KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02"

Transkript

1 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare Övriga kallade Vallentuna den 20 mars 2012 Örjan Lid Ordförande Kalle Sönnergren Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (34) Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Förvaltningschefen informerar Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen (KS ) Förslag till ny tjänstemannaorganisation Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2011 (KS ) Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år 2011 (KS ) Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 (KS ) Årsredovisning för Vallentuna kommun 2011 (KS ) Internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden - delårsrapporter för andra halvåret 2011 (KS ) Uppföljning av internkontrollplaner 2011 (KS ) Internkontrollplan kommunstyrelsen 2012 (KS ) Äskande av medel till en jurist- och en utredarfunktion (KS ) Utredning om läsplattor till förtroendevalda i kommunstyrelsen (KS ) Delegering av uppgifter avseende ansvar för elanläggningen (KS ) Vision Stockholm Nordost (KS ) Friköp av bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Kullaberg 5 (KS ) Gång- och cykelväg längs Angarnsvägen (KS ) Yttrande från Stockholm Nordost Spårvägs- och stomnätsstrategi etapp 1, - centrala delen av Stockholmsregionen (KS ) Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1 - antagande(ks ) Genomförandeavtal inför byggnation av dubbelspår och kapacitetsförstärkande åtgärder på Roslagsbanan etapp 1(KS ) Kompletterande dagvattenpolicy för Vallentuna kommun (KS ) Angarns- och Bogesundskilen, plattform, organisation och verksamhetsplan (KS ) Namnändring av byadressområdet Lingsbergs gård (KS ) Namnändring av gatuadressområde Hultstugevägen (KS ) Anmälningslista ( ) Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (34) Kommunstyrelsen Val av justerare Fastställande av dagordning Förvaltningschefen informerar -----

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (34) Kommunstyrelsen Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen (KS Beslut ) Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Ärendet i korthet Kajsa Elfström (S) och Jaana Tilles (S) har den 13 juni 2011 väckt en motion vid fullmäktige. I motionen yrkas att en köttfri veckodag införs i kommunens samtliga gymnasie-, grund- och förskolor samt på alla kommunala äldreboenden. Det yrkas också att kommunen informerar om åtgärden och dess syfte. Motionen har remitterats till socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen. Samtliga remissinstanser föreslår att fullmäktige avslår motionen. Motiveringen till avslaget är att det oftast finns ett vegetariskt alternativ att välja för den som så önskar och att det redan idag förekommer helt köttfria dagar. Ett införande av helt köttfria dagar varje vecka skulle minska invånarnas valfrihet. Såväl barn och ungdomar som äldre personer bör själva kunna välja sin kost.detta måste dock vägas mot den fördel som ett införande skulle ha ur ett miljöperspektiv. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen är köttproduktionen en betydande källa till utsläpp av koldioxid. Samtidigt är vårt landskap beroende av betesdjur för att hållas öppet. Djurhållningen och jordbruket kan kombineras på ett sätt som gör att klimatpåverkan av köttproduktionen minskas. Det är därför svårt att avgöra hur stor inverkan en köttfri dag verkligen har på miljön. Kommunledningskontoret ser inget skäl att föreslå något annat beslut än det som remissinstanserna föreslår. Möjligheterna till valfrihet för invånarna är centrala i kommunens målsättningar, och ett införande av en köttfri dag skulle minska denna valfrihet. Samtidigt är det inte klarlagt hur stor inverkan en köttfri dag skulle ha på miljön. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 2. UN 80 Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 3. Tjänsteskrivelse Utbildningsnämnden Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 4. Svar på remiss "Motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen" 5. Motion (S) åtgärder för att minska köttkonsumtionen 6. Remissvar, Motion (S) Minska köttkonsumtionen, SN BUN 84 Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen Expedieras till Motionärer Remissinstanser Akten

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (34) Kommunstyrelsen Förslag till ny tjänstemannaorganisation Beslut Kommunstyrelsen beslutar att: tjänsten som kommundirektör upphör kommundirektörens roll tas över av en ledningsstab tillsätta en tjänst som förvaltningschef för kommunledningskontoret och att denna förvaltningschef också leder ledningsstaben ledningsstaben i övrigt utgörs av ekonomichef, personalchef och IKT-chef kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott fortsättningsvis sätter lön och har personalansvaret över förvaltningscheferna samt ledningsstaben ge kommunledningskontoret i uppdrag att skriva om kommunstyrelsens delegationsordning så de befogenheter som kommundirektören idag har genom delegationsordningen delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott eller till ledningsstaben denna nya organisation ska börja gälla snarast möjligt och att organisationsförändringen utvärderas under paragrafen justeras omedelbart Bakgrund Den kommunala tjänstemannaorganisationen leds i dagsläget av en kommundirektör. I övrigt utgörs kommunledningen av en ledningsgrupp. I ledningsgruppen ingår kommundirektören, samtliga förvaltningschefer samt personalchef, ekonomichef, utvecklingschef och IKT-chef. Förvaltningscheferna måste genom denna organisation förhålla sig till både kommundirektör och sina nämndordföranden. Förvaltningscheferna anställs av kommunstyrelsens arbetsutskott och det är även arbetsutskottet som kan säga upp förvaltningscheferna. Kommundirektörens uppgifter består av att ha personalansvar och att vara lönesättande chef för förvaltningscheferna samt avdelningscheferna inom kommunledningskontoret, leda ledningsgruppen, vara förvaltningschef för KLK, delta i Vallentunas brottsförebyggande råd, vara en drivkraft i kommunövergripande utvecklingsfrågor (Vallentuna 2015, Gaia-projektet), delta i KSLs grupp för kommundirektörer, fatta beslut på delegation, delta på övergripande samverkansmöten. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därför att organisationen görs om och att tjänsten som kommundirektör upphör. Kommundirektörens och den tidigare ledningsgruppens roll tas istället över av en ledningsstab. Denna ledningsstab utgörs av förvaltningschefen för kommunledningskontoret som leder ledningsstaben, samt ekonomichef, personalchef och IKT-chef. Ledningsstaben har ledningsansvaret för kommunen och leder det kommunövergripande strategiska utvecklingsarbetet. Kommundirektörens roll som förvaltningschef för kommunledningskontoret ersätts av en förvaltningschef för kommunledningskontoret. Det är kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott som, genom kommunstyrelsens ordförande, fortsättningsvis sätter lön och har personalansvar över förvaltningscheferna och ledningsstaben.

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (34) Kommunstyrelsen De befogenheter som kommundirektören har genom delegationsordningen delegeras till förvaltningschefen för kommunledningskontoret eller direkt till kommunstyrelsens arbetsutskott. När det kommer till annan representation i samarbeten och grupper där Vallentuna bör representeras avgör ledningsstaben i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott vem som ska företräda Vallentuna kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att denna nya organisation ska börja gälla från och med den andra april Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Expedieras till Motionärer Remissinstanser Akten

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (34) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningskontorets bilagda förslag till verksamhetsberättelse för 2011 samt att därefter lägga den till handlingarna. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har sammanställt en verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen Denna visar en samlad bild av verksamhet och ekonomi för det gångna året. Nettoutfallet blev tkr att jämföra med en budget på (inklusive räddningstjänst och KS OF). Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. VB Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Expedieras till KLK:s Chefsgrupp

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (34) Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år 2011 (KS Beslut ) Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet i korthet Uppföljning av övergripande- och nämndens mål i verksamhetsplan samt av ekonomi och nyckeltal. Årets ekonomiska resultat: SBN exklusive resultatenheter ger ett överskott på 970 tkr TunaFastigheter ger ett överskott på tkr Avfallshantering ger ett underskott på -210 tkr Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. SBNVBbilagor 2. Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år 2011 Expedieras till Akten Ekonomichef Handläggare

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (34) Kommunstyrelsen Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen godkänner nämndernas verksamhetsberättelser och överlämnar dem till Kommunfullmäktige Ärendet i korthet Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt för respektive nämnd. Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året. Under 2011 har nämnderna, enligt anvisningar, lämnat VaSaRu-rapporter vid tre tillfällen; april, augusti och december. Den tredje rapporten utgör nämndens verksamhetsberättelse. I årsredovisningen presenteras en sammanfattning av nämndernas verksamhetsberättelser och vissa nyckeltal. De fullständiga verksamhetsberättelserna inklusive ekonomisk uppföljning och nyckeltal för respektive nämnd bifogas. Samtliga nämnder har antagit sin VaSaRu-rapport för tredje tertialet enligt nedan; Nämnd Datum KS , under förutsättning att den antas vid nämnda datum ÖN SBN , under förutsättning att den antas vid nämnda datum i KS MTM KN FN BUN UN SN Kommunledningskontoret har granskat samtliga verksamhetsberättelser och kan konstatera att de håller en god kvalitet. År 2011 är det sjätte året som Vallentuna kommun arbetar enligt gällande uppföljningsmodell. En enhetlig struktur tillämpas med en inledande text om årets händelser, verksamhetsförändringar och framtiden. Därefter följer respektive nämnds måluppfyllelse. Verksamhetsberättelsen avslutas med den ekonomiska uppföljningen inklusive personalredovisning. Kontinuerlig utveckling av uppföljningsmodellen sker i samråd med förvaltningarna för att stärka koncernperspektivet. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Bokslut 2011alla nämnder 2. Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 Expedieras till Samtliga nämnder

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (34) Kommunstyrelsen Årsredovisning för Vallentuna kommun 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar Årsredovisning 2011 till kommunfullmäktige för antagande. Ärendet i korthet Vallentuna kommuns årsredovisning för 2011 innehåller sex större delar. Förvaltningsberättelse, uppföljning av de mål som är beslutade i kommunfullmäktige, personalberättelse, förkortade versioner av nämndernas verksamhetsberättelse och kommunens räkenskaper. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Årsredovisning för Vallentuna kommun 2011, tjänsteskrivelse Expedieras till Samtliga nämnder

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (34) Kommunstyrelsen Internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden - Beslut delårsrapporter för andra halvåret 2011 (KS ) Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporterna samt föreslagna åtgärder inom de områden där brister har konstaterats. Ärendet i korthet Internkontrollen för 2011 har gällt områdena Personliga utlägg, Ramavtalstrohet vid inköp av livsmedel, Avvikelserapportering i personalsystemet, verkställighet av beslut samt IT-säkerhet. Verkställigheten av fattade beslut visar på en stor avvikelse medans de övriga områdena är under kontroll. Personliga utlägg Kontrollmoment som har granskats är avtalstrohet samt kontering och kontroll av f-skatt hos leverantör, vid personliga utlägg och handkassor. Det är svårt att se om avtalstroheten följts vid mindre inköp över disk men det finns inget som tyder på att man medvetet skulle bryta med ramavtal och andra avtal, konteringen har också överlag varit bra. Ramavtalstrohet vid inköp av livsmedel Enligt internkontrollplanen för 2011 ska avtalstroheten gällande konto 6441 Livsmedel - granskas. Granskningen omfattar ca 96 procent av det bokförda beloppet på kontot för livsmedel. En mycket stor andel av inköpen har gjorts från ramavtalsleverantörer, avtalstroheten är därmed mycket god. Personalkostnader Granskningen gäller om rätt personer står med på lönelistan och om avvikelserapporteringen blir rätt vid ledighetsansökan och VAB etc. På kommunledningskontoret har alla chefer tillgång till Qlikview Personal, för granskning av den s.k. analyslistan varje månad. Vid upptäckta fel i avvikelserapporteringen kontaktar chefen dels medarbetaren, dels förvaltningens personalredogörare för lämplig åtgärd/ korrigering i lönesystemet. Verkställighet av beslut 44 st beslutsärenden har följts sedan Av dessa är: 23 verkställda, 18 pågår och 3 stycken ännu inte påbörjade. IT-säkerhet Det interna nätverket i form av domänerna vallentuna.se/local och skolor.vallentuna.se/local skyddas fullgott av uppdaterade och genomgångna brandväggar. Strömförsörjningen via reservkraft är tillräcklig. Byte av batterier i UPS:en har genomförts och batterinivåer samt ingående och utgående ström har kontrollerats. Eftersom Vallentuna kommun har fibernätverk till de allra flesta verksamheterna så är kapaciteten god i produktionsnätverket. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (34) Kommunstyrelsen Handlingar 1. Internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden - delårsrapporter för andra halvåret 2011 Expedieras till Kommundirektör Ekonomichef Personalchef Förhandlingschef HR IT- och kommunikationschef Enhetschef IT Kanslichef

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (34) Kommunstyrelsen Uppföljning av internkontrollplaner 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen godkänner nämndernas interkontrolluppföljning och överlämnar den till kommunfullmäktige för vidare behandling. Ärendet i korthet Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde enligt fastställd plan. Rapport över genomförd uppföljning ska lämnas till kommunstyrelsen att redovisas i samband med årsredovisningen för det gångna året. Ekonomiavdelningen inom kommunledningskontoret har utifrån nämndernas internkontrollrapporter för 2011 gjort en samlad bedömning av hur kommunens interna kontrollsystem fungerar. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Uppföljning av internkontrollplaner 2011 Expedieras till Samtliga nämnder Akten

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (34) Kommunstyrelsen Internkontrollplan kommunstyrelsen 2012 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen antar den föreslagna internkontrollplanen för 2012 Ärendet i korthet Internkontrollplanen för kommunstyrelsen förslås gälla följande områden: Ekonomi - att inkommen faktura blir rätt betalt och konterad. Personal, löner och förmåner - att fasta arvoden blir rätt registrerade och utbetalningen sker enligt arvodesreglerna. Nämndsadministration - uppföljning av verkställighet av beslut. Upphandling - ramavtalstrohet vid inköp av resebyråtjänster IT säkerhet - Skydd mot virus, maskar & trojaner. - Brandvägg och begränsning av åtkomst - Strömförsörjning - Fysiskt nätverk Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Internkontrollplan kommunstyrelsen KS internkontrollplan 2012 Expedieras till Kommundirektör Ekonomichef Redovisningsansvarig Upphandlingssamordnare Personalchef Enhetschef HR-support Chef kommunstyrelsens kansli IT- och kommunikationschef Enhetschef IT

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (34) Kommunstyrelsen Äskande av medel till en jurist- och en utredarfunktion (KS ) Beslut Kommunstyrelsen antar äskande av medel till en juristfunktion och en utredarfunktion. Medel (1 610 tkr) ianspråktas ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsförvaltningen har från och med den första januari en ny tjänstemannaorganisation under kommunstyrelsen. I organisationen ingår en ny juristbefattning. För att täcka kostnaden för befattningen behöver 850 tkr tillföras ram. I den nya organisationen är de administrativa stödfunktionerna tänkta att i vissa delar samordnas med kommunledningskontorets stödfunktioner. Tidigare administrativa enhet på samhällsbyggnadsförvaltningen har upphört och viss verksamhetsnära administration har tillförts de nya avdelningarna. Kvarstår ett behov av administrativt stöd åt förvaltningsledningen och den tidigare administrativa chefen har erhållit en befattning som utredare direkt underställd samhällsbyggnadschefen. För att täcka kostnaden för befattningen som utredare behöver 760 tkr tillföras förvaltningens ram. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Äskande av medel till ny jurist- och utredarfunktion Expedieras till Akten Ekonomichef Handläggare

16 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (34) Kommunstyrelsen Utredning om läsplattor till förtroendevalda i kommunstyrelsen (KS Beslut ) Kommunstyrelsen anser uppdraget att utreda införandet av läsplattor i kommunstyrelsen uppfyllt. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2011 ( 147) att kommunledningskontoret skulle utreda om det finns ett behov av att alla ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska få en läsplatta på en gång och ett förslag på vad detta i sådant fall skulle kosta. Utredningen visar att kostnaden för införande av läsplattor i kommunstyrelsen skulle vara ca kronor det första året. Kostnaden kan bli lägre om en annan lösning än den som beräkningen baseras på väljs. Följande år beräknas kostnaden vara ca 5000 kronor högre än den tryck- och portokostnad som kommunen har idag. I beräkningen av kostnaderna har möjlig effektivisering av arbetstider inte räknats med. En kartläggning visar att stora tidsvinster kan göras, och mycket av det är beroende av en ökad digitalisering. I den digitaliseringen skulle läsplattor vara en viktig del. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Läsplattor - utredning 2. Utredning om läsplattor till förtroendevalda i kommunstyrelsen Expedieras till Akten

17 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 17 (34) Kommunstyrelsen Delegering av uppgifter avseende ansvar för elanläggningen (KS Beslut ) Kommunstyrelsen delegerar det övergripande ansvaret för tillsyn, skötsel och underhåll av befintliga och tillkommande elanläggningar inom Vallentuna kommuns fastighetsbestånd till kommundirektören. Kommundirektören kan vidaredelegera detta till annan tjänsteman. Beslutet förs in i kommunstyrelsens delegationsordning. Ärendet i korthet Ansvar för elanläggningar innebär att man har ansvar för att: - elanläggningar är utförda och underhålls på ett sådant sätt att de är säkra för person och egendom. - allt arbete där det finns en elektrisk fara utförs på ett säkert sätt, så att personer eller egendom inte skadas. - utförande, reparation eller ändring av de elektriska installationerna utförs av yrkesmän med nödvändig kompetens och under överinseende av en person med nödvändig behörighet samt att arbetet kontrolleras på betryggande sätt. Enligt ellagen är det arbetsgivaren som ska se till att verksamheten fungerar i enlighet med gällande lagstiftning och att vid behov delegering av de uppgifter som ingår i ansvaret sker på ett korrekt sätt. Vallentuna kommun saknar idag en tydlig rutin om vem som är ansvarig för kommunens elanläggningar. Därför föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen delegerar detta ansvar till kommundirektören, som sedan har möjlighet att vidaredelegera detta till t.ex. fastighetschefen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Delegering av uppgifter avseende ansvar för elanläggningen Expedieras till Akten Fastighetschef

18 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 18 (34) Kommunstyrelsen Vision Stockholm Nordost (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderad Vision Stockholm Nordost Ärendet i korthet Gällande Vision Stockholm Nordost har varit föremål för revidering och uppdatering. Politiker och tjänstemän från samtliga sex kommuner inom Stockholm Nordost har deltagit i arbetet. Ledningsgruppen för Stockholm Nordost beslutade enhälligt, vid sitt möte den 24 februari 2012, att föreslå de sex nordostkommunernas kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till reviderad Vision Stockholm Nordost Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Vision Stockholm Nordost Vision Stockholm Nordost Expedieras till Akten Stockholm Nordost

19 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 19 (34) Kommunstyrelsen Friköp av bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Kullaberg 5 (KS Beslut ) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att friköpa fem radhus i bostadsrättsföreningen Kullaberg 5 samt anvisar kronor för friköpet. Ärendet i korthet Bostadsrättsföreningen Kullaberg 5 har, vid två på varandra följande stämmor, beslutat om likvidation vilket innebär att föreningen ska avvecklas. Radhusen har värderats och avstyckats och ska nu friköpas av bostadsrättsinnehavarna. Ny gemensamhetsanläggning bildas samtidigt för kvarstående gemensam mark, parkering med mera. Kommunen äger fem bostadsrätter i föreningen, 1 st 3 RoK, 3 st 4 RoK och 1 st 5 RoK. Enligt värderingen i maj 2011 har marknadsvärdena, såsom friköpta fastigheter och i det lägsta värdeintervallet, fastställts till kronor för 3 RoK, kronor för 4 RoK samt kronor för 5 RoK. Sammanlagt kronor. Bostadsrättsvärdena uppgår till kronor för 3 RoK, kronor för 4 RoK samt kronor för 5 RoK. Sammanlagt kronor. Priset för friköp av de fem radhusen utgör skillnaden mellan de fastställda marknadsvärdena och bostadsrättsvärdena, sammanlagt kronor. Därtill kommer kostnader för lagfart med sammanlagt kronor. Medelsbehovet för friköp av de fem radhusen i brf Kullaberg 5 uppgår till kronor. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Handlingar 1. Friköp av bostadsrätter, brf Kullaberg 5- SBN förslag 2. Friköp av bostadsrätter i brf Kullaberg 5 Expedieras till Handläggare Akten

20 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 20 (34) Kommunstyrelsen Gång- och cykelväg längs Angarnsvägen (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela investeringsmedel om 3 Mkr inom 2012 års investeringsbudget, från "cykelväg Kårsta-Ekskogen" till GC-väg längs Angarnsvägen, för att kunna asfaltera och anordna belysning längs sträckan. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att undersöka möjligheterna att anlägga en gång- och cykelväg i samband med Norrvattens rördragningar utmed Angarnsvägen (KS ). Norrvatten har begärt tillstånd att förlägga en underjordisk huvudvattenledning på kommunens fastigheter Vallentuna-Åby 1:94, Olhamra 1:3, Olhamra 1:14 och Olhamra 1:34. Ledningen läggs utmed Angarnsvägen från Parkvägen på en sträcka av ca 2 km huvudsakligen skogsmark fram till vägen mot Olhamra gård. För att förflytta grävmaskiner byggs en servisväg så gott som hela sträckan. Norrvatten har erbjudit kommunen att i utbyte mot markupplåtelsen, och i stället för att återställa marken, lägga ett extra gruslager på servisvägen när den fyllt sin funktion, som på så sätt kan utgöra stommen i en ny gång- och cykelväg. Kommunens besparing jämfört med att själv anlägga motsvarande vägbank beräknas till ca 1,3 milj. kr. Kostnaden för att asfaltera gång- och cykelvägen och anordna belysning beräknas till ca 2,5 milj. kr för sträckan längs Angarnsvägen. Kostnaden för att förlänga den färdigställda vägen med ca 300 m från Angarnsvägen fram till parkeringen vid Gransäter uppskattas till ytterligare ca 0,5 milj. kr. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Handlingar 1. Förslag på GC-väg 2. Översikt Huvudvattenledning 3. Gång- och cykelväg längs Angarnsvägen Expedieras till Akten Ekonomichefen

21 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 21 (34) Kommunstyrelsen Yttrande från Stockholm Nordost Spårvägs- och stomnätsstrategi Beslut etapp 1, - centrala delen av Stockholmsregionen (KS ) Kommunstyrelsen godkänner Stockholm Nordosts yttrande för Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 - centrala delen av Stockholmsregionen, daterat Ärendet i korthet Ett förslag till Spårvägs- och stomnätsstrategi etapp 1 för de centrala delarna av Stockholmsregionen har tagits fram på uppdrag av SL:s styrelse och av Trafik- och renhållningsnämnden i Stockholms stad. Denna första etapp har utarbetats gemensamt av SL och Stockholms stad och följts av Solna, Lidingö och Nacka. SL har översänt strategin till kommunerna i Stockholms län och önskar få in synpunkter senast 20 december Strategin omfattar utvecklingen av stomlinjenätet i den centrala delen av Stockholmsregionen fram till år 2030, vilket i utredningen har begränsats till området inom Tvärbanans utbredning inklusive pågående utbyggnad till Solna. Syftet med strategin är sammanfattningsvis att: Fastställa principer för stomtrafik Identifiera lämpliga stråk för spårvägs- och stomtrafik i den centrala delen av Stockholmsregionen Utarbeta underlag för trafikering av stomnätet avseende linjer, trafikslag och utbud Strategin kommer att följas av en andra etapp för hela länet, vilken kommer att tas fram av SL i samverkan med länets samtliga kommuner. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Handlingar 1. Yttr Stomnätsstrat 1 Nordost Spårvägs- och stomnätsstrategi etapp 1 3. Tjänsteskrivelse Yttrande från Stockholm Nordost Spårvägs- och stomnätsstrategi etapp 1, - centrala delen av Stockholmsregionen Expedieras till Akten AB Storstockholms Lokaltrafik Registratorn, SL Stockholm

22 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 22 (34) Kommunstyrelsen Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1 - antagande(ks Beslut ) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1 daterad Ärendet i korthet Dubbelspårsutbyggnad och kurvrätning av Roslagsbanan mellan Kragstalund och Vallentuna. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Handlingar 1. Roslagsbanan planbeskrivning, Roslagsbanan genomförandebeskrivning, Roslagsbanan utställningsutlåtande, Roslagsbanan plankarta , del 1 5. Roslagsbanan plankarta , del 2 6. Roslagsbanan plankarta , del 3 7. Roslagsbanan illustration, Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1 Expedieras till Akten

23 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 23 (34) Kommunstyrelsen Genomförandeavtal inför byggnation av dubbelspår och Beslut kapacitetsförstärkande åtgärder på Roslagsbanan etapp 1(KS ) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. att godkänna upprättat förslag till genomförandeavtal mellan kommunen och AB Storstockholms lokaltrafik (SL) 2. investeringsmedel om totalt 9 miljoner kronor för medfinansiering i enlighet med förslag till genomförandeavtal och beräknade tilläggskostnader i kommande tilläggsavtal. Ärendet i korthet Mellan kommunen och SL har förslag till genomförandeavtal upprättats. Genomförandeavtalet omfattar planerade åtgärder på kommunens och SLs anläggningar inom och invid Roslagsbanan på sträckan Kragstalund-Vallentuna. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut i ärendet Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Handlingar 1. Förslag genomförandeavtal 2. Objektslista bilaga 2 3. Objektslista bilaga 2 4. Genomförandeavtal inför byggnation av dubbelspår och kapacitetsförstärkande åtgärder på Roslagsbanan, etapp 1 Expedieras till Akt Handläggare Kommunfullmäktige

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

."{-.t:, *l ' tffil. Underskrifter Sekreterare Kalle Sönnergren. 992s-42 '"-\^.- VALLENTUNA KOMMUN BEVIS. kommun. 20t2-o3-L5.

.{-.t:, *l ' tffil. Underskrifter Sekreterare Kalle Sönnergren. 992s-42 '-\^.- VALLENTUNA KOMMUN BEVIS. kommun. 20t2-o3-L5. Kom mu nstyrelsens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t2-o3-L5 1 (21) Plats och tid ande Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl o9.oo - 1o.o3 örjan Lid (M), ordfijrande, Elisabeth Rydström

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 105 Friköp av Kullaberg 3 (KS 2013.134) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-05-15 52 Friköp av Kullaberg 3 (KS 2013.134) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-25 2013-11-19

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-25 2013-11-19 KS 2012.491 A N MÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-25 2013-11-19 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-11-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-14 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-10-27

KOMMUNSTYRELSEN 2011-10-27 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-10-27 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 09.00 12.35 ande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C), Gunnel Orselius-Dahl (FP),

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-01-26

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-01-26 Socialnämnden 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 26 januari 2010, kl. 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Vallentuna den 7 oktober 2010. Örjan Lid Ordförande. Victor Kilén Sekreterare Tfn: 08-587 850 00. KALLELSE 1 (20) Kommunstyrelsen 2010-10-18

Vallentuna den 7 oktober 2010. Örjan Lid Ordförande. Victor Kilén Sekreterare Tfn: 08-587 850 00. KALLELSE 1 (20) Kommunstyrelsen 2010-10-18 KALLELSE 1 (20) Kommunstyrelsen 2010-10-18 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 18.00 Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Henrik Berggren, tf.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån EMELIE HALLIN SID 1/4 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-16 2015-03-24

ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-16 2015-03-24 ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 02-6 03-24 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 02- Kommunstyrelsens arbetsutskott 02-2 Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 02-0 Delegationsbeslut

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-24 2012-11-26

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-24 2012-11-26 KS 2012.491 A N MÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-24 2012-11-26 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-11-21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-22 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Henrik Lennermark, tf kanslichef Marita Holmgren, assistent Mats Lundström,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20r4-o2-o4 8 (17) 56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-12

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdag den 12 juni 2008 kl 9-12 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t2-t2-73 13 (1s) 5 181 Färdtjänstens nämndstillhörighet (KS 201 1.396) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-02-21 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Patric Andersson, Ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Olhamra som friluftsgård

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Olhamra som friluftsgård EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Olhamra som friluftsgård Förslag till

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Extra Kommunstyrelse 2009-11-09 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Beslutande Ersättare Örjan Lid (M), ordförande Raimo

Läs mer