Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Code of Conduct Uppförandekod

37 Code of Conduct Uppförandekod Allmänna principer Den viktigaste uppgiften för alla bolag i Skanska-koncernen, nedan kallade Skanska, är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik verksamhet. Skanska tar sitt ansvar där vi har effektiv kontroll. Vårt ansvar gäller i de samhällen och miljöer där vi är verksamma samt gentemot våra anställda, affärspartners och samhället i allmänhet. Med anledning av detta har vi definierat ett antal grundregler för vårt agerande: Vi bedriver vår verksamhet med hög integritet och moral. Vi följer de lagar och förordningar som gäller i de länder där vi är verksamma. Vi respekterar Förenta Nationernas Deklaration om mänskliga rättigheter och accepterar vårt ansvar att iaktta de rättigheter som gäller vårt agerande gentemot våra anställda och de samhällen där vi är verksamma. Detta innefattar aktiviteter som berör ursprungsbefolkningars rättigheter. Vi har en öppen attityd i dialogen med dem som påverkas av vår verksamhet. Vi svarar på förfrågningar från utomstående och kommunicerar med berörda parter inom rimlig tid och på ett effektivt sätt. Inom det område där vi har inflytande ska vi sträva efter att tillse att våra leverantörer, underentreprenörer, agenter, joint venture/konsortiepartners och andra partners följer principerna i vår uppförandekod i samband med våra projekt. Relationer till anställda Att ha en stark och varaktig relation till alla anställda, vilken bygger på ömsesidig respekt och värdighet, är mycket viktigt för Skanska. De anställningsvillkor som erbjuds de anställda ska uppfylla minimikraven i nationell lag och relevanta ILO-konventioner. Vi erbjuder en säker och sund arbetsmiljö och vi försöker ständigt genomföra förbättringar. Vi ger individer lika möjligheter oavsett ras, hudfärg, kön, nationalitet, religion, etnisk tillhörighet eller andra särskiljande egenskaper. Vi tillåter varken diskriminering eller trakasserier. Vi erbjuder de anställda och andra personer som arbetar med Skanska olika sätt att rapportera missförhållanden och berättigad oro så att korrekt granskning och åtgärd kan vidtas och utan att den rapporterande blir utsatt för vedergällning. Vi erkänner arbetstagarnas rätt att bilda eller ansluta sig till fackföreningar i enlighet med respektive lands lagar och principer. Vi erbjuder de anställda utbildningsmöjligheter som stöder deras nuvarande och framtida arbetsplaner. Vi anställer inga personer under 15 år eller tillämplig högre lagstadgad minimiålder. Vi tillämpar inte tvångsarbete, slavarbete eller andra former av ofrivilligt arbete vid våra arbetsplatser. Vi tillåter inga förfaranden som begränsar de anställdas fria rörlighet.

38 Agerande på marknaden Korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaderna och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. Skanska tolererar inte sådana förfaranden. Miljö Skanska är övertygat om att projektutveckling och byggrelaterade tjänster kan bidra till en mer hållbar värld och har en aktiv miljöledning på alla nivåer. Vi ska inte agera i strid mot tillämpliga konkurrenslagar. Vi ska inte, direkt eller indirekt, erbjuda eller ge otillbörlig betalning eller annan ersättning till någon person eller någon organisation i syfte att förmå personen eller organisationen att agera i strid mot föreskrivna åligganden för att erhålla, behålla eller styra uppdrag eller få andra otillbörliga fördelar inom ramen för Skanskas verksamhet. Vi ska inte, direkt eller indirekt, begära eller acceptera någon form av otillbörlig betalning eller annan ersättning som ges i syfte att förmå oss att agera i strid mot våra föreskrivna åligganden. Vi redovisar alla finansiella transaktioner korrekt enligt lokal redovisningssed, och följer International Financial Reporting Standards (IFRS) och Skanskas tillämpliga policies och regler för all koncernredovisning. Vi har kontroller i våra IT-rutiner för att säkerställa adekvat dataskydd för våra kunder. Vi har organisationsstrukturer, ledningssystem, rutiner och utbildningsplaner för att se till att åtminstone alla relevanta lagar, förordningar och normer följs. Vårt miljöledningssystem är ISO certifierat. Eftersom linjen ansvarar för vårt miljöarbete är systemet integrerat i våra viktiga affärsprocesser och affärsplaner. För att uppnå ständiga förbättringar involverar vi vår arbetskraft, inklusive underentreprenörer, partners och andra berörda parter, i miljöledningsarbetet. Vår ambition är att ständigt förbättra miljöbetyget för våra projekt, produkter och tjänster genom att hitta sätt att minska de negativa miljöeffekterna under hela deras livscykel. Antaget av styrelsen i Skanska AB (publ) den 10 september 2008 Johan Karlström VD och koncernchef

39 Skanska AB (publ) Solna, Sweden Producerad av Skanska AB, 2009

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Jämställd resursfördelning i Botkyrka kommun (KS/2014:153) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Sammanfattning Under hösten 2013 arbetade deltagare från kommunens förvaltningar med ett kartläggnings- och analysarbete. Arbetet skedde på uppdrag av kommunfullmäktige som i sin ettårsplan för 2013 lämnat i uppdrag till sina nämnder att aktivt arbeta med att genom sin styrning och uppföljning säkerställa en jämställd resursfördelning och bidra till en positiv utveckling av verksamheternas kvalitet och resultat för båda könen 1. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna har en bred ansats och det fanns en osäkerhet på förvaltningarna om hur det skulle tolkas. Kommunledningsförvaltningen initierade därför en gemensam kartläggnings- och analysprocess för att belysa hur ekonomiska resurser fördelats i ett avgränsat område för varje förvaltning. Ambitionen var att så långt som möjligt ha ungas villkor som ett gemensamt tema som inspel till arbetet med den ungdomspolitiska handlingsplanen. De samlade resultaten uppmärksammar oss på att det i nuläget är svårt att säkerställa en jämställd resursfördelning. Samtidigt belyser kartläggningarna faktiska skillnader vad gäller både representation och kostnader inom de olika verksamheterna, men många gånger har viktiga delar i underlaget saknats vilket gör det svårt att uttala sig om fördelningen av resurser är rimlig eller inte. 1 Kommunfullmäktiges ettårsplan 2013, s.24

61 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2014:153 Det har visat sig vara en utmaning att plocka ut nödvändig statistik ur systemen och ibland saknades rutiner för hur könsuppdelad statistik ska föras. Tillsammans med att det råder osäkerhet kring hur resultaten ska tolkas behöver det fortsatta arbetet inrymma kompetensutveckling och starkare processtöd, framför allt med analyserna. I arbetet har också vikten av en hel styrkedja, tydlig beställning och efterfrågan från framför allt nämnderna uppmärksammats. I rapporten samlas förvaltningarnas arbete och resultat tillsammans med ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet: Nämnderna behöver fortsatt stärka sin roll i beställning och uppföljning av sina verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Verksamhetssystemen behöver fortsatt utvecklas för att underlätta kvalitetssäkring och uppföljning av insatser utifrån individ/kön och fördelning av resurser. Beköningen av styrsystemet behöver fortsatt fördjupas så att arbetssättet slår igenom i alla verksamheter. Arbetet med analyser behöver fortsatt fördjupas. Demokratiberedningen har behandlat ärendet Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Expedieras till: - Kommunfullmäktige

62 PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Demokratiberedningen Dnr KS/2014: Jämställd resursfördelning i Botkyrka kommun Beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna informationen. Sammanfattning Under hösten 2013 arbetade deltagare från kommunens förvaltningar med ett kartläggnings- och analysarbete. Arbetet skedde på uppdrag av kommunfullmäktige som i sin ettårsplan för 2013 lämnat i uppdrag till sina nämnder att aktivt arbeta med att genom sin styrning och uppföljning säkerställa en jämställd resursfördelning och bidra till en positiv utveckling av verksamheternas kvalitet och resultat för båda könen 1. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna har en bred ansats och det fanns en osäkerhet på förvaltningarna om hur det skulle tolkas. Kommunledningsförvaltningen initierade därför en gemensam kartläggnings- och analysprocess för att belysa hur ekonomiska resurser fördelats i ett avgränsat område för varje förvaltning. Ambitionen var att så långt som möjligt ha ungas villkor som ett gemensamt tema som inspel till arbetet med den ungdomspolitiska handlingsplanen. De samlade resultaten uppmärksammar oss på att det i nuläget är svårt att säkerställa en jämställd resursfördelning. Samtidigt belyser kartläggningarna faktiska skillnader vad gäller både representation och kostnader inom de olika verksamheterna, men många gånger har viktiga delar i underlaget saknats vilket gör det svårt att uttala sig om fördelningen av resurser är rimlig eller inte. Det har visat sig vara en utmaning att plocka ut nödvändig statistik ur systemen och ibland saknades rutiner för hur könsuppdelad statistik ska föras. 1 Kommunfullmäktiges ettårsplan 2013, s.24

63 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[2] Demokratiberedningen Dnr KS/2014:153/ Tillsammans med att det råder osäkerhet kring hur resultaten ska tolkas behöver det fortsatta arbetet inrymma kompetensutveckling och starkare processtöd, framför allt med analyserna. I arbetet har också vikten av en hel styrkedja, tydlig beställning och efterfrågan från framför allt nämnderna uppmärksammats. I rapporten samlas förvaltningarnas arbete och resultat tillsammans med ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet: Nämnderna behöver fortsatt stärka sin roll i beställning och uppföljning av sina verk-samheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Verksamhetssystemen behöver fortsatt utvecklas för att underlätta kvalitetssäkring och uppföljning av insatser utifrån individ/kön och fördelning av resurser. Beköningen av styrsystemet behöver fortsatt fördjupas så att arbetssättet slår igenom i alla verksamheter. Arbetet med analyser behöver fortsatt fördjupas.

64 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2014:153 Referens Sandra Henze Mottagare Kommunstyrelsen Jämställd resursfördelning i Botkyrka kommun Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna informationen. Sammanfattning Under hösten 2013 arbetade deltagare från kommunens förvaltningar med ett kartläggnings- och analysarbete. Arbetet skedde på uppdrag av kommunfullmäktige som i sin ettårsplan för 2013 lämnat i uppdrag till sina nämnder att aktivt arbeta med att genom sin styrning och uppföljning säkerställa en jämställd resursfördelning och bidra till en positiv utveckling av verksamheternas kvalitet och resultat för båda könen 1. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna har en bred ansats och det fanns en osäkerhet på förvaltningarna om hur det skulle tolkas. Kommunledningsförvaltningen initierade därför en gemensam kartläggnings- och analysprocess för att belysa hur ekonomiska resurser fördelats i ett avgränsat område för varje förvaltning. Ambitionen var att så långt som möjligt ha ungas villkor som ett gemensamt tema som inspel till arbetet med den ungdomspolitiska handlingsplanen. De samlade resultaten uppmärksammar oss på att det i nuläget är svårt att säkerställa en jämställd resursfördelning. Samtidigt belyser kartläggningarna faktiska skillnader vad gäller både representation och kostnader inom de olika verksamheterna, men många gånger har viktiga delar i underlaget saknats vilket gör det svårt att uttala sig om fördelningen av resurser är rimlig eller inte. Det har visat sig vara en utmaning att plocka ut nödvändig statistik ur systemen och ibland saknades rutiner för hur könsuppdelad statistik ska föras. Tillsammans med att det råder osäkerhet kring hur resultaten ska tolkas behöver det fortsatta arbetet inrymma kompetensutveckling och starkare processtöd, framför allt med analyserna. I arbetet har också vikten av en hel styrkedja, tydlig beställning och efterfrågan från framför allt nämnderna uppmärksammats. 1 Kommunfullmäktiges ettårsplan 2013, s.24 Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt / Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

65 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2014:153 I rapporten samlas förvaltningarnas arbete och resultat tillsammans med ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet: Nämnderna behöver fortsatt stärka sin roll i beställning och uppföljning av sina verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Verksamhetssystemen behöver fortsatt utvecklas för att underlätta kvalitetssäkring och uppföljning av insatser utifrån individ/kön och fördelning av resurser. Beköningen av styrsystemet behöver fortsatt fördjupas så att arbetssättet slår igenom i alla verksamheter. Arbetet med analyser behöver fortsatt fördjupas. Bilagor Kommunledningsförvaltningen, Hur fördelar vi våra gemensamma resurser? En rapport om jämställd resursfördelning i Botkyrka kommun Slutrapporter från förvaltningarna Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Jämställd resursfördelning Analys av SFI i Botkyrka kommun Kommunledningsförvaltningen, Jämställd resursfördelning i Botkyrka kommuns ungdomsfullmäktige Kartläggning av Botkyrkas Unga Under Förändring Kultur- och fritidsförvaltningen, Vilket kön har idrotten i Botkyrka? En kartläggning av representation, resursfördelning och upplevelse inom idrotten Samhällsbyggnadsförvaltningen, Analys resursfördelning webbdialog Tullinge Utbildningsförvaltningen, Jämställd resursfördelning analys av kostnader för kommunens gymnasieprogram Vård- och omsorgsförvaltningen, Jämställd resursfördelning av LSS insatser för unga med funktionsnedsättning Mattias Jansson Kommundirektör Anna Giotas Sandquist Chef för kommunledningsförvaltningens stab Expedieras till Samtliga nämnder Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt / Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

66 Jämställd resursfördelning Analys av SFI i Botkyrka Kommun Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

67 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Uppdraget I Botkyrka kommuns ettårsplan för 2013 har samtliga nämnder fått följande uppdrag: Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta med att genom sin styrning och uppföljning säkerställa en jämställd resursfördelning och bidra till en positiv utveckling av verksamheternas kvalitet och resultat för båda könen0f1. Inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen genomför vi under hösten 2013 en större jämställdhetskartläggning inom två av våra verksamhetsgrenar, vuxenutbildning och daglig verksamhet. Karläggningen aviserades i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ettårsplan för 2013 och är ett led i vårt arbete med jämställdhetsintegrering. Uppdraget om jämställd resursfördelning ingår som en del i detta arbete. Avgränsning Den här rapporten kan ses som en delrapportering ur vår mer genomgripande jämställdhetskartläggning av SFI i Botkyrka som fortfarande pågår. Den slutliga rapporten planeras bli färdig under det första kvartalet Den här delrapporten behandlar SFI:s resursfördelning med ett jämställdhetsperspektiv med fokus på: vem får vad och till vilken kostnad? Den fullständiga rapporten av vår kartläggning kommer utöver resurser fördjupa bilden av representationen inom utvalda verksamhetgrenar. Fokus kommer även att ligga på resultat, uppdelat på kvinnor, män och ålder. Vidare kommer vi att föra resonemang kring orsak och samband mellan vilken form av SFI som kvinnor och män är mer benägna att studera. Kartläggningen är genomförd under perioden oktober 2012 och mars 2013, sammanlagt 6 månader. Denna period valdes initialt mot bakgrund av två aspekter, för det första var perioden nära i tid och hade ett relativt stort antal elever. För det andra fanns en tanke om att följa eleverna och även se till den uppföljningsdata som verksamheten samlar 6 månader efter avslutade studier. Uppföljningsdata kommer dock inte att redovisas i de aktuella rapporterna på grund av tidsbrist. Kartläggningen fokuserar på två aspekter inskrivna elever (i snitt) under perioden samt elever som avslutat sina studier under perioden. Detta för att få en heltäckande bild av verksamhetens flöde av elever samt hur och vilka som avslutar. All data är könsuppdelad och viss data är även åldersuppdelad. 1 Avux ettårsplan [28]

68 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Metod Kartläggningen har genomförts med hjälp av 5-R metoden. Vi har valt denna metod för att vi bedömt att den är tillämpbar på båda de verksamheter vi valt att analysera. Dessutom har det funnits metodstöd att tillgå från kommunledningsförvaltningen. Med hjälp av 5-R metoden har vi kartlagt och analyserat vår verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Resultatet har givit en översiktlig bild av hur verksamheten styrs, hur resurserna fördelas och vad som behöver förändras för att servicen ska utföras på bästa sätt till både kvinnor och män. I fokus står frågorna: Vem får vad och på vilka villkor? Hur kan vi förbättra? 5R : 1. Representation 2. Resurser 3. Resultat 4. Realia 5. Realisera Kartläggningen har skett med kön som främsta indelningsgrund. Vi belyser även ålder där det har relevans. I den här rapporten så kommer resultat att utebli då vi fokuserar på resursfördelning, inte elevernas resultat1f2. Kartläggningen av representation består av två delar, inskrivna elever och elever som avslutat sina studier. I denna rapport kommer enbart inskrivna elever att diskuteras. Kartläggningen har skett i fem etapper; planering, datainsamling, bearbetning, analys och slutligen rapporten. Analysen har skett löpande i både styr- och arbetsgruppen. Den huvudsakliga analysen har skett med verksamhetens ledningsgrupp i form av en workshop. Organisation Vår kartläggning har varit omfattande och involverat en rad olika personer på olika nivåer. Arbetet har letts av en styrgrupp som i sin tur haft en arbetsgrupp till hjälp. Allt arbete har stämts av löpande i berörda verksamhetsledningar samt i förvaltningens ledningsgrupp. I styrgruppen ingick Andreas Liljenrud utvecklingsledare, Lisa Alm verksamhetsutvecklare, Elin Othén praktikant. 2 Resultat kommer att presenteras i den genomgripande kartläggningen av SFI under januari [28]

69 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen I arbetsgruppen ingick Andreas Liljenrud utvecklingsledare, Lisa Alm, verksamhetsutvecklare, Elin Othén praktikant, Tove Bodin administrativ chef, Lasse Svensson arbetskonsulent inom Daglig verksamhet samt Linda Folke kvalitetscontroller vid vuxenutbildningen. Elin Othén har genomfört kartläggningen och bearbetningen av materialet liksom författandet av rapporten, i löpande dialog med arbets- och styrgrupp. Data till kartläggningen har tagits fram av flertalet personer b.la. Linda Folke kvalitetscontroller, Tove Bodin administrativ chef, Eva Wallström administrativ chef, Karin Perkola skoladministratör och Leif Sejnered Rektor. Kartläggningen har krävt mer resurser och tid än vad som från början antogs, detta på grund av svårigheter att plocka ut relevant data ur våra system. Det har främst berört uppgifter utifrån parametrar som kön, ålder, studieväg och kurstid. Den främsta problematiken har varit att olika uppgifter inte korrelerat med varandra utan ett större manuellt arbete har krävts för att kunna få fram uppgifter om exempelvis kön och studieväg. Även uppgifter kring resurser visade sig vara mer tidskrävande än vad som antagits från början. SFI Botkyrka Kartläggningen har genomförts i samverkan med verksamheten för att nå en så fullgod bild som i dagsläget är möjlig. Den data som presenteras i denna rapport berör både representationer och resurser, detta för att enbart det ena eller det andra inte i detta sammanhang ger någon fullgod bild över hur resurserna fördelas inom SFI. I detta avsnitt kommer data om representationer att presenteras först, följt av resurser. Uppgifter om inskrivna elever är framtagen på två kompletterande sätt för perioden. Först togs uppgifter fram över inskrivna elever under november 2012 och februari 2013 utifrån kön, studieväg och kurstid. Uppgifterna översattes sedan till procent. Därefter togs uppgifter fram utifrån SFI:s räknetillfällen (i samband med nya kurstarter) på inskrivna elever för november 2012 och februari 2013, sammanlagt 5 tillfällen. Ett snitt av dessa uppgifter togs sedan fram och kompletterades med uppgifterna om andelen män och kvinnor per studieväg och dags- och kvällskurs2f3. Under perioden räknar vi med, i snitt per månad, att 1200 elever var inskrivna vid SFI. Av dessa var 39 % män och 61 % kvinnor3f4. 3 Kväll och helgslagda kurstillfällen män och 731 kvinnor. 4 [28]

70 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Bild A Andel kvinnor och män per studieväg kvinnor Män 23% 36% 43% 77% 64% 57% Stv1 Stv2 Stv3 På studieväg 1 fanns 56 kvinnor och 17 män. På studieväg 2 fanns 275 kvinnor och 155 män. På studieväg 3 fanns 400 kvinnor och 297 män. Av dessa läste 844 av eleverna på dagtid (70 %) och 356 på kväll- och helgstid (30 %). Bild B Andel kvinnor och män som läser dag/kväll dag kväll 22% 41% 78% 59% Kvinnor Män 5 [28]

71 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Inom gruppen kvinnor läste 561 på dagtid och 162 kväll- och helg medan motsvarande siffra för männen var 283 dagtid och 194 kväll- och helg4f5. Bild C Andel kvinnor och män per dag/kväll stv Kvinnor Män 34% 56% 35% 54% 66% 44% 65% 46% Studieväg 2 dag Studieväg 2 kväll Studieväg 3 dag Studieväg 3 kväll 243 kvinnor läste studieväg 2 på dagtid och 123 män. På kväll- och helgstid läste 29 kvinnor och 36 män. På studieväg 3 läste 263 kvinnor på dagtid och 144 män. Under kväll- och helgstid läste 134 kvinnor och 157 män. Av de 844 eleverna som läser under dagtid var 561 kvinnor (66 %) och 283 män (34 %)5F kvinnor läste under kväll- och helgstid (46 %) och 194 män (54 %). Kvinnor är således i majoritet under dagsstudier medan männen är i majoritet under kväll- och helgstid. Personal Vi har även undersökt representationen inom personalen. Under perioden räknar vi med att det fanns 52 lärare. Av dessa6f7 var 38 kvinnor (73 %) och 14 män (27 %). Av dem undervisade 30 kvinnor (58 %) på dagtid och 8 kvinnor (15 %) på kväll- och helgstid. Den motsvarande siffran för männen var 10 män (19 %) på dagtid och 4 män (8 %) på kväll- och helgstid. Åldersspridningen är ojämn, 79 % av männen och 60 % av kvinnorna är 51 år eller äldre. En tredjedel av kvinnorna är 61 år eller äldre. 5 Se bilaga för diagram över all data 6 100% av studieväg 1 eleverna läser under dagtid. 7 Uppgifterna kring representationen av kvinnor och män för lärare är inte faktiska antal då vissa av lärarna både har dag och kvällskurser samt även/eller undervisar på olika studievägar. 6 [28]

72 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Bild D Antal elever Antal tjänster Elever/lärartjänst STV 1 72,4 3,8 19 STV 2 430,2 14,9 29 DAG 365,2 14,4 25 KVÄLL 65 0,5 33 STV3 697,4 17,4 40 DAG 406,4 15, KVÄLL 291 1, F TOTALT ,1 Samanlagt räknar vi med 36,1 tjänster8f9 inom SFI. Vi har räknat på en snittkostnad där varje tjänst kostar F10 kr inklusive PO per år, det totala beloppet för lärarlöner blir då kronor per år. Vi valde att utgå ifrån en lön på kr i månaden. Vi försökte att få fram en mer exakt kostnad för varje person utifrån tjänst, heltid/deltid, studieväg och kurstid men dessa uppgifter visade sig vara svåra att översätta till vad tjänsten faktiskt kostade (personens faktiska lön). Detta på grund av verksamhetens ständiga rörelse med personalförflytningar, inhyrd personal samt viss inaktuell data som gjorde uppgifterna otillförlitliga. Genom att använda den data om andelen män och kvinnor inom SFI samt uppdelat på studieväg och kurstid så blir kvinnornas del av kostnaden kr (65 %) och männens kr (35 %). Männens kostnad är något lägre än den borde vara utifrån representationen då fördelningen är 61 % kvinnor och 39 % män. Fler män läser dock under kvällstid, vilken är en billigare kurs att föra då den bygger på egenstudier och färre timmar. SFI Extern Kartläggningen omfattar även elever som läser SFI i annan kommun. Elever som arbetar på annan ort kan beviljas att studera SFI i den kommunen som de arbetar i, något som kallas SFI extern. I detta fall handlar det enbart om elever som läser i Stockholmsstad då majoriteten av de elever som läser externt gör det i Stockholm. Den aktuella perioden är i likhet med övriga data 8 Att beakta gällande kväll- och helgskurser är att en lärare vanligen innehar en 0,2% tjänst under den kursformen vilket innebär att det egentligen rör sig om ett tiotal lärare och kurser. 9 Många av lärarna innehar delade tjänster (kväll/helg och dag) samt deltidstjänster, därav de olika antalen i månadslön exklusive PO. 7 [28]

73 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ifrån oktober 2012 mars 2013 och under sexmånadersperioden betalade kommunen för sammanlagt F11 platser. Av dem var 143 st. studieväg 2 platser. 39 av platserna innehades av kvinnor (27 %) och 104 av platserna (73 %) av män. För studieväg 3 betalades 97 platser under perioden. 24 st. av dem innehades av kvinnor (25 %) och 73 st. av män (75 %). Den totala kostnaden för dessa platser blev under perioden kr. För studieväg 2 blev kostnaden kr vilket innebär en snittkostnad på kr per elev. Kvinnornas del av den totala kostnaden uppstiger till kr under perioden medan männens kostnad blir kr. För studieväg 3 blev den totala kostnaden kr under perioden vilket innebär en snittkostnad på kr per elev. Kvinnornas del av kostnaden blir således kr medan männens uppstiger till kr under perioden. Kvinnorna är i minoritet på de platser kommunen köper extern, vilket går emot den generella trenden där kvinnor i högre utsträckning läser SFI (i Botkyrka 61 % kvinnor och 39 % män). För de köpta SFI platserna får således kvinnor inte ta del av resurserna i lika hög utsträckning som männen. Varje månad rör sig i snitt om 40 elever, vilket innebär att ca 10 kvinnor och 30 män ges extern SFI. Svenska för Yrkesutbildade (SFX) Inom ramen för studien har vi även sett till svenska för yrkesutbildade och de kostnader som kommunen innehar. Svenska för yrkesutbildade riktar sig till människor som har examen eller yrkesutbildar sig, undervisningen är således anpassad efter den aktuella branschens behov. Perioden för kartläggningen är den samma även för SFX. Under perioden betalade kommunen för platser inom 6 olika områden, F12 SFA11, F13 SIFA12, SFINX F14 Järfälla13, F15 SFL14, SFX-IT 15F16 samt SFH16F17. Kostnaden under 6 7F18 månader1 var kr vilken innebär 236 F19 platser18. Av dessa var 149 kvinnor och 87 män. 11 Siffran är inte antalet elever utan antalet betalda platser under 6 månader. 12 SFA=svenska för akademiker 13 SFP=Svenska för pedagoger, SFEJ=Svenska för ekonomer, jurister m.fl, SFINX=Svenska för ingenjörer 14 SFINX=Svenska för ingenjörer 15 SFL=Svenska för lastbilsförare 16 SFX-IT=Svenska för IT-programmerare 17 SFH=Svenska för hantverkare 18 Oktober 2012-Mars Även SFX betalas månadsvis, en plats innebär inte en ny elev utan samma elev kan under perioden max uppta sex platser. 8 [28]

74 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Bild E Andel kvinnor & män SFX oktober 2012-mars 2013 kvinnor män 37% 63% Kvinnor är i majoritet vilket stämmer väl överens med hur uppdelningen ser ut inom SFI i Botkyrka. Kvinnor och män läser dock till stor del olika utbildningar. Bild F Antal kvinnor och män per utbildning Kvinnor Män SFA SIFA SFINX järfälla SFL SFX-it SFH Kvinnor finns bara representerade vid de två första utbildningarna och är i klar majoritet. Män finns representerade i alla. Kostnaden för de olika utbildningarna är olika19f20. Utgår vi ifrån att alla utbildningar kostar lika mycket så skulle varje plats att kosta 4712 kr. Kvinnors del av den kostnaden skulle således vara den samma som procentsatsen andel kvinnor och män. 20 Se bilaga 1 bild 24 för kostnader 9 [28]

75 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Bild G Kostnad SFX/ antal elever 4712 Kostnad kvinnor kr Kostnad män kr Totalsumma kr Den faktiska kostnaden blir dock en annan då kvinnor och män befinner sig i olika utbildningar med olika prislappar. Bild H Faktisk kostnad UTIFRÅN SFXUTBILDNING Kvinnor kr Män kr Kostnad per person i snitt/månad Kvinnor kr Män kr Kvinnor kostar, i snitt per månad, kr och män kr. Siffrorna är framtagna genom att se till antal kvinnor och män och dela den faktiska kostnaden för den specifika utbildningen på antal kvinnor respektive män. Därefter lades alla summer för respektive utbildning för kvinnor ihop och lika för män. Kostnaden tar då även hänsyn till att kvinnor och män läser olika utbildningar, är olika många samt att utbildningarna kostar olika mycket. Snittet per månad är framtaget genom att ta kvinnors del av summan delat på antal kvinnor, på så sätt blir en kvinnas plats per månad inte en faktisk kostnad utifrån vad kommunen betalar för en individs plats utan en kvinnas del av det totala beloppet med hänsyn tagit till antalet kvinnor. En bra analys ställer krav på våra datasystem Förvaltningen ser mycket positivt på tydliga uppdrag som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling. Vår förmåga att analysera hur resurser fördelas utgör en viktig grund för att uppnå en jämställd verksamhet. Samtidigt som vi påbörjade arbetet blev vi dock snabbt medvetna om de hinder som låg i vägen för att kartlägga och analysera verksamheten. 10 [28]

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Strategi för ett jämställt Botkyrka

Strategi för ett jämställt Botkyrka 1[1] Strategi för ett jämställt Botkyrka Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Telefon vxl 08-530 610 00 Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun 1 [7] Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun Dokumenttyp: riktlinje Beslutad av: kommunfullmäktige Beslutad: den 26 mars 2015 Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Uppföljande granskning av barnkonventionen

Uppföljande granskning av barnkonventionen www.pwc.se Revisionsrapport Tobias Bjöörn Certifierad kommunal revisor Uppföljande granskning av barnkonventionen Botkyrka kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTAD BEDÖMNING... 1 1. INLEDNING... 3 1.1.

Läs mer

Innehåll 1 [6] Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotek Botkyrka KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Innehåll 1 [6] Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotek Botkyrka KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN k e t o i bibl a k r y k bot Verksamhetsplan 2016 1 [6] Bibliotek Botkyrka 2015-11-18 Referens Mottagare Innehåll Verksamhetsplanen i styrsystemet... 2 Verksamhetsidé... 2 Förenande förhållningssätt...

Läs mer

Riktlinjer för områdesutveckling

Riktlinjer för områdesutveckling Riktlinjer för områdesutveckling i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:173 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 31 mars 2016

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten. Anna Giotas Sandquist, kvalitetschef, Botkyrka kommun

Jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten. Anna Giotas Sandquist, kvalitetschef, Botkyrka kommun Jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten Anna Giotas Sandquist, kvalitetschef, Botkyrka kommun Jämställdhetsintegrering (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser,

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2013-12-05 Tid 2013-12-05, Kl 19:00 Plats Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba Ärenden Justering 1 Ekonomiskt

Läs mer

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Foto: Mikael Almén Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionalitet Sexualitet Ålder

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119)

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-04-07 Dnr KS/2014:119 98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för könsuppdelad statistik

Policy för könsuppdelad statistik Policy för könsuppdelad statistik Ks 2013:351 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Policy för könsuppdelad statistik Fastställt av kommunstyrelsen 2013-12-18 420 1 2 Bakgrund I

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Inger Grönberg (MP) Sekreterare Paragrafer Vanja Möller ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Inger Grönberg (MP) Sekreterare Paragrafer Vanja Möller ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Konferensrum 2:2, Kommunalhuse, kl 19:00-20:15 ande Jill Melinder (S), ordförande Lars Robin (M) Bosse Olsson (MP) Mikael Sundh (TUP) Arzu Alan (S) Bo Claesson

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377)

Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-11-10 Dnr KS/2012:377 Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige har tagit

Läs mer

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014. 1 [7] Referens Jan Strandbacke Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet B1.1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete* för en jämställd

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ekonomiavdelningarna i Göteborgs Stads stadsdelar inbjuder till uppsatsteman vårterminen 2015.

Ekonomiavdelningarna i Göteborgs Stads stadsdelar inbjuder till uppsatsteman vårterminen 2015. Ekonomiavdelningarna i Göteborgs Stads stadsdelar inbjuder till uppsatsteman vårterminen 2015. Vi erbjuder dig ett uppsatstema inom följande områden: Utvärdering av genomförda förändringar Strategiska

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege i socialfonden Nationell, regional och lokal satsning kopplat till kommande Socialfondsutlysning Tre huvudinriktningar i utvecklingsarbetet

Läs mer

2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler

2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-06 Dnr KOF/2016:63 2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler Beslut Kultur- och fridsnämnden beslutar för egen del: 1. Kultur- och

Läs mer

Erfarenheter och lärdomar från vårt arbete med mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Från perspektivträngsel till medborgarens fokus

Erfarenheter och lärdomar från vårt arbete med mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Från perspektivträngsel till medborgarens fokus Erfarenheter och lärdomar från vårt arbete med mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Från perspektivträngsel till medborgarens fokus Helena Rojas, utvecklingschef Varför mänskliga rättigheter?

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen.

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2014-08-21 KALLELSE 1[1] Referens Maria Stjernevall Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Tid 2014-08-21, Kl. 19.00 Plats Xenter Ärenden 1. Beslut

Läs mer

67 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät AB - Handlingar skickas senare - Ärendet justeras omedelbart

67 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät AB - Handlingar skickas senare - Ärendet justeras omedelbart KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] 2015-03-16 Tid 2015-03-26, Kl 16:30 Plats Hallunda Folkets hus, Vilje-Vee Ärenden Justering 67 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät AB - Handlingar

Läs mer

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Musik Förskolan Fridhemsgatan 11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Vår vision: Vår målsättning är att med barnen i fokus erbjuda en trygg, lustfylld och lärorik verksamhet. För

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Etisk kod och hållbarhetspolicy

Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 (6) Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 Syfte 2 2 Ansvar 2 3 Övergripande mål 2 3.1 Miljömål... 4 4 Strategi för att nå målen 4 4.1 Generella principer... 4 4.2 Strategi affärsetik... 4 4.3 Strategi miljö...

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Lars Robin (M) Patrik Forslund (M) Jan-Erik Conradsson (TUP) Lars Robin (M) ANSLAG/BEVIS

Lars Robin (M) Patrik Forslund (M) Jan-Erik Conradsson (TUP) Lars Robin (M) ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[1] Plats och tid Xenter, kl. 19:00-20.30 ande Jill Melinder (S), ordförande Ronnie Andersson (V) Bosse Olsson (MP) Bo Claesson (KD Arzu Alan (S) Daniel Sedman (KD) tjg.ers. Stefan

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470)

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:470 Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan.

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan. Checklista för jämställda beslut. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434)

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:434 218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING Arbetsmaterial 4R Stor blandning lika behandling Arbetsmaterial 4R Samma nivå samma möjligheter Arbetet som din förening står inför borde inte behövas. Ni ska säkerställa

Läs mer

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 16 Datum: 2012-08-14 Ärende: Styrelserepresentation i Malmö sliv Sammanfattning: I verksamhetsplan 2012 har förvaltningens

Läs mer

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag Seminarium 2017-01-25 Dagens agenda Introduktionsrunda Bakgrund kort beskrivning Hur arbetet är organiserat i staten Vad vet vi om ojämställdhet? ESVs uppdrag

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Jämlik medborgarservice. En broschyr om hur dialog och service ska arbeta för att uppnå detta

Jämlik medborgarservice. En broschyr om hur dialog och service ska arbeta för att uppnå detta Jämlik medborgarservice En broschyr om hur dialog och service ska arbeta för att uppnå detta Jämlik medborgarservice, hur arbetar vi för det? Dialog och services vision Dialog och service har en vision

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

2014-04-11. Lokal utveckling för alla!

2014-04-11. Lokal utveckling för alla! 2014-04-11 Lokal utveckling för alla! Vad styr arbetet? Artikel 7 Jämställdhet och icke-diskriminering Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet och integration av jämställdhetsperspektivet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Maude Andersson Pekkanen Gunilla Melkersson Mottagare Tekniska nämnden Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt Förslag

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Kompetensfond i Järfälla kommun

Kompetensfond i Järfälla kommun Dnr Kst 2015/375 Kompetensfond i Järfälla kommun Regelverk och tillämpning Fredrik Persson September 2015 2015-09-21 2 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. REDOVISNING... 3 2.1. Kompetensfond

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bild 1. Sverige beslöt 1990 att anta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 2014 beslöts om en ny ungdomspolitik.

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Utvärdering av SFX April-juni 2011

Utvärdering av SFX April-juni 2011 Utvärdering av SFX April-juni 211 KOMMUNFÖRBUNDET 2 (9) Sammanfattning Denna undersökning har gjorts av Arlen Herrera, student på Södertörns Högskola, på uppdrag av Kommunförbundet Stockholms Län, KSL.

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

KS 93-557. Policy kring jämställdhet för Skövde kommun

KS 93-557. Policy kring jämställdhet för Skövde kommun KS 93-557 Policy kring jämställdhet för Skövde kommun Antaget av kommunfullmäktige 26 juli 1993, 54 Uppdaterad av personalavdelningen år 2005, 2008 och 2014 INNEHÅLL A. Inledning. 3 B. Jämställdhetspolicy

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer