Miljöutredning för CeJi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöutredning för CeJi"

Transkript

1 Miljöutredning för CeJi Samuel Sandholm Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs universitet Juni 2011

2 Sammanfattning CeJi Sanering Brand- och Säkerhetstjänst i Uddevalla AB är ett mindre företag som vill miljödiplomera sig enligtr Uddevalla kommuns miljödiplomeringsprogram. Detta examensarbete presenterar en miljöutredning och andra dokument som kan utgöra underlag för företagets kommande miljödiplomering. De faktauppgifter som ligger till grund för miljöutredningen är insamlade vid intervjuer med miljösamordnaren och personal, vid rundvandring i huvudbyggnaden samt genom granskning av fakturor. Övrig information är hämtad från litteratur eller hemsidor och Miljöbalken (1998:808) med tillhörande förordningar har använts som källa för gällande lagstiftning. Åtta miljöaspekter behandlades i miljöutredningen: Energiförbrukning, Avfallshantering, Mellanlagring av farligt avfall, Kemikaliehantering, Transporter, Vattenförbrukning, Resursförbrukning samt Nödlägesberedskap och risker, varav de fem förstnämnda bedömdes vara betydande miljöaspekter. Miljöutredningen visade även på att lagefterlevanden vid företaget var god, att företaget inte hade några tidigare tillbud som påverkat miljön samt att det pågående miljöarbetet inte var välutvecklat men med goda möjligheter till förbättringar. Summary CeJi Sanering Brand- och Säkerhetstjänst i Uddevalla AB is a small company that wants certification according to Uddevalla Municipality's environmental diploma program. This thesis presents an environmental review and other documents that will form the basis for the company's future environmental diploma. The facts underlying the environmental review are collected during interviews with the environmental coordinator and staff, through tours of the main building and through examination of invoices. Other information is taken from literature or websites and Miljöbalken (1998:808) and related regulations have been used as a source for legislation. Eight environmental aspects were addressed in the environmental review: Energy Consumption, Waste Management, Interim storage of hazardous waste, Handling of Chemicals, Transports, Water Consumption, Consumption of Resources and Emergency preparedness and risks, of which the first five were assessed to be significant environmental aspects. The environmental review also showed that observance of the law at the company was good, that the company had no previous incidents that have affected the environment and that the ongoing environmental work was not well developed but with good prospects for improvement.

3 Innehållsförteckning Sammanfattning...0 Summary...0 Innehållsförteckning Inledning Syfte Avgränsningar Metodik Bakgrund Verksamhetsbeskrivning Sanering Miljödiplomering Resultat Lagar och krav Befintligt miljöarbete Tidigare tillbud Miljöaspekter Energiförbrukning Vattenförbrukning och avlopp Resursförbrukning Avfallshantering Mellanlagring av farligt avfall Kemikaliehantering Transporter Nödlägesberedskap och risker Bedömning av betydande miljöaspekter Diskussion Slutsatser...12 Tackord...12 Referenser...13 Bilaga A - Laglista...14 Bilaga B - Kemikalielista...23 Bilaga C - Rekommenderad miljöpolicy

4 1. Inledning Miljöarbetet hos företag de senaste decennierna har ändrats från att ha sin grund i ett yttre lagstiftningstryck till att baseras på hållbar utveckling och miljöstyrning inifrån. De ökade kraven kommer numera inte enbart från lagstiftarna utan även från anställda, kunder och omgivning. Det är viktigt för företagen att kunna attrahera rätt sorts medarbetare och det ökade miljömedvetandet, inte minst bland dagens ungdomar, gör att företagen måste ha ett aktivt miljöarbete för att rekrytera bra personal. Företag har inte heller råd att förlora en kund på grund av ett dåligt miljöarbete och många kunder ser idag ett miljöledningssystem inte bara som en konkurrensfördel utan som ett krav (Almgren & Brorson, 2003). Företagens miljöpåverkan har skiftat fokus från att koncentrera sig på direkta utsläpp till luft, mark och vatten, till att även innefatta miljöaspekter så som produkter och tjänster, hur de anställda tar sig till jobbet och vilket kaffe de dricker på rasterna. Miljöarbetet genomsyrar idag hela organisationen. I moderna platta decentraliserade organisationer krävs en bra strategisk överblick för att kunna hantera viktiga frågor som miljö och genom införandet av miljöledningssystem så får företagen en bättre struktur. Genom effektivare resursanvändning, minskad energiförbrukning och minskade miljörisker så är införandet av ett miljöledningssystem även ett sätt att minska kostnaderna. Indirekta faktorer exempelvis ökad motivation och produktivitet hos anställda bidrar också till att minska kostnaderna (Almgren & Brorson, 2003). Det finns flera olika miljöledningssystem. Grundprincipen för alla är att de bygger på ständig förbättring, vilket brukar benämnas PDCA (Figur 1). PDCA står för Plan-Do-Check-Act och innebär att företagen identifierar områden för förbättringar, skapar förutsättningar för förbättringar och följer upp hur det går (Almgren & Brorson, 2003). Figur 1. PDCA, Plan, Do, Check, Act för ständig förbättring (Gemba Panta Rei, 2008) Bland de mest kända miljöledningssystemen är ISO och EU-förordningen EMAS (Eco Management and Audit Scheme). ISO är den vanligaste av dessa två. Ungefär företag och organisationer i 155 olika länder var 2010 ISO certifierade (ISO, 2011), att jämföra med EMAS som samma år hade cirka 8000 certifikat utdelade i 26 europeiska länder (EMAS, 2011). Att införa ett miljöledningssystem och certifiera det enligt ISO eller EMAS kräver dock resurser och mindre företag väljer därför ofta andra alternativ som metod för sin miljöoch klimatanpassning. 2

5 Göteborgs Stad införde 1995 ett enklare system, så kallad miljödiplomering, som är anpassad till mindre och medelstora verksamheter. De första tio åren miljödiplomerades ungefär 700 verksamheter (Vårt Göteborg, 2011). Modellen är liksom ISO och EMAS ett verktyg för att införa miljöledningssystem och då verksamheten uppfyller kraven så belönas de med ett miljödiplom (Göteborgs Stad, 2011). Efter Göteborgs Stads införande så har miljödiplomering fått ett uppsving runt om i Sverige och Uddevalla kommun ska nu införa en liknande modell. Oavsett vilken typ av miljöledningssystem ett företag väljer att införa så krävs det att verksamheten genomför en miljöutredning för att identifiera områden för förbättringar. Genom en miljöutredning tar företaget reda på hur de berörs av befintlig miljölagstiftning, vilka deras betydande miljöaspekter är, hur deras miljöarbete ser ut idag samt tidigare tillbud. CeJi Sanering Brand- och Säkerhetstjänst i Uddevalla AB är ett mindre företag som främst utför saneringstjänster. Företaget vill ligga i framkant med sitt miljöarbete och vara bland den första kullen att miljödiplomera sig efter Uddevalla kommuns miljödiplomeringsprogram. Detta examensarbete presenterar en miljöutredning och andra dokument som kan utgöra underlag för företagets kommande miljödiplomering. 1.1 Syfte Syftet med arbetet var att utföra en miljöutredning för CeJi och att identifiera de betydande miljöaspekterna, lagefterlevnad, nuvarande miljöarbete och tidigare tillbud. Syftet var även att upprätta och rekommendera en miljöpolicy. 1.2 Avgränsningar Miljöutredningen för CeJi omfattar verksamheten i huvudbyggnaden på Skalbanksvägen och transporter i tjänst samt till och från jobbet. Avfall som uppstår ute på respektive arbetsplats ingår inte i miljöutredningen av två anledningar. Den första är att om en plats ska saneras så innehåller den en bestämd mängd farligt avfall som måste tas om hand. Mängden farligt avfall är således ingen miljöaspekt skapad av CeJi. Den andra anledningen är att sanering och transport av farligt avfall är så kontrollerad att det finns väldigt lite spelrum för förändringar. Avfall som mellanlagras på CeJi ingår dock i miljöutredningen då mellanlagringen medför särskilda risker och krav. Skyddskläder och utrustning som används och återförs till CeJi för rengöring tas också i beaktande. Alla faktauppgifter i miljöutredningen är baserade på siffror för 2010 om inte annat anges. 2. Metodik De faktauppgifter som ligger till grund för miljöutredningen är insamlade vid intervjuer med miljösamordnaren och personal, vid rundvandring i huvudbyggnaden samt genom granskning av fakturor. Övrig information är hämtad från litteratur eller hemsidor. Miljöbalken (1998:808) med tillhörande förordningar har använts som källa för gällande lagstiftning. 3

6 3. Bakgrund 3.1 Verksamhetsbeskrivning CeJi Sanering Brand- och Säkerhetstjänst i Uddevalla AB, hädanefter kallat CeJi, har som namnet antyder säte i Uddevalla med lokalisering på Skalbanksvägen. CeJi grundades 1994 av Conny Johansson men ägs och drivs numera av brodern Mikael Lilja och hans fru Annika Lilja. Annika som har hand om företagets administrativa del är även miljösamordnare och den som ansvarar för företagets miljöarbete. CeJi är ett mångfacetterat företag med tio anställda och huvuddelen av deras verksamhet består utav saneringstjänster, där sanering av PCB och asbest är vanligast. Övriga typer av sanering kan vara exempelvis klotter- och rengöringssanering. En mindre del av företaget sysslar med brand- och säkerhetstjänst och utför bland annat brandtätning och isolering, samt försäljning av brandutrustning och årlig översyn. CeJi utför även en rad andra tjänster bland annat miljöinventeringar, fasadtvätt och golvslipning. Figur 2. Verksamhetsstruktur för CeJi. 3.2 Sanering CeJi:s verksamhet består huvudsakligen av saneringstjänster. Även om detta arbete avgränsas till verksamheten i huvudbyggnaden så är det viktigt att veta hur saneringen på arbetsplatserna går till för att kunna förstå verksamheten som helhet. Följande beskrivningar har tagits fram i samråd med miljösamordnaren på CeJi. PCB, polyklorerade bifenyler, är vanliga i gamla fog- och golvmassor. Vid sanering skärs fogmassan ut med kniv och de rester som därefter är kvar på fogkanterna slipas bort med vinkelslip eller diamantskivslip. Alla synliga rester av fogmassa avlägsnas. PCB kan tränga in i andra material och därför slipas kringliggande ytskikt för att avlägsna så mycket PCB som möjligt Vid sanering av asbest stängs området av och varningsskyltar sätts upp. Asbest är inte farligt så länge det är intakt, men vid rivning och sanering så går det sönder och börjar damma. Det upprättas en säkerhetssluss för tillträde till saneringsområdet och det är viktigt att området är ordentligt tätat. 4

7 Saneringen av asbest sker sedan manuellt med hjälp av kniv eller slip. Vid sanering av PCB och asbest uppkommer farligt avfall, och hur det farliga avfallet ska tas om hand är starkt reglerat enligt lag (Miljöbalken, 1998:808). Skyddskläder och utrustning som används vid provtagning och sanering transporteras tillbaka till CeJi:s huvudbyggnad, där de tvättas och rengörs. Den vanligaste typen av klottersanering är kemisk sanering. Beroende på typ av färg samt vilket underlag klotter sitter applicerat på så används speciella klotterborttagare. Klotterborttagaren appliceras på den nedklottrade ytan. Efter att den fått verka så avlägsnas klotterborttagaren och det upplösta klottret med hjälp av hett vatten under högt tryck. Övrig sanering är situationsberoende. Det krävs ofta starka kemiska produkter för att kunna rengöra, luktsanera och ta bort mögel. Vid alla typer av sanering är det viktigt att inte riskera människors hälsa eller miljön. 3.3 Miljödiplomering Uddevalla kommuns miljödiplomering är checklista-baserad. Det innebär att revisorn följer en checklista och markerar de krav som företaget uppfyller. Företagen måste uppfylla 11 obligatoriska krav. De obligatoriska kraven berör kärnfrågorna i ISO 14001; lagstiftning, utförd miljöutredning, antagen miljöpolicy, upprättade rutiner, utbildning av personal och dokumentation av miljöledningssystemet. Utöver de obligatoriska kraven finns ytterligare 58 krav av vilka företagen måste uppfylla 75 %. Ifall några av de 58 kraven inte är relevanta för verksamheten så kan de strykas. Icke relevanta krav kan vara sådana som att företaget ska reglera uppvärmning och kylning av fastigheten, trots att de hyr lokalerna. Egna lösningar och miljöförbättringar för till exempel kemikaliehanteringen kan även de ge poäng genom att ett nytt verksamhetsspecifikt krav formuleras. 4. Resultat 4.1 Lagar och krav CeJi:s verksamhet räknas inte som en miljöfarlig verksamhet och är därför varken anmälnings- eller tillståndspliktig enligt Miljöbalken. I CeJi:s verksamhet ingår dock transport samt mellanlagring av farligt avfall och för det krävs anmälan eller tillstånd. * Transport av farligt avfall kräver anmälan till länsstyrelsen. För större mängder farligt avfall krävs även ett ADR-intyg på genomförd utbildning. * Transport av PCB kräver tillstånd från länsstyrelsen och ett ADR-intyg. * Transport av asbest kräver tillstånd från Arbetsmiljöverket. * Mellanlagring av farligt avfall kräver tillstånd från länsstyrelsen. CeJi uppfyller ovanstående krav. Lagefterlevnaden vid företaget är inte tillräcklig gällande vissa lagrum inom miljölagstiftningen. I laglistan (Bilaga A) har CeJi erhållit ett ''Nej'' där det finns brister. De lagrum där ett "Nej" angivits är följande: * Miljöbalken 2 kap. 4 Produktregeln * Miljöbalken 26 kap. 19 Egenkontroll 5

8 * Avfallsförordningen (2001:1063) 21 Sortering av farligt avfall * Avfallsförordningen (2001:1063) 23 Hantering av elektroniskt avfall * Avfallsförordningen (2001:1063) 42 Anteckningar om farligt avfall * Avfallsförordningen (2001:1063) 43 Anteckningar om farligt avfall * Avfallsförordningen (2001:1063) 44 Anteckningar om farligt avfall 4.2 Befintligt miljöarbete CeJi har inte utfört någon miljöutredning och har inget utarbetat miljöledningssystem. Det finns inte heller några utarbetade rutiner för miljöarbetet. Miljösamordnaren går i samband med miljödiplomeringen en kurs och de anställda ska alla genomgå en halvdagars miljöutbildning. 4.3 Tidigare tillbud De senaste fem åren har CeJi inte haft några tillbud eller olyckor som påverkat miljön. 4.4 Miljöaspekter Energiförbrukning CeJi hyr sin 362 m 2 stora lokal av Kvarnkasen Konsult AB. I hyran ingår värme, men inte el eller vatten. Värmen är fjärrvärme som kommer från Lillesjöverket utanför Uddevalla, men värmepumpen är sällan påslagen. Den årliga kostnaden för värme är kr. Kylning av lokalerna sker genom att ytterdörrarna öppnas. Det finns ett kylsystem där kallvatten pumpas runt och fläktas ut, men det används mycket sällan. Elförbrukningen uppgick 2010 till kwh (Tabell 1), att jämföra med ett genomsnittligt svenskt hushåll som har en årlig hushållselförbrukning på kwh (E.ON, 2011). Elen går främst till drift av kontorsmaskiner och belysning. CeJi har fyra datorer och en kopiator, alla med aktiverade energisparfunktioner. Datorerna och belysningen stängs i regel av när personalen går hem för dagen, men det finns inga ''kom ihåg att släcka/stänga av"-påminnelser eller timers. Kopiatorn står i stand by-läge, men stängs aldrig av. Belysningen består av gamla lysrör som inte är A-klassade, lågenergilampor och halogenlampor. Av övrig elektrisk utrustning så förbrukar kylskåpet, som är A-märkt, CeJi:s fyra A-märkta tvättmaskiner och de olika hand-elsverktygen mest el. CeJi Svenskt hushåll CeJi/Svenskt hushåll % Tabell 1. Energiförbrukning (kwh) 2010 för CeJi och ett genomsnittligt svenskt hushåll Vattenförbrukning och avlopp CeJi:s fyra tvättmaskiner står för större delen av vattenförbrukningen. De är 2-3 år gamla och räknas som snålspolande. I tvättmaskinerna tvättar CeJi skyddskläder som blir kontaminerade vid sanering av PCB och asbest. Vattnet går till det kommunala avloppet. Övrig vattenförbrukning uppstår huvudsakligen vid toalettbesök, påfyllning av vattentank till klottersanering samt tvätt av utrustning. Vattenförbrukningen uppgick 2010 till 20 m 3 (Tabell 2), att jämföra med vattenförbrukningen för ett genomsnittligt svenskt hushåll som är 280 m 3 (Vi i Villa, 2011). 6

9 CeJi Svenskt hushåll CeJi/Svenskt hushåll % Tabell 2. Vattenförbrukning (m 3 ) 2010 för CeJi och ett genomsnittligt svenskt hushåll Resursförbrukning Den största resursförbrukningen på CeJi är kopieringspapper och trasor. CeJi förbrukade 2010 sex kartonger kopieringspapper, vilket motsvarar papper, samt 20 buntar trasor à 10 kg. Resurser som går att återanvända, exempelvis skyddskläder, återvinns. Förbrukningen av maskiner och datorer är låg och inköp sker sällan. Det finns ingen inköpsrutin med miljökrav Avfallshantering Det finns ingen avfallsstation på CeJi. Avfall som uppkommer lämnas till miljösamordnaren som lägger det i ett kärl, på ett bord eller på golvet. Kärlen är inte utmärkande eller märkta och kan vara en kartong, använd plastburk eller en låda. När en fraktion är full transporteras avfallet av personal till återvinningsstationen på Skalbanksområdet. Uddevalla Energi hämtar CeJi:s hushållsavfall. Följande avfall sorteras på CeJi; batterier, farligt avfall, färgat och ofärgat glas, glödlampor, hushållsavfall, kemikalier, kontorspapper, metallskrot, returpapper, wellpapp samt pulver från brandsläckare. Vissa avfallsslag blandas då det inte finns enskilda fraktioner för alla typer av avfall. Brännbart avfall och farligt avfall sorteras och transporteras skilt från annat avfall. Avfall som uppstår men som inte sorteras eller finns fraktioner för är; elektroniskt avfall, förpackningar av hårdplast, förpackningar av mjukplast och komposterbart Mellanlagring av farligt avfall CeJi mellanlagrar farligt avfall utanför huvudbyggnaden. Avfall från asbestsanering mellanlagras i för ändamålet avsedda släpkärror och avfall från PCB-sanering förvaras i särskilda kärl som är inlåsta i containers. I anmälan till länsstyrelsen rapporteras uppskattad mängd, vilken station som tar emot deponin och ursprungsplats för avfallet. CeJi transporterar sitt farliga avfall till Helgestorp för deponi Kemikaliehantering Brand- och mjukfog var de kemiska produkter med störst årsförbrukning 2010; liter respektive liter. Brandfogen levereras av Nullfire och mjukfogen av Dana. Inget av dessa företag har ett integrerat miljöledningssystem eller en miljöpolicy. Årsförbrukningen av kemiska produkter för sanering uppgick 2010 till 354 liter (Tabell 3). Den del av verksamheten som står för högst förbrukning är klottersaneringen med 220 liter. Sanering av mögel har näst störst förbrukning med 100 liter. Leverantören av de kemiska produkter som används vid klottersanering är Trion Tensid AB. Trion Tensid är certifierade enligt ISO Leverantören av de kemiska produkter som används vid sanering av mögel är Alron Chemical Co AB. Även Alron är certifierade enligt ISO Övriga kemiska produkter som används löpande i verksamheten är färg, olja, luktsanerings-, grovrengörings-, tvätt- och diskmedel samt lösningsmedel. Vid inköp av kemiska produkter ställs inga miljökrav. CeJi har en spridd förvaring av kemiska produkter. Ett förråd är låst och saknar golvbrunn. I detta 7

10 förråd förvaras de kemiska produkter som är av störst fara för människors hälsa och miljön. Bedömningen görs av miljösamordnaren. Det finns en hylla med klottertekniska produkter samt två hyllor med brand- och mjukfog. Övriga kemikalier saknar förvaringsplats och finns runt om i verksamhetslokalerna. Säkerhetsdatablad finns för samtliga kemiska produkter som används vid klottersanering och övrig sanering. De förvaras i en pärm och i en dator på kontoret. Den kemiska produkten för sanering med högst årsförbrukning är Boral-20. Det används vid bekämpning av svamp, mögel, röta samt träförstörande insekter. Boral-20 räknas som farligt vid inandning, hudkontakt, förtäring och kan ge nedsatt fortplantningsförmåga samt fosterskador för människor. Produktnamn Årsförbrukning Användningsområde Boral L Mögelsanering AGS 221 (gel) 60 L Klottersanering AGS 5 SR 60 L Klottersanering AGS L Klottersanering AGS L Klottersanering Tabell 3. De kemiska produkterna för sanering med högst årsförbrukning. I Bilaga B återfinns en förteckning över samtliga 73 kemiska produkter som finns på CeJi. Av de kemiska produkterna i förteckningen är ett miljömärkt; Avfettningsmedel (Turtle Wax), Svanen Transporter CeJi har åtta dieseldrivna bilar. Bilarna är leasade och byts ut var tredje år. Senaste bytet ägde rum Det ställs inga miljökrav vid byte av bil annat än att den ska vara bränslesnål. Alla bilar utom en står inne på vintern. Den som står ute har ingen motorvärmare. De anställda tvättar bilarna på CeJi, där det finns en för ändamålet avsedd plats med oljeavskiljare. CeJi har ingen resepolicy annat än att för längre sträckor då de anställda åker tåg. Personalen är inte heller utbildad i ECO-driving. CeJi har en upprättad körjournal och körd sträcka per bil och år är i snitt 1973 mil. I Tabell 4 anges körsträcka, bränsleförbrukning och beräknat koldioxidutsläpp för företagets bilar. Bil Antal Körd sträcka Förbrukning CO 2 (kg) (mil/år) (L/mil) Citroën , Berlingo 2,0 HDI Citroën , Berlingo TRSPT Citroën Jumpy , Volkswagen , Multivan Volkswagen , TRP Tabell 4. Årligt koldioxidutsläpp för CeJi:s bilar. Utsläppsberäkning från snalbil.se. Det totala koldioxidutsläppet för CeJi:s biltransporter är kg per år. Det motsvarar uppvärmningen av 1, 3 genomsnittliga svenska villor med omärkt el (Telge, 2011). Hur de anställda tar sig till och från jobbet varierar. Tre personer tar tjänstebil och förbrukningen för 8

11 dem är inräknad i Tabell 4. Fyra anställda åker var för sig personbil till och från jobbet och deras totala körsträcka är mil per år. Det motsvarar ett CO 2 utsläpp på ungefär kg (Kör snålt för miljön, 2011) Nödlägesberedskap och risker Två av de anställda innehar brandteknisk utbildning och en brandsäkerhetsansvarig finns. Brandsläckare som används vid eventuell brand finns på väggen i verkstaden med anvisning om hur den ska användas. CeJi säljer 50 brandsläckare per år, varav 25 skum-, 15 pulver- och 10 kolsyrebrandsläckare. Förvaring av dessa sker på golv och i hyllor. Följande gastuber med explosionsrisk finns: * Syrgas, 8 kg (Placering: Verkstad, på golv) * Mison 25, 65 kg (Placering: Verkstad, på vagn) * Acetylen, 35 kg (Placering: Verkstad, på vagn) * Gasol, 23, 3 kg (Placering: Garage, på vägg) * Kvävgas, 35 kg (Placering: Garage, på vägg) Den person som klottersanerar har genomgått en klotterteknisk utbildning. Kemiska produkter med störst fara för människors hälsa och miljön förvaras i ett låst förråd utan golvbrunn. Skyddsutrustning vid sanering av PCB eller asbest läggs i en svart sopsäck av polyeten och transporteras tillbaka till CeJi:s huvudbyggnad. Sopsäckarna ställs i saneringszonen; ett avskiljt rum med lås på dörren och varningsskylt på utsidan. Kläderna tvättas sedan i en tvättmaskin med anslutning till det kommunala avloppet. 4.5 Bedömning av betydande miljöaspekter Nedanstående lista tar upp för CeJi relevanta miljöaspekter. Miljöaspektlistans miljömässiga utgångspunkter vägs mot ekonomiska realiteter och lagstiftning m.m. (d.v.s. olika underlag som berör de praktiska möjligheterna att åtgärda de identifierade miljöaspekterna). Resultatet av denna bedömning utgör den förteckning över betydande miljöaspekter som CeJi sedan ska följa i sitt miljöledningsarbete och arbeta med en efter en. Omfattning visar i vilken utsträckning och storleksgrad miljöaspekten förekommer. Miljöpåverkan visar på miljöaspektens effekt och allvarlighet. Produkt Omfattning Miljöpåverkan. Visar på miljöaspektens betydenhet innan hänsyn tagits till åtgärdsmöjligheter. Avvägning visar på den praktiska möjligheten att åtgärda miljöaspekten. Total produkten av Omfattning Miljöpåverkan Avvägning. Om totalen är 8 eller mer anses miljöaspekten vara betydande. Gradering av kategorierna Omfattning, Miljöpåverkan och Avvägning är 1 = liten, 2 = medelstor, 3 = stor. En bedömning av de åtta miljöaspekterna presenteras i Tabell 5. 9

12 Miljöaspekt Omfattning Miljöpåverkan Produkt Avvägning Total Energiförbrukning Vattenförbrukning och avlopp Resursförbrukning Avfallshantering Mellanlagring av farligt avfall Kemikaliehantering Transporter Nödlägesberedskap och risker Tabell 5. Bedömning av betydande miljöaspekter. Enligt Tabell 5 har följande miljöaspekter bedömts som betydande miljöaspekter (Total >8): * Energiförbrukning * Avfallshantering * Mellanlagring av farligt avfall * Kemikaliehantering * Transporter 5. Diskussion Det finns ingen utstakad mall för hur en miljöutredning ska genomföras. Vilken typ av certifiering/diplomering som är aktuell samt hur verksamheten ser ut varierar och det är upp till miljöutredaren att ta med det som är relevant. Miljöutredaren ska göra bedömningar om gällande lagar och efterlevnad, miljöaspekters omfattning och påverkan samt möjligheterna för företaget att förbättra sitt miljöarbete. Miljöutredaren ska även vara objektiv. Dessa punkter bidrar till att det vid en miljöutredning uppstår osäkerheter vid insamlande av faktauppgifter och information, samt vid bedömningen av de betydande miljöaspekterna. När grunden för miljöutredningen är framtagen så finns det inte ett stort spelrum gällande hur insamling av data ska ske utan det gäller att ta fram det man kan av det som finns. Ett befintligt miljöledningssystem innefattar att företaget själva dokumenterar och kommunicerar sitt miljöarbete men när ett företag gör sin allra första miljöutredning är dessa delar oftast bristfälliga. Det finns inte heller några tidigare resultat att jämföra med. Kvantifiering av miljöaspekter är viktig för eventuell jämförelse dem emellan, samt för att företaget och de anställda ska få lättare att relatera till dem. Kvantifieringen i detta arbete ger ett förhållande mellan företagets verksamhet och ett svenskt hushåll, men det ger inte svar på huruvida omfattningen är liten eller stor. För det krävs att det går att jämföra med övriga verksamheter eller till och med övriga liknande verksamheter. Detta är sällan möjligt att göra. När det gäller miljöpåverkan och miljöaspektens effekt och allvarlighet så är det en bedömning där hypotetiska händelser och indirekta effekter antingen tas med eller utesluts. På grund av de avgränsningar som gjorts så innefattar detta arbete inte några potentiella indirekta effekter. CeJi:s verksamhet är något som i grund och botten är en miljöförbättrande verksamhet genom bland annat PCB- och asbestsanering, men eftersom denna utredning inte behandlar det avfall som uppstår ute på respektive arbetsplats så behandlas inte heller de positiva indirekta effekterna. 10

13 Det finns fördelar med att göra en jämförelse av miljöaspekter efter att en bedömning av de betydande miljöaspekterna genomförts. Företaget kan på så vis börja miljöarbetet med de mest aktuella miljöaspekterna. När det gäller att bedöma miljöpåverkan så har i detta arbete däremot valts att inte jämföra miljöaspekterna med varandra. Som tidigare nämnt så borde omfattningen av miljöaspekten jämföras med andra liknande verksamheter och på liknande sätt så borde miljöpåverkan jämföras med andra liknande miljöaspekter. Miljöpåverkan från transporters koldioxidutsläpp borde jämföras med miljöpåverkan från andra möjliga bränslen för transporterna, inte med kemikaliehanteringen. Vad som är liten, medelstor och stor miljöpåverkan varierar således för de olika miljöaspekterna och gränserna är självkonstruerade efter känsla. Den samlade bedömningen för omfattning, miljöpåverkan och möjligheterna till att åtgärda miljöaspekten gav resultatet att följande miljöaspekter räknas som betydande: * Energiförbrukning * Avfallshantering * Mellanlagring av farligt avfall * Kemikaliehantering * Transporter Kemikaliehanteringen var den miljöaspekt som fick flest poäng i bedömningen. CeJi använder i sin verksamhet kemikalier med särskilda egenskaper och både omfattning samt miljöpåverkan är stor. Det är även dessa egenskaper som gör att möjligheterna till att förändra kemikaliehanteringen är begränsad; det är helt enkelt orimligt att anta att klotter ska skrubbas bort med svamp och grönsåpa. CeJi kan dock förbättra sin kemikaliehantering genom att ställa krav på mer miljövänliga kemikalier. CeJi kan även förbättra förvaringen och bokföringen och på så vis minska både förbrukningen och risken för olyckor. Utformningen av kemikalielistan följer Uddevalla kommuns rekommendationer för miljödiplomering. I kemikalielistan listas risk- och skyddsfraser för de kemikalier som används vid sanering. Övriga kemikalier är inte utredda p.g.a. tidsbrist. Att endast 1 av 73 kemikalier hade någon form av miljömärkning indikerar på att det finns utrymme för förbättring. Energiförbrukningen och avfallshanteringen delade andraplatsen. Dessa miljöaspekter berör alla företag och åtgärdsförslag är väl kända vilket bidrar till att miljöaspekterna bestraffas hårdare i bedömningen. Där kemikaliehanteringen har sina begränsningar finns dock för energiförbrukningen och avfallshanteringen möjligheter. Flertalet olika lösningar att välja mellan och möjligheten att skriva egna rutiner inom sistnämnda två områden bidrar till att ge bra förutsättningar för CeJi att komma igång med sitt miljöarbete. Mängden mellanlagrat farligt avfall är en miljöaspekt som CeJi inte kan påverka. Det uppstår en bestämd mängd farligt avfall som måste omhändertas på ett särskilt sätt. CeJi kan dock införa rutiner och egenkontroller för att se till att mellanlagringen med säkerhet sker på ett korrekt sätt. Det är även viktigt att minimera risken för olyckor. CeJi:s verksamhet innefattar mycket transporter. Miljöarbetet bör lägga kraft på hur personalen kör och ifall onödiga resor kan undvikas, då körd sträcka till och från arbetsplats inte är flexibel. Transporter var den miljöaspekt som vid insamling av data involverade personalen mest och är även den miljöaspekt som kräver störst enskilt engagemang från personalen. Det är viktigt att kunna förstå miljöarbetet ur ett helhetsperspektiv och att hur de anställda tar sig till och från jobbet, är en del av det. CeJi:s lagefterlevnad är god. De lagkrav som inte uppfylls gällande anteckningar om farligt avfall berör inte det farliga avfall som uppstår ute på en arbetsplats, utan enbart i huvudbyggnaden. 11

14 Genom en bättre avfallshantering kommer CeJi att klara av de lagkrav som ställs gällande hantering, bokföring och bortskaffande av lysrör, tonerkasetter från kopiator och övrigt farligt avfall samt elektroniskt avfall. Genom att upprätta en inköpsrutin för kemikalier kan CeJi ställa krav på leverantörer och bidra till införandet av bättre och mer miljövänliga produkter på marknaden. Lag om egenkontroll finns eftersom tillsynsmyndigheter inte hinner med att utföra tillräcklig tillsyn och CeJi kan själva upprätta en rutin för hur de regelbundet kontrollerar att personalens arbete utförs på korrekt sätt. CeJi är i en inledningsfas av sitt miljöarbete och det är därför inte inarbetat i den löpande verksamheten och väldigt nytt för personalen. Personalen genomgår den utbildning som behövs i samband med miljödiplomeringen, men det är viktigt att de inte bara utbildas utan även känner sig delaktiga i miljöarbetet. Personalen får inte se miljöarbetet som något negativt eller någon form av börda, utan som ett självklart sätt att arbeta. Det är därför viktigt att kontinuerligt belysa fördelarna med ett miljöledningssystem. Miljöledningssystemens utformning och syfte har utvecklats mycket de senaste decennierna och det är viktigt att företag som CeJi håller sig uppdaterade och öppna för den här typen av förändring. Ett utarbetat system gynnar inte enbart miljön utan kan ge den struktur som företaget behöver för att vara konkurrenskraftiga. Ett utarbetat system ger en säkrare arbetsplats med bättre kontroll. Genom att själva se över lagstiftning och att utföra egenkontroller underlättas kontakten med myndigheter. Företaget kan även spara pengar på minskad energi- och resursförbrukning. Det är således viktigt att hela företaget och dess omgivning ser miljöarbetet och miljödiplomeringen som något positivt och i det avseendet ser möjligheterna för CeJi ut att vara goda. 6. Slutsatser De betydande miljöaspekterna på CeJi var Energiförbrukning, Avfallshantering, Mellanlagring av farligt avfall, Kemikaliehantering och Transporter. Den mest betydande miljöaspekten var Kemikaliehantering. Lagefterlevnaden på CeJi var god, men på ett fåtal punkter var inte efterlevnaden tillräcklig. Det pågående miljöarbetet på CeJi var inte välutvecklat, men det finns goda möjligheter till förbättringar. CeJi har inga tidigare tillbud som påverkat miljön. Tackord Jag skulle vilja tacka personalen på CeJi och miljösamordnaren Annika Lilja för ett trevligt bemötande och de uppgifter som möjliggjort miljöutredningen. Jag vill även tacka Åke Larsson vid Göteborgs Universitet, Institutionen för växt- och miljövetenskaper, för all hjälp under arbetets gång. 12

15 Referenser Almgren, R., Brorson, T. (2003) Miljörevision. Green Business AB, Täby. 193 sidor. E.ON (2011) Jämför din förbrukning EMAS (2011) The European Eco-Management and Audit Scheme Gemba Panta Rei (2008) PDCA is About Not Telling Lies Göteborgs Stad (2011) Miljödiplomering ISO (2011) ISO Environmental management. ement.htm Kör snålt för miljön (2011) Jämförelsetabell Miljöbalken 1998:808. (2010) 15 kap. 25. Lagtexten AB, Stockholm. 92 sidor. Telge (2011) Myt att bilen är hushållens CO2-bov. Telge/Press/Pressarkiv/Myt-att-bilen-ar-hushallens-CO2-bov/ Vi i Villa (2011) Spara vatten med bättre vanor och moderna armaturer Vårt Göteborg (2011) Allt fler Göteborgsföretag vill ha miljödiplom. ll_ha_ett_miljodiplom?opendocument

16 Bilaga A - Laglista Lag/Förordning/Föreskrift Kapitel och Lagtext Hur CeJi berörs Lagefterlevnad Kommentar paragraf Miljöbalken 2 kap. 1 Bevisregeln - Alla som Berör alla. Ja. bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd är skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Miljöbalken 2 kap. 2 Kunskapskravet - Alla Berör alla. Ja. som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs. Miljöbalken 2 kap. 3 Försiktighetskravet - Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs. Vid yrkesmässig verksamhet skall Berör alla. Ja. 14

17 användas bästa möjliga teknik. Miljöbalken 2 kap. 4 Produktregeln - Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa och miljön, om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. Miljöbalken 2 kap. 5 Hushållningsprincipen - Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Miljöbalken 2 kap. 6 Lokaliseringsprincipen - För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett markeller vattenområde skall det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 15 Berör alla. Nej. CeJi använder kemiska produkter som kan ersättas med mindre farliga alternativ. Se Miljöbalken 2 kap. 7 för rimlighetsavvägning. Berör alla. Ja. Berör alla. Ja.

18 ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Miljöbalken 2 kap. 7 Kraven i 2-5 och 6 första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Miljöbalken 2 kap. 8 Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört. Miljöbalken 14 kap. 4 Ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel får inte föras in till Sverige från ett land utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, släppas ut på marknaden eller användas utan att 16 Berör alla. Sanering av bl.a. klotter kräver starka kemiska produkter och miljökrav på dem kan inte vara orimliga. Berör alla. Ja. CeJi köper enbart kemiska bekämpningsmedel inom EU/EES. Ja.

19 medlet är godkänt enligt 14 Kap. 10 av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Miljöbalken 14 kap. 6 Den som sprider ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel ska 1. göra det på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller människor vållas annan olägenhet och så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt, och 2. vidta åtgärder för att motverka att medlet sprids utanför det avsedda spridningsområdet. Miljöbalken 15 kap. 5 a Den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Miljöbalken 15 kap. 25 Om det behövs av hälso- eller miljöskäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen 17 CeJi använder bekämpningsmedel vid sanering. Det uppstår avfall på CeJi. CeJi transporterar yrkesmässigt avfall som kräver anmälan eller tillstånd. Ja. Ja. Ja.

20 bestämmer meddela föreskrifter om 1. att avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den som har tillstånd eller är anmäld hos den myndighet som regeringen bestämmer eller att andra särskilda villkor skall gälla för en sådan verksamhet, och 2. att den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat hushållsavfall skall lämna det för borttransport till den som innehar tillstånd till transportverksamhet eller är anmäld hos föreskriven myndighet. Miljöbalken 26 kap. 19 Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera 18 CeJi:s verksamhet kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön genom exempelvis användandet av starka kemiska produkter. Nej. CeJi har ingen dokumenterad egenkontroll av verksamheten.

Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun

Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun Madelene Hallberg Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

MILJÖUTREDNING FÖR INTERLITE AB MED FOKUS PÅ VIKTIGA FAKTORER I IMPLEMENTERINGSFASEN. Carl Thordstein

MILJÖUTREDNING FÖR INTERLITE AB MED FOKUS PÅ VIKTIGA FAKTORER I IMPLEMENTERINGSFASEN. Carl Thordstein MILJÖUTREDNING FÖR INTERLITE AB MED FOKUS PÅ VIKTIGA FAKTORER I IMPLEMENTERINGSFASEN Carl Thordstein Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Exempel på hur bostadsrättsföreningar kan förbättra sitt miljöarbete Förenklat miljöledningssystem för Brf Eskulapius

Exempel på hur bostadsrättsföreningar kan förbättra sitt miljöarbete Förenklat miljöledningssystem för Brf Eskulapius Exempel på hur bostadsrättsföreningar kan förbättra sitt miljöarbete Förenklat miljöledningssystem för Brf Eskulapius Lovisa Högstedt Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap

Läs mer

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Lina Junedal och Olof Mattsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Projektet utfört av Nahid Heydari

Projektet utfört av Nahid Heydari Trelleborg kommun Miljöförvaltningen Michaël Borremans The Pupils, 2001 Miljötillsyn på tandläkarmottagningar i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn Projektet utfört av Nahid Heydari Miljöförvaltningens

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Miljögruppen 2013-02-25

Miljögruppen 2013-02-25 Miljögruppen 2013-02-25 Sida 1 Miljöberättelse 2013 Vision, A-kassan Vision och Allt om jobbet Media AB Adress Tel E-post Webbplats Miljösamordnare Vision, Box 7825, 103 97 Stockholm A-kassan Vision, Box

Läs mer

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag är det viktigare hur man genomför arbetet än att man gör det? The business advantage with Miljödiplomering in small service companies is it more important

Läs mer

Miljö som konkurrensmedel

Miljö som konkurrensmedel 2003:055 SHU EXAMENSARBETE Miljö som konkurrensmedel Intervjuer med fem småföretag och två revisorer CHARLOTTA HOFVERBERG JESSICA OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare?

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? Innehåll Förord... 3 Miljöbalken berör alla... 4 Basfakta om miljöbalken... 4 Så här berör miljöbalken dig... 6 Kemiska produkter... 8 Miljöfarlig verksamhet...

Läs mer

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Ingrid Wadman 2014 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning.

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementation of the management system FR2000 quality and environmental management Examensarbete för maskiningenjörsprogrammet

Läs mer

Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste

Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsteknik Examensarbete: Alessandro Hamid Insanic Copyright Alessandro Hamid Insanic LTH Ingenjörshögskolan

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski ENERGIÖVERSYN En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen Karina Wedenski Examensarbete av Karina Wedenski Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet

Läs mer

Miljöbalken. hur berör den dig som företagare?

Miljöbalken. hur berör den dig som företagare? Miljöbalken hur berör den dig som företagare? Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm uppdaterad i September 2002 Miljöbalken hur berör den dig som företagare? Innehåll förord 5 miljöbalken

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter

Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter - förekomst och möjligheter till substitution R 2009:7 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Miljöredovisning Got Event 2012. Miljöredovisning Got Event 2012

Miljöredovisning Got Event 2012. Miljöredovisning Got Event 2012 Miljöredovisning Got Event 2012 1 Innehåll miljöredovisning 2012 Verksamhetsbeskrivning... 4 Avgränsningar... 5 Got Events Miljöpolicy... 6 Miljöredovisning... 6 Miljömål 2012... 6 Ullevi... 7 Tillstånd,

Läs mer