Sida 1 av 16. Telefon (exp) (rektor) Postadress Sjöbo kommun Familjeförvaltningen Emanuelskolan SJÖBO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 av 16. Telefon 0416-271 82 (exp) 0416-272 56 (rektor) Postadress Sjöbo kommun Familjeförvaltningen Emanuelskolan 275 80 SJÖBO"

Transkript

1 Sida 1 av 16

2 Sida 2 av 16 Sammanfattande analys har under 2013 präglats av arbetet med PRIO (Processer, Resultat, Initiativ, Organisation), som är ett skolutvecklingsprojekt initierat av Stockholms stads utbildningsförvaltning (Stockholms stad) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), i arbetet har McKinsey & Company stöttat metodutvecklingen. PRIO syftar till att stötta skolor att kartlägga sina utvecklingsbehov för att därefter ta fram och införa nya arbetsmetoder som stärker undervisningskvalitén och i förlängningen elevernas kunskapsresultat. Analysen av visar en verksamhet med en engagerad lärarkår och goda förutsättningar för utvecklingsarbete. Personal och skolledning uttrycker båda att i fokus står den enskilda eleven och hans/hennes behov. är känd för sitt arbete med relationspedagogik och personalen lyfter gärna detta och är påtagligt stolta över att kunna arbeta med alla elever och få de flesta att lyckas nå kunskapskraven. All personal är otroligt engagerade i sitt arbete och i sina barn/elever. Majoriteten är mycket lösningsorienterad och alla anstränger sig till det yttersta för att få vardagen att fungera så bra som möjligt för alla elever. Samtidigt uttrycker många pedagoger att de lever under en stark press att alltid driva skolutveckling. Alla i personalen är inte på samma nivå i utvecklingsarbetet och det upplevs som stressande. Majoriteten av personalen tar upp att verksamheten behöver andas och landa under en tid i sina utvecklingsarbeten. Man önskar tid till reflektion och utvärdering så att verklig utveckling sker. Följande utvecklingsområden har identifierats i PRIOs kartläggning: 1. Undervisningsplaneringen utförs till största delen individuellt. Pedagogerna uppger att det inte finns tid och möjlighet att samplanera och schemat upplevs ibland som ett hinder. All personal efterlyser fler tillfällen för pedagogiska diskussioner med direkta kopplingar till undervisningen. 2. Strukturer för feedback, dvs coachning och handledning mellan kollegor finns inte och efterfrågas av majoriteten av pedagogerna. Pedagogerna vill ha regelbunden feedback på sitt arbete i klassrummen av såväl skolledning som kollegor. 3. Tidshantering upplevs som ett stort problem av många lärare. Ständiga avbrott i verksamheten, sjukdom och frånvaro hos personalen samt många bollar i luften gör att stressnivån är mycket hög. Utvärdering av tidskrävande processer, möteseffektivitet och schemaläggning samt verktyg för att hjälpa lärarna att prioritera sin tid är potentiella områden att utveckla. 4. Ledningsstrukturen har baserats på ett decentraliserat ledarskap med stort eget ansvar för de olika arbetslagen. Detta upplevs delvis positivt då personalen blir delaktig och kan påverka beslut. Å andra sidan kan diskussioner och beslut ta orimligt lång tid samt lämna ett tolkningsutrymme vilket gör beslutsgången ineffektiv. Majoriteten av personalen saknar arbetslagsledarstrukturen. Samordnarens uppgift är endast administrativ och processledarnas funktion upplevs som otydlig. 5. Klimatet på skolan är utåt sett hjärtligt och välkomnande och det finns en stark "vikänsla" och identitet på. Personalen är stolta över sin tillhörighet till skolan, men samtlig personal tar upp att det finns fyra skolor på, dvs

3 Sida 3 av 16 att de olika arbetslagen är som isolerade öar. Samtlig personal vill få till en enad skola med gemensamma värderingar där gemensamma mål präglar vardagen. Delar som lyfts fram som starka områden på skolan är elevvårdsprocesser, mottagnings- och överlämningsrutiner för elever, kontakt med vårdnadshavare, kontakt med huvudmannen och andra samhällsfunktioner och höga förväntningar på elever och personal. Av de nior som avslutade grundskolan på i juni 2013, var 73,9% behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Det genomsnittliga meritvärdet var 203,9. Det totala antalet nior var 23, vilket är ovanligt få i en avgångsgrupp på. De terminsvisa prognoser som vi gör i alla skolår och terminsbetygen i år 6-8 visar att resultaten framöver kommer att bli bättre. Organisation och verksamhetsbeskrivning ligger centralt i tätort. Här finns ca 430 elever i förskoleklass och grundskola. Området har två arbetslag som arbetar med årskurserna F-3 och ett arbetslag med årskurserna 4-5 där fritidshemmen är en integrerad del samt ett arbetslag som arbetar med årskurserna 6-9. Från och med augusti 2014 kommer skolan ha två arbetslag med F-3, ett med 4-6 och ett med 7-9. Vidare har skolan ett elevhälsoteam bestående av skolans tre specialpedagoger, kurator, skolsköterska, elevstödsamordnare och rektor. Skolan har även ett trygghetsteam där varje arbetslag har en pedagog representerad. I trygghetsteamet ingår även elevstödsamordnare, en processutvecklare och rektor. Staben består av rektor, skolsekreterare, elevstödsamordnare, intendent och vaktmästare. Under våren kommer det att förberedas för en skolutvecklingsgrupp bestående av rektor, processledare, elevstödsamordnare och skolsekreterare.

4 Sida 4 av 16 Politiskt Mål Ett gott liv och en aktiv fritid s invånare erbjuds ett gott liv i livets alla skeenden. Här finns ett rikt och varierat kulturliv. Det är nära till god vård och omsorg för alla i kommunen. erbjuder en aktiv fritid. Naturen och tystnaden finns nära för alla. Idrott i en god idrottsmiljö finns för barn, unga och vuxna. Folkhälsan blir allt bättre. Indikator: Nöjd Medborgar-Index ska förbättras. Nöjd Kund-Index ska förbättras. Åtgärd Varje enhet ska initiera något samarbete med någon förening under året Åtgärder arbetslagen på : Arbetslag Väst Under året ska arbetslaget bjuda in till samarbete med två lokala föreningar, som vi inte tidigare haft kontakt med, t.ex. Friluftsfrämjandet/scouterna och ungdomsorkester. Undervisande idrottspedagoger ansvarar för detta. Arbetslag Öst En gång per läsår kommer vi att erbjuda barnen en elevens val dag då vi bjuder in föreningar. En gång på lov (påsk, sport, sommar och höstlov) ska vi erbjuda barnen ett besök kopplat arbets, -förenings eller kulturliv. Arbetslag Nord Vi bjuder in föreningar när det passar i teman och i idrott. Arbetslag Syd Inom idrott finns samarbete med golfklubben, gymmet mfl både i utbildande och belöningssyfte. Ett ständigt sökande sker efter nya samarbetspartners med ett stort intresse från oss. Viktigt då inslag och besök från föreningslivet sker är att informera

5 Sida 5 av 16 samtliga lag på skolan så att vi jobbar som en enhet. Vi uppdaterar vår idrottstavla med allt ifrån träningstider till bedrifter inom olika sporter. Särskilda idrottsdagar med inbjudna gäster kommer fortsätta utarbetas och genomföras under våren. Vi kommer undersöka möjligheten att få hit organisationen Source för att berätta om sina möjligheter. Inom bilden arbetar vi med ett konstprojekt i åk 6. Skolans kulturutbud bevakar fortlöpande våra intressen inom drama och kultur. Lägerliv där vi använder oss av Friluftsföreningar med åk 9 och ev åk 8. Projektledaren från kulturskolan Navet och vårt elevråd samarbetar och kommer så fortsätta under Politiskt Mål Tillgänglighet och delaktighet Alla kommuninvånare känner sig delaktiga i samhället och i samhällets utveckling. Alla har möjlighet att ta del av det som bjuds och kan påverka utbudet. I är det nära till beslutsfattare och korta beslutsvägar. Det är lätt att hitta rätt i samhället och i livet. Indikator: Nöjd Inflytande-Index ska förbättras. Åtgärder 1 - Varje enhet ska ha forum för samråd vid minst två tillfällen per år. Alla skolor ska ha elevråd. Åtgärder Trygghetsteamet ansvarar för elevråd i alla arbetslag en gång i månaden. Kartläggningar av elevdelaktighet kommer att utvecklas, för att kunna mäta elevernas upplevelser av delaktighet.

6 Sida 6 av 16 Åtgärder 2 - Alla enheter ska bygga upp en bra information via edwise, blogg eller hemsidan. Åtgärder arbetslagen på : Lag Väst Lag Öst Blogg: Publicera information och bilder som rör vår dagliga verksamhet. Det ska göras två inlägg i veckan på alla våra bloggar. Undervisande pedagoger i varje undervisningsgrupp ansvarar för detta. Detta gäller även vår fritidsblogg. Vi använder Edwise till schemaregistrering, frånvaro och skriftliga omdömen. Våra bloggar är ett levande dokument. Bloggarna uppdateras varje vecka med text och bild. Hemsida - i slutet av varje månad uppdateras sidan genom text och bild. Lag Nord Alla elever är kopplade till en blogg. Varje u-grupp har en blogg där information och aktiviteter läggs ut. Där kan info om att titta i Edwise ang omdömen läggas ut, och sedan kan varje enskild gå in på Edwise och titta på omdömena. Fritidsinfo kommer läggas ut på bloggen. Hemsidan ska uppdateras. Lag Syd Edwise - nuläge: kontroll av informationsflöde, elevdokumentation såsom frånvaro och betyg. Laginfo publiceras, åk 8, 9 lägger ut veckobrev här. 2014: Vi önskar jobba med tydlig dokumentation som tex matriser, på ett användarvänligt sätt. Kanske en bas för lektionsplaneringar och idébank som är lättorienterad. Möjlighet att lägga ut filmklipp mm skulle ses om positivt.

7 Sida 7 av 16 Blogg - nuläge: skolans domän: åk 9 är igång, de flesta mentorer har med lite IT-stöd gjort ett skal dvs påbörjat sin blogg. I åk 7 planeras för en gemensam på grund av deras grupperingar i både 2 och 3 grupper. Vår förhoppning är att ha en liknande uppbyggnad och innehåll. Därutöver finns egen blogg i åk 6, samt en i SO, en i idrott. Samtliga bloggar används främst som infokanal. 2014: Under våren nå ut i alla våra klasser och deras föräldrar. Samt utnyttja möjligheten till utbyte mellan lärarna. Önskvärt vore länkar från bloggen till ämnesbloggar. 2014: Vi anser att hemsidan kan vara ett bra sätt att visa upp vår skola på ett inspirerande vis, publicera lite nya och roliga inslag som inte blir för öppna för allmänheten. I både fallen med blogg samt hemsida inväntar vi svar från föräldrarnas medgivande innan vi känner oss helt säkra. Politiskt Mål Hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten s pedagogiska verksamhet utvecklas ständigt. Nya pedagogiska rön fångas upp och appliceras i skolarbetet. Detta ger hög kvalitet på utbildningen och kontinuerlig förnyelse inom hela skolområdet i. Indikator: Andelen barn/elever som anger att det känns bra att gå till förskolan/skolan ska öka. Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnena ska öka. Åtgärder 1 Alla ska arbeta aktivt med likabehandlings-arbete genom exempelvis KRAFT, Stegvis. Åtgärder 1 Arbetet beskrivs i plan mot diskriminering och kränkande behandling. Åtgärder 2 Prognos och måluppfyllelse ska följas upp och analyseras terminsvis.

8 Sida 8 av 16 Åtgärder 2 Lokal arbetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling kommer att följas upp en gång i månaden på APT i alla arbetslag. Prognos för måluppnående analyseras i skolans elevhälsoteam i mitten av varje termin. s pedagoger coachar sina kolleger och coachas av sina kolleger regelbundet för att utvecklas i sin yrkesskicklighet.lärarens yrkesskicklighet är den viktigaste faktorn i elevens utveckling. Kollegialt lärande utvecklar pedagogers yrkesskicklighet. Åtgärder arbetslagen på : Lag Väst Innan påsklovet ska alla i laget ha coachat och blivit coachad. Detta utvärderas med en enkät runt påsk. Under höstterminen ska coachningen kopplas till utvecklingssamtalen. Att detta blir gjort ansvarar varje pedagog för. Lag Öst: Vi har valt att vid första coachningstillfälle fokusera på vad som är framgångsfaktorn vid denna lektion. Vi första tillfället har vi i vårt arbetslag bestämt en turordning genom lottning. Coachning ska vara genomförd innan påsklovet. Turordningen finns i arbetslaget. Det förstnämnda namnet coacher den andre. Det andra coachningstillfället väljer den som blir coachad ämnet. Coachning ska vara genomförd innan vecka 22. Det förstnämnda namnet coacher den andre. Turordningen finns i arbetslaget. Lag Nord: Innan påsklovet ska vi hinna coacha samt att bli coachad och det är den coachade som bestämmer vad som ska observeras! Ibland kan det kanske vara två pedagoger som vill bli coachade samtidigt tillsammans. Förslag: att bli coachad vid ett tillfälle om något specifikt och sedan få feedback på det för att sedan bli coachad/tittad på en gång till för att se om man har förbättrat efter

9 Sida 9 av 16 Lag Syd: feedbacken. Man kan bli coachad i t.ex. hur man kan bli bättre på att skriva planeringar. Det behöver inte vara just anknutet till klassrumssituationer. Vi i laget skall innan påsk både hinna coacha och bli coachad. Senast fre 31/1 måste vi bestämt med vem man ska samarbeta, skriv på lapp i arbetslagsrummet. Mål 1 ska bli en enad skola med gemensamma värderingar där gemensamma mål präglar vardagen. PRIOs kartläggning har visat att det saknas en samsyn mellan de fyra arbetslagen på skolan. En gemensam syn på eleven och lärandet, gynnar alla elever på skolan. Åtgärder Gemensam aktivitet F-9 minst en gång per termin. Gemensamma rastvagnar/lådor för hela skolan. Gemensam planering för skolans fritidspedagoger. Gemensam planering för skolans förskollärare. Ämnesträffar över arbetslagsgränser. Mål 2 På arbetar alla pedagoger med gemensam planering av undervisningen. Genom att gemensamt planera undervisningen samt genom att reflektera över lektioner tillsammans med sina kolleger, höjs kvalitén på undervisningen.

10 Sida 10 av 16 Åtgärder Vi använder samma mall (utarbetad under HT-13 av aktuell PRIOgrupp) för vår gemensamma undervisningsplanering. Åtgärder arbetslagen på : Lag Väst: Våra gemensamma planeringstillfällen ska struktureras med ett tydligt körschema, t.ex. v 9 Tema, v 10 Ma/sv osv. Vid dessa tillfällen är det lagets lärare och förskollärare som träffas och gör grovplanering av arbetsområde/ämne eller dyl. Grovplanering/undervisningsplanering/lektionsplanering struktureras också med ett tydligt körschema. Här är det lagets lärare som grupperar sig efter undervisningsgrupp/ämnesområde. Körschema för detta gör laget i januari och anslås i arbetslagsrummet. Lag Öst: Varje tisdag förutom fösta tisdagen i varje månad träffas pedagogerna i undervisningsgrupperna år 1-3. Vi kommer följa dagordningen som Prio-gruppen har tagit fram för att kvalitetssäkra undervisningen för barnen samt effektivisera vår mötestid. Första tisdagen i varje månad träffas lag väst och lag öst för ämnesdiskussioner. En gång i månaden kommer förskolepersonal (Öst/Väst) att träffas för att utbyta idéer och tankar, diskutera vald litteratur som fortbildning samt olika metoder. Fritidspersonalen har gemensam planering på onsdagar varje vecka. Lag Nord: Grovplanering tillsammans i laget eller i team och finplanering enskilt/team. På torsdagar har vi gemensamma undervisningsplaneringar i team och på tisdagar har vi ämnesplanering vid behov som bestäms veckan innan eller under ett APT samt vem som ska ansvara för grovplaneringen. Annat som rör hela skolans personal läggs ut i kalendariet inför terminsstart. Undervisningsplaneringen/teamplaneringen planeras lektionen (se Förslag på struktur för en lektion (tidgruppen i Prio).

11 Sida 11 av 16 Specialpedagog hjälper oss med ev. material och annat som vi behöver hjälp med ang elever. Lag Syd: Utifrån vår grovplanering hittar vi gemensamma ämnesområden som sedan lektionsplaneras på ALM. Försöka på yrkesträffarna att planera tillsammans även om vi inte har gemensamt tema tex SO - kritiskt granska, Eng - hörförståelse, en del är på gång. Viktigt att träna även om lektionerna inte ingår i något direkt tema utan mer träning av förmåga. Vi måste ha koll i god tid på vår planeringsvägg så att tid kan avsättas. Åk 7-9 till höstterminen med gemensamma arbetstider ger mer utrymme för gemensam planering. Mål 3 All mötestid ska effektiviseras, för att frigöra tid till pedagogiska diskussioner, gemensam undervisningsplanering och coachning. Åtgärder Tavelmöten för samordning och organisation. Tydligt syfte med alla möten, dagordning känd, minnesanteckningar, förberedelser inför alla möten. Plan för arbetslagsmöten upprättas i varje arbetslag. Mål 4 Arbetet med lärprocesser utvecklas I Fokus 2020 lyfts lärprocesser som ett av fem nyckelområden och kommer att vara årets nyckelområde i förskola, grundskola och grundsärskola i.

12 Sida 12 av 16 Åtgärd Utbildning av processledare i varje arbetslag samt fritidshemmet. Mål 5 Ledningsstrukturen på skolan ska utvecklas och effektiviseras Åtgärder Från och med hösten 2014 kommer varje arbetslag samt fritidshemmet ha en processledare som kommer att ingå i skolans utvecklingsgrupp, där uppdraget till största del består i att driva lärprocesser i arbetslaget och till viss del består i att samordna och organisera. I mars kommer alla som är intresserade av detta uppdrag få möjlighet att söka och intervjuer kommer sedan att genomföras. Yrkes- och ämnesträffar läggs ut i kalendariet inför terminsstarten. Mål 6 Arbetet med formativ undervisning/bedömning utvecklas vidare I nyligen genomförda internationella studier har man funnit att elevernas lärande, avseende både kvalitet och mängd, förbättras mellan % på skolor där man arbetar ned formativ bedömning. Emnauelskolan har påbörjat detta arbete under 2013 och kommer att fortsätta utveckla det. Åtgärd All personal kommer att läsa Dylan Williams "Att följa lärande".

13 Sida 13 av 16 Åtgärder arbetslagen på : Lag Väst: I respektive alignmentplanering beskrivs vilka arbetsmoment och vilken formativ metod som ska genomföras. I Tänk till pärmen ska eleven förvara bedömningsmatriser och arbete som visar var han/hon befinner sig, vart han/hon ska och vad som krävs för att nå kunskapskraven. Pärmen ska vara en del av den dagliga verksamheten. Ur pärmen kan eleven sedan plocka material till sin IUP som kan användas som diskussionsunderlag på utvecklingssamtal för ett formativt lärande. Detta ansvarar både den enskilde eleven och undervisande pedagog för. Lag Öst: Vi kommer att göra eleverna medvetna om var de befinner sig i sin kunskapsutveckling genom att använda olika didaktiska material; LUS, Nya språket lyfter och McIntosch. Därefter en återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet, dvs nästa steg. I undervisningen kommer vi bland annat att använda olika metoder, bland annat C3B4ME, Två stjärnor och en önskning och No hands up. Den formativa bedömningen ska vara en naturlig del i undervisningen och ske kontinuerligt. Lag Nord: Lag Syd: Vi behöver utveckla vårt synliggörande av lärandet genom att arbeta med boken Att följa lärande där vi kan ge varandra feedback på olika avsnitt vi valt att ta upp ur boken. Diskutera t.ex. hur vi kan använda de olika avsnitten ur boken i vår undervisning. Koppla ihop inledningens syfte med tid för reflektion i slutet av varje lektion, poängtera vilken förmåga man faktiskt tränat och hur man själv bedömer sin prestation i just denna. Jobba med öppna frågor i fokus, våga börja även om all faktakunskap inte ligger på plats än. Våga varva elevernas svar med de begrepp de har behov av. Se till att våra LPP innehåller formativa moment som förklaras för eleverna. Detta gör att vi träna våra formativa redskap (C3B4me, kamratrespons) ofta och eleven utvecklas i sitt tänkande.

14 Sida 14 av 16 Inom ramen för vår skriftliga dokumentation samt i samtalen vi utvecklingssamtalen ha en tydlig dialog kring elevens formativa bedömning. Mål 7 Vi ska utveckla IUP-processen för alla elever på och få en röd tråd i dokumentationen av varje elevs individuella utveckling. I detta arbetet ingår även att höja kvalitén på utvecklingssamtalen. Åtgärd Under VT-14 kommer nuvarande processgrupp med arbetslagen som bollplank att arbeta fram en modell för pedagogisk dokumentation för alla elever och all personal på. Utvecklingssamtal förläggs under ca två veckor i början av varje termin. Under dessa veckor ställs alla andra möten in för att frigöra tid till utvecklingssamtal. Mentorsskap kopplas till undervisningsgrupp från HT-14 Mål 8 Alla barn/elever och pedagoger ska aktivt använda digitala verktyg som en naturlig del i sin dagliga verksamhet/undervisning (Ur IT-plan för förskola, skola och fritidshem i ) Åtgärd På medarbetarsamtalet sätter varje medarbetare upp ett personligt åtagande kring digitalt lärande kopplat till denna övergripande plan.

15 Sida 15 av 16 Mål 9 Alla barn/elever och pedagoger ska ha en grundläggande digital kompetens (Ur IT-plan för förskola, skola och fritidshem i kommun) En grundläggande digital kompetens innehåller kännedom om och agerande enligt vett och etikett på, ett källkritiskt förhållningssätt, medvetenhet om och respekt för integritet på, kännedom om och respekt för upphovsrätten och licens så som CreativeCommons, samt kunskap om och förmåga att använda pekplatta, dator samt smartphone i de fall det är aktuellt, så som ens uppdrag kräver, med den programvara och de applikationer som tillämpas. Åtgärder arbetslagen på : Lag Väst: Lag Öst: Varje elev ska ha tillgång till sin egen datorinloggning. Under året ska vi arbeta med ett vaket nätanvändande, Skolverkets Att nosa på nätet kan ligga till grund för diskussioner med elever. Detta arbete ansvarar mentorn för. Eleverna kommer att få möjlighet att använda ipad, dator och smartboard som en naturlig del i vår verksamhet. Vi kommer att prata med barnen på skola och fritids om internetanvändning samt hur man tilltalar varandra på internet. Lag Nord: En grundläggande kompetens som kännedom och agerande enligt vett och etikett på är något vi behöver arbeta mer med eleverna. Eleverna behöver kunskap om vilka sorters bilder man kan/inte kan lägga ut på nätet (respekt för integritet och upphovsrätt och licens), men även vilka texter och val av ord som läggs ut. Vi kommer att ha föräldradiskussion om internet på föräldramöten. Eleverna behöver även utveckla ett källkritiskt förhållningssätt på tidigt stadie.

16 Sida 16 av 16 Lag Syd: Elevutbildning utifrån bilder, frågeställningar som ett tema inom SO/Bild i åk 6-7. Vi utgår från aktuella händelser för att lyfta datorvärldens etiska dilemman. Samma utbildning för föräldrar under föräldramötet. Kunskapen kring mjukvaror och appar samt verktyg som redigering mm står i fokus nu när vi fått fler ipads. Enkelt IT-användande som projekt genomförs under hösten i åk 7 där vi garanterar oss att eleverna har nått en viss behörighet och kan jobba vidare självständigt med ordbehandling mm. Vi hoppas att ny teknik som ipads mm kan öppna upp dörrarna för nya och spännande redovisningsformer. Framöver kommer vi jobba aktivt för att ansöka om fler ipads så att de elever som kommer till oss från lägre stadier kan fortsätta använd denna teknik som de är vana vid. Den nya tekniken skall finnas med i våra LPP/Alignmentplaneringar så att vi aktivt planerar och genomför moment med stöd av IT. Vi kommer undersöka möjligheten att även få in mer kunskap kring regler och rättigheter på nätet i form av gästföreläsare som på ett proffsigt sätt kan visa våra elever vad som gäller i ITvärlden. Politiskt Mål Alla medarbetare har en god arbetsmiljö. Åtgärd Samtliga arbetsplatser ska ha en introduktion för nyanställda Åsa Söderberg Rektor

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Lokal Arbetsplan uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Blentarps förskoleenhet 2015-02-18 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET. Skola i världsklass 2

Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET. Skola i världsklass 2 Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET Skola i världsklass 2 Bakgrund Den stora majoriteten av eleverna når grundskolans mål och andelen elever som uppnår målen i alla ämnen är den

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och fritidshem a för planen, rektor Vår vision

Läs mer

10 olika sätt att genomföra IUP-processen

10 olika sätt att genomföra IUP-processen 10 olika sätt att genomföra IUP-processen augusti 2012 Visualisera och effektivisera IUP-processen på er skola? Hur ska ni genomföra IUP-processen pedagogisk, undervisning, skriftliga omdömen, framåtsyftande

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Kund Lärande

Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Kund Lärande Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Sammanfattningsvis kan konstateras att Johannes Petris verksamhet fortfarande är en enhet som kännetecknas av en stark tillväxt och utveckling

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Birgitta Wikström 2015-08-28 Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Ann-Charlotte Lindgren ann-charlotte.lindgren@ped.gu.se 10 dec 2009 Stort fokus på individen

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Årscykel Vartoftaskolan

Årscykel Vartoftaskolan Årscykel Vartoftaskolan Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden)

Läs mer

Domnarvets skola och fritidshem, Medväga fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Domnarvets skola och fritidshem, Medväga fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Domnarvets skola och fritidshem, Medväga fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9, fritidshem Läsår: 2015-2016 150904 1 1. Grunduppgifter

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning För att förbättra elevers resultat, öka skolans måluppfyllelse och få förbättrad produktivitet behöver varje skola skapa en bra arbetsorganisation.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (6) Reviderad juni 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande tiden 20120101-20121231 Plan mot diskriminering och

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

PRIO alla skolor ska lyckas

PRIO alla skolor ska lyckas PRIO alla skolor ska lyckas Det anmärkningsvärda med forskningsresultaten är att de visar att de största effekterna på elevernas lärande uppnås när lärare börjar lära av sin egen undervisning John Hattie,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Arbetsplan. Inledning

Arbetsplan. Inledning Arbetsplan Inledning Oxhagsskolan är en F 6-skola i Akalla/Kista. Skolan har cirka 315 inskrivna barn i grundskola, grundsärskola och förskoleklasser. Cirka 195 elever är inskrivna på fritidshem. Varje

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer