Miljöutredning för CeJi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöutredning för CeJi"

Transkript

1 Miljöutredning för CeJi Samuel Sandholm Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs universitet Juni 2011

2 Sammanfattning CeJi Sanering Brand- och Säkerhetstjänst i Uddevalla AB är ett mindre företag som vill miljödiplomera sig enligtr Uddevalla kommuns miljödiplomeringsprogram. Detta examensarbete presenterar en miljöutredning och andra dokument som kan utgöra underlag för företagets kommande miljödiplomering. De faktauppgifter som ligger till grund för miljöutredningen är insamlade vid intervjuer med miljösamordnaren och personal, vid rundvandring i huvudbyggnaden samt genom granskning av fakturor. Övrig information är hämtad från litteratur eller hemsidor och Miljöbalken (1998:808) med tillhörande förordningar har använts som källa för gällande lagstiftning. Åtta miljöaspekter behandlades i miljöutredningen: Energiförbrukning, Avfallshantering, Mellanlagring av farligt avfall, Kemikaliehantering, Transporter, Vattenförbrukning, Resursförbrukning samt Nödlägesberedskap och risker, varav de fem förstnämnda bedömdes vara betydande miljöaspekter. Miljöutredningen visade även på att lagefterlevanden vid företaget var god, att företaget inte hade några tidigare tillbud som påverkat miljön samt att det pågående miljöarbetet inte var välutvecklat men med goda möjligheter till förbättringar. Summary CeJi Sanering Brand- och Säkerhetstjänst i Uddevalla AB is a small company that wants certification according to Uddevalla Municipality's environmental diploma program. This thesis presents an environmental review and other documents that will form the basis for the company's future environmental diploma. The facts underlying the environmental review are collected during interviews with the environmental coordinator and staff, through tours of the main building and through examination of invoices. Other information is taken from literature or websites and Miljöbalken (1998:808) and related regulations have been used as a source for legislation. Eight environmental aspects were addressed in the environmental review: Energy Consumption, Waste Management, Interim storage of hazardous waste, Handling of Chemicals, Transports, Water Consumption, Consumption of Resources and Emergency preparedness and risks, of which the first five were assessed to be significant environmental aspects. The environmental review also showed that observance of the law at the company was good, that the company had no previous incidents that have affected the environment and that the ongoing environmental work was not well developed but with good prospects for improvement.

3 Innehållsförteckning Sammanfattning...0 Summary...0 Innehållsförteckning Inledning Syfte Avgränsningar Metodik Bakgrund Verksamhetsbeskrivning Sanering Miljödiplomering Resultat Lagar och krav Befintligt miljöarbete Tidigare tillbud Miljöaspekter Energiförbrukning Vattenförbrukning och avlopp Resursförbrukning Avfallshantering Mellanlagring av farligt avfall Kemikaliehantering Transporter Nödlägesberedskap och risker Bedömning av betydande miljöaspekter Diskussion Slutsatser...12 Tackord...12 Referenser...13 Bilaga A - Laglista...14 Bilaga B - Kemikalielista...23 Bilaga C - Rekommenderad miljöpolicy

4 1. Inledning Miljöarbetet hos företag de senaste decennierna har ändrats från att ha sin grund i ett yttre lagstiftningstryck till att baseras på hållbar utveckling och miljöstyrning inifrån. De ökade kraven kommer numera inte enbart från lagstiftarna utan även från anställda, kunder och omgivning. Det är viktigt för företagen att kunna attrahera rätt sorts medarbetare och det ökade miljömedvetandet, inte minst bland dagens ungdomar, gör att företagen måste ha ett aktivt miljöarbete för att rekrytera bra personal. Företag har inte heller råd att förlora en kund på grund av ett dåligt miljöarbete och många kunder ser idag ett miljöledningssystem inte bara som en konkurrensfördel utan som ett krav (Almgren & Brorson, 2003). Företagens miljöpåverkan har skiftat fokus från att koncentrera sig på direkta utsläpp till luft, mark och vatten, till att även innefatta miljöaspekter så som produkter och tjänster, hur de anställda tar sig till jobbet och vilket kaffe de dricker på rasterna. Miljöarbetet genomsyrar idag hela organisationen. I moderna platta decentraliserade organisationer krävs en bra strategisk överblick för att kunna hantera viktiga frågor som miljö och genom införandet av miljöledningssystem så får företagen en bättre struktur. Genom effektivare resursanvändning, minskad energiförbrukning och minskade miljörisker så är införandet av ett miljöledningssystem även ett sätt att minska kostnaderna. Indirekta faktorer exempelvis ökad motivation och produktivitet hos anställda bidrar också till att minska kostnaderna (Almgren & Brorson, 2003). Det finns flera olika miljöledningssystem. Grundprincipen för alla är att de bygger på ständig förbättring, vilket brukar benämnas PDCA (Figur 1). PDCA står för Plan-Do-Check-Act och innebär att företagen identifierar områden för förbättringar, skapar förutsättningar för förbättringar och följer upp hur det går (Almgren & Brorson, 2003). Figur 1. PDCA, Plan, Do, Check, Act för ständig förbättring (Gemba Panta Rei, 2008) Bland de mest kända miljöledningssystemen är ISO och EU-förordningen EMAS (Eco Management and Audit Scheme). ISO är den vanligaste av dessa två. Ungefär företag och organisationer i 155 olika länder var 2010 ISO certifierade (ISO, 2011), att jämföra med EMAS som samma år hade cirka 8000 certifikat utdelade i 26 europeiska länder (EMAS, 2011). Att införa ett miljöledningssystem och certifiera det enligt ISO eller EMAS kräver dock resurser och mindre företag väljer därför ofta andra alternativ som metod för sin miljöoch klimatanpassning. 2

5 Göteborgs Stad införde 1995 ett enklare system, så kallad miljödiplomering, som är anpassad till mindre och medelstora verksamheter. De första tio åren miljödiplomerades ungefär 700 verksamheter (Vårt Göteborg, 2011). Modellen är liksom ISO och EMAS ett verktyg för att införa miljöledningssystem och då verksamheten uppfyller kraven så belönas de med ett miljödiplom (Göteborgs Stad, 2011). Efter Göteborgs Stads införande så har miljödiplomering fått ett uppsving runt om i Sverige och Uddevalla kommun ska nu införa en liknande modell. Oavsett vilken typ av miljöledningssystem ett företag väljer att införa så krävs det att verksamheten genomför en miljöutredning för att identifiera områden för förbättringar. Genom en miljöutredning tar företaget reda på hur de berörs av befintlig miljölagstiftning, vilka deras betydande miljöaspekter är, hur deras miljöarbete ser ut idag samt tidigare tillbud. CeJi Sanering Brand- och Säkerhetstjänst i Uddevalla AB är ett mindre företag som främst utför saneringstjänster. Företaget vill ligga i framkant med sitt miljöarbete och vara bland den första kullen att miljödiplomera sig efter Uddevalla kommuns miljödiplomeringsprogram. Detta examensarbete presenterar en miljöutredning och andra dokument som kan utgöra underlag för företagets kommande miljödiplomering. 1.1 Syfte Syftet med arbetet var att utföra en miljöutredning för CeJi och att identifiera de betydande miljöaspekterna, lagefterlevnad, nuvarande miljöarbete och tidigare tillbud. Syftet var även att upprätta och rekommendera en miljöpolicy. 1.2 Avgränsningar Miljöutredningen för CeJi omfattar verksamheten i huvudbyggnaden på Skalbanksvägen och transporter i tjänst samt till och från jobbet. Avfall som uppstår ute på respektive arbetsplats ingår inte i miljöutredningen av två anledningar. Den första är att om en plats ska saneras så innehåller den en bestämd mängd farligt avfall som måste tas om hand. Mängden farligt avfall är således ingen miljöaspekt skapad av CeJi. Den andra anledningen är att sanering och transport av farligt avfall är så kontrollerad att det finns väldigt lite spelrum för förändringar. Avfall som mellanlagras på CeJi ingår dock i miljöutredningen då mellanlagringen medför särskilda risker och krav. Skyddskläder och utrustning som används och återförs till CeJi för rengöring tas också i beaktande. Alla faktauppgifter i miljöutredningen är baserade på siffror för 2010 om inte annat anges. 2. Metodik De faktauppgifter som ligger till grund för miljöutredningen är insamlade vid intervjuer med miljösamordnaren och personal, vid rundvandring i huvudbyggnaden samt genom granskning av fakturor. Övrig information är hämtad från litteratur eller hemsidor. Miljöbalken (1998:808) med tillhörande förordningar har använts som källa för gällande lagstiftning. 3

6 3. Bakgrund 3.1 Verksamhetsbeskrivning CeJi Sanering Brand- och Säkerhetstjänst i Uddevalla AB, hädanefter kallat CeJi, har som namnet antyder säte i Uddevalla med lokalisering på Skalbanksvägen. CeJi grundades 1994 av Conny Johansson men ägs och drivs numera av brodern Mikael Lilja och hans fru Annika Lilja. Annika som har hand om företagets administrativa del är även miljösamordnare och den som ansvarar för företagets miljöarbete. CeJi är ett mångfacetterat företag med tio anställda och huvuddelen av deras verksamhet består utav saneringstjänster, där sanering av PCB och asbest är vanligast. Övriga typer av sanering kan vara exempelvis klotter- och rengöringssanering. En mindre del av företaget sysslar med brand- och säkerhetstjänst och utför bland annat brandtätning och isolering, samt försäljning av brandutrustning och årlig översyn. CeJi utför även en rad andra tjänster bland annat miljöinventeringar, fasadtvätt och golvslipning. Figur 2. Verksamhetsstruktur för CeJi. 3.2 Sanering CeJi:s verksamhet består huvudsakligen av saneringstjänster. Även om detta arbete avgränsas till verksamheten i huvudbyggnaden så är det viktigt att veta hur saneringen på arbetsplatserna går till för att kunna förstå verksamheten som helhet. Följande beskrivningar har tagits fram i samråd med miljösamordnaren på CeJi. PCB, polyklorerade bifenyler, är vanliga i gamla fog- och golvmassor. Vid sanering skärs fogmassan ut med kniv och de rester som därefter är kvar på fogkanterna slipas bort med vinkelslip eller diamantskivslip. Alla synliga rester av fogmassa avlägsnas. PCB kan tränga in i andra material och därför slipas kringliggande ytskikt för att avlägsna så mycket PCB som möjligt Vid sanering av asbest stängs området av och varningsskyltar sätts upp. Asbest är inte farligt så länge det är intakt, men vid rivning och sanering så går det sönder och börjar damma. Det upprättas en säkerhetssluss för tillträde till saneringsområdet och det är viktigt att området är ordentligt tätat. 4

7 Saneringen av asbest sker sedan manuellt med hjälp av kniv eller slip. Vid sanering av PCB och asbest uppkommer farligt avfall, och hur det farliga avfallet ska tas om hand är starkt reglerat enligt lag (Miljöbalken, 1998:808). Skyddskläder och utrustning som används vid provtagning och sanering transporteras tillbaka till CeJi:s huvudbyggnad, där de tvättas och rengörs. Den vanligaste typen av klottersanering är kemisk sanering. Beroende på typ av färg samt vilket underlag klotter sitter applicerat på så används speciella klotterborttagare. Klotterborttagaren appliceras på den nedklottrade ytan. Efter att den fått verka så avlägsnas klotterborttagaren och det upplösta klottret med hjälp av hett vatten under högt tryck. Övrig sanering är situationsberoende. Det krävs ofta starka kemiska produkter för att kunna rengöra, luktsanera och ta bort mögel. Vid alla typer av sanering är det viktigt att inte riskera människors hälsa eller miljön. 3.3 Miljödiplomering Uddevalla kommuns miljödiplomering är checklista-baserad. Det innebär att revisorn följer en checklista och markerar de krav som företaget uppfyller. Företagen måste uppfylla 11 obligatoriska krav. De obligatoriska kraven berör kärnfrågorna i ISO 14001; lagstiftning, utförd miljöutredning, antagen miljöpolicy, upprättade rutiner, utbildning av personal och dokumentation av miljöledningssystemet. Utöver de obligatoriska kraven finns ytterligare 58 krav av vilka företagen måste uppfylla 75 %. Ifall några av de 58 kraven inte är relevanta för verksamheten så kan de strykas. Icke relevanta krav kan vara sådana som att företaget ska reglera uppvärmning och kylning av fastigheten, trots att de hyr lokalerna. Egna lösningar och miljöförbättringar för till exempel kemikaliehanteringen kan även de ge poäng genom att ett nytt verksamhetsspecifikt krav formuleras. 4. Resultat 4.1 Lagar och krav CeJi:s verksamhet räknas inte som en miljöfarlig verksamhet och är därför varken anmälnings- eller tillståndspliktig enligt Miljöbalken. I CeJi:s verksamhet ingår dock transport samt mellanlagring av farligt avfall och för det krävs anmälan eller tillstånd. * Transport av farligt avfall kräver anmälan till länsstyrelsen. För större mängder farligt avfall krävs även ett ADR-intyg på genomförd utbildning. * Transport av PCB kräver tillstånd från länsstyrelsen och ett ADR-intyg. * Transport av asbest kräver tillstånd från Arbetsmiljöverket. * Mellanlagring av farligt avfall kräver tillstånd från länsstyrelsen. CeJi uppfyller ovanstående krav. Lagefterlevnaden vid företaget är inte tillräcklig gällande vissa lagrum inom miljölagstiftningen. I laglistan (Bilaga A) har CeJi erhållit ett ''Nej'' där det finns brister. De lagrum där ett "Nej" angivits är följande: * Miljöbalken 2 kap. 4 Produktregeln * Miljöbalken 26 kap. 19 Egenkontroll 5

8 * Avfallsförordningen (2001:1063) 21 Sortering av farligt avfall * Avfallsförordningen (2001:1063) 23 Hantering av elektroniskt avfall * Avfallsförordningen (2001:1063) 42 Anteckningar om farligt avfall * Avfallsförordningen (2001:1063) 43 Anteckningar om farligt avfall * Avfallsförordningen (2001:1063) 44 Anteckningar om farligt avfall 4.2 Befintligt miljöarbete CeJi har inte utfört någon miljöutredning och har inget utarbetat miljöledningssystem. Det finns inte heller några utarbetade rutiner för miljöarbetet. Miljösamordnaren går i samband med miljödiplomeringen en kurs och de anställda ska alla genomgå en halvdagars miljöutbildning. 4.3 Tidigare tillbud De senaste fem åren har CeJi inte haft några tillbud eller olyckor som påverkat miljön. 4.4 Miljöaspekter Energiförbrukning CeJi hyr sin 362 m 2 stora lokal av Kvarnkasen Konsult AB. I hyran ingår värme, men inte el eller vatten. Värmen är fjärrvärme som kommer från Lillesjöverket utanför Uddevalla, men värmepumpen är sällan påslagen. Den årliga kostnaden för värme är kr. Kylning av lokalerna sker genom att ytterdörrarna öppnas. Det finns ett kylsystem där kallvatten pumpas runt och fläktas ut, men det används mycket sällan. Elförbrukningen uppgick 2010 till kwh (Tabell 1), att jämföra med ett genomsnittligt svenskt hushåll som har en årlig hushållselförbrukning på kwh (E.ON, 2011). Elen går främst till drift av kontorsmaskiner och belysning. CeJi har fyra datorer och en kopiator, alla med aktiverade energisparfunktioner. Datorerna och belysningen stängs i regel av när personalen går hem för dagen, men det finns inga ''kom ihåg att släcka/stänga av"-påminnelser eller timers. Kopiatorn står i stand by-läge, men stängs aldrig av. Belysningen består av gamla lysrör som inte är A-klassade, lågenergilampor och halogenlampor. Av övrig elektrisk utrustning så förbrukar kylskåpet, som är A-märkt, CeJi:s fyra A-märkta tvättmaskiner och de olika hand-elsverktygen mest el. CeJi Svenskt hushåll CeJi/Svenskt hushåll % Tabell 1. Energiförbrukning (kwh) 2010 för CeJi och ett genomsnittligt svenskt hushåll Vattenförbrukning och avlopp CeJi:s fyra tvättmaskiner står för större delen av vattenförbrukningen. De är 2-3 år gamla och räknas som snålspolande. I tvättmaskinerna tvättar CeJi skyddskläder som blir kontaminerade vid sanering av PCB och asbest. Vattnet går till det kommunala avloppet. Övrig vattenförbrukning uppstår huvudsakligen vid toalettbesök, påfyllning av vattentank till klottersanering samt tvätt av utrustning. Vattenförbrukningen uppgick 2010 till 20 m 3 (Tabell 2), att jämföra med vattenförbrukningen för ett genomsnittligt svenskt hushåll som är 280 m 3 (Vi i Villa, 2011). 6

9 CeJi Svenskt hushåll CeJi/Svenskt hushåll % Tabell 2. Vattenförbrukning (m 3 ) 2010 för CeJi och ett genomsnittligt svenskt hushåll Resursförbrukning Den största resursförbrukningen på CeJi är kopieringspapper och trasor. CeJi förbrukade 2010 sex kartonger kopieringspapper, vilket motsvarar papper, samt 20 buntar trasor à 10 kg. Resurser som går att återanvända, exempelvis skyddskläder, återvinns. Förbrukningen av maskiner och datorer är låg och inköp sker sällan. Det finns ingen inköpsrutin med miljökrav Avfallshantering Det finns ingen avfallsstation på CeJi. Avfall som uppkommer lämnas till miljösamordnaren som lägger det i ett kärl, på ett bord eller på golvet. Kärlen är inte utmärkande eller märkta och kan vara en kartong, använd plastburk eller en låda. När en fraktion är full transporteras avfallet av personal till återvinningsstationen på Skalbanksområdet. Uddevalla Energi hämtar CeJi:s hushållsavfall. Följande avfall sorteras på CeJi; batterier, farligt avfall, färgat och ofärgat glas, glödlampor, hushållsavfall, kemikalier, kontorspapper, metallskrot, returpapper, wellpapp samt pulver från brandsläckare. Vissa avfallsslag blandas då det inte finns enskilda fraktioner för alla typer av avfall. Brännbart avfall och farligt avfall sorteras och transporteras skilt från annat avfall. Avfall som uppstår men som inte sorteras eller finns fraktioner för är; elektroniskt avfall, förpackningar av hårdplast, förpackningar av mjukplast och komposterbart Mellanlagring av farligt avfall CeJi mellanlagrar farligt avfall utanför huvudbyggnaden. Avfall från asbestsanering mellanlagras i för ändamålet avsedda släpkärror och avfall från PCB-sanering förvaras i särskilda kärl som är inlåsta i containers. I anmälan till länsstyrelsen rapporteras uppskattad mängd, vilken station som tar emot deponin och ursprungsplats för avfallet. CeJi transporterar sitt farliga avfall till Helgestorp för deponi Kemikaliehantering Brand- och mjukfog var de kemiska produkter med störst årsförbrukning 2010; liter respektive liter. Brandfogen levereras av Nullfire och mjukfogen av Dana. Inget av dessa företag har ett integrerat miljöledningssystem eller en miljöpolicy. Årsförbrukningen av kemiska produkter för sanering uppgick 2010 till 354 liter (Tabell 3). Den del av verksamheten som står för högst förbrukning är klottersaneringen med 220 liter. Sanering av mögel har näst störst förbrukning med 100 liter. Leverantören av de kemiska produkter som används vid klottersanering är Trion Tensid AB. Trion Tensid är certifierade enligt ISO Leverantören av de kemiska produkter som används vid sanering av mögel är Alron Chemical Co AB. Även Alron är certifierade enligt ISO Övriga kemiska produkter som används löpande i verksamheten är färg, olja, luktsanerings-, grovrengörings-, tvätt- och diskmedel samt lösningsmedel. Vid inköp av kemiska produkter ställs inga miljökrav. CeJi har en spridd förvaring av kemiska produkter. Ett förråd är låst och saknar golvbrunn. I detta 7

10 förråd förvaras de kemiska produkter som är av störst fara för människors hälsa och miljön. Bedömningen görs av miljösamordnaren. Det finns en hylla med klottertekniska produkter samt två hyllor med brand- och mjukfog. Övriga kemikalier saknar förvaringsplats och finns runt om i verksamhetslokalerna. Säkerhetsdatablad finns för samtliga kemiska produkter som används vid klottersanering och övrig sanering. De förvaras i en pärm och i en dator på kontoret. Den kemiska produkten för sanering med högst årsförbrukning är Boral-20. Det används vid bekämpning av svamp, mögel, röta samt träförstörande insekter. Boral-20 räknas som farligt vid inandning, hudkontakt, förtäring och kan ge nedsatt fortplantningsförmåga samt fosterskador för människor. Produktnamn Årsförbrukning Användningsområde Boral L Mögelsanering AGS 221 (gel) 60 L Klottersanering AGS 5 SR 60 L Klottersanering AGS L Klottersanering AGS L Klottersanering Tabell 3. De kemiska produkterna för sanering med högst årsförbrukning. I Bilaga B återfinns en förteckning över samtliga 73 kemiska produkter som finns på CeJi. Av de kemiska produkterna i förteckningen är ett miljömärkt; Avfettningsmedel (Turtle Wax), Svanen Transporter CeJi har åtta dieseldrivna bilar. Bilarna är leasade och byts ut var tredje år. Senaste bytet ägde rum Det ställs inga miljökrav vid byte av bil annat än att den ska vara bränslesnål. Alla bilar utom en står inne på vintern. Den som står ute har ingen motorvärmare. De anställda tvättar bilarna på CeJi, där det finns en för ändamålet avsedd plats med oljeavskiljare. CeJi har ingen resepolicy annat än att för längre sträckor då de anställda åker tåg. Personalen är inte heller utbildad i ECO-driving. CeJi har en upprättad körjournal och körd sträcka per bil och år är i snitt 1973 mil. I Tabell 4 anges körsträcka, bränsleförbrukning och beräknat koldioxidutsläpp för företagets bilar. Bil Antal Körd sträcka Förbrukning CO 2 (kg) (mil/år) (L/mil) Citroën , Berlingo 2,0 HDI Citroën , Berlingo TRSPT Citroën Jumpy , Volkswagen , Multivan Volkswagen , TRP Tabell 4. Årligt koldioxidutsläpp för CeJi:s bilar. Utsläppsberäkning från snalbil.se. Det totala koldioxidutsläppet för CeJi:s biltransporter är kg per år. Det motsvarar uppvärmningen av 1, 3 genomsnittliga svenska villor med omärkt el (Telge, 2011). Hur de anställda tar sig till och från jobbet varierar. Tre personer tar tjänstebil och förbrukningen för 8

11 dem är inräknad i Tabell 4. Fyra anställda åker var för sig personbil till och från jobbet och deras totala körsträcka är mil per år. Det motsvarar ett CO 2 utsläpp på ungefär kg (Kör snålt för miljön, 2011) Nödlägesberedskap och risker Två av de anställda innehar brandteknisk utbildning och en brandsäkerhetsansvarig finns. Brandsläckare som används vid eventuell brand finns på väggen i verkstaden med anvisning om hur den ska användas. CeJi säljer 50 brandsläckare per år, varav 25 skum-, 15 pulver- och 10 kolsyrebrandsläckare. Förvaring av dessa sker på golv och i hyllor. Följande gastuber med explosionsrisk finns: * Syrgas, 8 kg (Placering: Verkstad, på golv) * Mison 25, 65 kg (Placering: Verkstad, på vagn) * Acetylen, 35 kg (Placering: Verkstad, på vagn) * Gasol, 23, 3 kg (Placering: Garage, på vägg) * Kvävgas, 35 kg (Placering: Garage, på vägg) Den person som klottersanerar har genomgått en klotterteknisk utbildning. Kemiska produkter med störst fara för människors hälsa och miljön förvaras i ett låst förråd utan golvbrunn. Skyddsutrustning vid sanering av PCB eller asbest läggs i en svart sopsäck av polyeten och transporteras tillbaka till CeJi:s huvudbyggnad. Sopsäckarna ställs i saneringszonen; ett avskiljt rum med lås på dörren och varningsskylt på utsidan. Kläderna tvättas sedan i en tvättmaskin med anslutning till det kommunala avloppet. 4.5 Bedömning av betydande miljöaspekter Nedanstående lista tar upp för CeJi relevanta miljöaspekter. Miljöaspektlistans miljömässiga utgångspunkter vägs mot ekonomiska realiteter och lagstiftning m.m. (d.v.s. olika underlag som berör de praktiska möjligheterna att åtgärda de identifierade miljöaspekterna). Resultatet av denna bedömning utgör den förteckning över betydande miljöaspekter som CeJi sedan ska följa i sitt miljöledningsarbete och arbeta med en efter en. Omfattning visar i vilken utsträckning och storleksgrad miljöaspekten förekommer. Miljöpåverkan visar på miljöaspektens effekt och allvarlighet. Produkt Omfattning Miljöpåverkan. Visar på miljöaspektens betydenhet innan hänsyn tagits till åtgärdsmöjligheter. Avvägning visar på den praktiska möjligheten att åtgärda miljöaspekten. Total produkten av Omfattning Miljöpåverkan Avvägning. Om totalen är 8 eller mer anses miljöaspekten vara betydande. Gradering av kategorierna Omfattning, Miljöpåverkan och Avvägning är 1 = liten, 2 = medelstor, 3 = stor. En bedömning av de åtta miljöaspekterna presenteras i Tabell 5. 9

12 Miljöaspekt Omfattning Miljöpåverkan Produkt Avvägning Total Energiförbrukning Vattenförbrukning och avlopp Resursförbrukning Avfallshantering Mellanlagring av farligt avfall Kemikaliehantering Transporter Nödlägesberedskap och risker Tabell 5. Bedömning av betydande miljöaspekter. Enligt Tabell 5 har följande miljöaspekter bedömts som betydande miljöaspekter (Total >8): * Energiförbrukning * Avfallshantering * Mellanlagring av farligt avfall * Kemikaliehantering * Transporter 5. Diskussion Det finns ingen utstakad mall för hur en miljöutredning ska genomföras. Vilken typ av certifiering/diplomering som är aktuell samt hur verksamheten ser ut varierar och det är upp till miljöutredaren att ta med det som är relevant. Miljöutredaren ska göra bedömningar om gällande lagar och efterlevnad, miljöaspekters omfattning och påverkan samt möjligheterna för företaget att förbättra sitt miljöarbete. Miljöutredaren ska även vara objektiv. Dessa punkter bidrar till att det vid en miljöutredning uppstår osäkerheter vid insamlande av faktauppgifter och information, samt vid bedömningen av de betydande miljöaspekterna. När grunden för miljöutredningen är framtagen så finns det inte ett stort spelrum gällande hur insamling av data ska ske utan det gäller att ta fram det man kan av det som finns. Ett befintligt miljöledningssystem innefattar att företaget själva dokumenterar och kommunicerar sitt miljöarbete men när ett företag gör sin allra första miljöutredning är dessa delar oftast bristfälliga. Det finns inte heller några tidigare resultat att jämföra med. Kvantifiering av miljöaspekter är viktig för eventuell jämförelse dem emellan, samt för att företaget och de anställda ska få lättare att relatera till dem. Kvantifieringen i detta arbete ger ett förhållande mellan företagets verksamhet och ett svenskt hushåll, men det ger inte svar på huruvida omfattningen är liten eller stor. För det krävs att det går att jämföra med övriga verksamheter eller till och med övriga liknande verksamheter. Detta är sällan möjligt att göra. När det gäller miljöpåverkan och miljöaspektens effekt och allvarlighet så är det en bedömning där hypotetiska händelser och indirekta effekter antingen tas med eller utesluts. På grund av de avgränsningar som gjorts så innefattar detta arbete inte några potentiella indirekta effekter. CeJi:s verksamhet är något som i grund och botten är en miljöförbättrande verksamhet genom bland annat PCB- och asbestsanering, men eftersom denna utredning inte behandlar det avfall som uppstår ute på respektive arbetsplats så behandlas inte heller de positiva indirekta effekterna. 10

13 Det finns fördelar med att göra en jämförelse av miljöaspekter efter att en bedömning av de betydande miljöaspekterna genomförts. Företaget kan på så vis börja miljöarbetet med de mest aktuella miljöaspekterna. När det gäller att bedöma miljöpåverkan så har i detta arbete däremot valts att inte jämföra miljöaspekterna med varandra. Som tidigare nämnt så borde omfattningen av miljöaspekten jämföras med andra liknande verksamheter och på liknande sätt så borde miljöpåverkan jämföras med andra liknande miljöaspekter. Miljöpåverkan från transporters koldioxidutsläpp borde jämföras med miljöpåverkan från andra möjliga bränslen för transporterna, inte med kemikaliehanteringen. Vad som är liten, medelstor och stor miljöpåverkan varierar således för de olika miljöaspekterna och gränserna är självkonstruerade efter känsla. Den samlade bedömningen för omfattning, miljöpåverkan och möjligheterna till att åtgärda miljöaspekten gav resultatet att följande miljöaspekter räknas som betydande: * Energiförbrukning * Avfallshantering * Mellanlagring av farligt avfall * Kemikaliehantering * Transporter Kemikaliehanteringen var den miljöaspekt som fick flest poäng i bedömningen. CeJi använder i sin verksamhet kemikalier med särskilda egenskaper och både omfattning samt miljöpåverkan är stor. Det är även dessa egenskaper som gör att möjligheterna till att förändra kemikaliehanteringen är begränsad; det är helt enkelt orimligt att anta att klotter ska skrubbas bort med svamp och grönsåpa. CeJi kan dock förbättra sin kemikaliehantering genom att ställa krav på mer miljövänliga kemikalier. CeJi kan även förbättra förvaringen och bokföringen och på så vis minska både förbrukningen och risken för olyckor. Utformningen av kemikalielistan följer Uddevalla kommuns rekommendationer för miljödiplomering. I kemikalielistan listas risk- och skyddsfraser för de kemikalier som används vid sanering. Övriga kemikalier är inte utredda p.g.a. tidsbrist. Att endast 1 av 73 kemikalier hade någon form av miljömärkning indikerar på att det finns utrymme för förbättring. Energiförbrukningen och avfallshanteringen delade andraplatsen. Dessa miljöaspekter berör alla företag och åtgärdsförslag är väl kända vilket bidrar till att miljöaspekterna bestraffas hårdare i bedömningen. Där kemikaliehanteringen har sina begränsningar finns dock för energiförbrukningen och avfallshanteringen möjligheter. Flertalet olika lösningar att välja mellan och möjligheten att skriva egna rutiner inom sistnämnda två områden bidrar till att ge bra förutsättningar för CeJi att komma igång med sitt miljöarbete. Mängden mellanlagrat farligt avfall är en miljöaspekt som CeJi inte kan påverka. Det uppstår en bestämd mängd farligt avfall som måste omhändertas på ett särskilt sätt. CeJi kan dock införa rutiner och egenkontroller för att se till att mellanlagringen med säkerhet sker på ett korrekt sätt. Det är även viktigt att minimera risken för olyckor. CeJi:s verksamhet innefattar mycket transporter. Miljöarbetet bör lägga kraft på hur personalen kör och ifall onödiga resor kan undvikas, då körd sträcka till och från arbetsplats inte är flexibel. Transporter var den miljöaspekt som vid insamling av data involverade personalen mest och är även den miljöaspekt som kräver störst enskilt engagemang från personalen. Det är viktigt att kunna förstå miljöarbetet ur ett helhetsperspektiv och att hur de anställda tar sig till och från jobbet, är en del av det. CeJi:s lagefterlevnad är god. De lagkrav som inte uppfylls gällande anteckningar om farligt avfall berör inte det farliga avfall som uppstår ute på en arbetsplats, utan enbart i huvudbyggnaden. 11

14 Genom en bättre avfallshantering kommer CeJi att klara av de lagkrav som ställs gällande hantering, bokföring och bortskaffande av lysrör, tonerkasetter från kopiator och övrigt farligt avfall samt elektroniskt avfall. Genom att upprätta en inköpsrutin för kemikalier kan CeJi ställa krav på leverantörer och bidra till införandet av bättre och mer miljövänliga produkter på marknaden. Lag om egenkontroll finns eftersom tillsynsmyndigheter inte hinner med att utföra tillräcklig tillsyn och CeJi kan själva upprätta en rutin för hur de regelbundet kontrollerar att personalens arbete utförs på korrekt sätt. CeJi är i en inledningsfas av sitt miljöarbete och det är därför inte inarbetat i den löpande verksamheten och väldigt nytt för personalen. Personalen genomgår den utbildning som behövs i samband med miljödiplomeringen, men det är viktigt att de inte bara utbildas utan även känner sig delaktiga i miljöarbetet. Personalen får inte se miljöarbetet som något negativt eller någon form av börda, utan som ett självklart sätt att arbeta. Det är därför viktigt att kontinuerligt belysa fördelarna med ett miljöledningssystem. Miljöledningssystemens utformning och syfte har utvecklats mycket de senaste decennierna och det är viktigt att företag som CeJi håller sig uppdaterade och öppna för den här typen av förändring. Ett utarbetat system gynnar inte enbart miljön utan kan ge den struktur som företaget behöver för att vara konkurrenskraftiga. Ett utarbetat system ger en säkrare arbetsplats med bättre kontroll. Genom att själva se över lagstiftning och att utföra egenkontroller underlättas kontakten med myndigheter. Företaget kan även spara pengar på minskad energi- och resursförbrukning. Det är således viktigt att hela företaget och dess omgivning ser miljöarbetet och miljödiplomeringen som något positivt och i det avseendet ser möjligheterna för CeJi ut att vara goda. 6. Slutsatser De betydande miljöaspekterna på CeJi var Energiförbrukning, Avfallshantering, Mellanlagring av farligt avfall, Kemikaliehantering och Transporter. Den mest betydande miljöaspekten var Kemikaliehantering. Lagefterlevnaden på CeJi var god, men på ett fåtal punkter var inte efterlevnaden tillräcklig. Det pågående miljöarbetet på CeJi var inte välutvecklat, men det finns goda möjligheter till förbättringar. CeJi har inga tidigare tillbud som påverkat miljön. Tackord Jag skulle vilja tacka personalen på CeJi och miljösamordnaren Annika Lilja för ett trevligt bemötande och de uppgifter som möjliggjort miljöutredningen. Jag vill även tacka Åke Larsson vid Göteborgs Universitet, Institutionen för växt- och miljövetenskaper, för all hjälp under arbetets gång. 12

15 Referenser Almgren, R., Brorson, T. (2003) Miljörevision. Green Business AB, Täby. 193 sidor. E.ON (2011) Jämför din förbrukning EMAS (2011) The European Eco-Management and Audit Scheme Gemba Panta Rei (2008) PDCA is About Not Telling Lies Göteborgs Stad (2011) Miljödiplomering ISO (2011) ISO Environmental management. ement.htm Kör snålt för miljön (2011) Jämförelsetabell Miljöbalken 1998:808. (2010) 15 kap. 25. Lagtexten AB, Stockholm. 92 sidor. Telge (2011) Myt att bilen är hushållens CO2-bov. Telge/Press/Pressarkiv/Myt-att-bilen-ar-hushallens-CO2-bov/ Vi i Villa (2011) Spara vatten med bättre vanor och moderna armaturer Vårt Göteborg (2011) Allt fler Göteborgsföretag vill ha miljödiplom. ll_ha_ett_miljodiplom?opendocument

16 Bilaga A - Laglista Lag/Förordning/Föreskrift Kapitel och Lagtext Hur CeJi berörs Lagefterlevnad Kommentar paragraf Miljöbalken 2 kap. 1 Bevisregeln - Alla som Berör alla. Ja. bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd är skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Miljöbalken 2 kap. 2 Kunskapskravet - Alla Berör alla. Ja. som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs. Miljöbalken 2 kap. 3 Försiktighetskravet - Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs. Vid yrkesmässig verksamhet skall Berör alla. Ja. 14

17 användas bästa möjliga teknik. Miljöbalken 2 kap. 4 Produktregeln - Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa och miljön, om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. Miljöbalken 2 kap. 5 Hushållningsprincipen - Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Miljöbalken 2 kap. 6 Lokaliseringsprincipen - För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett markeller vattenområde skall det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 15 Berör alla. Nej. CeJi använder kemiska produkter som kan ersättas med mindre farliga alternativ. Se Miljöbalken 2 kap. 7 för rimlighetsavvägning. Berör alla. Ja. Berör alla. Ja.

18 ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Miljöbalken 2 kap. 7 Kraven i 2-5 och 6 första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Miljöbalken 2 kap. 8 Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört. Miljöbalken 14 kap. 4 Ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel får inte föras in till Sverige från ett land utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, släppas ut på marknaden eller användas utan att 16 Berör alla. Sanering av bl.a. klotter kräver starka kemiska produkter och miljökrav på dem kan inte vara orimliga. Berör alla. Ja. CeJi köper enbart kemiska bekämpningsmedel inom EU/EES. Ja.

19 medlet är godkänt enligt 14 Kap. 10 av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Miljöbalken 14 kap. 6 Den som sprider ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel ska 1. göra det på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller människor vållas annan olägenhet och så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt, och 2. vidta åtgärder för att motverka att medlet sprids utanför det avsedda spridningsområdet. Miljöbalken 15 kap. 5 a Den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Miljöbalken 15 kap. 25 Om det behövs av hälso- eller miljöskäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen 17 CeJi använder bekämpningsmedel vid sanering. Det uppstår avfall på CeJi. CeJi transporterar yrkesmässigt avfall som kräver anmälan eller tillstånd. Ja. Ja. Ja.

20 bestämmer meddela föreskrifter om 1. att avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den som har tillstånd eller är anmäld hos den myndighet som regeringen bestämmer eller att andra särskilda villkor skall gälla för en sådan verksamhet, och 2. att den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat hushållsavfall skall lämna det för borttransport till den som innehar tillstånd till transportverksamhet eller är anmäld hos föreskriven myndighet. Miljöbalken 26 kap. 19 Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera 18 CeJi:s verksamhet kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön genom exempelvis användandet av starka kemiska produkter. Nej. CeJi har ingen dokumenterad egenkontroll av verksamheten.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Trion Tensid AB. Presentation av företaget

Trion Tensid AB. Presentation av företaget Trion Tensid AB Presentation av företaget Trion Tensid AB Svederusgatan 1-3, 754 50 Uppsala, Sweden. Tel: +46 (0) 18 15 61 90, Fax: + 46 (0) 18 69 66 27, email: info@trion.se, www.trion.se Trion Tensid

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning 2012-12-04 Utgåva (1) MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetsbeskrivning Glafsfjordens maskin & Svets AB är en komplett mekanisk verkstad etablerad på Jössefors industriområde utanför Arvika. Företaget har 12 personer

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Servicegruppen i Europa AB. Miljöutredning. Miljöutredningen är en riskbedömning av Servicegruppen i Europa AB:s miljöaspekter.

Servicegruppen i Europa AB. Miljöutredning. Miljöutredningen är en riskbedömning av Servicegruppen i Europa AB:s miljöaspekter. en är en riskbedömning av Servicegruppen i Europa AB:s miljöaspekter. Innehåll 1. METOD... 3 2. FÖRETAGSPRESENTATION... 4 3. TILLÄMPBARA LAGKRAV INOM MILJÖOMRÅDET... 5 3.1 MlLJÖ BALKEN... 5 3.2 REACH-KEMIKALIE

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014 CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014 Verksamhetsnamn: Besöksadress: Miljösamordnare: Postadress: Tfn: E-postadress: Organisationsnummer:

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem

Läs mer

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning.

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. MILJÖHANDBOK Dokumentnamn Upprättat av Staffan Stenhag Fastställt av Sida (av) 1 (5) Fastställt datum Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. Grundutbildning

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 2:a reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013 CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013 Verksamhetsnamn: Besöksadress: Miljösamordnare/miljöombud: Postadress: Tel: E-postadress:

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Griftegårdsavdelningen Tranås kommun Gatuadress: Griftegårdsgatan 1 Postadress: Tranås kommun 573 82 Tranås Miljösamordnare: Anki Lantz Telefon:

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

NCM:s samtliga miljöaspekter

NCM:s samtliga miljöaspekter Inköp och upphandling Inköp NCM köper saker för xx kkr per år. NCM har som målsättning att vid alla inköp beakta miljöaspekter och välja det mest miljöanpassade där så är möjligt. Personalen använder i

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker

Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker Ann-Britt Gröning /Lektor i kemi vid utbildningsområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap Ann-Britt.Groning@hs.mah.se

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun

Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun Madelene Hallberg Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Waldmann Ljusteknik AB

Waldmann Ljusteknik AB Miljöberättelse 2015 Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 BANDHAGEN Org. nr: 556113-3447 Tfn: 08-99 03 50, fax: 08-99 16 09 E-post: info-se@waldmann.com Hemsida: www.waldmann.com VD/Miljöansvarig:

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Kriteriedokument för MILJÖDIPLOMERING. inom Västra Götalandsregionens primärvård. Kriterierna fastställda av miljönämnden 2007-12-18

Kriteriedokument för MILJÖDIPLOMERING. inom Västra Götalandsregionens primärvård. Kriterierna fastställda av miljönämnden 2007-12-18 Kriteriedokument för MILJÖDIPLOMERING inom Västra Götalandsregionens primärvård Kriterierna fastställda av miljönämnden 2007-12-18 Inledning Enligt Västra Götalandsregionens interna miljöpolicy ska samtliga

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Hanna Hermansson, miljö- och fastighetsingenjör Syftet med miljödiplomeringen Systematiskt, strukturerat arbetssätt Ständig förbättring

Läs mer

Kemikaliehantering på städföretag

Kemikaliehantering på städföretag Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret 2011-02-24 Dnr 2010-2300 Malin Johansson, 013-20 62 95 Ursula Söderberg, 013-20 62 60 Kemikaliehantering på städföretag - tillsynsprojekt 2010 Besöksadress:

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Systematiskt Miljöarbete

Systematiskt Miljöarbete 1. Verksamhetsberättelse Mediagården Grafisk Produktion AB är ett tryckeri och grafiskt produktionshus, verksamt i Höganäs i nordvästra Skåne sedan 1985. Mediagården har idag 9 anställda och en omsättning

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014 CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014 Verksamhetsnamn: Besöksadress: Miljösamordnare: Postadress: Tfn: E-postadress: Organisationsnummer:

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Stöd för egenkontroll för vindkraft

Stöd för egenkontroll för vindkraft Stöd för egenkontroll för vindkraft Illustration och layout: Simon Cederholm 2003-2013 1 år Stöd för egenkontroll för vindkraft Denna vägledning har tagits fram för att underlätta och stötta vindkraftsföretagens

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Egenkontroll lantbruk

Egenkontroll lantbruk Egenkontroll lantbruk Egenkontroll är ett verktyg för att ha kontroll på hur verksamheten påverkar miljön. En bra egenkontroll ger förutsättningar för att tidigt upptäcka fel på utrustning och felaktig

Läs mer

Städning & Källsortering i kombination

Städning & Källsortering i kombination Städning & Källsortering i kombination en systemlösning för städtjänster och restprodukthantering från Sodexho och Ragn-Sells. Ragn-Sells och Sodexho gör gemensam sak Miljömedvetandet växer i vårt land.

Läs mer