Sida 1 av 16. Telefon (exp) (rektor) Postadress Sjöbo kommun Familjeförvaltningen Emanuelskolan SJÖBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 av 16. Telefon 0416-271 82 (exp) 0416-272 56 (rektor) Postadress Sjöbo kommun Familjeförvaltningen Emanuelskolan 275 80 SJÖBO"

Transkript

1 Sida 1 av 16

2 Sida 2 av 16 Sammanfattande analys har under 2013 präglats av arbetet med PRIO (Processer, Resultat, Initiativ, Organisation), som är ett skolutvecklingsprojekt initierat av Stockholms stads utbildningsförvaltning (Stockholms stad) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), i arbetet har McKinsey & Company stöttat metodutvecklingen. PRIO syftar till att stötta skolor att kartlägga sina utvecklingsbehov för att därefter ta fram och införa nya arbetsmetoder som stärker undervisningskvalitén och i förlängningen elevernas kunskapsresultat. Analysen av visar en verksamhet med en engagerad lärarkår och goda förutsättningar för utvecklingsarbete. Personal och skolledning uttrycker båda att i fokus står den enskilda eleven och hans/hennes behov. är känd för sitt arbete med relationspedagogik och personalen lyfter gärna detta och är påtagligt stolta över att kunna arbeta med alla elever och få de flesta att lyckas nå kunskapskraven. All personal är otroligt engagerade i sitt arbete och i sina barn/elever. Majoriteten är mycket lösningsorienterad och alla anstränger sig till det yttersta för att få vardagen att fungera så bra som möjligt för alla elever. Samtidigt uttrycker många pedagoger att de lever under en stark press att alltid driva skolutveckling. Alla i personalen är inte på samma nivå i utvecklingsarbetet och det upplevs som stressande. Majoriteten av personalen tar upp att verksamheten behöver andas och landa under en tid i sina utvecklingsarbeten. Man önskar tid till reflektion och utvärdering så att verklig utveckling sker. Följande utvecklingsområden har identifierats i PRIOs kartläggning: 1. Undervisningsplaneringen utförs till största delen individuellt. Pedagogerna uppger att det inte finns tid och möjlighet att samplanera och schemat upplevs ibland som ett hinder. All personal efterlyser fler tillfällen för pedagogiska diskussioner med direkta kopplingar till undervisningen. 2. Strukturer för feedback, dvs coachning och handledning mellan kollegor finns inte och efterfrågas av majoriteten av pedagogerna. Pedagogerna vill ha regelbunden feedback på sitt arbete i klassrummen av såväl skolledning som kollegor. 3. Tidshantering upplevs som ett stort problem av många lärare. Ständiga avbrott i verksamheten, sjukdom och frånvaro hos personalen samt många bollar i luften gör att stressnivån är mycket hög. Utvärdering av tidskrävande processer, möteseffektivitet och schemaläggning samt verktyg för att hjälpa lärarna att prioritera sin tid är potentiella områden att utveckla. 4. Ledningsstrukturen har baserats på ett decentraliserat ledarskap med stort eget ansvar för de olika arbetslagen. Detta upplevs delvis positivt då personalen blir delaktig och kan påverka beslut. Å andra sidan kan diskussioner och beslut ta orimligt lång tid samt lämna ett tolkningsutrymme vilket gör beslutsgången ineffektiv. Majoriteten av personalen saknar arbetslagsledarstrukturen. Samordnarens uppgift är endast administrativ och processledarnas funktion upplevs som otydlig. 5. Klimatet på skolan är utåt sett hjärtligt och välkomnande och det finns en stark "vikänsla" och identitet på. Personalen är stolta över sin tillhörighet till skolan, men samtlig personal tar upp att det finns fyra skolor på, dvs

3 Sida 3 av 16 att de olika arbetslagen är som isolerade öar. Samtlig personal vill få till en enad skola med gemensamma värderingar där gemensamma mål präglar vardagen. Delar som lyfts fram som starka områden på skolan är elevvårdsprocesser, mottagnings- och överlämningsrutiner för elever, kontakt med vårdnadshavare, kontakt med huvudmannen och andra samhällsfunktioner och höga förväntningar på elever och personal. Av de nior som avslutade grundskolan på i juni 2013, var 73,9% behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Det genomsnittliga meritvärdet var 203,9. Det totala antalet nior var 23, vilket är ovanligt få i en avgångsgrupp på. De terminsvisa prognoser som vi gör i alla skolår och terminsbetygen i år 6-8 visar att resultaten framöver kommer att bli bättre. Organisation och verksamhetsbeskrivning ligger centralt i tätort. Här finns ca 430 elever i förskoleklass och grundskola. Området har två arbetslag som arbetar med årskurserna F-3 och ett arbetslag med årskurserna 4-5 där fritidshemmen är en integrerad del samt ett arbetslag som arbetar med årskurserna 6-9. Från och med augusti 2014 kommer skolan ha två arbetslag med F-3, ett med 4-6 och ett med 7-9. Vidare har skolan ett elevhälsoteam bestående av skolans tre specialpedagoger, kurator, skolsköterska, elevstödsamordnare och rektor. Skolan har även ett trygghetsteam där varje arbetslag har en pedagog representerad. I trygghetsteamet ingår även elevstödsamordnare, en processutvecklare och rektor. Staben består av rektor, skolsekreterare, elevstödsamordnare, intendent och vaktmästare. Under våren kommer det att förberedas för en skolutvecklingsgrupp bestående av rektor, processledare, elevstödsamordnare och skolsekreterare.

4 Sida 4 av 16 Politiskt Mål Ett gott liv och en aktiv fritid s invånare erbjuds ett gott liv i livets alla skeenden. Här finns ett rikt och varierat kulturliv. Det är nära till god vård och omsorg för alla i kommunen. erbjuder en aktiv fritid. Naturen och tystnaden finns nära för alla. Idrott i en god idrottsmiljö finns för barn, unga och vuxna. Folkhälsan blir allt bättre. Indikator: Nöjd Medborgar-Index ska förbättras. Nöjd Kund-Index ska förbättras. Åtgärd Varje enhet ska initiera något samarbete med någon förening under året Åtgärder arbetslagen på : Arbetslag Väst Under året ska arbetslaget bjuda in till samarbete med två lokala föreningar, som vi inte tidigare haft kontakt med, t.ex. Friluftsfrämjandet/scouterna och ungdomsorkester. Undervisande idrottspedagoger ansvarar för detta. Arbetslag Öst En gång per läsår kommer vi att erbjuda barnen en elevens val dag då vi bjuder in föreningar. En gång på lov (påsk, sport, sommar och höstlov) ska vi erbjuda barnen ett besök kopplat arbets, -förenings eller kulturliv. Arbetslag Nord Vi bjuder in föreningar när det passar i teman och i idrott. Arbetslag Syd Inom idrott finns samarbete med golfklubben, gymmet mfl både i utbildande och belöningssyfte. Ett ständigt sökande sker efter nya samarbetspartners med ett stort intresse från oss. Viktigt då inslag och besök från föreningslivet sker är att informera

5 Sida 5 av 16 samtliga lag på skolan så att vi jobbar som en enhet. Vi uppdaterar vår idrottstavla med allt ifrån träningstider till bedrifter inom olika sporter. Särskilda idrottsdagar med inbjudna gäster kommer fortsätta utarbetas och genomföras under våren. Vi kommer undersöka möjligheten att få hit organisationen Source för att berätta om sina möjligheter. Inom bilden arbetar vi med ett konstprojekt i åk 6. Skolans kulturutbud bevakar fortlöpande våra intressen inom drama och kultur. Lägerliv där vi använder oss av Friluftsföreningar med åk 9 och ev åk 8. Projektledaren från kulturskolan Navet och vårt elevråd samarbetar och kommer så fortsätta under Politiskt Mål Tillgänglighet och delaktighet Alla kommuninvånare känner sig delaktiga i samhället och i samhällets utveckling. Alla har möjlighet att ta del av det som bjuds och kan påverka utbudet. I är det nära till beslutsfattare och korta beslutsvägar. Det är lätt att hitta rätt i samhället och i livet. Indikator: Nöjd Inflytande-Index ska förbättras. Åtgärder 1 - Varje enhet ska ha forum för samråd vid minst två tillfällen per år. Alla skolor ska ha elevråd. Åtgärder Trygghetsteamet ansvarar för elevråd i alla arbetslag en gång i månaden. Kartläggningar av elevdelaktighet kommer att utvecklas, för att kunna mäta elevernas upplevelser av delaktighet.

6 Sida 6 av 16 Åtgärder 2 - Alla enheter ska bygga upp en bra information via edwise, blogg eller hemsidan. Åtgärder arbetslagen på : Lag Väst Lag Öst Blogg: Publicera information och bilder som rör vår dagliga verksamhet. Det ska göras två inlägg i veckan på alla våra bloggar. Undervisande pedagoger i varje undervisningsgrupp ansvarar för detta. Detta gäller även vår fritidsblogg. Vi använder Edwise till schemaregistrering, frånvaro och skriftliga omdömen. Våra bloggar är ett levande dokument. Bloggarna uppdateras varje vecka med text och bild. Hemsida - i slutet av varje månad uppdateras sidan genom text och bild. Lag Nord Alla elever är kopplade till en blogg. Varje u-grupp har en blogg där information och aktiviteter läggs ut. Där kan info om att titta i Edwise ang omdömen läggas ut, och sedan kan varje enskild gå in på Edwise och titta på omdömena. Fritidsinfo kommer läggas ut på bloggen. Hemsidan ska uppdateras. Lag Syd Edwise - nuläge: kontroll av informationsflöde, elevdokumentation såsom frånvaro och betyg. Laginfo publiceras, åk 8, 9 lägger ut veckobrev här. 2014: Vi önskar jobba med tydlig dokumentation som tex matriser, på ett användarvänligt sätt. Kanske en bas för lektionsplaneringar och idébank som är lättorienterad. Möjlighet att lägga ut filmklipp mm skulle ses om positivt.

7 Sida 7 av 16 Blogg - nuläge: skolans domän: åk 9 är igång, de flesta mentorer har med lite IT-stöd gjort ett skal dvs påbörjat sin blogg. I åk 7 planeras för en gemensam på grund av deras grupperingar i både 2 och 3 grupper. Vår förhoppning är att ha en liknande uppbyggnad och innehåll. Därutöver finns egen blogg i åk 6, samt en i SO, en i idrott. Samtliga bloggar används främst som infokanal. 2014: Under våren nå ut i alla våra klasser och deras föräldrar. Samt utnyttja möjligheten till utbyte mellan lärarna. Önskvärt vore länkar från bloggen till ämnesbloggar. 2014: Vi anser att hemsidan kan vara ett bra sätt att visa upp vår skola på ett inspirerande vis, publicera lite nya och roliga inslag som inte blir för öppna för allmänheten. I både fallen med blogg samt hemsida inväntar vi svar från föräldrarnas medgivande innan vi känner oss helt säkra. Politiskt Mål Hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten s pedagogiska verksamhet utvecklas ständigt. Nya pedagogiska rön fångas upp och appliceras i skolarbetet. Detta ger hög kvalitet på utbildningen och kontinuerlig förnyelse inom hela skolområdet i. Indikator: Andelen barn/elever som anger att det känns bra att gå till förskolan/skolan ska öka. Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnena ska öka. Åtgärder 1 Alla ska arbeta aktivt med likabehandlings-arbete genom exempelvis KRAFT, Stegvis. Åtgärder 1 Arbetet beskrivs i plan mot diskriminering och kränkande behandling. Åtgärder 2 Prognos och måluppfyllelse ska följas upp och analyseras terminsvis.

8 Sida 8 av 16 Åtgärder 2 Lokal arbetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling kommer att följas upp en gång i månaden på APT i alla arbetslag. Prognos för måluppnående analyseras i skolans elevhälsoteam i mitten av varje termin. s pedagoger coachar sina kolleger och coachas av sina kolleger regelbundet för att utvecklas i sin yrkesskicklighet.lärarens yrkesskicklighet är den viktigaste faktorn i elevens utveckling. Kollegialt lärande utvecklar pedagogers yrkesskicklighet. Åtgärder arbetslagen på : Lag Väst Innan påsklovet ska alla i laget ha coachat och blivit coachad. Detta utvärderas med en enkät runt påsk. Under höstterminen ska coachningen kopplas till utvecklingssamtalen. Att detta blir gjort ansvarar varje pedagog för. Lag Öst: Vi har valt att vid första coachningstillfälle fokusera på vad som är framgångsfaktorn vid denna lektion. Vi första tillfället har vi i vårt arbetslag bestämt en turordning genom lottning. Coachning ska vara genomförd innan påsklovet. Turordningen finns i arbetslaget. Det förstnämnda namnet coacher den andre. Det andra coachningstillfället väljer den som blir coachad ämnet. Coachning ska vara genomförd innan vecka 22. Det förstnämnda namnet coacher den andre. Turordningen finns i arbetslaget. Lag Nord: Innan påsklovet ska vi hinna coacha samt att bli coachad och det är den coachade som bestämmer vad som ska observeras! Ibland kan det kanske vara två pedagoger som vill bli coachade samtidigt tillsammans. Förslag: att bli coachad vid ett tillfälle om något specifikt och sedan få feedback på det för att sedan bli coachad/tittad på en gång till för att se om man har förbättrat efter

9 Sida 9 av 16 Lag Syd: feedbacken. Man kan bli coachad i t.ex. hur man kan bli bättre på att skriva planeringar. Det behöver inte vara just anknutet till klassrumssituationer. Vi i laget skall innan påsk både hinna coacha och bli coachad. Senast fre 31/1 måste vi bestämt med vem man ska samarbeta, skriv på lapp i arbetslagsrummet. Mål 1 ska bli en enad skola med gemensamma värderingar där gemensamma mål präglar vardagen. PRIOs kartläggning har visat att det saknas en samsyn mellan de fyra arbetslagen på skolan. En gemensam syn på eleven och lärandet, gynnar alla elever på skolan. Åtgärder Gemensam aktivitet F-9 minst en gång per termin. Gemensamma rastvagnar/lådor för hela skolan. Gemensam planering för skolans fritidspedagoger. Gemensam planering för skolans förskollärare. Ämnesträffar över arbetslagsgränser. Mål 2 På arbetar alla pedagoger med gemensam planering av undervisningen. Genom att gemensamt planera undervisningen samt genom att reflektera över lektioner tillsammans med sina kolleger, höjs kvalitén på undervisningen.

10 Sida 10 av 16 Åtgärder Vi använder samma mall (utarbetad under HT-13 av aktuell PRIOgrupp) för vår gemensamma undervisningsplanering. Åtgärder arbetslagen på : Lag Väst: Våra gemensamma planeringstillfällen ska struktureras med ett tydligt körschema, t.ex. v 9 Tema, v 10 Ma/sv osv. Vid dessa tillfällen är det lagets lärare och förskollärare som träffas och gör grovplanering av arbetsområde/ämne eller dyl. Grovplanering/undervisningsplanering/lektionsplanering struktureras också med ett tydligt körschema. Här är det lagets lärare som grupperar sig efter undervisningsgrupp/ämnesområde. Körschema för detta gör laget i januari och anslås i arbetslagsrummet. Lag Öst: Varje tisdag förutom fösta tisdagen i varje månad träffas pedagogerna i undervisningsgrupperna år 1-3. Vi kommer följa dagordningen som Prio-gruppen har tagit fram för att kvalitetssäkra undervisningen för barnen samt effektivisera vår mötestid. Första tisdagen i varje månad träffas lag väst och lag öst för ämnesdiskussioner. En gång i månaden kommer förskolepersonal (Öst/Väst) att träffas för att utbyta idéer och tankar, diskutera vald litteratur som fortbildning samt olika metoder. Fritidspersonalen har gemensam planering på onsdagar varje vecka. Lag Nord: Grovplanering tillsammans i laget eller i team och finplanering enskilt/team. På torsdagar har vi gemensamma undervisningsplaneringar i team och på tisdagar har vi ämnesplanering vid behov som bestäms veckan innan eller under ett APT samt vem som ska ansvara för grovplaneringen. Annat som rör hela skolans personal läggs ut i kalendariet inför terminsstart. Undervisningsplaneringen/teamplaneringen planeras lektionen (se Förslag på struktur för en lektion (tidgruppen i Prio).

11 Sida 11 av 16 Specialpedagog hjälper oss med ev. material och annat som vi behöver hjälp med ang elever. Lag Syd: Utifrån vår grovplanering hittar vi gemensamma ämnesområden som sedan lektionsplaneras på ALM. Försöka på yrkesträffarna att planera tillsammans även om vi inte har gemensamt tema tex SO - kritiskt granska, Eng - hörförståelse, en del är på gång. Viktigt att träna även om lektionerna inte ingår i något direkt tema utan mer träning av förmåga. Vi måste ha koll i god tid på vår planeringsvägg så att tid kan avsättas. Åk 7-9 till höstterminen med gemensamma arbetstider ger mer utrymme för gemensam planering. Mål 3 All mötestid ska effektiviseras, för att frigöra tid till pedagogiska diskussioner, gemensam undervisningsplanering och coachning. Åtgärder Tavelmöten för samordning och organisation. Tydligt syfte med alla möten, dagordning känd, minnesanteckningar, förberedelser inför alla möten. Plan för arbetslagsmöten upprättas i varje arbetslag. Mål 4 Arbetet med lärprocesser utvecklas I Fokus 2020 lyfts lärprocesser som ett av fem nyckelområden och kommer att vara årets nyckelområde i förskola, grundskola och grundsärskola i.

12 Sida 12 av 16 Åtgärd Utbildning av processledare i varje arbetslag samt fritidshemmet. Mål 5 Ledningsstrukturen på skolan ska utvecklas och effektiviseras Åtgärder Från och med hösten 2014 kommer varje arbetslag samt fritidshemmet ha en processledare som kommer att ingå i skolans utvecklingsgrupp, där uppdraget till största del består i att driva lärprocesser i arbetslaget och till viss del består i att samordna och organisera. I mars kommer alla som är intresserade av detta uppdrag få möjlighet att söka och intervjuer kommer sedan att genomföras. Yrkes- och ämnesträffar läggs ut i kalendariet inför terminsstarten. Mål 6 Arbetet med formativ undervisning/bedömning utvecklas vidare I nyligen genomförda internationella studier har man funnit att elevernas lärande, avseende både kvalitet och mängd, förbättras mellan % på skolor där man arbetar ned formativ bedömning. Emnauelskolan har påbörjat detta arbete under 2013 och kommer att fortsätta utveckla det. Åtgärd All personal kommer att läsa Dylan Williams "Att följa lärande".

13 Sida 13 av 16 Åtgärder arbetslagen på : Lag Väst: I respektive alignmentplanering beskrivs vilka arbetsmoment och vilken formativ metod som ska genomföras. I Tänk till pärmen ska eleven förvara bedömningsmatriser och arbete som visar var han/hon befinner sig, vart han/hon ska och vad som krävs för att nå kunskapskraven. Pärmen ska vara en del av den dagliga verksamheten. Ur pärmen kan eleven sedan plocka material till sin IUP som kan användas som diskussionsunderlag på utvecklingssamtal för ett formativt lärande. Detta ansvarar både den enskilde eleven och undervisande pedagog för. Lag Öst: Vi kommer att göra eleverna medvetna om var de befinner sig i sin kunskapsutveckling genom att använda olika didaktiska material; LUS, Nya språket lyfter och McIntosch. Därefter en återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet, dvs nästa steg. I undervisningen kommer vi bland annat att använda olika metoder, bland annat C3B4ME, Två stjärnor och en önskning och No hands up. Den formativa bedömningen ska vara en naturlig del i undervisningen och ske kontinuerligt. Lag Nord: Lag Syd: Vi behöver utveckla vårt synliggörande av lärandet genom att arbeta med boken Att följa lärande där vi kan ge varandra feedback på olika avsnitt vi valt att ta upp ur boken. Diskutera t.ex. hur vi kan använda de olika avsnitten ur boken i vår undervisning. Koppla ihop inledningens syfte med tid för reflektion i slutet av varje lektion, poängtera vilken förmåga man faktiskt tränat och hur man själv bedömer sin prestation i just denna. Jobba med öppna frågor i fokus, våga börja även om all faktakunskap inte ligger på plats än. Våga varva elevernas svar med de begrepp de har behov av. Se till att våra LPP innehåller formativa moment som förklaras för eleverna. Detta gör att vi träna våra formativa redskap (C3B4me, kamratrespons) ofta och eleven utvecklas i sitt tänkande.

14 Sida 14 av 16 Inom ramen för vår skriftliga dokumentation samt i samtalen vi utvecklingssamtalen ha en tydlig dialog kring elevens formativa bedömning. Mål 7 Vi ska utveckla IUP-processen för alla elever på och få en röd tråd i dokumentationen av varje elevs individuella utveckling. I detta arbetet ingår även att höja kvalitén på utvecklingssamtalen. Åtgärd Under VT-14 kommer nuvarande processgrupp med arbetslagen som bollplank att arbeta fram en modell för pedagogisk dokumentation för alla elever och all personal på. Utvecklingssamtal förläggs under ca två veckor i början av varje termin. Under dessa veckor ställs alla andra möten in för att frigöra tid till utvecklingssamtal. Mentorsskap kopplas till undervisningsgrupp från HT-14 Mål 8 Alla barn/elever och pedagoger ska aktivt använda digitala verktyg som en naturlig del i sin dagliga verksamhet/undervisning (Ur IT-plan för förskola, skola och fritidshem i ) Åtgärd På medarbetarsamtalet sätter varje medarbetare upp ett personligt åtagande kring digitalt lärande kopplat till denna övergripande plan.

15 Sida 15 av 16 Mål 9 Alla barn/elever och pedagoger ska ha en grundläggande digital kompetens (Ur IT-plan för förskola, skola och fritidshem i kommun) En grundläggande digital kompetens innehåller kännedom om och agerande enligt vett och etikett på, ett källkritiskt förhållningssätt, medvetenhet om och respekt för integritet på, kännedom om och respekt för upphovsrätten och licens så som CreativeCommons, samt kunskap om och förmåga att använda pekplatta, dator samt smartphone i de fall det är aktuellt, så som ens uppdrag kräver, med den programvara och de applikationer som tillämpas. Åtgärder arbetslagen på : Lag Väst: Lag Öst: Varje elev ska ha tillgång till sin egen datorinloggning. Under året ska vi arbeta med ett vaket nätanvändande, Skolverkets Att nosa på nätet kan ligga till grund för diskussioner med elever. Detta arbete ansvarar mentorn för. Eleverna kommer att få möjlighet att använda ipad, dator och smartboard som en naturlig del i vår verksamhet. Vi kommer att prata med barnen på skola och fritids om internetanvändning samt hur man tilltalar varandra på internet. Lag Nord: En grundläggande kompetens som kännedom och agerande enligt vett och etikett på är något vi behöver arbeta mer med eleverna. Eleverna behöver kunskap om vilka sorters bilder man kan/inte kan lägga ut på nätet (respekt för integritet och upphovsrätt och licens), men även vilka texter och val av ord som läggs ut. Vi kommer att ha föräldradiskussion om internet på föräldramöten. Eleverna behöver även utveckla ett källkritiskt förhållningssätt på tidigt stadie.

16 Sida 16 av 16 Lag Syd: Elevutbildning utifrån bilder, frågeställningar som ett tema inom SO/Bild i åk 6-7. Vi utgår från aktuella händelser för att lyfta datorvärldens etiska dilemman. Samma utbildning för föräldrar under föräldramötet. Kunskapen kring mjukvaror och appar samt verktyg som redigering mm står i fokus nu när vi fått fler ipads. Enkelt IT-användande som projekt genomförs under hösten i åk 7 där vi garanterar oss att eleverna har nått en viss behörighet och kan jobba vidare självständigt med ordbehandling mm. Vi hoppas att ny teknik som ipads mm kan öppna upp dörrarna för nya och spännande redovisningsformer. Framöver kommer vi jobba aktivt för att ansöka om fler ipads så att de elever som kommer till oss från lägre stadier kan fortsätta använd denna teknik som de är vana vid. Den nya tekniken skall finnas med i våra LPP/Alignmentplaneringar så att vi aktivt planerar och genomför moment med stöd av IT. Vi kommer undersöka möjligheten att även få in mer kunskap kring regler och rättigheter på nätet i form av gästföreläsare som på ett proffsigt sätt kan visa våra elever vad som gäller i ITvärlden. Politiskt Mål Alla medarbetare har en god arbetsmiljö. Åtgärd Samtliga arbetsplatser ska ha en introduktion för nyanställda Åsa Söderberg Rektor

Lokal arbetsplan för skolan i Östra Färs

Lokal arbetsplan för skolan i Östra Färs Östra Färs Lokal arbetsplan för skolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2015 Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Sammanfattande analys Under 2014 har vi arbetat med lärprocesser i fokus. Följande

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2014 Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Sammanfattande analys Färsingaskolans verksamhet har under 2013 präglats av sammanslagning

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Vollsjö skola och fritidshem i Sjöbo kommun Lokala Arbetsplan 2014

Vollsjö skola och fritidshem i Sjöbo kommun Lokala Arbetsplan 2014 Vollsjö skola och fritidshem i Sjöbo kommun Lokala Arbetsplan 2014 Vår skola är en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk arbetsplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet.

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Lokal Arbetsplan uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Blentarps förskoleenhet 2015-02-18 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

Lokal arbetsplan för grundsärskolans verksamheter 2017

Lokal arbetsplan för grundsärskolans verksamheter 2017 Lokal arbetsplan för grundsärskolans verksamheter 2017 Verksamheter: grundsärskola med inriktning grundsärskola och träningsskola, fritidshem för båda inriktningarna och korttidstillsyn. Organisation och

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Lokal Arbetsplan. Blentarps förskoleenhet En hållbar värld börjar i förskolan

Lokal Arbetsplan. Blentarps förskoleenhet En hållbar värld börjar i förskolan Lokal Arbetsplan förskoleenhet 2016-01-19 En hållbar värld börjar i förskolan Sammanfattande analys förskoleenhet Till grund för den lokala arbetsplanen ligger Förskolans läroplan (LpFö 98:10), familjenämndens

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

skolan Målområde 1 Måluppfyllelse och resultat. Varför? Skolinspektionens granskade område 1, Q-rapporter samt efter diskussioner i arbetslagen.

skolan Målområde 1 Måluppfyllelse och resultat. Varför? Skolinspektionens granskade område 1, Q-rapporter samt efter diskussioner i arbetslagen. 2013 Slotts Målområde 1 Måluppfyllelse och resultat. Varför? Skolinspektionens granskade område 1, Q-rapporter samt efter diskussioner i arbetslagen. Alla elever skall ges möjlighet att nå minst G/ E i

Läs mer

Vollsjö skola och fritidshem i Sjöbo kommun

Vollsjö skola och fritidshem i Sjöbo kommun Vollsjö skola och fritidshem i Sjöbo kommun Lokal arbetsplan 2016 Vollsjö skola ska vara det självklara valet vid val av skola och eleverna ska se tillbaka på sin skoltid med glädje. Lars Lundgren Rektor

Läs mer

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Datum 2013-09-05 1 (11) Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET. Skola i världsklass 2

Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET. Skola i världsklass 2 Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET Skola i världsklass 2 Bakgrund Den stora majoriteten av eleverna når grundskolans mål och andelen elever som uppnår målen i alla ämnen är den

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kungsängsskolan. Arbetsplan

Kungsängsskolan. Arbetsplan 2012-09-18 Kungsängsskolan Rambodal 3-6, Smedby F-3, Bitbocken F-2, Bjärby F-2 Arbetsplan Läsåret 2012/2013/(2014) KUNGSÄNGSSKOLAN, RAMBOGATAN 246, 60371 NORRKÖPING, 011-15 34 34, 15 3241 Kommunala utvecklingsområden

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende. Familjeförvaltningen

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende. Familjeförvaltningen "På Grimstofta förskoleenhet arbetar vi utifrån tanken att ompröva förskoletraditionens idé om att försöka förstå vem barnet "ÄR" till att öppna sig för vad ett barn "kan BLI". Grimstofta förskoleenhet

Läs mer

- Den kollegiala kraften vid implementering av digitalt lärande

- Den kollegiala kraften vid implementering av digitalt lärande - Den kollegiala kraften vid implementering av digitalt lärande Åsa Portelius Rektor Sickla skola Daniel Eklund Skolutvecklare/eMentor Nacka Sickla skola Liten skola som växer, snart treparallellig 500

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Hedängskolan arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Hedängskolan arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Birgitta Wikström 160830 Hedängskolan arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 Bakgrund Ett utvecklingsprogram beslutades i

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015 Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015 TRYGGT OCH ROLIGT LÄRANDE 1 Innehåll Grunduppgifter...3 Utvärdering...4 Främjande insatser...4 Kartläggning...7 Förebyggande insatser...7 Rutiner för akuta situationer...8

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Prioriterade mål. för läsåret Stanstorpsskolan

Prioriterade mål. för läsåret Stanstorpsskolan Prioriterade mål för läsåret 2014-2015 : Stanstorpsskolan Mål; Alla skall känna trygghet och trivsel på skolan. Alla skall ha höga positiva förväntningar på barn/elever. Rastvärdar Raster Pedagoger Omklädningsvärdar

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Sida 1 av 30. Telefon (exp) (rektor) Postadress Sjöbo kommun Familjeförvaltningen Emanuelskolan SJÖBO

Sida 1 av 30. Telefon (exp) (rektor) Postadress Sjöbo kommun Familjeförvaltningen Emanuelskolan SJÖBO Sida 1 av 30 Sida 2 av 30 Sammanfattande analys inför 2015 har under 2014 präglats av utvecklingsarbetet kopplat till 2013 års kartläggningar av skolan genom PRIO (Processer, Resultat, Initiativ, Organisation),

Läs mer

Plan för verksamheten 2014/2015 Wallerska skolan

Plan för verksamheten 2014/2015 Wallerska skolan Plan för verksamheten 2014/2015 Wallerska skolan Innehållsförteckning 1. Inledning och förutsättningar 2. Normer och värden/ det goda mötet 3. Kunskaper, betyg och bedömning 4. Barn i behov av stöd 5.

Läs mer

Vår referens Eva Månsson. Emanuelskolan. Upprättad Eva Månsson, rektor

Vår referens Eva Månsson. Emanuelskolan. Upprättad Eva Månsson, rektor Datum Vår referens 2013-02-04 Eva Månsson Emanuelskolan Upprättad 2013-01-14 Eva Månsson, rektor Inledning Emanuelskolan är en F-9 skola med ca 370 elever. Verksamheten omfattar förskoleklass, fritidshem

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

LÅNGÄNGSKOLAN. Utvecklingsplan läsåret 16/17

LÅNGÄNGSKOLAN. Utvecklingsplan läsåret 16/17 LÅNGÄNGSKOLAN Utvecklingsplan läsåret 16/17 1 Innehållsförteckning: Sida 1. Inledning s. 3 2. Långängskolan F-6 s. 4 2.1 Det systematiska kvalitetsarbetet 3. Nuläge s. 6 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Arbetsplan läsåret 15/16. Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9

Arbetsplan läsåret 15/16. Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9 Arbetsplan läsåret 15/16 Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9 Innehåll Almby/Brickebacken arbetsplan... 3 Syfte Bakgrund Kvalitétsarbete... 4 Prioriterade områden... 5 Arbetsmiljö Fritidsverksamheten Kompetensutveckling...7

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola 2015-09-13 Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola Beskrivning av resultat Hur blev det? Hur ser resultaten ut på din skola, enkäter, måluppfyllelse, nationella prov övrigt? Bedömning av elevens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Neptuniskolan F-5

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Neptuniskolan F-5 År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Neptuniskolan Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Namn på rektor/förskolechef Kommentar Lena Hagström Verksamhetens namn och inriktning

Läs mer

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht -17/Vt -18

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht -17/Vt -18 Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola Ht -17/Vt -18 Beskrivning av förskolan Ryrsjöns förskola är belägen i Göta med närhet till skog, äng och sjö. I dagsläget är det två avdelningar på förskolan, Gläntan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Lokal arbetsplan för Vollsjö skola med fritidshem, Trätofflans förskola, Bjärsjölagårds förskola och Trollakulls förskola

Lokal arbetsplan för Vollsjö skola med fritidshem, Trätofflans förskola, Bjärsjölagårds förskola och Trollakulls förskola Lokal arbetsplan för Vollsjö skola med fritidshem, Trätofflans förskola, Bjärsjölagårds förskola och Trollakulls förskola kommun Följande inriktningsmål och indikatorer är framtagna av fullmäktige för

Läs mer

Kvalitetsdokument 2016, Grundskola

Kvalitetsdokument 2016, Grundskola Kvalitetsdokument 2016, Grundskola Innehållsförteckning 1 Re 335 Vasaskolan... 3 1.1 Skolans utvecklingsarbete... 3 Kvalitetsdokument 2016, Grundskola 2(5) 1 Re 335 Vasaskolan 1.1 Skolans utvecklingsarbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete 1(10) Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Klostergårdsskolan Ansvarig: Marita Christoffersson 1 2(10) LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2012-13 Befästa arbetet med UNIKUM så att det

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Sofia skola 2013-11-25 IUP-plan för Sofia skola I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

Björkparkens förskola arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Björkparkens förskola arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Björkparkens förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum 20160831 Sidan 1(6) Marie Bergquist Björkparkens förskola arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 MEDBORGARE Kunskapsnämndens

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2016/2017 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2016/2017 Bryngelstorpskolans fritidshem Bullerbyn är namnet på den fritishemsavdelning som tar emot barnen från förskoleklassen och 1/3 av årskurs

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 7-9 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 4 VERKSAMHETENS PRIORITERADE

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola

Arbetsplan för Västra Bodarna skola 150825 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Reviderad Lokal arbetsplan Blentarps förskoleenhet 2013

Reviderad Lokal arbetsplan Blentarps förskoleenhet 2013 Reviderad 2013-02-18 Lokal arbetsplan Blentarps förskoleenhet 2013 INLEDNING Blentarps förskoleenhet består av två förskolor, Kompassens förskola med inriktning Reggio Emilia och Tallbackens förskola som

Läs mer

Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ansvariga för planen Vår vision Planen gäller från Planen gäller till Läsår

Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ansvariga för planen Vår vision Planen gäller från Planen gäller till Läsår 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-5 och fritidshem Ansvariga för planen Jill Nord, rektor Ida Karlsson, bitr. rektor Vår vision På Rörsjöskolan ska det

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Arbetsgång för åtagande i fritidshem

Arbetsgång för åtagande i fritidshem Grundskoleavdelningen Goda exempel Sida 1 (8) Arbetsgång för åtagande i fritidshem Hämtad från Tallkrogens skola Uppdaterad: 2017-08-22 Exemplet från Tallkrogens skola visar hur pedagogerna kopplar fritidshemmets

Läs mer

utbildningsgarantier

utbildningsgarantier utbildningsgarantier förskola/skola/fritidshem förskola... lla en ra h s få s o s o ti! utbildningsgaran Hultsfreds kommuns förskolor Du som vårdnadshavare kan förvänta dig att ditt barn ska ges möjlighet

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Frödinge, Storebro, Tuna skolor och fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 5 VERKSAMHETENS

Läs mer

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Förskola Kållekärr och Långekärrs förskolor

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Förskola Kållekärr och Långekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2013 juni 2014 Förskola Kållekärr och Långekärrs förskolor Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2013-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Kållekärrs förskola Långekärrs

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

SJÖBO KOMMUN. Lokal arbetsplan. Centrums förskoleenhet. Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013

SJÖBO KOMMUN. Lokal arbetsplan. Centrums förskoleenhet. Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013 SJÖBO KOMMUN Lokal arbetsplan Centrums förskoleenhet Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013 Lokala arbetsplanen är en övergripande beskrivning av Centrums förskoleenhet och våra mål för 2013.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer