Ny pendeltågsdepå i Södertälje Hamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny pendeltågsdepå i Södertälje Hamn"

Transkript

1 Ny pendeltågsdepå i Södertälje Hamn Redovisning av miljöpåverkan Slutversion Stockholm Petra Adrup Elisabeth Mörner Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, STHLM, Org.nr Tel: , Fax: C:\FIRMAN\1. STRUCTOR\1. PÅGÅENDE UPPDRAG\1. Pendeltågdepå P05006\Utredningar\MKB.doc

2 , sid 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING STÄLLNINGSTAGANDE TILL BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN AVGRÄNSNING PÅVERKAN PÅ MÄNNISKA OCH MILJÖ DAGVATTEN MARKFÖRORENINGAR BULLER KULTURMILJÖ RISKER BILAGOR: 1. Bullerutredning, Ramböll Sverige AB, Förhandskopia Övergripande riskanalys, Structor Miljöbyrån Stocholm AB, C:\FIRMAN\1. STRUCTOR\1. PÅGÅENDE UPPDRAG\1. Pendeltågdepå P05006\Utredningar\MKB.doc

3 , sid 3(15) 1 Inledning För att förbättra förutsättningarna för lokaltrafiken behöver SL nya möjligheter till uppställning och städning/tvätt av pendeltåg. Föreliggande redovisning har upprättats som beslutsunderlag för framtagande av förslag till detaljplan för ny pendeltågsdepå i Södertälje Hamn, Södertälje kommun. 2 Ställningstagande till betydande miljöpåverkan När en ny detaljplan upprättas ska en bedömning göras om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Denna sk. behovsbedömning innebär ett ställningstagande till om någon enskild aspekt eller flera aspekter sammantaget leder till att genomförandet av planen medför betydande miljöpåverkan. Ställningstagandet ska motiveras och redovisas i planhandlingarna genom hela processen. Vid betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras vilket innefattar avgränsning, upprättande och samråd om en miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap samt dokumentation och uppföljning. Vid bedömning av betydande miljöpåverkan utgår man från kriterier i bilaga 4 (Planens karakteristiska egenskaper samt typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat) till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Då detaljplanen medger att området tas i anspråk för industriändamål ska, enligt PBL 5:18 och MKB-förordningen 4 även kriterierna i bilaga 2 (Projektets karaktäristiska egenskaper och lokalisering samt effekternas karaktäristiska egenskaper) till samma förordning tillämpas. Bedömning av planens miljöpåverkan och ställningstagande till om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan görs därmed utifrån både kriterierna i bilaga 2 och bilaga 4 till MKB-förordningen (1998:905). Utredningar som genomförts i samband med förstudier för den planerade pendeltågsdepån har inte visat att den förändrade markanvändningen skulle innebära någon betydande påverkan på människa eller miljö. Pendeltågsdepån planeras i ett område som under lång tid nyttjats för järnvägsändamål varför den nya markanvändningen inte avviker i betydande omfattning från tidigare verksamhet. Den samlade bedömningen är således att föreliggande detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan varför det inte krävs någon miljöbedömning enligt miljöbalken. En frivillig miljökonsekvensbeskrivning integreras dock i planeringsprocessen för att på ett tidigt stadium identifiera konflikter mellan olika intressen och öka möjligheterna att finna miljöanpassade lösningar. Denna redovisning går här under benämningen redovisning av miljöpåverkan. 3 Avgränsning Bedömningen baseras på skyddsvärden i omgivningen och påverkans omfattning. Skyddsvärden och påverkan identifieras utifrån genomförda utredningar, kommunala planer, samråd med berörda, kontakter med Södertälje kommun, platsbesök etc. De miljöaspekter som redovisningen av miljöpåverkan behandlar är dagvatten, markföroreningar, buller, kulturmiljö, och risker. 3

4 , sid 4(15) Området är sedan tidigare exploaterat och saknar därför betydelse för landskapsbild, friluftsliv och rekreation. Inga sällsynta arter eller viktiga biotoper har identifierats. Exploateringens påverkan på dessa aspekter har därför utelämnats i denna redovisning. 4 Påverkan på människa och miljö 4.1 Dagvatten Förutsättningar Dagvatten ska enligt kommunens dagvattenpolicy tas omhand lokalt och minska belastningen på recipienter och reningsverk. Södertälje kommun har upprättat riktlinjer för dagvatten som anger följande: Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt (LOD) genom infiltration eller perkolation inom tomtmark. Förorenat dagvatten ska inte utan åtgärd omhändertas genom infiltration eller perkolation eller avledas direkt till recipient. Innan dagvatten med höga halter av föroreningar ytavleds ska det renas. Om förutsättningar saknas för LOD ska vattenflödet utjämnas och fördröjas innan avledning sker till ledningsnätet eller recipienten. Enligt riktlinjerna är minimikravet att dagvatten avskiljs från olja inom områden som trafikeras med tunga fordon och har högfrekventerade parkeringsplatser. Recipient för dagvatten från planområdet är Södertälje kanal som, enligt kommunens översiktsplan, är mycket förorenad, främst av metallföroreningar i ytsedimenten Konsekvenser av utbyggnaden Markanvändningen inom området kommer att förändras genom att stora ytor (framförallt takoch parkeringsytor) hårdgörs. Det leder till ökade mängder dagvatten att ta hand om samt att dagvattnets sammansättning och avrinning kommer att förändras. Dagvattnet innehåller bl.a. näringsämnen, suspenderat material, olja och metaller. Antalet fordonsrörelser för den planerade verksamheten uppskattas till 50 per dygn varför föroreningsgraden bedöms vara låg till måttlig (föroreningsklass 2/3) enligt kommunens klassning av dagvatten Förslag till åtgärder Dagvattnet planeras att omhändertas lokalt (LOD) genom fördröjning och viss infiltration. Den dagvattenhantering som föreslagits för den planerade verksamheten bedöms överensstämma väl med riktlinjerna för dagvattenhantering i kommunen då den bidrar till fördröjning och viss rening av dagvattnet inom planområdet innan det når recipienten. Asfaltsytor avvattnas till diken och anslutande naturmark. Dagvatten från depåbyggnadens och tvätthallens tak ska fördröjas och infiltreras. Fördröjning föreslås ske i fördröjningsmagasin (perkolation) som anläggs vid depåbyggnaden samt vid tvätthallen. Bräddning ska ske till naturmark/anslutande diken. 4

5 , sid 5(15) 4.2 Markföroreningar Förutsättningar Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för föroreningar i mark 1 (metaller mm) samt för förorenade bensinstationer 2 (oljeföroreningar). Mindre känslig markanvändning avser mark för kontor, industri, vägar etc. Det skarpare riktvärdet (känslig markanvändning) innebär att markkvaliteten inte ska begränsa valet av mark- eller grundvattenanvändning. Järnvägsrelaterad verksamhet har bedrivits i planområdet under lång tid. Det är därför sannolikt att markföroreningar kopplade till järnvägsverksamheten förekommer inom delar av områdena för de planerade byggnaderna. En miljöteknisk markundersökning som genomförts i spårområdet öster om planområdet visade generellt på låga metallhalter, dock med något förhöjda halter av PAH, arsenik och bekämpningsmedelsrester i ett fåtal punkter 3. Det har inte utförts några markundersökningar i de områden som berörs av den planerade anläggningen. I de högre delarna av området finns naturmark och där är mindre sannolikt att markföroreningar förekommer. De utfyllda centrala delarna har fungerat som upplagsplats för diverse material och enligt kommunens miljökontor kan bl a upplag av slipers ha förekommit och området ska också ha använts som eldningsplats. Det kan också förekomma föroreningar i fyllnadsmassorna. Figur 1. Upplagsplats i områdets centrala del 1 Rapport SNV 4638 Generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket 1996) 2 Rapport SNV 4889 Förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer 3 Tekniskt PM Miljöteknisk markundersökning, Södertälje C-Södertälje hamn, Dubbelspårsutbyggnad och bangårdsutbyggnad, Systemhandling, , Tyréns Infrakonsult AB 5

6 , sid 6(15) Ett dieselläckage har skett efter vagnkollision på spårområdet. Inga saneringsåtgärder vidtogs då utsläppet var begränsat och då saneringsåtgärder inom spårområdet var tekniskt besvärligt och kostsamt. I anslutning till spårområdet kan det också förekomma rester av bekämpningsmedel till följd av ogräsbekämpning på banvallar. 4 På fastighet Södra 1:7, sydost om planerad uppställningshall, har läckage av transformatorolja skett i betongkassun, vilket uppmärksammades i april Provtagning visar inga spår av PCB. Sanering av massor i kassunen har genomförts men läckage har skett till omgivande mark norr om kassunen samt eventuellt under betongen Konsekvenser av utbyggnaden Den tidigare markanvändningen och de utsläppstillbud som förekommit i anslutning till programområdet medför risk för förekomst av föroreningar. Den planerade markanvändningen innebär en mindre känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden, vilket innebär att högre föroreningshalter än vid t ex bostäder tillåts. I driftsskedet kommer dock fler människor att vistas i området i förhållande till nuläget vilket leder till ökad risk för exponering av eventuella kvarvarande föroreningar. Planerad exploatering medför även att schaktarbeten kommer att behöva genomföras i området och om massorna är förorenade ställs särskilda krav på hur massorna hanteras Förslag till åtgärder I samband med projekteringen bör en miljöteknisk markundersökning genomföras för att identifiera och avgränsa föroreningsförekomsten, klassificera massor samt göra en bedömning av eventuellt efterbehandlingsbehov. Sedvanlig uppmärksamhet på föroreningsförekomst (missfärgade massor, konstiga lukter mm) rekommenderas i samband med schaktarbeten. Den som äger eller brukar en fastighet skall oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (MB 10 kap.9 ). 4.3 Buller Förutsättningar Verksamheten vid den planerade pendeltågsdepån innebär uppställning, städning och tvättning av de äldre pendeltågen av X1- och X10-typ samt de nyinköpta pendeltågen av X60-typ. Tågbuller orsakas främst av kontakten mellan hjul och räls, men även andra tågdelar bullrar, t ex motorer och fläktar. När hjulen passerar korsningar och växlar uppkommer slagljud. Bakgrundsbullret vid Södertälje hamn är relativt högt och orsakas främst av vägtrafiken på E4:an och Hertig Carls väg. 4 Telefonsamtal, Anders Eriksson, Miljökontoret Södertälje kommun, Ärendeutskrift , Miljökontoret Södertälje kommun, Läckage av transformatorolja vid Banverkets anläggning på Södra 1:7 6

7 , sid 7(15) Buller från fordon mäts i decibel A som förkortas db(a). För att beskriva samhällsbuller används två storheter, ekvivalent ljudnivå respektive maximal ljudnivå: Ekvivalent ljudnivå är en form av medelvärde av en ljudnivå som varierar i tiden. För tågbuller är tiden ett årsmedeldygn. Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tid kallas för maximalnivå eller maximal ljudnivå. Vid beräkning av trafikbuller avses med maximalnivå den högsta momentana ljudnivå som uppstår vid passage av ett fordon. Figur 2. Ekvivalent ljudnivå från befintlig järnvägstrafik utanför depåområdet, 5 meter över mark Riktvärden Vid bedömning av den planerade anläggningens påverkan på omgivningen har jämförelser gjorts med Naturvårdsverkets riktvärden för nyetablering av industri 6 samt för trafikbuller 7. Jämförelse med riktvärden för industri har använts för depåns huvudsakliga verksamhet, dvs uppställning och tvättning av tåg mm och jämförelse med riktvärden för trafik har gjorts för trafiken till och från anläggningen. Riktvärden för industriverksamhet Enligt riktvärden för nyetablering av industri bör den ekvivalenta (medel) ljudnivån vid bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap ej överstiga 50 db (A) dagtid, 45 db(a) kvällstid samt 40 db(a) nattetid. 6 Externt Industribuller allmänna råd, AR 1978:5 rev 1983, Naturvårdsverket 7 Infrastrukturinriktning för framtida transporter, Regeringens proposition 1996/97:53 som antagits av Riksdagen 7

8 , sid 8(15) Eftersom ljudet vid Södertäljedepån innehåller ofta återkommande tonala komponenter som knirk och bromsskrik mm bör, enligt samma riktvärden, den ekvivalenta ljudnivån skärpas med 5 db(a). För Södertäljedepån innebär det att riktvärdena för ekvivalent ljudnivå vid bostäder blir 45 db(a) dag, 40 db(a) kväll och 35 db(a) natt. Momentana ljud nattetid bör ej överstiga 55 db(a) nattetid. Riktvärden för trafik För buller från vägar och järnvägar anges följande riktvärden: Tabell 1. Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikleder. Ekvivalent (db(a)) Maximal (db(a)) Ljudnivå inomhus Ljudnivå utomhus vid fasad 55 1,2 - (frifältsvärde) Ljudnivå utomhus vid uteplats i - 70 anslutning till bostad 1) För järnvägsbuller avser riktvärdet 55 db(a) ekvivalentnivå vid uteplats och 60 db(a) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt. Socialstyrelsens riktvärden för inomhusbuller Vid bedömning av om olägenhet föreligger för människors hälsa bör enligt Socialstyrelsen följande riktvärden tillämpas 8 ; Tabell 2. Buller inomhus(db) Maximalt ljud 1 L AFmax 45 Ekvivalent ljud 2 L AeqT 30 Ljud med hörbara L AeqT 25 tonkomponenter Ljud från musikanläggningar L AeqT Konsekvenser av utbyggnaden Ekvivalenta och maximala ljudnivåer från rullande tåg och övrig verksamhet vid den planerade anläggningen har beräknats i en bullerutredning, se bilaga 1 9. I bullerutredningen har hänsyn även tagits till buller från vägtrafik på E4/E20 samt från järnvägstrafik på Västra stambanan. Rullande tåg Rullande tåg ger upphov till mest buller från depån. Bullret som tillförs jämfört med nuläget är emellertid litet. Det är samma tåg som i dag kör vid Södertälje hamn, och de kommer även att köra på samma sätt som i dag. Antalet tågrörelser vid Södertälje hamn ökar dock något, från dagens ca 400 till 430 st/dygn. Den planerade verksamheten innebär att fler tåg kommer att röra sig i området nattetid (ca 24 st/dygn). 8 Buller inomhus, Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2005:6 9 Buller från ny pendeltågsdepå, Förhandskopia , Ramböll Sverige AB 8

9 , sid 9(15) I sammanhanget bör även nämnas att planen medverkar till att de tåg som idag står uppställda utomhus i Södertälje hamn kommer att flyttas över till depån varmed bullerkällan flyttas inomhus. Tabell 3. beräknad tågbullernivå (på andra våningen i bostadshus) nattetid kl från depåområdet db(a) frifält Adress Ekvivalent Maximal X60 X1-X10 X60 X1-X10 Stationsvägen 6, Stationsvägen 4, 8, 12, Hertig Carls väg Figur 3. Ekvivalent ljudnivå från X1 och X10 inom depåområdet, 5 meter över mark Enligt genomförd bullerutredning föreligger risk för att depåns buller, framförallt från rullande tåg, överskrider riktvärdena för nyetablering av industri, se tabell 3, samt figur 3. Då riktvärdet är lägst nattetid är nattperioden den mest kritiska. Dessa riktvärden är mycket stränga och avser ljudnivån utomhus. De är satta för att ljudnivån inomhus ska innehållas med ett fönster på glänt. Rimligheten i så stränga krav kan ifrågasättas när samma tåg trafikerar spåren vid stationen, som ligger något närmare bostäder, bedöms enligt riktvärden för befintlig linjetrafik. Dessutom förekommer omfattande pendel- och godstågstrafik dygnet runt på dessa spår. Ett rimligare krav är att verksamheten inte ska ge upphov till så höga ljudnivåer att inomhusnivån överskrids. Buller från tågtrafiken inom depåområdet är lägre än Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus. 9

10 , sid 10(15) Övrig verksamhet vid depån Verksamheten vid den planerade depån är inte särskilt bullrande. Den innebär i ett första skede städning och tvättning av tågen och i ett senare skede ska även klottersanering och avisning vara möjligt. Städning och klottersanering ska ske inomhus och avisning görs vid en anläggning utomhus under den kalla årstiden. Utformningen av tvätthallen, installationer mm är i dagsläget ej fastställd och ljudnivån från tvätthallen är således inte känd. Då tvätthallen och avisningsanläggningen kommer att vara lokaliserade i nära anslutning till befintliga bostäder finns därför risk att riktvärden för industribuller överskrids. Vägtrafikbuller För att ge plats för depån kommer en kulle att jämnas av. Denna fungerar i viss mån som skydd mot bullret från motorvägen. Beräkningar visar att den nya depåbyggnaden kommer att bli så stor att den kompenserar för kullen. Skillnad i ljudnivå med och utan kulle är försumbar vid bostäderna öster om järnvägen Förslag till åtgärder Rullande tåg För att motverka kurvgnissel i spårharpan bör rälsen förses med utrustning för automatisk smörjning. Övrig verksamhet vid depån Naturvårdsverkets riktvärden gäller det sammanlagda bullret från verksamheten inom depån. Det medför att eventuella fläktar och annan utrustning på byggnaderna bör utföras så att de inte höjer ljudnivån. Skulle det visa sig att ljudnivån från planerad avisningsanläggning är för hög kan den enkelt minskas med en bullerskärm utmed anläggningen. Troligen är dock bullret från tågens hjälputrustning starkare. Denna är ofta högt placerad och en skärm måste vara mer än 5 m hög för att skydda mot bullret från dessa. I kommande projektering måste anläggningen i tvätthallen utformas så att riktvärden för industribuller innehålls. I sammanhanget bör även nämnas att en bullerskärm har diskuterats, oavhängigt föreliggande detaljplan, i samband med den planerade utbyggnaden av Centrumbanan. Inför denna utbyggnad har även fönsteråtgärder diskuterats för att sänka inomhusnivån från trafikbuller. 4.4 Kulturmiljö Förutsättningar Hela stationsområdet Södertälje hamn är kulturhistoriskt intressant. Byggnaderna av tegel uppfördes i slutet av 1910-talet. Enligt ett regeringsbeslut skulle dåvarande Södertälje Södra stationshus och det f d vattentornet betraktas som byggnadsminnesmärke. Då fastigheten förvärvades av Jernhusen övergick fastigheten till att bli byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Byggnadsminnet omfattar stationsbyggnaden, transformatorhus och bostadshus vid Stationsvägen. Byggnadsminnet motiveras av att Södertälje hamn är en ovanligt välbevarad stationsmiljö med flertalet ursprungliga funktionsbyggnader bevarade i ursprungligt 10

11 , sid 11(15) läge. Bangården har endast genomgått mindre förändringar och ger ett helhetsintryck av ursprunglighet. Riksantikvarieämbetet har utrett en eventuell utökning av byggnadsminnet där man föreslagit att även perronger och trapphus vid stationen ska byggnadsminnesförklaras. 10 Enligt uppgift från länsstyrelsen är en utvidgning av byggnadsminnet dock inte längre aktuell. 11 Figur 4. Del av stationsområdet i Södertälje hamn Konsekvenser av utbyggnaden Befintligt byggnadsminne med tillhörande skyddsområde kommer inte att påverkas av exploateringen. Den planerade tvätthallen och avisningsanläggningen är den del av den planerade verksamheten som kommer att lokaliseras närmast det befintliga byggnadsminnet. Tvätthall och avisningsanläggning avskiljs från den byggnadsminnesmärkta gruppen av stationsbebyggelse (stationshus och personalbostäder) av spårområdet samt sannolikt även av ett bullerplank. Den nya bebyggelsen har utformats efter principen att den äldre bebyggelsen klart ska kunna avläsas och att den nya med fördel avviker. Planerade byggnader i depån bildar ett koncept då de är sammanhållna till material och kulör. Den gråblå tonen som byggnaderna har träder tillbaka på ett diskret sätt till skillnad från kulörer i det gul-röda området eller ljusa kulörer. Den planerade verksamheten inom planområdet kommer att bidra till att förstärka områdets betydelse för järnvägen vilket ligger i linje med byggnadsminnets bevarandevärden. 10 Förslag till utvidgning av och skyddsföreskrifter för statliga byggnadsminnet Södertälje Hamn, Södertälje Hamn 1:2, Södertälje kommun, , Riksantikvarieämbetet 11 Muntlig kommunikation med Gunilla Pages, Länsstyrelsen i Stockholms län,

12 , sid 12(15) Figur 5. Vy från befintlig perrong Södertälje Hamn över tvätt och avvisningshall sett norrut, fotomontage Tema Landskapsarkitekter Förslag till åtgärder Den fortsatta projekteringen för depån utgår från ovan beskrivna principer och anpassas således så att den ej stör den ursprungliga stationsmiljön, vad gäller bl a utformning, materialval och färgval. 12

13 , sid 13(15) 4.5 Risker Förutsättningar En övergripande riskanalys 12 har upprättats p.g.a. planområdets närhet till E4:an/E20 och Västra Stambanan då dessa utgör transportleder för farligt gods. Andra, relativt närliggande, riskkällor som identifierats är Green Cargos hantering och omsortering av bl.a. gasol i området, industriverksamhet samt en bensinstation, se nedanstående figur. Planerad depå E20 Västra Stambanan E4 Bensinstation Gasoltank Industriområde Figur 6. Riskobjekt i närheten av planerad pendeltågsdepå Green Cargo Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram rekommendationer 13 för ny bebyggelse intill järnvägar och vägar som är transportleder för farligt gods samt för ny bebyggelse invid bensinstationer. Enligt denna ska risksituationen bedömas vid exploatering inom 100 meter från transportled för farligt gods eller från bensinstationer. Om risk föreligger ska en riskanalys vara ett av underlagen vid planering. 12 Övergripande riskanalys, Södertäljedepån, Södertälje kommun, , Structor Miljöbyrån Stockholm AB 13 Riskhänsyn vid ny bebygelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer, 2000, Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2000:01 13

14 , sid 14(15) Kortfattat innebär rekommendationerna följande: Vägar med transporter av farligt gods 25 meter byggnadsfritt bör lämnas närmast transportleden. Tät kontorsbyggelse närmare än 40 m från vägkant bör undvikas. Sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiva verksamheter närmare än 75 m från vägkant bör undvikas. Järnvägar med transport av farligt gods 25 meter närmast järnvägen bör lämnas byggnadsfritt. Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 m från spårkant bör undvikas. Sammanhållen bostadsbebyggelse och personintensiva verksamheter närmare än 50 m från spårkant bör undvikas. Bensinstationer I nyplaneringsfallet bör alltid ambitionen vara att hålla ett avstånd på 100 m från en bensinstation till bostäder, daghem, ålderdomshem och sjukhus. Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 m från en bensinstation bör undvikas. Sammanhållen bostadsbebyggelse och personintensiva verksamheter närmare än 50 m från en bensinstation bör undvikas. Industriverksamhet Vid planering av industriområde/storindustri bör skyddsavståndet vara 100 m eller mer Konsekvenser av utbyggnaden Den planerade utbyggnaden innebär att byggnader kommer att lokaliseras närmare ovan nämnda riskkällor än i nuläget samt att fler människor kommer att uppehålla sig i området. Riskerna beror av sannolikheten för, samt konsekvenserna av, oplanerade händelser som kollisioner, urspårningar och läckage av miljö- och hälsofarliga ämnen. Transport av farligt gods på väg E4:an bedöms utgöra den största risken för de människor som rör sig inom planområdet på grund av de stora mängder farligt gods som här transporteras samt depåns närhet till vägen. I uppställningshallens närmaste punkt är avståndet till vägen endast 30 m vilket innebär att gasmoln från giftiga och brandfarliga gaser kan nå området. 14 Bättre plats för arbete, planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet, Allmänna råd 1995:5, Boverket 14

15 , sid 15(15) Rekommenderade skyddsavstånd mellan planerad pendeltågsdepå och transportled för farligt gods på väg uppfylls dock då inga byggnader uppförs inom 25 meter från E4:an. Den höjdskillnad som råder mellan planområde och E4:an medför också att risken för vissa typer av olyckor med farligt gods minskar. Figur 7. Planerad pendeltågsdepå, sedd från E4an i sydväst. E4an utgör primär transportled för farligt gods Transport av farligt gods på järnväg Inom planområdet finns risker med Västra Stambanan (länsstyrelsens rekommendationer om att lämna 25 meter byggnadsfritt närmast järnvägen överskrids) och Green Cargos verksamhet och eventuella läckage av bl.a. gasol är en risk för de som rör sig inom planområdet. Vid en urspårning löper människor risk att skadas. Riskerna för olyckor bedöms dock vara små då antalet transporter av farligt gods är lågt utmed den aktuella sträckan. Övriga riskkällor Bensinstationen och industriområdet ligger på ett avstånd om ca 150 m och bedöms därmed inte utgöra någon större risk. Samlad bedömning Den samlade bedömningen är att inga oacceptabla risker förekommer, då det är ett begränsat antal människor som kommer att röra sig i området och olyckor med farliga ämnen sker relativt sällan. Den planerade verksamheten är dessutom av sådan art att människor som vistas inom området är vakna, snabbt nås med information och därmed kan söka skydd och sätta sig i säkerhet vid en eventuell olycka. Dock finns risker med både det korta avståndet till E4:an och Västra Stambanan samt med Green Cargos verksamhet Förslag till åtgärder Ventilationssystemet bör utformas så det lätt går att stänga av. Detta för att förhindra spridning av giftiga gaser in i byggnaderna vid en eventuell olycka med transport av farligt gods och läckage av giftiga och brandfarliga gaser. Även utrymningsvägar som leder ut ur byggnaderna åt motsatt sida från riskkällorna (E4an och Green Cargos område) och som kan nyttjas vid brand bör finnas i de planerade byggnaderna. Tydliga säkerhetsrutiner, som kan nyttjas vid eventuella olyckor, ska finnas tillgängliga för dem som vistas inom depån. 15

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/21.313 Dp 26-A-20 Planbeskrivning antagandehandling Planområdets ungefärliga avgränsning med vit kontur, gällande planer med röd och fastighetsgränser

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Behovsbedömning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Detaljplan för ny bussdepå vid Tomteboda samt tillägg till detaljplan för kv. Posten (P98/0826),

Läs mer

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning Rapport nummer: 2013-018 r01.2 Datum: rev 2013-03-06 Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning L:\2013\2013-018 MS Hammarby Smedby 1_146, BIV Stockholmshammaren AB\Rapporter\2013-018 r01.2.docx Sandbergska

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Bild Annelundsmotet RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Utgångspunkt vid planering och byggande av bostäder i Borås Stad Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Buller och

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lund, Lunds kommun (Nöbbelövsvägen)

Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lund, Lunds kommun (Nöbbelövsvägen) PÄ 5/2008 Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i und, unds kommun (Nöbbelövsvägen) Upprättad 2011-04-05 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustrationsplan

Läs mer

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Vårsta centrum, Botkyrka Trafikbullerutredning L:\2014\2014-115 SS Vårsta centrum, Botkyrka, Botkyrka kommun\rapporter\2014-115 r01.docx Beställare:

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Riskhänsyn vid ny bebyggelse

Riskhänsyn vid ny bebyggelse 2000:01 Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer Räddnings- och säkerhetsavdelningen Förord Ett flertal allvarliga olyckor och tillbud

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Översiktsplan för Storsjö strand. Inledning 2. Planeringsförutsättningar 7. Planförslag 20. Genomförande 38. Översiktsplanens konsekvenser 40

Översiktsplan för Storsjö strand. Inledning 2. Planeringsförutsättningar 7. Planförslag 20. Genomförande 38. Översiktsplanens konsekvenser 40 Översiktsplan för Storsjö strand INNEHÅLL Inledning 2 Planeringsförutsättningar 7 Planförslag 20 Genomförande 38 Översiktsplanens konsekvenser 40 Bilageförteckning 52 Utlåtande 1 INLEDNING Bakgrund När

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 UTSTÄLLNINGSHANDLING Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 Detaljplan

Läs mer

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 stockholm.se September 2013 Publikationsnummer: [Fyll i här] Dnr:2012-12643 ISBN: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer