MIK. Laparoskopi-NYTT. Innehåll. Redaktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIK. Laparoskopi-NYTT. Innehåll. Redaktion"

Transkript

1 SVENSK FÖRENING FÖR MIK MINIMALINVASIV KIRURGI Laparoskopi-NYTT Informationsblad för Svensk Förening för Minimalinvasiv Kirurgi, juni 2005 Innehåll Ordförande har ordet sidan 1 On Obesity Surgery sidan 2-3 Laparoskopi - Diagnostik vid misstänkt appendicit och accessrelaterade komplikationer sidan 3-6 Inflammatory Reactions in Peritonitis and Malignant Obstructive Jaundice sidan 6-7 The Role of SimulationTechnology For Skills Acquisition In Image Guided Surgery sidan 7-9 Reserapport Redaktion sidan 9-10 Denna tidning ges ut två gånger/år Nästa nummer kommer Redaktör Gunnar Ahlberg Kirurgkliniken,Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm Telefon: Fax: E-post: Layout Ringvor Hägglöf Ordföranden har ordet Ytterligare ett år har gått sedan vi kunde avnjuta en kirurgvecka. Snart är det dags igen, denna gång i Gävle. Jag vill passa på att tacka mina medarbetare i styrelsen för ett gott arbete med årets kirurgveckoprogram. Det finns mycket som jag tror kommer att intressera många av Er. Vi har i styrelsen under de senaste åren arbetat med utbildning, handledning, ackreditering m. fl. uppgifter med avsikt att förbättra handledningen och utbildningen i laparoskopisk kirurgi och med att främja forskningen i ny kirurgisk teknik och därigenom förhoppningsvis öka säkerheten vid minimalinvasiv kirurgi. Det är givetvis ingenting vi kan åstadkomma över en natt men vägen framåt är utstakad och en handlingsplan finns för hur vi gemensamt skall kunna nå målet. Jag vet att många av Er har haft ett arbetsamt år och att vi alla i större eller mindre utsträckning drabbas av de omstruktureringar som sker i svensk sjukvård för närvarande. Det är lätt hänt att nya metoder och ny teknik hamnar i skymundan pga ekonomiska och andra överväganden, även om ny teknik och utveckling av nya metoder kan vara en ekonomisk investering för framtiden. Vi vill dock inte hamna i den situation vi var i början av 90-talet, där vi införde nya metoder och ny teknik på ett mycket okritiskt sätt. Det krävs noggrann utvärdering och planering innan vi tar till oss nyheter både avseende nya metoder som vi själva står för och för ny teknologi från industrin. Med rätt balans kan vi och industrin ha god nytta av varandra. Tyvärr har det under den senaste tiden blivit klart att utveckling och utbildning inom vårt fält, minimalinvasiv kirurgi, nedprioriteras och t.o.m. på sina håll avvecklas med motiveringen att laparoskopisk kirurgi numera ingår i rutinsjukvård och inte längre behöver utvecklas som tidigare. Ett synsätt som jag personligen har svårt att acceptera. Inom vår förening hoppas jag dock att utveckling, klinisk patientnära forskning och utbildning fortsatt kommer att vara prioriterade områden. Något som stark talar för att så är fallet är att fyra av styrelsens sju medlemmar disputerat under det gångna året. För en fortsatt lika framgångsrik utveckling som hittills krävs att vi satsar på de individer som har ett brinnande intresse och en specifik kompetens inom området minimalinvasiv kirurgi. Under den kommande hösten hoppas jag att så många som möjligt har tillfälle att komma på det jubilemssymposium som anordnas som en del i 100-årsfirandet av Svensk Kirurgisk Förening. Som delförening har ju MIK en aktiv del i firandet och fr.a. i den workshop som anordnas i samband med jubileumssymposiet. I skrivande stund finns platser kvar till workshopen som hålls vid simulatorcentrum, Karolinska Solna ( se annons i Svensk Kirurgi). Avslutningsvis vill jag framföra mitt stora tack för förtroendet att ha fått inneha ordförandeposten under de senaste två mandatperioderna. Mandatperioden går ut i och med årsmötet och jag kommer inte att stå till förfogande för omval, men hoppas förstås få möjlighet att fortsätta följa föreningens fortsatta arbete. Ett stort tack till alla medarbetare i styrelsen som gjort och kommer att göra ett utomordentligt bra arbete för oss alla. Lycka till med ert fortsatta styrelsearbete. Med sådana medarbetare i styrelsen har arbetet aldrig varit tungt, bara stimulerande. Jag vill önska Er alla en skön, varm, vilsam och avkopplande sommar. Väl mött och på återseende i Gävle. Stig Ramel Ordförande

2 On Obesity Surgery- Avhandling om Obesitaskirurgi vid Göteborgs Universitet som försvarades 29/ Respondent: Torsten Olbers Opponent: Jan Hedenbro Handledare: Hans Lönroth 2 Avhandlingen belyser att det är förenat med god säkerhet och samma utfall beträffande viktnedgången att använda laparoskopisk teknik även vid en tekniskt mer krävande obesitasoperation som gastric bypass. Vid jämförelse mellan en restriktiv operation (VBG) och gastric bypass, där båda utförts med laparoskopisk teknik, fann man vid sammanvägning av behandlingens utfall att gastric bypass har klara fördelar. Fetmaepidemi Förekomsten av övervikt och fetma ökat drastiskt under de senaste årtiondena. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar utvecklingen som en epidemi och slår fast att fetma är ett av de mest synliga, dock ett av de mest förbisedda hälsoproblemen. I många områden, bl a i Australien och USA, är mer än hälften i befolkningen feta. Trenden är dock tydlig i princip globalt. Fetma skall betraktas som en sjukdom som leder till sjukdomar och för tidig död. Den dominerande orsaken till den högre sjukligheten är utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar sekundärt till högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter mm. Ju högre grad av fetma desto större är riskerna. Fördelningen av fett i kroppen har också betydelse för en individs risk att utveckla sjuklighet. Fett runt och i buken (den manliga typen) är starkare kopplad till utvecklingen av det s.k. metabola syndromet - typ II diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter mm än om fett som sitter där man sitter på det (den kvinnliga typen). Fetmakirurgi Operation har visat sig vara den enda behandlingen som ger kraftfull och bestående viktnedgång hos den gruppen som har svår övervikt (BMI> kg/m 2 ). I Nordamerika är gastric bypass betraktad som gyllene standard inom fetmakirurgin medan man i Europa (så även i Sverige) och t ex Australien mest har använt de rent s.k. restriktiva operationsmetoderna (t ex Vertikal bandad gastroplastik-vbg). Några säkra belägg för att välja endera operationen har inte funnits utifrån vetenskapliga belägg. Under de senare åren har operationstekniker utvecklats för att utföra överviktskirurgi med titthålskirurgi (laparoskopi). Målsättning med avhandlingen Jämföra gastric bypass och en restriktiva kir- utförda med laparoskopisk teknik- utifrån: 1. Operationsrisker 2. Återhämtning efter operationen 3. Viktutveckling 4. Sena omoperationer 5. Kroppssammansättning 6. Basal metabolism 7. Ätmönster Resultat Både laparoskopisk gastric bypass och VBG kunde utföras med relativt låg operationsrisk, dock var risken för tidig omoperation större och operationstiden längre efter gastric bypass. Under de två år som patienterna följts efter operationerna har viktreduktionen varit större hos gruppen som opererats med gastric bypass än dem som opererades med VBG. Ca 1/6, som först fått en VBG, omopererades under de två första åren till gastric bypass pga. kräkningar, oftast kombinerat med viktuppgång. Studier av kroppssammansättningen visade att patienterna opererade med gastric bypass hade sin större viktreduktion på rätt ställe, dvs. förlust av kroppsfett ffa runt och i bukhålan. Den del av patienternas viktnedgång som utgjordes av fettfri kroppsmassa (mest muskler) var endast 14 % efter gastric bypass medan den var 23 % efter VBG. Benmassan sjönk något i gruppen efter både gastric bypass och VBG. Den basala metabolismen utvecklades som förväntat efter operationerna, d v s den sjönk i proportion till viktnedgången. Gastric bypass VBG

3 3 Beträffande ätmönster minskade andelen fett av totalt energiintag till 31 % hos dem som opererats med gastric bypass medan motsvarande siffra var knappt 37 % för gruppen opererad med VBG. På frågan vad de undvek att äta uppgav knappt 1/3 av de gastric bypass opererade att de undvek att äta fet mat. Bland dem som opererats med VBG undvek 2/3 av att äta helt kött och 1/3 undvek frukt och grönt samt bröd. Operationsrisker Återhämtning efter operationen Viktutveckling Sena omoperationer Kroppssammansättning Basal metabolism Ätmönster Fördel VBG Lika Gastric bypass Gastric bypass Gastric bypass Lika Gastric bypass Konklusion Operation för svår fetma kan utföras med titthålskirurgisk teknik vid både gastric bypass och VBG. Fördelarna domineras av färre lungkomplikationer och frånvaro av sårkomplikationer och ärrbråck. Resultaten beträffande säkerhet och viktutveckling synes åtminstone lika goda som efter öppen kirurgi. Gastric bypass följdes av gynnsammare viktutveckling, frånvaron av sena omoperationer, och bättre kroppssammansättning än VBG. Efter gastric bypass hade patienterna också ett gynnsamt ätmönster där de styrdes bort från att äta fet mat, vilket kan vara en verknings-mekanism för gastric bypass. Vi anser därför att laparoskopisk gastric bypass bör vara standardbehandlingen vid operation för svår övervikt. Laparoskopi - Diagnostik vid misstänkt appendicit och accessrelaterade komplikationer Avhandling, försvarad 14/ Ann-Cathrin Moberg Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset MAS, Malmö Fakultetsopponent: Docent Claes Rudberg, Västerås Handledare: Docent Agneta Montgomery, Malmö Inom kirurgin tog den laparoskopiska utvecklingen fart under början på 1990-talet. Med införandet av denna nya teknik uppstod det också nya typer av komplikationer som man inte sett vid öppen kirurgi. I många fall var dessa relaterade till själva entrén till bukhålan som vanligtvis gjordes blint med Veressnålen. Skador på stora kärl och viscera orsakade av denna blinda teknik ses lyckligtvis sällan, men kan i förekommande fall kan dessa leda till mycket svåra komplikationer eller död. Sedan länge finns det också beskrivet flera öppna tekniker där den sk Hassons teknik är mest använd, där man under ögats kontroll går in i bukhålan. Denna teknik är tidsödande, kräver ett 3-4 cm långt snitt och är svår att utföra på överviktiga. Den laparoskopiska kirurgin infördes 1990 vid kirurgiska kliniken i Malmö. Sedan införandet har en prospektiv registrering av bas data på samtliga operationer förts. Fram till 1996 användes Veress teknik. Med en ökad rapportering av allvarliga skador i Sverige beslutades att övergå till en öppen teknik. Syftet var att minimera risken för de allvarliga skadorna, även om vi vid kliniken varit förskonade från dessa. En modifierad öppen teknik med användandet av en sedvanlig trubbig troakar utvecklades vid kliniken under Malmötekniken. Alla kirurger, totalt 67, genomgick en noggrann utbildning i likhet med den som genomfördes vid införandet av Veress teknik. Därefter har enbart den öppna metoden använts. I Sverige opereras ca patienter per år där appendicit misstänks. I ca 75% av fallen är diagnosen rätt och således opereras ett antal patienter i många fall i onödan. Traditionen vid öppen operation för appendicit är att ta bort blindtarmen även om denna är frisk. Årligen tas således ca 3000 friska blindtarmar bort. Även denna operation är behäftad med komplikationer. Diagnosen appendicit är svår att ställa framför allt hos små barn, fertila kvinnor och hos åldrande patienter. Man kan utföra undersökningar såsom ultraljud och datortomografi för att öka träffsäkerheten, men i många fall kan osäkerhet råda trots allt vilket gör att man ändå måste operera. Diagnostik kan göras med laparoskopi. Det är i och för sig en invasiv metod som kräver narkos, men den kan utföras med ett minimalt trauma för patienten som ändåär

4 4 planerade för operation. Laparoskopin erbjuder en överlägsen överblick i hela bukhålan och genom att tippa patienten åt olika håll, samt med instrument varsamt förflytta önskade organ, exponeras olika delar av buken. Man har också möjligheten att lämna kvar en frisk blindtarm. Man kan även gå vidare med appendektomi vid konstaterad appendicit eller annan åtgärd om så krävs. Övergång till öppen operation kan också ske, där man kan planlägga sitt snitt beroende av operationsfyndet. Vid öppen operation är det svårt att inspektera hela bukhålan via ett växel snitt i höger fossa. Det måste ofta förlängas då diagnosen är oklar eller man har svårt att komma åt, vilket kan kräva att stora delar av bukväggsmuskulaturen måste delas. Komplikationer till snittet i form av sårinfektioner, ärrbråck och nervsmärtor ses inte sällan. Sedan 1992 har man i Malmö utvecklat metoden för diagnostisk laparoskopi vid misstänkt appendicit och har sedan 1994 på ett mera rutinmässigt sätt kunnat erbjuda patienter en diagnostisk laparoskopi dygnet runt. En makroskopiskt frisk blidtarm lämnas kvar. Ett intensivt utbildningsprogram av både kirurger och personal har föregått införandet av denna dygnet runt service. Det finns många randomiserade studier jämförande laparoskopisk och öppen appendektomi. Materialen är dock heterogena avseende diagnos pga att patienter där appendicit misstänkts har studerats. De flesta studier är också utförda under inlärningsfasen för den laparoskopisk tekniken. Det finns ingen studie där diagnosen appendicit först bekräftats före randomisering. Entré till bukhålan och dess komplikationer artikel I-II Tillämpbarheten av Malmötekniken för entré till bukhålan studerades vid 100 operationer. Tekniken beskrivs i bildserien (bild 2-6). Den visade sig vara effektiv avseende tidsåtgång (median 93 sekunder), enkel att utföra och behäftad med få problem. Inga problem med läckage av koldioxid konstaterades. Metoden gick att använda på överviktiga. Både specialister och kirurger under utbildning kunde väl använda metoden även om specialisten var något snabbare. En jämförande studie mellan den blinda Veress tekniken och den modifierade öppna tekniken genomfördes på totalt 4363 patienter med 2297 respektive 2066 i vardera gruppen avseende komplikationer till entrén till bukhålan. Inga skador på stora kärl konstaterades. Totalt fem skador på inre organ sågs varav fyra i den blinda och en i den öppna gruppen. Det var ingen statistisk skillnad mellan grupperna. Samtliga skador upptäcktes under operation och ingen av patienterna har efter detta haft någon komplikation till den operativa skadan. Antalet skador är mycket få med båda teknikerna och kan troligen förklaras av de stora och noggranna utbildningsinsatserna. Bild 2 Vy av bukväggen och buk innehållet i medel linjen. Hadduksklämma med drag uppåt i naveln. Naveln vänds in och ut. Bild 3 Transversellt hudsnitt i kanten på naveln. Trubbig dissektion frilägger en sträng från linea alba och upp i naveln. Bild 4 Longitudinell incision från linea alba och med riktningen uppåt mot naveln i strängen. Storleken skall motsvara diametern av den tänkta porten/ trokaren, vanligen 10 mm.

5 5 Bild 5 Peritoneum penetreras med ett rubbigt instrument. Det negativa trycket orsakat av ett konstant drag uppåt i handduksklämman släpper och luft flödar in vilket gör att tarmarna faller ner. Resten blev primärt opererade med sedvanlig öppen operation. Totalt 66 patienter genomgick enbart en diagnostisk laparoskopi och har således blindtarmen kvar. Inga komplikationer konstaterades hos dessa patienter och och ingen appendicit missades. En återkom med appendicit vid ett senare tillfälle vid en uppföljnings tid på i median 19 månader. Komplikationsfrekvensen i hela materialet var 8% och totalt 78% av patienterna hade appendicit. I en multicenterstudie under perioden 1991 till 1996 gjordes en inledande diagnostisk laparoskopi på 1043 patienter med misstänkt appendicit. Tre sjukhus, S:t Göran i Stockholm och Akershus i Oslo och Malmö, med samma behandlingsstrategi deltog i studien. Totala appendicit frekvensen var 75% i denna studie, men 79% blev appendektomerade. Orsaken till att 37 patienter (4%) blev av med sin friska blindtarm var antingen att man inte säkert kunde utesluta en blindtarmsinflammation, att man inte kunde se appendix ordentligt eller att kirurgen inte följde protokollet och trots allt tog bort en till synes frisk blindtarm. 211 patienter genomgick enbart en diagnostisk laparoskopi och de har således sin blindtarm kvar. De flesta i denna grupp var fertila kvinnor. Komplikationsfrekvensen i denna grupp var 2 %. I hela materialet var komplikationsfrekvensen 9%. Ingen patient återkom med appendicit vid en medianuppföljning på två år. Bild 6 En trubbig port/trokar med säkerhets tip införes i bukhålan i den bildade luft fickan. Diagnostisk laparoskopi vid misstänkt blindtarmsinflammation artikel III-IV Totalt 500 konsekutiva patienter från 1994 till oktober 1996 med misstänkt appendicit studerades efter införandet av möjligheten att göra en diagnostisk laparoskopi dygnet runt. Ackreditering gjordes i två steg; enbart för diagnostisk laparoskopi och sedan för laparoskopisk appendektomi. Utbildning skedde fortlöpande och majoriteten av kirurgerna vid kliniken behärskade teknikerna vid studiens slut. Detta resulterade i att en diagnostisk laparoskopi utfördes på 75% av patienterna. Laparoskopisk mot öppen appendektomi vid appendicit konstaterad efter laparoskopisk diagnostik artikel V I en randomiserad studie jämfördes öppen mot laparoskopisk appendektomi där diagnosen hade konstaterats med en diagnostisk laparoskopi. Primär endpoint var tid till full återställelse och sekundärt var operationstid, komplikationer, vårdtid och fysisk aktivitet. Lottning skedde i samband med operation där initialt 219 patienter hade tillfrågats om deltagande i studien. Totalt 163 patienter konstaterades ha appendicit och randomiserades; 81 till laparoskopisk och 82 till öppen metod. Gruppstorlekarna var beräknad efter resultaten från en annan stor svensk randomiserad studie. Patienterna fick föra protokoll dagligen över smärta, trötthet och rörlighet på en VAS skala. En oberoende sköterska utvärderade rörlighet också med ett funktionstest 7-10 dagar efter operation. Både patienten, vårdpersonal och den oberoende sköterskan var blindade till operationsmetod. Samtliga patienter hade förband av samma typ oavsett operationsmetod. Tid till full återställelse var 9 dagar för LA och 11 dagar för ÖA utan signifikant skillnad. Operations tiden var i median 55 minuter för LA och 60 minuter för ÖA vilket inkluderar tiden för diagnostisk laparoskopi som i median tog 11 minuter utan signifikant skillnad. Komplikationer var 8.6% i LA och 11% i ÖA utan signifikant skillnad. Vårdtiden var i median 2 dagar i båda grupperna. Fysisk aktivitet var bättre efter laparoskopiskt operation. Båda metoderna får anses lika bra avseende tid till full återställelse, även om det finns en trend mot bättre fysisk aktivitet i den laparoskopiska gruppen.

6 6 Sammanfattning Den modifierade tekniken för entré till bukhålan utvecklad vid kliniken är lätt att lära, snabb, associerad med få tekniska problem och går väl att använda på överviktiga patienter. Metoden kan väl rekommenderas som rutinmetod på patienter som tidigare inte är opererade i navel området. Både den blinda och öppna tekniken för entré till bukhålan var behäftade med mycket få allvarliga komplikationer och inga skador på stora kärl konstaterades. De goda resultaten av båda metoderna kan möjligen tillskrivas det noggranna utbildningsprogrammet där försiktighetsåtgärder och medvetenheten om de potentiellt allvarliga komplikationerna ständigt beaktas. Det finns i litteraturen inte något belägg för att den blinda metoden skulle vara överlägsen den öppna i något avseende och därför rekommenderas den öppna metoden för entré till bukhålan. Det krävs extensiva utbildningsinsatser för att organisera en laparoskopiservice dygnet runt. Diagnostisk laparoskopi vid misstanke appendicit är säker för patienten och har en hög diagnostisk träffsäkerhet. Det går bra att lämna kvar en makroskopiskt frisk blindtarm. Patienter där operation ej behövs kan besparas ett större operationstrauma. Vi rekommenderar att man inleder med en diagnostisk laparoskopi på alla patienter som ska opereras för misstänkt appendicit. Det är ingen skillnad avseende tid till full återställelse mellan laparoskopisk och öppen appendektomi på patienter med konstaterad appendicit. Man kan dock se en trend mot en bättre rörlighet efter den laparoskopiska appendektomin. Även om man måste konvertera till öppen operation kan man ha nytta av den diagnostiska laparoskopin, då man kan planlägga lokalisationen av sitt öppna snitt som också i många fall kan reduceras till längd vilket minimerar traumat för patienten. Referenser I Moberg A-C, Petersson U, Montgomery A. An open access technique to create pneumoperitoneum in laparoscopic surgery. Submitted. II Moberg A-C, Montgomery A. Primary access-related complications in laparoscopy with special reference to blind and open technique. Accepted in Surg Endosc. III Moberg A-C, Montgomery A. Introducing diagnostic laparoscopy for patients with suspected acute appendicitis. Surg Endosc 2000: 14; IV Moberg A-C, Ahlberg G, Leijonmarck C-E, Montgomery A, Reiertsen O, Rosseland AR, Stoerksson R. Diagnostic laparoscopy in 1043 patients with suspected acute appendicitis. Eur J Surg 1998; 164; V Moberg A-C, Berndsen F, Palmquist I, Petersson U, Resch T, Montgomery A. Randomized clinical tria of laparoscopic versus open appendectomy for confirmed appendicitis. Br J Surg 2005; 92: Inflammatory Reactions in Peritonitis and Malignant Obstructive Jaundice (Clinical and Experimental Studies with Special Emphasis on the Cellular Immune Response) Avhandling försvarad den 11 mars vid Uppsala universitet. Respondent Johanna Österberg Fakultetsopponent var professor Roland Andersson från Lund. Målsättningen med avhandlingsarbetet har varit att i både djurexperimentella studier samt i kliniska studier skapa en ökad kunskap kring tarmens cellulära immunförsvar i samband med peritonit, sepsis och malign gallvägsstas. I tre experimentella arbeten har en standardiserad fekal peritonit framkallats på råtta (cecal ligation and puncture; CLP). Det inflammatoriska svaret (koncentration av cytokinerna; TNF-α, IL-6 och IL-10, förändringar i populationer av T-cellslymfocyter och makrofager i tarmslemhinnan och i MLNs, förekomst och frekvens av apoptos i dessa områden) har studerats. Mekanismerna bakom de aktuella reaktionerna har vidare kartlagts med hjälp av tillförsel av en syntetisk antiinflammatorisk substans (Linomid ) och genom tillförsel av en ospecifik cyklo-oxygenas (COX) hämmare (indometacin) respektive en specifik COX-2-hämmare (SC-236). Här följer en del av resultaten: Delarbete I: T-lymfocyterna uttrycktes i betydligt mindre omfattning i peritonitdjurens mucosa jämfört med kontrollerna, medan däremot antalet makrofager ökade 24 tim efter CLP. Laparotomi utan CLP hade ingen effekt på immuncellsdistributionen.

7 7 Delarbete II: Nivåerna av TNF-α var alltid högre i ascites än i blod efter CLP. Linomid administrerat i bukhålan före CLP, sänkte TNF-α nivåerna signifikant i portablod och i ascites, samt ledde till en lägre grad av mucosa skada, minskade förändringarna av immuncellsdistributionen man tidigare hade sett (I) jämfört med den icke behandlade CLP gruppen. Delarbete III: SC-236 administrerat p.o. innan CLP gav lägre nivåer av IL-6 i ascites samt en lägre grad av mucosaskada jämfört med den obehandlade CLP gruppen och den grupp som erhållit indometacin före CLP. I alla CLP grupperna minskade antalet T lymfocyter i mucosan, en ytterligare minskning sågs om djuren hade fått förbehandling med indometacin. Samtidigt sågs både i mucosan och i MLN en högre frekvens av apoptos 24 tim. efter CLP jämfört med den obehandlade kontrollgruppen. I de två kliniska delarbetena (IV-V) har vi undersökt förekomst av endotoxinemi och bakteriell translokation. Vi har också studerat om de inflammatoriska parametrarna som analyserades i de experimentella studierna (I-III), påverkades hos patienter med generell peritonit eller lokal peritonit (appendicit) (delarbete IV) respektive hos patienter med tumör i gallvägar eller pankreas med eller utan ikterus (delarbete V) innan och efter operation. Bakteriell translokation förekom i få fall vid akut peritonit. Förhöjda endotoxinkoncentrationer förelåg endast hos patienterna med generell peritonit. Både lokal och generell peritonit orsakade stegrade cytokinnivåer jämfört med kontrollgruppen. De högsta koncentrationerna sågs hos patienter med generell peritonit preoperativt. Endast lokal peritonit orsakade signifikanta förändringar av immuncellsdistributionen i MLN jämfört med kontrollerna. De ikteriska patienterna hade högre endotoxin- och cytokinnivåer i blodet, en högre grad av apoptos i MLN, en ökad mängd makrofager och en minskad mängd CD4+ T lymfocyter i sina MLN jämfört med kontroll gruppen och de patienterna med tumör i gallvägar eller pankreas utan ikterus. Ingen av grupperna uppvisade bakteriell translokation. Minskningen av CD4+ T celler kan vara associerad med den ökade graden av apoptos som sågs hos de ikteriska patienterna. Reducerat antal T lymfocyter i tarmens slemhinna och dess lymfkörtlar kan vara en förklaring till att patienter med peritonit och ikterus har svårare att erradikera bakterier och då lättare får infektiösa komplikationer som leder till sepsis efter kirurgi. Immunoterapi med substanser som minskar apoptos och stärker det cellulära immunförsvaret kan möjligen i framtiden vara ett komplement till de övriga medicinska behandlingar och den avancerade intensivvård som dessa patienter kräver. Immun-monitorering med analys av olika cytokiner i kombination med andra biokemiska markörer kommer troligen att spela en allt större roll för tidig diagnos, utvärdering av terapier samt prognos och riskstratifiering av septiska patienter. The Role of Simulation Technology For Skills Acquisition In Image Guided Surgery Avhandling försvarad den 4 maj vid Karolinska institutet. Respondent Gunnar Ahlberg Fakultetsopponent Peter Funch-Jensen Handledare Dag Arvidsson, Carl-Eric Leijonmarck Bakgrund Genom historien har kirurgisk utbildning skett utifrån ett mäster-lärlings förhållande där operationssalen varit det naturliga klassrummet. Basal operationsteknisk träning har därför i stor utsträckning utförts på patienter. Flera faktorer talar för att denna föråldrade utbildningsmodell inte längre bör accepteras: Ett flertal internationella publikationer har under senare år identifierat ett stort problem kopplat till medicinska misstag i vården. I USA beskrivs uppemot dödsfall per år vara associerat till medicinska misstag av olika slag. Kirurgiska behandlingsmetoder är bland det mest komplexa procedurer som görs inom medicinen och ökad komplexitet medför ökad risk för misstag. Allt mer komplicerad teknologi implementeras i våra operationssalar, ofta utan krav på handhavande träning eller specifik certifiering För alla manuella färdigheter existerar en inlärningskurva, definierad som den period som föregår acceptabel prestationsnivå, under vilken frekvensen av komplikationer är ökad. Behovet är således stort av träningsmiljöer utanför operationssalen där den farliga första delen av inlärnings-

8 8 kurvan kan tränas bort. Rekommendationerna från litteraturen är skapandet av ett nytt paradigm inom kirurgisk utbildning. Införande av systematisk träning och certifiering av färdighetsnivåer i validerade miljöer som objektivt evaluerar den enskildes förmåga innan träning på patient tillåts förespråkas. Syftet med denna studie var därför att, via fyra delarbeten, undersöka betydelsen av simulationsteknologi för färdighetsbedömning och träning inom fältet bildstyrd kirurgisk intervention. Delarbete 1 I en randomiserad studiedesign lottades 29 medicine kandidater till antingen simulatorträning eller en kontrollgrupp. Träningsgruppen gavs sammanlagt tre timmars handledd träning i MIST-VR, som är en simulator för basal laparoskopiträning. Kontrollgruppen erhöll ingen träning. Båda grupperna genomförde därefter en handledd laparoskopisk operation på gris, där uppgiften var att operera ut en bit tunntarm, en modell som simulerar en blindtarmsoperation. Samtliga operationer videofilmades och bedömdes därefter av tre erfarna kirurger enligt ett särskilt poängprotokoll där fem delmoment av operationen bedömdes enligt en tregradig skala. Resultat: De tre videobedömarna hade hög grad av överensstämmelse i sina bedömningar. Hög korrelation sågs mellan prestation i simulator och operationsbedömning. Däremot sågs ingen signifikant effekt av träning i denna studie, sannolikt beroende på att träningsdosen var för låg och att ingen tydlig certifieringsnivå användes. detaljerat protokoll och en videoupptagning av ett ingrepp, elevens uppgift var sedan att följa lärarens metod. Samtliga operationer videofilmades och bedömdes därefter av tre erfarna kirurger enligt ett särskilt protokoll där sju delmoment av operationen bedömdes enligt en fyragradig skala. Resultat: Sammanlagt 221 patienter opererades med en konverteringsfrekvens på 3%. Åtta mindre komplikationer rapporterades. Lärarna gavs i median 54% av max poäng vid videobedömning. Elevernas poäng var i median 27% vid den första operationen och 33% vid den sista. En trend (p=0.12) talande för ökande poäng över tiden noterades. Det var stor variation beträffande såväl elevers som lärares poäng mellan de olika enheterna. Den enda faktor som signifikant (p=0.014) påverkade elevens resultat var lärarens poäng. Operationstiden blev signifikant (p<0.01) kortare över tiden men det var ingen signifikant korrelation mellan operationstid och operationspoäng. Operationstiden var också signifikant (p<0.05) längre hos överviktiga patienter men inte heller här sågs någon signifikant korrelation till operationspoäng. God överensstämmelse sågs mellan de olika videobedömarna. Delarbete 3 Prospektiv randomiserad studie där tolv försökspersoner från åtta olika centra i Sverige (tio kirurger, två gastroenterologer), samtliga med erfarenhet av gastroskopi men utan koloskopisk vana, lottades till simulatorträning eller en kontrollgrupp. Samtliga gavs samma teoretiska bakgrund angående koloskopi. Genom testning av fem experter i koloskopi skapades en certifieringsnivå i AccuTouch, som är en simulator designad för flexibel endoskopiträning. Personerna i träningsgruppen tränades sedan under handledning i simulatorn tills dess att de uppnådde denna prestationsnivå. Därefter genomförde samtliga försökspersoner sina första tio handledda koloskopier på patient. Ett protokoll för varje undersökning fylldes i där resultat, tidsåtgång och graden av obehag för patienten framgick. Mist-VR, Mentice AB. Delarbete 2 I en prospektiv kohort studie deltog 12 kirurgiska centra i Norden med ett lärare-elev par vardera. Läraren var en erfaren kirurg och eleven hade erfarenhet av laparoskopisk kirurgi i allmänhet, men inte av laparoskopisk fundoplikation. Efter testning i MIST-VR genomförde samtliga elever sina 20 första laparoskopiska fundoplikationer under handledning av respektive lärare. Handledaren definierade sin metod genom att skicka ett AccuTouch, Immersion Inc.

9 9 Resultat: Personerna i den simulatortränade gruppen genomförde de tio första koloskopierna signifikant (p=0.0011) bättre än kontrollgruppen och lyckades med 52% av sina undersökningar jämfört med 19% i kontrollgruppen.. Sannolikheten för en lyckad koloskopi var 4.53 gånger större i simulatorgruppen, dessutom genomfördes undersökningarna snabbare och gav mindre obehag för patienterna. Träningseffekten i AccuTouch motsvarar prestationsnivån efter 60 koloskopier. Samtliga försökspersoner blev bättre över tiden men skillnaden mellan grupperna bestod. Delarbete 4 Prospektiv randomiserad studie där 13 laparoskopiskt oerfarna ST-Läkare i kirurgi (sex män och sju kvinnor) från nio olika kirurgkliniker i Sverige deltog. Samtliga genomförde en serie psykometriska tester som inkluderade ett simulatortest. Därefter lottades de, med matchning för kön, till en simulatorträningsgrupp eller en kontrollgrupp. Fem experter i laparoskopi testades i LapSim, som är en simulator för laparoskopiträning, och deras resultat definierade certifieringsnivån. Personerna i träningsgruppen fick under handledning träna så länge de behövde tills de uppnådde denna expertnivå, vilket i genomsnitt tog 360 övningar (spridning ). Personerna i kontrollgruppen erhöll ingen simulatorträning. Samtliga försökspersoner genom-förde därefter sina respektive 10 första laparoskopiska kolecystektomier (galloperationer) under handledning. Alla operationer videofilmades och samtligas operation nummer 1,5 och 10 bedömdes av två erfarna kirurger enligt ett särskilt protokoll där suboptimal operationsteknik poängsattes minut för minut. Resultat: Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna avseende de inledande psykometriska testerna och simulatortestet. Träningsgruppen genomförde sina tio första operationer signifikant (p=0.0037) bättre än kontrollgruppen. Kontrollgruppen gjorde tre gånger fler misstag, behövde 58% längre operationstid och hade åtta gånger större spridning i prestationsnivå jämfört med träningsgruppen. Det var en tendens till minskande misstag över tiden för båda grupperna men träningsgruppen behöll sitt försprång genom hela serien. Överensstämmelsen mellan de båda videobedömarna var hög. LapSim, Surgical Science AB. Diskussion och konklusion Den individuella variationen i inlärningskurvans utseende samt den enskilda lärarens betydelse för elevens resultat, som beskrivs i delstudie 2, belyser behovet av standardisering av såväl operations som utbildnings-metoder. Variationen i operationsteknik var likaledes stor i delstudie 4. Metoden med expertbaserade certifiering-nivåer i simulatorer för att tydliggöra prestationsmålet för eleven förefaller vara en framgångsrik modell. Såväl AccuTouch (delstudie 3) som LapSim (delstudie 4) kan efter denna validering anses vara utmärkta träningsredskap för basal koloskopi respektive laparoskopi träning. Betydelsen av denna träningseffekt är uppenbar under den tidiga kliniska inlärningsfasen. Vår slutsats är därför att träning i simulator till dess att den förutbestämda certifieringsnivån uppnås bör vara en obligatorisk del av utbildningen innan träning på patient tillåts. Våra resultat stöder därför den pågående implementeringen av simulationsteknologi för färdighetsträning inom området bildstyrd kirurgisk intervention. Reserapport ISDS (Int Soc of Digestive Surgery) Yokohama 8-12/ Jag hade nöjet att besöka både Japan och ISDSkongressen för första gången. Båda var mycket trevliga och givande bekantskaper. Det utifrån lite strikta och reserverade Japan visade sig vara ett land fullt av vänliga och mycket varma människor. Inte svårt att finna goda vänner! ISDS är en organisation med initiala rötter i Europa men en sentida historia i Asien där även föregående kongress hölls i Hong Kong. Föreningen ger ut Journal of Gastrointestinal Surgery. De senaste årens ordförande har varit Nathaniel Soper från USA. Ett samarbete har inletts mellan ISDS och ISS (Int Surg Soc) och det manifesteras med att arbeta mot en gemensam kongress 2007.

10 10 Att fråga; Vad var Dina två viktigaste intryck av kongressen? brukar var ett bra sätt att sålla ut den väsentligaste informationen ur den ohanterlig massa som man översköljs av på internationella konferenser. Jag skriver därför bara om två huvudintryck och i ö lite filosofier. 1. Attityden till behandling av cancersjukdomar skiljer sig påtagligt mellan öst och väst. En pre-congress session ägnades åt West vs. East där företrädare för Stanford, Boston och mestadels japaner presenterade resultat och diskuterade. Den amerikanska och i stort också europeiska inställningen är att behandling för malign sjukdom skall ha evidensbaserade överlevnadsfördelar för att accepteras alltså inte bara tumörreduktion. Här har NIH och FDA som jag ser det en nyckelroll med approval som gör att behandlingar inte kan införas på lös grund utan att den i efterhand kan jämföras med gold standard. Det driver ju också marknadsförande intresse att göra riktig vetenskap och inte bara lyfta fram lovande resultat. Asien och kanske särskilt Japan präglas av en aggressiv behandlingstradition där behandlingar bara behöver visa att man har tumörminskande/ fördröjande effekt för att accepteras. Detta leder till en aggressiv kirurgisk strategi med D2-D4 resektioner för primärtumörer och t ex flerseans leverresektioner för metastaser. Även på cytostatikasidan kommer idag en uppsjö av nya medel och gamla medel med ny indikation osv. Olika tumörbegränsande kirurgiska behandlingar introduceras också hela tiden (radiofrekvensablation, kryokirurgi mm). Inte lätt att hålla ordning på alla neoadjuvanta, adjuvanta och terapeutiska behandlingar. Min kvasianalys av skillnaderna mellan öst och väst är att den något annorlunda hållning till cancer som finns i ffa Japan (där diagnosen som jag förstått det hålls hemlig för den behandlade) gör att man hämmar en sund debatt om vad som kan göras mot vad som bör görasö Sammanfattningsvis gäller det nu mer än någonsin att hålla tungan i rätt mun när vi navigerar bland alla möjliga nya behandlingar för maligna sjukdom. Det är nödvändigt att vi har en kontinuerlig evidensbaserad debatt om vad som är gold standard och kanske även värdera vilka behandlingar som är rimliga ur synpunkten cost-benefit. Vi får dock lika lite missa att införa de behandlingar som visar stark evidens, ett exempel här är adjuvant cytostatika efter kirurgi för pancreascancer. 2. Den tekniska utvecklingen inom det minimalinvasiva fältet fortsätter och i rasande takt och för mig kändes det som att ett nytt kliv är på väg att tas. a) Augmented reality är det nya modeordet. Det handlar alltså om att förstärka verkligheten dvs perceptionen av anatomi, tumöutbredning mm. Bl a Ara Darzi och Jacques Marescaux gav imponerande exempel på hur preoperativ MR-us kunde integreras i det visuella fältet och ge en karta för kirurgen där det verkligen såg ut som att operera i Netters böcker. Artärer markerade röda, vener blå och tumören i valfri färg... Detta går att använda i vanlig laparoskopi såväl som robotkirurgi. Självklart är nästa steg i denna utveckling att förprogrammera kirurgiska robotar som själv navigerar i vävnaden enligt en i förväg uppgjord plan. En relevant fråga som ställdes var om det kommer att vara kirurger som opererar i denna nya era. Ingen kan svara säkert men ett är nog klart och det gäller att vi hänger med i utvecklingen och tar initiativ. Ordspråken: Stå på Dig, annars gör någon annan det..eller May the best (wo)man win.. tror jag kan passa. b) Beträffande laparoskopisk kirurgi för malign sjukdom är frågan om säkerheten helt klar. Det är åtminstone lika säkert att operera med laparoskopi som öppen op enligt COST, CLASSIC och COLOR-studierna som är gjorda på coloncancer. Antonio Lacys studie publicerad i Lancet väcker en mycket intressant fråga: Har vi överlevnadsvinster av att operera malign sjukdom med laparoskopi? Studien med 2-årsresultat som publicerades i Lancet antyder det och 5-årsresultaten är i samma linje. Detta öppnar som jag ser det för ett nytt intressant fält där vi som nästa utmaning har att visa om det finns biologiska fördela med minimalinvasiv op som slår igenom i överlevnad. Högintressant! Sammanfattningsvis ser vi teknisk möjligheter till alltmer raffinerade minimalinvasiva kirurgiska metoder med säkrare operationer, mindre trauma för patienten och möjligheten till effektivare behandling av maligna tumörer. Tveklöst kommer dessa att göra kirurgin bättre men låt oss dock ständigt utvärdera dessa metoder i kontrollerade studier och minnas att: Bra kirurger är bra kirurger oavsett vilka verktyg de har till hands, och tvärtomö Som sagt är informationsmassan otroligt stor och det är omöjligt att återge mer än ett axplock. Från min egen front kan sägas att obesitaskirurgin är på uppgång även i Asien även om den ännu företräds av ett mindre antal intresserade. Trots en nuvarande låg prevalens av morbid obesitas (0,2-0,3%) är det japaner som uppfyller op-kriterierna(!) Asiater har också en tendens att utveckla co-morbiditet (diabetes, hypertoni, dyslipidemi mm) än västerlänningar vilket gör behandling än viktigare. Spännande att se om obesitaskirurgin kan introduceras på ett evidensbaserat sätt, man har ett utmärkt utgångsläge. Avslutningsvis kan jag bara återigen göra reklam för Japan som resmål. Visserligen lite trångt men spännande, vänligt och en kultur med helt andra bottnar än vår egen. Torsten Olbers, Sahlgrenska, Göteborg

11 11 Föreningens styrelse Stig Ramel: ordförande, Stocholm Sven Bringman: sekreterare, Södertälje Johanna Österberg: kassör, Mora Gunnar Ahlberg: redaktör, Stockholm Torsten Olbers: ledamot, Göteborg Lars-Göran Larsson: ledamot, Örebro Ann-Cathrin Moberg: ledamot, Malmö Sekretariat Sven Bringman: Kirurgkliniken, Södertälje sjukhus Södertälje E-post:

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2009 Volym 14 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2009 Volym 14 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2009 Volym 14 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

Årsrapport SOReg 2010

Årsrapport SOReg 2010 SOReg Årsrapport 2010 1 Årsrapport SOReg 2010 Publicerad september 2011 Betoning på operationer 2010 byte av databas uppföljning komplikationer Rapporten kan laddas ner från www.ucr.uu.se/soreg och www.sfoak.se/rapporter.

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2012 Volym 17 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2012 Volym 17 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2012 Volym 17 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2007 Volym 12 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2007 Volym 12 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2007 Volym 12 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 5 nummer per år. ansvarig

Läs mer

NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI

NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI Expertgruppsrapport till uppdragsgivarna Socialstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting Svenska Läkarsällskapet 28 nov 2007. Uppdaterad och reviderad andra

Läs mer

SUF-Nytt. Internationell urologiundervisning Ny hemsida Studierektornätverk. Nr 1 2013 Svensk Urologisk Förening SUF. Ge kniven vidare. sid.

SUF-Nytt. Internationell urologiundervisning Ny hemsida Studierektornätverk. Nr 1 2013 Svensk Urologisk Förening SUF. Ge kniven vidare. sid. SUF-Nytt Nr 1 2013 Svensk Urologisk Förening SUF Ge kniven vidare sid. 13 Internationell urologiundervisning Ny hemsida Studierektornätverk JÖMÄRKT ÅKESSONS TRYC MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI SUF-Nytt Tidskrift

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 5 År 2013 Volym 18 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 5 År 2013 Volym 18 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 5 År 2013 Volym 18 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy

Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy - Patienters kostvanor sex månader postoperativt ULRIKA BRUNN Institutionen för kostvetenskap Box 560 Besöksadress:

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2005 Volym 10 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 4 nummer per år. ansvarig

Läs mer

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:65 Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation Pernilla Borglund Kronander

Läs mer

Innehåll. Den första i sitt slag. 25 Rekonstruktion av brosk. 4 En EULAR-kongress år 2002. 6 Ett naturligt val

Innehåll. Den första i sitt slag. 25 Rekonstruktion av brosk. 4 En EULAR-kongress år 2002. 6 Ett naturligt val Den första i sitt slag I din hand håller du den första rapporten från en reumatologisk forskarkongress av högsta kvalité som skrivits så att förhoppningsvis alla ska kunna läsa och ta till sig av innehållet.

Läs mer

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi Avdelningen för somatisk specialistvård Rapport Specialiserad obesitasbehandling Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi 2010-02-22 Arbetsgrupp

Läs mer

Alkoholproblem före & efter bariatrisk kirurgi

Alkoholproblem före & efter bariatrisk kirurgi Alkoholproblem före & efter bariatrisk kirurgi En litteraturöversikt FÖRFATTARE PROGRAM/KURS OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR Niclas Björnfot Fristående kurs, 15 högskolepoäng/ OM5250 VT 2014 15 högskolepoäng

Läs mer

Viktreducering med lågkalorikost i grupp

Viktreducering med lågkalorikost i grupp Viktreducering med lågkalorikost i grupp En kvalitativ studie av patienternas upplevelse av att ha deltagit i gruppverksamhet i primärvården FoU-centrum Primärvården och Folktandvården Skaraborg Författare:

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

HUR PÅVERKAS LIVS- KVALITETEN AV EN MAGSÄCKOPERATION I VIKTMINSKNINGSSYFTE?

HUR PÅVERKAS LIVS- KVALITETEN AV EN MAGSÄCKOPERATION I VIKTMINSKNINGSSYFTE? Hälsa och samhälle HUR PÅVERKAS LIVS- KVALITETEN AV EN MAGSÄCKOPERATION I VIKTMINSKNINGSSYFTE? EN LITTERATURSTUDIE MIKAEL CARLSSON CAMILLA HOLMKVIST Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 61-90 p Hälsa

Läs mer

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Distriktsläkaren Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Ledare Läkaren är ledaren Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2008 Volym 13 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

5. Behandling av fetma hos barn och ungdomar

5. Behandling av fetma hos barn och ungdomar 5. Behandling av fetma hos barn och ungdomar Sammanfattning Tjugo studier återfanns som uppfyllde minimikriterierna avseende behandling med kost, motion och beteendemodifikation. Inga studier rörande övriga

Läs mer

Tema Barnkirurgi. nr.1/2014

Tema Barnkirurgi. nr.1/2014 nr.1/2014 Tema Barnkirurgi Intervju: Kenneth Palmér om framstegen inom ECMO Genetisk bakgrund till missbildningar Svar Direkt: Hur mycket barnkirurgi bör varje barnläkare klara själv? Barnläkaren Tidningen

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2011 Volym 16 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2011 Volym 16 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2011 Volym 16 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk

Läs mer

D-uppsats i Omvårdnad

D-uppsats i Omvårdnad D-uppsats i Omvårdnad Patienters upplevelse av överskottshud efter laparaskopisk Gastric Bypass FÖRFATTARE Christina Biörserud FRISTÅENDE KURS OMFATTNING Omvårdnad självständigt arbete II VEA 010 VT 2007

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 5 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 5 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 5 År 2010 Volym 15 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

Informationsblad från ProLiv Väst Nr 75 November 2013 Årg 19. ProLiv Väst. Basargatan 6 411 17 Göteborg. Kontakttelefon: 0302-46768

Informationsblad från ProLiv Väst Nr 75 November 2013 Årg 19. ProLiv Väst. Basargatan 6 411 17 Göteborg. Kontakttelefon: 0302-46768 PROLIVNYTT Informationsblad från ProLiv Väst Nr 75 November 2013 Årg 19 ProLiv Väst Basargatan 6 411 17 Göteborg Kontakttelefon: 0302-46768 E-post: Info@proliv.com JUB I LEUM Hemsida: www.proliv.com Plusgironummer:

Läs mer

Bukplastik och liknande operationer

Bukplastik och liknande operationer Nationella Medicinska Indikationer Bukplastik och liknande operationer Rapport från expertgruppen för plastikkirurgi Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00

Läs mer

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning FORSKNING STATUS S Hjärtdoktorn som får patienterna att springa 2014 många myter kring icd vid livets slut Hon forskar på brustna hjärtan ny vårdform gav hjärtsviktssjuka

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer