KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02"

Transkript

1 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare Övriga kallade Vallentuna den 20 mars 2012 Örjan Lid Ordförande Kalle Sönnergren Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (34) Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Förvaltningschefen informerar Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen (KS ) Förslag till ny tjänstemannaorganisation Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2011 (KS ) Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år 2011 (KS ) Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 (KS ) Årsredovisning för Vallentuna kommun 2011 (KS ) Internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden - delårsrapporter för andra halvåret 2011 (KS ) Uppföljning av internkontrollplaner 2011 (KS ) Internkontrollplan kommunstyrelsen 2012 (KS ) Äskande av medel till en jurist- och en utredarfunktion (KS ) Utredning om läsplattor till förtroendevalda i kommunstyrelsen (KS ) Delegering av uppgifter avseende ansvar för elanläggningen (KS ) Vision Stockholm Nordost (KS ) Friköp av bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Kullaberg 5 (KS ) Gång- och cykelväg längs Angarnsvägen (KS ) Yttrande från Stockholm Nordost Spårvägs- och stomnätsstrategi etapp 1, - centrala delen av Stockholmsregionen (KS ) Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1 - antagande(ks ) Genomförandeavtal inför byggnation av dubbelspår och kapacitetsförstärkande åtgärder på Roslagsbanan etapp 1(KS ) Kompletterande dagvattenpolicy för Vallentuna kommun (KS ) Angarns- och Bogesundskilen, plattform, organisation och verksamhetsplan (KS ) Namnändring av byadressområdet Lingsbergs gård (KS ) Namnändring av gatuadressområde Hultstugevägen (KS ) Anmälningslista ( ) Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (34) Kommunstyrelsen Val av justerare Fastställande av dagordning Förvaltningschefen informerar -----

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (34) Kommunstyrelsen Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen (KS Beslut ) Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Ärendet i korthet Kajsa Elfström (S) och Jaana Tilles (S) har den 13 juni 2011 väckt en motion vid fullmäktige. I motionen yrkas att en köttfri veckodag införs i kommunens samtliga gymnasie-, grund- och förskolor samt på alla kommunala äldreboenden. Det yrkas också att kommunen informerar om åtgärden och dess syfte. Motionen har remitterats till socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen. Samtliga remissinstanser föreslår att fullmäktige avslår motionen. Motiveringen till avslaget är att det oftast finns ett vegetariskt alternativ att välja för den som så önskar och att det redan idag förekommer helt köttfria dagar. Ett införande av helt köttfria dagar varje vecka skulle minska invånarnas valfrihet. Såväl barn och ungdomar som äldre personer bör själva kunna välja sin kost.detta måste dock vägas mot den fördel som ett införande skulle ha ur ett miljöperspektiv. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen är köttproduktionen en betydande källa till utsläpp av koldioxid. Samtidigt är vårt landskap beroende av betesdjur för att hållas öppet. Djurhållningen och jordbruket kan kombineras på ett sätt som gör att klimatpåverkan av köttproduktionen minskas. Det är därför svårt att avgöra hur stor inverkan en köttfri dag verkligen har på miljön. Kommunledningskontoret ser inget skäl att föreslå något annat beslut än det som remissinstanserna föreslår. Möjligheterna till valfrihet för invånarna är centrala i kommunens målsättningar, och ett införande av en köttfri dag skulle minska denna valfrihet. Samtidigt är det inte klarlagt hur stor inverkan en köttfri dag skulle ha på miljön. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 2. UN 80 Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 3. Tjänsteskrivelse Utbildningsnämnden Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 4. Svar på remiss "Motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen" 5. Motion (S) åtgärder för att minska köttkonsumtionen 6. Remissvar, Motion (S) Minska köttkonsumtionen, SN BUN 84 Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen Expedieras till Motionärer Remissinstanser Akten

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (34) Kommunstyrelsen Förslag till ny tjänstemannaorganisation Beslut Kommunstyrelsen beslutar att: tjänsten som kommundirektör upphör kommundirektörens roll tas över av en ledningsstab tillsätta en tjänst som förvaltningschef för kommunledningskontoret och att denna förvaltningschef också leder ledningsstaben ledningsstaben i övrigt utgörs av ekonomichef, personalchef och IKT-chef kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott fortsättningsvis sätter lön och har personalansvaret över förvaltningscheferna samt ledningsstaben ge kommunledningskontoret i uppdrag att skriva om kommunstyrelsens delegationsordning så de befogenheter som kommundirektören idag har genom delegationsordningen delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott eller till ledningsstaben denna nya organisation ska börja gälla snarast möjligt och att organisationsförändringen utvärderas under paragrafen justeras omedelbart Bakgrund Den kommunala tjänstemannaorganisationen leds i dagsläget av en kommundirektör. I övrigt utgörs kommunledningen av en ledningsgrupp. I ledningsgruppen ingår kommundirektören, samtliga förvaltningschefer samt personalchef, ekonomichef, utvecklingschef och IKT-chef. Förvaltningscheferna måste genom denna organisation förhålla sig till både kommundirektör och sina nämndordföranden. Förvaltningscheferna anställs av kommunstyrelsens arbetsutskott och det är även arbetsutskottet som kan säga upp förvaltningscheferna. Kommundirektörens uppgifter består av att ha personalansvar och att vara lönesättande chef för förvaltningscheferna samt avdelningscheferna inom kommunledningskontoret, leda ledningsgruppen, vara förvaltningschef för KLK, delta i Vallentunas brottsförebyggande råd, vara en drivkraft i kommunövergripande utvecklingsfrågor (Vallentuna 2015, Gaia-projektet), delta i KSLs grupp för kommundirektörer, fatta beslut på delegation, delta på övergripande samverkansmöten. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därför att organisationen görs om och att tjänsten som kommundirektör upphör. Kommundirektörens och den tidigare ledningsgruppens roll tas istället över av en ledningsstab. Denna ledningsstab utgörs av förvaltningschefen för kommunledningskontoret som leder ledningsstaben, samt ekonomichef, personalchef och IKT-chef. Ledningsstaben har ledningsansvaret för kommunen och leder det kommunövergripande strategiska utvecklingsarbetet. Kommundirektörens roll som förvaltningschef för kommunledningskontoret ersätts av en förvaltningschef för kommunledningskontoret. Det är kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott som, genom kommunstyrelsens ordförande, fortsättningsvis sätter lön och har personalansvar över förvaltningscheferna och ledningsstaben.

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (34) Kommunstyrelsen De befogenheter som kommundirektören har genom delegationsordningen delegeras till förvaltningschefen för kommunledningskontoret eller direkt till kommunstyrelsens arbetsutskott. När det kommer till annan representation i samarbeten och grupper där Vallentuna bör representeras avgör ledningsstaben i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott vem som ska företräda Vallentuna kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att denna nya organisation ska börja gälla från och med den andra april Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Expedieras till Motionärer Remissinstanser Akten

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (34) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningskontorets bilagda förslag till verksamhetsberättelse för 2011 samt att därefter lägga den till handlingarna. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har sammanställt en verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen Denna visar en samlad bild av verksamhet och ekonomi för det gångna året. Nettoutfallet blev tkr att jämföra med en budget på (inklusive räddningstjänst och KS OF). Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. VB Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Expedieras till KLK:s Chefsgrupp

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (34) Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år 2011 (KS Beslut ) Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet i korthet Uppföljning av övergripande- och nämndens mål i verksamhetsplan samt av ekonomi och nyckeltal. Årets ekonomiska resultat: SBN exklusive resultatenheter ger ett överskott på 970 tkr TunaFastigheter ger ett överskott på tkr Avfallshantering ger ett underskott på -210 tkr Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. SBNVBbilagor 2. Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år 2011 Expedieras till Akten Ekonomichef Handläggare

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (34) Kommunstyrelsen Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen godkänner nämndernas verksamhetsberättelser och överlämnar dem till Kommunfullmäktige Ärendet i korthet Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt för respektive nämnd. Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året. Under 2011 har nämnderna, enligt anvisningar, lämnat VaSaRu-rapporter vid tre tillfällen; april, augusti och december. Den tredje rapporten utgör nämndens verksamhetsberättelse. I årsredovisningen presenteras en sammanfattning av nämndernas verksamhetsberättelser och vissa nyckeltal. De fullständiga verksamhetsberättelserna inklusive ekonomisk uppföljning och nyckeltal för respektive nämnd bifogas. Samtliga nämnder har antagit sin VaSaRu-rapport för tredje tertialet enligt nedan; Nämnd Datum KS , under förutsättning att den antas vid nämnda datum ÖN SBN , under förutsättning att den antas vid nämnda datum i KS MTM KN FN BUN UN SN Kommunledningskontoret har granskat samtliga verksamhetsberättelser och kan konstatera att de håller en god kvalitet. År 2011 är det sjätte året som Vallentuna kommun arbetar enligt gällande uppföljningsmodell. En enhetlig struktur tillämpas med en inledande text om årets händelser, verksamhetsförändringar och framtiden. Därefter följer respektive nämnds måluppfyllelse. Verksamhetsberättelsen avslutas med den ekonomiska uppföljningen inklusive personalredovisning. Kontinuerlig utveckling av uppföljningsmodellen sker i samråd med förvaltningarna för att stärka koncernperspektivet. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Bokslut 2011alla nämnder 2. Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 Expedieras till Samtliga nämnder

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (34) Kommunstyrelsen Årsredovisning för Vallentuna kommun 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar Årsredovisning 2011 till kommunfullmäktige för antagande. Ärendet i korthet Vallentuna kommuns årsredovisning för 2011 innehåller sex större delar. Förvaltningsberättelse, uppföljning av de mål som är beslutade i kommunfullmäktige, personalberättelse, förkortade versioner av nämndernas verksamhetsberättelse och kommunens räkenskaper. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Årsredovisning för Vallentuna kommun 2011, tjänsteskrivelse Expedieras till Samtliga nämnder

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (34) Kommunstyrelsen Internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden - Beslut delårsrapporter för andra halvåret 2011 (KS ) Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporterna samt föreslagna åtgärder inom de områden där brister har konstaterats. Ärendet i korthet Internkontrollen för 2011 har gällt områdena Personliga utlägg, Ramavtalstrohet vid inköp av livsmedel, Avvikelserapportering i personalsystemet, verkställighet av beslut samt IT-säkerhet. Verkställigheten av fattade beslut visar på en stor avvikelse medans de övriga områdena är under kontroll. Personliga utlägg Kontrollmoment som har granskats är avtalstrohet samt kontering och kontroll av f-skatt hos leverantör, vid personliga utlägg och handkassor. Det är svårt att se om avtalstroheten följts vid mindre inköp över disk men det finns inget som tyder på att man medvetet skulle bryta med ramavtal och andra avtal, konteringen har också överlag varit bra. Ramavtalstrohet vid inköp av livsmedel Enligt internkontrollplanen för 2011 ska avtalstroheten gällande konto 6441 Livsmedel - granskas. Granskningen omfattar ca 96 procent av det bokförda beloppet på kontot för livsmedel. En mycket stor andel av inköpen har gjorts från ramavtalsleverantörer, avtalstroheten är därmed mycket god. Personalkostnader Granskningen gäller om rätt personer står med på lönelistan och om avvikelserapporteringen blir rätt vid ledighetsansökan och VAB etc. På kommunledningskontoret har alla chefer tillgång till Qlikview Personal, för granskning av den s.k. analyslistan varje månad. Vid upptäckta fel i avvikelserapporteringen kontaktar chefen dels medarbetaren, dels förvaltningens personalredogörare för lämplig åtgärd/ korrigering i lönesystemet. Verkställighet av beslut 44 st beslutsärenden har följts sedan Av dessa är: 23 verkställda, 18 pågår och 3 stycken ännu inte påbörjade. IT-säkerhet Det interna nätverket i form av domänerna vallentuna.se/local och skolor.vallentuna.se/local skyddas fullgott av uppdaterade och genomgångna brandväggar. Strömförsörjningen via reservkraft är tillräcklig. Byte av batterier i UPS:en har genomförts och batterinivåer samt ingående och utgående ström har kontrollerats. Eftersom Vallentuna kommun har fibernätverk till de allra flesta verksamheterna så är kapaciteten god i produktionsnätverket. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (34) Kommunstyrelsen Handlingar 1. Internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden - delårsrapporter för andra halvåret 2011 Expedieras till Kommundirektör Ekonomichef Personalchef Förhandlingschef HR IT- och kommunikationschef Enhetschef IT Kanslichef

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (34) Kommunstyrelsen Uppföljning av internkontrollplaner 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen godkänner nämndernas interkontrolluppföljning och överlämnar den till kommunfullmäktige för vidare behandling. Ärendet i korthet Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde enligt fastställd plan. Rapport över genomförd uppföljning ska lämnas till kommunstyrelsen att redovisas i samband med årsredovisningen för det gångna året. Ekonomiavdelningen inom kommunledningskontoret har utifrån nämndernas internkontrollrapporter för 2011 gjort en samlad bedömning av hur kommunens interna kontrollsystem fungerar. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Uppföljning av internkontrollplaner 2011 Expedieras till Samtliga nämnder Akten

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (34) Kommunstyrelsen Internkontrollplan kommunstyrelsen 2012 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen antar den föreslagna internkontrollplanen för 2012 Ärendet i korthet Internkontrollplanen för kommunstyrelsen förslås gälla följande områden: Ekonomi - att inkommen faktura blir rätt betalt och konterad. Personal, löner och förmåner - att fasta arvoden blir rätt registrerade och utbetalningen sker enligt arvodesreglerna. Nämndsadministration - uppföljning av verkställighet av beslut. Upphandling - ramavtalstrohet vid inköp av resebyråtjänster IT säkerhet - Skydd mot virus, maskar & trojaner. - Brandvägg och begränsning av åtkomst - Strömförsörjning - Fysiskt nätverk Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Internkontrollplan kommunstyrelsen KS internkontrollplan 2012 Expedieras till Kommundirektör Ekonomichef Redovisningsansvarig Upphandlingssamordnare Personalchef Enhetschef HR-support Chef kommunstyrelsens kansli IT- och kommunikationschef Enhetschef IT

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (34) Kommunstyrelsen Äskande av medel till en jurist- och en utredarfunktion (KS ) Beslut Kommunstyrelsen antar äskande av medel till en juristfunktion och en utredarfunktion. Medel (1 610 tkr) ianspråktas ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsförvaltningen har från och med den första januari en ny tjänstemannaorganisation under kommunstyrelsen. I organisationen ingår en ny juristbefattning. För att täcka kostnaden för befattningen behöver 850 tkr tillföras ram. I den nya organisationen är de administrativa stödfunktionerna tänkta att i vissa delar samordnas med kommunledningskontorets stödfunktioner. Tidigare administrativa enhet på samhällsbyggnadsförvaltningen har upphört och viss verksamhetsnära administration har tillförts de nya avdelningarna. Kvarstår ett behov av administrativt stöd åt förvaltningsledningen och den tidigare administrativa chefen har erhållit en befattning som utredare direkt underställd samhällsbyggnadschefen. För att täcka kostnaden för befattningen som utredare behöver 760 tkr tillföras förvaltningens ram. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Äskande av medel till ny jurist- och utredarfunktion Expedieras till Akten Ekonomichef Handläggare

16 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (34) Kommunstyrelsen Utredning om läsplattor till förtroendevalda i kommunstyrelsen (KS Beslut ) Kommunstyrelsen anser uppdraget att utreda införandet av läsplattor i kommunstyrelsen uppfyllt. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2011 ( 147) att kommunledningskontoret skulle utreda om det finns ett behov av att alla ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska få en läsplatta på en gång och ett förslag på vad detta i sådant fall skulle kosta. Utredningen visar att kostnaden för införande av läsplattor i kommunstyrelsen skulle vara ca kronor det första året. Kostnaden kan bli lägre om en annan lösning än den som beräkningen baseras på väljs. Följande år beräknas kostnaden vara ca 5000 kronor högre än den tryck- och portokostnad som kommunen har idag. I beräkningen av kostnaderna har möjlig effektivisering av arbetstider inte räknats med. En kartläggning visar att stora tidsvinster kan göras, och mycket av det är beroende av en ökad digitalisering. I den digitaliseringen skulle läsplattor vara en viktig del. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Läsplattor - utredning 2. Utredning om läsplattor till förtroendevalda i kommunstyrelsen Expedieras till Akten

17 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 17 (34) Kommunstyrelsen Delegering av uppgifter avseende ansvar för elanläggningen (KS Beslut ) Kommunstyrelsen delegerar det övergripande ansvaret för tillsyn, skötsel och underhåll av befintliga och tillkommande elanläggningar inom Vallentuna kommuns fastighetsbestånd till kommundirektören. Kommundirektören kan vidaredelegera detta till annan tjänsteman. Beslutet förs in i kommunstyrelsens delegationsordning. Ärendet i korthet Ansvar för elanläggningar innebär att man har ansvar för att: - elanläggningar är utförda och underhålls på ett sådant sätt att de är säkra för person och egendom. - allt arbete där det finns en elektrisk fara utförs på ett säkert sätt, så att personer eller egendom inte skadas. - utförande, reparation eller ändring av de elektriska installationerna utförs av yrkesmän med nödvändig kompetens och under överinseende av en person med nödvändig behörighet samt att arbetet kontrolleras på betryggande sätt. Enligt ellagen är det arbetsgivaren som ska se till att verksamheten fungerar i enlighet med gällande lagstiftning och att vid behov delegering av de uppgifter som ingår i ansvaret sker på ett korrekt sätt. Vallentuna kommun saknar idag en tydlig rutin om vem som är ansvarig för kommunens elanläggningar. Därför föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen delegerar detta ansvar till kommundirektören, som sedan har möjlighet att vidaredelegera detta till t.ex. fastighetschefen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Delegering av uppgifter avseende ansvar för elanläggningen Expedieras till Akten Fastighetschef

18 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 18 (34) Kommunstyrelsen Vision Stockholm Nordost (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderad Vision Stockholm Nordost Ärendet i korthet Gällande Vision Stockholm Nordost har varit föremål för revidering och uppdatering. Politiker och tjänstemän från samtliga sex kommuner inom Stockholm Nordost har deltagit i arbetet. Ledningsgruppen för Stockholm Nordost beslutade enhälligt, vid sitt möte den 24 februari 2012, att föreslå de sex nordostkommunernas kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till reviderad Vision Stockholm Nordost Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Vision Stockholm Nordost Vision Stockholm Nordost Expedieras till Akten Stockholm Nordost

19 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 19 (34) Kommunstyrelsen Friköp av bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Kullaberg 5 (KS Beslut ) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att friköpa fem radhus i bostadsrättsföreningen Kullaberg 5 samt anvisar kronor för friköpet. Ärendet i korthet Bostadsrättsföreningen Kullaberg 5 har, vid två på varandra följande stämmor, beslutat om likvidation vilket innebär att föreningen ska avvecklas. Radhusen har värderats och avstyckats och ska nu friköpas av bostadsrättsinnehavarna. Ny gemensamhetsanläggning bildas samtidigt för kvarstående gemensam mark, parkering med mera. Kommunen äger fem bostadsrätter i föreningen, 1 st 3 RoK, 3 st 4 RoK och 1 st 5 RoK. Enligt värderingen i maj 2011 har marknadsvärdena, såsom friköpta fastigheter och i det lägsta värdeintervallet, fastställts till kronor för 3 RoK, kronor för 4 RoK samt kronor för 5 RoK. Sammanlagt kronor. Bostadsrättsvärdena uppgår till kronor för 3 RoK, kronor för 4 RoK samt kronor för 5 RoK. Sammanlagt kronor. Priset för friköp av de fem radhusen utgör skillnaden mellan de fastställda marknadsvärdena och bostadsrättsvärdena, sammanlagt kronor. Därtill kommer kostnader för lagfart med sammanlagt kronor. Medelsbehovet för friköp av de fem radhusen i brf Kullaberg 5 uppgår till kronor. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Handlingar 1. Friköp av bostadsrätter, brf Kullaberg 5- SBN förslag 2. Friköp av bostadsrätter i brf Kullaberg 5 Expedieras till Handläggare Akten

20 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 20 (34) Kommunstyrelsen Gång- och cykelväg längs Angarnsvägen (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela investeringsmedel om 3 Mkr inom 2012 års investeringsbudget, från "cykelväg Kårsta-Ekskogen" till GC-väg längs Angarnsvägen, för att kunna asfaltera och anordna belysning längs sträckan. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att undersöka möjligheterna att anlägga en gång- och cykelväg i samband med Norrvattens rördragningar utmed Angarnsvägen (KS ). Norrvatten har begärt tillstånd att förlägga en underjordisk huvudvattenledning på kommunens fastigheter Vallentuna-Åby 1:94, Olhamra 1:3, Olhamra 1:14 och Olhamra 1:34. Ledningen läggs utmed Angarnsvägen från Parkvägen på en sträcka av ca 2 km huvudsakligen skogsmark fram till vägen mot Olhamra gård. För att förflytta grävmaskiner byggs en servisväg så gott som hela sträckan. Norrvatten har erbjudit kommunen att i utbyte mot markupplåtelsen, och i stället för att återställa marken, lägga ett extra gruslager på servisvägen när den fyllt sin funktion, som på så sätt kan utgöra stommen i en ny gång- och cykelväg. Kommunens besparing jämfört med att själv anlägga motsvarande vägbank beräknas till ca 1,3 milj. kr. Kostnaden för att asfaltera gång- och cykelvägen och anordna belysning beräknas till ca 2,5 milj. kr för sträckan längs Angarnsvägen. Kostnaden för att förlänga den färdigställda vägen med ca 300 m från Angarnsvägen fram till parkeringen vid Gransäter uppskattas till ytterligare ca 0,5 milj. kr. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Handlingar 1. Förslag på GC-väg 2. Översikt Huvudvattenledning 3. Gång- och cykelväg längs Angarnsvägen Expedieras till Akten Ekonomichefen

21 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 21 (34) Kommunstyrelsen Yttrande från Stockholm Nordost Spårvägs- och stomnätsstrategi Beslut etapp 1, - centrala delen av Stockholmsregionen (KS ) Kommunstyrelsen godkänner Stockholm Nordosts yttrande för Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 - centrala delen av Stockholmsregionen, daterat Ärendet i korthet Ett förslag till Spårvägs- och stomnätsstrategi etapp 1 för de centrala delarna av Stockholmsregionen har tagits fram på uppdrag av SL:s styrelse och av Trafik- och renhållningsnämnden i Stockholms stad. Denna första etapp har utarbetats gemensamt av SL och Stockholms stad och följts av Solna, Lidingö och Nacka. SL har översänt strategin till kommunerna i Stockholms län och önskar få in synpunkter senast 20 december Strategin omfattar utvecklingen av stomlinjenätet i den centrala delen av Stockholmsregionen fram till år 2030, vilket i utredningen har begränsats till området inom Tvärbanans utbredning inklusive pågående utbyggnad till Solna. Syftet med strategin är sammanfattningsvis att: Fastställa principer för stomtrafik Identifiera lämpliga stråk för spårvägs- och stomtrafik i den centrala delen av Stockholmsregionen Utarbeta underlag för trafikering av stomnätet avseende linjer, trafikslag och utbud Strategin kommer att följas av en andra etapp för hela länet, vilken kommer att tas fram av SL i samverkan med länets samtliga kommuner. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Handlingar 1. Yttr Stomnätsstrat 1 Nordost Spårvägs- och stomnätsstrategi etapp 1 3. Tjänsteskrivelse Yttrande från Stockholm Nordost Spårvägs- och stomnätsstrategi etapp 1, - centrala delen av Stockholmsregionen Expedieras till Akten AB Storstockholms Lokaltrafik Registratorn, SL Stockholm

22 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 22 (34) Kommunstyrelsen Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1 - antagande(ks Beslut ) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1 daterad Ärendet i korthet Dubbelspårsutbyggnad och kurvrätning av Roslagsbanan mellan Kragstalund och Vallentuna. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Handlingar 1. Roslagsbanan planbeskrivning, Roslagsbanan genomförandebeskrivning, Roslagsbanan utställningsutlåtande, Roslagsbanan plankarta , del 1 5. Roslagsbanan plankarta , del 2 6. Roslagsbanan plankarta , del 3 7. Roslagsbanan illustration, Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1 Expedieras till Akten

23 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 23 (34) Kommunstyrelsen Genomförandeavtal inför byggnation av dubbelspår och Beslut kapacitetsförstärkande åtgärder på Roslagsbanan etapp 1(KS ) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. att godkänna upprättat förslag till genomförandeavtal mellan kommunen och AB Storstockholms lokaltrafik (SL) 2. investeringsmedel om totalt 9 miljoner kronor för medfinansiering i enlighet med förslag till genomförandeavtal och beräknade tilläggskostnader i kommande tilläggsavtal. Ärendet i korthet Mellan kommunen och SL har förslag till genomförandeavtal upprättats. Genomförandeavtalet omfattar planerade åtgärder på kommunens och SLs anläggningar inom och invid Roslagsbanan på sträckan Kragstalund-Vallentuna. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut i ärendet Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Handlingar 1. Förslag genomförandeavtal 2. Objektslista bilaga 2 3. Objektslista bilaga 2 4. Genomförandeavtal inför byggnation av dubbelspår och kapacitetsförstärkande åtgärder på Roslagsbanan, etapp 1 Expedieras till Akt Handläggare Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda

Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-15 KS 2010.021 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare:

Läs mer

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059)

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t3-02-L4 t2 (t7) 924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för (KS 2013.059) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén,

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-03-13, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

2. Tertial 1, 2ol3,samtliga nämnder. 3. Tertial 1, 2019, Vallentuna kommun. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialrapport I, zor3, samtliga nämnder

2. Tertial 1, 2ol3,samtliga nämnder. 3. Tertial 1, 2019, Vallentuna kommun. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialrapport I, zor3, samtliga nämnder Ärendet i korthet Ärendet föredras av ekonomichefen, Annika Hellberg. Bifogad skrivelse innehåller en överblick avbudget för zor3, utfall per april samt en årsprognos. Nämnderna lämnar sina prognoser den

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-01-30, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 21 oktober 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 1 juni 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer