Föredragningslista för: Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte 1 uti Februari Måndagen den 23/2 u.n.å (2015 b.t.) å Tolvan, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista för: Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte 1 uti Februari Måndagen den 23/2 u.n.å. 111011 (2015 b.t.) å Tolvan, Stockholm"

Transkript

1 . Formalia.. Mötets öppnande.2. Tiden och sättet.3. Val av justeringsmän tillika rösträknare.4. Närvaro.5. Adjungeringar.6. Publicering på webben.7. Fastställande av föredragningslista.8. Föregående protokoll 2. Rapporter Föredragningslista för: Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 2.. Frågor till kansliet och kansliet informerar 2.2. Frågor till styrelsen och styrelsen informerar 2.3. Frågor till funktionärer och funktionärer informerar 2.4. Frågor till kåren och kåren informerar 3. Stadgefrågor 3.. Revisionsberättelser och ansvarsfrihet 4. Motioner och Propositioner 4.. Motion angående Moby Dick 4.2. Motion angående Omformulering av Reglemente 4.3. Motion angående ändring av Stadgan 4.4. Motion angående Internationella Gruppen 4.5. Motion om Sökstopp 4.6. Motion om EMOT 4.7. Ålamotion 4.8. Proposition angående Åre 4.9. Proposition angående val på SM

2 5. Val 5.. Val av Moby Dick 5.2. Val av valberedning 5.3. Val av Årets kamrat Val av Årets lärare Övriga ärenden 6.. Övriga frågor 6.2. Närvaro 6.3. Publicering på webben 6.4. Mötets högtidliga avslutande X.Y. Hungriga magars lystmäte Q.Z. Opuz till den fromma Codé aux couleur VIT: Vitt ljus lyser alltid över Elektrien GUL: Vänta. Ordförande ordför. BLÅ: Presidiet äro törstigt! RÖD: Talaren börjar bli långrandig GRÖN: Presidiet arbetar klockurs 2

3 Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 6 februari Motion till: Sektionsmöte uti februari måndagen den 23/2 Motion angående Moby Dicks arbetsuppgifter samt verksamhetsår Bakgrund Vi har identifierat en otydlighet gällande Moby Dicks uppdrag i THS Valnämnd, samt ett problem gällande dennes verksamhetsår för arbete i THS Valnämnd. Ur THS Stadga, punkt Valnämnden: Valnämnden består av en ledamot från varje sektion och väljs efter fri nominering av kårfullmäktige. Mandatperioden sammanfaller med THS verksamhetsår. Valnämndens uppgift är att arrangera och övervaka val av kårfullmäktiges ledamöter och suppleanter samt fastställa antalet utjämningsmandat. Ur Reglemente, punkt 5.7 Moby Dick: Moby Dick skall: (...) Deltaga i KårFullmäktiges valnämnd. Enligt reglemente, är det alltså Moby Dicks uppdrag att deltaga i THS Valnämnd som representant för Konglig Elektrosektionen. Enligt THS stadga tillsätts dock ledamöterna i THS Valnämnd genom ett val i THS Kårfullmäktige. Med anledning av detta, bör det förtydligas, att Moby Dick ovillkorligen skall kandidera till posten som ledamot i THS Valnämd då THS Kårfullmäktige sammanträder uti mars månad, d.v.s. ordinarie sammanträde 4. Vidare, ur Reglemente, punkt 3.2. Feb-SM: Poster som väljs har verksamhetsår mar - 28 feb. Valberedningen sitter fram tills Maj-SM är genomfört. Moby Dick. (...)

4 Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 6 februari Då THS Valnämnd tillsätts på samma verksamhetsår som THS Centralt, d.v.s. juli - 3 juni, och arbetet i THS Valnämnd är som mest intensivt under maj - juni, då ordinarie val till THS Kårfullmäktige genomförs, samt september - oktober, då ev. fyllnadsval till THS Kårfullmäktige genomförs, anser vi att Moby Dick bör tillsättas på samma verksamhetsår som THS Valnämnd. Det kan också understyrkas att Moby Dicks verksamhetsår då blir komplementärt till styrelse ( Styrelse och Moby Dick tillsätts växelvis var 6:e månad), vilket undertecknade anser vara gynnsamt. Moby Dick skall dock väljas på Februari-SM, så att den person som blir vald kan kandidera till THS Valnämnd enligt tidigare stycke. Yrkande Med stöd av bakgrunden ovan, yrkar vi Att punkt 5.7. i reglemente, där det står: Deltaga i KårFullmäktiges valnämnd. skall ändras till: Ovillkorligen kandidera samt deltaga i THS Valnämnd. Att 2 punkt 3.2. i reglemente, där det står: Poster som väljs har verksamhetsår mar - 28 feb. Valberedningen sitter fram tills efter Maj-SM är genomfört. skall ändras till: Moby Dick har verksamhetsåret jul - 3 jun. Valberedningen sitter fram till efter Maj-SM är genomfört. Att 3 informationen på hemsida ang. Moby Dick skrivs om till: Motionärer Leder valberedningen. Kallas Moby Dick ty det är en stor vit val. Väljs i februari och sitter mellan juli 3 juni. Är även delaktig i THS Valnämnd. Adam Knutsson Charlie Palmér Ledamot i THS Kårfullmäktige Ledamot i THS Kårfullmäktige 2

5 Styrelsens svar Resonemang Svar till motion angående Moby Dick Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 Styrelsen ser att förtydligandet utav Moby Dicks kandidatur i THS Valnämnd är välbehövlig. Dock ser styrelsen att tillägget av ordet ovillkorligen i stadgan är redundant då ordet skall redan bör förmedla vikten utav arbetsuppdraget. Styrelsen anser att Moby Dick som väljs på Feb-SM skall kandidera till THS valnämnd. Men eftersom kanditaturen ska godkännas av THS Kårfullmäktige så har inte Elektrosektionen makt att tillsätta en representant i THS valnämnd. Därför anser styrelsen att formuleringen av Att i motionen är felaktig och kan icke bifallas. Styrelsen föreslår ändring av yrkandet enligt nedan. Beslut Kongl. Elektrosektionens styrelse yrkar på Att Motionen godkännes med ändringen Att punkt 5.7. i reglemente där det står: /Kalla mig Styret Deltaga i KårFullmäktiges valnämnd. skall ändras till Kandidera, och om vald, deltaga i THS Valnämnd.

6 Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 6 februari Motion till: Sektionsmöte uti februari måndagen den 23/2 Motion angående Omformulering av Reglemente Bakgrund Under arbetet med tidigare motion (Motion angående Moby Dicks arbetsuppgifter samt verksamhetsår) noterades en otydlighet i reglemente. Ur Reglemente, punkt 3.2. Feb-SM: Poster som väljs har verksamhetsår mar - 28 feb. Valberedningen sitter fram tills Maj-SM är genomfört. Reglementet gör det därmed tvetydigt vilket verksamhetsår valberedningen har och undertecknande anser därför, att detta bör skrivas om, så att reglementets formulering inte förblir öppet för missförstånd. Yrkande Om yrkande 2 i tidigare motion (Motion angående Moby Dicks arbetsuppgifter samt verksamhetsår) bifölls, yrkar vi på: Att denna motion avslås i sin helhet. Om yrkande 2 i tidigare motion (Motion angående Moby Dicks arbetsuppgifter samt verksamhetsår) inte bifölls, yrkar vi på: Att punkt 3.2. i Reglemente, där det står: Poster som väljs har verksamhetsår mar - 28 feb. Valberedningen sitter fram tills efter Maj-SM är genomfört. skall ändras till: Motionärer Moby Dick har verksamhetsåret mar - 28 feb. Valberedningen sitter fram till efter Maj-SM är genomfört. Adam Knutsson Charlie Palmér Ledamot i THS Kårfullmäktige Ledamot i THS Kårfullmäktige

7 Styrelsens svar Resonemang Svar till Motion angående Omformulering av Reglemente Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 Styrelsen anser att motionärerna har föreslagit vettiga justeringar i reglementet. Beslut styrelse yrkar Att Bifalla motionen i sin helhet. /Ett kortfattat styre

8 Motion om ändring av stadgan Bakgrund Motion till: Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 I dagens läge står det i stadgan att revisorerna har yttrande- och yrkanderätt på samtliga sektionsmyndigheters sammanträden, men ej närvarorätt. Det känns konstigt att revisorerna inte har närvarorätt men ska ha yttrande- och yrkanderätt. Yttrande- och yrkanderätten kan medföra detaljstyrning av alla organ samt verksamheter. Därav tycker jag att yttrande- och yrkanderätten bör tas bort och ersättas med närvarorätt. Yrkande Motionsförfattaren yrkar på att Konglig Elektrosektionen i sin fulla makt beslutar om Att punkt 4.4 Befogenheter i stadgan ändras till: Revisorerna har rätt till fullständig insyn i samtliga sektionsorgans verksamhet och förvaltning. Revisorerna har rätt att begära delbokslut från ekonomiskt ansvarig i ett utskott. Om en verksamhet inte lämnar in delbokslut kan Revisorerna stänga av berörd verksamhets konto. Revisorerna äger rätt även att med närvarorätt övervaka samtliga sektionsmyndigheters sammanträden samt sammankalla samtliga sektionsmyndigheter. Noj Kazemi E-0

9 Styrelsens svar Resonemang Svar till motion om ändring av stadgan Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 Styrelsen anser att motionsförfattaren har en bra poäng. Att revisorerna har yttrande- och yrkanderätt på samtliga av sektionsorganens möten kan, i princip, missbrukas. Skulle sådan detaljstyrning ske så kan det betyda att revisorerna i slutändan granskar sig själva. Men om en seriös och vettig revisor har något att säga på ett möte kan denne alltid beviljas yttranderätt om så är mötets vilja. Ändringen i stadgan som motionären föreslår resulterar dock i att revisorerna mister sin yttranderätt på SektionsMöten vilket försvårar revisorernas skyldighet att rapportera under SektionsMöten. I meningen Revisorerna äger rätt även att med närvarorätt övervaka samtliga sektionsmyndigheters sammanträden... uppfattas att med närvarorätt som överflödigt även om det kanske förtydligar att revisorerna får vara på plats och inte bara övervaka möten via operakikare, periskop, burktelefon eller annan teknik. Beslut Därför yrkar Styrelsen på Att Avslå motionen i sin helhet. Att 2 Ändra texten i stadgan andra stycket av punkt 4.4 till: Revisorerna äger rätt att övervaka samtliga sektionsmyndigheters sammanträden samt sammankalla samtliga sektionsmyndigheter. Revisorerna har även yttranderätt på SektionsMöten. /Ett granskande styre

10 Motion till: Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 Motion angående Internationella Gruppen Bakgrund Den internationella verksamheten inom Konglig Elektrosektionen är på uppgång. Det finns ett tydligt intresse från såväl sektionsmedlemmar som internationella studenter att utöka verksamheten, och det är önskvärt att ta vara på detta momentum. Internationell verksamhet främjar sektionen på många sätt; ökat utbud av aktiviteter och dynamik till sina medlemmar, ökade möjligheter till att knyta såväl vänskapliga som yrkesmässiga kontakter, en större kulturell mångfald samt ett större antal medlemmar som betalar medlemsavgift och ger fler mandat i KF. Under hösten anländer ungefär 90 st internationella studenter tillhörande EES, alltså nästan lika många som anländer till de svenska civlingenjörsprogrammen för MiT och Elektro sammanlagt. Genom att integrera internationella studenter i aktiviteter där det, märk väl, är tillämpbart, samt anordna egna arrangemang under såväl mottagning som resten av året kan fler internationella studenter introduceras till samt bidra till vårt fantastiska studentliv. För att kunna utveckla verksamheten och utnyttja det engagemang som finns behövs såväl personkraft som kapital. Den Internationella Gruppen består idag av IntSekt samt Vice IntSekt, och har ingen egen ekonomi. För att verkligen få snöbollen i rullning skulle det vara önskvärt att folk som vill vara med i det internationella arbetet klassificeras som funqtionärer, samt att det finns kapital att genomföra de aktiviteter som beskrivs i bilagan till denna motion. Yrkande Motionsförfattarna yrkar därför på: Att det under avsnitt 4.6. i reglemente införs att sammansättningen av Internationella Gruppen även ska innefatta Elektrolyter. Se punkt 4.6 i reglemente

11 Att 2 En punkt införs i reglemente med texten: Det åligger Elektrolyterna att efter IntSekts och Vice IntSekts direktiv utföra Internationella Gruppens uppgifter. Elektrolyter utses av Intsekt. Att 3 IntSekt åläggs ansvar för Internationella Gruppens ekonomi och bokföring. Att 4 Internationella Gruppen ges ekonomiskt bidrag från sektionen enligt den bifogade budgeten, samt att en diskussion tas på Oktober-SM hur stor budget Internationella Gruppen bör ha inför nästa år, med budgetförslag från IntSekt. Kajsa Hjort, IntSekt Alfred Samuelson, Vice IntSekt 2

12 Styrelsens svar Resonemang Svar på Motion angående Internationella Gruppen Sektionsmöte uti Februari måndagen den 23/2 Det har märkts att kontakten med de internationella studenterna har ökat under det senaste året. Utbytesstudenter har deltagit på diverse tentapubar, fester, företagsevents och det har även varit stor uppslutning på idrottsarrangemangen. Detta är givetvis otroligt positivt då det berikar sektionen, inte bara bokstavligen genom ökade bidrag och mandat men också med mångfald och trevligt umgänge. Därför är styrelsen väldigt positivt inställd till motionen. Budgetförslaget är välbeskrivet och genomtänkt men vad gäller Välkomstlunch med styrelsen så uppfattas 2000 kronor som aningen mycket. Som referens kan nämnas att det under det gångna året arrangerades en s.k. ettans lunch för styrelsen och de nyantagna på elektro. Kostnaden landade då på 300 kronor varför styrelsen yrkar på att minska anslaget för Välkomstlunch med styrelsen till 500 kronor. I fortsättningen bör verksamheten, som Mottagningen, sträva mot ett nollresultat, emellertid så är styrelsen mer än glada att få bidra till integrationen av utbytesstudenterna. Därför är det klokt att på Oktober-SM ta en diskussion för att evaluera hur året har gått för den Internationella Gruppen och om det är motiverat att fortsätta lägga samma summa till nästa år eller om anslaget bör justeras. Däremot känns det redundant att specificera i Att 4 diskussion tas på Oktober-SM hur stor budget Internationella Gruppen bör ha inför nästa år, med budgetförslag från IntSekt. Yrkande Styrelsen yrkar på Att Motionen godkänns med ändringen Att 4 Internationella Gruppen ges ekonomiskt bidrag om 4500 kronor. An international Board - Ett internationellt Styre

13 Månad-SM ELEKTROSEKTIONEN dd Månad Motion till: Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 Motion angående sökstopp till poster Bakgrund Med framförallt senaste december-sm i åtanke tycker vi det är dags att se över hur reglerna kring kandidatur till poster fungerar. I dagsläget har vi en valberedning som har i uppgift att med motorsåg och yxa söka igenom sektionen efter kandidater till olika poster. Därefter har det varit lite till och från huruvida valberedningen har förordat kandidater eller inte bereonde på antalet som har sökt till en post. Sedan presenterar valberedningen alla sökande på sektionsmötet, och om de valt att förorda någon eller ej. Det här är precis så vi tycker det ska gå till, men i dagsläget går det även att kandidera på mötet vilket gör att valberedningens arbete med att se över en kandidats lämplighet förstörs. Nu senast på december-sm uppstod ju som de flesta vet ett stort kaos när det helt plöstligt kandiderade sex (6) stycken personer på stående fot till Qulturattaché och att det gick från fem (5) till sju (7) kandiderande till Paleograf-posten. Dessutom har det genom historien (bland annat på samma möte) varit folk som kandiderar till poster de egentligen inte tänkt att ta för att de har fått i sig för mycket alkohol. För att få ordning på problemet tycker vi därför att sektionen ska införa sökstopp till poster. Sökstopp Vi tänker oss att det kommer fungera så att Moby Dick och Styret måste ha en del kommunikation kring handlingarna som ska upp inför SektionsMötet. Enligt stadgan ska handlingar anslås i Tolvan och på hemsidan minst fyra dagar före mötet, varav minst två skall vara läsdagar och i handlingar ingår förslag till poster. För att göra det enkelt tänker vi att det är upp till Moby Dick och valberedningen att bestämma när sökstopp är, men att det i likhet med motionsstopp tidigast får ske sju (7) dagar efter att kallelsen anslagits. Om valberedningen misslyckas med att få tag i någon sökande till en post se punkt 2.5 i stadgan

14 Månad-SM ELEKTROSEKTIONEN dd Månad eller om valberedningen finner alla sökande kandidater olämpliga kan valberedningen när punkt X.X val av post öppnas yrka på att öppna posten för kandidatur. Om det här sker ges alla medlemmar möjlighet att kandidera på mötet. Till möteshandlingarna ska valberedningen bifoga ett dokument med kandidater till respektive post och det ska även finnas motiveringar till varför någon förordas eller inte förordas. Yrkande Vi yrkar på Att punkt 2.5 införs i stadgan med text enligt punkt 0.0. nedan Att 2 skriva om punkt 4. i reglementet till texten enligt punkt nedan Att 3 om vi ändå ska ändra i stadgan lägga till (7) efter ordet sju i punkt 2.4 i stadgan Håkan Persson Gode och Sofia Bergström Appendix 0.0. Sökstopp För att kandidera till en post måste en person antingen själv ha kontaktat eller godkänt sin nominering till valberedningen innan anslaget sökstopp. Därefter kan en kandidatur endast ske på sittande SektionsMöte, om mötet godkänner valberedningens yrkande om att posten ska öppnas för kandidatur. Sökstopp får tidigast inträffa sju (7) dagar efter det att kallelsen anslagits Valberedning Valberedningen skall bestå av Moby Dick, sektionens Ordförande samt av SektionsMötet valda ledamöter, Krill. Det åligger valberedningen att bereda sektionens val i enlighet med stadgan, Reglementet, PM och arbetsbeskrivning samt att inäamna kandidatförslagen till Styrelsen i så god tid att Styrelsen hinner anslå förslaget tillsammans med övriga SektionsMöteshandlingar. Om det inte finns någon kandidat till en post eller om valberedningen finner samtliga sökande olämpliga äger valberedningen rätt att under SektionsMötet yrka på att posten öppnas för kandidatur. 2

15 Styrelsens svar Resonemang Svar till motion angående Sökstopp Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 Styrelsen bedömer motionen om sökstopp som ytterst välkommen. Styrelsen samtycker med motionärernas resonemang om att det är önskvärt att upplysa om postens innebörd och ge tid åt möjliga kandidater att överväga beslutet. Detta för att undvika bland annat okynneskandidaturer och förhastade beslut. Dock anser styrelsen att inte endast valberedningen ska äga rätten att yrka på att en post ska öppnas för kandidatur. Styrelsen tycker att samtliga sektionsmedlemmar ska ha möjlighet att yrka på detta. Detta för att om en person efter sökstoppet kommer på att denne gärna vill söka en post, så ska detta inte vara en omöjlighet. Alltså yrkar vi på att ordet valberedning tas bort från 0.0. Sökstopp. Beslut Kongl. Elektrosektionens styrelse yrkar Att motionen bifalles med ändringen Att punkt 2.5 införs i stadgan med följande text: /Styret Styr Rätt För att kandidera till en post måste en person antingen själv ha kontaktat eller godkänt sin nominering till valberedningen innan anslaget sökstopp. Därefter kan en kandidatur endast ske på sittande SektionsMöte, om mötet godkänner yrkande om att posten ska öppnas för kandidatur. Sökstopp får tidigast inträffa sju (7) dagar efter det att kallelsen anslagits.

16 Feruari-SM ELEKTROSEKTIONEN 23 februari Motion för EMOT Bakgrund Motion till: Sektionsmöte uti februari Måndagen den 23/2 Under 0 har en varierad grupp individer framfört eller åtminstone försökt framföra stämsång på diverse kalas. Frekvensen har inte varit speciellt hög men gensvaret har för det mesta varit starkt positivt. För att höja kvaliteten har vi planerat att repetera mer frekvent och har av Styret fått temporär dispens att bruka ESN-rummet under torsdageftermiddagar jämna veckor. Detta för att en stor del av den planerade repetitionstiden tidigare gått åt till att leta upp en plats att vara. Denna tillgång är något vi gärna får förlängt då vi knappt haft tid att starta upp denna mer regelbundna aktivitet Det kan ha verkat som att detta bara är en grupp vänner som bestämt sig för att stundtals stämma upp i sång men tanken har alltid varit att det ska vara öppet för den som har tid och lust. Att vara en sektionsförening är ett sätt att tydliggöra just detta. En sektionsförening skall så vill vi vet ha en ordförande och en kassör, visserligen inget som enkelt går att finna i sektionens styrdokument men inget vi heller är emot. Övriga föreningar väljer sina diton i december men då december-sm är fullt av val som det är tycker vi februari passar bra. Yrkande Jag yrkar på: Att EMOT skrivs in under punkt 6 Föreningar i Reglementet. Att 2 Att föreningens ordförande och kassör väljs på februari-sm. Att 3 EMOT får bruka ESN-rummet jämna torsdageftermiddagar för repetition. Att 4 Minst två medlemmar i EMOT från Elektrosektionen ges tillträde till ESN-rummet om detta inte är uppfyllt via andra poster. Ludvig Aarflot Håkan Persson-Gode Sofia Bergström

17 Styrelsens svar Resonemang Svar till motion för EMOT Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 EMOT har under 0 roat mången E-Osquarulda genom deras framträdanden och styrelsen vill givetvis verka för att jyckelverksamheten inom sektionen fortsätter växa. Att etablera en sektionsförening ses som ett naturligt utvecklingssteg för ökat engagemang och bot mot den låga framträdansfrekvensen för de anledningar motionsförfattarna nämner. Att dock genom SM bestämma repetitionsdagar känns som ett för formellt tillvägagångssätt att boka ESN-rummet, då ifall repetitionsdagar vid senare tillfälle behöver bytas ska detta inte behöva gå igenom SM för att godkännas. Därför anser styrelsen att exakt hur och när EMOT repeterar i ESN-rummet inte åligger SM utan SNO och bör tas via personen på denna post. Beslut styrelse yrkar på Att motionens bifalles med ändringen: Att 3 EMOT får bruka ESN-rummet för repetition. /Ett jyckelälskande styre

18 Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 23 februari Motion till: Sektionsmöte uti februari måndagen den 23/2 Motion angående åläggande av ålägande Bakgrund Hoftorsk är en titel som sammankopplats med Ambassadeursämbetet de senaste åren och har nästan blivit bortglömd. För länge sedan fick Konglig Elektrosektionen en guppi vid namn Paavo och ett akvarium som gåva av SIK 2. Hoftorskämbetet skapades för att tillgodose guppins behov men trots detta försvann Paavo efter ett och ett halvt år. En ny införskaffades men både denna 3 och dess efterföljare 4 dog efterhand. Hoftorskämbetet föll i glömska och har av någon anledning på senare tid sammanlänkats med Ambassadeuren. Vi finner att det vore möjligt för Sektionen att på ett bra sätt ta hand om ett akvarium och dess inneboende och att Tolvan därmed skulle bli en mer levande plats. Hoftorskämbetet skulle inte bara återfå sin gamla prakt utan bli desto viktigare. Därför finns det en poäng med att tydligt frikoppla Hoftorskämbetet från Ambassadeursrollen då två titlar tycks räcka för en och samma post och rollen som Kontaktor redan innebär ett antal varierade uppgifter. Ål Tolvan förtjänar ett återinförande av vad sektionen höll så kärt under dessa år, fast bättre. Ett ansiktslyft för Tolvan och något som skulle glädja besökare vore ett husdjur, men såklart inte vilket djur som helst. Ålen är ett imponerande djur som kommer i olika storlekar och färger. De finns i många vatten, sött som salt, och vissa av dem utgör utmärkta akvariefiskar. Elektrosektionen har en särskild förkärlek till ålen på grund av vissa ålars elektriska förmågor. Elektrisk ål 5 finns att köpa dock till ett något högt pris. Även Eldål med 900-tal 2 Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry 3 Paavo II 4 Paavo III 5 Electrophorus electricus, även känd som darrål

19 Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 23 februari dess trevliga täckning har samma prisproblem. Efter ett besök hos akvarielagret och undersökningar via det världsomspännande nätet 6 har vi kommit fram till att en Öronål 7 skulle passa oss utmärkt då den är lagom stor, tålig och tenderar leva länge och har ett rimligt pris. Figur : Erpetoichthys calabaricus Förslagsvis döps ålen till Etanålen som en hyllning till Michael Faraday som var först med att syntetiskt framställa kolvätet etan 834. Akvarium Ett inköp av ett akvarium på ca 250 liter med tillbehör finns att fynda på exempelvis Blocket.se. Inköp av terrarium i liknande storlek finns också att hitta billigt men då måste eget vatten användas. Placering Platser såsom längst in i vextrummet har funderats på då det eventuellt skulle dra in folk längre i det och avhjälpa viss trängsel runt baren vid pubverksamhet emmelertid är förvaringsmöjligheterna för annat högre prioriterat. Utrymmet under troféskåpet lämpar sig dock inte lika väl för allmän förvaring. Vi föreslår att akvariet placeras under detta. Det skulle också vara ett trevligt komplement till troféskåpet som skulle få tydligare exponering. Typiska mått för ett akvarium i ovan nämnda storlek, som passar just mellanstora ålar, är 20*40*55 vilket skulle passa perfekt i samklang med troféskåpet. Säkerhet Att Elektrosektionens tidigare fiskar inte blivit speciellt långlivade har berott på festliga idéer såsom att betala för en fest genom att fylla akvariet 6 World Wide Web 7 Erpetoichthys calabaricus, även känd som pansarål 2

20 Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 23 februari med småmynt varpå samtliga fiskar fått ökad flytkraft på bekostnad av minskad rörelseförmåga 8. Dessutom vittnar sång 39 i Sångbok om stöldbegärligheten hos just ålar. För att i framtiden undvika liknande fadäser tänker vi bygga ett låsbart skydd som endast Hoftorskarna har nycklar till innan fisken placeras i akvariet. Sponsringsmöjligheter Skulle sektionen välja att införskaffa ett akvarium så skulle det nog bli känt över hela campus 9. Möjligheten att på ett roligt sätt inkorporera reklam för företag är stort. Akvariet vore välbesökt och det vore en lukrativ plats för företag att ha sin logotyp. Ett exempel på rolig sponsring vore att ställa en sten i mitten av akvariet och kalla den Midroc(k). En liten lastbil från Scania kan också vara på sin plats. Med sådan sponsring skulle uppehållskostnaden kunna mer än täckas. Även inköpskostnaden skulle mycket väl kunna tänkas täckas av sponsring då det eventuellt bör sättas upp ett plakat vid akvariet i stil med tackskylten rörande återflytten. Om ett företag skulle gå med på att stå för inköpskostnaden av akvariet skulle de i retur kunna få sitt namn på plakatet. Att få tag i sponsor för projektet är dock kanske inte något som görs i en handvändning varför vi anser att ett startkapital för införskaffande och en tidsperiods drift (kostnad för mat och bakterier) från sektionen är lämpligt. Detta för att det inte ska dra ut på tiden och eventellt rinna ut i sanden. Det tros också vara lättare att hitta en sponsor till ett existerande akvarium än ett ickeexisterande. Vår plan är därför en trestegsraket i fyra delar:. Införskaffande av akvarium och tillbehör till lämpligt pris. 2. Säkra akvariet mot rymningsförsök, oönskade föremål, vätskor eller gäster. 3. Undersök finansieringmöjlighet. 4. Införskaffa en ål eller två och några lämpliga komplementfiskar. Ekonomi En estimering för kostnaderna ses i följande tabell. I fallet att sponsor hittas kommer givetvis summan i möjligaste mån återgå till huvudkassan samt till vidare inköp av foder. 8 De har alltså avlidit, se tavla i funqrummet 9 En så kallad snackis 3

21 Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 23 februari Begagnat akvarium med filter och värmare 2500 Fiskar inklusive ål 700 Dekoration och växter 500 Mat och bakterier 400 Lås och reglingsmaterial 400 Totalt 4500 Vid bifall av motionen ställer motionärerna upp som kandidater i klump till posten Hoftorsk för perioden Yrkande Vi yrkar därför på Att Titeln Hoftorsk åter läggs in i Reglementet under 5.8 med texten: Hoftorskämbetet Det åligger Hoftorskarna att tillse skötseln av Tolvans akvarium samt dess invånare. Och punkten Hoftorsk läggs till under 3.2. Feb-SM. Att 2 Pengar avsätts för införskaffande av akvarium med tillbehör inklusive ål. Att 3 Utrymmet under troféskåpet allokeras för installation av sagda akvarium Ludvig Aarflot Kontaktor tillika Ambassadeur och typ Hoftorsk emeritus Johan Rågmark Kontaktor tillika Ambassadeur och typ Hoftorsk också 4

22 Styrelsens svar Resonemang Svar till motion om ålägande Sektionsmöte uti februari måndagen den 23/2 Kongl. Elektrosektionens styrelse anser det viktigt att inte vara snål, i frågan om att till Tolvan införskaffa en ÅL. En elektrisk ÅL vore givetvis att föredra, men för att i budgeten slippa göra alltför stora hål, kan en art som är mer energisnål, fungera i stort sett lika bra. Då ÅLens storlek förhindar att den placeras i en glasskål, bör sektionen införskaffa ett akvarium av lämplig storlek. Detta ska vara väl skyddat då Tolvan under fester förvandlas till ett discotek, det ÅLigger därmed Hoftorsken att täppa till eventuella kryphål, men glöm ej bort att göra andningshål. Beslut Kongl. Elektrosektionens styrelse yrkar Att motionen bifalles i sin helhet. /Ett målmedvetet styre

23 Proposition till: Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 Proposition angående ekonomi kring Åreresan Bakgrund Åreresan är en resa som förgyllt mången teknologs studietid och är idag ett stort event. Hittills har det ekonomiska ansvaret, och därmed stora summor pengar, legat på en privatperson. Det har gjort att sektionen inte riktigt vetat hur pengarna har hanterats. Vidare har det varit jobbigt att som privatperson ha ansvar över intäkter på nästan kr på sitt privatkonto. För att Åreresan ska kunna marknadsföras som ett sektionsarrangemang bör dess ekonomi finnas på ett sektionskonto där den kan bokföras korrekt och granskas av sektionen. Detta bidrar även till en säkerhet för alla sektionsmedlemmar som väljer att åka på denna resa och ett sätt att hantera eventuell vinst eller förlust. Vidare, eftersom Elektrosektionen har ekonomiskt ansvar över bl.a. PR och Fø, så är det mer än rimligt att låta Sektionen för Medicinsk Teknik få ansvaret att administrera denna ekonomi. Beslut Kongl. Elektrosektionens styrelse yrkar på F Att Kassören för Sektionen för Medicinsk Teknik öppnar ett konto för Åreresan och tar ansvar över dess transaktioner. Att 2 Sektionen för Medicinsk Teknik tar ansvar att bokföra och revidera Åreresan. Att 3 IsVaranen som väljs av Sektionen för Medicinsk Teknik får det ekonomiska ansvaret för Åreresan och behörighet att se kontoinformationen för Årekontot. Att 4 Eventuella vinster eller förluster ska delas proportionellt mellan sektionerna beroende på antalet deltagare från vardera sektion. Att 5 Om Sektionen för Medicinsk Teknik inte godkänner detta ska propositionen åter diskuteras på nästkommande SM. /ÅREts styre

24 Proposition angående val på SM Bakgrund Proposition till: Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 I dagens läge ser det ut som så att en majoritet av valen till de olika valbara posterna som går att söka på sektionen sker under December-SM. Detta leder till att dessa SM tenderar att bli otroligt långdragna, i vissa fall till en sådan grad att många inte har möjlighet att stanna kvar till slutet på grund av att kollektivtrafiken slutat gå. Detta leder till att de poster som väljs sist på mötet tenderar rusas igenom i hög takt, med följden att det inte läggs en lika stor vikt vid dessa val, vilket kan leda till en utarmning av förtroendet för dessa poster. Anledningarna till detta är många: studentikosa lustigheter, okynneskandideringar samt helt enkelt att de val som sker på December-SM, däribland hela styrelsen, tenderar att dra ut på tiden då dessa är mycket viktiga poster. Det finns flera sätt att ta itu med slöseriet med tid, men även ett SM helt fritt från studentikos och annat ödslande av tid blir lätt till ett långt sådant på grund av den stora mängd val som sker vid detta tillfälle. Därför anser styrelsen att, för att ge varje post den tid under SM som krävs för att genomföra ett grundligt och genomtänkt val, de poster som inte är lika starkt kopplade till verksamhetsåret flyttas till andra SM under året. Detta kan även vara ett sätt att få fler på sektionen att delta även på de SM som ofta anses mindre viktiga i brist på val till olika funktionärsposter. Fördelen med mer utspridda val under året är flera. Genom att lägga flera av valen till funktionärsposter vid andra SM än det SM där styrelsen väljs kan man ge dessa poster den tyngd de förtjänar. Nu läggs en så stor del av December-SM på valen till styrelsen att funktionärsposterna hamnar lite i skymundan och ses som sekundära poster, trots att dessa funktionärsposter är mycket viktiga för sektionens fortlevnad. Att flytta valen av dessa funktionärsposter till senare under läsåret kan även bidra till att en större del av de förstaårsstuderande på programmet inlemmas i sektionsaktiviteter, då fler har hunnit bli varma i sina kläder under vårterminen. Oktober-SM, som för närvarande måste sägas ses som ett SM av mindre vikt, skulle må bra av att innehålla flera val än i dagsläget, speciellt då detta är det första SM

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Protokoll fört vid: Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte 1 uti Februari Tisdagen den 15/2 u.n.å. 111000 (2012 b.t.) å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte 1 uti Februari Tisdagen den 15/2 u.n.å. 111000 (2012 b.t.) å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte 1 uti Februari Tisdagen den 15/2 u.n.å. 111000 (2012 b.t.) å Tolvan, Stockholm Mötets högtidliga öppnande av Teddy

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik STADGAR Sektionen för Medicinsk Teknik Senast ändrad 24 mars 2015 Innehåll 1 Allmänt 3 1.1 Namn............................... 3 1.2 Kårtillhörlighet.......................... 3 1.3 Ändamål.............................

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Mötet öppnas av sektionsordförande Nina Jansson

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Lunds universitets studentkårers karneval STADGA Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Innehåll 1. Ändamål och organisation... 2 2. Karnevalsorganet... 2 3. Karnevalskommittén...

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar Lund Sustainable Engineers

Stadgar Lund Sustainable Engineers Stadgar Lund Sustainable Engineers INNEHÅLL 1 ÄNDAMÅL... 1 2 NAMN... 1 3 MEDLEMMAR... 1 4 ORGANISATION... 2 5 FÖRENINGSMÖTE... 2 6 REVISORERNA... 3 7 FÖRENINGSSTYRELSEN... 4 8 PROJEKTGRUPPER... 5 9 FÖRERNINGSORDFÖRANDEN...

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

STADGAR STADGEÄNDRINGAR

STADGAR STADGEÄNDRINGAR Stadgar för Student-TV Sida 1 Version 1.1.1 Student-TV vid Luleå tekniska universitet STADGAR STADGEÄNDRINGAR och STADGAR med ändringar Stadgar för Student-TV Sida 2 Version 1.1.1 Stadgar för Student-TV

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion organisationsnummer 822002-2381 Antagna 140519 Innehåll 1 Ändamål 5 2 Medlemmar 5 2.1 Regler för Medlemskap........................ 5 2.2 Avsägning av medlemskap......................

Läs mer

Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12

Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12 Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12 Innehåll Sida 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 1.1 Namn och föreningsform........................ 1 1.2 Föreningens säte............................

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm Mötet öppnas fyra minuter sent, 15:21. Detta tack vare en viss Sekreterare

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Stadgar 2013-09-18. Stadgar. Geosektionen vid Luleå tekniska universitet

Stadgar 2013-09-18. Stadgar. Geosektionen vid Luleå tekniska universitet Stadgar Geosektionen vid Luleå tekniska universitet Innehållsförteckning Kapitel 1 - Allmänt Kapitel 2 - Medlemmar Kapitel 3 - Organisation Kapitel 4 - Sektionsmötet Kapitel 5 - Sektionsstyrelsen Kapitel

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

STADGAR Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

STADGAR Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening STADGAR Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Gäller från och med 1 juli 2015. Dessa stadgar ersätter 2014 års stadgar. Fastställdes i första läsning vid årsmötet den 26 mars 2015, andra

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet STADGAR Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Antagna på den extra årsstämman i Juridiska Föreningen den 5 mars 2009. Reviderade på den ordinarie årsstämman den 22 oktober 2009, på den ordinarie

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer