Ny pendeltågsdepå i Södertälje Hamn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny pendeltågsdepå i Södertälje Hamn"

Transkript

1 Ny pendeltågsdepå i Södertälje Hamn Redovisning av miljöpåverkan Slutversion Stockholm Petra Adrup Elisabeth Mörner Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, STHLM, Org.nr Tel: , Fax: C:\FIRMAN\1. STRUCTOR\1. PÅGÅENDE UPPDRAG\1. Pendeltågdepå P05006\Utredningar\MKB.doc

2 , sid 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING STÄLLNINGSTAGANDE TILL BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN AVGRÄNSNING PÅVERKAN PÅ MÄNNISKA OCH MILJÖ DAGVATTEN MARKFÖRORENINGAR BULLER KULTURMILJÖ RISKER BILAGOR: 1. Bullerutredning, Ramböll Sverige AB, Förhandskopia Övergripande riskanalys, Structor Miljöbyrån Stocholm AB, C:\FIRMAN\1. STRUCTOR\1. PÅGÅENDE UPPDRAG\1. Pendeltågdepå P05006\Utredningar\MKB.doc

3 , sid 3(15) 1 Inledning För att förbättra förutsättningarna för lokaltrafiken behöver SL nya möjligheter till uppställning och städning/tvätt av pendeltåg. Föreliggande redovisning har upprättats som beslutsunderlag för framtagande av förslag till detaljplan för ny pendeltågsdepå i Södertälje Hamn, Södertälje kommun. 2 Ställningstagande till betydande miljöpåverkan När en ny detaljplan upprättas ska en bedömning göras om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Denna sk. behovsbedömning innebär ett ställningstagande till om någon enskild aspekt eller flera aspekter sammantaget leder till att genomförandet av planen medför betydande miljöpåverkan. Ställningstagandet ska motiveras och redovisas i planhandlingarna genom hela processen. Vid betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras vilket innefattar avgränsning, upprättande och samråd om en miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap samt dokumentation och uppföljning. Vid bedömning av betydande miljöpåverkan utgår man från kriterier i bilaga 4 (Planens karakteristiska egenskaper samt typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat) till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Då detaljplanen medger att området tas i anspråk för industriändamål ska, enligt PBL 5:18 och MKB-förordningen 4 även kriterierna i bilaga 2 (Projektets karaktäristiska egenskaper och lokalisering samt effekternas karaktäristiska egenskaper) till samma förordning tillämpas. Bedömning av planens miljöpåverkan och ställningstagande till om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan görs därmed utifrån både kriterierna i bilaga 2 och bilaga 4 till MKB-förordningen (1998:905). Utredningar som genomförts i samband med förstudier för den planerade pendeltågsdepån har inte visat att den förändrade markanvändningen skulle innebära någon betydande påverkan på människa eller miljö. Pendeltågsdepån planeras i ett område som under lång tid nyttjats för järnvägsändamål varför den nya markanvändningen inte avviker i betydande omfattning från tidigare verksamhet. Den samlade bedömningen är således att föreliggande detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan varför det inte krävs någon miljöbedömning enligt miljöbalken. En frivillig miljökonsekvensbeskrivning integreras dock i planeringsprocessen för att på ett tidigt stadium identifiera konflikter mellan olika intressen och öka möjligheterna att finna miljöanpassade lösningar. Denna redovisning går här under benämningen redovisning av miljöpåverkan. 3 Avgränsning Bedömningen baseras på skyddsvärden i omgivningen och påverkans omfattning. Skyddsvärden och påverkan identifieras utifrån genomförda utredningar, kommunala planer, samråd med berörda, kontakter med Södertälje kommun, platsbesök etc. De miljöaspekter som redovisningen av miljöpåverkan behandlar är dagvatten, markföroreningar, buller, kulturmiljö, och risker. 3

4 , sid 4(15) Området är sedan tidigare exploaterat och saknar därför betydelse för landskapsbild, friluftsliv och rekreation. Inga sällsynta arter eller viktiga biotoper har identifierats. Exploateringens påverkan på dessa aspekter har därför utelämnats i denna redovisning. 4 Påverkan på människa och miljö 4.1 Dagvatten Förutsättningar Dagvatten ska enligt kommunens dagvattenpolicy tas omhand lokalt och minska belastningen på recipienter och reningsverk. Södertälje kommun har upprättat riktlinjer för dagvatten som anger följande: Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt (LOD) genom infiltration eller perkolation inom tomtmark. Förorenat dagvatten ska inte utan åtgärd omhändertas genom infiltration eller perkolation eller avledas direkt till recipient. Innan dagvatten med höga halter av föroreningar ytavleds ska det renas. Om förutsättningar saknas för LOD ska vattenflödet utjämnas och fördröjas innan avledning sker till ledningsnätet eller recipienten. Enligt riktlinjerna är minimikravet att dagvatten avskiljs från olja inom områden som trafikeras med tunga fordon och har högfrekventerade parkeringsplatser. Recipient för dagvatten från planområdet är Södertälje kanal som, enligt kommunens översiktsplan, är mycket förorenad, främst av metallföroreningar i ytsedimenten Konsekvenser av utbyggnaden Markanvändningen inom området kommer att förändras genom att stora ytor (framförallt takoch parkeringsytor) hårdgörs. Det leder till ökade mängder dagvatten att ta hand om samt att dagvattnets sammansättning och avrinning kommer att förändras. Dagvattnet innehåller bl.a. näringsämnen, suspenderat material, olja och metaller. Antalet fordonsrörelser för den planerade verksamheten uppskattas till 50 per dygn varför föroreningsgraden bedöms vara låg till måttlig (föroreningsklass 2/3) enligt kommunens klassning av dagvatten Förslag till åtgärder Dagvattnet planeras att omhändertas lokalt (LOD) genom fördröjning och viss infiltration. Den dagvattenhantering som föreslagits för den planerade verksamheten bedöms överensstämma väl med riktlinjerna för dagvattenhantering i kommunen då den bidrar till fördröjning och viss rening av dagvattnet inom planområdet innan det når recipienten. Asfaltsytor avvattnas till diken och anslutande naturmark. Dagvatten från depåbyggnadens och tvätthallens tak ska fördröjas och infiltreras. Fördröjning föreslås ske i fördröjningsmagasin (perkolation) som anläggs vid depåbyggnaden samt vid tvätthallen. Bräddning ska ske till naturmark/anslutande diken. 4

5 , sid 5(15) 4.2 Markföroreningar Förutsättningar Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för föroreningar i mark 1 (metaller mm) samt för förorenade bensinstationer 2 (oljeföroreningar). Mindre känslig markanvändning avser mark för kontor, industri, vägar etc. Det skarpare riktvärdet (känslig markanvändning) innebär att markkvaliteten inte ska begränsa valet av mark- eller grundvattenanvändning. Järnvägsrelaterad verksamhet har bedrivits i planområdet under lång tid. Det är därför sannolikt att markföroreningar kopplade till järnvägsverksamheten förekommer inom delar av områdena för de planerade byggnaderna. En miljöteknisk markundersökning som genomförts i spårområdet öster om planområdet visade generellt på låga metallhalter, dock med något förhöjda halter av PAH, arsenik och bekämpningsmedelsrester i ett fåtal punkter 3. Det har inte utförts några markundersökningar i de områden som berörs av den planerade anläggningen. I de högre delarna av området finns naturmark och där är mindre sannolikt att markföroreningar förekommer. De utfyllda centrala delarna har fungerat som upplagsplats för diverse material och enligt kommunens miljökontor kan bl a upplag av slipers ha förekommit och området ska också ha använts som eldningsplats. Det kan också förekomma föroreningar i fyllnadsmassorna. Figur 1. Upplagsplats i områdets centrala del 1 Rapport SNV 4638 Generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket 1996) 2 Rapport SNV 4889 Förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer 3 Tekniskt PM Miljöteknisk markundersökning, Södertälje C-Södertälje hamn, Dubbelspårsutbyggnad och bangårdsutbyggnad, Systemhandling, , Tyréns Infrakonsult AB 5

6 , sid 6(15) Ett dieselläckage har skett efter vagnkollision på spårområdet. Inga saneringsåtgärder vidtogs då utsläppet var begränsat och då saneringsåtgärder inom spårområdet var tekniskt besvärligt och kostsamt. I anslutning till spårområdet kan det också förekomma rester av bekämpningsmedel till följd av ogräsbekämpning på banvallar. 4 På fastighet Södra 1:7, sydost om planerad uppställningshall, har läckage av transformatorolja skett i betongkassun, vilket uppmärksammades i april Provtagning visar inga spår av PCB. Sanering av massor i kassunen har genomförts men läckage har skett till omgivande mark norr om kassunen samt eventuellt under betongen Konsekvenser av utbyggnaden Den tidigare markanvändningen och de utsläppstillbud som förekommit i anslutning till programområdet medför risk för förekomst av föroreningar. Den planerade markanvändningen innebär en mindre känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden, vilket innebär att högre föroreningshalter än vid t ex bostäder tillåts. I driftsskedet kommer dock fler människor att vistas i området i förhållande till nuläget vilket leder till ökad risk för exponering av eventuella kvarvarande föroreningar. Planerad exploatering medför även att schaktarbeten kommer att behöva genomföras i området och om massorna är förorenade ställs särskilda krav på hur massorna hanteras Förslag till åtgärder I samband med projekteringen bör en miljöteknisk markundersökning genomföras för att identifiera och avgränsa föroreningsförekomsten, klassificera massor samt göra en bedömning av eventuellt efterbehandlingsbehov. Sedvanlig uppmärksamhet på föroreningsförekomst (missfärgade massor, konstiga lukter mm) rekommenderas i samband med schaktarbeten. Den som äger eller brukar en fastighet skall oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (MB 10 kap.9 ). 4.3 Buller Förutsättningar Verksamheten vid den planerade pendeltågsdepån innebär uppställning, städning och tvättning av de äldre pendeltågen av X1- och X10-typ samt de nyinköpta pendeltågen av X60-typ. Tågbuller orsakas främst av kontakten mellan hjul och räls, men även andra tågdelar bullrar, t ex motorer och fläktar. När hjulen passerar korsningar och växlar uppkommer slagljud. Bakgrundsbullret vid Södertälje hamn är relativt högt och orsakas främst av vägtrafiken på E4:an och Hertig Carls väg. 4 Telefonsamtal, Anders Eriksson, Miljökontoret Södertälje kommun, Ärendeutskrift , Miljökontoret Södertälje kommun, Läckage av transformatorolja vid Banverkets anläggning på Södra 1:7 6

7 , sid 7(15) Buller från fordon mäts i decibel A som förkortas db(a). För att beskriva samhällsbuller används två storheter, ekvivalent ljudnivå respektive maximal ljudnivå: Ekvivalent ljudnivå är en form av medelvärde av en ljudnivå som varierar i tiden. För tågbuller är tiden ett årsmedeldygn. Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tid kallas för maximalnivå eller maximal ljudnivå. Vid beräkning av trafikbuller avses med maximalnivå den högsta momentana ljudnivå som uppstår vid passage av ett fordon. Figur 2. Ekvivalent ljudnivå från befintlig järnvägstrafik utanför depåområdet, 5 meter över mark Riktvärden Vid bedömning av den planerade anläggningens påverkan på omgivningen har jämförelser gjorts med Naturvårdsverkets riktvärden för nyetablering av industri 6 samt för trafikbuller 7. Jämförelse med riktvärden för industri har använts för depåns huvudsakliga verksamhet, dvs uppställning och tvättning av tåg mm och jämförelse med riktvärden för trafik har gjorts för trafiken till och från anläggningen. Riktvärden för industriverksamhet Enligt riktvärden för nyetablering av industri bör den ekvivalenta (medel) ljudnivån vid bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap ej överstiga 50 db (A) dagtid, 45 db(a) kvällstid samt 40 db(a) nattetid. 6 Externt Industribuller allmänna råd, AR 1978:5 rev 1983, Naturvårdsverket 7 Infrastrukturinriktning för framtida transporter, Regeringens proposition 1996/97:53 som antagits av Riksdagen 7

8 , sid 8(15) Eftersom ljudet vid Södertäljedepån innehåller ofta återkommande tonala komponenter som knirk och bromsskrik mm bör, enligt samma riktvärden, den ekvivalenta ljudnivån skärpas med 5 db(a). För Södertäljedepån innebär det att riktvärdena för ekvivalent ljudnivå vid bostäder blir 45 db(a) dag, 40 db(a) kväll och 35 db(a) natt. Momentana ljud nattetid bör ej överstiga 55 db(a) nattetid. Riktvärden för trafik För buller från vägar och järnvägar anges följande riktvärden: Tabell 1. Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikleder. Ekvivalent (db(a)) Maximal (db(a)) Ljudnivå inomhus Ljudnivå utomhus vid fasad 55 1,2 - (frifältsvärde) Ljudnivå utomhus vid uteplats i - 70 anslutning till bostad 1) För järnvägsbuller avser riktvärdet 55 db(a) ekvivalentnivå vid uteplats och 60 db(a) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt. Socialstyrelsens riktvärden för inomhusbuller Vid bedömning av om olägenhet föreligger för människors hälsa bör enligt Socialstyrelsen följande riktvärden tillämpas 8 ; Tabell 2. Buller inomhus(db) Maximalt ljud 1 L AFmax 45 Ekvivalent ljud 2 L AeqT 30 Ljud med hörbara L AeqT 25 tonkomponenter Ljud från musikanläggningar L AeqT Konsekvenser av utbyggnaden Ekvivalenta och maximala ljudnivåer från rullande tåg och övrig verksamhet vid den planerade anläggningen har beräknats i en bullerutredning, se bilaga 1 9. I bullerutredningen har hänsyn även tagits till buller från vägtrafik på E4/E20 samt från järnvägstrafik på Västra stambanan. Rullande tåg Rullande tåg ger upphov till mest buller från depån. Bullret som tillförs jämfört med nuläget är emellertid litet. Det är samma tåg som i dag kör vid Södertälje hamn, och de kommer även att köra på samma sätt som i dag. Antalet tågrörelser vid Södertälje hamn ökar dock något, från dagens ca 400 till 430 st/dygn. Den planerade verksamheten innebär att fler tåg kommer att röra sig i området nattetid (ca 24 st/dygn). 8 Buller inomhus, Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2005:6 9 Buller från ny pendeltågsdepå, Förhandskopia , Ramböll Sverige AB 8

9 , sid 9(15) I sammanhanget bör även nämnas att planen medverkar till att de tåg som idag står uppställda utomhus i Södertälje hamn kommer att flyttas över till depån varmed bullerkällan flyttas inomhus. Tabell 3. beräknad tågbullernivå (på andra våningen i bostadshus) nattetid kl från depåområdet db(a) frifält Adress Ekvivalent Maximal X60 X1-X10 X60 X1-X10 Stationsvägen 6, Stationsvägen 4, 8, 12, Hertig Carls väg Figur 3. Ekvivalent ljudnivå från X1 och X10 inom depåområdet, 5 meter över mark Enligt genomförd bullerutredning föreligger risk för att depåns buller, framförallt från rullande tåg, överskrider riktvärdena för nyetablering av industri, se tabell 3, samt figur 3. Då riktvärdet är lägst nattetid är nattperioden den mest kritiska. Dessa riktvärden är mycket stränga och avser ljudnivån utomhus. De är satta för att ljudnivån inomhus ska innehållas med ett fönster på glänt. Rimligheten i så stränga krav kan ifrågasättas när samma tåg trafikerar spåren vid stationen, som ligger något närmare bostäder, bedöms enligt riktvärden för befintlig linjetrafik. Dessutom förekommer omfattande pendel- och godstågstrafik dygnet runt på dessa spår. Ett rimligare krav är att verksamheten inte ska ge upphov till så höga ljudnivåer att inomhusnivån överskrids. Buller från tågtrafiken inom depåområdet är lägre än Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus. 9

10 , sid 10(15) Övrig verksamhet vid depån Verksamheten vid den planerade depån är inte särskilt bullrande. Den innebär i ett första skede städning och tvättning av tågen och i ett senare skede ska även klottersanering och avisning vara möjligt. Städning och klottersanering ska ske inomhus och avisning görs vid en anläggning utomhus under den kalla årstiden. Utformningen av tvätthallen, installationer mm är i dagsläget ej fastställd och ljudnivån från tvätthallen är således inte känd. Då tvätthallen och avisningsanläggningen kommer att vara lokaliserade i nära anslutning till befintliga bostäder finns därför risk att riktvärden för industribuller överskrids. Vägtrafikbuller För att ge plats för depån kommer en kulle att jämnas av. Denna fungerar i viss mån som skydd mot bullret från motorvägen. Beräkningar visar att den nya depåbyggnaden kommer att bli så stor att den kompenserar för kullen. Skillnad i ljudnivå med och utan kulle är försumbar vid bostäderna öster om järnvägen Förslag till åtgärder Rullande tåg För att motverka kurvgnissel i spårharpan bör rälsen förses med utrustning för automatisk smörjning. Övrig verksamhet vid depån Naturvårdsverkets riktvärden gäller det sammanlagda bullret från verksamheten inom depån. Det medför att eventuella fläktar och annan utrustning på byggnaderna bör utföras så att de inte höjer ljudnivån. Skulle det visa sig att ljudnivån från planerad avisningsanläggning är för hög kan den enkelt minskas med en bullerskärm utmed anläggningen. Troligen är dock bullret från tågens hjälputrustning starkare. Denna är ofta högt placerad och en skärm måste vara mer än 5 m hög för att skydda mot bullret från dessa. I kommande projektering måste anläggningen i tvätthallen utformas så att riktvärden för industribuller innehålls. I sammanhanget bör även nämnas att en bullerskärm har diskuterats, oavhängigt föreliggande detaljplan, i samband med den planerade utbyggnaden av Centrumbanan. Inför denna utbyggnad har även fönsteråtgärder diskuterats för att sänka inomhusnivån från trafikbuller. 4.4 Kulturmiljö Förutsättningar Hela stationsområdet Södertälje hamn är kulturhistoriskt intressant. Byggnaderna av tegel uppfördes i slutet av 1910-talet. Enligt ett regeringsbeslut skulle dåvarande Södertälje Södra stationshus och det f d vattentornet betraktas som byggnadsminnesmärke. Då fastigheten förvärvades av Jernhusen övergick fastigheten till att bli byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Byggnadsminnet omfattar stationsbyggnaden, transformatorhus och bostadshus vid Stationsvägen. Byggnadsminnet motiveras av att Södertälje hamn är en ovanligt välbevarad stationsmiljö med flertalet ursprungliga funktionsbyggnader bevarade i ursprungligt 10

11 , sid 11(15) läge. Bangården har endast genomgått mindre förändringar och ger ett helhetsintryck av ursprunglighet. Riksantikvarieämbetet har utrett en eventuell utökning av byggnadsminnet där man föreslagit att även perronger och trapphus vid stationen ska byggnadsminnesförklaras. 10 Enligt uppgift från länsstyrelsen är en utvidgning av byggnadsminnet dock inte längre aktuell. 11 Figur 4. Del av stationsområdet i Södertälje hamn Konsekvenser av utbyggnaden Befintligt byggnadsminne med tillhörande skyddsområde kommer inte att påverkas av exploateringen. Den planerade tvätthallen och avisningsanläggningen är den del av den planerade verksamheten som kommer att lokaliseras närmast det befintliga byggnadsminnet. Tvätthall och avisningsanläggning avskiljs från den byggnadsminnesmärkta gruppen av stationsbebyggelse (stationshus och personalbostäder) av spårområdet samt sannolikt även av ett bullerplank. Den nya bebyggelsen har utformats efter principen att den äldre bebyggelsen klart ska kunna avläsas och att den nya med fördel avviker. Planerade byggnader i depån bildar ett koncept då de är sammanhållna till material och kulör. Den gråblå tonen som byggnaderna har träder tillbaka på ett diskret sätt till skillnad från kulörer i det gul-röda området eller ljusa kulörer. Den planerade verksamheten inom planområdet kommer att bidra till att förstärka områdets betydelse för järnvägen vilket ligger i linje med byggnadsminnets bevarandevärden. 10 Förslag till utvidgning av och skyddsföreskrifter för statliga byggnadsminnet Södertälje Hamn, Södertälje Hamn 1:2, Södertälje kommun, , Riksantikvarieämbetet 11 Muntlig kommunikation med Gunilla Pages, Länsstyrelsen i Stockholms län,

12 , sid 12(15) Figur 5. Vy från befintlig perrong Södertälje Hamn över tvätt och avvisningshall sett norrut, fotomontage Tema Landskapsarkitekter Förslag till åtgärder Den fortsatta projekteringen för depån utgår från ovan beskrivna principer och anpassas således så att den ej stör den ursprungliga stationsmiljön, vad gäller bl a utformning, materialval och färgval. 12

13 , sid 13(15) 4.5 Risker Förutsättningar En övergripande riskanalys 12 har upprättats p.g.a. planområdets närhet till E4:an/E20 och Västra Stambanan då dessa utgör transportleder för farligt gods. Andra, relativt närliggande, riskkällor som identifierats är Green Cargos hantering och omsortering av bl.a. gasol i området, industriverksamhet samt en bensinstation, se nedanstående figur. Planerad depå E20 Västra Stambanan E4 Bensinstation Gasoltank Industriområde Figur 6. Riskobjekt i närheten av planerad pendeltågsdepå Green Cargo Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram rekommendationer 13 för ny bebyggelse intill järnvägar och vägar som är transportleder för farligt gods samt för ny bebyggelse invid bensinstationer. Enligt denna ska risksituationen bedömas vid exploatering inom 100 meter från transportled för farligt gods eller från bensinstationer. Om risk föreligger ska en riskanalys vara ett av underlagen vid planering. 12 Övergripande riskanalys, Södertäljedepån, Södertälje kommun, , Structor Miljöbyrån Stockholm AB 13 Riskhänsyn vid ny bebygelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer, 2000, Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2000:01 13

14 , sid 14(15) Kortfattat innebär rekommendationerna följande: Vägar med transporter av farligt gods 25 meter byggnadsfritt bör lämnas närmast transportleden. Tät kontorsbyggelse närmare än 40 m från vägkant bör undvikas. Sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiva verksamheter närmare än 75 m från vägkant bör undvikas. Järnvägar med transport av farligt gods 25 meter närmast järnvägen bör lämnas byggnadsfritt. Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 m från spårkant bör undvikas. Sammanhållen bostadsbebyggelse och personintensiva verksamheter närmare än 50 m från spårkant bör undvikas. Bensinstationer I nyplaneringsfallet bör alltid ambitionen vara att hålla ett avstånd på 100 m från en bensinstation till bostäder, daghem, ålderdomshem och sjukhus. Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 m från en bensinstation bör undvikas. Sammanhållen bostadsbebyggelse och personintensiva verksamheter närmare än 50 m från en bensinstation bör undvikas. Industriverksamhet Vid planering av industriområde/storindustri bör skyddsavståndet vara 100 m eller mer Konsekvenser av utbyggnaden Den planerade utbyggnaden innebär att byggnader kommer att lokaliseras närmare ovan nämnda riskkällor än i nuläget samt att fler människor kommer att uppehålla sig i området. Riskerna beror av sannolikheten för, samt konsekvenserna av, oplanerade händelser som kollisioner, urspårningar och läckage av miljö- och hälsofarliga ämnen. Transport av farligt gods på väg E4:an bedöms utgöra den största risken för de människor som rör sig inom planområdet på grund av de stora mängder farligt gods som här transporteras samt depåns närhet till vägen. I uppställningshallens närmaste punkt är avståndet till vägen endast 30 m vilket innebär att gasmoln från giftiga och brandfarliga gaser kan nå området. 14 Bättre plats för arbete, planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet, Allmänna råd 1995:5, Boverket 14

15 , sid 15(15) Rekommenderade skyddsavstånd mellan planerad pendeltågsdepå och transportled för farligt gods på väg uppfylls dock då inga byggnader uppförs inom 25 meter från E4:an. Den höjdskillnad som råder mellan planområde och E4:an medför också att risken för vissa typer av olyckor med farligt gods minskar. Figur 7. Planerad pendeltågsdepå, sedd från E4an i sydväst. E4an utgör primär transportled för farligt gods Transport av farligt gods på järnväg Inom planområdet finns risker med Västra Stambanan (länsstyrelsens rekommendationer om att lämna 25 meter byggnadsfritt närmast järnvägen överskrids) och Green Cargos verksamhet och eventuella läckage av bl.a. gasol är en risk för de som rör sig inom planområdet. Vid en urspårning löper människor risk att skadas. Riskerna för olyckor bedöms dock vara små då antalet transporter av farligt gods är lågt utmed den aktuella sträckan. Övriga riskkällor Bensinstationen och industriområdet ligger på ett avstånd om ca 150 m och bedöms därmed inte utgöra någon större risk. Samlad bedömning Den samlade bedömningen är att inga oacceptabla risker förekommer, då det är ett begränsat antal människor som kommer att röra sig i området och olyckor med farliga ämnen sker relativt sällan. Den planerade verksamheten är dessutom av sådan art att människor som vistas inom området är vakna, snabbt nås med information och därmed kan söka skydd och sätta sig i säkerhet vid en eventuell olycka. Dock finns risker med både det korta avståndet till E4:an och Västra Stambanan samt med Green Cargos verksamhet Förslag till åtgärder Ventilationssystemet bör utformas så det lätt går att stänga av. Detta för att förhindra spridning av giftiga gaser in i byggnaderna vid en eventuell olycka med transport av farligt gods och läckage av giftiga och brandfarliga gaser. Även utrymningsvägar som leder ut ur byggnaderna åt motsatt sida från riskkällorna (E4an och Green Cargos område) och som kan nyttjas vid brand bör finnas i de planerade byggnaderna. Tydliga säkerhetsrutiner, som kan nyttjas vid eventuella olyckor, ska finnas tillgängliga för dem som vistas inom depån. 15

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750 , Södertälje kommun Övergripande Riskanalys Slutversion Stockholm 2006-05-08 Petra Adrup Elisabeth Mörner Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630,

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2:

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2: Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.3.docx

Läs mer

Kallhälls Centrum PM trafikbuller & buller från uppställda pendeltåg

Kallhälls Centrum PM trafikbuller & buller från uppställda pendeltåg Stockholm 2014-11-19 Er beteckning: --- Vår beteckning: 2011-079 Kallhälls Centrum PM trafikbuller & buller från uppställda pendeltåg Järfälla kommun planerar en förtätning av Kallhälls Centrum. 2011 genomförde

Läs mer

Tomteboda bussdepå, Solna Bullerutredning för ändrad detaljplan

Tomteboda bussdepå, Solna Bullerutredning för ändrad detaljplan 12175 RAPPORT A 1 (5) Kund Svefa Fastighetsutveckling AB, Pia Chudi Box 3316 103 66 Stockholm Datum Uppdragsnummer 12175 Bilagor A01-A08 2013-04-11 Rapport A Tomteboda bussdepå, Solna Bullerutredning för

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472 Projekt Projektnummer Näsby 4:1472 104862 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-09-01 rev 2011-11-23 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-08-30 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Ljudutredning Tvätthall

Ljudutredning Tvätthall Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK Stefan Lindqvist Jan Pons Monica Waaranperä 6108871 - R02 Datum 2011-05-09 Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

Bullerutredning kv Fritiden

Bullerutredning kv Fritiden Ystad Kommun Malmö 2014-06-17 Datum 2014-06-17 Uppdragsnummer 1320003845 Utgåva/Status 2 Erik Hedman Erik Hedman Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

2.1 Indata för externt industribuller

2.1 Indata för externt industribuller Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun Handläggare Elisabeth Persson Telefon 010-505 25 52 Mobil 072-505 18 43 E-post elisabeth.persson@afconsult.com Beställare Halmstads kommun Niklas Lidström niklas.lidstrom@halmstad.se 070-364 13 04 Datum

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4047-A / Revidering: 2012-06-08 (5) Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer., Uddevalla beräkning av buller inför nybyggnation av bostäder Till denna rapport hör bullerkartor 4047-112,

Läs mer

URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS FÖRSKOLA BULLER FRÅN TRANSPORTER TILL SKOLAN SAMT LEKANDE BARN PÅ SKOLGÅRDEN

URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS FÖRSKOLA BULLER FRÅN TRANSPORTER TILL SKOLAN SAMT LEKANDE BARN PÅ SKOLGÅRDEN Uppdragsnummer: 10176234_05 1 (6) WSP Akustik 120 31 Stockholm Projektengagemang Projektledning Hus Att. Lena Pettersson Box 47146 100 74 Stockholm Stockholm 2013-04-16 PM URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 27 1 Dnr 2009 2276 Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Bilagor: Krav på bullerplank vid Mariebergsvägen, 09 2276 Tekniska förvaltningens

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Detaljplan för Älvsby 1:13 m. fl. Älvsby industriområde - sydost Värmdö kommun Industribullerutredning

Detaljplan för Älvsby 1:13 m. fl. Älvsby industriområde - sydost Värmdö kommun Industribullerutredning Beställare: Samhällsbyggnadkontoret 134 22 Gustavsberg Beställarens representant: Björn Wallgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Johanna Gervide,

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB Bullerutredning, Krutviken UPPDRAGSNUMMER 2175423000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

Söderbymalm 3:405, Haninge

Söderbymalm 3:405, Haninge Uppdrag: 547428 Rapport: 547428 B Datum: 2009-11-17 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-B03 Söderbymalm 3:405, Haninge Ombyggnad av kommunalhuset till bostäder Bullerutredning Uppdragsgivare: Peab Bostad AB Region

Läs mer

Ändring av detaljplan för Liljedalsområdet, ändringen avser fastigheten Klocktornet 35, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning

Ändring av detaljplan för Liljedalsområdet, ändringen avser fastigheten Klocktornet 35, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning Handläggare Johan Hässel Telefon 010-505 84 27 Mobil 0701847427 E-post johan.hassel@afconsult.com Datum 2016-02-09 Uppdragsnummer 706637 Rapport A Rev 160209 Beställare Pauline Svensson, Kungälvs kommun

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

PM 10120552.01 2009-03-31

PM 10120552.01 2009-03-31 Uppdragsnr: 10120552 1 (6) PM 10120552.01 2009-03-31 Godsterminal Kils kommun Bullerutredning Sammanfattning LBC Frakt Värmland AB och Kils kommun har för avsikt att anlägga en terminal för förvaring och

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Rapport 10315-09062300.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 7 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2009-08-28 g:\kontakt\dokument\10315\10315-09062300.doc

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Kolpenäs Södra SÖDERTÄLJE KOMMUN BULLERUTREDNING DEL AV KOLPENÄS 1:1 OCH SÖDRA 1:2, SÖDERTÄLJE UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Bullerutredning Kolpenäs Södra SÖDERTÄLJE KOMMUN BULLERUTREDNING DEL AV KOLPENÄS 1:1 OCH SÖDRA 1:2, SÖDERTÄLJE UPPDRAGSNUMMER RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Bullerutredning Kolpenäs Södra UPPDRAGSNUMMER 1151086000 BULLERUTREDNING DEL AV KOLPENÄS 1:1 OCH SÖDRA 1:2, SÖDERTÄLJE SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ INFRASTRUKTUR JOHANNA THORÉN

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Trafikbullerutredning Bolinder Strand

Trafikbullerutredning Bolinder Strand Trafikbullerutredning Bolinder Strand Utredning med avseende på krav och riktvärden för trafikbuller Uppdragsgivare: JM AB Referens: Anders Joelson Ert referensnummer: P.061212.1.4.3.13 Vårt referensnummer:

Läs mer

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Rapport 11553-15030300.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 01-05 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-03-03 k:\lime easy\dokument\11553\11553-15030300.doc

Läs mer

PM BULLER. Högtrycket 2 Kristinehamns kommun Reviderad:

PM BULLER. Högtrycket 2 Kristinehamns kommun Reviderad: PM BULLER Högtrycket 2 Kristinehamns kommun 2013-07-28 Reviderad: 2013-10-11 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: SBK Värmland, Daniel Nordholm WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson,

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004.

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004. Rapport nummer: 2010-079 r01 Datum: 2010-07-08 rev 2011-04-18 Älta Centrum, Etapp 1, Oxelvägen Trafikbullerutredning L:\2010\2010-079 LG Älta Centrum, trafikbullerutredning, Nacka kommun\rapporter\2010-079

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Bussdepå, Tomteboda, Solna

Bussdepå, Tomteboda, Solna RAPPORT 12175 B 1 (8) Kund Solna kommun c/o Iterio Datum Uppdragsnummer 12175 Bilagor 2016-10-14 Rapport B Tomteboda bussdepå, Solna Bullerutredning för planerade bostäder Rapport 12175 B Bussdepå, Tomteboda,

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Bullerutredning. Förutsättningar för kv. Härnevi 1:17 mot gällande riktvärden

Bullerutredning. Förutsättningar för kv. Härnevi 1:17 mot gällande riktvärden Bullerutredning Förutsättningar för kv. Härnevi 1:17 mot gällande riktvärden Uppdragsgivare: Härnevi fastighets AB Referens: Mikael Rosenberg Vårt referensnummer: 14012-1 Antal sidor: 11 Rapportdatum:

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 3105451 Rapport: 3105451 D Datum: 2009-10-06 Antal sidor: 7 Bilagor: 3105451/D01 - D02 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Tyréns Temaplan

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablering av återvinningscentral i Svenljunga

Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablering av återvinningscentral i Svenljunga Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablering av återvinningscentral i Svenljunga Peter Molnár Miljöfysiker Mikael Ögren Akustiker Göteborg den 28 maj 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

711632 RAPPORT B 1 (7)

711632 RAPPORT B 1 (7) 711632 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 139 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-30 Håbo kommun Emma Zetterman Centrumleden

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning 2013-06-06 1/12 JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder inom kvarteret Uttern i Norrtälje kommun. Förslaget

Läs mer

Aulis Konsult & Utveckling AB Bullerutredning Gripen 17. Luleå

Aulis Konsult & Utveckling AB Bullerutredning Gripen 17. Luleå Aulis Konsult & Utveckling AB Bullerutredning Gripen 7 Luleå 20-0-24 Bullerutredning Gripen 7 Datum 20-0-24 Uppdragsnummer 32002272 Utgåva/Status Maria Åberg Johan Jönsson Erik Hedman Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund Innehåll 1. Underlag... 2 2. Bakgrund... 2 3. Riktvärden för ljud från industriverksamhet... 3 4. Riktvärden för ljud från trafik... 3 5. Riktvärden för byggbuller... 4 6. Förutsättningar... 5 6.1. Trafikuppgifter...

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen PM Buller Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2015-01-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: PM Buller, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat av: A Axenborg Dokumentdatum:

Läs mer

Kv Brofästet, Stockholm. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Stina Airijoki Box 8189.

Kv Brofästet, Stockholm. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Stina Airijoki Box 8189. Rapport nummer: 201-01 r01 Datum: 201-0-12 Kv Brofästet, Stockholm Trafikbullerutredning Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 201-0-12, Dnr 2011-11 L:\201\201-01 LE Kv Brofästet, Exploateringskontoret\Rapporter\201-01

Läs mer

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN.

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN. Rapport 15-242-R1 2016-01-14 4 sidor, 4 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 anders.grimmehed@akustikverkstan.se Direkt: 070-231 72 25 BULLERUTREDNING GÄLLANDE

Läs mer

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25 Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna Trafikbullerutredning L:\2012\2012-117 LG Kv Nätet, Eskilstuna, Fastighets AB L E Lundberg\Rapporter\2012-117 r01.docx Beställare:

Läs mer

Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl

Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl HALMSTAD KOMMUN 10-20 Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl UPPDRAGSNR 23377006001 1 (9) -14 Sweco Stortorget 8 SE-702 11 Örebro, Sverige Telefon Fax +46 (0)19 161045 www.sweco.se Sweco Civil

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Hämplingen 21. Sammanfattning. Formbetong Anläggning AB. Att. Granskare Rapportnr Arbetsmaterial

Hämplingen 21. Sammanfattning. Formbetong Anläggning AB. Att. Granskare Rapportnr Arbetsmaterial c:\akustik\sp-7.3 projekt\hamplingen\13200193 hamplingen trafikbuller.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Hämplingen Formbetong Anläggning AB Jan Pons Granskare Rapportnr 13200193 Arbetsmaterial Datum

Läs mer

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3 UPPDRAG Trafikanalys Västervik UPPDRAGSNUMMER 7000443 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Mathieu Boué DATUM 2015-11-25 Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

Bullerutredning Torngatans förlängning

Bullerutredning Torngatans förlängning Älmhults kommun Bullerutredning Torngatans förlängning Förhandskopia Malmö 011-01-11 Bullerutredning Torngatans förlängning Datum 011-01-11 Uppdragsnummer 6166159 Utgåva/Status Förhandskopia Erik Hedman

Läs mer

Trafikbullerutredning Katthavsviken Mariestads kommun

Trafikbullerutredning Katthavsviken Mariestads kommun Trafikbullerutredning Katthavsviken 2 (12) Beställare: 542 86 MARIESTAD Beställarens representant: Maria Nilsson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr:

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning station Uppdragsgivare: Seniorgården AB Referens: Ebba Sääw årt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 7 + 14 Rapportdatum: 2013-11-28 Projektansvarig Kvalitetsansvarig Henrik Anréus

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Crispin Dickson UPPRÄTTAD AV. Crispin Dickson

UPPDRAGSLEDARE. Crispin Dickson UPPRÄTTAD AV. Crispin Dickson PM UPPDRAG Buller Bussdepå Kristinehamn UPPDRAGSNUMMER 11963000 UPPDRAGSLEDARE Crispin Dickson UPPRÄTTAD AV Crispin Dickson DATUM 2015-01-20 PM Buller bussdepå Kristinehamn Sammanfattning Sweco Environment

Läs mer

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Konsult: Uppdragsledare Elisabet Börlin GF Konsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn 2013-01-17 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn Kund Oskarshamns kommun Håkan Johansson Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 34 371 21 Karlskrona

Läs mer

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26 Brandholmens reningsverk Mätning av industribuller L:\2012\2012-069 LH Brandholmen, Läckeby water AB PURAC\Rapporter\2012-069 r01.docx Beställare: Läckeby

Läs mer

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Vårsta centrum, Botkyrka Trafikbullerutredning L:\2014\2014-115 SS Vårsta centrum, Botkyrka, Botkyrka kommun\rapporter\2014-115 r01.docx Beställare:

Läs mer

Kv. Nordstjärnan 13, Eskilstuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv. Nordstjärnan 13, Eskilstuna Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2015\2015-1 MB Kv_ Nordstjärnan, Trafikbuller, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2015-1_r01_Kv_Nordstjärnan_Trafikbullerutredning.docx Rapport nummer: 2015-1r01 Datum: 2015-08-10, Eskilstuna Trafikbullerutredning

Läs mer

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne PM Parkering och buller Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne Juni 2015 KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 54 13 20 00 Fax:

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Alphyddan, studentbostäder, Nacka

Alphyddan, studentbostäder, Nacka Rapport nummer: 2014-003 r03 Datum: 2014-11-06 Alphyddan, studentbostäder, Nacka Bullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-003 AF Alphyddan, Nacka kommun\rapporter\2014-003 r03x.docx Beställare: Nacka

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter)

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) 1 (7) Datum: 2016-06-21 Planenheten, Nacka kommun Tomas Magnusson, planarkitekt PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) Sammanställning av bullersituationen i detaljplan Igelboda. Upprättad

Läs mer