Guide till Momsrullan och Utdrag ur innehållsförteckningen i Momsrullan, m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide till Momsrullan och Utdrag ur innehållsförteckningen i Momsrullan, m.m."

Transkript

1 Guide till Momsrullan och Utdrag ur innehållsförteckningen i Momsrullan, m.m. Guide Momsrullan består i tre sektioner: Grundläggande regler om moms ( ); Internationella affärer och moms ( ); och Formella regler och redovisningsregler om moms ( ). Den första sektionen, Grundläggande regler om moms, delas in i tre huvuddelar: - Under beskrivs mervärdesskattens (momsens) skyldigheter och rättigheter. - Under beskrivs översiktligt skatteplikten och undantag från skatteplikten för vissa omsättningar av varor och tjänster. - Under berörs vissa branscher och momsen samt särskilda frågor om moms. Den andra sektionen, Internationella affärer och moms, består i en del: - Under beskrivs översiktligt just internationella affärer och moms. Den tredje sektionen, Formella regler och redovisningsregler om moms, delas in i två delar: - Under behandlas översiktligt de formella reglerna om registreringsskyldighet till moms och faktureringsskyldighet avseende moms. - Under behandlas översiktligt redovisningsregler om moms, periodisk sammanställning och krav på att ha kassaregister. - Fakturan berörs för övrigt inte bara i den tredje sektionen, utan också i korthet på flera ställen i de båda föregående sektionerna. Sifferserien bestående i åtta siffror indelar boken i sektion, kapitel och avsnitt enligt följande: första siffran står för sektion, den andra för kapitel i respektive sektion och övriga siffror anger avsnitt i respektive kapitel. Sifferserien är tänkt att underlätta att förflytta sig i dokumentet från innehållsförteckningen till en viss sektion, kapitel och avsnitt med hjälp av dataprogrammets sökfunktion. Exempel på bedömning av fråga enligt LVT-flödesanalys med stöd av bl.a. Momsrullan 2100LVT Är företagets produkt/-er varor eller tjänster? I Momsrullan under Översiktligt om mervärdesskattens skyldigheter och rättigheter finner Du bl.a. följande: Med vara förstås materiella ting, bland dem fastigheter och gas, samt värme, kyla och elektrisk kraft. Med tjänst förstås allt annat som kan tillhandahållas (1 kap. 6 ML).

2 2101LVT Är företagets produkt/-er materiellt/-a ting eller gas, värme, kyla eller elektrisk kraft? Ja/Nej/Vet ej Om Du har strukit under Ja: Du har bedömt att företagets produkt/-er utgörs av materiella ting. Företagets produkter är varor momsmässigt sett. Om Du har strukit under Nej: Du har bedömt att företagets produkt/-er inte utgörs av materiella ting och inte heller av gas, värme, kyla eller elektrisk kraft. Företagets produkter är tjänster momsmässigt sett. Om Du har strukit under Vet ej: Du har inte kunnat bedöma om företagets produkt/-er består i materiella ting etc. eller inte. Därför måste sådan utredning företas. Annars får en analys av företagets momsstatus begränsat värde, då indelningen i varor och tjänster är av avgörande betydelse i samband med frågor om omsättning av produkten är av skattepliktig karaktär eller inte, enligt 3 kap. ML. Det är avgörande för frågan om rätten till avdrag för ingående moms på utgifter i företaget, enligt huvudregeln för sådan rätt i 8 kap. 3 första stycket ML. Det är också av avgörande betydelse i samband med frågor för bedömning av om omsättningen ska anses ske inom eller utom landet, enligt 5 kap. ML. I förevarande situation kan Du ha anledning att gå vidare med följande fråga: 2102LVT Är varan enbart bärare av en rättighet från företaget? Ja/Nej/Vet ej Du har kanske bedömt att företagets produkt i och för sig manifesteras genom en vara, t.ex. en DVD eller liknande, men produkten är det som finns på sådant medium, t.ex. manus, musik eller film som Du har skapat eller till vilken Du har förvärvat rättigheterna: - Då blir svaret Ja, och företagets produkt är en tjänst (jfr Högsta förvaltningsdomstolens mål RÅ 1986 ref. 178 och RÅ 2000 not. 61). Företagets överlåtelse eller upplåtelse av t.ex. filmrättigheterna avser en tjänst. - Om svaret är Nej, utgör företagets produkt en vara. Mediet, det materiella tinget i form av exempelvis en DVD, är det avgörande som tillhandahålls. Exempelvis är företaget en videobutik som säljer DVD:er som innehåller filmer. Därvid är det inte fråga om att företaget överlåter rättigheter till film, utan överlåtelsen avser en vara, dvs. själva DVD:en. Om däremot varan, DVD:en, hyrs ut, utgör den prestationen en tjänst, eftersom med omsättning av vara förstås enbart överlåtelse av äganderätten till varan, medan omsättning av tjänst avser exempelvis upplåtelse eller överlåtelse av nyttjanderätt till vara (se prop. 1989/90:111 s. 189). - Om Du har strukit under Vet ej, har Du ännu inte kunnat bedöma om företagets produkt/-er består i materiella ting etc. eller inte. Då måste sådan utredning företas, och Du bör kanske gå vidare genom att konsultera expertis. Tips 1: Ang. 4400LVT och 5400LVT, Dokumentation, fakturor m.m. Fakturan berörs, som nämnts, inte bara i den tredje sektionen ( ), utan också i korthet på flera ställen i sektionerna och Notera därför löpande vid LVT-flödesanalysen om leverantörs och kundfakturor uppfyller innehållskraven enligt ML.

3 Tips 2: Gå igenom översikten över kapitel (kap.) i ML, innan Du tittar på Utdrag ur innehållsförteckningen i Momsrullan Mervärdesskattelagen (1994:200), ML, består i två avdelningar: första avdelningen utgörs av 1-10 a kap. som innehåller de materiella bestämmelserna; och andra avdelningen utgörs av kap. som innehåller fakturering och redovisning samt förfarandebestämmelser. - Exempelvis finner Du nämnda 1 kap. 6 ML under Inledande bestämmelser, där Innebörden av vissa uttryck i ML återfinns i 1 kap ML. - Beträffande avdragsrätten får särskilt nämnas att det finns en bevisregel bland de materiella bestämmelserna, nämligen 8 kap. 5, som anger att Rätt till avdrag för ingående skatt föreligger endast om den kan styrkas enligt vad som föreskrivs i 17, 19 och 20 (jfr prop. 1993/94:99 s. 210, 211 och 217). Huvudregeln är att vid förvärv av vara eller tjänst från någon som är skattskyldig eller om förvärvaren är skattskyldig (omvänd skattskyldighet) ska avdragsrätten styrkas genom faktura (8 kap. 17 första stycket ML). Vad som avses med faktura enligt ML anges i definitionerna, nämligen i 1 kap. 17 ML, där det anges att med faktura avses dokument eller meddelanden i pappersform eller i elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i 11 kap. eller, om faktureringsreglerna i ett annat EU-land är tillämpliga enligt vad som följer av artikel 219a i EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG), som uppfyller villkoren för fakturor i det landet. Därmed har Du sambandet mellan den materiella huvudregeln om avdragsrätt för ingående moms på förvärv och import i verksamheten, 8 kap. 3 första st. ML, och de formella reglerna i framför allt 11 kap. om krav enligt ML på fakturas innehåll etc. Från avsnitt i Momsrullan, Översiktligt om mervärdesskattens skyldigheter och rättigheter, återger jag också schemat över mervärdesskattens skyldigheter och rättigheter, vilket illustrerar sambandet mellan dessa skyldigheter och rättigheter: Personer Beskattningsbara personer (A) Andra: 4 kap. 1 konsumenter/skattebärare Omsättning av vara eller tjänst (B) 2 kap. Skattepliktig (C) Från skatteplikt Från skatteplikt 3 kap. 1 första st. kvalificerat undantagen (E1) okvalificerat undantagen Sit. i 3 kap. enl. 10 kap. 11 Övriga sit. i 3 kap. Avdragsrätt för Återbetalningsrätt för Ej avdrags- eller återbetalningsrätt för ingående moms ingående moms (D) ingående moms (E2) (på förvärv som görs av icke beskattningsbara personer 8 kap. 3 första st. 10 kap. 11 eller av beskattningsbar person som omsätter från skatteplikt okvalificerat undantagna varor eller tjänster). Vissa förvärv omfattas av avdragsförbud: ej avdrags- eller återbetalningsrätt för ingående moms (oavsett slag av omsättning) 8 kap. 9 [A+B+C skattskyldig. En beskattningsbar person som gör en skattepliktig omsättning av vara eller tjänst blir skattskyldig. D: Avdragsrätt för ingående moms på förvärv eller import uppkommer när denne har för avsikt att göra sådan omsättning. E: Detsamma gäller om vederbörande har för avsikt att göra från skatteplikt kvalificerat undantagen omsättning (E1), men då kallas rätten att lyfta ingående moms för återbetalningsrätt (E2), i stället för avdragsrätt.]

4 I schemat ovan har jag infört de aktuella materiella bestämmelserna i ML vilka Du i första hand kan studera, innan Du går vidare till Utdrag ur innehållsförteckningen i Momsrullan. Följande från samma avsnitt i Momsrullan är också ett stöd: Mervärdesskatt (moms) är en konsumtionsskatt som ska bäras av konsumenterna [se mervärdesskatteprincipen i enlighet med art. 1.2 i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)]. Momsen ska inte vara en skatt på investeringarna i företaget. En beskattningsbar person som i denna egenskap gör skattepliktig omsättning av vara eller tjänst inom landet (Sverige) blir skattskyldig, vilket följer av huvudreglerna för skattskyldighet och skattskyldig i 1 kap. 1 första st. 1 och 2 första st. 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Till skillnad från vad som gäller punktskatterna har ett företag som gör skattepliktiga eller från skatteplikt kvalificerat undantagna omsättningar av varor eller tjänster rätt till avdrag respektive återbetalning av ingående moms på sina utgifter, när det gör förvärv från andra företagare eller importerar varor (se art. 1.2 och 401 i mervärdesskattedirektivet). Det gäller enligt de allmänna bestämmelserna i ML (1 kap. 2 första st. 1 med hänvisning till 1 första st. 1 och 8 kap. 3 första st. och 10 kap ML). [Om från skatteplikt okvalificerat undantagna omsättningar: ingen avdrags- eller återbetalningsrätt. Detsamma gäller vid alla slags omsättningar, om avdragsförbud gäller.] Skattskyldig i ML motsvarar enligt 1 kap. 2 första st. 1 och 1 kap. 8 första st. (med hänvisning till 1 ) betalningsskyldig i art. 193 i direktivet, dvs. någon som är skyldig att redovisa och betala utgående moms till staten. Beskattningsbar person enligt 4 kap. 1 ML (dess lydelse enligt SFS 2013:368) motsvaras av beskattningsbar person enligt huvudregeln i art. 9.1 i mervärdesskattedirektivet: Med beskattningsbar person avses den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat (4 kap. 1 första st. första men. ML; art. 9.1 första st. i mervärdesskattedirektivet). Här ska också nämnas att det även finns särskilda bestämmelser i ML om vem som i vissa fall är skattskyldig, nämligen i 6 kap., 9 kap. och 9 c kap. (1 kap. 2 sista stycket). Beträffande de formella bestämmelserna om moms innehåller kap. ML regler om fakturering (11 kap.) och redovisning (13 kap.) samt om förfarande (19, 20 och 22 kap.). I första hand i sektion i Momsrullan berörs bl.a. nämnda regler i ML samt i skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL (jfr 22 kap. 1 ML). Angående särskilda ordningar för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster, se avsnitten under Tips 3: Ang. moms och enkla bolag eller partrederier Särskilda bestämmelser om moms och enkla bolag och partrederier finns i den s.k. representantregeln, 6 kap. 2 ML och 5 kap. 2 SFL. För momsfrågor i det hänseendet har jag utvecklat en särskild modell, nämligen ABCSTUXY-modellen, som jag beskriver i kapitel 3 i min doktorsavhandling: Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier. Den finns i fulltext i open access här på hemsidan under Böcker mm (se länk där AvhandlingDoktorBF ) och även i databasen DiVA på [För senare upplagor av doktorsavhandlingen: se 002Blå under Titlar översikt under PFS Eböcker här på hemsidan.] Översikt kapitel (kap.) i ML FÖRSTA AVDELNINGEN Materiella bestämmelser 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Omsättning och import 2 a kap. Unionsinterna förvärv

5 3 kap. Skatteplikt för omsättning, unionsinternt förvärv och import 4 kap. Beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet 5 kap. Omsättningsland 6 kap. Skattskyldighet i särskilda fall 6 a kap. Mervärdesskattegrupper 7 kap. Skattesats och beskattningsunderlag 8 kap. Avdrag för ingående skatt 8 a kap. Jämkning av avdrag för ingående skatt hänförlig till investeringsvaror 9 kap. Frivillig skattskyldighet för vissa fastighetsupplåtelser 9 a kap. Särskilt om begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter 9 b kap. Särskilt om viss resebyråverksamhet 9 c kap. Särskilt om varor i vissa lager 10 kap. Rätt till återbetalning av ingående skatt 10 a kap. Har upphävts genom lag (1995:1286). ANDRA AVDELNINGEN Fakturering och redovisning samt förfarandebestämmelser 11 kap. Fakturering 11 a kap. Bevarande av fakturor m.m. 12 kap. Beslutande myndighet m.m. 13 kap. Redovisning av utgående och ingående skatt 14 kap. Har upphävts genom lag (1997:502). 15 kap. Har upphävts genom lag (1997:502). 16 kap. Har upphävts genom lag (1997:502). 17 kap. Har upphävts genom lag (1997:502). 18 kap. Har upphävts genom lag (1997:502). 19 kap. Återbetalning av skatt 20 kap. Överklagande m.m. 21 kap. Har upphävts genom lag (1998:193). 22 kap. Övriga bestämmelser Övergångsbestämmelser

6 Utdrag ur innehållsförteckningen i Momsrullan, av Björn Forssén SEKTION 1 GRUNDLÄGGANDE REGLER OM MOMS, s Mervärdesskattens (momsens) skyldigheter och rättigheter, s Översiktligt om mervärdesskattens skyldigheter och rättigheter, s Särskilt om s.k. blandad verksamhet, s Huvudprinciperna för vem som är skattskyldig för en omsättning inom landet eller försäljning till utlandet eller förvärv från utlandet, s Inländska respektive utländska beskattningsbara personer, s Likställande av en (inländsk) beskattningsbar person med en utländsk beskattningsbar person, s Omsättning görs av en inländsk beskattningsbar person, s Omsättning görs av en utländsk beskattningsbar person, s Särskilda bestämmelser om skattskyldighet, s Skattskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier (6 kap. 2 ML), s Skattskyldighet för förmedlare (6 kap. 7 ML), s Unionsinternt förvärv av vara (UIF), s Import, s Särskilt om s.k. betalningsskyldighet, s Särskilt om s.k. mervärdesskattegrupper, s Skatteplikten och undantag från skatteplikten för vissa omsättningar av varor och tjänster, s Översikt om skatteplikt, undantag och skattesatser, s Generell skatteplikt för omsättning av varor eller tjänster och tillämplig momssats, s A Tillgångsöverlåtelser, s B Fastighetsområdet, s C Personliga tjänster, rättigheter och kommunikation m.m., s D Upplevelseindustrin, kultur, nöjen och medierna m.m. och idrott samt livsmedel, s Från skatteplikt okvalificerat undantagna respektive kvalificerat undantagna omsättningar av varor eller tjänster, s a Undantag för överlåtelse av verksamhet eller av vissa anläggningstillgångar, s b Undantag på fastighetsområdet, s c Vård, utbildning, bank- och finansieringstjänster, värdepappershandel, försäkringstjänster, fartyg m.m., s d Kulturområdet, massmedieområdet m.m., lotterier etc. och idrott, s Vissa branscher och momsen samt särskilda frågor om moms, s Vissa branscher, s Vinstmarginalbeskattning (VMB): begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter, s VMB: viss resebyråverksamhet, s Konstnärs (eller dennes dödsbos) omsättning av egna alster av bildkonst, s Frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokaler m.m., s Byggbranschen, s Vissa frågor, s Investeringsvaror, s Personbilar och motorcyklar avdragsrätt för ingående moms respektive uttag, s SEKTION 2 INTERNATIONELLA AFFÄRER OCH MOMS, s Internationella affärer och moms, s Import samt unionsinternt förvärv av vara, omsättning av vara till annat EU-land, export av vara till tredje land (TL) och omsättning av tjänster till eller förvärv av tjänster från annat EU-land eller TL, s Import, s Import förtullning (varors övergång i fri omsättning) och beskattningsunderlaget, m.m., s Undantag från skatteplikt vid import, s Undantag för viss import, s Import skattskyldig och beskattningsmyndighet, m.m., s Importörer importören kan göra importen själv eller anlita ett ombud för förtullningen, s. 50

7 Importörer särskilt om importörer med s.k. enhetstillstånd, s Unionsinternt förvärv av vara, omsättning av vara till annat EU-land, export av varor till tredje land (TL) och omsättning av tjänster till eller förvärv av tjänster från annat EU-land eller TL, s Unionsinternt förvärv av vara(uif) respektive omsättning av vara till annat EU-land, s Varuinförsel från annat EU-land till Sverige [unionsinternt förvärv (UIF)], s Undantag från skatteplikt vid UIF, s Varuutförsel från Sverige till annat EU-land, s Särskilt om varor i vissa lager 9 c kap., s Export av vara till TL, s Omsättning av tjänster till eller förvärv av tjänster från annat EU-land eller TL, s Tjänst till eller från annat EU-land eller TL och köparen är en beskattningsbar person huvudregel I för placering av omsättningen av en tjänst (5 kap. 5 ML; art. 44 i mervärdesskattedirektivet), s Tjänst till eller från annat EU-land eller TL och köparen är inte beskattningsbar person huvudregel II för placering av omsättningen av tjänst (5 kap. 6 ML; art. 45 i mervärdesskattedirektivet), s Regelsystematiken för att bestämma om en omsättning ska placeras inom landet (Sverige) eller utomlands, s Omsättning av varor 5 kap. 2-3 a, s Omsättning av tjänster 5 kap. 4-19, s kap Kommentarer till den schematiska översikten avseende placering av omsättning av tjänster, s kap. 4 Beskattningsbar person vid tillämpningen av 5 kap. 5-19, s Omsättning av resetjänster 9 b kap. 4 första st., s Olika typiska beskattningssituationer angående handel med utlandet avseende varor (A-C) eller tjänster (D), s AA Unionsinternt förvärv av vara från annat EU-land (UIF) köpare (K) i Sverige (SE) och säljare (S) i annat EU-land, s AA1. K har svenskt VAT-nr som S anger i fakturan till K, s Vissa fall av omsättning av vara i SE (som en jämförelse till UIF), s Särskilt om varuinförsel från annat EU-land eller varuutförsel till annat EU-land eller tredje land och regler om vinstmarginalbeskattning (VMB), s AA2. K har inte svenskt VAT-nr, s Huvudregel, s Undantag, s AA3. Nya transportmedel, s AAX. Reservregeln (RR) respektive triangeltransaktioner (TT), s RR, s TT1, s TT2, s AAY. Monterings- och installationsregeln vid EU-handel eller tredjelandshandel, s AAZ. Import via annat EU-land som görs av en juridisk person som inte är beskattningsbar person, s AB Varuutförsel från Sverige till annat EU-land S i SE och K i annat EU-land, s AB1. K har VAT-nr i annat EU-land än SE, s AB2. K har inte VAT-nr i annat EU-land än SE, s Huvudregel, s Undantag, s AB3. Nya transportmedel, s ABX. Varan transporteras till annat EU-land än det där K hör hemma, s BA Varuinförsel från TL (import), s BB Varuutförsel till TL (export), s Kommentarer till 5 kap. 3 a första st. 8, s C Varor i vissa lager i SE varor som inte har förtullats i EU resp. unionsvaror, s D Tjänster till och från annat EU-land eller plats utanför EU (tredje land, TL), s D1. Huvudreglerna 5 kap. 5 och 6 för placeringen av en omsättning av tjänst, s Kommentarer till huvudregel I, s Kommentarer till huvudregel II, s D2. Undantagen i 5 kap från huvudreglerna 5 kap. 5 och 6 samt 9 b kap. 4, s Kommentarer till 5 kap. 7 ML, s Kommentarer till 5 kap. 8, s. 80

8 Kommentarer till 5 kap. 9 och 10, s kap. 9 första st. ang. personbefordran, s kap. 9 andra st. ang. dess ordalydelse, s kap. 9 tredje st. särskild regel om placeringen av omsättning bestående i brevbefordran, s Översikt avseende hur 9 första och andra st., och 10 förhåller sig till varandra, till huvudregel I och till den allmänna huvudregeln samt till reglerna om resetjänster (9 b kap.), s Kommentar till 5 kap. 11 5, s Kommentar till 5 kap. 12, s Kommentar till 5 kap. 13, s Kommentar till 5 kap. 15, s Kommentarer till 5 kap. 17, s Kommentar till 5 kap. 18, s Kommentarer till 9 b kap, 4, s Undantag från 5 kap och 9 b kap. 4, enligt 5 kap. 19, s D2X. Särskilt om telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster, s Huvudregel I (5 kap. 5 ), s Undantagsregeln 5 kap. 16 respektive de särskilda ordningarna, s kap. 16, s De särskilda ordningarna, s Kommentarer till de särskilda ordningarna, s SEKTION 3 FORMELLA REGLER OCH REDOVISNINGSREGLER OM MOMS, s Registreringsskyldighet till moms och faktureringsskyldighet avseende moms, s Registreringsskyldighet till moms, s Fakturerings- och dokumentationsskyldighet, s Förhållandet mellan skattskyldighet, redovisningsskyldighet och faktureringsskyldighet samt avdragsrätt, s Vem som är faktureringsskyldig, i vilka situationer skyldigheten uppkommer och hur den ska fullgöras, s Allmänt om vem som är faktureringsskyldig enligt ML, s Ang. mervärdesskattegrupper, s Reglerna om vem som är faktureringsskyldig enligt ML, s Huvudregeln om vem som är faktureringsskyldig enligt ML, s Faktureringsskyldighet i vissa situationer enligt ML, s Undantag från faktureringsskyldigheten, s Förskott och a conto, s Självfakturering och outsourcing, s När faktureringsskyldigheten ska fullgöras, s Vad en faktura ska innehålla, s Verifikation enligt BFL och faktura enligt ML, s Fakturans innehåll enligt huvudregeln i ML, s Kommentarer av innehållskraven på fakturan enligt huvudregeln, s Datum, utfärdande (ang. pkt 1 i 11 kap. 8 ML), s Löpnummer (ang. pkt 2 i 11 kap. 8 ML), s Säljarens registreringsnummer (ang. pkt 3 i 11 kap. 8 ML), s Kundens registreringsnummer (ang. pkt 4 i 11 kap. 8 ML), s Säljarens och köparens namn och adress (ang. pkt 5 i 11 kap. 8 ML), s Mängd och art av omsatta varor och tjänster (ang. pkt 6 i 11 kap. 8 ML), s Datum, omsättning (ang. pkt 7 i 11 kap. 8 ML), s Beskattningsunderlaget (ang. pkt 8 i 11 kap. 8 ML), s Tillämpad mervärdesskattesats (ang. pkt 9 i 11 kap. 8 ML), s Mervärdesskattebelopp som ska betalas (ang. pkt 10 i 11 kap. 8 ML), s Självfakturering (ang. pkt 11 i 11 kap. 8 ML), s Undantag från skatteplikt (ang. pkt 12 i 11 kap. 8 ML), s Omvänd betalningsskyldighet (ang. pkt 13 i 11 kap. 8 ML), s Leverans av nytt transportmedel till annat EU-land (ang. pkt 14 i 11 kap. 8 ML), s Vinstmarginalbeskattning för resebyråer (ang. pkt 15 i 11 kap. ML), s Vinstmarginalbeskattning för begagnade varor m.m. (ang. pkt 16 i 11 kap. 8 ML), s. 126

9 Förutsättningar för och innehållskrav på förenklad faktura enligt ML, s Kreditnota, s Samlingsfaktura, s Faktura i elektronisk form, s Underskrift, valuta och språk, s Underskrift, s Valuta, s Språk, s Vissa fastighetsöverlåtelser: krav på sammanställning över ingående moms, s Fakturan och utövande av avdragsrätten för ingående moms, s Bevarande av fakturor och annan räkenskapsinformation, s Översiktligt om redovisningsregler för moms, periodisk sammanställning och krav på att ha kassaregister, s Redovisningsregler om moms, s Periodisk sammanställning, skyldighet att lämna, s Krav på att ha kassaregister, s. 148

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016 Kraven på faktura i momshänseende innehåll och format Ulrika Hansson 20 september 2016 1 Regler om faktura och faktureringsskyldighet 11 och 11 a kap. mervärdesskattelagen, 1994:200, ML Flest regler om

Läs mer

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt Momsföreläsning Introduktion till momsbeskattning Föreläsning den 1 december 2014, Mikaela Sonnerby Disposition Bakgrund till momsbeskattning Grundläggande bestämmelser Urval av specialregler Bakgrund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Momsföreläsning 1. Grundläggande om moms. Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby

Momsföreläsning 1. Grundläggande om moms. Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby Momsföreläsning 1 Grundläggande om moms Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby Momsprinciper Generell skatt på konsumtion -Indirekt skatt -Flerledsskatt Bakgrund till momsbeskattning Rättskällor

Läs mer

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv NEA Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv 2 Agenda Inledning Elektronisk fakturering Vad är en elektronisk faktura Krav vid elektronisk fakturering Fakturan äkthet, integritet och läsbarhet Definitioner

Läs mer

Nya faktureringsregler för mervärdesskatt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Nya faktureringsregler för mervärdesskatt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Nya faktureringsregler för mervärdesskatt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 2 februari 2012 Peter Norman Eva Posjnov (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2016:261 Utkom från trycket den 31 mars 2016 utfärdad den 17 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Fakturering och internationell handel

Fakturering och internationell handel Fakturering och internationell handel Översikt över direktiv, medlemsstaternas lagstiftning, avvikelser etc 11 november 2004 Mats Holmlund Innehåll! Vad reglerar faktureringsdirektivet och korresponderande

Läs mer

LVT-flödesanalys, förstudie Likvid, Vara och Tjänst

LVT-flödesanalys, förstudie Likvid, Vara och Tjänst LVT-flödesanalys, förstudie Likvid, Vara och Tjänst LVT-flödesanalys företaget analyseras momsmässigt såväl internt som externt med avseende på flöden inom företaget samt flöden till och från företaget

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-08 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

Remiss av promemorian Nya faktureringsregler vad gäller mervärdesskatt

Remiss av promemorian Nya faktureringsregler vad gäller mervärdesskatt Remiss Fi2011/3586 REGERINGSKANSL1ET 2011-08-29 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 E-post

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:50 Utkom från trycket den 11 februari 2014 utfärdad den 30 januari 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Fair Pay Please AB6 105 24 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

EU:s nya faktureringsregler hot eller möjlighet?. Svenskt Näringsliv. Ett seminarium om en angelägen fråga

EU:s nya faktureringsregler hot eller möjlighet?. Svenskt Näringsliv. Ett seminarium om en angelägen fråga EU:s nya faktureringsregler hot eller möjlighet?. Svenskt Näringsliv Ett seminarium om en angelägen fråga Moderator Gunnar Rabe Föreläsare Ulrika Hansson, Bird & Bird Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen föreskrivs

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1 Innehåll 38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl.... 1 38.1 Utländska beskickningar, organisationer m.fl. verksamma inom landet...1 38.1.1 Undantag för import och unionsinterna förvärv...1 38.1.1.1

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt Enligt

Läs mer

Lagrum: 1 kap. 1 första stycket 1, 2 första stycket 2, 2 kap. 1 tredje stycket 1, 6 a kap. 1 mervärdeskattelagen (1994:200)

Lagrum: 1 kap. 1 första stycket 1, 2 första stycket 2, 2 kap. 1 tredje stycket 1, 6 a kap. 1 mervärdeskattelagen (1994:200) HFD 2015 ref 22 En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin filial i Sverige som ingår i en mervärdesskattegrupp. Av EU-rätten följer att tjänsterna ska anses ha tillhandahållits

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2009:1335 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) SFS 2016:1208 Utkom från trycket den 13 december 2016 utfärdad den 1 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

C. IMPAKT introduktion till mervärdesskatten

C. IMPAKT introduktion till mervärdesskatten C. IMPAKT introduktion till mervärdesskatten IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt, Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt och Tull. Förkortningen ger läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende huvuddelen

Läs mer

35 Periodiska sammanställningar... 1

35 Periodiska sammanställningar... 1 Innehåll 35 Periodiska sammanställningar... 1 35.1 Innehåll...1 35.2 Vad ska lämnas i en periodisk sammanställning?...2 35.2.1 Uppgiftsskyldighet...2 35.2.1.1 Uppgifter om varor...2 35.2.1.2 Uppgifter

Läs mer

Promemoria. Vissa mervärdesskattefrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Vissa mervärdesskattefrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll Fi2002/2346 Promemoria Vissa mervärdesskattefrågor Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian läggs fram förslag till ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) och skattebetalningslagen (1997:483).

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-10 Närvarande: f.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och regeringsrådet Nils Dexe. Mervärdesskatt vid under- och överpristransaktioner,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:368 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Innehållsförteckning [ ]

Innehållsförteckning [ ] MERVÄRDESSKATT Innehållsförteckning [ ] Mervärdesskattelag (1994:200)... 6001 Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:124

Regeringens proposition 2012/13:124 Regeringens proposition 2012/13:124 Begreppet beskattningsbar person en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen Prop. 2012/13:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2016:1075 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03 Dnr Fi2010/2622 Finansdepartementet 2010-05-03 Promemoria Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor I promemorian föreslås nya bestämmelser avseende undantaget från skatteplikt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:954 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 14 januari 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Nolato Cerbo AB (tidigare AB Cerbo), 556054-9270 Ombud: AA Ernst & Young AB Box

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

39 Utländska beskattningsbara personer... 1

39 Utländska beskattningsbara personer... 1 Innehåll 39 Utländska beskattningsbara personer... 1 39.1 Inledning...1 39.2 Begreppet etablerad m.m....2 39.2.1 Säte...2 39.2.2 Fast etableringsställe...3 39.2.3 Bosatt eller stadigvarande vistas...8

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1474 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807 Lager, Avsnitt 38 807 38 Lager Ej för slutlig konsumtion/ förbrukning 38.1 Allmänt Med anledning av EG:s andra förenklingsdirektiv (95/7/EG) infördes den 1 januari 1996 nya bestämmelser vad gäller skattefrihet

Läs mer

Mervärdesskatt omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter. Agneta Bergqvist (Finansdepartementet)

Mervärdesskatt omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter. Agneta Bergqvist (Finansdepartementet) Lagrådsremiss Mervärdesskatt omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 september 2010 Anders Borg Agneta Bergqvist (Finansdepartementet)

Läs mer

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Kort repetition Bokföring Varutransaktioner Moms Fakturering och betalning Kundfordringar och

Läs mer

Sammanfattning. Problemanalys

Sammanfattning. Problemanalys Sammanfattning I ändringsförslaget konstateras att de administrativa kostnaderna för den frivilliga skattskyldigheten vid lokaluthyrning uppgår till mycket stora belopp för såväl företagen som Skatteverket.

Läs mer

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 1 NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 2 INNEHÅLL INLEDNING...3 ELEKTRONISK FAKTURERING...3 VAD UTGÖR EN ELEKTRONISK FAKTURA?...3 GODKÄNNADE AV ELEKTRONISK FAKTURERING...4

Läs mer

Vissa frågor på området för indirekta skatter

Vissa frågor på området för indirekta skatter Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa frågor på området för indirekta skatter Juni 2015 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås flera förändringar. Ansökan om återbetalning

Läs mer

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Innehåll 1 [6601] Denna lag innehåller

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 december 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Elanders Sverige AB, 556262-1689 Box 137 435 23 Mölnlycke ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Lager, Avsnitt

Lager, Avsnitt Lager, Avsnitt 38 905 38 Lager Ej för slutlig konsumtion/ förbrukning 38.1 Allmänt Bestämmelser om skattefrihet i vissa fall finns införda i 9 c kap. ML samt i 18 a och 18 b MF. Bestämmelserna motsvarar

Läs mer

EU-ägget - regler vid leverans av varor

EU-ägget - regler vid leverans av varor Moms - Internationell varuhandel Tulldagen 2 oktober 2012 Olof Lundqvist, Ernst & Young EU-ägget - regler vid leverans av varor 1. Varan lämnar inte Sverige = svensk moms 2. Om köparen har VAT-nr från

Läs mer

Inköp, utlägg, vidarefakturering och kostnadskomponent

Inköp, utlägg, vidarefakturering och kostnadskomponent Inköp, utlägg, vidarefakturering och kostnadskomponent Momsseminarium Niclas Lindgren 070-3189231 Utlägg vad är det egentligen? Varför kallar jag något för ett utlägg? Är det inte mitt inköp? Har jag betalat

Läs mer

Innehåll. 8 Skattesubjekt... 1

Innehåll. 8 Skattesubjekt... 1 Innehåll 8 Skattesubjekt... 1 8.1 Inledning...1 8.2 Företagsformer m.m. som beskrivs i 6 kap. ML...1 8.2.1 Handelsbolag, kommanditbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar...1 8.2.2 Enkla bolag

Läs mer

Förändringar i faktureringsreglerna och annat aktuellt inom moms. Infomöte för bokföringsbyråer 2012

Förändringar i faktureringsreglerna och annat aktuellt inom moms. Infomöte för bokföringsbyråer 2012 Förändringar i faktureringsreglerna och annat aktuellt inom moms Infomöte för bokföringsbyråer 2012 Förändringar i kraven på fakturor fr.o.m. 1.1.2013 Bakgrund till förändringarna Rådets direktiv 2010/45/EU

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2007:1376 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Förord. Om författarna

Förord. Om författarna Förord Beskattning av kulturverksamhet är ett område som kan få väldigt stor påverkan på den enskilde, samtidigt som en stor del av de aktiva inom kultursfärerna inte i första hand bedriver sin verksamhet

Läs mer

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter PM till riksdagen 2005-10-21 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ekofinrådets möte den 8 november 2005 Dagordningspunkt: MOMS: En enda kontaktpunkt. Lägesrapport Dokument: Tidigare dokument

Läs mer

16 Rätt till återbetalning av. ingående moms Allmänt Utländska företagare. Rätt till återbetalning av ingående moms, Avsnitt

16 Rätt till återbetalning av. ingående moms Allmänt Utländska företagare. Rätt till återbetalning av ingående moms, Avsnitt Rätt till återbetalning av ingående moms, Avsnitt 16 389 16 Rätt till återbetalning av ingående moms 16.1 Allmänt 10 kap. ML Den som är skattskyldig har rätt till avdrag för ingående moms i enlighet med

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM57. Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM57. Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster Finansdepartementet 2017-01-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 811 Förslag

Läs mer

5 Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare... 1

5 Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare... 1 Innehåll 5 Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare... 1 5.1 Inledning...1 5.2 Ombud för en generalrepresentation...2 5.3 Representant för ett enkelt bolag eller ett partrederi...2 5.3.1 Enkla bolag

Läs mer

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster Dnr Fi2013/ Promemorians huvudsakliga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Bygeln Factoring AB Birger Jarlsgatan 41 A 111 45 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Omsättningsgräns för mervärdesskatt

Omsättningsgräns för mervärdesskatt PROMEMORIA Datum Bilaga till 2016-03-21 Dnr 131 117911-16/113 Omsättningsgräns för mervärdesskatt Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Mejl via "Kontakta oss" på www.skatteverket.se 2(44) Sammanfattning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 19 maj 2017 KLAGANDE Storytel Sweden AB, 556696-2865 Ombud: AA Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag

Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Johan Nilsson Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag Examensarbete 20 poäng Christina Moell Skatterätt VT 2004 Innehåll

Läs mer

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret.

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret. 1 Förslag till tentamensfrågor på kursen Företagsbeskattning 15 hp Förkortningar som används i samband med denna tentamen: - AB, aktiebolag - IL, inkomstskattelagen (1999:1229) - ML, mervärdesskattelagen

Läs mer

En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse.

En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse. HFD 2014 ref 1 En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse. Lagrum: 3 kap. 25 mervärdesskattelagen (1994:200) AB Cerbo (bolaget)

Läs mer

När en tjänst som definieras i undantagsbestämmelsen i 3 kap. 11 a första stycket omsätts av någon annan, t.ex. en kommersiell aktör, och undantaget

När en tjänst som definieras i undantagsbestämmelsen i 3 kap. 11 a första stycket omsätts av någon annan, t.ex. en kommersiell aktör, och undantaget HFD 2013 ref 65 Reparation och service av sportutrustning har inte ansetts utgöra sådana tjänster för vilka reducerad skattesats ska tillämpas. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. Lagrum: 7 kap. 1

Läs mer

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401 Fakturering, Avsnitt 17 401 17 Fakturering Faktureringsdirektivet Nytt 11 kap. ML Skrivelser från SKV 17.1 Allmänt Bestämmelser om skyldighet att utfärda faktura, vad fakturan ska innehålla och när en

Läs mer

Pedagogiskt Forum Skatt - PFS

Pedagogiskt Forum Skatt - PFS Pedagogiskt Forum Skatt - PFS Advokatfirman Forssén AB Indirekta skatter 001Blå. IMPAKT Momsnyckeln. Utgiven 2015-03-18, 61 sidor. IMPAKT Momsnyckeln är en självständig bok, men utgör också en komplettering

Läs mer

22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1

22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1 Innehåll 22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1 22.1 Inledning...1 22.2 Vad skattskyldigheten kan omfatta...1 22.3 Personer som kan medges frivillig skattskyldighet...1 22.4 Den frivilliga skattskyldighetens

Läs mer

Omsättningsgräns för mervärdesskatt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Omsättningsgräns för mervärdesskatt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Omsättningsgräns för mervärdesskatt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2016 Magdalena Andersson Jan Larsson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Stockholm den 1 november 2011

Stockholm den 1 november 2011 R-2011/1272 Stockholm den 1 november 2011 Till Finansdepartementet Fi2011/3586 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 augusti 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Nya faktureringsregler

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

34 Marginalbeskattning Begagnade varor m.m.

34 Marginalbeskattning Begagnade varor m.m. Marginalbeskattning Begagnade varor m.m., Avsnitt 34 849 34 Marginalbeskattning Begagnade varor m.m. Sjätte direktivet 9 a kap. ML 34.1 Allmänt Vid handel med begagnade varor m.m. kan en särskild form

Läs mer

3 Mervärdeskattebelopp som angetts på faktura

3 Mervärdeskattebelopp som angetts på faktura R-2007/0837 Stockholm den 14 augusti 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4942 Sveriges advokatsamfund har genom remiss, den 18 juni 2007, beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Mervärdeskatt

Läs mer

39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer,

39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer, Skattefrihet för utländska beskickningar, Avsnitt 39 771 39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer, diplomater m.fl. 39.1 Utländska beskickningar, organisationer, diplomater m.fl. som

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 34

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 34 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 34 Målnummer: 6293-04 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2005-06-17 Rubrik: Avdragsrätt har medgivits för ingående mervärdesskatt hänförlig till fastighet som använts

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 6 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Vasakronan Malmöfastigheter AB, 556376-7267 Ombud: AA Svalner Skatt & Transaktion

Läs mer

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Dnr Fi2009/2270 Finansdepartementet 2009-03-06 Promemoria Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Promemorians huvudsakliga

Läs mer

16 Rätt till återbetalning av ingående moms

16 Rätt till återbetalning av ingående moms Rätt till återbetalning av ingående moms Avsnitt 16 377 16 Rätt till återbetalning av ingående moms 16.1 Allmänt 10 kap. ML Den som är skattskyldig har rätt till avdrag för ingående moms i enlighet med

Läs mer

1 Definitioner och begrepp

1 Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp Avsnitt 1 33 1 Definitioner och begrepp ADB-program Arbetsbeting Avdragsrätt Avdragsrättens inträde Tillämpningen av bestämmelserna i ML torde i praktiken kräva att vissa förenklade

Läs mer

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande.

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande. 2008-11-19 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 Telefax +46 8 10 98 41 E-post christoffer.andersson-calafatis@finance.ministry.se

Läs mer

124 Begreppet beskattningsbar person en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen.

124 Begreppet beskattningsbar person en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen. Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU24 Begreppet beskattningsbar person en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen Sammanfattning Utskottet tillstyrker i betänkandet regeringens förslag i proposition

Läs mer

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU12 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Sammanfattning I betänkandet tillstyrker

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 juli 2012 399/2012 Lag om ändring av mervärdesskattelagen Utfärdad i Nådendal den 29 juni 2012 I enlighet med riksdagens beslut ändras i mervärdesskattelagen

Läs mer

16 Rätt till återbetalning av ingående moms

16 Rätt till återbetalning av ingående moms Rätt till återbetalning av ingående moms, Avsnitt 16 447 16 Rätt till återbetalning av ingående moms 10 kap. ML Sjätte direktivet 1 kap. 15 ML, 10 kap. 1 ML, 19 kap. 1 10 ML 16.1 Allmänt Den som är skattskyldig

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

Björn Forssén Bemanningsföretagens momsstatus inom vård och omsorg

Björn Forssén Bemanningsföretagens momsstatus inom vård och omsorg 1 Björn Forssén Bemanningsföretagens momsstatus inom vård och omsorg Artikeln behandlar en systematisk fråga avseende mervärdesskattelagen (1994:200), ML, i förhållande till mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG),

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor i n g v a r h å k a n s s o n Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverket gör löpande ställningstaganden i olika skatterättsliga frågor. Syftet med dem är att uppnå en enhetlig och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2007:462 Utkom från trycket den 15 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013 Utgåva 8 THINKTax Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Faktureringsskyldighet enligt momslagen... 2 3 När kan man underlåta att upprätta en faktura?...

Läs mer