ARSREDOVISNING. for. BrfGeten 30. Styrelsen far harmed avliimna arsredovisning for riikenskapsaret Sida.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARSREDOVISNING. for. BrfGeten 30. Styrelsen far harmed avliimna arsredovisning for riikenskapsaret 2006-01-01-2006-12-31. Sida."

Transkript

1 ARSREDOVISNING for BrfGeten 30 Org.nr Styrelsen far harmed avliimna arsredovisning for riikenskapsaret Inneh8U Sida - forvaltningsberattelse 2 - resultatrakning 5 - balansrakning 6 - stallda sakerheter och ansvarsforbindelser 7 - kassaflodesanalys 8 - tillaggsupplysningar 9 - underskrifter 12

2 Brf Geten 30 Org.nr FO R VALTN! NGSBE RATT EL SE iyrelscn far harmed avlamna arsredovisning for rakenskapsaret Styrelse Styrelse Till och med Fran och med Mandattid tom fcireningsstamma Lars Vikner, ordfcirande Lars Vilrner, ordforande 2007 Anders Blomqvist, vice ordfcirande Anders Blomqvist, vice ordfcirande 2008 Patrik Holmsten, kassor Patrik Holmsten, kassor 2007 Margareta Backskog, selcreterare Margareta Bikksog, selcreterare 2008 Alee Lowgren Alee Lowgren 2007 Jan Rundelius Magnus Lepik 2008 Suppleanter: Suppleanter: Anna Mohr Niklas Castegren 2007 Magnus Lepik Britt Dahlgren 2007 Revisorer: Revisorer: Jerzy Kawa Jerzy Kawa 2007 Petra Scharin, extern revisor, Therese Brandt, extern revisor 2007 Ernst & Young Ernst & Young Revisorssuppleant: Revisorssuppleant: Tony Aperia Jesper Olsson 2007 Valberedning: Valberedning: Mia Adolphson, sarnrnankallande Mia Adolphson, sammankallande 2007 Britt Dahlgren Agneta Pauli 2007 Agneta Pauli Mattias Kjessler 2007 Med]emmar / hyresgaster och garage Antal medlemmar i fcireningen vid arets slut var 42. Fyra lagenheter har under aret bytt agare. En lagenhet ar under fcirsaljning vid arsskiftet. Fern lagenheter kvarstar som hyresratter. Dessutom har fcireningen tre lokaler som hyrs ut. I fastigheten fljuls ett garage med 27 platser for bil och 1 plats fcir MC. Endast MCplatsen iir uthyrd till extern boende. Styre]sesammantraden Styrelsen har under aret haft 12 protokollfcirda sammantraden. Informationsmoten Styrelsen har under aret anordnat ett informationsmote for medlemmar i samband med foreningsstiimmao. Foreningsstamman Foreningsstiimman holls den 19 april 2006 i Stefanssaten, Frejgatan 31. Val av styrelse, revisorer och valberedning fcirrattades. Tva motioner hade inkommit som behand1ades pa fcireningsstamman. Sida 2 av 12

3 Org.nr Nya bostadsr attshavare Styrelsen har utarbetat rutiner i samband rued ny bostadsratthavare och beslutat att introducera alia nya bostadsrattshavare till fastigheten enligt faststalld checklista. RegIer lor ombyggnader av lagenhet Styrelsen har utarbetat Regier for ombyggnad av Higenhet och ny blankett for Begaran om tillstand till andring i Iagenhet. Styreisens arbetssatt For att fa ett effektivare arbete har styrelsen under aret strukturerat styrelsens arbetssatt sa att varje ledamot och suppleant har eget ansvarsomradet. Kontrakt / A vtal Styreisen har under aret fortsat! arbetet med att granska befmtliga avtal for art fa basta mojliga ekonomi och kvalitet. UPC, kabel-tv, har under aret kopts upp av combem. Ombyggnad av vissa kaliariokaler For att kunna genomfora 2005 ars foreningsstfunmas beslut om ombyggnad av vissa kallarlokaler har styrelsen varit i kontakt med arkitekt, byggfmna och Stadsbyggnadsnamnden samt begiirt en del offerter angaende kostnader. Styrelsen kommer att redovisa vidtagna atgarder pa foreningsstamman Ett litet rum med en snickarbank som ar tiugangligt for boende har ordningsstallts pa kallarplanet. Underhill av fastigheten Under aret bar garden nyasfalterats och grindama mot Frejgatan mruats om. Reparation av ventilationsutrustningen i garaget pagar. I sex av lagenhetema pagar radonmatning. Klottersanering har skett vid flera tillfallen under aret. Spolning av dagvattenavlopp och rensning av stupror har gjorts. I borjan av 2007 kommer stamspolning art ske. Avfall Under aret har flera diskussioner angaende dagisavfallets problematik skett. Problematiken ar nu lost. For att minska antalet stopp i 37:ans sopnedkast har sopnedkastsluekan i 37:an, by, pluggats. Skotsel av garden Efter foreningsstamman 2006 bildades en gardsgrupp som med stor entusiasm rat! var gard art prunka oeh bli en oas. Investeringar En ny tvartmaskin har inkopts under aret. Information Informationsbladet Geten-Nytt har under aret utkommit med tre nummer som delats ut Sida 3 av 12

4 Org.nr till alia boende och till hyreslokalerna. Under aret har materialet i informationsparmen uppdaterats och detta kommer att delas ut under januari Foreningens ekonomi Foreningens ekonomi redovisas i sarskild balans och resultatrakning. Slutord Styrelsen har haft ett mycket arbetsamt och intensivt ar. Styrelsen vill tacka medlemmar som gett stod och uppmuntran under det gangna aret. Resultatdisposition Forslag till behandling av foreningens forlust Till foreningsstammans forfogande star balanserad f6rlust arets forlust Styrelsen foreslar att: till yttre reparationsfond avsatts i ny rakning overfores Betriiffande foreningens resultat och stii.llning i ovrigt hfujvisas till efterfoljande resultat- och balansriikn.ingar med tillhorande tilliiggsupplysningar och bokslutskommentarer. Sida 4 av 12

5 Brf Geten 30 Org.nr R ESUL T A T R AKNI NG Not Rorelsens intiikter m.m. Arsavgifter oeh hyresintiikter Rorelsens kostnader Driftkostnader Fastighetsforsakring Fastighetsskatt Fastighetsaclministration A vskrivningar av materiella anlaggningstiugc'mgar Rorelseresultat Resultat fran finansiejla poster Riinteintiikter Rantekostnader I Resllitat efter fin ansiella poster Sehablonskatt Arets resultat Sida 5 av 12

6 Brf Geteo 30 Org.nr BALANS RAKNI NG TILLGANGAR Not AnHiggningstillgangar Materiella anlaggningstillgangar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa aoliiggningstillgangar Omsattningstillgangar Kortfristiga fordriogar Hyresfordringar Ovriga fordringar F6rutbetalda kostnader och upp1upna intiikter Kassa och bank Summa omsattningstillgangar SUMMA TaLGANGAR Sida 6 av 12

7 Brf Geten 30 Org.nr BALANSRAK N ING EGET KAPITAL OCD SKULDER Eget kapital Not Buodet eget kapitaj Inbetalda insatser och upplatelseavgifter Yttre fond Ansamlad forlust Balanserad vinst eller f6rlust Arets resultat Summa eget kapitaj Langfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 9 Summa Iangfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverant6rsskulder Skatteskulder Ovriga kortfristiga skulder Upp1upna kostnader och forutbetalda intakter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OeD SKULDER POSTER INOM LINJEN Stallda sakerhete!" Panter och diirmed jamforiiga sakerheter som bar stiiuts for egna skulder F astighetsin teckn ingar Ansvarsrorbindelser Inga Inga (J~tJ Sida 7 av 12

8 Org.m K AS S AF LO DESANALYS Not Den lopande verksambeten Rore! seresultat Justeringar for poster som inte ingar i kassaf10det Erhallen rauta m.m Erlagd ranta Betald inkomstskatt Kassaflode fnln den lopande "erksamheten fore forandringar av rorelsekapital Kassaflode fnln foriindringar av rorelsekapital Minskning(+)/0k.ning( -) av kundfordringar Minskning(+)/6kning( -) av fordringar Minskning( -)/6kning( +) av!everantorsskulder Minskning( -)/okning( +) av kortfristiga skulder Kassaflode fran den lopande verksamheten Investeringsverksambeten F6rvarv av inventarier, verktyg och installationer Kassaflode fnin investeringsverksamheten Foriindriog av likvida medel Likvida medel vid arets b6rjan Likvida medel vid arets slut d YlV Sida 8 av 12

9 Org.nr T ll L A G GS U P PL Y SN I N GA R ALLMANNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillfunpade redovisningsprinciper overensstammer med arsredovisningslagen samt uttalanden och allmanna rad fran Bokfciringsniirnnden. Nar allmiinna rad fran Bokfciringsnamnden saknas har viigledning hiirntats friin RedovisningsrAdets rekommendationer och i tilliimpliga fall fran uttalanden av FAR. Niir sa fir fallet anges detta i sarskild ordning nedan. Principema iir ofcirandrade jamfdrt med fciregaende ar. Viirderingsprinciper m.m. TillgAngar, avsattningar och skulder har varderats till anskaffningsvardeo om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beraknas inflyta. Personal F6reoingen har inte haft nagra anstallda. UPPLYSNINGAR TILL ENSKJLDA POSTER Not 1 - Arsavgifter och hyresintiikter Arsavgifter I Hyresintiikter, liigenheter Hyresinilikter, lokaler Garageintiikter Ovriga intiikter Not 2 Driftkostnader EI Uppviirmning Vatten Sophiimtning Stiid & entremattor Kabel-TV Fastighetsf6rvaltning Tomtriittsavgiild Underhiill & reparationer Ovriga driftskostnader ~ Sida 9 av 12

10 Org.nr T ILLAG G S U P PLYSNiN G AR Not 3 Fastighetsadministration Adminstrativ fcirvaltning Styrelsearvode inkl. sociala avgifter Revisionsarvode Ovriga adrninistrationskostnader Bankkostnader Not 4 Byggnader och mark Ingaende anskaffningsvarde Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden Ingaende avskrivningar Arets avskrivningar Utgaende ackumulerade avskrivningar Utgaende redovisat yarde Bokfort yarde byggnader Bokfort yarde fastighetsforbattringar Avskrivningar enligt plan beraknas pa en nyttjandeperiod av 200 ar avseende byggnad. FastighetsfOrbattringar skrivs av pa 10 af. Taxeringsviirde Taxeringsvardet for foreningens fastigheter: avseende byggnader: Not 5 Inventarier och instauationer Ingaende anskaffningsvarde Inkop o Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden Ingaende avskrivningar Arets avskrivningar Utgiiende ackwnulerade avskrivningar Utgaende redovisat yarde Avskrivningar enligt plan beraknas pa en nyttjandeperiod av 5 iir. Sida 10 av 12

11 Org. Uf I 952 TILLAGGSUP PL YSN I N G A R Not 6 Ovriga fordringar Skattekonto Fastighetsskatteskuld Nets inkomstskatt Inbetald preliminarskatt I 900 AI 2005 hade foreningen en skattesh.'1l1d om kr bestaende av resterande skatt foregiiende fu kr, fastighetsskatt kr, inkomstskatt kr och inbetald preliminarskatt kr Skatteskulden lag da pa skuldsidan i balansrakningen. Not 7 Forutbetalda kostnader och uppjupna intiikter Forutbetalda forsakringspremier Forutbetald tomtrattsavgald Upplupen intiikt Stockholm Parkering Ovriga poster I Not 8 Eget kapital Upplatelse. Uppskrivnings Yttre Ansamlad Inbetalda insatser avgifter fond fond forlust Belopp vid fuets ingang A vsattn. till yttre fond Nets forlust Belopp vid arets utgang Not 9 Langfristiga skulder Amortering efter 5 ar Spintab , kr - ingen amortering, riinta 3,680 % (rorlig) Spintab , kr - ingen amortering, riinta 4,059 % (rorlig) Spintab , kr - ingen amortering, ranta 4,059 % (rorlig) Spintab , kr - ingen amortering, rauta 5,920 % (bunden t.o.m ) Spintab , kr - ingen amortering, rauta 4,059 % (rorlig) Not 10 UppJupna kostnader och forutbetalda intiikter Upplupna riintekostnader Forskottshyror Ovriga poster Sida II av 12

12 Org.m TILLAGGSUPPLYSNINGAR Stockholm (} ~/- I ( ytl /1~~ Anders B10mqvist ~ t ;f! ~ rja rb-r-:l Ma!~~~~ PJq;~ Magnus Lepik Var revisionsberatte1se har lamnats den /~ JLtU~e 811arcil - (dc;:---- Therese Brandt Godkand revisor / Jer~1<.awa Ukmannarevisor Sida 12 av 12

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Tomtebo STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005-01-01--2005-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÖNA OASEN Org. nr. ÅR 2013 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Arsredovisning för 769604-8953 (I '~ Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Resultaträkning 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. BrfVita Husen 769619-2447. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för. BrfVita Husen 769619-2447. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BrfVita Husen Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Kassaflödesanalys

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2008 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2007 Brf Smålänningen 1(11) Dagordning årsstämma 2008 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val

Läs mer

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Svartröret 3 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF HALMSTRÅET Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen sid I av 10 Styrelsens ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008-0 I-O I - 2008-12-3 I Bostadsrättsföreningen Iverson Orgnr. 71641 1-7447 Innehåll l-- Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2014 Brf Alnmåttet sid 2 (12) Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer