SOPSUG I AAGSVED SAMFALLIGHETSFORENING Org.~r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOPSUG I AAGSVED SAMFALLIGHETSFORENING Org.~r. 716418-5915"

Transkript

1 SOPSUG I AAGSVED SAMFALLIGHETSFORENING Org.~r Styrelsen for Sopsug i Ragsved Samfallighetsforening ar harmed avge arsredovisning innefattande forvaltningsberattelse samt resultat- och balansrakning for rakenskapsaret FORVALTNINGSBERATTELSE. Foreningen bildad vid forrattning enligt anlaggningslagen samfallighet for sopsug med uppgift att forvalta Medlemmar Foljande medlemmar ingar i foreningen AB Familjebostader m 2 BRA p AB Stockholmshem m 2 BRA p AB Svenska Bostader m 2 BRA p Micasa Fastigheter i Stockholm AB m 2 BRA p Ragsveds Fastighets AB 4794 m 2 BRA p Brf. Dammen or m 2 BRA p Brf. Snosatra or m 2 BRA p Brf. Lerlaset m 2 BRA p Brf. Axberget m 2 BRAp Brf. Dorrhaken m 2 BRA p Stockholms gatu- och fastighetsnamnd 2952 m 2 BRA 12 Summa andelar m 2 BRA p Ragsveds Fastighets AB har per 1 oktober forvarvat den fastighet som tidigare agdes av Wihlborgs Fruangens Centrum AB I Fabege Fruangens Centrum AB. Styrelse mm Vid foreningsstamman valdes foljande styrelse. Ordinarie ledamoter Anna Lind Harald Classon Anders Daniels Per Rosenvik Susann Beckford AB Stockholmshem AB Familjebostader AB Svenska Bostader Brf. Snosatra or 229 BrfLerlaset Styrelsesuppleanter Tony Gunnarsson for Harald Classon Lennart Strom " Anders Daniels ~ils Liljestrom " Anna Lind Pelle Sahlstedt " Per Rosenvik Kenneth Sundin " Susann Beckford Till styrelsens ordforande valdes Harald Classon. Till revisorer valde stamman Bjorn Ohlsson, Ernst & Young och Gosta Ekeberg, AB Familjebostader samt till suppleanter Ingemar Rindstig, Ernst & Young och ~ils-ake Wickander, AB Familjebostader. Vid det konstituerande styrelsesammantradet utsags Anna Lind till vice ordforande och ~ils Liljestrom, AB Stockholmshem, till teknisk ansvarig. Till styrelsen adjungerades Ove Trygg, AB Svenska Bostader, som redovisningsansvarig och Stig-Ove Franden, Sofeng, som sekreterare. ih ~

2 Sammantraden Styrelsen har under aret haft fern protokollforda styrelsesammantraden samt foreningsstamma Anliiggningen For drift, skotsel och underhall av sopsuganlaggningen har Envac Service i Stockholm anlitats. Efter upphandling har nytt avtal tecknats med Envac for tiden tom Sopsuganlaggningen har i allt vasentligt fungerat bra utan stora reparationskostnader. Envac har dock upptackt flera hat i ledningsnatet under hosten vilka kan krava reparationsinsatser under En gammal "nischventil" pa Stovargatan 75 har ersatts med en modernare modell. Fortsatt utbyte planeras under Forsakringar Foreningen har anlaggningens fastighet (sopsugterminalen) forsakrad genom en fastighetsoch verksamhetsforsakring i forsakringsbolaget Trygg Hansa Forsakrings AB. Moms Samfalligheten ar ej momsregistrerad. Ekonomi Kapitalkostnaden finansieras helt av andelsagarna varfor andelstillgangarna redovisas i resp. foretaglforening. Drift- och underhallskostnaderna finansieras genom utdebitering efter andelstal. Resultatrakningen for ar 2005 omsluter kr och redovisar ett underskott pa kr. Fran foregaende ar har balanserats ett underskott pa kr, vilket ger ett totalt underskott pa kr per Resultatet av bolagets verksamhet under aret och stallning vid arets slut framgar av efterfoljande resultat- och balansrakning. Styrelsen f'oreslar foreningsstamman besluta att arets forlust balanseras i ny rakning, och att utdebiteringen for ar 2006 hojs till 12,00 kr per BRAp samt en extra utdebitering om totalt kr. ~L Harald Classon o '7 ;,-:J) ~..~. Susann Beckford OM~~ (1 Anna Lind Anders Daniels ~~-t. 7/&!~. Revisionsberattelse... --~ Bj6rr\bhlsson Aulst6riserad revisor har avgivits C9 IJ - ~ ~keberg i1~/y t

3 SOPSUG I RAGSVED SAMFALUGHETSFORENING RESULTATRAKNING intakter uttaxering for verksamhetsaret , ,00 Ranter, avrakning $venska Bostader 12727, , , ,00 KOSTNADER Kapita/koSfnader Rantor, fomyelsefond 4129, ,45 Ovriga rantor 0, ,40 295, ,88 Driftkostnader Forsakringar 7840, ,00 Vatten 3559, ,00 Eleictricitet , ,00 Periodiskt underh3h , ,00 Containerbyten , ,00 Containertransport , ,66 Destruktion , ,10 Stopp i transportror , ,00 Ovrigt undermil , ,00 Oforuisedda kostnader 1 080, , , ,76 Administrativa kostnader Sekretariat 18984, ,83 Revisionsarvoden 25000, ,00 Administrationsarvoden 46750, ,00 Ovriga administrativa k05tnader 4667, ,00 Konsulter 3233, ,17 Representation 10550, , , ,00 Avsatining tili fomyeisefond , ,00 RESULTAT , ,36 BAL4l\JSRAKNING TiLLGANGAR Omsattningstillgtmgar Avrakning AS Svenska B05tMer , ,41 SUMMA TILLGANGAR , ,41 SKULDER Kortfristiga sku/der Upplupna kostnader o. fbrutbetalda inuii<ter , ,00 Avsaftningar F6myelsefond , ,90 SUMMA SKULDER , ,90 Eget kapitaj Balanserat resultat , ,85 Arets resultat , , , ,49 SUMMA EGET..APITAI , ,49 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPiTAL , ,41

4 Till foreningsstamman i Sopsug i Ragsved SamfallighetsfOrening Org.nr Vi har gran skat arsredovisningen och bokforingen samt styrelsens forvaltning i Sopsug i Ragsved Samfallighetsforening for ar Det ar styrelsen som har ansvaret for rakenskapshandlingarna och forvaltningen och for att arsredovisningslagen tillampas vid upprattandet av arsredovisningen. Vart ansvar ar att uttala oss om arsredovisningen och forvaltningen pa grundval av var revision. Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att vi planerat och genom fort revisionen for att med hog men inte absolut sakerhet forsakra oss om att arsredovisningen inte innehaljer vasentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och annan information i rakenskapshandlingarna. I en revision ingar ocksa att prova redovisningsprinciperna och styrelsens tiljampning av dem samt att bedoma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort nar den upprattat arsredovisningen samt att utvardera den sam lade informationen i arsredovisningen. Vi har gran skat vasentliga beslut, atgarder och f6rhallanden i foreningen for att kunna bedoma om nagon styrelseledamot har handlat i strid med f6reningens stadgar. Vi anser att var revision ger oss rimlig grund for vara uttalanden nedan. Arsredovisningen har upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och lagen om forvaltning av samfalligheter och ger en rattvisande bild av foreningens resultat och stallning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Forvaltningsberattelsen ar forenlig med arsredovisningens ovriga delar. toc 1m.den L9/H4 //' rv ':1/./ /./ /;./ ~/ '~e.._,_.-.. ~ ~ Bjorn~l3stm- Aukfuriserad.. _.._---:::,. revisor / lkfw 1 ~~keberg

5 ;3/~5J~ 1t' SOPSUG I RAGSVED SAMFALLIGHETSFORENING BOKFORDA INTAKTER OCH KOSTNADER Utfall Budget Utfall Budget INTAKTER Uttaxering Rantor, avrakning Svenska Bostader SUMMA INTAKTER KOSTNADER Rantor, fbrnyelsefond DRIFTKOSTNADER Fbrsakringar Vatten Elektricitet Periodiskt undermil Containerbyten Containertransport Destruktion Stopp i transportrbr Ovrigt underhall *) Ofbrutsedda kostnader **) SUMMA DRIFTKOSTNADER ADMINISTRATIVA KOSTNADER Sekreteriat Revisionsarvode Ad ministrationsarvode Ovriga administrativa kostnader Konsulter Representation SUMMA ADMINISTRATIVA KOSTNADER Avsattning till fbrnyelsefond SUMMA KOSTNADER RESULTAT Anslutna ytor BRAp ,00 10,00 10,00 12,00 Ovrigt underhall*) byte av koppling 8.329:-, byte av glidbelagg m.m :-, sanering av rattor 1.573:-, byte av hi-cap filter :-, byte av sv.kort :-, utbyte av ventil :-, byte av svep 2.188:-, byte av cylinder :-, besiktn. av tryckluftstank 3.234:-, byte av kretskort 3.775:-, byte granslage 5.962:-, byte filterinsats+askskydd m.m :-, byte granslage+magnetventil m.m :-, rep. av hal :-, lagat 4 hal samt sokning :-, modifiering av tva rensbrunnar :-, rep. av ror :-, byte cylinder 4.950:-, differens tidigare avsihtning :- = :- Oforutsedda kostnader **) Klottersanering 1.080:- Ragsved Intakter och kostnader

6 SOPSUG I RAGSVED SAMFALLIGHETSFORENING Preliminar Debiteringslangd 2006 efter 12,00/BRAp Samt extra utdebitering totalt :- Delagare Ansluten yta BRAp Kronor Extra utdebitering HSB Snbsatra , ,00 BRF Dammen , ,00 Ragsveds Fastighets AB , ,00 Brf Dbrrhaken , ,00 Brf Lerlaset , ,00 Brf Axberget , ,00 AB Svenska Bostader , ,00 AB Familjebostader , ,00 AB Stockholmshem , ,00 SISAB , ,00 Micasa Fastigheter i Stockholm AB , , , ,00 Ragsved Debiteringslangd

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet Org. nr 769613 6683 Arsredovisning 2008 Brf. arg. nr 769613-6683 Arsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Brf. får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2008-01-01-2008-12-31.

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan Årsredovisning Bostadsrättsfören Slottsgläntan ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål -' 'l Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning rör BRF KNOPPEN 15 769603-6990 Räkenskapsåret 2010 Innehållsiörteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tillaggsupplysningar Noter, påskrifter 1-4 5 6-7 8 9-13 1 (13)

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Årsredovisning. räkenskapsåret

Årsredovisning. räkenskapsåret Org nr. 769610-1919 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01--2005-12-31 Sid 1-4 SidS Sid 6-7 SidS Sid 9-12 Sid 12 Förvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Fmanskringsana~s Tilläggs upplysningar

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

Att bo I en. bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo I en. bostadsrättsförening - vad innebär det? _-o -.- n-ö-satra M'red'o'q;sningTÖ; 2007 Att bo I en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (:= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355 Org.nr. 769614-9355 Ársredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-11 Sid 12 F örvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar / Noter Underskrifter

Läs mer