KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02"

Transkript

1 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare Övriga kallade Vallentuna den 20 mars 2012 Örjan Lid Ordförande Kalle Sönnergren Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (34) Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Förvaltningschefen informerar Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen (KS ) Förslag till ny tjänstemannaorganisation Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2011 (KS ) Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år 2011 (KS ) Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 (KS ) Årsredovisning för Vallentuna kommun 2011 (KS ) Internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden - delårsrapporter för andra halvåret 2011 (KS ) Uppföljning av internkontrollplaner 2011 (KS ) Internkontrollplan kommunstyrelsen 2012 (KS ) Äskande av medel till en jurist- och en utredarfunktion (KS ) Utredning om läsplattor till förtroendevalda i kommunstyrelsen (KS ) Delegering av uppgifter avseende ansvar för elanläggningen (KS ) Vision Stockholm Nordost (KS ) Friköp av bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Kullaberg 5 (KS ) Gång- och cykelväg längs Angarnsvägen (KS ) Yttrande från Stockholm Nordost Spårvägs- och stomnätsstrategi etapp 1, - centrala delen av Stockholmsregionen (KS ) Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1 - antagande(ks ) Genomförandeavtal inför byggnation av dubbelspår och kapacitetsförstärkande åtgärder på Roslagsbanan etapp 1(KS ) Kompletterande dagvattenpolicy för Vallentuna kommun (KS ) Angarns- och Bogesundskilen, plattform, organisation och verksamhetsplan (KS ) Namnändring av byadressområdet Lingsbergs gård (KS ) Namnändring av gatuadressområde Hultstugevägen (KS ) Anmälningslista ( ) Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (34) Kommunstyrelsen Val av justerare Fastställande av dagordning Förvaltningschefen informerar -----

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (34) Kommunstyrelsen Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen (KS Beslut ) Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Ärendet i korthet Kajsa Elfström (S) och Jaana Tilles (S) har den 13 juni 2011 väckt en motion vid fullmäktige. I motionen yrkas att en köttfri veckodag införs i kommunens samtliga gymnasie-, grund- och förskolor samt på alla kommunala äldreboenden. Det yrkas också att kommunen informerar om åtgärden och dess syfte. Motionen har remitterats till socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen. Samtliga remissinstanser föreslår att fullmäktige avslår motionen. Motiveringen till avslaget är att det oftast finns ett vegetariskt alternativ att välja för den som så önskar och att det redan idag förekommer helt köttfria dagar. Ett införande av helt köttfria dagar varje vecka skulle minska invånarnas valfrihet. Såväl barn och ungdomar som äldre personer bör själva kunna välja sin kost.detta måste dock vägas mot den fördel som ett införande skulle ha ur ett miljöperspektiv. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen är köttproduktionen en betydande källa till utsläpp av koldioxid. Samtidigt är vårt landskap beroende av betesdjur för att hållas öppet. Djurhållningen och jordbruket kan kombineras på ett sätt som gör att klimatpåverkan av köttproduktionen minskas. Det är därför svårt att avgöra hur stor inverkan en köttfri dag verkligen har på miljön. Kommunledningskontoret ser inget skäl att föreslå något annat beslut än det som remissinstanserna föreslår. Möjligheterna till valfrihet för invånarna är centrala i kommunens målsättningar, och ett införande av en köttfri dag skulle minska denna valfrihet. Samtidigt är det inte klarlagt hur stor inverkan en köttfri dag skulle ha på miljön. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 2. UN 80 Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 3. Tjänsteskrivelse Utbildningsnämnden Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 4. Svar på remiss "Motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen" 5. Motion (S) åtgärder för att minska köttkonsumtionen 6. Remissvar, Motion (S) Minska köttkonsumtionen, SN BUN 84 Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen Expedieras till Motionärer Remissinstanser Akten

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (34) Kommunstyrelsen Förslag till ny tjänstemannaorganisation Beslut Kommunstyrelsen beslutar att: tjänsten som kommundirektör upphör kommundirektörens roll tas över av en ledningsstab tillsätta en tjänst som förvaltningschef för kommunledningskontoret och att denna förvaltningschef också leder ledningsstaben ledningsstaben i övrigt utgörs av ekonomichef, personalchef och IKT-chef kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott fortsättningsvis sätter lön och har personalansvaret över förvaltningscheferna samt ledningsstaben ge kommunledningskontoret i uppdrag att skriva om kommunstyrelsens delegationsordning så de befogenheter som kommundirektören idag har genom delegationsordningen delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott eller till ledningsstaben denna nya organisation ska börja gälla snarast möjligt och att organisationsförändringen utvärderas under paragrafen justeras omedelbart Bakgrund Den kommunala tjänstemannaorganisationen leds i dagsläget av en kommundirektör. I övrigt utgörs kommunledningen av en ledningsgrupp. I ledningsgruppen ingår kommundirektören, samtliga förvaltningschefer samt personalchef, ekonomichef, utvecklingschef och IKT-chef. Förvaltningscheferna måste genom denna organisation förhålla sig till både kommundirektör och sina nämndordföranden. Förvaltningscheferna anställs av kommunstyrelsens arbetsutskott och det är även arbetsutskottet som kan säga upp förvaltningscheferna. Kommundirektörens uppgifter består av att ha personalansvar och att vara lönesättande chef för förvaltningscheferna samt avdelningscheferna inom kommunledningskontoret, leda ledningsgruppen, vara förvaltningschef för KLK, delta i Vallentunas brottsförebyggande råd, vara en drivkraft i kommunövergripande utvecklingsfrågor (Vallentuna 2015, Gaia-projektet), delta i KSLs grupp för kommundirektörer, fatta beslut på delegation, delta på övergripande samverkansmöten. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därför att organisationen görs om och att tjänsten som kommundirektör upphör. Kommundirektörens och den tidigare ledningsgruppens roll tas istället över av en ledningsstab. Denna ledningsstab utgörs av förvaltningschefen för kommunledningskontoret som leder ledningsstaben, samt ekonomichef, personalchef och IKT-chef. Ledningsstaben har ledningsansvaret för kommunen och leder det kommunövergripande strategiska utvecklingsarbetet. Kommundirektörens roll som förvaltningschef för kommunledningskontoret ersätts av en förvaltningschef för kommunledningskontoret. Det är kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott som, genom kommunstyrelsens ordförande, fortsättningsvis sätter lön och har personalansvar över förvaltningscheferna och ledningsstaben.

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (34) Kommunstyrelsen De befogenheter som kommundirektören har genom delegationsordningen delegeras till förvaltningschefen för kommunledningskontoret eller direkt till kommunstyrelsens arbetsutskott. När det kommer till annan representation i samarbeten och grupper där Vallentuna bör representeras avgör ledningsstaben i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott vem som ska företräda Vallentuna kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att denna nya organisation ska börja gälla från och med den andra april Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Expedieras till Motionärer Remissinstanser Akten

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (34) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningskontorets bilagda förslag till verksamhetsberättelse för 2011 samt att därefter lägga den till handlingarna. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har sammanställt en verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen Denna visar en samlad bild av verksamhet och ekonomi för det gångna året. Nettoutfallet blev tkr att jämföra med en budget på (inklusive räddningstjänst och KS OF). Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. VB Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Expedieras till KLK:s Chefsgrupp

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (34) Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år 2011 (KS Beslut ) Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet i korthet Uppföljning av övergripande- och nämndens mål i verksamhetsplan samt av ekonomi och nyckeltal. Årets ekonomiska resultat: SBN exklusive resultatenheter ger ett överskott på 970 tkr TunaFastigheter ger ett överskott på tkr Avfallshantering ger ett underskott på -210 tkr Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. SBNVBbilagor 2. Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år 2011 Expedieras till Akten Ekonomichef Handläggare

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (34) Kommunstyrelsen Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen godkänner nämndernas verksamhetsberättelser och överlämnar dem till Kommunfullmäktige Ärendet i korthet Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt för respektive nämnd. Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året. Under 2011 har nämnderna, enligt anvisningar, lämnat VaSaRu-rapporter vid tre tillfällen; april, augusti och december. Den tredje rapporten utgör nämndens verksamhetsberättelse. I årsredovisningen presenteras en sammanfattning av nämndernas verksamhetsberättelser och vissa nyckeltal. De fullständiga verksamhetsberättelserna inklusive ekonomisk uppföljning och nyckeltal för respektive nämnd bifogas. Samtliga nämnder har antagit sin VaSaRu-rapport för tredje tertialet enligt nedan; Nämnd Datum KS , under förutsättning att den antas vid nämnda datum ÖN SBN , under förutsättning att den antas vid nämnda datum i KS MTM KN FN BUN UN SN Kommunledningskontoret har granskat samtliga verksamhetsberättelser och kan konstatera att de håller en god kvalitet. År 2011 är det sjätte året som Vallentuna kommun arbetar enligt gällande uppföljningsmodell. En enhetlig struktur tillämpas med en inledande text om årets händelser, verksamhetsförändringar och framtiden. Därefter följer respektive nämnds måluppfyllelse. Verksamhetsberättelsen avslutas med den ekonomiska uppföljningen inklusive personalredovisning. Kontinuerlig utveckling av uppföljningsmodellen sker i samråd med förvaltningarna för att stärka koncernperspektivet. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Bokslut 2011alla nämnder 2. Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 Expedieras till Samtliga nämnder

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (34) Kommunstyrelsen Årsredovisning för Vallentuna kommun 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar Årsredovisning 2011 till kommunfullmäktige för antagande. Ärendet i korthet Vallentuna kommuns årsredovisning för 2011 innehåller sex större delar. Förvaltningsberättelse, uppföljning av de mål som är beslutade i kommunfullmäktige, personalberättelse, förkortade versioner av nämndernas verksamhetsberättelse och kommunens räkenskaper. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Årsredovisning för Vallentuna kommun 2011, tjänsteskrivelse Expedieras till Samtliga nämnder

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (34) Kommunstyrelsen Internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden - Beslut delårsrapporter för andra halvåret 2011 (KS ) Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporterna samt föreslagna åtgärder inom de områden där brister har konstaterats. Ärendet i korthet Internkontrollen för 2011 har gällt områdena Personliga utlägg, Ramavtalstrohet vid inköp av livsmedel, Avvikelserapportering i personalsystemet, verkställighet av beslut samt IT-säkerhet. Verkställigheten av fattade beslut visar på en stor avvikelse medans de övriga områdena är under kontroll. Personliga utlägg Kontrollmoment som har granskats är avtalstrohet samt kontering och kontroll av f-skatt hos leverantör, vid personliga utlägg och handkassor. Det är svårt att se om avtalstroheten följts vid mindre inköp över disk men det finns inget som tyder på att man medvetet skulle bryta med ramavtal och andra avtal, konteringen har också överlag varit bra. Ramavtalstrohet vid inköp av livsmedel Enligt internkontrollplanen för 2011 ska avtalstroheten gällande konto 6441 Livsmedel - granskas. Granskningen omfattar ca 96 procent av det bokförda beloppet på kontot för livsmedel. En mycket stor andel av inköpen har gjorts från ramavtalsleverantörer, avtalstroheten är därmed mycket god. Personalkostnader Granskningen gäller om rätt personer står med på lönelistan och om avvikelserapporteringen blir rätt vid ledighetsansökan och VAB etc. På kommunledningskontoret har alla chefer tillgång till Qlikview Personal, för granskning av den s.k. analyslistan varje månad. Vid upptäckta fel i avvikelserapporteringen kontaktar chefen dels medarbetaren, dels förvaltningens personalredogörare för lämplig åtgärd/ korrigering i lönesystemet. Verkställighet av beslut 44 st beslutsärenden har följts sedan Av dessa är: 23 verkställda, 18 pågår och 3 stycken ännu inte påbörjade. IT-säkerhet Det interna nätverket i form av domänerna vallentuna.se/local och skolor.vallentuna.se/local skyddas fullgott av uppdaterade och genomgångna brandväggar. Strömförsörjningen via reservkraft är tillräcklig. Byte av batterier i UPS:en har genomförts och batterinivåer samt ingående och utgående ström har kontrollerats. Eftersom Vallentuna kommun har fibernätverk till de allra flesta verksamheterna så är kapaciteten god i produktionsnätverket. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (34) Kommunstyrelsen Handlingar 1. Internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden - delårsrapporter för andra halvåret 2011 Expedieras till Kommundirektör Ekonomichef Personalchef Förhandlingschef HR IT- och kommunikationschef Enhetschef IT Kanslichef

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (34) Kommunstyrelsen Uppföljning av internkontrollplaner 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen godkänner nämndernas interkontrolluppföljning och överlämnar den till kommunfullmäktige för vidare behandling. Ärendet i korthet Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde enligt fastställd plan. Rapport över genomförd uppföljning ska lämnas till kommunstyrelsen att redovisas i samband med årsredovisningen för det gångna året. Ekonomiavdelningen inom kommunledningskontoret har utifrån nämndernas internkontrollrapporter för 2011 gjort en samlad bedömning av hur kommunens interna kontrollsystem fungerar. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Uppföljning av internkontrollplaner 2011 Expedieras till Samtliga nämnder Akten

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (34) Kommunstyrelsen Internkontrollplan kommunstyrelsen 2012 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen antar den föreslagna internkontrollplanen för 2012 Ärendet i korthet Internkontrollplanen för kommunstyrelsen förslås gälla följande områden: Ekonomi - att inkommen faktura blir rätt betalt och konterad. Personal, löner och förmåner - att fasta arvoden blir rätt registrerade och utbetalningen sker enligt arvodesreglerna. Nämndsadministration - uppföljning av verkställighet av beslut. Upphandling - ramavtalstrohet vid inköp av resebyråtjänster IT säkerhet - Skydd mot virus, maskar & trojaner. - Brandvägg och begränsning av åtkomst - Strömförsörjning - Fysiskt nätverk Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Internkontrollplan kommunstyrelsen KS internkontrollplan 2012 Expedieras till Kommundirektör Ekonomichef Redovisningsansvarig Upphandlingssamordnare Personalchef Enhetschef HR-support Chef kommunstyrelsens kansli IT- och kommunikationschef Enhetschef IT

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (34) Kommunstyrelsen Äskande av medel till en jurist- och en utredarfunktion (KS ) Beslut Kommunstyrelsen antar äskande av medel till en juristfunktion och en utredarfunktion. Medel (1 610 tkr) ianspråktas ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsförvaltningen har från och med den första januari en ny tjänstemannaorganisation under kommunstyrelsen. I organisationen ingår en ny juristbefattning. För att täcka kostnaden för befattningen behöver 850 tkr tillföras ram. I den nya organisationen är de administrativa stödfunktionerna tänkta att i vissa delar samordnas med kommunledningskontorets stödfunktioner. Tidigare administrativa enhet på samhällsbyggnadsförvaltningen har upphört och viss verksamhetsnära administration har tillförts de nya avdelningarna. Kvarstår ett behov av administrativt stöd åt förvaltningsledningen och den tidigare administrativa chefen har erhållit en befattning som utredare direkt underställd samhällsbyggnadschefen. För att täcka kostnaden för befattningen som utredare behöver 760 tkr tillföras förvaltningens ram. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Äskande av medel till ny jurist- och utredarfunktion Expedieras till Akten Ekonomichef Handläggare

16 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (34) Kommunstyrelsen Utredning om läsplattor till förtroendevalda i kommunstyrelsen (KS Beslut ) Kommunstyrelsen anser uppdraget att utreda införandet av läsplattor i kommunstyrelsen uppfyllt. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2011 ( 147) att kommunledningskontoret skulle utreda om det finns ett behov av att alla ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska få en läsplatta på en gång och ett förslag på vad detta i sådant fall skulle kosta. Utredningen visar att kostnaden för införande av läsplattor i kommunstyrelsen skulle vara ca kronor det första året. Kostnaden kan bli lägre om en annan lösning än den som beräkningen baseras på väljs. Följande år beräknas kostnaden vara ca 5000 kronor högre än den tryck- och portokostnad som kommunen har idag. I beräkningen av kostnaderna har möjlig effektivisering av arbetstider inte räknats med. En kartläggning visar att stora tidsvinster kan göras, och mycket av det är beroende av en ökad digitalisering. I den digitaliseringen skulle läsplattor vara en viktig del. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Läsplattor - utredning 2. Utredning om läsplattor till förtroendevalda i kommunstyrelsen Expedieras till Akten

17 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 17 (34) Kommunstyrelsen Delegering av uppgifter avseende ansvar för elanläggningen (KS Beslut ) Kommunstyrelsen delegerar det övergripande ansvaret för tillsyn, skötsel och underhåll av befintliga och tillkommande elanläggningar inom Vallentuna kommuns fastighetsbestånd till kommundirektören. Kommundirektören kan vidaredelegera detta till annan tjänsteman. Beslutet förs in i kommunstyrelsens delegationsordning. Ärendet i korthet Ansvar för elanläggningar innebär att man har ansvar för att: - elanläggningar är utförda och underhålls på ett sådant sätt att de är säkra för person och egendom. - allt arbete där det finns en elektrisk fara utförs på ett säkert sätt, så att personer eller egendom inte skadas. - utförande, reparation eller ändring av de elektriska installationerna utförs av yrkesmän med nödvändig kompetens och under överinseende av en person med nödvändig behörighet samt att arbetet kontrolleras på betryggande sätt. Enligt ellagen är det arbetsgivaren som ska se till att verksamheten fungerar i enlighet med gällande lagstiftning och att vid behov delegering av de uppgifter som ingår i ansvaret sker på ett korrekt sätt. Vallentuna kommun saknar idag en tydlig rutin om vem som är ansvarig för kommunens elanläggningar. Därför föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen delegerar detta ansvar till kommundirektören, som sedan har möjlighet att vidaredelegera detta till t.ex. fastighetschefen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Delegering av uppgifter avseende ansvar för elanläggningen Expedieras till Akten Fastighetschef

18 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 18 (34) Kommunstyrelsen Vision Stockholm Nordost (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderad Vision Stockholm Nordost Ärendet i korthet Gällande Vision Stockholm Nordost har varit föremål för revidering och uppdatering. Politiker och tjänstemän från samtliga sex kommuner inom Stockholm Nordost har deltagit i arbetet. Ledningsgruppen för Stockholm Nordost beslutade enhälligt, vid sitt möte den 24 februari 2012, att föreslå de sex nordostkommunernas kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till reviderad Vision Stockholm Nordost Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Vision Stockholm Nordost Vision Stockholm Nordost Expedieras till Akten Stockholm Nordost

19 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 19 (34) Kommunstyrelsen Friköp av bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Kullaberg 5 (KS Beslut ) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att friköpa fem radhus i bostadsrättsföreningen Kullaberg 5 samt anvisar kronor för friköpet. Ärendet i korthet Bostadsrättsföreningen Kullaberg 5 har, vid två på varandra följande stämmor, beslutat om likvidation vilket innebär att föreningen ska avvecklas. Radhusen har värderats och avstyckats och ska nu friköpas av bostadsrättsinnehavarna. Ny gemensamhetsanläggning bildas samtidigt för kvarstående gemensam mark, parkering med mera. Kommunen äger fem bostadsrätter i föreningen, 1 st 3 RoK, 3 st 4 RoK och 1 st 5 RoK. Enligt värderingen i maj 2011 har marknadsvärdena, såsom friköpta fastigheter och i det lägsta värdeintervallet, fastställts till kronor för 3 RoK, kronor för 4 RoK samt kronor för 5 RoK. Sammanlagt kronor. Bostadsrättsvärdena uppgår till kronor för 3 RoK, kronor för 4 RoK samt kronor för 5 RoK. Sammanlagt kronor. Priset för friköp av de fem radhusen utgör skillnaden mellan de fastställda marknadsvärdena och bostadsrättsvärdena, sammanlagt kronor. Därtill kommer kostnader för lagfart med sammanlagt kronor. Medelsbehovet för friköp av de fem radhusen i brf Kullaberg 5 uppgår till kronor. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Handlingar 1. Friköp av bostadsrätter, brf Kullaberg 5- SBN förslag 2. Friköp av bostadsrätter i brf Kullaberg 5 Expedieras till Handläggare Akten

20 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 20 (34) Kommunstyrelsen Gång- och cykelväg längs Angarnsvägen (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela investeringsmedel om 3 Mkr inom 2012 års investeringsbudget, från "cykelväg Kårsta-Ekskogen" till GC-väg längs Angarnsvägen, för att kunna asfaltera och anordna belysning längs sträckan. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att undersöka möjligheterna att anlägga en gång- och cykelväg i samband med Norrvattens rördragningar utmed Angarnsvägen (KS ). Norrvatten har begärt tillstånd att förlägga en underjordisk huvudvattenledning på kommunens fastigheter Vallentuna-Åby 1:94, Olhamra 1:3, Olhamra 1:14 och Olhamra 1:34. Ledningen läggs utmed Angarnsvägen från Parkvägen på en sträcka av ca 2 km huvudsakligen skogsmark fram till vägen mot Olhamra gård. För att förflytta grävmaskiner byggs en servisväg så gott som hela sträckan. Norrvatten har erbjudit kommunen att i utbyte mot markupplåtelsen, och i stället för att återställa marken, lägga ett extra gruslager på servisvägen när den fyllt sin funktion, som på så sätt kan utgöra stommen i en ny gång- och cykelväg. Kommunens besparing jämfört med att själv anlägga motsvarande vägbank beräknas till ca 1,3 milj. kr. Kostnaden för att asfaltera gång- och cykelvägen och anordna belysning beräknas till ca 2,5 milj. kr för sträckan längs Angarnsvägen. Kostnaden för att förlänga den färdigställda vägen med ca 300 m från Angarnsvägen fram till parkeringen vid Gransäter uppskattas till ytterligare ca 0,5 milj. kr. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Handlingar 1. Förslag på GC-väg 2. Översikt Huvudvattenledning 3. Gång- och cykelväg längs Angarnsvägen Expedieras till Akten Ekonomichefen

21 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 21 (34) Kommunstyrelsen Yttrande från Stockholm Nordost Spårvägs- och stomnätsstrategi Beslut etapp 1, - centrala delen av Stockholmsregionen (KS ) Kommunstyrelsen godkänner Stockholm Nordosts yttrande för Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 - centrala delen av Stockholmsregionen, daterat Ärendet i korthet Ett förslag till Spårvägs- och stomnätsstrategi etapp 1 för de centrala delarna av Stockholmsregionen har tagits fram på uppdrag av SL:s styrelse och av Trafik- och renhållningsnämnden i Stockholms stad. Denna första etapp har utarbetats gemensamt av SL och Stockholms stad och följts av Solna, Lidingö och Nacka. SL har översänt strategin till kommunerna i Stockholms län och önskar få in synpunkter senast 20 december Strategin omfattar utvecklingen av stomlinjenätet i den centrala delen av Stockholmsregionen fram till år 2030, vilket i utredningen har begränsats till området inom Tvärbanans utbredning inklusive pågående utbyggnad till Solna. Syftet med strategin är sammanfattningsvis att: Fastställa principer för stomtrafik Identifiera lämpliga stråk för spårvägs- och stomtrafik i den centrala delen av Stockholmsregionen Utarbeta underlag för trafikering av stomnätet avseende linjer, trafikslag och utbud Strategin kommer att följas av en andra etapp för hela länet, vilken kommer att tas fram av SL i samverkan med länets samtliga kommuner. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Handlingar 1. Yttr Stomnätsstrat 1 Nordost Spårvägs- och stomnätsstrategi etapp 1 3. Tjänsteskrivelse Yttrande från Stockholm Nordost Spårvägs- och stomnätsstrategi etapp 1, - centrala delen av Stockholmsregionen Expedieras till Akten AB Storstockholms Lokaltrafik Registratorn, SL Stockholm

22 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 22 (34) Kommunstyrelsen Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1 - antagande(ks Beslut ) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1 daterad Ärendet i korthet Dubbelspårsutbyggnad och kurvrätning av Roslagsbanan mellan Kragstalund och Vallentuna. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Handlingar 1. Roslagsbanan planbeskrivning, Roslagsbanan genomförandebeskrivning, Roslagsbanan utställningsutlåtande, Roslagsbanan plankarta , del 1 5. Roslagsbanan plankarta , del 2 6. Roslagsbanan plankarta , del 3 7. Roslagsbanan illustration, Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1 Expedieras till Akten

23 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 23 (34) Kommunstyrelsen Genomförandeavtal inför byggnation av dubbelspår och Beslut kapacitetsförstärkande åtgärder på Roslagsbanan etapp 1(KS ) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. att godkänna upprättat förslag till genomförandeavtal mellan kommunen och AB Storstockholms lokaltrafik (SL) 2. investeringsmedel om totalt 9 miljoner kronor för medfinansiering i enlighet med förslag till genomförandeavtal och beräknade tilläggskostnader i kommande tilläggsavtal. Ärendet i korthet Mellan kommunen och SL har förslag till genomförandeavtal upprättats. Genomförandeavtalet omfattar planerade åtgärder på kommunens och SLs anläggningar inom och invid Roslagsbanan på sträckan Kragstalund-Vallentuna. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut i ärendet Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Handlingar 1. Förslag genomförandeavtal 2. Objektslista bilaga 2 3. Objektslista bilaga 2 4. Genomförandeavtal inför byggnation av dubbelspår och kapacitetsförstärkande åtgärder på Roslagsbanan, etapp 1 Expedieras till Akt Handläggare Kommunfullmäktige

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

."{-.t:, *l ' tffil. Underskrifter Sekreterare Kalle Sönnergren. 992s-42 '"-\^.- VALLENTUNA KOMMUN BEVIS. kommun. 20t2-o3-L5.

.{-.t:, *l ' tffil. Underskrifter Sekreterare Kalle Sönnergren. 992s-42 '-\^.- VALLENTUNA KOMMUN BEVIS. kommun. 20t2-o3-L5. Kom mu nstyrelsens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t2-o3-L5 1 (21) Plats och tid ande Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl o9.oo - 1o.o3 örjan Lid (M), ordfijrande, Elisabeth Rydström

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-04-23. Tid och plats Kl 19.00 Nova, ungdomens hus, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-04-23. Tid och plats Kl 19.00 Nova, ungdomens hus, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-04-23 Tid och plats Kl 19.00 Nova, ungdomens hus, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, tf kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Inga-Lill Segenstam, samhällsbyggnadschef Annika Hellberg,

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 105 Friköp av Kullaberg 3 (KS 2013.134) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-05-15 52 Friköp av Kullaberg 3 (KS 2013.134) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Victor Kilén, förvaltningschef

Läs mer

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-25 2013-11-19

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-25 2013-11-19 KS 2012.491 A N MÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-25 2013-11-19 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-11-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-14 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

Tjänsteskrivelse Internkontroll, helårsuppföljning 2014 - Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Internkontroll, helårsuppföljning 2014 - Barn- och ungdomsnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2015-01-13 DNR BUN 2015.010 ANNA ELIASSON SID 1/2 ANNA.ELIASSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Internkontroll, helårsuppföljning

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

nälls1arummet, Kommunalhuset, 'Vallentuna. Kl 09.00-11:00,11:40-12:15.

nälls1arummet, Kommunalhuset, 'Vallentuna. Kl 09.00-11:00,11:40-12:15. VALLENTUNA KOMMUN Sa m ma nträdesp rotokol i 2.011-03- 10 Kommunstyre lsens arbetsutskott _. - - -........ _.. _-..-... _--.... _..._...................... _......._...... _--_.. Plats och tid _..._. --_..._...._.

Läs mer

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014 K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-11-10 Tid och plats Kl 18.00 Kultursalen, Kulturhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Övriga kallade

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-09-17 2012-10-23

ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-09-17 2012-10-23 ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-09-17 2012-10-23 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-10-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS 2016.274 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 123 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar

Läs mer

Anmälningslista. Anmälda protokoll 2014-10-01 2014-11-23 KSAU 2014-10-09 KSAU 2014-10-20 KSAU 2014-11-20. Näplu 2014-10-09.

Anmälningslista. Anmälda protokoll 2014-10-01 2014-11-23 KSAU 2014-10-09 KSAU 2014-10-20 KSAU 2014-11-20. Näplu 2014-10-09. Anmälningslista Anmälda protokoll 2014-10-01 2014-11-23 KSAU 2014-10-09 KSAU 2014-10-20 KSAU 2014-11-20 Näplu 2014-10-09 Näplu 2014-11-20 Tefau 2014-10-08 Tefau 2014-10-23 Tefau 2014-11-19 Delegationsbeslut

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2013-12-16 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-10-27

KOMMUNSTYRELSEN 2011-10-27 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-10-27 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS 2016.274 3 Kommunstyrelsen 2016-10-03 177 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar (KS 2016.274)

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-01-26

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-01-26 Socialnämnden 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 26 januari 2010, kl. 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån EMELIE HALLIN SID 1/4 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS 2017.204 3 Kommunstyrelsen 2017-10-23 195 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2017.204) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

KS 2012.491 2012-11-27 2013-01-06

KS 2012.491 2012-11-27 2013-01-06 KS 2012.491 ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-11-27 2013-01-06 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-12-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-13 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS 2016.311 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-08-29 155 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN K A LLELSE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2014-10-14 Tid och plats 18:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-10-16 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 09.00 12.35 ande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C), Gunnel Orselius-Dahl (FP),

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överföring av medel till Kulturnämnden

Tjänsteskrivelse Överföring av medel till Kulturnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-10 DNR KS 2015.313 EMELIE HALLIN SID 1/3 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Överföring

Läs mer

Folkhälsopolicy 4 KS

Folkhälsopolicy 4 KS Folkhälsopolicy 4 KS 2015.126 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17 185 Folkhälsopolicy (KS 2015.126) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

KS

KS KS 2012.491 ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2013-03-26 2013-04-23 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-04-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-18 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

KS KOMMUNSTYRELSEN

KS KOMMUNSTYRELSEN KS 2012.491 A N MÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2014-02-18 2014-03-24 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2014-03-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (26) Sammanträdesprotokoll 21 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-14 152 Svar på motion (MP): Förbättra miljön vid Angarnssjöängen (KS 2013.284) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Henrik Thureson, kulturskolechef Eleonor Åberg, kommunantikvarie Sofia Nilsson, nämndsekreterare

Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Henrik Thureson, kulturskolechef Eleonor Åberg, kommunantikvarie Sofia Nilsson, nämndsekreterare K A LLELSE KULTURNÄMNDEN 2014-06-10 Tid och plats Kl 18:00 19:00 studiebesök i Märsta bibliotek och konsthall. Samling i bibliotekets entré kl 18:00. Kl 19:00 nämndsammanträde, Konsthall Märsta, Märsta

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2015-05-26 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller. motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller. motionen. Kommuns\rrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Jaana Tilles (S) fiireslår i en motion väckt

Läs mer

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2013-09-24 2013-10-24

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2013-09-24 2013-10-24 KS 2012.491 A N MÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2013-09-24 2013-10-24 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-10-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-24 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2015-11-17 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN K A LLELSE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2015-03-17 Tid och plats 19.00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Mats Lundström, utbildningsstrateg

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2072-06-14 1s (20) 9s7 Handläggning av nyanlända flyktingar som inte är arbetsföra (KS 20t2.279) Beslut Arbetsutskottets förslag:

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... EXTRA Kommunstyrelse 2009-11-09

KALLELSE. 1. Justerande:... EXTRA Kommunstyrelse 2009-11-09 EXTRA Kommunstyrelse 2009-11-09 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Vallentuna gymnasium, klassrum invid cafeterian, Vallentuna måndagen den 9 november 2009, kl 17.00 OBS tiden! (före KF)

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 132 Svar på motion (MP) Lokal konsumentvägledare (KS 2011.401)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 132 Svar på motion (MP) Lokal konsumentvägledare (KS 2011.401) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 132 Svar på motion (MP) Lokal konsumentvägledare (KS 2011.401) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Akr. Expedieras till. Motion (DEX) - ÅteruppbyggV?isby Kvarn. Remissvar- Återuppbyggnad av Väsby Kvarn, tjänsteskrivelse KoB

Akr. Expedieras till. Motion (DEX) - ÅteruppbyggV?isby Kvarn. Remissvar- Återuppbyggnad av Väsby Kvarn, tjänsteskrivelse KoB Anteckning Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet. Ärendet i korthet En motion har inkommit från Demoex att ge kulturförvaltningen i uppdrag att rekonstruera Väsby Kvarn utvändigt i samråd med hembygdsföreningen

Läs mer

2(9) Innehållsförteckning

2(9) Innehållsförteckning 2(9) Innehållsförteckning 1 Justering och fastställande av föredragningslista 3 2 Nya regler om kommunala företag - säkerställande av kommunala principer, förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen samt

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-17 DNR KS 2014.480 EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Tjänsteskrivelse Informationsärende: överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Tjänsteskrivelse Informationsärende: överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-06-19 DNR KS 2014.230 EMELIE HALLIN SID 1/2 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Informationsärende:

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS ) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-06 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS 2011.075) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-12 DNR KS 2015.199 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-16 2015-03-24

ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-16 2015-03-24 ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 02-6 03-24 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 02- Kommunstyrelsens arbetsutskott 02-2 Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 02-0 Delegationsbeslut

Läs mer

Remiss Remiss av motion

Remiss Remiss av motion REMISS FÖRVALTING 2015-01-08 EMELIE HALLIN SID 1/1 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN KOMMUNALA FUNKTIONSHINDERRÅDET Remiss Remiss av motion Svar på remissen

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. Kl 14.00 14.34 ande Elwe Nilsson (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Kenneth Bylund (S), Roger Gadde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn:

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn: KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-18 Tid och plats 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset Övriga kallade Mikael Carlgren, Kanlischef, Victor Kilén, Kommundirektör, Johanna Harling, Kommunsekreterare Ray Idermark

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (26) Socialnämndens arbetsutskott 2016-05-31 92 Yttrande, remiss om Folkhälsopolicy (SN 2016.029) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2013-12-12. Tid och plats 18.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna

K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2013-12-12. Tid och plats 18.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2013-12-12 Tid och plats 18.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna Kallade tjänstemän Pernilla Järveroth, förvaltningschef, Sofia Nilsson, nämndsekreterare,

Läs mer

Redovisning av obesvarade motioner KS

Redovisning av obesvarade motioner KS Redovisning av obesvarade motioner 201 10 KS 201.420 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 201-11-1 184 Redovisning av obesvarade motioner 201 (KS 201.420) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. - avslår att-satsen gällande att införa rätt att lägga medborgarförslag

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. - avslår att-satsen gällande att införa rätt att lägga medborgarförslag Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 135 Svar på motion (S) Inför frågestund och medborgarförslag (KS 2012.315) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till fürmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Socialdemokraterna i Vallentuna har i december 2orr inlämnat en motion angående Fairtrade Cþ. Socialdemokraterna

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna, kl 14.00 15.05 ande Elwe Nilsson (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Ulf Nordlinder (S) ersätter

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 182 Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen (SN 2016.182) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kommunstyrelsen 2009-11-30 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kallade tjänstemän Tf Kommundirektör

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning 2016-01-29 KS/2014:380 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Bakgrund

Läs mer

Omorganisation kommunikation 16 KS

Omorganisation kommunikation 16 KS Omorganisation kommunikation 16 KS 2016.400 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 218 Omorganisation kommunikation (KS 2016.400) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-24. Tid och plats Klockan 19:00 Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-24. Tid och plats Klockan 19:00 Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-24 Tid och plats Klockan 19:00 Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus Kallade tjänstemän Roland Beijer, Kommundirektör Kalle Sönnergren, Kommunsekreterare Övriga kallade

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN 2017.038 108 Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 38 Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd (SN 2017.038)

Läs mer

Vallentuna den 7 oktober 2010. Örjan Lid Ordförande. Victor Kilén Sekreterare Tfn: 08-587 850 00. KALLELSE 1 (20) Kommunstyrelsen 2010-10-18

Vallentuna den 7 oktober 2010. Örjan Lid Ordförande. Victor Kilén Sekreterare Tfn: 08-587 850 00. KALLELSE 1 (20) Kommunstyrelsen 2010-10-18 KALLELSE 1 (20) Kommunstyrelsen 2010-10-18 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 18.00 Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Henrik Berggren, tf.

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2005-02-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Barn - och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr., Vallentuna tisdagen den 8 februari kl. 08.00 12.30 Jerker

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Omorganisation kommunikation 2 KS

Omorganisation kommunikation 2 KS Omorganisation kommunikation 2 KS 2016.400 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2016-12-06 DNR KS 2016.400 KARIN KILERUD SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER 0858785118 KARIN.KILERUD@VALLENTUNA.SE

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-03-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 24 Svar på motion (S) om att redovisa hur kommunen uppfyller minoritetsspråklagstiftningens

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN 2016.047 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-10-13 67 Yttrande på motion (S) om inomhushall (FN 2016.047) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Tid och plats Kl 18:30 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna. Vallentuna den 13 oktober 2014

Tid och plats Kl 18:30 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna. Vallentuna den 13 oktober 2014 K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2014-10-23 Tid och plats Kl 18:30 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Ingela Jansson, enhetschef för idrott-

Läs mer

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-24 2012-11-26

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-24 2012-11-26 KS 2012.491 A N MÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-24 2012-11-26 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-11-21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-22 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer