, ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk. Därutöver finns risker för egendom och ansvar som går att försäkra. Råvarupriser STILLE köper stål för tillverkning av instrument. Tillverkningen av instrument är dock arbetsintensiv och mängden stål är tämligen låg. I en del av komponenterna till borden ingår stål. Klart är att om stålpriset stiger kraftigt kommer det att påverka inköpspriset. En noggrann intern uppföljning sker för att kunna reagera och anpassa priser gentemot kund, om prisökningar uppstår som inte kan absorberas av organisationen genom rationaliseringar. Risk för kundförluster Risken för kundförluster avser risken att kunden inte kan betala för levererade och fakturerade produkter på grund av sin finansiella ställning. 48 STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

49 Koncernen säljer till ett stort antal kunder världen över, vilket naturligt medför att kunder går i konkurs eller att deras finansiella ställning gör att de har betalningssvårigheter, vilket i sin tur göra att STILLE inte kan få betalt. För att minimera kundförlusterna sker intensiv uppföljning på kundfordringarna. Kunden får ny leverans först när skuld är betald och kunder med dålig betalningshistorik erbjuds förskottsbetalning. Detta sammantaget leder på sikt till minskade kundförluster. Valutarisk Valutarisken är risken att förändringar i valutakurser negativt påverkar kassaflödet. Valutakursförändringar påverkar dessutom rapporten över totalresultatet och rapporten över finansiell ställning på följande vis: resultatet påverkas när intäkter och kostnader i utländsk valuta omräknas till svenska kronor. rapporten över finansiell ställning påverkas när tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till svenska kronor. Om den svenska kronan förstärks/försvagas gentemot den amerikanska dollarn med +/- 10 procent med alla andra variabler konstanta, skulle årets resultat har påverkats med +/- 0,7 MSEK (0,7). Effekten av förändringar av EUR skulle påverkats med +/- 0,4 MSEK (0,4). Koncernen har varken under 2013 eller 2012 terminssäkrat valutakurser, vilket är i enlighet med bolagets finanspolicy. Ränterisk Koncernens räntebärande skulder uppgick per balansdagen till 0,9 MSEK (7,1) och bolagets kassa till 6,4 MSEK (2,1). En förändring av ränteläget med +/- 0,50 % skulle innebära endast en marginell påverkan på räntenettot. Likviditetsrisk Likviditetsrisken är risken om STILLE drabbas av ökade kostnader på grunda av brist på likviditet. STILLEs verksamhet är säsongsbetonat, vilket ger effekter på kassaflödet. Generellt sett är kassaflödet svagt i början på året, och efter sommaren. Koncernen har inte haft några problem att infria några betalningar under året. Per 31 december 2013 fanns en skuld om 0,0 MSEK (5,6) till kreditinstitut. Resterande skuld om 0,9 MSEK (1,5) avser finansiell billeasing. Outnyttjade krediter vid årets slut uppgick till 10,0 MSEK (4,4). Koncernen, TSEK 2013 Mindre än 1 år Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år Skulder till kreditinstitut Utnyttjad checkkredit Finansiell billeasing Leverantörsskulder Övriga skulder Skulder till kreditinstitut Utnyttjad checkkredit Finansiell billeasing Leverantörsskulder Övriga skulder En översyn görs med jämna mellanrum med att se över strukturen för rörlig och fast ränta för de krediter bolaget har, med syftet att i första hand minimera räntekostnaderna. Koncernen hade per 31 december 2013 en checkkredit på 10,0 MSEK som var utnyttjad med 0,0 MSEK (5,6). Finansieringsrisk Med finansieringsrisk avses risken att finansieringen i koncernens kapitalbehov samt refinansiering av utestående krediter försvåras eller fördyras. Ett nytt affärsavtal tecknades med SEB i januari 2011, som innebar att STILLE ökade sin rörelsekredit från 5 MSEK till 10 MSEK, och därtill sänkte både räntan, kreditavgiften och övriga bankavgifter. STILLE ÅRSREDOVISNING

50 Noter NOT 3 SEGMENTREDOVISNING Nettoomsättning, resultat, tillgångar och skulder har fördelats till respektive affärsområde i proportion till nyttjande. Nettoomsättning, kostnader, tillgångar och skulder som inte fördelats på något affärsområde är poster som är koncerngemensamma i moderbolaget eller i koncernen. Nettoomsättning och resultat samt vissa tillgångar och skulder för segmenten Nordic Rest of the World Ofördelat Summa Koncernen, TSEK Nettoomsättning Bruttoresultat Tillgångar Skulder Investeringar i anläggningstillgångar Materiella Immateriella Summa investeringar i anläggningstillgångar Av- och nedskrivningar Materiella Immateriella Summa av- och nedskrivningar Nettoomsättning för geografiska områden per affärsområde Koncernen, TSEK Summa Sverige Övriga Norden Övriga EMEA Nordamerika Övriga Världen Summa RÖRELSENS KOSTNADER NOT 4 FÖRDELADE PER KOSTNADSSLAG Rörelsens kostnader fördelade per kostnadsslag Koncernen Moderbolaget TSEK Råvaror och förnödenheter Omkostnader: Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa omkostnader Summa kostnader STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

51 INFORMATION ANGÅENDE NOT 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER Arvoden till revisorer TSEK Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB: Koncernen Moderbolaget Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Övriga uppdrag Summa Revisionskostnader för dotterbolaget STILLE Surgical Inc. ingår i moderbolagets kostnader. Ersättning till revisorer ingår i administrativa kostnader. Med revision avses granskning av årsredovisning och delårsrapporter, granskning av den löpande redovisningen och granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra och därtill rådgivning eller annat biträde som föranletts av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. NOT 6 PERSONAL, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Löner, andra ersättningar, sociala kostnader, pensionskostnader inkl. löneskatt samt övriga personalkostnader är de under året kostnadsförda belopp, inklusive upplupna kostnader per årsskiftet i de fall det är tillämpligt. Kostnader för pensioner som är avgiftsbestämda såväl som pensioner som är förmånsbestämda redovisas som avgiftsbestämda i koncernen. Under året har bolaget erhållit 266 TSEK (290) i statliga lönebidrag. Personalkostnader TSEK Koncernen Moderbolaget Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader inkl löneskatt Övriga personalkostnader Summa STILLE ÅRSREDOVISNING

52 Noter Löner och andra ersättningar fördelade per land TSEK Styrelse och VD Koncernen Moderbolaget Sverige USA* Övriga anställda Sverige USA Summa *Avser ersättning till VD i rollen som GM för Stille Surgical Inc. Medeltal anställda (omräknade i heltidstjänster) Totalt Varav kvinnor Totalt Varav kvinnor Moderbolaget Dotterbolag Summa Koncernen Fördelat per land: Sverige USA Summa Könsfördelning inom koncernens ledning per den 31 december Totalt Varav kvinnor Totalt Varav kvinnor Styrelse (exkl. VD) Verkställande direktör Övriga (exkl. VD) Summa Ersättningar till anställda efter avslutad anställning Koncernens resultat belastas av kostnader i takt med att förmånerna intjänas. Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2013 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 148 % (129). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån utöver 100 % är en buffert för Alectas försäkringsåtaganden mot variationer i kapitalavkastning och försäkringsrisker Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för utskottsarbete. Verkställande direktör och arbetstagarrepresentant erhåller ej styrelsearvode. Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen blev fastställda på årsstämman Koncernledningen består av verkställande direktör, ekonomi- och finansdirektör, produktionschef, samt produktchefer kirurgi och imagiq. Utökad ledning inkluderar även försäljningschef, marknadschef, samt kvalitetschef. Ersättning till koncernledningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning, vissa skattepliktiga förmåner samt pension. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Verkställande direktören erhåller ingen rörlig ersättning. Till övriga i koncernledningen kan den rörliga ersättningen maximalt uppgå till 25 %. Den rörliga ersättningen baseras på individuella mål. För verksamhetsåret 2013 har ingen rörlig ersättning utgått. I förmåner kan ingå tjänstebil, drivmedelsförmån samt sjukvårdsförsäkring. Pensionsförmån till verkställande direktören utgörs av avgiftsbestämd pension, där premien är maximalt 25 % av den pensionsgrundande årslönen. För övriga i koncernledningen utgår pensionsförmån enligt en plan som i allt väsentligt är likvärdig med de premienivåer som förekommer i den svenska ITP-planen. Ersättningar och övriga förmåner under året Styrelsen och koncernledning Styrelsearvoden Koncernen, TSEK Ulf Rosén Bengt Julander David Jern 65 - Anders Dahlberg Lars Kvarnhem Summa Styrelsen i STILLE erhåller enligt senaste årsstämman 395 TSEK (395) att fördela enligt ovan. Ersättning koncernledning Koncernen, TSEK VD Övrig koncernledning Summa VD Övrig koncernledning Summa Löner och andra ersättningar Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensionskostnader Summa Fast lön till verkställande direktör framgår av tabellen ovan. Ersättningar till personer i koncernledningen avser de personer som under hela eller delar av året ingått i koncernledningen. Grundlön avser fast månadslön minus avdrag för sjukdom plus tillägg för semestertillägg. Rörlig ersättning avser bonus/tantiem. Övriga förmåner avser skattepliktiga förmåner såsom tjänstebil inklusive drivmedel. Pensionsplanerna är avgiftsbestämda. Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat. 52 STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

53 Rörlig ersättning Ingen rörlig ersättning utgick till koncernledningen för varken 2013 eller Personaloptionsprogram Det beslutade personaloptionsprogrammet under 2010 omfattar totalt personaloptioner, som kunde tilldelas fram t.o.m. 31 december För att kunna säkerställa fullgörandet av detta åtagande samt kassaflödesmässig säkring har totalt teckningsoptioner emitterats. Vid full konvertering av det beslutade optionsprogrammet av utgivna och gällande optionsrätter kommer antalet aktier uppgå till aktier. Totalt antal tilldelade personaloptioner uppgår per den 31 december 2013 till stycken. Tilldelning antal Värde vid tilldelningstidpunkt, sek Förvärvs pris Ackumulerad förmån , sek Verkställande direktör Övriga ledande befattningshavare ,50-15, Totalt Lösenpriset uppgår till 130% av marknadspriset på STILLE-aktien vid tidpunkten för tilldelning. Tilldelning av optioner har skett vid fem tillfällen: maj, augusti och september 2010, samt februari och december Lösen är tidigast efter tre år från tilldelningsdatumet optioner var intjänade per 31 december Genomsnittligt lösenpris i sek per aktie Antal optioner Antal aktier Per 1 januari 12, Förändring under året 13, Per 31 december 12, Pensioner Koncernens verkställande direktör har en premiebaserad pensionslösning med pensionsålder 65. Pensionskostnaden utgörs av en avgiftsbestämd pension, där premien är 12,5 % av den pensionsgrundande lönen. Med den pensionsgrundande lönen avses grundlönen så länge som den verkställande direktören kvarstår som anställd i bolaget. Uppsägningslön är pensionsgrundande. I samband med placering i USA från juni 2013 övergick pensionslösningen till att hanteras privat av verkställande direktören som en del av hans ersättning. Faktisk pensionskostnad på utbetald grundlön under hans placering i Sverige uppgår till 16,0 % (15,9). För övriga i koncernledningen utgår pensionsförmån enligt en plan som i allt väsentligt är likvärdig med de premienivåer som förekommer i den svenska ITP-planen. Faktisk pensionskostnad på utbetald grundlön uppgår till 22,3 % (22,6). Semester Den verkställande direktören och övriga koncernledningen har rätt till maximalt 30 semesterdagar per år. Sjuklön För den verkställande direktören och övriga i koncernledningen gäller lagstadgade förmåner och kollektivavtalade förmåner. Vissa personer i koncernledningen har dessutom kompletterande sjukförsäkringsförmåner Övriga anställningsförmåner Övriga skattepliktiga förmåner är tjänstebil och sjukvårdsförsäkring. Uppsägning och avgångsvederlag Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls därtill ett avgångsvederlag som uppgår till 6 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag. För övriga i koncernledningen gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader eller enligt kollektivavtal. NOT 7 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR AV IMMA- TERIELLA, MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH GOODWILL Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar baseras på historiska anskaffningsvärden och bedömda nyttjandeperioder för olika grupper av anläggningar. Restvärden bedöms vara försumbara och har inte beaktats då avskrivningsbart belopp fastställts förutom för finansiell leasing där restvärden beaktas. I samband med ett omvänt förvärv har ett goodwillvärde uppkommit. Detta värde har ej skrivits av linjärt utan nedskrivningsprövats årligen. Nedskrivningsprövningen har baserats på diskonterade kassaflöden. Produktlinjen Sonesta, till vilken goodwillvärdet hörde, avyttrades under Av- och nedskrivningar TSEK Koncernen Moderbolaget Goodwill Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa Av avskrivningarna avser 428 TSEK (602) finansiell leasing. NOT 8 FINANSIELLA INTÄKTER Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. TSEK Koncernen Moderbolaget Ränteintäkter, externa Kursdifferenser Summa NOT 9 FINANSIELLA KOSTNADER Räntekostnader redovisas i takt med att de uppstår. TSEK Koncernen Moderbolaget Räntekostnader externa Kursdifferenser Summa STILLE ÅRSREDOVISNING

54 Noter NOT 10 SKATT I resultaträkningsposten Skatt på årets resultat redovisas aktuell och uppskjuten inkomstskatt för svenska och utländska koncernbolag. Koncernens bolag är skattskyldiga enligt gällande lagstiftning i Sverige och i USA. Den statliga inkomstskattesatsen uppgick i Sverige till 22% för åren 2013 och 26,3% för I USA är inkomstskattesatsen mellan 22-34%, vilken beräknas på nominellt bokfört resultat med tillägg för ej avdragsgilla poster. Därutöver tas hänsyn till eventuella underskott från tidigare taxeringar. Effektiv skatt i Koncernen är 0 % då de i koncernen ingående juridiska enheterna finns skattemässiga underskott. Den uppskjutna skatteintäkten för verksamhetsåret 2010 är i sin helhet hänförlig till aktivering av underskottsavdrag i moderbolaget. I koncernens balansräkning finns uppskjutna skattefordringar redovisade till TSEK (5 537) varav 117 TSEK (81) avser internvinsteliminering i varulager och TSEK är direkt hänförligt till det tidigare aktiverade underskottsavdraget i moderbolaget. Den redovisade skattekostnaden fördelar sig på följande sätt: TSEK Koncernen Moderbolaget Aktuell skatt Uppskjuten skatt Summa skatt på årets resultat Resultat före skatt Skatt enligt vägd genomsnittlig skattesats Ej avdragsgilla kostnader "Ej skattepliktiga intäkter /avdragsgilla ej kostnadsförda utgifter" Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran tidigare redovisats Omvärdering av underskottsavdrag på grund av förändring i skattesatts Skatteeffekt av ej värderade underskottsavdrag/ utnyttjade underskottsavdrag Redovisad skatt IB fastställda skattemässiga underskottsavdrag Ökning av underskottsavdrag genom fusion - - Förändring i underskottsavdrag UB beräknade skattemässiga underskottsavdrag Den uppskjutna skatten är i sin helhet hänförlig till aktivering av underskottsavdrag i moderbolaget, med ca. en tredjedel av det totala underskottet i moderbolaget. I koncernens balansräkning finns uppskjutna skattefordringar redovisade till TSEK (5 537) varav TSEK avser aktivering av underskottsavdag. NOT 11 GOODWILL I enlighet med IFRS har immateriella anläggningstillgångar som koncernen har i balansräkningen per balansdagen värderats. Koncernen undersöker minst årligen om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 1. Beräkningen skall baseras på kassagenererande enhet. Kassagenerande enhet för STILLEkoncernen utgörs av respektive affärsområde. Posten för goodwill härrör i sin helhet till produktlinjen Sonesta. Denna produktlinje avyttrades under det gångna räkenskapsåret, varför utgående värdet är 0. Tidigare år har avkastningskravet, Weighted Average Cost of Capital (WACC), har beräknats utifrån avkastningskrav på eget kapital samt låneränta och en bedömd skuldsättningsgrad. TSEK Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Anskaffning genom fusion Årets investeringar Årets avyttringar Utgående redovisat värde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Årets avyttringar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Årets avyttringar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde Fördelad goodwill per affärsområde Koncernen Moderbolaget TSEK Nordic Rest of the World Summa goodwill NOT 12 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Patent och mönsterskydd samt balanserade utvecklingskostnader avser till övervägande del produktområdet imagiq. Alla balanserade utgifter avser produkter som är egenutvecklade. 54 STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

55 Koncernens totala forsknings- och utvecklingskostnader för år 2013 uppgick till 0,1 MSEK (0,4). Under året 2013 har 0,0 MSEK (9,7) aktiverats. Immateriella anläggningstillgångar TSEK Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Anskaffning genom fusion Årets investeringar Försäljning/utrangering/ justering Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Av utgående planenligt restvärde ägs 902 TSEK (1 492) genom finansiell leasing. Byggnader och mark/förbättringsutgifter annans fastighet TSEK Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Anskaffning genom fusion - Årets investeringar Försäljning/utrangering/ justering Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade avskrivningar genom fusion Årets avskrivningar Försäljning/utrangering/ justering Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade nedskrivningar Utrangeringar Utgående ackumulerade nedskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering/ justering Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Fastigheten avyttrades under året där av är bokfört värde av mark 0 TSEK (300). Utgående planenligt restvärde NOT 13 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, MASKINER OCH INVENTARIER Maskiner och Inventarier upptas i balansräkningen till historiska anskaffningsvärden med avdrag för ackumulerade avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. På under året anskaffade inventarier beräknas avskrivningar från anskaffningstidpunkten. Tillämpade nyttjandeperioder framgår av not 1, Immateriella och materiella anläggningstillgångar. Avskrivningen av materiella anläggningstillgångar är linjär. Maskiner och inventarier TSEK Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Anskaffning genom fusion - - Årets investeringar Försäljning/utrangering/ justering Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering/ justering Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde NOT 14 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Bolag, Tkr Dotterbolag till STILLE AB Kapitalandel Org.nr Säte Bokfört värde STILLE Incentive AB 100% Solna STILLE Surgical Inc. 100% Delaware Bokfört värde NOT 15 VARULAGER Koncernens varulager har redovisats efter avdrag för internvinster, vilket påverkat rörelseresultatet, i enlighet med IAS 2, Varulager. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först utmetoden (FIFO). Värderingen av varulagret har skett till der lägsta av anskaffnings- och nettoförsäljningsvärdet Anskaffningsvärdet för färdiga varor och pågående arbeten består av råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader och hänförbara indirekta tillverkningskostnader. Avdrag har skett för inkurans. För att kunna bestämma värdet av inkuransen görs en genomgång av lagret i samband med inventering, utöver detta görs löpande genomgångar för att kunna göra bästa bedömning för vilket värdet av inkuransen skall vara. TSEK Koncernen Moderbolaget Råvarulager Produkter i arbete Färdigvarulager Summa Varulagrets anskaffningsvärde är TSEK (18 407) varav TSEK (1 292) har bokats som inkurant värde. Inkuransreserven har således ökat med 185 TSEK (5), vilket kostnadsförts. STILLE ÅRSREDOVISNING

56 Noter Internvinst i lager har minskat lagervärdet med 533 TSEK (306). Per 31 December NOT 16 KUNDFORDRINGAR Kundfordringar TSEK Koncernen Moderbolaget Kundfordringar Reservering för osäkra fordringar Netto Kundfordringar Per den 31 december 2013 var kundfordringar till ett värde av TSEK (3 342) förfallna men utan att något nedskrivningsbehov ansågs föreligga. De förfallna fordringarna avser ett antal kunder som tidigare inte haft betalningssvårigheter. Åldersanalys förfallna Kundfordringar framgår nedan Nedskrivningsbehov föreligger ej TSEK Koncernen Moderbolaget Mindre än 90 dagar mer än 90 dagar Summa Per den 31 december 2013 har koncernen redovisat kundfordringar där nedskrivningsbehov föreligger med 409 TSEK (1080). Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till 409 TSEK (1 080) per den 31 december De individuellt bedömda fordringarna där nedskrivningsbehov föreligger avser i huvudsak kunder utanför Norden. Bedömningen är att en del av fordringarna förväntas kunna återvinnas. Åldersanalys förfallna Kundfordringar framgår nedan Nedskrivningsbehov föreligger TSEK Koncernen Moderbolaget Mindre än 90 dagar mer än 90 dagar Summa Redovisade belopp, per valuta, för koncernens kundfordringar TSEK Koncernen Moderbolaget Kundfordringar i SEK Kundfordringar i USD Kundfordringar i EUR Kundfordringar i GBP Summa Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar Koncernen Moderbolaget TSEK Per 1 januari Reservering för osäkra fordringar Fordringar som skrivits bort under året som ej indrivningsbara Återförda outnyttjade belopp NOT 17 TSEK FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Koncernen Moderbolaget Förutbetalda hyreskostnader Förutbetalda försäkringskostnader Övriga förutbetalda kostnader Summa NOT 18 LIKVIDA MEDEL BANK Likvida medel avser i sin helhet banktillgodohavanden. NOT 19 EGET KAPITAL Aktiekapital Enligt bolagsordningen för STILLE AB ska aktiekapitalet uppgå till lägst 10 MSEK och till högst 40 MSEK. Samtliga aktier, om ett kvotvärde om 5 SEK, är fullt betalda och berättigar till lika andel i bolagets tillgångar. Inga aktier innehas av bolaget självt eller av dess dotterbolag. Intjänade medel Intjänade medel redovisade i koncernen inkluderar årets och tidigare års resultat uppkomna i moderbolaget och dotterbolag. Resultat per aktie Årets nettoresultat i koncernen uppgår till 3,3 MSEK (-1,9). Antal aktier uppgår till ( ). Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,68 SEK (-0,40). Utdelning Utdelning redovisas i moderbolaget som minskning av fritt eget kapital först vid tidpunkten för utbetalning till aktieägarna. Fritt eget kapital i moderbolaget per 31 december uppgick till kronor. Utdelning föreslås av styrelsen i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen och fastställs av Årsstämman. Det finns inga utdelningsbara medel per 31 december Som framgår ovan finns inga fria medel att disponera per För att möjliggöra återbetalning till aktieägarna/utdelning föreslår styrelsen årsstämman en minskning av reservfonden i sin helhet kr, varav kr avser förlusttäckning och kr avser återbetalning till aktieägarna/utdelning. 56 STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

57 Återbetalningen är villkorad av att Bolagsverket ger tillstånd om minskningen av reservfonden. Återbetalningen beräknas kunna verkställas den 23 juni 2014 NOT 20 LÅNGFRISTIGA OCH KORTFRISTIGA SKULDER Långfristiga skulder TSEK Koncernen Moderbolaget Finansiell leasing, räntebärande skuld Avsättningar, garanti Summa Kortfristiga skulder TSEK Koncernen Moderbolaget Utnyttjad checkkredit Finansiell leasing, räntebärande skuld Avsättningar Summa Beviljad checkräkningskredit uppgick till 10 MSEK, nyttjad med 0,0 MSEK (5,6) per den 31 december Avsättningar avser garantireserv avseende åtaganden som bolaget har avseende försålda produkter. Garantiavsättningen utgår ifrån en trettioårig garantitid för kirurgiska instrument samt treårig garantitid för patientpositioneringsprodukter. Utifrån ett historiskt utfall av garantiåtaganden avsätts sedan en reserv för framtida åtaganden enligt garantitiden, samt åttagande bolaget har för service av produkter som ingår vid köpa av nya instrument. Finansiell leasing avser i sin helhet bilar. NOT 21 LEVERANTÖRSSKULDER Valutafördelning TSEK Koncernen Moderbolaget Leverantörsskulder i SEK Leverantörsskulder i USD Leverantörsskulder i EUR Leverantörsskulder i Övriga valutor Summa TSEK Koncernen Moderbolaget Personalens källskatt Övriga skulder Summa NOT 23 TSEK UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Koncernen Moderbolaget Upplupna löner Upplupen semesterlöner Upplupen löneskatt Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Summa NOT 24 STÄLLDA SÄKERHETER TSEK Koncernen Moderbolaget Företagsinteckningar Summa Företagsinteckningar är ställda som pant för STILLE engagemang hos SEB. Koncernens krediter hos SEB var per balansdagen 0,0 MSEK (5,6). NOT 25 EVENTUALFÖRPLIKTELSER/ ANSVARSFÖRBINDELSER En eventualförpliktelse är ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir eller ett åtagande som härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet eller åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Upplysningar om eventualförpliktelser lämnas om inte NOT 22 ÖVRIGA SKULDER STILLE ÅRSREDOVISNING

58 Noter sannolikheten för deras reglering är ytterst liten. de som gäller vid transaktioner på affärsmässig grund. STILLE hade inga eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser per 31 december NOT 26 LEASINGÅTAGANDEN Framtida sammanslagna minimileasavgifter för icke uppsägningsbara operationella leasingavtal är som följer: TSEK Inom 1 år Mellan 1 och 5 år Mer än 5 år Summa NOT 28 LÅNEFORDRINGAR Koncernens lånefordringar har värderats till upplupet anskaffningsvärde. Verkligtvärde per den 31 december är 5291 TSEK (0). Koncernen har för fordran erhållit borgensåtagande från huvudägare i bolaget mot vilket fordran innehas. Verkligtvärdevärderingen är i nivå 2. Fordran löper framtill Framtida sammanslagda minimileasavgifter för finansiella leasingavtal är som följer: TSEK Inom 1 år Mellan 1 och 5 år Mer än 5 år - - Summa I rörelsens kostnader ingår avgifter för den utrustning som hyrs genom operationella leasingavtal och hyreskostnad för hyresavtal. Årets erlagda operationella leasingavgifter i koncernen uppgick till TSEK (2 302), och i moderbolaget uppgick dessa kostnader till TSEK (2 084). I rörelsens kostnader ingår också leasingavgifter för finansiel leasing Årets erlagda leasingavgifter i koncernen uppgick till 440 TSEK (690) varav leasingavgifter för bilar uppgick till 440 TSEK (690) och i moderbolaget uppgick dessa kostnader till 440 TSEK (690), varav leasingavgifterför bilar uppgick till 440 TSEK (690). Vid utgången av 2013 omfattade hyresavtalen för lokaler ca 1600 kvadratmeter (1600). Återstående kontraktstider varierar mellan månader. Hyresavtalen är tecknade på sedvanliga markandsmässiga villkor. NOT 27 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Huvudägare med bestämmande inflytande är Linc Invest AB, Garden Growth Capital LLC och Philip Siberg, och har under året varit att betrakta som närstående. Närståendekretsen Huvudägare med bestämmande inflytande är Linc Invest AB, Garden Growth Capital LLC och Philip Siberg, och har under året varit att betrakta som närstående. Moderbolaget har direkt bestämmande inflytande över sina dotterbolag, se not 14. Moderbolagets transaktioner och mellanhavanden med dotterbolag utgörs av koncernintern försäljning till ett värde av TSEK (20 577), helt och hållet hänförligt till försäljning av varor, samt det som följer av avtal med företagsledningen, se not 6. Nuvarande och tidigare styrelseledarmöter, samt koncernledningen med sinar respektive närståendekretsar har varit närstående. Styrelsens, VD/koncernchefens och övriga ledande befattningshavares ersättningar, förmåner, rättigheter beträffande pensioner med mera, samt vid uppsägning framgår av not 6. Inga övriga transaktioner har skett inom närståendekretsen som har haft materiell påverkan på bolagets resultat. Generellt har transaktioner med närstående skett på villkor likvärdiga 58 STILLE ÅRSREDOVISNING 2013

59 Undertecknande Solna den 11 mars 2014 Vi försäkrar att, såvitt vi känner till, årsredovisning för verksamhetsåret 2013 är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag, lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen. Bengt Julander Styrelsens Ordförande David Jern Anders Dahlberg Lars Kvarnhem Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Sirpa Mäkipää Arbetstagarrepresentant Philip Siberg Verkställande Direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 mars Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Hans Jönsson Auktoriserad revisor STILLE ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning 2012. Surgical perfection. For life.

Årsredovisning 2012. Surgical perfection. For life. Årsredovisning 2012 Surgical perfection. For life. Innehållsförteckning 4 Det här är Stille 6 Året i korthet 8 VD har ordet 10 Stilles Vision, affärsidé och strategi 12 Marknad och försäljning 14 Affärsområde

Läs mer

Årsredovisning 2011. Det perfekta snittet

Årsredovisning 2011. Det perfekta snittet Årsredovisning 2011 Det perfekta snittet Innehållsförteckning 4 Det här är Stille 6 Året i korthet 8 VD har ordet 10 Stilles Vision, affärsidé och strategi 12 Marknad och försäljning 14 Affärsområde Kirurgi

Läs mer

Omsättningstillväxten uppgick till 2,9 procent i lokala valutor. Nettoomsättningen uppgick till 89,1 MSEK (88,0).

Omsättningstillväxten uppgick till 2,9 procent i lokala valutor. Nettoomsättningen uppgick till 89,1 MSEK (88,0). Surgical perfection. For life. Fjärde kvartalet 2013 Omsättningstillväxten uppgick till 5,8 procent i lokala valutor. Nettoomsättningen uppgick till 21,2 MSEK (20,2), motsvarande en ökning om 4,9 procent.

Läs mer

Innehållsförteckning. Stille ÅrsredovISning 2010

Innehållsförteckning. Stille ÅrsredovISning 2010 Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning 4 Det här är Stille 6 Året i korthet 8 VD har ordet 10 Stilles Vision, affärsidé och strategi 12 Marknad och försäljning 16 Affärsområde Kirurgi 20 Affärsområde

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2009

Stille AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2009 Stille AB (publ) Delårsrapport januari-mars Perioden 1 januari-31 mars Nettoomsättningen för perioden, 1 januari 31 mars, uppgick till 27,4 Mkr (27,1) vilket motsvarar en tillväxt på 1,3% (12,4) Rörelseresultatet

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER 2016 Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 Nettoomsättningen uppgick till 29,3 MSEK (27,2), en ökning

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 7% till 21,1 MSEK (22,7), justerat för valuta var det en minskning med 5,8%.

Nettoomsättningen minskade med 7% till 21,1 MSEK (22,7), justerat för valuta var det en minskning med 5,8%. Tredje kvartalet 2013 Nettoomsättningen minskade med 7% till 21,1 MSEK (22,7), justerat för valuta var det en minskning med 5,8%. Resultatet efter skatt uppgick till 1,6 MSEK (0,7). Resultatet före och

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Stilles rapport för fjärde kvartalet och 2012

Stilles rapport för fjärde kvartalet och 2012 Stilles rapport för fjärde kvartalet och 2012 Fjärde kvartalet 2012 Nettoomsättningen minskade med -13,8 procent till 20,2 MSEK (23,5), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 13,3 procent

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 94,6 MSEK (60,5) Omsättning 92,2 MSEK (59,8) Bruttomarginal 41,9 procent (46,2) Rörelseresultat 8,6 MSEK (2,0) Resultat efter skatt 6,9 MSEK (1,7) Kommentarer från VD Efter ett urstarkt första

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

FJÄRDE KVARTALET 2014 HELÅRET 2014

FJÄRDE KVARTALET 2014 HELÅRET 2014 FJÄRDE KVARTALET 2014 Nettoomsättningen uppgick till 21,2 MSEK (21,2), i all väsentlighet samma nivå som motsvarande kvartal föregående år. Justerat för valuta en minskning med 4,0 procent. Nettoomsättningen

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 RLS Global AB Delårsrapport januari mars 2013 1 januari - 31 mars i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)»

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006 Solna 24 oktober 2006 Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 28,2 (22,4) mkr under kvartalet och med 23 % till 87,9 (71,4) mkr under niomånadersperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 Nettoomsättningen sjönk med 3,0 procent till 22,9 MSEK (23,6), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 0,9 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (0,0).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP)

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP) DELÅRSRAPPORT 2015-06-01-2015-11-30 SLEEPO AB (PUBL) 556857-0146 (SLEEP) 29 januari 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september Tredje kvartalet

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september Tredje kvartalet Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2005 Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade med 23 % till 22,4 (18,2) mkr. Rörelseresultatet förbättrades till 1,6 (0,6) mkr. Resultatet efter skatt förbättrades

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013 Andra kvartalet 2013 Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 23,8 MSEK (21,5), justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 12,6 procent. Försäljningen inom affärsområde Patientpositionering ökade

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer