Ny pendeltågsdepå i Södertälje Hamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny pendeltågsdepå i Södertälje Hamn"

Transkript

1 Ny pendeltågsdepå i Södertälje Hamn Redovisning av miljöpåverkan Slutversion Stockholm Petra Adrup Elisabeth Mörner Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, STHLM, Org.nr Tel: , Fax: C:\FIRMAN\1. STRUCTOR\1. PÅGÅENDE UPPDRAG\1. Pendeltågdepå P05006\Utredningar\MKB.doc

2 , sid 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING STÄLLNINGSTAGANDE TILL BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN AVGRÄNSNING PÅVERKAN PÅ MÄNNISKA OCH MILJÖ DAGVATTEN MARKFÖRORENINGAR BULLER KULTURMILJÖ RISKER BILAGOR: 1. Bullerutredning, Ramböll Sverige AB, Förhandskopia Övergripande riskanalys, Structor Miljöbyrån Stocholm AB, C:\FIRMAN\1. STRUCTOR\1. PÅGÅENDE UPPDRAG\1. Pendeltågdepå P05006\Utredningar\MKB.doc

3 , sid 3(15) 1 Inledning För att förbättra förutsättningarna för lokaltrafiken behöver SL nya möjligheter till uppställning och städning/tvätt av pendeltåg. Föreliggande redovisning har upprättats som beslutsunderlag för framtagande av förslag till detaljplan för ny pendeltågsdepå i Södertälje Hamn, Södertälje kommun. 2 Ställningstagande till betydande miljöpåverkan När en ny detaljplan upprättas ska en bedömning göras om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Denna sk. behovsbedömning innebär ett ställningstagande till om någon enskild aspekt eller flera aspekter sammantaget leder till att genomförandet av planen medför betydande miljöpåverkan. Ställningstagandet ska motiveras och redovisas i planhandlingarna genom hela processen. Vid betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras vilket innefattar avgränsning, upprättande och samråd om en miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap samt dokumentation och uppföljning. Vid bedömning av betydande miljöpåverkan utgår man från kriterier i bilaga 4 (Planens karakteristiska egenskaper samt typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat) till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Då detaljplanen medger att området tas i anspråk för industriändamål ska, enligt PBL 5:18 och MKB-förordningen 4 även kriterierna i bilaga 2 (Projektets karaktäristiska egenskaper och lokalisering samt effekternas karaktäristiska egenskaper) till samma förordning tillämpas. Bedömning av planens miljöpåverkan och ställningstagande till om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan görs därmed utifrån både kriterierna i bilaga 2 och bilaga 4 till MKB-förordningen (1998:905). Utredningar som genomförts i samband med förstudier för den planerade pendeltågsdepån har inte visat att den förändrade markanvändningen skulle innebära någon betydande påverkan på människa eller miljö. Pendeltågsdepån planeras i ett område som under lång tid nyttjats för järnvägsändamål varför den nya markanvändningen inte avviker i betydande omfattning från tidigare verksamhet. Den samlade bedömningen är således att föreliggande detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan varför det inte krävs någon miljöbedömning enligt miljöbalken. En frivillig miljökonsekvensbeskrivning integreras dock i planeringsprocessen för att på ett tidigt stadium identifiera konflikter mellan olika intressen och öka möjligheterna att finna miljöanpassade lösningar. Denna redovisning går här under benämningen redovisning av miljöpåverkan. 3 Avgränsning Bedömningen baseras på skyddsvärden i omgivningen och påverkans omfattning. Skyddsvärden och påverkan identifieras utifrån genomförda utredningar, kommunala planer, samråd med berörda, kontakter med Södertälje kommun, platsbesök etc. De miljöaspekter som redovisningen av miljöpåverkan behandlar är dagvatten, markföroreningar, buller, kulturmiljö, och risker. 3

4 , sid 4(15) Området är sedan tidigare exploaterat och saknar därför betydelse för landskapsbild, friluftsliv och rekreation. Inga sällsynta arter eller viktiga biotoper har identifierats. Exploateringens påverkan på dessa aspekter har därför utelämnats i denna redovisning. 4 Påverkan på människa och miljö 4.1 Dagvatten Förutsättningar Dagvatten ska enligt kommunens dagvattenpolicy tas omhand lokalt och minska belastningen på recipienter och reningsverk. Södertälje kommun har upprättat riktlinjer för dagvatten som anger följande: Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt (LOD) genom infiltration eller perkolation inom tomtmark. Förorenat dagvatten ska inte utan åtgärd omhändertas genom infiltration eller perkolation eller avledas direkt till recipient. Innan dagvatten med höga halter av föroreningar ytavleds ska det renas. Om förutsättningar saknas för LOD ska vattenflödet utjämnas och fördröjas innan avledning sker till ledningsnätet eller recipienten. Enligt riktlinjerna är minimikravet att dagvatten avskiljs från olja inom områden som trafikeras med tunga fordon och har högfrekventerade parkeringsplatser. Recipient för dagvatten från planområdet är Södertälje kanal som, enligt kommunens översiktsplan, är mycket förorenad, främst av metallföroreningar i ytsedimenten Konsekvenser av utbyggnaden Markanvändningen inom området kommer att förändras genom att stora ytor (framförallt takoch parkeringsytor) hårdgörs. Det leder till ökade mängder dagvatten att ta hand om samt att dagvattnets sammansättning och avrinning kommer att förändras. Dagvattnet innehåller bl.a. näringsämnen, suspenderat material, olja och metaller. Antalet fordonsrörelser för den planerade verksamheten uppskattas till 50 per dygn varför föroreningsgraden bedöms vara låg till måttlig (föroreningsklass 2/3) enligt kommunens klassning av dagvatten Förslag till åtgärder Dagvattnet planeras att omhändertas lokalt (LOD) genom fördröjning och viss infiltration. Den dagvattenhantering som föreslagits för den planerade verksamheten bedöms överensstämma väl med riktlinjerna för dagvattenhantering i kommunen då den bidrar till fördröjning och viss rening av dagvattnet inom planområdet innan det når recipienten. Asfaltsytor avvattnas till diken och anslutande naturmark. Dagvatten från depåbyggnadens och tvätthallens tak ska fördröjas och infiltreras. Fördröjning föreslås ske i fördröjningsmagasin (perkolation) som anläggs vid depåbyggnaden samt vid tvätthallen. Bräddning ska ske till naturmark/anslutande diken. 4

5 , sid 5(15) 4.2 Markföroreningar Förutsättningar Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för föroreningar i mark 1 (metaller mm) samt för förorenade bensinstationer 2 (oljeföroreningar). Mindre känslig markanvändning avser mark för kontor, industri, vägar etc. Det skarpare riktvärdet (känslig markanvändning) innebär att markkvaliteten inte ska begränsa valet av mark- eller grundvattenanvändning. Järnvägsrelaterad verksamhet har bedrivits i planområdet under lång tid. Det är därför sannolikt att markföroreningar kopplade till järnvägsverksamheten förekommer inom delar av områdena för de planerade byggnaderna. En miljöteknisk markundersökning som genomförts i spårområdet öster om planområdet visade generellt på låga metallhalter, dock med något förhöjda halter av PAH, arsenik och bekämpningsmedelsrester i ett fåtal punkter 3. Det har inte utförts några markundersökningar i de områden som berörs av den planerade anläggningen. I de högre delarna av området finns naturmark och där är mindre sannolikt att markföroreningar förekommer. De utfyllda centrala delarna har fungerat som upplagsplats för diverse material och enligt kommunens miljökontor kan bl a upplag av slipers ha förekommit och området ska också ha använts som eldningsplats. Det kan också förekomma föroreningar i fyllnadsmassorna. Figur 1. Upplagsplats i områdets centrala del 1 Rapport SNV 4638 Generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket 1996) 2 Rapport SNV 4889 Förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer 3 Tekniskt PM Miljöteknisk markundersökning, Södertälje C-Södertälje hamn, Dubbelspårsutbyggnad och bangårdsutbyggnad, Systemhandling, , Tyréns Infrakonsult AB 5

6 , sid 6(15) Ett dieselläckage har skett efter vagnkollision på spårområdet. Inga saneringsåtgärder vidtogs då utsläppet var begränsat och då saneringsåtgärder inom spårområdet var tekniskt besvärligt och kostsamt. I anslutning till spårområdet kan det också förekomma rester av bekämpningsmedel till följd av ogräsbekämpning på banvallar. 4 På fastighet Södra 1:7, sydost om planerad uppställningshall, har läckage av transformatorolja skett i betongkassun, vilket uppmärksammades i april Provtagning visar inga spår av PCB. Sanering av massor i kassunen har genomförts men läckage har skett till omgivande mark norr om kassunen samt eventuellt under betongen Konsekvenser av utbyggnaden Den tidigare markanvändningen och de utsläppstillbud som förekommit i anslutning till programområdet medför risk för förekomst av föroreningar. Den planerade markanvändningen innebär en mindre känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden, vilket innebär att högre föroreningshalter än vid t ex bostäder tillåts. I driftsskedet kommer dock fler människor att vistas i området i förhållande till nuläget vilket leder till ökad risk för exponering av eventuella kvarvarande föroreningar. Planerad exploatering medför även att schaktarbeten kommer att behöva genomföras i området och om massorna är förorenade ställs särskilda krav på hur massorna hanteras Förslag till åtgärder I samband med projekteringen bör en miljöteknisk markundersökning genomföras för att identifiera och avgränsa föroreningsförekomsten, klassificera massor samt göra en bedömning av eventuellt efterbehandlingsbehov. Sedvanlig uppmärksamhet på föroreningsförekomst (missfärgade massor, konstiga lukter mm) rekommenderas i samband med schaktarbeten. Den som äger eller brukar en fastighet skall oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (MB 10 kap.9 ). 4.3 Buller Förutsättningar Verksamheten vid den planerade pendeltågsdepån innebär uppställning, städning och tvättning av de äldre pendeltågen av X1- och X10-typ samt de nyinköpta pendeltågen av X60-typ. Tågbuller orsakas främst av kontakten mellan hjul och räls, men även andra tågdelar bullrar, t ex motorer och fläktar. När hjulen passerar korsningar och växlar uppkommer slagljud. Bakgrundsbullret vid Södertälje hamn är relativt högt och orsakas främst av vägtrafiken på E4:an och Hertig Carls väg. 4 Telefonsamtal, Anders Eriksson, Miljökontoret Södertälje kommun, Ärendeutskrift , Miljökontoret Södertälje kommun, Läckage av transformatorolja vid Banverkets anläggning på Södra 1:7 6

7 , sid 7(15) Buller från fordon mäts i decibel A som förkortas db(a). För att beskriva samhällsbuller används två storheter, ekvivalent ljudnivå respektive maximal ljudnivå: Ekvivalent ljudnivå är en form av medelvärde av en ljudnivå som varierar i tiden. För tågbuller är tiden ett årsmedeldygn. Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tid kallas för maximalnivå eller maximal ljudnivå. Vid beräkning av trafikbuller avses med maximalnivå den högsta momentana ljudnivå som uppstår vid passage av ett fordon. Figur 2. Ekvivalent ljudnivå från befintlig järnvägstrafik utanför depåområdet, 5 meter över mark Riktvärden Vid bedömning av den planerade anläggningens påverkan på omgivningen har jämförelser gjorts med Naturvårdsverkets riktvärden för nyetablering av industri 6 samt för trafikbuller 7. Jämförelse med riktvärden för industri har använts för depåns huvudsakliga verksamhet, dvs uppställning och tvättning av tåg mm och jämförelse med riktvärden för trafik har gjorts för trafiken till och från anläggningen. Riktvärden för industriverksamhet Enligt riktvärden för nyetablering av industri bör den ekvivalenta (medel) ljudnivån vid bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap ej överstiga 50 db (A) dagtid, 45 db(a) kvällstid samt 40 db(a) nattetid. 6 Externt Industribuller allmänna råd, AR 1978:5 rev 1983, Naturvårdsverket 7 Infrastrukturinriktning för framtida transporter, Regeringens proposition 1996/97:53 som antagits av Riksdagen 7

8 , sid 8(15) Eftersom ljudet vid Södertäljedepån innehåller ofta återkommande tonala komponenter som knirk och bromsskrik mm bör, enligt samma riktvärden, den ekvivalenta ljudnivån skärpas med 5 db(a). För Södertäljedepån innebär det att riktvärdena för ekvivalent ljudnivå vid bostäder blir 45 db(a) dag, 40 db(a) kväll och 35 db(a) natt. Momentana ljud nattetid bör ej överstiga 55 db(a) nattetid. Riktvärden för trafik För buller från vägar och järnvägar anges följande riktvärden: Tabell 1. Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikleder. Ekvivalent (db(a)) Maximal (db(a)) Ljudnivå inomhus Ljudnivå utomhus vid fasad 55 1,2 - (frifältsvärde) Ljudnivå utomhus vid uteplats i - 70 anslutning till bostad 1) För järnvägsbuller avser riktvärdet 55 db(a) ekvivalentnivå vid uteplats och 60 db(a) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt. Socialstyrelsens riktvärden för inomhusbuller Vid bedömning av om olägenhet föreligger för människors hälsa bör enligt Socialstyrelsen följande riktvärden tillämpas 8 ; Tabell 2. Buller inomhus(db) Maximalt ljud 1 L AFmax 45 Ekvivalent ljud 2 L AeqT 30 Ljud med hörbara L AeqT 25 tonkomponenter Ljud från musikanläggningar L AeqT Konsekvenser av utbyggnaden Ekvivalenta och maximala ljudnivåer från rullande tåg och övrig verksamhet vid den planerade anläggningen har beräknats i en bullerutredning, se bilaga 1 9. I bullerutredningen har hänsyn även tagits till buller från vägtrafik på E4/E20 samt från järnvägstrafik på Västra stambanan. Rullande tåg Rullande tåg ger upphov till mest buller från depån. Bullret som tillförs jämfört med nuläget är emellertid litet. Det är samma tåg som i dag kör vid Södertälje hamn, och de kommer även att köra på samma sätt som i dag. Antalet tågrörelser vid Södertälje hamn ökar dock något, från dagens ca 400 till 430 st/dygn. Den planerade verksamheten innebär att fler tåg kommer att röra sig i området nattetid (ca 24 st/dygn). 8 Buller inomhus, Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2005:6 9 Buller från ny pendeltågsdepå, Förhandskopia , Ramböll Sverige AB 8

9 , sid 9(15) I sammanhanget bör även nämnas att planen medverkar till att de tåg som idag står uppställda utomhus i Södertälje hamn kommer att flyttas över till depån varmed bullerkällan flyttas inomhus. Tabell 3. beräknad tågbullernivå (på andra våningen i bostadshus) nattetid kl från depåområdet db(a) frifält Adress Ekvivalent Maximal X60 X1-X10 X60 X1-X10 Stationsvägen 6, Stationsvägen 4, 8, 12, Hertig Carls väg Figur 3. Ekvivalent ljudnivå från X1 och X10 inom depåområdet, 5 meter över mark Enligt genomförd bullerutredning föreligger risk för att depåns buller, framförallt från rullande tåg, överskrider riktvärdena för nyetablering av industri, se tabell 3, samt figur 3. Då riktvärdet är lägst nattetid är nattperioden den mest kritiska. Dessa riktvärden är mycket stränga och avser ljudnivån utomhus. De är satta för att ljudnivån inomhus ska innehållas med ett fönster på glänt. Rimligheten i så stränga krav kan ifrågasättas när samma tåg trafikerar spåren vid stationen, som ligger något närmare bostäder, bedöms enligt riktvärden för befintlig linjetrafik. Dessutom förekommer omfattande pendel- och godstågstrafik dygnet runt på dessa spår. Ett rimligare krav är att verksamheten inte ska ge upphov till så höga ljudnivåer att inomhusnivån överskrids. Buller från tågtrafiken inom depåområdet är lägre än Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus. 9

10 , sid 10(15) Övrig verksamhet vid depån Verksamheten vid den planerade depån är inte särskilt bullrande. Den innebär i ett första skede städning och tvättning av tågen och i ett senare skede ska även klottersanering och avisning vara möjligt. Städning och klottersanering ska ske inomhus och avisning görs vid en anläggning utomhus under den kalla årstiden. Utformningen av tvätthallen, installationer mm är i dagsläget ej fastställd och ljudnivån från tvätthallen är således inte känd. Då tvätthallen och avisningsanläggningen kommer att vara lokaliserade i nära anslutning till befintliga bostäder finns därför risk att riktvärden för industribuller överskrids. Vägtrafikbuller För att ge plats för depån kommer en kulle att jämnas av. Denna fungerar i viss mån som skydd mot bullret från motorvägen. Beräkningar visar att den nya depåbyggnaden kommer att bli så stor att den kompenserar för kullen. Skillnad i ljudnivå med och utan kulle är försumbar vid bostäderna öster om järnvägen Förslag till åtgärder Rullande tåg För att motverka kurvgnissel i spårharpan bör rälsen förses med utrustning för automatisk smörjning. Övrig verksamhet vid depån Naturvårdsverkets riktvärden gäller det sammanlagda bullret från verksamheten inom depån. Det medför att eventuella fläktar och annan utrustning på byggnaderna bör utföras så att de inte höjer ljudnivån. Skulle det visa sig att ljudnivån från planerad avisningsanläggning är för hög kan den enkelt minskas med en bullerskärm utmed anläggningen. Troligen är dock bullret från tågens hjälputrustning starkare. Denna är ofta högt placerad och en skärm måste vara mer än 5 m hög för att skydda mot bullret från dessa. I kommande projektering måste anläggningen i tvätthallen utformas så att riktvärden för industribuller innehålls. I sammanhanget bör även nämnas att en bullerskärm har diskuterats, oavhängigt föreliggande detaljplan, i samband med den planerade utbyggnaden av Centrumbanan. Inför denna utbyggnad har även fönsteråtgärder diskuterats för att sänka inomhusnivån från trafikbuller. 4.4 Kulturmiljö Förutsättningar Hela stationsområdet Södertälje hamn är kulturhistoriskt intressant. Byggnaderna av tegel uppfördes i slutet av 1910-talet. Enligt ett regeringsbeslut skulle dåvarande Södertälje Södra stationshus och det f d vattentornet betraktas som byggnadsminnesmärke. Då fastigheten förvärvades av Jernhusen övergick fastigheten till att bli byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Byggnadsminnet omfattar stationsbyggnaden, transformatorhus och bostadshus vid Stationsvägen. Byggnadsminnet motiveras av att Södertälje hamn är en ovanligt välbevarad stationsmiljö med flertalet ursprungliga funktionsbyggnader bevarade i ursprungligt 10

11 , sid 11(15) läge. Bangården har endast genomgått mindre förändringar och ger ett helhetsintryck av ursprunglighet. Riksantikvarieämbetet har utrett en eventuell utökning av byggnadsminnet där man föreslagit att även perronger och trapphus vid stationen ska byggnadsminnesförklaras. 10 Enligt uppgift från länsstyrelsen är en utvidgning av byggnadsminnet dock inte längre aktuell. 11 Figur 4. Del av stationsområdet i Södertälje hamn Konsekvenser av utbyggnaden Befintligt byggnadsminne med tillhörande skyddsområde kommer inte att påverkas av exploateringen. Den planerade tvätthallen och avisningsanläggningen är den del av den planerade verksamheten som kommer att lokaliseras närmast det befintliga byggnadsminnet. Tvätthall och avisningsanläggning avskiljs från den byggnadsminnesmärkta gruppen av stationsbebyggelse (stationshus och personalbostäder) av spårområdet samt sannolikt även av ett bullerplank. Den nya bebyggelsen har utformats efter principen att den äldre bebyggelsen klart ska kunna avläsas och att den nya med fördel avviker. Planerade byggnader i depån bildar ett koncept då de är sammanhållna till material och kulör. Den gråblå tonen som byggnaderna har träder tillbaka på ett diskret sätt till skillnad från kulörer i det gul-röda området eller ljusa kulörer. Den planerade verksamheten inom planområdet kommer att bidra till att förstärka områdets betydelse för järnvägen vilket ligger i linje med byggnadsminnets bevarandevärden. 10 Förslag till utvidgning av och skyddsföreskrifter för statliga byggnadsminnet Södertälje Hamn, Södertälje Hamn 1:2, Södertälje kommun, , Riksantikvarieämbetet 11 Muntlig kommunikation med Gunilla Pages, Länsstyrelsen i Stockholms län,

12 , sid 12(15) Figur 5. Vy från befintlig perrong Södertälje Hamn över tvätt och avvisningshall sett norrut, fotomontage Tema Landskapsarkitekter Förslag till åtgärder Den fortsatta projekteringen för depån utgår från ovan beskrivna principer och anpassas således så att den ej stör den ursprungliga stationsmiljön, vad gäller bl a utformning, materialval och färgval. 12

13 , sid 13(15) 4.5 Risker Förutsättningar En övergripande riskanalys 12 har upprättats p.g.a. planområdets närhet till E4:an/E20 och Västra Stambanan då dessa utgör transportleder för farligt gods. Andra, relativt närliggande, riskkällor som identifierats är Green Cargos hantering och omsortering av bl.a. gasol i området, industriverksamhet samt en bensinstation, se nedanstående figur. Planerad depå E20 Västra Stambanan E4 Bensinstation Gasoltank Industriområde Figur 6. Riskobjekt i närheten av planerad pendeltågsdepå Green Cargo Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram rekommendationer 13 för ny bebyggelse intill järnvägar och vägar som är transportleder för farligt gods samt för ny bebyggelse invid bensinstationer. Enligt denna ska risksituationen bedömas vid exploatering inom 100 meter från transportled för farligt gods eller från bensinstationer. Om risk föreligger ska en riskanalys vara ett av underlagen vid planering. 12 Övergripande riskanalys, Södertäljedepån, Södertälje kommun, , Structor Miljöbyrån Stockholm AB 13 Riskhänsyn vid ny bebygelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer, 2000, Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2000:01 13

14 , sid 14(15) Kortfattat innebär rekommendationerna följande: Vägar med transporter av farligt gods 25 meter byggnadsfritt bör lämnas närmast transportleden. Tät kontorsbyggelse närmare än 40 m från vägkant bör undvikas. Sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiva verksamheter närmare än 75 m från vägkant bör undvikas. Järnvägar med transport av farligt gods 25 meter närmast järnvägen bör lämnas byggnadsfritt. Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 m från spårkant bör undvikas. Sammanhållen bostadsbebyggelse och personintensiva verksamheter närmare än 50 m från spårkant bör undvikas. Bensinstationer I nyplaneringsfallet bör alltid ambitionen vara att hålla ett avstånd på 100 m från en bensinstation till bostäder, daghem, ålderdomshem och sjukhus. Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 m från en bensinstation bör undvikas. Sammanhållen bostadsbebyggelse och personintensiva verksamheter närmare än 50 m från en bensinstation bör undvikas. Industriverksamhet Vid planering av industriområde/storindustri bör skyddsavståndet vara 100 m eller mer Konsekvenser av utbyggnaden Den planerade utbyggnaden innebär att byggnader kommer att lokaliseras närmare ovan nämnda riskkällor än i nuläget samt att fler människor kommer att uppehålla sig i området. Riskerna beror av sannolikheten för, samt konsekvenserna av, oplanerade händelser som kollisioner, urspårningar och läckage av miljö- och hälsofarliga ämnen. Transport av farligt gods på väg E4:an bedöms utgöra den största risken för de människor som rör sig inom planområdet på grund av de stora mängder farligt gods som här transporteras samt depåns närhet till vägen. I uppställningshallens närmaste punkt är avståndet till vägen endast 30 m vilket innebär att gasmoln från giftiga och brandfarliga gaser kan nå området. 14 Bättre plats för arbete, planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet, Allmänna råd 1995:5, Boverket 14

15 , sid 15(15) Rekommenderade skyddsavstånd mellan planerad pendeltågsdepå och transportled för farligt gods på väg uppfylls dock då inga byggnader uppförs inom 25 meter från E4:an. Den höjdskillnad som råder mellan planområde och E4:an medför också att risken för vissa typer av olyckor med farligt gods minskar. Figur 7. Planerad pendeltågsdepå, sedd från E4an i sydväst. E4an utgör primär transportled för farligt gods Transport av farligt gods på järnväg Inom planområdet finns risker med Västra Stambanan (länsstyrelsens rekommendationer om att lämna 25 meter byggnadsfritt närmast järnvägen överskrids) och Green Cargos verksamhet och eventuella läckage av bl.a. gasol är en risk för de som rör sig inom planområdet. Vid en urspårning löper människor risk att skadas. Riskerna för olyckor bedöms dock vara små då antalet transporter av farligt gods är lågt utmed den aktuella sträckan. Övriga riskkällor Bensinstationen och industriområdet ligger på ett avstånd om ca 150 m och bedöms därmed inte utgöra någon större risk. Samlad bedömning Den samlade bedömningen är att inga oacceptabla risker förekommer, då det är ett begränsat antal människor som kommer att röra sig i området och olyckor med farliga ämnen sker relativt sällan. Den planerade verksamheten är dessutom av sådan art att människor som vistas inom området är vakna, snabbt nås med information och därmed kan söka skydd och sätta sig i säkerhet vid en eventuell olycka. Dock finns risker med både det korta avståndet till E4:an och Västra Stambanan samt med Green Cargos verksamhet Förslag till åtgärder Ventilationssystemet bör utformas så det lätt går att stänga av. Detta för att förhindra spridning av giftiga gaser in i byggnaderna vid en eventuell olycka med transport av farligt gods och läckage av giftiga och brandfarliga gaser. Även utrymningsvägar som leder ut ur byggnaderna åt motsatt sida från riskkällorna (E4an och Green Cargos område) och som kan nyttjas vid brand bör finnas i de planerade byggnaderna. Tydliga säkerhetsrutiner, som kan nyttjas vid eventuella olyckor, ska finnas tillgängliga för dem som vistas inom depån. 15

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Ljudutredning Tvätthall

Ljudutredning Tvätthall Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK Stefan Lindqvist Jan Pons Monica Waaranperä 6108871 - R02 Datum 2011-05-09 Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

PM 10120552.01 2009-03-31

PM 10120552.01 2009-03-31 Uppdragsnr: 10120552 1 (6) PM 10120552.01 2009-03-31 Godsterminal Kils kommun Bullerutredning Sammanfattning LBC Frakt Värmland AB och Kils kommun har för avsikt att anlägga en terminal för förvaring och

Läs mer

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4047-A / Revidering: 2012-06-08 (5) Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer., Uddevalla beräkning av buller inför nybyggnation av bostäder Till denna rapport hör bullerkartor 4047-112,

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Vårsta centrum, Botkyrka Trafikbullerutredning L:\2014\2014-115 SS Vårsta centrum, Botkyrka, Botkyrka kommun\rapporter\2014-115 r01.docx Beställare:

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ NORRTÄLJE KOMMUN Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm UPPDRAGSNUMMER 1182079000 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ HENRIK NAGLITSCH RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare,

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Floda Missionsförsamling Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Malmö 2014-11-13 Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Datum 2014-11-13 Uppdragsnummer

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA

LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA RAPPORT LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA GRANSKNINGSHANDLING 2013-10-17 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 241662, Bullerutredning för forskarbostäder campus solna Ljudmiljöåtgärder KI campus, Solna

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 RAPPORT 597135 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 Exark Arkitekter AB perry.ohlsson@afconsult.com Hans Jönsson Terrassgatan

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig RAPPORT 1 (6) Handläggare Frank Andersson Tel +46 (0)10 505 52 14 Mobil +46 (0)70 184 74 88 Fax +46 10 505 38 01 frank.andersson@afconsult.com Datum 2013-01-28 ICA Fastigheter Sverige AB Bertil Zachrisson

Läs mer

Enköping, Industri -och handelsområde

Enköping, Industri -och handelsområde Projektrapport Enköping, Industri -och handelsområde Projekt: 60-03318 Rapport 60-03318-08061000 Antal sidor: 6 Bilagor: A01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping 2008-06-10 ÅF-Ingemansson AB Klubbhusgatan

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Datum

RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Datum RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Kund HB Solna Haga 4:28 Marin Wahlberg Tomtebodavägen 3a 171 65 Solna Datum Uppdragsnummer 2014-12-09 14209 Rapport A (Förhandskopia) Haga 4:28, 4:44 Solna Bullerutredning

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna och grannarna.

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ JARNUNG KONSULT AB 2012-03-17 Carola Jarnung Rev 2012-09-11 Civilingenjör MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ Syfte med detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30.

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2010-02-11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Beslutande Ledamöter Christer Hallberg (s) Lars-Uno Fast (s) Bengt-Åke

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

UTSTÄLLNING. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun

UTSTÄLLNING. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun UTSTÄLLNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun Upprättad av byggnadskontoret i juni 2009. HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Lantmäteriet Samråd har bedrivits genom

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1 Solberga tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2012-09-19 med enkelt planförfarande Dnr 2011-678 Antagen 2012-09-19

Läs mer

Muréngatan, Gävle Trafikbullerutredning för detaljplan

Muréngatan, Gävle Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) Datum Uppdragsnr 564865 Leif Åkerlöf 2011-04-20 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-1845758 Realoption i Sverige AB Fax 010-5051183 Svartbäcksgatan 10

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Kraftvärmeanläggning, Stäket, Järfälla kommun Externbullerutredning

Kraftvärmeanläggning, Stäket, Järfälla kommun Externbullerutredning Projekt: 30-04714 Rapport: 30-04714-07081700-A Datum: 2007-03-12 Revision 1: 2007-08-17 Revision 2: 2007-08-23 Revision 3: 2007-09-27 Revision 4: 2007-10-03 Antal sidor: 9 Bilagor: 30-04714/A01 A05 Kraftvärmeanläggning,

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12)

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) Kund HSB Bostad AB Karolina Rentzhog Box 8160 104 20 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2014-01-30 14005 Rapport A (Förhandskopia) Engelbrektshöjden, Järfälla Trafikbullerutredning

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan

Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 15138 1 (12) Kund Riksbyggen Datum Uppdragsnummer 15138 2015-06-30 Rapport A Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A03 Rapport 15114 A Dragonvägen, Upplands

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

Flis- och masshanteringsplats, Tyresö kommun Externbullerutredning

Flis- och masshanteringsplats, Tyresö kommun Externbullerutredning Projekt: 3006157 Rapport: 3006157 A Datum: 20090526 Antal sidor: 8 Bilagor: A01A09 Flis och masshanteringsplats, Tyresö kommun Externbullerutredning Uppdragsgivare: Tyresö kommun Bertil Eriksson 135 81

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande angående störning i bostad från varutransporter i fastigheten. Göteborg den 14 augusti 2008

Miljömedicinskt yttrande angående störning i bostad från varutransporter i fastigheten. Göteborg den 14 augusti 2008 Miljömedicinskt yttrande angående störning i bostad från varutransporter i fastigheten Göteborg den 14 augusti 2008 Peter Molnár Miljöfysiker Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-786 28 57 peter.molnar@amm.gu.se

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Venngarn 1:17, Sigtuna

Venngarn 1:17, Sigtuna RAPPORT A 1 (4) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-02-27 Lexher AB Caterina Kullman Skalholtsgatan 2 164 40 Kista Uppdragsnr 705487 Venngarn

Läs mer

RAPPORT 14174 A 1 (13)

RAPPORT 14174 A 1 (13) RAPPORT 14174 A 1 (13) Kund AB Sollentunahem Ulf Wedlund Box 6059 192 06 Sollentuna Datum Uppdragsnummer 14174 2015-01-30 Rapport A Esset, Sollentuna Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A05

Läs mer

RAPPORT 13202 A 1 (13)

RAPPORT 13202 A 1 (13) RAPPORT 13202 A 1 (13) Kund Alfa SSM Bygg AB Kungsgatan 57 A 111 22 Stockholm Datum Uppdragsnummer 13202 2015-01-09 Rapport A Slingan, Solna Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A05 Rapport

Läs mer

PM BULLER Fredriksskansbanan ny spåranslutning till Gävle Hamn Gävle Kommun, Gävleborgs län. 2012-07-06 Diarienummer: TRV2012/47813

PM BULLER Fredriksskansbanan ny spåranslutning till Gävle Hamn Gävle Kommun, Gävleborgs län. 2012-07-06 Diarienummer: TRV2012/47813 PM BULLER Fredriksskansbanan ny spåranslutning till Gävle Hamn Gävle Kommun, Gävleborgs län 2012-07-06 Diarienummer: TRV2012/47813 Medverkande Trafikverket Projektledning Cecilia Cederloo, projektledare

Läs mer

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller.

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller. Handläggare Olofsson Edvin Tel 010 505 84 86 Mobil Edvin.Olofsson@afconsult.com RAPPORT 1 (20) Datum Jan Wennberg Sommen Strand skogsgatan 10 Uppdragsnr 54581201 Kontaktperson: Birger Boström 0703 05 06

Läs mer