SLs insatser i Stockholmsförsöket. effekter på SL-trafiken, resenärernas efterfrågan och attityder.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLs insatser i Stockholmsförsöket. effekter på SL-trafiken, resenärernas efterfrågan och attityder."

Transkript

1 SLs insatser i Stockholmsförsöket effekter på SL-trafiken, resenärernas efterfrågan och attityder.

2 Blomquist & Co Utvärdering: Monica Casemyr, SL Textredigering: Scripta Mandata Form: Blomquist & Co Fotografer: Marcus Olsson, omslagsbild, sidan 27 Jan E Svensson, sidan 7, 26 Maria Johansson, sidan 28, 65 Janne Danielsson, sidan 39, 53, 60, 61, 72, 73 Louise Norlander, sidan 69 Liza Simonsson/Lizafoto, sidan 13, 17, 35, 83, 85 Leif R Jansson/Scanpix/Pressens Bild, sidan 45 Mark Earthy/Pressens Bild, sidan 50 Richard Ryan/Pressens Bild, sidan 8 Rolf Christensen/Pressens Bild, sidan 86 Papper: ISO certifierat Silverblade Matt Tryckeri: Wassberg & Skotte tryckeri Datum: ISBN

3 Innehåll Förord 5 Definitioner 6 SLs insatser i Stockholmsförsöket sammanfattning och slutsatser 7 DEL 1. STOCKHOLMSFÖRSÖKET OCH SLs SATSNINGAR 1. Bakgrund och förutsättningar för Stockholmsförsöket 9 2. Planering och förberedelser för utökad kollektivtrafik SLs uppdrag och mål Trafiklösning och fordonsbehov Framkomlighetsåtgärder för busstrafiken Infartsparkeringar Investeringar i bussdepåer Genomförandet av den nya trafiken Förstärkt trafik före försöksstart Trängselskatten införs Trafiken under vintern och våren Marknadsföring av den nya trafiken 31 DEL 2. RESULTAT AV UTVÄRDERINGEN 4. Prognos över resandet och det faktiska utfallet Förändringar i resandet SL-resandet hösten SL-resandet under försöket Busstrafikens framkomlighet våren Framkomligheten över infarterna Framkomligheten i innerstaden Kapacitetsutnyttjandet Utnyttjandet över infarterna Stående resenärer under hela resan Infartsparkeringarnas utnyttjande Resenärernas upplevda kvalitet Förändrat resmönster Ombordundersökningar Telefonintervjuer 71 BILAGOR Bilaga 1. Bilaga 2. Sammanställning av den utökade trafiken 76 Framkomlighetsåtgärder för busstrafiken 78 Bilaga 3. Nya och utbyggda 79 infartsparkeringar Bilaga 4. Bilaga 5. Bilaga 6. Bilaga 7. Utförda åtgärder i bussdepåer 80 Resandet över infarterna till innerstaden 82 Metodbeskrivning av trafikmätningarna 84 Marknadsföringen av den nya trafiken 88 Bilaga 8. Tabeller Sålda biljetter 75 3

4 Förord Stockholm i december 2006 Riksdagens och Stockholms kommunfullmäktiges beslut att genomföra ett försök med trängselskatter i Stockholms innerstad, kallat Stockholmsförsöket, innebar en stor utmaning för SL. Uppdraget som SL fick efter avtal med staten sommaren 2004 var att så bra som möjligt matcha den förväntade reseefter frågan under försöket och göra det inom ramen för en extremt kort planeringsperiod på cirka ett år. Resultatet blev den största kollektivtrafiksatsningen sedan tunnelbanan introducerades på 1950-talet. Den 22 augusti 2005 startade den utökade kollektivtrafiken. Över en natt hade då SLs hela trafikutbud utökats med sju procent. (Omfattningen av den nya trafiken motsvarar hela Malmös kollektivtrafik.) I satsningen ingick såväl utökad spår- som busstrafik, nya depåer och verkstäder samt ytterligare platser för infartsparkering på strategiska trafikpunkter för resenärerna. För att studera effekterna av Stockholmsförsöket har ett omfattande utvärderingsprogram genomförts. I denna rapport redovisas och sammanfattas effekterna av Stockholmsförsöket ur ett kollektivtrafik perspektiv effekterna på SL-trafiken, efterfrågan på SL-resor samt resenärernas nöjdhet och upplevda kvalitet. Vidare omfattar rapporten en beskrivning av planeringsfasen och den problematik som alltid uppstår när marken är oplöjd, tidsramarna knappa och resurserna begränsade. Det är vår förhoppning att beskrivningen kan tjäna ett vidare syfte i framtida forskning och studier. Resandet under hösten 2006 och de ekonomiska aspekterna på försöket redovisas i en separat rapport efter årsskiftet 2006/2007, när SLs utökade trafikperiod är avslutad. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare inom SL, hos våra entreprenörer och samarbets partners som under projektets gång bidragit med sin klokskap och expertkunskap, och ett särskilt tack till projektledaren Eric Tedesjö för ett väl genomfört uppdrag. Med vänlig hälsning Lars Nordstrand Verkställande direktör, AB Storstockholms Lokaltrafik 5

5 Definitioner 22/ Utökad trafik 31/ / Stockholmsförsöket 31/ / Trängselskatt 31/ Andel stående Ståkm/personkm räknat per avgång från starthållplats till ändhållplats. Delresa En resa med byten består av flera delresor och resenären gör flera påstigningar i SL-trafiken. Hastighet Hastighet mellan två hållplatser där hållplatstiderna på mellanliggande hållplatser inkluderas, dv s kör - sträckan/körtiden. Hållplatstid Hållplatstiden på mellanliggande hållplatser. Körtid Körtid mellan två hållplatser inklusive hållplatstider på mellanliggande hållplatser. Lokalbanor Samlingsnamn för Roslagsbanan, Lidingöbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och Nockebybanan. Passager Antal resenärer ombord på fordon som passerar ett visst snitt/ delsträcka. Punktlighet Godkända avgångar, avgår tidigast 1 minut före eller senast 2 alternativt 3 minuter efter annonserad avgångstid, beroende på avtal. Resa En förflyttning från en punkt till en annan av en viss anledning/ förknippat med ett visst ärende. Skansbroarna Samlingsnamn för Skanstullsbron, Johanneshovsbron, Skansbron. Solnainfarterna Samlingsnamn för Norrtull, Solnabron, Tomtebodavägen, Karlbergs station, Karlbergs Strand. Stående resenärer Alla sittplatser i en buss/vagn antas vara upptagna innan stående resenärer finns. Ståplatsutnyttjande Stående resenärer som passerar ett snitt/delsträcka i förhållande till antalet ståplatser. Tidsintervall Mätningar av trafik och resande under visst tidsintervall görs på de avgångar som startar inom tidsintervallet.

6 SLs insatser i Stockholmsförsöket sammanfattning och slutsatser Nya direktbusslinjer SLs del i Stockholmsförsöket inleddes redan i samband med tidtabellsskiftet den 22 augusti, då SLs trafikutbud över en natt utökades med hela sju procent. Trafiksatsningen omfattade utökad spårtrafik, i den mån detta var möjligt, nya direktbusslinjer till innerstaden, förstärkta stombuss- och direktbuss linjer samt fler platser för infartsparkering. De nya direktbuss linjerna till innerstaden fick ett mycket positivt bemötande från resenärerna. 87 procent av resenärerna var nöjda och 9 procent neutrala till den nya busstrafiken. Ökat resande över infarterna Under perioden med Stockholmsförsöket motsvarades resandeökningen över infarterna till innerstaden väl av den prognos som SL gjort. Resandet ökade med passager över infarterna till och från innerstaden en ökning med sex procent jämfört med året innan. Över hälften av resandeökningen skedde i tunnelbanetrafiken. Nästan hela resandeökningen under en vardag, 97 procent, inträffade under trängselskattetid, dvs. under perioden mellan klockan 6.30 och liksom i hela länet Totalt i länet var resandeökningen större än förväntat fler resenärer genomförde fler delresor (en resa med byten består av flera delresor) under en vardag, alltså en ökning med sex procent även i länet totalt. Hälften av resandeökningen skedde i busstrafiken och 40 procent i tunnelbanetrafiken. Resenärerna på de nya direktbusslin - j erna stod för en tiondel av den totala resandeökningen i länet. Resandet med direktbussarna har under hösten 2006 legat på samma nivå som under våren, liksom resandet i övriga SL-trafiken. Under oktober noterades ett resanderekord resenärer på vardagarna. Bättre flyt för busstrafiken Framkomligheten ökade på samtliga infarter till innerstaden med busstrafik. Flera indikationer finns på att så även var fallet i innerstaden, men de mätmetoder som använts har inte kunnat påvisa detta. Trängsel på tunnelbanor och pendeltåg Den registrerade trängseln ökade i tunnelbanan, främst på den röda och blå linjen. Jämfört med året innan ökade andelen resenärer som besvärades av trängsel redan under hösten 2005 från 41 till 44 procent. Andelen var lika hög under våren Resenärerna själva upplevde den mest besvärande trängseln på tunnelbanans gröna och röda linje, men även i pendeltågen. Vagnbrist och tekniska problem i pendeltågs- och tunnelbanetrafiken medförde att resenärernas nöjdhet med SL-trafiken minskade från 64 till 61 procent under våren 2006, jämfört med våren Andelen resenärer som var neutralt inställda låg oförändrat på 21 procent. Fler infartsparkeringar Antalet infartsparkerande bilar ökade med drygt en ökning med 23 procent under våren 2006, jämfört med våren Eftersom infartsparkeringarna byggts ut med ännu fler platser sjönk beläggningsgraden i genomsnitt från 81 till 78 procent. 7

7 Följande slutsatser kan dras av SLs stora satsning på förstärkt kollektivtrafik till följd av Stockholmsförsöket: Smidigt genomförande SLs stora utökning av kollektivtrafiken med anledning av Stockholmsförsöket kunde genomföras smidigt och effektivt. Det berodde till mycket stor del på att planeringsarbetet startade i god tid långt innan det fanns ett uppdrag om att verkställa trafiken genom avtalet med staten. Därför kunde nödvändiga investeringar snabbt göras när de ekonomiska garantierna väl var på plats. En annan viktig förklaringsfaktor är att såväl SL som entreprenörernas personal arbetat mycket målinriktat. Trots ett stökigt politiskt läge, med osäkerheter kring genomförandet, bidrog alla in - blandade till att avtal, bussar, depåer, infartsparkeringar, gatu åtgärder, tekniska utrustningar etc. i en inte tidigare skådad omfattning kom på plats på extremt kort tid. Trafikstart kunde därför ske plan enligt i augusti Effektivt med operativ trafiksamordnare Det fanns en osäkerhet om prognoserna över trafiken och resandet. För att ha handlingsberedskap beställdes cirka 20 bussar att användas som flexibel resurs, dvs. de skulle sättas i trafik där de för tillfället bäst behövdes. En trafiksamordnare rekryterades för att hålla ordning på bussarna och trafiksätta dem, oavsett trafikentreprenör i området. Trafiksamordnaren har haft kontinuerlig kontakt med trafikområdena och snabbt kunnat fördela de flexibla bussarna allteftersom behov uppstått men också varit användbar vid personal- och vagnbrist. Det är svårt att mäta effekten av denna flexibla resurs vissa problem skulle kunna ha lösts lokalt av trafikområdena själva men den samlade bedömningen är ändå att kombinationen av förfogandebussar och trafiksamordnare har haft stor betydelse för kvaliteten i busstrafiken. Lyckat med direktbussar Det nya konceptet med direktbusslinjer från Stockholms kranskommuner till innerstaden, även i trafiksektorer där spårtrafik finns, föll väl ut och kom att bli den trafik som symboliserade SLs hela trafiksatsning. En viktig förutsättning för att denna direktbusstrafik skulle fungera var en god framkomlighet både på in- och utfarter och i innerstaden. Trängselproblem i tunnelbanan Trots den stora utökningen av trafikutbudet ökade trängseln under förmiddagens högtrafikperiod i framför allt tunnel - banan. Det ger anledning till ökat fokus på avlastande trafik för tunnelbanan om trängselskatt för biltrafiken till Stockholms innerstad åter skulle bli aktuell. Inga förskjutna restider Utökningen av trafikutbudet under mellantrafiktid, dvs. mellan högtrafikperioderna, ledde inte till ökat resande i motsvarande omfattning. Den förskjutning i tiden av resandet som förväntades inträffade alltså inte. Svårt mäta framkomlighet Den ökade framkomligheten i innerstaden blev mycket svårare att mäta än väntat. Bussförarnas förmåga att hålla den fasta tidtabellen med hjälp av ett flexibelt körsätt medförde att mätvär d ena inte visade någon entydig förbättring, trots att flera tecken tydde på att framkomligheten faktiskt hade ökat. Bra med fler infartsparkeringar Infartsparkerandet fick en förhållandevis stor betydelse under försöket med trängselskatt även om de som infarts - parkerar endast utgör cirka en procent av alla SL-resenärer. Infartsparkerandet ökade med 23 procent, medan resandet totalt med SL ökade med sex procent. 8

8 DEL 1. STOCKHOLMSFÖRSÖKET OCH SLs SATSNINGAR 1. Bakgrund och förutsättningar för Stockholmsförsöket Den 16 juni 2004 antog Sveriges riksdag lagen om trängselskatt. Innan dess hade bland annat följande skett: Stockholmsberedningen (en statlig utredning med representanter från riksdagspartierna som ansvarade för att samordna framtidens trafikplaner i Stockholmsregionen) fick i mars 2002 ett tilläggsdirektiv att utreda frågan om hur trängselavgifter skulle kunna användas för att lösa trafik - situationen i Stockholms innerstad. En slutredovisning lämnades i juni Det första förslaget (Stadsledningskontorets förslag) redovisades vid Stockholms stads hearing den 23 april 2003, då bland annat SL framförde sina synpunkter. Stockholms kommunfullmäktige beslutade den 2 juni 2003 att ett försök med trängsel-/miljöavgifter skulle genomföras. SLs styrelse gav i mars 2004 verk - ställande direktören i uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder inför försöket, däribland att teckna avtal med staten för att göra för - söket kostnadsneutralt för SL och landstinget. Begreppet trängsel-/miljöavgift har under hand ersatts av begreppet trängsel skatt, eftersom det visat sig att det juridiskt måste betraktas som en skatt och beslutas av riksdagen. Avtal mellan staten och SL om utbyggd kollektivtrafik ingås. SL inleder arbetet med efterfrågeanalyser. SL och staten i diskussioner om kollektivtrafikens roll och funktion. SLs styrelse ger VD i uppdrag att förbereda avtal med staten. Avtal mellan staten och SL om förlängd trafikperiod till 31 dec mars 2003 april juni hösten december 2004 mars juni 2005 juli Stockholmsberedningen får tillläggs direktiv att utreda trängselavgift i Stockholms innerstad. Stockholms stad anordnar en hearing om trängelavgift. Miljö avgifts - kansli inrättas. Stockholms kommunfullmäktige: Nytt förslag till avgifter. Sveriges riksdag antar lagen om trängselskatt den 16 juni. Stockholms kommunfullmäktige: Beslut om försök Förslag till avgifter. Figur 1.1. Beslutsprocessen för att införa trängselskatt i Stockholm. 9

9 Planeringen av försöket börjar Hösten 2003 inrättade Stockholms stad ett särskilt miljöavgiftskansli (MAK) inom Stadsledningskontoret. Arbetet bedrevs i tre projektgrupper planering, infor - mation och teknik med en projektledare för varje grupp. SL deltog i planerings- och informationsgrupperna samt i en övergripande referensgrupp. Stockhoms stad kom att kalla projektet med trängselskatt för Stockholms - för söket. I Stockholmsförsöket ingick, förutom trängselskatt under januari juli 2006, en utökad kollektivtrafik med start redan i augusti 2005 och fler platser för infartsparkering. Samma höst påbörjade SL analyser kring hur efterfrågan på kollektivtrafik skulle påverkas i en situation med trängselskatt, baserat på kommunfullmäktiges förslag till utformning det första från juni 2003 och ett senare från december Länge rådde en osäkerhet kring startdatum för försöket. SL hävdade konsekvent behovet av en framförhållning på minst tolv månader från beslut till trafikstart för en utökad kollektivtrafik. SLs kostnader för konsulter, trafik simuleringar, prognoser m.m. hade dittills finansierats av Stockholms stad. För att kunna påbörja de reella förberedelserna krävdes ekonomiska garantier från staden eller staten. Tidskritiska faktorer för SLs del var framför allt leverans av bussar och utbyggnad av depåer och uppställningsplatser för de nya bussarna. Förhandlingar och avtal mellan flera parter Vintern 2003/2004 inleddes diskussioner med statens förhandlingsman Lars Eric Ericsson om kollektivtrafikens roll och funktion och om kollektivtrafikens behov av förstärkning utifrån efterfrågeanalyser. Senare under våren förhandlades ett avtal fram som gav SL och Stockholms läns landsting ekonomiska garantier för att kunna genomföra trafikförstärkningen under försöket. Efter riksdagsbeslut i juni 2004 tecknade SL och staten ett första avtal om ut - byggd kollektivtrafik under Stockholmsförsöket. Avtalet gjorde det möjligt att genomföra en mängd investeringar som förberetts under året. I juli 2005 tecknades ett andra avtal mellan SL och staten som reglerade en fortsättning av den utökade kollektivtrafiken i fem månader efter det att Stockholmsförsöket upphört, dvs. till och med den 31 december Nyckelaktörer under perioden var: MAK som på Stockholms stads uppdrag informerade om och utvärderade Stockholmsförsöket. Vägverket med uppdraget att utforma skatteregistreringen under försöket samt betalningssystemet och informationen kring detta. SL som av staten fått uppdrag att anpassa kollektivtrafikutbudet efter den nya efterfrågan som Stockholmsförsöket skulle leda till. SLs roll har enbart varit att leverera kollektivtrafik och informera om denna. 10 Figur tullstationer runt innerstaden.

10 Stockholmsförsöket tar form Stockholmsförsöket startade den 22 augusti 2005 med utökad kollektivtrafik och avslutades den 31 juli 2006 när försöket med trängselskatt upphörde. Försöket med trängselskatt varade under sju månader, från den 3 januari till och med den 31 juli Försöket innebar att en trängselskatt togs ut av bilister vid in- och utpassager från Stockholms innerstad. Stockholms stads samtliga infarter avgiftsbelades mellan klockan 6.30 och under vardag ar. Kostnaden var densamma oavsett om man körde in i eller ut ur staden, men varierade beroende på tidpunkt på dagen högre i högtrafik och lägre vid mellantrafik. Vissa undantag gällde: Boende på Lidingö fick passera utan kostnad om tiden mellan in- och utfart ur innerstaden var högst 30 minuter. Taxibilar, bussar, färdtjänst, ambulanser m.fl. var undantagna, liksom även miljöbilar. SLs utökade trafik startade som en första etapp av Stockholmsförsöket den 22 augusti 2005, alltså drygt fyra månader innan trängselskatt började tas ut av bilisterna, och avslutas den 31 december Den utökade SLtrafiken körs därmed ytterligare fem månader efter det att Stockholmsförsöket avslutats. Skatteintäkter tillbaka till kollektivtrafiken 200 miljoner av intäkterna från Stockholmsförsöket ska enligt regeringens beslut från våren 2006 gå tillbaka till Stockholms stad och Stockholms läns landsting för åtgärder i kollektivtrafiken. Beslutet var i linje med den proposition om trängselskatt som riksdagen antog Ett trepartsavtal upprättades mellan staten, Stockholms stad och landstinget/ SL i september Landstinget kom att delegera uppdraget att föreslå och genomföra åtgärder för kollektivtrafiken till SL. Enligt avtalet består investeringarna i kollektivtrafiken av tre delar: 110 miljoner kronor satsas på att införa realtidsinformation på drygt 800 busshållplatser i länet. Det innebär att man på de mest utnyttjade hållplatserna i länet får aktuell information om när nästa buss kommer. Systemet gör det också möjligt att skicka ut trafikinformation till hållplatserna. 70 miljoner kronor investeras i trygghetsskapande åtgärder, framför allt kameraövervakning och hjälp - telefoner på ett flertal pendeltågsoch tunnelbanestationer i länet enligt det koncept som SL valt att tillämpa. Även en satsning på busskameror ingår i överenskommelsen här rör det sig om en delfinansiering för några hundra bussar. Stockholms stad tilldelades 20 miljoner kronor för en satsning på båttrafik mellan Nybroviken och Hammarby sjöstad. Negativ inställning vände under försöket Stockholmsförsöket har debatterats livligt, inte minst i media, och även internationellt har intresset varit stort. Attitydundersökningar innan försöket visade att en majoritet av stockholmarna var motståndare till trängselskatt. Tidpunkten för starten av den utökade SL-trafiken den 22 augusti 2005 och för Stockholmsförsöket den 3 januari 2006 bevakades intensivt i media. Till mångas förvåning fungerade allt väl och under försökets gång svängde opinionen i riktning mot ett ja till trängselskatt. En rådgivande folkomröstning i Stockholm stad om fortsatt trängselskatt anordnades i samband med valet den 17 september Valresultatet visade att 52 procent av stockholmarna ansåg att trängselskatten skulle återin föras, medan 46 procent var emot ett återinförande. Folkomröstningar om trängselskatten hölls även i ett stort antal andra kommuner i länet dock med ett negativt resultat. Dessa omröstningar beslutades enskilt av respektive kommun och ingick inte i någon gemensam uppgörelse. De tillträdande majoriteterna i regering och riksdag kommer att slutligt avgöra frågan. Vardagar kl Belopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Tabell 1.1. Avgiftsnivåerna fördelade över dagen. 11

11 2. Planering och förberedelser för utökad kollektivtrafik 2.1 SLs uppdrag och mål I januari 2004 skapade och bemannade SL ett projekt för att koordinera alla aktiviteter som föranleddes av Stockholmsförsöket. Projektmålet var att åstadkomma en väl avvägd trafiklösning, som skulle vara effektiv, pålitlig och lättförståelig. En viktig förutsättning var att trängseln för befintliga kunder inte fick försämras, dvs. trängseln skulle högst ligga på samma nivå som innan försöket och gärna på en lägre (bättre) nivå. Stockholms Läns Landsting Svenska staten SL styrelse VD SL Stockholms stad Projektansvarig Lars Nordstrand Projektledare Eric Tedesjö SL styrgrupp Information Fastighet Infartsparkeringar Framkomlighet Juridik SL Finans Uppföljning Kundtjänst Ekonomi Kontrakt Trafik Övrigt Connex Busslink Swebus Stockholmståg Roslagståg Figur 2.1. Den interna organisationen av SLs projekt för Stockholmsförsöket. 12

12 13

13 Flexibilitet var en nyckelfaktor i den trafiklösning som SL presenterade för staten i början av Med tanke på osäkerheten om vilka effekter trängselskatten skulle få för kollektivtrafiken, var det viktigt för SL att inte behöva binda sig för en exakt trafiklösning. SL ville behålla möjligheten att omdisponera och utöka trafiken om efterfrågan skulle skilja sig kraftigt från den prognos man gjort. Eftersom det inte fanns er - farenhet från liknande försök som stöd och modellverktygen var oprövade för situationen, fanns det naturligtvis osäkerheter kring tillförlitligheten i de prognoser som gjorts för resandeutvecklingen. (Prognoserna och utfallet redovisas i kapitel 4.) En pragmatisk inställning har därför präglat samarbetet och sedermera avtalet mellan staten och SL och gjort det möjligt för SL att efter samråd genomföra anpassningar i trafiken något som också visade sig nödvändigt. 2.2 Trafiklösning och fordonsbehov Behovet av extra resurser bedömdes naturligtvis störst i rusningstrafik, speciellt under morgonens maxtimme i riktning in mot staden. Begränsningarna fanns framför allt inom spårtrafiken. Eftersom kapacitetsuttaget i spårtrafiken i princip var fullt utnyttjad under maxtimmarna redan innan försöket, så stod det tidigt klart att kapacitetsökningar måste ske på annat sätt. Visserligen studerades t.ex. möjligheterna att modifiera signalsystemet i tunnelbanan och därigenom öka antalet tåg i högtrafik, liksom att öka vagnutsättningen på Roslagsbanan. Även om vissa möjligheter fanns, så bedömdes dessa åtgärder som alltför osäkra att förlita sig till med tanke på den stora efterfrågeförändring som förväntades. Nya direktbusslinjer Lösningen, och en betydligt mer pålitlig sådan, blev att i första hand satsa på u t - byggd busstrafik, utöver de förstärknin g- ar som ändå gick att göra i spårtrafiken. 20 förstärkta och 14 nya direktbusslinjer bedömdes enligt gjorda prognoser och analyser vara tillräckligt för att avlasta stomtrafiken, samtidigt som belastningen över tullsnitten inte skulle påverkas nämnvärt. Detta förutsatte att direktbusslinjerna skulle gå till nya attraktiva målpunkter i innerstaden. Om direktbussarna däremot skulle angöra befintliga terminaler i innerstaden, skulle trängseln över tullsnitten öka och äventyra målet om att inte försämra för befintliga resenärer. För busstrafiken i Nacka- Värmdö fanns sedan tidigare två nya stomlinjer inplanerade, i kombination med vissa korrigeringar i anslutande trafik. Försöket gjorde det möjligt att införa dessa stomlinjer tidigare än planerat. Under våren 2006 utökades antalet direktbusslinjer till 18. Den utökade trafiken upphandlades inte. Befintliga trafikentreprenörer har ensam rätt på trafiken i sina avtals - om råden. För -handlingar inleddes med respektive tra fikentreprenör om uppdraget, med befintligt avtal och förändringspris som grund. Det befarades att tillgången till utbildade bussförare skulle kunna bli en trång sektor när mer än 300 bussförare skulle rekryteras. Därför togs kontakt med Vägverket om att öka kapaciteten för examination. Trafikentreprenörerna gav dock lugnande besked, och med något undantag var personalbrist heller inget stort problem i samband med trafikstarten. För att få en sammanhållande resurs för all busstrafik rekryterades en operativ projektledare. Dennes primära roll var att följa resandeutvecklingen och hålla kontakt med alla trafikområden för att kunna fördela och omfördela befintliga resurser på effektivaste sätt. Val av nya bussar Behovet av nya bussar var stort och beräknades till 197 stycken, varav 193 ledvagnar och fyra vanliga bussar. I detta inkluderades en teknisk vagnreserv på tio procent samt en uppbyggnad av reservkapacitet på tio procent i förhållande till fordonsbehovet i respektive avtalsområde. Reservkapaciteten motiverades med att trafiksimuleringarna knappast kan visa den exakta efterfrågan och att det måste finnas fordonskapacitet att disponera om efterfrågan blir större än beräknat. Att till rimliga kostnader införskaffa så många bussar till ett i tid så kort uppdrag ansåg trafikentreprenörerna knappast vara möjligt. En finansieringslösning ordnades, där landstinget gick i borgen, med ekonomiska garantier från staten genom det avtal som var träffat. Samtliga nya direktlinjer fick ett X efter sitt linjenummer. Det tjänade två syften dels betyder X enligt SLs nomenklatur att det är en variant av aktuellt linjenummer, dels fanns behov av att tydligt markera att linjen är en del i Stockholmsförsöket, dvs. den ingår inte i SLs ordinarie utbud och kan komma att dras in efter försöket. Varje trafikentreprenör väljer själv bussmodell, märke etc. SL ställde dock ett antal kvalitetskrav, främst avseende miljö, komfort och säkerhet. Bussarna skulle t.ex. ha höga säten, gardiner, luftkonditionering, läslampor, låga dörrinsteg och säkerhetsbälten. 14

14 Figur 2.2. De nya blåbuss- och direktbusslinjerna till innerstaden. 15

15 16 Miljöegenskaperna på dessa bussar kom att hamna i fokus. Scania hade lagt ned tillverkningen av bussar med etanoldrift. Att välja biogasbussar, med allt vad det kräver i uppbyggnad av infrastruktur, var inte realistiskt med den korta tid - plan som gällde. Scania meddelade då att de tänkte återuppta tillverkningen av etanoldrivna bussar, och trycket på SL blev stort att införskaffa sådana. SL avböjde dock, med motivet att denna motor, som är innerstadsanpassad, är olämplig för de trafikuppgifter som direktbussarna skulle ha. Dessutom skulle det medföra en ologisk och tids - krävande uppbyggnad av ny infrastruktur med stor geografisk spridning i länet. Slutligen beställdes nio biogasbussar för innerstadens stomtrafik och 188 diesel bussar med krav på bästa reningsteknik. En busslösning som också undersöktes Trafikentreprenör Stockholms läns landsting Bussar Bussuthyrning Beställning Bussleverantör Överlåter bussleverantörsavtal SL Svenska staten Bussleasing Ekonomiska garantier Figur 2.3. Modell för finansieringen av nya direktbussarna. var att använda sig av externa busstrafikentreprenörer. Då handlar det nästan uteslutande om att vända sig till mark - naden för turistbussar. Efter noggranna överväganden valde dock SL att inte gå vidare med detta, bland annat be - roende på busstypens begränsningar när det gäller tillgänglighet, långa tider för passagerar utbyte och ståplatsproblem. Det var dess utom oklart om turistbussmarknaden skulle klara att leverera långt fler än 200 bussar varje vardag. Finaniseringen av de nya bussarna Finansieringen av de 197 nya bussarna för den utökade trafiken skedde i SLs regi efter sedvanlig upphandling och till förmånliga villkor. Den aktuella finansieringsupphandlingen vanns av Handelsbanken/Handelsbanken Finans. Finansieringsformen är Handelsbanken Ekonomisk borgen finansiell leasing med landstingsborgen. Det innebär att Handelsbanken Finans äger bussarna och hyr ut dem till SLs dotterbolag SL Finans, som i sin tur hyr ut dem till trafikutövarna. Avtalen löper med rörlig ränta, som på sikt innebär bäst ekonomi. SL Finans har ett ansvar för att Handelsbanken Finans får betalt för bussarnas restvärde när hyresperioden avslutas. De flesta av de nya bussarna levererades inför starten av den utökade trafiken den 22 augusti Bussarna uppfyllde de ställda kraven på komfort, miljö och säkerhet. Oavsett hur trafik utbudet under 2007 ska utformas kommer de nya bussarna att fortsätta gå i SL-trafik. SLs depåkapacitet var redan innan försöket ansträngd på många håll och att skapa depåfunktioner (uppställning, service och tvättkapacitet) för ytterligare 197 bussar under ett drygt år var komplicerat. Även logistiken måste fungera och det måste t.ex. finnas mottagningskapacitet när bussarna levereras. Lösningen blev att bussleverantörerna parkerade och tog hand om bussarna vid sina fabriker. Här kunde också delar av SL-specifik utrustning, såsom BussPC, ett modernt trafik - l ednings- och kommunikationssystem, installeras. Till slut stod 17 depåer och uppställningsplatser mer eller mindre färdiga vid trafikstart i augusti Förstärkt spårtrafik För spårtrafiken blev den generella strategi som SL utvecklade i samråd med samtliga spårtrafikentreprenörer att öka kapaciteten före och efter gällande högtrafiktid samt under mellantrafik. Därmed blev inte heller spårtrafikutökningarna dimensionerande för vagnparken, dvs. det fanns inget behov av fler vagnar eller fordon än vad man redan hade.

16 Gröna linjens högsta belastning var innan Stockholmsförsöket begränsad till cirka en timme under högtrafiktid. Här sågs en möjlighet att förlänga denna period, både före och efter maxtimmen. Att köra cirka 25 tåg i timmen genom innerstaden under en längre period ökar dock risken för köbildning. Konceptet kräver också att tågen vänder på trafik - spår, dvs. vänder tomma via ett stickspår, vilket är en störningsrisk i sig. Connex och SL kom trots detta överens om att tillämpa en förlängd högtrafiktid. På den röda och blå linjen är förutsättningarna annorlunda och här tillämpas redan full trafikutsättning under hela högtrafikperioden sedan många år. Perioden för full trafikutsättning för - längdes med några timmar per dag (före och efter högtrafiktid) och mellantrafiken förstärktes med nya avgångar. Principen om utökad högtrafikperiod tillämpades också på Saltsjöbanan och Lidingöbanan. På Roslagsbanan kunde ett par snabbtåg sättas in i eftermiddagstrafiken, och kvartstrafiken till Åkersberga utvidgades till att också gälla i mellantrafik. För pendeltågstrafiken kunde SL tillsammans med Citypendeln lokalisera sju nya tåglägen för lika många nya avgångar. Det krävde dock att några godstågsavgångar måste flyttas i tid. Citypendeln ansökte om detta hos Banverket som dock avslog samtliga. SL initierade nya samtal med Banverket och efter vidare analyser av expertis från Citypendeln och Banverket kunde de önskade tåglägena successivt beredas för SLs pendeltåg. Vid årsskiftet 2005/2006 invigdes de nya Årstabroarna och gjorde det möjligt med fyrspårsdrift över Årstaviken. Detaljer om den utökade busstrafiken finns i bilaga 1. 17

17 2.3 Framkomlighetsåtgärder för busstrafiken Inom ramen för Stockholmsförsöket har totalt 45 åtgärder för att förbättra framkomligheten för busstrafiken genomförts. Åtgärderna fördelar sig enligt följande: Stockholms innerstad (26 stycken) Stockholm söderort (7 stycken) Stockholm västerort (6 stycken) Vägverkets vägnät (6 stycken) Åtgärderna omfattar busskörfält, för bättring av körgeometriska villkor som exempelvis justering av refuger, körfältsmålning och kantstenslinjer samt ändring av lokala trafikföreskrifter som exempelvis införande av stoppförbud. Därut över har nya hållplatser för direktbussar anlagts. Åtgärderna redovisas i bilaga 2. Utöver dessa åtgärder har Stockholms Trafikkontor i samråd med SL prioriterat trafikövervakningen av framför allt direktbussarnas hållplatsområden och busskörfälten för att öka bussarnas framkomlighet. Kartskisserna intill visar det prioriterade busstrafiknätet med utförda framkomlighetsåtgärder samt de sträckor i innerstaden där trafikövervakningen särskilt har prioriterats. Ansvaret för att genomföra åtgärderna har legat på väghållarna, dvs. Stockholms Trafikkontor och Vägverket, och det har skett i samråd med SL från våren 2005 fram till våren Infartsparkeringar Planeringsprincipen för ut- och nybyggnad av SLs infartsparkeringar följde de ordinarie rutinerna med ett kontinuerligt samråd med länets kommuner. SL är i det närmaste helt beroende av kommunernas vilja att upplåta mark för infarts - parkeringar. Många kommuner var intresserade av att anlägga utökade och nya infarts parkeringsplatser, men endast ett fåtal antog erbjudandet om att samtidigt bygga cykelparkeringar. För de platser som kommunerna anvisade gjordes en bedömning av om de låg i ett tillräckligt bra kollektivtrafikläge samt om de gick att bygga innan Stockholmsförsöket skulle starta. Av de nya eller utbyggda parkeringarna ligger tolv vid busshållplatser, sex vid pendeltågsstationer och fem vid Roslagsbanans stationer. Det utbyggnadsprogram som SL sam - man ställde omfattade inledningsvis 900 platser, fördelade på 15 parkeringar i tio kommuner. Några platser utgick under projektet gång, eftersom det inte var möjligt att genomföra dem under projekt tiden, medan andra tillkom. Resultatet blev ett program som om - fattade nästan nya platser, för - delade på 23 parkeringar i 13 kommuner. I programmet ingick även 615 cykelparkeringsplatser, fördelade på tio parkeringar i sex kommuner. 18 Figur 2.4. Framkomlighetsåtgärder i Norr- och Västerort. Framkomlighetsåtgärder Direktbussnät

18 Figur 2.5. Framkomlighetsåtgärder i innerstaden. Framkomlighetsåtgärder Stomnät Direktbussnät Prio övervakning Figur 2.6. Framkomlighetsåtgärder i Söderort och Nacka. Framkomlighetsåtgärder Direktbussnät 19

19 20 Figur 2.7. SLs befintliga, nya och utökade infartsparkeringar.

20 Avtal slöts enligt ordinarie rutiner mellan SL och respektive kommun för upplåtelse av mark, genomförande, drift och underhåll. Kommunen upplät marken kostnadsfritt och tog på sig ansvaret och kostnaderna för drift och underhåll av parkeringen. Kommunen ansvarade i de flesta fall för arbetet med projek - t ering och genomförande, medan SL med medel från staten stod för dessa kostnader. Respektive part stod för sina interna kostnader. Den första infartsparkeringen stod klar med 50 platser vid Tyresö Strand redan i december Därefter byggdes infartsparkeringarna successivt ut så att de allra flesta, 16 parkeringar med totalt 975 antal platser, stod klara innan den utökade trafiken startade i augusti Under hösten 2005 tillkom sju parkeringar med totalt 418 platser och den sista, en utökning av parkeringen i Järna med 50 nya platser, kunde tas i drift våren Investeringar i bussdepåer Ett projekt för att förbereda bussdepåerna för den ökade trafiksatsningen i samband med Stockholmsförsöket genomfördes. Syftet var att depåerna utan störningar skulle kunna ta hand om det utökade antalet bussar från augusti 2005 och så länge den utökade busstrafiken är aktuell på grund av Stockholmsförsöket. Det innebar att alla depåer skulle ha resurser för tvätt, verkstad, uppställning, tankning och klottersanering för samtliga bussar. Även personalutrymmen och trafikledningscentraler skulle finnas. Kapacitetsökningen skulle göras så eko - nomiskt som möjligt och i första hand gälla tillfälliga anläggningar. Eventuella andra resursförstärkningar av depåer skulle samordnas med detta projekt för att om möjligt utnyttja synergieffekter. Kommun Antal platser Varav utökning i Beläggning Beläggning juni 2006 Stockholmsförsöket våren 2005 våren 2006 Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Södertälje Tyresö Täby Upplands Bro Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Totalt Tabell 2.1. SLs infartsparkeringar. 21

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

SL-trafiken före försöket med trängselskatt

SL-trafiken före försöket med trängselskatt AB Storstockholms Lokaltrafik PM 1 (11) Strategisk Planering Monica Casemyr, tel 08-686 1924 2005-04-21 SL-trafiken före försöket med trängselskatt SL-trafiken hösten 2004 SL svarar för den landburna kollektivtrafiken

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Låt trängselskatteintäkterna bekosta den utökade SLtrafiken! Fakta om högeralliansens svek mot stockholmarna

Låt trängselskatteintäkterna bekosta den utökade SLtrafiken! Fakta om högeralliansens svek mot stockholmarna Låt trängselskatteintäkterna bekosta den utökade SLtrafiken! Fakta om högeralliansens svek mot stockholmarna Inledning Kraven på kollektivtrafiken är höga i vår region. Människors vardag måste fungera

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Information om höjd trängselskatt i Stockholm 2016

Information om höjd trängselskatt i Stockholm 2016 1(5) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 Trafiknämnden 2015-03-12, info punkt 17 Information om höjd trängselskatt i Stockholm 2016 Ärendebeskrivning

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

Svar på skrivelse från (V) om turtäthet på busslinje 74

Svar på skrivelse från (V) om turtäthet på busslinje 74 1(2) Trafikavdelningen Handläggare Sara Catoni 08-678 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-22 Version Trafiknämnden 2015-02-03, punkt 12 Ärende/Dok. id. TN 2015-0124 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02 Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Ärende Norrtåg

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007 Siamak Baradaran Trafikkontoret/Stockholm stad 2007-11-23 siamak.baradaran@tk.stockholm.se +46-8 508 279 09 +46-761 22 79 09 Leif Carlsson Vägverket region Stockholm Leif.carlsson@vv.se +46-8 757 66 78

Läs mer

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM Rapport 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi KUND BILSWEDEN och Sveriges Bussföretag KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Janne Danielsson Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Marcus Kurn 2 Att bli återförsäljare eller ombud för SL Vi är glada att du är intresserad av att sälja vårt sortiment. Det är

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholm Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar. Nyhetsklipp

Socialdemokraterna i Stockholm Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar. Nyhetsklipp Socialdemokraterna i Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar Nyhetsklipp Kritiken mot bussterminalen fäller nya Slussen Svenska Dagbladet 2012-03-18 22:14 2 Kommunen ska rädda bollhallen Länstidningen Södertälje

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

2011-12-16 RTN 2008-0291. Innehåll

2011-12-16 RTN 2008-0291. Innehåll Innehåll 2011-12-16 RTN 2008-0291 Bakgrund och problembeskrivning... 3 Åtgärder och fortsatt arbete... 3 Bättre kommunikationer inom Arlandaområdet... 5 Förbättra tillgängligheten med buss till Arlanda...

Läs mer

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck ISA test på SL bussar Erik Stenbäck AB Storstockholms Lokaltrafik Vad är ISA (Intelligent speed adaptation) Intelligent stöd för anpassning av hastighet ISA är ett GPS-baserat system som i realtid visar

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) 2011

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) 2011 AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) 2011 SL-koncernens moderbolag, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), ägs av Stockholms läns landsting (SLL). Koncernen omfattade vid slutet av år 2011 moderbolaget, tre

Läs mer

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter? FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Samrad ÖDD för rafoficff räod gae a i SL:s busstrafik from januari 2016

Samrad ÖDD för rafoficff räod gae a i SL:s busstrafik from januari 2016 Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(14) Trafikavdelningen PM Diarienummer Buss 2015-09-09 SL 2015-0883 Handläggare Sara Catoni Sändlista T,..., _.,, Danderyds kommun K 1 ( ö p p e p ) Samrad

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, info punkt 13 Temperatur sommartid i kollektivtrafiken Sammanfattning Under perioder med hög utetemperatur får

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0. Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport

RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0. Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0 Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport Dokumentinformation Titel: Stockholmsförsökets effekter på

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Stombussystem - en möjlighet att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft?

Stombussystem - en möjlighet att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft? Stombussystem - en möjlighet att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft? Uppsats humanteknologi "Bilismen i ett humanistiskt perspektiv" ht 2001. Thomas Höjemo thomas@snt.nu Syfte och metod Syftet med

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 31 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/40 18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Sammanfattning

Läs mer

skyltar, transpondrar och tullkepor

skyltar, transpondrar och tullkepor skyltar, transpondrar och tullkepor Stockholmsförsöket i Stadsmuseets samlingar 7 2 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u Skyltar som numera finns i Stadsmuseets samlingar. Foto: Ramón Maldonado, 2008,

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord 1(4) Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 13 Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord Ärendebeskrivning Miljöpartiet inkom till trafiknämnden

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Leveransavtal med Stockholm Gas AB

Leveransavtal med Stockholm Gas AB 1(3) Datum 2009-06-03 Vår referens Ann-Sofie Chudi 08 686 3957 Identitet Styrelsen Leveransavtal med Stockholm Gas AB Ärendet Ett förslag till avtal om leverans av biogas har arbetats fram mellan AB Storstockholms

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Trafikplan 2020. Externremiss

Trafikplan 2020. Externremiss Trafikplan 2020 Externremiss Projektledning: Monica Casemyr och Anna Blomquist, SL. Redaktör: Joanna Olsson. Idégrupp: Helena Sundberg, Per Ekberg, Pernilla Helander, Gunilla Glantz, Paulina Eriksson,

Läs mer

UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING

UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING Stina Johansson, Helena Sjöstrand, Helena Svensson Inst för Teknik och Samhälle, avd för Trafikplanering, LTH Box 118, S-221 00 LUND, Sweden tel

Läs mer

Förvaltningschefsmöte Utbildning

Förvaltningschefsmöte Utbildning MINNESANTECKNINGAR Förvaltningschefsmöte Utbildning Tid Onsdagen den 30 januari 2013 kl 09.00-12.00 Plats Åsikten, s kansli Närvarande Se bilaga 1 Elisabeth Nordström hälsar alla välkomna till dagens möte

Läs mer

Resa med färdtjänst Februari 2012

Resa med färdtjänst Februari 2012 Resa med färdtjänst Februari 2012 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Tillgänglig kollektivtrafik... 4 Närtrafiken... 6 Resa med färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 12 Resan... 13 Avgifter...

Läs mer

Byabussen i Kölsillre vinnare i nationell kollektivtrafiktävling

Byabussen i Kölsillre vinnare i nationell kollektivtrafiktävling Innovatively investing in Europe s Northern Periphery for a sustainable and prosperous future Ånge 2012-04-27 Byabussen i Kölsillre vinnare i nationell kollektivtrafiktävling Henric Fuchs Trafiksamordnare

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:2 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik om refinansiering av anläggningstillgångar Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel Ärendet

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB 2015-05-19 Innehåll Arriva Sverige AB... 1 Arriva Sverige AB... 3 Legal information... 3 Kontaktinformation... 3 Verksamhet... 3 Tillstånd och certifikat... 3 Tjänstekvalitetsrapport...

Läs mer

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2007 Innehåll 2 Större händelser under 2007 4 Ett händelserikt år 6 Detta är SL 8 Analys och kunskap om resenärernas behov och resande 10 Marknadskommunikation

Läs mer

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Inledning SL samordnar ett flertal olika investeringar inom ett projekt kallat Trygghetsprojektet. Projektet inför system för kameraövervakning

Läs mer

Resa med Färdtjänsten

Resa med Färdtjänsten Resa med Färdtjänsten Juni 2010 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Anpassning av kollektivtrafiken... 4 Närtrafiken... 6 Resa med Färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 12 Resan... 13 Avgifter...

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm Stockholms läns Bussbranschförening 2015-05-28 Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Blandad trafikering. Roger Nordefors Banverket Leveransdivision

Blandad trafikering. Roger Nordefors Banverket Leveransdivision Blandad trafikering Roger Nordefors Banverket Leveransdivision Disposition Svårigheter med blandad trafik Kapacitetssituationen 2008 Planeringsförutsättningar Fördefinierad trafikstruktur Kapacitetssituation

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 yttrande över Trafikförvaltningens förslag till trafikförändringar

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 yttrande över Trafikförvaltningens förslag till trafikförändringar KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-24 KS-2015/298.445 1 (4) HANDLÄGGARE Norrberg, Marika Marika.Norrberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Trafikförändringar i SL-trafiken

Läs mer

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY Aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Skärgårdens Trafikantförenings förslag till utökad. PENDELBÅTSTRAFIK i STOCKHOLMS INRE FARVATTEN

Skärgårdens Trafikantförenings förslag till utökad. PENDELBÅTSTRAFIK i STOCKHOLMS INRE FARVATTEN Skärgårdens Trafikantförenings förslag till utökad PENDELBÅTSTRAFIK i STOCKHOLMS INRE FARVATTEN ETT KOLLEKTIVTRAFIKPROJEKT I SAMVERKAN MELLAN OFFENTLIGA INTRESSENTER! Stockholms läns landsting Stockholms

Läs mer