Bf Lövkojan upa Årsredovisning 2011 Org.nr ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bf Lövkojan upa Årsredovisning 2011 Org.nr. 702001-3749 ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 Årsredovisning 211 Org.nr ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsföreningen Lövkojan u.p.a. får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 1 januari 31 december 211. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Denna förening, vars benämning är 'Bostadsföreningen Lövkojan utan personlig ansvarighet', har till ändamål att inköpa en eller flera fastigheter inom Stockholm för att bereda bostäder åt sina medlemmar. Föreningen registrerades 23 juni 199 och förvärvade fastigheten samma år. Senaste version av stadgarna antogs på föreningsstämma 28 april 29 och registrerades hos Bolagsverket 3 juni 29. Fastighet Föreningen innehar fastigheten Midgård 23, Dalagatan 72 och 72 A i Matteus församling, Stockholm. Huset byggdes 194 och består av 31 lägenheter upplåtna åt medlemmarna. Lägenhetsfördelning är: 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 14 st 12 st 4 st 1 st Totalytan är enligt taxeringsbeskedet m² lägenhetsyta. Byggnaden värms med fjärrvärme och har bredbands- och kabel-tv-uppkoppling. Taxeringsvärdet per var kronor, varav avser byggnadsvärde. Hela taxeringsvärdet avser bostäder. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Brandkontoret. Ansvarsförsäkring för styrelsen ingår. Föreningsaktiviteter Föreningen har sedan föreningsstämman företrätts av Styrelse: Suppleant: Revisorer: Valberedning: Gunhild Eriksson, ordförande Erik Friman Rowan Jamal Johan Lange Hanna Höök Christina Gotting, extern, auktoriserad revisor Jonas Granbom (till 3/9), suppleant Linda Berglund Lisbeth Friman Föreningen har 31 medlemmar. Fyra lägenheter har överlåtits under året. Ordinarie föreningsstämma avhölls den 29 mars 211. Sida 1

2 Årsredovisning 211 Org.nr Två städdagar har genomförts, den 15 maj och 9 oktober. Grovsophämtning i samband med städningen 15 maj skedde också. Bf Lövkojans webbsida uppdaterades och Anders Larsson (lägenhet 15) utsågs till webbmaster. Förvaltning Den tekniska förvaltningen har skötts av styrelsen med hjälp av utomstående expertis. Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Menja Management AB. Föreningen har avtal för följande tjänster: fjärrvärme: AB Fortum Värme vatten: Stockholm Vatten AB el: Fortum Markets AB bredband: Bredbandsbolaget AB kabel-tv: Com Hem Stockholm AB städning: Pousette Städservice hushållssophämtning: Stockholms Stad Trafikkontoret glas- och papperssophämtning: Hellstens Miljö & Återvinning AB, som uppgått i Hans Anderson Recycling AB grovsophämtning: IL Recycling Service AB takskottning: Jonæson Bleck- & Plåtslageri AB webbhotell: Loopia AB Beslut togs om att avsluta medlemskapet i SBC under hösten. Huset Besiktning av båda fastigheterna och alla lägenheter genomfördes den 24 januari 211, med anledning av förestående markarbeten inför byggnation av Citybanan. Beställare var Banverket och besiktningen utfördes av NCA - Nitro Consult AB & Ansvarsbesiktning AB i samarbete. Protokoll finns hos styrelsen. En takbesiktning utfördes under hösten av A.W. Jonæson Bleck & Plåtslageri AB. Inga akuta åtgärder. En ny torktumlare till tvättstugan inköptes i november. Belysning i trapphus på plan 3 i gatuhuset åtgärdades. Nya gångjärn till soprumsdörrar installerades. Portdörr från gårdshus mot mellangård åtgärdad. Klottersanering av fasad mot gatan genomfördes vid ett tillfälle. Större renoveringar som tidigare gjorts i fastigheten kort sammanfattat: VA-stammar Elstammar Takmålning 23 Sida 2

3 Årsredovisning 211 Org.nr Ekonomi Avgiften höjdes den 1/1 med knappt 13%. Efter föregående års sänkning och denna höjning ligger avgifterna på en nivå 1% lägre än tidigare år. En inte fullt så kall och lång vinter medförde lägre värme- och snöskottningskostnader. Detta var huvudanledningen till att förbrukningskostnaderna sjönk med 38 tkr. Något planerat underhåll genomfördes inte under året så reparationer och underhåll uppgick till endast 15 tkr. Förvaltningskostnaderna sänktes också kraftigt. Att försäkringen synes blivit så mycket dyrare beror bara på en felaktig periodisering tidigare år. Avskrivningarna har endast ökat p.g.a. de nyinskaffade maskinerna till tvättstugan. Räntorna har varit sakta stigande under året. Trenden har dock nu brutits och tendensen är svagt nedåtgående. Styrelsen har tagit beslut om att fortsättningsvis amortera på föreningens lån. Målet är att amorteringarna skall ligga i paritet med avskrivningarna. Därmed säkerställer man föreningens långsiktiga förmåga att finansiera framtida större underhåll och renoveringar. De långfristiga skulderna uppgick vid årsskiftet till kr. Alla lånen löper med rörlig (3 mån) ränta. Arvode till styrelsen har ej utgått under 211. Dispositionsförslag Styrelsen föreslår att de till disposition tillgängliga medlen: disponeras sålunda: Ackumulerat resultat ,- Årets resultat 7.885,- Summa ,- I ny räkning föres ,- Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt noter. Sida 3

4 Org.nr Årsredovisning 211 RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Not Intäkter Medlemsavgifter Övriga avgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Förbrukning Värme Vatten El Bredband Kabel-TV Gård Städning Sophämtning Fastighetsskötsel inkl snöröjning Förbrukningsmaterial Summa förbrukning Underhåll Uh hus Uh VVS Uh el Uh tvättstuga Uh övrigt Förbrukningsinventarier Summa underhåll Förvaltning Kontorsmaterial, tele, porto Försäkring Bankkostnader Ekonomisk förvaltning Revision Övriga främmande tjänster Stämmor och möten Föreningsavgifter och Övrigt Arvoden Sociala avgifter 467 Summa förvaltning Skatt Fastighetsskatt/-avgift Avskrivning Avskr mark, byggnad 1, Avskr VA-stammar 1, Avskr byggnadsinventarier Summa avskrivning Sida 4

5 Org.nr Årsredovisning 211 RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Not Resultat efter avskrivningar Finansiellt Intäkter Ränteintäkter Övr finansiella intäkter Summa intäkter Kostnader Räntekostnader Övr finansiella kostnader Summa kostnader Skatt Skatt Inkomstskatt Årets resultat Sida 5

6 Org.nr Årsredovisning 211 BALANSRÄKNING Belopp i kronor 31/12 Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark 1, Byggnad 1, VA-stammar 1, Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 3 Förutbet.kostn o upplupna int. Likvida medel 4 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Medlemmarnas insats Upplåtelsefond Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån 5 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 6 Förutbetalda medlemsavgifter Upplupna kostnader 7 Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och Skulder Ansvarsförbindelser och ställda panter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 6

7 Org.nr Årsredovisning 211 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i kronor Resultat efter finansposter + Avskrivningar - Fastighetsskatt/-avgift - Inkomstskatt Ökning (-) / minskning (+) av korta fordringar Ökning (+) / minskning (-) av korta skulder Från löpande verksamhet Investeringar Amorteringar Upptagna lån Årets kassaflöde Sida 7

8 Org.nr Årsredovisning 211 Noter till Resultat- och Balansräkning Belopp i kronor Not 1 Avskrivningsplan Anskaffningsvärde för VA-stammar och motsvarande ackumulerade avskrivningar har brutits ut ur Mark och byggnad och redovisas för sig. I praktiken innebär detta ingen förändring i avskrivningsplanen, men det blir mer rättvisande i framtiden när nya renoveringar eller större underhåll med olika ekonomisk livslängd tillkommer. Mark och byggnads bokförda värde kvarstår med 33.:- på vilket ingen avskrivning kommer att göras i fortsättningen. Mark och byggnads taxeringsvärde 211 är 28.8.:-. Avskrivningar sker över följande antal år: VA-stammar Byggnadsinventarier 5 år 5 år Not 2 Anläggningstillgångar Mark och byggnad skrivs ej av Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde överfört till VA-stammar Ackumulerad avskrivning Ack avskrivning överförd till VA-stammar Årets avskrivning Bokfört värde VA-stammar skrivs av med 2% Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde fört från Mark och byggnad Ack. avskrivning förd från Mark och byggnad Årets avskrivning Bokfört värde Byggnadsinventarier skrivs av med 2% Anskaffningsvärde Årets anskaffning Årets avskrivning Bokfört värde Sida 8

9 Org.nr Årsredovisning 211 Belopp i kronor Not 3 Kortfristiga fordringar Skattekonto 244 Överskjutande prel.skatt Tax Fordran medlemar Summa Not 4 Likvida medel Affärskonton Handelsbanken Summa Not 5 Låneskulder Stadshypotek ,65% till Stadshypotek ,65% till Stadshypotek ,65% till Stadshypotek ,65% till Summa Not 6 Leverantörsskulder Pousette Städservice Andersson Recycling 584 Fortum Värme Jonæson Bleck & Plåt Summa Not 7 Upplupna kostnader Värme El Ekonomisk förvaltning Revision Räntor Summa Sida 9

10 Org.nr Årsredovisning 211 Sida 1

BRF Norra.,,,,, Friheten

BRF Norra.,,,,, Friheten 1 1 BRF Norra,,,,, Friheten RF Iqrra 1:riheten ÅRsREDvIsNING för BOSTADSRÄTrSFÖRENINGEN NORRA FRIHETEN organisationsnummer 7696 17-62 ÅR 214 Innehäll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Postiljonen 9 769611-5968. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Postiljonen 9 769611-5968. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Postiljonen 9 Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 1 (12) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 Styrelsen för Brf. Kista Ängar 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Årsredovisning Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HJORTHAGSHÖJDEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse,

Läs mer

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård 716460-4279 Styrelsen för Brf Grims Gård, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF HALMSTRÅET Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MORELLTRÄDET

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Svartröret 3 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2005 Bostadsrättsföreningen Gustav Org. nr 746000-1295

Årsredovisning 2005 Bostadsrättsföreningen Gustav Org. nr 746000-1295 Årsredovisning 2005 Bostadsrättsföreningen Gustav Org. nr 746000-1295 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gustav avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer