Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande."

Transkript

1 1 (8) Under punkten presidiet kommer kårstyrelsen genom presidiet redogöra inför kårfullmäktige om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom kårledningen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum där LinTek som organisation på något sätt varit representerat. Det redogörs också för hur presidiet följt upp, det av kårfullmäktige delegerade ansvaret, arbetet och ekonomin inom LinTek. Kårstyrelsen har träffats regelbundet och haft ett kårstyrelsemöte under december månad. Kårstyrelsen har följt upp projektplanerna för verksamhetsplanen och ser inga hinder för att det skall bli klara i tid. Kårstyrelsen har även haft regelbundna möten med samtliga av LinTeks projekt. Projektledaren för kårstugan är i sitt slutskede och kommer förhoppningsvis lägga fram sin rapport för kårstyrelsen inom de närmaste veckorna. Kårstyrelsen har känt ett behov av att utveckla konceptet SOF och hur man kan få mer kontinuitet i projektet. Kårstyrelsen har därför börjat arbetet med ett direktiv samt sökt intresserade studenter till projektet för att kunna driva igång en sådan grupp. Kårstyrelsen har även en representant i Valberedningens arbetsgrupp (VARG) som har gjort en projektplan och påbörjat sitt arbete. Arbetet flyter på bra och kommer förhoppningsvis resultera i något i slutet av nästa termin. Kårledningen har arbetat vidare med den dagliga verksamheten och börjar komma in i sina rutiner. Kårledningen kör på i fullfart mot ett välbehövlig uppehåll för att kunna samla krafter inför våren. Arbetet inom LinTek verkar gå enligt budget och har i dagsläget inga större avvikelser. Vice kårordförande har haft personlig kontakt med alla i kårledningen gällande ekonomi och jobbar nu fram ett nytt system för avstämning. Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande.

2 2 (8) LinTeks bolag går för närvarande väldigt bra. BokAB har för första gången på många år gått så pass bra att de varit tvungna att betala skatt. De har nu betalat av alla gamla skulder och skrivit av gamla inventarier. Pengarna har bland återinvesterats i företaget genom bland annat inköp av nya möbler. På sikt så ser nu BokAB över att sänka priserna på böcker till teknisk fakultet. KårserviceAB går även det bra och visar ett positivt resultat men endast marginellt. Kårordförande har även träffat kårservice nya VD, Niklas Selander, och är helt övertygad om att Niklas kommer göra ett bra jobb. Under utbildning så rapporterar styrelsen om LinTeks utbildningsrelaterade verksamhet som innefattar bland annat studeranderepresentation och utbildningsutskottets verksamhet. Sedan det föregående FuM-mötet har LinTek fått två studeranderepresentantsplatser till och båda har tillsatts. Läget är alltså att 122 av 139 platser är tillsatta. Utbildningsansvariga har sedan föregående FuM-möte haft två UR-möten. Under det första mötet diskuterades ett framtida samarbete mellan studienämndordförandena på sektionerna och studievägledningen. På det andra mötet diskuterades samverkan i utbildningen (näringslivsanknytning) med Näringslivsansvarig på LinTek. Den nya databasen för kursutvärderingar har lanseras och börjats använda av studienämndsordförandena. Resultaten från Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärderingar analyseras och reflekteras inom varje respektive nämnd. För de examina som fick bristande kvalitet håller de berörda nämnderna just nu på med att se över en åtgärdsplan som ska lämnas in till UK-ämbetes bedömargrupp för de respektive områdena. Åtgärdsplanen ska lämnas in i oktober Man har dock redan påbörjat utvecklingsarbetet med de utbildningar examineras inom dessa områden. Utvärderingarna av Carl Malmsten-utbildningarna och Grafisk design och kommunikation fortsätter. Studentledningsrådet är ett möte med universitetets ledning där studentkårerna sätter agendan. Det sker en gång per termin och det är under dessa möten kårerna kan få igenom egna initiativ

3 3 (8) till stora förändringar och förbättringar. En sådant möte hölls fredagen den 29/11 där man tog upp studenternas rätt till ett extra eller ett alternativt examinationstillfälle, vid frånvaro vid obligatoriska samt examinerande moment på grund av särskilda skäl. Under mötet diskuterade man även möjligheten för lärare att avsätta tid i tjänsten till pedagogisk utveckling. Under punkten Gemenskap kommer kårstyrelsen redogöra för de aktiviteter och det arbete som sker under arbetsområdet Gemenskapen så som Arbetsmiljö, Lika villkor, Marknadsförning, Mottagningen, LiTHanian samt studiesocialt. LiTHanian nr 6 skickades ut till medlemmarna den november enligt plan, och finns även uppe på hemsidan. Redaktionen har påbörjat arbetet med första vårnumret som har extra fokus på LARM. En halvtidsutvärdering har gjorts med redaktionen, och en annan utvärdering skall göras med de ansvariga för sektionssidorna. Chefredaktören har, tillsammans med Marknadsföringsansvarig, varit på TORK- och INFARKmöte på Chalmers november. Förutom detta har chefredaktören sett över ekonomin, samt gjort en åtgärdsplan då budgeten inte kommer kunna hållas. Annonsbyrån Tomat har kontaktats angående fakturor de ännu inte betalt. LinTek har synts i samband med representation på doktorspromoveringen och examenshögtiden. Varumärket har även kopplats till LinTeks klimatvecka samt den pågående värdrekryteringen till LARM. Via värdrekryteringen har vi även fått fler medlemmar då sökande LinTek-medlemmar har förtur på posterna. Något som är pågående just nu är marknadsföring inför fler utskottsmedlemmar till näringslivsutskottet samt starten av marknadsföring till ansökan av München Hobenkommittén. Utöver detta utvecklas affischeringsregler tillsammans med StuFF vid Campus Valla och Campus Norrköping. Studiesocialt ansvarig har haft besök av sina motsvarigheter från THS och UTN, och med dem diskuterat rutiner kring arbetsmiljö och lika villkorarbete. Arbetsmiljöombuden på sektionerna har alla lämnat in sina projektplaner över vad de särskiljt ska fokusera på under verksamhetsåret. Frekvensen på mötena med arbetsmiljöråden i Linköping samt i Norrköping har i år utökats, (var tredje vecka, jämfört med var fjärde föregående år). Detta fungerar mycket bra och ger välbehövligt utrymme för diskussion och vidareutveckling av AMOs roll. En AMO-handbok har tillsammans med de andra kårerna tagits fram för att underlätta arbetet och överlämningen för arbetsmiljöombuden samt öka kontinuiteten mellan verksamhetsåren.

4 4 (8) Under punkten Framtiden kommer kårstyrelsen redogöra för de aktiviteter och det arbete som sker under arbetsområdet Framtiden så som LinTeks Klimatvecka, det kontinuerliga näringslivsarbetet och LinTeks Arbetsmarknadsdagar (LARM). Näringslivsansvarig och Projektledaren för LARM har varit på höstmässorna i Uppsala, Lund och Stockholm. LARMkommittén var med på alla mässor medan NärU var med på mässan i Stockholm. I Stockholm anordnades ARGageddon som är en uppdelad konferens för näringslivsutskott respektive projektgrupper för mässorna inom ARG. ARGageddon var mycket uppskattat av utskotts- samt kommittémedlemmar. Sedan förra FuM har vi inte genomfört något event med SAAB. Vi har istället börjat planera inför våren och haft diskussioner om hur vi ska utveckla samarbetet. I dagsläget ligger en ansökan om att söka till NärU ute. Det har bland annat hängts affischer och gjorts ett facebookevent. Sista ansökningsdag är den 13:e december. NärU har tyvärr varit tvungna att ställa in Internationella dagen. Detta beror på att företag tyckte att det var tight om tid, men de ville gärna vara med till nästa år. NärU har fått i uppgift att skriva testamenten för de olika projekten så att näringslivsverksamheten har chans att utvecklas. Antal personer i NärU, 5 Önskat antal i NärU, 14 Antal genomförda företagsevent, 10 Planerade projekt under året, 5 LARM rekryterar värdar. Nytt för i år är att vi kör vårt Glöggtält även i Norrköping som en del i vårt valda fokusområde att vara mer närvarande i Norrköping. DagensVÄRD konceptet har gett mycket bra respons! I November var LARM på de tre höstmässorna vid andra lärosäten och har därifrån fått med sig många bra idéer för att utveckla LARM.

5 5 (8) Företagsgruppen har ökat insatsen att ringa företag och prognosen är att vi kommer ha fler företag än de 150 som var målet. LARM har nu 149 anmälda företag. Och vi har även fått in 8 anmälningar till LARM:s alumnimingel (nytt) som ligger kvällen den 10:e februari. Förhandlingar med Eurest om matsalen är i princip klara. Vi lånar den gratis mot att vi köper luncher till lunchföreläsningar därifrån (dessa luncher betalas av företagen). Trots bara en HSP och färre anmälda företag har vi lyckats bra med att hålla i kostnaderna, kommit på alternativa lösningar för att få samma marknadsföringseffekt men till lägre kostnad (t.ex. dagens värd) och även satsat hårt på att sälja in fler event till de företag som kommer hit. Därför är prognosen för LARM att vi åtminstone kommer hålla budget, men troligen överträffa budgeterat resultat. Nu håller vi därför på att titta på kvalitetshöjande åtgärder. Något som kommer hjälpa LARM på sikt och göra det lättare för kommande år att få företagen att vilja komma tillbaka! Kommittén har nu genomfört LinTeks klimatvecka 2013 med, enligt oss, mycket gott resultat. Allt flöt på som det skulle och inga större problem som inte gick att lösa inträffade. Av de kommentarer som vi har fått från studenter och företag verkar den allmänna uppfattningen från andra även den vara positiv. Kommittén har fått slita hårt men är mycket nöjda med vad vi har åstadkommit. Det blev väldigt högt tryck då anmälan öppnade, vilket påverkade både servern och anmälningssidan. Detta resulterade i en del förvirring eftersom det var oklart vad man egentligen var anmäld på. Vi lyckades dock lösa detta under eftermiddagen. Trots att nästan alla event blev fulla direkt var det en del personer som inte dök upp utan att avanmäla sig. Detta tyckte vi var väldigt tråkigt eftersom det var många som ville gå och som faktiskt hade kunnat gå, men som nu inte fick chansen. Nu återstår utvärderingsarbete vilket kommer att ske med både studenter och företag. Kommittén kommer att ha både individuell utvärdering och grupputvärdering. För projektledaren återstår även ekonomiarbete samt insamling av testamenten från alla i kommittén.

6 6 (8) Beslut Beslutat Genomfört Kommentar Tillsättande av studeranderepresentanter Välja en mottagningsansvarig i Norrköping Redaktionella ändringar i styrdokument Sker löpande 122 av 139 representanter tillsatta Pågående En intensiv nomineringsprocess har pågått och vi väntar än på resultat. Kårstyrelsen har även börjat arbetet med en åtgärdsplan Pågående Redovisas kontinuerligt nedan Inga redaktionella ändringar har gjorts sedan sist.

7 7 (8) Notera att medlemsregistreringen öppnade den 12/8 och nolle-p började 20/8. Den 22/10 passerade LinTek 4000 medlemmar. Vi har i skrivande stund ( kl 14:55) 4092 medlemmar i LinTek. Det motsvarar ungefär 60% av HST vid Tekniska högskolan (6800) Detta kan jämföras med då LinTek hade 3781 medlemmar.

8 8 (8) Kårstyrelsen har stängt böckerna för verksamhetsåret 2012/2013 och har nu lämnat över dem till vår revisor. Resultatet och revisorsutlåtandet är i skrivande stund inte klart och en fråga om ansvarsfrihet blir därför inte aktuell, men kommer förhoppningsvis vara klart tills kårfullmäktige i januari.

9 1 (1) Direktiven som valberedningen har fått av kårfullmäktige är ett glest ramverk som utelämnar mycket frågetecken vilket i sin tur har lett till varierande kvalité och bristande förtroende till valberedningen. Valberedningen skall vara kårfullmäktiges verktyg men som inte används i så stor utsträckning. I framtiden kommer valberedningens arbete vara ännu viktigare då valet av heltidare inte kommer ligga hos kårfullmäktige. Därför är det viktigt att det finns en demokratisk process kring valberedningens arbete som säkerställer kontinuitet och kvalité. Hur skall valberedningens process gå till? Vilka ska kunna påverka kravprofilen? Vilka ska kunna se kravprofilen? Vad anses vara jäv inom valberedningen och hur bör jäv hanteras? Hur bör andra i valberedningen kunna ta del av intervjun? Bör valberedningen kontakta referenter som den sökande ej angett, men som ändå kan vara intressanta? Hur bör man ta kontakt med de avslagna? Vad skulle ni kunna ändra om ni kunde? Tidigare har valberedningen arbetet väldigt konfidentiellt och informationen som nått kårfullmäktige har varit väldigt varierat. Det är svårt för valberedningen att veta vad de ska säga och till vem. Detta har fått som konsekvenser att valberedningen blir väldigt personberoende om kårfullmäktige litar på dem eller inte. Vad vill FuM veta om de nominerade? Bör det som sägs av referenter hållas hemligt eller delas med FuM? Bör statistik över antalet sökande/nominerade etc delas? Och med vilka? Vilken information är FuM intresserad av att få från valberedningen? På vilken nivå vill FuM styra valberedningen? Vad tycker ni har fungerat bra med valberedningen iår? Vad anser ni kan fungera bättre med valberedningen iår?

10 1 (1) I dagsläget ser LiTHanian ut att inte uppfylla det kravet som finns i budgeten. Detta grundar sig främst i att företag inte längre är intresserade av att annonsera i en studenttidning i tryckt form. Kårstyrelsen ser diverse åtgärder som kan genomföras för att undvika detta, men det kommer självklart få konsekvenser. Huvudsakligen gå åtgärderna ut på att antingen minska kostnaderna eller öka intäkterna. Men nedan finns några frågeställningar som kårstyrelsen vill få in kårfullmäktiges åsikter kring. Kan man se det som studentnytta att ha en tidning i tryckt form? Hur mycket får det då kosta? I hur stor utsträckning läser studenter innehållet i LiTHanian? Hur ofta ska LiTHanian komma ut? Hur ser ni på innehållet i LiTHanian, är det bra? Vill ni ha mer? Ska LinTek ha en kårtidning? Skall det göras en ekonomisk översikt och vem skall i så fall göra den?

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1 PROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Christine Ambell Ordförande Måns Östberg Vice

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

Ansvarig: Johan Strömbäck

Ansvarig: Johan Strömbäck 1 (7) Ansvarig: Johan Strömbäck 2 (7) Under senaste åren har varumärket SOF fått en sig en törn i sidan, detta har lett till att SOF inte längre är den populäraste händelsen under läsåret och att SOF säljer

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige

Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige 1(24) Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige Datum: 12 Mars, 2014 Tid: 17.00 Plats: Sjöströmsalen (1B309), Karlstads universitet 84 Preliminärer a) Mötets öppnande

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad 2012 Verksamhetberättelse 2012 Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad Innehållsförteckning Ordförande... 3 Goodwill... 3 Flottracet... 4 Ekonomi... 4 Sekreterare... 5 Utbildning... 5 Näringsliv...

Läs mer

2.1. Ordförande* Anna Johansson. 2.2. Vice ordförande* Kim Westin. 2.4. Kommunikationschef* Alexander Arozin. 2.5. Näringslivschef* Sara Olsson

2.1. Ordförande* Anna Johansson. 2.2. Vice ordförande* Kim Westin. 2.4. Kommunikationschef* Alexander Arozin. 2.5. Näringslivschef* Sara Olsson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 13/14 2013-09-16 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 3 13/14 Måndagen den 16e september 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble. * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012 Julia Berglund Emma Lövgren Lisa Claar Maja Edlund Emily Töyrä Jens Werner Ulrika Byström Oskar Nellström Sandra Wikström Beatrice Rohdin Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kallelse FuM 2. Föredragningslista. KALLELSE FUM 2 14/15 2014-10-01 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 2. Föredragningslista. KALLELSE FUM 2 14/15 2014-10-01 Talmannapresidiet KALLELSE FUM 2 14/15 2014-10-01 Talmannapresidiet Kallelse FuM 2 Till Chalmers Studentkårs andra fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Kårrestaurangen, Johanneberg Onsdagen den 8:e oktober

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm6 13/14 2013-10-31 Sid 2013-10-31 1(2) Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 6 13/14 Måndagen den 4 november 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FÖR FYSIKSEKTIONEN

HALVÅRSRAPPORT FÖR FYSIKSEKTIONEN HALVÅRSRAPPORT FÖR FYSIKSEKTIONEN Som ett led i Styret 2011:s arbete för att bättre nå ut till sektionens alla medlemmar har vi här satt ihop en halvårsrapport för sektionens verksamhet under första halvåret

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Årsberättelse Karlekon 2014

Årsberättelse Karlekon 2014 Ordförande... 5 Vice Ordförande... 7 Skattmästare... 7 Sekreterare... 9 Ordförande Sexmästeriet (Projektkoordinator)... 9 Driftansvarig Rumpan Bar... 10 Ordförande C.A.P.S.... 11 Vice Ordförande C.A.P.S....

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer