Folkbibliotekens framtida roll i det livlånga flexibla lärandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkbibliotekens framtida roll i det livlånga flexibla lärandet"

Transkript

1 Folkbiblioteken föddes och växte fram som en del av folkbildningen. Den traditionella bibliotekarierollen utmanas nu på en lång rad svenska bibliotek av vad man kallar bibliotek 2.0 Här finns en ny radikalitet som signalerar att det nu är dags att ge användaren mycket större utrymme än tidigare att i praktiken vara med och forma biblioteksverksamheten, på lika villkor. Åke Nygren visar i denna artikel hur denna rörelse manifesterar sig på Stockholms stadsbibliotek och funderar även kring hur biblioteken i framtiden i större utsträckning, i samarbete med studieförbund och folkhögskolor, kan stödja ett informellt och ickeformellt flexibelt lärande för vuxna. Folkbibliotekens framtida roll i det livlånga flexibla lärandet Åke Nygren Jag vill här dela med mig av några erfarenheter som jag samlat på mig efter att under några år ha arbetat med framförallt icke-formellt och informellt lärande för vuxna i den svenska folkbiblioteksvärlden. Jag gör inte anspråk på att kunna ge en heltäckande bild - för detta krävs längre och mer omfattande erfarenhet än den jag besitter - utan jag utgår främst ifrån de områden och projekt som jag själv varit, och är, delaktig i. Med detta material som utgångspunkt skissar jag på en tänkbar händelseutveckling vad beträffar folkbibliotekens framtida roll i vuxnas flexibla lärande. Från centrum till periferi Michael Casey, skaparen av begreppet Bibliotek 2.0, menar att biblioteken ständigt måste vara beredda på förändring, att vi kontinuerligt bör ompröva våra roller i takt med teknikens utveckling och människors nya kommunikationsmönster, allt med sikte på att ständigt anpassa verksamheten efter användarnas behov. Användarna först, alltså. Frågan är bara om biblioteken alltid levt som man lärt. Har det inte mellan varven smugit sig in ett hierarkiskt drag, ett slags besserwisser-mentalitet, i den förment goda tanken om folkbildning? Termen Bibliotek 2.0 hämtar sin inspiration ifrån Web 2.0, d.v.s. den nya sociala webben och dess breda flora av användarvänliga kollaborativa webbtjänster. Trots den uppenbara tekniska analogin är Bibliotek 2.0 dock något djupare än så. Det är egentligen inte själva verktygen i sig som är kärnan i begreppet, utan snarare allt det som dessa nya verktyg möjliggör: delaktighet, samarbete, utbyte/delande av åsikter, tankar och idéer, på lika villkor, i sociala nätverk. I grunden är detta förstås inget nytt för vare sig den amerikanska eller den svenska biblioteksvärlden: särskilt folkbiblioteken har alltid burits upp av ideal om delaktighet, likaberättigande och demokrati. Frågan är bara om biblioteken alltid levt som man lärt. Har det inte mellan varven smugit sig in ett hierarkiskt drag, ett slags besserwissermentalitet, i den förment goda tanken om folkbildning? I bibliotek 2.0 finns en ny radikalitet som signalerar att nu är det dags att ge användaren mycket större utrymme än tidigare att i praktiken vara med och forma biblioteksverksamheten, på lika villkor. En tydlig utmaning för den traditionella bibliotekarierollen, alltså. En roll som hittills utgått ifrån premissen att informations- och kunskapsproduktionen främst utgår ifrån bibli-

2 oteken och bibliotekarierna, och att användarna är passiva mottagare av bibliotekens tjänster. I bibliotek 2.0 däremot förväntas användarna istället vara aktiva aktörer, medproducenter, som tillsammans med bibliotekens personal bjuds in att vara medskapare av bibliotekens innehåll. Inspirationen kommer här i hög grad från författare som Chris Anderson (The Long Tail) och James Surowiecki (Wisdom of Crowds). En annan uppenbar skillnad från förr är att bibliotekens verksamhetsfält nu även inbegriper det globala Internet. Vi ser här ett fundamentalt perspektivskifte: om de fysiska biblioteken hittills av tradition varit naturliga startpunkter för informationshämtning och kunskapsbildning är nu istället Internet det globala bibliotek i vilket alltfler människor startar sitt kunskapssökande. De fysiska bibliotekens roll som mittpunkt i det livslånga lärandet avmattas steg för steg. I framtiden kommer biblioteken att inneha en alltmer I framtiden kommer biblioteken att inneha en alltmer perifer roll i kunskapsbildningen om inte vi i biblioteksvärlden byter perspektiv och accepterar att just Internet världens i särklass största bibliotek idag är den naturliga startpunkten perifer roll i kunskapsbildningen om inte vi i biblioteksvärlden byter perspektiv och accepterar att just Internet världens i särklass största bibliotek idag är den naturliga startpunkten, och dessutom inser att de fysiska biblioteken i framtiden kommer att roller som i hög grad förhåller sig dynamiskt till den sociala webbens utveckling. Lite provokativt kan man säga att vi biblioteksmedarbetare som också är digitala invandrare - d.v.s. vi som är över 30 och har flyttat in på Internet i vuxen ålder - vi har betraktat Internet som ett slags kompletterande samlingar till de fysiska bibliotekens bestånd. De fysiska biblioteken i centrum, och Internet som en utvidgning, alltså. De digitala infödingarnas däremot (dvs. de under 30 som vuxit upp med Internet sedan barnsben) skulle kunna sägas ha ett perspektiv som innebär att bibliotekens fysiska böcker skulle kunna beskrivas som varande inget annat än utskrifter av digitalt innehåll. I takt med att allt fler böcker digitaliseras och görs tillgängliga via Internet kommer troligen bibliotekens fysiska bestånd att upplevas just så: som pappersutskrifter av digitalt lagrad information. Internet blir därmed den primära källan för informationsåtervinning, medan de fysiska bibliotekens samlingar konsulteras när det eftersökta innehållet inte råkar finnas tillgängligt i digital form, eller när man inte är nöjd med läsupplevelsen som befintliga digitala läsverktyg erbjuder. Från periferi till centrum I takt med den accelererande digitaliseringen kommer betydligt mer läsvänliga och lättanvända läsverktyg att utvecklas vilket leder till att behovet av öppna fysiska boksamlingar drastiskt kommer att minska. Samtidigt kommer paradoxalt nog biblioteken som fysiska platser att få en allt viktigare roll i människors livslånga flexibla lärande. Detta beror dock i hög grad på huruvida vi biblioteksmedarbetare på allvar släpper in Internet och dess virtuella läsgemenskaper i folkbiblioteken. Vad innnebär detta? Jo, att vi i biblioteken har anledning att fundera över vilka krav framtidens användare kommer att ställa på den fysiska biblioteksmiljön. Och på vilket sätt detta kan relateras till nya sociala rörelsemönster på webben. Redan idag ser vi företeelser på nätet som pekar ut riktningen: Bokcirklar.se Bokcirklar är ett försök att ge den traditionella studiecirkeln nytt liv genom att erbjuda vem som helst möjligheten att starta och/eller delta i virtuella läsecirklar på Internet. Tjänsten

3 modereras av en bibliotekarie och bidrar därmed till att förändra den traditionella bibliotekarierollen. Tanken är att de nätgemenskaper som tjänsten genererar ska kunna ta sig fysiska uttryck, t.ex. genom bokträffar i folkbibliotekens fysiska lokaler. Bokcirklar.se är ett tydligt exempel på hur en virtuell gemenskapsbildning kan stimulera till interaktion även i det fysiska rummet. Intressant är också att bibliotekarien här är en tydlig aktör utanför det fysiska biblioteket, något som vi med stor säkerhet kommer att få se mer av i framtiden. Vad är detta om inte uppsökande verksamhet i modern tappning? Bokhora.se Bloggen Bokhora.se är enligt grundarnas egen utsago Sveriges mest besökta litterära sajt. De fem unga kvinnor som modererar sajten vill kanalisera och uppmuntra passionen för läsning: Bokhora.se är en site där fem litteraturälskande kvinnor skriver om böcker, tidningar och andra texter de läser, samt om boklådor, aktuella litteraturdebatter och allt annat som har att göra med deras största intresse: att läsa världen. Bokhora främjar det gränslösa läsandet. Vårt mål är att skapa en plattform för den förbehållslösa textdiskussionen. Vi är oberoende av allt utom det skrivna ordet. Förutom själva bloggandet arrangerar Bokhora.se även s.k. Bok-kollo, fysiska evenemang som erbjuder läsning i grupp i trivsamma former. I likhet med Bokcirklar.se återspeglas här den virtuella nätgemenskapen i den fysiska världen. Bokcirklar.se och Bokhora.se två fria läsgemenskaper. Hur kommer biblioteken in i bilden? Ja, det beror förstås helt och hållet på oss biblioteksmedarbetare och på hur vi ser på de nätbaserade läsgemenskaperna. Ser vi dem som något som befinner sig utanför bibliotekens verksamhetsområde eller vill vi vidga vår traditionella biblioteksdefinition och börja se läsgemenskaperna utanför bibliotekens fysiska väggar som angelägna platser för oss att verka i? Om vi anser att bibliotekarierna har en viktig roll i människors livslånga flexibla lärande så är svaret naturligtvis ja. LiteraTour in Library 2.0 LiteraTour in Library 2.0 är ett tvåårigt Grundtvig-projekt inom EU:s program för livslångt lärande. Bibliotek och språkskolor från fem europeiska länder samverkar för att stimulera interkulturell kommunikation via litteraturläsning på olika språk, och i olika kontexter.

4 Litterära språkcaféer arrangeras, dels på folkbibliotek och på språkskolor, dels på webben: i projektets egen community (http://literatour.ning.com) samt i den virtuella 3D-världen Second life. I dagarna arrangerar den svenska delen av projektet, i samarbete med Second House of Sweden (Sveriges virtuella ambassad i Second life) ett större evenemang i samband med Världsbokdagen 23 april. På vissa stockholmsbibliotek erbjuds besökarna att delta i det virtuella evenemanget via storbildsskärm. På detta sätt bryggas det virtuella biblioteket samman med det fysiska. Det virtuella biblioteket är därmed med att forma och gestalta fysisk biblioteksverksamhet. På detta sätt stimuleras även bibliotekens roll som aktör inom det icke-formella och informella flexibla livslånga lärandet. Från institution till person En tydlig tendens i vår tid är att varumärket bibliotek i större utsträckning än tidigare rör sig från institution till person. Bibliotekets anonymitet bryts bl.a. tack vare virtuella referenstjänster som Fråga biblioteket där det, namnet till trots, är bibliotekariekompetensen, inte biblioteket som institution som är i centrum. Personifierade tjänster tycks vara vad som som väntar i framtiden: chattservice via t.ex. MSN där bibliotekarien kan bli en i användarens kontaktlista och därmed ständigt finnas nära till hands att fråga till råds när hjälp eftersöks. På detta sätt kan starkare sociala band knytas mellan bibliotekarie och användare. Bibliotekariekompetensen och annan biblioteksrelaterad kompetens kommer troligen att börja synliggöras i virtuella kompetenskluster vilket leder till en mycket snabbare och mer träffsäker matchning mellan efterfrågan och kompetens än vad biblioteken idag kan erbjuda. En virtuell referensfråga kan då behandlas på ett mycket mer professionellt och personifierat sätt, något som kommer att kunna ha ett avgörande värde som stöd för människors kunskapssökande, inte minst vad gäller validering av information på Internet. En omistlig del i det livslånga lärandet kommer i framtiden att bestå i huruvida det finns stöd tillhands från informationskompetent håll., dvs. huruvida man hittar någon som har förmågan att sålla agnarna från vetet på webben och kunna avgöra vad som är sant och falskt, pålitligt eller opålitligt. I denna process kommer informationskompetenta bibliotekarier och andra biblioteksmedarbetare att ha en nyckelroll. Från låntagare till deltagare - biblioteket som community Med Stockholms stadsbiblioteks nya webbplats Biblioteket.se vill man ta ett tydligt steg bortom den gamla trista bibliotekswebben som i princip bara fyllde två enkla funktioner: som anslagstavla och som katalog. Nu introducerar man tanken att bibliotekswebben ska fungera som en community, en nätbaserad gemenskap där låntagarna blir aktiva deltagare i biblioteksverksamheten. Redan idag Nu introducerar man tanken att bibliotekswebben ska fungera som en community, en nätbaserad gemenskap där låntagarna blir aktiva deltagare i biblioteksverksamheten kan användarna tagga och recensera medier samt tycka till i största allmänhet. Planer finns på att införa möjligheten att starta läsecirklar liknande ovan nämnda Bokcirklar.se, delta i öppna chattar plus mycket annat som känns igen ifrån den sociala webben i stort.

5 På Biblioteket.se ska användarna kunna söka medier och på ett personifierat sätt hitta information om fysiska aktiviteter i de olika biblioteken. Sajten ska fungera som en indragare till de fysiska biblioteken och inte minst vara en marknadsföringsplats för biblioteksmedarbetarnas mångskiftande kompetenser. Transparens är ledordet. Information om bibliotekens lärmiljöer och aktiviteter relaterade till dessa ska här finnas lättillgängligt för gemene man. En beta-version av sajten har varit i bruk under ett år, nyligen släpptes den i skarpt läge och den 23 april, på Världsbokdagen, kommer den att officiellt lanseras. Från information till konversation Biblioteken är i framtiden inte bara fysiska och virtuella platser för utlån av fysiska och digitala böcker. De är inte heller enbart platser för läsning. De kommer i hög grad att vara platser där läsningens positiva konsekvenser kanaliseras. Med andra ord: man kommer att lyfta fram biblioteket som en arena för konversation. En central idé i diskussionerna kring Bibliotek 2.0 är att biblioteken aktivt ska ge utrymme till fria och kreativa konversationer (Lankes). Detta kan ske på många sätt, både i det fysiska och i det virtuella rummet. Ett exempel på en verksamhet som försöker uppmuntra nya spännande konversationer i syfte att främja språkinlärning och interkulturell kommunikation är språkcaféerna i Stockholms stadsbibliotek. I biblioteken i Kista, Skarpnäck, Farsta, Östermalm och Brommaplan bjuder man in till Om biblioteken visar sig vara lyhörda för, och positivt inställda till, de nätbaserade lärgemenskaperna, kan folkbiblioteken komma att spela en ny och viktig roll som möjliggörare för människor i lärande. informella caféträffar där konversationerna kan flöda fritt. De svenskspråkiga träffarna sker ofta i samarbete med SFI, men på flera håll anordnas även språkcaféer på andra språk, t.ex. engelska, arabiska, kurdiska, spanska. Idén är att stimulera till språkutbyte på lika villkor. En bakomliggande tanke med språkcaféerna har även varit att göra en insats för att bryta de digitala klyftorna. I Kista bibliotek/lärcenter används interaktiv skrivtavla (Smartboard) i språkcaféverksamheten som ett sätt att på ett lekfullt sätt locka till datoranvändning. Nyligen knöts även verksamheten delvis ihop med LiteraTour-projektet (se ovan) där litterära språkcaféer arrangeras i Second life. Tanken är att på detta sätt ge gemene man möjlighet att i lekfulla former träna språk, träffa nya människor och bekanta sig med ny teknik. I framtiden är det troligt att vi kommer att kunna se en tillströmning på biblioteken av språkintresserade användare som bildat nätbaserade lärgemenskaper och som är på jakt efter lämpliga lokaler att träffas. Om denna efterfrågan ska kunna mötas krävs förstås en ökad beredskap från biblioteken rörande de sociala aktiviteterna på Internet. Om biblioteken visar sig vara lyhörda för, och positivt inställda till, de nätbaserade lärgemenskaperna, kan folkbiblioteken komma att spela en ny och viktig roll som möjliggörare för människor i lärande. Här är några exempel på nätbaserade lärgemenskaper som i framtiden skulle kunna knytas samman med t.ex. språkcaféer på bibliotek:

6 - Languagekompis - Språkdejting - Palabea.net På Bildanätverk.se finns en karta som visar exempel på ställen i Sverige där språkcaféer anordnas. Från formellt till icke-formellt/ informellt lärande Frågan om vuxnas lärande har i folkbiblioteken under de senaste decennierna i hög grad kommit att centreras kring i vilken utsträckning biblioteken tillhandahåller service för vuxna som befinner sig i formellt lärande: universitet, högskola, komvux, Sfi osv. Det icke-formella och informella lärandet, däremot, har inte i lika stor utsträckning befunnits sig i debattens mittpunkt. En fråga som t.ex. ofta fått en undanskymd plats är den om skönlitteraturens roll i det livslånga lärandet. I skapandet av lärmiljöer på Sveriges bibliotek har det funnits en tendens att överföra resonemang och riktlinjer ifrån glesbygdens lärcentra där distansstuderande universitets- och högskolestuderande är främsta målgrupp. Bibliotekens medarbetare har därför inte sällan kommit att betraktat satsningarna på folkbibliotekens lärmiljöer som något importerat utifrån och har därmed blivit en service som har haft svårt att tillförskansa sig rollen som självklar del i folkbibliotekens kärnverksamhet. För att råda bot på detta har Bildanätverk skapats, ett kulturrådsfinansierat projekt med Regionbibliotek Stockholm som projektägare. Som ett komplement till Nitus med dess fokus på formell distansundervisning via lärcentra i glesbygd vill Bildanätverk lyfta fram det ickeformella och informella lärandet i folkbibliotek i Sveriges större städer. Nätverket vill prioritera frågor som berör exkluderade grupper i förortsmiljö. Det handlar här om klyftor av olika slag: framförallt digitala, demokratiska och språkliga. I Kista/Rinkeby utvecklas språkcaféer, i Malmö uppmärksammas demokratifrågan samt i Norrköping/Linköping är främst digitala klyftor i fokus. Genomgående i alla delprojekt i Bildanätverk är målsättningen att motverka social exkludering. Genom olika satsningar inom det icke-formella och informella lärandet är ambitionen att stärka framförallt förortsbibliotekens roller som brobyggare. En central målsättning med Bildanätverk är att dokumentera pågående lärmiljöprojekt, sprida resultat samt inspirera till nytänkande inom lärmiljöområdet på folkbibliotek över hela landet. För detta ändamål har en nätbaserad kollaborativ lärgemenskap skapats: Bildanätverk.se. Här kan studiebibliotekarier, biblioteksassistenter, projektledare, studie- och yrkesvägledare, IT-pedagoger, pedagoger och andra intresserade dela kunskap, erfarenheter och idéer med varandra. Diskussionerna har i dagsläget ännu inte riktigt kommit igång men innan projektet formella del är över, mars 2009, är förhoppningen att communityn ska vara en självklar plats för erfarenhetsoch idédelning inom lärmiljöområdet för medar betare i svenska folkbibliotek. Den nätbaserade kommunikationen i Bildanätverk sker även via lärplattformen WiZiQ, ett helt webbaserat videokonferenssystem som på ett nytt och spännande sätt gör det möjligt för i stort sett alla folkbibliotek att på ett enkelt och billigt sätt komma igång med videokonferens. De två stora videokonferenssystemen I Sverige, Marratech och Adobe Connect, har visat sig vara mindre lämpade för folkbibliotek med knappa ekonomiska resurser. WiZiQ är till skillnad från dessa plattformar helt gratis och kräver dessutom ingen nedladdning av programvara, vilket ger nya spännande möjligheter för bibliotek som hittills hindrats att använda lärplattformar med videokonferens p.g.a. hårda IT-restriktioner i kommunerna.

7 Learning saker En stor utmaning för folkbiblioteken är frågan om digitala klyftor. Trots att Sverige är världsledande vad gäller datoranvändning är det fortfarande en stor andel av befolkningen som sällan eller aldrig använder datorer, än mindre Internet. Det finns en klyfta mellan de som har och de som inte har och mellan de som kan och de som inte kan. Denna klyfta skär igenom alla delar av samhället, även folkbiblioteken. Många medarbetare på folkbiblioteken idag känner att de inte hänger med i den tekniska utveckling. Kraven på IKT-kompetens ökar men man upplever en brist vad gäller utrustning, tid och fortbildningsinsatser. De IKT-kunskaper som flertalet besitter begränsar sig dessutom till traditionella programvaror som t.ex. Officepaketet och de allmänna internetkunskaperna är ofta mycket bristfälliga. Många biblioteksmedarbetare har inte ens en egen dator i hemmet. För att möta detta enorma behov av fortbildning krävs nytänkande. Den traditionella formen av fortbildning att gå på kurs känns numera en aning förlegad. Traditionella kursupplägg har ofta ett formellt och hierarkiskt upplägg med en tydlig uppdelning mellan lärare och elev vilket kan få negativa konsekvenser på motivationen och därmed inlärningen. De är inte tillräckligt kollaborativa. Kurserna är dessutom ofta dyra och tidskrävande vilket leder till att enbart ett fåtal medarbetare kan delta. Det är helt enkelt, upplever många, en resurskrävande och ineffektiv modell för fortbildning i ett alltmer stressat och ekonomiskt trängt folkbibliotekssverige. Det nätbaserade flexibla lärandet som ett sätt att höja personalens kompetensnivåer har börjat göra insteg i de svenska folkbiblioteken mycket tack vare den framgångsrika projektidén 23 saker. Det är en idé som i mångt och mycket kommit att förkroppsliga det nya nätbaserade kollaborativa lärandet i folkbibliotekssammanhang: Learning saker är en projektidé som möter behovet av effektiv fortbildning om den sociala webben, web 2.0. Konceptet lanserades ursprungligen av Helene Blowers, då medarbetare på Public Library of Charlotte Mecklenburg County i North Carolina, USA. Hon menar att webben idag är allas angelägenhet inte bara IT-avdelningarnas domän - och att en allmän kännedom om och erfarenhet av web 2.0-tjänster bör vara en självklar del av alla biblioteksmedarbetares kärnkompetens. Helene Blowers lät sig inspireras av webbtjänsten 43 Things, en nätbaserad community där medlemmarna i grupp stöttar varandra att genomföra individuellt formulerade livsmål. 23 saker är ett slags motsvarighet till denna tjänst, men med siktet inriktat på just webb 2.0-tjänster, och med biblioteksmedarbetare som målgrupp. Hur genomför man då en framgångsrik fortbildning bland inte sällan teknikskeptiska biblioteksmedarbetare? Jo, genom learning by doing, och learning by playing kombinerat med belöningar i form av t.ex. mp3-spelare och laptops. Tekniken ska erfaras praktiskt, det ska vara roligt och det ska löna sig att kompetensutveckla sig. Traditionell personalutbildning, menar Helene Blowers, är ofta tråkig och leder inte nödvändigtvis till lärande. Därför bör de praktiska momenten lyftas fram i personalutbildningen. Istället för att bara prata om webbtjänster ska istället personalen lära sig att verkligen använda webbtjänsterna själva. Learning 2.0 i Helene Blowers tappning handlar om en lekfull utmaning bestående av 23 konkreta web 2.0-relaterade ting som personalen får till uppgift att genomföra på egen hand och fortlöpande dokumentera på sin egen blogg. Det kan handla om t.ex. att ladda upp bilder till Flickr, använda RSS-feeder eller att spara och tagga upp bokmärken online på den sociala bok-

8 märkestjänsten Del.icio.us. Genom att personalen uppmanas att dokumentera sina framsteg på en egen blogg kan en kollaborativt lärande stimuleras, under förutsättning att deltagarna inspireras att aktivt använda bloggarnas kommentarfunktioner som forum för levande diskussioner. Idag bedrivs 23saker-projekt på en mängd olika bibliotek världen över. I Sverige var Malmö stadsbibliotek först ut, därefter Stockholms stadsbibliotek, Karolinska institutets bibliotek och Göteborgs stadsbibliotek. Nyligen lanserade nästan alla Stockholms kommuner ett gemensamt 23saker-projekt, samordnat via Regionbibliotek Stockholm. I många fall kombineras den virtuella interaktionen med fysiska workshops. I Kista bibliotek t.ex. arrangeras varje vecka inspirationsfrukostar där personalen tillsammans kan träna, ställa frågor och inspirera varandra. Mycket tyder på att den här typen av icke-formellt, nätbaserat kollaborativt och flexibelt lärande i nätgemenskaper, kombinerat med fysiska träffar, har kommit för att stanna i den svenska biblioteksvärlden. Fördelarna är många: man kan delta i sin egen takt, man lär sig ett nytt kollaborativt sätt att lära, det ger nya värdefulla insikter om de yngres mediala verklighet, samt sist men inte minst: det är roligt! Slutord Folkbiblioteken kan i samverkan med studieförbund, folkhögskolor och andra intresserade aktörer - utvecklas till noder för framtidens icke-formella och informella lärande. Även om den formella distansundervisningen med dess renodlade e-learningmodell även i framtiden kommer att vara ett förekommande inslag i vissa bibliotek så tror jag att det främst är inom det blandade (blended learning) och icke-formella lärandet som vi kommer att kunna se folkbibliotekens styrka. Biblioteken har ett oerhört starkt varumärke, enligt färska undersökningar är biblioteken den offentliga verksamhet som allmänheten känner allra störst tilltro till. Detta starka förtroendekapital kan omsättas i meningsfull verksamhet som syftar till att stärka människors egenkraft, människors egen inneboende kreativa potential. Två av framtidens största utmaningar - att höja kunskapsnivåerna inom IKT och språk - kommer att i biblioteken finna lämpliga miljöer för informellt och icke-formellt kunskapsutbyte, på lika villkor människor emellan. Folkbibliotekens roll som neutral aktör i en offentlig miljö som I övrigt domineras av myndighetsutövning, kan vara en möjliggörande faktor som inspirerar individer att på nya och icke-konventionella sätt inhämta ny kunskap inom IKT och språk. Folkbiblioteken kan bli nyskapande arenor där de fysiska lärmiljöerna möter de virtuella, och då talar vi inte enbart om tjänster och verksamheter där biblioteken står som formell avsändare, utan om alla möjliga typer av virtuella gemenskaper som i biblioteken kommer att finna sin fysiska form. I takt med att biblioteken öppnar upp sina lokaler för nätbaserade gemenskaper kommer vi att se exempel på just den medskaparkultur som Bibliotek 2.0-visionen efterlyser. Litteratur: Michael Casey: Library 2.0 David Lankes: Library as conversation Folkbiblioteken kan i samverkan med studieförbund, folkhögskolor och andra intresserade aktörer - utvecklas till noder för framtidens icke-formella och informella lärande

9 Chris Anderson: The Long Tail James Surowiecki: Wisdom of Crowds Länkar: Info om mig: Min blogg: Bokcirklar.se: Bokhora.se: Stockholms stadsbiblioteks nya webbplats: Fråga biblioteket: Bildanätverk: LiteraTour in Library 2.0: 43 Things: Learning 2.0/ 23 Things: 23 saker I Stockholms stadsbiblioek: 23 saker i Stockholms län: Languagekompis: Språkdejting: Palabea: Språkcaféer i Sverige: WiZiQ: Adobe Connect: Marratech: Regionbibliotek Stockholm:

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur Bibliotek 2.0 påverkar folkbibliotek och bibliotekarier

Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur Bibliotek 2.0 påverkar folkbibliotek och bibliotekarier MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2010:19 ISSN 1654-0247 Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI ABC I KOLLABORATIV EKONOMI En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC i kollaborativ ekonomi 1 Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Redaktör Erika Augustinsson Redaktion och texter Erika

Läs mer

Innehåll. Foto omslag:lennart Lundwall

Innehåll. Foto omslag:lennart Lundwall Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning och förslag... 4 Bibliotekens besökare... 6 Bibliotek och integration... 9 Digital delaktighet... 12 Digitala klyftor i Östergötland... 14 Användarundersökning på

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Nätbaserat lärande i Försvarsmakten

Nätbaserat lärande i Försvarsmakten Henric Bagerius Nätbaserat lärande i Försvarsmakten Försvarsmaktens ledarskapsoch pedagogikenhet (FMLOPE) Henric Bagerius Nätbaserat lärande i Försvarsmakten Försvarsmaktens ledarskapsoch pedagogikenhet

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Framtidens lärande. En framsynt spaning på kommande trender i utbildningsvärlden NATIONELLT CENTRUM FÖR FLEXIBELT LÄRANDE CFL 2008

Framtidens lärande. En framsynt spaning på kommande trender i utbildningsvärlden NATIONELLT CENTRUM FÖR FLEXIBELT LÄRANDE CFL 2008 Framtidens lärande En framsynt spaning på kommande trender i utbildningsvärlden CFL 2008 NATIONELLT CENTRUM FÖR FLEXIBELT LÄRANDE I den här artikeln vill vi peka på ett antal trender som vi tror är viktiga

Läs mer

att bygga kunskap på distans framsteget 19

att bygga kunskap på distans framsteget 19 att bygga kunskap på distans framsteget 19 Innehåll 2 förord 4 distansutbildningar 10 småbarnsföräldrar 14 borås ny lånedisk 16 göteborgs stadsbibliotek unga vuxna och nätet 19 ewa wahlgren framtidens

Läs mer

Minoritetsspråk i sociala medier En överblick över offentliga institutioners språkval. Anna Antonsson Språkrådet

Minoritetsspråk i sociala medier En överblick över offentliga institutioners språkval. Anna Antonsson Språkrådet Minoritetsspråk i sociala medier En överblick över offentliga institutioners språkval Anna Antonsson Språkrådet 1 Kapitel 1. Överblick över språkval i sociala medier... 4 Sammanfattning... 4 Syfte och

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Stadsbiblioteket Malmö

Stadsbiblioteket Malmö Stadsbiblioteket Malmö Strategiuppdatering 2012 2016 Datum: Ansvarig: Enhet: Förvaltning: 2012-03-07 Elsebeth Tank Stadsbiblioteket Kulturförvaltningen Foto: Lotte Lekholm 1 Innehållsförteckning Stadsbiblioteket

Läs mer

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Akademin för hälsa, vård och välfärd Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Rapport från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt Lena Stangvik 2014-11-29 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Intervju med Ingemar Svensson

Intervju med Ingemar Svensson 1 Intervju med Ingemar Svensson Ingemar Svensson, född 1946 i Lund. Hur kommer det sig att du hamnade i Katrineholm? Ja, det är väl en lång historia, det är det. Ja, egentligen hamnade jag först i Göteborg.

Läs mer

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer!

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Nummer 3 4 2010 I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Ordföranden har ordet Ett bra distansutbildningsår Ordförande: Ulf Sandström

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Bibliotek i rörelse Ebba Brasch Emilia Brandt Emily Castro Elina Carle Joakim Ohlsson Mats Dustin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

länk klick hurra internettjänster på folkbibliotek och i skolan framsteget 4

länk klick hurra internettjänster på folkbibliotek och i skolan framsteget 4 länk klick hurra internettjänster på folkbibliotek och i skolan framsteget 4 luleå till havs karlstad till havs göteborg växjö innehåll 2 Bengt Källgren: nättjänster content bibliotek: en framgångsrik

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt Folkbildningsnätet, Folkbildningsvärldens gemensamma mötesplats på nätet, lanserades1996. Och nätet påminner mycket om andra 10-åringar, som med pigga ögon och nyfiket sinne undersöker omvärlden på sin

Läs mer

Konsten att synliggöra bibliotek ett halländskt projekt 2009-2010

Konsten att synliggöra bibliotek ett halländskt projekt 2009-2010 Konsten att synliggöra bibliotek ett halländskt projekt 2009-2010 Texten är skriven av Anette Eliasson och Eiler Jansson, Regionbibliotek Halland. Linda Tillander, Regionbibliotek Halland, har skrivit

Läs mer