Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Code of Conduct Uppförandekod

37 Code of Conduct Uppförandekod Allmänna principer Den viktigaste uppgiften för alla bolag i Skanska-koncernen, nedan kallade Skanska, är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik verksamhet. Skanska tar sitt ansvar där vi har effektiv kontroll. Vårt ansvar gäller i de samhällen och miljöer där vi är verksamma samt gentemot våra anställda, affärspartners och samhället i allmänhet. Med anledning av detta har vi definierat ett antal grundregler för vårt agerande: Vi bedriver vår verksamhet med hög integritet och moral. Vi följer de lagar och förordningar som gäller i de länder där vi är verksamma. Vi respekterar Förenta Nationernas Deklaration om mänskliga rättigheter och accepterar vårt ansvar att iaktta de rättigheter som gäller vårt agerande gentemot våra anställda och de samhällen där vi är verksamma. Detta innefattar aktiviteter som berör ursprungsbefolkningars rättigheter. Vi har en öppen attityd i dialogen med dem som påverkas av vår verksamhet. Vi svarar på förfrågningar från utomstående och kommunicerar med berörda parter inom rimlig tid och på ett effektivt sätt. Inom det område där vi har inflytande ska vi sträva efter att tillse att våra leverantörer, underentreprenörer, agenter, joint venture/konsortiepartners och andra partners följer principerna i vår uppförandekod i samband med våra projekt. Relationer till anställda Att ha en stark och varaktig relation till alla anställda, vilken bygger på ömsesidig respekt och värdighet, är mycket viktigt för Skanska. De anställningsvillkor som erbjuds de anställda ska uppfylla minimikraven i nationell lag och relevanta ILO-konventioner. Vi erbjuder en säker och sund arbetsmiljö och vi försöker ständigt genomföra förbättringar. Vi ger individer lika möjligheter oavsett ras, hudfärg, kön, nationalitet, religion, etnisk tillhörighet eller andra särskiljande egenskaper. Vi tillåter varken diskriminering eller trakasserier. Vi erbjuder de anställda och andra personer som arbetar med Skanska olika sätt att rapportera missförhållanden och berättigad oro så att korrekt granskning och åtgärd kan vidtas och utan att den rapporterande blir utsatt för vedergällning. Vi erkänner arbetstagarnas rätt att bilda eller ansluta sig till fackföreningar i enlighet med respektive lands lagar och principer. Vi erbjuder de anställda utbildningsmöjligheter som stöder deras nuvarande och framtida arbetsplaner. Vi anställer inga personer under 15 år eller tillämplig högre lagstadgad minimiålder. Vi tillämpar inte tvångsarbete, slavarbete eller andra former av ofrivilligt arbete vid våra arbetsplatser. Vi tillåter inga förfaranden som begränsar de anställdas fria rörlighet.

38 Agerande på marknaden Korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaderna och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. Skanska tolererar inte sådana förfaranden. Miljö Skanska är övertygat om att projektutveckling och byggrelaterade tjänster kan bidra till en mer hållbar värld och har en aktiv miljöledning på alla nivåer. Vi ska inte agera i strid mot tillämpliga konkurrenslagar. Vi ska inte, direkt eller indirekt, erbjuda eller ge otillbörlig betalning eller annan ersättning till någon person eller någon organisation i syfte att förmå personen eller organisationen att agera i strid mot föreskrivna åligganden för att erhålla, behålla eller styra uppdrag eller få andra otillbörliga fördelar inom ramen för Skanskas verksamhet. Vi ska inte, direkt eller indirekt, begära eller acceptera någon form av otillbörlig betalning eller annan ersättning som ges i syfte att förmå oss att agera i strid mot våra föreskrivna åligganden. Vi redovisar alla finansiella transaktioner korrekt enligt lokal redovisningssed, och följer International Financial Reporting Standards (IFRS) och Skanskas tillämpliga policies och regler för all koncernredovisning. Vi har kontroller i våra IT-rutiner för att säkerställa adekvat dataskydd för våra kunder. Vi har organisationsstrukturer, ledningssystem, rutiner och utbildningsplaner för att se till att åtminstone alla relevanta lagar, förordningar och normer följs. Vårt miljöledningssystem är ISO certifierat. Eftersom linjen ansvarar för vårt miljöarbete är systemet integrerat i våra viktiga affärsprocesser och affärsplaner. För att uppnå ständiga förbättringar involverar vi vår arbetskraft, inklusive underentreprenörer, partners och andra berörda parter, i miljöledningsarbetet. Vår ambition är att ständigt förbättra miljöbetyget för våra projekt, produkter och tjänster genom att hitta sätt att minska de negativa miljöeffekterna under hela deras livscykel. Antaget av styrelsen i Skanska AB (publ) den 10 september 2008 Johan Karlström VD och koncernchef

39 Skanska AB (publ) Solna, Sweden Producerad av Skanska AB, 2009

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Jämställd resursfördelning i Botkyrka kommun (KS/2014:153) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Sammanfattning Under hösten 2013 arbetade deltagare från kommunens förvaltningar med ett kartläggnings- och analysarbete. Arbetet skedde på uppdrag av kommunfullmäktige som i sin ettårsplan för 2013 lämnat i uppdrag till sina nämnder att aktivt arbeta med att genom sin styrning och uppföljning säkerställa en jämställd resursfördelning och bidra till en positiv utveckling av verksamheternas kvalitet och resultat för båda könen 1. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna har en bred ansats och det fanns en osäkerhet på förvaltningarna om hur det skulle tolkas. Kommunledningsförvaltningen initierade därför en gemensam kartläggnings- och analysprocess för att belysa hur ekonomiska resurser fördelats i ett avgränsat område för varje förvaltning. Ambitionen var att så långt som möjligt ha ungas villkor som ett gemensamt tema som inspel till arbetet med den ungdomspolitiska handlingsplanen. De samlade resultaten uppmärksammar oss på att det i nuläget är svårt att säkerställa en jämställd resursfördelning. Samtidigt belyser kartläggningarna faktiska skillnader vad gäller både representation och kostnader inom de olika verksamheterna, men många gånger har viktiga delar i underlaget saknats vilket gör det svårt att uttala sig om fördelningen av resurser är rimlig eller inte. 1 Kommunfullmäktiges ettårsplan 2013, s.24

61 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2014:153 Det har visat sig vara en utmaning att plocka ut nödvändig statistik ur systemen och ibland saknades rutiner för hur könsuppdelad statistik ska föras. Tillsammans med att det råder osäkerhet kring hur resultaten ska tolkas behöver det fortsatta arbetet inrymma kompetensutveckling och starkare processtöd, framför allt med analyserna. I arbetet har också vikten av en hel styrkedja, tydlig beställning och efterfrågan från framför allt nämnderna uppmärksammats. I rapporten samlas förvaltningarnas arbete och resultat tillsammans med ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet: Nämnderna behöver fortsatt stärka sin roll i beställning och uppföljning av sina verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Verksamhetssystemen behöver fortsatt utvecklas för att underlätta kvalitetssäkring och uppföljning av insatser utifrån individ/kön och fördelning av resurser. Beköningen av styrsystemet behöver fortsatt fördjupas så att arbetssättet slår igenom i alla verksamheter. Arbetet med analyser behöver fortsatt fördjupas. Demokratiberedningen har behandlat ärendet Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Expedieras till: - Kommunfullmäktige

62 PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Demokratiberedningen Dnr KS/2014: Jämställd resursfördelning i Botkyrka kommun Beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna informationen. Sammanfattning Under hösten 2013 arbetade deltagare från kommunens förvaltningar med ett kartläggnings- och analysarbete. Arbetet skedde på uppdrag av kommunfullmäktige som i sin ettårsplan för 2013 lämnat i uppdrag till sina nämnder att aktivt arbeta med att genom sin styrning och uppföljning säkerställa en jämställd resursfördelning och bidra till en positiv utveckling av verksamheternas kvalitet och resultat för båda könen 1. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna har en bred ansats och det fanns en osäkerhet på förvaltningarna om hur det skulle tolkas. Kommunledningsförvaltningen initierade därför en gemensam kartläggnings- och analysprocess för att belysa hur ekonomiska resurser fördelats i ett avgränsat område för varje förvaltning. Ambitionen var att så långt som möjligt ha ungas villkor som ett gemensamt tema som inspel till arbetet med den ungdomspolitiska handlingsplanen. De samlade resultaten uppmärksammar oss på att det i nuläget är svårt att säkerställa en jämställd resursfördelning. Samtidigt belyser kartläggningarna faktiska skillnader vad gäller både representation och kostnader inom de olika verksamheterna, men många gånger har viktiga delar i underlaget saknats vilket gör det svårt att uttala sig om fördelningen av resurser är rimlig eller inte. Det har visat sig vara en utmaning att plocka ut nödvändig statistik ur systemen och ibland saknades rutiner för hur könsuppdelad statistik ska föras. 1 Kommunfullmäktiges ettårsplan 2013, s.24

63 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[2] Demokratiberedningen Dnr KS/2014:153/ Tillsammans med att det råder osäkerhet kring hur resultaten ska tolkas behöver det fortsatta arbetet inrymma kompetensutveckling och starkare processtöd, framför allt med analyserna. I arbetet har också vikten av en hel styrkedja, tydlig beställning och efterfrågan från framför allt nämnderna uppmärksammats. I rapporten samlas förvaltningarnas arbete och resultat tillsammans med ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet: Nämnderna behöver fortsatt stärka sin roll i beställning och uppföljning av sina verk-samheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Verksamhetssystemen behöver fortsatt utvecklas för att underlätta kvalitetssäkring och uppföljning av insatser utifrån individ/kön och fördelning av resurser. Beköningen av styrsystemet behöver fortsatt fördjupas så att arbetssättet slår igenom i alla verksamheter. Arbetet med analyser behöver fortsatt fördjupas.

64 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2014:153 Referens Sandra Henze Mottagare Kommunstyrelsen Jämställd resursfördelning i Botkyrka kommun Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna informationen. Sammanfattning Under hösten 2013 arbetade deltagare från kommunens förvaltningar med ett kartläggnings- och analysarbete. Arbetet skedde på uppdrag av kommunfullmäktige som i sin ettårsplan för 2013 lämnat i uppdrag till sina nämnder att aktivt arbeta med att genom sin styrning och uppföljning säkerställa en jämställd resursfördelning och bidra till en positiv utveckling av verksamheternas kvalitet och resultat för båda könen 1. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna har en bred ansats och det fanns en osäkerhet på förvaltningarna om hur det skulle tolkas. Kommunledningsförvaltningen initierade därför en gemensam kartläggnings- och analysprocess för att belysa hur ekonomiska resurser fördelats i ett avgränsat område för varje förvaltning. Ambitionen var att så långt som möjligt ha ungas villkor som ett gemensamt tema som inspel till arbetet med den ungdomspolitiska handlingsplanen. De samlade resultaten uppmärksammar oss på att det i nuläget är svårt att säkerställa en jämställd resursfördelning. Samtidigt belyser kartläggningarna faktiska skillnader vad gäller både representation och kostnader inom de olika verksamheterna, men många gånger har viktiga delar i underlaget saknats vilket gör det svårt att uttala sig om fördelningen av resurser är rimlig eller inte. Det har visat sig vara en utmaning att plocka ut nödvändig statistik ur systemen och ibland saknades rutiner för hur könsuppdelad statistik ska föras. Tillsammans med att det råder osäkerhet kring hur resultaten ska tolkas behöver det fortsatta arbetet inrymma kompetensutveckling och starkare processtöd, framför allt med analyserna. I arbetet har också vikten av en hel styrkedja, tydlig beställning och efterfrågan från framför allt nämnderna uppmärksammats. 1 Kommunfullmäktiges ettårsplan 2013, s.24 Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt / Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

65 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2014:153 I rapporten samlas förvaltningarnas arbete och resultat tillsammans med ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet: Nämnderna behöver fortsatt stärka sin roll i beställning och uppföljning av sina verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Verksamhetssystemen behöver fortsatt utvecklas för att underlätta kvalitetssäkring och uppföljning av insatser utifrån individ/kön och fördelning av resurser. Beköningen av styrsystemet behöver fortsatt fördjupas så att arbetssättet slår igenom i alla verksamheter. Arbetet med analyser behöver fortsatt fördjupas. Bilagor Kommunledningsförvaltningen, Hur fördelar vi våra gemensamma resurser? En rapport om jämställd resursfördelning i Botkyrka kommun Slutrapporter från förvaltningarna Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Jämställd resursfördelning Analys av SFI i Botkyrka kommun Kommunledningsförvaltningen, Jämställd resursfördelning i Botkyrka kommuns ungdomsfullmäktige Kartläggning av Botkyrkas Unga Under Förändring Kultur- och fritidsförvaltningen, Vilket kön har idrotten i Botkyrka? En kartläggning av representation, resursfördelning och upplevelse inom idrotten Samhällsbyggnadsförvaltningen, Analys resursfördelning webbdialog Tullinge Utbildningsförvaltningen, Jämställd resursfördelning analys av kostnader för kommunens gymnasieprogram Vård- och omsorgsförvaltningen, Jämställd resursfördelning av LSS insatser för unga med funktionsnedsättning Mattias Jansson Kommundirektör Anna Giotas Sandquist Chef för kommunledningsförvaltningens stab Expedieras till Samtliga nämnder Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt / Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

66 Jämställd resursfördelning Analys av SFI i Botkyrka Kommun Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

67 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Uppdraget I Botkyrka kommuns ettårsplan för 2013 har samtliga nämnder fått följande uppdrag: Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta med att genom sin styrning och uppföljning säkerställa en jämställd resursfördelning och bidra till en positiv utveckling av verksamheternas kvalitet och resultat för båda könen0f1. Inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen genomför vi under hösten 2013 en större jämställdhetskartläggning inom två av våra verksamhetsgrenar, vuxenutbildning och daglig verksamhet. Karläggningen aviserades i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ettårsplan för 2013 och är ett led i vårt arbete med jämställdhetsintegrering. Uppdraget om jämställd resursfördelning ingår som en del i detta arbete. Avgränsning Den här rapporten kan ses som en delrapportering ur vår mer genomgripande jämställdhetskartläggning av SFI i Botkyrka som fortfarande pågår. Den slutliga rapporten planeras bli färdig under det första kvartalet Den här delrapporten behandlar SFI:s resursfördelning med ett jämställdhetsperspektiv med fokus på: vem får vad och till vilken kostnad? Den fullständiga rapporten av vår kartläggning kommer utöver resurser fördjupa bilden av representationen inom utvalda verksamhetgrenar. Fokus kommer även att ligga på resultat, uppdelat på kvinnor, män och ålder. Vidare kommer vi att föra resonemang kring orsak och samband mellan vilken form av SFI som kvinnor och män är mer benägna att studera. Kartläggningen är genomförd under perioden oktober 2012 och mars 2013, sammanlagt 6 månader. Denna period valdes initialt mot bakgrund av två aspekter, för det första var perioden nära i tid och hade ett relativt stort antal elever. För det andra fanns en tanke om att följa eleverna och även se till den uppföljningsdata som verksamheten samlar 6 månader efter avslutade studier. Uppföljningsdata kommer dock inte att redovisas i de aktuella rapporterna på grund av tidsbrist. Kartläggningen fokuserar på två aspekter inskrivna elever (i snitt) under perioden samt elever som avslutat sina studier under perioden. Detta för att få en heltäckande bild av verksamhetens flöde av elever samt hur och vilka som avslutar. All data är könsuppdelad och viss data är även åldersuppdelad. 1 Avux ettårsplan [28]

68 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Metod Kartläggningen har genomförts med hjälp av 5-R metoden. Vi har valt denna metod för att vi bedömt att den är tillämpbar på båda de verksamheter vi valt att analysera. Dessutom har det funnits metodstöd att tillgå från kommunledningsförvaltningen. Med hjälp av 5-R metoden har vi kartlagt och analyserat vår verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Resultatet har givit en översiktlig bild av hur verksamheten styrs, hur resurserna fördelas och vad som behöver förändras för att servicen ska utföras på bästa sätt till både kvinnor och män. I fokus står frågorna: Vem får vad och på vilka villkor? Hur kan vi förbättra? 5R : 1. Representation 2. Resurser 3. Resultat 4. Realia 5. Realisera Kartläggningen har skett med kön som främsta indelningsgrund. Vi belyser även ålder där det har relevans. I den här rapporten så kommer resultat att utebli då vi fokuserar på resursfördelning, inte elevernas resultat1f2. Kartläggningen av representation består av två delar, inskrivna elever och elever som avslutat sina studier. I denna rapport kommer enbart inskrivna elever att diskuteras. Kartläggningen har skett i fem etapper; planering, datainsamling, bearbetning, analys och slutligen rapporten. Analysen har skett löpande i både styr- och arbetsgruppen. Den huvudsakliga analysen har skett med verksamhetens ledningsgrupp i form av en workshop. Organisation Vår kartläggning har varit omfattande och involverat en rad olika personer på olika nivåer. Arbetet har letts av en styrgrupp som i sin tur haft en arbetsgrupp till hjälp. Allt arbete har stämts av löpande i berörda verksamhetsledningar samt i förvaltningens ledningsgrupp. I styrgruppen ingick Andreas Liljenrud utvecklingsledare, Lisa Alm verksamhetsutvecklare, Elin Othén praktikant. 2 Resultat kommer att presenteras i den genomgripande kartläggningen av SFI under januari [28]

69 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen I arbetsgruppen ingick Andreas Liljenrud utvecklingsledare, Lisa Alm, verksamhetsutvecklare, Elin Othén praktikant, Tove Bodin administrativ chef, Lasse Svensson arbetskonsulent inom Daglig verksamhet samt Linda Folke kvalitetscontroller vid vuxenutbildningen. Elin Othén har genomfört kartläggningen och bearbetningen av materialet liksom författandet av rapporten, i löpande dialog med arbets- och styrgrupp. Data till kartläggningen har tagits fram av flertalet personer b.la. Linda Folke kvalitetscontroller, Tove Bodin administrativ chef, Eva Wallström administrativ chef, Karin Perkola skoladministratör och Leif Sejnered Rektor. Kartläggningen har krävt mer resurser och tid än vad som från början antogs, detta på grund av svårigheter att plocka ut relevant data ur våra system. Det har främst berört uppgifter utifrån parametrar som kön, ålder, studieväg och kurstid. Den främsta problematiken har varit att olika uppgifter inte korrelerat med varandra utan ett större manuellt arbete har krävts för att kunna få fram uppgifter om exempelvis kön och studieväg. Även uppgifter kring resurser visade sig vara mer tidskrävande än vad som antagits från början. SFI Botkyrka Kartläggningen har genomförts i samverkan med verksamheten för att nå en så fullgod bild som i dagsläget är möjlig. Den data som presenteras i denna rapport berör både representationer och resurser, detta för att enbart det ena eller det andra inte i detta sammanhang ger någon fullgod bild över hur resurserna fördelas inom SFI. I detta avsnitt kommer data om representationer att presenteras först, följt av resurser. Uppgifter om inskrivna elever är framtagen på två kompletterande sätt för perioden. Först togs uppgifter fram över inskrivna elever under november 2012 och februari 2013 utifrån kön, studieväg och kurstid. Uppgifterna översattes sedan till procent. Därefter togs uppgifter fram utifrån SFI:s räknetillfällen (i samband med nya kurstarter) på inskrivna elever för november 2012 och februari 2013, sammanlagt 5 tillfällen. Ett snitt av dessa uppgifter togs sedan fram och kompletterades med uppgifterna om andelen män och kvinnor per studieväg och dags- och kvällskurs2f3. Under perioden räknar vi med, i snitt per månad, att 1200 elever var inskrivna vid SFI. Av dessa var 39 % män och 61 % kvinnor3f4. 3 Kväll och helgslagda kurstillfällen män och 731 kvinnor. 4 [28]

70 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Bild A Andel kvinnor och män per studieväg kvinnor Män 23% 36% 43% 77% 64% 57% Stv1 Stv2 Stv3 På studieväg 1 fanns 56 kvinnor och 17 män. På studieväg 2 fanns 275 kvinnor och 155 män. På studieväg 3 fanns 400 kvinnor och 297 män. Av dessa läste 844 av eleverna på dagtid (70 %) och 356 på kväll- och helgstid (30 %). Bild B Andel kvinnor och män som läser dag/kväll dag kväll 22% 41% 78% 59% Kvinnor Män 5 [28]

71 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Inom gruppen kvinnor läste 561 på dagtid och 162 kväll- och helg medan motsvarande siffra för männen var 283 dagtid och 194 kväll- och helg4f5. Bild C Andel kvinnor och män per dag/kväll stv Kvinnor Män 34% 56% 35% 54% 66% 44% 65% 46% Studieväg 2 dag Studieväg 2 kväll Studieväg 3 dag Studieväg 3 kväll 243 kvinnor läste studieväg 2 på dagtid och 123 män. På kväll- och helgstid läste 29 kvinnor och 36 män. På studieväg 3 läste 263 kvinnor på dagtid och 144 män. Under kväll- och helgstid läste 134 kvinnor och 157 män. Av de 844 eleverna som läser under dagtid var 561 kvinnor (66 %) och 283 män (34 %)5F kvinnor läste under kväll- och helgstid (46 %) och 194 män (54 %). Kvinnor är således i majoritet under dagsstudier medan männen är i majoritet under kväll- och helgstid. Personal Vi har även undersökt representationen inom personalen. Under perioden räknar vi med att det fanns 52 lärare. Av dessa6f7 var 38 kvinnor (73 %) och 14 män (27 %). Av dem undervisade 30 kvinnor (58 %) på dagtid och 8 kvinnor (15 %) på kväll- och helgstid. Den motsvarande siffran för männen var 10 män (19 %) på dagtid och 4 män (8 %) på kväll- och helgstid. Åldersspridningen är ojämn, 79 % av männen och 60 % av kvinnorna är 51 år eller äldre. En tredjedel av kvinnorna är 61 år eller äldre. 5 Se bilaga för diagram över all data 6 100% av studieväg 1 eleverna läser under dagtid. 7 Uppgifterna kring representationen av kvinnor och män för lärare är inte faktiska antal då vissa av lärarna både har dag och kvällskurser samt även/eller undervisar på olika studievägar. 6 [28]

72 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Bild D Antal elever Antal tjänster Elever/lärartjänst STV 1 72,4 3,8 19 STV 2 430,2 14,9 29 DAG 365,2 14,4 25 KVÄLL 65 0,5 33 STV3 697,4 17,4 40 DAG 406,4 15, KVÄLL 291 1, F TOTALT ,1 Samanlagt räknar vi med 36,1 tjänster8f9 inom SFI. Vi har räknat på en snittkostnad där varje tjänst kostar F10 kr inklusive PO per år, det totala beloppet för lärarlöner blir då kronor per år. Vi valde att utgå ifrån en lön på kr i månaden. Vi försökte att få fram en mer exakt kostnad för varje person utifrån tjänst, heltid/deltid, studieväg och kurstid men dessa uppgifter visade sig vara svåra att översätta till vad tjänsten faktiskt kostade (personens faktiska lön). Detta på grund av verksamhetens ständiga rörelse med personalförflytningar, inhyrd personal samt viss inaktuell data som gjorde uppgifterna otillförlitliga. Genom att använda den data om andelen män och kvinnor inom SFI samt uppdelat på studieväg och kurstid så blir kvinnornas del av kostnaden kr (65 %) och männens kr (35 %). Männens kostnad är något lägre än den borde vara utifrån representationen då fördelningen är 61 % kvinnor och 39 % män. Fler män läser dock under kvällstid, vilken är en billigare kurs att föra då den bygger på egenstudier och färre timmar. SFI Extern Kartläggningen omfattar även elever som läser SFI i annan kommun. Elever som arbetar på annan ort kan beviljas att studera SFI i den kommunen som de arbetar i, något som kallas SFI extern. I detta fall handlar det enbart om elever som läser i Stockholmsstad då majoriteten av de elever som läser externt gör det i Stockholm. Den aktuella perioden är i likhet med övriga data 8 Att beakta gällande kväll- och helgskurser är att en lärare vanligen innehar en 0,2% tjänst under den kursformen vilket innebär att det egentligen rör sig om ett tiotal lärare och kurser. 9 Många av lärarna innehar delade tjänster (kväll/helg och dag) samt deltidstjänster, därav de olika antalen i månadslön exklusive PO. 7 [28]

73 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ifrån oktober 2012 mars 2013 och under sexmånadersperioden betalade kommunen för sammanlagt F11 platser. Av dem var 143 st. studieväg 2 platser. 39 av platserna innehades av kvinnor (27 %) och 104 av platserna (73 %) av män. För studieväg 3 betalades 97 platser under perioden. 24 st. av dem innehades av kvinnor (25 %) och 73 st. av män (75 %). Den totala kostnaden för dessa platser blev under perioden kr. För studieväg 2 blev kostnaden kr vilket innebär en snittkostnad på kr per elev. Kvinnornas del av den totala kostnaden uppstiger till kr under perioden medan männens kostnad blir kr. För studieväg 3 blev den totala kostnaden kr under perioden vilket innebär en snittkostnad på kr per elev. Kvinnornas del av kostnaden blir således kr medan männens uppstiger till kr under perioden. Kvinnorna är i minoritet på de platser kommunen köper extern, vilket går emot den generella trenden där kvinnor i högre utsträckning läser SFI (i Botkyrka 61 % kvinnor och 39 % män). För de köpta SFI platserna får således kvinnor inte ta del av resurserna i lika hög utsträckning som männen. Varje månad rör sig i snitt om 40 elever, vilket innebär att ca 10 kvinnor och 30 män ges extern SFI. Svenska för Yrkesutbildade (SFX) Inom ramen för studien har vi även sett till svenska för yrkesutbildade och de kostnader som kommunen innehar. Svenska för yrkesutbildade riktar sig till människor som har examen eller yrkesutbildar sig, undervisningen är således anpassad efter den aktuella branschens behov. Perioden för kartläggningen är den samma även för SFX. Under perioden betalade kommunen för platser inom 6 olika områden, F12 SFA11, F13 SIFA12, SFINX F14 Järfälla13, F15 SFL14, SFX-IT 15F16 samt SFH16F17. Kostnaden under 6 7F18 månader1 var kr vilken innebär 236 F19 platser18. Av dessa var 149 kvinnor och 87 män. 11 Siffran är inte antalet elever utan antalet betalda platser under 6 månader. 12 SFA=svenska för akademiker 13 SFP=Svenska för pedagoger, SFEJ=Svenska för ekonomer, jurister m.fl, SFINX=Svenska för ingenjörer 14 SFINX=Svenska för ingenjörer 15 SFL=Svenska för lastbilsförare 16 SFX-IT=Svenska för IT-programmerare 17 SFH=Svenska för hantverkare 18 Oktober 2012-Mars Även SFX betalas månadsvis, en plats innebär inte en ny elev utan samma elev kan under perioden max uppta sex platser. 8 [28]

74 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Bild E Andel kvinnor & män SFX oktober 2012-mars 2013 kvinnor män 37% 63% Kvinnor är i majoritet vilket stämmer väl överens med hur uppdelningen ser ut inom SFI i Botkyrka. Kvinnor och män läser dock till stor del olika utbildningar. Bild F Antal kvinnor och män per utbildning Kvinnor Män SFA SIFA SFINX järfälla SFL SFX-it SFH Kvinnor finns bara representerade vid de två första utbildningarna och är i klar majoritet. Män finns representerade i alla. Kostnaden för de olika utbildningarna är olika19f20. Utgår vi ifrån att alla utbildningar kostar lika mycket så skulle varje plats att kosta 4712 kr. Kvinnors del av den kostnaden skulle således vara den samma som procentsatsen andel kvinnor och män. 20 Se bilaga 1 bild 24 för kostnader 9 [28]

75 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Bild G Kostnad SFX/ antal elever 4712 Kostnad kvinnor kr Kostnad män kr Totalsumma kr Den faktiska kostnaden blir dock en annan då kvinnor och män befinner sig i olika utbildningar med olika prislappar. Bild H Faktisk kostnad UTIFRÅN SFXUTBILDNING Kvinnor kr Män kr Kostnad per person i snitt/månad Kvinnor kr Män kr Kvinnor kostar, i snitt per månad, kr och män kr. Siffrorna är framtagna genom att se till antal kvinnor och män och dela den faktiska kostnaden för den specifika utbildningen på antal kvinnor respektive män. Därefter lades alla summer för respektive utbildning för kvinnor ihop och lika för män. Kostnaden tar då även hänsyn till att kvinnor och män läser olika utbildningar, är olika många samt att utbildningarna kostar olika mycket. Snittet per månad är framtaget genom att ta kvinnors del av summan delat på antal kvinnor, på så sätt blir en kvinnas plats per månad inte en faktisk kostnad utifrån vad kommunen betalar för en individs plats utan en kvinnas del av det totala beloppet med hänsyn tagit till antalet kvinnor. En bra analys ställer krav på våra datasystem Förvaltningen ser mycket positivt på tydliga uppdrag som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling. Vår förmåga att analysera hur resurser fördelas utgör en viktig grund för att uppnå en jämställd verksamhet. Samtidigt som vi påbörjade arbetet blev vi dock snabbt medvetna om de hinder som låg i vägen för att kartlägga och analysera verksamheten. 10 [28]

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119)

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-04-07 Dnr KS/2014:119 98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING Arbetsmaterial 4R Stor blandning lika behandling Arbetsmaterial 4R Samma nivå samma möjligheter Arbetet som din förening står inför borde inte behövas. Ni ska säkerställa

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen.

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2014-08-21 KALLELSE 1[1] Referens Maria Stjernevall Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Tid 2014-08-21, Kl. 19.00 Plats Xenter Ärenden 1. Beslut

Läs mer

Ekonomiavdelningarna i Göteborgs Stads stadsdelar inbjuder till uppsatsteman vårterminen 2015.

Ekonomiavdelningarna i Göteborgs Stads stadsdelar inbjuder till uppsatsteman vårterminen 2015. Ekonomiavdelningarna i Göteborgs Stads stadsdelar inbjuder till uppsatsteman vårterminen 2015. Vi erbjuder dig ett uppsatstema inom följande områden: Utvärdering av genomförda förändringar Strategiska

Läs mer

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck 1 [11] Stöd och utvecklingsenheten 2010-05-26 Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck En form av patriarkalt våld och förtryck Antagna av kommunfullmäktige 2010-06-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka

Läs mer

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete Botkyrka är en kontrastrik plats. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 REGION GOTLAND Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhetsplan 2012 2014 (Beslutad i GVN 2011 12 21) 1. Inledning Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

9 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

9 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2012-11-27 Tid 2012-12-06, Kl 19:00 Plats Rum 230, Arbets- och kompetenscenter, Hans Stahles väg 13, Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 16 Datum: 2012-08-14 Ärende: Styrelserepresentation i Malmö sliv Sammanfattning: I verksamhetsplan 2012 har förvaltningens

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering

Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering 8 november 2012 Lena Aune JÄMLIKHET - JÄMSTÄLLDHET Jämlikhet avser alla människors lika värde, dvs rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Att arbeta praktiskt Varför ökad jämställdhet? Ökad internationell konkurrens Ökad lönsamhet Förbättrad möjlighet att möta kundens behov Politiska krav Värdegrund Mångsidig kompetens Ökad konkurrens om

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

2014-04-11. Lokal utveckling för alla!

2014-04-11. Lokal utveckling för alla! 2014-04-11 Lokal utveckling för alla! Vad styr arbetet? Artikel 7 Jämställdhet och icke-diskriminering Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet och integration av jämställdhetsperspektivet

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP)

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, sal Stange 2:3, kl. 19.00 20.20 ande Serkan Köse (S), ordförande Bosse Olsson (MP) Karin Pilsäter (FP) Leif Glad (S) tjg. ersättare Stefan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] 2014-01-28 Tid 2014-01-28, Kl 19:00 Plats Xenter Ärenden Justering 1 Information - Presentation av kunskapsdatabas 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner 3 Jobbpaketet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal 2015 Revideras i december 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026 183055 Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Eva Wittbom, Ekon.dr Akademin för ekonomistyrning i staten Stockholm Business School www.sbs.su.se/aes Ett gott exempel på politiskt mål som ska nås med

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till?

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till? Genus i praktiken Vad fostrar vi våra barn till? AGENDA - Presentation - Vad är genus - Genussystemet - Värderingsövning - Genus i praktiken - vår förändringsprocess - Styrdokument - Film med diskussionsgrupper

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret Karin Hjärpe Telefon:021 393950 E-post:karin.hjarpe@ @vasteras.see Delges TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13 1 Revidering avv handikappolitiska programmet Förslag till beslut

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S)

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali Khalil (MP), förste vice ordförande Magdalena Jonsson

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa

Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa Projektets utgångspunkt och målsättningar Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa Effektivare och tydligare

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer