KOMMUNSTYRELSENS TEKNIK- OCH FASTIGHETSUTSKOTT Tid och plats Kl Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSENS TEKNIK- OCH FASTIGHETSUTSKOTT 2015-03-18. Tid och plats Kl 15.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna"

Transkript

1 K ALLELSE KOMMUNSTYRELSENS TEKNIK- OCH FASTIGHETSUTSKOTT Tid och plats Kl Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Anna von Axelson, tf samhällsbyggnadschef Jonas Bergquist, tf fastighetschef Henrik Enskär, sekreterare Anna-Carin Mattson, exploateringschef Övriga kallade Vallentuna den 11 mars 2015 Elwe Nilsson Ordförande Henrik Enskär Sekreterare Tfn:

2 2 (16) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Övrig information Upphandling av klottersanering (KS ) Nybyggnad av träningssärskola vid Hammarbacksskolan (KS ) Upphandling av entreprenad Haga 3 (KS ) Upphandling av paviljonger för skolor, förskolor, boenden mm (KS ) Upphandling av entreprenad Tingvalla - förfrågningsunderlag (KS ) Upphandling av entreprenad för offentliga rummen, etapp 2 - förfrågningsunderlag (KS ) Optionsavtal - del av Vallentuna-Mörby 2:154 inom Rosendals arbetsområde (KS ) Åtgärder för avfallshantering inom Kragsta Södra samfällighet (KS ) Strategiska beslut i bygginvesteringsprojekt (KS ) Försäljning av tillskottsmark för bostadsändamål (KS ) Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS ) Hagaskolan - information om trafiklösning (KS ) Utredning om sopsug i Kristineberg (KS )... 16

3 3 (16) 1. Val av justerare 2. Övrig information

4 4 (16) 3. Upphandling av klottersanering (KS ) Kommunstyrelsens teknik och fastighetsutskott godkänner förfrågningsunderlag Klottersanering. Omedelbar justering av protokollet begärs. Vallentuna kommun har arbetat fram ett förfrågningsunderlag gällande Klottersanering. Nuvarande avtal löper ut Upphandlingen gäller klottersanering och klotterskydd utvändigt och invändigt av kommunens fastigheter och anläggningar samt av tunnlar, broar, vägmärken, belysningsstolpar och liknande och inom kommunen. 1. FFU Klottersanering 2. Bilaga 1, Anbudspris 3. GBO system 4. Klottersanering Upphandlingssamordnare

5 5 (16) 4. Nybyggnad av träningssärskola vid Hammarbacksskolan (KS ) Att Teknik och Fastighetsutskottet godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av Träningssärskolans nya lokaler vid Hammarbacksskolan. Fastighetsavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av BUN tagit fram förfrågningsunderlag för att upphandla nybyggnation av ny Träningssärskola belägen i direkt anslutning till Hammarbacksskolans gymnastiksal. Tomten förutsätter att byggnaden uppförs i suterräng och anpassas till 5 klasser sammanlagt 22 elever. Lokalerna skall vara flexibla för att möjliggöra framtida förändringar i elevunderlaget. Samtidigt erfordras detaljplaneändring för att få till en Trafiksäker anslutning till Träningssärskolan. Detaljplaneändringen innebär att en tillfartsväg därmed får ansluta till Ekeby vägen. Denna anslutande väg ingår i projektet. Fastighetsavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av BUN tagit fram förfrågningsunderlag för att upphandla nybyggnation av ny Träningssärskola belägen i direkt anslutning till Hammarbacksskolans gymnastiksal. 1. AF totalentreprenad Träningssärskolan Konfidentiell 2. Presentationsmaterial förstudie Träningssär A40-1-FH12 4. A40-1-FH22 5. A A Träningssärskolans förfrågningsunderlag Barn- och ungdomsförvaltningen

6 6 (16) 5. Upphandling av entreprenad Haga 3 (KS ) Teknik- och fastighetsutskottet godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av entreprenad för utbyggnad av vägar och ledningar för vatten och avlopp inom detaljplan Haga 3. Teknik- och fastighetsutskottet ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka handlingarna på anbudsförfrågan. Innan utbyggnaden av bostäder kan påbörjas inom detaljplaneområde Haga 3, ska Vallentuna kommun och Vallentunavatten utföra utbyggnad av vägar och ledningar för vatten och avlopp. Utbyggnaden omfattar Emblavägen, Blendavägen, omdragning av Askvägen och förlängning av Karlavägen. Sammanlagd vägsträcka uppgår till ca meter. Kostnaden för utbyggnaden av arbetsgator och VA-ledningar uppskattas till cirka 20,5 miljoner kronor. Upphandlingen gäller generalentreprenad (utförandeentreprenad). Det anbud som uppfyller krav enligt AFB.31, AFB.51 och AFB.511 samt har den lägsta totala anbudssumman kommer att antas. Upphandlingen görs som ett förenklat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (2007:1091). 1. Upphandling av entreprenad för Haga 3 - förfrågningsunderlag

7 7 (16) 6. Upphandling av paviljonger för skolor, förskolor, boenden mm (KS ) Handlingar i ärendet saknas

8 8 (16) 7. Upphandling av entreprenad Tingvalla - förfrågningsunderlag (KS ) Teknik- och fastighetsutskottet godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av entreprenad för utbyggnad av vägar och ledningar för vatten och avlopp inom detaljplan Tingvalla. Teknik- och fastighetsutskottet ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka handlingarna på anbudsförfrågan. Innan utbyggnaden av bostäder kan påbörjas inom detaljplaneområde Tingvalla, ska Vallentuna kommun och Vallentunavatten utföra utbyggnad av vägar, våtmark och ledningar för vatten och avlopp. Utbyggnaden omfattar Millesväg, Tingvallavägen, Björkallén samt Skvadronvägen. Sammanlagd vägsträcka uppgår till ca meter. Kostnaden för utbyggnaden av arbetsgator och VA-ledningar uppskattas till cirka 24 miljoner kronor. Upphandlingen gäller generalentreprenad (utförandeentreprenad). Det anbud som uppfyller krav enligt AFB.31, AFB.51 och AFB.511 samt har den lägsta totala anbudssumman kommer att antas. Upphandlingen görs som ett förenklat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (2007:1091). 1. Upphandling av entreprenad Tingvalla - förfrågningsunderlag

9 9 (16) 8. Upphandling av entreprenad för offentliga rummen, etapp 2 - förfrågningsunderlag (KS ) Teknik- och fastighetsutskottet godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av etapp 2 för offentliga rummen i Vallentuna centrum. Teknik- och fastighetsutskottet ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka handlingar på anbudsförfrågan. Upphandlingen för etapp 2 gäller generalentreprenad (utförandeentreprenad). Det anbud som uppfyller krav enligt AFB.31, AFB.51 och AFB.511 samt har den lägsta totala anbudssumman kommer att antas. Upphandlingen görs som ett förenklat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (2007:1091). Projektet finansieras genom avsatta medel i kommunplanen. 1. Upphandling av entreprenad för offentliga rummen, etapp 2 - förfrågningsunderlag

10 10 (16) 9. Optionsavtal - del av Vallentuna-Mörby 2:154 inom Rosendals arbetsområde (KS ) Teknik- och fastighetsutskottet godkänner optionsavtal mellan Vallentuna kommun och A. Rosenqvist Fastigheter AB ( ) samt uppdrar till Samhällsbyggnadschefen att underteckna optionsavtalet. A. Rosenqvist Fastigheter AB ( ) är intresserade av att förvärva del av fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:154 inom Rosendals arbetsområde. Området är planlagt för industriverksamhet och kontor. Bolaget har för avsikt att bebygga området enligt detaljplanens bestämmelser och håller på att framarbeta gestaltningsförslag för området. Ett optionsavtal är framtaget av Samhällsbyggnadsförvaltingen där bolaget ges förköpsrätt att förvärva området. Har ett köpeavtal inte träffats innan upphör förköpsrätten för bolaget. Ett förslag till köpeavtal är under framtagande och området avses att säljas till en köpeskilling om drygt kr. 1. Optionsavtal mellan Vallentuna kommun och A. Rosenqvist Fastigheter AB 2. Optionsavtal - del av Vallentuna-Mörby 2:154 inom Rosendals arbetsområde

11 11 (16) 10. Åtgärder för avfallshantering inom Kragsta Södra samfällighet (KS ) Teknik- och fastighetsutskottet beslutar att Vallentuna kommun inte ska bekosta åtgärder för iordningsställande av uppställningsplatser för avfallshantering inom kvartersmark i Kragsta Södra Samfällighetsförening. Kommunen ska inte heller vara den som söker bygglov för uppställning av avfallskärl på samfällighetens mark. I april 2012 stoppade Arbetsmiljöverket hämtning av hushållsavfall inom Kragsta Södra samfällighetsförening för 136 fastigheter. År 2013 beslutade Lantmäteriet att sophantering inom samfälligheten kan upplåtas på tre platser på kvartersmark. Under 2014 framförde samfälligheten önskemål till kommunen att iordningsställande av marken för uppställning av avfallskärl bör bekostas av avfallskollektivet och inte medlemmar i samfälligheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en sådan åtgärd skulle strida mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen och därför inte kan vidtas. 1. Lantmäteriets förrättningsbeslut, Åtgärder för avfallshantering inom Kragsta Södra samfällighet

12 12 (16) 11. Strategiska beslut i bygginvesteringsprojekt (KS ) Teknik- och fastighetsutskottet beslutar att strategiska beslut i bygginvesteringsprojekt ska hanteras i enlighet med bilagt förslag. I samband med bygginvesteringsprojekt behöver ett antal beslut fattas i projekten. För att tydliggöra vilka beslut som ska fattas och i vilken instans har fastighetsavdelningen tagit fram en matris som stöd. 1. Strategiska beslut i bygginvesteringsprojekt

13 13 (16) 12. Försäljning av tillskottsmark för bostadsändamål (KS ) Teknik- och fastighetsutskottet beslutar att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering så att 530 kvm av kommunens fastighet Vallentuna-Åby 1:94 kan regleras till fastigheten Vallentuna-Åby 1:43. För marken som kommunen avträder ska ägarna av fastigheten Vallentuna-Åby 1:43 betala ersättning om kr. I detaljplanen för Hagaskolan och Vallentuna idrottsplats har en mindre del av kommunens fastighet Vallentuna-Åby 1:94 planlagts för bostadsändamål. Denna mark ligger i direkt anslutning till befintliga bostadsfastigheter. Markbiten är inte stor nog att utgöra en självständig, byggbar tomt, utan är tänkt att utgöra tillskottsmark till två befintliga, privatägda fastigheter. För drygt ett år sedan kontaktades ägarna av dessa två fastigheter, Vallentuna-Åby 1:43 och Vallentuna-Åby 1:49. Intresse att köpa fanns från båda och för att hitta en lämplig nivå på ersättning för marken upphandlades en värdering av marken och ett värdeutlåtande per fastighet upprättades. Brev med erbjudande om att få köpa marken för ett pris som motsvarade värdet enligt utlåtandena skickades till fastighetsägarna. Erbjudandena innebar att ägarna av fastigheten Vallentuna-Åby 1:43 skulle få köpa ca 530 kvm för kr och ägaren av fastigheten Vallentuna-Åby 1:49 skulle få köpa 550 kvm för kr. Efter viss betänketid tackade fastighetsägarna ja till erbjudandet. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Överenskommelse, undertecknad av köparna 2. Försäljning av tillskottsmark för bostadsändamål Handläggaren

14 14 (16) 13. Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS ) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott godkänner upprättat köpekontrakt gällande fastigheten Bällsta 2:1127 mellan Vallentuna kommun och Stockholms företagshotell AB, org Köpeskillingen är kr. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett köpekontrakt gällande fastigheten Bällsta 2:1127 mellan Vallentuna kommun och bolaget Stockholms företagshotell AB, org Tillträde sker under förutsättning att köpeskillingen är betald. Bolaget har rätt att disponera fastigheten för markundersökningar och markarbeten efter att detta avtal undertecknats av båda parter. Del av fastigheten belastas av en allmän gång- och cykelväg för vilken ett servitutsavtal ska upprättas. Köpeskillingen är kr. Köpeskillingen erläggs med 10 % som handpenning när avtal undertecknas av båda parter samt resterande del erläggs vid tillträdet. Fastigheten avses att bebyggas med lokaler för uthyrning. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Köpeavtal Stockholmsföretagshotell AB, Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2: Företagsupplysning, del 1 4. Företagsupplysning, del 2

15 15 (16) 14. Hagaskolan - information om trafiklösning (KS ) Teknik- och fastighetsutskottet noterar informationen avseende planerad trafiklösning för Hagaskolan. I samband med nybyggnationen av Hagaskolan (beslutad i KF november 2014) behöver en funktionell och säker trafiklösning utarbetas. Som en del planeringsarbetet behöver det fastställas inriktning av trafiklösning, varför beslutsunderlag avseende detta har utarbetats. Utifrån den konsekvensanalys och de förutsättningar som ligger till grund för Hagaskolan förordas alternativ 1, baserat på högre trafiksäkerhet och lägre investeringskostnad, vilken innebär: Lämning och hämtning av elever sker via Vallentuna IP s parkering. Personalparkering hänvisas till Vallentuna IP s parkering. Lämning och hämtning av barn till förskolan får enskild parkering med infart från Lingsbergsvägen. Varutransporter, avfallshantering mm sker via Lingsbergsvägen på avskild yta. 1. Trafiklösning Hagaskolan PM underlag för beslut om trafiklösning_ Begäran om totalbudget avseende nybyggnation Hagaskolan 4. Hagaskolan - information om trafiklösning 5. Hemställan till kommunfullmäktige om godkännande av totalbudget för Hagaskolan Louise Ahlqvist

16 16 (16) 15. Utredning om sopsug i Kristineberg (KS ) Teknik- och fastighetsutskottet noterar informationen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2014 genomfört en utredning om möjligheterna till att anlägga en sopsug i Kristineberg. Resultat från utredningen samt kostnader redovisas i bifogad rapport. 1. Rapport, utredning om supsug i Kristineberg, Utredning om sopsug i Kristineberg

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf 2012-10-15 Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2)

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2009-11-17 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process 2009-10-19 Tuula Tapper 08-590 973 89 Dnr: Fax 08-590 733 39 TN/2008:94 tuula.tapper@upplandsvasby.se

Läs mer

Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4

Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4 250 Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4 Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna information om amorterings- och räntefria lån till protokollet. Kommunstyrelsens arbetsutskott får en kort

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 100-113 b), 113 d)-117. Ingrid Ekström (SD), ins ers

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 100-113 b), 113 d)-117. Ingrid Ekström (SD), ins ers Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-17.00 Ajournering kl 14.30-14.40 och kl 15.25-15.35 Beslutande Ej tjg ersättare Insynsplats Charlotte Wachtmeister (M), ordf,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/1269.220 Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende

Läs mer

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utsänd för samråd

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 14:00 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer