Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Code of Conduct Uppförandekod

37 Code of Conduct Uppförandekod Allmänna principer Den viktigaste uppgiften för alla bolag i Skanska-koncernen, nedan kallade Skanska, är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik verksamhet. Skanska tar sitt ansvar där vi har effektiv kontroll. Vårt ansvar gäller i de samhällen och miljöer där vi är verksamma samt gentemot våra anställda, affärspartners och samhället i allmänhet. Med anledning av detta har vi definierat ett antal grundregler för vårt agerande: Vi bedriver vår verksamhet med hög integritet och moral. Vi följer de lagar och förordningar som gäller i de länder där vi är verksamma. Vi respekterar Förenta Nationernas Deklaration om mänskliga rättigheter och accepterar vårt ansvar att iaktta de rättigheter som gäller vårt agerande gentemot våra anställda och de samhällen där vi är verksamma. Detta innefattar aktiviteter som berör ursprungsbefolkningars rättigheter. Vi har en öppen attityd i dialogen med dem som påverkas av vår verksamhet. Vi svarar på förfrågningar från utomstående och kommunicerar med berörda parter inom rimlig tid och på ett effektivt sätt. Inom det område där vi har inflytande ska vi sträva efter att tillse att våra leverantörer, underentreprenörer, agenter, joint venture/konsortiepartners och andra partners följer principerna i vår uppförandekod i samband med våra projekt. Relationer till anställda Att ha en stark och varaktig relation till alla anställda, vilken bygger på ömsesidig respekt och värdighet, är mycket viktigt för Skanska. De anställningsvillkor som erbjuds de anställda ska uppfylla minimikraven i nationell lag och relevanta ILO-konventioner. Vi erbjuder en säker och sund arbetsmiljö och vi försöker ständigt genomföra förbättringar. Vi ger individer lika möjligheter oavsett ras, hudfärg, kön, nationalitet, religion, etnisk tillhörighet eller andra särskiljande egenskaper. Vi tillåter varken diskriminering eller trakasserier. Vi erbjuder de anställda och andra personer som arbetar med Skanska olika sätt att rapportera missförhållanden och berättigad oro så att korrekt granskning och åtgärd kan vidtas och utan att den rapporterande blir utsatt för vedergällning. Vi erkänner arbetstagarnas rätt att bilda eller ansluta sig till fackföreningar i enlighet med respektive lands lagar och principer. Vi erbjuder de anställda utbildningsmöjligheter som stöder deras nuvarande och framtida arbetsplaner. Vi anställer inga personer under 15 år eller tillämplig högre lagstadgad minimiålder. Vi tillämpar inte tvångsarbete, slavarbete eller andra former av ofrivilligt arbete vid våra arbetsplatser. Vi tillåter inga förfaranden som begränsar de anställdas fria rörlighet.

38 Agerande på marknaden Korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaderna och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. Skanska tolererar inte sådana förfaranden. Miljö Skanska är övertygat om att projektutveckling och byggrelaterade tjänster kan bidra till en mer hållbar värld och har en aktiv miljöledning på alla nivåer. Vi ska inte agera i strid mot tillämpliga konkurrenslagar. Vi ska inte, direkt eller indirekt, erbjuda eller ge otillbörlig betalning eller annan ersättning till någon person eller någon organisation i syfte att förmå personen eller organisationen att agera i strid mot föreskrivna åligganden för att erhålla, behålla eller styra uppdrag eller få andra otillbörliga fördelar inom ramen för Skanskas verksamhet. Vi ska inte, direkt eller indirekt, begära eller acceptera någon form av otillbörlig betalning eller annan ersättning som ges i syfte att förmå oss att agera i strid mot våra föreskrivna åligganden. Vi redovisar alla finansiella transaktioner korrekt enligt lokal redovisningssed, och följer International Financial Reporting Standards (IFRS) och Skanskas tillämpliga policies och regler för all koncernredovisning. Vi har kontroller i våra IT-rutiner för att säkerställa adekvat dataskydd för våra kunder. Vi har organisationsstrukturer, ledningssystem, rutiner och utbildningsplaner för att se till att åtminstone alla relevanta lagar, förordningar och normer följs. Vårt miljöledningssystem är ISO certifierat. Eftersom linjen ansvarar för vårt miljöarbete är systemet integrerat i våra viktiga affärsprocesser och affärsplaner. För att uppnå ständiga förbättringar involverar vi vår arbetskraft, inklusive underentreprenörer, partners och andra berörda parter, i miljöledningsarbetet. Vår ambition är att ständigt förbättra miljöbetyget för våra projekt, produkter och tjänster genom att hitta sätt att minska de negativa miljöeffekterna under hela deras livscykel. Antaget av styrelsen i Skanska AB (publ) den 10 september 2008 Johan Karlström VD och koncernchef

39 Skanska AB (publ) Solna, Sweden Producerad av Skanska AB, 2009

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Jämställd resursfördelning i Botkyrka kommun (KS/2014:153) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Sammanfattning Under hösten 2013 arbetade deltagare från kommunens förvaltningar med ett kartläggnings- och analysarbete. Arbetet skedde på uppdrag av kommunfullmäktige som i sin ettårsplan för 2013 lämnat i uppdrag till sina nämnder att aktivt arbeta med att genom sin styrning och uppföljning säkerställa en jämställd resursfördelning och bidra till en positiv utveckling av verksamheternas kvalitet och resultat för båda könen 1. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna har en bred ansats och det fanns en osäkerhet på förvaltningarna om hur det skulle tolkas. Kommunledningsförvaltningen initierade därför en gemensam kartläggnings- och analysprocess för att belysa hur ekonomiska resurser fördelats i ett avgränsat område för varje förvaltning. Ambitionen var att så långt som möjligt ha ungas villkor som ett gemensamt tema som inspel till arbetet med den ungdomspolitiska handlingsplanen. De samlade resultaten uppmärksammar oss på att det i nuläget är svårt att säkerställa en jämställd resursfördelning. Samtidigt belyser kartläggningarna faktiska skillnader vad gäller både representation och kostnader inom de olika verksamheterna, men många gånger har viktiga delar i underlaget saknats vilket gör det svårt att uttala sig om fördelningen av resurser är rimlig eller inte. 1 Kommunfullmäktiges ettårsplan 2013, s.24

61 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2014:153 Det har visat sig vara en utmaning att plocka ut nödvändig statistik ur systemen och ibland saknades rutiner för hur könsuppdelad statistik ska föras. Tillsammans med att det råder osäkerhet kring hur resultaten ska tolkas behöver det fortsatta arbetet inrymma kompetensutveckling och starkare processtöd, framför allt med analyserna. I arbetet har också vikten av en hel styrkedja, tydlig beställning och efterfrågan från framför allt nämnderna uppmärksammats. I rapporten samlas förvaltningarnas arbete och resultat tillsammans med ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet: Nämnderna behöver fortsatt stärka sin roll i beställning och uppföljning av sina verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Verksamhetssystemen behöver fortsatt utvecklas för att underlätta kvalitetssäkring och uppföljning av insatser utifrån individ/kön och fördelning av resurser. Beköningen av styrsystemet behöver fortsatt fördjupas så att arbetssättet slår igenom i alla verksamheter. Arbetet med analyser behöver fortsatt fördjupas. Demokratiberedningen har behandlat ärendet Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Expedieras till: - Kommunfullmäktige

62 PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Demokratiberedningen Dnr KS/2014: Jämställd resursfördelning i Botkyrka kommun Beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna informationen. Sammanfattning Under hösten 2013 arbetade deltagare från kommunens förvaltningar med ett kartläggnings- och analysarbete. Arbetet skedde på uppdrag av kommunfullmäktige som i sin ettårsplan för 2013 lämnat i uppdrag till sina nämnder att aktivt arbeta med att genom sin styrning och uppföljning säkerställa en jämställd resursfördelning och bidra till en positiv utveckling av verksamheternas kvalitet och resultat för båda könen 1. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna har en bred ansats och det fanns en osäkerhet på förvaltningarna om hur det skulle tolkas. Kommunledningsförvaltningen initierade därför en gemensam kartläggnings- och analysprocess för att belysa hur ekonomiska resurser fördelats i ett avgränsat område för varje förvaltning. Ambitionen var att så långt som möjligt ha ungas villkor som ett gemensamt tema som inspel till arbetet med den ungdomspolitiska handlingsplanen. De samlade resultaten uppmärksammar oss på att det i nuläget är svårt att säkerställa en jämställd resursfördelning. Samtidigt belyser kartläggningarna faktiska skillnader vad gäller både representation och kostnader inom de olika verksamheterna, men många gånger har viktiga delar i underlaget saknats vilket gör det svårt att uttala sig om fördelningen av resurser är rimlig eller inte. Det har visat sig vara en utmaning att plocka ut nödvändig statistik ur systemen och ibland saknades rutiner för hur könsuppdelad statistik ska föras. 1 Kommunfullmäktiges ettårsplan 2013, s.24

63 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[2] Demokratiberedningen Dnr KS/2014:153/ Tillsammans med att det råder osäkerhet kring hur resultaten ska tolkas behöver det fortsatta arbetet inrymma kompetensutveckling och starkare processtöd, framför allt med analyserna. I arbetet har också vikten av en hel styrkedja, tydlig beställning och efterfrågan från framför allt nämnderna uppmärksammats. I rapporten samlas förvaltningarnas arbete och resultat tillsammans med ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet: Nämnderna behöver fortsatt stärka sin roll i beställning och uppföljning av sina verk-samheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Verksamhetssystemen behöver fortsatt utvecklas för att underlätta kvalitetssäkring och uppföljning av insatser utifrån individ/kön och fördelning av resurser. Beköningen av styrsystemet behöver fortsatt fördjupas så att arbetssättet slår igenom i alla verksamheter. Arbetet med analyser behöver fortsatt fördjupas.

64 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2014:153 Referens Sandra Henze Mottagare Kommunstyrelsen Jämställd resursfördelning i Botkyrka kommun Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna informationen. Sammanfattning Under hösten 2013 arbetade deltagare från kommunens förvaltningar med ett kartläggnings- och analysarbete. Arbetet skedde på uppdrag av kommunfullmäktige som i sin ettårsplan för 2013 lämnat i uppdrag till sina nämnder att aktivt arbeta med att genom sin styrning och uppföljning säkerställa en jämställd resursfördelning och bidra till en positiv utveckling av verksamheternas kvalitet och resultat för båda könen 1. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna har en bred ansats och det fanns en osäkerhet på förvaltningarna om hur det skulle tolkas. Kommunledningsförvaltningen initierade därför en gemensam kartläggnings- och analysprocess för att belysa hur ekonomiska resurser fördelats i ett avgränsat område för varje förvaltning. Ambitionen var att så långt som möjligt ha ungas villkor som ett gemensamt tema som inspel till arbetet med den ungdomspolitiska handlingsplanen. De samlade resultaten uppmärksammar oss på att det i nuläget är svårt att säkerställa en jämställd resursfördelning. Samtidigt belyser kartläggningarna faktiska skillnader vad gäller både representation och kostnader inom de olika verksamheterna, men många gånger har viktiga delar i underlaget saknats vilket gör det svårt att uttala sig om fördelningen av resurser är rimlig eller inte. Det har visat sig vara en utmaning att plocka ut nödvändig statistik ur systemen och ibland saknades rutiner för hur könsuppdelad statistik ska föras. Tillsammans med att det råder osäkerhet kring hur resultaten ska tolkas behöver det fortsatta arbetet inrymma kompetensutveckling och starkare processtöd, framför allt med analyserna. I arbetet har också vikten av en hel styrkedja, tydlig beställning och efterfrågan från framför allt nämnderna uppmärksammats. 1 Kommunfullmäktiges ettårsplan 2013, s.24 Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt / Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

65 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2014:153 I rapporten samlas förvaltningarnas arbete och resultat tillsammans med ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet: Nämnderna behöver fortsatt stärka sin roll i beställning och uppföljning av sina verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Verksamhetssystemen behöver fortsatt utvecklas för att underlätta kvalitetssäkring och uppföljning av insatser utifrån individ/kön och fördelning av resurser. Beköningen av styrsystemet behöver fortsatt fördjupas så att arbetssättet slår igenom i alla verksamheter. Arbetet med analyser behöver fortsatt fördjupas. Bilagor Kommunledningsförvaltningen, Hur fördelar vi våra gemensamma resurser? En rapport om jämställd resursfördelning i Botkyrka kommun Slutrapporter från förvaltningarna Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Jämställd resursfördelning Analys av SFI i Botkyrka kommun Kommunledningsförvaltningen, Jämställd resursfördelning i Botkyrka kommuns ungdomsfullmäktige Kartläggning av Botkyrkas Unga Under Förändring Kultur- och fritidsförvaltningen, Vilket kön har idrotten i Botkyrka? En kartläggning av representation, resursfördelning och upplevelse inom idrotten Samhällsbyggnadsförvaltningen, Analys resursfördelning webbdialog Tullinge Utbildningsförvaltningen, Jämställd resursfördelning analys av kostnader för kommunens gymnasieprogram Vård- och omsorgsförvaltningen, Jämställd resursfördelning av LSS insatser för unga med funktionsnedsättning Mattias Jansson Kommundirektör Anna Giotas Sandquist Chef för kommunledningsförvaltningens stab Expedieras till Samtliga nämnder Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt / Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

66 Jämställd resursfördelning Analys av SFI i Botkyrka Kommun Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

67 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Uppdraget I Botkyrka kommuns ettårsplan för 2013 har samtliga nämnder fått följande uppdrag: Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta med att genom sin styrning och uppföljning säkerställa en jämställd resursfördelning och bidra till en positiv utveckling av verksamheternas kvalitet och resultat för båda könen0f1. Inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen genomför vi under hösten 2013 en större jämställdhetskartläggning inom två av våra verksamhetsgrenar, vuxenutbildning och daglig verksamhet. Karläggningen aviserades i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ettårsplan för 2013 och är ett led i vårt arbete med jämställdhetsintegrering. Uppdraget om jämställd resursfördelning ingår som en del i detta arbete. Avgränsning Den här rapporten kan ses som en delrapportering ur vår mer genomgripande jämställdhetskartläggning av SFI i Botkyrka som fortfarande pågår. Den slutliga rapporten planeras bli färdig under det första kvartalet Den här delrapporten behandlar SFI:s resursfördelning med ett jämställdhetsperspektiv med fokus på: vem får vad och till vilken kostnad? Den fullständiga rapporten av vår kartläggning kommer utöver resurser fördjupa bilden av representationen inom utvalda verksamhetgrenar. Fokus kommer även att ligga på resultat, uppdelat på kvinnor, män och ålder. Vidare kommer vi att föra resonemang kring orsak och samband mellan vilken form av SFI som kvinnor och män är mer benägna att studera. Kartläggningen är genomförd under perioden oktober 2012 och mars 2013, sammanlagt 6 månader. Denna period valdes initialt mot bakgrund av två aspekter, för det första var perioden nära i tid och hade ett relativt stort antal elever. För det andra fanns en tanke om att följa eleverna och även se till den uppföljningsdata som verksamheten samlar 6 månader efter avslutade studier. Uppföljningsdata kommer dock inte att redovisas i de aktuella rapporterna på grund av tidsbrist. Kartläggningen fokuserar på två aspekter inskrivna elever (i snitt) under perioden samt elever som avslutat sina studier under perioden. Detta för att få en heltäckande bild av verksamhetens flöde av elever samt hur och vilka som avslutar. All data är könsuppdelad och viss data är även åldersuppdelad. 1 Avux ettårsplan [28]

68 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Metod Kartläggningen har genomförts med hjälp av 5-R metoden. Vi har valt denna metod för att vi bedömt att den är tillämpbar på båda de verksamheter vi valt att analysera. Dessutom har det funnits metodstöd att tillgå från kommunledningsförvaltningen. Med hjälp av 5-R metoden har vi kartlagt och analyserat vår verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Resultatet har givit en översiktlig bild av hur verksamheten styrs, hur resurserna fördelas och vad som behöver förändras för att servicen ska utföras på bästa sätt till både kvinnor och män. I fokus står frågorna: Vem får vad och på vilka villkor? Hur kan vi förbättra? 5R : 1. Representation 2. Resurser 3. Resultat 4. Realia 5. Realisera Kartläggningen har skett med kön som främsta indelningsgrund. Vi belyser även ålder där det har relevans. I den här rapporten så kommer resultat att utebli då vi fokuserar på resursfördelning, inte elevernas resultat1f2. Kartläggningen av representation består av två delar, inskrivna elever och elever som avslutat sina studier. I denna rapport kommer enbart inskrivna elever att diskuteras. Kartläggningen har skett i fem etapper; planering, datainsamling, bearbetning, analys och slutligen rapporten. Analysen har skett löpande i både styr- och arbetsgruppen. Den huvudsakliga analysen har skett med verksamhetens ledningsgrupp i form av en workshop. Organisation Vår kartläggning har varit omfattande och involverat en rad olika personer på olika nivåer. Arbetet har letts av en styrgrupp som i sin tur haft en arbetsgrupp till hjälp. Allt arbete har stämts av löpande i berörda verksamhetsledningar samt i förvaltningens ledningsgrupp. I styrgruppen ingick Andreas Liljenrud utvecklingsledare, Lisa Alm verksamhetsutvecklare, Elin Othén praktikant. 2 Resultat kommer att presenteras i den genomgripande kartläggningen av SFI under januari [28]

69 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen I arbetsgruppen ingick Andreas Liljenrud utvecklingsledare, Lisa Alm, verksamhetsutvecklare, Elin Othén praktikant, Tove Bodin administrativ chef, Lasse Svensson arbetskonsulent inom Daglig verksamhet samt Linda Folke kvalitetscontroller vid vuxenutbildningen. Elin Othén har genomfört kartläggningen och bearbetningen av materialet liksom författandet av rapporten, i löpande dialog med arbets- och styrgrupp. Data till kartläggningen har tagits fram av flertalet personer b.la. Linda Folke kvalitetscontroller, Tove Bodin administrativ chef, Eva Wallström administrativ chef, Karin Perkola skoladministratör och Leif Sejnered Rektor. Kartläggningen har krävt mer resurser och tid än vad som från början antogs, detta på grund av svårigheter att plocka ut relevant data ur våra system. Det har främst berört uppgifter utifrån parametrar som kön, ålder, studieväg och kurstid. Den främsta problematiken har varit att olika uppgifter inte korrelerat med varandra utan ett större manuellt arbete har krävts för att kunna få fram uppgifter om exempelvis kön och studieväg. Även uppgifter kring resurser visade sig vara mer tidskrävande än vad som antagits från början. SFI Botkyrka Kartläggningen har genomförts i samverkan med verksamheten för att nå en så fullgod bild som i dagsläget är möjlig. Den data som presenteras i denna rapport berör både representationer och resurser, detta för att enbart det ena eller det andra inte i detta sammanhang ger någon fullgod bild över hur resurserna fördelas inom SFI. I detta avsnitt kommer data om representationer att presenteras först, följt av resurser. Uppgifter om inskrivna elever är framtagen på två kompletterande sätt för perioden. Först togs uppgifter fram över inskrivna elever under november 2012 och februari 2013 utifrån kön, studieväg och kurstid. Uppgifterna översattes sedan till procent. Därefter togs uppgifter fram utifrån SFI:s räknetillfällen (i samband med nya kurstarter) på inskrivna elever för november 2012 och februari 2013, sammanlagt 5 tillfällen. Ett snitt av dessa uppgifter togs sedan fram och kompletterades med uppgifterna om andelen män och kvinnor per studieväg och dags- och kvällskurs2f3. Under perioden räknar vi med, i snitt per månad, att 1200 elever var inskrivna vid SFI. Av dessa var 39 % män och 61 % kvinnor3f4. 3 Kväll och helgslagda kurstillfällen män och 731 kvinnor. 4 [28]

70 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Bild A Andel kvinnor och män per studieväg kvinnor Män 23% 36% 43% 77% 64% 57% Stv1 Stv2 Stv3 På studieväg 1 fanns 56 kvinnor och 17 män. På studieväg 2 fanns 275 kvinnor och 155 män. På studieväg 3 fanns 400 kvinnor och 297 män. Av dessa läste 844 av eleverna på dagtid (70 %) och 356 på kväll- och helgstid (30 %). Bild B Andel kvinnor och män som läser dag/kväll dag kväll 22% 41% 78% 59% Kvinnor Män 5 [28]

71 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Inom gruppen kvinnor läste 561 på dagtid och 162 kväll- och helg medan motsvarande siffra för männen var 283 dagtid och 194 kväll- och helg4f5. Bild C Andel kvinnor och män per dag/kväll stv Kvinnor Män 34% 56% 35% 54% 66% 44% 65% 46% Studieväg 2 dag Studieväg 2 kväll Studieväg 3 dag Studieväg 3 kväll 243 kvinnor läste studieväg 2 på dagtid och 123 män. På kväll- och helgstid läste 29 kvinnor och 36 män. På studieväg 3 läste 263 kvinnor på dagtid och 144 män. Under kväll- och helgstid läste 134 kvinnor och 157 män. Av de 844 eleverna som läser under dagtid var 561 kvinnor (66 %) och 283 män (34 %)5F kvinnor läste under kväll- och helgstid (46 %) och 194 män (54 %). Kvinnor är således i majoritet under dagsstudier medan männen är i majoritet under kväll- och helgstid. Personal Vi har även undersökt representationen inom personalen. Under perioden räknar vi med att det fanns 52 lärare. Av dessa6f7 var 38 kvinnor (73 %) och 14 män (27 %). Av dem undervisade 30 kvinnor (58 %) på dagtid och 8 kvinnor (15 %) på kväll- och helgstid. Den motsvarande siffran för männen var 10 män (19 %) på dagtid och 4 män (8 %) på kväll- och helgstid. Åldersspridningen är ojämn, 79 % av männen och 60 % av kvinnorna är 51 år eller äldre. En tredjedel av kvinnorna är 61 år eller äldre. 5 Se bilaga för diagram över all data 6 100% av studieväg 1 eleverna läser under dagtid. 7 Uppgifterna kring representationen av kvinnor och män för lärare är inte faktiska antal då vissa av lärarna både har dag och kvällskurser samt även/eller undervisar på olika studievägar. 6 [28]

72 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Bild D Antal elever Antal tjänster Elever/lärartjänst STV 1 72,4 3,8 19 STV 2 430,2 14,9 29 DAG 365,2 14,4 25 KVÄLL 65 0,5 33 STV3 697,4 17,4 40 DAG 406,4 15, KVÄLL 291 1, F TOTALT ,1 Samanlagt räknar vi med 36,1 tjänster8f9 inom SFI. Vi har räknat på en snittkostnad där varje tjänst kostar F10 kr inklusive PO per år, det totala beloppet för lärarlöner blir då kronor per år. Vi valde att utgå ifrån en lön på kr i månaden. Vi försökte att få fram en mer exakt kostnad för varje person utifrån tjänst, heltid/deltid, studieväg och kurstid men dessa uppgifter visade sig vara svåra att översätta till vad tjänsten faktiskt kostade (personens faktiska lön). Detta på grund av verksamhetens ständiga rörelse med personalförflytningar, inhyrd personal samt viss inaktuell data som gjorde uppgifterna otillförlitliga. Genom att använda den data om andelen män och kvinnor inom SFI samt uppdelat på studieväg och kurstid så blir kvinnornas del av kostnaden kr (65 %) och männens kr (35 %). Männens kostnad är något lägre än den borde vara utifrån representationen då fördelningen är 61 % kvinnor och 39 % män. Fler män läser dock under kvällstid, vilken är en billigare kurs att föra då den bygger på egenstudier och färre timmar. SFI Extern Kartläggningen omfattar även elever som läser SFI i annan kommun. Elever som arbetar på annan ort kan beviljas att studera SFI i den kommunen som de arbetar i, något som kallas SFI extern. I detta fall handlar det enbart om elever som läser i Stockholmsstad då majoriteten av de elever som läser externt gör det i Stockholm. Den aktuella perioden är i likhet med övriga data 8 Att beakta gällande kväll- och helgskurser är att en lärare vanligen innehar en 0,2% tjänst under den kursformen vilket innebär att det egentligen rör sig om ett tiotal lärare och kurser. 9 Många av lärarna innehar delade tjänster (kväll/helg och dag) samt deltidstjänster, därav de olika antalen i månadslön exklusive PO. 7 [28]

73 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ifrån oktober 2012 mars 2013 och under sexmånadersperioden betalade kommunen för sammanlagt F11 platser. Av dem var 143 st. studieväg 2 platser. 39 av platserna innehades av kvinnor (27 %) och 104 av platserna (73 %) av män. För studieväg 3 betalades 97 platser under perioden. 24 st. av dem innehades av kvinnor (25 %) och 73 st. av män (75 %). Den totala kostnaden för dessa platser blev under perioden kr. För studieväg 2 blev kostnaden kr vilket innebär en snittkostnad på kr per elev. Kvinnornas del av den totala kostnaden uppstiger till kr under perioden medan männens kostnad blir kr. För studieväg 3 blev den totala kostnaden kr under perioden vilket innebär en snittkostnad på kr per elev. Kvinnornas del av kostnaden blir således kr medan männens uppstiger till kr under perioden. Kvinnorna är i minoritet på de platser kommunen köper extern, vilket går emot den generella trenden där kvinnor i högre utsträckning läser SFI (i Botkyrka 61 % kvinnor och 39 % män). För de köpta SFI platserna får således kvinnor inte ta del av resurserna i lika hög utsträckning som männen. Varje månad rör sig i snitt om 40 elever, vilket innebär att ca 10 kvinnor och 30 män ges extern SFI. Svenska för Yrkesutbildade (SFX) Inom ramen för studien har vi även sett till svenska för yrkesutbildade och de kostnader som kommunen innehar. Svenska för yrkesutbildade riktar sig till människor som har examen eller yrkesutbildar sig, undervisningen är således anpassad efter den aktuella branschens behov. Perioden för kartläggningen är den samma även för SFX. Under perioden betalade kommunen för platser inom 6 olika områden, F12 SFA11, F13 SIFA12, SFINX F14 Järfälla13, F15 SFL14, SFX-IT 15F16 samt SFH16F17. Kostnaden under 6 7F18 månader1 var kr vilken innebär 236 F19 platser18. Av dessa var 149 kvinnor och 87 män. 11 Siffran är inte antalet elever utan antalet betalda platser under 6 månader. 12 SFA=svenska för akademiker 13 SFP=Svenska för pedagoger, SFEJ=Svenska för ekonomer, jurister m.fl, SFINX=Svenska för ingenjörer 14 SFINX=Svenska för ingenjörer 15 SFL=Svenska för lastbilsförare 16 SFX-IT=Svenska för IT-programmerare 17 SFH=Svenska för hantverkare 18 Oktober 2012-Mars Även SFX betalas månadsvis, en plats innebär inte en ny elev utan samma elev kan under perioden max uppta sex platser. 8 [28]

74 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Bild E Andel kvinnor & män SFX oktober 2012-mars 2013 kvinnor män 37% 63% Kvinnor är i majoritet vilket stämmer väl överens med hur uppdelningen ser ut inom SFI i Botkyrka. Kvinnor och män läser dock till stor del olika utbildningar. Bild F Antal kvinnor och män per utbildning Kvinnor Män SFA SIFA SFINX järfälla SFL SFX-it SFH Kvinnor finns bara representerade vid de två första utbildningarna och är i klar majoritet. Män finns representerade i alla. Kostnaden för de olika utbildningarna är olika19f20. Utgår vi ifrån att alla utbildningar kostar lika mycket så skulle varje plats att kosta 4712 kr. Kvinnors del av den kostnaden skulle således vara den samma som procentsatsen andel kvinnor och män. 20 Se bilaga 1 bild 24 för kostnader 9 [28]

75 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Bild G Kostnad SFX/ antal elever 4712 Kostnad kvinnor kr Kostnad män kr Totalsumma kr Den faktiska kostnaden blir dock en annan då kvinnor och män befinner sig i olika utbildningar med olika prislappar. Bild H Faktisk kostnad UTIFRÅN SFXUTBILDNING Kvinnor kr Män kr Kostnad per person i snitt/månad Kvinnor kr Män kr Kvinnor kostar, i snitt per månad, kr och män kr. Siffrorna är framtagna genom att se till antal kvinnor och män och dela den faktiska kostnaden för den specifika utbildningen på antal kvinnor respektive män. Därefter lades alla summer för respektive utbildning för kvinnor ihop och lika för män. Kostnaden tar då även hänsyn till att kvinnor och män läser olika utbildningar, är olika många samt att utbildningarna kostar olika mycket. Snittet per månad är framtaget genom att ta kvinnors del av summan delat på antal kvinnor, på så sätt blir en kvinnas plats per månad inte en faktisk kostnad utifrån vad kommunen betalar för en individs plats utan en kvinnas del av det totala beloppet med hänsyn tagit till antalet kvinnor. En bra analys ställer krav på våra datasystem Förvaltningen ser mycket positivt på tydliga uppdrag som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling. Vår förmåga att analysera hur resurser fördelas utgör en viktig grund för att uppnå en jämställd verksamhet. Samtidigt som vi påbörjade arbetet blev vi dock snabbt medvetna om de hinder som låg i vägen för att kartlägga och analysera verksamheten. 10 [28]

Jämställt bemötande och jämställda förutsättningar grunden för en framtid på lika villkor

Jämställt bemötande och jämställda förutsättningar grunden för en framtid på lika villkor Jämställt bemötande och jämställda förutsättningar grunden för en framtid på lika villkor En jämställdhetsanalys av flickors och pojkars, kvinnors och mäns villkor inom Botkyrka kommun Sara Berggren Tryckt

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015, kl. 19:00 Plats Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner

Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2013-02-08 Tid 2013-02-19, Kl 19:00 Plats Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - åtgärder

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

En stad för alla Socialt bokslut 2013

En stad för alla Socialt bokslut 2013 En stad för alla 2 Innehåll Medborgaren i fokus...3 1. Varför ett socialt bokslut?... 4 Mål och syfte: synliggöra och lära!...5 Vad innehåller bokslutet?...7 2. Så arbetar vi med social hållbarhet... 9

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING reviderad 2014 JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING Gender budgeting Redaktör: Berit Sundgren Grinups Jämställdhetsintegrerad budgetprocess i kommuner och landsting reviderad

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer

Utbildning ger utdelning? 17

Utbildning ger utdelning? 17 Sara Berggren Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Inledning 9 Utbildning ger utdelning? 17 Mål och lägesbeskrivning av barnoch ungdomsutbildningen 19 Statens insatser inom utbildningen 24 Delegationen

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2012-12-21 Tid 2013-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2013-04-08 Tid 2013-04-08, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 68 Årsredovisning för Botkyrka kommun

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Ung i Västernorrland

Ung i Västernorrland Rapportserien Ung i Västernorrland En uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt Rapport nr 2010:9 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-44-1 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer