Föredragningslista för: Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte 1 uti Februari Måndagen den 23/2 u.n.å (2015 b.t.) å Tolvan, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista för: Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte 1 uti Februari Måndagen den 23/2 u.n.å. 111011 (2015 b.t.) å Tolvan, Stockholm"

Transkript

1 . Formalia.. Mötets öppnande.2. Tiden och sättet.3. Val av justeringsmän tillika rösträknare.4. Närvaro.5. Adjungeringar.6. Publicering på webben.7. Fastställande av föredragningslista.8. Föregående protokoll 2. Rapporter Föredragningslista för: Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 2.. Frågor till kansliet och kansliet informerar 2.2. Frågor till styrelsen och styrelsen informerar 2.3. Frågor till funktionärer och funktionärer informerar 2.4. Frågor till kåren och kåren informerar 3. Stadgefrågor 3.. Revisionsberättelser och ansvarsfrihet 4. Motioner och Propositioner 4.. Motion angående Moby Dick 4.2. Motion angående Omformulering av Reglemente 4.3. Motion angående ändring av Stadgan 4.4. Motion angående Internationella Gruppen 4.5. Motion om Sökstopp 4.6. Motion om EMOT 4.7. Ålamotion 4.8. Proposition angående Åre 4.9. Proposition angående val på SM

2 5. Val 5.. Val av Moby Dick 5.2. Val av valberedning 5.3. Val av Årets kamrat Val av Årets lärare Övriga ärenden 6.. Övriga frågor 6.2. Närvaro 6.3. Publicering på webben 6.4. Mötets högtidliga avslutande X.Y. Hungriga magars lystmäte Q.Z. Opuz till den fromma Codé aux couleur VIT: Vitt ljus lyser alltid över Elektrien GUL: Vänta. Ordförande ordför. BLÅ: Presidiet äro törstigt! RÖD: Talaren börjar bli långrandig GRÖN: Presidiet arbetar klockurs 2

3 Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 6 februari Motion till: Sektionsmöte uti februari måndagen den 23/2 Motion angående Moby Dicks arbetsuppgifter samt verksamhetsår Bakgrund Vi har identifierat en otydlighet gällande Moby Dicks uppdrag i THS Valnämnd, samt ett problem gällande dennes verksamhetsår för arbete i THS Valnämnd. Ur THS Stadga, punkt Valnämnden: Valnämnden består av en ledamot från varje sektion och väljs efter fri nominering av kårfullmäktige. Mandatperioden sammanfaller med THS verksamhetsår. Valnämndens uppgift är att arrangera och övervaka val av kårfullmäktiges ledamöter och suppleanter samt fastställa antalet utjämningsmandat. Ur Reglemente, punkt 5.7 Moby Dick: Moby Dick skall: (...) Deltaga i KårFullmäktiges valnämnd. Enligt reglemente, är det alltså Moby Dicks uppdrag att deltaga i THS Valnämnd som representant för Konglig Elektrosektionen. Enligt THS stadga tillsätts dock ledamöterna i THS Valnämnd genom ett val i THS Kårfullmäktige. Med anledning av detta, bör det förtydligas, att Moby Dick ovillkorligen skall kandidera till posten som ledamot i THS Valnämd då THS Kårfullmäktige sammanträder uti mars månad, d.v.s. ordinarie sammanträde 4. Vidare, ur Reglemente, punkt 3.2. Feb-SM: Poster som väljs har verksamhetsår mar - 28 feb. Valberedningen sitter fram tills Maj-SM är genomfört. Moby Dick. (...)

4 Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 6 februari Då THS Valnämnd tillsätts på samma verksamhetsår som THS Centralt, d.v.s. juli - 3 juni, och arbetet i THS Valnämnd är som mest intensivt under maj - juni, då ordinarie val till THS Kårfullmäktige genomförs, samt september - oktober, då ev. fyllnadsval till THS Kårfullmäktige genomförs, anser vi att Moby Dick bör tillsättas på samma verksamhetsår som THS Valnämnd. Det kan också understyrkas att Moby Dicks verksamhetsår då blir komplementärt till styrelse ( Styrelse och Moby Dick tillsätts växelvis var 6:e månad), vilket undertecknade anser vara gynnsamt. Moby Dick skall dock väljas på Februari-SM, så att den person som blir vald kan kandidera till THS Valnämnd enligt tidigare stycke. Yrkande Med stöd av bakgrunden ovan, yrkar vi Att punkt 5.7. i reglemente, där det står: Deltaga i KårFullmäktiges valnämnd. skall ändras till: Ovillkorligen kandidera samt deltaga i THS Valnämnd. Att 2 punkt 3.2. i reglemente, där det står: Poster som väljs har verksamhetsår mar - 28 feb. Valberedningen sitter fram tills efter Maj-SM är genomfört. skall ändras till: Moby Dick har verksamhetsåret jul - 3 jun. Valberedningen sitter fram till efter Maj-SM är genomfört. Att 3 informationen på hemsida ang. Moby Dick skrivs om till: Motionärer Leder valberedningen. Kallas Moby Dick ty det är en stor vit val. Väljs i februari och sitter mellan juli 3 juni. Är även delaktig i THS Valnämnd. Adam Knutsson Charlie Palmér Ledamot i THS Kårfullmäktige Ledamot i THS Kårfullmäktige 2

5 Styrelsens svar Resonemang Svar till motion angående Moby Dick Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 Styrelsen ser att förtydligandet utav Moby Dicks kandidatur i THS Valnämnd är välbehövlig. Dock ser styrelsen att tillägget av ordet ovillkorligen i stadgan är redundant då ordet skall redan bör förmedla vikten utav arbetsuppdraget. Styrelsen anser att Moby Dick som väljs på Feb-SM skall kandidera till THS valnämnd. Men eftersom kanditaturen ska godkännas av THS Kårfullmäktige så har inte Elektrosektionen makt att tillsätta en representant i THS valnämnd. Därför anser styrelsen att formuleringen av Att i motionen är felaktig och kan icke bifallas. Styrelsen föreslår ändring av yrkandet enligt nedan. Beslut Kongl. Elektrosektionens styrelse yrkar på Att Motionen godkännes med ändringen Att punkt 5.7. i reglemente där det står: /Kalla mig Styret Deltaga i KårFullmäktiges valnämnd. skall ändras till Kandidera, och om vald, deltaga i THS Valnämnd.

6 Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 6 februari Motion till: Sektionsmöte uti februari måndagen den 23/2 Motion angående Omformulering av Reglemente Bakgrund Under arbetet med tidigare motion (Motion angående Moby Dicks arbetsuppgifter samt verksamhetsår) noterades en otydlighet i reglemente. Ur Reglemente, punkt 3.2. Feb-SM: Poster som väljs har verksamhetsår mar - 28 feb. Valberedningen sitter fram tills Maj-SM är genomfört. Reglementet gör det därmed tvetydigt vilket verksamhetsår valberedningen har och undertecknande anser därför, att detta bör skrivas om, så att reglementets formulering inte förblir öppet för missförstånd. Yrkande Om yrkande 2 i tidigare motion (Motion angående Moby Dicks arbetsuppgifter samt verksamhetsår) bifölls, yrkar vi på: Att denna motion avslås i sin helhet. Om yrkande 2 i tidigare motion (Motion angående Moby Dicks arbetsuppgifter samt verksamhetsår) inte bifölls, yrkar vi på: Att punkt 3.2. i Reglemente, där det står: Poster som väljs har verksamhetsår mar - 28 feb. Valberedningen sitter fram tills efter Maj-SM är genomfört. skall ändras till: Motionärer Moby Dick har verksamhetsåret mar - 28 feb. Valberedningen sitter fram till efter Maj-SM är genomfört. Adam Knutsson Charlie Palmér Ledamot i THS Kårfullmäktige Ledamot i THS Kårfullmäktige

7 Styrelsens svar Resonemang Svar till Motion angående Omformulering av Reglemente Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 Styrelsen anser att motionärerna har föreslagit vettiga justeringar i reglementet. Beslut styrelse yrkar Att Bifalla motionen i sin helhet. /Ett kortfattat styre

8 Motion om ändring av stadgan Bakgrund Motion till: Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 I dagens läge står det i stadgan att revisorerna har yttrande- och yrkanderätt på samtliga sektionsmyndigheters sammanträden, men ej närvarorätt. Det känns konstigt att revisorerna inte har närvarorätt men ska ha yttrande- och yrkanderätt. Yttrande- och yrkanderätten kan medföra detaljstyrning av alla organ samt verksamheter. Därav tycker jag att yttrande- och yrkanderätten bör tas bort och ersättas med närvarorätt. Yrkande Motionsförfattaren yrkar på att Konglig Elektrosektionen i sin fulla makt beslutar om Att punkt 4.4 Befogenheter i stadgan ändras till: Revisorerna har rätt till fullständig insyn i samtliga sektionsorgans verksamhet och förvaltning. Revisorerna har rätt att begära delbokslut från ekonomiskt ansvarig i ett utskott. Om en verksamhet inte lämnar in delbokslut kan Revisorerna stänga av berörd verksamhets konto. Revisorerna äger rätt även att med närvarorätt övervaka samtliga sektionsmyndigheters sammanträden samt sammankalla samtliga sektionsmyndigheter. Noj Kazemi E-0

9 Styrelsens svar Resonemang Svar till motion om ändring av stadgan Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 Styrelsen anser att motionsförfattaren har en bra poäng. Att revisorerna har yttrande- och yrkanderätt på samtliga av sektionsorganens möten kan, i princip, missbrukas. Skulle sådan detaljstyrning ske så kan det betyda att revisorerna i slutändan granskar sig själva. Men om en seriös och vettig revisor har något att säga på ett möte kan denne alltid beviljas yttranderätt om så är mötets vilja. Ändringen i stadgan som motionären föreslår resulterar dock i att revisorerna mister sin yttranderätt på SektionsMöten vilket försvårar revisorernas skyldighet att rapportera under SektionsMöten. I meningen Revisorerna äger rätt även att med närvarorätt övervaka samtliga sektionsmyndigheters sammanträden... uppfattas att med närvarorätt som överflödigt även om det kanske förtydligar att revisorerna får vara på plats och inte bara övervaka möten via operakikare, periskop, burktelefon eller annan teknik. Beslut Därför yrkar Styrelsen på Att Avslå motionen i sin helhet. Att 2 Ändra texten i stadgan andra stycket av punkt 4.4 till: Revisorerna äger rätt att övervaka samtliga sektionsmyndigheters sammanträden samt sammankalla samtliga sektionsmyndigheter. Revisorerna har även yttranderätt på SektionsMöten. /Ett granskande styre

10 Motion till: Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 Motion angående Internationella Gruppen Bakgrund Den internationella verksamheten inom Konglig Elektrosektionen är på uppgång. Det finns ett tydligt intresse från såväl sektionsmedlemmar som internationella studenter att utöka verksamheten, och det är önskvärt att ta vara på detta momentum. Internationell verksamhet främjar sektionen på många sätt; ökat utbud av aktiviteter och dynamik till sina medlemmar, ökade möjligheter till att knyta såväl vänskapliga som yrkesmässiga kontakter, en större kulturell mångfald samt ett större antal medlemmar som betalar medlemsavgift och ger fler mandat i KF. Under hösten anländer ungefär 90 st internationella studenter tillhörande EES, alltså nästan lika många som anländer till de svenska civlingenjörsprogrammen för MiT och Elektro sammanlagt. Genom att integrera internationella studenter i aktiviteter där det, märk väl, är tillämpbart, samt anordna egna arrangemang under såväl mottagning som resten av året kan fler internationella studenter introduceras till samt bidra till vårt fantastiska studentliv. För att kunna utveckla verksamheten och utnyttja det engagemang som finns behövs såväl personkraft som kapital. Den Internationella Gruppen består idag av IntSekt samt Vice IntSekt, och har ingen egen ekonomi. För att verkligen få snöbollen i rullning skulle det vara önskvärt att folk som vill vara med i det internationella arbetet klassificeras som funqtionärer, samt att det finns kapital att genomföra de aktiviteter som beskrivs i bilagan till denna motion. Yrkande Motionsförfattarna yrkar därför på: Att det under avsnitt 4.6. i reglemente införs att sammansättningen av Internationella Gruppen även ska innefatta Elektrolyter. Se punkt 4.6 i reglemente

11 Att 2 En punkt införs i reglemente med texten: Det åligger Elektrolyterna att efter IntSekts och Vice IntSekts direktiv utföra Internationella Gruppens uppgifter. Elektrolyter utses av Intsekt. Att 3 IntSekt åläggs ansvar för Internationella Gruppens ekonomi och bokföring. Att 4 Internationella Gruppen ges ekonomiskt bidrag från sektionen enligt den bifogade budgeten, samt att en diskussion tas på Oktober-SM hur stor budget Internationella Gruppen bör ha inför nästa år, med budgetförslag från IntSekt. Kajsa Hjort, IntSekt Alfred Samuelson, Vice IntSekt 2

12 Styrelsens svar Resonemang Svar på Motion angående Internationella Gruppen Sektionsmöte uti Februari måndagen den 23/2 Det har märkts att kontakten med de internationella studenterna har ökat under det senaste året. Utbytesstudenter har deltagit på diverse tentapubar, fester, företagsevents och det har även varit stor uppslutning på idrottsarrangemangen. Detta är givetvis otroligt positivt då det berikar sektionen, inte bara bokstavligen genom ökade bidrag och mandat men också med mångfald och trevligt umgänge. Därför är styrelsen väldigt positivt inställd till motionen. Budgetförslaget är välbeskrivet och genomtänkt men vad gäller Välkomstlunch med styrelsen så uppfattas 2000 kronor som aningen mycket. Som referens kan nämnas att det under det gångna året arrangerades en s.k. ettans lunch för styrelsen och de nyantagna på elektro. Kostnaden landade då på 300 kronor varför styrelsen yrkar på att minska anslaget för Välkomstlunch med styrelsen till 500 kronor. I fortsättningen bör verksamheten, som Mottagningen, sträva mot ett nollresultat, emellertid så är styrelsen mer än glada att få bidra till integrationen av utbytesstudenterna. Därför är det klokt att på Oktober-SM ta en diskussion för att evaluera hur året har gått för den Internationella Gruppen och om det är motiverat att fortsätta lägga samma summa till nästa år eller om anslaget bör justeras. Däremot känns det redundant att specificera i Att 4 diskussion tas på Oktober-SM hur stor budget Internationella Gruppen bör ha inför nästa år, med budgetförslag från IntSekt. Yrkande Styrelsen yrkar på Att Motionen godkänns med ändringen Att 4 Internationella Gruppen ges ekonomiskt bidrag om 4500 kronor. An international Board - Ett internationellt Styre

13 Månad-SM ELEKTROSEKTIONEN dd Månad Motion till: Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 Motion angående sökstopp till poster Bakgrund Med framförallt senaste december-sm i åtanke tycker vi det är dags att se över hur reglerna kring kandidatur till poster fungerar. I dagsläget har vi en valberedning som har i uppgift att med motorsåg och yxa söka igenom sektionen efter kandidater till olika poster. Därefter har det varit lite till och från huruvida valberedningen har förordat kandidater eller inte bereonde på antalet som har sökt till en post. Sedan presenterar valberedningen alla sökande på sektionsmötet, och om de valt att förorda någon eller ej. Det här är precis så vi tycker det ska gå till, men i dagsläget går det även att kandidera på mötet vilket gör att valberedningens arbete med att se över en kandidats lämplighet förstörs. Nu senast på december-sm uppstod ju som de flesta vet ett stort kaos när det helt plöstligt kandiderade sex (6) stycken personer på stående fot till Qulturattaché och att det gick från fem (5) till sju (7) kandiderande till Paleograf-posten. Dessutom har det genom historien (bland annat på samma möte) varit folk som kandiderar till poster de egentligen inte tänkt att ta för att de har fått i sig för mycket alkohol. För att få ordning på problemet tycker vi därför att sektionen ska införa sökstopp till poster. Sökstopp Vi tänker oss att det kommer fungera så att Moby Dick och Styret måste ha en del kommunikation kring handlingarna som ska upp inför SektionsMötet. Enligt stadgan ska handlingar anslås i Tolvan och på hemsidan minst fyra dagar före mötet, varav minst två skall vara läsdagar och i handlingar ingår förslag till poster. För att göra det enkelt tänker vi att det är upp till Moby Dick och valberedningen att bestämma när sökstopp är, men att det i likhet med motionsstopp tidigast får ske sju (7) dagar efter att kallelsen anslagits. Om valberedningen misslyckas med att få tag i någon sökande till en post se punkt 2.5 i stadgan

14 Månad-SM ELEKTROSEKTIONEN dd Månad eller om valberedningen finner alla sökande kandidater olämpliga kan valberedningen när punkt X.X val av post öppnas yrka på att öppna posten för kandidatur. Om det här sker ges alla medlemmar möjlighet att kandidera på mötet. Till möteshandlingarna ska valberedningen bifoga ett dokument med kandidater till respektive post och det ska även finnas motiveringar till varför någon förordas eller inte förordas. Yrkande Vi yrkar på Att punkt 2.5 införs i stadgan med text enligt punkt 0.0. nedan Att 2 skriva om punkt 4. i reglementet till texten enligt punkt nedan Att 3 om vi ändå ska ändra i stadgan lägga till (7) efter ordet sju i punkt 2.4 i stadgan Håkan Persson Gode och Sofia Bergström Appendix 0.0. Sökstopp För att kandidera till en post måste en person antingen själv ha kontaktat eller godkänt sin nominering till valberedningen innan anslaget sökstopp. Därefter kan en kandidatur endast ske på sittande SektionsMöte, om mötet godkänner valberedningens yrkande om att posten ska öppnas för kandidatur. Sökstopp får tidigast inträffa sju (7) dagar efter det att kallelsen anslagits Valberedning Valberedningen skall bestå av Moby Dick, sektionens Ordförande samt av SektionsMötet valda ledamöter, Krill. Det åligger valberedningen att bereda sektionens val i enlighet med stadgan, Reglementet, PM och arbetsbeskrivning samt att inäamna kandidatförslagen till Styrelsen i så god tid att Styrelsen hinner anslå förslaget tillsammans med övriga SektionsMöteshandlingar. Om det inte finns någon kandidat till en post eller om valberedningen finner samtliga sökande olämpliga äger valberedningen rätt att under SektionsMötet yrka på att posten öppnas för kandidatur. 2

15 Styrelsens svar Resonemang Svar till motion angående Sökstopp Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 Styrelsen bedömer motionen om sökstopp som ytterst välkommen. Styrelsen samtycker med motionärernas resonemang om att det är önskvärt att upplysa om postens innebörd och ge tid åt möjliga kandidater att överväga beslutet. Detta för att undvika bland annat okynneskandidaturer och förhastade beslut. Dock anser styrelsen att inte endast valberedningen ska äga rätten att yrka på att en post ska öppnas för kandidatur. Styrelsen tycker att samtliga sektionsmedlemmar ska ha möjlighet att yrka på detta. Detta för att om en person efter sökstoppet kommer på att denne gärna vill söka en post, så ska detta inte vara en omöjlighet. Alltså yrkar vi på att ordet valberedning tas bort från 0.0. Sökstopp. Beslut Kongl. Elektrosektionens styrelse yrkar Att motionen bifalles med ändringen Att punkt 2.5 införs i stadgan med följande text: /Styret Styr Rätt För att kandidera till en post måste en person antingen själv ha kontaktat eller godkänt sin nominering till valberedningen innan anslaget sökstopp. Därefter kan en kandidatur endast ske på sittande SektionsMöte, om mötet godkänner yrkande om att posten ska öppnas för kandidatur. Sökstopp får tidigast inträffa sju (7) dagar efter det att kallelsen anslagits.

16 Feruari-SM ELEKTROSEKTIONEN 23 februari Motion för EMOT Bakgrund Motion till: Sektionsmöte uti februari Måndagen den 23/2 Under 0 har en varierad grupp individer framfört eller åtminstone försökt framföra stämsång på diverse kalas. Frekvensen har inte varit speciellt hög men gensvaret har för det mesta varit starkt positivt. För att höja kvaliteten har vi planerat att repetera mer frekvent och har av Styret fått temporär dispens att bruka ESN-rummet under torsdageftermiddagar jämna veckor. Detta för att en stor del av den planerade repetitionstiden tidigare gått åt till att leta upp en plats att vara. Denna tillgång är något vi gärna får förlängt då vi knappt haft tid att starta upp denna mer regelbundna aktivitet Det kan ha verkat som att detta bara är en grupp vänner som bestämt sig för att stundtals stämma upp i sång men tanken har alltid varit att det ska vara öppet för den som har tid och lust. Att vara en sektionsförening är ett sätt att tydliggöra just detta. En sektionsförening skall så vill vi vet ha en ordförande och en kassör, visserligen inget som enkelt går att finna i sektionens styrdokument men inget vi heller är emot. Övriga föreningar väljer sina diton i december men då december-sm är fullt av val som det är tycker vi februari passar bra. Yrkande Jag yrkar på: Att EMOT skrivs in under punkt 6 Föreningar i Reglementet. Att 2 Att föreningens ordförande och kassör väljs på februari-sm. Att 3 EMOT får bruka ESN-rummet jämna torsdageftermiddagar för repetition. Att 4 Minst två medlemmar i EMOT från Elektrosektionen ges tillträde till ESN-rummet om detta inte är uppfyllt via andra poster. Ludvig Aarflot Håkan Persson-Gode Sofia Bergström

17 Styrelsens svar Resonemang Svar till motion för EMOT Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 EMOT har under 0 roat mången E-Osquarulda genom deras framträdanden och styrelsen vill givetvis verka för att jyckelverksamheten inom sektionen fortsätter växa. Att etablera en sektionsförening ses som ett naturligt utvecklingssteg för ökat engagemang och bot mot den låga framträdansfrekvensen för de anledningar motionsförfattarna nämner. Att dock genom SM bestämma repetitionsdagar känns som ett för formellt tillvägagångssätt att boka ESN-rummet, då ifall repetitionsdagar vid senare tillfälle behöver bytas ska detta inte behöva gå igenom SM för att godkännas. Därför anser styrelsen att exakt hur och när EMOT repeterar i ESN-rummet inte åligger SM utan SNO och bör tas via personen på denna post. Beslut styrelse yrkar på Att motionens bifalles med ändringen: Att 3 EMOT får bruka ESN-rummet för repetition. /Ett jyckelälskande styre

18 Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 23 februari Motion till: Sektionsmöte uti februari måndagen den 23/2 Motion angående åläggande av ålägande Bakgrund Hoftorsk är en titel som sammankopplats med Ambassadeursämbetet de senaste åren och har nästan blivit bortglömd. För länge sedan fick Konglig Elektrosektionen en guppi vid namn Paavo och ett akvarium som gåva av SIK 2. Hoftorskämbetet skapades för att tillgodose guppins behov men trots detta försvann Paavo efter ett och ett halvt år. En ny införskaffades men både denna 3 och dess efterföljare 4 dog efterhand. Hoftorskämbetet föll i glömska och har av någon anledning på senare tid sammanlänkats med Ambassadeuren. Vi finner att det vore möjligt för Sektionen att på ett bra sätt ta hand om ett akvarium och dess inneboende och att Tolvan därmed skulle bli en mer levande plats. Hoftorskämbetet skulle inte bara återfå sin gamla prakt utan bli desto viktigare. Därför finns det en poäng med att tydligt frikoppla Hoftorskämbetet från Ambassadeursrollen då två titlar tycks räcka för en och samma post och rollen som Kontaktor redan innebär ett antal varierade uppgifter. Ål Tolvan förtjänar ett återinförande av vad sektionen höll så kärt under dessa år, fast bättre. Ett ansiktslyft för Tolvan och något som skulle glädja besökare vore ett husdjur, men såklart inte vilket djur som helst. Ålen är ett imponerande djur som kommer i olika storlekar och färger. De finns i många vatten, sött som salt, och vissa av dem utgör utmärkta akvariefiskar. Elektrosektionen har en särskild förkärlek till ålen på grund av vissa ålars elektriska förmågor. Elektrisk ål 5 finns att köpa dock till ett något högt pris. Även Eldål med 900-tal 2 Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry 3 Paavo II 4 Paavo III 5 Electrophorus electricus, även känd som darrål

19 Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 23 februari dess trevliga täckning har samma prisproblem. Efter ett besök hos akvarielagret och undersökningar via det världsomspännande nätet 6 har vi kommit fram till att en Öronål 7 skulle passa oss utmärkt då den är lagom stor, tålig och tenderar leva länge och har ett rimligt pris. Figur : Erpetoichthys calabaricus Förslagsvis döps ålen till Etanålen som en hyllning till Michael Faraday som var först med att syntetiskt framställa kolvätet etan 834. Akvarium Ett inköp av ett akvarium på ca 250 liter med tillbehör finns att fynda på exempelvis Blocket.se. Inköp av terrarium i liknande storlek finns också att hitta billigt men då måste eget vatten användas. Placering Platser såsom längst in i vextrummet har funderats på då det eventuellt skulle dra in folk längre i det och avhjälpa viss trängsel runt baren vid pubverksamhet emmelertid är förvaringsmöjligheterna för annat högre prioriterat. Utrymmet under troféskåpet lämpar sig dock inte lika väl för allmän förvaring. Vi föreslår att akvariet placeras under detta. Det skulle också vara ett trevligt komplement till troféskåpet som skulle få tydligare exponering. Typiska mått för ett akvarium i ovan nämnda storlek, som passar just mellanstora ålar, är 20*40*55 vilket skulle passa perfekt i samklang med troféskåpet. Säkerhet Att Elektrosektionens tidigare fiskar inte blivit speciellt långlivade har berott på festliga idéer såsom att betala för en fest genom att fylla akvariet 6 World Wide Web 7 Erpetoichthys calabaricus, även känd som pansarål 2

20 Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 23 februari med småmynt varpå samtliga fiskar fått ökad flytkraft på bekostnad av minskad rörelseförmåga 8. Dessutom vittnar sång 39 i Sångbok om stöldbegärligheten hos just ålar. För att i framtiden undvika liknande fadäser tänker vi bygga ett låsbart skydd som endast Hoftorskarna har nycklar till innan fisken placeras i akvariet. Sponsringsmöjligheter Skulle sektionen välja att införskaffa ett akvarium så skulle det nog bli känt över hela campus 9. Möjligheten att på ett roligt sätt inkorporera reklam för företag är stort. Akvariet vore välbesökt och det vore en lukrativ plats för företag att ha sin logotyp. Ett exempel på rolig sponsring vore att ställa en sten i mitten av akvariet och kalla den Midroc(k). En liten lastbil från Scania kan också vara på sin plats. Med sådan sponsring skulle uppehållskostnaden kunna mer än täckas. Även inköpskostnaden skulle mycket väl kunna tänkas täckas av sponsring då det eventuellt bör sättas upp ett plakat vid akvariet i stil med tackskylten rörande återflytten. Om ett företag skulle gå med på att stå för inköpskostnaden av akvariet skulle de i retur kunna få sitt namn på plakatet. Att få tag i sponsor för projektet är dock kanske inte något som görs i en handvändning varför vi anser att ett startkapital för införskaffande och en tidsperiods drift (kostnad för mat och bakterier) från sektionen är lämpligt. Detta för att det inte ska dra ut på tiden och eventellt rinna ut i sanden. Det tros också vara lättare att hitta en sponsor till ett existerande akvarium än ett ickeexisterande. Vår plan är därför en trestegsraket i fyra delar:. Införskaffande av akvarium och tillbehör till lämpligt pris. 2. Säkra akvariet mot rymningsförsök, oönskade föremål, vätskor eller gäster. 3. Undersök finansieringmöjlighet. 4. Införskaffa en ål eller två och några lämpliga komplementfiskar. Ekonomi En estimering för kostnaderna ses i följande tabell. I fallet att sponsor hittas kommer givetvis summan i möjligaste mån återgå till huvudkassan samt till vidare inköp av foder. 8 De har alltså avlidit, se tavla i funqrummet 9 En så kallad snackis 3

21 Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 23 februari Begagnat akvarium med filter och värmare 2500 Fiskar inklusive ål 700 Dekoration och växter 500 Mat och bakterier 400 Lås och reglingsmaterial 400 Totalt 4500 Vid bifall av motionen ställer motionärerna upp som kandidater i klump till posten Hoftorsk för perioden Yrkande Vi yrkar därför på Att Titeln Hoftorsk åter läggs in i Reglementet under 5.8 med texten: Hoftorskämbetet Det åligger Hoftorskarna att tillse skötseln av Tolvans akvarium samt dess invånare. Och punkten Hoftorsk läggs till under 3.2. Feb-SM. Att 2 Pengar avsätts för införskaffande av akvarium med tillbehör inklusive ål. Att 3 Utrymmet under troféskåpet allokeras för installation av sagda akvarium Ludvig Aarflot Kontaktor tillika Ambassadeur och typ Hoftorsk emeritus Johan Rågmark Kontaktor tillika Ambassadeur och typ Hoftorsk också 4

22 Styrelsens svar Resonemang Svar till motion om ålägande Sektionsmöte uti februari måndagen den 23/2 Kongl. Elektrosektionens styrelse anser det viktigt att inte vara snål, i frågan om att till Tolvan införskaffa en ÅL. En elektrisk ÅL vore givetvis att föredra, men för att i budgeten slippa göra alltför stora hål, kan en art som är mer energisnål, fungera i stort sett lika bra. Då ÅLens storlek förhindar att den placeras i en glasskål, bör sektionen införskaffa ett akvarium av lämplig storlek. Detta ska vara väl skyddat då Tolvan under fester förvandlas till ett discotek, det ÅLigger därmed Hoftorsken att täppa till eventuella kryphål, men glöm ej bort att göra andningshål. Beslut Kongl. Elektrosektionens styrelse yrkar Att motionen bifalles i sin helhet. /Ett målmedvetet styre

23 Proposition till: Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 Proposition angående ekonomi kring Åreresan Bakgrund Åreresan är en resa som förgyllt mången teknologs studietid och är idag ett stort event. Hittills har det ekonomiska ansvaret, och därmed stora summor pengar, legat på en privatperson. Det har gjort att sektionen inte riktigt vetat hur pengarna har hanterats. Vidare har det varit jobbigt att som privatperson ha ansvar över intäkter på nästan kr på sitt privatkonto. För att Åreresan ska kunna marknadsföras som ett sektionsarrangemang bör dess ekonomi finnas på ett sektionskonto där den kan bokföras korrekt och granskas av sektionen. Detta bidrar även till en säkerhet för alla sektionsmedlemmar som väljer att åka på denna resa och ett sätt att hantera eventuell vinst eller förlust. Vidare, eftersom Elektrosektionen har ekonomiskt ansvar över bl.a. PR och Fø, så är det mer än rimligt att låta Sektionen för Medicinsk Teknik få ansvaret att administrera denna ekonomi. Beslut Kongl. Elektrosektionens styrelse yrkar på F Att Kassören för Sektionen för Medicinsk Teknik öppnar ett konto för Åreresan och tar ansvar över dess transaktioner. Att 2 Sektionen för Medicinsk Teknik tar ansvar att bokföra och revidera Åreresan. Att 3 IsVaranen som väljs av Sektionen för Medicinsk Teknik får det ekonomiska ansvaret för Åreresan och behörighet att se kontoinformationen för Årekontot. Att 4 Eventuella vinster eller förluster ska delas proportionellt mellan sektionerna beroende på antalet deltagare från vardera sektion. Att 5 Om Sektionen för Medicinsk Teknik inte godkänner detta ska propositionen åter diskuteras på nästkommande SM. /ÅREts styre

24 Proposition angående val på SM Bakgrund Proposition till: Sektionsmöte uti Februari Måndagen den 23/2 I dagens läge ser det ut som så att en majoritet av valen till de olika valbara posterna som går att söka på sektionen sker under December-SM. Detta leder till att dessa SM tenderar att bli otroligt långdragna, i vissa fall till en sådan grad att många inte har möjlighet att stanna kvar till slutet på grund av att kollektivtrafiken slutat gå. Detta leder till att de poster som väljs sist på mötet tenderar rusas igenom i hög takt, med följden att det inte läggs en lika stor vikt vid dessa val, vilket kan leda till en utarmning av förtroendet för dessa poster. Anledningarna till detta är många: studentikosa lustigheter, okynneskandideringar samt helt enkelt att de val som sker på December-SM, däribland hela styrelsen, tenderar att dra ut på tiden då dessa är mycket viktiga poster. Det finns flera sätt att ta itu med slöseriet med tid, men även ett SM helt fritt från studentikos och annat ödslande av tid blir lätt till ett långt sådant på grund av den stora mängd val som sker vid detta tillfälle. Därför anser styrelsen att, för att ge varje post den tid under SM som krävs för att genomföra ett grundligt och genomtänkt val, de poster som inte är lika starkt kopplade till verksamhetsåret flyttas till andra SM under året. Detta kan även vara ett sätt att få fler på sektionen att delta även på de SM som ofta anses mindre viktiga i brist på val till olika funktionärsposter. Fördelen med mer utspridda val under året är flera. Genom att lägga flera av valen till funktionärsposter vid andra SM än det SM där styrelsen väljs kan man ge dessa poster den tyngd de förtjänar. Nu läggs en så stor del av December-SM på valen till styrelsen att funktionärsposterna hamnar lite i skymundan och ses som sekundära poster, trots att dessa funktionärsposter är mycket viktiga för sektionens fortlevnad. Att flytta valen av dessa funktionärsposter till senare under läsåret kan även bidra till att en större del av de förstaårsstuderande på programmet inlemmas i sektionsaktiviteter, då fler har hunnit bli varma i sina kläder under vårterminen. Oktober-SM, som för närvarande måste sägas ses som ett SM av mindre vikt, skulle må bra av att innehålla flera val än i dagsläget, speciellt då detta är det första SM

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer

Handlingarna SM 4 2013/2014

Handlingarna SM 4 2013/2014 Handlingarna SM 4 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.04 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM4 Styrelsen 2013/2014 2014-04-11 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 Tid: måndagen den 12

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund Upplaga 2006 Bearbetning: Förbundskansliet INNEHÅLL INNEHÅLL 2 UPPGIFT 4 Scoutmetoden 4 SCOUTKÅREN 6 Detta kännetecknar en bra kår! 6 Kårstämma

Läs mer

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 Mina FUM-vänner Mail: Mobil: Mail: Mobil: 1 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil:

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Handlingarna SM 4 2014/2015

Handlingarna SM 4 2014/2015 Handlingarna SM 4 2014/2015 Plats: K2, Tid: 18:04 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till Sektionsmöte 4 Talmanspresidiet 14/15 2014-12-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 Tid: måndagen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer