ANELÄK Postoperativa rutiner (UVAkompendium)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANELÄK Postoperativa rutiner (UVAkompendium)"

Transkript

1 1 (41) ANELÄK Postoperativa rutiner (UVAkompendium) Postoperativ vård bedrivs dels på Uppvakningsenheten ("UVA") och dels på Intensivvårdsavdelningen ("IVA"). Dessa riktlinjer är i första hand avsedda för verksamheten vid UVA men gäller i tillämpliga delar även för IVA. Det åligger all personal att känna till innehållet. Föreskrifterna skall läsas igenom av ny personal innan de börjar tjänstgöra på UVA eller IVA. Detta dokument är utarbetat/reviderat av Agneta Hansson, Karin Westin, Lars Jonsson, Henrik Zetterström, Caroline Starlander och Kjell Nilsson. Reviderat 2001 av Gunnar Green och Annika Olofsson Reviderat 2005 av Gunnar Green och Annika Olofsson Reviderat 2007 av och Annika Olofsson Reviderat 2012 av och Annika Olofsson INNEHÅLL Sid Målsättning 2 Verksamhetsbeskrivning 3 Ansvarsförhållanden 4 Hygien- och klädrutiner 5 Rapportrutiner 5 Poliklinisk verksamhet 5 Utskrivningsrutiner 6 Övervakningsrutiner för vitala funktioner 8 Syrgas och syrebrist 11 Problemregistrering 14 Omvårdnadsrutiner 17 Observanda i samband med vissa operationer 19 Generella läkemedelsordinationer 38

2 2 (41) UVA: s MÅLSÄTTNING Anestesi (narkos och/eller bedövning) innebär alltid en mer eller mindre uttalad nedsättning av kroppens vitala funktioner, t ex andning, cirkulation och njurfunktion. Dessutom är nervsystemet alltid påverkat på något sätt. De narkoseller bedövningsmedel som givits kan ha oväntade och ibland dramatiska bieffekter även lång tid efter att de givits. Därtill kommer de risker som det operativa ingreppet och eventuell grundsjukdom kan innebära för patienten. UVA: s viktigaste uppgift är att sörja för övervakning av patientens vitala funktioner under den tidiga perioden av återhämtning efter anestesi och operation. Såväl operationen som de givna läkemedlen medför ofta obehag för patienten, t ex smärta, illamående och oro/ängslan. UVA: s andra uppgift är att lindra obehag samt ge optimal komfort och trygghet för patienten. Innan patienten kan återvända till vårdavdelning eller hemmet är det ofta många praktiska uppgifter som ska fullgöras. Det kan gälla besked till anhöriga, postoperativ röntgen, beställning av transport samt ge fika åt polikliniska patienter m.m. UVA: s tredje uppgift är att ge den service som är nödvändig eller rimlig för att underlätta återvändandet till avdelning respektive hemmet.

3 3 (41) VERKSAMHETSBESKRIVNING UVA har 18 vårdplatser. Stora salen indelas i en A-sida med 6 sängplatser (fönsterlösa sidan) och en B-sida med 7 sängplatser (fönstersidan). Den lilla vårdsalen, 2 platser, som oftast används till barn, betecknas med C. D-rummet har 3 platser. Genomströmningen av inneliggande och polikliniska patienter är i genomsnitt under ett år ca 30 patienter per arbetsdag Förutom uppvakningsövervakning tar UVA även preop hand om inneliggande patienter från öron, ortopeden samt alla barn som opereras först på morgonen. UVA: s öppethållande är måndag-torsdag kl samt fredagar kl Efter kl tas inga patienter emot som förväntas behöva mer än två timmars postoperativ övervakning. Dessa patienter övervakas i stället på IVA. Likaså får patienter som är mer än "normalt" vårdkrävande sin postoperativa vård på IVA. Grundbemanning är 7 sjuksköterskor och 2 undersköterskor. Personalen är anställd vid Anestesiavdelningen och de flesta har vidareutbildning inom anestesisjukvård. Tjänstgöring är förlagd på anestesi, UVA och Operationsentrén.

4 4 (41) ANSVARSFÖRHÅLLANDEN VID UVA Verksamhetschefen för Akutområdet har det övergripande medicinska, administrativa och ekonomiska ansvaret. Enhetschefen för Operationsavdelningen har kostnadsställe- och personalansvar. Avdelningschefen ansvarar också för ett korrekt utnyttjande och underhåll av lokaler, utrustning och övrig materiel, samt övervakar arbetsmiljön. MLU för centraloperation, anestesiolog, har delegerat medicinskt ansvar. Sektionsansvarig UVA ansvarar för att den dagliga driften sker i överensstämmelse med givna mål och föreskrifter. I arbetsledarens uppgifter ingår att leda och fördela arbetet med hänsyn till de underställdas kunskaper och erfarenheter, liksom att se till att ny personal får adekvat introduktion. Sektionsledaren skall också rapportera missöden och driftstörningar samt ta aktiv del i klinikens förändringsarbete för en säkrare, effektivare och trivsammare arbetsplats. I sektionsansvarigs frånvaro har den på schemat färgmarkerade sjuksköterskan, eller den mest erfarna sjuksköterskan den arbetsledande funktionen. Sjuksköterskor och undersköterskor har sedvanligt självständigt medicinskt yrkesansvar. Var och en ansvarar alltså för att de tilldelade uppgifterna blir omsorgsfullt utförda på vedertaget sätt. Tjänstgörande sjuksköterska beslutar om utskrivning av patienter i okomplicerade fall (se nedan). Läkarmedverkan Narkosläkarna på C-op skall i mån av tid se till sina patienter på UVA. Passage förbi UVA skall i princip alltid kombineras med att man tittar in. Pågående jour och bakjour går igenom patienterna på UVA efter övertagningsronden på IVA. När problem eller frågor uppstår kring en enskild patient, kontaktas ansvarig narkosläkare på C-op. på jourtid narkosjouren. Ledare anestesi kontrollerar kl situationen på UVA och vid behov diskuterar med IVA-ansvarig om möjlighet till överflyttning av postoperativa patienter.

5 5 (41) HYGIEN- OCH KLÄDRUTINER UVA räknas som en "ren" avdelning. Infekterade patienter med öppen smittkälla skall i princip inte vårdas på UVA. Eftersom isoleringsrum saknas på UVA och inte alltid är tillgängligt på IVA, måste ibland undantag göras efter beslut av anestesiläkare. Antalet platser på UVA minskar då eftersom en infekterad patient kräver större utrymme ur smittskyddssynpunkt. Omvårdnadsarbetet på UVA ställer stora krav på hygienen. Kom ihåg att den ojämförligt viktigaste smittspridaren är händerna! Ringar får inte bäras och handspritflaskan skall användas flitigt vid växling mellan olika patienter. Vid bäddning, tvättning, urintappning / KAD-sättning och omläggning skall plastförkläde användas. UVA-personalen har blåa kortärmade arbetskläder. Vid ärenden utanför C-op- Opentrén-UVA skall vita arbetskläder bäras över de blåa kläderna. Om personal från UVA-Opentrén används som avlösare på operationssal skall klädbyte ske. RAPPORTRUTINER För en säker vård krävs noggrann rapportering varje gång ansvaret överförs till ny vårdpersonal. Detta gäller såväl när patienten ankommer/avlämnas som vid avlösning i samband med skiftbyte eller rast. Rapporteringen skall ske från den som haft hand om patienten sist på operation till sjuksköterska på UVA. Rapporten skall innehålla alla uppgifter som är väsentliga för den postoperativa vården, som t ex utförd operation och anestesi, komplicerande sjukdomar, postoperativa ordinationer samt aktuellt status. Sjuksköterskan informerar i sin tur respektive undersköterska. Vid utskrivning skall den sjuksköterska eller läkare, som ansvarar för att utskrivningskriterierna är uppfyllda, signera övervakningsbladet. (Se även under rubrik Utskrivningskriterier.) Vid rapportering beaktas sekretessen gentemot aktuell patient och medpatienterna. Eventuell problemregistrering samt tiden för utskrivningen ska registreras i VAS POLIKLINISK VERKSAMHET Polikliniska patienter kommer direkt hemifrån eller via respektive mottagning till Operationsentrén, där de tas omhand av sjuksköterska eller undersköterska före anestesiläkarens preoperativa bedömning, premedicinering och operation. Postoperativt vårdas patienterna på UVA för sedvanlig övervakning. De bjuds även på lättare fika med tanke på den preoperativa fastan. För att en patient skall få

6 6 (41) sändas hem fordras att utskrivningskriterierna är uppfyllda både de allmänna och de som gäller särskilt för öppen vård, se nedan. Patienter som opererats i lokalanestesi för mindre ingrepp och där det inte givits andra läkemedel som kan utgöra en risk för postoperativ påverkan av vitala funktioner kan i stället för att läggas på UVA övervakas i Operationsentrén före hemgång. Sjuksköterska eller läkare beslutar om utskrivning enligt avdelningens skriftliga rutiner. Om patienten inte är i skick att bli utskriven operationsdagen, blir övernattning på opererande kliniks vårdavdelning alternativt akutmottagningens OBS-avdelning aktuell. Inläggningsbesked skrives av operatören eller jourhavande på respektive klinik. Vid övernattning på OBS-avdelningen ska det av dokumentationen tydligt framgå vad som ska vara uppnått innan pat får gå hem, t.ex. om vattenkastning, illamående eller träff med operatör. Gynklinikens laparoskopipatienter, TVT och prolapsoperationer går till gynavdelningens dagplatser. Enstaka patienter går hem via gynmottagningen, anges i operationsanmälan. Barnpatienterna kommer från och går till Barndagvården på 108: an. Tandpol-patienter som inte kan åka hem samma dag skall i första hand ligga på avd 211:s öronplatser, kontakta öronjouren. De dagar UVA har ett stort antal kirurgiska polpatienter hjälper Kirurgslussen till med sina patienter. De som inte tar sig hem p.g.a. att ha missat sista sambandstaxin eller bussen kan erbjudas plats på patienthotellet. Alla andra patienter går direkt till hemmet. Att tänka på och dokumentera innan patienten lämnar avdelningen: klippa av ID-bandet ta bort infusionskanyl. förband ua? har patienten fått postoperativa anvisningar? Färdigtryckta sådana finns för flera ingrepp. Dessutom finns informationsblanketter om läkemedel. om patienten behöver kryckkäppar med sig hem, tillhandahåller UVA dessa. Patienten faktureras och behöver inte återlämna kryckorna. Se även UVA-rutiner i pärmar eller :Centuri. UTSKRIVNINGSKRITERIER Utskrivning kan göras av sjuksköterska eller av läkare. För utskrivning av sjuksköterska fordras att nedanstående kriterier är uppfyllda. Om detta inte är

7 7 (41) fallet men patienten ändå måste skrivas ut, eller om tvekan råder, skall samråd med ansvarig narkosläkare ske. Den som är ansvarig för utskrivningsbeslutet skall sätta sin signatur på övervakningskurvan. Allmänna kriterier gemensamma för alla patienter 1. Andning och cirkulation ua och stabila i minst en timme 2. SpO2 >92 %, i annat fall O2-tillskott. Jämför med preoperativt värde! 3. Medvetandegrad 1 eller i preoperativt skick 4. Inga tecken på pågående blödning av någon betydelse 5. Smärta under kontroll, VAS = max 3 Tidskriterier för utskrivning av patienter i sluten vård 1. Grundregel: Pat skall stanna minst 1 timme på UVA efter narkos. Undantag kortare sövningar med Propofol/Rapifen, sövningar för MR och endoskopi om patienterna snabbt är vakna. Tiden förlängs till 2 timmar i följande fall: när totala Fentanyldosen överstiger 0.2 mg när patienten fått Esmeron eller Tracrium och muskelblockaden ej reverserats med Robinul/Neostigmin. 2. Pat skall stanna på UVA tills minst 2 timmar förflutit efter anläggandet av ryggbedövning och minst en halvtimme efter senaste påfyllningen. Barn: Huvudregel är att de utskrivs enligt samma kriterier som vuxna. Samråd med ansvarig narkosläkare. Särskilda kriterier för utskrivning av patienter i öppen vård 1. Patienten har samtalat med operatören och fått hemtransport, sjukskrivning, återbesök, behövliga recept ordnade och i förekommande fall fått med analgetika enligt avdelningens generella ordinationer. 2. Kan klä sig själv, eller preop ADL. 3. Kan gå själv, ev. med stöd av eskort, eller preop skick. 4. Skall ha eskort av anhörig/bekant (starkt önskvärt efter narkos och ryggbedövningar).

8 8 (41) 5. Efter ryggbedövning samt efter inguinala, urogenitala och anala ingrepp skall pat ha kastat vatten. Undantag: gynabrasio och exereser. För patienter som transporteras till vårdavdelning innan de åker hem, gäller samma regler som vid sluten vård. Exempel: Barn- och kvinnoklinikens patienter. ÖVERVAKNINGSRUTINER FÖR VITALA FUNKTIONER Alla patienter skall övervakas med avseende på (undantag se nedan): Barn övervakas på samma sätt som vuxna med angivna undantag. Andning Blodtryck Andningen skall på alla patienter bedömas utifrån frekvens, kvalitet och ljud. Hos alla patienter som varit sövda skall andningsfrekvensen mätas och dokumenteras vid ankomsten till UVA. Hos de som fått opiater eller som hade avvikande värden initialt, fortsätts dokumentationen regelbundet. Frekvens Kvalitet Ljud Låg frekvens (under 10 /min) ses framförallt vid opiatframkallad andningsdepression. Tänk på att opiater, t ex fentanyl, kan ge sen andningsdepression pga. recirkulation. Hög frekvens (över 25 /min) förekommer vid smärta och ångest. Hos ej opiatpåverkad person kan otillräcklig andning, t ex pga. kvarstående muskelblockad, höja andningsfrekvensen. Djup - Ytlig? Regelbunden? Rosslande? Pipande? De första timmarna efter anestesin mäts och dokumenteras blodtrycket minst varje kvart. Lågt blodtryck kan bero på blödning, vätskebrist, ryggbedövning, eller kvarstående påverkan av anestesimedel. Högt blodtryck kan förutom hypertonisjukdom bero på stress utlöst av t ex smärta. Läkemedel (t ex efedrin) kan också ge blodtrycksstegring. På barn behövs inte blodtrycket kontrolleras i okomplicerade fall. Puls Pulsen skall på alla patienter bedömas utifrån frekvens, kvalitet och rytm. De första timmarna efter anestesin räknas och dokumenteras pulsen minst varje kvart.

9 9 (41) Frekvens Kvalitet Rytm Långsam puls (under 50 /min) kan orsakas av vasovagal reaktion (blekhet, blodtrycksfall) vid illamående / kräkning, ryggbedövning och hjärtrytmrubbning, men ses även vid behandling med Beta-blockerare och hos vältränade med mycket god kondition. Snabb puls kan orsakas av smärta, feber, rädsla, ångest, blödning, vätskebrist. Det kan också vara fråga om en ren hjärtrytmrubbning, t ex förmaksflimmer eller kammartakykardi. Läkemedel (t ex atropin) kan också ge takykardi. Välfylld - trådfin? Regelbunden - oregelbunden? Syremättnad Syremättnaden mäts med pulsoximeter i första hand på ett finger/en tå, i andra hand på örsnibben. Pannprober finns också. På spädbarn kan hand eller fot användas. Syremättnaden mäts kontinuerligt och dokumenteras minst varje halvtimme (se nedan under rubriken "Syrgas och syrebrist"). Normalt är SpO 2 minst 95 % vid luftandning. Vid värden under 93 % skall patienten ha syrgastillskott. Om man trots detta inte kommer upp till 93 %, skall läkare tillfrågas. Larmgränsen på pulsoximetern skall ej ställas lägre än 90 %. Observera att man naturligtvis måste jämföra med patientens preoperativa värde. Pulsoximeterns stora fördel i uppvakningssammanhang är att man vid en smygande försämring av syrsättningen får en tidig varning så att man kan sätta in åtgärder innan en plötslig försämring inträder. Däremot kommer pulsoximeterns larm väl sent vid ett plötsligt och oväntat andningsstillestånd. Smärta - VAS-registrering Eftersom ett av UVA s mål är att smärtlindra patienten, skall smärtskattning göras på samtliga patienter, åtminstone före och efter att smärtstillande medel tillförts, helst en gång i timmen. Registrering görs med hjälp av en sticka graderad från 1-10, s.k. VAS-skala (VAS = Visuell Analog Skala) Till barn som inte klarar VAS-skalan används Wong-skalan ( gubbar i ställt för siffror). Ordinationer för postoperativ smärtlindring ska vara ifyllda både för vuxna och barn innan patienterna skrivs ut från UVA.

10 10 (41) Medvetandegrad Medvetandegraden skall uppskattas och dokumenteras vid ankomsten samt vid utskrivningen. Under tiden däremellan behöver dokumentation bara göras vid oväntat eller anmärkningsvärt postoperativt förlopp. För graderingen används den vanliga 8-gradiga skalan (RLS 85). De tre lättaste medvetandegraderna som är vanligast i uppvakningssammanhang, är: Grad 1 Grad 2 Grad 3 Vaken och orienterad. Ej fördröjd reaktion Slö eller oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering. Slö = Någon sekunds fördröjning när man ställer en fråga eller ger en uppmaning. Oklar = Svarar fel på någon av frågorna: - Vad heter Du (för och efternamn)? - Var är Du? ("på sjukhus" eller platsens namn godkänt) - Vilket år och vilken månad har vi nu? Lätt stimulering = samtal, beröring, enkelt tillrop. Mycket slö eller oklar. Kontaktbar vid kraftig stimulering, dvs. upprepade höga tillrop, ruskning eller smärtstimulering. Patienter som uppfyller följande kriterier kan övervakas med enbart pulsoximeter. 1. Tillhör ASA-grupp 1 eller 2 2. Utöver premedicinering enligt våra rutiner endast fått mindre omfattande regional blockad, ev. med lätt sedering med analgetika motsvarande max 0,1 mg/kg av Morfin (10 µg/kg Rapifen, 1 µg/kg Fentanyl). 3. Är vaken och i princip bara behöver en plats i väntan på att bedövningen skall släppa och för att invänta ev. samtal med operatören innan hemgång. 4. Ingen blödningsrisk. 5. Om pat mår bra kan övervakningen avslutas 1 tim efter senast given opioiddos. Patienter som kan komma ifråga för denna typ av postoperativ övervakning är de som opererats i: plexus lokalbedövning penisblockad kort sövning

11 11 (41) t ex: gynpol, abrasio / exeres polikliniska ortopedingrepp ljumskbråck, px mammae och liknande ingrepp SYRGAS OCH SYREBRIST De allvarligaste postoperativa komplikationerna vid en uppvakningsavdelning är dödsfall eller hjärnskador pga. höggradig syrebrist (hypoxi). Hypoxi är ganska vanligt och förekommer även hos patienter som kan tyckas andas normalt. Eftersom andningscentrum inte reagerar normalt efter en narkos, kan andningsstillestånd inträffa plötsligt hos dessa patienter. Utvecklingen från måttlig till livshotande hypoxi går fort och kräver ett snabbt ingripande för att förhindra hjärnskador. Postoperativ hypoxi beror oftast på en kombination av två eller flera av nedanstående orsaker. ORSAKER Ofri luftväg. Kvarstående effekt av sederande medel bidrar ofta, snarkande andningsljud hörs ibland, men inte alltid! Andningsdeprimerande läkemedel och narkosgaser. Lustgas Muskelavslappande medel Kvarstående effekt.varken syrebrist eller koldioxidöverskott ger andningsstimulering i normal utsträckning. Dröjer sig kvar i kroppen och "späder ut" syret i lungorna Kvarstående effekt leder till hypoventilation Sekret i luftvägarna. Postoperativ smärta Host- och suckreflexen dämpas av opiater Andningsrörelserna hämmas. Lungatelektaser Uppkommer ofta under narkosen. Sjukdomar i OBS rökare! lungor och luftrör. Ökad syreförbrukning T ex pga. huttrande eller smärta. Dålig cirkulation,

12 12 (41) chock. RISKPATIENTER FÖR HYPOXI Hjärtsjuka Hjärnskada Lungsjukdom Opiater Spädbarn Hypotoni, hypertoni, angina, genomgången infarkt, arytmier, kranskärlopererade. Skallskada, EP, shuntopererade etc. Astma, bronkit, pulmektomerade etc. Patienter som fått opiater i dos överstigande 0.2 mg fentanyl, 0,5 mg Rapifen, 10 mg Morfin, 1 ml Palladon eller motsvarande. Framför allt prematurer och barn under 6 månader. Övrigt De som kräks, huttrar, eller på annat sätt mår dåligt SYMTOM Lågt pulsoximetervärde Cyanos Förvirring Medvetandesänkning Se ovan under Pulsoximetri. Dvs. blåaktig färgton som syns bäst på läppar, slemhinnor, örsnibbar och nagelbädd. Cyanos ses dock inte alltid vid hypoxi och det är ett sent tecken på syrebrist, i synnerhet om Hb-värdet är lågt. Vanligt, men inte alltid För sent tecken. O 2 -BEHANDLING OCH - PROFYLAX Syrgas (2 liter/minut) via näskateter ska ges till: Alla riskpatienter enligt ovan. Alla som varit sövda. Alla som ej är vakna (medvetandegrad 2 eller djupare). KOL-patienter : ge 1 l/min om inte läkare ordinerar annat.

13 13 (41) Diagnostik av andningsdepression orsakad av opiater eller muskelrelaxantia För att skilja dessa två typer av andningsdepression kan man ha hjälp av följande tumregel: Om en patient med bristfällig andning svarar "nej" på frågan om det är tungt att andas, så är det en opiateffekt. Om hon svarar "ja" beror det på kvarvarande effekt av muskelrelaxantia. Med andra ord, opiater ger en central andningsdepression som patienten inte känner, medan muskelsvaghet ger mycket obehagliga subjektiva besvär, som ofta visar sig som ansiktsgrimaser, försök att rulla runt i sängen och påtaglig allmän oro. Opiateffekten behandlas med Naloxonhydroklorid (se under läkemedel) och syrgas. Vid kvarstående effekt av muskelavslappande medel ges också syrgas och vid behov andningsunderstöd. Försök görs att lugna patienten. Detta är viktigt, dels för att tillståndet är obehagligt, dels för att oron ökar syrgasförbrukningen. Eventuellt kan också ytterligare Robinul-Neostigmin eller Bridion ges. Tillkalla läkare!

14 14 (41) PROBLEMREGISTERING Problem och komplikationer skall registreras på anestesijournalens postoperativa del. Registreringen utförs av sjuksköterska som också signerar registreringen. Kodsiffran men ej signaturen dataregistreras i VAS. Livshotande tillstånd anges oavsett om livräddande åtgärd vidtagits eller problemet lösts ändå. Blodtryck Patologiska tillstånd där systoliskt < 85, och patienten uppvisar kyla perifert och ev. tachycardi. Orsaken kan vara hypovolemi, svikt, sepsis, påverkan pga. läkemedel, allergiska reaktioner, påfyllning i KEDA. 02 måttligt obehag och/eller måttlig risk 03 livshotande tillstånd 04 dödlig utgång Blödning Postoperativ blödning som föranleder åtgärd i form av upprepade förbandsbyten, blodtransfusion, reoperation, manuell kateterspolning. 11 ingen eller ringa obehag/risk 12 måttligt obehag och/eller måttlig risk 13 livshotande tillstånd 14 dödlig utgång Cirkulation Behandlingskrävande angina pectoris, arytmier, hjärtstopp, samt andra cirkulationsproblem. 22 måttligt obehag och/eller måttlig risk 23 livshotande tillstånd 24 dödlig utgång Andetag/min För låg andningsfrekvens, dvs. < 10/minut 32 måttligt obehag och/eller måttlig risk 33 livshotande tillstånd 34 dödlig utgång

15 15 (41) Syresättning Dålig syresättning, Sp02 < 90 % 35 måttligt obehag och/eller måttlig risk 36 livshotande tillstånd 37 dödlig utgång Respiration Stridor, laryngospasm, bronkospasm, sekretproblem, aspiration. Kvarvarande svalgtub räknas inte som problem. 40 till UVA m larynxmask 41 till UVA m trachealtub 42 måttligt obehag och/eller måttlig risk 43 livshotande 44 dödlig utgång Vakenhet Med abnormt slö menar man RLS 3 eller djupare efter en timme på UVA. Det förutsätter RLS 1 eller 2 (pga. premedicinering) före operation. 51 Slö men inget annat problem 52 Slöhet som medför andra problem 53 Övriga CNS-symtom, ex kramper Smärta Använd VAS-skala. Notera om patienten innan analgetika finns i någon av följande grupper. 61 VAS VAS >6 63 VAS-mätning fungerar ej Illamående Kräkningar och/eller illamående av sådan dignitet att man ger antiemetika. 71 ringa risk = illamående 72 måttligt obehag och /eller måttlig risk = kräkning

16 16 (41) Urinstämma Urinretention som kräver tappning av urinblåsa eller KAD. Registreringen avser urinstämman och inte ev. problem med själva tappningen. 89 urintappning 90 katersättning TUR-syndrom Förvirring, oro, huvudvärk, illamående och/eller synrubbning. Symtom som saknar annan rimlig förklaring. Man kan sätta diagnos genom att ta Na/s eller analysera alkoholhalten i utandningsluften om man använder spolvätska med etanol. 91 inget eller ringa obehag eller ingen eller risk 92 måttligt obehag, måttlig risk 93 livshotande tillstånd 94 dödlig utgång Övrigt 80 åtgärdskrävande reaktion på läkemedel t.ex. Tavegyl vid klåda av Sufenta 81 anafylaktisk chock 82 ej fungerande regional anestesi lagd preop 83 regional anestesi lagd på UVA 84 pat överförd till IVA 85 poliklinisk patient inlagd postop 86 omvårdnadskrävande patient, t.ex. demens, oro. 87 tidskrävande patient > 30 min

17 17 (41) OMVÅRDNADSRUTINER se även UVA-rutiner i pärmar eller i Centuri: Kontroll, inspektion och bedömning skall göras av: Dränage På anestesi- och/eller operationsjournal ska framgå om dränet/dränen är passiva eller aktiva. Notera detta på anestesijournalens postopdel. Vid tveksamhet fråga. Förband, bindor Inspektera operationsområdet och förband vid patientens ankomst och sedan fortlöpande. Registrera på anestesijournalens postopdel. Urinproduktion Urinproduktionen kan vara låg pga. blod- och vätskeförluster den preoperativa fastan ökad insöndring av ADH under op Urinkontrollerna syftar till att förhindra: för låg urinproduktion, kan vara tecken på hypovolemi. överfylld blåsa. Om detta inträffar blir den uttänjd och slapp, vilket kan leda till svårigheter att tömma blåsan under lång tid, så att patienten får tappas eller ha kateter under längre tid. Om patienten har blåskateter: Gör markeringar på Uribagen och kontrollera att urinproduktionen inte stannar av. Detta är särskilt noga vid större ingrepp och efter urologisk kirurgi. Patienten kan behöva mer vätska eller diuretika. Om patienten inte har blåskateter: Svårigheter att tömma blåsan är vanligt de första 6-8 timmarna efter en operation. Detta kan ha flera orsaker, t ex: tillförsel av atropin och morfinpreparat - känselbortfall vid ryggbedövning sängläget att patienten känner sig påpassad och iakttagen Obs att vid överfull blåsa kan känslan av "kissnödighet" försvinna. Om patienten "småskvätter" kan detta vara orsaken. Diagnosen ställs med hjälp av Bladder- Scan alternativ med försiktig palpation om det sitter ett förband i vägen för Bladder-Scannern. När skall patienten tappas? Individuell bedömning som skall göras av erfaren sjuksköterska eller läkare. Patienterna ska tappas vid en urinvolym 400 ml. Rutiner för tappning och kateterisering finns i Metodboken samt i UVA:s informationspärm.

18 18 (41) Magsond Magsonder används framför allt efter bukkirurgi och vissa käkoperationer för att dränera ventrikeln. Direkt postoperativt bör sonden vara öppen för att motverka illamående och kräkning. Hud och perifer cirkulation Hudens färg och temperatur skall bedömas på alla patienter och dokumenteras. Perifert om tättsittande förband och gips skall distalstatus noteras/dokumenteras. Två distalstatusmallar finns, en för vuxna och en för barn. Cyanos på hud, nagelbädd och slemhinnor skvallrar om dålig syrsättning, men är mycket osäkrare än pulsoximetern. Blekhet kan vara ett tecken på otillräckligt ersatt blödning. Kontrollera B-Hb! Varm och torr hud är ett gott tecken. Kall hud kan tyda på vätskebrist/chock, men även på dålig perifer cirkulation pga. för åtsittande förband. Kall och fuktig hud kan förutom vid chock ses vid illamående och vasovagal reaktion. Smärta Ingen patient skall behöva ha svår postoperativ smärta! Även medelsvår smärta skall lindras (om inte patienten av något skäl avböjer smärtbehandling). Alla patienter klagar inte spontant över smärta, och det är inte alltid puls och blodtryck påverkas. VAS dokumenteras varje timme, samt efter given smärtstillning. VAS >3 skall behandlas. Sjuksköterskan skall utifrån de generella läkemedelsordinationerna för varje patient och vid varje aktuellt tillfälle bedöma och dokumentera vad som ges hur och när det gavs effekten av vidtagen åtgärd Om problem eller tveksamheter uppstår skall narkosläkare kontaktas.

19 19 (41) OBSERVANDA I SAMBAND MED VISSA OPERATIONER Se även UVA-rutiner i pärmar eller i Centuri. KIRURGI Ablatio mammae Reduktionsplastik Borttagande av bröstet, ofta i kombination med axillär körtelutrymning. Borttagande av bröstvävnad på grund av för stor byst Anestesiform: Narkos, intubation eller larynxmask, vid plastikerna kombinerat med LA Post op vård: Har oftast aktiva drän. Ta ej blodtrycket på samma sida som axillarutrymningen är gjord (risk för lymfstas). Komplikation: Blödning. Ofta illamående Thyreoidektomi Parathyreoidektomi På grund av förstoring av sköldkörteln (reglerar ämnesomsättningen) avlägsnas delar av den operativt. På grund av överaktivitet hos bisköldkörtlarna (reglerar bland annat kalkomsättningen) avlägsnas de delvis. Anestesiform: Intubationsnarkos. Post op vård: Har aktiva drän Noggrann kontroll av förbandet för snabb upptäckt av blödning.

20 20 (41) Komplikation: Blödning, som kan vara livshotande på grund av tryck mot luftstrupen och därmed kvävningsrisk. Utrustning finns i akutvagnen. Recurrenspares, förlamning av stämbandsnerverna (om dubbelsidig förlamning, risk för kvävning). Ventrikelresektion Del av magsäcken opereras bort, oftast på grund av blödning eller cancer. Resterande magsäck och tolvfingertarmen kopplas ihop. Anestesiform: Intubationsnarkos. Th-KEDA Post op vård: Kvarliggande sond. Komplikation: Blödning. Vad gäller antibiotika och trombosprofylax, se PM från kirurgkliniken. Inspektera och palpera buken för tidig upptäckt av komplikationer. Gastric Bypass(GBP) Förminskning av magsäcken och bortkoppling av en del av tunntarmen på kraftigt överviktiga patienter. Oftast laparoskopiskt Anestesiform: Intubationsnarkos. I kombination med Th-KEDA om öppen kirurgi. Post op vård: Mobilisering och andningsvård, kan behöva CPAP/blåsflaska. Pulskontroll, takykardi flaggar för komplikation. Komplikation: Andningskomplikationer p.g.a. kraftig övervikt och sängläge. Blödning Anastomosläckage. OBS! om pat blir mer och mer tachycard. Kolonresektion Del av tjocktarmen tas bort, oftast på grund av inflammation eller cancer i tarmen.

21 21 (41) Rektumamputation +kolostomi Borttagande av ändtarmen och uppläggning av tjocktarmen på buken. Anestesiform: Intubationsnarkos i kombination med KEDA Post op vård: KAD Har ofta passiva sårdrän. Inspektera att ev. stomi har fin färg. Komplikation: Blödning Stominekros Laparoskopisk kirurgi Titthålsoperationer Bukhålan fylles med koldioxid. Operationen sker via flera små hål i bukväggen för kamera och instrument. Anestesiform: Intubationsnarkos, lokalbedövning i portarna. Post op vård: Flera små snitt på buken Ofta referred pain, ont mot axlarna, vid gallop ffa hö Komplikation: Blödning Kolecystektomi/ koledokolitotomi Borttagande av gallblåsan eller sten i gallgångarna Anestesiform: Intubationsnarkos, intercostalblockad. Ibland KEDA Post op vård: Kolecystektomipatienterna har ett passivt sårdrän. Vid koledokolitotomi har patienten ett T-drän i gallgången som det SKA rinna galla i. Komplikation: Blödning. Läckage av galla som ofta medför svåra smärtor.

22 22 (41) Varicer Operation av åderbråck Anestesiform: Larynxmask eller spinalanestesi. Post op vård: Görs polikliniskt. Benen i högläge. Benet/-en lindade. Innan hemgång sätts en TEDstrumpa på. Kan blöda, framför allt om patienten har snitt i ljumsken. Komplikation: Blödning. Kärloperationer, femoro-popliteal by pass ( fem-pop ) Förbikoppling av arteriella blodflödet på lårnivå på grund av förträngning av benets blodkärl Anestesiform: KEDA eller SPA, ev. i kombination Post op vård: Kontroll av temperatur och cirkulation i bägge benen, registrering på särskild temperaturmätningskurva för kärlopererade. Har KAD och oftast aktiva sårdrän. Vid tecken på cirkulationsstörning, kontakta operatören. Har oftast antibiotika. AV-fistlar Komplikation: Blödning. Trombos Sammankoppling av artär och ven på underarmen för att förbättra kärltillgången för dialysbehandling. Anestesiform: Oftast plexusbedövning

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12 Ambulansinstruktion Titel: Medicinska behandlingsriktlinjer Datum: 2009-05-04 Utfärdad av: Anders Johansson/Björn Lantz Fastställd/Godkänd av: Tom Brokopp Förvaras/Arkiveras: Amb.centrums hemsida Utgåva

Läs mer

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING INTRODUKTION Smärta är den vanligaste orsaken till att uppsöka sjukvård. Det är därför viktigt att ha goda grundkunskaper om smärtlindring och de metoder som står till förfogande.

Läs mer

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset 1 (9) Reviderad upplaga: 2004-03-01 Centrum för smärtbehandling Enheten för akut smärta Ersätter PM från: 2003-03-01 PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning

Läs mer

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Riktlinjerna är uppdelade i avsnitt. Avsnitt 1 beskriver vårt generella patientarbete. De direktiv som anges gäller för alla patienter om inget annat

Läs mer

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1. Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.1 sid 1(2) Flik 1 Allmänt Forts. Flik 5 Förord 1.1 Kramper 5.6 Innehållsförteckning Meningit 5.7 Symtom/iakttagelser

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer INNEHÅLL Behandlingsriktlinjer Ambulanssjukvården Regionala Ambulansgruppen 2003 1 INNEHÅLL 1. ANDNING 1 1.1 AKUT ASTMA - Vuxna (>12 år eller > 35 kg kroppsvikt) 2 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER/HANDLINGSPLAN

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer Detta exemplar tillhör:... Arbetsnummer:... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.3 EPIGLOTTIT och TRACHEIT 1.4 ALLERGI / ANAFYLAKTISK REAKTION

Läs mer

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Reviderad September 2009 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utarbetad i samarbete

Läs mer

Allmän information om operationen Gastric bypass

Allmän information om operationen Gastric bypass Allmän information om operationen Gastric bypass 1 (16) Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation

Läs mer

Anestesiologisk akutmedicin

Anestesiologisk akutmedicin Anestesiologisk akutmedicin Kompendium för ST- läkare Joacim Linde SAMMANFATTNING Praktiska råd för att på bästa sätt kunna hantera de akutmedicinska situationer du konfronteras med på anestesi/iva jourerna

Läs mer

Allmän information om operationen gastric bypass

Allmän information om operationen gastric bypass Allmän information om operationen gastric bypass Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation är

Läs mer

Palliativ. vård. riktlinjer för symtomlindring. Version 3, 2007 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG

Palliativ. vård. riktlinjer för symtomlindring. Version 3, 2007 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG Palliativ vård 1 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG riktlinjer för symtomlindring Version 3, 2007 2 3 innehåll Inledning 6 Arbeta strukturerat 8 4 Palliativ

Läs mer

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum:

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum: Ta med denna broschyr vid inskrivning & inläggning! Kirurgi (Slutenvård) Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett Inläggnings datum: Operations datum: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

1.15.1 Överrapportering av patient från ambulanssjukvården 1.16.1 CPAP Användarinstruktion 1.16.2 Skapande av intraosseös infart

1.15.1 Överrapportering av patient från ambulanssjukvården 1.16.1 CPAP Användarinstruktion 1.16.2 Skapande av intraosseös infart INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt 1.1.1 Prehospital undersökning o. behandling vuxen 1.1.2 Smärtbehandling allmänt 1.2.1 Medicinskt ansvar 1.3.1 Journalhantering 1.4.1 Fortsatt egenvård 1.4.2 Fortsatt egenvård

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73)

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73) 1(73) Innehållsförteckning Sida Förord...4 Inledning...5 Empati och professionellt förhållningssätt...8 Trygghet dygnet runt...9 Beslut om och planering av palliativ vård...12 Beslut om palliativ vård...12

Läs mer

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Version 1, april 2012 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland regionaltcancercentrum@sll.se Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ

Läs mer

Vårdprogram stroke Medicinsk omvårdnad och rehabilitering

Vårdprogram stroke Medicinsk omvårdnad och rehabilitering Vårdprogram stroke Gäller för: Godkänd av: Landstinget i Henrik Svensson Värmland Utgåva: 1 Giltighetstid: 2013-01-01 Utarbetad av: Torunn L Engloo Monica Magnusson Revisionsansvarig: Rune Johansson Reviderad:

Läs mer

LIVET MED NY P A T I E N T H A N D B O K NJURE BUKSPOTT KÖRTEL ÖAR. Uppsala april 2014 Författare

LIVET MED NY P A T I E N T H A N D B O K NJURE BUKSPOTT KÖRTEL ÖAR. Uppsala april 2014 Författare P A T I E N T H A N D B O K LIVET MED NY Uppsala april 2014 Författare BUKSPOTT KÖRTEL NJURE ÖAR Bengt von Zur-Mühlen, Överläkare, njurspecialist Lars Bäckman, Docent, transplantationskirurg, sektionschef

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Tag med Dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför Din operation Inskrivningsdag: Klockslag:

Läs mer

Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala Tag med dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför din operation. Inskrivningsbesök: Klockslag: 07:45

Läs mer

Vårdprogram palliativ vård

Vårdprogram palliativ vård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Vårdprogram palliativ vård INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID BAKGRUND 3 SYFTE 3 PALLIATIV VÅRD 3 ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Läs mer

Stroke. En skrift om slaganfall och TIA

Stroke. En skrift om slaganfall och TIA Stroke En skrift om slaganfall och TIA Den här skriften är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från privatpersoner

Läs mer

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH Akutkompendium 2011 Produktion: Infab, Helsingborg Tryck: Edita Västra Aros Förord vårt akutkompendium utkom första gången 1996 och har sedan dess varit en uppskattad hjälp i det dagliga arbetet. Förra

Läs mer