Sida 1 av 16. Telefon (exp) (rektor) Postadress Sjöbo kommun Familjeförvaltningen Emanuelskolan SJÖBO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 av 16. Telefon 0416-271 82 (exp) 0416-272 56 (rektor) Postadress Sjöbo kommun Familjeförvaltningen Emanuelskolan 275 80 SJÖBO"

Transkript

1 Sida 1 av 16

2 Sida 2 av 16 Sammanfattande analys har under 2013 präglats av arbetet med PRIO (Processer, Resultat, Initiativ, Organisation), som är ett skolutvecklingsprojekt initierat av Stockholms stads utbildningsförvaltning (Stockholms stad) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), i arbetet har McKinsey & Company stöttat metodutvecklingen. PRIO syftar till att stötta skolor att kartlägga sina utvecklingsbehov för att därefter ta fram och införa nya arbetsmetoder som stärker undervisningskvalitén och i förlängningen elevernas kunskapsresultat. Analysen av visar en verksamhet med en engagerad lärarkår och goda förutsättningar för utvecklingsarbete. Personal och skolledning uttrycker båda att i fokus står den enskilda eleven och hans/hennes behov. är känd för sitt arbete med relationspedagogik och personalen lyfter gärna detta och är påtagligt stolta över att kunna arbeta med alla elever och få de flesta att lyckas nå kunskapskraven. All personal är otroligt engagerade i sitt arbete och i sina barn/elever. Majoriteten är mycket lösningsorienterad och alla anstränger sig till det yttersta för att få vardagen att fungera så bra som möjligt för alla elever. Samtidigt uttrycker många pedagoger att de lever under en stark press att alltid driva skolutveckling. Alla i personalen är inte på samma nivå i utvecklingsarbetet och det upplevs som stressande. Majoriteten av personalen tar upp att verksamheten behöver andas och landa under en tid i sina utvecklingsarbeten. Man önskar tid till reflektion och utvärdering så att verklig utveckling sker. Följande utvecklingsområden har identifierats i PRIOs kartläggning: 1. Undervisningsplaneringen utförs till största delen individuellt. Pedagogerna uppger att det inte finns tid och möjlighet att samplanera och schemat upplevs ibland som ett hinder. All personal efterlyser fler tillfällen för pedagogiska diskussioner med direkta kopplingar till undervisningen. 2. Strukturer för feedback, dvs coachning och handledning mellan kollegor finns inte och efterfrågas av majoriteten av pedagogerna. Pedagogerna vill ha regelbunden feedback på sitt arbete i klassrummen av såväl skolledning som kollegor. 3. Tidshantering upplevs som ett stort problem av många lärare. Ständiga avbrott i verksamheten, sjukdom och frånvaro hos personalen samt många bollar i luften gör att stressnivån är mycket hög. Utvärdering av tidskrävande processer, möteseffektivitet och schemaläggning samt verktyg för att hjälpa lärarna att prioritera sin tid är potentiella områden att utveckla. 4. Ledningsstrukturen har baserats på ett decentraliserat ledarskap med stort eget ansvar för de olika arbetslagen. Detta upplevs delvis positivt då personalen blir delaktig och kan påverka beslut. Å andra sidan kan diskussioner och beslut ta orimligt lång tid samt lämna ett tolkningsutrymme vilket gör beslutsgången ineffektiv. Majoriteten av personalen saknar arbetslagsledarstrukturen. Samordnarens uppgift är endast administrativ och processledarnas funktion upplevs som otydlig. 5. Klimatet på skolan är utåt sett hjärtligt och välkomnande och det finns en stark "vikänsla" och identitet på. Personalen är stolta över sin tillhörighet till skolan, men samtlig personal tar upp att det finns fyra skolor på, dvs

3 Sida 3 av 16 att de olika arbetslagen är som isolerade öar. Samtlig personal vill få till en enad skola med gemensamma värderingar där gemensamma mål präglar vardagen. Delar som lyfts fram som starka områden på skolan är elevvårdsprocesser, mottagnings- och överlämningsrutiner för elever, kontakt med vårdnadshavare, kontakt med huvudmannen och andra samhällsfunktioner och höga förväntningar på elever och personal. Av de nior som avslutade grundskolan på i juni 2013, var 73,9% behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Det genomsnittliga meritvärdet var 203,9. Det totala antalet nior var 23, vilket är ovanligt få i en avgångsgrupp på. De terminsvisa prognoser som vi gör i alla skolår och terminsbetygen i år 6-8 visar att resultaten framöver kommer att bli bättre. Organisation och verksamhetsbeskrivning ligger centralt i tätort. Här finns ca 430 elever i förskoleklass och grundskola. Området har två arbetslag som arbetar med årskurserna F-3 och ett arbetslag med årskurserna 4-5 där fritidshemmen är en integrerad del samt ett arbetslag som arbetar med årskurserna 6-9. Från och med augusti 2014 kommer skolan ha två arbetslag med F-3, ett med 4-6 och ett med 7-9. Vidare har skolan ett elevhälsoteam bestående av skolans tre specialpedagoger, kurator, skolsköterska, elevstödsamordnare och rektor. Skolan har även ett trygghetsteam där varje arbetslag har en pedagog representerad. I trygghetsteamet ingår även elevstödsamordnare, en processutvecklare och rektor. Staben består av rektor, skolsekreterare, elevstödsamordnare, intendent och vaktmästare. Under våren kommer det att förberedas för en skolutvecklingsgrupp bestående av rektor, processledare, elevstödsamordnare och skolsekreterare.

4 Sida 4 av 16 Politiskt Mål Ett gott liv och en aktiv fritid s invånare erbjuds ett gott liv i livets alla skeenden. Här finns ett rikt och varierat kulturliv. Det är nära till god vård och omsorg för alla i kommunen. erbjuder en aktiv fritid. Naturen och tystnaden finns nära för alla. Idrott i en god idrottsmiljö finns för barn, unga och vuxna. Folkhälsan blir allt bättre. Indikator: Nöjd Medborgar-Index ska förbättras. Nöjd Kund-Index ska förbättras. Åtgärd Varje enhet ska initiera något samarbete med någon förening under året Åtgärder arbetslagen på : Arbetslag Väst Under året ska arbetslaget bjuda in till samarbete med två lokala föreningar, som vi inte tidigare haft kontakt med, t.ex. Friluftsfrämjandet/scouterna och ungdomsorkester. Undervisande idrottspedagoger ansvarar för detta. Arbetslag Öst En gång per läsår kommer vi att erbjuda barnen en elevens val dag då vi bjuder in föreningar. En gång på lov (påsk, sport, sommar och höstlov) ska vi erbjuda barnen ett besök kopplat arbets, -förenings eller kulturliv. Arbetslag Nord Vi bjuder in föreningar när det passar i teman och i idrott. Arbetslag Syd Inom idrott finns samarbete med golfklubben, gymmet mfl både i utbildande och belöningssyfte. Ett ständigt sökande sker efter nya samarbetspartners med ett stort intresse från oss. Viktigt då inslag och besök från föreningslivet sker är att informera

5 Sida 5 av 16 samtliga lag på skolan så att vi jobbar som en enhet. Vi uppdaterar vår idrottstavla med allt ifrån träningstider till bedrifter inom olika sporter. Särskilda idrottsdagar med inbjudna gäster kommer fortsätta utarbetas och genomföras under våren. Vi kommer undersöka möjligheten att få hit organisationen Source för att berätta om sina möjligheter. Inom bilden arbetar vi med ett konstprojekt i åk 6. Skolans kulturutbud bevakar fortlöpande våra intressen inom drama och kultur. Lägerliv där vi använder oss av Friluftsföreningar med åk 9 och ev åk 8. Projektledaren från kulturskolan Navet och vårt elevråd samarbetar och kommer så fortsätta under Politiskt Mål Tillgänglighet och delaktighet Alla kommuninvånare känner sig delaktiga i samhället och i samhällets utveckling. Alla har möjlighet att ta del av det som bjuds och kan påverka utbudet. I är det nära till beslutsfattare och korta beslutsvägar. Det är lätt att hitta rätt i samhället och i livet. Indikator: Nöjd Inflytande-Index ska förbättras. Åtgärder 1 - Varje enhet ska ha forum för samråd vid minst två tillfällen per år. Alla skolor ska ha elevråd. Åtgärder Trygghetsteamet ansvarar för elevråd i alla arbetslag en gång i månaden. Kartläggningar av elevdelaktighet kommer att utvecklas, för att kunna mäta elevernas upplevelser av delaktighet.

6 Sida 6 av 16 Åtgärder 2 - Alla enheter ska bygga upp en bra information via edwise, blogg eller hemsidan. Åtgärder arbetslagen på : Lag Väst Lag Öst Blogg: Publicera information och bilder som rör vår dagliga verksamhet. Det ska göras två inlägg i veckan på alla våra bloggar. Undervisande pedagoger i varje undervisningsgrupp ansvarar för detta. Detta gäller även vår fritidsblogg. Vi använder Edwise till schemaregistrering, frånvaro och skriftliga omdömen. Våra bloggar är ett levande dokument. Bloggarna uppdateras varje vecka med text och bild. Hemsida - i slutet av varje månad uppdateras sidan genom text och bild. Lag Nord Alla elever är kopplade till en blogg. Varje u-grupp har en blogg där information och aktiviteter läggs ut. Där kan info om att titta i Edwise ang omdömen läggas ut, och sedan kan varje enskild gå in på Edwise och titta på omdömena. Fritidsinfo kommer läggas ut på bloggen. Hemsidan ska uppdateras. Lag Syd Edwise - nuläge: kontroll av informationsflöde, elevdokumentation såsom frånvaro och betyg. Laginfo publiceras, åk 8, 9 lägger ut veckobrev här. 2014: Vi önskar jobba med tydlig dokumentation som tex matriser, på ett användarvänligt sätt. Kanske en bas för lektionsplaneringar och idébank som är lättorienterad. Möjlighet att lägga ut filmklipp mm skulle ses om positivt.

7 Sida 7 av 16 Blogg - nuläge: skolans domän: åk 9 är igång, de flesta mentorer har med lite IT-stöd gjort ett skal dvs påbörjat sin blogg. I åk 7 planeras för en gemensam på grund av deras grupperingar i både 2 och 3 grupper. Vår förhoppning är att ha en liknande uppbyggnad och innehåll. Därutöver finns egen blogg i åk 6, samt en i SO, en i idrott. Samtliga bloggar används främst som infokanal. 2014: Under våren nå ut i alla våra klasser och deras föräldrar. Samt utnyttja möjligheten till utbyte mellan lärarna. Önskvärt vore länkar från bloggen till ämnesbloggar. 2014: Vi anser att hemsidan kan vara ett bra sätt att visa upp vår skola på ett inspirerande vis, publicera lite nya och roliga inslag som inte blir för öppna för allmänheten. I både fallen med blogg samt hemsida inväntar vi svar från föräldrarnas medgivande innan vi känner oss helt säkra. Politiskt Mål Hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten s pedagogiska verksamhet utvecklas ständigt. Nya pedagogiska rön fångas upp och appliceras i skolarbetet. Detta ger hög kvalitet på utbildningen och kontinuerlig förnyelse inom hela skolområdet i. Indikator: Andelen barn/elever som anger att det känns bra att gå till förskolan/skolan ska öka. Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnena ska öka. Åtgärder 1 Alla ska arbeta aktivt med likabehandlings-arbete genom exempelvis KRAFT, Stegvis. Åtgärder 1 Arbetet beskrivs i plan mot diskriminering och kränkande behandling. Åtgärder 2 Prognos och måluppfyllelse ska följas upp och analyseras terminsvis.

8 Sida 8 av 16 Åtgärder 2 Lokal arbetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling kommer att följas upp en gång i månaden på APT i alla arbetslag. Prognos för måluppnående analyseras i skolans elevhälsoteam i mitten av varje termin. s pedagoger coachar sina kolleger och coachas av sina kolleger regelbundet för att utvecklas i sin yrkesskicklighet.lärarens yrkesskicklighet är den viktigaste faktorn i elevens utveckling. Kollegialt lärande utvecklar pedagogers yrkesskicklighet. Åtgärder arbetslagen på : Lag Väst Innan påsklovet ska alla i laget ha coachat och blivit coachad. Detta utvärderas med en enkät runt påsk. Under höstterminen ska coachningen kopplas till utvecklingssamtalen. Att detta blir gjort ansvarar varje pedagog för. Lag Öst: Vi har valt att vid första coachningstillfälle fokusera på vad som är framgångsfaktorn vid denna lektion. Vi första tillfället har vi i vårt arbetslag bestämt en turordning genom lottning. Coachning ska vara genomförd innan påsklovet. Turordningen finns i arbetslaget. Det förstnämnda namnet coacher den andre. Det andra coachningstillfället väljer den som blir coachad ämnet. Coachning ska vara genomförd innan vecka 22. Det förstnämnda namnet coacher den andre. Turordningen finns i arbetslaget. Lag Nord: Innan påsklovet ska vi hinna coacha samt att bli coachad och det är den coachade som bestämmer vad som ska observeras! Ibland kan det kanske vara två pedagoger som vill bli coachade samtidigt tillsammans. Förslag: att bli coachad vid ett tillfälle om något specifikt och sedan få feedback på det för att sedan bli coachad/tittad på en gång till för att se om man har förbättrat efter

9 Sida 9 av 16 Lag Syd: feedbacken. Man kan bli coachad i t.ex. hur man kan bli bättre på att skriva planeringar. Det behöver inte vara just anknutet till klassrumssituationer. Vi i laget skall innan påsk både hinna coacha och bli coachad. Senast fre 31/1 måste vi bestämt med vem man ska samarbeta, skriv på lapp i arbetslagsrummet. Mål 1 ska bli en enad skola med gemensamma värderingar där gemensamma mål präglar vardagen. PRIOs kartläggning har visat att det saknas en samsyn mellan de fyra arbetslagen på skolan. En gemensam syn på eleven och lärandet, gynnar alla elever på skolan. Åtgärder Gemensam aktivitet F-9 minst en gång per termin. Gemensamma rastvagnar/lådor för hela skolan. Gemensam planering för skolans fritidspedagoger. Gemensam planering för skolans förskollärare. Ämnesträffar över arbetslagsgränser. Mål 2 På arbetar alla pedagoger med gemensam planering av undervisningen. Genom att gemensamt planera undervisningen samt genom att reflektera över lektioner tillsammans med sina kolleger, höjs kvalitén på undervisningen.

10 Sida 10 av 16 Åtgärder Vi använder samma mall (utarbetad under HT-13 av aktuell PRIOgrupp) för vår gemensamma undervisningsplanering. Åtgärder arbetslagen på : Lag Väst: Våra gemensamma planeringstillfällen ska struktureras med ett tydligt körschema, t.ex. v 9 Tema, v 10 Ma/sv osv. Vid dessa tillfällen är det lagets lärare och förskollärare som träffas och gör grovplanering av arbetsområde/ämne eller dyl. Grovplanering/undervisningsplanering/lektionsplanering struktureras också med ett tydligt körschema. Här är det lagets lärare som grupperar sig efter undervisningsgrupp/ämnesområde. Körschema för detta gör laget i januari och anslås i arbetslagsrummet. Lag Öst: Varje tisdag förutom fösta tisdagen i varje månad träffas pedagogerna i undervisningsgrupperna år 1-3. Vi kommer följa dagordningen som Prio-gruppen har tagit fram för att kvalitetssäkra undervisningen för barnen samt effektivisera vår mötestid. Första tisdagen i varje månad träffas lag väst och lag öst för ämnesdiskussioner. En gång i månaden kommer förskolepersonal (Öst/Väst) att träffas för att utbyta idéer och tankar, diskutera vald litteratur som fortbildning samt olika metoder. Fritidspersonalen har gemensam planering på onsdagar varje vecka. Lag Nord: Grovplanering tillsammans i laget eller i team och finplanering enskilt/team. På torsdagar har vi gemensamma undervisningsplaneringar i team och på tisdagar har vi ämnesplanering vid behov som bestäms veckan innan eller under ett APT samt vem som ska ansvara för grovplaneringen. Annat som rör hela skolans personal läggs ut i kalendariet inför terminsstart. Undervisningsplaneringen/teamplaneringen planeras lektionen (se Förslag på struktur för en lektion (tidgruppen i Prio).

11 Sida 11 av 16 Specialpedagog hjälper oss med ev. material och annat som vi behöver hjälp med ang elever. Lag Syd: Utifrån vår grovplanering hittar vi gemensamma ämnesområden som sedan lektionsplaneras på ALM. Försöka på yrkesträffarna att planera tillsammans även om vi inte har gemensamt tema tex SO - kritiskt granska, Eng - hörförståelse, en del är på gång. Viktigt att träna även om lektionerna inte ingår i något direkt tema utan mer träning av förmåga. Vi måste ha koll i god tid på vår planeringsvägg så att tid kan avsättas. Åk 7-9 till höstterminen med gemensamma arbetstider ger mer utrymme för gemensam planering. Mål 3 All mötestid ska effektiviseras, för att frigöra tid till pedagogiska diskussioner, gemensam undervisningsplanering och coachning. Åtgärder Tavelmöten för samordning och organisation. Tydligt syfte med alla möten, dagordning känd, minnesanteckningar, förberedelser inför alla möten. Plan för arbetslagsmöten upprättas i varje arbetslag. Mål 4 Arbetet med lärprocesser utvecklas I Fokus 2020 lyfts lärprocesser som ett av fem nyckelområden och kommer att vara årets nyckelområde i förskola, grundskola och grundsärskola i.

12 Sida 12 av 16 Åtgärd Utbildning av processledare i varje arbetslag samt fritidshemmet. Mål 5 Ledningsstrukturen på skolan ska utvecklas och effektiviseras Åtgärder Från och med hösten 2014 kommer varje arbetslag samt fritidshemmet ha en processledare som kommer att ingå i skolans utvecklingsgrupp, där uppdraget till största del består i att driva lärprocesser i arbetslaget och till viss del består i att samordna och organisera. I mars kommer alla som är intresserade av detta uppdrag få möjlighet att söka och intervjuer kommer sedan att genomföras. Yrkes- och ämnesträffar läggs ut i kalendariet inför terminsstarten. Mål 6 Arbetet med formativ undervisning/bedömning utvecklas vidare I nyligen genomförda internationella studier har man funnit att elevernas lärande, avseende både kvalitet och mängd, förbättras mellan % på skolor där man arbetar ned formativ bedömning. Emnauelskolan har påbörjat detta arbete under 2013 och kommer att fortsätta utveckla det. Åtgärd All personal kommer att läsa Dylan Williams "Att följa lärande".

13 Sida 13 av 16 Åtgärder arbetslagen på : Lag Väst: I respektive alignmentplanering beskrivs vilka arbetsmoment och vilken formativ metod som ska genomföras. I Tänk till pärmen ska eleven förvara bedömningsmatriser och arbete som visar var han/hon befinner sig, vart han/hon ska och vad som krävs för att nå kunskapskraven. Pärmen ska vara en del av den dagliga verksamheten. Ur pärmen kan eleven sedan plocka material till sin IUP som kan användas som diskussionsunderlag på utvecklingssamtal för ett formativt lärande. Detta ansvarar både den enskilde eleven och undervisande pedagog för. Lag Öst: Vi kommer att göra eleverna medvetna om var de befinner sig i sin kunskapsutveckling genom att använda olika didaktiska material; LUS, Nya språket lyfter och McIntosch. Därefter en återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet, dvs nästa steg. I undervisningen kommer vi bland annat att använda olika metoder, bland annat C3B4ME, Två stjärnor och en önskning och No hands up. Den formativa bedömningen ska vara en naturlig del i undervisningen och ske kontinuerligt. Lag Nord: Lag Syd: Vi behöver utveckla vårt synliggörande av lärandet genom att arbeta med boken Att följa lärande där vi kan ge varandra feedback på olika avsnitt vi valt att ta upp ur boken. Diskutera t.ex. hur vi kan använda de olika avsnitten ur boken i vår undervisning. Koppla ihop inledningens syfte med tid för reflektion i slutet av varje lektion, poängtera vilken förmåga man faktiskt tränat och hur man själv bedömer sin prestation i just denna. Jobba med öppna frågor i fokus, våga börja även om all faktakunskap inte ligger på plats än. Våga varva elevernas svar med de begrepp de har behov av. Se till att våra LPP innehåller formativa moment som förklaras för eleverna. Detta gör att vi träna våra formativa redskap (C3B4me, kamratrespons) ofta och eleven utvecklas i sitt tänkande.

14 Sida 14 av 16 Inom ramen för vår skriftliga dokumentation samt i samtalen vi utvecklingssamtalen ha en tydlig dialog kring elevens formativa bedömning. Mål 7 Vi ska utveckla IUP-processen för alla elever på och få en röd tråd i dokumentationen av varje elevs individuella utveckling. I detta arbetet ingår även att höja kvalitén på utvecklingssamtalen. Åtgärd Under VT-14 kommer nuvarande processgrupp med arbetslagen som bollplank att arbeta fram en modell för pedagogisk dokumentation för alla elever och all personal på. Utvecklingssamtal förläggs under ca två veckor i början av varje termin. Under dessa veckor ställs alla andra möten in för att frigöra tid till utvecklingssamtal. Mentorsskap kopplas till undervisningsgrupp från HT-14 Mål 8 Alla barn/elever och pedagoger ska aktivt använda digitala verktyg som en naturlig del i sin dagliga verksamhet/undervisning (Ur IT-plan för förskola, skola och fritidshem i ) Åtgärd På medarbetarsamtalet sätter varje medarbetare upp ett personligt åtagande kring digitalt lärande kopplat till denna övergripande plan.

15 Sida 15 av 16 Mål 9 Alla barn/elever och pedagoger ska ha en grundläggande digital kompetens (Ur IT-plan för förskola, skola och fritidshem i kommun) En grundläggande digital kompetens innehåller kännedom om och agerande enligt vett och etikett på, ett källkritiskt förhållningssätt, medvetenhet om och respekt för integritet på, kännedom om och respekt för upphovsrätten och licens så som CreativeCommons, samt kunskap om och förmåga att använda pekplatta, dator samt smartphone i de fall det är aktuellt, så som ens uppdrag kräver, med den programvara och de applikationer som tillämpas. Åtgärder arbetslagen på : Lag Väst: Lag Öst: Varje elev ska ha tillgång till sin egen datorinloggning. Under året ska vi arbeta med ett vaket nätanvändande, Skolverkets Att nosa på nätet kan ligga till grund för diskussioner med elever. Detta arbete ansvarar mentorn för. Eleverna kommer att få möjlighet att använda ipad, dator och smartboard som en naturlig del i vår verksamhet. Vi kommer att prata med barnen på skola och fritids om internetanvändning samt hur man tilltalar varandra på internet. Lag Nord: En grundläggande kompetens som kännedom och agerande enligt vett och etikett på är något vi behöver arbeta mer med eleverna. Eleverna behöver kunskap om vilka sorters bilder man kan/inte kan lägga ut på nätet (respekt för integritet och upphovsrätt och licens), men även vilka texter och val av ord som läggs ut. Vi kommer att ha föräldradiskussion om internet på föräldramöten. Eleverna behöver även utveckla ett källkritiskt förhållningssätt på tidigt stadie.

16 Sida 16 av 16 Lag Syd: Elevutbildning utifrån bilder, frågeställningar som ett tema inom SO/Bild i åk 6-7. Vi utgår från aktuella händelser för att lyfta datorvärldens etiska dilemman. Samma utbildning för föräldrar under föräldramötet. Kunskapen kring mjukvaror och appar samt verktyg som redigering mm står i fokus nu när vi fått fler ipads. Enkelt IT-användande som projekt genomförs under hösten i åk 7 där vi garanterar oss att eleverna har nått en viss behörighet och kan jobba vidare självständigt med ordbehandling mm. Vi hoppas att ny teknik som ipads mm kan öppna upp dörrarna för nya och spännande redovisningsformer. Framöver kommer vi jobba aktivt för att ansöka om fler ipads så att de elever som kommer till oss från lägre stadier kan fortsätta använd denna teknik som de är vana vid. Den nya tekniken skall finnas med i våra LPP/Alignmentplaneringar så att vi aktivt planerar och genomför moment med stöd av IT. Vi kommer undersöka möjligheten att även få in mer kunskap kring regler och rättigheter på nätet i form av gästföreläsare som på ett proffsigt sätt kan visa våra elever vad som gäller i ITvärlden. Politiskt Mål Alla medarbetare har en god arbetsmiljö. Åtgärd Samtliga arbetsplatser ska ha en introduktion för nyanställda Åsa Söderberg Rektor

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN Grundskola och skolbarnsomsorg Innehållsförteckning Sammanfattning av läsåret 2010/2011... 3 Grundfakta om verksamheten (inkl. skolbarnsomsorg)... 4 Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2009/2010 Tomaslundsskolan Vetlanda 101001 Ort och datum BO Södergren Rektor 1. INLEDNING 3 1.1 GRUNDFAKTA... 3 1.2 UNDERLAG OCH RUTINER

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006/2007 GRUNDSKOLA ÅR 1 6, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för läsåret 2006/2007 Inom Barn- och ungdomsnämndens respektive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59 1 (28) Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar Tel: 0480-45 32 60 Fa: 0480-45 32 59 E-post: vastrafunkaboskolan@kalmar.se Hemsida: http://www.kalmar.se/vastrafunkaboskolan 2 (28) Sammanfattning... 3 A Enhetens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-02-22 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-02-01 Emelie Cederqvist 08-590 977 08 Dnr: Fax 08-590 890 77 BUN/2010:4 Emelie.Cederqvist@upplandsvasby.se

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer