Orden känns mer laddade då

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Orden känns mer laddade då"

Transkript

1 Orden känns mer laddade då En fallstudie om tvåspråkiga gymnasieelever med svenska som andraspråk och deras litteracitet Martina Åhman Institution för språkdidaktik Svenska som andraspråk med didaktik III (US301F) Uppsatsarbete, 15 hp Höstterminen 2011 Handledare: Monica Lindvall Examinator: Christina Hedman

2 Sammanfattning Studiens syfte var att undersöka hur tvåspråkiga gymnasieelever med svenska som andraspråk uppfattar sin egen litteracitet. Den empiriska fallstudien hade som mål att besvara syftet utifrån frågeställningarna om hur de upplever sin litteracitet, hur de använder olika språk i olika domäner och hur dessa olika typer av litteracitet samspelar. Fallstudien genomfördes i form av både kvalitativ och kvantitativ metod i form av intervjuer, enkät, självuppskattning och observation med två gymnasieelever i åldrarna 19 och 20 år som går sista året på gymnasiet. Genom de kvalitativa och kvantitativa metoderna undersökte jag tvåspråkiga gymnasielevers uppfattning om sin litteracitet och hur de använde läsning och skrivning i sitt dagliga liv. Båda informanterna upplevde sin tvåspråkighet som något positivt och resultaten visar att det fanns många tillfällen under studiens gång där de läste och skrev på mer än ett språk i skolan och på fritiden. Detta skedde på olika språk och med olika utgångspunkter; dvs. vad som är målet med läsningen eller skrivningen. Informanterna gav mycket detaljerade beskrivningar och exempel om hur, vad och på vilket språk de läser och skriver. Beträffande frågan på vilket språk de skriver i olika domäner gav många olika resultat som belyser hur tvåspråkiga gymnasieelevers litteracitet ser ut i dels olika domäner som familj eller fritiden, dels i vilka sociala sammanhang det sker. Nyckelord: Svenska som andraspråk, tvåspråkighet, litteracitet, gymnasieelever. 2

3 Innehåll SAMMANFATTNING 2 1. INLEDNING Syfte och bakgrund Frågeställningar 4 2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING Tvåspråkighet Litteracitet 7 3. MATERIAL OCH METOD Val av metod Urval Datainsamlingsmetoder Etiska aspekter Intervju Enkät Självuppskattning Observation Undersökningens tillförlitlighet RESULTAT Intervju med Carlos Intervju med Maria Enkät Självuppskattning Observation Sammanfattning ANALYS OCH DISKUSSION Den individuella tvåspråkigheten Litteracitet Framåtblickar 25 REFERENSER 27 BILAGOR 29 3

4 1. Inledning Två- eller flerspråkighet är ett ämne som har intresserat mig länge. Under tiden som student, som yrkesverksam lärare i tyska och svenska som andraspråk men även genom min personliga erfarenhet i en tvåspråkig familj har jag kommit i kontakt med ämnet. Tvåspråkighet är ett begrepp som kan definieras på flera olika sätt. Man kan se tvåspråkigheten som ett samhällsfenomen eller som ett individuellt fenomen. (Hyltenstam & Stroud, 1991) Tvåspråkighet i ett samhälle där man talar två eller flera språk förekommer inte bara i länder som exempelvis Luxembourg. Där är de officiella språken tyska, franska och luxemburgska och används parallellt i skolundervisningen, i lagstiftningen och även i dagstidningar. 1 Det andra fenomenet är den individuella tvåspråkigheten som innebär att man har lärt sig två eller flera språk i familjen av infödda talare sedan födseln eller att man behärskar två språk lika bra (Skutnabb-Kangas, 1981). I dagens samhälle är det vanligt att vi som lärare möter tvåspråkiga elever. Det har blivit en del av skolans vardag. I min undervisning har jag elever med tvåspråkig bakgrund eller tvåspråkig uppväxt som läser svenska eller svenska som andraspråk på gymnasieskolan. Dessa elever hanterar två eller flera språk dagligen och även olika typer av texter. Det som jag anser vara intressant är hur dessa elever hanterar två språk och hur deras litteracitet dvs. deras läs- och skrivvanor ser ut i olika sammanhang. Litteraciteten omfattas även av digitala medier genom den digitala teknologin som finns mer och mer i både klassrummen och på fritiden. Det finns många undersökningar om tvåspråkighet gällande förskola och den tidiga åldern men färre gällande elever i gymnasieåldern. Det har skrivits bland annat att flerspråkiga genom tidig kontakt med flera språk utvecklar sitt verbala tänkande i högre grad än enspråkiga. (Hyltenstam & Stroud, 1991) Problemområdet som jag vill undersöka är hur tvåspråkighet påverkar tvåspråkiga gymnasieelevers litteracitet inom olika domäner. Jag väljer att göra en fallstudie för att få en djupare inblick snarare än en bred i hur två- eller flerspråkiga gymnasieelevers litteracitet ser ut i vardagen dvs. på fritiden och i hemmet. Barton (2007) anser att den vernaculara folkliga - litteraciteten som associeras med individens privata hem och vardag ofta är dold. 1.1 Syfte och bakgrund Syftet med undersökningen är att dokumentera och beskriva hur tvåspråkiga gymnasielevers litteracitet ser ut. I vilka domäner och vid vilka händelser (Barton, 2007) de antingen läser och skriver på modersmålet och/eller på sitt andraspråk. Dessutom anser jag det vara intressant att se hur tvåspråkiga gymnasieelever förhåller sig till sin egen litteracitet. 1 Kommentar: Källa är jag själv pga. att jag har bott och arbetat där. 4

5 1.2 Frågeställningar I min undersökning vill jag ta reda på hur litteraciteten ser ut för tvåspråkiga gymnasieelever i hemmet och i skolan. Arbetets centrala frågeställningar är: Hur samspelar olika typer av litteracitet? Hur använder de olika språk i olika domäner? Hur uppfattar tvåspråkiga elever sin egen litteracitet? För att kunna belysa mina forskningsfrågor har jag använt olika metoder för att samla in material, dels en kvantitativ enkätundersökning, dels kvalitativa intervjuundersökningar, liksom observationer i form av en loggbok samt en självuppskattning. 2. Teori och tidigare forskning 2.1 Tvåspråkighet Språkets funktion kan beskrivas som medium för mänsklig kommunikation, identitet, kultur och som verktyg för att kunna t.ex. lova något, ber om någonting eller förolämpa osv. Begreppet tvåspråkighet ska ses från olika utgångspunkter som redovisas i följande avsnitt Individuell tvåspråkighet Enligt Skutnabb-Kangas (1981) finns det lika många definitioner på tvåspråkighet som forskare som har sysslat med tvåspråkighet. Jag kommer att utgå från Skutnabb-Kangas (1981) som delar den individuella tvåspråkigheten i olika aspekter: Kriterium Den är tvåspråkig som Ursprung har lärt sig två språk i familjen har använt två språk parallellt som kommunikationsmedel Kompetens behärskar två språk fullständigt behärskar två språk som en infödd behärskar två språk lika bra kan producera fullständiga meningsfulla yttranden på det andra språket har åtminstone någon kännedom om och kontroll av det andra språkets grammatiska struktur har kommit i kontakt med ett annat språk Funktion använder (eller kan använda) två språk (i de flesta situationer) (i enlighet med sina egna önskemål och samhällets krav) Attityder identifierar sig själv som tvåspråkig/med två språk och/eller två kulturer Tabell1: Olika kriterier på tvåspråkighet (Skutnabb-Kangas, 1981:33) Kompetensdefinition (se tabell 1) vilket eller vilka språk man behärskar kan enligt Skutnabb- Kangas (ibid.) delas in i olika områden. Här delas kunskaper in i receptiva, det som är lätt att lära, de produktiva kunskaperna som är inom de skriftliga dvs. att läsa och skriva och de muntliga att kunna förstå och tala språk. Tvåspråkiga elevers nivåer gällande skolspråk och 2 Centrala begrepp se bilaga G. 5

6 vardagsspråk kan variera beroende på vilka möjligheter de har haft tidigare för att utveckla sina kunskaper Tvåspråkiga kunskaper Hyltenstam & Stroud (1991) talar även om tvåspråkighetens fördelar gällande den kognitiva funktionen. Författarna menar bl.a. att tvåspråkiga har fördelar när det gäller förmågan att se problemlösningar ur ovanliga synvinklar och finna ovanliga lösningar (divergent tänkande), att de har ett generellt rörligt intellekt (kognitiv flexibilitet) och kan reflektera över språkets struktur och funktion (metaspråklig förmåga). Kunskapsutvecklingen pågår hela tiden både på modersmålet och på andraspråket. Cummins (2000) åskådliggör i sin modell hur framgångsrik inlärning kan vara om man aktiverar elevens kunskaper på sitt förstaspråk. Fokus på innehåll Åstadkomma begriplig inflöde Utveckla kritisk litteracitet Interaktion mellan lärare och elev Maximalt Kognitivt engagemang Maximal Identitetsinvestering Fokus på språk Språklig medvetenhet om språkets form och användning Kritisk analys av språkets form och användning Fokus på språkanvändning Att använda språket för att: Bilda ny kunskap Skapa texter och andra litterära uttryck Påverka sociala förhållanden Figur1: Att utveckla god studiemässig förmåga (Cummins, 2000:11) Texter som står i fokus för interaktion kan enligt Cummins (ibid.) komma från skolämnen, tidningar, populärmusik eller andra händelser. Med fokus på innehåll som åskådliggörs i figur 1 syftar Cummins (ibid.) på förståelsen av såväl begrepp och ordförråd samt kritiskt litteracitet. I denna process som kallas för kritisk fas relaterar eleven innehållet av texten till sina egna erfarenheter och tidigare kunskaper. Syftet med interaktionen mellan lärare och elev är att aktivera tidigare kunskaper, att eleven drar slutsatser och ifrågasätter generaliseringar. I den kreativa fasen kan eleven omsätta resultatet till konkret handling i form av att skriva en text eller göra exempelvis en hemsida. Fokus på språk i form av språklig medvetenhet med målet att utveckla ett undersökande förhållningssätt i t.ex. sociala situationer. 2.2 Litteracitet Vad betyder egentligen litteracitet? Begreppet användes först för att beskriva läsande och skrivande men har på senare tid kommit att omfatta även bilder, figurer, tabeller m.m. (Street, 6

7 2001). Genom forskningsutvecklingen på området har innebörden förändrats från att vara enbart kognitivt och utvecklingspsykologiskt förankrade till att framhålla de sociala och kulturella aspekterna av läsning och skrivning. (Nationalencyklopedin, 2011) Även Axelsson (2006) uppmärksammar i sin studie kring forskningen om litteracitet att fokus på litteracitetens kognitivt psykologiska aspekter förflyttats till att uppmärksamma de sociala aspekterna. Jag kommer att förklara begreppen enligt Frankers (2004) definitioner om litteracitet och Lankshear & Knobel i New Literacy Studies (2006) undersökningar men kommer att koncentrera mig på Bartons (2007) definition Olika dimensioner av litteracitet Rent allmänt skulle man kunna säga att litteracitet är förmågan kunna skapa, analysera, abstrahera och kreativt hantera språket. Unescos (2003) definition av begreppet baslitteracitet lyder att en person är litterat som kan både läsa och skriva talet har enligt Bagga-Gupta (2006) blivit the Century of literacy på grund av det skrivna ordets närvaro i det privata och offentliga livet. Den konkreta läsningen och skrivningen på arbetsplatsen, skolan eller i hemmet kräver olika kompetenser och färdigheter. Litteracitetsforskning har visat att människor tillägnar sig kompetenser avseende olika konventioner som råder i olika praktiker och aktiviteter när de deltar i olika livsfärer och domäner. (Bagga-Gupta, 2006) Bas, funktionell, kulturell och kritisk litteracitet Franker (2004) beskriver baslitteracitet i enlighet med Unesco (2001:11) att en person är litterat som kan både läsa och skriva en kort och enkel text från ett känt område. Funktionell litteracitet innebär förmågan att kunna använda läsning och skrivning i praktiska situationer. Kritisk litteracitet används för att beteckna läs- och skrivpraktiker som orienteras mot ett kritiskt utforskande av språk och innehåll och samtidigt ser budskap såväl som sociala och kulturella betydelser. Med kulturell litteracitet menas kulturell och outtalad kunskap som behövs för att kunna delta i olika sociala och språkliga sammanhang i ett samhälle. En ytterligare litteracitet är den visuella litteraciteten för att kunna tolka visuella medier där bilder och symboler spelar en viktig roll. Franker (2004) definierar litteracitet på följande sätt: Baslitteracitet kunna läsa en enkel text med känt innehåll Funktionell litteracitet - skriv- och läsfärdighet Kritisk litteracitet att kritiskt utforska texter för att se budskap, socialt och kulturellt konstruerad betydelse Kulturell litteracitet kulturellt inbäddad och underförstådd kunskap för att kunna delta i olika sociala och språkliga sammanhang i ett samhälle Visuell litteracitet mediernas bilder etc Sociokulturell litteracitet De senaste åren uppstod inom New Literacy Studies (2001) en ny form av paradigm, ett nytt synsätt. New literacy studies representerar en ny tradition där hänsyn tas till läs- och skrivkunnighet. Fokus ligger inte så mycket på kompetensutveckling, som i dominerande metoder, utan snarare på vad det innebär att tänka på kompetens som en social 7

8 praktik (Street, 1985). Utgångspunkt är människans dagliga liv. Den socioekologiska synen försöker hitta sociologiska och historiska tillvägagångssätt. Barton (2007) har ägnat sina studier kring litteracitet och definierar det i termer som social praktik, etnografisk eller situerad litteracitet. Enligt Barton (ibid.) innebär ordet litteracitet mer än de vanliga definitionerna och han använder metaforen ekologi för att förklara närmare hur litteracitet formas av omvärlden. Barton (ibid.) tar metaforen med ursprung i biologin, där ekologi är förhållandet mellan organismen och dess miljö. Överförs det på människan kan det interpreteras som förhållandet mellan mänsklig aktivitet och dess omgivning. Ecology seems to be a useful and appropriate way of talking about literacy at the moment, and of bringing together its different strands (Barton, 2007:32). Litteracitet pågår i sociala sammanhang det vill säga allting som man behöver för att kunna delta i samhällets vanliga litterära kultur från att kunna läsa en busstabell till att skriva ett brev. Han menar att man använder olika litteracitet i olika domäner i livet vilka han presenterar med definitionerna literacy events (händelser), literacy practices (praktiker) och literacy domains (domäner) vilka jag kommer att förklara mer ingående i kommande avsnitt. Jag kommer att använda begreppen händelse, domän och praktik istället för event, practices och domains Litteracitet är en social aktivitet Alla vi är dagligen omgivna av litteracitet. Exempel på den sociala litteracitet i vardagslivet börjar redan på morgonen vid frukostbordet när vi läser morgontidningen eller när vi lyssnar på radion och hör en person som läser upp nyheterna. Eventuellt skriver vi snabbt en inköpslista, läser några mejl eller skriver SMS. Kort sagt är litteracitet inbäddad i dagliga aktiviteter. Mitt exempel visar ett möjligt avsnitt av litteracitet som social praktik som kan passa till några människor men inte till alla (Barton, ibid.) Litteracitet händelser och praktik Litteracitet förklaras bäst som social praktik som baserar på enskilda händelser. Med begreppet händelse beskrivs hur individen använder litteracitet i sitt dagliga liv. Det kan vara alla kommunikativa situationer som spelar en roll i vardagslivet. En sådan händelse kan vara att föräldrar läser en godnattsaga. Det blir praktiskt taget ett upprepat mönster av interaktion. Together events and practices are the two basic units of analysis of the social activity of literacy (Barton, 2007: 37). Man kan säga att varje litteracitetshändelse är inbäddad i ett socialt sammanhang. För att förtydliga: Figur 2 Händelse Praktiker Social praktik läsa en barnbok högläsning förälder-barn godnatt ritual skriva inköpslistan planering veckomenyn matinköp 8

9 2.2.6 Olika domäner ger olika litteracitet Litteracitetshändelser och litteracitetspraktiker är inte den samma i alla kontexter. Man har olika typer av litteracitet i olika domäner som kan förekomma i olika kulturer eller historiska perioder. Säkerligen måste vi ta hänsyn till kulturella eller historiska dimensioner. Litteracitet förändras och förhandlas på nytt i olika kulturer och miljöer där språken används på olika sätt. Den skiljer sig från den tidigare litteracitet men även från den som kommer att vara om några år. Skolan och hemmet kan vara exempel på domäner där certain literacy practices are sustained, nurtured, legitimized while others are not (Barton 2007:39). Barton (ibid.) anser att samma händelse kan ha olika innebörd på olika platser och ha olika betydelser för de deltagande Litteracitetspraktiker är uttryck för identitet Dagligen är vi inblandade i olika aktiviteter med olika uppgifter där vi intar olika roller som t.ex. elev, kollega, patient eller familjemedlem. Dessa olika roller påverkar vår användning av litteracitet. Litteracitet blir en del av den sociala praktiken som individen har och utgår från dess habitus (Barton, ibid). I varje situation kan människan inta olika roller som kan leda till konflikter för att varje roll har sina förväntningar och krav. Barton (2007: 40) anger som ett enkelt exempel: Wives write Xmas cards husbands write cheques (Daily Mirror, 17 april 1989). Som förklaring för fenomenet anges ofta den sociala orienteringen i genusspecifika beteenden Litteracitet har en historia Förändring sker på olika nivåer; den individuella, den kulturella och den samhälleliga utvecklingen. Om man tänker på den individuella utvecklingen känner man igen många olika händelser från barndomen till idag. Varje person har sin egen litteracitet; från barnaåren när vi kommer i kontakt med vår första litteracitet i hemmet tills vi börjar skolan och sedan kommer vuxenvärlden med nya utmaningar. Världen omkring oss förändras, man skriver och läser vid olika tider och olika omfattning. Litteracitet är historiskt utbytbar; för bara 100 år sedan räckte det att kunna skriva och läsa sitt namn. Ibland spelar litteracitet en större roll när man exempelvis som barn börjar skolan eller när vi på den nya arbetsplatsen använder andra sätt att kommunicera. Även de historiska och politiska förändringarna spelar roll för den förändrade litteraciteten. De nya teknologiska utmaningarna skapar en ny form av litteracitet och dessa förändringar kräver ett livslångt lärande (Barton, ibid.). Ett annat sätt att närma sig begreppet litteracitet tar Street (2001) upp. Han ser begreppet inte enbart i sin singularform utan som han kallar för multiple literacies. I denna betydelse kan man inte knyta en litteracitet till en kultur. Han lägger fram begreppet i meningen med att man för det mesta associerar en litteracitet med en kultur. Istället menar han att det finns flera litteraciteter precis som det finns flera kulturer. Han hänvisar även till de olika litteraciteterna inom kulturer och områden som visuell litteracitet, computer litteracitet, emotionell litteracitet osv. 9

10 3. Material och metod 3.1 Val av metod Min avsikt med denna studie är att genom kvalitativa och kvantitativa metoder undersöka hur tvåspråkiga gymnasielever uppfattar sin litteracitet och i vilka domäner olika litteracitet och deras praktiker och händelser sker. I mitt metodval sökte jag efter ett tillvägagångssätt som möjliggör att få en så tydlig bild som möjligt av den tvåspråkige gymnasieelevens litteracitet. Mitt val föll på att göra en fallstudie. Den lämpar sig för att kunna hantera empiriskt material som jag kan få från exempelvis djupintervju med semistrukturerade frågor eller enkät med olika svarsalternativ som kan sammanställas kvantitativt. Två gymnasieelever som dagligen talar två eller flera språk intervjuades. Mitt mål var att få informanter som kommer från samma språkgrupp (t.ex. latinska språk) och med liknande social bakgrund, samma åldersgrupp och skolform. Frågorna skulle ge information om modersmål, skolgång samt en allmän språkbild. De kompletterades med enkäten med frågor om emotionell närvaro av språken. För att nå syftet och svar på min frågeställning anses självuppskattningen som lämplig metod för en helhetsbild av elevens litteracitet. I många undersökningar framhålls för det mesta lärarnas uppfattningar om elevers kunskaper. Jag hade bestämt mig för att utgå från informanternas perspektiv för att få en annan inblick i vilka domäner litteraciteten äger rum och hur de uppskattar sina kunskaper inom områdena grammatik, ordkunskap, vardagsspråk och formellt språk. Denna tysta kunskap ansåg jag vara viktig att lyfta fram. I den kvalitativa forskningen är fallstudien ett sätt att undersöka ett fenomen i sin realistiska miljö eller sin kontext. Enligt Backman (2009) kan en fallstudie vara beskrivande, förklarande eller undersökande. Fallstudier är särskilt lämpliga när man vill fokusera på en viss situation, händelse, företeelse eller person (Merriam, 1994). I en explorativ undersökning ville jag samla så mycket data som möjligt för att kunna få en allsidig bild. Metodtriangulering kombinerar olikartade metoder som intervjuer och observationer för att utnyttja alla fördelar med metoderna (Merriam, 1994). Studien bygger på det empiriska materialet från två tvåspråkiga personer. 3.2 Urval För min studie kontaktade jag verksamma lärare i svenska och svenska som andraspråk på olika gymnasieskolor för att få hjälp med personer som skulle kunna vara lämpliga för undersökningen. En partikularistisk fallstudie, det vill säga att fokusera på en viss företeelse, ansåg jag vara passande speciellt med tanke på att jag ville ta reda på mer om praktiska frågor, situationer eller svårigheter som uppstår i elevens vardag. Enligt Merriam (1994) finns det olika urvalsstrategier som kan användas innan undersökningen har startat. Detta urval kommer att utvecklas som en egenskapsprofil. I enlighet med Kullberg (2004) ansågs att man 10

11 inte bara ska ta ett urvalsbeslut om vilka som ska vara med i undersökningsgruppen, utan beslut ska också fattas om var den ska göras, hur och när, vad som ska frågas och så vidare. Mitt val av informanter berodde delvis på rekommendationer från lärare, samt på kännedom om deras språkliga bakgrund och den rätta miljön dvs. att de går på en gymnasieskola. Med hjälp av de ansvariga lärarna valdes sedan lämpliga individer. Detta typfallsurval ska möjliggöra en så noggrann beskrivning som möjligt. (Merriam, 1994) Som informanter ville jag gärna observera och intervjua elever som representerar tvåspråkigheten. Dessa elever skulle dels ha och dels inte ha svenska som andraspråksundervisning för att se om det eventuellt kan finnas en skillnad i hur de uppfattar sin litteracitet och hur de använder den. 3.3 Datainsamlingsmetoder Kontakten - innan studien kunde börja - skedde i form av besök på skolorna där jag presenterade mina planerade studier och önskan om deras medverkande. För att kunna relatera teorin med verkligheten består den empiriska delen av en enkät, djupintervjuer och observationer. Med hjälp av undersökningens material vill jag belysa tvåspråkiga gymnasieelevers litteracitet. För att få veta hur eleverna upplever sin litteracitet utgår jag från elevernas perspektiv. Materialet ger underlag för att illustrera dels att litteracitet har en historia, att den är del av vår identitet samt att litteracitet är situerat som Barton (2007) beskriver. I den etnografiska studien presenteras de olika insamlingsmetoderna och de personer som har medverkat i fallstudien. 3.4 Etiska aspekter Jag har tagit hänsyn till etiska aspekter i min studie där jag utgått från Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen (2002). Mina intervjupartner har underrättats om syftet med intervjun och enkäten, min studie i helhet och att jag bearbetar informationen konfidentiellt. Alla förekommande namn i intervjun etc. har fingerats av forskningsetiska skäl. Mina intervjupartner fick även ett informationsbrev (bilaga A) där jag skrev att allt material endast kommer att användas för min studie och att det var frivilligt att delta. 3.5 Intervju Inför de två intervjuerna sammanställde jag frågor för att få veta mera om informanternas biografiska data och deras kulturella respektive emotionella preferenser till språket. Djupintervjun med ett fastställt intervjuschema består av olika delar: o Informanternas biografiska data (ålder, nationalitet/er, skolbakgrund, antal år i Sverige) o Kulturell/emotionell preferens (t.ex. Vad anger du spontant som ditt modersmål?) o Erfarenhet i skolan, t.ex. minnen angående tvåspråkighet o Språkbiografi, dvs. hur man har lärt sig språken 11

12 Samtliga intervjuer ägde rum på informanternas skolor. Före intervjuerna fick informanterna själva välja i vilket rum vi skulle befinna oss i för att de skulle känna sig bekväma med miljön (Stukát, 2005). Vid ett tillfälle befann sig informantens lärare i rummet för att säkerställa att informanten förstod allt. De strukturerade intervjuerna tog olika lång tid beroende på hur engagerad informanten var i att berätta om sin bakgrund och hur ofta jag använde följdfrågor. Johansson & Svedner (2006) menar att i den strukturerade intervjun är frågorna bestämda i förväg där svaren är öppna även om det kan förekomma frågor med fasta svarsalternativ. Följdfrågor är enligt Johansson & Svedner (2006) en bra metod för att förtydliga eller utvecklar sina svar. Intervjuerna spelades in eftersom det var enklare för mig att efter transkribering kunna analysera och återkoppla till samtalet. 3.6 Enkät Ett annat sätt för att få en bredare bild av informanterna litteracitet var att genomföra en enkät. Enkäten ska komplettera informationen och bidrar så till en utförligare bild. Med enkäten har studien även fått en kvalitativ inriktning. Innan jag gjorde enkäten funderade jag noga på vilka frågor som skulle passa syftet och bestämde mig för att båda använda sakfrågor som behandlar praktiska förhållanden men även attitydfrågor som visade mig hur informanterna ser på sin litteracitet i vardagen. Enligt Trost (2001) är det viktigt att komma ihåg att det är den svarandes bedömning som gäller. Han anser även att fakta alltid är den enskildes uppfattning av eller varseblivning av hur det förhåller sig. Samtliga frågor utformas så att det fanns fasta svarsalternativ att välja mellan. Med hjälp av svaren ville jag få bakgrundsinformation angående de tvåspråkiga elevernas olika språk, deras personliga användning av språk inom de olika domänerna och i vilka kontexter de använder språken. Dessa frågor rörde användning av språket i hemmet och föräldrarna och vilka andra sätt de kommunicerar på, dokumenterar eller organiserar sin vardag. Nackdelen med enkäten var att en sammanställning med endast två personer skulle kunna anses som för lite empiriskt material. 3.7 Självuppskattning I enlighet med Kullberg (2004) anser jag att omvärldsbilderna är olika beroende på vem som ger dem. Att utgå från elevers skilda sätt att lära, behov, intressen och tidigare kunskaper kan etnografin ge läraren ett redskap att hjälpa andra att lära sig. Självuppskattningen har jag hämtad från referensramen för europeiska språk 3 som lanserades 2005 och är ett verktyg som bidrar till att eleven blir medveten om sin inlärning och språkutveckling. Det är dock endast en bråkdel av bedömningsalternativen som finns i enkäten. 3.8 Observation Att undersöka informanternas dagliga litteracitet kändes som en viktig del för att få en helhetsbild men det var svårt att genomföra. Barton (2007) menar att man kan undersöka 3 Council of Europe common reference levels 12

13 litteracitet genom att använda olika metoder. Datainsamling kan omfatta vissa eller samtliga av följande metoder: observation av litteracitetshändelser, dokumentation, ljudinspelning, fotografering, formella och informella intervjuer, insamling av texter och artefakter som skapas inom olika domäner. Att skugga en elev i gymnasieskolan anser jag vara en uppgift som behöver utföras över en längre tidsperiod. Vad elever gör under en dag med sin läsning och skrivning ur tvåspråkighetsaspekt var ändå värt att inkludera i undersökningen. Jag bestämde mig därför för att låta informanterna observera sig själva och skriva ned och fotografera det de läser och skriver under en dag. Följande punkter skulle ingå i observationen: VAD - innehåll och medium NÄR - tid och hur länge VAR - plats eller rum VARFÖR - anledning HUR - på vilket språk HUR - elektroniskt eller pappersbaserat Bartons (2007) metod ansågs lämplig för syftet och de utgångspunkter som fanns. Att dokumentera vad elever skriver och läser under en dag och inom vilka domäner finns även i form av artefakter dvs. fotografier. Även Ivanič (2009) anser att aktiviteter som visar olika dimensioner och mångfalden i den dagliga litteraciteten kan dokumenteras. Kommunikation, att organisera, dokumentera eller ta reda på saker tar Ivanič (2009) som utgångspunkt för observation när hon studerade litteracitetspraktiker på en högskola i Storbritannien. 3.9 Undersökningens tillförlitlighet Undersökningens syfte var att i första hand få en inblick hur tvåspråkiga gymnasieelevers litteracitet ser ut i vardagen, dvs. i hemmet och på fritiden men även i skolan. Att samla information med hjälp av intervju kräver en noggrann planering av frågor och mycket övning. I de enskilda intervjuerna valdes representanter som skulle kunna representera tvåspråkiga gymnasieelever litteracitet. För att få en så tydlig bild som möjligt anser Patel och Davidsson (2006) att man kan använda en s.k. triangulering. Olika datainsamlingsmetoder tillämpas som personer, platser eller andra datakällor i form av observation eller enkät kan ge. Det ger forskaren möjlighet att studera fenomen i olika sammanhang och det ger en fylligare bild. Enligt Stukát (2005) beror undersökningens kvalitet mycket på hur tillförlitlig datainsamlingen är och enligt vilka aspekter man väljer informanterna. Fallstudien som jag hade bestämt mig för kan i min mening ge en fördjupad bild av verkligheten vilket är intressant då den senare kan jämföras med liknande fallstudier med samma syfte. Trovärdigheten försökte jag öka genom att spela in alla intervjuer med de representativa informanterna. Jag ställde även följdfrågor för att försäkra mig om att jag uppfattade respondenternas svar rätt. För att kontrollera reliabiliteten fick informanterna observera sina litteracitet under en dag. Validiteten i undersökningen anser jag som relativt hög med tanke på att observationen som formulerades delvis i form av loggbok överensstämde ganska bra med svaren som jag fick vid intervjun. 13

EXAMENSARBETE. Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever

EXAMENSARBETE. Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever EXAMENSARBETE 2007:043 Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever Elevers uppfattningar om faktorer som påverkar deras tvåspråkighetsutveckling Riitta Lewenros Luleå tekniska universitet Lärarutbildning

Läs mer

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar VÄXJÖ UNIVERSITET G3-UPPSATS Institutionen för humaniora SS3003 vt 2009 Matilda Svensson Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar En studie av tvåspråkiga gymnasieelevers syn på den egna

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Jag tyckte att hon gjorde rätt...men hon borde kanske ringt eller nå t.

Jag tyckte att hon gjorde rätt...men hon borde kanske ringt eller nå t. LUNDS UNIVERSITET KANDIDATUPPSATS Språk- och litteraturcentrum SVEK 11 Svenska som andraspråk vt 2011 Lena Rosell Larsson Jag tyckte att hon gjorde rätt...men hon borde kanske ringt eller nå t. En undersökning

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Läsning eller nya medier - en studie av barns läs- och medievanor

Läsning eller nya medier - en studie av barns läs- och medievanor Lärarutbildningen Kultur, språk, medier Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Läsning eller nya medier - en studie av barns läs- och medievanor Reading or new media - a study of children s reading

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Film, språk och hur man sår ett intressefrö

Film, språk och hur man sår ett intressefrö LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Film, språk och hur man sår ett intressefrö - En intervjustudie om film som ett didaktiskt verktyg i spanskundervisningen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg EXAMENSARBETE Fadderverksamhet En studie om barns trygghet och sociala relationer Angie Lundström Maria Willberg Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Högläsning som pedagogiskt redskap

Högläsning som pedagogiskt redskap Högläsning som pedagogiskt redskap Fem lärares tankar och erfarenheter Caroline Anderson Erika Andersson Examensarbete 15hp Inom Lärande Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Catarina Schmidt

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

Varför modersmålsundervisning?

Varför modersmålsundervisning? Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Varför modersmålsundervisning? - Elever och lärare berättar Why mother-tongue education? - Pupils and teachers tellings

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6

Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6 Malmö Högskola Lärande och samhälle Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6 Seven teachers views on the tablet in grades 4-6 Sandra Blad Dafina

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:111 Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

ÄR SVENSKAN NÖDVÄNDIG FÖR ATT LÄRA UT ETT FRÄMMANDE SPRÅK?

ÄR SVENSKAN NÖDVÄNDIG FÖR ATT LÄRA UT ETT FRÄMMANDE SPRÅK? KANDIDATUPPSATS PEDAGOGIK FÖRDJUPNING, 15 POÄNG vid INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2009 ÄR SVENSKAN NÖDVÄNDIG FÖR ATT LÄRA UT ETT FRÄMMANDE SPRÅK? Dagmar Dindová Claudia Andersson SAMMANFATTNING Arbetets

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 VILL, VÅGAR OCH KAN Nio lärares erfarenheter av bedömning av svenska som andraspråkselevers texter Nancy Karam och Jessica Söderberg

Läs mer

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter Författare Sofia Annerfors Malin Ferdinandsson Handledare Valdemar Holmstedt

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Svenska ö, typ! Författare: Dzeneta Delic Examensarbete: Lärarprogrammet, AUO 3 Professionellt lärarskap, 15-30 hp

Svenska ö, typ! Författare: Dzeneta Delic Examensarbete: Lärarprogrammet, AUO 3 Professionellt lärarskap, 15-30 hp Svenska ö, typ! Low level of Swedish language skills! Författare: Dzeneta Delic Examensarbete: Lärarprogrammet, AUO 3 Professionellt lärarskap, 15-30 hp Högskolan på Gotland höstterminen 2010 Handledare:

Läs mer

Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen

Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen En undersökning av spår efter lärares kompetensutveckling i studiecirkeln Stärk språket Stärk lärandet. Anna Norlin Persson Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer